Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likums

(Likuma nosaukums 06.06.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.07.2019.)  

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) aprite — narkotisko un psihotropo vielu un zāļu imports, eksports, tranzīts, ražošana, izgatavošana, izplatīšana, izpēte un izstrāde;

2) eksports — narkotisko un psihotropo vielu un zāļu fiziska pārvietošana no Latvijas teritorijas uz citas valsts teritoriju, izvedot no Latvijas teritorijas;

3) imports — narkotisko un psihotropo vielu un zāļu fiziska pārvietošana no citas valsts teritorijas uz Latvijas teritoriju;

4) izplatīšana — narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšana, uzglabāšana, piegāde, pārvietošana pāri valsts robežai (imports, eksports, tranzīts), pārdošana vai nodošana lietošanā par maksu vai bez maksas;

5) kravas saņēmējs — fiziskā vai juridiskā persona, kurai tiek piegādāts Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos iekļauto augu, vielu vai zāļu sūtījums. Šī persona var nebūt saņemto augu, vielu vai zāļu lietotāja;

6) narkotiskās un psihotropās zāles — zāles, kuru sastāvā ietilpst narkotiskās un psihotropās vielas;

7) narkotiskā viela — jebkura dabīga vai sintētiska viela, kas ir klasificēta atbilstoši 1961.gada 30.marta Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām un 1972.gada Protokolam par grozījumiem 1961.gada 30.marta Vienotajā konvencijā par narkotiskajām vielām un iekļauta Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos;

8) nelegālā aprite (nelegālais apgrozījums) — jebkura šā likuma noteikumiem neatbilstoša darbība ar narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm;

9) (izslēgts ar 11.05.2006. likumu);

10) psihotropā viela — jebkura dabīga vai sintētiska viela, kas ir klasificēta atbilstoši 1971.gada 21.februāra Konvencijai par psihotropajām vielām un iekļauta Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos;

11) tranzīts — narkotisko vai psihotropo vielu un zāļu pārvadājumi cauri Latvijas teritorijai, ja Latvija nav ne šo vielu un zāļu eksportētāja, ne importētāja;

12) izgatavošana — darbības, kuru rezultātā var iegūt narkotiskās vai psihotropās vielas un zāles un kuras ietver attīrīšanu, kā arī narkotisko un psihotropo vielu pārveidošanu citās vielās;

13) jauna psihoaktīva viela — jauna narkotiska viela tīrā formā vai preparātā (satur vienu vai vairākas jaunas psihoaktīvas vielas), kas nav uzskaitīta atbilstoši 1961. gada 30. marta Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām (grozīta ar 1972. gada protokolu) un var radīt veselības vai sociālos riskus, kuri ir līdzvērtīgi riskiem, ko rada vielas, kas uzskaitītas minētās konvencijas I, II vai IV sarakstā, vai arī jauna psihotropa viela tīrā formā vai preparātā, kas nav uzskaitīta atbilstoši 1971. gada 21. februāra Vienotajai konvencijai par psihotropajām vielām un var radīt veselības vai sociālos riskus, kuri ir līdzvērtīgi riskiem, ko rada vielas, kas uzskaitītas minētās konvencijas I, II, III vai IV sarakstā;

14) prekursori (sarakstos iekļautās vielas) — vielas, kuras var izmantot narkotisko vai psihotropo vielu nelegālai izgatavošanai un kuras atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra regulas (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem (turpmāk — regula Nr. 273/2004) 2. panta "a" apakšpunktam un Padomes 2004. gada 22. decembra regulas (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Kopienu un trešām valstīm (turpmāk — regula Nr. 111/2005) 2. panta "a" apakšpunktam;

15) prekursoru operators — fiziskā vai juridiskā persona, kura atbilst regulas Nr. 273/2004 2. panta "d" apakšpunktam vai regulas Nr. 111/2005 2. panta "f " apakšpunktam;

16) prekursoru lietotājs — fiziskā vai juridiskā persona, kura atbilst regulas Nr. 273/2004 2. panta "h" apakšpunktam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998., 19.06.2003., 11.05.2006., 17.10.2013. un 06.06.2019. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2019.)

2. pants. (1) Šā likuma mērķis ir noteikt narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites kārtību un novērst to nokļūšanu nelegālajā apritē, kā arī noteikt atbildību par šā likuma pārkāpumiem.

(2) Šis likums prekursoru likumīgās aprites kārtību nosaka tiktāl, ciktāl to nenosaka regula Nr. 273/2004, regula Nr. 111/2005, Komisijas 2015. gada 24. aprīļa deleģētā regula (ES) 2015/1011, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 273/2004 un Padomes regulu (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm, un ar kuru atceļ Komisijas regulu (EK) Nr. 1277/2005 un Komisijas 2015. gada 25. jūnija īstenošanas regula (ES) 2015/1013, ar ko paredz noteikumus attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem un Padomes regulu (EK) Nr. 111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešām valstīm.

(06.06.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.07.2019.)

II nodaļa
Narkotisko un psihotropo vielu, kā arī prekursoru klasifikācija

(Nodaļas nosaukums 29.04.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.06.2021.)

3.pants. (1) Augus, vielas un zāles, kuras starptautiskajās konvencijās vai saskaņā ar tām ir klasificētas kā narkotiskās vai psihotropās vielas un zāles vai kuras var izmantot šo vielu un zāļu nelegālai izgatavošanai, kā arī jebkurus citus augus, vielas un zāles ar līdzīgu farmakoloģisku iedarbību, kuru ļaunprātīga lietošana var apdraudēt veselību, atkarībā no šo augu, vielu un zāļu ļaunprātīgas lietošanas bīstamības pakāpes iekļauj Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos.

(2) Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru saraksti ir noteikti likuma "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību" 2. pielikumā.

(3) Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apriti regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijā kontrolē:

1) aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augus (Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I saraksts);

2) ļoti bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas, kuras atļauts izmantot medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem (Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru II saraksts);

3) bīstamās psihotropās vielas, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos (Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru III saraksts);

4) prekursorus, kas minēti regulā Nr.  273/2004 un regulā Nr.  111/2005 (Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru IV saraksts);

5) Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I, II vai III sarakstā iekļauto narkotisko un psihotropo vielu atvasinājumus, izomērus, struktūranalogus, aktīvos metabolītus, esterus, ēterus un sāļus (arī atvasinājumu, izomēru, struktūranalogu, aktīvo metabolītu, esteru un ēteru sāļus), kā arī zāles, kas satur minētajos sarakstos iekļautās narkotiskās un psihotropās vielas, ja normatīvajos aktos nav noteikti izņēmumi;

6) augu daļas, žāvētus augus, sapresētus augus, pulverus, tabletes, kapsulas, ekstraktus, tinktūras un jebkurus citus pagatavojumus no minētajiem augiem, kas satur vielas, kuras iekļautas Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru I sarakstā, izņemot produktus, kurus atļauts izplatīt atbilstoši normatīvajiem aktiem par pārtikas apriti.

