Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 500

Rīgā 2017. gada 22. augustā (prot. Nr. 40 18. §)
Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 6. panta 5., 12. un 13. punktu, 23.3 panta otro daļu, 23.4 panta piekto daļu un 25. panta otrās daļas 1., 3. un 4. punktu
(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 429 redakcijā)
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā izsniedz, groza, aptur, atjauno, atceļ un anulē atļauju muitas noliktavas darbībai;

1.2. kārtību, kādā izsniedz, groza, aptur, atjauno, atceļ un anulē atļauju pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai;

1.3. kārtību, kādā apstiprina preču uzskaiti brīvajā zonā;

1.4. preču uzskaites un identificēšanas kārtību muitas noliktavā;

1.5. kārtību, kādā notiek pagaidu uzglabāšanā esošo preču uzskaite pagaidu uzglabāšanas vietā;

1.6. kārtību, kādā persona, kuras darbībā ietilpst brīvajā zonā esošu preču uzglabāšana, apstrāde, pārdošana vai pirkšana, veic preču uzskaiti;

1.7. kārtību, kādā iesniedz pagaidu uzglabāšanas deklarāciju;

1.8. kārtību, kādā pagaidu uzglabāšanā esošās preces pārvieto starp dažādām pagaidu uzglabāšanas vietām;

1.9. kārtību, kādā atļaujas muitas noliktavas darbībai vai atļaujas pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai turētājs izpilda saistības pēc attiecīgās atļaujas atcelšanas vai anulēšanas;

1.10. kārtību, kādā ārpussavienības preces, kuras netiek apliktas ar akcīzes nodokli, pārvieto ar autotransportu starp Rīgas brīvostas, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas vai Ventspils brīvostas daļām (turpmāk – brīvās zonas) viena muitas kontroles punkta ietvaros;

1.11. nosacījumus ārpus pagaidu uzglabāšanas vietas esošajai preču svēršanas vietai un tās saskaņošanas kārtību, kā arī kārtību un nosacījumus atteikumam saskaņot minēto vietu;

1.12. kārtību, kādā saskaņo preču nogādāšanu no pagaidu uzglabāšanas vietas uz svēršanas vietu;

1.13. kārtību, kādā saskaņo vai atsaka saskaņot naftas vai spirta produktus saturošu atkritumu un citu blakusproduktu, kas rodas ārpussavienības preču uzglabāšanas un parasto apstrādes darbību laikā (turpmāk – blakusprodukti), izvešanu iznīcināšanai, kā arī kārtību, kādā informē Valsts ieņēmumu dienestu par blakusproduktu iznīcināšanu.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775; MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 546; MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 429)

2. Lai teritoriju (tai skaitā ēkas un būves) izmantotu par muitas noliktavu vai pagaidu uzglabāšanas vietu, nepieciešams saņemt Valsts ieņēmumu dienesta atļauju muitas noliktavas darbībai (turpmāk – muitas noliktavas atļauja) vai atļauju pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai (turpmāk – pagaidu uzglabāšanas vietas atļauja).

2.1 Šajos noteikumos minētos iesniegumus un ar tiem saistītos dokumentus, kas nepieciešami, lai saņemtu, grozītu, apturētu un atceltu muitas noliktavas atļauju vai pagaidu uzglabāšanas vietas atļauju, kā arī citu informāciju un dokumentus, kas attiecas uz muitas noliktavas atļauju vai pagaidu uzglabāšanas vietas atļauju, Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulas (ES) Nr.  952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – regula Nr.  952/2013), 6. panta 1. punktā minētās elektroniskās datu apstrādes metodes (turpmāk – Muitas lēmumu sistēma), izmantojot Muitas likuma 13. panta pirmajā daļā minēto Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS).

