Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību

(Likuma nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) aprite — narkotisko un psihotropo vielu un zāļu imports, eksports, tranzīts, ražošana, izgatavošana, izplatīšana, izpēte un izstrāde;

2) eksports — narkotisko un psihotropo vielu un zāļu fiziska pārvietošana no Latvijas teritorijas uz citas valsts teritoriju, šķērsojot muitas robežu;

3) imports — narkotisko un psihotropo vielu un zāļu fiziska pārvietošana no citas valsts teritorijas uz Latvijas teritoriju, šķērsojot muitas robežu;

4) izplatīšana — narkotisko un psihotropo vielu un zāļu iepirkšana, uzglabāšana, piegāde, pārvietošana pāri valsts robežai (imports, eksports, tranzīts), pārdošana vai nodošana lietošanā par maksu vai bez maksas;

5) kravas saņēmējs — fiziskā vai juridiskā persona, kurai tiek piegādāts Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos iekļauto augu, vielu vai zāļu sūtījums. Šī persona var nebūt saņemto augu, vielu vai zāļu lietotāja;

6) narkotiskās un psihotropās zāles — zāles, kuru sastāvā ietilpst narkotiskās un psihotropās vielas, ko atļauts lietot medicīniskiem vai zinātniskiem mērķiem saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē farmaceitisko darbību;

7) narkotiskā viela — jebkura dabīga vai sintētiska viela, kas ir klasificēta atbilstoši 1961.gada 30.marta Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām un 1972.gada Protokolam par grozījumiem 1961.gada 30.marta Vienotajā konvencijā par narkotiskajām vielām un iekļauta Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos;

8) nelegālā aprite (nelegālais apgrozījums) — jebkura šā likuma noteikumiem neatbilstoša darbība ar narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm;

9) prekursori — vielas, kuras var izmantot narkotisko vai psihotropo vielu nelegālai izgatavošanai, kuras ir klasificētas atbilstoši 1988.gada 20.decembra ANO Konvencijai pret narkotisko un psihotropo vielu nelegālu apgrozījumu un iekļautas Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstu IV sarakstā;

10) psihotropā viela — jebkura dabīga vai sintētiska viela, kas ir klasificēta atbilstoši 1971.gada 21.februāra Konvencijai par psihotropajām vielām un iekļauta Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos;

11) tranzīts — narkotisko vai psihotropo vielu un zāļu pārvadājumi cauri Latvijas teritorijai, ja Latvija nav ne šo vielu un zāļu eksportētāja, ne importētāja;

12) izgatavošana — darbības, kuru rezultātā var iegūt narkotiskās vai psihotropās vielas un zāles un kuras ietver attīrīšanu, kā arī narkotisko un psihotropo vielu pārveidošanu citās vielās.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. un 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 22.07.2003.)

2.pants. Šā likuma mērķis ir noteikt narkotisko un psihotropo vielu un zāļu aprites kārtību un novērst šo vielu un zāļu nokļūšanu nelegālajā apritē, kā arī noteikt atbildību par šā likuma pārkāpumiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

II nodaļa
Narkotisko un psihotropo vielu klasifikācija

3.pants. (1) Augus, vielas un zāles, kuras starptautiskajās konvencijās vai saskaņā ar tām ir klasificētas kā narkotiskās vai psihotropās vielas un zāles vai kuras var izmantot šo vielu un zāļu nelegālai izgatavošanai, kā arī jebkurus citus augus, vielas un zāles ar līdzīgu farmakoloģisku iedarbību, kuru ļaunprātīga lietošana var apdraudēt veselību, iekļauj Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstos. Atkarībā no šo augu, vielu un zāļu ļaunprātīgas lietošanas bīstamības pakāpes tās iedala četros sarakstos.

(2) Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru sarakstus apstiprina Ministru kabinets pēc Veselības ministrijas ieteikuma. I sarakstā ir iekļautas aizliegtās sevišķi bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas un augi. II sarakstā ir iekļautas ļoti bīstamās narkotiskās vielas un tām pielīdzinātās psihotropās vielas un zāles, kuras atļauts izmantot medicīniskiem un zinātniskiem mērķiem. III sarakstā ir iekļautas bīstamās psihotropās vielas un zāles, kuras var tikt izmantotas ļaunprātīgos nolūkos. IV sarakstā ir iekļauti prekursori, kurus var izmantot nelegālai narkotisko vai psihotropo vielu izgatavošanai un kuru apriti regulē likums "Par prekursoriem".

