Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā  

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:  

1. Papildināt 9.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Paaugstinātas bīstamības avota īpašnieka (valdītāja) administratīvās atbildības īpatnības var noteikt citos likumos."  

2. Aizstāt 12.pantā vārdus "sešpadsmit gadu" ar vārdiem "četrpadsmit gadu".  

3. Papildināt 26.panta pirmo daļu pēc skaitļa "82.2" ar vārdu un skaitli "un 87.1".  

4. Izteikt 28.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Konfiscēt var tikai pārkāpēja personiskajā īpašumā esošus priekšmetus, bet lietās par pārkāpumiem tirdzniecībā, uzņēmējdarbībā, muitas jomā vai par pārkāpumiem saistībā ar precēm, kuras apliekamas ar akcīzes nodokli, - arī citu personu īpašumā esošus priekšmetus."  

5. Aizstāt 45.panta otrajā daļā vārdus "Labklājības ministrijā" ar vārdiem "likumā noteiktajā kārtībā".  

6. Papildināt kodeksu ar 87.1 pantu šādā redakcijā:

"87.1 pants. Radiācijas drošību un kodoldrošību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana

Par radiācijas drošību un kodoldrošību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu, ja tie saistīti ar darbinieku aizsardzību pret jonizējošo starojumu, -

uzliek naudas sodu darba devējam, ar jonizējošā starojuma avotiem saistīto darbu vadītājiem vai operatoriem līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par neziņošanu likumā noteiktajām institūcijām par avāriju rūpniecībā, transportā, lauksaimniecībā vai citās tautsaimniecības nozarēs, ja avārija saistīta ar radioaktīvajām vielām vai citiem jonizējošā starojuma avotiem, vai par šādas avārijas slēpšanu -

uzliek naudas sodu ar jonizējošā starojuma avotiem saistīto darbu vadītājiem vai operatoriem līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par zemes, mežu, ūdeņu, atmosfēras gaisa vai citu dabas objektu piesārņošanu ar radioaktīvajām vielām, pārsniedzot noteiktos normatīvus vai pārkāpjot apstiprinātos noteikumus, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par neziņošanu likumā noteiktajām institūcijām par radioaktīvo vielu izplūdi (novadīšanu) vidē, kā arī par faktiskās ekoloģiskās situācijas slēpšanu vai tās atspoguļošanu sagrozītā veidā -

uzliek naudas sodu ar jonizējošā starojuma avotiem saistīto darbu vadītājiem līdz simt latiem.

Par radioaktīvo atkritumu savākšanas, šķirošanas, uzglabāšanas, transportēšanas un apglabāšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem.

Par radioaktīvo vielu pārvadāšanas, iekraušanas un izkraušanas noteikumu pārkāpšanu upju, jūras, dzelzceļa transportā, autotransportā un elektrotransportā, par radioaktīvo vielu kravu atstāšanu bez uzraudzības transportlīdzekļos, kā arī par radioaktīvo vielu nodošanu bagāžā vai bagāžas glabātavās -

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par radioaktīvo vielu, kodolmateriālu un radioaktīvo atkritumu daudzuma, sastāva vai fizikālo faktoru uzskaites noteikumu pārkāpšanu, neatbilstošu ziņu sniegšanu vai nepamatotu atteikšanos sniegt ziņas par vides kvalitāti -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par Baltijas jūras Latvijas Republikas ekonomiskās zonas ūdeņu, teritoriālo un iekšējo jūras ūdeņu (arī jūras ostu akvatoriju un upju grīvu) piesārņošanu ar radioaktīvajām vielām no kuģiem un citiem peldošiem līdzekļiem, no mākslīgām salām un citām konstrukcijām, kā arī no gaisakuģiem -

uzliek naudas sodu no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

Par neziņošanu tuvākās ostas administrācijai par Baltijas jūras Latvijas Republikas ekonomiskās zonas ūdeņu, teritoriālo un iekšējo jūras ūdeņu (arī jūras ostu akvatoriju un upju grīvu) piesārņošanu ar radioaktīvajām vielām no kuģiem un citiem peldošiem līdzekļiem, no mākslīgām salām un citām konstrukcijām, kā arī no gaisakuģiem -

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz tūkstoš latiem."  

