Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS

Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas PSR administratīvo pārkāpumu kodeksā, Latvijas PSR kriminālkodeksā un dažos citos Latvijas PSR likumdošanas aktos

Latvijas Republikas Augstākā Padome nolemj:

Izdarīt grozījumus un papildinājumus šādos Latvijas PSR likumdošanas aktos:

I. Latvijas PSR administratīvo pārkāpumu kodeksā:

1. Izteikt 5., 15., 152., 188., 189., 207. un 250. pantu šādā redakcijā:

«5. pants. Vietējo Tautas deputātu padomju pilnvaras apstiprināt noteikumus, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība

Rajonu padomes likumā noteiktajos ietvaros var apstiprināt noteikumus, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība šādos jautājumos:

1) par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu epidēmiju un epizootiju izplatīšanos;

2) par sabiedrisko kārtību stihisku nelaimju gadījumos vai citos ārkārtējos apstākļos, par pasākumiem to seku novēršanai;

3) par vietējās nozīmes īpaši aizsargājamo dabas objektu, kā arī vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzību.

Pilsētu padomes likumā noteiktajos ietvaros var apstiprināt noteikumus, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība šādos jautājumos:

1) par pilsētas teritorijas apbūvi;

2) par pilsētas zemes, mežu, ūdeņu un īpaši aizsargājamo dabas, vēstures un kultūras objektu aizsardzību un uzturēšanu;

3) par tirdzniecību sabiedriskās vietās;

4) par sabiedrisko kārtību;

5) par namu, namu teritoriju, dzīvojamo telpu, sabiedrisko ēku un būvju uzturēšanu;

6) par pilsētas inženierkomunikāciju aizsardzību;

7) par pilsētas sanitārās tīrības uzturēšanu;

8) par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu lietošanu;

9) par pilsētas sabiedriskā transporta lietošanu;

10) par pilsētas teritorijas labiekārtošanu, apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību;

11) par mājdzīvnieku turēšanu pilsētas teritorijā;

12) par pasākumiem, kas veicami, lai novērstu epidēmiju un epizootiju izplatīšanos.

Pagastu (ciematu) padomes likumā noteiktajos ietvaros var apstiprināt noteikumus, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība šādos jautājumos:

1) par apdzīvoto vietu apbūvi;

2) par pagasta zemes, mežu, ūdeņu un īpaši aizsargājamo dabas un kultūras objektu uzturēšanu;

3) par nezāļu apkarošanu, ķimikāliju un minerālmēslu lietošanu un glabāšanu pagasta teritorijā;

4) par tirdzniecību sabiedriskās vietās;

5) par sabiedrisko kārtību;

6) par namu, namu teritoriju, sabiedrisko ēku un būvju uzturēšanu;

7) par apdzīvoto vietu sanitārās tīrības uzturēšanu;

8) par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvu materiālu lietošanu pagasta teritorijā;

9) par mājdzīvnieku turēšanu apdzīvoto vietu teritorijā;

10) par apdzīvoto vietu teritorijas labiekārtošanu, apstādījumu uzturēšanu, ūdeņu vispārējo lietošanu un ainavu aizsardzību.

Rajonu, pilsētu un pagastu (ciematu) padomes var apstiprināt noteikumus, kuros par to pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā norādītajos jautājumos, ja tie nav noregulēti šajā kodeksā un par tiem nav noteikta administratīvā atbildība.»

«15. pants. Karavīru un citu disciplinārajiem reglamentiem (nolikumiem) pakļauto personu atbildība par administratīvajiem pārkāpumiem

Karavīri un karaklausībai padotie, kas iesaukti uz laiku, ir atbildīgi par administratīvajiem pārkāpumiem uz vispārīgiem pamatiem.

Minētās personas, kuras ir izdarījušas administratīvos pārkāpumus, var pakļaut administratīvai aizturēšanai, bet tām nevar piemērot labošanas darbus un administratīvo arestu.

Citas personas, uz kurām attiecas disciplinārie reglamenti vai speciālie nolikumi par disciplīnu, izņemot šā panta pirmajā daļā norādītās personas, šajos reglamentos vai nolikumos paredzētajos gadījumos par administratīvajiem pārkāpumiem ir disciplināri atbildīgas, bet pārējos gadījumos - administratīvi atbildīgas uz vispārīgiem pamatiem.»

