Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā vides aizsardzības jautājumos

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus un papildinājumus:

1. Aizstāt 14. panta pirmajā daļā vārdus «dabas» ar vārdu «vides».

2. Izteikt 16. pantu šādā redakcijā:

«16. pants. Ārvalstu pilsoņu un bezvalstnieku atbildība

Ārvalstu pilsoņi un bezvalstnieki Latvijas teritorijā saucami pie administratīvās atbildības uz tādu pašu noteikumu pamata kā Latvijas Republikas pilsoņi, ja šis kodekss neparedz citādi. Jautājumu par atbildību par administratīvajiem pārkāpumiem, ko Latvijas teritorijā izdarījuši ārvalstu pilsoņi, kuri saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem un starptautiskajiem līgumiem nav pakļauti Latvijas Republikas administratīvajai jurisdikcijai, izšķir diplomātiskā ceļā.»

3. Papildināt 26. panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā: «Maksimālais naudas sods, ko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem uzliek ārvalstu pilsoņiem un bezvalstniekiem par administratīvajiem pārkāpumiem, ir desmit tūkstoši ASV dolāru, pārrēķinot tos attiecīgās valsts konvertējamā valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, kas ir spēkā pārkāpuma izdarīšanas dienā.»

4. Aizstāt 42. pantā vārdus «atmosfēras gaisa» ar vārdu «vides».

5. Izteikt 47. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - no divsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.»

6. Izteikt 48. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - no divsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.»

7. Izteikt 49. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - no divsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.»

8. Izteikt 49.1 panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - no divsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.»

9. Izteikt septīto nodaļu šādā redakcijā:

«SEPTĪTĀ NODAĻA

ADMINISTRATĪVIE PĀRKĀPUMI VIDES, VĒSTURES UN KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBĀ

51. pants. Obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšana

Par obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšanu, kuri jāveic zemes lietotājam, lai pasargātu augsni no ūdens vai vēja erozijas vai citiem procesiem, kas veicina auglīgās augsnes virskārtas vai tās kvalitātes pasliktināšanos, -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām no divsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu.

52. pants. Uz laiku aizņemtās zemes savlaicīga nenodošana atpakaļ vai zemes nesakārtošana lietošanai atbilstoši tās uzdevumiem

Par tās zemes savlaicīgu nenodošanu atpakaļ, kura aizņemta uz laiku, vai par to pienākumu neizpildīšanu, kas saistīti ar zemes sakārtošanu lietošanai atbilstoši tās uzdevumiem, -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - no divsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu.

53. pants. Patvaļīga atkāpšanās no valsts vai iniciatīvās zemes ierīcības projektiem (plāniem)

Par patvaļīgu atkāpšanos bez attiecīgas atļaujas no paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem valsts vai iniciatīvās zemes ierīcības projektiem (plāniem), kas izraisījusi vai varējusi izraisīt negatīvas ekoloģiskas sekas, -

uzliek naudas sodu no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu.

54. pants. Zemes lietojuma robežzīmju iznīcināšana

Par zemes lietojuma robežzīmju (arī mežos) iznīcināšanu - uzliek naudas sodu no divsimt rubļiem līdz piecsimt rubļiem.

55. pants. Zemes dzīļu aizsardzības noteikumu pārkāpšana

Par derīgo izrakteņu iegulu teritoriju patvaļīgu apbūvi; par zemes dzīļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu attiecībā uz apkārtējās vides, ēku vai būvju aizsardzību pret zemes dzīļu izmantošanas darbu kaitīgo ietekmi; par pazemes ūdeņu režīma novērošanas urbumu, ka arī ģeodēzisko zīmju vai raktuvju ģeodēzisko zīmju iznīcināšanu - ,

uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - no divsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu.

Par atradņu bagāto iecirkņu izstrādāšanu izlases veidā, kuras dēļ radušies nepamatoti bilancē iekļauto derīgo izrakteņu krājumu zudumi; par virsnormatīviem derīgo izrakteņu zudumiem vai virsnormatīvo derīgo izrakteņu vērtības samazināšanu to ieguves laikā; par derīgo izrakteņu atradņu bojāšanu vai citu to krājumu racionālas izmantošanas prasību neievērošanu -

uzliek naudas sodu no divsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.

Par raktuvju ģeodēziskās dokumentācijas nozaudēšanu, noteikumu neizpildīšanu attiecībā uz likvidējamo vai konservējamo raktuvju vai urbumu sakārtošanu tādā stāvoklī, kas garantē iedzīvotāju drošību, kā arī par prasību neizpildīšanu attiecībā uz atradņu, raktuvju vai urbumu saglabāšanu konservācijas laikā -

uzliek naudas sodu no divsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.

56. pants. Zemes dzīļu ģeoloģiskās izpētes darbu noteikumu pārkāpšana

Par zemes dzīļu ģeoloģiskās izpētes darbu noteikumu pārkāpšanu, kuras dēļ nevar tikt pareizi noteikti vai nav pareizi noteikti izpētīto derīgo izrakteņu krājumi vai derīgo izrakteņu ieguves uzņēmumu, kā arī ar derīgo izrakteņu ieguvi nesaistīto pazemes būvju celšanas vai ekspluatēšanas apstākļi; par ģeoloģiskās dokumentācijas nozaudēšanu, kā arī par zemes dzīļu tālākai ģeoloģiskajai izpētei vai atradņu izstrādāšanai nepieciešamo derīgo izrakteņu paraugu dublikātu vai urbumu seržu nozaudēšanu -

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz diviem tūkstošiem rubļu.

