Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Pieejams 26., 42., 159.11., 176.2 un 176.3 panta tulkojums ar iekļautiem 03.04.2020. likuma grozījumiem, kas stājas spēkā 05.04.2020.
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2018. gada 25. oktobra likumu: Administratīvās atbildības likums.
LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
I SADAĻA
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Pirmā nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Administratīvo pārkāpumu likumdošanas uzdevumi

Administratīvo pārkāpumu likumdošanas uzdevums ir aizsargāt sabiedrisko iekārtu, īpašumu, pilsoņu sociāli ekonomiskās, politiskās un personiskās tiesības un brīvības, kā arī komersantu, iestāžu un organizāciju tiesības un likumīgās intereses, noteikto pārvaldes kārtību, valsts un sabiedrisko kārtību, nostiprināt likumību, novērst tiesību pārkāpumus, audzināt pilsoņus likumu precīzas un stingras ievērošanas garā, ieaudzināt viņos cieņas pilnu attieksmi pret citu pilsoņu tiesībām, godu un pašcieņu, pret sadzīves noteikumiem, apzinīgu attieksmi pret saviem pienākumiem un atbildību sabiedrības priekšā.

Šā uzdevuma realizēšanai administratīvo pārkāpumu kodekss nosaka, kāda darbība vai bezdarbība atzīstama par administratīvo pārkāpumu, kādu administratīvo sodu, kāda institūcija (amatpersona) un kādā kārtībā var uzlikt personai, kas izdarījusi administratīvo pārkāpumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.12.1990., 11.07.1992., 28.07.1994. un 17.03.2005. likumu, kas stājas spēkā 15.04.2005.)

2.pants. Administratīvo pārkāpumu likumdošana

(Izslēgts ar 28.05.1997. likumu, kas stājas spēkā 27.06.1997.)

3.pants. PSRS kompetence administratīvo pārkāpumu likumdošanā

(Izslēgts ar 21.12.1990. likumu)

4.pants. Latvijas Republikas kompetence administratīvo pārkāpumu likumdošanā

(Izslēgts ar 21.12.1990. likumu)

5.pants. Pašvaldību domju tiesības paredzēt administratīvo atbildību

Pašvaldību domes ir tiesīgas izdot saistošos noteikumus un paredzēt administratīvo atbildību par to pārkāpšanu likumā "Par pašvaldībām" noteiktajos gadījumos.

(22.06.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.07.2006.)

6.pants. Administratīvo pārkāpumu novēršana

(Izslēgts ar 28.05.1997. likumu, kas stājas spēkā 27.06.1997.)

7.pants. Likumības nodrošināšana, piemērojot ietekmēšanas līdzekļus par administratīvajiem pārkāpumiem

Nevienam nevar piemērot ietekmēšanas līdzekli par administratīvo pārkāpumu citādi kā uz likuma pamata un likumā noteiktajā kārtībā.

Lietvedība par administratīvajiem pārkāpumiem veicama, stingri ievērojot likumību.

Pilnvarotās iestādes un amatpersonas administratīvās ietekmēšanas līdzekļus piemēro savas kompetences ietvaros, stingrā saskaņā ar likumu.

Likuma prasību ievērošanu, piemērojot ietekmēšanas līdzekļus par administratīvajiem pārkāpumiem, nodrošina ar augstāku institūciju un amatpersonu realizētu sistemātisku kontroli, prokurora uzraudzību, pārsūdzēšanas tiesībām un citos likumā noteiktajos veidos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.07.1992. un 28.07.1994. likumu, kas stājas spēkā 01.09.1994.)

8.pants. Likuma spēks, piemērojot atbildību par administratīvajiem pārkāpumiem

Persona, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, ir atbildīga saskaņā ar likumu, kas ir spēkā pārkāpuma izdarīšanas laikā un vietā.

Aktiem, kas mīkstina atbildību par administratīvajiem pārkāpumiem vai atbrīvo no tās, ir atpakaļejošs spēks, tas ir, tie attiecas arī uz pārkāpumiem, kas izdarīti pirms šo aktu izdošanas. Aktiem, kas nosaka vai pastiprina atbildību par administratīvajiem pārkāpumiem, atpakaļejoša spēka nav.

Lietvedība par administratīvajiem pārkāpumiem veicama saskaņā ar likumu, kas spēkā pārkāpuma lietas izskatīšanas laikā un vietā.

II SADAĻA
ADMINISTRATĪVAIS PĀRKĀPUMS UN ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA
I VISPĀRĪGĀ DAĻA
Otrā nodaļa
Administratīvais pārkāpums

9.pants. Administratīvā pārkāpuma jēdziens

Par administratīvo pārkāpumu atzīstama prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība, kura apdraud valsts vai sabiedrisko kārtību, īpašumu, pilsoņu tiesības un brīvības vai noteikto pārvaldes kārtību un par kuru likumā paredzēta administratīvā atbildība.

Administratīvā atbildība par šajā kodeksā norādītajiem pārkāpumiem iestājas, ja par šiem pārkāpumiem pēc to rakstura saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem nav paredzēta kriminālatbildība.

Paaugstinātas bīstamības avota īpašnieka (valdītāja) administratīvās atbildības īpatnības var noteikt citos likumos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.07.1992., 28.05.1997. un 23.03.2000. likumu, kas stājas spēkā 27.04.2000.)

10.pants. Administratīvā pārkāpuma izdarīšana ar nodomu

Administratīvais pārkāpums atzīstams par izdarītu ar nodomu, ja persona, kas to izdarījusi, ir apzinājusies savas darbības vai bezdarbības prettiesisko raksturu, paredzējusi tās kaitīgās sekas un vēlējusies vai apzināti pieļāvusi šo seku iestāšanos.

11.pants. Administratīvā pārkāpuma izdarīšana aiz neuzmanības

Administratīvais pārkāpums atzīstams par izdarītu aiz neuzmanības, ja persona, kas to izdarījusi, ir paredzējusi savas darbības vai bezdarbības kaitīgo seku iestāšanās iespēju, bet vieglprātīgi paļāvusies, ka tās varēs novērst, vai arī nav paredzējusi šādu seku iestāšanās iespēju, kaut gan tai vajadzēja un tā varēja tās paredzēt.

12.pants. Vecums, ar kuru iestājas administratīvā atbildība

Pie administratīvās atbildības saucamas personas, kuras līdz administratīvā pārkāpuma izdarīšanas brīdim sasniegušas četrpadsmit gadu vecumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.03.2000. likumu, kas stājas spēkā 27.04.2000.)

12.1 pants. Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana nepilngadīgajiem

Nepilngadīgajiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus. Administratīvo sodu nepilngadīgajam vecumā no 14 līdz 18 gadiem piemēro, ja audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošana konkrētajā gadījumā nav lietderīga.

Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus var piemērot arī nepilngadīgajiem vecumā no 11 līdz 14 gadiem, ja viņi izdarījuši pārkāpumu, par kuru paredzēta administratīvā atbildība.

(21.04.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.06.2016. Sk. pārejas noteikumu 33. punktu)

13.pants. Nepilngadīgo atbildība

(Izslēgts ar 19.07.1995. likumu, kas stājas spēkā 18.08.1995.)

14.pants. Amatpersonu atbildība

Amatpersonas ir saucamas pie administratīvās atbildības par administratīvajiem pārkāpumiem, kas saistīti ar pastāvošo noteikumu neievērošanu pārvaldes kārtības, valsts un sabiedriskās kārtības, vides un iedzīvotāju veselības aizsardzības sfērā, kā arī ar citu noteikumu neievērošanu, kuru izpildes nodrošināšana ietilpst viņu dienesta pienākumos.

(Otrā daļa izslēgta ar 17.03.2005. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.03.1991., 28.04.1992. un 17.03.2005. likumu, kas stājas spēkā 15.04.2005.)

14.1 pants. Juridisko personu atbildība

Šajā kodeksā un pašvaldību domju izdotajos saistošajos noteikumos īpaši paredzētajos gadījumos par administratīvajiem pārkāpumiem pie atbildības ir saucamas juridiskās personas. Personas, kuras veic komercdarbību, bet nav juridiskās personas, par administratīvajiem pārkāpumiem atbild tāpat kā juridiskās personas.

(22.06.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 21.07.2006.)

15.pants. Karavīru un citu disciplinārajiem reglamentiem (nolikumiem) pakļauto personu atbildība par administratīvajiem pārkāpumiem

Par administratīvo pārkāpumu, kas izdarīts ārpus aktīvā dienesta pienākumu pildīšanas, karavīru sauc pie administratīvās atbildības uz vispārīgiem pamatiem, bet par administratīvo pārkāpumu, ko karavīrs izdarījis, pildot aktīvā dienesta pienākumus, viņu sauc pie disciplinārās atbildības.

Minētās personas, kuras ir izdarījušas administratīvos pārkāpumus, var pakļaut administratīvai aizturēšanai, bet tām nevar piemērot administratīvo arestu.

Citas personas, uz kurām attiecas disciplinārie reglamenti vai speciālie nolikumi par disciplīnu, izņemot šā panta pirmajā daļā norādītās personas, šajos reglamentos vai nolikumos paredzētajos gadījumos par administratīvajiem pārkāpumiem ir disciplināri atbildīgas, bet pārējos gadījumos - administratīvi atbildīgas uz vispārīgiem pamatiem.

(21.12.1990. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.09.1991., 28.05.1997., 19.06.1997. un 13.03.2003. likumu, kas stājas spēkā 15.04.2003.)

16.pants. Ārvalstu pilsoņu un bezvalstnieku atbildība

Ārvalstu pilsoņi un bezvalstnieki Latvijas teritorijā saucami pie administratīvās atbildības uz tādu pašu noteikumu pamata kā Latvijas Republikas pilsoņi, ja šis kodekss neparedz citādi. Jautājumu par atbildību par administratīvajiem pārkāpumiem, ko Latvijas teritorijā izdarījuši ārvalstu pilsoņi, kuri saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem un starptautiskajiem līgumiem nav pakļauti Latvijas Republikas administratīvajai jurisdikcijai, izšķir diplomātiskā ceļā.

(28.04.1992. likuma redakcijā)

17.pants. Galējā nepieciešamība

Pie administratīvās atbildības nav saucama persona, kaut arī tā izdarījusi šajā kodeksā vai citos normatīvajos aktos, kas nosaka administratīvo atbildību par administratīvajiem pārkāpumiem, paredzētu darbību, ja tā rīkojusies galējās nepieciešamības stāvoklī, tas ir, lai novērstu briesmas, kas draud valsts vai sabiedriskajai kārtībai, īpašumam, pilsoņu tiesībām un brīvībām, noteiktajai pārvaldes kārtībai, ja šīs briesmas konkrētajos apstākļos nav bijis iespējams novērst ar citiem līdzekļiem un ja nodarītais kaitējums ir mazāks nekā novērstais.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.07.1992. likumu)

18.pants. Nepieciešamā aizstāvēšanās

Pie administratīvās atbildības nav saucama persona, kaut arī tā izdarījusi šajā kodeksā vai citos normatīvajos aktos, kas nosaka administratīvo atbildību par administratīvajiem pārkāpumiem, paredzētu darbību, ja tā rīkojusies nepieciešamās aizstāvēšanās stāvoklī, tas ir, aizsargājot no prettiesiska apdraudējuma valsts vai sabiedrisko kārtību, īpašumu, pilsoņu tiesības un brīvības, noteikto pārvaldes kārtību, tādējādi nodarīdama apdraudētājam kaitējumu, bet nepārkāpdama nepieciešamās aizstāvēšanās robežas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.07.1992. likumu)

19.pants. Nepieskaitāmība

Pie administratīvās atbildības nav saucama persona, kas prettiesiskas darbības vai bezdarbības laikā atradusies nepieskaitāmības stāvoklī, tas ir, nav varējusi apzināties savu darbību vai to vadīt hroniskas gara slimības, pārejošu gara darbības traucējumu, plānprātības vai citāda slimīga stāvokļa dēļ.

20.pants. Administratīvā pārkāpuma materiālu nodošana izskatīšanai biedru tiesā, sabiedriskajā organizācijā vai darba kolektīvā

(Izslēgts ar 03.11.1992. likumu)

21.pants. Iespēja atbrīvot no administratīvās atbildības maznozīmīga pārkāpuma gadījumā

Ja ziņas par administratīvo pārkāpumu ir pietiekamas, lai konstatētu, ka izdarītais pārkāpums ir maznozīmīgs, institūcija (amatpersona), kurai piekritīga lietas izskatīšana, ir tiesīga neuzsākt administratīvā pārkāpuma lietvedību vai izbeigt uzsākto lietvedību un atbrīvot personu no administratīvās atbildības, aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumu.

Ceļu satiksmē izdarīto administratīvo pārkāpumu, ja par to paredzētais naudas sods nepārsniedz četrdesmit euro un ja šis pārkāpums nav radījis draudus citiem ceļu satiksmes dalībniekiem vai viņu mantai, var atzīt par maznozīmīgu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.07.1994., 16.10.2003., 28.05.2009., 14.06.2012. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

21.1 pants. Iespēja atbrīvot no administratīvās atbildības cilvēku tirdzniecībā cietušo personu

Personu var atbrīvot no administratīvās atbildības, ja tā administratīvo pārkāpumu izdarījusi laikā, kad bija pakļauta cilvēku tirdzniecībai un tādēļ bija spiesta izdarīt administratīvo pārkāpumu.

(09.11.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.12.2017.)

Trešā nodaļa
Administratīvais sods

22.pants. Administratīvā soda mērķis

Administratīvais sods ir atbildības līdzeklis un tiek piemērots, lai personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, audzinātu likumu ievērošanas un sadzīves noteikumu cienīšanas garā, kā arī lai tiklab tiesību pārkāpējs, kā citas personas neizdarītu jaunus pārkāpumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.07.1992. likumu)

23.pants. Administratīvo sodu veidi

Par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu var piemērot šādus administratīvos sodus:

1) brīdinājumu;

2) naudas sodu;

3) (izslēgts ar 28.05.1997. likumu);

4) administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskāciju;

5) personai piešķirto speciālo tiesību atņemšanu;

51) aizliegumu noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības;

52) aizliegumu noteiktu laiku iegūt atpūtas kuģu vadīšanas tiesības;

53) aizliegumu noteiktu laiku iegūt tiesības veikt civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus;

6) tiesību atņemšanu ieņemt noteiktus amatus;

7) (izslēgts ar 28.05.1997. likumu);

8) administratīvo arestu.

Šā panta pirmās daļas 4.-6. un 8.punktā minētos administratīvos sodus var noteikt tikai ar likumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.12.1990., 12.03.1991., 28.05.1997., 12.06.2003., 16.10.2003., 17.03.2005., 03.07.2008., 29.11.2012. un 04.06.2015. likumu, kas stājas spēkā 02.07.2015.)

24.pants. Administratīvie pamatsodi un papildsodi

Naudas sodu, administratīvā pārkāpuma priekšmeta un izdarīšanas rīka konfiskāciju, personai piešķirto speciālo tiesību atņemšanu var piemērot gan kā pamatsodu, gan kā papildsodu. Aizliegumu noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vai atpūtas kuģu vadīšanas tiesības, aizliegumu noteiktu laiku iegūt tiesības veikt civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus, tiesību atņemšanu ieņemt noteiktus amatus var piemērot tikai kā papildsodu. Citus šā kodeksa 23.panta pirmajā daļā minētos administratīvos sodus var piemērot tikai kā pamatsodus.

Par vienu administratīvo pārkāpumu var uzlikt pamatsodu vai arī pamatsodu un vienu vai vairākus papildsodus.

(15.09.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.07.2008., 29.11.2012. un 04.06.2015. likumu, kas stājas spēkā 02.07.2015.)

25.pants. Brīdinājums

Brīdinājumu kā administratīvā soda līdzekli izsaka rakstveidā. Likumā paredzētajos gadījumos brīdinājumu fiksē citā noteiktā veidā.

26.pants. Naudas sods

Maksimālais sods, ko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem par administratīvajiem pārkāpumiem (izņemot šā kodeksa 42., 45.1, 57., 61., 62., 66.4, 75., 75.2, 78.1, 81., 82., 82.1, 82.2, 84., 87., 87.1, 88.788.11, 103.3, 114.2, 114.3 pantā, 114.panta pirmajā un trešajā daļā, 149.panta piektajā daļā, 149.8, 149.15, 150.2, 150.3, 152., 155.16 pantā, 156.1 panta piektajā un sestajā daļā, 156.2 panta otrajā daļā, 159. pantā, 159.8 panta septītajā daļā, 159.10, 159.11 pantā, 165.4 panta otrajā daļā, 166.panta pirmajā daļā, 176.2, 176.3 un 176.4 pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus) uzliek fiziskajām personām, ir septiņsimt euro, bet juridiskajām personām (izņemot šā kodeksa 114.2 pantā un 159.8 panta septītajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu) — četrpadsmit tūkstoši euro. Minimālais sods, ko uzliek par administratīvajiem pārkāpumiem, ir divi euro.

Kodeksā īpaši paredzētos gadījumos sodu par pārkāpumiem finanšu jomā vai nodokļu jomā nosaka procentuāli no finanšu darījuma vērtības (summas) vai iepriekšējā pārskata gada neto apgrozījuma, vai apgrozījuma (ieņēmumiem) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā, neievērojot šā panta pirmās daļas nosacījumu par maksimālo soda apmēru, bet nepārsniedzot trīsdesmit procentus no finanšu darījumu vērtības (summas) vai iepriekšējā pārskata gada neto apgrozījuma, vai apgrozījumiem (ieņēmumiem) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā.

Pašvaldību domes var apstiprināt saistošos noteikumus, kuros par to pārkāpšanu var noteikt naudas sodus fiziskajām personām līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — līdz tūkstoš četrsimt euro.

Amatpersonām uzliktos naudas sodus aizliegts maksāt no komersantu, iestāžu vai organizāciju līdzekļiem.

Sods par pārkāpumiem, kas uzlikts juridiskajai personai, maksājams no juridiskās personas līdzekļiem.

(03.12.1990. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.04.1992., 04.11.1993., 19.07.1995., 28.05.1997., 17.06.1998., 14.10.1998., 23.03.2000., 14.06.2001., 17.03.2005., 15.09.2005., 22.12.2005., 22.06.2006., 14.12.2006., 20.12.2007., 03.07.2008., 28.05.2009., 10.06.2010., 17.06.2010., 28.10.2010., 08.12.2011., 29.11.2012., 25.04.2013., 26.09.2013., 05.06.2014., 04.06.2015., 18.02.2016., 23.11.2016., 11.01.2018., 20.06.2019., 03.04.2020. un 05.06.2020. likumu, kas stājas spēkā 10.06.2020.)

27.pants. Priekšmeta - administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rīka vai tiešā objekta - atsavināšana pret atlīdzību

(Izslēgts ar 28.05.1997. likumu, kas stājas spēkā 27.06.1997.)

28.pants. Administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskācija

Administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskācija nozīmē tā piespiedu bezatlīdzības nodošanu valsts īpašumā. Konfiscēt var tikai pārkāpēja personiskajā īpašumā esošus priekšmetus, bet lietās par pārkāpumiem tirdzniecībā, komercdarbībā, muitas jomā vai par pārkāpumiem saistībā ar precēm, kuras apliekamas ar akcīzes nodokli un šā kodeksa 149.24 panta septiņpadsmitajā un astoņpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, - arī citu personu īpašumā esošus priekšmetus.

Konfiskācijas piemērošanas kārtību un nekonfiscējamo priekšmetu sarakstu nosaka šis kodekss un citi normatīvie akti.

(04.11.1993. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.05.1997., 19.06.1997., 23.03.2000., 17.03.2005. un 28.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 18.06.2009.)

29.pants. Personai piešķirto speciālo tiesību atņemšana

Personai piešķirto speciālo tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, atpūtas kuģu vadīšanas tiesību, tiesību veikt civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus, medīšanas tiesību, zvejas tiesību, šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesību) atņemšanu piemēro uz laiku līdz pieciem gadiem par šo tiesību izmantošanas kārtības rupju vai sistemātisku pārkāpšanu.

Šādu tiesību atņemšanas laiks nevar būt mazāks par piecpadsmit dienām, ja likumdošanas aktos nav noteikts citādi.

(Trešā daļa izslēgta ar 16.10.2003. likumu.)

Personai par transportlīdzekļa vai atpūtas kuģa vadīšanu alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē uz izdarītā pārkāpuma sankcijā noteikto termiņu atņem gan transportlīdzekļa vadīšanas tiesības, gan atpūtas kuģa vadīšanas tiesības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.12.1990., 11.07.1992., 03.11.1992., 19.07.1995., 15.10.2003., 16.10.2003., 22.04.2004., 09.09.2004., 15.09.2005., 03.07.2008. un 04.06.2015. likumu, kas stājas spēkā 02.07.2015.)

29.1 pants. Tiesību atņemšana ieņemt noteiktus amatus

Tiesības ieņemt noteiktus amatus var atņemt uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.

Lēmumā norāda amatus, kurus personai ir aizliegts ieņemt.

(29.11.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

29.2 pants. Aizliegums noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības

Aizliegumu noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības piemēro transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem nav šo tiesību un kuri izdarījuši pārkāpumu, par ko paredzēta transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana. Aizliegums attiecas uz visām transportlīdzekļu kategorijām, izņemot velosipēdu, neatkarīgi no tā, ar kuras kategorijas transportlīdzekli pārkāpums izdarīts.

Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas aizlieguma termiņu nosaka atbilstoši konkrētā pārkāpuma sankcijā noteiktajam transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanas termiņam.

(16.10.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.09.2005. likumu, kas stājas spēkā 14.10.2005.)

29.3 pants. Aizliegums noteiktu laiku iegūt atpūtas kuģu vadīšanas tiesības

Aizliegumu noteiktu laiku iegūt atpūtas kuģu vadīšanas tiesības piemēro atpūtas kuģu vadītājiem, kuriem nav šo tiesību un kuri izdarījuši pārkāpumu, par ko paredzēta atpūtas kuģu vadīšanas tiesību atņemšana.

Aizliegums attiecas uz visiem atpūtas kuģu veidiem neatkarīgi no tā, ar kura veida atpūtas kuģi pārkāpums izdarīts.

Atpūtas kuģu vadīšanas tiesību iegūšanas aizlieguma termiņu nosaka atbilstoši konkrētā pārkāpuma sankcijā noteiktajam atpūtas kuģu vadīšanas tiesību atņemšanas termiņam.

(03.07.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.08.2008.)

29.4 pants. Aizliegums noteiktu laiku iegūt tiesības veikt civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus

Aizliegumu noteiktu laiku iegūt tiesības veikt civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus piemēro personām, kuras veikušas lidojumu ar gaisa kuģi bez tiesībām to darīt un kuras izdarījušas pārkāpumu, par ko paredzēts atņemt tiesības veikt civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus.

Aizliegums attiecas uz visām civilās aviācijas gaisa kuģu kategorijām, tipiem un klasēm neatkarīgi no tā, ar kādu gaisa kuģi pārkāpums izdarīts.

Aizlieguma termiņu nosaka atbilstoši konkrētā pārkāpuma sankcijā noteiktajam termiņam, uz kādu atņem tiesības veikt civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus.

(04.06.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.07.2015.)

30.pants. Labošanas darbi

(Izslēgts ar 28.05.1997. likumu, kas stājas spēkā 27.06.1997.)

31.pants. Administratīvais arests

Administratīvo arestu nosaka un piemēro tikai izņēmuma gadījumos par atsevišķiem administratīvo pārkāpumu veidiem uz laiku no vienas līdz piecpadsmit diennaktīm. Administratīvo arestu piemēro rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis.

Administratīvo arestu nevar piemērot personai, kura nav sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu, pirmās vai otrās grupas invalīdam, grūtniecei, kā arī personai, kura ir vienīgais aizbildnis bērnam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.07.1994., 28.05.1997., 22.06.2006. un 28.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 18.06.2009.)

Ceturtā nodaļa
Administratīvā soda uzlikšana

32.pants. Vispārīgie noteikumi soda uzlikšanai par administratīvo pārkāpumu

Sodu par administratīvo pārkāpumu uzliek ietvaros, ko nosaka normatīvais akts, kurā paredzēta atbildība par izdarīto pārkāpumu, stingrā saskaņā ar šo kodeksu un citiem aktiem par administratīvajiem pārkāpumiem.

Uzliekot sodu, ņem vērā izdarītā pārkāpuma raksturu, pārkāpēja personību, viņa vainas pakāpi, mantisko stāvokli, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus.

Institūcijas un amatpersonas, kas ir pilnvarotas uzlikt administratīvos sodus, nav tiesīgas prasīt no personas, kas izdarījusi pārkāpumu, lai tā tieši vai ar starpnieku palīdzību apmaksātu spēkā esošajos likumos neparedzētus maksas pakalpojumus, izdarītu ziedojumus vai kādus citus likumā neparedzētus maksājumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.12.1990. un 11.04.1996. likumu, kas stājas spēkā 07.05.1996.)

33.pants. Apstākļi, kas mīkstina atbildību par administratīvo pārkāpumu

Atbildību par administratīvo pārkāpumu mīkstina šādi apstākļi:

1) ja vainīgais vaļsirdīgi nožēlojis izdarīto;

2) ja vainīgais novērsis pārkāpuma kaitīgās sekas, labprātīgi atlīdzinājis zaudējumu vai novērsis nodarīto kaitējumu;

3) ja pārkāpums izdarīts stipra psihiska uzbudinājuma ietekmē vai arī smagu personisku vai ģimenes apstākļu sagadīšanās dēļ;

4) ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais;

5) ja pārkāpumu izdarījusi sieviete grūtniecības stāvoklī vai sieviete, kam ir bērns vecumā līdz vienam gadam;

6) ja vainīgais ir labprātīgi pieteicies pirms izdarītā pārkāpuma atklāšanas.

Atbildību par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē mīkstina apstākļi, kas samazina konkrētā pārkāpuma iespējamo apdraudējumu satiksmes drošībai, — diennakts laiks, ceļa un laika apstākļi, satiksmes intensitāte vietā, kur izdarīts pārkāpums un citi tamlīdzīgi apstākļi, kā arī personiski vai ģimenes apstākļi.

Institūcija (amatpersona), kas izlemj administratīvā pārkāpuma lietu, var atzīt par mīkstinošiem arī apstākļus, kuri likumā nav minēti.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.12.1990., 11.07.1992., 28.07.1994., 14.10.1998., 14.06.2001. un 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

34.pants. Apstākļi, kas pastiprina atbildību par administratīvo pārkāpumu

Atbildību par administratīvo pārkāpumu pastiprina šādi apstākļi:

1) ja prettiesiskā rīcība turpināta, neraugoties uz pilnvaroto personu prasību to izbeigt;

2) ja gada laikā atkārtoti izdarīts līdzīgs pārkāpums, par kuru persona jau administratīvi sodīta; ja pārkāpumu izdarījusi persona, kas agrāk izdarījusi noziegumu;

3) ja pārkāpumā iesaistīts nepilngadīgais;

4) ja pārkāpumu izdarījusi personu grupa;

5) ja pārkāpums izdarīts stihiskas nelaimes vai citos ārkārtējos apstākļos;

6) ja pārkāpums izdarīts alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā. Atkarībā no administratīvā pārkāpuma rakstura institūcija (amatpersona), kas uzliek administratīvo sodu, var neatzīt to par atbildību pastiprinošu apstākli.

Atbildību par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē pastiprina tādi apstākļi, kas pastiprina konkrētā pārkāpuma iespējamo apdraudējumu satiksmes drošībai — diennakts laiks, ceļa un laika apstākļi, satiksmes intensitāte vietā, kur izdarīts pārkāpums un citi tamlīdzīgi apstākļi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.11.1992., 28.07.1994. un 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

35.pants. Administratīvo sodu uzlikšana, ja izdarīti vairāki administratīvie pārkāpumi

Ja viena persona ir izdarījusi divus vai vairāk administratīvos pārkāpumus, administratīvais sods tiek uzlikts par katru pārkāpumu atsevišķi.

Ja persona ir izdarījusi vairākus administratīvos pārkāpumus, kas konstatēti vienlaicīgi, un tos izskata viena un tā pati institūcija (amatpersona), administratīvais sods tiek uzlikts tās sankcijas ietvaros, kura ir paredzēta par smagāko pārkāpumu. Šajā gadījumā pamatsodam var pievienot kādu no papildsodiem, kuri ir paredzēti pantos, kas nosaka atbildību par jebkuru no izdarītajiem pārkāpumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.07.1994. un 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 20.11.2003.)

36.pants. Administratīvā soda termiņu aprēķināšana

Administratīvā aresta termiņš tiek aprēķināts diennaktīs, bet termiņš, uz kuru tiek atņemtas speciālās tiesības un tiesības ieņemt noteiktus amatus, — gados un mēnešos.

(29.11.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

37.pants. Noilgums administratīvā pārkāpuma lietā

Lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā var uzsākt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs, — no pārkāpuma pārtraukšanas dienas.

Ja saņemts atteikums uzsākt kriminālprocesu vai kriminālprocess izbeigts, bet ir konstatējamas administratīvā pārkāpuma pazīmes, lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā var uzsākt ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu vai par tā izbeigšanu.

Lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā par šā kodeksa 166.6 pantā [ja pārkāpumus izdarījusi politiskā partija (organizācija) vai politisko partiju (organizāciju) apvienība], par divpadsmitajā “c” nodaļā un 204.2 pantā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem var uzsākt viena mēneša laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas, bet ne vēlāk kā divu gadu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas.

Lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā izbeidz, ja deviņu mēnešu laikā no administratīvā pārkāpuma lietas uzsākšanas dienas nav pieņemts lēmums par soda piemērošanu.

(14.06.2012. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2013. likumu, kas stājas spēkā 29.05.2013.)

38.pants. Termiņš, pēc kura izbeigšanās persona atzīstama par administratīvi nesodītu

Ja administratīvi sodītā persona gada laikā no dienas, kad beigusies soda izpildīšana, nav izdarījusi jaunu administratīvo pārkāpumu, tā atzīstama par administratīvi nesodītu.

39.pants. Pienākums atlīdzināt nodarīto zaudējumu

Ja administratīvā pārkāpuma rezultātā nodarīts mantisks zaudējums fiziskajai vai juridiskajai personai, tad, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, tiesai ir tiesības vienlaikus izlemt jautājumu par vainīgā pienākumu atlīdzināt mantisko zaudējumu.

Ja administratīvā pārkāpuma rezultātā nodarīts zaudējums dabas resursiem un šāda zaudējuma apmēra noteikšanas kārtību paredz normatīvie akti, tad, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, amatpersona vai iestāde, kas pilnvarota izskatīt šo lietu, vienlaikus izlemj jautājumu par vainīgā pienākumu atlīdzināt dabas resursiem nodarīto zaudējumu.

Citos gadījumos jautājumu par administratīvā pārkāpuma rezultātā nodarīta mantiskā zaudējuma vai morālā kaitējuma atlīdzināšanu izlemj civilās tiesvedības kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.12.1990., 06.08.1991., 03.11.1992., 28.07.1994., 28.05.1997., 14.06.2012. un 31.10.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

40.pants. Nepieciešamība izpildīt pienākumu, par kura nepildīšanu uzlikts administratīvais sods

Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, no tā pienākuma izpildīšanas, par kura nepildīšanu uzlikts administratīvais sods.

II SEVIŠĶĀ DAĻA
Piektā nodaļa
Administratīvie pārkāpumi darba un iedzīvotāju veselības aizsardzībā

41.pants. Darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana

Par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu, izņemot gadījumus, kas noteikti šā panta otrajā un trešajā daļā, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit euro, juridiskajai personai — no septiņdesmit līdz tūkstoš simt euro.

Par darba līguma nenoslēgšanu rakstveida formā —

uzliek naudas sodu darba devējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajai personai — no septiņsimt līdz trīstūkstoš sešsimt euro.

Par valsts noteiktās minimālās mēneša darba algas nenodrošināšanu, ja persona nodarbināta normālo darba laiku, vai minimālās stundas tarifa likmes nenodrošināšanu —

uzliek naudas sodu darba devējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no četrsimt trīsdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro, juridiskajai personai — no astoņsimt piecdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu darba devējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no tūkstoš simt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par šā panta otrajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu darba devējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajai personai — no trīstūkstoš sešsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu darba devējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajai personai — no septiņtūkstoš simt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

(17.04.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2013. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

41.1 pants. Darba līguma noslēgšana ar darbinieku, kura valsts valodas zināšanu apjoms ir nepietiekams viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai un kurš nav uzrādījis normatīvajos aktos paredzētu dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas

Par darba līguma noslēgšanu ar darbinieku, kura valsts valodas zināšanu apjoms ir nepietiekams viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai un kurš nav uzrādījis Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētu dokumentu, kas apliecina valsts valodas zināšanas, ja normatīvajā aktā prasītas valsts valodas zināšanas attiecīgo pienākumu veikšanai, -

uzliek naudas sodu darba devējam vai amatpersonai no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,—

uzliek naudas sodu amatpersonai vai darba devējam — fiziskajai personai no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, darba devējam — juridiskajai personai no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

(14.06.2001. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.12.2005. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

41.2 pants. Streikošanas tiesību pārkāpšana

Par darbinieka, kas nepiedalās streikā, piespiešanu uzņemties streikojošo darbinieku darbu, kā arī par darbinieku pieņemšanu darbā streikojošo darbinieku vietā, lai novērstu vai apturētu streiku vai kavētu streikojošo darbinieku prasību izpildi, —

uzliek naudas sodu darba devējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, juridiskajai personai — no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro.

Par aicināšanu uz nelikumīgu streiku, kuras rezultātā streiks notiek, —

uzliek naudas sodu darbiniekiem vai arodorganizāciju vadītājiem no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par nelikumīga streika turpināšanu —

uzliek naudas sodu arodorganizāciju vadītājiem no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

(17.04.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

41.3 pants. Darbinieku informēšanas un konsultēšanas noteikumu pārkāpšana Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībās, Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupās un darbinieku iesaistīšanas noteikumu pārkāpšana, dibinot Eiropas komercsabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību vai veicot kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanu

Par tādas komercnoslēpumu saturošas informācijas atklāšanu trešajām personām, kura iegūta, darbojoties Eiropas Darbinieku padomē, speciālajā sarunu grupā vai citas darbinieku informēšanas un konsultēšanas kārtības ietvaros, vai par tādas komercnoslēpumu saturošas informācijas atklāšanu trešajām personām, kura iegūta saistībā ar Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanu vai kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanu, darbojoties speciālajā sarunu grupā, pārstāvības komitejā vai citas darbinieku iesaistīšanas kārtības ietvaros, —

uzliek naudas sodu no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par informācijas nesniegšanu darbiniekiem vai viņu pārstāvjiem par:

1) Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrības vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupas struktūru, darbiniekiem, to skaitu un izvietojumu dalībvalstīs Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībā vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupā, kā arī par darbinieku skaitu Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibinātajās sabiedrībās un tās atkarīgajās sabiedrībās vai pārrobežu apvienošanā iesaistītajās kapitālsabiedrībās;

2) Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibinātajām sabiedrībām un to atkarīgajām sabiedrībām vai pārrobežu apvienošanā iesaistītajām kapitālsabiedrībām;

3) Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibināšanas noteikumu projekta vai pārrobežu apvienošanā iesaistīto kapitālsabiedrību reorganizācijas līguma projekta noteikumiem un to īstenošanas gaitu —

uzliek naudas sodu darba devējam līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par Eiropas Darbinieku padomes vai speciālās sarunu grupas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšanu Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībā vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupā vai par speciālās sarunu grupas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšanu, dibinot Eiropas komercsabiedrību vai Eiropas kooperatīvo sabiedrību vai veicot kapitālsabiedrību pārrobežu apvienošanu, vai par pārstāvības komitejas izveidošanas vai darbības izdevumu nesegšanu Eiropas komercsabiedrībā vai Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā —

uzliek naudas sodu darba devējam līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par ziņojuma nesniegšanu vismaz reizi gadā Eiropas Darbinieku padomei par Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrības vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupas komercdarbības attīstību un perspektīvām vai par pārskata nesniegšanu vismaz reizi gadā pārstāvības komitejai par Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības darbību un turpmāko attīstību —

uzliek naudas sodu darba devējam līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par Eiropas Darbinieku padomes komitejas vai — ja tādas nav — Eiropas Darbinieku padomes neinformēšanu par īpašiem apstākļiem, kas būtiski skar darbinieku intereses Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībā vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupā, vai par pārstāvības komitejas neinformēšanu par īpašiem apstākļiem, kas būtiski skar darbinieku intereses Eiropas komercsabiedrībā vai Eiropas kooperatīvajā sabiedrībā, —

uzliek naudas sodu darba devējam līdz septiņtūkstoš simt euro.

(04.02.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.2011. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

41.4 pants. Darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana

Par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu, izņemot šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētos pārkāpumus, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, juridiskajai personai — no septiņdesmit līdz septiņsimt euro.

Par darba vides riska novērtējuma neveikšanu un darba aizsardzības pasākumu plāna neizstrādāšanu vai tā neatbilstību darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, juridiskajai personai — no simt četrdesmit līdz tūkstoš simt euro.

Par drošības zīmju nelietošanu un to atbilstošu neizvietošanu darba vidē —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, juridiskajai personai — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

Par nodarbināto nenosūtīšanu veikt obligātās veselības pārbaudes, ja normatīvajos aktos tās paredzētas, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, juridiskajai personai — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

Par darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai slēpšanu —

uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no simt četrdesmit līdz piecsimt euro, juridiskajai personai — no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par tāda darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai slēpšanu, kura rezultātā nodarbinātajam radušies smagi veselības traucējumi vai iestājusies viņa nāve, —

uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no piecsimt līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no divtūkstoš simt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

Par šā panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no piecsimt līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par šā panta sestajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no piectūkstoš septiņsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

(17.04.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.2011. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

41.5 pants. Darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana, kas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai

Par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, kas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, izņemot šā panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā minētos pārkāpumus, —

uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no piecsimt līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par nodarbināto nenodrošināšanu ar darbam nepieciešamajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, ja tas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, —

uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām neatbilstoša darba aprīkojuma lietošanu vai drošības prasību neievērošanu, ja tas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, —

uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par nodarbināto neinstruēšanu vai apmācības neveikšanu jautājumos par nodarbinātā drošību un veselību darbā, ja tas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, —

uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par šā panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam — fiziskajai personai vai amatpersonai no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no četrtūkstoš trīssimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

(17.04.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.2011., 25.04.2013. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

41.6 pants. Darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana, pārkāpjot darba aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos kompetentiem speciālistiem un kompetentām institūcijām noteiktās prasības

Par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā riska novērtēšanu, pārkāpjot normatīvajos aktos kompetentiem speciālistiem un kompetentām institūcijām noteiktās prasības, vai par darba aizsardzības pakalpojumu sniegšanu bez kompetenta speciālista sertifikāta vai kompetentas institūcijas kvalitātes sistēmas sertifikāta —

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

Par darba aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem neatbilstošu darba vides iekšējās uzraudzības veikšanu, tajā skaitā riska novērtēšanu, vai par normatīvajos aktos kompetentiem speciālistiem un kompetentām institūcijām noteikto prasību pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, juridiskajai personai — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par darba aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem neatbilstošu darba vides iekšējās uzraudzības veikšanu, tajā skaitā riska novērtēšanu, vai par normatīvajos aktos kompetentiem speciālistiem un kompetentām institūcijām noteikto prasību pārkāpšanu, kas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, —

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecsimt līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

Par šajā pantā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no četrtūkstoš trīssimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

(17.04.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

42.pants. Epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšana

Par epidemioloģiskās drošības prasību pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divtūkstoš euro, juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz piectūkstoš euro.

(18.02.2016. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.04.2020. likumu, kas stājas spēkā 05.04.2020.)

42.1 pants. Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana

Par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu līdz piecpadsmit euro.

Par likuma prasībām neatbilstošu telpu (vietu) ierādīšanu smēķēšanai —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt desmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par likumā paredzēto informatīvo uzrakstu vai simbolu par smēķēšanas aizliegumu neizlikšanu —

uzliek naudas sodu iestādes vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro.

Par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecpadsmit euro.

(17.03.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.06.2006., 10.06.2010., 26.09.2013. un 27.10.2016. likumu, kas stājas spēkā 16.11.2016.)

42.2 pants. Higiēnas prasību pārkāpšana, ievedot Latvijā kravas

Par higiēnas prasību pārkāpšanu, ievedot Latvijā kravas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no piecpadsmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot šīs kravas vai bez konfiskācijas.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

43.pants. Sanitāri higiēnisko un sanitāri pretepidēmisko noteikumu pārkāpšana transportā

Par dzelzceļa transportā noteikto sanitāri higiēnisko un sanitāri pretepidēmisko noteikumu un normu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt desmit euro.

Par gaisa transportā noteikto sanitāri higiēnisko un sanitāri pretepidēmisko noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par jūras transportā noteikto sanitāri higiēnisko un sanitāri pretepidēmisko noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995., 30.04.2009. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

44.pants. Prasību neievērošana, kuru mērķis ir novērst venerisko slimību izplatīšanos

Personām, par kurām ir pietiekami dati, ka tās slimo ar venerisku slimību, un kuras pēc veselības aizsardzības iestāžu brīdinājuma saņemšanas izvairās no medicīniskās apskates, -

uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro.

Personām, kuras bijušas kontaktā ar veneriski slimu personu un kurām tādēļ nepieciešama profilaktiskā ārstēšana, bet kuras pēc veselības aizsardzības iestāžu brīdinājuma saņemšanas izvairās no ārstēšanās, -

uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro.

Personām, kuras slimo ar venerisku slimību un apzināti slēpj infekcijas avotu un personas, ar ko bijušas kontaktā, -

uzliek naudas sodu līdz simt septiņdesmit euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.04.1996. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

45.pants. Neatļauta ārstniecība

Par tādu personu nodarbošanos ar ārstniecību, kurām nav medicīniskās izglītības, -

uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par tādu personu nodarbošanos ar ārstniecības privātpraksi, kuras nav reģistrējušās likumā noteiktajā kārtībā, -

uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro.

