Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Aizstāt 26.panta pirmajā daļā skaitli "149.15" ar skaitli "152.".

2. Izteikt 41.pantu šādā redakcijā:

"41.pants. Darbu regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana

Par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu, izņemot gadījumu, kas noteikts šā panta otrajā daļā, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai - līdz piecsimt latiem.

Par tādas personas nodarbināšanu, ar kuru nav noslēgts darba līgums, -

uzliek naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai līdz trīssimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai - līdz tūkstoš latiem.

Par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai - līdz piecsimt latiem.

Par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, kas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, -

uzliek naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai - līdz tūkstoš latiem.

Par darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai slēpšanu -

uzliek naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai - līdz septiņsimt piecdesmit latiem.

Par tāda darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai slēpšanu, kura rezultātā nodarbinātajam radušies smagi veselības traucējumi vai ir iestājusies viņa nāve, -

uzliek naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai - līdz tūkstoš latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai - līdz tūkstoš latiem.

Par šā panta otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai - no piecsimt līdz piectūkstoš latiem.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai - līdz tūkstoš latiem.

Par šā panta ceturtajā un piektajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai - līdz piectūkstoš latiem.

Par šā panta sestajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu darba devējam - fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai - līdz desmittūkstoš latiem."

3. Papildināt 41.1 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,-

uzliek naudas sodu amatpersonai vai darba devējam - fiziskajai personai no divsimt līdz piecsimt latiem, darba devējam - juridiskajai personai no piecsimt līdz tūkstoš latiem."

4. Izteikt 59.pantu šādā redakcijā:

"59.pants. Piesārņojošo vielu emisija gaisā, ūdeņos un ūdens objektos, pārsniedzot atļaujā noteiktos emisijas limitus

Par piesārņojošo vielu emisiju gaisā, ūdeņos vai ūdens objektos, pārsniedzot atļaujā noteiktos emisijas limitus, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no simt līdz tūkstoš latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz piectūkstoš latiem."

5. Izteikt 64.pantu šādā redakcijā:

"64.pants. Ūdens objektu lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par hidrotehnisko vai citu darbu patvaļīgu veikšanu ūdens objektos vai ūdens­teču un ūdenstilpju aizsargjoslās; mazo hidroelektrostaciju tehnisko noteikumu, ekspluatācijas noteikumu un ūdens resursu lietošanas atļaujas nosacījumu pārkāpšanu; ūdenssaimniecisko būvju, ietaišu vai ūdens objektu ekspluatācijas noteikumu vai hidrotehnisko būvju drošuma programmas pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem."

6. Izteikt 80.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Par makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no pieciem līdz piecdesmit latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas."

7. Izteikt 82.pantu šādā redakcijā:

"82.pants. Baltijas jūras un iekšējo jūras ūdeņu piesārņošana no kuģiem

Par Latvijas Republikas ekskluzīvās ekonomiskās zonas, teritoriālo ūdeņu vai iekšējo jūras ūdeņu (arī jūras ostu akvatoriju un upju grīvu) piesārņošanu ar atkritumiem, notekūdeņiem, naftu, naftas produktiem vai citām piesārņojošām vielām no kuģiem vai citiem peldošiem līdzekļiem, ierīcēm vai būvēm jūrā, gaisa kuģiem -

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz trīstūkstoš latiem, bet juridiskajām personām - no tūkstoš līdz desmittūkstoš latiem."

8. Izteikt 82.2 pantu šādā redakcijā:

"82.2 pants. Neziņošana par Baltijas jūras un iekšējo jūras ūdeņu piesārņošanu

Par neziņošanu tuvākās ostas administrācijai par Latvijas Republikas ekskluzīvās ekonomiskās zonas, teritoriālo vai iekšējo jūras ūdeņu (arī jūras ostu akvatoriju un upju grīvu) piesārņošanu ar atkritumiem, notekūdeņiem, naftu, naftas produktiem vai citām piesārņojošām vielām no kuģiem vai citiem peldošiem līdzekļiem, ierīcēm vai būvēm jūrā, gaisa kuģiem -

uzliek naudas sodu amatpersonām no simt līdz tūkstoš latiem."