(3) Augiem norāda to botāniskos nosaukumus, vielām un zālēm — starptautiskos nepatentētos nosaukumus vai, ja tādu nav, — ķīmiskos nosaukumus. Uz vielu maisījumiem un zālēm, kuru sastāvā ir sarakstos iekļautās vielas, attiecināmi tādi paši kontroles pasākumi kā uz vielām, kas ir to sastāvā. Ja vielu maisījumā vai zāļu sastāvā ietilpst vairākas sarakstos iekļautās vielas, piemērojami kontroles nosacījumi, kas attiecas uz šā maisījuma vai zāļu sastāvā ietilpstošo stingrāk kontrolējamo vielu, bet atsevišķos gadījumos minēto maisījumu vai zāļu aprites kārtību ir tiesīgs reglamentēt veselības ministrs.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.07.2003.)

4.pants. Zāles vai citus maisījumus, kas satur kādu no II vai III sarakstā iekļautajām vielām, bet nerada nekādu vai rada minimālu to ļaunprātīgas izmantošanas iespēju, jo to sastāvā esošās vielas nav viegli atdalāmas tādā daudzumā, ko var ļaunprātīgi izmantot, drīkst atbrīvot no atsevišķiem šajā likumā paredzētajiem kontroles pasākumiem ar veselības ministra rīkojumu. Šajā rīkojumā norādāmi tie kontroles pasākumi, no kuriem zāles vai citi maisījumi tiek atbrīvoti.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. un 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 22.07.2003.)

III nodaļa
I sarakstā iekļautie aizliegtie augi, vielas un zāles

5.pants. Aizliegts audzēt, ražot, izgatavot, importēt, eksportēt, izplatīt, reklamēt, transportēt, glabāt, nodot par atlīdzību vai bez tās, iegādāties un lietot, kā arī sūtīt cauri Latvijas teritorijai I sarakstā iekļautos augus, vielas un zāles.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 22.07.2003.)

6.pants. (1) Latvijā aizliegts audzēt opija magones, eļļas magones, kokas krūmus un kaņepes. Lauksaimnieciski vai citādi izmantojamās zemes īpašnieka vai nomnieka pienākums ir iznīcināt savas zemes platībās augošās opija magones, eļļas magones, kokas krūmus.

(2) Ierobežotiem rūpniecības un dārzkopības mērķiem paredzēto kaņepju (šķiedru un sēklu iegūšana) un magoņu audzēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

7.pants. Fiziskās un juridiskās personas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var saņemt Veselības ministrijas atļauju I, II un III sarakstā iekļauto augu audzēšanai, vielu un zāļu ražošanai, importēšanai, eksportēšanai, izmantošanai un uzglabāšanai tādos daudzumos, kas nepārsniedz medicīniskiem un zinātniskiem pētījumiem vai apmācības mērķiem nepieciešamos. Persona, kura saņēmusi šādu atļauju, stingrās uzskaites grāmatā, kas uzglabājama desmit gadus, fiksē datus par augu, vielu un zāļu apriti un informāciju par to iznīcināšanu, norādot datumu, kad veikta attiecīgā darbība, kā arī piegādātāju un saņēmēju. Atļauju saņēmušās personas katru ceturksni Valsts zāļu aģentūrai iesniedz pārskatu par narkotisko un psihotropo vielu apriti, norādot arī iznīcināto un krājumā esošo vielu daudzumu.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.07.2003.)

IV nodaļa
Licencēšana darbībai ar II un III sarakstā iekļautajām vielām un zālēm

8.pants. Attiecībā uz II un III sarakstā iekļautajām vielām un zālēm piemērojami tie paši nosacījumi, kādi izvirzīti medicīnā un veterinārijā izmantojamām vielām un zālēm tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.

9.pants. (1) II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu apriti drīkst veikt tikai tās juridiskās personas, kas saņēmušas speciālu atļauju (licenci) farmaceitiskajai darbībai, kurā norādīts, ka darbība ar psihotropajām vielām un zālēm vai narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm ir atļauta.

(2) Licencē paredzētā darbība veicama vienīgi licencē norādītajās telpās.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.03.2000. likumu, kas stājas spēkā 04.05.2000.)