Par tādas medicīniskās tehnoloģijas izmantošanu ārstniecībā, kuru nav apstiprinājusi noteiktā kārtībā pilnvarota institūcija, —

uzliek naudas sodu ārstniecības iestādes vadītājam vai ārstniecības personai no piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par tādu personu nodarbošanos ar ārstniecību, kurām nav speciālista prakses tiesību attiecīgajā specialitātē, ja nav tādas personas uzraudzības, kurai ir speciālista prakses tiesības attiecīgajā specialitātē, -

uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par atļaušanu augstāko medicīniskās izglītības iestāžu un medicīniskās pamatizglītības iestāžu klausītājiem mācību programmu ietvaros nodarboties ar slimnieku ārstēšanu vai sniegt dzemdībpalīdzību, ja nav tādas ārstniecības personas tiešas uzraudzības, kurai ir speciālista prakses tiesības attiecīgajā specialitātē, -

uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.

(11.04.1996. likuma redakcijā, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.03.2000., 23.10.2003., 26.09.2013. un 18.02.2016. likumu, kas stājas spēkā 23.03.2016.)

45.1 pants. Medicīnisko atzinumu sniegšanas, ekspertīzes un veselības aprūpes pārkāpumi

Par medicīnisko atzinumu sniegšanas, ekspertīzes (izņemot darbnespējas ekspertīzi) vai veselības aprūpes pārkāpumiem —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu ārstniecības personām vai ārstniecības iestādes vadītājam līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu ārstniecības personām vai ārstniecības iestādes vadītājam līdz septiņsimt euro.

Par pārkāpumiem darbnespējas ekspertīzē —

uzliek naudas sodu no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

(17.06.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

45.2 pants. Ārstniecības iestādēm noteikto informācijas sniegšanas prasību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto ziņu par ārstniecības personu vai ārstniecības atbalsta personu nodarbināšanu nesniegšanu kompetentajai institūcijai —

uzliek naudas sodu ārstniecības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par normatīvajos aktos noteikto ziņu nesniegšanu vai par nepatiesu ziņu sniegšanu Ārstniecības iestāžu reģistram —

uzliek naudas sodu ārstniecības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

(18.02.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.03.2016.)

45.3 pants. Ārstniecības procesā iegūto konfidenciālo ziņu nelikumīga izpaušana

Par ārstniecības procesā iegūto konfidenciālo ziņu nelikumīgu izpaušanu -

uzliek naudas sodu ārstniecības personai līdz trīssimt piecdesmit euro.

(11.04.1996. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

45.4 pants. Jaunu psihoaktīvo vielu un tās saturošo izstrādājumu neatļautas izgatavošanas, glabāšanas, pārvadāšanas un realizācijas pieļaušana savā īpašumā

Par jaunu psihoaktīvo vielu vai tās saturošo izstrādājumu neatļautas izgatavošanas, glabāšanas, pārvadāšanas vai realizācijas pieļaušanu savā valdījumā esošā kustamā vai nekustamā īpašumā, ja tas izdarīts gada laikā pēc tam, kad persona tika rakstveidā informēta par šajā īpašumā konstatēto jaunu psihoaktīvo vielu vai tās saturošo izstrādājumu neatļautu izgatavošanu, glabāšanu, pārvadāšanu vai realizāciju, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

(05.06.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.07.2014.)

46.pants. Nelikumīgas darbības ar narkotiskām, psihotropām, jaunām psihoaktīvām vielām un prekursoriem

Par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos vai glabāšanu nelielā apmērā bez nolūka tās realizēt vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu lietošanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par vielu, kuras var tikt izmantotas narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursoru), neatļautu iegādāšanos vai glabāšanu nelielā apmērā bez nolūka tās realizēt —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par atteikšanos no narkotisko vai psihotropo vielu ietekmes medicīniskās pārbaudes —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par jaunas psihoaktīvas vielas vai to saturoša izstrādājuma, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu bez nolūka tos realizēt vai par jaunas psihoaktīvas vielas vai to saturoša izstrādājuma, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, neatļautu lietošanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divsimt astoņdesmit euro.

Piemērojot administratīvo sodu par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, personu vienlaikus rakstveidā brīdina par kriminālatbildību, ja tā gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas neatļauti iegādāsies vai glabās narkotiskās vai psihotropās vielas nelielā apmērā vai neatļauti lietos narkotiskās vai psihotropās vielas.

Piemērojot administratīvo sodu par šā panta ceturtajā daļā paredzēto pārkāpumu, personu vienlaikus rakstveidā brīdina par kriminālatbildību, ja tā gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas neatļauti iegādāsies, glabās, pārvadās, pārsūtīs vai lietos jaunas psihoaktīvas vielas vai tās saturošus izstrādājumus, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota.

Persona, kura labprātīgi nodevusi tās rīcībā nelielā apmērā esošās narkotiskās un psihotropās vielas, kā arī vielas, kuras var tikt izmantotas narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursorus), ko tā bija iegādājusies vai glabājusi bez nolūka realizēt, vai kura labprātīgi nodevusi tās rīcībā esošas jaunas psihoaktīvas vielas vai tās saturošus izstrādājumus, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, ko tā bija iegādājusies, glabājusi, pārvadājusi vai pārsūtījusi bez nolūka realizēt, vai arī labprātīgi vērsusies ārstniecības iestādē pēc medicīniskās palīdzības sakarā ar narkotisko vai psihotropo vielu vai jaunu psihoaktīvu vielu vai tās saturošu izstrādājumu, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, neatļautu lietošanu, tiek atbrīvota no administratīvās atbildības par šā panta pirmajā, otrajā un ceturtajā daļā paredzētajām darbībām. Nelikumīgā apritē esošu narkotisko un psihotropo vielu, kā arī vielu, kuras var tikt izmantotas narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursoru), apmērs, līdz kuram daudzumi atzīstami par nelieliem, noteikts likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 2.pielikumā.

(30.10.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.11.2014.)

46.1 pants. Noteiktās kārtības pārkāpšana farmaceitiskajā un veterinārfarmaceitiskajā darbībā

Par narkotisko vai psihotropo vielu vai zāļu, kā arī vielu, kuras var tikt izmantotas narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai (prekursoru), ražošanas, izgatavošanas, izplatīšanas, iegādāšanās, glabāšanas, uzskaites, izsniegšanas, pārvadāšanas vai pārsūtīšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot šīs zāles vai prekursorus vai bez konfiskācijas.

Par Latvijas Republikā nereģistrētu vai neatļautu zāļu izplatīšanu -

uzliek naudas sodu izplatītājam - fiziskajai personai no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajai personai - no tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot šīs zāles.

Par tādu zāļu izplatīšanu, kurām beidzies derīguma termiņš vai kuru kvalitāte neatbilst apstiprinātās tehnisko normatīvu dokumentācijas prasībām, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz piecsimt euro, bet juridiskajām personām - no trīssimt piecdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot šīs zāles vai bez konfiskācijas.

Par zāļu vai aktīvo vielu izplatīšanu bez normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām - no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot šīs zāles vai aktīvās vielas vai bez konfiskācijas.

Par zāļu dokumentācijas uzskaites, saglabāšanas, lietošanas vai aprites kārtības neievērošanu farmaceitiskās un veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām - no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro.

Par zāļu un aktīvo vielu importēšanas, ražošanas, kontroles vai izplatīšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz trīsdesmit pieciem euro, bet juridiskajām personām - no četrsimt trīsdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot zāles vai aktīvās vielas vai bez konfiskācijas.

(Septītā daļa izslēgta ar 14.05.2015. likumu)

Par recepšu veidlapu izgatavošanas vai uzglabāšanas noteikumu vai recepšu izrakstīšanas kārtības neievērošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par viltotu zāļu un viltotu aktīvo vielu ražošanu, importēšanu, eksportēšanu vai izplatīšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām no tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot šīs zāles un aktīvās vielas.

(23.10.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2010., 20.12.2012., 26.09.2013., 31.10.2013. un 14.05.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2015. Sk. pārejas noteikumu 29.punktu)

46.2 pants. Zāļu saņemšanas, uzglabāšanas un izlietošanas pārkāpumi ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās

Par zāļu saņemšanas, uzglabāšanas vai izlietošanas pārkāpumiem ārstniecības iestādē un sociālās aprūpes institūcijā -

uzliek naudas sodu ārstniecības iestādes vai sociālās aprūpes institūcijas vadītājam līdz trīssimt piecdesmit euro.

(23.10.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

46.3 pants. Neziņošana par zāļu reklāmas pasākumu rīkošanu

Par neziņošanu normatīvajos aktos noteiktai institūcijai par tādu semināru, konferenču, izstāžu vai citu pasākumu rīkošanu, kuri saistīti ar zāļu reklāmu, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz trīssimt euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

(14.05.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2015. Sk. pārejas noteikumu 29.punktu)

Sestā nodaļa
Administratīvie pārkāpumi pret īpašumu

47.pants. Zemes dzīļu īpašuma tiesību pārkāpšana

Par zemes dzīļu patvaļīgu lietošanu, darījumu slēgšanu, ar kuriem atklātā vai slēptā veidā tiek pārkāptas zemes dzīļu īpašuma tiesības, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no septiņdesmit līdz septiņsimt euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995., 12.06.2003. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

48.pants. Ūdeņu īpašuma tiesību pārkāpšana

Par ūdens objektu patvaļīgu aizņemšanu, ūdeņu patvaļīgu lietošanu, ūdeņu lietošanas tiesību tālāknodošanu, kā arī citiem darījumiem, ar kuriem atklātā vai slēptā veidā pārkāptas ūdeņu īpašuma tiesības, -

uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

49.pants. Mežu īpašuma tiesību pārkāpšana

(Izslēgts ar 12.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 17.07.2003.)

49.1 pants. Dzīvnieku valsts īpašuma tiesību pārkāpšana

(Izslēgts ar 19.07.1995. likumu, kas stājas spēkā 18.08.1995.)

50.pants. Valsts vai sabiedriskās mantas izlaupīšana sīkos apmēros

(Izslēgts ar 25.08.1992. likumu)

50.1 pants. Izvairīšanās no mantiska zaudējuma vai morāla kaitējuma atlīdzināšanas, kas ar noziegumu nodarīts uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām

(Izslēgts ar 19.07.1995. likumu, kas stājas spēkā 18.08.1995.)

Septītā nodaļa
Administratīvie pārkāpumi vides, vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzībā

51.pants. Obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšana

Par obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšanu, kuri jāveic zemes lietotājam, lai pasargātu augsni no ūdens vai vēja erozijas vai citiem procesiem, kas veicina auglīgās augsnes virskārtas vai tās kvalitātes pasliktināšanos, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt desmit euro.

Par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

(28.04.1992. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995., 22.06.2006. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

51.1 pants. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju patvaļīga transformēšana

51.2 pants. Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšana

Par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no piecsimt septiņdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

51.3 pants. Invazīvo augu sugu ievešanas aizlieguma pārkāpšana

Par invazīvo augu sugu sarakstā iekļauto augu sugu ievešanu valstī —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot ievestās augu sugas vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot ievestās augu sugas vai bez konfiskācijas.

51.4 pants. Lauksaimniecības zemes izmantošanas nosacījumu neievērošana

Par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, pārkāpjot normatīvajos aktos par zemes privatizāciju noteiktā rakstveida apliecinājuma termiņu, ja zemes platība ir no viena līdz 20 hektāriem, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai līdz sešdesmit euro, bet juridiskajai personai — līdz simt piecdesmit euro.

Par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, pārkāpjot normatīvajos aktos par zemes privatizāciju noteiktā rakstveida apliecinājuma termiņu, ja zemes platība ir no 21 līdz 50 hektāriem, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai no sešdesmit euro līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajai personai — no simt piecdesmit euro līdz sešsimt piecdesmit euro.

Par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, pārkāpjot normatīvajos aktos par zemes privatizāciju noteiktā rakstveida apliecinājuma termiņu, ja zemes platība ir no 51 līdz 100 hektāriem, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai no trīssimt piecdesmit euro līdz piecsimt euro, bet juridiskajai personai — no sešsimt piecdesmit euro līdz tūkstoš piecsimt euro.

Par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, pārkāpjot normatīvajos aktos par zemes privatizāciju noteiktā rakstveida apliecinājuma termiņu, ja zemes platība pārsniedz 100 hektārus, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecsimt euro līdz septiņsimt euro, bet juridiskajai personai — no tūkstoš piecsimt euro līdz piectūkstoš euro.

(Izslēgts ar 01.07.2011. likumu, kas stājas spēkā 03.08.2011.)

51.2 pants. Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšana

Par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no piecsimt septiņdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

51.3 pants. Invazīvo augu sugu ievešanas aizlieguma pārkāpšana

Par invazīvo augu sugu sarakstā iekļauto augu sugu ievešanu valstī —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot ievestās augu sugas vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot ievestās augu sugas vai bez konfiskācijas.

(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

51.4 pants. Lauksaimniecības zemes izmantošanas nosacījumu neievērošana

Par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, pārkāpjot normatīvajos aktos par zemes privatizāciju noteiktā rakstveida apliecinājuma termiņu, ja zemes platība ir no viena līdz 20 hektāriem, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai līdz sešdesmit euro, bet juridiskajai personai — līdz simt piecdesmit euro.

Par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, pārkāpjot normatīvajos aktos par zemes privatizāciju noteiktā rakstveida apliecinājuma termiņu, ja zemes platība ir no 21 līdz 50 hektāriem, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai no sešdesmit euro līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajai personai — no simt piecdesmit euro līdz sešsimt piecdesmit euro.

Par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, pārkāpjot normatīvajos aktos par zemes privatizāciju noteiktā rakstveida apliecinājuma termiņu, ja zemes platība ir no 51 līdz 100 hektāriem, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai no trīssimt piecdesmit euro līdz piecsimt euro, bet juridiskajai personai — no sešsimt piecdesmit euro līdz tūkstoš piecsimt euro.

Par lauksaimniecības zemes neizmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, pārkāpjot normatīvajos aktos par zemes privatizāciju noteiktā rakstveida apliecinājuma termiņu, ja zemes platība pārsniedz 100 hektārus, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecsimt euro līdz septiņsimt euro, bet juridiskajai personai — no tūkstoš piecsimt euro līdz piectūkstoš euro.

(21.04.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.06.2016. Sk. pārejas noteikumu 32. punktu)

52.pants. Uz laiku aizņemtās zemes savlaicīga nenodošana atpakaļ vai zemes nesakārtošana lietošanai atbilstoši tās uzdevumiem

Par tās zemes savlaicīgu nenodošanu atpakaļ, kura aizņemta uz laiku, vai par to pienākumu neizpildīšanu, kas saistīti ar zemes sakārtošanu lietošanai atbilstoši tās uzdevumiem, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt desmit euro.

(28.04.1992. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

53.pants. Patvaļīga atkāpšanās no valsts vai iniciatīvās zemes ierīcības projektiem (plāniem)

Par patvaļīgu atkāpšanos bez attiecīgas atļaujas no paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem valsts vai iniciatīvās zemes ierīcības projektiem (plāniem), kas izraisījusi vai varējusi izraisīt negatīvas ekoloģiskas sekas, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt astoņdesmit euro.

(28.04.1992. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

53.1 pants. Patvaļīga atkāpšanās no zemes reformas īstenošanas

Par prettiesisku darbību vai bezdarbību, kas ierobežo personu tiesības realizēt zemes lietošanas vai zemes īpašuma tiesības, -

uzliek naudas sodu personām līdz simt četrdesmit euro un zemes komisiju amatpersonām - līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par zemes robežu ierādīšanu dabā, neievērojot vai pārkāpjot zemes ierīcības projektu, -

uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.

(28.04.1992. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

53.2 pants. Meža apsaimniekošanas informācijas sniegšanas prasību pārkāpšana

Par meža apsaimniekošanu regulējošos normatīvajos aktos paredzētās informācijas nesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām līdz divsimt desmit euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

54.pants. Zemes lietojuma vai īpašuma robežzīmju iznīcināšana

Par zemes lietojuma vai īpašuma robežzīmju (arī mežos) iznīcināšanu —

uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro.

(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

54.1 pants. Meža norādījuma zīmju iznīcināšana vai bojāšana

Par meža norādījuma zīmju iznīcināšanu vai bojāšanu -

uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro.

(19.07.1995. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

55.pants. Zemes dzīļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana

Par derīgo izrakteņu iegulu teritoriju patvaļīgu apbūvi; par zemes dzīļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu attiecībā uz apkārtējās vides, ēku vai būvju aizsardzību pret zemes dzīļu izmantošanas darbu kaitīgo ietekmi; par pazemes ūdeņu režīma novērošanas urbumu, kā arī ģeodēzisko zīmju vai licences laukuma robežpunktu iznīcināšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par atradņu bagāto iecirkņu izstrādāšanu izlases veidā, kuras dēļ radušies nepamatoti bilancē iekļauto derīgo izrakteņu krājumu zudumi; par virsnormatīviem derīgo izrakteņu zudumiem vai virsnormatīvu derīgo izrakteņu vērtības samazināšanu to ieguves laikā; par derīgo izrakteņu atradņu bojāšanu vai citu to krājumu racionālas izmantošanas prasību neievērošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par raktuvju ģeodēziskās un ģeoloģiskās dokumentācijas nozaudēšanu, noteikumu neizpildīšanu attiecībā uz likvidējamo vai konservējamo raktuvju vai urbumu sakārtošanu tādā stāvoklī, kas garantē iedzīvotāju drošību, kā arī par prasību neizpildīšanu attiecībā uz atradņu, raktuvju vai urbumu saglabāšanu konservācijas laikā -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(28.04.1992. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995., 12.06.2003. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

55.1 pants. Zemes dzīļu izmantošanas noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos reglamentēto zemes dzīļu izmantošanas noteikumu vai zemes dzīļu izmantošanas atļaujā (licencē) noteikto prasību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.09.2004. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

56.pants. Zemes dzīļu ģeoloģiskās izpētes darbu noteikumu pārkāpšana

Par zemes dzīļu ģeoloģiskās izpētes darbu noteikumu pārkāpšanu, kuras dēļ nevar tikt pareizi noteikti vai nav pareizi noteikti izpētīto derīgo izrakteņu krājumi vai derīgo izrakteņu ieguves uzņēmumu, kā arī ar derīgo izrakteņu ieguvi nesaistīto pazemes būvju celšanas vai ekspluatēšanas apstākļi; par ģeoloģiskās dokumentācijas nozaudēšanu, kā arī par zemes dzīļu tālākai ģeoloģiskajai izpētei vai atradņu izstrādāšanai nepieciešamo derīgo izrakteņu paraugu dublikātu vai urbumu seržu nozaudēšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz tūkstoš divsimt euro.

(28.04.1992. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995., 12.06.2003. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

57.pants. Vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslā un tauvas joslā noteikto prasību un aprobežojumu pārkāpšana

Par vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslā un tauvas joslā noteikto prasību un aprobežojumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, amatpersonām — no septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.09.2004., 28.05.2009. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

57.1 pants. Meža iznīcināšana vai bojāšana

Par meža iznīcināšanu vai bojāšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.09.2004. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

57.2 pants. Darbības veikšana meža zemēs bez apliecinājuma

Par darbības veikšanu meža zemēs bez attiecīga apliecinājuma saņemšanas -

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no trīsdesmit līdz septiņsimt euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

57.3 pants. Mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšana Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, tajā skaitā stāvēšanas vai apstāšanās noteikumu pārkāpšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz simt četrdesmit euro.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā,—

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

(15.09.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.07.2008., 26.09.2013. un 31.10.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

58.pants. Vides piesārņošana un piegružošana

Par gaisa, zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām vielām, tai skaitā bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

(20.12.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

59.pants. Piesārņojošo vielu emisija gaisā, ūdeņos un ūdens objektos, pārsniedzot atļaujā noteiktos emisijas limitus

Par piesārņojošo vielu emisiju gaisā, ūdeņos vai ūdens objektos, pārsniedzot atļaujā noteiktos emisijas limitus, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

(22.12.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

60.pants. Ūdens resursu aizsardzības režīma pārkāpšana ūdens sateces baseinos

Par ūdens resursu aizsardzības režīma pārkāpšanu ūdens sateces baseinos, izraisot to piesārņošanu, augsnes eroziju, ūdenstilpes gultnes un krastu izmaiņas, ūdenstilpes normālā ūdenslīmeņa izmaiņas vai citas kaitīgas parādības, kas veicina auglīgās augsnes virskārtas vai tās kvalitātes pasliktināšanos, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

61.pants. Pienākumu nepildīšana attiecībā uz prasību reģistrēt kuģa dokumentos operācijas ar kaitīgām vielām vai maisījumiem

Ja kuģa vai cita peldoša līdzekļa kapteinis vai citas komandējošā sastāva personas nepilda spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētos pienākumus attiecībā uz prasību reģistrēt kuģa vai cita peldoša līdzekļa dokumentos operācijas ar bīstamām vai citām kaitīgām vielām vai tādiem maisījumiem, kuri satur šādas vielas virs noteiktajām normām, kā arī ja minētās personas izdara kuģa vai cita peldoša līdzekļa dokumentos nepareizus ierakstus par šīm operācijām vai nepamatoti atsakās uzrādīt pieprasītos dokumentus likumā noteiktajām amatpersonām, —

uzliek naudas sodu no divsimt desmit līdz divtūkstoš simt euro.

(09.09.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2007. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

62.pants. Virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzības vai lietošanas noteikumu vai prasību pārkāpšana

Par virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzības vai lietošanas noteikumu vai prasību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit pieciem līdz tūkstoš četrsimt euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par virszemes vai pazemes ūdens resursu lietošanu bez nepieciešamās ūdens resursu lietošanas atļaujas vai par atļaujas nosacījumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.09.2004., 17.03.2005. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

63.pants. Ūdeņu ņemšanas noteikumu pārkāpšana

Par patvaļīgu artēzisko urbumu ierīkošanu vai ūdeņu ņemšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(28.04.1992. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995., 12.06.2003. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

64.pants. Ūdens objektu lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par patvaļīgu darbu veikšanu ūdens objektā vai ūdens objekta aizsargjoslā, kuri var izraisīt ūdens objekta hidroloģiskā režīma maiņu, par hidrotehnisko būvju darbību bez ūdens resursu lietošanas atļaujas vai par ūdens resursu lietošanas atļaujas nosacījumu pārkāpšanu, par ūdens objektu, izņemot hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves, ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(25.04.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

64.1 pants. Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par ūdens objekta ūdenslīmeņa režīma un noteces regulēšanai nepieciešamo hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju neuzturēšanu ekspluatācijas kārtībā, hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmas pārkāpšanu, hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju ekspluatēšanu bez drošuma programmas, A un B klases hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju ekspluatāciju bez valdītāja civiltiesiskās apdrošināšanas —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par aizsargjoslas ap aizsprostiem izmantošanas noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz tūkstoš euro.

(25.04.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

65.pants. Dabas resursu vai vidi piesārņojošo vielu uzskaites noteikumu pārkāpšana

Par dabas resursu vai to izmantošanas uzskaites noteikumu pārkāpšanu, vidi piesārņojošo vielu uzskaites noteikumu pārkāpšanu vai neatbilstošu ziņu sniegšanu, vai nepamatotu atteikšanos sniegt ziņas par vides kvalitāti -

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.05.2009. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

66.pants. Vidi ietekmējošo būvju un ietaišu bojāšana vai iznīcināšana

Par ūdenssaimniecības būvju un ietaišu, drenāžas sistēmu, meža nosusināšanas grāvju, meža vai lauku ceļu, kā arī citu vidi ietekmējošo būvju vai ietaišu bojāšanu vai iznīcināšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(28.04.1992. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995., 12.06.2003. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

66.1 pants. Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšana

Par meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz divsimt desmit euro.

(01.07.2011. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

66.2 pants. Meža inženierbūvju iznīcināšana vai bojāšana

Par meža inženierbūvju iznīcināšanu vai bojāšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt astoņdesmit euro.

(19.07.1995. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

66.3 pants. Meža zemju patvaļīga apbūvēšana

(Izslēgts no 01.01.2013. ar 08.12.2011. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2012. Sk. pārejas noteikumu 22.punktu)

66.4 pants. Meža neatļauta atmežošana

Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošu normatīvo aktu pārkāpšanu, ja rezultātā mežs tiek atmežots, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz desmittūkstoš euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas krasta kāpu aizsargjoslā, mikroliegumā vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro, bet juridiskajām personām — no septiņtūkstoš simt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

(08.12.2011. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

67.pants. Koku patvaļīga ciršana un bojāšana

Par augošu koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par aizsargājamo koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(09.09.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

67.1 pants. Dabas aizsardzības prasību pārkāpšana meža apsaimniekošanā un izmantošanā

Par dabas aizsardzības prasību pārkāpšanu meža apsaimniekošanā un izmantošanā -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

68.pants. Meža atjaunošanas, kopšanas un reproduktīvā materiāla ieguves, izmantošanas vai tirdzniecības prasību pārkāpšana

Par meža atjaunošanas prasību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro.

Par atjaunotās mežaudzes kopšanas prasību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no piecpadsmit līdz simt četrdesmit euro.

Par meža reproduktīvā materiāla ieguves, izmantošanas vai tirdzniecības prasību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.12.2011. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

69.pants. Uzturēšanos mežā regulējošo normu pārkāpšana

Par uzturēšanos mežā, kad tā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir ierobežota vai aizliegta, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt četrdesmit euro.

Par pasākumu un citu darbību organizēšanu mežā, kad uzturēšanās mežā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir ierobežota vai aizliegta, -

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par fizisko personu tiesību uzturēties un brīvi pārvietoties mežā ierobežošanu, pārkāpjot normatīvo aktu prasības, -

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām līdz simt četrdesmit euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

70.pants. Savvaļas augu, riekstu, sēņu vai ogu lasīšana, pārkāpjot to ievākšanas kārtību

(Izslēgts ar 19.07.1995. likumu, kas stājas spēkā 18.08.1995.)

71.pants. Ugunsdrošības prasību pārkāpšana mežā

Par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu mežā -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no septiņdesmit līdz septiņsimt euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

71.1 pants. Meža aizsardzības prasību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto meža aizsardzības prasību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

72.pants. Attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana

Par attīrīšanas būvju, iekārtu vai aparatūras ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par jaunu vai rekonstruētu rūpniecības, lauksaimniecības, komunālās saimniecības vai citu objektu pieņemšanu un nodošanu bez projektā paredzētajām būvēm vai ietaisēm, kas novērš dabas resursu piesārņošanu, piegružošanu vai šo objektu kaitīgu iedarbību uz apkārtējo vidi, -

uzliek naudas sodu amatpersonām no trīsdesmit līdz septiņsimt euro.

(28.04.1992. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995., 09.09.2004. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

73.pants. Transportlīdzekļu vai citu mobilo līdzekļu laišana ekspluatācijā, pārsniedzot piesārņojošo vielu izplūdes normatīvus

Par autotransporta, lidmašīnu, kuģu vai citu mobilo līdzekļu vai iekārtu laišanu ekspluatācijā, ja piesārņojošo vielu izplūde no tām vai to darba radītā trokšņa līmenis pārsniedz noteiktos normatīvus, -

uzliek naudas sodu par transporta līdzekļu vai iekārtu ekspluatāciju atbildīgajai personai līdz trīssimt piecdesmit euro.

(28.04.1992. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

74.pants. Transportlīdzekļu vai citu mobilo līdzekļu ekspluatācija, pārsniedzot piesārņojošo vielu emisijas normatīvus

Par autotransporta vai citu mobilo līdzekļu ekspluatāciju, pārsniedzot piesārņojošo vielu emisijas normatīvus vai pieļaujamos fizikālo faktoru iedarbības normatīvus, -

uzliek naudas sodu autotransporta vai cita mobilā līdzekļa vadītājam līdz simt četrdesmit euro.

(28.04.1992. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995., 09.09.2004. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

74.1 pants. Vides aizsardzības prasību pārkāpšana, ekspluatējot pārvietojamās cisternas, degvielas uzpildes stacijas un naftas bāzes

Par vides aizsardzības prasību pārkāpšanu, ekspluatējot pārvietojamās cisternas, —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par vides aizsardzības prasību pārkāpšanu, ekspluatējot degvielas uzpildes stacijas, —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro.

Par vides aizsardzības prasību pārkāpšanu, ekspluatējot naftas bāzes, —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

(28.05.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

75.pants. Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana

Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu vai atkritumu pārrobežu (starptautisko) pārvadājumu noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz tūkstoš euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš simt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004., 09.09.2004., 28.05.2009. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

75.1 pants. Iepakojuma apsaimniekošanas un informācijas sniegšanas noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos iepakotājam noteiktās prasības reģistrēties pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt septiņdesmit līdz tūkstoš euro.

Par likumā noteiktā ziņojuma par izlietotā iepakojuma apjomu, materiālu veidiem un apsaimniekošanu nesniegšanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt septiņdesmit līdz tūkstoš euro.

Par iepakojuma depozīta sistēmas speciālās norādes lietošanu iepakojumam, kurš nav reģistrēts kā iepakojums, kuram piemēro depozīta sistēmu, -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.05.2009., 26.09.2013. un 31.10.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

75.2 pants. Azbesta atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana

Par azbesta atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par azbesta atkritumu apglabāšanu neparedzētās vietās —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz astoņsimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(09.09.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.05.2009. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

75.3 pants. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu reglamentējošo noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteiktā speciālā marķējuma ar prasību savākt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus atsevišķi no citiem atkritumiem nelietošanu elektriskajām un elektroniskajām iekārtām —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par normatīvajos aktos noteiktās prasības elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājam reģistrēties nepildīšanu —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par normatīvajos aktos noteikto ziņojumu par elektrisko un elektronisko iekārtu un to atkritumu apsaimniekošanu nesniegšanu —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(15.09.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.07.2008. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

75.4 pants. Nolietotu transportlīdzekļu apstrādes prasību pārkāpšana

Par nolietota transportlīdzekļa apstrādi bez attiecīgas atļaujas saņemšanas —

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajai personai — no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par apstrādes uzņēmuma atteikšanos pieņemt nolietotu transportlīdzekli, kuram netrūkst nozīmīgāko sastāvdaļu — motora, stūres mehānisma, šasijas, transmisijas, kurā nav papildu atkritumu un kurš nav reģistrēts komercķīlu reģistrā, —

uzliek naudas sodu no divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par šā panta otrajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro.

75.5 pants. Bateriju, akumulatoru un to atkritumu apsaimniekošanu reglamentējošo noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteiktā speciālā marķējuma ar prasību savākt bateriju un akumulatoru atkritumus atsevišķi no citiem atkritumiem nelietošanu baterijām un akumulatoriem —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par normatīvajos aktos noteiktās prasības bateriju un akumulatoru ražotājam reģistrēties nepildīšanu —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par normatīvajos aktos noteikto ziņojumu par bateriju, akumulatoru un to atkritumu apsaimniekošanu nesniegšanu —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

75.6 pants. Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana

Par derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

Par derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apglabāšanu neparedzētās vietās —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

75.7 pants. Eiropas Savienības ekomarķējuma izmantošanas nosacījumu pārkāpšana un līdzīgu apzīmējumu vai logotipu nepatiesa vai maldinoša izmantošana

Par Eiropas Savienības ekomarķējuma izmantošanas nosacījumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par tādu apzīmējumu vai logotipu izmantošanu nepatiesā vai maldinošā veidā, kurus iespējams sajaukt ar Eiropas Savienības ekomarķējumu, —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

(08.02.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

75.5 pants. Bateriju, akumulatoru un to atkritumu apsaimniekošanu reglamentējošo noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteiktā speciālā marķējuma ar prasību savākt bateriju un akumulatoru atkritumus atsevišķi no citiem atkritumiem nelietošanu baterijām un akumulatoriem —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par normatīvajos aktos noteiktās prasības bateriju un akumulatoru ražotājam reģistrēties nepildīšanu —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par normatīvajos aktos noteikto ziņojumu par bateriju, akumulatoru un to atkritumu apsaimniekošanu nesniegšanu —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(28.05.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

75.6 pants. Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana

Par derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

Par derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apglabāšanu neparedzētās vietās —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(28.05.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

75.7 pants. Eiropas Savienības ekomarķējuma izmantošanas nosacījumu pārkāpšana un līdzīgu apzīmējumu vai logotipu nepatiesa vai maldinoša izmantošana

Par Eiropas Savienības ekomarķējuma izmantošanas nosacījumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par tādu apzīmējumu vai logotipu izmantošanu nepatiesā vai maldinošā veidā, kurus iespējams sajaukt ar Eiropas Savienības ekomarķējumu, —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

(31.10.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

76.pants. Pesticīdu, augšanas stimulatoru, minerālmēslu vai citu vielu transportēšanas, uzglabāšanas vai lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par pesticīdu, augšanas stimulatoru, minerālmēslu vai citu vielu transportēšanas, uzglabāšanas vai lietošanas noteikumu pārkāpšanu, kas kaitē vai būtu varējusi kaitēt videi, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(28.04.1992. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995., 12.06.2003. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

77.pants. Dzīvnieku aizsardzības prasību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto dzīvnieku aizsardzības prasību pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz tūkstoš divsimt euro.

Par darbībām bez atļaujas, kas nepieciešama saskaņā ar savvaļas sugu dzīvnieku turēšanu regulējošiem normatīvajiem aktiem, vai par attiecīgajā atļaujā minēto nosacījumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

(31.10.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

78.pants. Sugu un biotopu aizsardzības prasību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto sugu un biotopu aizsardzības prasību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot nelikumīgi iegūtos īpaši aizsargājamo sugu īpatņus un to daļas, bet juridiskajām personām - no septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot nelikumīgi iegūtos īpaši aizsargājamo sugu īpatņus un to daļas.

Par darbībām bez atļaujas, kas nepieciešama saskaņā ar sugu un biotopu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, vai par attiecīgajā atļaujā minēto nosacījumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.09.2004., 26.09.2013. un 31.10.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

78.1 pants. Ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē reglamentējošo noteikumu pārkāpšana

Par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu vidē reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro, bet juridiskajām personām — no četrtūkstoš trīssimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

(28.05.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

79.pants. Reto vai izzušanas draudiem pakļauto dzīvnieku un augu sugu īpatņu un to daļu starptautisko tirdzniecību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana

Par reto vai izzušanas draudiem pakļauto dzīvnieku un augu sugu īpatņu un to daļu starptautisko tirdzniecību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot nelikumīgi iegūtos reto vai izzušanas draudiem pakļauto dzīvnieku vai augu sugu īpatņus un to daļas, bet juridiskajām personām - no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot nelikumīgi iegūtos reto vai izzušanas draudiem pakļauto dzīvnieku vai augu sugu īpatņus un to daļas.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

80.pants. Medību noteikumu pārkāpšana

(Pirmā un otrā daļa izslēgta ar 31.10.2013. likumu)

Par medību noteikumu pārkāpšanu vai citāda veida dzīvnieku izmantošanas, vai savvaļā dzīvojošu medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

Par nelikumīgām medībām —

uzliek naudas sodu no četrdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, vai atņem medīšanas tiesības uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus.

(20.12.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.04.2008., 26.09.2013., 31.10.2013. un 14.05.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2015.)

80.1 pants. Medību produkcijas pirkšana, pārdošana, pārstrāde, pārvadāšana un glabāšana bez medību produkcijai atbilstošas medību atļaujas (atļaujas kopijas)

Par medību produkcijas pirkšanu, pārdošanu, pārstrādi, pārvadāšanu vai glabāšanu bez medību produkcijai atbilstošas medību atļaujas (atļaujas kopijas) -

uzliek naudas sodu no simt četrdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, konfiscējot nelikumīgi iegūto medību produkciju.

(15.10.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

80.2 pants. Zivju, nēģu, vēžu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku pirkšana, pārstrādāšana, pārdošana, glabāšana un transportēšana, pārkāpjot noteikumus

Par zivju, nēģu, vēžu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku pirkšanu, pārstrādāšanu, pārdošanu, glabāšanu vai transportēšanu, pārkāpjot noteikumus, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.

(31.10.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

80.3 pants. Makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpšana

Par makšķerēšanas noteikumu vai licencētās makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz trīssimt piecdesmit euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas.

Par zvejas noteikumu pārkāpšanu iekšējos ūdeņos —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai bez tiesību atņemšanas, bet juridiskajām personām — no trīsdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai bez tiesību atņemšanas.

Par šā panta otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas.

Par zveju iekšējos ūdeņos bez attiecīgas atļaujas, aizliegtā vietā, aizliegtā laikā vai ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas.

Par zvejas noteikumu pārkāpšanu teritoriālajos ūdeņos, ekonomiskās zonas ūdeņos vai starptautiskajos ūdeņos —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai bez tiesību atņemšanas, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai bez tiesību atņemšanas.

Par šā panta piektajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas.

Par zveju teritoriālajos ūdeņos, ekonomiskās zonas ūdeņos vai starptautiskajos ūdeņos bez attiecīgas atļaujas, aizliegtā vietā, aizliegtā laikā vai ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus, tai skaitā peldošos līdzekļus ar aprīkojumu, vai bez konfiskācijas, un atņem zvejas tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tiesību atņemšanas.

(31.10.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

81.pants. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas prasību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas prasību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz tūkstoš euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš simt euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.05.2009. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

82.pants. Baltijas jūras un iekšējo jūras ūdeņu piesārņošana no kuģiem

Par Latvijas Republikas ekskluzīvās ekonomiskās zonas, teritoriālo ūdeņu vai iekšējo jūras ūdeņu (arī jūras ostu akvatoriju un upju grīvu) piesārņošanu ar bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, pārsniedzot noteiktos normatīvus vai pārkāpjot normatīvos aktus —

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt četrdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

(22.12.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2007. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 23.01.2008.)

82.1 pants. Mākslīgo salu radīšanas, ierīču vai būvju ierīkošanas noteikumu pārkāpšana

Par mākslīgo salu radīšanu, ierīču vai būvju ierīkošanu bez attiecīgas atļaujas; par mākslīgo salu, ierīču vai citu būvju nenodrošināšanu ar pastāvīgiem brīdinājuma līdzekļiem, kas liecina par šo mākslīgo salu, ierīču vai būvju esamību; par noteikumu pārkāpšanu attiecībā uz minēto brīdinājuma līdzekļu uzturēšanu lietošanas kārtībā vai uz to ierīču vai būvju likvidāciju, kuru ekspluatācija pilnīgi izbeigta Baltijas jūras Latvijas Republikas ekonomiskās zonas, teritoriālajos vai iekšējos jūras ūdeņos, ko pieļāvuši kuģu vai citu peldošu līdzekļu kapteiņi vai komandējošā sastāva personas, —

uzliek naudas sodu no divsimt astoņdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

(09.09.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

82.2 pants. Neziņošana par Baltijas jūras un iekšējo jūras ūdeņu piesārņošanu

Par neziņošanu tuvākās ostas administrācijai par Latvijas Republikas ekskluzīvās ekonomiskās zonas, teritoriālo vai iekšējo jūras ūdeņu (arī jūras ostu akvatoriju un upju grīvu) piesārņošanu ar bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem —

uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš simt euro.

(20.12.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

83.pants. Piesārņojošo vielu emisiju ierobežojošu pasākumu neveikšana nelabvēlīgu meteoroloģisko apstākļu periodos

Par piesārņojošo vielu emisiju regulējošu vai ierobežojošu pasākumu neveikšanu, ja ir saņemtas ziņas par nelabvēlīgiem meteoroloģiskajiem vai hidroloģiskajiem apstākļiem, kā rezultātā ir radīts kaitējums videi, bioloģiskajai daudzveidībai, dabas resursiem vai cilvēku veselībai, -

uzliek naudas sodu amatpersonām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

84.pants. Vides informācijas slēpšana vai sagrozīšana

Par neziņošanu vides aizsardzības vai pašvaldību institūcijām par bīstamu vai citu kaitīgu vielu vai piesārņojošo vielu emisiju vidē, kā arī par vides informācijas slēpšanu vai tās atspoguļošanu sagrozītā veidā; par dabas resursu izmantošanas vai vides aizsardzības statistikas gada pārskatu neiesniegšanu vai datu sagrozīšanu; par monitoringa datu slēpšanu vai sagrozīšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no divsimt desmit līdz tūkstoš četrsimt euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

Par informācijas neiesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu, pārkāpjot ietekmes uz vidi novērtējuma normatīvajos aktos noteiktās prasības, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, amatpersonām — no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro.

(09.09.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2007., 28.05.2009., 29.11.2012., 26.09.2013. un 11.01.2018. likumu, kas stājas spēkā 07.02.2018.)

84.1 pants. Neziņošana par avārijām tautsaimniecības nozarēs vai šādu avāriju slēpšana

Par neziņošanu par cilvēkiem vai videi bīstamu avāriju rūpniecībā, transportā, lauksaimniecībā vai citās tautsaimniecības nozarēs vai par šādas avārijas slēpšanu, ko izdarījusi amatpersona vai cita persona, kuras pienākums ir šādas ziņas sniegt, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no simt četrdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

Par tādām pašām darbībām, ja avārija notikusi, pārvadājot bīstamas ķīmiskas vielas un ķīmiskus produktus vai eksplozīvus priekšmetus, kā arī ja avārija nodarījusi kaitējumu videi vai cilvēkiem, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.11.2012. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

85.pants. Prasību pārkāpšana attiecībā uz projektu dokumentācijas saskaņošanu

Par prasību pārkāpšanu attiecībā uz jaunu objektu celtniecības, esošo objektu rekonstrukcijas, renovācijas, restaurācijas vai paplašināšanas projektu vai pirmsprojektu dokumentācijas saskaņošanu ar vides aizsardzības institūcijām, kā arī par šo darbu veikšanu bez saskaņotas projektu dokumentācijas -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, amatpersonām — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.09.2004. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

85.1 pants. Apzināti nepatiesu ierakstu izdarīšana projektu dokumentācijā par tās atbilstību vides aizsardzības normām vai prasībām

Par projektu dokumentācijā apzināti izdarītiem nepatiesiem ierakstiem par ražošanas vai citu objektu celtniecības, rekonstrukcijas vai paplašināšanas projektu dokumentācijas atbilstību vides aizsardzības normām vai prasībām -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, amatpersonām — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(28.04.1992. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995., 12.06.2003., 09.09.2004. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

86.pants. Darbu veikšana, pārkāpjot dzīvnieku aizsardzības noteikumus

(Izslēgts ar 12.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 17.07.2003.)