9. Papildināt 87.1 pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"Par darbības uzsākšanu ar jonizējošā starojuma avotiem bez likumā paredzētās speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem vai par šādu darbību turpināšanu pēc speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem anulēšanas vai apturēšanas vai termiņa izbeigšanās -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no simt līdz tūkstoš latiem."

10. Izteikt 88.pantu šādā redakcijā:

"88.pants. Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu (preparātu) izmantošanas noteikumu pārkāpšana

Par normatīvo aktu prasību pārkāpšanu, veicot darbības ar ķīmiskajām vielām vai ķīmiskajiem produktiem (preparātiem), -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par normatīvajos aktos noteikto ķīmisko produktu (preparātu) - laku, krāsu un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālu realizāciju bez licences veicamajai darbībai -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem."

11. Izteikt 148.panta nosaukumu un pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"148.pants. Elektronisko sakaru tīklu aizsardzības noteikumu un telefona sakaru lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par elektronisko sakaru tīklu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, kā arī par šo tīklu bojāšanu vai normāla darba traucēšanu -".

12. Izteikt 148.1 pantu šādā redakcijā:

"148.1 pants. Elektronisko sakaru pakalpojumu līguma neslēgšana un normatīvajos aktos noteiktās informācijas neietveršana elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā

Par elektronisko sakaru pakalpojumu līguma neslēgšanu ar abonentu vai normatīvajos aktos noteiktās informācijas neietveršanu ar abonentu noslēgtajā elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu amatpersonām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no simt līdz trīssimt latiem."

13. Aizstāt 149. un 149.1 pantā vārdu "telekomunikāciju" ar vārdiem "elektronisko sakaru".

14. Izteikt 149.5 panta ceturtās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam divdesmit latu apmērā, cita transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu piecsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem."

15. Izteikt 149.15 panta astotās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam trīsdesmit latu apmērā; transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas), piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu piecsimt latu apmērā un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem; transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu piecsimt latu apmērā un atņem D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem un pārējo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem, bet cita transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu piecsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem."

16. Papildināt 149.32 pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"Par pasažieru pārvadājumu veikšanu bez licences kartītes, speciālas atļaujas un patenta vai normatīvajos aktos paredzētās reģistrācijas apliecības vai par to veikšanu, pārkāpjot minēto dokumentu lietošanas noteikumus, kā arī par atteikšanos uzrādīt minētos dokumentus -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz divdesmit pieciem latiem.

Par starptautisko pasažieru pārvadājumu veikšanu, pārkāpjot noteikumus, kas ietverti starptautiskajos līgumos par pasažieru pārvadājumiem, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem."

17. Papildināt desmito "a" nodaļu ar 149.35 un 149.36 pantu šādā redakcijā:

"149.35 pants. Ātrbojīgu pārtikas produktu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumi autotransportā

Par pārvadāšanas iekārtas reģistrēto temperatūras mērījumu nesaglabāšanu normatīvajos aktos paredzēto termiņu attiecībā uz ātrbojīgiem pārtikas produktiem, kurus pārvadājot nepieciešams noteikts temperatūras režīms, -

uzliek naudas sodu pārvadātājam no desmit līdz divdesmit pieciem latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par noteiktā temperatūras režīma nenodrošināšanu ātrbojīgu pārtikas produktu pārvadāšanas laikā -

uzliek naudas sodu pārvadātājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par noteiktā temperatūras režīma nenodrošināšanu pārvadājumam paredzēto ātrbojīgu pārtikas produktu iekraušanas laikā -

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par šā panta trešajā un ceturtajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.

Par ātrbojīgu pārtikas produktu nodošanu pārvadājuma veikšanai vai iekraušanu transportlīdzeklī, kurā nav speciālās pārvadāšanas iekārtas (ja šāda iekārta attiecīgajam pārvadājumam ir nepieciešama) vai kura speciālā pārvadāšanas iekārta neatbilst tehniskajām vai sanitārajām prasībām, -

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam no simt līdz divsimt latiem.

Par šā panta sestajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz četrsimt latiem.

149.36 pants. Pašpārvadājumu noteikumu pārkāpšana

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājumu veikšanu, ja nav klāt pašpārvadājumu sertifikāta, vai par atteikšanos uzrādīt pašpārvadājumu sertifikātu -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu latu apmērā.

