Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:  

1. Aizstāt 42.panta sankcijā vārdus "simt piecdesmit" ar vārdiem "divsimt piecdesmit".  

2. Papildināt kodeksu ar 42.2 pantu šādā redakcijā:

"42.2 pants. Sanitāri higiēnisko noteikumu un normu pārkāpšana, ievedot Latvijā kravas

Par sanitāri higiēnisko noteikumu un normu pārkāpšanu, ievedot Latvijā kravas, -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem, konfiscējot šo kravu vai bez konfiskācijas."  

3. Izslēgt 88.2 pantu.  

4. Izslēgt 88.3 pantu.  

5. 99.pantā:

aizstāt vārdus "par nesertificētu" ar vārdiem "par neverificētu";

izslēgt vārdus "par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu izgatavošanu, remontu vai realizāciju bez noteiktā kārtībā izdotas licences".  

6. Izteikt 105.panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu personām līdz simt piecdesmit latiem un amatpersonām - līdz divsimt piecdesmit latiem."  

7. Izteikt 107.pantu šādā redakcijā:

"107. pants. Dzīvnieku slēpšana, neidentificēšana (nemarķēšana) un izvairīšanās no to uzskaites

Par dzīvnieku slēpšanu no valsts veterinārā inspektora, dzīvnieku neidentificēšanu (nemarķēšanu) vai izvairīšanos no to uzskaites pašvaldībā -

dzīvnieku īpašniekam uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem .

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem."  

8. 108.pantā:

aizstāt sankcijā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt latiem";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."  

9. 108.1 pantā:

izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

"108.1 pants. Dzīvnieku izcelsmes produkcijas ieguves, pārstrādes, uzglabāšanas, transportēšanas un realizācijas veterināro prasību pārkāpšana";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Par dzīvnieku izcelsmes produkcijas ieguves, pārstrādes, uzglabāšanas, transportēšanas vai realizācijas veterināro prasību pārkāpšanu -

personām uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem un amatpersonām - līdz simt latiem.";

papildināt pirmās un otrās daļas sankciju ar vārdiem "konfiscējot dzīvnieku izcelsmes produkciju vai bez konfiskācijas".  

10. Izteikt 108.3 pantu šādā redakcijā:

"108.3 pants. Dzīvnieku barības un veterināro zāļu līdzekļu ražošanas, uzglabāšanas un realizācijas veterināro noteikumu pārkāpšana

Par dzīvnieku barības vai veterināro zāļu līdzekļu ražošanas, uzglabāšanas vai realizācijas veterināro noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem, konfiscējot dzīvnieku barību vai veterināro zāļu līdzekļus vai bez konfiskācijas."  

11. Izteikt 108.4 pantu šādā redakcijā:

"108.4 pants. Eksportam, importam un tranzītam izvirzīto veterināro prasību neievērošana

Par eksportam, importam un tranzītam izvirzīto veterināro prasību neievērošanu -

uzliek naudas sodu personām līdz simt latiem un amatpersonām - līdz divsimt piecdesmit latiem."  

12. Aizstāt 155.5 pantā vārdus "tāds noteikts ar likumu, ar Ministru kabineta vai citiem tirdzniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem" ar vārdiem "tā nepieciešamību nosaka tirdzniecību un preču drošumu reglamentējoši normatīvie akti".  

13. Papildināt kodeksu ar 165.4 pantu šādā redakcijā:

"165.4 pants. Neziņošana par neparastiem un aizdomīgiem finansu darījumiem

Par neziņošanu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam par neparastu vai aizdomīgu finansu darījumu -

darbiniekam, kura pienākums ir par to ziņot, uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."  

14. Papildināt kodeksu ar 165.5 pantu šādā redakcijā:

"165.5 pants. Klienta identifikācijas prasību pārkāpšana

Par klienta identifikācijas prasību pārkāpšanu -

kredītiestādes vai finansu iestādes darbiniekam uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."  

15. Papildināt kodeksu ar 165.6 pantu šādā redakcijā:

"165.6 pants. Vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu neievērošana

Par vērtspapīru tirgu regulējošo normatīvo aktu neievērošanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības veikt zināma veida uzņēmējdarbību vai bez tā."  