87.pants. Bīstamo, sadzīves vai citu atkritumu poligonu (izgāztuvju) apsaimniekošanas un sadedzināšanas iekārtu darbības noteikumu pārkāpšana

Par bīstamo, sadzīves vai citu atkritumu poligonu (izgāztuvju) apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, kas izraisījusi vai būtu varējusi izraisīt vides piesārņošanu; par atkritumu pieņemšanas vai apglabāšanas pārskatu sagrozīšanu, izdarot nepatiesus ierakstus, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par bīstamo, sadzīves vai citu atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbības noteikumu pārkāpšanu, kas izraisījusi vides piesārņošanu, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

(28.05.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

87.1 pants. Radiācijas drošību un kodoldrošību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana

Par radiācijas drošību un kodoldrošību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu, ja tie saistīti ar darbinieku aizsardzību pret jonizējošo starojumu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz septiņsimt euro, amatpersonām — no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz tūkstoš divsimt euro.

Par neziņošanu likumā noteiktajām institūcijām par avāriju rūpniecībā, transportā, lauksaimniecībā vai citās tautsaimniecības nozarēs, ja avārija saistīta ar radioaktīvajām vielām vai citiem jonizējošā starojuma avotiem, vai par šādas avārijas slēpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz septiņsimt euro, amatpersonām — no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par zemes, mežu, ūdeņu, atmosfēras gaisa vai citu dabas objektu piesārņošanu ar radioaktīvajām vielām, pārsniedzot noteiktos normatīvus vai pārkāpjot apstiprinātos noteikumus, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz septiņsimt euro, amatpersonām — no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par neziņošanu likumā noteiktajām institūcijām par radioaktīvo vielu izplūdi (novadīšanu) vidē, kā arī par vides informācijas slēpšanu vai tās atspoguļošanu sagrozītā veidā -

uzliek naudas sodu amatpersonai vai valdes loceklim no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

Par radioaktīvo atkritumu savākšanas, šķirošanas, uzglabāšanas, transportēšanas un apglabāšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, amatpersonām — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par radioaktīvo vielu pārvadāšanas, iekraušanas un izkraušanas noteikumu pārkāpšanu iekšējo ūdeņu, jūras, dzelzceļa transportā, autotransportā un elektrotransportā, par radioaktīvo vielu kravu atstāšanu bez uzraudzības transportlīdzekļos, kā arī par radioaktīvo vielu nodošanu bagāžā vai bagāžas glabātavās -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, amatpersonām — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par radioaktīvo vielu, kodolmateriālu un radioaktīvo atkritumu daudzuma, sastāva vai fizikālo faktoru uzskaites noteikumu pārkāpšanu, neatbilstošu ziņu sniegšanu vai nepamatotu atteikšanos sniegt ziņas par vides kvalitāti -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz septiņsimt euro, amatpersonām — no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par Baltijas jūras Latvijas Republikas ekonomiskās zonas ūdeņu, teritoriālo un iekšējo jūras ūdeņu (arī jūras ostu akvatoriju un upju grīvu) piesārņošanu ar radioaktīvajām vielām no kuģiem un citiem peldošiem līdzekļiem, no mākslīgām salām un citām konstrukcijām, kā arī no gaisakuģiem -

uzliek naudas sodu amatpersonai vai valdes loceklim no tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

Par neziņošanu tuvākās ostas administrācijai par Baltijas jūras Latvijas Republikas ekonomiskās zonas ūdeņu, teritoriālo un iekšējo jūras ūdeņu (arī jūras ostu akvatoriju un upju grīvu) piesārņošanu ar radioaktīvajām vielām no kuģiem un citiem peldošiem līdzekļiem, no mākslīgām salām un citām konstrukcijām, kā arī no gaisakuģiem -

uzliek naudas sodu amatpersonai vai valdes loceklim no divsimt astoņdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

Par darbību veikšanu ar jonizējošā starojuma avotiem bez likumā paredzētās licences vai reģistrācijas, kā arī par tādu darbību veikšanu ar jonizējošā starojuma avotiem, attiecībā uz kurām licences darbība vai reģistrācija ir apturēta, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(23.03.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003., 09.09.2004., 22.12.2005., 30.04.2009., 29.11.2012., 26.09.2013. un 18.02.2016. likumu, kas stājas spēkā 23.03.2016.)

88.pants. Ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanas noteikumu pārkāpšana

Par normatīvo aktu prasību pārkāpšanu, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām vai maisījumiem, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par normatīvajos aktos noteikto laku, krāsu un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālu realizāciju bez licences veicamajai darbībai —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(22.12.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.05.2009. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

88.1 pants. Noteiktās kārtības pārkāpšana, veicot darbības ar ozona slāni noārdošajām vielām

Par neatļautu ozona slāni noārdošo vielu ievešanu (importu) -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par ozona slāni noārdošo vielu izmantošanas, ražošanas, ievešanas (importa) un izvešanas (eksporta) pārskatu neiesniegšanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

88.2 pants. Patvaļīga uzņēmumu vai citu objektu darbības turpināšana vai atsākšana, ja to apturējušas amatpersonas, kas kontrolē vides aizsardzību

(Izslēgts ar 14.05.1998. likumu, kas stājas spēkā 10.06.1998.)

88.3 pants. Vides aizsardzības valsts inspekcijas vai valsts sanitārās uzraudzības institūciju amatpersonu norādījumu nepildīšana

(Izslēgts ar 14.05.1998. likumu, kas stājas spēkā 10.06.1998.)

88.4 pants. Prasību pārkāpšana, veicot darbības ar ķīmiskām vielām un maisījumiem

Par bīstamu ķīmisku vielu vai bīstamu maisījumu marķējuma nenodrošināšanu, par neatbilstošu (nepareizu) vai nekvalitatīvu bīstamu ķīmisku vielu vai maisījumu klasifikāciju vai marķējumu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot šīs vielas un maisījumus vai bez konfiskācijas.

(Otrā daļa izslēgta ar 28.05.2009. likumu)

(Trešā daļa izslēgta ar 20.05.2010. likumu)

Par ikgadējā pārskata par darbībām ar ķīmiskām vielām un maisījumiem neiesniegšanu ķīmisku vielu un maisījumu datu bāzei -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt četrdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpšanu, veicot darbības ar biocīdiem, -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no septiņdesmit līdz tūkstoš euro.

Par bīstamo ķīmisko vielu neatļautu eksportu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.05.2009., 20.05.2010. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

88.5 pants. Darbības ar bīstamām vielām, pārkāpjot noteikumus par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem

Par iesnieguma par bīstamām vielām neiesniegšanu, par drošības pārskata (arī papildinātā vai pārstrādātā) vai rūpnieciskās avārijas novēršanas programmas (arī papildinātās vai pārstrādātās) neiesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam, par informācijas par drošības un aizsardzības pasākumiem un rīcību rūpnieciskās avārijas gadījumā nesniegšanu sabiedrībai —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no četrsimt trīsdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par drošības sistēmas darbības atbilstības drošības pārskatam vai rūpnieciskās avārijas novēršanas programmai nenodrošināšanu —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par pasākumu neveikšanu, lai novērstu (nepieļautu) rūpniecisko avāriju, par pasākumu neveikšanu, lai rūpnieciskās avārijas gadījumā ierobežotu vai samazinātu tās sekas, par rūpnieciskās avārijas seku likvidēšanas pasākumu neveikšanu pēc rūpnieciskās avārijas —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

(28.05.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

88.6 pants. Piesārņojošas darbības veikšana bez attiecīgas atļaujas un darbības neatbilstība normatīvo aktu prasībām

Par A kategorijas piesārņojošas darbības veikšanu bez nepieciešamās atļaujas -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

Par B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanu bez nepieciešamās atļaujas -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no piecsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par piesārņojošas darbības A kategorijas atļaujas nosacījumu neievērošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz sešsimt četrdesmit euro, bet juridiskajām personām — no piecsimt septiņdesmit līdz divtūkstoš simt euro.

Par piesārņojošas darbības B kategorijas atļaujas nosacījumu neievērošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par C kategorijas piesārņojošas darbības veikšanu bez darbības apliecinājuma —

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par piesārņojošas darbības neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par piesārņojošas darbības veikšanu bez nepieciešamās siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujas —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par piesārņojošas darbības siltumnīcefekta gāzu emisijas atļaujā minēto nosacījumu neievērošanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par pieteikuma neiesniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā atļaujas saņemšanai A kategorijas piesārņojošas darbības turpināšanai —

uzliek naudas sodu operatoram no septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par pieteikuma neiesniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošas darbības turpināšanai —

uzliek naudas sodu operatoram no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.09.2004., 28.05.2009. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

88.7 pants. Ietekmes uz vidi novērtējuma prasību neievērošana

Par paredzētās darbības uzsākšanu bez ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas un attiecīgās valsts institūcijas vai pašvaldības akcepta saņemšanas —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

Par paredzētās darbības veikšanu, neievērojot obligātos nosacījumus un turpmākajā projektēšanā veicamos pasākumus, kas noteikti kompetentās institūcijas atzinumā par noslēguma ziņojumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par paredzētās darbības veikšanu bez reģionālajā vides pārvaldē izdotiem tehniskajiem noteikumiem —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

Par reģionālās vides pārvaldes izdoto tehnisko noteikumu neievērošanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

88.8 pants. Ķīmisko vielu reģistrēšanas, vērtēšanas un licencēšanas prasību pārkāpšana

Par ķīmisko vielu vai maisījumā vai izstrādājumos esošo ķīmisko vielu nereģistrēšanu un neziņošanu par tām Eiropas Ķimikāliju aģentūrai —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par ķīmiskās drošības pārskata nesastādīšanu vai esoša ķīmiskās drošības pārskata neatjaunošanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par reģistrētāja pienākuma atjaunināt ķīmiskās vielas reģistrācijas dokumentāciju ar jaunu informāciju un iesniegt to Eiropas Ķimikāliju aģentūrai nepildīšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš euro.

Par piegādātāja pienākuma nodrošināt ķīmiskās vielas vai maisījuma saņēmēju ar drošības datu lapu nepildīšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par drošības datu lapas neaizpildīšanu par bīstamām ķīmiskajām vielām vai bīstamiem maisījumiem, par nepatiesas vai nepilnīgas informācijas norādīšanu drošības datu lapā —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par izgatavotāja, importētāja, pakārtota lietotāja vai izplatītāja pienākuma nepildīšanu glabāt informāciju par ķīmiskajām vielām vai maisījumiem 10 gadus —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par darbībām ar ķīmiskajām vielām bez licences, kura nepieciešama saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, vai par attiecīgajā licencē minēto nosacījumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

Par informācijas nesniegšanu lejup vai augšup pa piegādes ķēdi par ķīmiskajām vielām un maisījumos esošām ķīmiskajām vielām, kā arī par neziņošanu par vielām izstrādājumos, kuriem drošības datu lapa nav paredzēta, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

88.9 pants. Normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpšana, veicot darbības ar dažām fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm

Par fluorēto siltumnīcefekta gāzu noplūžu pārbaužu un šo noplūžu konstatēšanas sistēmu darbības nenodrošināšanu, normatīvajiem aktiem neatbilstoša personāla veiktu fluorēto siltumnīcefekta gāzu noplūžu pārbaudi vai fluorēto siltumnīc­efekta gāzu rekuperācijas nenodrošināšanu stacionārajām saldēšanas iekārtām, gaisa kondicionēšanas iekārtām, siltumsūkņiem (ieskaitot šo iekārtu kontūru) un ugunsdrošības sistēmām, kas satur Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktās fluorētās siltumnīcefekta gāzes, —

uzliek naudas sodu operatoram no septiņdesmit līdz septiņsimt euro.

Par fluorēto siltumnīcefekta gāzu ražotāja, importētāja vai eksportētāja ziņojumu Eiropas Komisijai nesniegšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro.

Par ražojumu un iekārtu, kurās ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes, marķēšanas prasību nenodrošināšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par iekārtu, kuru darbību nodrošina fluorētās siltumnīcefekta gāzes, neatļautu laišanu tirgū vai prasību attiecībā uz šo gāzu izmantošanas pārtraukšanu neievērošanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

88.10 pants. Normatīvajos aktos par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem dokumentācijai noteikto prasību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem noteiktās dokumentācijas neesamību, tās neatbilstību noteiktajām prasībām vai par kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkuma neiesniegšanu Valsts augu aizsardzības dienestam —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecpadsmit līdz simt četrdesmit euro, bet juridiskajām personām — no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

(09.09.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.07.2008. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

88.8 pants. Ķīmisko vielu reģistrēšanas, vērtēšanas un licencēšanas prasību pārkāpšana

Par ķīmisko vielu vai maisījumā vai izstrādājumos esošo ķīmisko vielu nereģistrēšanu un neziņošanu par tām Eiropas Ķimikāliju aģentūrai —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par ķīmiskās drošības pārskata nesastādīšanu vai esoša ķīmiskās drošības pārskata neatjaunošanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par reģistrētāja pienākuma atjaunināt ķīmiskās vielas reģistrācijas dokumentāciju ar jaunu informāciju un iesniegt to Eiropas Ķimikāliju aģentūrai nepildīšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš euro.

Par piegādātāja pienākuma nodrošināt ķīmiskās vielas vai maisījuma saņēmēju ar drošības datu lapu nepildīšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par drošības datu lapas neaizpildīšanu par bīstamām ķīmiskajām vielām vai bīstamiem maisījumiem, par nepatiesas vai nepilnīgas informācijas norādīšanu drošības datu lapā —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par izgatavotāja, importētāja, pakārtota lietotāja vai izplatītāja pienākuma nepildīšanu glabāt informāciju par ķīmiskajām vielām vai maisījumiem 10 gadus —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par darbībām ar ķīmiskajām vielām bez licences, kura nepieciešama saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, vai par attiecīgajā licencē minēto nosacījumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

Par informācijas nesniegšanu lejup vai augšup pa piegādes ķēdi par ķīmiskajām vielām un maisījumos esošām ķīmiskajām vielām, kā arī par neziņošanu par vielām izstrādājumos, kuriem drošības datu lapa nav paredzēta, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

(28.05.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.05.2010. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

88.9 pants. Normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpšana, veicot darbības ar dažām fluorētajām siltumnīcefekta gāzēm

Par fluorēto siltumnīcefekta gāzu noplūžu pārbaužu un šo noplūžu konstatēšanas sistēmu darbības nenodrošināšanu, normatīvajiem aktiem neatbilstoša personāla veiktu fluorēto siltumnīcefekta gāzu noplūžu pārbaudi vai fluorēto siltumnīc­efekta gāzu rekuperācijas nenodrošināšanu stacionārajām saldēšanas iekārtām, gaisa kondicionēšanas iekārtām, siltumsūkņiem (ieskaitot šo iekārtu kontūru) un ugunsdrošības sistēmām, kas satur Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktās fluorētās siltumnīcefekta gāzes, —

uzliek naudas sodu operatoram no septiņdesmit līdz septiņsimt euro.

Par fluorēto siltumnīcefekta gāzu ražotāja, importētāja vai eksportētāja ziņojumu Eiropas Komisijai nesniegšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro.

Par ražojumu un iekārtu, kurās ir fluorētās siltumnīcefekta gāzes, marķēšanas prasību nenodrošināšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par iekārtu, kuru darbību nodrošina fluorētās siltumnīcefekta gāzes, neatļautu laišanu tirgū vai prasību attiecībā uz šo gāzu izmantošanas pārtraukšanu neievērošanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

(28.05.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

88.10 pants. Normatīvajos aktos par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem dokumentācijai noteikto prasību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem noteiktās dokumentācijas neesamību, tās neatbilstību noteiktajām prasībām vai par kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkuma neiesniegšanu Valsts augu aizsardzības dienestam —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecpadsmit līdz simt četrdesmit euro, bet juridiskajām personām — no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

(16.02.2012. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

88.11 pants. Siltumnīcefekta gāzu emisiju informācijas slēpšana vai sagrozīšana

Par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringa datu slēpšanu vai sagrozīšanu, kā arī par ikgadējā verificētā emisiju ziņojuma neiesniegšanu vides aizsardzības valsts iestādēm vai tā datu sagrozīšanu, ja to izdarījusi persona, kurai ir izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai juridiskajām personām no divsimt desmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par oglekļa dioksīda emisiju monitoringa datu slēpšanu vai sagrozīšanu, kā arī par ikgadējā verificētā emisiju ziņojuma neiesniegšanu valsts aģentūrai "Civilās aviācijas aģentūra" vai tā datu sagrozīšanu, ja to izdarījusi persona, kas veic kādu no Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā iekļautajām aviācijas darbībām, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai juridiskajām personām no divsimt desmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par oglekļa dioksīda emisiju monitoringa datu slēpšanu vai sagrozīšanu, kā arī par ikgadējā verificētā emisiju ziņojuma neiesniegšanu vides aizsardzības valsts iestādēm vai tā datu sagrozīšanu, ja to izdarījusi persona, uz kuru attiecas pienākums veikt jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, iesniegt ikgadējo verificēto emisiju ziņojumu un nodrošināt verifikāciju, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai juridiskajām personām no divsimt desmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par ikgadējā ziņojuma par degvielas un enerģijas daudzumu un siltumnīcefekta gāzu intensitāti neiesniegšanu vides aizsardzības valsts iestādēm, ja to izdarījusi persona, uz kuru kā degvielas piegādātāju attiecas pienākums ziņot par Latvijā piegādātās degvielas un enerģijas daudzumu un siltumnīcefekta gāzu intensitāti piegādātajā degvielā, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai juridiskajām personām no divsimt desmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(11.01.2018. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.02.2018.)

89.pants. Kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana

Par kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš simt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, ja tiek bojāts kultūras piemineklis, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no divtūkstoš piecsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par šā panta otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecsimt līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no trīstūkstoš deviņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

(08.04.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

89.1 pants. Kultūras pieminekļu restaurācijas, konservācijas un remonta, kā arī izpētes un arheoloģisko izrakumu veikšanas noteikumu pārkāpšana

Par kultūras pieminekļu restaurāciju, konservāciju un remontu, kā arī izpētes un arheoloģisko izrakumu veikšanu bez normatīvajos aktos noteiktās atļaujas —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš simt euro.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš simt līdz tūkstoš četrsimt euro.

(08.04.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

89.2 pants. Kultūras pieminekļu teritoriju un aizsardzības zonu bojāšana, pārveidošana un neatļautas saimnieciskās darbības veikšana tajās

Par kultūras pieminekļu aizsardzības zonu bojāšanu, pārveidošanu vai neatļautas saimnieciskās darbības veikšanu tajās —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti individuāli noteiktā kultūras pieminekļa aizsardzības zonā, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš simt euro.

Par kultūras pieminekļu teritoriju bojāšanu, pārveidošanu vai neatļautas saimnieciskās darbības veikšanu tajās —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz piecsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš simt līdz tūkstoš četrsimt euro.

(08.04.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

89.3 pants. Kultūras pieminekļa remontdarbu savlaicīga neveikšana

Par kultūras pieminekļa aizsardzības saistībās paredzēto remontdarbu neveikšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš simt euro.

Par ilgstošu kultūras pieminekļa aizsardzības saistībās paredzēto remontdarbu neveikšanu, ja tiek bojāts kultūras piemineklis, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš simt līdz tūkstoš četrsimt euro.

(08.04.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

89.4 pants. Normatīvajos aktos noteiktās informācijas nesniegšana pirms kultūras pieminekļa atsavināšanas

Par normatīvajos aktos noteiktās informācijas nesniegšanu pirms kultūras pieminekļa atsavināšanas —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro.

Par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš simt euro.

(08.04.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

89.5 pants. Kapa bojāšana

Par kapa bojāšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro.

Par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš simt euro.

89.6 pants. Mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanas noteikumu pārkāpšana

Par mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas bez normatīvajos aktos noteiktās atļaujas saņemšanas —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš simt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divtūkstoš piecsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

(08.04.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

89.6 pants. Mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanas noteikumu pārkāpšana

Par mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas bez normatīvajos aktos noteiktās atļaujas saņemšanas —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš simt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divtūkstoš piecsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

(08.04.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

Astotā nodaļa
Administratīvie pārkāpumi rūpniecībā, elektriskās un
siltuma enerģijas izmantošanā un metroloģijā

(Nodaļas nosaukums 02.10.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.11.1997.)

90.pants. Bīstamo iekārtu, energoapgādes iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu un normatīvtehnisko dokumentu pārkāpšana

Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu — fiziskajai personai līdz trīssimt piecdesmit euro, juridiskajai personai — līdz septiņsimt euro.

Par elektroiekārtu, siltumapgādes iekārtu un gāzes apgādes iekārtu ekspluatācijas pārbaudes regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu energoapgādes komersantu objektos —

uzliek naudas sodu amatpersonām no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

Par nereģistrētas bīstamās iekārtas lietošanu —

uzliek naudas sodu bīstamās iekārtas valdītājam — fiziskajai personai līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, kas rada tiešus draudus personu drošībai un veselībai, —

uzliek naudas sodu bīstamās iekārtas valdītājam — fiziskajai personai līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par komercdarbības uzsākšanu un izbeigšanu bīstamo iekārtu montāžas, remonta, tehniskās apkopes un modernizācijas jomā, nepaziņojot Patērētāju tiesību aizsardzības centram, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par neziņošanu normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām, ja notikusi bīstamās iekārtas avārija, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu bīstamās iekārtas valdītājam — fiziskajai personai līdz septiņsimt euro, juridiskajai personai — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par šā panta pirmajā, otrajā un ceturtajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām un amatpersonām no divsimt desmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

(08.04.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2009., 17.06.2010., 25.04.2013. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

90.1 pants. Valsts darba inspekcijas, valsts tehniskās uzraudzības, valsts ugunsdrošības uzraudzības un valsts energokontroles iestāžu amatpersonu norādījumu nepildīšana

(Izslēgts ar 17.02.1994. likumu)

91.pants. Sprāgstvielu glabāšanas, izlietošanas un uzskaites noteikumu pārkāpšana

Par sprāgstvielu glabāšanas, izlietošanas un uzskaites noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.

(28.07.1994. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

92.pants. Izšķērdīga elektriskās un siltuma enerģijas izlietošana

(Izslēgts ar 17.05.2007. likumu, kas stājas spēkā 21.06.2007.)

93.pants. Elektrotīklu ekspluatācijas aizsargjoslās noteikto aprobežojumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto prasību un aprobežojumu pārkāpšanu elektrotīklu ekspluatācijas aizsargjoslās —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt četrdesmit euro, bet juridiskajām personām — līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

94.pants. Elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēmas bojāšana aiz neuzmanības

Par elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēmas bojāšanu aiz neuzmanības —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

95.pants. Gāzes un elektroenerģijas izmantošanas noteikumu un normu pārkāpumi

Par gāzes pievadīšanu gāzes izmantošanas iekārtām bez valsts gāzes uzraudzības iestāžu atļaujas, piešķirto gāzes fondu pārsniegšanu vai noteiktā gāzes patērēšanas režīma neievērošanu, tās patērēšanu gāzes izmantošanas iekārtās bez apstiprinātām gāzes patēriņa īpatnējām normām vai šo īpatnējo normu pārsniegšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu komersantiem, iestāžu un organizāciju vadītājiem, vadītāju vietniekiem, galvenajiem enerģētiķiem (galvenajiem mehāniķiem), cehu un dienestu priekšniekiem līdz simt astoņdesmit euro.

Par noteiktā energopatēriņa režīma neievērošanu, lietotāju iekārtu pieslēgšanu energotīkliem bez enerģijas uzskaites aparātiem, neverificētu, bojātu vai pārveidotu enerģijas uzskaites aparātu uzstādīšanu vai patvaļīgu enerģijas uzskaites aparātu shēmas sagrozīšanu —

uzliek naudas sodu amatpersonām no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

Par šā panta otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.07.1992., 28.07.1994., 15.05.2003., 17.03.2005., 22.06.2006. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

96.pants. Gāzes izmantošanas iekārtu ekspluatācija bez gāzes patēriņa uzskaites

Par gāzes izmantošanas iekārtu ekspluatāciju bez gāzes patēriņa uzskaites vai bez siltumenerģijas un produkcijas uzskaites, kuras ražo, izmantojot gāzi, vai par to, ka nav (vai ir bojāti) gāzes izmantošanas iekārtas projektā paredzēto gāzes degšanas procesu automātiskās regulēšanas līdzekļu vai siltumtehniskās kontroles aparātu, vai siltumutilizācijas iekārtu, kas nodrošina gāzes racionālu un efektīvu izmantošanu, -

uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

97.pants. Rezerves kurināmā saimniecības nesagatavotība darbam

Par gāzes lietotājam komersantam, iestādei un organizācijai paredzētās rezerves kurināmā saimniecības nesagatavotību darbam vai gāzes izmantošanas iekārtu nesagatavotību darbam ar noteiktā veida rezerves kurināmo -

uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995., 17.03.2005. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

98.pants. Siltumapgādes tīklu bojāšana, patvaļīga pieslēgšanās gāzes apgādes sistēmām un siltumapgādes tīkliem

Par siltumapgādes tīklu vai to iekārtu bojāšanu, patvaļīgu pieslēgšanos gāzes apgādes sistēmām un siltumapgādes tīkliem -

uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro.

(20.06.1986. dekrēta redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.02.1987. dekrētu, 19.07.1995. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

98.1 pants. Elektroenerģijas, siltum­enerģijas un gāzes izmantošanas noteikumu pārkāpšana

Par elektroenerģijas, siltumenerģijas vai gāzes piegādes, tirdzniecības un lietošanas noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt četrdesmit euro, bet juridiskajām personām — līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par elektroenerģijas, siltumenerģijas vai gāzes patvaļīgu patērēšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro.

(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

98.2 pants. Gāzes vadu bojāšana darbu veikšanas laikā

Par gāzes vadu (izņemot maģistrālos) un to iekārtu bojāšanu darbu veikšanas laikā -

uzliek naudas sodu personām līdz septiņdesmit euro un amatpersonām - līdz simt četrdesmit euro.

(26.02.1987. dekrēta redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

99.pants. Metroloģisko prasību neievērošana

Par tādu mērīšanas līdzekļu lietošanu, kuriem nav veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka metroloģiskās prasības; par tādu valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu lietošanu, kuri ir bojāti vai nav verificēti vai kuri nenodrošina mērījumu precizitātes atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām metroloģiskajām prasībām; par tādu mērīšanas līdzekļu lietošanu, ar kuriem veic mērījumus, lai nodrošinātu procesiem vai pakalpojumiem noteikto būtisko prasību ievērošanu reglamentētajā sfērā, un kuriem nav veikta kalibrēšana, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajai personai — no trīsdesmit līdz tūkstoš astoņsimt euro.

Par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu neatbilstošu uzstādīšanu, ekspluatācijas noteikumu neievērošanu un ar tiem saistīto mērīšanas procesu nepareizu izpildi —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajai personai — no trīsdesmit līdz divtūkstoš simt euro.

Par izplatīšanai sagatavoto fasēto preču satura daudzuma neatbilstību normatīvo aktu prasībām —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajai personai — no trīsdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

(17.06.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

Devītā nodaļa
Administratīvie pārkāpumi lauksaimniecībā.
Veterināro un pārtikas aprites prasību pārkāpšana

(Nodaļas nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 17.07.2003.)

100.pants. Sējumu nobradāšana vai stādījumu bojāšana

Par sējumu nobradāšanu, uz lauka esošās savāktās lauksaimniecības kultūru ražas bojāšanu vai iznīcināšanu, stādījumu bojāšanu, ko izdarījuši lopi vai putni, -

uzliek naudas sodu personām līdz piecpadsmit euro un amatpersonām - līdz septiņdesmit euro.

Par sējumu nobradāšanu, uz lauka esošās savāktās lauksaimniecības kultūru ražas bojāšanu vai iznīcināšanu, stādījumu bojāšanu, kas izdarīta atkārtoti gada laikā pēc naudas soda uzlikšanas par tādu pašu pārkāpumu, -

uzliek naudas sodu personām līdz septiņdesmit euro un amatpersonām - līdz simt četrdesmit euro.

Par braukšanu pa sējumiem vai stādījumiem ar pajūgu -

uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro.

Par braukšanu pa sējumiem vai stādījumiem ar automobili, traktoru, kombainu vai citu mašīnu -

uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.12.1987. dekrētu, 03.11.1992., 19.07.1995. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

101.pants. Augu karantīnas prasību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto fitosanitāro pasākumu neveikšanu augu karantīnas organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai vai citu augu karantīnas prasību neievērošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no piecpadsmit līdz septiņsimt euro.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

101.1 pants. Augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšana ar nederīgu augu pasi vai bez tās

Par normatīvajos aktos par augu karantīnu noteikto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšanu ar nederīgu augu pasi vai bez tās —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecpadsmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot augus, augu produktus vai ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņtūkstoš simt līdz četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot augus, augu produktus vai ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus vai bez konfiskācijas.

(20.12.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

102.pants. Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu ievešana un izvešana bez fitosanitārās kontroles un attiecīgas apstrādes

Par fitosanitārajai kontrolei vai attiecīgai apstrādei pakļauto augu vai augu produktu ievešanu un izvešanu no robežkontroles punktiem, kravas saņemšanas vai nosūtīšanas vietām bez šādas pārbaudes un apstrādes -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot augus un augu produktus vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot augus un augu produktus vai bez konfiskācijas.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

102.1 pants. Selekcionāra tiesību pārkāpšana

Par selekcionāra tiesību pārkāpšanu - uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.

(28.07.1994. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.03.2000. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

102.2 pants. Augu aizsardzības līdzekļu ievešanas, izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas prasību pārkāpšana

Par Latvijā nereģistrētu augu aizsardzības līdzekļu ievešanu, izplatīšanu vai lietošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot nereģistrētos augu aizsardzības līdzekļus vai bez konfiskācijas.

Par augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas vai lietošanas prasību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot augu aizsardzības līdzekļus vai bez konfiskācijas.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro, konfiscējot augu aizsardzības līdzekļus vai bez konfiskācijas.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

103.pants. Zemes īpašnieku (lietotāju) atbildība, ja viņi neveic nezāļu, lauksaimniecības augu kaitēkļu un slimību apkarošanas pasākumus

Par nezāļu, lauksaimniecības augu kaitēkļu un slimību apkarošanas obligāto pasākumu savlaicīgu neveikšanu -

uzliek naudas sodu zemes īpašniekiem (lietotājiem) līdz trīsdesmit pieciem euro.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu zemes īpašniekiem (lietotājiem) līdz septiņdesmit euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

103.1 pants. Narkotiskās vielas saturošu augu sējumu apsardzības nenodrošināšana

Par pasākumu neveikšanu narkotiskās vielas saturošu augu sējumu, šo kultūru ražas uzglabāšanas un pārstrādes vietu noteiktā apsardzības režīma nodrošināšanai, kā arī par pasākumu neveikšanu narkotiskās vielas saturošu atlikumu iznīcināšanai pēc ražas novākšanas un ražošanas atkritumu iznīcināšanai -

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt četrdesmit euro.

(28.05.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

103.2 pants. Narkotiskās vielas saturošu augu neatļauta sēšana vai audzēšana

(Izslēgts ar 20.12.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.04.2013.)

103.3 pants. Pārtikas aprites prasību pārkāpšana

Par uzņēmuma iesaistīšanos pārtikas apritē bez normatīvajos aktos noteiktās pārtikas uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas, vai paziņojuma nosūtīšanas par īslaicīgu pakalpojumu veikšanu vai par nepaziņošanu par izmaiņām uzņēmuma darbībā —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no četrsimt līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrtūkstoš euro, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas.

Par nepatiesas informācijas sniegšanu par pārtikas preces sastāvu vai tās izcelsmes valsti vai vietu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz trīssimt piecdesmit euro, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas, valdes loceklim — no divsimt līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, valdes loceklim — no septiņsimt līdz divtūkstoš euro, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrtūkstoš euro, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas.

Par citiem pārkāpumiem pārtikas apritē —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz trīssimt piecdesmit euro, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no divdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas.

Par šā panta piektajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrtūkstoš euro, konfiscējot pārtiku vai bez konfiskācijas.

(05.06.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.07.2014.)

103.4 pants. Lauksaimniecības produkcijas kvalitātes valsts uzraudzības iestāžu amatpersonu norādījumu nepildīšana

(Izslēgts ar 17.02.1994. likumu)

103.5 pants. Sēklu aprites prasību pārkāpšana

Par sēklaudzēšanas, sēklu tirdzniecības, sagatavošanas un glabāšanas prasību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no septiņiem līdz divsimt desmit euro.

Par sēklu tirdzniecības prasību pārkāpumiem, ja tos izdara sēklu importētājs vai vairumtirgotājs, -

uzliek naudas sodu no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu no divsimt desmit līdz septiņsimt euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

103.6 pants. Labības un tās pārstrādes produktu aprites prasību pārkāpšana

Par labības un tās pārstrādes produktu aprites prasību un labības tirgus intervences prasību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no piecpadsmit līdz septiņsimt euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

103.7 pants. Mēslošanas līdzekļu aprites noteikumu pārkāpšana

Par mēslošanas līdzekļu aprites prasību pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no piecpadsmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro, konfiscējot mēslošanas līdzekļus vai bez to konfiskācijas.

Par mēslošanas līdzekļu apriti regulējošajos normatīvajos aktos paredzētās informācijas nesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpšanu attiecībā uz amonija nitrāta ar augstu slāpekļa saturu detonācijas testa veikšanu un testa rezultātu iesniegšanu noteiktajai institūcijai —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

(17.03.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

103.8 pants. Līdzāspastāvēšanas nodrošināšanas kārtības pārkāpšana, veicot darbības ar ģenētiski modificētiem kultūraugiem

Par ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu, nereģistrējoties Valsts augu aizsardzības dienestā, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz sešsimt četrdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu, neievērojot līdzāspastāvēšanai noteiktās prasības, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz sešsimt četrdesmit euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par ģenētiski modificētu kultūraugu šķirņu sēklu aprites prasību pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz sešsimt četrdesmit euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

(22.06.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

103.9 pants. Ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas noteikumu pārkāpšana

Par ģenētiski modificēto organismu ierobežotās izmantošanas noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz piecsimt euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(28.05.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

103.10 pants. Kultūraugu ar augstu enerģētisko vērtību savācēju vai pirmo pārstrādātāju atteikšanās pieņemt kultūraugus ar augstu enerģētisko vērtību Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros

Par atteikšanos pieņemt izaudzētos kultūraugus ar augstu enerģētisko vērtību Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros, ja savācējs vai pirmais pārstrādātājs nepieņem līdz trim procentiem no kopējā daudzuma, kas obligāti jāpārstrādā, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņdesmit euro, bet juridiskajām personām — līdz simt četrdesmit euro.

Par atteikšanos pieņemt izaudzētos kultūraugus ar augstu enerģētisko vērtību Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros, ja savācējs vai pirmais pārstrādātājs nepieņem no trim līdz desmit procentiem no kopējā daudzuma, kas obligāti jāpārstrādā, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par atteikšanos pieņemt izaudzētos kultūraugus ar augstu enerģētisko vērtību Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros, ja savācējs vai pirmais pārstrādātājs nepieņem no desmit līdz divdesmit procentiem no kopējā daudzuma, kas obligāti jāpārstrādā, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par atteikšanos pieņemt izaudzētos kultūraugus ar augstu enerģētisko vērtību Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros, ja savācējs vai pirmais pārstrādātājs nepieņem virs divdesmit procentiem no kopējā daudzuma, kas obligāti jāpārstrādā, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no trīstūkstoš sešsimt līdz piectūkstoš euro.

(03.07.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

103.11 pants. Kultūraugu ar augstu enerģētisko vērtību savācēju vai pirmo pārstrādātāju atteikšanās piegādāt vai pārstrādāt kultūraugus ar augstu enerģētisko vērtību Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros

Par pārstrādei paredzēto kultūraugu ar augstu enerģētisko vērtību nepiegādāšanu vai nepārstrādāšanu enerģētiskajos produktos Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros, ja savācējs vai pirmais pārstrādātājs atsakās piegādāt vai pārstrādāt līdz trim procentiem no kopējā apjoma, kas obligāti jāpārstrādā, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņdesmit euro, bet juridiskajām personām — līdz simt četrdesmit euro.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no piecsimt līdz septiņsimt euro.

Par pārstrādei paredzēto kultūraugu ar augstu enerģētisko vērtību nepiegādāšanu vai nepārstrādāšanu enerģētiskajos produktos Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros, ja savācējs vai pirmais pārstrādātājs atsakās piegādāt vai pārstrādāt no trim līdz desmit procentiem no kopējā apjoma, kas obligāti jāpārstrādā, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz piecsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecsimt līdz piecsimt septiņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no piectūkstoš septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par pārstrādei paredzēto kultūraugu ar augstu enerģētisko vērtību nepiegādāšanu vai nepārstrādāšanu enerģētiskajos produktos Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros, ja savācējs vai pirmais pārstrādātājs atsakās piegādāt vai pārstrādāt no desmit līdz divdesmit procentiem no kopējā apjoma, kas obligāti jāpārstrādā, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecsimt septiņdesmit līdz sešsimt deviņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no četrtūkstoš trīssimt līdz astoņtūkstoš piecsimt euro.

Par šā panta piektajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no sešsimt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no desmittūkstoš līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

Par pārstrādei paredzēto kultūraugu ar augstu enerģētisko vērtību nepiegādāšanu vai nepārstrādāšanu enerģētiskajos produktos Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros, ja savācējs vai pirmais pārstrādātājs atsakās piegādāt vai pārstrādāt vairāk par divdesmit procentiem no kopējā apjoma, kas obligāti jāpārstrādā, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no sešsimt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no deviņtūkstoš trīssimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

(03.07.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

103.12 pants. Kultūraugu ar augstu enerģētisko vērtību savācēju un pirmo pārstrādātāju atteikšanās sniegt informāciju vai nepatiesas informācijas sniegšana Lauku atbalsta dienestam par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros

Par Eiropas Savienības atbalstu kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību regulējošos normatīvajos aktos minētās informācijas nesniegšanu noteiktajos termiņos Lauku atbalsta dienestam —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par nepatiesas informācijas sniegšanu Lauku atbalsta dienestam, neievērojot normatīvajos aktos noteikto par Eiropas Savienības atbalstu kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par šā panta otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no trīstūkstoš sešsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

(03.07.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

103.13 pants. Kultūraugu ar augstu enerģētisko vērtību savācēju un pirmo pārstrādātāju atteikšanās no pārbaudēm vai atteikšanās veicināt atbilstības noteikšanai nepieciešamās pārbaudes kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību Eiropas Savienības atbalsta shēmas ietvaros

Par atteikšanos no pārbaudēm vai atteikšanos veicināt pārbaudes, lai noteiktu atbilstību Eiropas Savienības atbalstu kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību regulējošiem normatīvajiem aktiem, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņtūkstoš simt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

(03.07.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

103.14 pants. Informācijas par lauksaimniecības produktu cenām nesniegšana

Par nepilnīgas vai nepatiesas normatīvajos aktos noteiktās informācijas par lauksaimniecības produktu cenām sniegšanu vai tās nesniegšanu, kā arī par atteikšanos uzrādīt šo informāciju apliecinošus dokumentus —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecpadsmit līdz septiņsimt euro.

(05.06.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.07.2014.)

104.pants. Traktoru, mašīnu un iekārtu ekspluatācijas drošības noteikumu pārkāpšana

(Izslēgts ar 15.09.2005. likumu, kas stājas spēkā 14.10.2005.)

105.pants. Karantīnas un veterināro prasību pārkāpšana dzīvnieku infekcijas slimību skartā punktā, aizsardzības, uzraudzības un kontroles zonās

Par karantīnas un veterināro prasību pārkāpšanu dzīvnieku infekcijas slimību skartā punktā, aizsardzības, uzraudzības un kontroles zonās -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no piecpadsmit līdz septiņsimt euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

105.1 pants. Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas noteikumu pārkāpšana

Par embriju transplantācijā noteikto tehnoloģiju neievērošanu, mākslīgās apsēklošanas, pārraudzības vai citu ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no piecpadsmit līdz simt desmit euro.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz septiņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no trīsdesmit pieciem līdz divsimt desmit euro.

(16.02.2012. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

105.2 pants. Noteiktu ciltsdarba darbību veikšana bez apliecības vai sertifikāta un darbības neatbilstība normatīvajiem aktiem

Par lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas veikšanu bez ciltsdarbu regulējošos normatīvajos aktos noteiktās apliecības, kā arī par nekvalitatīvu un nolaidīgu darba veikšanu, ja ir minētā apliecība, —

uzliek naudas sodu no septiņiem līdz septiņdesmit euro.

Par lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju pārstādīšanas pakalpojumu sniegšanu bez ciltsdarbu regulējošos normatīvajos aktos noteiktā sertifikāta, kā arī par nekvalitatīvu un nolaidīgu pakalpojumu sniegšanu, ja ir minētais sertifikāts, —

uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz divsimt desmit euro.

(12.06.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.02.2012. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

105.3 pants. Vaislas lauksaimniecības dzīvnieku, to spermas, olšūnu un embriju pirkšanas un pārdošanas noteikumu pārkāpšana

Par vaislas lauksaimniecības dzīvnieku, to spermas, olšūnu un embriju pirkšanas vai pārdošanas noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no septiņiem līdz septiņdesmit euro.

(16.02.2012. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

105.4 pants. Nekvalitatīva vaislas materiāla ievešana valstī un izmantošana

(Izslēgts ar 17.03.2005. likumu, kas stājas spēkā 15.04.2005.)

105.5 pants. Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas noteikumu pārkāpšana

Par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī informācijas nesniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par dzīvnieku dzimšanu, pārvietošanu, nobeigšanos vai nokautajiem dzīvniekiem —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz simt desmit euro, bet juridiskajām personām — no piecpadsmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām — no trīsdesmit pieciem līdz septiņsimt euro.

(16.02.2012. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

105.6 pants. Piena pirkšanas, pārdošanas un informācijas sniegšanas noteikumu pārkāpšana

Par piena pirkšanas, pārdošanas un informācijas sniegšanas noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņdesmit euro, bet juridiskajām personām — līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt četrdesmit euro, bet juridiskajām personām — līdz septiņsimt euro.