«152. pants. Patvaļīga celtniecība

Par patvaļīgu celtniecību vai ēku un būvju vai to piebūvju (virsbūvju) patvaļīgu pārbūvēšanu un pārplānošanu bez noteiktā kārtībā apstiprināta projekta, ko izdara amatpersona, neievērojot apstiprināto apdzīvoto vietu ģenerālo plānu vai plānojuma un apbūves, celtnieciskās tonēšanas un arhitektoniskā noformējuma projektu, kā arī par apstiprinātā projekta neievērošanu ēku un būvju izvietošanā un celtniecībā, pazemes komunikāciju un ietaišu ierīkošanā un par ēku un būvju vai piebūvju patvaļību nodošanu ekspluatācijā -

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz trim tūkstošiem rubļu.

Par dzīvojamo māju, vasarnīcu, saimniecības ēku, garāžu, kā ari citu būvju patvaļīgu celtniecību vai fasāžu pārbūvi, ja nav atļaujas vai attiecīgi apstiprināta projekta vai ir būtiskas atkāpes no projekta, vai rupji pārkāptas celtniecības tehniskās normas, -

uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz vienam tūkstotim rubļu.»

«188. pants. Pieļaušana pilsoņiem dzīvot bez pases vai pierakstīšanās

Par pieļaušanu pilsoņiem dzīvot bez pases, ar nederīgu pasi, bez pierakstīšanās vai bez reģistrācijas attiecīgajā pilsētā, ciematā vai pagastā, kā arī par citām darbībām, ar kurām tiek pārkāpta kārtība, kas noteikta iedzīvotāju skaita nepamatota mehāniskā pieauguma pārtraukšanai, ko izdara persona, kas atbild par pasu sistēmas noteikumu ievērošanu, kā arī par to, ka pilsoņi atļauj viņu aizņemtajās dzīvojamās telpās dzīvot personām bez pases, pierakstīšanās vai reģistrācijas attiecīgajā pilsētā, ciematā vai pagastā, -

uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz piecsimt rubļiem un amatpersonām - līdz vienam tūkstotim rubļu.

189. pants. Pieņemšana darbā bez pases vai pierakstīšanās

Par tādu pilsoņu pieņemšanu darbā, kas dzīvo bez pases, ar nederīgu pasi vai bez pierakstīšanās Latvijas Republikā, kā arī par citām darbībām, ar kurām tiek pārkāpta kārtība, kas noteikta iedzīvotāju skaita nepamatota mehāniskā pieauguma pārtraukšanai, uzņēmumu, iestāžu un organizāciju amatpersonām -

uzliek naudas sodu no divsimt rubļiem līdz vienam tūkstotim rubļu.»

«207. pants. Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanai pilnvarotu koleģiālu institūciju izveidošanas kārtība un to sastāvs

Vietējo padomju izpildkomitejas izveido administratīvas komisijas šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, sekretārs un komisijas locekļi.

Rajona (pilsētas) un pilsētas rajona izpildkomitejas izveido nepilngadīgo lietu komisijas šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, sekretārs un komisijas locekļi.

Kārtību, kādā izveidojamas citas koleģiālās institūcijas, kuras ir tiesīgas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, nosaka attiecīgie likumi.»

«250. pants. Gadījumi, kad protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda

Protokolu par administratīvo pārkāpumu nesastāda, ja izdarīti administratīvie pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 43., 49., 51.-55., 62.-77., 90.-91., 105., 109.-110. pantā, 116. panta otrajā un trešajā daļā, 118. panta pirmajā daļā, 119., 134.-137. un 164. pantā, kā arī citos gadījumos, kad saskaņā ar likumu naudas sodu uzliek un iekasē pārkāpuma izdarīšanas vietā un tā apmērs nepārsniedz piecdesmit rubļus vai brīdinājumu noformē pārkāpuma izdarīšanas vietā.

Ja pārkāpējs apstrīd viņam uzlikto sodu par to pārkāpumu izdarīšanu, kuri paredzēti šā panta pirmajā daļā, vai ir citi apstākļi, kas traucē amatpersonai uzlikt sodu pārkāpuma izdarīšanas vietā, protokolu sastāda saskaņā ar šā kodeksa 246. pantu.»