57. pants. Dabas objektu bojāšana vai iznīcināšana

Par zemes un ūdens objektu vai to piekrastes aizsargjoslu bojāšanu; koku, krūmu, paaugas vai ūdensaugu iznīcināšanu vai bojāšanu; meža kultūru, kokaudzētavās vai plantācijās augošo sējeņu vai stādu, kā arī meža atjaunošanai paredzētajās platībās dabiski radušos jaunaudžu vai pašsējas kociņu iznīcināšanu vai bojāšanu; faunas iznīcināšanu -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu un amatpersonām - no piecsimt rubļiem līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

58. pants. Vides piesārņošana vai piegružošana

Par zemes, mežu, ūdeņu, ūdens objektu, atmosfēras gaisa vai citu dabas objektu piesārņošanu vai piegružošanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām vielām, ražošanas, komunālās saimniecības vai sadzīves atkritumiem, atlikumiem vai sārņiem -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu un amatpersonām no piecsimt rubļiem līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

59. pants. Piesārņojošo vielu novadīšana vai izplūde gaisa atmosfērā, ūdeņos vai ūdens objektos vai kaitīga fizikālā iedarbība uz atmosfēras gaisu, pārsniedzot noteiktos normatīvus vai pārkāpjot noteikumus

Par piesārņojošo vielu novadīšanu vai izplūdi gaisa atmosfērā, ūdeņos vai ūdens objektos vai kaitīgu fizikālo iedarbību uz atmosfēras gaisu, pārsniedzot noteiktos normatīvus vai pārkāpjot apstiprinātos noteikumus, ja atbildība par šādiem pārkāpumiem neiestājas saskaņā ar 74. pantu, -

uzliek naudas sodu no piecsimt rubļiem līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

60. pants. Ūdens resursu aizsardzības režīma pārkāpšana ūdens sateces baseinos

Par ūdeņu aizsardzības režīma pārkāpšanu ūdens sateces baseinos, kura izraisa to piesārņošanu, augsnes eroziju vai citas kaitīgas parādības, kas veicina auglīgās augsnes virskārtas vai tās kvalitātes pasliktināšanos -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu un amatpersonām - no piecsimt rubļiem līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

61. pants. Pienākumu nepildīšana attiecība uz prasību reģistrēt kuģa dokumentos operācijas ar kaitīgām vielām vai maisījumiem '"

Ja kuģa vai cita peldoša līdzekļa kapteinis vai citas komandējošā sastāva personas nepilda spēkā esošajos likumdošanas aktos paredzētos pienākumus attiecībā uz prasību reģistrēt kuģa vai cita peldoša līdzekļa dokumentos operācijas ar cilvēka veselībai vai bioloģiskajiem jūras resursiem kaitīgām vielām vai tādiem maisījumiem, kuri satur šādas vielas virs noteiktajām normām, kā arī ja minētās personas izdara kuģa vai cita peldoša līdzekļa dokumentos nepareizus ierakstus par šīm operācijām vai nepamatoti atsakās uzrādīt pieprasītos dokumentus likumā noteiktajām amatpersonām, -

uzliek naudas sodu no piecsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ko pieļāvuši ārvalstu kuģu vai citu peldošu līdzekļu kapteiņi vai komandējošā sastāva personas, -

uzliek naudas sodu no piecsimt ASV dolāriem līdz trim tūkstošiem ASV dolāru.

62. pants. Ūdeņu aizsardzības vai izmantošanas noteikumu vai prasību pārkāpšana

Par ūdeņu aizsardzības vai izmantošanas noteikumu vai prasību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - no divsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.

63. pants. Ūdeņu ņemšanas noteikumu pārkāpšana

Par patvaļīgu artēzisko urbumu ierīkošanu vai ūdeņu ņemšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - no divsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.

64. pants. Ūdens objektu lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par hidrotehnisko vai citu darbu patvaļīgu veikšanu ūdens objektos vai ūdeņu aizsardzības joslās (zonās); ūdenssaimniecisko būvju, ietaišu vai ūdens objektu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - no divsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.

65. pants. Dabas resursu vai vidi piesārņojošo vielu uzskaites noteikumu pārkāpšana

Par dabas resursu vai to izmantošanas uzskaites noteikumu pārkāpšanu, vidi piesārņojošo vielu daudzuma, sastāva vai fizikālo faktoru uzskaites noteikumu pārkāpšanu vai neatbilstošu ziņu sniegšanu vai nepamatotu atteikšanos sniegt ziņas par vides kvalitāti; par atkritumu transportēšanas, glabāšanas vai to likvidēšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no divsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu.

66. pants. Dabas vidi ietekmējošo būvju un ietaišu bojāšana vai iznīcināšana

Par ūdenssaimniecības būvju un ietaišu, drenāžas sistēmu, meža nosusināšanas grāvju, meža vai lauku ceļu, kā arī citu dabas vidi ietekmējošo būvju vai ietaišu bojāšanu vai iznīcināšanu -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu un amatpersonām - no divsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.

67. pants. Cirsmu fonda izmantošanas, kokmateriālu sagatavošanas, izvešanas vai sveķu ieguves noteiktās kārtības pārkāpšana

Par cirsmu fonda izmantošanas, kokmateriālu sagatavošanas, izvešanas vai sveķu ieguves noteiktās kārtības pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - no divsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.

68. pants. Meža atjaunošanas vai uzlabošanas noteikumu pārkāpšana

Par meža atjaunošanas, meža stāvokļa vai koku sugu sastāva uzlabošanas, meža produktivitātes paaugstināšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu amatpersonām no divsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu.

69. pants. Patvaļīga siena pļaušana vai lopu ganīšana

Par patvaļīgu siena pļaušanu vai lopu ganīšanu mežos vai ar mežu neapaugušajās valsts fonda zemēs -

uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz divsimt rubļiem un amatpersonām - no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu.

70. pants. Savvaļas augu, riekstu, sēņu vai ogu lasīšana, pārkāpjot to ievākšanas kārtību

Par savvaļas augu, riekstu, sēņu vai ogu patvaļīgu lasīšanu vietās, kur tā aizliegta vai pieļaujama tikai ar meža biļetēm, - uzliek naudas sodu līdz divsimt rubļiem.