(12.06.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

105.7 pants. Piena uzskaites dokumentu neuzrādīšana un nepatiesu ziņu norādīšana šajos dokumentos

Par piena uzskaites dokumentu neuzrādīšanu vai nepatiesu ziņu norādīšanu šajos dokumentos —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņdesmit euro, bet juridiskajām personām — līdz septiņsimt euro.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt četrdesmit euro, bet juridiskajām personām — līdz tūkstoš četrsimt euro.

(17.03.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

105.8 pants. Piena kvotu administrēšanas, piena un piena produktu pārvadāšanas, pārstrādāšanas, uzglabāšanas, realizēšanas un informācijas sniegšanas noteikumu pārkāpšana

(Izslēgts ar 12.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

106.pants. Dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana

Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Par bīstama suņa turēšanas prasību pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no simt desmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot dzīvnieku vai bez tā konfiskācijas.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.02.2012. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

106.1 pants. Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem un dzīvnieku nogalināšanas prasību pārkāpšana

Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem vai dzīvnieku nogalināšanas prasību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

106.2 pants. Aizliegtu zāļu lietošana attiecībā uz dzīvniekiem un zāļu izdalīšanās perioda neievērošana pēc zāļu lietošanas attiecībā uz dzīvniekiem

Par aizliegtu zāļu lietošanu attiecībā uz dzīvniekiem -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no piecpadsmit līdz septiņsimt euro.

Par zāļu izdalīšanās perioda neievērošanu pēc zāļu lietošanas attiecībā uz dzīvniekiem -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no piecpadsmit līdz septiņsimt euro.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2010. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

106.3 pants. Mājas (istabas) dzīvnieku pārdošanas un dāvināšanas prasību pārkāpšana

Par mājas (istabas) dzīvnieku pārdošanas prasību pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz simt desmit euro, bet juridiskajām personām — no piecpadsmit līdz divsimt desmit euro.

Par mājas (istabas) dzīvnieku dāvināšanu publiskā pasākumā bez apdāvināmās personas piekrišanas un bez saskaņošanas ar Pārtikas un veterināro dienestu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz simt desmit euro, bet juridiskajām personām — no piecpadsmit līdz divsimt desmit euro.

(16.02.2012. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

106.4 pants. Pārkāpumi veterinārmedicīniskajā praksē

Par patstāvīgu nodarbošanos ar veterinārmedicīnisko praksi, ja personai nav veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta, —

uzliek naudas sodu līdz septiņsimt euro.

Par nodarbošanos ar veterinārmedicīnisko praksi, ja veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējs nav reģistrējies normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, —

uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro.

Par nodarbošanos ar veterinārmedicīnisko praksi, ja veterinārmedicīniskās prakses iestāde nav reģistrēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz četrsimt euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt līdz astoņsimt piecdesmit euro.

(25.04.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. un 14.05.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2015.)

106.5 pants. Izmēģinājumu dzīvnieku audzētājam, piegādātājam un lietotājam noteikto prasību pārkāpšana

Par izmēģinājumu dzīvnieka audzēšanu, piegādi vai izmantošanu bez normatīvajos aktos noteiktās audzētāja, piegādātāja vai lietotāja reģistrācijas vai neziņošanu par izmaiņām darbībā —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz divsimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt līdz septiņsimt euro.

Par darbībām, ko izmēģinājumu dzīvnieka lietotājs veicis bez atļaujas, kas noteikta normatīvajos aktos par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību, vai neziņošanu par izmaiņām darbībā —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz četrsimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no piecsimt līdz tūkstoš euro.

(14.05.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2015.)

107.pants. Dzīvnieku slēpšana, nereģistrēšana, neidentificēšana (nemarķēšana) un izvairīšanās no to uzskaites

Par dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora, dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, dzīvnieku neidentificēšanu (nemarķēšanu) vai izvairīšanos no to uzskaites pašvaldībā -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām - no piecpadsmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. un 14.05.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2015.)

108.pants. Valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas) profilakses un apkarošanas prasību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas) profilakses un apkarošanas prasību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez to konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2007., 16.02.2012. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

108.1 pants. Dzīvnieku izcelsmes produkcijas (izņemot pārtiku) aprites prasību pārkāpšana

Par dzīvnieku izcelsmes produkcijas (izņemot pārtiku) aprites (ieguves, pārstrādes, uzglabāšanas, transportēšanas, izplatīšanas) prasību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot dzīvnieku izcelsmes produkciju vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot dzīvnieku izcelsmes produkciju vai bez konfiskācijas.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

108.2 pants. Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu aprites prasību pārkāpšana, kā arī dzīvnieku kapsētu iekārtošanas un uzturēšanas prasību pārkāpšana

Par tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu aprites prasību pārkāpšanu, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no piecpadsmit līdz septiņsimt euro.

Par dzīvnieku kapsētu iekārtošanas un uzturēšanas prasību pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām — no piecpadsmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

(16.02.2012. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

108.3 pants. Dzīvnieku barības, veterināro zāļu un dzīvnieku kopšanas ķīmisko līdzekļu aprites prasību pārkāpšana

Par dzīvnieku barības uzņēmuma iesaistīšanos dzīvnieku barības apritē bez normatīvajos aktos noteiktās uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas vai paziņošanas par izmaiņām uzņēmuma darbībā —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām — no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot dzīvnieku barību vai bez tās konfiskācijas.

Par dzīvnieku barības nekaitīguma, higiēnas, uzglabāšanas un marķēšanas prasību pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no piecpadsmit līdz septiņsimt euro.

Par pārkāpumiem ārstnieciskās un diētiskās barības ražošanā un izplatīšanā —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no trīsdesmit pieciem līdz septiņsimt euro.

Par veterināro zāļu un dzīvnieku kopšanas ķīmisko līdzekļu aprites prasību pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecpadsmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot veterinārās zāles un dzīvnieku kopšanas ķīmiskos līdzekļus vai bez to konfiskācijas.

Par šajā pantā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro, konfiscējot dzīvnieku barību, veterinārās zāles un dzīvnieku kopšanas ķīmiskos līdzekļus vai bez to konfiskācijas.

(16.02.2012. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

108.4 pants. Izvešanai, ievešanai un tranzītam noteikto veterināro un higiēnas prasību pārkāpšana

Par izvešanai, ievešanai un tranzītam noteikto veterināro un higiēnas prasību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no piecpadsmit līdz septiņsimt euro.

(12.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

108.5 pants. Pašu patēriņam paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanas prasību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto prasību pārkāpšanu, ievedot Latvijas Republikas muitas teritorijā pašu patēriņam paredzētus dzīvnieku izcelsmes produktus, —

izsaka brīdinājumu, konfiscējot produktus.

Par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu no septiņiem līdz septiņdesmit euro, konfiscējot produktus.

(08.04.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

Desmitā nodaļa
Administratīvie pārkāpumi transportā, ceļu un sakaru nozarē

109.pants. Kustības drošības noteikumu pārkāpšana dzelzceļa transportā

Par sliežu ceļu, meža aizsargstādījumu, sniega aizsargu vai citu ceļa objektu, kā arī signalizācijas vai sakaru būvju vai iekārtu bojāšanu -

uzliek naudas sodu personām līdz trīsdesmit pieciem euro un amatpersonām - līdz septiņdesmit euro.

Par noteikumu pārkāpšanu, kādi noteikti pajūgu braukšanai vai lopu dzīšanai pāri sliežu ceļiem, kā arī par lopu ganīšanu dzelzceļa tuvumā -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu personām no septiņiem līdz piecpadsmit euro un amatpersonām - no trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro.

Par noteikto gabarītu neievērošanu kravas iekraušanā vai izkraušanā -

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz septiņdesmit euro.

Par tādu priekšmetu likšanu uz sliežu ceļiem, kuri var traucēt vilcienu kustību, -

uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro.

Par iešanu pa sliežu ceļiem ārpus norādītajām vietām -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņiem euro.

Par tādas informācijas nesniegšanu, kas saistīta ar dzelzceļa satiksmes negadījumu vai dzelzceļa satiksmes drošību, vai nepatiesas informācijas sniegšanu Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz septiņsimt euro.

(11.07.1992. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995., 14.06.2001., 22.01.2009. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

110.pants. Dzelzceļa transporta līdzekļu lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par pasažieru vagonu iekšējā aprīkojuma, lokomotīvju vai vagonu logu stiklu bojāšanu -

uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro.

Par vilciena sastāvā ietilpstošu vagonu bremžu maģistrāles gala krāna patvaļīgu aiztaisīšanu vai vilciena patvaļīgu apturēšanu ar trauksmes bremzi, atvienojot bremžu gaisa maģistrāli vai citādā veidā bez vajadzības, -

uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz trīsdesmit pieciem euro.

Par smēķēšanu dzelzceļa transporta objektos, kur tas ir aizliegts, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņiem euro.

Par atkritumu, taras, iepakojuma materiālu vai citu priekšmetu izmešanu no dzelzceļa transporta līdzekļiem -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no septiņiem līdz piecpadsmit euro.

Par patvaļīgu braukšanu kravas vilcienā, par iekāpšanu vai izkāpšanu vilciena kustības laikā, kā arī par braukšanu uz vagonu kāpšļiem vai jumtiem -

uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit pieciem euro.

(11.07.1992. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

110.1 pants. Dzelzceļa ritošā sastāva un sliežu ceļu lietošanas aizliegumu neievērošana

Par Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas noteiktā dzelzceļa ritošā sastāva un sliežu ceļu lietošanas aizlieguma neievērošanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

(14.06.2001. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.01.2009. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

110.2 pants. Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana

Par dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz tūkstoš četrsimt euro.

(14.06.2001. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

110.3 pants. Noteikumu neievērošana attiecībā uz drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu kapitālsabiedrībās, kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu, kā arī ar bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu

Par drošības konsultantu (padomnieku) nenorīkošanu kapitālsabiedrībās, kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu, kā arī ar bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu, -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

110.4 pants. Informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas sniegšana Valsts dzelzceļa administrācijai un tās likumīgo lēmumu nepildīšana

Par informācijas nesniegšanu Valsts dzelzceļa administrācijai pēc tās pieprasījuma noteiktajā termiņā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu Valsts dzelzceļa administrācijai vai tās likumīgo lēmumu nepildīšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

110.5 pants. Dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas traucēšana

Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanā —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro.

(27.05.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.03.2005. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

110.4 pants. Informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas sniegšana Valsts dzelzceļa administrācijai un tās likumīgo lēmumu nepildīšana

Par informācijas nesniegšanu Valsts dzelzceļa administrācijai pēc tās pieprasījuma noteiktajā termiņā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu Valsts dzelzceļa administrācijai vai tās likumīgo lēmumu nepildīšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

(08.04.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

110.5 pants. Dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas traucēšana

Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanā —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro.

(14.05.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2015.)

111.pants. Lidojumu drošības noteikumu pārkāpšana

Par gaisa kuģu lidojumu drošumam potenciāli bīstamu objektu būvniecību, ierīkošanu vai izvietošanu bez valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" atļaujas vai par būvatļaujas izsniegšanu bez valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" saskaņojuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai amatpersonām līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš piecsimt līdz septiņtūkstoš euro.

Par lidlauka ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, kas apdraud civilās aviācijas drošību un gaisa kuģu lidojumu drošumu, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrtūkstoš piecsimt līdz septiņtūkstoš euro.

Par tādu normatīvo aktu nepildīšanu, kuri paredz marķējuma un aizsarggaismu izvietošanu uz ēkām un būvēm un to uzturēšanu darba kārtībā, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš piecsimt līdz septiņtūkstoš euro.

Par patvaļīgu iekļūšanu lidostas vai lidlauka kontrolējamā teritorijā vai patvaļīgu pārvietošanos pa lidostas vai lidlauka kontrolējamo teritoriju —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro.

(04.06.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.07.2015.)

112.pants. Bīstamu izstrādājumu vai vielu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana gaisa transportā

Par bīstamu izstrādājumu vai vielu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu gaisa transportā -

uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.

To bīstamo izstrādājumu vai vielu sarakstu, par kuru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu šajā pantā noteikta administratīvā atbildība, reglamentē attiecībā uz gaisa transportu spēkā esošie pārvadāšanas noteikumi.

(28.05.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. un 04.06.2015. likumu, kas stājas spēkā 02.07.2015.)

113.pants. Civilās aviācijas valsts institūciju darbības traucēšana

Par to norādījumu nepildīšanu, kurus savas kompetences ietvaros devušas Civilās aviācijas aģentūras amatpersonas, lai novērstu civilās aviācijas darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja amatpersonu likumīgo prasību, kas saistītas ar civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu, nepildīšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro.

(25.04.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

114.pants. Gaisa telpas izmantošanas prasību pārkāpšana

Par gaisa telpas izmantošanu vai gaisa satiksmes plūsmas pārvaldību regulējošo normatīvo aktu prasību pārkāpšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz trīssimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš piecsimt euro.

Par gaisa kuģu un citu materiālo objektu lidojumu drošumu apdraudošu šaušanu, spridzināšanas darbiem vai darbību ar gaismas vai elektromagnētisko izstarojumu, ja nav saņemta attiecīga atļauja, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš piecsimt līdz septiņtūkstoš euro.

(04.06.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.07.2015.)

114.1 pants. Gaisa kuģa ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana

Par civilā zemskaņas gaisa kuģa ekspluatāciju bez atbilstoša trokšņu sertifikāta —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš piecsimt līdz četrtūkstoš piecsimt euro.

Par lidojuma veikšanu ar nereģistrētu gaisa kuģi vai ar gaisa kuģi, uz kura nav atveidota gaisa kuģa reģistrācijas valsts noteikumiem atbilstoša nacionālā zīme un reģistrācijas zīme, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš piecsimt līdz četrtūkstoš piecsimt euro.

Par lidojuma veikšanu ar gaisa kuģi bez normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina gaisa kuģa derīgumu lidojumam, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no trīstūkstoš līdz septiņtūkstoš euro.

Par lidojuma veikšanu ar gaisa kuģi bez likumā noteiktās obligātās apdrošināšanas —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrtūkstoš piecsimt euro.

Par lidojuma veikšanu ar gaisa kuģi bez normatīvajos aktos noteiktā aprīkojuma —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrtūkstoš piecsimt euro.

Par gaisa kuģu lidojumu noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz trīstūkstoš euro.

Par pasažieru pārvadāšanu ar gaisa kuģi, ja to izdarījusi persona, kurai nav piešķirtas tiesības sniegt šādu pakalpojumu, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt piecdesmit līdz tūkstoš piecsimt euro.

Par vispārējās nozīmes aviācijas gaisa kuģa nodošanu lidojumu veikšanai personai, kurai nav atbilstošas kvalifikācijas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš piecsimt euro.

Par gaisa kuģa tehniskās apkopes vai lidotspējas uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz septiņtūkstoš euro.

(04.06.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.07.2015.)

114.2 pants. Personu pārvadāšana uz Latvijas Republiku bez ceļošanas dokumentiem

Par tādu valstu pilsoņu pārvadāšanu, kuras nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, no šīm valstīm uz Latvijas Republiku, ja minētajām personām nav Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai nepieciešamo ceļošanas dokumentu un ja to veicis pārvadātājs ar jūras, gaisa vai sauszemes transportu, —

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no trīstūkstoš līdz piectūkstoš euro par katru pārvadāto personu.

114.3 pants. Pasažieru datu neiesniegšana un nepilnīgu vai nepareizu datu iesniegšana

Par pieprasīto pasažieru datu neiesniegšanu, nepilnīgu vai nepareizu datu iesniegšanu Valsts robežsardzei, ja to izdarījis pārvadātājs, kas veic pārvadājumus ar gaisa transportu no valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, uz Latvijas Republiku, —

uzliek naudas sodu pārvadātājam — fiziskai vai juridiskai personai — no trīstūkstoš simt līdz piectūkstoš simt euro.

Par normatīvajos aktos noteikto gaisa kuģu pasažieru datu nenosūtīšanu, nepilnīgu vai nepareizu datu nosūtīšanu Pasažieru informācijas nodaļai to automatizētai iekļaušanai gaisa kuģu pasažieru datu reģistrā —

uzliek naudas sodu pārvadātājam — fiziskajai vai juridiskajai personai — no trīstūkstoš simt līdz piectūkstoš simt euro.

114.4 pants. Civilās aviācijas personālam noteikto prasību neievērošana

Par nepatiesas informācijas sniegšanu valsts aģentūrai "Civilās aviācijas aģentūra" par izglītību, kvalifikāciju, nolidojumu stundu skaitu, kā arī citas nepatiesas informācijas sniegšanu nolūkā saņemt civilās aviācijas personāla apliecību vai kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu vai pagarināt personāla apliecības vai kvalifikāciju apstiprinoša dokumenta derīguma termiņu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt līdz septiņsimt euro, atņemot tiesības veikt civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš piecsimt euro.

Par civilās aviācijas personāla pienākumu pildīšanu bez nepieciešamās kvalifikācijas vai par kvalifikāciju un veselību apliecinošos dokumentos norādīto ierobežojumu neievērošanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, atņemot tiesības veikt civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

114.5 pants. Civilās aviācijas drošības noteikumu pārkāpšana

Par pasažieru, rokas bagāžas, reģistrētās bagāžas, kravas, pasta, pārtikas krājumu vai gaisa kuģa inventāra pieņemšanu pārvadāšanai ar civilās aviācijas gaisa kuģi, pārkāpjot drošības pārbaudes noteikumus, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš piecsimt līdz septiņtūkstoš euro.

Par normatīvajos aktos noteikto prasību neievērošanu attiecībā uz piekļuves kontroles vai drošības pārbaudes nodrošināšanu civilās aviācijas objektam —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt līdz tūkstoš piecsimt euro.

114.6 pants. Izpletņlēcēju desantēšanas noteikumu pārkāpšana

Par tādas personas desantēšanu, kura nav sasniegusi normatīvajos aktos noteikto vecumu, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrsimt piecdesmit līdz tūkstoš piecsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš piecsimt līdz trīstūkstoš euro.

Par izpletņlēcēja desantēšanu bez desantējamās personas atbilstošas iepriekšējas sagatavošanas —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš līdz divtūkstoš euro.

Par izpletņlēcēja desantēšanu ar tādu izpletni, kura konstrukcija ir pārveidota vai tajā citādi veiktas izmaiņas bez saskaņošanas ar attiecīgā izpletņa ražotāju, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrsimt līdz tūkstoš piecsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš piecsimt līdz piectūkstoš euro.

Par izpletņlēcēju desantēšanu regulējošos normatīvajos aktos noteikto citu prasību pārkāpšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt piecdesmit līdz tūkstoš piecsimt euro.

114.7 pants. Aeronavigācijas noteikumu pārkāpšana

Par gaisa satiksmes pārvaldību un aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš līdz piectūkstoš euro.

Par zemes sakaru, navigācijas, novērošanas un meteoroloģisko iekārtu bojāšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš piecsimt euro.

(17.03.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

114.3 pants. Pasažieru datu neiesniegšana un nepilnīgu vai nepareizu datu iesniegšana

Par pieprasīto pasažieru datu neiesniegšanu, nepilnīgu vai nepareizu datu iesniegšanu Valsts robežsardzei, ja to izdarījis pārvadātājs, kas veic pārvadājumus ar gaisa transportu no valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, uz Latvijas Republiku, —

uzliek naudas sodu pārvadātājam — fiziskai vai juridiskai personai — no trīstūkstoš simt līdz piectūkstoš simt euro.

Par normatīvajos aktos noteikto gaisa kuģu pasažieru datu nenosūtīšanu, nepilnīgu vai nepareizu datu nosūtīšanu Pasažieru informācijas nodaļai to automatizētai iekļaušanai gaisa kuģu pasažieru datu reģistrā —

uzliek naudas sodu pārvadātājam — fiziskajai vai juridiskajai personai — no trīstūkstoš simt līdz piectūkstoš simt euro.

(07.06.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. un 21.06.2018. likumu, kas stājas spēkā 05.07.2018.)

114.4 pants. Civilās aviācijas personālam noteikto prasību neievērošana

Par nepatiesas informācijas sniegšanu valsts aģentūrai "Civilās aviācijas aģentūra" par izglītību, kvalifikāciju, nolidojumu stundu skaitu, kā arī citas nepatiesas informācijas sniegšanu nolūkā saņemt civilās aviācijas personāla apliecību vai kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu vai pagarināt personāla apliecības vai kvalifikāciju apstiprinoša dokumenta derīguma termiņu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt līdz septiņsimt euro, atņemot tiesības veikt civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš piecsimt euro.

Par civilās aviācijas personāla pienākumu pildīšanu bez nepieciešamās kvalifikācijas vai par kvalifikāciju un veselību apliecinošos dokumentos norādīto ierobežojumu neievērošanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, atņemot tiesības veikt civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa pienākumus uz laiku līdz pieciem gadiem vai bez tā.

(04.06.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.07.2015.)

114.5 pants. Civilās aviācijas drošības noteikumu pārkāpšana

Par pasažieru, rokas bagāžas, reģistrētās bagāžas, kravas, pasta, pārtikas krājumu vai gaisa kuģa inventāra pieņemšanu pārvadāšanai ar civilās aviācijas gaisa kuģi, pārkāpjot drošības pārbaudes noteikumus, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš piecsimt līdz septiņtūkstoš euro.

Par normatīvajos aktos noteikto prasību neievērošanu attiecībā uz piekļuves kontroles vai drošības pārbaudes nodrošināšanu civilās aviācijas objektam —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt līdz tūkstoš piecsimt euro.

(04.06.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.07.2015.)

114.6 pants. Izpletņlēcēju desantēšanas noteikumu pārkāpšana

Par tādas personas desantēšanu, kura nav sasniegusi normatīvajos aktos noteikto vecumu, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrsimt piecdesmit līdz tūkstoš piecsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš piecsimt līdz trīstūkstoš euro.

Par izpletņlēcēja desantēšanu bez desantējamās personas atbilstošas iepriekšējas sagatavošanas —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš līdz divtūkstoš euro.

Par izpletņlēcēja desantēšanu ar tādu izpletni, kura konstrukcija ir pārveidota vai tajā citādi veiktas izmaiņas bez saskaņošanas ar attiecīgā izpletņa ražotāju, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrsimt līdz tūkstoš piecsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš piecsimt līdz piectūkstoš euro.

Par izpletņlēcēju desantēšanu regulējošos normatīvajos aktos noteikto citu prasību pārkāpšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt piecdesmit līdz tūkstoš piecsimt euro.

(04.06.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.07.2015.)

114.7 pants. Aeronavigācijas noteikumu pārkāpšana

Par gaisa satiksmes pārvaldību un aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanu reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš līdz piectūkstoš euro.

Par zemes sakaru, navigācijas, novērošanas un meteoroloģisko iekārtu bojāšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš piecsimt euro.

(04.06.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 02.07.2015.)

115.pants. Kuģa vadīšanas noteikumu pārkāpšana

Par kuģa (izņemot atpūtas kuģi iekšējos ūdeņos) vadīšanas noteikumu pārkāpšanu, kas izpaudusies kā:

1) pienācīgas vizuālās un audio novērošanas nenodrošināšana;

2) kuģa droša ātruma neievērošana;

3) kuģa sadursmes draudu noteikšanas prasību neievērošana;

4) nesavlaicīga un nepārliecinoša rīcība sadursmes novēršanai;

5) kuģošanai šauros ūdensceļos noteikto prasību neievērošana;

6) kuģošanai satiksmes sadales sistēmās noteikto prasību neievērošana;

7) kuģu vadīšanas noteikumu neievērošana, esot savstarpēji redzamiem;

8) kuģu vadīšanas ierobežotas redzamības apstākļos noteikumu neievērošana;

9) vilkšanas un stumšanas noteikumu pārkāpšana;

10) kuģa, kurš zaudējis vadības spēju vai kura manevrēšanas spēja ir ierobežota, vadīšanas noteikumu neievērošana;

11) kuģa manevrēšanas noteikumu pārkāpšana;

12) kuģa uguņu un zīmju, skaņu un gaismas signālu, kā arī briesmu signālu lietošanas noteikumu pārkāpšana;

13) enkura izmešana vai stāvēšana uz enkura neatļautā vietā, kā arī noteikumu par rīcību, kuģim esot uz sēkļa, neievērošana;

14) kuģa ienākšanas ostā un iziešanas no ostas noteikumu pārkāpšana;

15) obligāto loča pakalpojumu neizmantošana;

16) kuģa sardzes dienesta noteikumu pārkāpšana, —

uzliek naudas sodu kuģa kapteinim vai atpūtas kuģa vadītājam no septiņdesmit līdz septiņsimt euro.

Par atpūtas kuģi šajā pantā, 116.1, 117.1 un 117.3117.9 pantā uzskatāms sportam un atpūtai paredzēts kuģošanas līdzeklis, kura garums ir no 2,5 līdz 24 metriem, kuru neizmanto komerciālos nolūkos un kuram nav profesionālas apkalpes, kā arī ūdensmotocikls.

(03.07.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.04.2009., 26.09.2013. un 14.05.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2015)

115.1 pants. Kuģniecībā noteikto ziņošanas pienākumu nepildīšana

Par kuģniecībā noteikto ziņošanas pienākumu nepildīšanu, kas izpaudusies kā:

1) normatīvajos aktos noteiktās informācijas savlaicīga neiesniegšana vai nepatiesas informācijas iesniegšana Kuģu satiksmes uzraudzības un informācijas datu apmaiņas sistēmai;

2) citas normatīvajos aktos noteiktās informācijas savlaicīga nesniegšana, tai skaitā neziņošana par jūras negadījumu vai neziņošana Latvijas Jūras administrācijai par kuģa bojājumiem, kas var ietekmēt kuģa jūrasspēju vai radīt vides piesārņojumu, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no divsimt piecdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

(14.05.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2015.)

116.pants. Kuģa ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana

Par kuģa ekspluatāciju, ja uz tā nav dokumentu, kuru atrašanās uz kuģa ir obligāta, vai ja šie dokumenti nav apstiprināti, reģistrēti, aizpildīti vai netiek uzglabāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (izņemot kuģa sertifikātus), —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no divsimt piecdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

Par kuģa ekspluatāciju, ja tā kravas zīme vai cits kuģa marķējums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no divsimt piecdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

Par kuģa ekspluatāciju, ja tas ir nokomplektēts ar apkalpi, kura neatbilst normatīvajos aktos par kuģa apkalpes minimālo sastāvu noteiktajām prasībām (izņemot normatīvajos aktos noteiktos nepārvaramos apstākļus, piemēram, negaidītu slimību vai nāvi), —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par kuģa ekspluatāciju bez normatīvajos aktos noteiktajiem kuģa sertifikātiem, pēc to derīguma termiņa izbeigšanās vai bez starpposmu atbilstības apliecinājumiem tajos —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no sešsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

Par kuģa ekspluatāciju, ja tā korpuss, mehānismi vai aprīkojums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no sešsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

Par kuģa ekspluatāciju, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktās prasības kuģa kravas, pasažieru vai apgādes operācijām, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no sešsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

Par šajā pantā noteikto kuģa ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja tā izraisījusi Latvijas kuģa aizturēšanu ārvalsts ostā ostas valsts kontroles inspekcijas rezultātā, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divtūkstoš līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

Par citu saskaņā ar starptautiskajiem vai nacionālajiem normatīvajiem aktiem noteikto kuģa ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro.

116.1 pants. Atrašanās uz kuģa (izņemot atpūtas kuģus) alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

Par atrašanos uz kuģa alkohola ietekmē no sardzes vai citu dienesta pienākumu veikšanas brīvajā laikā, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, —

uzliek naudas sodu jūrniekam no septiņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro.

Par atrašanos uz kuģa alkohola ietekmē sardzes vai citu dienesta pienākumu veikšanas laikā —

uzliek naudas sodu jūrniekam no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

Par atrašanos uz kuģa narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē —

uzliek naudas sodu jūrniekam no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

Par alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc jūras negadījuma, kā arī pēc tam, kad kuģis apturēts pēc tādu institūciju pieprasījuma, kas ir atbildīgas par kuģošanas drošību, līdz pārbaudei, kuras rezultātā nosaka alkohola koncentrāciju izelpotajā gaisā vai asinīs vai konstatē narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi, vai līdz atbrīvošanai no šīs pārbaudes noteiktajā kārtībā —

uzliek naudas sodu jūrniekam no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

Par atteikšanos no pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai vai narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes —

uzliek naudas sodu jūrniekam no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

116.2 pants. Kuģu, ostu, ostas iekārtu un ostām blakus esošo teritoriju aizsardzības prasību pārkāpšana

Par kuģa ekspluatāciju bez starptautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta vai starptautiskā kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāta vai pēc to derīguma termiņa izbeigšanās, vai bez starpposmu atbilstības apliecinājumiem tajos —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

Par citu normatīvajos aktos vai kuģa aizsardzības plānā noteikto kuģa aizsardzības prasību pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

Par ostas vai ostas iekārtas, vai ostām blakus esošu teritoriju ekspluatāciju bez ostas vai ostas iekārtas aizsardzības atbilstības apstiprinājuma vai pēc tā derīguma termiņa izbeigšanās, vai bez starpposmu atbilstības apliecinājumiem tajā —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai amatpersonām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

Par citu normatīvajos aktos vai ostas vai ostas iekārtas, vai ostām blakus esošas teritorijas aizsardzības plānā noteikto ostas vai ostas iekārtas aizsardzības prasību pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai amatpersonām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

Par uzkļūšanu vai uzturēšanos uz kuģa, iekļūšanu vai uzturēšanos ostā vai ostas iekārtā, vai ostai blakus esošā teritorijā, kā arī uz kuģa, ostā vai ostas iekārtā, vai ostai blakus esošā teritorijā noteiktajā ierobežotas piekļuves zonā, pārkāpjot normatīvajos aktos vai aizsardzības plānā noteikto kārtību, —

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par ostas un hidrotehnisko būvju, ierīču un iekārtu (izņemot navigācijas līdzekļus) bojāšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

116.3 pants. Latvijas Jūras administrācijas darbības traucēšana

Par Latvijas Jūras administrācijas amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu, ar Latvijas Jūras administrāciju saskaņojamu darbību veikšanu bez atbilstoša saskaņojuma, informācijas nesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu Latvijas Jūras administrācijai —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no divsimt piecdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro.

116.4 pants. Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienesta darbības traucēšana

Par Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienesta amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu, informācijas nesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienestam vai par traucēšanu Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienestam veikt meklēšanas un glābšanas operatīvo darbu Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra atbildības rajonā —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

116.5 pants. Jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanas traucēšana

Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanā —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro.

(03.07.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. un 14.05.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2015.)

116.1 pants. Atrašanās uz kuģa (izņemot atpūtas kuģus) alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

Par atrašanos uz kuģa alkohola ietekmē no sardzes vai citu dienesta pienākumu veikšanas brīvajā laikā, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, —

uzliek naudas sodu jūrniekam no septiņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro.

Par atrašanos uz kuģa alkohola ietekmē sardzes vai citu dienesta pienākumu veikšanas laikā —

uzliek naudas sodu jūrniekam no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

Par atrašanos uz kuģa narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē —

uzliek naudas sodu jūrniekam no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

Par alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc jūras negadījuma, kā arī pēc tam, kad kuģis apturēts pēc tādu institūciju pieprasījuma, kas ir atbildīgas par kuģošanas drošību, līdz pārbaudei, kuras rezultātā nosaka alkohola koncentrāciju izelpotajā gaisā vai asinīs vai konstatē narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi, vai līdz atbrīvošanai no šīs pārbaudes noteiktajā kārtībā —

uzliek naudas sodu jūrniekam no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

Par atteikšanos no pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai vai narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes —

uzliek naudas sodu jūrniekam no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

(30.04.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. un 03.04.2020. likumu, kas stājas spēkā 05.04.2020.)

116.2 pants. Kuģu, ostu, ostas iekārtu un ostām blakus esošo teritoriju aizsardzības prasību pārkāpšana

Par kuģa ekspluatāciju bez starptautiskā kuģa aizsardzības sertifikāta vai starptautiskā kuģa aizsardzības pagaidu sertifikāta vai pēc to derīguma termiņa izbeigšanās, vai bez starpposmu atbilstības apliecinājumiem tajos —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

Par citu normatīvajos aktos vai kuģa aizsardzības plānā noteikto kuģa aizsardzības prasību pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

Par ostas vai ostas iekārtas, vai ostām blakus esošu teritoriju ekspluatāciju bez ostas vai ostas iekārtas aizsardzības atbilstības apstiprinājuma vai pēc tā derīguma termiņa izbeigšanās, vai bez starpposmu atbilstības apliecinājumiem tajā —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai amatpersonām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

Par citu normatīvajos aktos vai ostas vai ostas iekārtas, vai ostām blakus esošas teritorijas aizsardzības plānā noteikto ostas vai ostas iekārtas aizsardzības prasību pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai amatpersonām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

Par uzkļūšanu vai uzturēšanos uz kuģa, iekļūšanu vai uzturēšanos ostā vai ostas iekārtā, vai ostai blakus esošā teritorijā, kā arī uz kuģa, ostā vai ostas iekārtā, vai ostai blakus esošā teritorijā noteiktajā ierobežotas piekļuves zonā, pārkāpjot normatīvajos aktos vai aizsardzības plānā noteikto kārtību, —

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par ostas un hidrotehnisko būvju, ierīču un iekārtu (izņemot navigācijas līdzekļus) bojāšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

(30.04.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

116.3 pants. Latvijas Jūras administrācijas darbības traucēšana

Par Latvijas Jūras administrācijas amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu, ar Latvijas Jūras administrāciju saskaņojamu darbību veikšanu bez atbilstoša saskaņojuma, informācijas nesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu Latvijas Jūras administrācijai —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no divsimt piecdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro.

(30.04.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. un 14.05.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2015.)

116.4 pants. Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienesta darbības traucēšana

Par Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienesta amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu, informācijas nesniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienestam vai par traucēšanu Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienestam veikt meklēšanas un glābšanas operatīvo darbu Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra atbildības rajonā —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

(30.04.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. un 14.05.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2015.)

116.5 pants. Jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanas traucēšana

Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja amatpersonu likumīgo prasību nepildīšanu jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanā —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro.

(14.05.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2015.)

117.pants. Kustības drošības noteikumu pārkāpšana upju transportā

117.1 pants. Vispārīgo noteikumu par atpūtas kuģu satiksmi iekšējos ūdeņos pārkāpšana

Par atpūtas kuģa vadīšanu iekšējos ūdeņos, ja nav klāt dokumenta, kas apliecina atbilstoša atpūtas kuģa vadīšanas tiesības (ja tāds ir nepieciešams), vai dokumenta, kas apliecina atpūtas kuģa reģistrāciju (ja attiecīgais kuģošanas līdzeklis ir jāreģistrē), —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņiem euro.

Par pārvietošanos ar ūdensmotociklu, burāšanu ar vējdēli, kā arī nodarbošanos ar ūdensslēpošanu vai tamlīdzīgiem sporta veidiem, neuzvelkot glābšanas vesti, kas nodrošina personas peldspēju, —

uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz četrdesmit euro.

Par atpūtas kuģa vadīšanu, ja nav attiecīgā atpūtas kuģa vadīšanas tiesību, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no simt četrdesmit līdz divsimt desmit euro.

Par tādas atpūtas kuģa vadītāja apliecības izmantošanu, kura pieteikta kā zudusi vai nozagta, ja tās vietā saņemta jauna atpūtas kuģa vadītāja apliecība, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par atpūtas kuģa izmantošanu vietās, kur to aizliedzis iekšējo ūdeņu īpašnieks vai valdītājs, kā arī pašvaldības noteiktās un apzīmētās peldvietās vai aizliegtās akvatorijās —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no piecdesmit pieciem līdz simt euro.

Par tāda pasažiera pārvadāšanu atpūtas kuģī, kurš ir jaunāks par 12 gadiem un nav ietērpts atbilstoša izmēra glābšanas vestē, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no trīsdesmit līdz piecdesmit pieciem euro.

(Septītā daļa izslēgta ar 25.04.2013. likumu)

(Astotā daļa izslēgta ar 25.04.2013. likumu)

(Devītā daļa izslēgta ar 25.04.2013. likumu)

Par citu šajā kodeksā neminētu atpūtas kuģu satiksmei iekšējos ūdeņos noteikto prasību pārkāpšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no septiņiem līdz piecpadsmit euro.

(Vienpadsmitā daļa izslēgta ar 30.04.2009. likumu.)

117.2 pants. Kuģošanas apmācības noteikumu pārkāpšana iekšējos ūdeņos

Par kuģošanas apmācības noteikumu pārkāpšanu iekšējos ūdeņos —

uzliek naudas sodu personai, kura apmāca kuģot, no piecdesmit pieciem līdz astoņdesmit pieciem euro.

117.3 pants. Atpūtas kuģa iekārtojuma prasību neievērošana iekšējos ūdeņos

Par tāda atpūtas kuģa izmantošanu, kurš nav apgādāts ar nepieciešamo aprīkojumu un glābšanas līdzekļiem, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no trīsdesmit līdz piecdesmit pieciem euro.

117.4 pants. Kravas un pasažieru pārvadāšanas noteikumu neievērošana, kuģojot ar atpūtas kuģi iekšējos ūdeņos

Par atpūtas kuģa kravnesības vai atļautā pārvadājamo cilvēku skaita pārsniegšanu, kuģojot iekšējos ūdeņos, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

117.5 pants. Kuģošanas ātruma neievērošana, kuģojot iekšējos ūdeņos ar atpūtas kuģi, kuram izgatavotājs ir paredzējis ātruma noteikšanas ierīci

Par atļautā kuģošanas ātruma pārsniegšanu iekšējos ūdeņos līdz 10 kilometriem stundā —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no četrdesmit līdz piecdesmit pieciem euro.

Par atļautā kuģošanas ātruma pārsniegšanu iekšējos ūdeņos no 11 kilometriem līdz 30 kilometriem stundā —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no simt līdz simt četrdesmit euro un atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.

Par atļautā kuģošanas ātruma pārsniegšanu iekšējos ūdeņos virs 30 kilometriem stundā —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro un atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz diviem gadiem.

Par atpūtas kuģa vadīšanu ar ātrumu, kas pārsniedz 5 kilometrus stundā, iekšējos ūdeņos tuvāk par 30 metriem no peldētāja —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro un atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai bez atpūtas kuģa vadīšanas tiesību atņemšanas.

117.6 pants. Manevrēšanas, apstāšanās, stāvēšanas un noenkurošanās noteikumu pārkāpšana iekšējos ūdeņos

Par manevrēšanu un apstāšanos iekšējos ūdeņos ejošu vai stāvošu kuģu, bagarmašīnu un peldošo celtņu tuvumā, kā arī starp tiem —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no trīsdesmit līdz simt četrdesmit euro.

Par noenkurošanos kuģu ceļā, kā arī pietauvošanos vai stāvēšanu pie navigācijas zīmēm un pasažieru vai kravas piestātnēm, ja tās nav paredzētas atpūtas kuģiem, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no simt līdz simt četrdesmit euro un atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.

117.7 pants. Atpūtas kuģu vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

Par kutera, ūdensmotocikla, motorlaivas vai jahtas vadīšanu vai vadīšanas apmācību, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet nepārsniedz 1,5 promiles, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro un atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.

Par kutera, ūdensmotocikla, motorlaivas vai jahtas vadīšanu vai vadīšanas apmācību, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no divsimt astoņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro un atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.

Par atpūtas kuģa vadīšanu vai vadīšanas apmācību, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no četrsimt trīsdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro un atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.

Par atpūtas kuģa vadīšanu vai vadīšanas apmācību reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu ietekmē, kā arī esot slimam vai tādā mērā nogurušam, ka tas var ietekmēt vadītāja darbspēju un ūdens satiksmes drošību, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par šajā pantā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro un atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz trim gadiem.

117.8 pants. Atpūtas kuģu vadītāju pārkāpumi īpašos gadījumos

Par noteiktās kārtības neievērošanu pēc ūdens satiksmes negadījuma —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no divsimt astoņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro un atņem atpūtas kuģu vadīšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz diviem gadiem vai bez atpūtas kuģu vadīšanas tiesību atņemšanas.

Par nepakļaušanos tādas personas prasībai apturēt atpūtas kuģi, kura ir pilnvarota pārbaudīt kuģošanas līdzekļa vadītāja dokumentus, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no četrsimt trīsdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro un atņem atpūtas kuģu vadīšanas tiesības uz laiku no diviem gadiem līdz trim gadiem.

Par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc ūdens satiksmes negadījuma, kā arī pēc tam, kad atpūtas kuģis apturēts pēc policijas vai Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles krasta apsardzes amatpersonu, vai Valsts robežsardzes amatpersonu pieprasījuma, līdz alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudei vai atbrīvošanai no šādas pārbaudes —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro un atņem atpūtas kuģu vadīšanas tiesības uz trim gadiem. Atpūtas kuģa vadītājam, kuram nav atpūtas kuģu vadīšanas tiesību (atpūtas kuģu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas), uzliek naudas sodu no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro un piemēro uz trim gadiem aizliegumu iegūt atpūtas kuģu vadīšanas tiesības.

Par atteikšanos no pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, kā arī narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro un atņem atpūtas kuģu vadīšanas tiesības uz trim gadiem. Atpūtas kuģa vadītājam, kuram nav atpūtas kuģu vadīšanas tiesību (atpūtas kuģu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas), uzliek naudas sodu no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro un piemēro uz trim gadiem aizliegumu iegūt atpūtas kuģu vadīšanas tiesības.

117.9 pants. Atpūtas kuģu reģistrācijas noteikumu pārkāpšana

Par tādu reģistrācijai pakļauto atpūtas kuģu vadīšanu, kuri nav reģistrēti noteiktā kārtībā, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par tāda atpūtas kuģa vadīšanu, kuram šim nolūkam paredzētajā vietā nav norādīta kāda no valsts reģistrācijas numura zīmēm vai nosaukums, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

117.10 pants. Navigācijas līdzekļu sis­tēmas uzturēšanas noteikumu pārkāpšana

Par navigācijas līdzekļa valdītājam noteikto pienākumu nepildīšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par navigācijas līdzekļu patvaļīgu uzstādīšanu, noņemšanu, pārvietošanu, aizklāšanu vai navigācijas līdzekļiem līdzīgu objektu izvietošanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par navigācijas līdzekļu bojāšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

117.11 pants. Ūdenslīdēju darbu veikšanas noteikumu neievērošana

Par ūdenslīdēju darbu veikšanu ostas ūdeņos bez attiecīgas atļaujas, kā arī par signalizēšanas noteikumu neievērošanu šo darbu laikā —

uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz septiņdesmit euro.