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 775 redakcijā)

3. Šajos noteikumos minētos iesniegumus un ar tiem saistītos dokumentus, kas nepieciešami, lai saņemtu, grozītu, apturētu un atceltu apstiprinājumu par preču uzskaites veidu brīvajā zonā, Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, vai izmantojot EDS.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 775 redakcijā)

3.1 Valsts ieņēmumu dienests lēmumus par muitas noliktavu vai pagaidu uzglabāšanas vietu atļauju izsniegšanu, grozīšanu, apturēšanu, atjaunošanu, atcelšanu un anulēšanu izdod (pieņem) un paziņo Muitas lēmumu sistēmā.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 775 redakcijā)

4. Valsts ieņēmumu dienests lēmumus par šo noteikumu 3. punktā minēto preču uzskaites veida apstiprināšanu, grozīšanu, apturēšanu, atjaunošanu, atcelšanu un anulēšanu paziņo likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 775 redakcijā)

5. (Svītrots ar MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 429)

6. Par muitas noliktavu atļauts izmantot kuģi–bunkurētāju.

7. Ar Valsts ieņēmumu dienesta atļauju ārpussavienības preces uz laiku var izvest no muitas noliktavas saskaņā ar regulas Nr.  952/2013 240. pantu, lai atbilstoši Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētās regulas (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (turpmāk – regula Nr.  2015/2446), 180. pantam preces pakļautu parastiem apstrādes veidiem.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775)

8. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775)

9. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775)

9.1 Ja deklarāciju par preču nodošanu muitas noliktavas procedūrai iesniedz persona, kura nav muitas noliktavas atļaujas turētāja, preces tiek izlaistas muitas noliktavas procedūras piemērošanai pēc tam, kad muitas noliktavas atļaujas turētājs EDS ir apliecinājis, ka piekrīt paredzētajai preču novietošanai attiecīgajā muitas noliktavā.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 775 redakcijā)

9.2 Ja pagaidu uzglabāšanas vietā, muitas noliktavā un brīvajā zonā tiek konstatēts nezināmas izcelsmes preču pārpalikums, kas nav norādīts komersanta grāmatvedības reģistros, vai preču iztrūkums, uzskata, ka minētajām precēm ir ārpussavienības preču statuss, ja komersants nepierāda pretējo.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 775 redakcijā)

9.3 Muitas noliktavā un brīvajā zonā apstrādes darbības ar spirta un spirtu saturošiem produktiem un naftas produktiem (piemēram, atšķaidīšana, sajaukšana, koncentrēšana) komersants var veikt tikai saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtā tehnoloģiskā procesa aprakstu. Tehnoloģiskā procesa aprakstu persona pirms darbību veikšanas (piemēram, atšķaidīšana, sajaukšana, koncentrēšana) ar spirta un spirtu saturošiem produktiem un naftas produktiem Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz, izmantojot EDS.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

2. Muitas noliktavas vai pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas izsniegšana
2.1. Muitas noliktavas atļaujas izsniegšana

10. Valsts ieņēmumu dienests izsniedz muitas noliktavas atļauju saskaņā ar regulas Nr.  952/2013 6. panta 1. punktu un 211. panta 1. punkta "b" apakšpunktu un regulas Nr.  2015/2446 171. panta 1. punkta otro daļu.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 775 redakcijā)

11. Lai saņemtu muitas noliktavas atļauju, persona Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz iesniegumu atļaujas saņemšanai.

12. (Zaudējis spēku ar 02.10.2017.; sk. 85. punktu)