(4) Uz vielu maisījumiem un zālēm, kuru sastāvā ir sarakstos iekļautās vielas, attiecināmi tādi paši kontroles pasākumi kā uz vielām, kuras ir to sastāvā. Ja vielu maisījumā vai zāļu sastāvā ietilpst vairākas sarakstos iekļautās vielas, piemērojami kontroles nosacījumi, kas attiecas uz šajā maisījumā vai zāļu sastāvā ietilpstošo stingrāk kontrolējamo vielu.

(19.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006., 06.06.2019. un 29.04.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.06.2021.)

4.pants. (1) Zāles vai citus maisījumus, kas satur kādu no II vai III sarakstā iekļautajām vielām, bet nerada nekādu vai rada minimālu to ļaunprātīgas izmantošanas iespēju, jo to sastāvā esošās vielas nav viegli atdalāmas tādā daudzumā, ko var ļaunprātīgi izmantot, drīkst atbrīvot no atsevišķiem šajā likumā paredzētajiem kontroles pasākumiem ar Veselības ministrijas lēmumu. Šajā lēmumā norādāmi tie kontroles pasākumi, no kuriem zāles vai citi maisījumi tiek atbrīvoti.

(2) Ar Slimību profilakses un kontroles centra lēmumu uz laikposmu līdz 12 mēnešiem no lēmuma spēkā stāšanās dienas var aizliegt vai ierobežot tādu jaunu psihoaktīvu vielu vai tās saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, lietošanu, glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai izplatīšanu, kuras nav iekļautas Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos un par kurām ir iegūta informācija no Eiropas Agrīnās brīdināšanas sistēmas vai saņemts tiesu ekspertīžu iestādes atzinums par jaunām psihoaktīvām vielām. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

(3) Jaunas psihoaktīvas vielas vai tās saturošus izstrādājumus, kuru aprite aizliegta vai ierobežota ar šā panta otrajā daļā minēto lēmumu, fiziskā vai juridiskā persona triju darbdienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas nodod Valsts policijai. Valsts policija, konstatējot, ka konkrētā kustamajā vai nekustamajā īpašumā ir veikta jaunu psihoaktīvu vielu vai tās saturošu izstrādājumu neatļauta izgatavošana, glabāšana, pārvadāšana vai realizācija, par šo faktu rakstveidā informē īpašnieku.

(4) Tādu jaunu psihoaktīvu vielu vai tās saturošu izstrādājumu glabāšanu, kuru aprite aizliegta vai ierobežota ar šā panta otrajā daļā minēto lēmumu, nodrošina Valsts policija vai izmeklēšanas iestāde, kura kriminālprocesa ietvaros izņēmusi jaunas psihoaktīvas vielas vai tās saturošus izstrādājumus (turpmāk — izmeklēšanas iestāde).

(5) Ja jaunās psihoaktīvās vielas tiek iekļautas kādā no Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu vai prekursoru sarakstiem, izmeklēšanas iestāde pieņem lēmumu par šo vielu vai tās saturošo izstrādājumu iznīcināšanu. Minētā lēmuma izpildi nodrošina Valsts policija, piemērojot kārtību, kāda noteikta normatīvajā aktā par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu.

(6) Ja jaunās psihoaktīvās vielas netiek iekļautas Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu vai prekursoru sarakstos, Valsts policija vai izmeklēšanas iestāde pieņem lēmumu par šo vielu vai tās saturošo izstrādājumu atdošanu to īpašniekam vai likumīgajam valdītājam. Valsts policija vai izmeklēšanas iestāde paziņo par to īpašniekam vai likumīgajam valdītājam, vienlaikus informējot par jauno psihoaktīvo vielu un tās saturošo izstrādājumu iznīcināšanu, ja īpašnieks vai likumīgais valdītājs divu mēnešu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas tos nebūs izņēmis. Valsts policija vai izmeklēšanas iestāde jaunās psihoaktīvās vielas vai tās saturošos izstrādājumus atdod īpašniekam vai likumīgajam valdītājam vai iznīcina, sastādot par to aktu.

(7) Šā panta otrajā daļā minēto lēmumu var apstrīdēt Veselības ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma apstrīdēšana neaptur tā darbību.

(8) Veselības ministrijas lēmumu par apstrīdēto šā panta otrajā daļā minēto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

(11.05.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2013. un 21.11.2019. likumu, kas stājas spēkā 24.12.2019.)

III nodaļa
I sarakstā iekļautie aizliegtie augi, vielas un zāles

5.pants. Aizliegts audzēt, ražot, izgatavot, importēt, eksportēt, izplatīt, reklamēt, transportēt, glabāt, nodot par atlīdzību vai bez tās, iegādāties un lietot, kā arī sūtīt cauri Latvijas teritorijai I sarakstā iekļautos augus, vielas un zāles.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 22.07.2003.)

6.pants. (1) Latvijā aizliegts audzēt miega magoni (Papaver somniferum), kokaīnkrūmus (Erythroxylum) un Indijas kaņepi (Cannabis sativa subsp. indica). Lauksaimnieciski vai citādi izmantojamās zemēs to īpašnieka vai nomnieka pienākums ir iznīcināt savas zemes platībās augošās miega magones.

(2) Rūpnieciskām vajadzībām, kā arī dārzkopības mērķiem atļauts audzēt sējas kaņepes (Cannabis sativa subsp. sativa). Audzējot sējas kaņepes rūpnieciskām vajadzībām, atļauts izmantot tikai Eiropas Savienības lauksaimniecības kultūraugu šķirņu kopējā katalogā iekļauto šķirņu sertificētas vai kaņepju saglabājamās šķirnes oficiāli pārbaudītas sēklas. Sējas kaņepes atļauts audzēt tikai atklātā laukā (tās nedrīkst audzēt telpās un segtajās platībās — siltumnīcās vai zem plēves). Zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir iznīcināt savas zemes platībās augošās kaņepes, kuras aizliegts audzēt saskaņā ar šo likumu.

(11.05.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.05.2007., 06.06.2019. un 17.06.2020. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2020.)

7.pants. Gadījumos, kad I, II un III sarakstā iekļautie augi, vielas un zāles nepieciešamas medicīniskiem un veterinārmedicīniskiem zinātniskiem pētījumiem, fizikālo un ķīmisko īpašību noteikšanai, kā arī apmācībām, personas var saņemt Zāļu valsts aģentūras izsniegtu atļauju I, II un III sarakstā iekļauto augu audzēšanai vai I, II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu apritei. Atļauju izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, kā arī prasības, kuru izpildi nodrošina atļaujas saņēmējs, saņemot, iepērkot, izlietojot, uzglabājot, uzskaitot un iznīcinot I, II un III sarakstā iekļautos augus, vielas un zāles, nosaka Ministru kabinets.

(11.05.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

7.1 pants. (1) Gadījumos, kad II un III sarakstā iekļautās vielas vai šo vielu atvasinājumi, izomēri, struktūranalogi, aktīvie metabolīti, esteri, ēteri un sāļi (arī izomēru, struktūranalogu, aktīvo metabolītu, esteru un ēteru sāļi) nepieciešami izmantošanai rūpniecībā, izņemot izmantošanu farmaceitiskiem mērķiem, persona saņem Zāļu valsts aģentūras atļauju šo vielu apritei.