7. Izteikt 102.1 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."  

8. Izteikt 103.3 pantu šādā redakcijā:

"103.3 pants. Pārtikas aprites noteikumu pārkāpšana

Par noteikto pārtikas kvalitātes, nekaitīguma un higiēnas prasību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie rada apdraudējumu cilvēka veselībai vai dabas videi, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."  

9. Izteikt 103.5 un 103.6 pantu šādā redakcijā:

"103.5 pants. Sēklu aprites noteikumu pārkāpšana

Par sēklaudzēšanas, sēklu tirdzniecības, sagatavošanas un glabāšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.  

103.6 pants. Labības un tās pārstrādes produktu aprites noteikumu pārkāpšana

Par labības apriti regulējošo noteikumu un labības tirgus intervences noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."  

10. Papildināt kodeksu ar 105.2, 105.3, 105.4 un 105.5 pantu šādā redakcijā:

"105.2 pants. Ciltsdarba pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana

Par ciltsdarba pakalpojumu sniegšanu bez sertifikāta, kā arī par nekvalitatīvu un nolaidīgu pakalpojumu sniegšanu -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.  

105.3 pants. Bioproduktu pārdošanas noteikumu pārkāpšana

Par bioproduktu (spermas) pārdošanu personām, kuras nav saņēmušas sertifikātu vai kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.  

105.4 pants. Nekvalitatīva vaislas materiāla ievešana valstī un izmantošana

Par nekvalitatīva vaislas materiāla ievešanu valstī un izmantošanu -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.  

105.5 pants. Dzīvnieku un ganāmpulku reģistrēšanas un apzīmēšanas noteikumu pārkāpšana

Par dzīvnieku un ganāmpulku reģistrēšanas un apzīmēšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem."  

11. Izteikt 108.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"108.pants. Dzīvnieku turēšanas, ēdināšanas, izmantošanas, pārvadāšanas, izstādīšanas, tirdzniecības un izsolīšanas zoohigiēnisko, veterināro un pretepizootisko prasību pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto dzīvnieku turēšanas, ēdināšanas, izmantošanas, pārvadāšanas, izstādīšanas, tirdzniecības un izsolīšanas zoohigiēnisko, veterināro un pretepizootisko prasību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem."  

12. 121.pantā:

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"Par tālruņa lietošanu, ja transportlīdzeklis atrodas kustībā, izņemot gadījumus, kad transportlīdzekļa vadītājam, lai to lietotu, nav jāņem rokā tālruņa klausule, -

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.";

papildināt pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

Par transportlīdzekļiem šajā pantā, šā kodeksa 122., 122.1 - 122.3, 123. - 126., 126.1 - 126.4 pantā un 130. - 131.2 pantā uzskatāmi automobiļi, traktori un pašgājējas mašīnas, tramvaji un trolejbusi, motocikli, kā arī piekabes savienojumā ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, izņemot mopēdus un velosipēdus."  

13. 122.1 pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Transportlīdzekļu vadītājiem par braukšanu pa ietvēm vai gājēju celiņiem, par braukšanu gar sabiedriskā transporta pieturām vai pāri gājēju pārejām regulējošo noteikumu pārkāpšanu, par pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu, par transportlīdzekļu vadīšanu bez atbilstoša aprīkojuma, par ceļa zīmju vai brauktuves apzīmējumu prasību neievērošanu, kā arī par apgaismošanas ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Transportlīdzekļu vadītājiem par kravas pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz piecdesmit latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem."  

14. Aizstāt 122.2 panta sankcijā vārdus "līdz divdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "līdz simt latiem".  

15. Aizstāt 124.panta sankcijā vārdus "līdz simt latiem" ar vārdiem "līdz divsimt latiem".  

16. 125.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "kad transportlīdzeklis ir pārkāpēja īpašumā un";

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus "līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz simt latiem".  

17. 126.pantā:

aizstāt ceturtās daļas sankcijā vārdus "līdz piecdesmit latiem" ar vārdiem "no piecdesmit līdz simt latiem";

aizstāt piektajā daļā vārdus "izņemot gadījumus, kad transporta līdzeklis ir pārkāpēja īpašumā un viņš ir vienīgais satiksmes negadījuma dalībnieks" ar vārdiem "izņemot gadījumus, kad satiksmes noteikumu pārkāpējs ir vienīgais satiksmes negadījuma dalībnieks";

aizstāt piektās daļas sankcijā vārdus "līdz simt latiem" ar vārdiem "no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem".  