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājumu veikšanu, pārkāpjot pašpārvadājumu sertifikāta lietošanas noteikumus, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz divdesmit pieciem latiem, bet pārvadātājam - no simt līdz divsimt latiem.

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājumu veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegta pašpārvadājumu sertifikāta -

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt līdz divsimt latiem.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu pārvadātājam no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem."

18. Papildināt kodeksu ar 150.2 un 150.3 pantu šādā redakcijā:

"150.2 pants. Izvairīšanās no dzīvojamās mājas uzturēšanas

Par izvairīšanos no likumā noteiktā pienākuma uzturēt un apsaimniekot dzīvojamo māju -

uzliek naudas sodu līdz piecsimt latiem.

150.3 pants. Pamatpakalpojumu nesniegšana īrniekam

Par pamatpakalpojumu nesniegšanu dzīvojamās telpas īrniekam, ja likums nosaka pienākumu sniegt šādus pakalpojumus, -

uzliek naudas sodu līdz piecsimt latiem."

19. Izteikt 152.pantu šādā redakcijā:

"152.pants. Būvniecības noteikumu pārkāpšana

Par būves renovāciju, rekonstrukciju vai restaurāciju bez akceptēta projekta vai būvatļaujas (izņemot gadījumus, kas noteikti Vispārīgajos būvnoteikumos) -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt līdz trīstūkstoš latiem.

Par būves patvaļīgu būvniecību -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz piectūkstoš latiem.

Par būves izmantošanu pirms tās nodošanas ekspluatācijā -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām - no piecdesmit līdz piectūkstoš latiem.

Par tādu būvniecības normatīvu un ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, kuru neievērošana var negatīvi ietekmēt būves konstrukciju drošību, nestspēju vai noturību, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, amatpersonām - no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no simt līdz tūkstoš latiem.

Par uzbūvēto konstrukciju konservācijas vai norobežošanas neveikšanu, ja rezultātā tiek samazināta būves konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz četrsimt latiem, amatpersonām - no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecdesmit līdz tūkstoš latiem.

Par aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā noteiktā atlikto būvdarbu izpildes termiņa neievērošanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt līdz tūkstoš latiem.

Par būvdarbu, kuriem nepieciešama būvatļauja un civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, veikšanu bez būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas pret nodarīto kaitējumu trešās personas dzīvībai un veselībai un zaudējumiem trešās personas mantai -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz četrsimt latiem, amatpersonām - no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt līdz divtūkstoš latiem."

20. Papildināt kodeksu ar 155.14 pantu šādā redakcijā:

"155.14 pants. Gaisa transporta pasažieru tiesību neievērošana

Par informācijas nesniegšanu pasažieriem par viņu tiesībām sakarā ar iekāpšanas gaisa kuģī atteikšanu vai lidojuma atcelšanu, vai lidojuma ilgu kavēšanos -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecdesmit līdz simt latiem.

Par citu normatīvajos aktos noteikto gaisa transporta pasažieru tiesību neievērošanu sakarā ar iekāpšanas gaisa kuģī atteikšanu vai lidojuma atcelšanu, vai lidojuma ilgu kavēšanos -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt līdz septiņsimt latiem."

21. Izslēgt 158.pantu.

22. Izteikt 158.2 un 158.3 pantu šādā redakcijā:

"158.2 pants. Valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšana bez licences vai vispārējās atļaujas un licences vai vispārējās atļaujas nosacījumu pārkāpšana

Par valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu bez sabiedrisko pakalpojumu licences vai vispārējās atļaujas vai par sabiedrisko pakalpojumu licences vai vispārējās atļaujas nosacījumu pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz trīssimt latiem, amatpersonām - no simt līdz četrsimt latiem, bet juridiskajām personām - no simt līdz piectūkstoš latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz piecsimt latiem, amatpersonām - no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt līdz desmittūkstoš latiem.

158.3 pants. Informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas sniegšana Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai un tās likumīgo lēmumu nepildīšana

Par valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vai lietotāja rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai pēc tās pieprasījuma noteiktā termiņā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas likumīgo lēmumu nepildīšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz trīssimt latiem, amatpersonām - no simt līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz desmittūkstoš latiem."