2. Papildināt kodeksu ar šāda satura 150.1, 211.1 un 211.2 pantu.

«150.1 pants. Neziņošana par dzīvojamo telpu atbrīvošanos

Dzīvokļu ekspluatācijas iestāžu vai izpildkomiteju atbildīgajām amatpersonām, kas rajona (pilsētas) padomes norādītajā termiņā nav rakstveidā paziņojušas padomes noteiktajai institūcijai (amatpersonai) par dzīvojamo telpu atbrīvošanu, -

uzliek naudas sodu viena tūkstoša rubļu apmērā.»

«211.1 pants. Rajonu, pilsētu, pilsētas rajonu, ciematu un pagastu izpildkomiteju priekšsēdētāji un viņu vietnieki

Rajonu, pilsētu, pilsētas rajonu, ciematu un pagastu izpildkomiteju priekšsēdētāji un viņu vietnieki izskata to administratīvo pārkāpumu lietas, kuri paredzēti šā kodeksa 49., 51.-55., 62.-76. pantā, kā arī lietas par vietējo padomju apstiprināto noteikumu pārkāpšanu.

Naudas sods, ko uzliek rajonu, pilsētu, pilsētas rajonu, ciematu un pagastu izpildkomiteju priekšsēdētāji un viņu vietnieki, nedrīkst pārsniegt divsimt rubļus.

Izpildkomiteju priekšsēdētāji un viņu vietnieki ir tiesīgi naudas sodu līdz piecdesmit rubļiem iekasēt pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu.

211.2 pants. Institūcijas (amatpersonas), kas realizē kontroli pār vietējo padomju apstiprināto noteikumu ievērošanu

Kontroli pār vietējo padomju apstiprināto noteikumu ievērošanu realizē padomes pilnvarotas institūcijas (amatpersonas).

Amatpersonas, izskatot lietas par minēto noteikumu pārkāpšanu, var uzlikt naudas sodu līdz divsimt rubļiem, bet pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas (izsniedzot noteikta parauga kvīti) - līdz piecdesmit rubļiem, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu.

Vietējās padomes pilnvarota koleģiāla institūcija par minēto noteikumu pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu.»

3. Izslēgt 1. panta pirmajā daļā vārdus «PSRS», «PSRS Konstitūcijas».

4. 2. pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus «PSRS un»;

izslēgt pirmajā daļā vārdus «PSRS un», «PSRS un savienoto republiku administratīvo pārkāpumu likumdošanas pamati, kas nosaka šīs likumdošanas principus un vispārīgos noteikumus, un saskaņā ar tiem izdotie PSRS likumdošanas akti un PSRS Ministru Padomes lēmumi»;

izslēgt otrajā daļā vārdus «PSRS un», «PSRS Ministru Padomes un».

5. Izslēgt 3. pantu.

6. Izslēgt 4. pantu.

7. Izslēgt 6. panta otrajā daļā vārdus «PSRS Konstitūciju un».

8. Izslēgt 13. panta trešo daļu.

9. 23. pantā:

otro daļu izteikt šādā redakcijā:

«Šā panta pirmās daļas 3.-7. punktā minētos administratīvos sodus var noteikt tikai ar likumu.»;

trešo un ceturto daļu izslēgt.

10. Izslēgt 27. panta otrajā daļā vārdus «PSRS likumdošana».

11. 28. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus «ja PSRS likumdošanas aktos nav noteikts citādi»;

izslēgt otrajā daļā vārdus «PSRS likumdošana».

12. Izslēgt 29. un 30. pantā vārdus «PSRS un».

13. Izslēgt 32. panta pirmajā daļā vārdus «PSRS un savienoto republiku administratīvo pārkāpumu likumdošanas pamatiem».

14. Izslēgt 33. panta otrajā daļā vārdus «PSRS un».

15. Aizstāt 39. panta pirmajā daļā vārdu «ciema» ar vārdu "pagasta".

16. 50. pantā:

pirmās daļas sankciju izteikt šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt rubļiem vai soda ar labošanas darbiem uz laiku no viena līdz diviem mēnešiem, ieturot divdesmit procentus no izpeļņas, bet, ja pēc lietas apstākļiem un ievērojot pārkāpēja personību šo sodu piemērošana tiek atzīta par nepietiekamu, - ar administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.»;

papildināt pantu ar šāda satura trešo daļu:

«Ja izlaupīto mantu nav iespējams atgūt pilnā apmērā un nebojātu, vainīgā persona atlīdzina nodarītos zaudējumus mazumcenās pieckāršā apmērā.»