13. Persona, iesniedzot šo noteikumu 11. punktā minēto iesniegumu, pievieno šādus dokumentus:

13.1. tās vietas plānu vai plāna kopiju (no būves tehniskās inventarizācijas lietas vai uz topogrāfiskā plāna), kuru paredzēts izmantot par muitas noliktavu. Plānā norāda iesnieguma iesniedzēja nosaukumu un regulas Nr.   2015/2446 1. panta 18. punktā paredzēto reģistrācijas un identifikācijas numuru (turpmāk – EORI numurs), precīzi iezīmētu un skaidri identificējamu muitas noliktavas adresi, kadastra numuru, atrašanās vietu, ārējo robežu, kopējo platību. Iesniegumam atļaujas saņemšanai pievieno ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprinātu muitas noliktavas teritorijas plānā esošo tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu, cauruļvadu ar iespējamiem plūsmas virzieniem, dzelzceļa pievedceļu un citu tehnoloģisko iekārtu un ierīču izvietojuma shēmu, kurā iezīmē pieteiktās darbības vietas un darbības nodrošināšanai izmantojamās tvertnes un spiedieniekārtu kompleksa tvertnes, norādot tvertņu un spiedieniekārtu kompleksa tvertņu numurus un katras tvertnes un spiedieniekārtu kompleksa tvertnes nominālo tilpumu, kā arī cauruļvadus, norādot to tilpumu;

13.2. rezervuāru un cauruļvadu kalibrēšanas tabulas;

13.3. ja iesnieguma iesniedzējam nepieder nekustamais īpašums vai kopīpašuma domājamā daļa, kuru paredzēts izmantot par muitas noliktavu, – tā nekustamā īpašuma, kuru paredzēts izmantot par muitas noliktavu, īpašnieka vai tiesiskā valdītāja izsniegtu rakstisku piekrišanu izmantot nekustamo īpašumu par muitas noliktavu vai nomas līgumu. Ja nekustamajam īpašumam ir kopīpašnieki vai vairāki tiesiskie valdītāji, tad persona iesniedz visu nekustamā īpašuma kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju rakstisku piekrišanu, kurā norāda nekustamā īpašuma kadastra apzīmējumu vai telpu grupas kadastra apzīmējumu, īpašnieka, kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdu, uzvārdu un personas kodu vai nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru, kā arī laikposmu, kurā attiecīgais nekustamais īpašums tiks izmantots par muitas noliktavu. Ja tā nekustamā īpašuma īpašnieks, kopīpašnieks, tiesiskais valdītājs vai tiesiskie valdītāji, kurā ir izveidota muitas noliktava, atsauc izsniegto piekrišanu izmantot nekustamo īpašumu par muitas noliktavu vai izbeidz nomas attiecības, tad muitas noliktavas turētājs vai minētās personas rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu ne vēlāk kā 30 dienas pirms atsaukšanas termiņa iestāšanās;

13.4. (svītrots ar MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 429);

13.5. (svītrots ar MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 429);

13.6. iesnieguma iesniedzēja rakstiski sagatavotu garantijas rakstu saskaņā ar Eiropas Komisijas 2009. gada 7. jūlija Regulas (EK) Nr. 612/2009, ar kuru nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (turpmāk – regula Nr. 612/2009), 37. panta 2. punktu, ja muitas noliktavu ir paredzēts izmantot kā pārtikas krājumu noliktavu regulas Nr. 612/2009 37. panta 1. punkta izpratnē;

13.7. ja muitas parāda, kas var rasties, nodrošināšanai izmanto citas personas, nevis muitas noliktavas atļaujas turētāja galvojumu, – šīs personas rakstisku apliecinājumu tās galvojuma izmantošanai;

13.8. ja muitas noliktavu paredzēts izveidot kuģī–bunkurētājā:

13.8.1. kuģa–bunkurētāja kuģošanas spējas apliecību (kopiju);

13.8.2. kuģa–bunkurētāja tilpņu izvietojuma shēmu (kopiju), kurā norādīts iesnieguma iesniedzēja nosaukums un EORI numurs, precīzi iezīmētas un skaidri identificētas muitas noliktavas darbībai izmantojamās tilpnes, to tilpums un kopējais cauruļvadu sistēmas tilpums;

13.8.3. tilpņu un cauruļvadu kalibrēšanas tabulas;

13.9. informāciju par preču uzskaitei paredzēto programmatūru (datorprogrammu), kas nodrošina ierakstu reģistra informācijas saglabāšanu par katru ierakstu vai ieraksta labojumu, tā veidu, datumu un laiku, sistēmas ieraksta numuru, kā arī ieraksta veicēju.