10.pants. Šā likuma 9.pantā minēto licenci izsniedz tikai tad, ja attiecīgās vielas paredzētas medicīniskiem vai zinātniskiem mērķiem. II un III sarakstā iekļautās vielas atļauts izmantot arī citiem mērķiem, ja licences pieprasītājs var pierādīt, ka šīs vielas netiks izmantotas nelikumīgi. Licences pieprasītāja pienākums ir nodrošināt, lai saražoto produkciju nevarētu izmantot ļaunprātīgi, lai tā nevarētu izraisīt nelabvēlīgas sekas un tās sastāvā ietilpstošās narkotiskās un psihotropās vielas nebūtu viegli atdalāmas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 22.07.2003.)

11.pants. Šā likuma 7.pantā minēto atļauju vai 9.pantā minēto licenci izsniedz tikai tad, ja:

1) juridiskā persona atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir iecēlusi par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu apriti atbildīgo amatpersonu, kas neslimo ar psihisku slimību, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu;

2) juridiskās personas dibinātāji un biedri, kā arī amatpersonas nav sodītas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kā arī nav administratīvi sodītas par pārkāpumiem, kas saistīti ar narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru apriti;

3) fiziskā persona neslimo ar psihisku slimību, narkomāniju, toksikomāniju vai alkoholismu un nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kā arī nav administratīvi sodīta par pārkāpumiem, kas saistīti ar narkotisko un psihotropo vielu un prekursoru apriti.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.07.2003.)

12.pants. (1) Šā likuma 9.pantā minētās speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas, pārreģistrācijas un anulēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(2) Licencētās juridiskās personas par izmaiņām II un III sarakstā iekļauto vielu nomenklatūrā, ražošanas metodēs, ražojamo vielu un zāļu formā un sastāvā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informē Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisiju.

(30.03.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 22.07.2003.)

13.pants. Licencētās juridiskās personas operācijas ar II un III sarakstā iekļautajām vielām vai zālēm Latvijas teritorijā drīkst veikt tikai ar tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām ir attiecīgai darbībai izsniegta licence vai atļauja.

14.pants. (1) Lēmumu par atteikumu izsniegt vai pārreģistrēt speciālo atļauju (licenci) un par speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanu vai anulēšanu pieņem Farmaceitiskās darbības licencēšanas komisija.

(2) Valsts zāļu aģentūra uztur un aktualizē datu bāzi un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz informāciju par uzņēmumiem, kuri saņēmuši 9.pantā minēto speciālo atļauju (licenci).

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.07.2003.)

15.pants. Lēmums par licences apturēšanu vai anulēšanu neatbrīvo no administratīvās vai kriminālās atbildības par šā likuma pārkāpšanu.

V nodaļa
II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu
ražošanas, importa un eksporta kontrole

16.pants. (1) Valsts zāļu aģentūra veic narkotisko un psihotropo vielu un zāļu patēriņa aprēķinu analīzi un, pamatojoties uz to, sagatavo un iesniedz ANO Starptautiskajai narkotiku kontroles padomei apstiprināšanai narkotisko un psihotropo vielu gada patēriņa kvotu.

(2) Valsts zāļu aģentūra apkopo un iesniedz ANO Starptautiskajai narkotiku kontroles padomei ceturkšņa un gada statistikas pārskatus par narkotisko un psihotropo vielu apriti.

(3) Valsts zāļu aģentūra sniedz ziņojumus ANO Starptautiskajai narkotiku kontroles padomei par tādiem pasūtījumiem vai operācijām, kas narkotiskās un psihotropās vielas un zāles varētu novirzīt nelegālajā apritē.

(11.06.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

17.pants. II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu starptautiskajā tirdzniecībā drīkst iesaistīties tikai tās juridiskās personas, kurām ir šā likuma 9.pantā minētā licence.

18.pants. II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu importu un eksportu drīkst veikt tikai ar Valsts zāļu aģentūras izsniegtu un ANO Ekonomikas un sociālās padomes Narkotiku komisijas prasībām atbilstošu ikreizēju atļauju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

19.pants. (1) Importa vai eksporta atļaujas pieteikumā norādāma paredzētā darbība, attiecīgās licences numurs, importētājs un eksportētājs, to adreses, ziņas par kravas saņēmēju, katras vielas starptautiskais nepatentētais nosaukums vai arī starptautisko konvenciju sarakstos norādītais nosaukums, zāļu forma un to patentētais nosaukums, ja tāds ir, vielu un zāļu daudzums, transportēšanas vai nosūtīšanas veids, muitas robežas šķērsošanas vieta un laiks.