(2) To II un III sarakstā iekļauto vielu un šo vielu atvasinājumu, izomēru, struktūranalogu, aktīvo metabolītu, esteru, ēteru un sāļu (arī izomēru, struktūranalogu, aktīvo metabolītu, esteru un ēteru sāļu) sarakstu, kurus saskaņā ar šā panta pirmo daļu atļauts izmantot rūpniecībā, izņemot izmantošanu farmaceitiskiem mērķiem, apstiprina Ministru kabinets.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā izsniedz, aptur un anulē šā panta pirmajā daļā minēto atļauju, kā arī prasības, kuru izpildi nodrošina atļaujas saņēmējs, saņemot, iepērkot, izlietojot, uzglabājot, uzskaitot un iznīcinot šā panta otrajā daļā minētajā Ministru kabineta apstiprinātajā sarakstā iekļautās vielas.

(06.06.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.07.2019.)

IV nodaļa
Licencēšana darbībai ar II un III sarakstā iekļautajām vielām un zālēm

8.pants. Attiecībā uz II un III sarakstā iekļautajām vielām un zālēm piemērojami tie paši nosacījumi, kādi izvirzīti medicīnā un veterinārmedicīnā izmantojamām vielām un zālēm tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.04.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.06.2021.)

9.pants. (1) Aptiekā, zāļu lieltirgotavā un zāļu ražošanā darbību ar II un III sarakstā iekļautajām vielām un zālēm veic tikai tad, kad saņemta speciāla atļauja (licence) farmaceitiskajai vai veterinārfarmaceitiskajai darbībai, kurā norādīts, ka darbība ar psihotropajām vielām un zālēm vai narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm ir atļauta.

(11) Aktīvo vielu ražotājs, importētājs vai izplatītājs darbību ar II un III sarakstā iekļautajām vielām veic tikai tad, kad saņemta speciāla atļauja (licence) aktīvo vielu ražošanai, importēšanai vai izplatīšanai, kurā norādīts, ka darbība ar narkotiskajām un psihotropajām vielām ir atļauta. Minētā licence nav nepieciešama personām, kuras saņēmušas speciālo atļauju (licenci) farmaceitiskajai vai veterinārfarmaceitiskajai darbībai zāļu vai veterināro zāļu ražošanā, kurā norādīts, ka darbība ar narkotiskajām un psihotropajām vielām ir atļauta.

(2) Licencē paredzētā darbība veicama vienīgi licencē norādītajās telpās.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.03.2000., 11.05.2006. un 06.06.2019. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2019.)

10.pants.

(Izslēgts ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

11.pants. Šā likuma 7.pantā minēto atļauju vai 9.pantā minēto licenci izsniedz tikai tad, ja:

1) juridiskā persona atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir iecēlusi par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apriti atbildīgo amatpersonu, kas neslimo ar psihisku slimību, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarību;

2) juridiskās personas dibinātāji un biedri, kā arī amatpersonas nav sodītas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kā arī nav administratīvi sodītas par pārkāpumiem, kas saistīti ar narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru apriti;

3) fiziskā persona neslimo ar psihisku slimību, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarību un nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kā arī nav administratīvi sodīta par pārkāpumiem, kas saistīti ar narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru apriti.

(19.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

12.pants. (1) Šā likuma 9.pantā minētās speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas, pārreģistrācijas, apturēšanas, atjaunošanas un anulēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Licencētās personas par izmaiņām II un III sarakstā iekļauto vielu nomenklatūrā, ražošanas metodēs, ražojamo vielu un zāļu formā un sastāvā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informē Zāļu valsts aģentūru.

(30.03.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2003., 11.05.2006., 28.10.2010. un 29.11.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

13.pants. Licencētās personas operācijas ar II un III sarakstā iekļautajām vielām vai zālēm Latvijas teritorijā drīkst veikt tikai ar tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām ir attiecīgai darbībai izsniegta licence vai atļauja.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

14.pants. (1) Lēmumu izsniegt, atteikt izsniegt vai pārreģistrēt speciālo atļauju (licenci) un lēmumu par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu, atjaunošanu vai anulēšanu pieņem Zāļu valsts aģentūra. Zāļu valsts aģentūras lēmuma par speciālās atļaujas (licences) apturēšanu vai anulēšanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

(2) Zāļu valsts aģentūra uztur un aktualizē datu bāzi un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz informāciju par uzņēmumiem, kuri saņēmuši 9.pantā minēto speciālo atļauju (licenci).

(19.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006., 28.10.2010. un 29.11.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

14.1 pants. (1) Zāļu valsts aģentūra 90 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu izsniegt speciālo atļauju (licenci) zāļu vai veterināro zāļu ražošanai, importēšanai, aktīvo vielu ražošanai, importēšanai vai lieltirgotavas atvēršanai (darbībai), kurā norādīts, ka darbības ar psihotropajām vielām un zālēm vai narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm ir atļautas, vai par atteikumu izsniegt licenci.

(2) Zāļu valsts aģentūra 30 dienu laikā vai — izņēmuma gadījumos — 90 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu pārreģistrēt speciālo atļauju (licenci) zāļu vai veterināro zāļu ražošanai vai importēšanai, kurā norādīts, ka darbības ar psihotropajām vielām un zālēm vai narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm ir atļautas, ja nepieciešams izdarīt izmaiņas informācijā:

1) par ražotajām vai importētajām zālēm, zāļu formām, vietu, kur tās ražo vai kontrolē, kā arī par kvalificēto personu;

2) par telpām, kas paredzētas zāļu ražošanai vai importēšanas darbībām, par tehnisko aprīkojumu un kontroles iespējām zāļu ražošanas, kvalitātes kontroles un uzglabāšanas procesā;

3) attiecībā uz pētāmajām zālēm — par ražojamo vai importējamo pētāmo zāļu veidiem un formām, ražošanu un importēšanas darbībām un ražošanas procesu (kā gadījumos ar vīrusu vai netradicionālo aģentu dezaktivāciju), kā arī par vietu, kur pētāmās zāles ražo, par telpām, kas paredzētas pētāmo zāļu ražošanai vai importēšanas darbībām, par tehnisko aprīkojumu un kontroles iespējām pētāmo zāļu ražošanas, kvalitātes kontroles un uzglabāšanas procesā un par kvalificēto personu.

(29.11.2012. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.06.2019. likumu, kas stājas spēkā 03.07.2019.)

15.pants. Lēmums par licences apturēšanu vai anulēšanu neatbrīvo no administratīvās vai kriminālās atbildības par šā likuma pārkāpšanu.

V nodaļa
II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu
ražošanas, importa un eksporta kontrole

16.pants. (1) Zāļu valsts aģentūra veic narkotisko un psihotropo vielu un zāļu patēriņa aprēķinu analīzi un, pamatojoties uz to, sagatavo un iesniedz ANO Starptautiskajai narkotiku kontroles padomei apstiprināšanai narkotisko un psihotropo vielu gada patēriņa kvotu.

(2) Zāļu valsts aģentūra apkopo un iesniedz ANO Starptautiskajai narkotiku kontroles padomei ceturkšņa un gada statistikas pārskatus par narkotisko un psihotropo vielu apriti.