117.12 pants. Niršanai jūrā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšana

Par niršanu bez atļaujas vai pārkāpjot tās izmantošanas nosacījumus tādā jūras teritorijā, kura noteikta par niršanai ierobežotu teritoriju, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par niršanu tādā jūras teritorijā, kura noteikta par niršanai aizliegtu teritoriju, —

uzliek naudas sodu no četrdesmit pieciem līdz septiņsimt euro.

(Izslēgts ar 17.05.2007. likumu, kas stājas spēkā 21.06.2007.)

117.1 pants. Vispārīgo noteikumu par atpūtas kuģu satiksmi iekšējos ūdeņos pārkāpšana

Par atpūtas kuģa vadīšanu iekšējos ūdeņos, ja nav klāt dokumenta, kas apliecina atbilstoša atpūtas kuģa vadīšanas tiesības (ja tāds ir nepieciešams), vai dokumenta, kas apliecina atpūtas kuģa reģistrāciju (ja attiecīgais kuģošanas līdzeklis ir jāreģistrē), —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņiem euro.

Par pārvietošanos ar ūdensmotociklu, burāšanu ar vējdēli, kā arī nodarbošanos ar ūdensslēpošanu vai tamlīdzīgiem sporta veidiem, neuzvelkot glābšanas vesti, kas nodrošina personas peldspēju, —

uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz četrdesmit euro.

Par atpūtas kuģa vadīšanu, ja nav attiecīgā atpūtas kuģa vadīšanas tiesību, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no simt četrdesmit līdz divsimt desmit euro.

Par tādas atpūtas kuģa vadītāja apliecības izmantošanu, kura pieteikta kā zudusi vai nozagta, ja tās vietā saņemta jauna atpūtas kuģa vadītāja apliecība, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par atpūtas kuģa izmantošanu vietās, kur to aizliedzis iekšējo ūdeņu īpašnieks vai valdītājs, kā arī pašvaldības noteiktās un apzīmētās peldvietās vai aizliegtās akvatorijās —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no piecdesmit pieciem līdz simt euro.

Par tāda pasažiera pārvadāšanu atpūtas kuģī, kurš ir jaunāks par 12 gadiem un nav ietērpts atbilstoša izmēra glābšanas vestē, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no trīsdesmit līdz piecdesmit pieciem euro.

(Septītā daļa izslēgta ar 25.04.2013. likumu)

(Astotā daļa izslēgta ar 25.04.2013. likumu)

(Devītā daļa izslēgta ar 25.04.2013. likumu)

Par citu šajā kodeksā neminētu atpūtas kuģu satiksmei iekšējos ūdeņos noteikto prasību pārkāpšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no septiņiem līdz piecpadsmit euro.

(Vienpadsmitā daļa izslēgta ar 30.04.2009. likumu.)

(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.07.2008., 30.04.2009., 25.04.2013. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

117.2 pants. Kuģošanas apmācības noteikumu pārkāpšana iekšējos ūdeņos

Par kuģošanas apmācības noteikumu pārkāpšanu iekšējos ūdeņos —

uzliek naudas sodu personai, kura apmāca kuģot, no piecdesmit pieciem līdz astoņdesmit pieciem euro.

(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

117.3 pants. Atpūtas kuģa iekārtojuma prasību neievērošana iekšējos ūdeņos

Par tāda atpūtas kuģa izmantošanu, kurš nav apgādāts ar nepieciešamo aprīkojumu un glābšanas līdzekļiem, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no trīsdesmit līdz piecdesmit pieciem euro.

(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

117.4 pants. Kravas un pasažieru pārvadāšanas noteikumu neievērošana, kuģojot ar atpūtas kuģi iekšējos ūdeņos

Par atpūtas kuģa kravnesības vai atļautā pārvadājamo cilvēku skaita pārsniegšanu, kuģojot iekšējos ūdeņos, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.07.2008. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

117.5 pants. Kuģošanas ātruma neievērošana, kuģojot iekšējos ūdeņos ar atpūtas kuģi, kuram izgatavotājs ir paredzējis ātruma noteikšanas ierīci

Par atļautā kuģošanas ātruma pārsniegšanu iekšējos ūdeņos līdz 10 kilometriem stundā —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no četrdesmit līdz piecdesmit pieciem euro.

Par atļautā kuģošanas ātruma pārsniegšanu iekšējos ūdeņos no 11 kilometriem līdz 30 kilometriem stundā —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no simt līdz simt četrdesmit euro un atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.

Par atļautā kuģošanas ātruma pārsniegšanu iekšējos ūdeņos virs 30 kilometriem stundā —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro un atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz diviem gadiem.

Par atpūtas kuģa vadīšanu ar ātrumu, kas pārsniedz 5 kilometrus stundā, iekšējos ūdeņos tuvāk par 30 metriem no peldētāja —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro un atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz laiku līdz vienam gadam vai bez atpūtas kuģa vadīšanas tiesību atņemšanas.

(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.07.2008., 25.04.2013. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

117.6 pants. Manevrēšanas, apstāšanās, stāvēšanas un noenkurošanās noteikumu pārkāpšana iekšējos ūdeņos

Par manevrēšanu un apstāšanos iekšējos ūdeņos ejošu vai stāvošu kuģu, bagarmašīnu un peldošo celtņu tuvumā, kā arī starp tiem —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no trīsdesmit līdz simt četrdesmit euro.

Par noenkurošanos kuģu ceļā, kā arī pietauvošanos vai stāvēšanu pie navigācijas zīmēm un pasažieru vai kravas piestātnēm, ja tās nav paredzētas atpūtas kuģiem, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no simt līdz simt četrdesmit euro un atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.

(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.07.2008. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

117.7 pants. Atpūtas kuģu vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

Par kutera, ūdensmotocikla, motorlaivas vai jahtas vadīšanu vai vadīšanas apmācību, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet nepārsniedz 1,5 promiles, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro un atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.

Par kutera, ūdensmotocikla, motorlaivas vai jahtas vadīšanu vai vadīšanas apmācību, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no divsimt astoņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro un atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.

Par atpūtas kuģa vadīšanu vai vadīšanas apmācību, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no četrsimt trīsdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro un atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.

Par atpūtas kuģa vadīšanu vai vadīšanas apmācību reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu ietekmē, kā arī esot slimam vai tādā mērā nogurušam, ka tas var ietekmēt vadītāja darbspēju un ūdens satiksmes drošību, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par šajā pantā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro un atņem atpūtas kuģa vadīšanas tiesības uz trim gadiem.

(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.07.2008., 30.04.2009. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

117.8 pants. Atpūtas kuģu vadītāju pārkāpumi īpašos gadījumos

Par noteiktās kārtības neievērošanu pēc ūdens satiksmes negadījuma —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no divsimt astoņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro un atņem atpūtas kuģu vadīšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz diviem gadiem vai bez atpūtas kuģu vadīšanas tiesību atņemšanas.

Par nepakļaušanos tādas personas prasībai apturēt atpūtas kuģi, kura ir pilnvarota pārbaudīt kuģošanas līdzekļa vadītāja dokumentus, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no četrsimt trīsdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro un atņem atpūtas kuģu vadīšanas tiesības uz laiku no diviem gadiem līdz trim gadiem.

Par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc ūdens satiksmes negadījuma, kā arī pēc tam, kad atpūtas kuģis apturēts pēc policijas vai Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku flotiles krasta apsardzes amatpersonu, vai Valsts robežsardzes amatpersonu pieprasījuma, līdz alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudei vai atbrīvošanai no šādas pārbaudes —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro un atņem atpūtas kuģu vadīšanas tiesības uz trim gadiem. Atpūtas kuģa vadītājam, kuram nav atpūtas kuģu vadīšanas tiesību (atpūtas kuģu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas), uzliek naudas sodu no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro un piemēro uz trim gadiem aizliegumu iegūt atpūtas kuģu vadīšanas tiesības.

Par atteikšanos no pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, kā arī narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro un atņem atpūtas kuģu vadīšanas tiesības uz trim gadiem. Atpūtas kuģa vadītājam, kuram nav atpūtas kuģu vadīšanas tiesību (atpūtas kuģu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas), uzliek naudas sodu no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro un piemēro uz trim gadiem aizliegumu iegūt atpūtas kuģu vadīšanas tiesības.

(03.07.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2013., 26.09.2013., 14.05.2015. un 03.04.2020. likumu, kas stājas spēkā 05.04.2020.)

117.9 pants. Atpūtas kuģu reģistrācijas noteikumu pārkāpšana

Par tādu reģistrācijai pakļauto atpūtas kuģu vadīšanu, kuri nav reģistrēti noteiktā kārtībā, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par tāda atpūtas kuģa vadīšanu, kuram šim nolūkam paredzētajā vietā nav norādīta kāda no valsts reģistrācijas numura zīmēm vai nosaukums, —

uzliek naudas sodu atpūtas kuģa vadītājam no divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.07.2008. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

117.10 pants. Navigācijas līdzekļu sis­tēmas uzturēšanas noteikumu pārkāpšana

Par navigācijas līdzekļa valdītājam noteikto pienākumu nepildīšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par navigācijas līdzekļu patvaļīgu uzstādīšanu, noņemšanu, pārvietošanu, aizklāšanu vai navigācijas līdzekļiem līdzīgu objektu izvietošanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par navigācijas līdzekļu bojāšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

(30.04.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

117.11 pants. Ūdenslīdēju darbu veikšanas noteikumu neievērošana

Par ūdenslīdēju darbu veikšanu ostas ūdeņos bez attiecīgas atļaujas, kā arī par signalizēšanas noteikumu neievērošanu šo darbu laikā —

uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz septiņdesmit euro.

(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

117.12 pants. Niršanai jūrā noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšana

Par niršanu bez atļaujas vai pārkāpjot tās izmantošanas nosacījumus tādā jūras teritorijā, kura noteikta par niršanai ierobežotu teritoriju, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par niršanu tādā jūras teritorijā, kura noteikta par niršanai aizliegtu teritoriju, —

uzliek naudas sodu no četrdesmit pieciem līdz septiņsimt euro.

(18.02.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.03.2016.)

118.pants. Mazo kuģu reģistrācijas, uzskaites un lietošanas noteikumu pārkāpšana

(Izslēgts ar 17.05.2007. likumu, kas stājas spēkā 21.06.2007.)

119.pants. Upju transporta līdzekļu lietošanas noteikumu pārkāpšana

(Izslēgts ar 30.04.2009. likumu, kas stājas spēkā 03.06.2009.)

120.pants. Ugunsdrošības noteikumu pārkāpšana dzelzceļa un gaisa transportā

Par ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu dzelzceļa transportā -

uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz septiņdesmit euro.

Par ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu gaisa transportā -

uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz simt četrdesmit euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.04.1996., 30.04.2009. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

121.pants. Transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

122.pants. Atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

122.1 pants. Ceļa zīmju prasību neievērošana, cilvēku vai kravas pārvadāšanas noteikumu un citu satiksmes noteikumu pārkāpšana

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

122.2 pants. Satiksmes noteikumu pārkāpums, kura dēļ radusies avārijas situācija

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

122.3 pants. Piedalīšanās transportlīdzekļu grupu braucienos

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

123.pants. Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpšana, ko izdara transporta līdzekļu vadītāji

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

124.pants. Transportlīdzekļa vadīšana alkoholisko dzērienu iespaidā

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

124.1 pants. Transportlīdzekļa vadīšana narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

125.pants. Satiksmes noteikumu pārkāpumi, kuru dēļ bojāti transportlīdzekļi vai citāda manta, kā arī citi satiksmes noteikumu pārkāpumi

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

126.pants. Transporta līdzekļu vadīšana bez vadīšanas tiesībām

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

126.1 pants. Transportlīdzekļa vadīšana bez vadīšanas tiesībām alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

126.2 pants. Transportlīdzekļu apstādināšanas prasību neizpildīšana, satiksmes negadījuma vietas atstāšana vai izvairīšanās no alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidu konstatējošās pārbaudes

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

126.3 pants. Alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošana pēc satiksmes negadījuma līdz alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidu konstatējošajai pārbaudei vai līdz atbrīvošanai noteiktā kārtībā no šīs pārbaudes

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

126.4 pants. Transportlīdzekļa vadīšana, ja nav apdrošināta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskā atbildība

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

126.5 pants. Izvairīšanās no transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaudes

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

127.pants. Transporta līdzekļu vadīšana bez vadīšanas tiesībām dzērumā

(Izslēgts ar 19.05.1989. dekrētu)

128.pants. Izvairīšanās no dzēruma stāvokli konstatējošas pārbaudes

(Izslēgts ar 19.05.1989. dekrētu)

129.pants. Satiksmes noteikumu neievērošana, ko izdara gājēji un citi satiksmes dalībnieki

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

130.pants. Norīkojumu došana lietot transportlīdzekļus, neievērojot darba un atpūtas laika režīmu, vai lietot transportlīdzekļus, kuriem ir bojājumi, un citi transportlīdzekļu ekspluatācijas vai kontrolierīču lietošanas noteikumu pārkāpumi

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

131.pants. Pieļaušana vadīt transporta līdzekļus vadītājiem, kuri ir alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, vai personām, kurām nav transporta līdzekļa vadīšanas tiesību

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

131.1 pants. Autopārvadājumos nodarbinātajiem transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīma neievērošana un darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšana

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

131.2 pants. Ziņu nesniegšana par personu, kas vadījusi transportlīdzekli, ar kuru izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

132.pants. Transporta līdzekļu, mašīnu vai mehānismu izmantošana personiskās iedzīvošanās nolūkā

(Izslēgts ar 03.11.1992. likumu)

133.pants. Transporta līdzekļu glabāšanas noteikumu pārkāpšana

(Izslēgts ar 03.11.1992. likumu)

134.pants. Bīstamu kravu vai īpašu kategoriju kravu, vielu vai priekšmetu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana dzelzceļa transportā un elektrotransportā

Par bīstamu kravu vai īpašu kategoriju kravu pārvadāšanas, iekraušanas vai izkraušanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī par sprāgstvielu, ugunsnedrošu, indīgu, viegli uzliesmojošu vai citādi bīstamu vielu vai priekšmetu pārvadāšanu ar dzelzceļa transportu vai elektrotransportu vai par šādu kravu, vielu vai priekšmetu atstāšanu bez uzraudzības transporta līdzekļos, kā arī nodošanu bagāžā vai bagāžas glabātavās -

uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Šā panta pirmajā daļā minēto kravu, vielu un priekšmetu sarakstu nosaka attiecīgajos transporta veidos spēkā esošie noteikumi.

(11.07.1992. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.04.1996., 14.06.2001., 30.04.2009. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

134.1 pants. Autopārvadājumu veikšana, ja nav klāt licences kartītes, speciālas atļaujas un patenta vai reģistrācijas apliecības vai pārkāpjot minēto dokumentu lietošanas noteikumus

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

134.2 pants. Starptautisko autopārvadājumu veikšana bez atļaujas vai pārkāpjot starptautiskos līgumus

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

134.3 pants. Bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumi autotransportā

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

135.pants. Virsnormas rokas bagāžas, bagāžas un dzīvnieku neapmaksāta pārvadāšana

(Izslēgts ar 25.04.2013. likumu, kas stājas spēkā 29.05.2013.)

136.pants. Braukšana bez biļetes

(Izslēgts no 01.08.2012. ar 01.07.2011. likumu, kas stājas spēkā 03.08.2011. Sk. pārejas noteikumu 19.punktu)

137.pants. Autotransporta un elektrotransporta lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par autotransporta un elektrotransporta (tramvaju, trolejbusu) lietošanas noteikumu pārkāpšanu, izņemot pārkāpumus, kas paredzēti šā kodeksa 134., 137.1 pantā, -

uzliek naudas sodu līdz divdesmit euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.08.1991., 19.07.1995., 22.01.2009., 25.04.2013. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

137.1 pants. Taksometru pārvadājumu noteikumu pārkāpšana

Personai, kas taksometru izsaukusi, par atteikšanos apmaksāt taksometra izsaukumu, ja izpildīti pasūtījuma nosacījumi, -

uzliek naudas sodu piecpadsmit euro apmērā.

Par pasažieru pārvadāšanai noteikto pienākumu nepildīšanu vai aizliegumu neievērošanu —

uzliek naudas sodu taksometra vadītājam no piecpadsmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par taksometra nenodrošināšanu ar noteiktām prasībām atbilstošu aprīkojumu —

uzliek naudas sodu pārvadātājam — juridiskajai personai no septiņdesmit līdz septiņsimt euro.

(Ceturtā daļa izslēgta ar 10.06.2010. likumu)

(06.08.1991. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.11.1992., 19.07.1995., 14.06.2001., 10.06.2010., 26.09.2013. un 20.02.2014. likumu, kas stājas spēkā 26.03.2014.)

138.pants. Kravu saglabāšanas nodrošināšanas noteikumu pārkāpšana dzelzceļa, jūras, iekšējo ūdeņu un automobiļu transportā

Par ritošā sastāva, konteineru, peldošo vai citu kravu pārvadāšanai paredzēto transporta līdzekļu, kā arī pārvadāšanas ierīču bojāšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro.

Par preču laukumu, dzelzceļa staciju, kravas automobiļu staciju, konteineru punktu (laukumu), ostu (piestātņu), noliktavu, kā arī citu ar kravas pārvadājumu operācijām saistītu teritoriju vai objektu iežogojumu bojāšanu -

uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro.

Par preču vagonu, automobiļu, automobiļu piekabju, konteineru, tilpņu vai peldošo līdzekļu, kā arī citu kravas telpu plombu vai slēgierīču bojāšanu, plombu noraušanu no tām, atsevišķu kravas vietu vai to iesaiņojuma vai pakešu bojāšanu -

uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit pieciem euro.

(11.07.1992. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995., 30.04.2009. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

139.pants. Kravu saglabāšanas nodrošināšanas noteikumu pārkāpšana gaisa transportā

Par konteineru plombu un slēgierīču bojāšanu, plombu noraušanu no tiem, atsevišķu kravas vietu un to iesaiņojuma un pakešu bojāšanu, kā arī noliktavu, ko izmanto ar kravu pārvadājumiem saistīto operāciju izpildei, iežogojumu bojāšanu gaisa transportā -

uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit pieciem euro.

Par kravu pārvadāšanai paredzēto konteineru un transporta līdzekļu bojāšanu gaisa transportā -

uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

139.1 pants. Tranzītkravu pārvadājumu noteikumu pārkāpšana

Par tranzītkravu pārvadājumu veikšanu, ja nav apdrošināta atbildība par kaitējumu, ko pārvadātājs var nodarīt trešajām personām vai to mantai, -

uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim līdz divsimt astoņdesmit euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

(19.07.1995. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.11.2012. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

140.pants. Ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana

Par ceļa zīmju, luksoforu vai citu ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu patvaļīgu noņemšanu vai uzstādīšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajai vai juridiskajai personai no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, kā arī ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu bojāšanu vai iznīcināšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par ceļu zemes nodalījuma joslas piegružošanu vai piesārņošanu, kā arī materiālu vai priekšmetu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu, informācijas un reklāmas plakātu uzstādīšanu un tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un citu objektu izvietošanu autoceļu zemes nodalījuma joslā vai aizsargjoslā bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri reglamentē autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi, pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļus pievienojot valsts autoceļiem, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par būvniecības un derīgo izrakteņu ieguves darbu veikšanu, grunts rakšanas un pārvietošanas darbu (izņemot darbus lauksaimniecības vajadzībām) veikšanu, par koku ciršanu, koku un krūmu stādīšanu aizsargjoslās gar ceļiem bez valsts ceļu dienesta vai ceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par autoceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju neuzturēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ja tiek apdraudēta satiksmes drošība, —

uzliek naudas sodu ceļa pārvaldītājam — fiziskajai personai — no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro vai ceļa pārvaldītājam — juridiskajai personai — no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par pasākumu neveikšanu, lai aizliegtu vai ierobežotu transportlīdzekļu satiksmi, ja tiek apdraudēta satiksmes drošība, —

uzliek naudas sodu ceļa pārvaldītājam — fiziskajai vai juridiskajai personai — no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri reglamentē darba vietu aprīkošanu uz ceļiem, —

uzliek naudas sodu darbu veicējam — fiziskajai vai juridiskajai personai — no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

(16.10.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

140.1 pants. Transportlīdzekļa vadīšana, pārsniedzot Ceļu satiksmes noteikumos paredzētos transportlīdzekļa gabarītus, pieļaujamo faktisko masu vai ass slodzi

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

141.pants. Aprobežojumu neievērošana aizsargjoslās gar autoceļiem (ielām)

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

142.pants. Autoceļu (ielu) uzturēšanas noteikumu pārkāpšana

(Izslēgts ar 16.10.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

143.pants. Ceļu, dzelzceļa pārbrauktuvju un citu ceļa būvju uzturēšanas noteikumu pārkāpšana

(Izslēgts ar 11.03.1992. likumu)

144.pants. Maģistrālo cauruļvadu aizsardzības noteikumu pārkāpšana

Par maģistrālo cauruļvadu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu personām līdz septiņdesmit euro un amatpersonām - līdz divsimt desmit euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

145.pants. Radioamatieru darbības noteikumu pārkāpšana

Par radioamatieriem noteiktās radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas kārtības pārkāpšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām — no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

(14.05.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

146.pants. Radioiekārtu uzstādīšana un lietošana bez atļaujas vai pārkāpjot tās nosacījumus

Par koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujas nosacījumu pārkāpšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot izmantotās radioiekārtas un citus administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par radioiekārtu uzstādīšanu vai lietošanu bez Elektronisko sakaru direkcijas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot izmantotās radioiekārtas un citus administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro, konfiscējot izmantotās radioiekārtas un citus administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus.

(14.05.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

146.1 pants. Radioiekārtu uzstādīšanas un lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par radioiekārtu uzstādīšanu vai lietošanu, pārkāpjot normatīvajos aktos noteikto radioiekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību vai Elektronisko sakaru direkcijas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā noteiktos parametrus, vai tādu radioiekārtu, elektrisko vai elektronisko iekārtu uzstādīšanu vai lietošanu, kuru darbība rada kaitīgus radiotraucējumus vai kuru elektromagnētiskie izstarojumi neatbilst normatīvajos aktos noteiktajam, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām — no divsimt desmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot izmantotās iekārtas un citus administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus.

Par tādu radioiekārtu uzstādīšanu vai lietošanu, kuru atbilstība būtiskajām prasībām nav novērtēta un apliecināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām — no divsimt desmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par jūras un gaisa kuģniecības ārkārtas situāciju, avārijas un briesmu signālu raidīšanai paredzēto radiofrekvenču izmantošanas kārtības pārkāpšanu vai tādu radiotraucējumu radīšanu, kuri kaitē personas vai īpašuma aizsardzībai izmantojamo radionavigācijas sakaru vai radiosakaru (drošības radiosakari) iekārtu darbībai vai var izraisīt valsts drošības, sabiedriskās kārtības, kā arī kuģošanas vai gaisa satiksmes drošības apdraudējumu, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot izmantotās radioiekārtas un citus administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par šā panta ceturtajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot izmantotās radioiekārtas un citus administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus.

(14.05.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

146.2 pants. Radiosakarus reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšana

Par radiosakarus reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

146.3 pants. Nesadarbošanās ar radioiekārtu lietošanu uzraugošajām institūcijām

Par atteikšanos nodrošināt piekļuvi radioiekārtai, lai pārbaudītu tās tehniskos parametrus, vai normatīvajos aktos noteiktās informācijas nesniegšanu radioiekārtu lietošanu uzraugošās institūcijas amatpersonai vai pilnvarotajai personai, kā arī par šo personu likumīgo norādījumu nepildīšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro.

Par šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par radioiekārtas darbības nepārtraukšanu gadījumos, kad radioiekārtas lietošana rada apdraudējumu radionavigācijas vai cita drošības dienesta sakaru iekārtu darbībai, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

146.4 pants. Sakaru iekārtu izplatīšanas noteikumu pārkāpšana

Par otrās kategorijas sakaru iekārtu laišanu apgrozībā vai izplatīšanas uzsākšanu Latvijā, par to nepaziņojot Elektronisko sakaru direkcijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, —

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot sakaru iekārtas vai bez konfiskācijas.

146.5 pants. Informācijas nesniegšana numerācijas datu bāzes un atrašanās vietas informācijas datu bāzes uzturēšanai

Par normatīvajos aktos noteiktās informācijas par numerācijas lietošanu nesniegšanu numerācijas datu bāzes uzturēšanai vai par normatīvajos aktos noteiktās informācijas nesniegšanu atrašanās vietas informācijas datu bāzes uzturēšanai, kā arī par apzināti nepatiesas informācijas sniegšanu —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

(14.05.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

146.3 pants. Nesadarbošanās ar radioiekārtu lietošanu uzraugošajām institūcijām

Par atteikšanos nodrošināt piekļuvi radioiekārtai, lai pārbaudītu tās tehniskos parametrus, vai normatīvajos aktos noteiktās informācijas nesniegšanu radioiekārtu lietošanu uzraugošās institūcijas amatpersonai vai pilnvarotajai personai, kā arī par šo personu likumīgo norādījumu nepildīšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro.

Par šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par radioiekārtas darbības nepārtraukšanu gadījumos, kad radioiekārtas lietošana rada apdraudējumu radionavigācijas vai cita drošības dienesta sakaru iekārtu darbībai, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

(14.05.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

146.4 pants. Sakaru iekārtu izplatīšanas noteikumu pārkāpšana

Par otrās kategorijas sakaru iekārtu laišanu apgrozībā vai izplatīšanas uzsākšanu Latvijā, par to nepaziņojot Elektronisko sakaru direkcijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, —

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot sakaru iekārtas vai bez konfiskācijas.

(14.05.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

146.5 pants. Informācijas nesniegšana numerācijas datu bāzes un atrašanās vietas informācijas datu bāzes uzturēšanai

Par normatīvajos aktos noteiktās informācijas par numerācijas lietošanu nesniegšanu numerācijas datu bāzes uzturēšanai vai par normatīvajos aktos noteiktās informācijas nesniegšanu atrašanās vietas informācijas datu bāzes uzturēšanai, kā arī par apzināti nepatiesas informācijas sniegšanu —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

(14.05.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

147.pants. Radio un televīzijas (arī kabeļtelevīzijas) programmu izplatīšanai noteikto nacionālo standartu pārkāpšana

Par radio vai televīzijas (arī kabeļtelevīzijas) programmu izplatīšanai noteikto nacionālo standartu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

(28.05.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.05.2003. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

147.1 pants. Televīzijas un skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmas uzstādīšanas un lietošanas kārtības pārkāpšana

Par televīzijas vai skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmas uzstādīšanu vai lietošanu bez attiecīgas atļaujas -

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro.

(19.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

148.pants. Elektronisko sakaru tīklu aizsardzības prasību pārkāpšana

Par elektronisko sakaru tīklu aizsardzības prasību pārkāpšanu, elektronisko sakaru tīklu aizsardzībai noteikto aizsardzības zonu neievērošanu, kā arī par elektronisko sakaru tīklu bojāšanu vai to darbības traucēšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divtūkstoš deviņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

(14.05.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

148.1 pants. Elektronisko sakaru pakalpojumu līguma neslēgšana un normatīvajos aktos noteiktās informācijas neietveršana elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā

Par elektronisko sakaru pakalpojumu līguma neslēgšanu ar abonentu vai normatīvajos aktos noteiktās informācijas neietveršanu ar abonentu noslēgtajā elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu amatpersonām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro.

(22.12.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.2009. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

148.2 pants. Datu, programmatūras un iekārtu iegūšana, izgatavošana, izmainīšana, glabāšana un izplatīšana nelikumīgām darbībām ar elektronisko sakaru tīklu galiekārtām

Par elektronisko sakaru tīklu gal­iekārtu identificēšanai elektronisko sakaru tīklā nepieciešamo datu izmainīšanu vai par šādam nolūkam paredzētu datu iegūšanu, glabāšanu vai izplatīšanu, kā arī par šādam nolūkam paredzētas pro­grammatūras vai iekārtas iegūšanu, izgatavošanu, glabāšanu vai izplatīšanu bez ražotāja vai tā pilnvarotas personas piekrišanas —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus.

(20.12.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.2009. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.pants. Taksofonu, telefona kabīņu, naudas maiņas un pasta automātu, abonentskapju, abonentiekārtu un citu elektronisko sakaru un pasta iekārtu un ierīču bojāšana vai patvaļīga uzstādīšana

(Izslēgts ar 14.05.2009. likumu, kas stājas spēkā 17.06.2009.)

149.1 pants. Elektronisko sakaru iekārtu patvaļīga pieslēgšana publiskajam elektronisko sakaru tīklam un patvaļīga pieslēgšanās televīzijas un skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmai vai tās bojāšana

Par elektronisko sakaru iekārtu, tajā skaitā galiekārtu, patvaļīgu pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot izmantotās iekārtas, galiekārtas un citus administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par patvaļīgu pieslēgšanos televīzijas vai skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmai vai tās bojāšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot izmantotās iekārtas, galiekārtas un citus administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro, konfiscējot izmantotās iekārtas, galiekārtas un citus administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus.

(14.05.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.2 pants. Nesertificētu telekomunikāciju līdzekļu realizācija

(Izslēgts ar 11.12.2003. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2004.)

Desmitā "a" nodaļa
Administratīvie pārkāpumi ceļu satiksmē

(Nodaļa 16.10.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2004. Sk. 16.10.2003. likuma Pārejas noteikumus.)

149.3 pants. Velosipēdu un mopēdu vadītāju administratīvā atbildība ceļu satiksmē

Šajā nodaļā noteiktos administratīvos sodus nepiemēro velosipēda un mopēda vadītājam, izņemot gadījumus, kad attiecīgajā sankcijā velosipēda un mopēda vadītāja atbildība ir īpaši paredzēta.

149.4 pants. Vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav klāt kāda no šādiem transportlīdzekļa vadītājam nepieciešamajiem dokumentiem:

1) vadītāja apliecība;

2) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti;

3) (izslēgts ar 27.09.2007. likumu);

4) dokuments par veikto valsts tehnisko apskati vai tehnisko kontroli uz ceļiem, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgās vizuālās informācijas (uzlīmes), vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta vienas dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu valsts tehnisko apskati;

5) citi transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju apliecinoši dokumenti;

6) dokumenti, kas nepieciešami, pārvadājot negabarīta vai smagsvara kravu;

7) (izslēgts ar 21.06.2018. likumu);

8) braukšanas mācību instruktora apliecība vai braukšanas mācību atļauja (mācību braukšanas gadījumā), —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīs euro apmērā.

Par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu vai aizsprādzētas aizsargķiveres nelietošanu, kā arī tāda pasažiera vešanu, kurš nav piesprādzējies vai kuram galvā nav aizsprādzētas aizsargķiveres, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz septiņdesmit euro.

Par tādas transportlīdzekļa vadītāja apliecības izmantošanu, kas pieteikta kā zudusi vai nozagta, ja tās vietā saņemta jauna transportlīdzekļa vadītāja apliecība, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, izņemot gadījumu, kad izmantošanas aizliegums piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros,—

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, nav iegūtas profesionālo vadītāju tiesības vai transportlīdzekļa vadītājs vada transportlīdzekli, kas neatbilst vadītāja apliecībā norādītajam ierobežojuma kodam, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja:

1) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas);

2) ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt astoņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par transportlīdzekļa vadīšanu atkārtoti gada laikā, ja:

1) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas);

2) ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros, —

transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no piecām līdz piecpadsmit diennaktīm un uzliek naudas sodu piecsimt septiņdesmit euro apmērā.

Par transportlīdzekļa vadītāja vai pasažiera vietas atstāšanu bez uzaicinājuma, ja transportlīdzeklis apturēts pēc policijas darbinieka vai robežsarga pieprasījuma, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vai pasažierim septiņu euro apmērā.

Par ziņu nesniegšanu par transportlīdzekļa tiesisko lietotāju —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam) — fiziskajai vai juridiskajai personai — no četrdesmit līdz simt četrdesmit euro.

Par tālruņa, piezīmjdatora, planšetdatora vai viedierīces lietošanu, ja transportlīdzeklis atrodas kustībā, izņemot gadījumus, kad tālruni, piezīmjdatoru, planšetdatoru vai viedierīci izmanto brīvroku režīmā, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit pieciem līdz simt euro.

(Vienpadsmitā daļa izslēgta ar 22.01.2009. likumu.)

(Divpadsmitā daļa izslēgta ar 22.01.2009. likumu.)

Par agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā:

1) vairāku tādu citu citam sekojošu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu izdarīšana, kas saistīti ar ceļu satiksmei bīstamu vai traucējošu situāciju radīšanu;

2) transportlīdzekļa vadīšana tādā veidā, ka tiek izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums un radīti traucējumi vienmērīgai transportlīdzekļu plūsmai vai tiek ignorētas pārējo transportlīdzekļu vadītāju intereses (vairākkārtēja braukšanas joslu maiņa apsteidzot, vairāku sastrēgumā esošu vai kolonnā braucošu transportlīdzekļu apdzīšana pa pretējā virziena joslu vai apbraukšana pa sabiedriskā transporta joslu, ceļa nomali, ietvi, gājēju ceļu, velosipēdu ceļu vai citām vietām, kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai, u. tml.);

3) apzināta sānslīdes radīšana uz ceļiem vai citās vietās, kur iespējama satiksme (stāvlaukumi, laukumi, pagalmi u. tml.), izņemot gadījumus, kad Ceļu satiksmes likuma noteiktajā kārtībā saskaņotajos sporta pasākumos ir pieļaujamas atkāpes no ceļu satiksmes noteikumiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izklaides un paraugdemonstrējumu pasākumu laikā;

4) braukšana ar mopēdu vai motociklu uz viena riteņa un triciklu vai kvadriciklu uz aizmugurējiem riteņiem uz ceļiem vai citās vietās, kur iespējama satiksme (stāvlaukumi, laukumi, pagalmi u. tml.), izņemot gadījumus, kad Ceļu satiksmes likuma noteiktajā kārtībā saskaņotajos sporta pasākumos ir pieļaujamas atkāpes no ceļu satiksmes noteikumiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izklaides un paraugdemonstrējumu pasākumu laikā;

5) apzināta strauja bremzēšana, kas rada ceļu satiksmei bīstamu situāciju, ja saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem tā nav nepieciešama ceļu satiksmes drošībai, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par citu šajā kodeksā neminētu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam septiņu euro apmērā.

(15.09.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.02.2007., 27.09.2007., 22.01.2009., 29.11.2012., 26.09.2013., 20.02.2014. un 21.06.2018. likumu, kas stājas spēkā 05.07.2018.)

149.5 pants. Ceļu satiksmes regulēšanas noteikumu pārkāpšana

Par braukšanu, ja luksoforā deg aizliedzošais signāls, vai par nepakļaušanos satiksmes regulētāja signālam vai braukšanu virzienā, kas ir aizliegts ar satiksmes regulētāja signālu, —

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam piecpadsmit euro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam — no trīsdesmit līdz simt četrdesmit euro.

Par braukšanu attiecīgajā virzienā, ja luksofora papildsekcijā nav iedegts zaļās bultas signāls, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu mopēda vadītājam septiņu euro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam — no trīsdesmit līdz piecdesmit pieciem euro.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz vietu, kur jāaptur transportlīdzeklis, ja braukt aizliedz satiksmes regulētāja vai luksofora signāli, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam septiņu euro apmērā.

Par nepakļaušanos tādas personas prasībai apturēt transportlīdzekli, kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par nepakļaušanos tādas personas atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu), kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus, —

uzliek naudas sodu mopēda vadītājam simt septiņdesmit euro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam (izņemot velosipēda vadītāju) piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu no tūkstoš divsimt līdz tūkstoš četrsimt euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.09.2005., 22.12.2005., 10.06.2010., 29.11.2012. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.6 pants. Braukšanas sākšanas un braukšanas virziena maiņas noteikumu pārkāpšana

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri reglamentē brīdinājuma signāla došanas kārtību, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam septiņu euro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz trīsdesmit euro.

Par ceļa nedošanu gājējiem vai transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir priekšroka, —

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam no septiņiem līdz trīsdesmit euro, bet cita transportlīdzekļa vadītājam — no piecpadsmit līdz septiņdesmit euro.

Par ceļa nedošanu trolejbusiem un autobusiem, kuri sāk braukt no apzīmētas pieturas apdzīvotās vietās, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecpadsmit līdz septiņdesmit euro.

Par trolejbusu un autobusu vadītāju uzsākšanu braukt no apzīmētas pieturas, nepārliecinoties, vai viņiem tiek dots ceļš, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecpadsmit līdz septiņdesmit euro.

Par noteiktā stāvokļa uz brauktuves vai tramvaja sliedēm neieņemšanu pirms nogriešanās vai apgriešanās braukšanai pretējā virzienā —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecpadsmit līdz četrdesmit euro.

Par nogriešanos tā, ka, izbraucot no brauktuvju krustošanās vietas, transportlīdzeklis atrodas pretējā braukšanas virziena joslā, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par tramvaja sliežu šķērsošanu šim nolūkam neparedzētās vietās, ja tramvaja sliežu ceļa klātne ir atdalīta no pārējās brauktuves vai neatrodas vienā līmenī ar to, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit piecu euro apmērā.

Par apgriešanos braukšanai pretējā virzienā uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem un zem tiem, kā arī uz gājēju pārejām —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par apgriešanos braukšanai pretējā virzienā tuneļos vai vietās, kur ceļa redzamība kaut vienā virzienā ir mazāka par 100 metriem, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par apgriešanos braukšanai pretējā virzienā uz dzelzceļa pārbrauktuvēm —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit piecu euro apmērā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. un 21.06.2018. likumu, kas stājas spēkā 05.07.2018.)

149.7 pants. Transportlīdzekļu izkārtojuma uz brauktuves noteikumu pārkāpšana

Par iebraukšanu pretējā virziena joslā uz ceļa, kur ceļu satiksme notiek divos virzienos un ir četras vai vairākas braukšanas joslas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par iebraukšanu vidējā joslā, kas izmantojama braukšanai abos virzienos, ja iebraukšana nav saistīta ar apdzīšanu, apbraukšanu, nogriešanos pa kreisi vai apgriešanos pretējā virzienā, uz ceļa, kur ceļu satiksme notiek divos virzienos un ir trīs ar ceļa apzīmējumiem apzīmētas braukšanas joslas, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par braukšanu pa joslu, kas no abām pusēm apzīmēta ar 927.ceļa apzīmējumu gadījumos, kad tas ir aizliegts, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par braukšanu pa kreiso malējo joslu vai tā paša virziena tramvaja sliežu ceļa klātni gadījumos, kad tas nav atļauts, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par braukšanu pa pretējā virziena tramvaja sliežu ceļa klātni —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par braukšanu pa joslu, kas paredzēta pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par nebraukšanu pa apzīmētu joslu (braukšana starp joslām) —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par braukšanu pa ietvēm, gājēju ceļiem, velosipēdu ceļiem vai citām vietām (sadalošām joslām, ceļa nomalēm, apstādījumiem u.tml.), kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit piecu euro apmērā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.09.2005. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.8 pants. Braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošana

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu līdz 10 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, —

izsaka brīdinājumu transportlīdzekļa vadītājam.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu līdz 10 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit euro apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 11 kilometriem stundā līdz 20 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit euro apmērā.

Par šā panta trešajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 11 kilometriem stundā līdz 20 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par šā panta piektajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņdesmit euro apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 kilometra stundā līdz 30 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par šā panta septītajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņdesmit euro apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 kilometra stundā līdz 30 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņdesmit euro apmērā.

Par šā panta devītajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam simt sešdesmit euro apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņdesmit euro apmērā.

Par šā panta vienpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam simt sešdesmit euro apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam simt sešdesmit euro apmērā.

Par šā panta trīspadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīssimt divdesmit euro apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt sešdesmit līdz divsimt divdesmit euro.

Par šā panta piecpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt četrdesmit līdz trīssimt divdesmit euro.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīssimt divdesmit līdz četrsimt četrdesmit euro.

Par šā panta septiņpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrsimt astoņdesmit līdz sešsimt divdesmit euro.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt četrdesmit līdz trīssimt divdesmit euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim mēnešiem.

Par šā panta deviņpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīssimt sešdesmit līdz četrsimt sešdesmit euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrsimt astoņdesmit līdz sešsimt četrdesmit euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem līdz divpadsmit mēnešiem.

Par šā panta divdesmit pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņsimt līdz astoņsimt astoņdesmit euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem līdz divpadsmit mēnešiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīssimt sešdesmit līdz četrsimt astoņdesmit euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem.

Par šā panta divdesmit trešajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecsimt četrdesmit līdz sešsimt astoņdesmit euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz divpadsmit mēnešiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņsimt divdesmit līdz deviņsimt sešdesmit euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz divpadsmit mēnešiem.

Par šā panta divdesmit piektajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 519. vai 555. ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 533. ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no tūkstoš četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz divdesmit četriem mēnešiem.

Par drošas distances vai intervāla neievērošanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro.

(04.06.2015. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.02.2016. un 21.06.2018. likumu, kas stājas spēkā 05.07.2018.)

149.9 pants. Apdzīšanas un samainīšanās ar pretim braucošo transportlīdzekli noteikumu pārkāpšana

Par traucējumu radīšanu apdzīšanas laikā pretim braucošo vai apdzenamo transportlīdzekļu vadītājiem —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit pieciem līdz astoņdesmit pieciem euro.

Par apdzīšanas uzsākšanu, ja pa to pašu joslu priekšā braucošā transportlīdzekļa vadītājs rāda kreisā pagrieziena signālu, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par traucējumu radīšanu apdzenošā transportlīdzekļa vadītājam, palielinot braukšanas ātrumu vai mainot braukšanas trajektoriju, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par apdzīšanu regulējamos krustojumos vai par apdzīšanu neregulējamos krustojumos, izņemot gadījumus, kad apdzen uz galvenā ceļa attiecībā pret šķērsojamo ceļu, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par apdzīšanu uz dzelzceļa pārbrauktuvēm —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit piecu euro apmērā.