18. Aizstāt 126.1 panta sankcijā vārdus "līdz divsimt latiem" ar vārdiem "no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem".  

19. 126.4 pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "transportlīdzeklis ir pārkāpēja īpašumā un" ar vārdiem "satiksmes noteikumu";

aizstāt otrās daļas sankcijā vārdus "līdz simt latiem" ar vārdiem "no piecdesmit līdz simt divdesmit pieciem latiem".  

20. 129.pantā:

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus "viena lata apmērā" ar vārdiem "līdz pieciem latiem";

aizstāt otrās daļas sankcijā vārdus "līdz trīsdesmit latiem" ar vārdiem "no desmit līdz piecdesmit latiem".  

21. 130.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"130.pants. Norīkojumu došana lietot transportlīdzekļus, neievērojot darba un atpūtas laika režīmu, vai lietot transportlīdzekļus, kuriem ir bojājumi, un citi transportlīdzekļu ekspluatācijas vai kontrolierīču lietošanas noteikumu pārkāpumi ";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekli, neievērojot autopārvadājumos nodarbinātajiem transportlīdzekļu vadītājiem noteikto darba un atpūtas laika režīmu, vai par darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu un organizāciju vadītājiem vai citām personām, kuras ir atbildīgas par transportlīdzekļu ekspluatāciju."  

22. 131.1 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"131.1 pants. Autopārvadājumos nodarbinātajiem transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīma neievērošana un darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšana";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Autopārvadājumos nodarbinātajiem transportlīdzekļu vadītājiem par darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no desmit līdz septiņdesmit latiem vai atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku līdz sešiem mēnešiem."  

23. Papildināt kodeksu ar 131.2 pantu šādā redakcijā:

"131.2 pants. Ziņu nesniegšana par personu, kas vadījusi transportlīdzekli, ar kuru izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums

Par ziņu nesniegšanu par personu, kas vadījusi transportlīdzekli, ar kuru izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums [izņemot gadījumus, kad transportlīdzeklis nozagts vai citādi prettiesiski izgājis no īpašnieka (valdītāja) valdījuma un par to noteiktā kārtībā paziņots Valsts policijai], -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam)."  

24. 155.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"155.pants. Tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšana";

izslēgt pirmajā daļā vārdu "maksas";

papildināt trešās daļas sankciju pēc vārdiem "naudas sodu" ar vārdu "pārdevējam";

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"Par precēm un pakalpojumiem noteiktās cenu norādīšanas kārtības neievērošanu -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par samaksas par pirkumu vai pakalpojumu vai svara vai mēra nepareizu noteikšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par tādu preču piedāvāšanu vai pārdošanu, kurām nav iespējams identificēt ražotāju vai kuru marķējumā sniegtā informācija vai marķējuma izpildījums neatbilst normatīvo aktu prasībām, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīssimt latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas."  

25. 155.1 pantā:

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.";

izteikt ceturtās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas."  

26. Izteikt 155.2 panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, vai bez konfiskācijas."  

27. 155.3 pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārda "spirtu" ar vārdiem "vai bez konfiskācijas";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus un spirtu vai bez konfiskācijas, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus un spirtu vai bez konfiskācijas."  

28. Izteikt 155.5 pantu šādā redakcijā:

"155.5 pants. Preču derīguma termiņa neievērošana

Par tādu preču realizāciju, kurām beidzies derīguma termiņš vai kurām nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā norādīts derīguma termiņš, -

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas."  

29. 155.6 pantā:

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārda "dīzeļdegvielu" ar vārdiem "vai bez konfiskācijas";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības vietās esošo benzīnu un dīzeļdegvielu vai bez konfiskācijas, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošo benzīnu un dīzeļdegvielu vai bez konfiskācijas."  

30. Izslēgt 155.7 pantu.  

31. Izteikt 156.pantu šādā redakcijā:

"156.pants. Darījumu apliecinoša dokumenta neizsniegšana

Par darījumu apliecinoša dokumenta (čeka) neizsniegšanu klientiem, pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus, -

uzliek naudas sodu no pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas vietās, kur tirgo ar akcīzes nodokli apliekamās preces, -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, vai bez konfiskācijas."  

32. Izteikt 156.1 panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, vai bez konfiskācijas."  

33. Izteikt 156.2 panta trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar akcīzes nodokli apliekamās preces, kas atrodas tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, vai bez konfiskācijas."  

34. Papildināt kodeksu ar 159.4, 159.5 un 159.6 pantu šādā redakcijā:

"159.4 pants. Noteiktās kārtības pārkāpšana iezīmēto (marķēto) naftas produktu izmantošanā

Par iezīmēto (marķēto) naftas produktu izmantošanu par degvielu mehāniskajos transportlīdzekļos vai izmantošanu citādi, nevis par kurināmo -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, - no tūkstoš līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus, kā arī transportlīdzekli, kurā tie izmantoti, vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, - no divtūkstoš līdz četrtūkstoš latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus, kā arī transportlīdzekli, kurā tie izmantoti, vai bez konfiskācijas.  

159.5 pants. Iezīmēto (marķēto) naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) vielu slēpšana, likvidēšana vai citāda neitralizēšana (iznīcināšana)

Par iezīmēto (marķēto) naftas produktu iezīmēšanas (marķēšanas) vielu slēpšanu, likvidēšanu vai citādu neitralizēšanu (iznīcināšanu) nolūkā iezīmētos (marķētos) naftas produktus izmantot vai nodot citām personām citādai izmantošanai, nevis par kurināmo -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, - līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā, -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, līdz četrtūkstoš latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas.  

159.6 pants. Iezīmēto (marķēto) naftas produktu glabāšana neatļautās tvertnēs

Par iezīmēto (marķēto) naftas produktu glabāšanu tvertnēs, kuras nav savienotas ar attiecīgo katlumāju, krāsni, citu iekārtu vai ierīci, kurā naftas produktus izmanto par kurināmo, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, - līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā, -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām, pie kurām atrasti minētie naftas produkti, - līdz četrtūkstoš latiem, konfiscējot atrastos naftas produktus vai bez konfiskācijas."  

35. 163.1 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"163.1 pants. Dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu uzglabāšanas, realizācijas un marķēšanas noteikumu pārkāpšana ";

aizstāt pirmajā daļā vārdu "tādām" ar vārdu "tādu";

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"Par dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu marķēšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot nemarķētos dārgmetālus, dārgakmeņus un to izstrādājumus vai bez konfiskācijas.";

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu un aizstāt tajā vārdus "un otrajā" ar vārdiem "otrajā un trešajā".  

36. Papildināt 165.2 pantu pēc vārda "reģistrā" ar vārdiem "par ziņu nesniegšanu".  

37. Izslēgt 165.3 panta sankcijā vārdus "atņemot tiesības ieņemt šos amatus vai bez tā".  

38. Izteikt 166.9, 166.10, 166.11 un 166.12 pantu šādā redakcijā:

"166.9 pants. Preču un pakalpojumu kvalitātes nenodrošināšana

Par nepienācīgas kvalitātes preces vai pakalpojuma piedāvāšanu vai pārdošanu, izņemot likumā noteikto gadījumu, kad pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs ir informējis patērētāju par zemāku kvalitāti un patērētājs ir piekritis iegādāties šādu preci vai pakalpojumu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīssimt latiem.

Par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošas kvalitātes degvielas realizāciju -

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot degvielu, kuras kvalitāte neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, vai bez konfiskācijas.  

166.10 pants. Pieļaujamā kaitīgo vielu daudzuma pārsniegšana precēs

Par tādu preču izgatavošanu, piedāvāšanu vai pārdošanu, kurās ķīmisko vielu vai elementu daudzums vai radiācijas līmenis pārsniedz normatīvajos aktos noteiktās normas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem, konfiscējot šīs preces.  

166.11 pants. Patērētāja prasījuma pieņemšanas un izskatīšanas kārtības neievērošana, preču un pakalpojumu garantijas nosacījumu nepildīšana

Par patērētāja prasījuma attiecībā uz nepienācīgas kvalitātes preci vai pakalpojumu pieņemšanas vai izskatīšanas kārtības neievērošanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz trīssimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz piecsimt latiem.

Par preču vai pakalpojumu garantijas saistību nepildīšanu vai garantijas apjoma samazināšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu līdz piecsimt latiem.  

166.12 pants. Informācijas nesniegšana par preci, pakalpojumu, ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju

Par normatīvajos aktos noteiktās informācijas nesniegšanu par preci, pakalpojumu, ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju vai par nepilnīgas vai nepatiesas informācijas sniegšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīssimt latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti attiecībā uz degvielu, -

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz divtūkstoš latiem."  

39. 166.13 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz desmittūkstoš latiem."  

40. 166.14 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"166.14 pants. Preču un pakalpojumu drošuma prasību neievērošana ";

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīstūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas."  

41. 166.15 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem, konfiscējot šīs preces vai bez konfiskācijas.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Par alkoholisko dzērienu uzglabāšanu bez to kvalitāti apliecinošiem dokumentiem vai bez norādes uz tiem un atbilstoša marķējuma tirdzniecības (realizācijas) vietās un ar tām iekšējā saistībā esošajās telpās, kā arī par normatīvo aktu prasībām neatbilstoši marķētu alkoholisko dzērienu realizāciju vai nodošanu realizācijai -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos alkoholiskos dzērienus vai bez konfiskācijas.";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Par tabakas izstrādājumu nenodrošināšanu ar atbilstības sertifikātu vai tabakas izstrādājumu realizēšanu bez atbilstības sertifikāta vai bez norādes uz to -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot tabakas izstrādājumus, kuriem nav izsniegts atbilstības sertifikāts, vai bez konfiskācijas."  

42. Izteikt 166.16 pantu šādā redakcijā:

"166.16 pants. Rakstveida līguma neslēgšana ar patērētāju un atteikuma tiesību nenodrošināšana patērētājam

Par rakstveida līguma neslēgšanu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai par noteiktās kārtības neievērošanu, slēdzot līgumu vai izpildot noslēgtu līgumu ar patērētāju, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīssimt latiem.

Par atteikuma tiesību nenodrošināšanu patērētājiem normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz trīssimt latiem."  

43. Izteikt 166.20 pantu šādā redakcijā:

"166.20 pants. Tabakas izstrādājumu uzglabāšanas un realizācijas noteikumu pārkāpšana

Par nemarķētu vai normatīvo aktu prasībām neatbilstoši marķētu tabakas izstrādājumu uzglabāšanu, realizāciju un nodošanu realizācijai (vai nodošanu realizācijai ar citiem nosacījumiem), izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām uzliek naudas sodu līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.

Par tabakas izstrādājumu realizāciju, neievērojot nosacījumu tos realizēt tikai slēgtā iepakojumā, -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas."  

44. Izteikt 169.3 pantu šādā redakcijā:

"169.3 pants. Ar akcīzes nodokli apliekamo preču uzglabāšanas un pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Par ar akcīzes nodokli apliekamo preču uzglabāšanas vai pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot nelikumīgi uzglabātās vai pārvadātās preces un to pārvadāšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas."  

45. 173.2 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šos materiālus vai bez konfiskācijas.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no tūkstoš līdz divtūkstoš piecsimt latiem, konfiscējot šos materiālus vai bez konfiskācijas."  

46. 174.3 pantā:

aizstāt pirmās daļas sankcijā vārdus "divdesmit pieciem latiem" ar vārdiem "simt latiem";

aizstāt otrās daļas sankcijā vārdus "piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt piecdesmit latiem".  

47. Papildināt kodeksu ar 174.4 pantu šādā redakcijā:

"174.4 pants. Prostitūcijas ierobežošanas noteikumu pārkāpšana

Par prostitūcijas ierobežošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."  

48. Izteikt 190.6 pantu šādā redakcijā:

"190.6 pants. Prettiesiska rīcība ar ziņām, kas saņemtas no Iedzīvotāju reģistra

Par Iedzīvotāju reģistra ziņu izmantošanu pretēji norādītajam mērķim, ja tās saņemtas no Iedzīvotāju reģistra pēc rakstveida pieprasījuma vai rakstveida vienošanās, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz tūkstoš latiem."  

49. 201.5 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš piecsimt latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz tūkstoš piecsimt latiem.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tos izdarījusi persona, kura jau ir administratīvi sodīta par šā panta otrajā daļā paredzēto pārkāpumu, -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz divtūkstoš piecsimt latiem."

50. 201.34 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš piecsimt latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz divtūkstoš piecsimt latiem."  

51. Papildināt 205.pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) pašvaldību amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu."  

52. Izteikt 210.pantu šādā redakcijā:

"210.pants. Pašvaldību administratīvās komisijas

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata šā kodeksa 44., 53.1 (par pārkāpumiem, ko izdarījusi persona), 89., 93., 94.pantā, 95.panta pirmajā daļā, 96. - 98., 98.1, 98.2, 100., 102.1, 103., 103.2, 103.6, 106. - 108.pantā, 111.panta trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā (par pārkāpumu izdarīšanu Nacionālo bruņoto spēku lidlaukos, kurus neizmanto civilā aviācija, vai šādu lidlauku tuvumā), 138. (par pārkāpumiem autotransportā), 140., - 142. (par pārkāpumiem, kas saistīti ar apdzīvoto vietu ielām), 144., 148., 149., 149.1, 149.2, 150., 152., 155., 155.5 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 156.4 panta pirmajā daļā (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu sastādījušas tādas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietu), 172., 172.1 pantā, 173.panta pirmajā daļā, 176., 185. - 190., 197. (izņemot lietas par gadījumiem, kad zīmogus vai plombas uzlikusi valsts iestādes amatpersona) un 202. - 204.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata arī administratīvo pārkāpumu lietas par pašvaldību saistošo noteikumu pārkāpumiem."  

53. Papildināt kodeksu ar 211.3 pantu šādā redakcijā:

"211.3 pants. Pašvaldību amatpersonas, kas kontrolē transportlīdzekļu apstāšanos vai stāvēšanu

Kontroli pār transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem realizē pašvaldības domes (padomes) pilnvarotas institūcijas (amatpersonas).

Amatpersonas, izskatot lietas par minēto noteikumu pārkāpšanu, var uzlikt naudas sodu līdz pieciem latiem."  

54. Izteikt 213.pantu šādā redakcijā:

"213.pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1 pantā, 116.panta otrajā daļā, 126.2 panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 150.1 pantā, 155.3 panta otrajā daļā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6 panta otrajā daļā, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1 pantā, 160.1 panta otrajā daļā, 165.4, 165.5 pantā, 165.6 panta otrajā daļā, 166.2 - 166.4, 166.7, 166.8, 166.17 pantā, 166.20 panta otrajā daļā, 166.21 - 166.25, 166.28 - 166.30, 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175., 175.1, 175.2, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.2, 190.3, 190.5, 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 194.1, 200., 201.1 - 201.9, 201.39 - 201.48, 204.1 - 204.4 pantā, 204.5 panta otrajā daļā un 204.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."  

55. 214.pantā:

izslēgt pirmajā daļā un otrās daļas 2. un 3.punktā vārdus "[izņemot lietas par transportlīdzekļu vadīšanu bez transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas apliecinoša dokumenta (polises)]";

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "126.3" ar skaitli "126.4", pēc skaitļa "131." - ar skaitļiem "131.1, 131.2", pēc skaitļa un vārdiem "155.6 panta pirmajā daļā" - ar skaitļiem un vārdiem "159.4, 159.5 un 159.6 pantā" un pēc skaitļa un vārdiem "173.panta otrajā daļā" - ar skaitli "174.4";

aizstāt otrās daļas 2.punktā skaitli un vārdu "171.pantā" ar skaitli un vārdiem "171.panta pirmajā daļā";

aizstāt otrās daļas 3.punktā skaitli un vārdus "122.1 panta pirmajā daļā" ar skaitli un vārdiem "122.1 panta pirmajā un otrajā daļā".  

56. Izteikt 215.1 pantu šādā redakcijā:

"215.1 pants. Valsts ieņēmumu dienests

Valsts ieņēmumu dienests izskata šā kodeksa 155.1 - 155.3, 155.5, 155.6, 156., 156.1 - 156.3 pantā, 156.4 panta pirmajā daļā, 159., 159.4 - 159.6 pantā, 160.1 panta pirmajā daļā, 163.1, 165.2, 166., 166.2, 166.6 pantā, 166.9 panta otrajā daļā, 166.12 panta trešajā daļā, 166.14 panta otrajā daļā, 166.15 panta otrajā un trešajā daļā, 166.20 pantā, 166.27 - 166.31, 169.3, 190.7 un 201.10 - 201.18 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas).

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts ieņēmumu dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un viņa vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktori un viņu vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvaroti struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, -

naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes direktors un viņa vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu muitu priekšnieki un viņu vietnieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti 190.7 un 201.10 - 201.18 pantā, -

naudas sodu līdz seštūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) pārējās Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktoru pilnvarotas amatpersonas -

naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."  

57. Izteikt 215.4 pantu šādā redakcijā:

"215.4 pants. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs izskata šā kodeksa 155.panta pirmajā, otrajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajā pantā minētajiem pārkāpumiem sastādījušas centra amatpersonas, kā arī 155.5 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 166.9 panta pirmajā daļā, 166.10, 166.11 pantā, 166.12 panta pirmajā un otrajā daļā, 166.13 pantā, 166.14 panta pirmajā daļā un 166.15 panta pirmajā daļā (izņemot lietas par pārkāpumiem pārtikas un ārstniecības līdzekļu apritē, sadzīvē lietojamo ķīmisko vielu un ķīmisko produktu realizācijā) un 166.16 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Patērētāju tiesību aizsardzības centra vārdā ir tiesīgi:

1) Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktors un viņa vietnieki - naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Patērētāju tiesību aizsardzības centra daļu vadītāji un reģionālo struktūrvienību vadītāji - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem un piemērot konfiskāciju;

3) Patērētāju tiesību aizsardzības centra vecākie inspektori un inspektori - naudas sodu līdz simt latiem."  

58. Izslēgt 215.5 pantu.  

59. Izslēgt 215.7 pantu.  

60. Izslēgt 221.3 pantu.  

61. Izslēgt 226.pantu.  

62. Izteikt 226.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Robežsardze izskata šā kodeksa 114.2, 124.pantā, 126.panta pirmajā daļā, 126.2 panta pirmajā daļā, 126.4 panta pirmajā daļā, 194., 194.1 un 194.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."  

63. 228.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "166.10" ar vārdu un skaitli "un 166.11";

izslēgt pirmajā daļā skaitli un vārdus "un 166.16 panta pirmajā daļā";

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) galvenais valsts sanitārais inspektors un viņa vietnieki - naudas sodu līdz trīstūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;".  

64. Izslēgt 230.1 un 230.2 pantu.  

65. Izteikt 230.3 pantu šādā redakcijā:

"230.3 pants. Ciltsdarba valsts inspekcija

Ciltsdarba valsts inspekcija izskata šā kodeksa 105.1 - 105.5 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Ciltsdarba valsts inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Ciltsdarba valsts inspekcijas priekšnieks un viņa vietnieks - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem;

2) Ciltsdarba valsts inspekcijas inspektori - naudas sodu līdz septiņdesmit pieciem latiem."  

66. Izslēgt 230.4 pantu.  

67. Izteikt 230.5 pantu šādā redakcijā:

"230.5 pants. Valsts augu aizsardzības dienests

Valsts augu aizsardzības dienests izskata šā kodeksa 101., 102., 102.1, 102.2, 103. un 103.5 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts augu aizsardzības dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts augu aizsardzības dienesta galvenie inspektori - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Valsts augu aizsardzības dienesta vecākie inspektori un inspektori - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."  

68. Izslēgt 230.7 pantu.  

69. Izteikt 230.9 pantu šādā redakcijā:

"230.9 pants. Sanitārā robežinspekcija

Sanitārā robežinspekcija izskata šā kodeksa 42.2, 102., 102.2, 108., 108.1, 108.3 un 108.4 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Sanitārās robežinspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Sanitārās robežinspekcijas priekšnieks un viņa vietnieki - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Sanitārās robežinspekcijas kontroles punktu priekšnieki un viņu vietnieki - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem;

3) vecākie valsts sanitārie robežinspektori un valsts sanitārie robežinspektori - naudas sodu līdz simt latiem."  

70. Papildināt kodeksu ar 230.10 pantu šādā redakcijā:

"230.10 pants. Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests

Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienests izskata šā kodeksa 103.3 un 103.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta direktors - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Augkopības produkcijas kvalitātes valsts kontroles dienesta vecākie inspektori un inspektori - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem."  

71. Papildināt kodeksu ar 231.3 pantu šādā redakcijā:

"231.3 pants. Radiācijas drošības centrs

Radiācijas drošības centrs izskata šā kodeksa 87.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Radiācijas drošības centra vārdā ir tiesīgi:

1) Radiācijas drošības centra direktors, viņa vietnieks un galvenais radiācijas drošības inspektors - naudas sodu līdz piectūkstoš latiem;

2) Radiācijas drošības centra radiācijas drošības valsts inspektori - naudas sodu līdz tūkstoš latiem."  

72. Aizstāt 239.panta 2.punktā vārdu "sešpadsmit" ar vārdu "četrpadsmit".  

73. 247.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "likumdošanas" ar vārdu "normatīvais";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Ja aktā tas nav paredzēts, tad šo sarakstu nosaka Ministru kabinets, Valsts kontrole, attiecīgā ministrija, Latvijas Banka vai institūcija, kura saskaņā ar šo likumu ir pilnvarota izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas."  

74. 257.pantā:

papildināt pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārda "apskates" ar vārdiem "kā arī pārkāpuma konstatācijas brīdī";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"Ja transportlīdzeklis tiek vadīts alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā vai bez vadīšanas tiesībām vai ja transportlīdzekļa piederību nav iespējams noskaidrot, transportlīdzekli var novietot speciālā maksas stāvvietā. Amatpersona, kas veikusi pasākumus transportlīdzekļa novietošanai speciālajā maksas stāvvietā, par to nekavējoties paziņo Valsts policijas teritoriālajai dežūrdaļai (dežurantam pēc transportlīdzekļa atrašanas vietas), kā arī divdesmit četru stundu laikā nosūta paziņojumu personai, uz kuras vārda attiecīgais transportlīdzeklis reģistrēts, par tā novietošanu speciālajā maksas stāvvietā."  

75. Aizstāt 299.panta otrajā daļā vārdu "sešpadsmit" ar vārdu "četrpadsmit".  

76. 304.pantā:

papildināt 2.punktu pēc vārdiem "šā kodeksa" ar skaitli un vārdiem "155.panta septītajā daļā", pēc skaitļa un vārdiem "156.2 panta trešajā daļā" - ar skaitļiem "159.4 - 159.6" un izslēgt skaitli un vārdus "166.16 panta otrajā daļā";

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 156.panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 159.4 - 159.6, 163.1, 166.2 pantā, 166.9 panta otrajā daļā, 166.14 panta otrajā daļā, 166.15 panta otrajā un trešajā daļā, 166.20, 166.31, 169.3 un 201.10 - 201.15 pantā."

Pārejas noteikumi  

1. 87.1 un 231.3 pants stājas spēkā vienlaikus ar likuma "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" spēkā stāšanos.

2. Grozījumi 215.1, 215.5, 226.pantā un 304.panta 8.punktā stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgu grozījumu Alkohola aprites likumā spēkā stāšanos.

3. Naudas sods par transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu tiek ieskaitīts attiecīgās pašvaldības budžetā.

4. Pašvaldības uz publiskā lietojumā esošiem ceļiem nav tiesīgas izveidot privātas transportlīdzekļu stāvvietas.

5. Maksu par pašvaldību publisko transportlīdzekļu stāvvietu izmantošanu nosaka pašvaldības atbilstoši to administratīvās teritorijas zonām.

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 23.martā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada 13.aprīlī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 23.03.2000.Stājas spēkā: 27.04.2000.Zaudē spēku: 01.07.2020.Tēma: Tiesu vara; Administratīvais process; Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 131/132, 13.04.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
4478
27.04.2000
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"