(3) Zāļu valsts aģentūra sniedz ziņojumus ANO Starptautiskajai narkotiku kontroles padomei par tādiem pasūtījumiem vai operācijām, kas narkotiskās un psihotropās vielas un zāles varētu novirzīt nelegālajā apritē.

(4) Valsts policija sagatavo ceturkšņa pārskatu par konfiscētām un aizturētām narkotiskajām un psihotropajām vielām un līdz nākamā mēneša 20. datumam iesniedz to Zāļu valsts aģentūrai.

(11.06.1998. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. un 28.10.2010. likumu, kas stājas spēkā 01.12.2010.)

17. pants. II un III sarakstā iekļauto vielu un šā likuma 7.1 panta otrajā daļā minētajā sarakstā iekļauto vielu starptautiskajā tirdzniecībā drīkst iesaistīties tikai tās personas, kurām izsniegta šā likuma 9. pantā minētā licence, bet gadījumos, kad norādītās vielas paredzēts izmantot rūpniecībā, izņemot izmantošanu farmaceitiskiem mērķiem, to starptautiskajā tirdzniecībā, izņemot tranzītu, drīkst iesaistīties arī personas, kuras saņēmušas šā likuma 7.1 panta pirmajā daļā minēto atļauju.

(06.06.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.07.2019.)

18.pants. II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu importu un eksportu drīkst veikt tikai ar Zāļu valsts aģentūras izsniegtu un ANO Ekonomikas un sociālās padomes Narkotiku komisijas prasībām atbilstošu ikreizēju atļauju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. un 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

19.pants. (1) Importa vai eksporta atļaujas pieteikumā norādāma paredzētā darbība, attiecīgās licences numurs, importētājs un eksportētājs, to adreses, ziņas par kravas saņēmēju, katras vielas starptautiskais nepatentētais nosaukums vai arī starptautisko konvenciju sarakstos norādītais nosaukums, zāļu forma un to patentētais nosaukums, ja tāds ir, vielu un zāļu daudzums, transportēšanas vai nosūtīšanas veids, robežas šķērsošanas vieta un laiks.

(2) Līdztekus eksportēšanas pieteikumam iesniedzama importētājas valsts kompetentās institūcijas izsniegta importa atļauja, ja to paredz attiecīgās valsts likumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

20.pants. Importa vai eksporta atļaujā norādāmas tās pašas ziņas, kas minētas attiecīgajā pieteikumā, un atļaujas derīguma termiņš. Importa atļaujā norādāms, vai importa sūtījumā ir viena krava vai vairākas kravu partijas. Eksporta atļaujā, ja nepieciešams, norāda arī attiecīgās importa atļaujas numuru un izsniegšanas datumu, tādējādi apstiprinot vielu vai zāļu importa atļauju.

21.pants. (1) Katram sūtījumam uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, nepieciešami četri importa vai eksporta atļaujas eksemplāri.

(2) Vienu importa atļaujas eksemplāru klients nosūta eksportētājam, otru eksemplāru iesniedz ievešanas muitas punktā kopā ar muitas deklarāciju, un muitas iestāde ar atzīmēm par faktiski importēto vielu vai zāļu daudzumu nosūta to Zāļu valsts aģentūrai, trešo eksemplāru pievieno sūtījumam, uz ceturtā atļaujas eksemplāra pēc importa darījuma veikšanas norāda faktiski importēto vielu un zāļu daudzumu, datumu un iesniedz to Zāļu valsts aģentūrai.

(3) Vienu eksporta atļaujas eksemplāru klients iesniedz izvešanas muitas punktā kopā ar muitas deklarāciju, un muitas iestāde ar atzīmēm par faktiski eksportēto vielu vai zāļu daudzumu nosūta to Zāļu valsts aģentūrai, otru eksemplāru pievieno sūtījumam, trešo eksemplāru Zāļu valsts aģentūra nosūta importētājas valsts kompetentajai institūcijai, ceturto eksemplāru izsniedz klientam, kurš pēc eksporta darījuma norāda faktiski eksportēto vielu un zāļu daudzumu, datumu un iesniedz to Zāļu valsts aģentūrai.

(19.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

21.1 pants. (1) Katram sūtījumam uz valsti, kas ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, nepieciešami trīs importa vai eksporta atļaujas eksemplāri.

(2) Vienu importa atļaujas eksemplāru klients nosūta eksportētājam, otru eksemplāru pievieno sūtījumam, uz trešā eksemplāra pēc importa darījuma veikšanas norāda faktiski importēto vielu un zāļu daudzumu, datumu un iesniedz to Zāļu valsts aģentūrai.

(3) Vienu eksporta atļaujas eksemplāru klients pievieno sūtījumam, otru eksemplāru Zāļu valsts aģentūra nosūta importētājas valsts kompetentajai institūcijai, trešo eksemplāru izsniedz klientam, kas pēc eksporta darījuma veikšanas norāda faktiski eksportēto vielu un zāļu daudzumu, datumu un iesniedz to Zāļu valsts aģentūrai.

(11.05.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

21.2 pants. (1) Importētājs nodrošina, lai katram sūtījumam tiek pievienota eksportētājvalsts kompetentās iestādes izdota eksporta atļauja.

(2) Zāļu valsts aģentūra importētājam pieprasa šā panta pirmajā daļā minētās eksporta atļaujas kopiju, kas pievienota importa sūtījumam, ja tā attiecīgo eksporta atļauju nav saņēmusi no eksportētājvalsts kompetentās institūcijas.

(29.11.2012. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

22.pants. Tiklīdz importa sūtījums ir nonācis Latvijas teritorijā vai beidzies importa atļaujā minētais termiņš, Zāļu valsts aģentūra nosūta eksportētājas valsts kompetentajai institūcijai tās izsniegto eksporta atļauju, kurā norādīts faktiski importēto vielu vai zāļu daudzums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. un 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

23.pants. Ja faktiski eksportēto narkotisko un psihotropo vielu vai zāļu daudzums ir mazāks nekā eksporta atļaujā minētais, Zāļu valsts aģentūra to fiksē eksporta atļaujas eksemplārā, kuru nosūta importētājas valsts kompetentajai institūcijai.

(11.06.1998. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

24.pants. Komercdokumentos (rēķinos, kravas pavadzīmēs, muitas, transporta un citos pavaddokumentos) norādāmi ANO konvenciju sarakstiem atbilstošie vielu un zāļu nosaukumi, no Latvijas teritorijas eksportējamo vai uz to importējamo vielu un zāļu daudzums, eksportētājs un importētājs, to adreses, kravas saņēmējs un tā adrese.

25.pants. Aizliegts II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu eksports no Latvijas teritorijas vai imports uz to, ja saņēmēja adreses vietā ir norādīta tikai banka vai abonenta pastkastītes numurs.

26.pants. Aizliegts II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu eksports uz konsignācijas noliktavu, izņemot gadījumus, kad šāds piegādes veids ir apstiprināts importētājas valsts kompetentās institūcijas izsniegtajā importa atļaujā. Aizliegts arī šo vielu un zāļu imports uz konsignācijas noliktavu Latvijas teritorijā.