23. Papildināt kodeksu ar 158.4 pantu šādā redakcijā:

"158.4 pants. Elektronisko sakaru tīklu nodrošināšana un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana, nenosūtot reģistrācijas paziņojumu

Par elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, nenosūtot reģistrācijas paziņojumu, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz trīssimt latiem, amatpersonām - no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz desmittūkstoš latiem."

24. Izteikt 167.1 pantu šādā redakcijā:

"167.1 pants. Akustiskā trokšņa normatīvu un vides trokšņa robežlielumu pārkāpšana

Par jebkāda veida darbību, kas rada troksni un pārsniedz attiecīgajā diennakts stundā noteikto akustiskā trokšņa pieļaujamo normatīvu vai vides trokšņa robežlielumu, -

fiziskajām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz piecsimt latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,-

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem."

25. Papildināt kodeksu ar 190.15 pantu šādā redakcijā:

"190.15 pants. Izvairīšanās no skaidras naudas deklarēšanas

Par normatīvajos aktos noteiktās skaidras naudas, ko, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, ie­ved Eiropas Kopienas muitas teritorijā vai izved no tās, nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

26. Papildināt 201.26 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem."

27. Izteikt 201.49 pantu šādā redakcijā:

"201.49 pants. Prettiesiska maksas pieprasīšana un saņemšana izglītības iestādē

Par prettiesisku maksas pieprasīšanu vai saņemšanu izglītības iestādē-

uzliek naudas sodu izglītības iestādes atbildīgajai personai no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem."

28. Papildināt kodeksu ar 201.60, 201.61, 201.62 un 201.63 pantu šādā redakcijā:

"201.60 pants. Izglītības programmas īstenošana neatbilstoši licencētajai programmai

Par izglītības programmas īstenošanu neatbilstoši licencētajai programmai -

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam vai atbildīgajai personai no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.

201.61 pants. Pedagoga, kura izglītība un profesionālā kvalifikācija neatbilst prasībām, pieņemšana darbā un darba tiesisko attiecību turpināšana ar šādu pedagogu

Par pedagoga, kura izglītība un profesionālā kvalifikācija neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, pieņemšanu darbā vai darba tiesisko attiecību turpināšanu ar šādu pedagogu -

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

201.62 pants. Ārvalstu augstskolu pārstāvniecību darbības noteikumu pārkāpšana

Par ārvalstu augstskolu pārstāvniecību darbības noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu atbildīgajai personai no simt līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz piecsimt latiem.

201.63 pants. Bērnu nometņu organizēšanas un darbības noteikumu pārkāpšana

Par bērnu nometņu organizēšanas un darbības noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu nometnes organizētājam - fiziskajai personai no piecdesmit līdz simt latiem, bet juridiskajai personai - no simt līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu nometnes organizētājam - fiziskajai personai no simt līdz divsimt latiem, bet juridiskajai personai - no divsimt līdz piecsimt latiem."

29. Papildināt kodeksu ar 204.14 un 204.15 pantu šādā redakcijā:

"204.14 pants. Aizsargātu pakalpojumu sniedzēja tiesību aizskaršana

Par ierobežotas piekļuves sistēmu nelikumīgu ražošanu, importēšanu, izplatīšanu, iznomāšanu, pārdošanu vai cita veida atsavināšanu komerciāliem mērķiem, kā arī par nelegālu ierobežotas piekļuves sistēmu uzstādīšanu, ierīkošanu, instalāciju vai izmantošanu komerciāliem mērķiem -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscējot nelegālās sistēmas vai bez konfiskācijas.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot nelegālās sistēmas.

204.15 pants. Ģerboņu un atribūtikas ar valsts ģerboni nelikumīga lietošana

Par ģerboņu reģistrā nereģistrēta ģerboņa lietošanu -

uzliek naudas sodu valsts vai pašvaldības iestādes vadītājam līdz divdesmit latiem.

Par likumā paredzētajā kārtībā neapstiprinātas atribūtikas ar valsts ģerboni lietošanu -

uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem.

Par ģerboņa lietošanu bez tā īpašnieka atļaujas -

uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem."