17. 77. pantā:

pirmās daļas sankciju izteikt šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz piecdesmit rubļiem un amatpersonām - līdz simt rubļiem.»;

otrās daļas sankciju izteikt šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz simt rubļiem un amatpersonām - līdz trīssimt rubļiem.»

18. Izslēgt 78. pantā vārdu «PSRS».

19. 120. pantā:

pirmās daļas sankciju izteikt šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz piecdesmit rubļiem un amatpersonām- līdz divsimt rubļiem.»;

otrās daļas sankciju izteikt šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz simt rubļiem un amatpersonām - līdz trīssimt rubļiem.»

20. Izteikt 150. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu amatpersonām līdz piecsimt rubļiem.»

21. Izslēgt 151. pantu.

22. 152.1 pantā:

pirmo daļu izteikt šādā redakcijā:

«Par vasaras dārza mājiņu celtniecību bez attiecīgi saskaņota projekta -

uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz vienam tūkstotim rubļu.»;

otrās daļas dispozīcijā izslēgt vārdus «PSRS un», bet šīs daļas sankciju izteikt šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu amatpersonām līdz trim tūkstošiem rubļu.».

23. Izslēgt 153. un 154. pantu.

24. Izteikt 176. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz vienam tūkstotim rubļu.»

25. 179. pantā:

pirmās daļas sankciju izteikt šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu pilsoņiem līdz piecdesmit rubļiem un amatpersonām - līdz trīssimt rubļiem.»;

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu amatpersonām līdz piecsimt rubļiem.»

26. Izteikt 186. panta sankciju šāda redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz simt rubļiem.»

27. Izteikt 187. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu līdz simt rubļiem.»

28. Izteikt 190. panta sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu amatpersonām līdz simt rubļiem.»

29. Izteikt 201.1 panta sankciju šādā redakcijā:

«soda ar labošanas darbiem uz laiku līdz diviem mēnešiem, ieturot divdesmit procentus no izpeļņas, bet izņēmuma gadījumos, ja pēc lietas apstākļiem un ievērojot pārkāpēja personību šā soda piemērošana tiek atzīta par nepietiekamu, - ar administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm.»

30. 208. pantā:

pirmajā daļā vārdu «ciemu» aizstāt ar vārdu «pagastu» un papildināt šo daļu ar šāda satura teikumu:

«Ja ciematu un pagastu izpildkomitejas sastāv no trim locekļiem, sēde ir tiesīga, ja tajā piedalās visi izpildkomitejas locekļi.»;

izslēgt otrajā daļā vārdus «PSRS un».

31. 210. pantā:

izslēgt pirmajā daļā skaitļus «49.», «51.-55.», «62.-76.», bet skaitļus «148.-155.» aizstāt ar skaitļiem «148.-150.», «152.»;

aizstāt otrajā daļā vārdu «ciemu» ar vārdu «pagastu», bet skaitļus «151.-154.» aizstāt ar skaitli «152.»;

aizstāt trešajā daļā vārdu «ciemu» ar vārdu «pagastu».

32. Aizstāt 211. pantā vārdu «ciemu» ar vārdu «pagastu», bet skaitļus «151.-153.» aizstāt ar skaitli «152.».

33. Papildināt 213. pantu pēc skaitļa «146.» ar skaitli «150.1».

34. 215. pantā:

otrās daļas otrajā rindkopā izslēgt vārdus «PSRS galvenais valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektors un viņa vietnieki», bet vārdus «brīdinājumu vai naudas sodu pilsoņiem līdz piecdesmit rubļiem un brīdinājumu vai naudas sodu amatpersonām līdz simt rubļiem» aizstāt ar vārdiem «naudas sodu pilsoņiem līdz simt rubļiem un amatpersonām - līdz piecsimt rubļiem.»

35. 233. pantā:

otrās daļas otrajā rindkopā izslēgt vārdus «PSRS Valsts mežsaimniecības komitejas priekšsēdētājs», bet vārdus «naudas sodu pilsoņiem līdz piecdesmit rubļiem un amatpersonām līdz simt rubļiem» aizstāt ar vārdiem «naudas sodu pilsoņiem līdz simt rubļiem un amatpersonām līdz trīssimt rubļiem.»