27.pants. Kompetento institūciju (iestāžu un robežapsardzības spēku) pienākums ir aizturēt tos sūtījumus, kuriem nav attiecīgās importa, eksporta vai tranzīta atļaujas, un pieprasīt, lai tiek apstiprināta sūtījumu likumība. Ja tas netiek izdarīts, krava konfiscējama.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. un 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

28.pants. Ministru kabinets nosaka tos muitas punktus, caur kuriem atļauts II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu imports, eksports un tranzīts uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis vai Eiropas Ekonomikas zonas valstis.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

29.pants. II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu tranzīta pārvadājumus cauri Latvijas teritorijai drīkst veikt tikai tad, ja ir saņemta Zāļu valsts aģentūras izsniegta tranzīta atļauja, neatkarīgi no tā, vai krava tiek vai netiek noņemta no transportlīdzekļa, kas to pārvadā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. un 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

30.pants. (1) II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu tranzīta pārvadājumi veicami atbilstoši pievienotajā eksporta atļaujā noteiktajam maršrutam un nogādājami šajā atļaujā minētajā galapunktā bruņotas apsardzes pavadībā.

(2) Šo vielu un zāļu tranzīta noteikumus nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

31.pants. Neviens nedrīkst mainīt cauri Latvijas teritorijai sūtītās II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu tranzīta kravas sastāvu, saturu vai iesaiņojumu, ja nav saņemta Zāļu valsts aģentūras atļauja. Šā panta noteikumi neierobežo kompetento institūciju (iestāžu un robežapsardzības spēku) likumīgās darbības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. un 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

32.pants. Attiecībā uz brīvostām un brīvās tirdzniecības zonām piemērojami tie paši kontroles un uzraudzības pasākumi, kādi noteikti citām Latvijas teritorijas daļām.

33.pants. Komercpārvadātāju pienākums ir veikt attiecīgos piesardzības pasākumus, lai viņu transportlīdzekļi netiktu izmantoti šajā likumā minēto augu, vielu un zāļu nelikumīgai pārvadāšanai. Ierodoties Latvijas teritorijā, viņu pienākums ir nekavējoties informēt Iekšlietu ministrijas Narkotiku apkarošanas biroju par apstākļiem, kas rada aizdomas, ka transportlīdzekļi tiek izmantoti nelikumīgi.

34.pants. Personas, kas saņēmušas šā likuma 9.pantā minēto licenci, drīkst šajā likumā minētās vielas un zāles, ja tās iepakotas kastēs, nosūtīt pa pastu ierakstītos sūtījumos, norādot to vērtību un pieprasot apstiprinājumu par izsniegšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

34.1 pants. Valsts policija veic atbilstošus pasākumus, lai novērstu II un III sarakstā iekļauto vielu un šo vielu atvasinājumu, izomēru, struktūranalogu, aktīvo metabolītu, esteru, ēteru un sāļu (arī izomēru, struktūranalogu, aktīvo metabolītu, esteru un ēteru sāļu) nonākšanu nelegālajā apritē.

(06.06.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.07.2019.)

VI nodaļa
II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu izplatīšana

35. pants. II un III sarakstā iekļautās vielas un šā likuma 7.1 panta otrajā daļā minētajā sarakstā iekļautās vielas iepirkt profesionālai darbībai saskaņā ar šā likuma noteikumiem drīkst tikai no tādas personas, kurai izsniegta šā likuma 9. pantā minētā licence, bet gadījumos, kad norādītās vielas paredzēts izmantot rūpniecībā, izņemot izmantošanu farmaceitiskiem mērķiem, tās var iepirkt arī no personas, kura saņēmusi šā likuma 7.1 panta pirmajā daļā minēto atļauju.

(06.06.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.07.2019.)

36.pants. (1) II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles pacientiem drīkst izsniegt tikai pret recepti, kurā norādīta to terapeitiskā lietošana. Recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Ja zāļu izsniedzējam receptes iesniedzējs nav personiski pazīstams, viņam ir tiesības pieprasīt, lai tiktu uzrādīts personu apliecinošs dokuments.

(2) Praktizējošs veterinārārsts, uzsākot un veicot dzīvnieka ārstēšanu ar II vai III sarakstā iekļautajām zālēm, var izsniegt dzīvnieka īpašniekam vai turētājam minētās zāles dzīvnieka ārstēšanas kursa turpināšanai vai pabeigšanai.

(3) Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles var saņemt, uzrādot praktizējoša veterinārārsta izrakstītu īpašo veterināro recepti. Noteikumus par īpašās veterinārās receptes apriti un veidlapas paraugu nosaka Ministru kabinets.

(4) Dzīvnieka īpašnieks vai turētājs, ievērojot praktizējoša veterinārārsta norādījumus, II un III sarakstā iekļautās zāles var ievadīt vai lietot dzīvniekam, nodrošinot dzīvnieka veselības uzraudzību zāļu lietošanas laikā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998., 11.05.2006., 29.11.2012. un 29.04.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.06.2021.)

37.pants. Ministru kabinets nosaka II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu saņemšanas, iepirkšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzglabāšanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību:

1) zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavās;

2) zāļu un veterināro zāļu ražošanā;

3) aptiekās;

4) ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās;

5) (izslēgts ar 29.04.2021. likumu);

6) aktīvo vielu ražošanā, importēšanā un izplatīšanā.

(11.05.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2010., 06.06.2019. un 29.04.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.06.2021.)

37.1 pants. Ministru kabinets nosaka:

1) prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādei, lai iegūtu tiesības darbībai ar II un III sarakstā iekļautajām vielām un zālēm;

2) nosacījumus un kārtību, kādā veterinārmedicīniskās prakses iestādei piešķir, atsaka, aptur un anulē tiesības darbībai ar II un III sarakstā iekļautajām vielām un zālēm;

3) nosacījumus un kārtību, kādā veterinārmedicīniskās prakses iestāde iegādājas, saņem, nodod lietošanā, uzglabā, uzskaita un iznīcina II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles.

(29.04.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.06.2021.)

38.pants.

(Izslēgts ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

39.pants. (1) Fiziskās personas iegādājas un uzglabā tikai ārstniecības kursam nepieciešamo II un III sarakstā iekļauto zāļu daudzumu. Zāles izraksta un iegādājas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Fiziskās personas, kuras iebrauc no valsts, kas nav Šengenas nolīguma valsts, vai izbrauc uz šādu valsti, personiskai lietošanai bez speciālas atļaujas drīkst ievest vai izvest zāles, kuru sastāvā ir II un III sarakstā iekļautās vielas, ja II sarakstā iekļautās vielas saturošas zāles paredzētas ārstniecības kursam, kas nav ilgāks par 14 dienām, bet III sarakstā iekļautās vielas saturošas zāles paredzētas ārstniecības kursam, kas nav ilgāks par 30 dienām. Nepieciešamību lietot šīs zāles persona apliecina, uzrādot recepti, receptes norakstu vai kopiju vai citus šo faktu apliecinošus dokumentus.

(3) Fiziskās personas nav tiesīgas nosūtīt un saņemt II un III sarakstā iekļautās zāles, izmantojot iekšzemes un starptautiskos pasta sūtījumus.