Par savvaļas riekstu vai ogu lasīšanu, pārkāpjot to ievākšanas kārtību, par tādu ierīču lietošanu, kas bojā savvaļas ogu mētras, kā arī par lazdu aplaušanu riekstojot -

uzliek naudas sodu no divsimt rubļiem līdz piecsimt rubļiem.

71. pants. Meža ugunsdrošības noteikumu pārkāpšana

Par meža ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu un amatpersonām - no divsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.

72. pants. Attīrīšanas iekārtu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana

Par attīrīšanas būvju, iekārtu vai aparatūras ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no piecsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu.

Par jaunu vai rekonstruētu rūpniecības, lauksaimniecības, komunālās saimniecības vai citu objektu pieņemšanu un nodošanu bez projektā paredzētajām būvēm vai ietaisēm, kas novērš dabas resursu piesārņošanu, piegružošanu vai šo objektu kaitīgu iedarbību uz apkārtējo vidi, -

uzliek naudas sodu amatpersonām no piecsimt rubļiem līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

73. pants. Transportlīdzekļu vai citu mobilo līdzekļu laišana ekspluatācijā, pārsniedzot piesārņojošo vielu izplūdes normatīvus

Par autotransporta, lidmašīnu, kuģu vai citu mobilo līdzekļu vai iekārtu laišanu ekspluatācijā, ja piesārņojošo vielu izplūde no tām vai to darba radītā trokšņa līmenis pārsniedz noteiktos normatīvus, -

uzliek naudas sodu amatpersonām no piecsimt rubļiem līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

74. pants. Transportlīdzekļu vai citu mobilo līdzekļu ekspluatācija , pārsniedzot piesārņojošo vielu izplūdes normatīvus

Par autotransporta vai citu mobilo līdzekļu ekspluatāciju, pārsniedzot piesārņojošo vielu izplūdes normatīvus vai pieļaujamos fizikālo faktoru iedarbības normatīvus, -

uzliek naudas sodu līdz piecsimt rubļiem.

75. pants. Par atkritumu aprites noteikumu pārkāpšanu

Par atkritumu savākšanas, šķirošanas, uzglabāšanas, transportēšanas, utilizācijas, apglabāšanas vai likvidācijas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu amatpersonām no piecsimt rubļiem līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

76. pants. Pesticīdu, augšanas stimulatoru, minerālmēslu vai citu vielu transportēšanas, uzglabāšanas vai lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par pesticīdu, augšanas stimulatoru, minerālmēslu vai citu vielu transportēšanas, uzglabāšanas vai lietošanas noteikumu pārkāpšanu, kas kaitē vai būtu varējusi kaitēt videi, -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - no divsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.

77. pants. Dzīvnieku dzīves vides aizsardzības noteikumu, zooloģisko vai botānisko kolekciju veidošanas vai to tirdzniecības noteikumu pārkāpšana, kā arī dzīvnieku patvaļīga izmantošana, pārvietošana, aklimatizēšana vai krustošana

Par dzīvnieku dzīves vides vai migrācijas ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu; par zooloģisko vai botānisko kolekciju izveidošanas, papildināšanas, glabāšanas, izmantošanas vai uzskaites noteikumu vai zooloģisko vai botānisko kolekciju tirdzniecības noteikumu pārkāpšanu, kā ari par noteikumu pārkāpšanu attiecībā uz dzīvnieku vai zooloģisko vai botānisko kolekciju objektu sūtīšanu vai izvešanu uz ārzemēm vai dzīvnieku patvaļīgu izmantošanu, pārvietošanu, aklimatizēšanu vai krustošanu -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - no piecsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu.

78. pants. Dzīvnieku izmantošanas noteikumu pārkāpšana, kā arī to dzīvnieku vai augu nelikumīga ievešana, kuri atzīti par tādiem, kas kaitē īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugām

Par noteikumu pārkāpšanu attiecībā uz dzīvnieku izmantošanu rezervātos vai citās īpaši aizsargājamās teritorijās, kā arī par to dzīvnieku vai augu nelikumīgu ievešanu, kuri atzīti par tādiem, kas kaitē īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugu sarakstā iekļauto dzīvnieku vai to dabīgo biotopu saglabāšanai, -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - no piecsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu.

79. pants. Reto vai izzušanas draudiem pakļauto dzīvnieku iznīcināšana vai cita rīcība, kas var izraisīt šādu dzīvnieku bojāeju, skaita samazināšanos vai dzīves vides izjukšanu

Par īpaši aizsargājamo dzīvnieku sugu sarakstā iekļauto reto vai izzušanas draudiem pakļauto dzīvnieku iznīcināšanu vai to dējumu, mājokļu vai citu būvju iznīcināšanu vai citādu rīcību, kas var izraisīt šādu dzīvnieku bojāeju, skaita samazināšanos vai dzīves vides izjukšanu, vai par šo dzīvnieku ieguvi, pārkāpjot ieguves atļaujā paredzētos noteikumus, -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - no piecsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu, konfiscējot pārkāpēja īpašumā esošos priekšmetus, kuri bijuši minēto pārkāpumu izdarīšanas rīki, vai bez to konfiskācijas.

80. pants. Medību, zvejas, makšķerēšanas noteikumu pārkāpšana, kā arī cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem

Par medību, zvejas, makšķerēšanas, zivju krājumu aizsardzības noteikumu un noteiktās kārtības, kā arī par citu dzīvnieku izmantošanas veidu noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no divsimt rubļiem līdz piecsimt rubļiem, konfiscējot pārkāpēja īpašumā esošos ieročus un pārējos dzīvnieku ieguves rīkus un citus priekšmetus, kuri bijuši minēto pārkāpumu izdarīšanas rīki, vai bez to konfiskācijas.