(2) Līdztekus eksportēšanas pieteikumam iesniedzama importētājas valsts kompetentās institūcijas izsniegta importa atļauja, ja to paredz attiecīgās valsts likumi.

20.pants. Importa vai eksporta atļaujā norādāmas tās pašas ziņas, kas minētas attiecīgajā pieteikumā, un atļaujas derīguma termiņš. Importa atļaujā norādāms, vai importa sūtījumā ir viena krava vai vairākas kravu partijas. Eksporta atļaujā, ja nepieciešams, norāda arī attiecīgās importa atļaujas numuru un izsniegšanas datumu, tādējādi apstiprinot vielu vai zāļu importa atļauju.

21.pants. (1) Katram sūtījumam nepieciešami četri apstiprināti importa vai eksporta atļaujas eksemplāri.

(2) Vienu importa atļaujas eksemplāru klients nosūta eksportētājam, otru eksemplāru iesniedz ievešanas muitas punktā kopā ar muitas deklarāciju, un muitas iestāde ar atzīmēm par faktiski importēto vielu vai zāļu daudzumu nosūta to Valsts zāļu aģentūrai, trešo eksemplāru pievieno sūtījumam, uz ceturtā atļaujas eksemplāra pēc importa darījuma veikšanas norāda faktiski importēto vielu un zāļu daudzumu, datumu un iesniedz to Valsts zāļu aģentūrai.

(3) Vienu eksporta atļaujas eksemplāru klients iesniedz izvešanas muitas punktā kopā ar muitas deklarāciju, un muitas iestāde ar atzīmēm par faktiski eksportēto vielu vai zāļu daudzumu nosūta to Valsts zāļu aģentūrai, otru eksemplāru pievieno sūtījumam, trešo eksemplāru Valsts zāļu aģentūra nosūta importētājas valsts kompetentajai institūcijai, ceturto eksemplāru izsniedz klientam, kurš pēc eksporta darījuma norāda faktiski eksportēto vielu un zāļu daudzumu, datumu un iesniedz to Valsts zāļu aģentūrai.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.07.2003.)

22.pants. Tiklīdz importa sūtījums ir nonācis Latvijas teritorijā vai beidzies importa atļaujā minētais termiņš, Valsts zāļu aģentūra nosūta eksportētājas valsts kompetentajai institūcijai tās izsniegto eksporta atļauju, kurā norādīts faktiski importēto vielu vai zāļu daudzums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

23.pants. Ja faktiski eksportēto narkotisko un psihotropo vielu vai zāļu daudzums ir mazāks nekā eksporta atļaujā minētais, Valsts zāļu aģentūra to fiksē eksporta atļaujas eksemplārā, kuru nosūta importētājas valsts kompetentajai institūcijai.

(11.06.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

24.pants. Komercdokumentos (rēķinos, kravas pavadzīmēs, muitas, transporta un citos pavaddokumentos) norādāmi ANO konvenciju sarakstiem atbilstošie vielu un zāļu nosaukumi, no Latvijas teritorijas eksportējamo vai uz to importējamo vielu un zāļu daudzums, eksportētājs un importētājs, to adreses, kravas saņēmējs un tā adrese.

25.pants. Aizliegts II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu eksports no Latvijas teritorijas vai imports uz to, ja saņēmēja adreses vietā ir norādīta tikai banka vai abonenta pastkastītes numurs.

26.pants. Aizliegts II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu eksports uz konsignācijas noliktavu, izņemot gadījumus, kad šāds piegādes veids ir apstiprināts importētājas valsts kompetentās institūcijas izsniegtajā importa atļaujā. Aizliegts arī šo vielu un zāļu imports uz konsignācijas noliktavu Latvijas teritorijā.

27.pants. Kompetento institūciju (iestāžu un robežapsardzības spēku) pienākums ir aizturēt tos muitas robežu abos virzienos šķērsojošos sūtījumus, kuriem nav attiecīgās importa, eksporta vai tranzīta atļaujas, un pieprasīt, lai tiek apstiprināta sūtījumu likumība. Ja tas netiek izdarīts, krava konfiscējama.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

28.pants. Ministru kabinets nosaka tos muitas punktus, caur kuriem atļauts II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu imports, eksports un tranzīts.