Par apdzīšanu tuvāk par 100 metriem pirms dzelzceļa pārbrauktuvēm —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par apdzīšanu uz gājēju pārejām, vietās, kur brauktuvi šķērso velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš vai kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš, un tuneļos, kā arī augšupejošu ceļu beigās, bīstamos pagriezienos un citos ceļa posmos, kur redzamību ierobežo apturēti transportlīdzekļi, ēkas, apstādījumi u.tml., —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit piecu euro apmērā.

Par tramvaja apdzīšanu pa pretējā virziena sliežu ceļa klātni —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro.

Par ceļa nedošanu pretim braucošā transportlīdzekļa vadītājam vietās, kur ir apgrūtināta samainīšanās, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecpadsmit līdz septiņdesmit euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. un 18.02.2016. likumu, kas stājas spēkā 23.03.2016.)

149.10 pants. Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana

Par apstāšanos:

1) ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas nav atļauts;

2) uz brauktuves, ja ceļam ir nomale;

3) nepietiekami tuvu brauktuves malai (tā, ka attālums no brauktuves malas līdz jebkuram brauktuves malai tuvāko transportlīdzekļa sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja ceļam nav nomales;

4) vietās, kur transportlīdzeklis citiem vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes;

5) uz ietvēm, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem, velosipēdu ceļiem un velojoslām vietās, kur tas ir aizliegts;

6) vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943. vai 947. ceļa apzīmējumu, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par apstāšanos:

1) otrajā rindā gadījumos, kad tas nav atļauts;

2) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem;

3) vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par trim metriem;

4) uz gājēju pārejām, vietās, kur brauktuvi šķērso velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš vai kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš, vai tuvāk par pieciem metriem no šīm vietām;

5) krustojumā un tuvāk par pieciem metriem no tā;

6) tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz 541., 542. vai 543. ceļa zīmes;

7) uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām;

8) 326. ceļa zīmes darbības zonā;

9) uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja kustību;

10) tuneļos —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par apstāšanos uz dzelzceļa pārbrauktuvēm —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par stāvēšanu:

1) ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas nav atļauts;

2) uz brauktuves, ja ceļam ir nomale;

3) nepietiekami tuvu brauktuves malai (tā, ka attālums no brauktuves malas līdz jebkuram brauktuves malai tuvāko transportlīdzekļa sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja ceļam nav nomales;

4) vietās, kur transportlīdzeklis citiem vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes;

5) uz ietvēm, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem, velosipēdu ceļiem un velojoslām vietās, kur tas ir aizliegts;

6) vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943. vai 947. ceļa apzīmējumu;

7) ārpus apdzīvotām vietām tuvāk par 100 metriem no dzelzceļa pārbrauktuves, bet apdzīvotās vietās — tuvāk par 50 metriem no tās —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par stāvēšanu:

1) otrajā rindā;

2) uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja kustību;

3) daļēji vai pilnīgi uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām bīstamu pagriezienu un ceļa garenprofila lūzuma vietas tuvumā, kur redzamība kaut vienā virzienā ir mazāka par 100 metriem;

4) vietās, kur transportlīdzeklis var neļaut braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos;

5) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem;

6) vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par trim metriem;

7) uz gājēju pārejām, vietās, kur brauktuvi šķērso velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš vai kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš, vai tuvāk par pieciem metriem no šīm vietām;

8) krustojumā un tuvāk par pieciem metriem no tā;

9) tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz 541., 542. vai 543. ceļa zīmes;

10) uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām;

11) 326. ceļa zīmes darbības zonā;

12) 327. ceļa zīmes darbības zonā un attiecīgi nepāra vai pāra datumos 328. vai 329. ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 523. ceļa zīmi;

13) vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 944. ceļa apzīmējumu, un vietās, kas apzīmētas ar 945. ceļa apzīmējumu;

14) tuneļos —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par stāvēšanu uz dzelzceļa pārbrauktuvēm —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par nepareizi novietotu transportlīdzekli stāvvietā, kurā transportlīdzekļa novietošanas veids noteikts ar 830.—839.papildzīmi un ceļa apzīmējumiem, kā arī par 840. un 849.papildzīmes prasību pārkāpšanu 537. vai 539. ceļa zīmes darbības zonā —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par transportlīdzekļa vadītāja vietas atstāšanu, ja nav veikts viss nepieciešamais, lai novērstu transportlīdzekļa izkustēšanos no vietas, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par citu šajā kodeksā neminētu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

(18.02.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.03.2016.)

149.11 pants. Braukšanas kārtības krustojumos pārkāpšana

Par ceļa nedošanu gājējiem vai transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir priekšroka, —

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam no septiņiem līdz trīsdesmit euro, bet cita transportlīdzekļa vadītājam — no piecpadsmit līdz septiņdesmit euro.

Par iebraukšanu krustojumā vai brauktuvju krustošanās vietā, ja izveidojies sastrēgums, kas vadītāju piespiež apturēt transportlīdzekli krustojumā vai brauktuvju krustošanās vietā un traucē braukt citiem transportlīdzekļiem, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.12 pants. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana dzīvojamā zonā

Par dzīvojamā zonā aizliegtu darbību veikšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par ceļa nedošanu citiem satiksmes dalībniekiem, izbraucot no dzīvojamās zonas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecpadsmit līdz septiņdesmit euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.13 pants. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana pie gājēju pārejas un pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu apzīmētas pieturas

Par ceļa nedošanu gājējiem, kas šķērso brauktuvi pa gājēju pāreju, vai neredzīgiem gājējiem, kas rāda signālu ar baltu spieķi, vai gājējiem, kuri iet uz tajā pašā braukšanas virzienā apzīmētā pieturā (ceļa vidū) apturētu tramvaju vai nāk no tā, —

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam no septiņiem līdz trīsdesmit euro, bet cita transportlīdzekļa vadītājam — no piecpadsmit līdz septiņdesmit euro.

Par uzbraukšanu uz gājēju pārejas, ja aiz tās izveidojies sastrēgums, kas piespiež vadītāju uz tās apturēt transportlīdzekli un traucē gājēju pārvietošanos, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.14 pants. Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpšana

Par ceļa nedošanu vilcienam (lokomotīvei, drezīnai), kas tuvojas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par uzbraukšanu uz dzelzceļa pārbrauktuves, ja:

1) uzbraukšanu aizliedz dzelzceļa pārbrauktuves dežuranta žests ;

2) luksoforā deg aizlieguma signāls, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz septiņdesmit euro.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz vietu, kur jāaptur transportlīdzeklis, ja aizliegts uzbraukt uz dzelzceļa pārbrauktuves, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam septiņu euro apmērā.

Par uzbraukšanu uz dzelzceļa pārbrauktuves, ja aiz tās izveidojies sastrēgums, kas piespiež vadītāju apturēt transportlīdzekli uz pārbrauktuves, vai ja uz tās stāv transportlīdzeklis, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz vadītāja rīcību piespiedu apstāšanās gadījumā uz dzelzceļa pārbrauktuves, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit pieciem līdz astoņdesmit pieciem euro.

Par to transportlīdzekļu apbraukšanu, kuri apturēti pirms dzelzceļa pārbrauktuves, ja kustība pāri pārbrauktuvei aizliegta, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit piecu euro apmērā.

Par barjeras patvaļīgu atvēršanu, apbraukšanu vai dzelzceļa sliežu ceļa šķērsošanu šim nolūkam neparedzētās vietās —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.

Par transportēšanai nesagatavotu lauksaimniecības mašīnu, ceļu būves mašīnu, celtniecības mašīnu un tamlīdzīgu mašīnu vešanu pāri dzelzceļa pārbrauktuvei —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par dzelzceļa pārbrauktuves šķērsošanu bez dzelzceļa distances priekšnieka atļaujas ar transportlīdzekli, kura gabarīti vai faktiskā masa pārsniedz noteiktos lielumus, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.09.2005. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.15 pants. Transportlīdzekļu vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, bet nepārsniedz 0,5 promiles, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam, kurš vada D1, D, D1E, DE, TRAM un TROL kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus, un transportlīdzekļa vadītājam, kura vadītāja stāžs mazāks par diviem gadiem, no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet nepārsniedz 1,0 promili, —

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam četrdesmit euro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no četrsimt trīsdesmit līdz sešsimt četrdesmit euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles, —

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam simt divdesmit euro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no piecām līdz desmit diennaktīm, uzliek naudas sodu no astoņsimt piecdesmit līdz tūkstoš divsimt euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles, —

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam simt septiņdesmit euro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu no tūkstoš divsimt līdz tūkstoš četrsimt euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, —

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam simt septiņdesmit euro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu no tūkstoš divsimt līdz tūkstoš četrsimt euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu iespaidā, esot slimam vai tādā mērā nogurušam, ka tas ietekmē vadītāja darbspējas un ceļu satiksmes drošību, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc satiksmes negadījuma, kā arī pēc tam, kad transportlīdzeklis tiek apturēts pēc policijas darbinieka, robežsarga pieprasījuma, līdz pārbaudei, kas nosaka alkohola koncentrāciju izelpotajā gaisā vai asinīs vai konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi, vai atbrīvošanai no šīs pārbaudes noteiktā kārtībā —

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam simt septiņdesmit euro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu no tūkstoš divsimt līdz tūkstoš četrsimt euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.

Par atteikšanos no pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes —

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam simt septiņdesmit euro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu no tūkstoš divsimt līdz tūkstoš četrsimt euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem.

(10.06.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.11.2012., 26.09.2013., 20.02.2014. un 03.04.2020. likumu, kas stājas spēkā 05.04.2020.)

149.16 pants. Transportlīdzekļu vadītāju pārkāpumi īpašos gadījumos

Par operatīvā transportlīdzekļa vadīšanu, ja tas nav saistīts ar neatliekamu dienesta uzdevumu pildīšanu, kā arī par bākuguņu un speciālo skaņas signālu izmantošanas noteikumu pārkāpšanu, ko izdara operatīvo transportlīdzekļu vadītāji, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz simt četrdesmit euro.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz gadījumus, kad, tuvojoties operatīvajam transportlīdzeklim, jāaptur transportlīdzeklis, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par ceļa nedošanu noteiktajā kārtībā operatīvajam transportlīdzeklim —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz septiņdesmit euro.

Par oranžo (dzelteno) bākuguņu izmantošanas noteikumu pārkāpšanu vai par oranžo (dzelteno) bākuguņu neieslēgšanu gadījumos, kad tās obligāti jāieslēdz, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma, pārkāpjot noteikto kārtību, —

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam no septiņiem līdz piecdesmit pieciem euro, cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz septiņsimt euro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim mēnešiem līdz diviem gadiem vai bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanas.

Par brauktuves neatbrīvošanu pēc ceļu satiksmes negadījuma Ceļu satiksmes noteikumos minētajos gadījumos —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.09.2005. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.17 pants. Ārējās apgaismes ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par braukšanu bez iedegtiem dienas gaismas lukturiem vai tuvās gaismas lukturiem diennakts gaišajā laikā —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam septiņu euro apmērā.

Par braukšanu bez iedegtām noteiktām ārējām apgaismes ierīcēm diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par tālās gaismas lukturu nepārslēgšanu uz tuvās gaismas lukturiem apdzīvotās vietās, ja ceļš ir pietiekami un vienmērīgi apgaismots vai ja var apžilbināt citus vadītājus (arī tos, kuri brauc tajā pašā virzienā), —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par tālās gaismas lukturu nepārslēgšanu uz tuvās gaismas lukturiem noteiktajā attālumā vai arī lielākā attālumā, ja pretim braucošā transportlīdzekļa vadītājs par lukturu pārslēgšanas nepieciešamību signalizē, periodiski pārslēdzot lukturu gaismu, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par apstāšanos pilnīgi vai daļēji uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par stāvēšanu pilnīgi vai daļēji uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit piecu euro apmērā.

Par apstāšanos apdzīvotās vietās pilnīgi vai daļēji uz brauktuves neapgaismotos ceļa posmos, kuros apstāties aizliegts, diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par stāvēšanu apdzīvotās vietās pilnīgi vai daļēji uz brauktuves neapgaismotos ceļa posmos, kuros apstāties vai stāvēt aizliegts, diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, neiededzot noteiktās ārējās apgaismes ierīces, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit piecu euro apmērā.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz gadījumus, kad atļauts iedegt pakaļējos miglas lukturus vai priekšējos miglas lukturus kopā ar tālās gaismas lukturiem, braucot diennakts tumšajā laikā, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par prožektora vai grozāmluktura iedegšanu transportlīdzeklim, kam nav piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par avārijas gaismas signalizācijas neiedegšanu vai, ja tādas nav vai tā nedarbojas, avārijas zīmes nepiestiprināšanu velkamajam transportlīdzeklim diennakts gaišajā laikā —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par avārijas gaismas signalizācijas neiedegšanu vai, ja tādas nav vai tā nedarbojas, avārijas zīmes nepiestiprināšanu velkamajam transportlīdzeklim diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.18 pants. Skaņas signāla, avārijas gaismas signalizācijas un avārijas zīmes lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz gadījumus, kad atļauts lietot skaņas signālu, kā arī par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 325.ceļa zīmi, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam septiņu euro apmērā.

Par avārijas gaismas signalizācijas neiedegšanu un avārijas zīmes neizlikšanu uz ceļa apstādinātam vai stāvošam transportlīdzeklim noteiktajos gadījumos diennakts gaišajā laikā —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par avārijas gaismas signalizācijas neiedegšanu un avārijas zīmes neizlikšanu uz ceļa apstādinātam vai stāvošam transportlīdzeklim noteiktajos gadījumos diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz attālumu, kādā no transportlīdzekļa jāizliek avārijas zīme diennakts gaišajā laikā, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam septiņu euro apmērā.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz attālumu, kādā no transportlīdzekļa jāizliek avārijas zīme diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par avārijas gaismas signalizācijas iedegšanu, apstājoties vietās, kur tas aizliegts, ja apstāšanās nav notikusi piespiedu apstākļos, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.19 pants. Transportlīdzekļu vilkšanas noteikumu pārkāpšana

Par transportlīdzekļa vilkšanu, ja pie tā stūres nav transportlīdzekļa vadītāja, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par noteiktā attāluma neievērošanu starp velkošo un velkamo transportlīdzekli —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par transportlīdzekļu vilkšanas aizlieguma neievērošanu —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit piecu euro apmērā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.20 pants. Mācību braukšanas noteikumu pārkāpšana

Par braukšanas mācīšanu, ja noteiktajos gadījumos instruktoram nav instruktora apliecības vai personai, kura mācās, nav braukšanas mācību atļaujas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par braukšanas mācīšanu individuāli, ja atbilstošās kategorijas transportlīdzekļa vadītāja stāžs ir mazāks par trim gadiem, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par braukšanas mācīšanu individuāli ar tādas kategorijas transportlīdzekli, ar kuru nav atļauta individuālā braukšanas apmācība, vai par braukšanas mācīšanu ar transportlīdzekli, kurš nav aprīkots atbilstoši noteiktajām prasībām, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par braukšanas mācīšanu personai, kura nav sasniegusi noteikto vecumu, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par braukšanas mācīšanu uz ceļiem, ja mācāmā persona nav pietiekami labi apguvusi braukšanas iemaņas, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam septiņu euro apmērā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.21 pants. Velosipēdu un mopēdu vadītājiem noteikto papildu prasību pārkāpšana

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņiem līdz trīsdesmit euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.02.2007. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.22 pants. Pajūgu vadītājiem, jātniekiem un dzīvnieku dzinējiem noteikto papildu prasību pārkāpšana

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz papildu prasības pajūgu vadītājiem, jātniekiem un dzīvnieku dzinējiem, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu pajūga vadītājam, jātniekam vai dzīvnieku dzinējam no septiņiem līdz trīsdesmit euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.02.2007. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.23 pants. Gājēju un pasažieru izdarītie pārkāpumi

Par pasažieriem noteikto pienākumu pārkāpšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu pasažierim piecpadsmit euro apmērā.

Par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu gājējam no septiņiem līdz trīsdesmit euro.

(08.02.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.24 pants. Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšana

Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit pieciem līdz simt divdesmit euro.

Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, —

uzliek naudas sodu mopēda vadītājam no trīsdesmit līdz piecdesmit pieciem euro, bet cita transportlīdzekļa vadītājam — no astoņdesmit pieciem līdz simt divdesmit euro.

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekli, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, —

uzliek naudas sodu personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, no divsimt astoņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par braukšanu diennakts tumšajā laikā bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg viens no tuvās gaismas lukturiem, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par braukšanu diennakts tumšajā laikā ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no tuvās gaismas lukturiem, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par braukšanu nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg viens no tuvās gaismas lukturiem un vienlaikus kāds no priekšējiem miglas lukturiem, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par braukšanu nepietiekamas redzamības apstākļos ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no tuvās gaismas lukturiem un vienlaikus neviens no priekšējiem miglas lukturiem, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par braukšanu diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no pakaļējiem gabarītlukturiem vai neviens no bremzēšanas signāllukturiem, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par braukšanu diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no numura zīmes apgaismojuma lukturiem, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par braukšanu diennakts gaišajā laikā bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no bremzēšanas signāllukturiem, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par braukšanu lietus vai snigšanas laikā ar transportlīdzekli, kuram vadītāja pusē nedarbojas priekšējā stikla tīrītājs, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kura stūres iekārtas bojājumi vai darba bremžu sistēma neļauj vadītājam izdarīt manevru, vai par braukšanu ar transportlīdzekļu sastāvu, kura vilcēja un piekabes (puspiekabes) sakabes ierīcei ir bojājumi, kas braukšanas laikā var izraisīt sakabes pārrāvumu, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit pieciem līdz astoņdesmit pieciem euro.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kurš nav apgādāts ar avārijas zīmi, medicīnisko aptieciņu (aptieciņām) vai ugunsdzēšamo aparātu (aparātiem), —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam septiņu euro apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli bez drošības jostām, ja tās ir paredzētas konstrukcijā, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par braukšanu laikposmā no 1.decembra līdz 1.martam ar automobili vai autobusu, kura pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas un kurš nav aprīkots ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par braukšanu laikposmā no 1.maija līdz 1.oktobrim ar automobili vai autobusu, kuram ir riepas ar radzēm, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kurš aprīkots ar ierīci (antiradaru u.tml.), kas var uztvert braukšanas ātruma kontroles mērierīču raidītos signālus vai radīt traucējumus šo mērierīču darbībā, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit piecu euro apmērā, konfiscējot attiecīgās ierīces.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kurš aprīkots ar speciālām ierīcēm (speciālo zilo vai sarkano bākuguni, skaņas signālu) vai kuram ir speciālais krāsojums, ja saskaņā ar noteikumu un Latvijā obligāto standartu un normatīvu prasībām šādas ierīces un krāsojums ir paredzēti operatīvajiem transportlīdzekļiem, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt četrdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, konfiscējot attiecīgās ierīces.

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekļus, kam ir bojājumi, kuru dēļ aizliegts braukt, vai kam noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate, —

uzliek naudas sodu personai, kas atbildīga par transportlīdzekļu ekspluatāciju, no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro.

Par braukšanu ar automobili, kura stikli pārklāti ar pārklājumu, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņdesmit piecu euro apmērā.

Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram ir nepietiekams normatīvajos aktos noteiktais riepu protektora dziļums vai ir riepu bojājums, kas apdraud satiksmes drošību, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecpadsmit līdz piecdesmit pieciem euro, personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, — no piecdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro, bet juridiskajai personai — no septiņdesmit līdz septiņsimt euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.09.2005., 08.02.2007., 22.01.2009., 28.05.2009., 10.06.2010., 29.11.2012. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.25 pants. Transportlīdzekļu reģistrācijas un numura zīmju lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kurš nav reģistrēts noteiktajā kārtībā, —

uzliek naudas sodu no piecdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav kādas no noteiktajām numura zīmēm vai kāda no tām ir aizsegta, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav nevienas no noteiktajām numura zīmēm vai tās ir aizsegtas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kura numura zīmes neatbilst attiecīgā transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentiem, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram kaut viena numura zīme nav piestiprināta tai paredzētajā vietā, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam septiņu euro apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram numura zīmes nav salasāmas no noteiktā attāluma, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam septiņu euro apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram numura zīmes nav salasāmas no attāluma, kas ir divas reizes mazāks par noteikto, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par braukšanu ar tramvaju vai trolejbusu, uz kura nav uzkrāsoti reģistrācijas numuri, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam septiņu euro apmērā.

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekļus, kuri nav reģistrēti noteiktajā kārtībā, —

uzliek naudas sodu personai, kas atbildīga par transportlīdzekļu ekspluatāciju, no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro.

Par M1 un N1 kategorijas automobiļa, kas reģistrēts ārvalstī, izmantošanu ceļu satiksmē Latvijā, ja tā vadītājs — persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā, nav samaksājis noteiktā kārtībā un apjomā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt piecdesmit līdz četrsimt euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.05.2009., 29.11.2012., 26.09.2013. un 23.11.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

149.26 pants. Transportlīdzekļu pazīšanas zīmju, brīdināšanas ierīču un apzīmējumu lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram ir netīras pazīšanas zīmes, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam septiņu euro apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kam piestiprināta jebkāda cita informācija vai zīmes, kurās izmantotas ar valsts standartu noteiktās ceļa zīmju formas, krāsu kombinācijas un simbolika un kuras var maldināt citus ceļu satiksmes dalībniekus, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram nav uzstādīta noteiktā pazīšanas zīme (zīmes) vai uzstādīta neatļauta pazīšanas zīme, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram neatļauti uzstādīta invalīdu stāvvietu izmantošanas karte, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.02.2007. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.27 pants. Priekšrocības ceļa zīmju prasību pārkāpšana

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 206., 207. vai 208.ceļa zīmi (ceļa nedošana transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir priekšroka), —

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam septiņu euro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam — no piecpadsmit līdz septiņdesmit euro .

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 207.ceļa zīmi (transportlīdzekļa neapturēšana), —

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam septiņu euro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam — trīsdesmit euro apmērā.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 207.ceļa zīmi (transportlīdzekļa neapturēšana tieši noteiktajā vietā), —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam septiņu euro apmērā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.28 pants. Aizlieguma ceļa zīmju prasību pārkāpšana

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 302., 303., 304., 306., 307., 308., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 318., 331., 332., 333. vai 334.ceļa zīmi, —

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam septiņu euro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam — trīsdesmit euro apmērā.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 301., 319. vai 321.ceļa zīmi, —

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam septiņu euro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam — piecdesmit piecu euro apmērā.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 305. vai 309. ceļa zīmi, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam vai gājējam septiņu euro apmērā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.29 pants. Rīkojuma ceļa zīmju prasību pārkāpšana

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 401., 402., 403., 404., 405., 406., 407., 408., 410., 411., 425., 426. vai 427. ceļa zīmi, —

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam septiņu euro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam — trīsdesmit euro apmērā.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 413., 415., 417., 419. vai 421. ceļa zīmi, —

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam septiņu euro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam — piecdesmit piecu euro apmērā.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 409. ceļa zīmi (braukšana pretējā virzienā pa loku), —

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam septiņu euro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam — piecdesmit piecu euro apmērā.

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 423. ceļa zīmi, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

(18.02.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.03.2016.)

149.30 pants. Norādījuma ceļa zīmju prasību pārkāpšana

Par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 501., 503. vai 504.ceļa zīmi (braukšana pretējā virzienā pa vienvirziena ceļu), —

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam septiņu euro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam — piecdesmit piecu euro apmērā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.31 pants. Ceļa apzīmējumu prasību pārkāpšana

Par 920. un 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu vai 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu no nepārtrauktās līnijas puses apdzenot —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit piecu euro apmērā.

Par 920. un 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu vai 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu no nepārtrauktās līnijas puses, nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par 920. un 947.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu vai 928.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu no nepārtrauktās līnijas puses citos gadījumos —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam septiņu euro apmērā.

Par 921.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu apdzenot —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit piecu euro apmērā.

Par 921.ceļa apzīmējuma līnijas šķērsošanu, nogriežoties pa kreisi vai apgriežoties braukšanai pretējā virzienā, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par uzbraukšanu 934., 935. vai 936.ceļa apzīmējumam —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par transportlīdzekļa neapturēšanu tieši pirms 929. vai 930.ceļa apzīmējuma noteiktajos gadījumos —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam septiņu euro apmērā.

Par stāvēšanu vietās, kas apzīmētas ar 844.papildzīmi vai ar 942.ceļa apzīmējumu, ar transportlīdzekli, kuram nav invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit piecu euro apmērā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.02.2007., 03.07.2008., 26.09.2013. un 18.02.2016. likumu, kas stājas spēkā 23.03.2016.)

149.32 pants. Pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Par lielāka pasažieru skaita pārvadāšanu, nekā to norādījis transportlīdzekļa izgatavotājs, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par bērnu grupu pārvadāšanu autobusā bez pavadoņa klātbūtnes —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz bērnu pārvadāšanai paredzēto drošības līdzekļu lietošanu, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz septiņdesmit euro.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri reglamentē pasažieru pārvadāšanu kravas automobilī ārpus tā kabīnes, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par pasažieru pārvadāšanu ārpus traktortehnikas kabīnes, piekabē (puspiekabē) un motocikla kravas nodalījumā —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par tādu personu pārvadāšanu vieglā automobiļa priekšējā sēdeklī, kuras ir jaunākas par 14 gadiem, ja automobiļa konstrukcijā nav paredzētas drošības jostas, kā arī uz motocikla sēdekļa —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kurš aprīkots ar kādu no noteiktajiem vieglā taksometra speciālā aprīkojuma elementiem, bet nav noteiktajā kārtībā reģistrēts kā taksometrs, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

(Astotā daļa izslēgta ar 22.01.2009. likumu.)

Par starptautisko pasažieru pārvadājumu veikšanu, pārkāpjot noteikumus, kas ietverti starptautiskajos līgumos par pasažieru pārvadājumiem, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.12.2005., 08.02.2007., 22.01.2009., 26.09.2013. un 21.06.2018. likumu, kas stājas spēkā 05.07.2018.)

149.33 pants. Kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Par transportlīdzekļa izgatavotāja noteiktās masas vai slodzes sadalījuma uz asīm pārsniegšanu vairāk par 5 procentiem —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par transportlīdzekļa izgatavotāja noteiktās masas vai slodzes sadalījuma uz asīm pārsniegšanu vairāk par 20 procentiem —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit euro apmērā.

Par kravas novietošanas un nostiprināšanas noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit piecu euro apmērā.

Par kravas konteineru vai kokmateriālu pārvadāšanu ar transportlīdzekļiem, kas nav speciāli paredzēti šim nolūkam un nav attiecīgi reģistrēti, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit piecu euro apmērā.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz ārpus transportlīdzekļa gabarītiem izvirzītas kravas apzīmēšanu, diennakts gaišajā laikā —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz ārpus transportlīdzekļa gabarītiem izvirzītas kravas apzīmēšanu, diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit euro apmērā.

Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu līdz 2 tonnām vai ass slodzi līdz 0,5 tonnām, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, līdz 1 tonnai, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz septiņdesmit euro, kravas pārvadātājam — no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro vai nosūtītājam — fiziskajai personai — no četrdesmit līdz simt četrdesmit euro, bet juridiskajai personai — no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu no 2 līdz 5 tonnām vai ass slodzi no 0,5 līdz 2 tonnām, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, no 1 tonnas līdz 3 tonnām, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt astoņdesmit euro, kravas pārvadātājam — no piecsimt septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro vai nosūtītājam — fiziskajai personai — no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajai personai — no piecsimt septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu no 5 līdz 8 tonnām vai ass slodzi no 2 līdz 3,5 tonnām, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, no 3 līdz 5 tonnām, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt astoņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, kravas pārvadātājam — no tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš trīssimt euro vai nosūtītājam — fiziskajai personai — no trīssimt piecdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro, bet juridiskajai personai — no tūkstoš četrsimt līdz divtūkstoš trīssimt euro.

Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu par 8 tonnām vai vairāk vai ass slodzi par 3,5 tonnām vai vairāk, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, par 5 tonnām vai vairāk, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, kravas pārvadātājam — no divtūkstoš trīssimt līdz piectūkstoš septiņsimt euro vai nosūtītājam — fiziskajai personai — no piecsimt septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajai personai — no divtūkstoš trīssimt līdz piectūkstoš septiņsimt euro.

Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteiktos transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) ar kravu vai bez kravas pieļaujamos gabarītus, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro, kravas pārvadātājam — no divsimt astoņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro vai kravas nosū­tītājam — fiziskajai personai — no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajai personai — no divsimt astoņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro.

(Divpadsmitā daļa izslēgta ar 22.01.2009. likumu.)

(Trīspadsmitā daļa izslēgta ar 22.01.2009. likumu.)

(Četrpadsmitā daļa izslēgta ar 22.01.2009. likumu.)

(Piecpadsmitā daļa izslēgta ar 22.01.2009. likumu.)

(Sešpadsmitā daļa izslēgta ar 22.01.2009. likumu.)

(Septiņpadsmitā daļa izslēgta ar 22.01.2009. likumu.)

(Astoņpadsmitā daļa izslēgta ar 22.01.2009. likumu.)

(Deviņpadsmitā daļa izslēgta ar 22.01.2009. likumu.)

Par kabotāžas autopārvadājumus reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam septiņdesmit euro apmērā, pārvadātājam — no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet nosūtītājam — fiziskajai vai juridiskajai personai — no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro.

Par komercpārvadājuma veikšanu ar citas personas transportlīdzekli bez normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina nomas saistības vai darba tiesiskās attiecības, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz septiņdesmit euro, bet pārvadātājam — no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par aizlieguma piedalīties ceļu satiksmē, kas uzlikts, konstatējot pārkāpumu autopārvadājumu kontroles laikā, neievērošanu —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt astoņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro, bet pārvadātājam — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2004., 22.01.2009. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.34 pants. Ar bīstamo kravu autopārvadājumiem saistīto noteikumu pārkāpšana

Par bīstamās kravas nodošanu pārvadāšanai bez normatīvajos aktos paredzētajām norādēm par bīstamās kravas esamību transportlīdzeklī —

uzliek naudas sodu nosūtītājam — fiziskajai personai — no četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro, bet nosūtītājam — juridiskajai personai — no divtūkstoš deviņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par bīstamās kravas autopārvadājuma veikšanu bez bīstamo kravu autopārvadājumam nepieciešamajiem dokumentiem vai par transportlīdzekļa vadītāja neno­drošināšanu ar šādiem dokumentiem, vai par šādu dokumentu nepareizu noformēšanu —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz simt četrdesmit euro, pārvadātājam — no simt četrdesmit līdz tūkstoš euro, kravas nosūtītājam — fiziskajai personai — no septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet kravas nosūtītājam — juridiskajai personai — no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par tādas bīstamās kravas pārvadāšanu, kuru aizliegts pārvadāt pa autoceļiem, vai par tādas bīstamās kravas pārvadāšanu, kuru aizliegts pārvadāt cisternās vai beztaras pārvadājumos, —

uzliek naudas sodu pārvadātājam no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, nosūtītājam — fiziskajai personai — no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet nosūtītājam — juridiskajai personai — no tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par bīstamās kravas pārvadāšanu neatbilstošā transportlīdzeklī vai konteinerā vai neievērojot iepakojumu, cisternkonteineru vai cisternu pārbaužu vai izmantošanas periodus —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, pārvadātājam — no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro vai nosūtītājam — fiziskajai personai — no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet nosūtītājam — juridiskajai personai — no piecsimt septiņdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

Par bīstamās kravas nodošanu pārvadāšanai neatbilstošā iepakojumā vai par nepareizi kopā iepakotu bīstamo vielu (materiālu) nodošanu pārvadāšanai —

uzliek naudas sodu nosūtītājam — fiziskajai personai — no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet nosūtītājam — juridiskajai personai — no septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

Par bīstamās kravas pārvadāšanu, ja transportlīdzekļa cisternas vai kravas iepakojuma piepildījums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām normām vai neievērojot iepakojuma apzīmēšanas vai marķēšanas prasības, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, pārvadātājam — no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro vai nosūtītājam — fiziskajai personai — no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet nosūtītājam — juridiskajai personai — no septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

Par bīstamās kravas pārvadāšanu, neievērojot jauktās iekraušanas aizliegumus vai nepieciešamās drošības prasības attiecībā uz iekraušanu kopā ar citām kravām, vai bīstamās kravas izvietošanas un nostiprināšanas noteikumus, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, pārvadātājam — no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro vai nosūtītājam — fiziskajai personai — no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet nosūtītājam — juridiskajai personai — no septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

Par tāda transportlīdzekļa dzinēja nepamatotu darbināšanu, kurā iekrauj vai no kura izkrauj bīstamo kravu, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro.

Par smēķēšanas aizlieguma neievērošanu vai par atklātas uguns lietošanu bīstamās kravas tuvumā, veicot kravu iekraušanu vai izkraušanu, —

uzliek naudas sodu četrdesmit euro apmērā.

Par bīstamās kravas noplūdi cisternas vai iepakojuma nehermētiskuma dēļ vai par bīstamās kravas pārvadāšanu nepareizi noslēgtā tvertnē vai iepakojumā, vai par tādas tukšas, neattīrītas un nenoslēgtas tvertnes vai iepakojuma pārvadāšanu, kurā ir transportēta bīstamā krava, vai tad, ja uz iepakojuma vai tvertnes ārējās virsmas atrodas bīstamās kravas atliekas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, pārvadātājam — no četrsimt trīsdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro vai nosūtītājam — fiziskajai personai — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet nosūtītājam — juridiskajai personai — no četrsimt trīsdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

Par bīstamās kravas pārvadāšanu cisternā ar neatbilstošu informāciju uz datu plāksnes —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, pārvadātājam — no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, bet nosūtītājam — fiziskajai vai juridiskajai personai — no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par bīstamās kravas pārvadāšanu ar transportlīdzekli, kuram nav atbilstoši normatīvo aktu prasībām uzstādītas transportlīdzekļa pazīšanas vai bīstamības zīmes, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, pārvadātājam — no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet nosūtītājam — fiziskajai vai juridiskajai personai — no četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par transportlīdzekļa apzīmēšanu ar pazīšanas zīmēm vai bīstamības zīmēm, ja transportlīdzeklī bīstamā krava netiek pārvadāta, —

izsaka transportlīdzekļa vadītājam brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit euro.

Par bīstamās kravas pārvadāšanu vai nosūtīšanu bez nepieciešamajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem, transportlīdzekļa papildu aprīkojuma vai ugunsdzēšamajiem aparātiem vai tad, ja individuālās aizsardzības līdzekļi, papildu aprīkojums vai ugunsdzēšamie aparāti neatbilst noteiktajām prasībām, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecpadsmit līdz septiņdesmit euro, bet nosūtītājam — fiziskajai vai juridiskajai personai — no trīsdesmit pieciem līdz divsimt desmit euro.

Par transportlīdzekļa, kas pārvadā bīstamo kravu, stāvēšanu bez iedarbinātas stāvbremzes —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par pasažieru pārvadāšanu transportlīdzeklī, kurā tiek pārvadāta bīstamā krava, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit piecu euro apmērā.

Par drošības konsultantu (padomnieku) nenorīkošanu komersantiem, kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem, nosūtīšanu, iekraušanu un izkraušanu vai citām ar bīstamo kravu pārvadājumiem saistītām darbībām, —

uzliek naudas sodu juridiskajai personai no septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

Par paziņojuma par drošības konsultanta (padomnieka) norīkošanu, ziņojuma par negadījumu ar bīstamo kravu vai gada pārskata par darbību bīstamo kravu autopārvadājumu jomā neiesniegšanu kompetentajai institūcijai normatīvajos aktos noteiktajā termiņā —

uzliek naudas sodu juridiskajai personai no simt četrdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par bīstamo kravu pārvadājumu aizsardzības plāna nesastādīšanu, nepareizu sastādīšanu vai neuzrādīšanu pēc kompetentās institūcijas pieprasījuma —

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro, bet juridiskajai personai — no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro.

(22.01.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.35 pants. Ātrbojīgu pārtikas produktu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumi autotransportā

Par pārvadāšanas iekārtas reģistrēto temperatūras mērījumu nesaglabāšanu normatīvajos aktos paredzēto termiņu attiecībā uz ātrbojīgiem pārtikas produktiem, kurus pārvadājot nepieciešams noteikts temperatūras režīms, —

uzliek naudas sodu pārvadātājam no piecpadsmit līdz trīsdesmit pieciem euro.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt četrdesmit euro.

Par noteiktā temperatūras režīma nenodrošināšanu ātrbojīgu pārtikas produktu pārvadāšanas laikā —

uzliek naudas sodu pārvadātājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro.

Par noteiktā temperatūras režīma nenodrošināšanu pārvadājumam paredzēto ātrbojīgu pārtikas produktu iekraušanas laikā —

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro.

Par šā panta trešajā un ceturtajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par ātrbojīgu pārtikas produktu nodošanu pārvadājuma veikšanai vai iekraušanu transportlīdzeklī, kurā nav speciālās pārvadāšanas iekārtas (ja šāda iekārta attiecīgajam pārvadājumam ir nepieciešama) vai kura speciālā pārvadāšanas iekārta neatbilst tehniskajām vai sanitārajām prasībām vai tai nav veikta regulārā pārbaude, —

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par šā panta sestajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu no divsimt astoņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro.

(22.12.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.01.2009. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.36 pants. Noteikumu neievērošana attiecībā uz autopārvadājumu veikšanai nepieciešamajiem dokumentiem

Par komercpārvadājuma vai pašpārvadājuma veikšanu, ja nav klāt licences kartītes, Eiropas Kopienas atļaujas kopijas vai pašpārvadājumu sertifikāta, kas apliecina tiesības veikt komercpārvadājumus vai paš­pārvadājumus ar konkrēto autotransporta līdzekli, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīs euro apmērā.

Par pasažieru regulārā komercpārvadājuma veikšanu, ja nav pasūtītāja sagatavota apliecinājuma, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam septiņu euro apmērā, bet pārvadātājam — trīsdesmit piecu euro apmērā.

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājuma veikšanu, pārkāpjot pašpārvadājumu sertifikāta izmantošanas noteikumus, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecpadsmit līdz trīsdesmit pieciem euro, bet pārvadātājam — no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro.

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājuma veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegta pašpārvadājumu sertifikāta —

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par pasažieru vai kravas komercpārvadājuma veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas licences kartītes vai Eiropas Kopienas atļaujas kopijas —

uzliek naudas sodu pārvadātājam no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par pasažieru vai kravas komercpārvadājuma veikšanu, pārkāpjot licences kartītes vai Eiropas Kopienas atļaujas kopijas izmantošanas noteikumus, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz piecdesmit pieciem euro, bet pārvadātājam — no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par licences vai Eiropas Kopienas atļaujas izmantošanas noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu pārvadātājam no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par starptautiskā komercpārvadājuma veikšanu, pārkāpjot starptautisko autopārvadājumu atļaujas izmantošanas noteikumus, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit piecu euro apmērā.

Par starptautiskā komercpārvadājuma veikšanu bez starptautisko autopārvadājumu atļaujas attiecīgajam autopārvadājuma veidam —

uzliek naudas sodu pārvadātājam no divsimt astoņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par starptautiskā kravas komercpārvadājuma veikšanu bez nepieciešamā autovadītāja atestāta, ja transportlīdzekļa vadītājs nav Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, —

uzliek naudas sodu pārvadātājam septiņdesmit euro apmērā.

Par pasažieru regulārā komercpārvadājuma veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas vai apliecinājuma —

uzliek naudas sodu pārvadātājam no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par pasažieru neregulārā komercpārvadājuma veikšanu pēc pasūtījuma bez rakstveidā noslēgta pārvadājuma līguma —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz septiņdesmit euro, bet pārvadātājam — no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro.

Par Eiropas Transporta ministru konferences atļaujas izmantošanas noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro, bet pārvadātājam — no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro.

(22.01.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. un 21.06.2018. likumu, kas stājas spēkā 05.07.2018.)