Par medībām bez attiecīgas atļaujas, medībām vai zveju aizliegtās vietās saudzēšanas laikā, ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem, kā arī par citu medību, zvejas vai makšķerēšanas noteikumu atkārtotu pārkāpšanu gada laikā (no dienas, kad uzlikts iepriekšējais administratīvais sods par šādu pārkāpumu) -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu, un amatpersonām - no divsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu, konfiscējot pārkāpēja īpašumā esošos ieročus un pārējos dzīvnieku ieguves rīkus un citus priekšmetus, kuri bijuši minēto pārkāpumu izdarīšanas rīki, vai bez to konfiskācijas, vai atņem pilsoņiem un amatpersonām medību tiesības uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot pārkāpēja īpašumā esošos ieročus un pārējos dzīvnieku ieguves rīkus un citus priekšmetus, kuri bijuši minēto pārkāpumu izdarīšanas rīki, vai bez to konfiskācijas.

Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem (tīšu dzīvnieku sišanu, kas saistīta ar fizisku sāpju nodarīšanu; darbībām, kam ir spīdzināšanas raksturs) vai dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz piecsimt rubļiem un amatpersonām - no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu.

80.1 pants. Nelikumīgi iegūto medījamo dzīvnieku jēlādu vai kažokādu pirkšana, pārstrādāšana, pārdošana, glabāšana vai transportēšana

Par nelikumīgi iegūto medījamo dzīvnieku jēlādu vai kažokādu pirkšanu, pārstrādāšanu, pārdošanu, glabāšanu vai transportēšanu -

uzliek naudas sodu no divsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu, konfiscējot pie pārkāpēja atrastās nelikumīgi iegūto medījamo dzīvnieku jēlādas vai kažokādas.

80.2 pants. Nelikumīgi iegūto zivju vai citu ūdens dzīvnieku pirkšana, pārstrādāšana, pārdošana, glabāšana vai transportēšana

Par nelikumīgi iegūto zivju vai citu ūdens dzīvnieku pirkšanu, pārstrādāšanu, pārdošanu, glabāšanu vai transportēšanu -

uzliek naudas sodu no divsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu konfiscējot pie pārkāpēja atrastās nelikumīgi iegūtās zivis vai citus ūdens dzīvniekus.

81. pants, īpaši aizsargājamo dabas objektu aizsardzības režīma vai iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšana

Par Latvijas teritorijā īpaši aizsargājamo dabas objektu aizsardzības režīma vai iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu, kā arī par īpaši aizsargājamo dabas objektu bojāšanu -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - no piecsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.

82. pants. Baltijas jūras Latvijas Republikas ekonomiskās zonas, teritoriālo vai iekšējo jūras ūdeņu aizsardzības un režīma noteikumu pārkāpšana

Par dabas resursu nelikumīgu izpēti vai izmantošanu; par piesārņošanu ar cilvēku veselībai vai bioloģiskajiem jūras resursiem kaitīgām vielām vai to maisījumiem, kas satur šādas vielas virs noteiktajām normām; par atkritumu vai citu materiālu vai priekšmetu nelikumīgu izgāšanu; par piesārņošanu tieši urbšanas vai citu ar jūras dibena minerālresursu izpēti vai izmantošanu saistīto darbu rezultātā; par jūras vides piesārņojuma novēršanu, samazināšanu vai pastāvīgu kontroli garantējošo noteikumu pārkāpšanu Baltijas jūras Latvijas Republikas ekonomiskās zonas jūras ūdeņos, teritoriālajos vai iekšējos jūras ūdeņos (arī jūras ostu akvatorijās, upju grīvās) no kuģiem vai citiem peldošiem līdzekļiem, no gaisa kuģiem vai no jūrā ierīkotām mākslīgajām salām vai platformām, -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu un amatpersonām - no diviem tūkstošiem rubļu līdz desmit tūkstošiem rubļu.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ko pieļāvuši ārvalstu pilsoņi, ārvalstu kuģu kapteiņi vai citu peldošu līdzekļu kapteiņi vai komandējošā sastāva personas, -

uzliek naudas sodu no diviem tūkstošiem ASV dolāru līdz desmit tūkstošiem ASV dolāru.

82.1 pants. Mākslīgo salu radīšanas, ierīču vai būvju ierīkošanas noteikumu pārkāpšana

Par mākslīgo salu radīšanu, ierīču vai būvju ierīkošanu bez attiecīgas atļaujas; par mākslīgo salu, ierīču vai citu būvju nenodrošināšanu pastāvīgiem brīdinājuma līdzekļiem, kas liecina par šo mākslīgo J ierīču vai būvju esamību; par noteikumu pārkāpšanu attiecība uz rninēto brīdinājuma līdzekļu uzturēšanu lietošanas kārtībā vai uz to ierīču būvju likvidāciju, kuru ekspluatācija pilnīgi izbeigta Baltijas jūras Latvijas Republikas ekonomiskas zonas, teritoriālajos vai iekšējos jūras ūdeņos, -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu un amatpersonām - no diviem tūkstošiem rubļu līdz desmit tūkstošiem rubļu.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ko pieļāvuši ārvalstu pilsoņi, ārvalstu kuģu kapteiņi vai citu peldošu līdzekļu kapteiņi vai komandējošā sastāva personas, -

uzliek naudas sodu no diviem tūkstošiem ASV dolāru līdz pieciem tūkstošiem ASV dolāru.

82.2 pants. Neziņošana par kaitīgo vielu novadīšanu

Par neziņošanu tuvākās ostas administrācijai par Latvijas Republikas ekonomiskās zonas, teritoriālo^ vai iekšējo jūras ūdeņu (ari jūras ostu akvatoriju, upju grīvas) piesārņošanu ar kaitīgām vielām vai to maisījumiem, par atkritumu vai citu materiālu vai priekšmetu nelikumīgu izgāšanu no kuģiem vai citiem peldošiem līdzekļiem, mākslīgajām salām vai citām ierīcēm, kā ari no gaisa kuģiem -

uzliek naudas sodu no piecsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.