29.pants. II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu tranzīta pārvadājumus cauri Latvijas teritorijai drīkst veikt tikai tad, ja ir saņemta Valsts zāļu aģentūras izsniegta tranzīta atļauja, neatkarīgi no tā, vai krava tiek vai netiek noņemta no transportlīdzekļa, kas to pārvadā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

30.pants. (1) II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu tranzīta pārvadājumi veicami atbilstoši pievienotajā eksporta atļaujā noteiktajam maršrutam un nogādājami šajā atļaujā minētajā galapunktā bruņotas apsardzes pavadībā.

(2) Šo vielu un zāļu tranzīta noteikumus nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

31.pants. Neviens nedrīkst mainīt cauri Latvijas teritorijai sūtītās II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu tranzīta kravas sastāvu, saturu vai iesaiņojumu, ja nav saņemta Valsts zāļu aģentūras atļauja. Šā panta noteikumi neierobežo kompetento institūciju (iestāžu un robežapsardzības spēku) likumīgās darbības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

32.pants. Attiecībā uz brīvostām un brīvās tirdzniecības zonām piemērojami tie paši kontroles un uzraudzības pasākumi, kādi noteikti citām Latvijas teritorijas daļām.

33.pants. Komercpārvadātāju pienākums ir veikt attiecīgos piesardzības pasākumus, lai viņu transportlīdzekļi netiktu izmantoti šajā likumā minēto augu, vielu un zāļu nelikumīgai pārvadāšanai. Ierodoties Latvijas teritorijā, viņu pienākums ir nekavējoties informēt Iekšlietu ministrijas Narkotiku apkarošanas biroju par apstākļiem, kas rada aizdomas, ka transportlīdzekļi tiek izmantoti nelikumīgi.

34.pants. Juridiskās personas, kas saņēmušas šā likuma 9.pantā minēto licenci, drīkst šajā likumā minētās vielas un zāles, ja tās iepakotas kastēs, nosūtīt pa pastu ierakstītos sūtījumos, norādot to vērtību un pieprasot apstiprinājumu par izsniegšanu.

VI nodaļa
II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu izplatīšana

35.pants. II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles iepirkt profesionālai darbībai saskaņā ar šā likuma noteikumiem drīkst tikai no tādas juridiskās personas, kurai izsniegta šā likuma 9.pantā minētā licence.

36.pants. II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles pacientiem drīkst izsniegt tikai pret recepti, kurā norādīta to terapeitiskā lietošana. Recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Ja zāļu izsniedzējam receptes iesniedzējs nav personiski pazīstams, viņam ir tiesības pieprasīt, lai tiktu uzrādīts personu apliecinošs dokuments.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

37.pants. II un III sarakstā iekļauto zāļu saņemšanas, iepirkšanas, izplatīšanas, izsniegšanas, uzglabāšanas un uzskaites kārtību zāļu lieltirgotavās, zāļu ražošanas uzņēmumos, aptiekās un ārstniecības iestādēs nosaka Ministru kabinets.

38.pants. Veselības ministrs nosaka II un III sarakstā iekļauto zāļu daudzumu, kāds nepieciešams neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.07.2003.)

39.pants. (1) Fiziskās personas iegādājas un uzglabā tikai ārstniecības kursam nepieciešamo II un III sarakstā iekļauto zāļu daudzumu. Zāles izraksta un iegādājas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Fiziskās personas, kuras šķērso valsts robežu, drīkst ievest vai izvest II un III sarakstā iekļautās zāles personiskai lietošanai bez speciālas atļaujas, ja II sarakstā iekļautās zāles paredzētas ārstniecības kursam, kas nav ilgāks par 14 dienām, bet III sarakstā iekļautās zāles paredzētas ārstniecības kursam, kas nav ilgāks par 30 dienām. Nepieciešamību lietot šīs zāles persona apliecina, uzrādot recepti, receptes norakstu vai kopiju vai citus šo faktu apliecinošus dokumentus.

(3) Fiziskās personas nav tiesīgas nosūtīt un saņemt II un III sarakstā iekļautās zāles, izmantojot iekšzemes un starptautiskos pasta sūtījumus.