(4) Latvijas pilsonim, nepilsonim un uzturēšanās atļauju saņēmušam ārzemniekam, izbraucot uz Šengenas nolīguma valsti, atļauts pārvadāt ārstēšanai nepieciešamās zāles, kuru sastāvā ir II un III sarakstā iekļautās vielas, ja attiecīgā persona saņēmusi apliecību par narkotisko vai psihotropo vielu lietošanu ārstnieciskām vajadzībām, kuru izsniedzis ārsts un apstiprinājusi Veselības inspekcija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīniskās dokumentācijas lietvedību.

(5) Fiziskā persona, kura iebrauc no valsts, kas ir Šengenas nolīguma valsts, personiskai lietošanai drīkst ievest zāles, kuru sastāvā ir II un III sarakstā iekļautās vielas, ja ir saņēmusi attiecīgās valsts kompetentās iestādes izsniegtu apliecību par narkotisko vai psihotropo vielu lietošanu ārstnieciskām vajadzībām.

(19.06.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.11.2012. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2013.)

40.pants.

(Izslēgts ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

VII nodaļa
Īpaši noteikumi

41.pants. Ja kravā ir II sarakstā iekļautās vielas vai zāles, uz nosūtīšanai paredzēto saiņu ārējā iepakojuma drīkst būt vienīgi nosūtītāja un saņēmēja vārds, uzvārds un adrese. Sūtījumi aizzīmogojami ar nosūtītāja zīmogu.

42.pants. II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles nedrīkst reklamēt plašsaziņas līdzekļos, kā arī izmantot to popularizēšanai jebkuru cita veida reklāmu, kas paredzēta nespeciālistiem.

(11.05.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.06.2006.)

VII1 nodaļa
Prekursori un neklasificētās vielas

(Nodaļa 06.06.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.07.2019.)

42.1 pants. (1) Zāļu valsts aģentūra pieņem lēmumu par:

1) speciālās atļaujas (licences) darbībām ar 1. kategorijas prekursoriem piešķiršanu, atteikumu to piešķirt, kā arī tās darbības apturēšanu vai anulēšanu;

2) personas reģistrāciju darbībām ar 2. un 3. kategorijas prekursoriem, atteikumu personu reģistrēt, kā arī reģistrācijas apturēšanu vai anulēšanu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto Zāļu valsts aģentūras lēmumu var apstrīdēt Veselības ministrijā, bet Veselības ministrijas lēmumu — pārsūdzēt tiesā saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma apstrīdēšana un šā panta otrajā daļā minētā lēmuma pārsūdzēšana neaptur attiecīgā lēmuma izpildi.

(4) Prekursoru operatoru un prekursoru lietotāju reģistrēšanas un licencēšanas kārtību, prasības prekursoru uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) vai reģistrāciju, nosaka Ministru kabinets.

(06.06.2019. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.04.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.06.2021.)

42.2 pants. (1) Prekursoru operators:

1) norāda eksporta atļaujas numuru visos attiecīgajos muitas dokumentos (eksporta un importa deklarācijās);

2) nodrošina to, ka, prekursorus transportējot, eksporta un importa atļaujas kopijas tiek pievienotas kravai un iesniegtas muitas punktā;

3) (izslēgts ar 29.04.2021. likumu);

4) izdod iekšējās kārtības noteikumus par prekursoru apriti, nosakot tajos personu, kura ir atbildīga par prekursoru aprites uzraudzību.

(2) Prekursoru operators un prekursoru lietotājs reizi ceturksnī iesniedz Zāļu valsts aģentūrai informāciju par saviem darījumiem ar prekursoriem. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā prekursoru operators un prekursoru lietotājs sniedz Zāļu valsts aģentūrai informāciju par darījumiem ar prekursoriem, kā arī sniedzamās informācijas saturu.

(06.06.2019. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.04.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.06.2021.)

42.3 pants. (1) Zāļu valsts aģentūra:

1) sagatavo un iesniedz ANO Starptautiskajai narkotiku kontroles padomei ziņojumus par tādiem darījumiem, sūtījumiem vai darbībām, kuru rezultātā prekursorus varētu novirzīt nelegālā apritē;

2) reizi gadā sagatavo un iesniedz Eiropas Komisijai ziņojumu par konfiscētiem un aizturētiem prekursoriem.

(2) Veselības inspekcija veic regulas Nr. 273/2004 10. pantā un regulas Nr. 111/2005 26. panta 2. un 3. punktā minētās kompetentās institūcijas funkcijas.

(3) Valsts ieņēmumu dienests:

1) nosūta Zāļu valsts aģentūrai izmantotās importa un eksporta atļaujas;

2) sniedz Zāļu valsts aģentūrai informāciju par prekursoru importu un eksportu, kā arī sagatavo ceturkšņa pārskatus par konfiscētiem un aizturētiem prekursoriem, norādot gadījumu skaitu un vietu, un līdz nākamā mēneša 20. datumam iesniedz tos Zāļu valsts aģentūrai;

3) veic regulas Nr. 273/2004 10. pantā un regulas Nr. 111/2005 26. panta 2., 3., 3.a un 3.b punktā minētās kompetentās institūcijas funkcijas;

4) nekavējoties sniedz ANO Starptautiskajai narkotiku kontroles padomei ziņojumus par aizturētiem prekursoriem un neklasificētām vielām.

(4) Valsts policija:

1) veic regulas Nr. 273/2004 10. pantā un regulas Nr. 111/2005 26. panta 2., 3. un 3.b punktā minētās kompetentās institūcijas funkcijas;

2) sagatavo ceturkšņa pārskatus par konfiscētiem un aizturētiem prekursoriem, norādot gadījumu skaitu un vietu, un līdz nākamā mēneša 20. datumam iesniedz tos Zāļu valsts aģentūrai;

3) nekavējoties sniedz ANO Starptautiskajai narkotiku kontroles padomei ziņojumus par aizturētiem prekursoriem un neklasificētām vielām.

(06.06.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.07.2019.)

42.4 pants. (1) Zāļu valsts aģentūra saskaņā ar regulas Nr. 111/2005 26. panta 3.b punktu un regulas Nr. 273/2004 9. panta 3. punktu veido un uztur Latvijā kontrolējamo neklasificēto vielu (vielas, kas atbilst regulas Nr. 273/2004 2. panta "b" apakšpunktam) sarakstu, kā arī publicē to tīmekļvietnē www.zva.gov.lv. Latvijā kontrolējamo neklasificēto vielu saraksts sastāv no A un B daļas.

(2) Latvijas teritorijā ir aizliegts ievest vielas, kuras iekļautas Latvijā kontrolējamo neklasificēto vielu saraksta B daļā. Ja Valsts ieņēmumu dienests, veicot muitas kontroles pasākumus, konstatē vielu, kura iekļauta Latvijā kontrolējamo neklasificēto vielu saraksta B daļā, to konfiscē un iznīcina atbilstoši normatīvajiem aktiem par muitas lietām.