Par tiem pašiem pārkāpumiem, ko pieļāvuši ārvalstu pilsoņi, ārvalstu kuģu kapteiņi vai citu peldošu līdzekļu kapteiņi vai komandējošā sastāva personas, -

uzliek naudas sodu no piecsimt ASV dolāriem līdz trim tūkstošiem ASV dolāru.

83. pants. Piesārņojošo vielu izplūdi (novadīšanu) ierobežojošu pasākumu neveikšana nelabvēlīgu meteoroloģisko apstākļu periodos

Par vidi piesārņojošo vielu izplūdi (novadīšanu) regulējošu vai ierobežojošu pasākumu neveikšanu, ja ir saņemtas ziņas par nelabvēlīgiem meteoroloģiskajiem vai hidroloģiskajiem apstākļiem, kā rezultātā tiek apdraudēta cilvēku veselība, materiālo vai dabas resursu saglabāšana, -

uzliek naudas sodu amatpersonām no piecsimt rubļiem līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

84. pants. Ar ekoloģisko situāciju saistītās informācijas slēpšana vai sagrozīšana

Par neziņošanu valsts ekoloģiskās kontroles dienestiem vai pašvaldības institūcijām par piesārņojošo vielu izplūdi (novadīšanu) apkārtējā vidē, kā ari par faktiskās ekoloģiskās_situācijas slēpšanu vai tās atspoguļošanu sagrozītā veidā; par noteiktās dabas resursu izmantošanas un vides aizsardzības valsts pārskata datu sagrozīšanu -

uzliek naudas sodu amatpersonām no piecsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu.

85. pants. Prasību neievērošana attiecībā uz projektu dokumentācijas saskaņošanu

Par prasību neievērošanu attiecībā uz jaunu objektu celtniecības, esošo objektu rekonstrukcijas vai paplašināšanas projektu vai pirmsprojektu dokumentācijas saskaņošanu ar vides aizsardzības dienestiem, kā ar' Par šo darbu veikšanu bez saskaņotas projektu dokumentācijas - ,. uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - no piecsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.

85.1 pants. Apzināti nepatiesu ierakstu izdarīšana projektu dokumentācijā par tās atbilstību vides aizsardzības normām vai prasībām

Par projektu dokumentācijā apzināti izdarītiem nepatiesiem ierakstiem par ražošanas vai citu objektu celtniecības, rekonstrukcijas vai paplašināšanas projektu dokumentācijas atbilstību vides aizsardzības normām vai prasībām -

uzliek naudas sodu amatpersonām no piecsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.

86. pants. Darbu veikšana, pārkāpjot dzīvnieku aizsardzības noteikumus

Par lauksaimniecības un meliorācijas darbu, kokmateriālu sagatavošanas vai citu darbu veikšanu vai transportlīdzekļu ekspluatāciju, pieļaujot dzīvnieku aizsardzības noteikumu pārkāpumus, kas izraisījuši vai būtu varējuši izraisīt savvaļas dzīvnieku sakroplošanu vai bojāeju, to mītņu ligzdu (olu) iznīcināšanu, -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz piecsimt rubļiem un amatpersonām - no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu.

87. pants. Ražošanas vai sadzīves atkritumu poligonu (izgāztuvju) ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana

Par rūpniecības, sadzīves vai citu atkritumu poligonu (izgāztuvju) ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, kas izraisījusi vai būtu varējusi izraisīt vides piesārņošanu; par atkritumu pieņemšanas vai apglabāšanas pārskatu sagrozīšanu, izdarot nepatiesus ierakstus, -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz piecsimt rubļiem un amatpersonām - no piecsimt rubļiem līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

88. pants. Ķīmisko vielu ražošana, realizācija vai lietošana, pārkāpjot vides kvalitātes aizsardzības noteikumu normatīvus

Par ķīmisko vielu ražošanu, realizāciju vai lietošanu saimnieciskajā vai cita veida darbībā bez noteiktā kārtībā apstiprinātiem vides kvalitātes normatīviem, standartiem un lietošanas reglamentiem vai bez apstiprinātas kaitīgo vielu vides piesārņojuma kontroles metodikas -

uzliek naudas sodu no piecsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.

88.1 pants. Ekoloģiskās sertifikācijas noteikumu pārkāpšana

Par jaunas ekoloģiski bīstamas tehnikas vai tehnoloģijas ieviešanu vai ekspluatēšanu, nenosakot produkcijas ražošanas, tās izmantošanas vai utilizācijas procesu ietekmi uz vidi, -

uzliek naudas sodu amatpersonām no piecsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.

Par izejvielu un materiālu lietošanu vai gatavās produkcijas (arī pārtikas produktu un lauksaimniecības produkcijas) izlaidi vai realizāciju bez ekoloģiskā sertifikāta vai ar atkāpēm no tajā uzrādītajiem parametriern gadījumos, kad normatīvajos aktos paredzēta sertifikācija, -

uzliek naudas sodu pilsoņiem no divsimt rubļiem līdz diviem tūkstošiem rubļu un amatpersonām - no piecsimt rubļiem līdz pieciem tūkstošiem rubļu, pārtraucot minētās darbības likumā noteiktajā kārtībā.

88.2 pants. Patvaļīga uzņēmumu vai citu objektu darbības turpināšana vai atsākšana, ja to apturējušas amatpersonas, kas kontrolē vides aizsardzību

Par patvaļīgu uzņēmumu vai citu objektu darbības turpināšanu vai atsākšanu, ja to ierobežojušas, apturējušas vai aizliegušas amatpersonas, kas kontrolē vides aizsardzību, -

uzliek naudas sodu pilsoņiem (šo objektu īpašniekiem) no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - no piecsimt rubļiem līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

88.3 pants. Vides aizsardzības valsts inspekcijas vai valsts sanitārās uzraudzības institūciju amatpersonu norādījumu nepildīšana

Par vides aizsardzības valsts inspekcijas vai valsts sanitārās uzraudzības institūciju amatpersonu kompetences ietvaros doto rakstveida norādījumu (lēmumu, rīkojumu, priekšrakstu, atzinumu u. c.) nepildīšanu, -

uzliek naudas sodu no divsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.

