Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 41.3 panta otrās daļas dispozīcijas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrības vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupas struktūru, darbiniekiem, to skaitu un izvietojumu dalībvalstīs Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrībā vai Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupā, kā arī par darbinieku skaitu Eiropas komercsabiedrības vai Eiropas kooperatīvās sabiedrības dibinātajās sabiedrībās un tās atkarīgajās sabiedrībās vai pārrobežu apvienošanā iesaistītajās kapitālsabiedrībās;".

2. 41.4 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam - fiziskajai personai vai amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai - no piecdesmit līdz piecsimt latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam - fiziskajai personai vai amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai - no simt līdz septiņsimt piecdesmit latiem.";

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam - fiziskajai personai vai amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai - no simt līdz piecsimt latiem.";

izteikt ceturtās daļas sankciju šādā redakcijā:

"izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai vai amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai - no simt līdz piecsimt latiem.";

papildināt piektās un sestās daļas sankciju pēc vārdiem "darba devējam" ar vārdiem "vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam";

izteikt septītās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu darba devējam vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam - fiziskajai personai vai amatpersonai no trīssimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai - no tūkstoš līdz divtūkstoš latiem.";

papildināt astotās daļas sankciju pēc vārdiem "darba devējam" ar vārdiem "vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam".

3. Papildināt 41.5 panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas sankciju pēc vārdiem "darba devējam" ar vārdiem "vai darbaspēka nodrošināšanas pakalpojumu saņēmējam".

4. Papildināt kodeksu ar 152.6 pantu šādā redakcijā:

"152.6 pants. Būvju un telpu grupu nereģistrēšana Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā

Par normatīvajos aktos noteikto dokumentu neiesniegšanu būves vai telpu grupas reģistrēšanai vai kadastra datu aktualizēšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no simt līdz tūkstoš latiem."

5. Izteikt 166.13 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"fiziskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem, bet juridiskajām personām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz piectūkstoš latiem."

6. Papildināt 166.33 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Par likumā noteiktā aizlieguma izpaust informāciju attiecībā uz personu, kura informējusi par citas valsts amatpersonas interešu konfliktu, pārkāpšanu vai par nelabvēlīgu seku radīšanu šai personai bez objektīva iemesla -

uzliek naudas sodu valsts amatpersonai no piecdesmit līdz piecsimt latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatu vai bez tā."

7. Izteikt 175.2 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai amatpersonām no divdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no piecdesmit līdz piecsimt latiem."

8. Izteikt 187.panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem."

9. Izteikt 189.pantu šādā redakcijā:

"189.pants. Nodarbināšana bez derīga personu apliecinoša dokumenta

Par personas pieņemšanu darbā, ja tai nav derīga personu apliecinoša dokumenta (ja persona ir jaunāka par 15 gadiem), -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem."

10. Papildināt kodeksu ar 189.2 pantu šādā redakcijā:

"189.2 pants. Ārzemnieka nodarbināšanas aizlieguma pārkāpšana

Par vienas personas vai vairāku personu (līdz piecām personām) nodarbināšanu, ja attiecīgā persona ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, bet tai nav darba atļaujas, kuras nepieciešamību nosaka normatīvie akti, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz divtūkstoš piecsimt latiem.

Par vairāk nekā piecu personu nodarbināšanu, ja tām nav darba atļaujas, kuras nepieciešamību nosaka normatīvie akti, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no divtūkstoš piecsimt līdz desmittūkstoš latiem.

Par vienas vai vairāku tādu personu (līdz piecām personām) nodarbināšanu, kuras nav tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz trīssimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no septiņsimt piecdesmit līdz trīstūkstoš latiem."

11. 201.5 pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "raidorganizācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "elektroniskais plašsaziņas līdzeklis" (attiecīgā locījumā);

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Par elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbības neatbilstību darbības pamatnosacījumiem, par Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā paredzētās informācijas nesniegšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei, par programmu veidošanas un uzskaites noteikumu pārkāpumiem -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz tūkstoš piecsimt latiem."

12. 201.26 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz divsimt latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no divsimt līdz piecsimt latiem."

13. 201.32 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt līdz divtūkstoš piecsimt latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecsimt līdz piectūkstoš latiem."

14. 201.35 pantā:

izteikt ceturtās daļas sankciju šādā redakcijā:

"izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no divdesmit pieciem līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - no simt līdz tūkstoš latiem.";

izteikt piektās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu atbildīgajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz divtūkstoš latiem."

15. Papildināt 210.panta pirmo daļu pēc skaitļa "152." ar skaitli "152.6".

16. Papildināt 213.pantu pēc skaitļiem "166.28-166.30" ar vārdiem un skaitli "pantā, 166.33 panta otrajā daļā".

17. 214.2 pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus "166.28-166.31, 166.33" ar skaitļiem un vārdiem "166.28-166.31 pantā, 166.33 panta pirmajā daļā";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "šā kodeksa" ar skaitli un vārdiem "166.33 panta otrajā daļā un".

18. Aizstāt 215.9 panta nosaukumā un tekstā vārdus "Nacionālā radio un televīzijas padome" ar vārdiem "Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome" un vārdus "elektronisko sabiedrības saziņas" - ar vārdiem "elektronisko plašsaziņas".

19. 226.1 pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "189.1" ar skaitli "189.2";

izslēgt otrās daļas 2.punktā vārdus un skaitli "un 189.panta otrajā un trešajā daļā".

20. Papildināt 231.2 panta pirmo daļu pēc skaitļa "152." ar vārdu un skaitli "un 152.6".

21. 236.3 pantā:

izslēgt otrās daļas 1.punktā vārdus "- naudas sodu līdz piecsimt latiem";

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdu "divsimt" ar vārdiem "divsimt piecdesmit";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Šajā pantā minētās amatpersonas ir tiesīgas sastādīt protokolus par administratīvajiem pārkāpumiem, kuru izskatīšana ir Valsts valodas centra kompetencē, kā arī par šā kodeksa 175.2 pantā paredzētajiem pārkāpumiem."

22. Izteikt 248.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Par pārkāpēju protokolā norāda:

1) fiziskajai personai - vārdu, uzvārdu, personas kodu (ārvalstniekam - dzimšanas datumu), dzīvesvietu;

2) juridiskajai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

3) citas ziņas, kurām var būt nozīme administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanā."

23. Aizstāt 250.panta trešajā daļā vārdus "Nacionālā radio un televīzijas padome" ar vārdiem "Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome".

24. Izteikt 281.1 panta otro daļu šādā redakcijā:

"Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, ar kuru pēc būtības izlemts jautājums par personas saukšanu pie administratīvās atbildības, var pārsūdzēt desmit dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, iesniedzot apelācijas sūdzību. Ja lietā tiesnesis pasludina saīsināto lēmumu, pārsūdzēšanas termiņu skaita no pilna lēmuma sastādīšanas dienas."

25. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 19., 20. un 21.punktu šādā redakcijā:

"19) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra direktīvas 2008/104/EK par pagaidu darba aģentūrām;

20) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 6.maija direktīvas 2009/38/EK par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās (pārstrādāta versija);

21) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 18.jūnija direktīvas 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi."

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 16.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2011.gada 6.jūlijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 16.06.2011.Stājas spēkā: 20.07.2011.Zaudē spēku: 01.07.2020.Tēma: Tiesu vara; Administratīvais process; Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 103, 06.07.2011.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
232639
20.07.2011
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"