(3) Latvijas teritorijā ir aizliegts ievest vielas, kuras iekļautas Latvijā kontrolējamo neklasificēto vielu saraksta A daļā un par kurām ir pamats uzskatīt, ka to izmantošanas mērķis ir narkotisko vai psihotropo vielu izgatavošana. Ja Valsts ieņēmumu dienests, veicot muitas kontroles pasākumus konkrētam sūtījumam, pamatojoties uz tiesībaizsardzības iestāžu vai citu par narkotisko vai psihotropo vielu uzraudzību vai kontroli atbildīgo iestāžu saņemto informāciju, konstatē vielu, kura iekļauta Latvijā kontrolējamo neklasificēto vielu saraksta A daļā un par kuru ir pamats uzskatīt, ka tās izmantošanas mērķis ir narkotisko vai psihotropo vielu izgatavošana, to konfiscē un iznīcina atbilstoši normatīvajiem aktiem par muitas lietām.

(4) Ministru kabinets nosaka Latvijā kontrolējamo neklasificēto vielu aprites kārtību, kārtību, kādā Zāļu valsts aģentūrai sniedzama informācija par darījumiem ar neklasificētām vielām, kā arī sniedzamās informācijas saturu.

(06.06.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.07.2019.)

VII2 nodaļa
Zāļu, kuru sastāvā ir II un III sarakstā iekļautās vielas, aprite Nacionālajos bruņotajos spēkos

(Nodaļa 09.12.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.12.2021. Nodaļa stājas spēkā 01.04.2022. Sk. pārejas norteikumu 7. punktu)

42.5 pants. Lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku uzdevumu izpildi, Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktava zāles, kuru sastāvā ir II un III sarakstā iekļautās vielas, iegādājas tikai no zāļu lieltirgotavām un vispārēja tipa aptiekām.

(09.12.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.12.2021. Pants stājas spēkā 01.04.2022. Sk. pārejas noteikumu 7. punktu)

42.6 pants. Ministru kabinets nosaka prasības un kārtību, kādā Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktava iegādājas, saņem, uzglabā, nodod bezatlīdzības lietošanā, uzskaita un iznīcina zāles, kuru sastāvā ir II un III sarakstā iekļautās vielas.

(09.12.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.12.2021. Pants stājas spēkā 01.04.2022. Sk. pārejas noteikumu 7. punktu)

42.7 pants. Lai nodrošinātu medicīnisko palīdzību Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, Nacionālie bruņotie spēki, dodoties piedalīties militārajās mācībās ārzemēs vai starptautiskajā operācijā, saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku komandiera apstiprinātu sarakstu ir tiesīgi pārvest pāri valsts robežai zāles, kuru sastāvā ir II un III sarakstā iekļautās vielas.

(09.12.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.12.2021. Pants stājas spēkā 01.04.2022. Sk. pārejas noteikumu 7. punktu)

42.8 pants. Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktavas atbildīgā amatpersona Nacionālo bruņoto spēku glābēja komplektā ietilpstošās zāles, kuru sastāvā ir II un III sarakstā iekļautās vielas, izsniedz glābējam, kurš ir apguvis paplašinātās pirmās palīdzības glābēja mācību kursu saskaņā ar mācību programmu un piedalās starptautiskajā operācijā vai pilda kaujas uzdevumus Latvijas Republikas teritorijā, vai Nacionālo bruņoto spēku medicīnas apakšvienības atbildīgajai amatpersonai.

(09.12.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.12.2021. Pants stājas spēkā 01.04.2022. Sk. pārejas noteikumu 7. punktu)

42.9 pants. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības līdzekļu noliktava sniedz Zāļu valsts aģentūrai un Veselības inspekcijai informāciju par to zāļu izlietojumu, kuru sastāvā ir II un III sarakstā iekļautās vielas.

(09.12.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.12.2021. Pants stājas spēkā 01.04.2022. Sk. pārejas noteikumu 7. punktu)

VIII nodaļa
Likuma ievērošanas uzraudzība un kontrole

(Nodaļas nosaukums 21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019. Nodaļas nosaukuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

43.pants.

(Izslēgts ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

44.pants. (1) Veselības inspekcija:

1) uzrauga un kontrolē fiziskās un juridiskās personas, kuras veic darbības ar II un III sarakstā iekļautajām vielām un zālēm;

2) izvērtē II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu izplatīšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām;

3) saskaņā ar normatīvajiem aktiem aptur II un III sarakstā iekļauto vielu izplatīšanu vai fiziskās personas farmaceitisko darbību līdz apstākļu galīgai noskaidrošanai;

4) kontrolē II un III sarakstā iekļauto zāļu izmantošanas nepieciešamību ārstniecības procesa nodrošināšanā;

5) uzrauga un kontrolē fizisko un juridisko personu darbības ar prekursoriem;

6) izvērtē prekursoru izplatīšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām;

7) ja nepieciešams, saskaņā ar normatīvajiem aktiem aptur prekursoru izplatīšanu vai fiziskās vai juridiskās personas komercdarbību līdz apstākļu galīgai noskaidrošanai.

(2) (Izslēgta ar 06.06.2019. likumu)

(3) Pārtikas un veterinārais dienests uzrauga un kontrolē veterinārmedicīniskās prakses iestādes un praktizējošos veterinārārstus, kas veic darbības ar II un III sarakstā iekļautajām vielām un zālēm.

(30.03.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2003., 27.09.2007., 10.07.2008., 29.11.2012., 06.06.2019. un 29.04.2021. likumu, kas stājas spēkā 01.06.2021.)

45.pants. (Izslēgts no 01.07.2020. ar 21.11.2019. likumu, kas stājas spēkā 24.12.2019. Sk. Pārejas noteikumu 5. punktu)

IX nodaļa
Administratīvie pārkāpumi narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru aprites jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

(Nodaļa 21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019. Nodaļa stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

46. pants. Par prekursoru neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu nelielā apmērā piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no simt līdz piecsimt sešdesmit naudas soda vienībām.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

47. pants. Par prekursoru izgatavošanas, iegādāšanās, glabāšanas, uzskaites, izsniegšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas vai izplatīšanas noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit līdz divsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divsimt līdz divtūkstoš naudas soda vienībām.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

48. pants. (1) Par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu iegādāšanos vai glabāšanu nelielā apmērā vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu lietošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no desmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām.

(2) Par atteikšanos no narkotisko vai psihotropo vielu ietekmes medicīniskās pārbaudes piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no desmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām.

(3) Piemērojot administratīvo sodu par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, personu vienlaikus rakstveidā brīdina par kriminālatbildību, ja tā gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas neatļauti iegādāsies vai glabās narkotiskās vai psihotropās vielas nelielā apmērā vai neatļauti tās lietos.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

49. pants. (1) Par tādu jaunu psihoaktīvu vielu vai tās saturošu izstrādājumu neatļautu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai lietošanu, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no desmit līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām.

(2) Par jaunu psihoaktīvu vielu vai tās saturošu izstrādājumu neatļautas izgatavošanas, glabāšanas, pārvadāšanas vai realizācijas pieļaušanu savā kustamajā vai nekustamajā īpašumā, ja tas konstatēts gada laikā pēc tam, kad persona rakstveidā informēta par šajā īpašumā konstatēto jaunu psihoaktīvu vielu vai tās saturošu izstrādājumu neatļautu izgatavošanu, glabāšanu, pārvadāšanu vai realizāciju, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt divdesmit naudas soda vienībām.