30. 210.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "149.1" ar skaitļiem un vārdiem "149.1 pantā, 149.32 panta septītajā un astotajā daļā, 149.33 pantā (izņemot divdesmitajā daļā paredzētos pārkāpumus)" un vārdu un skaitli "un 202."- ar skaitļiem un vārdiem "201.63 un 202.";

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "150." ar skaitļiem "150.2, 150.3".

31.Izslēgt 211.3 pantā vārdus "atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem".

32. Papildināt 213.pantu pēc skaitļa un vārdiem "149.4 panta septītajā daļā" ar skaitli un vārdiem "149.5 panta ceturtajā daļā".

33. 214.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdus "204.4 un 204.6 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "204.4, 204.6, 204.14 un 204.15 pantā";

papildināt otrās daļas 3.punktu pēc vārdiem "apakšvienību komandieri, viņu vietnieki, inspektori" ar vārdiem "jaunākie inspektori";

papildināt otro daļu ar ceturto punktu šādā redakcijā:

"4) Valsts policijas pilnvarotas amatpersonas - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 - 149.33 pantā un fiksēti ar tehniskiem līdzekļiem (fotoiekārtas vai videoiekārtas), neapturot transportlīdzekli."

34. Izteikt 214.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Pašvaldības policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1 pantā, 137.1 panta pirmajā un otrajā daļā, 155.pantā, 155.4 panta pirmajā daļā, 166.9 pantā, 166.20 panta pirmajā daļā, 170.1 pantā, 171.panta pirmajā daļā, 172.pantā, 181.panta piektajā daļā, 186.pantā, 201.35 panta trešajā un ceturtajā daļā un 204.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."

35. Papildināt 215.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa "190.7" ar skaitli "190.15".

36. 215.4 panta pirmajā daļā:

papildināt daļu pēc skaitļa "155.12" ar skaitli "155.14";

aizstāt vārdus un skaitli "un 166.16 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "166.16 un 204.14 pantā".

37. Izteikt 215.10 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izskata šā kodeksa 148.1, 158.2, 158.3 un 158.4 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."

38. Izteikt 221.pantu šādā redakcijā:

"221.pants. Autotransporta kontroles institūcijas

Autotransporta kontroles institūcijas izskata šā kodeksa 135.pantā, 136.panta ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 149.4 panta pirmajā, vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā, 149.32 panta septītajā, astotajā un devītajā daļā, 149.33, 149.34 un 149.36 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus šā panta pirmajā daļā minēto institūciju vārdā ir tiesīgi:

1) Autotransporta inspekcijas vadītājs un viņa vietnieki, Autotransporta inspekcijas Kontroles daļas vadītājs un viņa vietnieki - par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 panta pirmajā, vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā, 149.32 panta astotajā un devītajā daļā, 149.33, 149.34 un 149.36 pantā;

2) Autotransporta inspekcijas inspektori un kontrolieri - par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4panta pirmajā, vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā, 149.32 panta astotajā un devītajā daļā, 149.33 un 149.36 pantā - izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz piecdesmit latiem;

3) pašvaldības domes (padomes) izveidotā autotransporta kontroles dienesta priekšnieki, viņu vietnieki un pašvaldības domes (padomes) pilnvarotas institūcijas pārstāvji (amatpersonas) - par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 135.pantā, 136.panta ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 149.4 panta pirmajā, vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā, 149.32 panta septītajā, astotajā un devītajā daļā, 149.33 (izņemot divdesmitajā daļā paredzētos pārkāpumus) un 149.36 pantā;

4) pašvaldības domes (padomes) izveidotā autotransporta kontroles dienesta kontrolieri - par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 135.pantā, 136.panta ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 149.4 panta pirmajā, vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā, 149.32panta septītajā, astotajā un devītajā daļā, 149.33 (izņemot divdesmitajā daļā paredzētos pārkāpumus) un 149.36 pantā - izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu šā panta pirmajā daļā minēto institūciju vārdā ir tiesīgas šā panta otrajā daļā minētās amatpersonas."

39. 230.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc skaitļiem "108.1 - 108.4" ar skaitli "149.35";

papildināt trešo daļu pēc skaitļa un vārda "108.4 pantā" ar skaitli un vārdiem "149.35 panta trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā".