16. Papildināt 166.10 panta sankciju ar vārdiem "konfiscējot šīs preces".  

17. 213.pantā:

izslēgt skaitli "88.3";

papildināt pantu pēc skaitļa "165.3" ar skaitļiem un vārdiem "165.4, 165.5, 165.6 panta otrajā daļā".  

18. Izteikt 228.pantu šādā redakcijā:

"228. pants. Institūcijas, kas realizē valsts sanitāro uzraudzību

Institūcijas, kas realizē valsts sanitāro uzraudzību, izskata šā kodeksa 42. un 43. pantā, kā arī 62., 63., 64., 72., 75., 76., 83., 84.1, 155. un 155.5 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu (ja tie ir sanitāri higiēnisko noteikumu pārkāpumi) lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts sanitāro uzraudzību realizējošo institūciju vārdā ir tiesīgi:

1) galvenais valsts sanitārais inspektors un viņa vietnieki - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Valsts sanitārās inspekcijas daļu vadītāji un viņu vietnieki - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem;

3) vecākie valsts sanitārie inspektori - naudas sodu līdz simt latiem;

4) valsts sanitārie inspektori un jaunākie valsts sanitārie inspektori -naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Šā panta otrajā daļā minētās amatpersonas naudas sodu līdz divdesmit latiem, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu, var iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vai atklāšanas vietā."  

19. 230.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļiem un vārda "108.1-108.4 pantā" ar skaitli un vārdu "166.2 pantā";

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus "simt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt piecdesmit latiem ";

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus "septiņdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "simt piecdesmit latiem";

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "simt latiem".  

20. Papildināt 230.4 pantu pēc skaitļa "103.6" ar vārdu un skaitli "un 155.7".  

21. Izslēgt 230.8 pantu.  

22. Papildināt kodeksu ar 230.9 pantu šādā redakcijā:

"230.9 pants. Sanitārā robežinspekcija

Sanitārā robežinspekcija izskata šā kodeksa 42.2, 102., 102.2, 108.-108.4 un 204.5 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kuras pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Sanitārās robežinspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) galvenais valsts sanitārais robežinspektors - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) vecākie valsts sanitārie robežinspektori - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem;

3) valsts sanitārie robežinspektori - naudas sodu līdz simt latiem."  

23. Izslēgt 231. panta pirmajā daļā vārdus "ja tie nav sanitāri higiēnisko noteikumu pārkāpumi" un aizstāt skaitli "88.2" ar skaitli "88.1".  

24. Izteikt 236.6 pantu šādā redakcijā:

"236.6 pants. Valsts metroloģiskā inspekcija

Valsts metroloģiskā inspekcija izskata šā kodeksa 99. pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts metroloģiskās inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts metroloģiskās inspekcijas priekšnieks - izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz divsimt latiem;

2) Valsts metroloģiskās inspekcijas inspektori - izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz simt latiem.

Šajā pantā minētās amatpersonas sastāda protokolus par šā kodeksa 99. pantā minētajiem administratīvajiem pārkāpumiem."  

25. Papildināt kodeksu ar 236.7 pantu šādā redakcijā:

"236.7 pants. Vērtspapīru tirgus komisija

Vērtspapīru tirgus komisija izskata šā kodeksa 165.6 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."  

26. Papildināt 287.panta pirmo daļu pēc skaitļa "165.3" ar skaitļiem un vārdiem "165.4, 165.5 pantā un 165.6 panta otrajā daļā".  

27. 304.pantā:

papildināt 5. punktu pēc vārda "kodeksa" ar skaitli un vārdu "108.1 un";

papildināt pantu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) Sanitārās robežinspekcijas pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 42.2, 102.2, 108.1 un 108.3 pantā."

Likums Saeimā pieņemts 1998. gada 14. maijā.  

Valsts prezidents G.Ulmanis

Rīgā 1998.gada 27.maijā

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 14.05.1998.Stājas spēkā: 10.06.1998.Zaudē spēku: 01.07.2020.Tēma: Tiesu vara; Administratīvais process; Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 153/154, 27.05.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
48311
10.06.1998
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)