(19.06.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 22.07.2003.)

40.pants. Veselības ministrija izsniedz atļaujas izmantot II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles dzīvnieku sagūstīšanai, kā arī apstiprina to lietošanas noteikumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. un 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 22.07.2003.)

VII nodaļa
Īpaši noteikumi

41.pants. Ja kravā ir II sarakstā iekļautās vielas vai zāles, uz nosūtīšanai paredzēto saiņu ārējā iepakojuma drīkst būt vienīgi nosūtītāja un saņēmēja vārds, uzvārds un adrese. Sūtījumi aizzīmogojami ar nosūtītāja zīmogu.

42.pants. II un III sarakstā iekļautās vielas un zāles nedrīkst reklamēt masu informācijas līdzekļos, kā arī izmantot to popularizēšanai jebkuru cita veida reklāmu, kas paredzēta nespeciālistiem. Tas neattiecas uz preparātiem, kuri gan satur II vai III sarakstā iekļautās vielas, taču ar labklājības ministra rīkojumu ir atbrīvoti no atsevišķiem šajā likumā paredzētajiem kontroles pasākumiem. Šo preparātu reklāmā aizliegts minēt to sastāvā ietilpstošās II vai III sarakstā iekļautās vielas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

VIII nodaļa
Šā likuma ievērošanas kontrole
un atbildība par tā pārkāpšanu

43.pants.

(Izslēgts ar 11.06.1998. likumu, kas stājas spēkā 15.07.1998.)

44.pants. (1) Valsts farmācijas inspekcija uzrauga un kontrolē fiziskās un juridiskās personas, kuras veic darbības ar II un III sarakstā iekļautajām vielām un zālēm, izvērtē II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu izplatīšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar normatīvajiem aktiem aptur II un III sarakstā iekļauto vielu izplatīšanu vai fiziskās personas farmaceitisko darbību līdz apstākļu galīgai noskaidrošanai.

(2) Medicīniskās aprūpes un darbspējas kvalitātes kontroles inspekcija kontrolē II un III sarakstā iekļauto zāļu izmantošanas nepieciešamību ārstniecības procesa nodrošināšanā.

(30.03.2000. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2003. likumu, kas stājas spēkā 22.07.2003.)

45.pants. Par šā likuma pārkāpumiem personas saucamas pie likumos noteiktās atbildības.

Pārejas noteikumi

(30.03.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 04.05.2000.)

1. Likuma 9.pantā minētās atļaujas (licences), kas izsniegtas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, saglabā savu noteikto derīguma termiņu.

2. Līdz dienai, kad stāsies spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā izsniedzamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) farmaceitiskajai darbībai, arī darbībai ar narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm, 9.pantā minēto speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtību nosaka labklājības ministrs.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 9.maijā.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Kreituse
Rīgā 1996.gada 23.maijā
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 09.05.1996.Stājas spēkā: 06.06.1996.Tēma:  Veselības aprūpe, farmācijaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 23.05.1996.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 12, 20.06.1996.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
40283
{"selected":{"value":"22.07.2003","content":"<font class='s-1'>22.07.2003.-12.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"03.07.2019","iso_value":"2019\/07\/03","content":"<font class='s-1'>03.07.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.11.2013","iso_value":"2013\/11\/14","content":"<font class='s-1'>14.11.2013.-02.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-13.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2010","iso_value":"2010\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2010.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.08.2008","iso_value":"2008\/08\/13","content":"<font class='s-1'>13.08.2008.-30.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.10.2007","iso_value":"2007\/10\/05","content":"<font class='s-1'>05.10.2007.-12.08.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.06.2007","iso_value":"2007\/06\/07","content":"<font class='s-1'>07.06.2007.-04.10.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.06.2006","iso_value":"2006\/06\/13","content":"<font class='s-1'>13.06.2006.-06.06.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.07.2003","iso_value":"2003\/07\/22","content":"<font class='s-1'>22.07.2003.-12.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.05.2000","iso_value":"2000\/05\/04","content":"<font class='s-1'>04.05.2000.-21.07.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2000","iso_value":"2000\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2000.-03.05.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.07.1998","iso_value":"1998\/07\/15","content":"<font class='s-1'>15.07.1998.-08.01.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.06.1996","iso_value":"1996\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.1996.-14.07.1998.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.07.2003
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva