Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. 13. panta:

papildināt otro daļu pēc skaitļiem «121. - 129.» ar skaitli «555.3»; teikt otrajā daļā iekavās minēto piebildi šādā redakcijā;

«(izņemot personas, kuras ir izdarījušas šā kodeksa 155.3 un175. pantā paredzētos pārkāpumus)».

2. Izteikt 26. panta pirmās dalās pirrno teikumu šādā redakcijā: «Maksimālais sods, ko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem uzliek par administratīvajiem pārkāpumiem, ir divsimt piecdesmit lati.»

3. Izteikt 28. pantu šādā redakcijā:

«28. pants. Priekšmeta - administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rīka vai tiešā objekta - konfiskācija

Priekšmeta - administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rīka vai tiešā objekta - konfiskācija nozīmē šā priekšmeta piespiedu bezat-līdzības nodošanu valsts īpašumā. Konfiscēt var tikai pārkāpēja personiskajā īpašumā esošu priekšmetu, bet lietās par pārkāpumiem tirdzniecībā vai uzņēmējdarbībā - arī citu personu īpašumā esošus priekšmetus.

Konfiskācijas piemērošanas kārtību un nekonfīscējamo priekšmetu sarakstu nosaka Šis kodekss un citi likumdošanas akti.»

4. 155. pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju Šādā redakcijā: «uzliek naudas sodu no septiņdesmit pieciem līdz simt latiem»; izteikt otro daju šādā redakcijā:

«Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīva soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.»

5. Papildināt kodeksu ar šāda satura 155. 1, 155.2, 155.3, 155.4 un 155.5 pantu:

«155. l pants. Preču uzskaites kārtības neievērošana Par noteiktās preču saņemšanas (iepirkšanas) dokumentu noformēšanas un preču (pakalpojumu) uzskaites kārtības neievērošanu veikalos, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos un citās tirdzniecības (pakalpojumu sniegšanas) vietās - uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

155.2 pants. Kases operāciju uzskaites kartības neievērošana

Par noteiktās kases ieņēmumu un izdevumu reģistrēšanas (uz. skaites) kārtības neievērošanu uzņēmumos, veikalos, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos un citās tirdzniecības (pakalpojumu sniegšanas) vietās -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.

155.3 pants. Alkoholisko dzērienu un spirta tirdzniecība neatļautās vietās

Par alkoholisko dzērienu un spirta tirdzniecību neatļautās vietās -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus un spirtu.

Par tām pašām darbībām, ja tās izdarījusī persona, kura gada laikā jau administratīvi sodīta par Šā panta pirmajā daļa paredzēto pārkāpumu, -

uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot tirdzniecības vielās esošos alkoholiskos dzērienus un spirtu, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus un spirtu.

I55.4 pants. Tirdzniecība neatjautās vietās

Par ielu tirdzniecību neatļautās vietās, kā ari par tirdzniecību gājēju apakšzemes pārejās, dzelzceļa staciju, lidostu un autoostu zālēs, gaiteņos un satiksmes ejās, izņemot tirdzniecību speciāli iekārtotās, tirdzniecībai paredzētās stacionārās telpās (vietās), -

konfiscē tirdzniecībai neatļautajās vietās esošās preces.

155.5 pants. Preču realizācijas termiņa neievērošana

Par tādu preču realizāciju, kurām izbeidzies noteiktais realizācijas termiņš vai kurām nav paredzētā marķējuma ar realizācijas beigu termiņa norādi, ja tāds noteikts ar likumu, ar Ministru kabi rieta vai citiem tirdzniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, - uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs preces.»

6. Izteikt 156.1 pantu šādā redakcija:

«156.1 pants. Kases aparātu lietošanas noteikumu neievērošana

Par kases aparātu bojāšanu, bojātu kases aparātu izmantošanu, patvarīgu darba programmas maiņu vai citām darbībām, kas ir pretrunā ar kases aparātu lietošanas noteikumiem, -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.»

7. papildināt kodeksu ar šāda satura 156.2 pantu:

«156.2 pants. Noteikumiem atbilstošu kases aparātu neuzstādīšana un neizmantošana

Par noteikumiem atbilstošu kases aparātu neuzstādīšanu un neizmantošanu kases un norēķinu operāciju veikšanai tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un sadzīves pakalpojumu uzņēmumos, citās tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas, kur to nepieciešamību nosaka likumi vai attiecīgi lēmumi, kā arī valūtas maiņas punktos -

uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem.»

8. Izteikt 166.1 pantu Šādā redakcijā:

«166.1 pants. Tirdzniecības uzraudzības valsts komitejas vai Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu norādījumu nepildīšana

Par Tirdzniecības uzraudzības valsts komitejas vai Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu kompetencē esošajos jautājumos doto norādījumu un priekšrakstu nepildīšanu, kā arī par šo amatpersonu kavēšanu realizēt to likumīgās tiesības -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.»