(Grozīts ar MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 429)

14. Ja šo noteikumu 11. punktā minēto iesniegumu iesniedz persona, kura ir tā nekustamā īpašuma kopīpašnieks vai viens no tiesiskajiem valdītājiem, kuru paredzēts izmantot par muitas noliktavu, iesniegumam pievieno pārējo šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minēto nekustamā īpašuma kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju rakstisku piekrišanu.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 775 redakcijā)

15. Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši saņemtajam iesniegumam pieņem lēmumu izsniegt muitas noliktavas atļauju, ja:

15.1. ir iesniegti šo noteikumu 13. punktā minētie dokumenti;

15.2. ir izpildītas šajos noteikumos minētās prasības, kā arī regulas Nr.  952/2013, regulas Nr.  2015/2446 un Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr.  952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – regula Nr.  2015/2447), prasības attiecībā uz muitas noliktavas procedūru;

15.3. iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopā pārsniedz 150 euro, vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tas veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (nomaksas grafiku) vai nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku;

15.4. iesnieguma iesniedzēja valdē vai padomē nav personu, kuras ir vai triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir bijušas amatpersonas tāda komersanta valdē vai padomē, kurš ir sodīts par izvairīšanos no nodokļu vai nodevu maksāšanas;

15.5. iesnieguma iesniedzējs vai tā valdes loceklis, padomes loceklis vai prokūrists gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas nav sodīts par pārkāpumu saistībā ar personu nodarbināšanu bez rakstiski noslēgta darba līguma vai par informatīvās deklarācijas neiesniegšanu par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;

15.6. iesnieguma iesniedzējs gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas nav izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra par pārkāpumu, kas saistīts ar nodokļa deklarācijas neiesniegšanu noteiktajā termiņā vai nepatiesas informācijas sniegšanu nodokļa deklarācijā, vai pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska pieprasījuma nodokļa aprēķinu pārbaudei nepieciešamo dokumentu nesniegšanu;

15.7. iesnieguma iesniedzēja saimnieciskā darbība gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas nav bijusi apturēta, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu;

15.8. iesnieguma iesniedzēja valdē vai padomē nav personas, kura iesnieguma iesniegšanas dienā vai divu gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir bijusi tā komersanta valdē vai padomē vai ir bijusi tā komersanta patiesais labuma guvējs – fiziskā persona Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē (turpmāk – patiesais labuma guvējs) –, kuram ir atcelta vai anulēta muitas noliktavas atļauja, izņemot gadījumu, ja muitas noliktavas atļauja atcelta uz komersanta iesnieguma pamata;

15.9. iesnieguma iesniedzēja valdes loceklis, padomes loceklis vai prokūrists nav vai divu gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas nav bijis iekļauts riska personu sarakstā;

15.10. patiesais labuma guvējs nav vai nav bijis tā komersanta patiesais labuma guvējs, kuram divu gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas atcelta vai anulēta muitas noliktavas atļauja, izņemot gadījumu, ja muitas noliktavas atļauja atcelta uz komersanta iesnieguma pamata;

15.11. iesnieguma iesniedzēja darbībā triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas nav konstatēti nopietni vai atkārtoti nodokļu un muitas jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi, tostarp smagi noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar pieteikuma iesniedzēja saimniecisko darbību;

15.12. iesnieguma iesniedzējs vai tā valdes loceklis, padomes loceklis vai prokūrists nav atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par piesavināšanos, neatļautu labumu pieņemšanu, komerciālo uzpirkšanu, kukuļņemšanu, kukuļdošanu, kukuļa piesavināšanos vai starpniecību kukuļošanā vai ja par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem nodokļu maksātājam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis;