40. Aizstāt 231.2 panta trešajā daļā vārdus "simt latiem" ar vārdiem "divsimt latiem".

41. Izteikt 236.1 pantu šādā redakcijā:

"236.1 pants. Valsts proves uzraudzības inspekcija

Valsts proves uzraudzības inspekcija izskata šā kodeksa 163.1 un 163.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, kā arī šā kodeksa 166.10 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu tirdzniecības jomā.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts proves uzraudzības inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts proves uzraudzības inspekcijas priekšnieks un viņa vietnieki - izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz piecsimt latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Valsts proves uzraudzības inspekcijas struktūrvienību vadītāji un vecākie inspektori - izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz četrsimt latiem."

42. Aizstāt 236.3 panta otrās daļas 1.punktā vārdus "divsimt piecdesmit" ar vārdu "piecsimt".

43. Izteikt 236.9 pantu šādā redakcijā:

"236.9 pants. Izglītības valsts inspekcija

Izglītības valsts inspekcija izskata šā kodeksa 201.49, 201.50, 201.51, 201.52, 201.53, 201.54, 201.55, 201.56, 201.57, 201.58, 201.59, 201.60, 201.61 un 201.62 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Izglītības valsts inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Izglītības valsts inspekcijas vadītājs - naudas sodu līdz piecsimt latiem;

2) Izglītības valsts inspekcijas vadītāja vietnieks, departamentu direktori, daļu vadītāji - naudas sodu līdz divsimt latiem;

3) valsts galvenie inspektori - naudas sodu līdz simt latiem."

44. Papildināt 254.pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Ieslodzījuma vietu pārvaldes valsts specializētā civildienesta ierēdņi - ja pārkāpti noteikumi par vielu, priekšmetu un izstrādājumu ienešanu un nodošanu ieslodzījuma vietā."

45. Papildināt 257.panta pirmo daļu pēc vārdiem "Valsts vides dienesta priekšnieka pilnvarotas personas" ar vārdiem "vai Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors un viņa pilnvarotas personas" un pēc skaitļa un vārdiem "149.4 panta piektajā, sestajā vai septītajā daļā" - ar skaitli un vārdiem "149.5 panta ceturtajā daļā".

46. 260.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "advokāta" ar vārdu "pārstāvja";

papildināt trešās daļas pēdējo teikumu ar šādu tekstu:

"un gadījumos, ja pārkāpums ceļu satiksmē fiksēts ar tehniskiem līdzekļiem (fotoiekārtas vai videoiekārtas), neapturot transportlīdzekli."

47. Izteikt 262.pantu šādā redakcijā:

"262.pants. Pārstāvis

Persona, kuru sauc pie administratīvās atbildības, un cietušais administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanā var piedalīties ar pārstāvja palīdzību atbilstoši Administratīvā procesa likuma noteikumiem.

Ja persona, kuru sauc pie administratīvās atbildības, un cietušais ir nepilngadīgi vai arī ja viņi savu fizisko un psihisko trūkumu dēļ paši nevar realizēt savas tiesības administratīvo pārkāpumu lietās, šīs personas un cietušā intereses ir tiesīgi pārstāvēt viņu likumiskie pārstāvji (vecāki, adoptētāji, aizbildņi vai aizgādņi)."

48. Izslēgt 263.pantu.

49.Aizstāt 268.panta 5.punktā vārdus "likumiskā pārstāvja un advokāta lūgumus" ar vārdiem "un pārstāvja lūgumus".

50.Aizstāt 271.1 panta pirmajā un trešajā daļā vārdu "advokāts" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "pārstāvis" (attiecīgā locījumā).

51. Izslēgt 276.panta sesto daļu.

52. Papildināt 299.1 pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"Šā panta nosacījumi attiecināmi arī uz mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpumiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā."

53. Aizstāt 304.panta 2.punktā vārdus un skaitli "un 204.4 pantā" ar skaitļiem un vārdiem "204.4 un 204.14 pantā".

54. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4.Kodeksa 190.15 pants un grozījums 215.1 pantā par papildināšanu ar 190.15 pantu stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 22.decembrī.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2006.gada 10.janvārī

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 22.12.2005.Stājas spēkā: 24.01.2006.Zaudē spēku: 01.07.2020.Tēma: Tiesu vara; Administratīvais process; Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 5, 10.01.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
125418
24.01.2006
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"