36. 238.1 pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus «PSRS un savienoto republiku administratīvo pārkāpumu likumdošanas pamati un saskaņā ar tiem izdotie PSRS likumdošanas akti, PSRS Ministru Padomes lēmumi»;

izslēgt otrajā daļā vārdus «PSRS likumdošanas akti».

37. Izslēgt 242. pantā vārdus «Saskaņā ar PSRS likumu par PSRS prokuratūru».

38. 247. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus «Ja PSRS likumdošanā nav noteikts citādi»;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

«Protokolu ir tiesīgi sastādīt arī izpildkomiteju priekšsēdētāji, viņu vietnieki un citas amatpersonas saskaņā ar savu kompetenci.»

3.9 Aizstāt 251. pantā vārdu «ciema» ar vārdu «pagasta».

40. Izslēgt 252. pantā vārdus «PSRS un», «PSRS likumdošana».

41. Izslēgt 254., 255., 260., 269., 270. un 279. pantā vārdus «PSRS un».

42. Aizstāt 274. pantā vārdu «ciema» ar vārdu «pagasta» un izslēgt vārdus «PSRS un».

43. 280. pantā:

pirmās daļas 2. punktā vārdu «ciema aizstāt ar vārdu «pagasta»;

papildināt pirmo daļu ar šāda satura 3. punktu:

«3) rajona, pilsētas, pilsētas rajona, ciemata un pagasta izpildkomitejas priekšsēdētāja un viņa vietnieku lēmumus - rajona (pilsētas) tautas tiesai, kuras spriedums ir galīgs;»;

3., 4. un 5. punktu uzskatīt attiecīgi par 4., 5. un 6. punktu;

izslēgt otrajā daļā vārdus «PSRS un».

44. Izslēgt 284. pantā vārdus «ja PSRS likumdošanā nav noteikts citādi»,

45. Papildināt 287. panta pirmo daļu pēc skaitļa «146.» ar skaitli «150.1».

46. Izslēgt 291. panta pirmajā daļā vārdus «PSRS likumdošana».

47. Izslēgt 292. pantā vārdus «PSRS likumdošana», «PSRS likumdošanā noteiktajā kārtībā».

48. Izslēgt 296. pantā vārdus «PSRS un».

49. Aizstāt 299. panta pirmajā daļā vārdus «piecpadsmit dienu laikā» ar vārdiem «septiņu dienu laikā», bet otrajā daļā izslēgt vārdus «PSRS un».

50. Izslēgt 303. un 306. pantā vārdus «PSRS un».

51. Izslēgt 318. panta trešajā daļā vārdu «PSRS».

52. Izslēgt 320. panta pirmajā daļā vārdus «PSRS likumdošana».

II. Latvijas PSR kriminālkodeksā:

Izslēgt 90 pantu.

III. Latvijas PSR civilkodeksā:

1. Izslēgt 465. panta pirmajā daļā vārdu «PSRS».

2. Papildināt 477. pantu ar šāda satura otro daļu:

«Kaitējuma atlīdzināšanas apmēru var palielināt tikai likumā noteiktajos gadījumos.»

IV. Administratīvo komisiju nolikumā, kas apstiprināts ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1985. gada 25. jūlija dekrētu:

1. Aizstāt 3. punkta pirmajā rindkopā vārdus «attiecīgā padome šīs komisijas izveido uz savu pilnvaru laiku» ar vārdiem «attiecīgā izpildkomiteja šīs komisijas izveido uz padomes pilnvaru laiku».

2. Aizstāt 4. punkta ceturtajā rindkopā vārdus «Tautas deputātu padome» ar vārdiem «Tautas deputātu padomes izpildkomiteja».

V. Likums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. GORBUNOVS

Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. DAUDIŠS

Rīgā 1990. gada 21. decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par grozījumiem un papildinājumiem Latvijas PSR administratīvo pārkāpumu kodeksā, Latvijas PSR .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Augstākā Padome Veids: likums Pieņemts: 21.12.1990.Stājas spēkā: 21.12.1990.Zaudē spēku: 01.07.2020.Tēma: Tiesu vara; Krimināltiesības; Covid-19; Administratīvais processPublicēts: Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 5/6, 14.02.1991.; Diena, 25, 07.02.1991.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Citi saistītie dokumenti
64881
21.12.1990
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)