Par vides aizsardzības valsts inspekcijas vai valsts sanitārās uzraudzības institūciju amatpersonu kavēšanu, tām pildot dienesta pienākumus, likumā noteiktajā kārtībā iekļūt to kontrolējamajos objektos (teritorijās) -

uzliek naudas sodu pilsoņiem (šo objektu īpašniekiem) no piecsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu un amatpersonām - no piecsimt rubļiem līdz trim tūkstošiem rubļu.

Par plombu, aizzīmogojumu vai cita vides aizsardzības valsts inspekcijas vai valsts sanitārās uzraudzības institūciju amatpersonu uzliktā nodrošinājuma bojāšanu, noņemšanu vai pazaudēšanu -

uzliek naudas sodu no piecsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu.

89. pants. Kultūras pieminekļu bojāšana vai to aizsardzības noteikumu pārkāpšana

Par kultūras pieminekļu bojāšanu vai to aizsardzības noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz desmit tūkstošiem rubļu.

89.1 pants. Kultūras pieminekļu restaurācijas, konservācijas un remonta, kā arī izpētes un arheoloģisko izrakumu veikšanas noteikumu pārkāpšana

Par kultūras pieminekļu restaurāciju, konservāciju un remontu, kā arī par izpētes un arheoloģisko izrakumu veikšanu tajos bez Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rakstveida atļaujas -

uzliek naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem rubļu.

89.2 pants. Kultūras pieminekļu teritoriju, aizsardzības zonu un vizuālās uztveres zonu bojāšana

Par kultūras pieminekļu teritoriju, aizsardzības zonu vai vizuālās Uztveres zonu bojāšanu, pārveidošanu vai neatļautas saimnieciskās darbības veikšanu tajās -

uzliek naudas sodu līdz septiņiem tūkstošiem rubļu.

89.3 pants. Remontdarbu savlaicīga neveikšana kultūras piemineklī

Par kultūras pieminekļa aizsardzības saistībās paredzēto remontdarbu neizpildi, ja rezultātā tiek bojāts kultūras piemineklis, - uzliek naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu.

89.4 pants. Tādu zemes gabalu piešķiršanas kārtības neievērošana, kuros vai uz kuriem atrodas kultūras pieminekļi

Par tādu zemes gabalu piešķiršanu bez saskaņošanas ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, kuros vai uz kuriem atrodas kultūras pieminekļi, -

uzliek naudas sodu līdz trim tūkstošiem rubļu.

89.5 pants. Kapa bojāšana

Par kapa bojāšanu -

uzliek naudas sodu līdz septiņiem tūkstošiem, rubļu.»

10. Izslēgt 198. un 199. pantu.

11. 210. pantā:

izslēgt pirmajā daļā skaitļus un vārdus:

«49.1, 57. pantā (par pārkāpumiem, kas nav izdarīti derīgo izrakteņu izstrādāšanas procesā), 77., 78.-84. pantā (ja tie nav atmosfēras gaisa aizsardzības sanitāri higiēnisko noteikumu un normu pārkāpumi), 85. pantā (izņemot gadījumus, kad netiek ievēroti valsts sanitārās uzraudzības orgānu priekšraksti), 86.-86.3 pantā, 87. panta pirmajā daļā (izņemot lietas par medību, zvejas un zivju krājumu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem), 88.-88.1»;

izslēgt otrajā daļā skaitļus un vārdus:

«49.1, 78.-84. pantā (ja tie nav atmosfēras gaisa aizsardzības sanitāri higiēnisko noteikumu un normu pārkāpumi), 85. pantā (izņemot gadījumus, kad netiek ievēroti valsts sanitārās uzraudzības orgānu priekšraksti), 86.-86.3 pantā, 87. panta pirmajā daļā (izņemot lietas par medību, zvejas un zivju krājumu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem).»;

aizstāt pirmajā un otrajā daļā skaitli «89.» ar skaitļiem «89.-89.5».

12. Izslēgt 211. pantā skaitļus un vārdus:

«49.1, 86.-86.3, 87. panta pirmajā daļā (izņemot lietas par medību, zvejas un zivju krājumu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem).»

13. 211.1 pantā:

izslēgt pirmajā daļā skaitļus: «49., 62.-76.»;

aizstāt pirmajā daļā skaitli «55.» ar skaitli «54.»;

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa «54.» ar skaitļiem «57., 58., 66., 69, 70, 75, 76, 86.»;

aizstāt otrajā daļā vārdu «divsimt» ar vārdu «piecsimt»;

papildināt pēc otrās daļas ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

«Tajos gadījumos, kad pašvaldība (valde) uzskata, ka par šā panta pirmajā daļā izdarītajiem pārkāpumiem nepieciešams uzlikt lielāku administratīvo naudas sodu un attiecīgā panta noteikumi to pieļauj, pašvaldība (valde) nodod materiālus par šiem pārkāpumiem izskatīt tiesai.»;

uzskatīt trešo daļu par ceturto daļu.

14. 213. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa «50.1» ar skaitli «88.3»;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

«Rajonu (pilsētu) tautas tiesu tautas tiesneši izskata to administratīvo pārkāpumu lietas, kuri paredzēti šā kodeksa 47.-49.1, 51.-53, 55., 57.-64, 66.-68., 71.-73., 75., 76., 80.-82.2, 85.-88.3 pantā, ja tās iesniegušas pašvaldības (valdes), valsts meža dienests, vides aizsardzības valsts inspekcijas vai valsts sanitārās uzraudzības institūcijas vai zivju aizsardzības iestādes.»

15. Izteikt 228. pantu šādā redakcijā:

«228. pants. Institūcijas un iestādes, kas realizē valsts sanitāro uzraudzību

Institūcijas un iestādes, kas realizē valsts sanitāro uzraudzību, izskata to administratīvo pārkāpumu lietas, kuri paredzēti šā kodeksa 42., 43., 59., 72.-76., 83. un 87. pantā (ja tie ir sanitāri higiēnisko noteikumu pārkāpumi).