9. 166.6 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šāda redakcijā: «uzliek naudas sodu no simt līdz simt piecdesmit latiem»; izteikt otrās dalās sankciju šādā redakcijā:

«uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem,»

10. Izteikt 205. panta 6. punktu šādā redakcijā:

«6) policijas iestādes, Tirdzniecības uzraudzības valsts komitejas amatpersonas, Valsts ieņēmumu dienesta iestādes un citas iestādes (amatpersonas), kas norādītas šajā kodeksā vai tam pilnvarotas ar pašvaldību institūciju lēmumiem.»

11. Papildināt 210. panta pirmo daļu pēc skaitļa «155.» ar šādu tekstu: «pantā (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu sastādīju-šastādas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lielu)».

12. Papildināt 212. panta pirmo teikumu pēc vārdiem «šā kodeksa» ar skaitli un vārdu «155.3 un».

13. 213. pantā:

izslēgt pirmajā daļā skaitļus «156.1, 166.9-166.17»;

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa «152. ar skaitli un vārdiem «155.3 panta otrajā daļa», pēc skaitļa «156.» - ar vārdiem «panta trešajā daļā».

14. Papildināt 214. panta pirmo daļu pēc skaitļiem «138.-139.» ar skaitļiem un vārdiem «155.3 panta pirmajā daļā, 155.4».

15. Papildināt kodeksu ar šāda satura 214.1 pantu: «214.1 pants. Pašvaldības policija

Pašvaldības policijas iestādes izskata Šā kodeksa 155.3 panta pir mājā daļā un 155.4 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus pašvaldības policijas iestāžu vārdā ir tiesīgi pašvaldības policijas priekšnieks un viņa vietnieks - uzlikt naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.»

16. Izteikt 215.1 pantu šādā redakcijā:

«215.1 pants. Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontroles iestādes

Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontroles iestādes izskata Šā kodeksa 155.1, 155.2, 156.1, 156.2 pantā (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīva pārkāpuma lietu), 159. pantā, 160.1 panta pirmajā daļā, 166. un 166.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu kontroles iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu kontroles departamenta direktors un viņa vietnieks, rajonu (republikas pilsētu) nodokļu inspekciju priekšnieki un viņu vietnieki - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) nodokļu kontroles iestāžu galvenie inspektori un inspektori - naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem,»

17. Papildināt kodeksu ar šāda satura 215.4 pantu:

«215.4 pants. Tirdzniecības uzraudzības valsts komiteja

Tirdzniecības uzraudzības valsts komiteja izskata šā kodeksa 155, 155.1, 155.2, 155.5 pantā, 156. panta pirmajā un otrajā daļā, 156,1, 156.2 un 166.9-166.17 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Tirdzniecības uzraudzības valsts komitejas vārdā ir tiesīgi:

1) Tirdzniecības uzraudzības valsts komitejas priekšsēdētājs un viņa vietnieki, daļu vadītāji, reģionālo dienestu vadītāji - naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Tirdzniecības uzraudzības valsts komitejas reģionālo dienestu galvenie speciālisti un speciālisti - naudas sodu līdz simt latiem.»

18. Aizstāt 254. panta 1. punktā vārdus «policijas iestādes» ar vārdiem «policijas darbinieki (amatpersonas) - ja neatļautās vietās tirgo alkoholiskos dzērienus un spirtu, ja organizē tirdzniecību neatļautās vietās».

19. Izteikt 255. panta trešo daļu šādā redakcija:

«Personu, kura tirgo alkoholiskos dzērienus un spirtu neatļautās vietās, ir izdarījusi sīko huligānismu vai pārkāpusi sapulču, mītiņu, ielu gājienu un demonstrāciju organizēšanas un norises kārtību, var aizturēt, līdz tiesnesis vai policijas iestādes priekšnieks (priekšnieka vietnieks) izskata lietu.»

20. 287. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa «152. ar skaitli un vārdiem «155.3 panta otrajā daļā», pēc skaitļa «156.» - ar vārdiem «panta trešajā daļā»;

izslēgt pirmajā daļā skaitļus «156.1, 166.9-166.17».

21. Papildināt 304. panta trešo rindkopu pēc vārdiem «šā kodeksa» ar skaitļiem «155.3, 155.4».

Likums Saeimā pieņemts 1993. gada 4. novembrī

Valsts prezidents G. ULMANIS

Rīgā 1993. gada 10. novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 04.11.1993.Stājas spēkā: 24.11.1993.Zaudē spēku: 01.07.2020.Tēma: Tiesu vara; Administratīvais process; Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 104, 10.11.1993.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 33, 25.11.1993.; Diena, 249, 17.11.1993.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
59919
24.11.1993
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)