15.13. iesnieguma iesniedzējs vai tā valdes loceklis, padomes loceklis vai prokūrists nav atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par krāpšanu, kontrabandu, neatļautām darbībām ar muitošanai pakļautām precēm vai citām vērtībām, uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas un bez speciālas atļaujas (licences), izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai ja par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem nodokļu maksātājam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis;

15.14. iesnieguma iesniedzējam ar tiesas nolēmumu nav pasludināts maksātnespējas process, uzsākts tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775; MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 429)

16. Ja muitas noliktavā ir atļauta šo noteikumu 7. punktā minētā ārpussavienības preču izvešana uz laiku no muitas noliktavas, Valsts ieņēmumu dienests muitas noliktavas atļaujā izdara attiecīgu atzīmi un norāda veidu, kādā muitas noliktavas turētājs var veikt minēto preču izvešanu uz laiku no muitas noliktavas, kā arī norāda konkrētas uzskaites prasības.

17. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775)

18. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775)

19. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775)

20. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775)

21. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt muitas noliktavas atļauju, ja nav izpildītas šo noteikumu 15. punktā minētās prasības.

2.2. Pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas izsniegšana

22. Valsts ieņēmumu dienests izsniedz pagaidu uzglabāšanas vietas atļauju saskaņā ar regulas Nr.  952/2013 6. panta 1. punktu un 148. pantu un regulas Nr.  2015/2446 117. pantu.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775)

23. Lai saņemtu pagaidu uzglabāšanas vietas atļauju, persona Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz iesniegumu atļaujas saņemšanai.

24. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775)

25. Persona, iesniedzot šo noteikumu 23. punktā minēto iesniegumu, pievieno šādus dokumentus:

25.1. tās vietas plānu vai plāna kopiju (no būves tehniskās inventarizācijas lietas vai uz topogrāfiskā plāna), kuru paredzēts izmantot par pagaidu uzglabāšanas vietu. Plānā norāda iesnieguma iesniedzēja nosaukumu un EORI numuru, precīzi iezīmētu un skaidri identificējamu pagaidu uzglabāšanas vietas adresi, kadastra numuru, atrašanās vietu, ārējo robežu, kopējo platību. Iesniegumam atļaujas saņemšanai pievieno ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprinātu pagaidu uzglabāšanas vietas teritorijas plānā esošo tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu, cauruļvadu ar iespējamiem plūsmas virzieniem, dzelzceļa pievedceļu un citu tehnoloģisko iekārtu un ierīču izvietojuma shēmu, kurā iezīmē pieteiktās darbības vietas un darbības nodrošināšanai izmantojamās tvertnes un spiedieniekārtu kompleksa tvertnes, norādot tvertņu un spiedieniekārtu kompleksa tvertņu numurus un katras tvertnes un spiedieniekārtu kompleksa tvertnes nominālo tilpumu, kā arī cauruļvadus, norādot to tilpumu;

25.2. rezervuāru kalibrēšanas un cauruļvadu kalibrēšanas tabulas;

25.3. ja iesnieguma iesniedzējam nepieder nekustamais īpašums vai kopīpašuma domājamā daļa, kuru paredzēts izmantot par pagaidu uzglabāšanas vietu, – tā nekustamā īpašuma, kuru paredzēts izmantot par pagaidu uzglabāšanas vietu, īpašnieka vai tiesiskā valdītāja izsniegtu rakstisku piekrišanu izmantot nekustamo īpašumu par pagaidu uzglabāšanas vietu, vai nomas līgumu. Ja nekustamajam īpašumam ir kopīpašnieki vai vairāki tiesiskie valdītāji, tad persona iesniedz visu nekustamā īpašuma kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju rakstisku piekrišanu, kurā norāda nekustamā īpašuma kadastra apzīmējumu vai telpu grupas kadastra apzīmējumu, īpašnieka, kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju vārdu, uzvārdu un personas kodu vai nosaukumu (firmu) un reģistrācijas numuru, kā arī laika posmu, kurā attiecīgais nekustamais īpašums tiks izmantots par pagaidu uzglabāšanas vietu. Ja nekustamā īpašuma, kurā ir izveidota pagaidu uzglabāšanas vieta, īpašnieks, kopīpašnieks, tiesiskais valdītājs vai tiesiskie valdītāji atsauc izsniegto piekrišanu izmantot nekustamo īpašumu par pagaidu uzglabāšanas vietu vai izbeidz nomas attiecības, tad pagaidu uzglabāšanas vietas turētājs vai minētās personas rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu ne vēlāk kā 30 dienas pirms atsaukšanas termiņa iestāšanās;