149.37 pants. Transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika noteikumu pārkāpšana

Par transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto pārtraukumu, kas izpaudusies kā:

1) nepārtraukta transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšana mazāk par trīsdesmit minūtēm, neievērojot normatīvajos aktos noteikto pārtraukumu, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā;

2) nepārtraukta transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšana no trīsdesmit minūtēm līdz pusotrai stundai, neievērojot normatīvajos aktos noteikto pārtraukumu, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz septiņdesmit euro, bet pārvadātājam — no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro;

3) nepārtraukta transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšana vairāk par pusotru stundu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto pārtraukumu, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro, bet pārvadātājam — no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par ikdienas atpūtas laika saīsināšanu, kas izpaudusies kā:

1) ikdienas atpūtas laika, kas ir vismaz vienpadsmit stundas, ja saīsināts ikdienas atpūtas laiks nav atļauts, saīsināšana mazāk par vienu stundu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā;

2) ikdienas atpūtas laika, kas ir vismaz vienpadsmit stundas, ja saīsināts ikdienas atpūtas laiks nav atļauts, saīsināšana par laiku no vienas stundas līdz divarpus stundām —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz septiņdesmit euro, bet pārvadātājam — no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro;

3) ikdienas atpūtas laika, kas ir vismaz vienpadsmit stundas, ja saīsināts ikdienas atpūtas laiks nav atļauts, saīsināšana vairāk par divarpus stundām —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro, bet pārvadātājam — no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro;

4) saīsinātā ikdienas atpūtas laika, kas ir vismaz deviņas stundas, saīsināšana mazāk par vienu stundu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā;

5) saīsinātā ikdienas atpūtas laika, kas ir vismaz deviņas stundas, saīsināšana par laiku no vienas stundas līdz divām stundām —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz septiņdesmit euro, bet pārvadātājam — no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro;

6) saīsinātā ikdienas atpūtas laika, kas ir vismaz deviņas stundas, saīsināšana vairāk par divām stundām —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro, bet pārvadātājam — no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro;

7) sadalītā ikdienas atpūtas laika, kas ir vismaz trīs stundas plus deviņas stundas, saīsināšana mazāk par vienu stundu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā;

8) sadalītā ikdienas atpūtas laika, kas ir vismaz trīs stundas plus deviņas stundas, saīsināšana par laiku no vienas stundas līdz divām stundām —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz septiņdesmit euro, bet pārvadātājam — no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro;

9) sadalītā ikdienas atpūtas laika, kas ir vismaz trīs stundas plus deviņas stundas, saīsināšana vairāk par divām stundām —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro, bet pārvadātājam — no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro;

10) ikdienas atpūtas laika, kas ir vismaz deviņas stundas, saīsināšana mazāk par vienu stundu, ja transportlīdzekli vada vairāki transportlīdzekļa vadītāji, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā;

11) ikdienas atpūtas laika, kas ir vismaz deviņas stundas, saīsināšana par laiku no vienas stundas līdz divām stundām, ja transportlīdzekli vada vairāki transportlīdzekļa vadītāji, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz septiņdesmit euro, bet pārvadātājam — no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro;

12) ikdienas atpūtas laika, kas ir vismaz deviņas stundas, saīsināšana vairāk par divām stundām, ja transportlīdzekli vada vairāki transportlīdzekļa vadītāji, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro, bet pārvadātājam — no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par iknedēļas atpūtas laika saīsināšanu, kas izpaudusies kā:

1) saīsinātā iknedēļas atpūtas laika, kas ir divdesmit četras stundas, saīsināšana mazāk par divām stundām —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā;

2) saīsinātā iknedēļas atpūtas laika, kas ir divdesmit četras stundas, saīsināšana par laiku no divām līdz četrām stundām —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz septiņdesmit euro, bet pārvadātājam — no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro;

3) saīsinātā iknedēļas atpūtas laika, kas ir divdesmit četras stundas, saīsināšana vairāk par četrām stundām —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro, bet pārvadātājam — no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro;

4) iknedēļas atpūtas laika, kas ir četrdesmit piecas stundas, saīsināšana mazāk par trijām stundām, ja saīsināts iknedēļas atpūtas laiks nav atļauts,—

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā;

5) iknedēļas atpūtas laika, kas ir četrdesmit piecas stundas, saīsināšana par laiku no trim līdz deviņām stundām, ja saīsināts iknedēļas atpūtas laiks nav atļauts, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz septiņdesmit euro, bet pārvadātājam — no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro;

6) iknedēļas atpūtas laika, kas ir četrdesmit piecas stundas, saīsināšana vairāk par deviņām stundām, ja saīsināts iknedēļas atpūtas laiks nav atļauts, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro, bet pārvadātājam — no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšanu divdesmit četru stundu periodā, kas izpaudusies kā:

1) ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laika, kas ir deviņas stundas, pārsniegšana mazāk par vienu stundu, ja pagarinājums līdz desmit stundām nav atļauts, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā;

2) ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laika, kas ir deviņas stundas, pārsniegšana no vienas stundas līdz divām stundām, ja pagarinājums līdz desmit stundām nav atļauts, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz septiņdesmit euro, bet pārvadātājam — no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro;

3) ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laika, kas ir deviņas stundas, pārsniegšana vairāk par divām stundām, ja pagarinājums līdz desmit stundām nav atļauts, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro, bet pārvadātājam — no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro;

4) ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas pagarinātā laika, kas ir desmit stundas, pārsniegšana mazāk par vienu stundu, ja pagarinājums ir atļauts,—

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā;

5) ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas pagarinātā laika, kas ir desmit stundas, pārsniegšana no vienas stundas līdz divām stundām, ja pagarinājums ir atļauts, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz septiņdesmit euro, bet pārvadātājam — no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro;

6) ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas pagarinātā laika, kas ir desmit stundas, pārsniegšana vairāk par divām stundām, ja pagarinājums ir atļauts,—

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro, bet pārvadātājam — no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par transportlīdzekļa iknedēļas vadīšanas laika pārsniegšanu, kas izpaudusies kā:

1) iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšana mazāk par četrām stundām —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā;

2) iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšana no četrām līdz četrpadsmit stundām —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz septiņdesmit euro, bet pārvadātājam — no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro;

3) iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšana vairāk par četrpadsmit stundām —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro, bet pārvadātājam — no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par kopējā transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšanu divu nedēļu periodā, kas izpaudusies kā:

1) divu secīgu nedēļu laikā uzkrātā transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšana mazāk par desmit stundām —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā;

2) divu secīgu nedēļu laikā uzkrātā transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšana no desmit stundām līdz divdesmit divām stundām trīsdesmit minūtēm —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz septiņdesmit euro, bet pārvadātājam — no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro;

3) divu secīgu nedēļu laikā uzkrātā transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšana vairāk par divdesmit divām stundām trīsdesmit minūtēm —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro, bet pārvadātājam — no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika pārkāpumiem, kas konstatēti kontroles laikā uzņēmumā, —

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(01.07.2011. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.38 pants. Transportlīdzekļu ātruma ierobežošanas ierīces lietošanas noteikumu un transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika reģistrēšanas noteikumu pārkāpšana

Par reģistrācijas kartes (tahogrammas) izmantošanu ilgāk par paredzēto laiku:

1) ja tajā ierakstītie dati ir salasāmi, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā;

2) ja tajā ierakstītie dati nav salasāmi, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet pārvadātājam — no četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro.

Par nepamatotu vairāku reģistrācijas karšu (tahogrammu) lietošanu divdesmit četru stundu periodā —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro, bet pārvadātājam — no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par reģistrācijas kartes (tahogrammas) vai vadītāja kartes nepamatotu izņemšanu:

1) ja tas neietekmē attiecīgo datu reģistrāciju, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā;

2) ja tas ietekmē attiecīgo datu reģistrāciju, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet pārvadātājam — no četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro.

Par reģistrācijas kartē (tahogrammā) reģistrētā laika atšķiršanos no transportlīdzekļa reģistrācijas valsts oficiālā pulksteņlaika —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz septiņdesmit euro, bet pārvadātājam — no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro.

Par reģistrācijas kontrolierīces pārslēgšanas mehānisma neizmantošanu vai nepareizu izmantošanu —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro, bet pārvadātājam — no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par netīras vai sabojātas reģistrācijas kartes (tahogrammas) uzrādīšanu:

1) ja tajā ierakstītie dati ir salasāmi, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā;

2) ja tajā ierakstītie dati nav salasāmi, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet pārvadātājam — no četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro.

Par reģistrācijas kontrolierīcei neatbilstoša tipa reģistrācijas kartes (tahogrammas) izmantošanu —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet pārvadātājam — no četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro.

Par transportlīdzekļa vadītāja nenodrošināšanu ar normatīvajos aktos noteiktajiem transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiku apliecinošiem dokumentiem un reģistrācijas kartēm (tahogrammām) —

uzliek naudas sodu pārvadātājam no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro.

Par nepietiekamu papīra daudzumu informācijas izdrukāšanai digitālajā reģistrācijas kontrolierīcē —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā, bet pārvadātājam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu četrdesmit euro apmērā.

Par nepareizu reģistrācijas kartes (tahogrammas) vai vadītāja kartes izmantošanu, kas izpaudusies kā:

1) datu neievadīšana (nereģistrēšana) manuāli normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro, bet pārvadātājam — no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro;

2) nepareiza reģistrācijas kartes (tahogrammas) vai vadītāja kartes izmantošana, ja pārvadājumā iesaistīti vairāki transportlīdzekļa vadītāji, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro, bet pārvadātājam — no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro;

3) transportlīdzekļa vadītāja vārda vai uzvārda neierakstīšana datu reģistrācijas kartē (tahogrammā) —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz simt četrdesmit euro, bet pārvadātājam — no septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro;

4) reģistrācijas kartes (tahogrammas) izmantošanas sākuma vai beigu datuma neierakstīšana datu reģistrācijas kartē (tahogrammā) —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz septiņdesmit euro, bet pārvadātājam — no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro;

5) reģistrācijas kartes (tahogrammas) izmantošanas sākuma vai beigu vietas neierakstīšana datu reģistrācijas kartē (tahogrammā) —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā;

6) transportlīdzekļa reģistrācijas numura vai transportlīdzekļa nomaiņas laika neierakstīšana datu reģistrācijas kartē (tahogrammā) —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā;

7) odometra nolasījuma neierakstīšana datu reģistrācijas kartē (tahogrammā), uzsākot lietot šo karti (tahogrammu), —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz septiņdesmit euro, bet pārvadātājam — no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro;

8) odometra nolasījuma neierakstīšana datu reģistrācijas kartē (tahogrammā), beidzot lietot šo karti (tahogrammu),—

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā;

9) valsts apzīmējuma neievadīšana reģistrācijas kontrolierīcē —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par pārskata par transportlīdzekļa vadītāja darba laiku kalendāra nedēļā nepareizu vai nepilnīgu aizpildīšanu —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro, bet pārvadātājam — no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par pasažieru autopārvadājumu veikšanu, neievērojot prasības attiecībā uz transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika reģistrēšanai un plānošanai nepieciešamā žurnāla aizpildīšanu, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro, bet pārvadātājam — no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par normatīvajos aktos noteikto transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiku apliecinošo dokumentu, reģistrācijas karšu (tahogrammu) vai datu nesēju neuzrādīšanu —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet pārvadātājam — no četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro.

Par transportlīdzekļa, kas aprīkots ar digitālo reģistrācijas kontrolierīci, vadīšanu bez vadītāja kartes vai izmantojot vairāk nekā vienu vadītāja karti, vai ar citu vadītāja karti —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt astoņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro, bet pārvadātājam — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par transportlīdzekļa, kas aprīkots ar digitālo reģistrācijas kontrolierīci, vadīšanu, izmantojot bojātu vadītāja karti vai vadītāja karti, kurai beidzies derīguma termiņš, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet pārvadātājam — no četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro.

Par kompetentās institūcijas neinformēšanu septiņu dienu laikā par vadītāja kartes bojājumiem, kļūdām kartes darbībā vai nozaudēšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecpadsmit euro apmērā.

Par autopārvadājumu veikšanu ar transportlīdzekli, kas nav aprīkots ar reģistrācijas kontrolierīci, ja tās nepieciešamību paredz normatīvie akti, vai ātruma ierobežošanas ierīci saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt astoņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro, bet pārvadātājam — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par autopārvadājumu veikšanu ar transportlīdzekli, kuram nav veikta reģistrācijas kontrolierīces vai ātruma ierobežošanas ierīces pirmreizējā vai periodiskā pārbaude, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro, bet pārvadātājam — no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par autopārvadājumu veikšanu ar transportlīdzekli, izmantojot reģistrācijas kontrolierīci, kurai nav tipa apstiprinājuma, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet pārvadātājam — no četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro.

Par autopārvadājumu veikšanu, ja ātruma ierobežošanas ierīce vai reģistrācijas kontrolierīce ir bojāta un bojājums nav noteiktā kārtībā novērsts vai bojātas reģistrācijas kontrolierīces gadījumā autovadītājs nereģistrē datus manuāli, kas izpaudusies kā:

1) ātruma ierobežošanas ierīces vai reģistrācijas kontrolierīces bojājuma savlaicīga nenovēršana gadījumā, kad transportlīdzeklis varēja atgriezties bāzes vietā septiņu dienu laikā, —

uzliek naudas sodu pārvadātājam — no četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro;

2) ātruma ierobežošanas ierīces vai reģistrācijas kontrolierīces bojājuma nenovēršana tuvākajā licencētā darbnīcā gadījumā, kad transportlīdzeklis nevar atgriezties bāzes vietā septiņu dienu laikā, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro, bet pārvadātājam — no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro;

3) visas informācijas nereģistrēšana manuāli laikā, kad reģistrācijas kontrolierīce nedarbojas vai darbojas nepareizi, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet pārvadātājam — no četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro;

4) vadītāja kartes numura vai vārda un uzvārda, vai vadītāja apliecības numura nenorādīšana datu pagaidu reģistrācijas kartē (tahogrammā) par laiku, kad reģistrācijas kontrolierīce nedarbojas vai darbojas nepareizi, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro, bet pārvadātājam — no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro;

5) neparakstīšanās uz datu pagaidu reģistrācijas kartes (tahogrammas) vai izdrukas, kas izmantota, kad reģistrācijas kontrolierīce nedarbojas vai darbojas nepareizi, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz septiņdesmit euro, bet pārvadātājam — no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro;

6) oficiāla paziņojuma neiesniegšana vadītāja kartes zādzības gadījumā tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā zādzība notikusi, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu autopārvadājumos, kurā ir manipulācijas ierīce, ko var izmantot, lai falsificētu datus vai izdrukās norādīto informāciju, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt astoņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro, bet pārvadātājam — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par datu, kas ierakstīti reģistrācijas kartē (tahogrammā), saglabāti reģistrācijas kontrolierīcē vai vadītāja kartē, vai izdruku no reģistrācijas kontrolierīces falsificēšanu, slēpšanu, iznīcināšanu vai par tādām manipulācijām ar reģistrācijas karti (tahogrammu), reģistrācijas kontrolierīci vai vadītāja karti, kā rezultātā var notikt datu vai izdrukās norādītās informācijas falsificēšana vai iznīcināšana, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt astoņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro, bet pārvadātājam — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika datu un dokumentu uzskaites un glabāšanas noteikumu neievērošanu uzņēmumā —

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika reģistrācijas kontrolierīces, ātruma ierobežošanas ierīces, reģistrācijas kartes (tahogrammas) vai vadītāja kartes lietošanas noteikumu pārkāpšanu, kas konstatēta kontroles laikā uzņēmumā, —

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(01.07.2011. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.39 pants. Nesadarbošanās ar autotransporta kontroles institūcijām

Par atteikšanos pakļauties autotransporta kontroles institūciju amatpersonu likumīgajām prasībām nogādāt transportlīdzekli tehniskā stāvokļa un tā aprīkojuma kontrolei vai gabarītu, faktiskās masas vai ass slodzes kontrolei, kā arī nodot transportlīdzekli minēto kontroļu veikšanai —

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajai personai — no tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par atteikšanos iesniegt pārbaudei normatīvajos aktos noteiktos dokumentus pēc autotransporta kontroles institūciju amatpersonu pieprasījuma —

uzliek naudas sodu juridiskajai personai no septiņsimt līdz divtūkstoš simt euro.

(22.01.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

149.40 pants. Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas pārkāpumi

Par likumā noteiktā valsts autoceļa posma lietošanu, ja autoceļu lietošanas nodeva nav samaksāta pilnā apmērā, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no sešdesmit līdz simt divdesmit euro, bet pārvadātājam — no trīssimt līdz piecsimt euro.

Par likumā noteiktā valsts autoceļa posma lietošanu, ja autoceļu lietošanas nodeva nav samaksāta, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt astoņdesmit līdz trīssimt sešdesmit euro, bet pārvadātājam — no piecsimt līdz tūkstoš euro.

(23.11.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2017.)

149.41 pants. Transportlīdzekļa odometra rādījumu izmainīšana

Par transportlīdzekļa odometra rādījumu izmainīšanu, palielinot vai samazinot odometra uzskaitīto transportlīdzekļa nobraukumu, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt euro, bet juridiskajām personām — līdz tūkstoš euro.

Par transportlīdzekļa odometra rādījumu izmainīšanas pakalpojuma piedāvāšanu vai sniegšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt euro, bet juridiskajām personām — līdz divtūkstoš euro.

(22.06.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2017.)

Vienpadsmitā nodaļa
Administratīvie pārkāpumi būvniecībā, pilsoņu dzīvokļa tiesību ievērošanā,
dzīvokļu un komunālajā saimniecībā un labiekārtošanā

(Nodaļas nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 22.07.1998.)

150.pants. Reģistrēšanas un uzskaites noteikumu dzīvokļa jautājumu risināšanai pārkāpšana

Par reģistrēšanas un uzskaites noteikumu dzīvokļa jautājumu risināšanai ar valsts un pašvaldību palīdzību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro.

(19.07.1995. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

150.1 pants. Neziņošana par dzīvojamās telpas atbrīvošanu

Par valsts vai pašvaldības namā izīrēšanai derīgās brīvās dzīvojamās telpas atbrīvošanas rakstveida paziņojuma iesniegšanas termiņu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro.

(19.07.1995. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

150.2 pants. Izvairīšanās no dzīvojamās mājas uzturēšanas

Par izvairīšanos no likumā noteiktā pienākuma uzturēt un apsaimniekot dzīvojamo māju —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz tūkstoš četrsimt euro, bet juridiskajām personām — līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

(20.12.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

150.3 pants. Pamatpakalpojumu nesniegšana īrniekam

Par pamatpakalpojumu nesniegšanu dzīvojamās telpas īrniekam, ja likums nosaka pienākumu sniegt šādus pakalpojumus, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz tūkstoš četrsimt euro, bet juridiskajām personām — līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

(20.12.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

151.pants. Dzīvojamo telpu lietošanas noteikumu pārkāpšana

(Izslēgts ar 21.12.1990. likumu)

152.pants. Būvniecības noteikumu pārkāpšana

Par būves renovāciju, rekonstrukciju vai restaurāciju bez akceptēta projekta vai būvatļaujas (izņemot gadījumus, kas noteikti Vispārīgajos būvnoteikumos) vai vienkāršotās renovācijas vai vienkāršotās rekonstrukcijas noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

Par būves patvaļīgu būvniecību —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par būves izmantošanu pirms tās nodošanas ekspluatācijā —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par tādu būvniecību un būves ekspluatāciju reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšanu, kuru neievērošana var negatīvi ietekmēt būves konstrukciju nestspēju vai noturību, ietaišu, iekārtu un inženierkomunikāciju drošību, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

Par uzbūvēto konstrukciju konservācijas vai norobežošanas neveikšanu, ja rezultātā tiek samazināta būves konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro, amatpersonām — no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā noteiktā atlikto būvdarbu izpildes termiņa neievērošanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par būvdarbu, kuriem nepieciešama būvatļauja un civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, veikšanu bez būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas pret nodarīto kaitējumu trešās personas dzīvībai un veselībai un zaudējumiem trešās personas mantai —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

Par atbilstības novērtēšanai pakļauto reglamentētās sfēras būvizstrādājumu pielietošanu būvniecības procesā bez atbilstības apliecinājumiem —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(22.12.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.06.2006., 08.04.2009., 29.11.2012. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

152.1 pants. Vasaras dārza mājiņu celtniecības un kolektīvās dārzkopības organizēšanas noteikumu pārkāpšana

(Izslēgts ar 19.07.1995. likumu, kas stājas spēkā 18.08.1995.)

152.2 pants. Darba drošības noteikumu un būvnormatīvu pārkāpšana celtniecības objektos un būvindustrijas uzņēmumos

(Izslēgts ar 17.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 22.07.1998.)

152.3 pants. Valsts celtniecības inspekciju amatpersonu norādījumu nepildīšana

(Izslēgts ar 17.02.1994. likumu)

152.4 pants. Elektronisko sakaru tīklu ierīkošana, pārkāpjot normatīvajos aktos noteikto kārtību

Par elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu, pārkāpjot normatīvajos aktos noteikto kārtību, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz trīstūkstoš sešsimt euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

(14.05.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

152.5 pants. Elektronisko sakaru tīklu būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasību pārkāpšana

(Izslēgts ar 05.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2014.)

152.6 pants. Būvju un telpu grupu nereģistrēšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā

Par normatīvajos aktos noteikto dokumentu neiesniegšanu būves vai telpu grupas reģistrēšanai vai kadastra datu aktualizēšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(16.06.2011. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

153.pants. Pilsētu un citu apdzīvoto vietu labiekārtošanas noteikumu pārkāpšana

(Izslēgts ar 21.12.1990. likumu)

154.pants. Apstādījumu bojāšana vai patvaļīga izciršana pilsētās un citās apdzīvotajās vietās

(Izslēgts ar 21.12.1990. likumu)

Divpadsmitā nodaļa
Administratīvie pārkāpumi tirdzniecības, pakalpojumu sniegšanas un finanšu jomā

(Nodaļas nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.05.2003. likumu, kas stājas spēkā 27.06.2003.)

155.pants. Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana

Par tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai pakalpojumu noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām - no piecpadsmit līdz septiņsimt euro.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes tvertņu pārdošanu nepilngadīgajiem —

uzliek naudas sodu pārdevējam no divsimt astoņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, —

uzliek naudas sodu pārdevējam no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divtūkstoš deviņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par preces vai pakalpojuma cenas nenorādīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecpadsmit līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām — no trīsdesmit līdz septiņsimt euro.

Par samaksas par pirkumu vai pakalpojumu vai svara vai mēra nepareizu noteikšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt desmit euro.

(Septītā daļa izslēgta ar 17.06.2010. likumu)

Par enerģijas dzērienu pārdošanu nepilngadīgajiem —

uzliek naudas sodu pārdevējam no simt četrdesmit līdz simt septiņdesmit pieciem euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro.

(03.12.1990. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.01.1993., 04.11.1993., 17.06.1998., 14.10.1998., 23.03.2000., 12.06.2003., 11.12.2003., 25.03.2004., 10.06.2010., 17.06.2010., 26.09.2013., 21.04.2016. un 27.10.2016. likumu, kas stājas spēkā 16.11.2016.)

155.1 pants. Preču uzskaites, preču pavadzīmju un pavaddokumentu aprites kārtības neievērošana

Par noteiktās preču saņemšanas (iepirkšanas) dokumentu noformēšanas vai preču (pakalpojumu) uzskaites kārtības neievērošanu uzglabāšanas, tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās —

uzliek naudas sodu līdz divsimt desmit euro.

Par noteiktās preču pavadzīmju vai pavaddokumentu uzskaites, saglabāšanas, noformēšanas vai lietošanas kārtības neievērošanu, kā arī par normatīvajos aktos noteikto preču pavadzīmju vai pavaddokumentu aprites kārtību reglamentējošo prasību neievērošanu —

uzliek naudas sodu līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie saistīti ar precēm, kas apliekamas ar akcīzes nodokli, —

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — līdz četrtūkstoš trīssimt euro, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.

Par preču uzglabāšanu vai pārvietošanu bez preču pavadzīmēm vai pavaddokumentiem, izņemot normatīvajos aktos tieši paredzētos gadījumus, —

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — līdz četrtūkstoš trīssimt euro, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.

(17.03.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

155.2 pants. Kases operāciju uzskaites kārtības neievērošana

Par noteiktās kases ieņēmumu un izdevumu reģistrēšanas (uzskaites) kārtības neievērošanu —

uzliek naudas sodu no simt četrdesmit līdz divsimt desmit euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces, -

uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, vai bez konfiskācijas.

(04.11.1993. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995., 23.03.2000., 17.03.2005. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

155.3 pants. Alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu tirdzniecība neatļautās vietās

(Izslēgts ar 17.05.2007. likumu, kas stājas spēkā 21.06.2007.)

155.4 pants. Tirdzniecība neatļautās vietās

Par tirdzniecību neatļautās vietās -

konfiscē tirdzniecībai neatļautajās vietās esošās preces.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura gada laikā jau divas vai vairāk reizes sodīta par tirdzniecību neatļautā vietā, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt desmit euro vai piemēro administratīvo arestu uz laiku no trim līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot neatļautā tirdzniecības vietā esošās preces.

(28.07.1994. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.05.1997. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

155.5 pants. Preču derīguma termiņa neievērošana

Par tādu preču realizāciju vai izplatīšanu, kurām beidzies derīguma termiņš vai kurām nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā norādīts derīguma termiņš, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot preces vai bez konfiskācijas.

(23.03.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003., 11.12.2003. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

155.6 pants. Naftas produktu tirdzniecība neatļautās vietās

Par naftas produktu tirdzniecību neatļautās vietās —

uzliek naudas sodu no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos naftas produktus.

(17.03.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. un 31.10.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014. Sk. pārejas noteikumu 25.punktu)

155.7 pants. Labības vairumtirdzniecības noteikumu pārkāpšana

(Izslēgts ar 23.03.2000. likumu, kas stājas spēkā 27.04.2000.)

155.8 pants. Autortiesību vai blakustiesību pārkāpšana

Par autortiesību vai blakustiesību pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot autortiesību un blakustiesību pārkāpuma objektus un to nesējus.

(28.10.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.06.2012. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

155.9 pants. Izpārdošanas un cenu pazemināšanas noteikumu neievērošana

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 21.07.2010.)

155.10 pants. Patērētāja kreditēšanas noteikumu pārkāpšana

(Pirmā daļa izslēgta ar 14.05.2015. likumu)

(Otrā daļa izslēgta ar 14.05.2015. likumu)

Par patērētāju kreditēšanas rakstveida līguma neslēgšanu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt desmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

Par to normatīvajos aktos noteikto prasību neievērošanu, kuras piemērojamas patērētāja kreditēšanai pret kustamas lietas ķīlu, —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt desmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par šā panta piektajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

(17.06.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.04.2013., 26.09.2013. un 14.05.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2015. Sk. pārejas noteikumu 29.punktu)

155.11 pants. Komplekso tūrisma pakalpojumu sniegšanas noteikumu neievērošana

(Pirmā daļa izslēgta ar 14.05.2015. likumu)

(Otrā daļa izslēgta ar 14.05.2015. likumu)

Par komplekso tūrisma pakalpojumu piedāvāšanu vai pārdošanu, nenodrošinot normatīvajos aktos noteikto klienta iemaksātās naudas drošības garantiju, —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu valdes loceklim no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

Par komplekso tūrisma pakalpojumu rakstveida līguma neslēgšanu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par šā panta piektajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt desmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

(17.06.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.11.2012., 26.09.2013. un 14.05.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2015. Sk. pārejas noteikumu 29.punktu)

155.12 pants. Noteikumu neievērošana attiecībā uz noteiktiem patērētāju līgumiem

155.13 pants. Koku un apaļo kokmateriālu uzskaites noteikumu pārkāpšana darījumos

Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaites noteikumu pārkāpšanu darījumos —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, konfiscējot normatīvajos aktos par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti noteiktajā kārtībā izņemtos apaļos kokmateriālus.

Par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro, konfiscējot normatīvajos aktos par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti noteiktajā kārtībā izņemtos apaļos kokmateriālus.

155.14 pants. Gaisa transporta pasažieru tiesību neievērošana

Par informācijas nesniegšanu pasažieriem par viņu tiesībām sakarā ar iekāpšanas gaisa kuģī atteikšanu vai lidojuma atcelšanu, vai lidojuma ilgu kavēšanos —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no septiņdesmit līdz trīstūkstoš euro.

Par citu normatīvajos aktos noteikto gaisa transporta pasažieru tiesību neievērošanu sakarā ar iekāpšanas gaisa kuģī atteikšanu vai lidojuma atcelšanu, vai lidojuma ilgu kavēšanos —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņtūkstoš euro.

(Trešā daļa izslēgta ar 04.06.2015. likumu)

Par informācijas nesniegšanu pasažieriem par gaisa pārvadājumu veicošā gaisa pārvadātāja identitāti —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt euro.

Par personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām normatīvajos aktos noteikto tiesību pārkāpšanu attiecībā uz gaisa pārvadājumu pakalpojumu izmantošanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no četrsimt piecdesmit līdz trīstūkstoš euro.

155.15 pants. Ārzemnieka deklarācijas veidlapā sniegto ziņu pārbaudes, veidlapas uzglabāšanas un nodošanas noteikumu pārkāpšana

Par ārzemnieka deklarācijas veidlapā sniegto ziņu pārbaudes, veidlapas uzglabāšanas un nodošanas noteikumu pārkāpšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām — līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — līdz septiņsimt astoņdesmit euro.

155.16 pants. Ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu tirgū reglamentējošo noteikumu pārkāpšana

Par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu tirgū reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

155.17 pants. Jūras kuģu pasažieru tiesību pārkāpumi

Par pasažieru tiesību neievērošanu sakarā ar reisa atcelšanu vai aizkavēšanos —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt četrdesmit līdz tūkstoš euro.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro.

155.18 pants. Zvejas tīklu tirdzniecības un aprites kārtības pārkāpšana

Par zvejas tīklu tirdzniecības un aprites kārtības pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš simt euro, konfiscējot tirdzniecības vietā esošos tīklus vai bez konfiskācijas.

155.19 pants. Kokmateriālu un koka izstrādājumu izcelsmes likumības pārbaužu un tirdzniecības prasību pārkāpšana

Par izcelsmes likumības pārbaužu prasību pārkāpšanu, laižot tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no piecsimt līdz septiņtūkstoš euro.

Par nelikumīgi iegūtu kokmateriālu vai no tiem izgatavotu koka izstrādājumu laišanu tirgū —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš līdz četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot šos kokmateriālus vai koka izstrādājumus vai bez konfiskācijas.

(Izslēgts ar 14.05.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2015. Sk. pārejas noteikumu 29.punktu)

155.13 pants. Koku un apaļo kokmateriālu uzskaites noteikumu pārkāpšana darījumos

Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaites noteikumu pārkāpšanu darījumos —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, konfiscējot normatīvajos aktos par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti noteiktajā kārtībā izņemtos apaļos kokmateriālus.

Par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro, konfiscējot normatīvajos aktos par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti noteiktajā kārtībā izņemtos apaļos kokmateriālus.

(20.01.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.06.2006. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

155.14 pants. Gaisa transporta pasažieru tiesību neievērošana

Par informācijas nesniegšanu pasažieriem par viņu tiesībām sakarā ar iekāpšanas gaisa kuģī atteikšanu vai lidojuma atcelšanu, vai lidojuma ilgu kavēšanos —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no septiņdesmit līdz trīstūkstoš euro.

Par citu normatīvajos aktos noteikto gaisa transporta pasažieru tiesību neievērošanu sakarā ar iekāpšanas gaisa kuģī atteikšanu vai lidojuma atcelšanu, vai lidojuma ilgu kavēšanos —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņtūkstoš euro.

(Trešā daļa izslēgta ar 04.06.2015. likumu)

Par informācijas nesniegšanu pasažieriem par gaisa pārvadājumu veicošā gaisa pārvadātāja identitāti —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no septiņdesmit līdz trīssimt euro.

Par personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām normatīvajos aktos noteikto tiesību pārkāpšanu attiecībā uz gaisa pārvadājumu pakalpojumu izmantošanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no četrsimt piecdesmit līdz trīstūkstoš euro.

(22.12.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010., 26.09.2013. un 04.06.2015. likumu, kas stājas spēkā 02.07.2015.)

155.15 pants. Ārzemnieka deklarācijas veidlapā sniegto ziņu pārbaudes, veidlapas uzglabāšanas un nodošanas noteikumu pārkāpšana

Par ārzemnieka deklarācijas veidlapā sniegto ziņu pārbaudes, veidlapas uzglabāšanas un nodošanas noteikumu pārkāpšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām — līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — līdz septiņsimt astoņdesmit euro.

(20.12.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

155.16 pants. Ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu tirgū reglamentējošo noteikumu pārkāpšana

Par ģenētiski modificēto organismu izplatīšanu tirgū reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

(28.05.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

155.17 pants. Jūras kuģu pasažieru tiesību pārkāpumi

Par pasažieru tiesību neievērošanu sakarā ar reisa atcelšanu vai aizkavēšanos —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt četrdesmit līdz tūkstoš euro.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro.

(25.04.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

155.18 pants. Zvejas tīklu tirdzniecības un aprites kārtības pārkāpšana

Par zvejas tīklu tirdzniecības un aprites kārtības pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš simt euro, konfiscējot tirdzniecības vietā esošos tīklus vai bez konfiskācijas.

(31.10.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

155.19 pants. Kokmateriālu un koka izstrādājumu izcelsmes likumības pārbaužu un tirdzniecības prasību pārkāpšana

Par izcelsmes likumības pārbaužu prasību pārkāpšanu, laižot tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no piecsimt līdz septiņtūkstoš euro.

Par nelikumīgi iegūtu kokmateriālu vai no tiem izgatavotu koka izstrādājumu laišanu tirgū —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš līdz četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot šos kokmateriālus vai koka izstrādājumus vai bez konfiskācijas.

(14.05.2015. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2015.)

156.pants. Darījumu apliecinoša dokumenta neizsniegšana

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 21.07.2010.)

156.1 pants. Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtības neievērošana, šo ierīču un iekārtu lietotāju un apkalpojošo dienestu pienākumu nepildīšana

Par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtības neievērošanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

Par normatīvajos aktos noteikto nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietotāju pienākumu nepildīšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

Par normatīvajos aktos noteikto nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu apkalpojošo dienestu pienākumu nepildīšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro.

Par šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces, —

uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, vai bez konfiskācijas.

Par kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas lietošanu, ja ir mainīta tās konstrukcija vai programma, ar ko tādējādi radīta iespēja slēpt vai samazināt ar nodokļiem un nodevām apliekamo objektu, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz tūkstoš četrsimt euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

Par neatļautu darbību veikšanu, lai mainītu elektronisko ierīču un iekārtu konstrukciju, iejauktos programmā un radītu iespēju slēpt vai samazināt ar nodokļiem apliekamos objektus, ko izdarījis nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu apkalpojošais dienests vai cita persona, —

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

(17.03.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.12.2006., 29.11.2012. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

156.2 pants. Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu neuzstādīšana un neizmantošana

Par normatīvajiem aktiem atbilstošu nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu neuzstādīšanu un neizmantošanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par normatīvajiem aktiem atbilstošu nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu neuzstādīšanu un neizmantošanu kases un norēķinu operāciju veikšanai valūtas maiņas punktos —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz astoņsimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz divtūkstoš simt euro.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces, —

uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, vai bez konfiskācijas.

(17.03.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.12.2006., 29.11.2012. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

156.3 pants. Noteiktās norēķinu kārtības neievērošana

Par normatīvajos aktos noteiktās norēķinu kārtības neievērošanu —

uzliek naudas sodu amatpersonām no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie saistīti ar precēm, kas apliekamas ar akcīzes nodokli, —

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt četrdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.

(17.03.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

156.4 pants. Patvaļīga tirdzniecības vai maksas pakalpojumu atsākšana

Par patvaļīgu tirdzniecības vai maksas pakalpojumu atsākšanu tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās, kuru darbību normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos apturējušas tam pilnvarotas institūcijas, —

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no divsimt astoņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

(14.10.1998. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.03.2005., 29.11.2012. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

156.5 pants. Pārskata par darījumu apliecinošo dokumentu izlietojumu un pārskata par stingrās uzskaites plombu izlietojumu neiesniegšana

Par pārskata par darījumu apliecinošo dokumentu izlietojumu vai pārskata par stingrās uzskaites plombu izlietojumu neiesniegšanu -

uzliek naudas sodu līdz piecpadsmit euro.

156.6 pants. Patērētāja kreditēšanas līguma slēgšana, nesaņemot izziņu

Par tāda patērētāja kreditēšanas līguma slēgšanu, kurā kredīta summa ir vienāda ar 100 minimālajām mēnešalgām vai lielāka, ja nav saņemta Valsts ieņēmumu dienesta vai citas valsts nodokļu administrācijas izziņa par patērētāja ienākumiem, —

uzliek naudas sodu juridiskajai personai, kura nodarbojas ar patērētāja kreditēšanu, izņemot banku un ārvalstu bankas filiāli, no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu juridiskajai personai, kura nodarbojas ar patērētāja kreditēšanu, izņemot banku un ārvalstu bankas filiāli, no tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

156.7 pants. Darījumu veikšana, ja Valsts ieņēmumu dienests ir apturējis nodokļu maksātāja saimniecisko darbību

Par maksājumu saistību pildīšanu vai darījumu veikšanu, ja Valsts ieņēmumu dienests ir apturējis nodokļu maksātāja saimniecisko darbību (neatkarīgi no tā, vai darījums veikts vienā vai vairākās operācijās, kas notikušas laikā, kad bija apturēta nodokļu maksātāja saimnieciskā darbība), izņemot gadījumus, kad Valsts ieņēmumu dienests tam ir atļāvis pabeigt darījumu vai izpildīt maksājumu saistības, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim 30 procentu apmērā no darījuma vai maksājuma summas, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

(14.12.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

156.6 pants. Patērētāja kreditēšanas līguma slēgšana, nesaņemot izziņu

Par tāda patērētāja kreditēšanas līguma slēgšanu, kurā kredīta summa ir vienāda ar 100 minimālajām mēnešalgām vai lielāka, ja nav saņemta Valsts ieņēmumu dienesta vai citas valsts nodokļu administrācijas izziņa par patērētāja ienākumiem, —

uzliek naudas sodu juridiskajai personai, kura nodarbojas ar patērētāja kreditēšanu, izņemot banku un ārvalstu bankas filiāli, no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu juridiskajai personai, kura nodarbojas ar patērētāja kreditēšanu, izņemot banku un ārvalstu bankas filiāli, no tūkstoš četrsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

156.7 pants. Darījumu veikšana, ja Valsts ieņēmumu dienests ir apturējis nodokļu maksātāja saimniecisko darbību

Par maksājumu saistību pildīšanu vai darījumu veikšanu, ja Valsts ieņēmumu dienests ir apturējis nodokļu maksātāja saimniecisko darbību (neatkarīgi no tā, vai darījums veikts vienā vai vairākās operācijās, kas notikušas laikā, kad bija apturēta nodokļu maksātāja saimnieciskā darbība), izņemot gadījumus, kad Valsts ieņēmumu dienests tam ir atļāvis pabeigt darījumu vai izpildīt maksājumu saistības, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim 30 procentu apmērā no darījuma vai maksājuma summas, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

(29.11.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

157.pants. Šaujamieroču un munīcijas pārdošanas kārtības pārkāpšana

(Izslēgts ar 19.07.1995. likumu, kas stājas spēkā 18.08.1995.)

158.pants. Noteiktās kārtības pārkāpšana maksas pakalpojumu sniegšanā

(Izslēgts ar 22.12.2005. likumu, kas stājas spēkā 24.01.2006.)

158.1 pants. Vienotās braukšanas maksas (tarifu) patvaļīga pārsniegšana taksometros

(Izslēgts ar 04.02.2010. likumu, kas stājas spēkā 03.03.2010.)

158.2 pants. Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšana bez licences vai reģistrācijas un licences nosacījumu vai vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpšana

Par regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu bez sabiedrisko pakalpojumu licences vai reģistrācijas vai par sabiedrisko pakalpojumu licences nosacījumu vai vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpšanu enerģētikas (izņemot elektroenerģijas un dabasgāzes apgādi), elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, amatpersonām — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

(05.06.2014. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.2016. likumu, kas stājas spēkā 13.07.2016.)

158.3 pants. Informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas sniegšana Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, tās lēmumu nepildīšana un regulējamo nozaru normatīvo aktu pārkāpšana

Par regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vai lietotāja rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tās noteiktajā termiņā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu šai komisijai, par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu nepildīšanu vai citiem to regulējamo nozaru normatīvo aktu pārkāpumiem, kuru ievērošanu uzrauga Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija enerģētikas (izņemot elektroenerģijas un dabasgāzes apgādi), elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, amatpersonām — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

158.4 pants. Elektronisko sakaru tīklu nodrošināšana un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana, pasta pakalpojumu sniegšana, nenosūtot reģistrācijas paziņojumu

Par elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, pasta pakalpojumu sniegšanu, nenosūtot reģistrācijas paziņojumu, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, amatpersonām — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

158.5 pants. Viesabonēšanu publiskajos mobilo elektronisko sakaru tīklos regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana

Par viesabonēšanu publiskajos mobilo elektronisko sakaru tīklos regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no septiņsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

158.6 pants. Normatīvajos aktos noteikto datu plūsmas ātruma un datu apjoma prasību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto datu plūsmas ātruma vai datu apjoma prasību pārkāpšanu, sniedzot publisko interneta piekļuves pakalpojumu, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, amatpersonām — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

(05.06.2014. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.2016. likumu, kas stājas spēkā 13.07.2016.)

158.4 pants. Elektronisko sakaru tīklu nodrošināšana un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana, pasta pakalpojumu sniegšana, nenosūtot reģistrācijas paziņojumu

Par elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, pasta pakalpojumu sniegšanu, nenosūtot reģistrācijas paziņojumu, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, amatpersonām — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

(22.12.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.2009., 28.10.2010., 14.06.2012. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

158.5 pants. Viesabonēšanu publiskajos mobilo elektronisko sakaru tīklos regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana

Par viesabonēšanu publiskajos mobilo elektronisko sakaru tīklos regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no septiņsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

(14.05.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

158.6 pants. Normatīvajos aktos noteikto datu plūsmas ātruma un datu apjoma prasību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto datu plūsmas ātruma vai datu apjoma prasību pārkāpšanu, sniedzot publisko interneta piekļuves pakalpojumu, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, amatpersonām — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

(16.06.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.07.2016.)

159.pants. Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas

Par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, kā arī par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu (samazināšanu) -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no simt četrdesmit līdz divtūkstoš simt euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

(20.04.1993. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995., 17.03.2005., 29.11.2012. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

159.1 pants. Būvmateriālu iegūšanas kārtības pārkāpšana

(Izslēgts ar 03.11.1992. likumu)

159.2 pants. Budžeta līdzekļu vai ar šiem līdzekļiem veikto darījumu nereģistrēšana

Par laikā neiesniegtu vai nepilnīgu pārskatu vai ziņojumu par budžeta izpildi saskaņā ar likuma "Par budžetu un finanšu vadību" prasībām -

izsaka brīdinājumu iestādes amatpersonām vai uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par budžeta līdzekļu un ar šiem līdzekļiem veikto darījumu nereģistrēšanu likumā noteiktajā kārtībā -

uzliek naudas sodu iestādes amatpersonām no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

(19.06.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

159.3 pants. Valsts kases sniegtā asignējuma pārsniegšana

Par saistībām, ko uzņēmusies budžeta iestādes amatpersona un kas pārsniedz Valsts kases sniegto asignējumu, -

uzliek naudas sodu iestādes amatpersonai no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

(19.06.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

159.4 pants. Naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) un iezīmēto (marķēto) naftas produktu aprites noteikumu pārkāpšana

Par naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) vai iezīmēto (marķēto) naftas produktu aprites noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot attiecīgos naftas produktus un transportlīdzekļus, kuru degvielas tvertnēs tiek konstatēti attiecīgie naftas produkti, vai bez konfiskācijas.

(17.03.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

159.5 pants. Iezīmēto (marķēto) naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) vielu slēpšana, likvidēšana vai citāda neitralizēšana (iznīcināšana)

(Izslēgts ar 17.03.2005. likumu, kas stājas spēkā 15.04.2005.)