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos naudas sodus valsts sanitāro uzraudzību realizējošo institūciju un iestāžu vārdā ir tiesīgi:

- Latvijas Republikas galvenais valsts sanitārais ārsts un viņa vietnieki -

uzliek naudas sodu līdz diviem tūkstošiem rubļu;

- rajonu, pilsētu vai transporta valsts sanitārie ārsti -

uzliek naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu.

Tajos gadījumos, kad institūciju un iestāžu amatpersonas, kas realizē valsts sanitāro uzraudzību, uzskata, ka par šā panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem nepieciešams uzlikt lielāku administratīvo naudas sodu un attiecīgā panta noteikumi to pieļauj, materiālus par šiem pārkāpumiem nodod izskatīt tiesai.»

16. Izteikt 231. pantu šādā redakcijā:

«231. pants. Vides aizsardzības valsts inspekcijas

Vides aizsardzības valsts inspekcijas izskata lietas par administratīvajiem pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 47.-49.1, 51.-58. un 59. pantā (ja tie nav sanitāri higiēnisko noteikumu pārkāpumi), 60.-71., 72.-76. pantā (ja tie nav vides aizsardzības sanitāri higiēnisko noteikumu vai normu pārkāpumi) un 77.-88.2 pantā.»

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos naudas sodus vides aizsardzības valsts inspekciju vārdā ir tiesīgi:

- Latvijas Republikas vides aizsardzības galvenais valsts inspektors un viņa vietnieki -

uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz diviem tūkstošiem rubļu;

- teritoriālo (reģionālo) struktūrvienību vides aizsardzības galvenie valsts inspektori un viņu vietnieki -

uzliek naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu.

Par pārkāpumiem, kuri paredzēti 61., 82., 82.1 un 82.2 pantā, ja tos pieļāvuši ārvalstu pilsoņi, ārvalstu kuģu kapteiņi vai citu peldošu līdzekļu kapteiņi vai komandējošā sastāva personas, iepriekšminētie vides aizsardzības valsts inspektori -

uzliek naudas sodu līdz maksimālajam šajos pantos paredzētajam naudas sodam ASV dolāros, kuru var iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā;

- vides aizsardzības valsts inspektors -

uzliek naudas sodu līdz piecsimt rubļiem, bet par pārkāpumiem, kuri paredzēti 61., 82., 82.1 un 82.2 pantā, ja tos pieļāvuši ārvalstu pilsoņi, ārvalstu kuģu kapteiņi vai komandējošā sastāva personas, - uzliek naudas sodu līdz diviem tūkstošiem ASV dolāru, kuru var iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā.

Tajos gadījumos, kad vides aizsardzības valsts inspekciju amatpersonas uzskata, ka par šā panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem nepieciešams uzlikt lielāku administratīvo naudas sodu un attiecīgā panta noteikumi to pieļauj, materiālus par šiem pārkāpumiem nodod izskatīt tiesai.

Vides aizsardzības valsts inspekciju amatpersonas par to kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem sastāda protokolu. Naudas sodu līdz divsimt rubļiem, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu šī amatpersona var iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vai atklāšanas vietā».

17. Izteikt 232. pantu šādā redakcijā:

«232. pants. Zivju aizsardzības iestādes

Zivju aizsardzības iestādes izskata lietas par administratīvajiem pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 80. panta pirmajā un otrajā daļā (par zvejas, makšķerēšanas vai zivju krājumu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu), 80.2 pantā un kurus tās atklājušas resorkontroles realizēšanas procesā.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos naudas sodus zivju aizsardzības iestāžu vārdā ir tiesīga:

- zivju resursu valsts uzraudzības dienesta priekšnieks un viņa vietnieki -

uzliek naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu;

- zivju resursu valsts uzraudzības dienesta reģionālie uzraugi  uzliek naudas sodu līdz piecsimt rubļiem;

- zivju resursu valsts uzraudzības dienesta teritoriālie uzraugi -

uzliek naudas sodu līdz divsimt rubļiem.

Tajos gadījumos, kad zivju resursu valsts uzraudzības dienesta amatpersonas uzskata, ka par šā panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem nepieciešams uzlikt lielāku administratīvo sodu un attiecīgā panta noteikumi to pieļauj, materiālus par šiem pārkāpumiem nodod izskatīt tiesai.

Zivju resursu valsts uzraudzības dienesta amatpersonas par to kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem sastāda protokolu. Naudas sodu līdz divsimt rubļiem, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu, šīs amatpersonas var iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vai atklāšanas vietā.»

18. Izteikt 233. pantu šādā redakcijā:

«233. pants. Valsts meža dienesta amatpersonas

Latvijas Republikas valsts meža dienesta amatpersonas izskata lietas par administratīvajiem pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 54., 57., 58., 66. un 67.-71. pantā (par meža apsardzības, aizsardzības, atjaunošanas vai kopšanas noteikumu pārkāpšanu), 80., 80.1 pantā un kuri atklāti, realizējot kontroli pār meža apsardzību, aizsardzību, atjaunošanu, kopšanu vai medību saimniecību prasību neievērošanu.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos naudas sodus valsts meža dienesta vārdā ir tiesīgi:

- virsmežziņi uzliek naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu par pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 54., 57., 58., 66., 67., 68., 70., 71., 80., 80.1 pantā;

- mežziņi uzliek naudas sodu līdz piecsimt rubļiem par pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 54., 57., 58., 66., 69. un 71. pantā;

- mežsargi uzliek naudas sodu pilsoņiem un amatpersonām līdz divsimt rubļiem par pārkāpumiem, kuri paredzēti šā kodeksa 54., 57., 58., 66., 69. un 70. pantā.