(3) Piemērojot administratīvo sodu par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, personu vienlaikus rakstveidā brīdina par kriminālatbildību, ja tā gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas neatļauti iegādāsies, glabās, pārvadās, pārsūtīs vai lietos tādas jaunas psihoaktīvas vielas vai tās saturošus izstrādājumus, kuru aprite ir aizliegta vai ierobežota.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

50. pants. Par narkotisko vai psihotropo vielu vai zāļu ražošanas, izgatavošanas, iegādāšanās, glabāšanas, uzskaites, izsniegšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas vai izplatīšanas noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no divdesmit astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš astoņsimt naudas soda vienībām.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

51. pants. Par tādas receptes izrakstīšanas vai uzglabāšanas prasību pārkāpšanu, ar kuru izsniedz II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles lietošanai dzīvniekiem, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no septiņām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no desmit līdz simt naudas soda vienībām.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

52. pants. Par pasākumu neveikšanu, lai narkotiskās vai psihotropās vielas, tās saturoši augi, augu daļas un to atlikumi vai ražošanas atkritumi nenokļūtu nelegālā apritē, piemēro naudas sodu no desmit līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019. Pants stājas spēkā 01.07.2020. Sk. pārejas noteikumu 5. punktu)

53. pants. (1) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 46., 48., 49. un 52. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts policija.

(2) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 47. un 50. pantā minētajiem pārkāpumiem atbilstoši šā likuma 44. panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajai kompetencei veic Veselības inspekcija.

(3) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 50. un 51. pantā minētajiem pārkāpumiem atbilstoši šā likuma 44. panta trešajā daļā noteiktajai kompetencei veic Pārtikas un veterinārais dienests.

(4) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 46. pantā minēto prekursoru neatļautu pārvadāšanu vai pārsūtīšanu vai 49. panta pirmajā daļā minēto jaunu psihoaktīvu vielu vai tās saturošu izstrādājumu neatļautu pārvadāšanu vai pārsūtīšanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Valsts ieņēmumu dienests, bet administratīvā pārkāpuma lietu izskata Valsts policija.

(5) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 50. pantā minēto pārkāpumu narkotisko vai psihotropo vielu vai zāļu pārvadāšanā vai pārsūtīšanā līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Valsts ieņēmumu dienests, bet administratīvā pārkāpuma lietu izskata Veselības inspekcija.

(21.11.2019. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.06.2020. un 09.12.2021. likumu, kas stājas spēkā 22.12.2021.)

Pārejas noteikumi

(30.03.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.05.2000.)

1. Likuma 9.pantā minētās atļaujas (licences), kas izsniegtas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, saglabā savu noteikto derīguma termiņu.

2. Līdz dienai, kad stāsies spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā izsniedzamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskajai darbībai, arī darbībai ar narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm, 9.pantā minēto speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtību nosaka labklājības ministrs.

3. Šā likuma grozījums par 6. panta otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

(06.06.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.07.2019.)

4. Ministru kabinets līdz 2019. gada 1. septembrim izdod šā likuma 7.1 panta otrajā un trešajā daļā, 42.1 panta ceturtajā daļā, 42.2 panta otrajā daļā un 42.4 panta ceturtajā daļā paredzētos noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2019. gada 31. augustam piemērojami Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumi Nr. 1142 "Operatoru reģistrēšanas un licencēšanas kārtība", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(06.06.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.07.2019.)

5. Grozījumi attiecībā uz šā likuma VIII nodaļas nosaukuma izteikšanu jaunā redakcijā un 45. panta izslēgšanu, kā arī IX nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

(21.11.2019. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 24.12.2019.)

6. Ministru kabinets līdz 2021. gada 1. jūlijam izdod šā likuma 36. panta trešajā daļā un 37.1 pantā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumi Nr. 1456 "Kārtība, kādā persona, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, veic darbības ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm";

2) Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumi Nr. 757 "Īpašās veterinārās receptes izrakstīšanas un uzglabāšanas kārtība".

(29.04.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.06.2021.)

7. Šā likuma VII2 nodaļa stājas spēkā 2022. gada 1. aprīlī.

(09.12.2021. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.12.2021.)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(29.04.2021. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.12.2021. likumu, kas stājas spēkā 22.12.2021.)

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. novembra direktīvas (ES) 2017/2103, ar ko groza Padomes pamatlēmumu  2004/757/TI, lai narkotiskās vielas definīcijā iekļautu jaunas psihoaktīvas vielas, un atceļ Padomes lēmumu 2005/387/TI;

2) Komisijas 2018. gada 13. decembra deleģētās direktīvas (ES) 2019/369, ar ko groza Padomes pamatlēmuma 2004/757/TI pielikumu attiecībā uz jaunu psihoaktīvu vielu iekļaušanu narkotiskās vielas definīcijā;

3) Komisijas 2020. gada 2. septembra deleģētās direktīvas (ES) 2020/1687, ar kuru attiecībā uz jaunās psihoaktīvās vielas N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletoksi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etānamīna (izotonitazēna) iekļaušanu "narkotiskās vielas" definīcijā groza Padomes pamatlēmuma 2004/757/TI pielikumu;

4) Komisijas 2021. gada 12. marta deleģētās direktīvas (ES) 2021/802, ar kuru attiecībā uz jauno psihoaktīvo vielu metil-3,3-dimetil-2-{[1-(pent-4-ēn-1-il)-1H-indazol3-karbonil]amino}butanoāta (MDMB-4ēn-PINACA) un metil-2-{[1-(4-fluorbutil)-1H-indol3-karbonil]amino}-3,3-dimetilbutanoāta (4F-MDMB-BICA) iekļaušanu "narkotiskās vielas" definīcijā groza Padomes pamatlēmuma 2004/757/TI pielikumu.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 9.maijā.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Kreituse
Rīgā 1996.gada 23.maijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 09.05.1996.Stājas spēkā: 06.06.1996.Tēma: Veselības aprūpe, farmācija; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 23.05.1996.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 12, 20.06.1996.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
40283
{"selected":{"value":"01.04.2022","content":"<font class='s-1'>01.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.04.2022","iso_value":"2022\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.12.2021","iso_value":"2021\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2021.-31.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2021","iso_value":"2021\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2021.-21.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-31.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2019","iso_value":"2019\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.07.2019","iso_value":"2019\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2019.-23.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.11.2013","iso_value":"2013\/11\/14","content":"<font class='s-1'>14.11.2013.-02.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-13.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2010","iso_value":"2010\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2010.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.08.2008","iso_value":"2008\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2008.-30.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.10.2007","iso_value":"2007\/10\/05","content":"<font class='s-1'>05.10.2007.-12.08.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.06.2007","iso_value":"2007\/06\/07","content":"<font class='s-1'>07.06.2007.-04.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.06.2006","iso_value":"2006\/06\/13","content":"<font class='s-1'>13.06.2006.-06.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.07.2003","iso_value":"2003\/07\/22","content":"<font class='s-1'>22.07.2003.-12.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.05.2000","iso_value":"2000\/05\/04","content":"<font class='s-1'>04.05.2000.-21.07.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2000","iso_value":"2000\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2000.-03.05.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.07.1998","iso_value":"1998\/07\/15","content":"<font class='s-1'>15.07.1998.-08.01.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.1996","iso_value":"1996\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.1996.-14.07.1998.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.04.2022
84
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"