159.6 pants. Iezīmēto (marķēto) naftas produktu glabāšana neatļautās tvertnēs

(Izslēgts ar 17.03.2005. likumu, kas stājas spēkā 15.04.2005.)

159.7 pants. Skaidrās naudas lietošanas ierobežojumu neievērošana

Par skaidrā naudā veikto darījumu nedeklarēšanu, ja darījumu summa pārsniedz mēnesī tūkstoš piecsimt euro, bet nepārsniedz septiņtūkstoš divsimt euro, izņemot kuģu un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrību darījumus un starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas darījumus, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām trīs procentu apmērā no nedeklarētās summas, bet juridiskajām personām — piecu procentu apmērā no nedeklarētās summas.

Par skaidrā naudā veikto kuģu un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrību darījumu un starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas darījumu nedeklarēšanu, ja darījumu kopsumma pārsniedz mēnesī septiņtūkstoš divsimt euro, -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām desmit procentu apmērā no nedeklarētās summas.

Par darījuma veikšanu skaidrā naudā, ja darījuma summa pārsniedz septiņtūkstoš divsimt euro, izņemot kuģu un gaisakuģu aģentēšanas komercsabiedrību darījumu un starptautisko autopārvadājumu un kravas ekspedīcijas darījumu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām un juridiskajām personām piecpadsmit procentu apmērā no darījuma summas.

Par skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto deklarāciju iesniegšanas termiņu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

Par skaidrā naudā veikto darījumu ar fiziskajām personām, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, nedeklarēšanu, ja viena darījuma summa vienā operācijā ar katru darījuma partneri pārsniedz trīstūkstoš euro, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām un juridiskajām personām trīs procentu apmērā no nedeklarētās summas.

(14.12.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.01.2010., 29.11.2012., 26.09.2013. un 31.10.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

159.8 pants. Nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņu neievērošana

Par nodokļu deklarācijas iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu līdz 15 kalendāra dienām, -

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām līdz septiņdesmit euro.

Par nodokļu deklarācijas iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu no 16 līdz 30 kalendāra dienām, -

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no septiņdesmit viena līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par nodokļu deklarācijas iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu vairāk par 30 kalendāra dienām, -

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no divsimt astoņdesmit viena līdz septiņsimt euro.

Par informatīvās deklarācijas neiesniegšanu par uzkrājumu ienākumiem nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā -

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par šā panta ceturtajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no trīssimt piecdesmit viena līdz septiņsimt euro.

Par informatīvās deklarācijas, izņemot deklarāciju par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem, informatīvo deklarāciju par uzkrājumu ienākumiem un informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kura tiek iesniegta par personām, kas uzsāk darbu, neiesniegšanu nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā —

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām piecpadsmit euro apmērā.

Par informatīvās deklarācijas par darba ņēmējiem, kura tiek iesniegta par personām, kuras uzsāk darbu, neiesniegšanu nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz piecsimt euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par šā panta septītajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecsimt līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņtūkstoš simt līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

(14.12.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2010., 25.04.2013. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

159.9 pants. Nesadarbošanās ar nodokļu administrācijas amatpersonām

Par nodokļu administrēšanai un kontrolei nepieciešamās pieprasītās informācijas nesniegšanu nodokļu administrācijai -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim līdz septiņsimt euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

Par nepatiesas informācijas sniegšanu nodokļu administrācijai -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim līdz septiņsimt euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

Par neatļaušanu nodokļu administrācijas amatpersonām ieiet nodokļu maksātāja saimnieciskajai darbībai izmantojamās telpās, ja nodokļu administrācijas darbiniekam ir šādas tiesības, -

uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām līdz divsimt desmit euro.

(14.12.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.11.2012. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

159.10 pants. Darba samaksas noteikumu pārkāpšana

Par grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no simt četrdesmit līdz divtūkstoš simt euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīkus un pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

(18.02.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 23.03.2016.)

159.11 pants. Dīkstāves pabalsta saņemšanas prasību pārkāpšana

Par nepatiesas informācijas sniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam dīkstāves pabalsta saņemšanai —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim līdz tūkstoš piecsimt euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

(03.04.2020. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.04.2020.)

160.pants. Sīkā spekulācija

(Izslēgts ar 19.01.1993. likumu)

160.1 pants. Atteikšanās pieņemt oficiālajā apgrozībā esošās naudaszīmes

Par atteikšanos pieņemt oficiālajā apgrozībā esošās naudaszīmes kā likumīgus maksāšanas līdzekļus maksājumiem valsts budžetā un pašvaldību budžetos, samaksai par precēm un pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad likumi un citi normatīvie akti nosaka citus maksāšanas līdzekļus, -

uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim līdz simt četrdesmit euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

(18.06.1992. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995., 17.03.2005., 29.11.2012. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

161.pants. Maizes un citu pārtikas produktu izpirkšana valsts vai kooperatīvajos veikalos izbarošanai lopiem un mājputniem

(Izslēgts ar 12.03.1991. likumu)

162.pants. Nelikumīgas operācijas ar ārvalstu valūtu un maksājumu dokumentiem

(Izslēgts ar 19.01.1993. likumu)

163.pants. Maksājumu dokumentu, kurus iegūst par ārvalstu valūtu bez tiesībām pārvērst tos atpakaļ šajā valūtā, nelikumīga pārdošana

(Izslēgts ar 19.01.1993. likumu)

163.1 pants. Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu provēšanas, zīmogošanas, marķēšanas un uzglabāšanas prasību pārkāpšana

Par dārgmetālu, dārgakmeņu vai to izstrādājumu provēšanas prasību vai dārgmetālu izstrādājumu zīmogošanas prasību pārkāpšanu -

fiziskajām vai juridiskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecsimt septiņdesmit euro.

Par neprovētu dārgmetālu vai dārgakmeņu izstrādājumu uzglabāšanas prasību pārkāpšanu -

fiziskajām vai juridiskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecsimt septiņdesmit euro.

Par šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

fiziskajām vai juridiskajām personām uzliek naudas sodu no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro.

Par dārgmetālu vai dārgakmeņu izstrādājumu marķēšanas prasību pārkāpšanu -

fiziskajām vai juridiskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro.

Par šā panta ceturtajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

fiziskajām vai juridiskajām personām uzliek naudas sodu no simt četrdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro.

(11.12.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

163.2 pants. Darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem paredzēto saimnieciskās darbības vietu un dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāju personisko zīmogu reģistrēšanas kārtības pārkāpšana

Par darbam ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem paredzēto saimnieciskās darbības vietu un dārgmetālu izstrādājumu izgatavotāju personisko zīmogu reģistrēšanas kārtības pārkāpšanu -

fiziskajām vai juridiskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divsimt astoņdesmit euro.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

fiziskajām vai juridiskajām personām uzliek naudas sodu no simt četrdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro.

(11.12.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

164.pants. Benzīna vai citu degvielu un eļļošanas materiālu nelikumīga izsniegšana vai iegādāšanās

(Izslēgts ar 03.11.1992. likumu)

164.1 pants. Preču vai pakalpojumu talonu, kartīšu vai citu zīmju nelikumīga izsniegšana

(Izslēgts ar 19.07.1995. likumu, kas stājas spēkā 18.08.1995.)

165.pants. Mājamatniecības noteikumu pārkāpšana

(Izslēgts ar 03.11.1992. likumu)

165.1 pants. Izvairīšanās iesniegt deklarāciju par ienākumiem

(Izslēgts ar 12.03.1991. likumu)

165.2 pants. Nodokļu maksātāju reģistrēšanas kārtības neievērošana

Par nereģistrēšanos nodokļu maksātāju reģistrā minēto reģistrēšanās kārtību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, par ziņu nesniegšanu, par nepareizu ziņu sniegšanu, kā arī par neizstāšanos no nodokļu maksātāju reģistra normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos -

uzliek naudas sodu no divsimt desmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

(19.07.1995. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.03.2000., 17.03.2005. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

165.3 pants. Kredītiestāžu darbības noteikumu neievērošana

(Izslēgts ar 17.05.2007. likumu, kas stājas spēkā 21.06.2007.)

165.4 pants. Neziņošana par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem

(Pirmā daļa izslēgta ar 09.11.2017. likumu)

Par neziņošanu Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem, ja to izdarījis Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts (izņemot kredītiestādi), —

uzliek naudas sodu fiziskajai vai juridiskajai personai līdz piectūkstoš euro.

Par šā panta otrajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja to izdarījis Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts (izņemot kredītiestādi), kura iepriekšējā pārskata gada neto apgrozījums vai apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā pārsniedz vienu miljonu euro, —

uzliek naudas sodu fiziskajai vai juridiskajai personai līdz pieciem procentiem no iepriekšējā pārskata gada neto apgrozījuma vai apgrozījuma (ieņēmumiem) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā.

(14.05.1998. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013., 23.11.2016. un 09.11.2017. likumu, kas stājas spēkā 06.12.2017.)

165.5 pants. Klienta identifikācijas prasību pārkāpšana

(Izslēgts ar 17.05.2007. likumu, kas stājas spēkā 21.06.2007.)

165.6 pants. Vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu neievērošana

(Izslēgts ar 14.06.2001. likumu, kas stājas spēkā 16.07.2001.)

165.7 pants. Klienta identifikācijas prasību pārkāpšana

(Izslēgts ar 09.11.2017. likumu, kas stājas spēkā 06.12.2017.)

165.8 pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai noteiktās kārtības neievērošana

(Izslēgts ar 09.11.2017. likumu, kas stājas spēkā 06.12.2017.)

165.9 pants. Mantiskā stāvokļa deklarēšanas noteikumu neievērošana

Par mantiskā stāvokļa deklarācijas neiesniegšanu, deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošanu vai par apzināti nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā —

uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par kārtības un termiņa neievērošanu attiecībā uz skaidras naudas uzkrājumu iemaksāšanu kredītiestādē —

uzliek naudas sodu līdz septiņsimt euro.

(23.02.2012. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

165.10 pants. Neziņošana par aizdomīgiem darījumiem ar sprāgstvielu prekursoriem, to zādzību un pazušanu

Par neziņošanu normatīvajos aktos noteiktajai institūcijai par aizdomīgu darījumu ar vielām, šāda darījuma mēģinājumu, par vielu zādzību vai pazušanu, par kuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu ir pienākums ziņot, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

(30.10.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.11.2014.)

166.pants. Nodarbošanās ar individuālo darbu bez patenta vai reģistrācijas apliecības

Par nodarbošanos ar individuālo darbu bez patenta vai reģistrācijas apliecības -

uzliek naudas sodu līdz divsimt desmit euro.

(03.11.1992. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

166.1 pants. Tirdzniecības uzraudzības valsts komitejas vai Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu norādījumu nepildīšana

(Izslēgts ar 17.02.1994. likumu)

Divpadsmitā "a" nodaļa
Administratīvie pārkāpumi komercdarbībā

(Nodaļa 12.03.1991. likuma redakcijā. Nodaļas nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.03.2005. likumu, kas stājas spēkā 15.04.2005.)

166.2 pants. Komercdarbība bez reģistrēšanas vai bez speciālās atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas un komercdarbības veikšana, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē), izziņā vai atļaujā minētos nosacījumus

Par komercdarbības uzsākšanu bez reģistrēšanas vai bez speciālās atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas, ja tās nepieciešamību nosaka likums vai Ministru kabineta noteikumi, par komercdarbības veikšanu, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē), izziņā vai atļaujā minētos nosacījumus, vai par komercdarbības turpināšanu pēc speciālās atļaujas (licences), izziņas vai atļaujas atņemšanas, anulēšanas vai tās termiņa izbeigšanās vai komersanta izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra, kā arī par komersanta darbības turpināšanu pēc rīkojuma par tā darbības apturēšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš piecsimt euro, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas un atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

Par kredītinformācijas biroja pakalpojumu sniegšanu bez licences vai par kredītinformācijas biroja darbības licences nosacījumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no desmittūkstoš līdz četrpadsmit tūkstoš euro.

(17.03.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.11.2012., 26.09.2013., 12.02.2015. un 20.06.2019. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2019.)

166.3 pants. Uzņēmumu reģistram iesniedzamo ziņu un dokumentu iesniegšanas noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto ziņu vai dokumentu neiesniegšanu Uzņēmumu reģistram normatīvajos aktos noteiktajā termiņā —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu no divsimt desmit līdz septiņsimt euro.

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku reģistra nodalījuma neiesniegšanu Uzņēmumu reģistram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā, ja pamatkapitāla daļas iegūtas mantojumā vai izlietojot komercķīlu vai ja pamatkapitāla daļas, pildot amata pienākumus, atsavinājis zvērināts tiesu izpildītājs vai maksātnespējas procesa administrators, —

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

(29.11.2012. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. un 09.11.2017. likumu, kas stājas spēkā 06.12.2017.)

166.4 pants. Uzņēmējdarbības līdztiesības garantiju pārkāpšana

(Izslēgts ar 17.03.2005. likumu, kas stājas spēkā 15.04.2005.)

166.5 pants. Algota darbaspēka pieņemšanas un nodarbināšanas kārtības pārkāpšana

(Izslēgts ar 19.07.1995. likumu, kas stājas spēkā 18.08.1995.)

166.6 pants. Grāmatvedības, pārskatu iesniegšanas un statistiskās informācijas noteikumu neievērošana

Par normatīvajos aktos noteikto grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu, gada pārskatu, konsolidēto gada pārskatu, paziņojumu par maksājumiem pārvaldes iestādēm vai konsolidēto paziņojumu par maksājumiem pārvaldes iestādēm neiesniegšanu attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos vai nepilnīgu iesniegšanu attiecīgajām valsts institūcijām —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

Par izvairīšanos iesniegt šā panta pirmajā daļā norādītos dokumentus —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi politiskā organizācija (partija) vai politisko organizāciju (partiju) apvienība, —

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai no septiņdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

(17.03.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.12.2006., 17.05.2007., 29.11.2012., 25.04.2013., 26.09.2013., 20.02.2014. un 18.02.2016. likumu, kas stājas spēkā 23.03.2016.)

166.7 pants. Darba koplīguma neslēgšana un darba koplīguma noteikumu neizpilde

Par atteikšanos vest sarunas par darba koplīguma slēgšanu vai par koplīguma noteikumu neizpildi —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim līdz septiņsimt euro.

(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.11.2012. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

166.8 pants. Apdrošināšanas noteikumu pārkāpšana

Par izvairīšanos no mantas obligātās apdrošināšanas vai par fiktīvu ziņu sniegšanu, izdarot mantas apdrošināšanu, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.07.1995. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

Divpadsmitā "b" nodaļa
Administratīvie pārkāpumi patērētāju tiesību aizsardzības jomā

(Nodaļa 19.01.1993. likuma redakcijā)

166.9 pants. Noteiktām prasībām neatbilstošu preču un pakalpojumu realizācija

Par normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām neatbilstošu preču vai pakalpojumu piedāvāšanu vai pārdošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš četrsimt euro.

Par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošas kvalitātes naftas produktu, to aizstājējproduktu un komponentu vai alkoholisko dzērienu piedāvāšanu vai pārdošanu —

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt četrdesmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz četrtūkstoš trīssimt euro, konfiscējot naftas produktus, to aizstājējproduktus un komponentus, alkoholiskos dzērienus, kuru kvalitāte neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vai bez konfiskācijas.

Par normatīvajos aktos noteiktajām drošuma prasībām neatbilstošu preču vai pakalpojumu ievietošanu tirgū, piedāvāšanu vai pārdošanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.

Par normatīvajos aktos noteiktajām būtiskajām prasībām vai tehniskajiem parametriem neatbilstošu preču ievietošanu tirgū, piedāvāšanu vai pārdošanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.

(23.03.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003., 11.12.2003., 17.03.2005., 14.05.2009., 17.06.2010., 26.09.2013. un 27.10.2016. likumu, kas stājas spēkā 16.11.2016.)

166.10 pants. Pieļaujamā bīstamo vielu daudzuma pārsniegšana precēs

Par tādu preču ievietošanu tirgū, piedāvāšanu vai pārdošanu, kurās ķīmisko vielu daudzums vai radiācijas līmenis pārsniedz normatīvajos aktos noteiktās normas,—

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.

(17.06.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

166.11 pants. Patērētāja prasījuma pieņemšanas un izskatīšanas kārtības neievērošana, preču un pakalpojumu garantijas saistību nepildīšana

(Pirmā un otrā daļa izslēgta ar 17.06.2010. likumu)

Par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošas preču vai pakalpojumu garantijas piedāvāšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt četrdesmit euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no četrsimt trīsdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(11.12.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2010. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

166.12 pants. Informācijas nesniegšana par preci, pakalpojumu, ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju

Par normatīvajos aktos noteiktās rakstveida informācijas par preci, pakalpojumu, ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju nenodrošināšanu vai par preču ievietošanu tirgū, piedāvāšanu vai pārdošanu bez normatīvajos aktos noteiktā marķējuma vai ar marķējumu, kurā sniegtā informācija vai kura izpildījums neatbilst normatīvo aktu prasībām vai iepakojuma vienībā vai ar ārējo iepakojumu, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no trīsdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot preci vai bez konfiskācijas.

(Otrā daļa izslēgta ar 17.06.2010. likumu)

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti attiecībā uz degvielu, -

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - līdz divtūkstoš deviņsimt euro.

(23.03.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.06.2003., 17.06.2010., 26.09.2013. un 27.10.2016. likumu, kas stājas spēkā 16.11.2016.)

166.13 pants. Reklāmas un komercprakses noteikumu pārkāpšana

(Izslēgts ar 14.05.2015. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2015. Sk. pārejas noteikumu 29.punktu)

166.14 pants. Viltotu preču pārdošana

Par viltotu preču piedāvāšanu vai pārdošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot šīs preces.

(Otrā daļa izslēgta ar 17.05.2007. likumu.)

(11.12.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.05.2007. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

166.15 pants. Atbilstības novērtēšanai pakļauto preču nenodrošināšana ar atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem un to piedāvāšana un realizēšana bez atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem

Par atbilstības novērtēšanai pakļauto preču ievietošanu tirgū, nenodrošinot tās ar atbilstības apliecinājumu vai apstiprinājumu, izņemot zāļu ievietošanu tirgū, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.

(Otrā daļa izslēgta ar 17.05.2007. likumu.)

(Trešā daļa izslēgta ar 27.10.2016. likumu.)

Par naftas produktu, to aizstājējproduktu un komponentu nenodrošināšanu ar atbilstības sertifikātu, atbilstības apliecinājumu, testēšanas pārskatu vai citu normatīvajos aktos noteiktu dokumentu, kas apliecina šo produktu atbilstību normatīvo aktu prasībām, vai naftas produktu, to aizstājējproduktu un komponentu piedāvāšanu vai realizēšanu bez tiem —

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot naftas produktus, to aizstājējproduktus un komponentus, kuriem nav atbilstības sertifikāta, atbilstības apliecinājuma, testēšanas pārskata vai cita normatīvajos aktos noteikta atbilstību apliecinoša dokumenta, vai bez konfiskācijas.

Par atbilstības novērtēšanai pakļauto preču piedāvāšanu vai realizēšanu bez atbilstības apliecinājuma vai apstiprinājuma, izņemot zāļu piedāvāšanu vai realizēšanu, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.

(17.03.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.05.2007., 14.05.2009., 17.06.2010., 26.09.2013., 18.02.2016. un 27.10.2016. likumu, kas stājas spēkā 16.11.2016.)

166.16 pants. Uzraudzības iestādes lēmuma par netaisnīgu līguma noteikumu novēršanu nepildīšana vai lēmuma izpildes kārtības neievērošana, rakstveida līguma neslēgšana ar patērētāju un atteikuma tiesību nenodrošināšana patērētājam

(Izslēgts ar 17.06.2010. likumu, kas stājas spēkā 21.07.2010.)

166.17 pants. Preču zīmes, citas atšķirības zīmes un dizainparauga nelikumīga izmantošana

Par preču zīmes, preču vai pakalpojumu citas atšķirības zīmes vai dizainparauga nelikumīgu izmantošanu, zīmes viltošanu vai viltotas zīmes izmantošanu vai izplatīšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīku vai pārkāpuma priekšmetu.

(28.10.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

166.18 pants. Informācijas nesniegšana vai nepatiesas informācijas sniegšana Latvijas Republikas Ministru Padomes Monopoldarbības uzraudzības komitejai

(Izslēgts ar 17.02.1994. likumu)

166.19 pants. Attiecībā uz monopoldarbības vai pretlikumīgas konkurences pārtraukšanu rīkojuma nepildīšana

(Izslēgts ar 17.02.1994. likumu)

166.20 pants. Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu un elektronisko cigarešu realizācijas noteikumu pārkāpšana

Par tādu tabakas izstrādājumu vai augu smēķēšanas produktu piedāvāšanu vai realizāciju, kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai augu smēķēšanas produktus vai bez konfiskācijas.

Par tabakas izstrādājumu realizāciju, neievērojot noteikumu par to realizācijas cenu, —

uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.

Par tādu cigarešu realizāciju, kuru daudzums iepakojuma vienībā atšķiras no daudzuma, kāds norādīts uz akcīzes nodokļa markas vai cigarešu iepakojuma vienības, —

uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus.

Par tādu tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu, to uzpildes flakonu vai jaunieviestu tabakas izstrādājumu laišanu tirgū, par kuriem nav sniegta informācija kompetentajai institūcijai, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz septiņtūkstoš euro, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās cigaretes, to uzpildes flakonus vai jaunieviestus tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.

Par tādu cigarešu iepakojuma vienību, kurās ir mazāk par 20 cigaretēm, vai tinamās tabakas iepakojuma vienību, kurās ir mazāk par 30 gramiem tabakas, laišanu tirgū —

uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt desmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus.

Par tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu un to uzpildes flakonu pārdošanu vai iegādāšanos ar distances līguma palīdzību —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām — no piecpadsmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus, elektroniskās cigaretes un to uzpildes flakonus vai bez konfiskācijas.

(27.10.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 16.11.2016. Trešā daļa stājas spēkā 01.01.2017. Sk. pārejas noteikumu 36. punktu)

166.21 pants. Publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvo aktu nepiemērošana un normatīvajiem aktiem neatbilstošas iepirkuma vai koncesijas procedūras izvēle

Par iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma noslēgšanu, nepiemērojot publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos noteiktās iepirkuma un koncesijas procedūras vai citu šajos normatīvajos aktos noteikto līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kārtību, kas pasūtītājam, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam vai publiskajam partnerim vai tā pārstāvim bija jāpiemēro, vai piemērojot publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajiem aktiem neatbilstoši izraudzītu iepirkuma vai koncesijas procedūru vai citu šajos normatīvajos aktos noteikto līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kārtību, vai nepublicējot publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos noteiktos paziņojumus Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja tie bija jāpublicē, uzsākot iepirkuma vai koncesijas procedūru, kā arī par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu, piemērojot sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja sarunu procedūras piemērošana nav saskaņota ar Iepirkumu uzraudzības biroju, bet šāda saskaņošana bija noteikta normatīvajos aktos, —

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz septiņsimt euro.

Par šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja noslēgtā iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma līgumcena ir 145 000 euro vai lielāka, —

uzliek naudas sodu no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus.

(25.04.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

166.22 pants. Publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvo aktu noteikumu interešu konflikta novēršanai neievērošana

Par to, ka nav nodrošināta publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos noteiktā apliecinājuma parakstīšana par tādu apstākļu neesamību, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka iepirkuma vai koncesijas procedūras komisijas locekļi vai eksperti ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem, ja nav izdarīts šā panta trešajā daļā paredzētais pārkāpums, —

izsaka brīdinājumu.

Par šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos noteiktā aizlieguma iepirkuma vai koncesijas procedūras komisijas locekļiem un ekspertiem pārstāvēt kandidāta vai pretendenta intereses neievērošanu, kā arī par aizlieguma būt saistītiem ar kandidātu vai pretendentu neievērošanu —

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

(25.04.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

166.23 pants. Publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos noteikto kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumu un iepirkuma dokumentos vai koncesijas procedūras dokumentos noteikto prasību kandidātiem un pretendentiem neievērošana

Par publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos noteikto kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumu neievērošanu —

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par iepirkuma dokumentos vai koncesijas procedūras dokumentos noteikto kandidātu un pretendentu atlases prasību vai tehnisko specifikāciju prasību neievērošanu piedāvājumu izvērtēšanas laikā —

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

(25.04.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

166.24 pants. Iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma līguma un koncesijas līguma slēgšanas un grozīšanas noteikumu neievērošana

Par iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma noslēgšanu, tajā neiekļaujot iepirkuma dokumentos vai koncesijas procedūras dokumentos paredzētos noteikumus attiecībā uz piegādēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem vai iekļaujot atšķirīgus noteikumus, ja šāda iespēja nav paredzēta iepirkuma dokumentos vai koncesijas procedūras dokumentos, —

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz septiņsimt euro.

Par iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma noslēgšanu, neievērojot publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos noteikto nogaidīšanas termiņu, ja tas bija jāievēro, —

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz septiņsimt euro.

Par grozījumu izdarīšanu iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma tekstā, neievērojot publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos noteiktos līgumu un vienošanos grozīšanas noteikumus, —

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz septiņsimt euro.

Par iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma noslēgšanu, neievērojot publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos noteikto aizliegumu pēc tam, kad Iepirkumu uzraudzības birojā saņemts iesniegums par iepirkuma vai koncesijas procedūras pārkāpumiem, vai neievērojot Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas noteikto aizliegumu slēgt attiecīgo līgumu, —

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz septiņsimt euro.

Par šā panta pirmajā, otrajā, trešajā vai ceturtajā daļā minētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus.

Par šā panta pirmajā, otrajā, trešajā vai ceturtajā daļā minētajām darbībām, ja noslēgtā iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma līgumcena ir 145 000 euro vai lielāka, —

uzliek naudas sodu no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus.

(25.04.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. un 05.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2014.)

166.25 pants. Publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos noteikto dokumentu un informācijas nenodrošināšana

Par iepirkuma dokumentu vai koncesijas procedūras dokumentu pieejamības nenodrošināšanu atbilstoši publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajiem aktiem, kā arī par publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos noteikto iepirkuma dokumentu vai koncesijas procedūras dokumentu izsniegšanas vai papildu informācijas sniegšanas noteikumu neievērošanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par kārtības, kādā kandidāti un pretendenti informējami par iepirkuma rezultātiem vai koncesijas procedūras rezultātiem, kā arī par ziņojuma vai noslēguma ziņojuma sagatavošanas vai izsniegšanas prasību neievērošanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomas normatīvajos aktos paredzētā statistikas pārskata neiesniegšanu noteiktā termiņā vai nepilnīga pārskata iesniegšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

(25.04.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. un 05.06.2014. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2014.)

166.26 pants. Negodīga konkurence

(Izslēgts ar 17.03.2005. likumu, kas stājas spēkā 15.04.2005.)

Divpadsmitā "c" nodaļa
Administratīvie pārkāpumi korupcijas novēršanas jomā

(Nodaļa 14.10.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.11.1998.)

166.27 pants. Valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšana

Par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktā termiņā, deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošanu vai par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā -

uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.

(19.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

166.28 pants. Amatu savienošanas ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana

Par neatļauta amata, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildes neizbeigšanu likumā noteiktajā termiņā -

uzliek naudas sodu valsts amatpersonai no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā.

(19.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

166.29 pants. Neziņošana par atrašanos interešu konflikta situācijā

Par apzinātu neziņošanu par atrašanos interešu konflikta situācijā -

valsts amatpersonai uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

166.30 pants. Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšana

Par likumā noteikto komercdarbības, valsts amatpersonas amata savienošanas, pārstāvības, ienākumu gūšanas ierobežojumu vai tādu ierobežojumu pārkāpšanu, kuri noteikti attiecībā uz rīcību ar valsts vai pašvaldības mantu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā -

uzliek naudas sodu valsts amatpersonai no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā.

(19.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.03.2005. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

166.31 pants. Dāvanu, ziedojumu un citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas ierobežojumu pārkāpšana

Par dāvanu vai ziedojumu, vai citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas kārtības pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu valsts amatpersonai no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.

(19.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

166.32 pants. Valsts amatpersonu sarakstu neiesniegšana

Par likumā noteikto valsts amatpersonu sarakstu un to grozījumu neiesniegšanu noteiktā kārtībā, kā arī par nepilnīgu šādu sarakstu iesniegšanu -

uzliek naudas sodu valsts un pašvaldību institūciju vadītājiem no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro.

(19.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

166.33 pants. Valsts un pašvaldību institūciju vadītājiem noteikto pienākumu nepildīšana

Par valsts vai pašvaldību institūciju vadītājiem likumā noteikto pienākumu nepildīšanu attiecībā uz interešu konflikta novēršanu -

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par likumā noteiktā aizlieguma izpaust informāciju attiecībā uz personu, kura informējusi par citas valsts amatpersonas interešu konfliktu, pārkāpšanu vai par nelabvēlīgu seku radīšanu šai personai bez objektīva iemesla —

uzliek naudas sodu valsts amatpersonai no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatu vai bez tā.

(19.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.2011. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

166.34 pants. Politisko organizāciju (partiju) un politisko organizāciju (partiju) apvienību finansēšanas noteikumu pārkāpšana

Par vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas aizpildīšanas vai iesniegšanas kārtības neievērošanu, par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā vai ziņojuma par saņemto vai nepieņemto dāvinājumu (ziedojumu) vai ziņojuma par biedru iestāšanās naudu un biedru naudu iesniegšanas kārtības neievērošanu —

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai līdz septiņsimt euro.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai no septiņdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro.

Par finansējuma apmēra ierobežojumu neievērošanu; par neatļauta dāvinājuma (ziedojuma) tiešu vai netiešu apzinātu pieņemšanu; par tāda finanšu līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu bez pārskaitījuma attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības bankas kontā, kurš pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu; par aizņēmuma ņemšanu; par galvojuma došanu; par aizdevuma izsniegšanu vai par priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumu neievērošanu —

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai no simt četrdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai no divsimt astoņdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus.

Par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības nelikumīgu finansēšanu, kas izpaudusies atļautā dāvinājuma (ziedojuma) apmēra pārsniegšanā, dāvinājuma (ziedojuma) netiešā vai pastarpinātā nodošanā vai finanšu līdzekļu dāvināšanā (ziedošanā) bez pārskaitījuma attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības bankas kontā, —

uzliek naudas sodu personai, kura izdarījusi dāvinājumu (ziedojumu) politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai, no trīsdesmit līdz septiņsimt euro.

Par šā panta piektajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu personai, kura izdarījusi (dāvinājumu) ziedojumu politiskajai organizācijai (partijai) vai politisko organizāciju (partiju) apvienībai, no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro.

Par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības finansēšanu no citu personu ziedojumiem vai aizdevumiem, ja šāda finansēšana nav veikta kā starpniecība, —

uzliek naudas sodu personai, kura finansējusi politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību no citu personu ziedojumiem un aizdevumiem, no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro.

Par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības finansēšanu, izmantojot starpnieku, vai par šo starpniecību —

uzliek naudas sodu personai, kura izmantojusi starpnieku, vai starpniekam no simt četrdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro.

(18.12.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2010., 25.04.2013. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

Divpadsmitā "d" nodaļa
Administratīvie pārkāpumi maksātnespējas jomā

(Nodaļa 28.10.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2011.)

166.35 pants. Maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšana

Par parādnieka maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu likumā paredzētajos gadījumos —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.11.2012. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

166.36 pants. Maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa noteikumu pārkāpšana

Par maksātnespējas procesa vai tiesiskās aizsardzības procesa noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi maksātnespējas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā iesaistītā persona, —

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, atņemot valdes loceklim vai parādnieka pārstāvim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

(09.06.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.07.2016.)

Trīspadsmitā nodaļa
Administratīvie pārkāpumi, kas apdraud sabiedrisko kārtību

167.pants. Sīkais huligānisms

Par sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaužas kā necieņa pret sabiedrību vai bezkaunīga rīcība, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot cilvēku mieru, iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbu (sīkais huligānisms), —

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz piecsimt euro.

(17.04.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.12.2012., 26.09.2013., 31.10.2013. un 04.06.2015. likumu, kas stājas spēkā 02.07.2015.)

167.1 pants. Akustiskā trokšņa normatīvu un vides trokšņa robežlielumu pārkāpšana

Par jebkāda veida darbību, kas rada troksni un pārsniedz attiecīgajā diennakts stundā noteikto akustiskā trokšņa pieļaujamo normatīvu vai vides trokšņa robežlielumu, —

fiziskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz septiņsimt euro.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,—

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz četrtūkstoš trīssimt euro.

167.2 pants. Maznozīmīga miesas bojājuma tīša nodarīšana

Par maznozīmīga miesas bojājuma, tas ir, miesas bojājuma, kas izraisījis īslaicīgas, maznozīmīgas sekas, bet nav izraisījis veselības traucējumu vai vispārējo darbspēju zaudējumu, tīšu nodarīšanu —

uzliek naudas sodu no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja tas izdarīts pret personu, ar kuru pārkāpējs ir pirmajā vai otrajā radniecības pakāpē, vai pret laulāto vai bijušo laulāto, vai pret personu, ar kuru pārkāpējs ir vai ir bijis nereģistrētās laulāto attiecībās, vai pret personu, ar kuru pārkāpējam ir kopīga (nedalīta) saimniecība, —

uzliek naudas sodu no četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro.

167.3 pants. Ierobežotu sprāgstvielu prekursoru neatļauta pārdošana, nodošana, iegādāšanās un glabāšana

Par ierobežotu sprāgstvielu prekursoru pārdošanu vai nodošanu personām, kuras nav tiesīgas tos iegādāties vai glabāt, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus.

Par ierobežotu sprāgstvielu prekursoru neatļautu iegādāšanos —

uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus.

Par ierobežotu sprāgstvielu prekursoru neatļautu glabāšanu —

uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus.

(22.12.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

167.2 pants. Maznozīmīga miesas bojājuma tīša nodarīšana

Par maznozīmīga miesas bojājuma, tas ir, miesas bojājuma, kas izraisījis īslaicīgas, maznozīmīgas sekas, bet nav izraisījis veselības traucējumu vai vispārējo darbspēju zaudējumu, tīšu nodarīšanu —

uzliek naudas sodu no divsimt desmit līdz četrsimt trīsdesmit euro.

Par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas vai ja tas izdarīts pret personu, ar kuru pārkāpējs ir pirmajā vai otrajā radniecības pakāpē, vai pret laulāto vai bijušo laulāto, vai pret personu, ar kuru pārkāpējs ir vai ir bijis nereģistrētās laulāto attiecībās, vai pret personu, ar kuru pārkāpējam ir kopīga (nedalīta) saimniecība, —

uzliek naudas sodu no četrsimt trīsdesmit līdz septiņsimt euro.

(28.10.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

167.3 pants. Ierobežotu sprāgstvielu prekursoru neatļauta pārdošana, nodošana, iegādāšanās un glabāšana

Par ierobežotu sprāgstvielu prekursoru pārdošanu vai nodošanu personām, kuras nav tiesīgas tos iegādāties vai glabāt, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus.

Par ierobežotu sprāgstvielu prekursoru neatļautu iegādāšanos —

uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus.

Par ierobežotu sprāgstvielu prekursoru neatļautu glabāšanu —

uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus.

(30.10.2014. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 29.11.2014. Trešā daļa stājas spēkā 03.03.2016. Sk. pārejas noteikumu 26.punktu)

168.pants. Šaušana ar šaujamieroci apdzīvotajās vietās un vietās, kas nav tam ierādītas, vai pārkāpjot noteikto kārtību

(Izslēgts ar 19.07.1995. likumu, kas stājas spēkā 18.08.1995.)

169.pants. Mājās gatavotu stipru alkoholisko dzērienu iegādāšanās

(Izslēgts ar 19.01.1993. likumu)

169.1 pants. Mājās gatavota vīna, kas nav uzskatāms par stipru alkoholisko dzērienu, pārdošana

(Izslēgts ar 19.01.1993. likumu)

169.2 pants. Stipru alkoholisko dzērienu izgatavošana mājas apstākļos vai šo dzērienu glabāšana

(Izslēgts ar 19.01.1993. likumu)

169.3 pants. Ar akcīzes nodokli apliekamo preču aprites noteikumu pārkāpšana

Par ar akcīzes nodokli apliekamo preču (to skaitā preču, kurām piemērojams akcīzes nodokļa atbrīvojums vai atvieglojums) iegādes, realizācijas, uzglabāšanas vai pārvietošanas (pārvadāšanas) noteikumu pārkāpšanu, kā arī par citiem šo preču aprites noteikumu pārkāpumiem —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot šīs preces un to pārvietošanai (pārvadāšanai) izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

(17.03.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

170.pants. Alkoholisko dzērienu lietošana ražošanā

(Izslēgts ar 19.01.1993. likumu)

170.1 pants. Nelikumīgu alkoholisko dzērienu un spirta iegādāšanās

Par nelegāli izgatavotu (ražotu) vai viltotu alkoholisko dzērienu vai spirtu saturošu šķidrumu, kuri nav alkoholiskie dzērieni, bet kurus piedāvā kā alkoholiskos dzērienus (nelikumīgi alkoholiskie dzērieni), vai spirta iegādāšanos —

uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro, konfiscējot iegādātos alkoholiskos dzērienus un spirtu.

170.2 pants. Nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošana (ražošana), glabāšana un pārvietošana

Par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu vai pārvietošanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot alkoholiskos dzērienus un to pārvietošanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez transportlīdzekļu konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot alkoholiskos dzērienus un to pārvietošanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez transportlīdzekļu konfiskācijas.

170.3 pants. Nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanas (ražošanas), glabāšanas vai realizācijas pieļaušana savā īpašumā

Par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanas (ražošanas), glabāšanas vai realizācijas pieļaušanu savā valdījumā esošā kustamā vai nekustamā īpašumā, ja tas izdarīts gada laikā pēc tam, kad persona tikusi rakstveidā informēta par šajā īpašumā konstatēto nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu vai realizāciju, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. un 31.10.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014. Sk. pārejas noteikumu 25.punktu)

170.2 pants. Nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošana (ražošana), glabāšana un pārvietošana

Par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu vai pārvietošanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot alkoholiskos dzērienus un to pārvietošanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez transportlīdzekļu konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz četrpadsmit tūkstoš euro, konfiscējot alkoholiskos dzērienus un to pārvietošanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez transportlīdzekļu konfiskācijas.

(17.05.2007. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. un 31.10.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014. Sk. pārejas noteikumu 25.punktu)

170.3 pants. Nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanas (ražošanas), glabāšanas vai realizācijas pieļaušana savā īpašumā

Par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanas (ražošanas), glabāšanas vai realizācijas pieļaušanu savā valdījumā esošā kustamā vai nekustamā īpašumā, ja tas izdarīts gada laikā pēc tam, kad persona tikusi rakstveidā informēta par šajā īpašumā konstatēto nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu vai realizāciju, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no tūkstoš četrsimt līdz septiņtūkstoš simt euro.

(31.10.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

171.pants. Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās vietās un atrašanās sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī

Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība, vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

171.1 pants. Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana vai atrašanās alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais

Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit pieciem euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro.

171.2 pants. Alkoholisko dzērienu iegādāšanās, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais

Par alkoholisko dzērienu iegādāšanos, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais, —

izsaka nepilngadīgajam brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit pieciem euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro.

(17.04.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.12.2011. un 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

171.1 pants. Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana vai atrašanās alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais

Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit pieciem euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro.

(10.06.2010. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

171.2 pants. Alkoholisko dzērienu iegādāšanās, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais

Par alkoholisko dzērienu iegādāšanos, ja pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais, —

izsaka nepilngadīgajam brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit pieciem euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz septiņdesmit euro.

(31.10.2013. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

172.pants. Nepilngadīgā iesaistīšana alkoholisko dzērienu lietošanā un smēķēšanā vai nepilngadīgā novešana līdz dzēruma stāvoklim

Par nepilngadīgā iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā un smēķēšanā —

uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro.

Par nepilngadīgā novešanu līdz dzēruma stāvoklim —

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu nodošanu nepilngadīgā rīcībā tā, ka šīs vielas kļuvušas nepilngadīgajam brīvi pieejamas lietošanai, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit euro.

Par šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro.

(03.09.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013., 31.10.2013. un 27.10.2016. likumu, kas stājas spēkā 16.11.2016.)

172.1 pants. Nepilngadīgo iesaistīšana ubagošanā

Par nepilngadīgo (vecumā līdz sešpadsmit gadiem) iesaistīšanu vai izmantošanu ubagošanā, ja to izdarījusi pilngadīga persona, —

uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi persona, kura gada laikā jau administratīvi sodīta par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, —

uzliek naudas sodu līdz septiņsimt euro.

(03.09.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

172.2 pants. Fiziska un emocionāla vardarbība pret bērnu

Par fizisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz četrsimt euro.

(21.06.2018. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.07.2018.)

172.3 pants. Bērna nelikumīga iesaistīšana pasākumos

Par bērna iesaistīšanu skaistumkonkursā vai citā pasākumā, kurā tiek vērtēts vienīgi viņa ārējais izskats, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz divtūkstoš simt euro.

Par tādu normatīvo aktu pārkāpšanu, kuri nosaka kārtību, kādā bērni iesaistāmi aktivitātēs (pasākumos), kas saistītas ar ārējā izskata demonstrēšanu, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.

(03.09.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

172.4 pants. Bērna atstāšana bez uzraudzības

Par bērna, kas nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, atstāšanu bez uzraudzības, ja to izdarījuši vecāki vai personas, kas viņus aizstāj, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz divsimt desmit euro.

172.5 pants. Bērna uzraudzības pakalpojumu sniegšanas prasību neievērošana

Par bērna uzraudzības pakalpojumu sniegšanas prasību neievērošanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīsdesmit pieciem euro, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

(03.09.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

172.5 pants. Bērna uzraudzības pakalpojumu sniegšanas prasību neievērošana

Par bērna uzraudzības pakalpojumu sniegšanas prasību neievērošanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz trīsdesmit pieciem euro, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz divsimt desmit euro, bet juridiskajām personām — no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro.

(21.01.2010