Tajos gadījumos, kad valsts meža dienesta amatpersonas uzskata, ka par šā panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem nepieciešams uzlikt lielāku administratīvo naudas sodu un attiecīgā panta noteikumi to pieļauj, materiālus par šiem pārkāpumiem nodod izskatīt tiesai.

Valsts meža dienesta amatpersonas par to kompetences ietvaros izskatāmajiem pārkāpumiem sastāda protokolu. Naudas sodu līdz divsimt rubļiem, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu, var iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vai atklāšanas vietā.»

19. Izteikt 234. pantu šādā redakcijā:

«234. pants. Institūcijas, kas realizē uzraudzību pār medību noteikumu ievērošanu

Institūcijas, kas realizē uzraudzību pār medību noteikumu ievērošanu, izskata šā kodeksa 80. (par medību, kā arī citu dzīvnieku izmantošanas veidu noteikumu pārkāpšanu) un 80.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus ir tiesīgi to republikas un vietējo institūciju vadītāji, kas realizē resoruzraudzību pār medību noteikumu ievērošanu.»

20. Izslēgt 250. panta pirmajā daļā skaitļus «49.», «51.-55.», «62.- 77.».

21. Izteikt 251. panta trešo daļu šādā redakcijā:

«Ja pārkāpti meža ugunsdrošības noteikumi, medību, zvejas, makšķerēšanas vai zivju krājumu aizsardzības noteikumi, kā arī citi likumdošanas akti par dzīvnieku un dabas objektu aizsardzību un to izmantošanu, protokola noformēšanai (ja pārkāpēja personu nevar noskaidrot pārkāpuma vietā) vides aizsardzības valsts inspekciju amatpersonas, valsts meža dienesta amatpersonas, resoru apsardzes darbinieki, kā arī attiecīgi pilnvarotas to institūciju amatpersonas, kuras realizē uzraudzību pār medību, zvejas vai makšķerēšanas noteikumu ievērošanu; zivju aizsardzības iestāžu un kontroli pār dzīvnieku aizsardzību un izmantošanu realizējošo citu iestāžu amatpersonas; rezervātu un citu īpaši aizsargājamo teritoriju amatpersonas, kā arī zemessargi - var nogādāt pārkāpēju policijas, zemessardzes vai pašvaldības institūciju dienesta telpās.»

22. Papildināt 254. pantu ar šāda satura piekto punktu:

«5) vides aizsardzības valsts inspekciju amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas saistīti ar medību, zvejas, makšķerēšanas vai zivju krājumu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu; īpaši aizsargājamo dabas objektu aizsardzības režīma vai iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu; meža ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu vai ļaunprātīgu nepakļaušanos vides aizsardzības valsts inspektora likumīgam rīkojumam vai prasībai.»

23. 256. pantā:

aizstāt vārdus «PSRS un Latvijas PSR» ar vārdiem «Latvijas Republikas»;

papildināt trešajā daļā pēc vārdiem «robežapsardzes karaspēka» ar vārdiem «vides aizsardzības valsts inspekcijas».

24. Papildināt 277. panta otro daļu ar rindkopu šādā redakcijā: «Ja institūcijas (izņemot vides aizsardzības valsts inspekcijas) vai amatpersonas, kas realizē kontroli pār vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanas prasību ievērošanu, izskata šā kodeksa 47.-49.1 un 51.- 88.3 pantā paredzētos pārkāpumus, tām par vainīgajām personām uzliktajiem administratīvajiem sodiem jāziņo Latvijas Republikas Vides aizsardzības komitejas teritoriālajiem (reģionālajiem) dienestiem.»

25. Papildināt 280. panta pirmo daļu ar šāda satura 7. punktu: «7) vides aizsardzības valsts inspekciju amatpersonas (vides aizsardzības valsts inspektori) lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu naudas soda veidā - augstākai institūcijai (augstākai vides aizsardzības valsts inspekcijas amatpersonai) vai rajona (pilsētas) tautas tiesai, kuras spriedums ir galīgs.»

26. 304. pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu «orgāni» ar vārdu «institūcijas»

aizstāt otrajā rindkopā skaitļus «86.3» un «87.» attiecīgi ar skaitļiem «79., 80., 80.1, 80.2»;

papildināt ceturtajā rindkopa aiz vārda «valsts» ar vārdiem «un resoru» un aiz vārda «amatpersonas» ar vārdiem «un vides aizsardzības valsts inspekciju pilnvarotas amatpersonas»;

aizstāt ceturtajā rindkopā skaitļus un vārdus «87. pantā (par medību noteikumu pārkāpumiem) un 198. pantā» ar skaitļiem un vārdiem «79.,80. (par medību, kā arī citu dzīvnieku izmantošanas veidu noteikumu pārkāpšanu) un 80.1 pantā»;

papildināt piektajā rindkopā pēc vārda «amatpersonas» ar vārdiem «un vides aizsardzības valsts inspekciju amatpersonas»;

aizstāt piektajā rindkopā skaitļus un vārdus «87. panta pirmajā daļā» ar skaitļiem un vārdu «80., 80.2 pantā».

27. 308. pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu «orgāni» ar vārdu «institūcijas»;

izteikt panta otro daļu šādā redakcijā:

«Lēmumu par medību tiesību atņemšanu izpilda vides aizsardzības valsts inspekciju amatpersonas, kas seko vides aizsardzības prasību ievērošanai un ir norādītas 231. panta otrajā daļā, vai resoruzraudzības amatpersonas, kas seko medību noteikumu ievērošanai un ir norādītas 234. panta otrajā daļā.»

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A.GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I.DAUDIŠS

Rīgā 1992. gada 28. aprīlī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā vides aizsardzības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 28.04.1992.Stājas spēkā: 24.05.1992.Zaudē spēku: 01.07.2020.Tēma: Tiesu vara; Administratīvais process; Covid-19Publicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 22/23, 04.06.1992.; Diena, 90, 19.05.1992.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
65530
24.05.1992
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)