25.4. (svītrots ar MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 429);

25.5. (svītrots ar MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 429);

25.6. ja muitas parāda, kas var rasties, nodrošināšanai izmanto citas personas, nevis pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētāja galvojumu, – šīs personas rakstisku apliecinājumu tās galvojuma izmantošanai;

25.7. ja pagaidu uzglabāšanas vietu paredzēts izveidot kuģī–bunkurētājā:

25.7.1. kuģa–bunkurētāja kuģošanas spējas apliecību (kopiju);

25.7.2. kuģa–bunkurētāja tilpņu izvietojuma shēmu (kopiju), kurā norādīts iesnieguma iesniedzēja nosaukums un EORI numurs, precīzi iezīmētas un skaidri identificētas pagaidu uzglabāšanas vietai izmantojamās tilpnes, to tilpums un kopējais cauruļvadu sistēmas tilpums;

25.7.3. tilpņu un cauruļvadu kalibrēšanas tabulas.

(Grozīts ar MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 429)

26. Ja šo noteikumu 23. punktā minēto iesniegumu iesniedz persona, kura ir tā nekustamā īpašuma kopīpašnieks vai viens no tiesiskajiem valdītājiem, kuru paredzēts izmantot par pagaidu uzglabāšanas vietu, iesniegumam pievieno pārējo šo noteikumu 25.3. apakšpunktā minēto nekustamā īpašuma kopīpašnieku vai tiesisko valdītāju rakstisku piekrišanu.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 775 redakcijā)

27. Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši saņemtajam iesniegumam pieņem lēmumu izsniegt pagaidu uzglabāšanas vietas atļauju, ja:

27.1. ir iesniegti šo noteikumu 25. punktā minētie dokumenti;

27.2. ir izpildītas šo noteikumu prasības, kā arī regulas Nr.  952/2013, regulas Nr.  2015/2446 un regulas Nr.  2015/2447 prasības attiecībā uz pagaidu uzglabāšanu;

27.3. iesnieguma iesniedzējam nav nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu, kas kopā pārsniedz 150 euro, vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tas veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (nomaksas grafiku) vai nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku;

27.4. iesnieguma iesniedzēja valdē vai padomē nav personu, kuras ir vai triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir bijušas amatpersonas tāda komersanta valdē vai padomē, kurš ir sodīts par izvairīšanos no nodokļu vai nodevu maksāšanas;

27.5. iesnieguma iesniedzējs vai tā valdes loceklis, padomes loceklis vai prokūrists gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas nav sodīts par pārkāpumu saistībā ar personas nodarbināšanu bez rakstiski noslēgta darba līguma vai par informatīvās deklarācijas neiesniegšanu par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;

27.6. iesnieguma iesniedzējs gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas nav izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra par pārkāpumu, kas saistīts ar nodokļa deklarācijas neiesniegšanu noteiktajā termiņā vai nepatiesas informācijas sniegšanu nodokļa deklarācijā, vai pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska pieprasījuma nodokļa aprēķinu pārbaudei nepieciešamo dokumentu nesniegšanu;

27.7. iesnieguma iesniedzēja saimnieciskā darbība gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas nav bijusi apturēta, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu;

27.8. iesnieguma iesniedzēja valdē vai padomē nav personas, kura iesnieguma iesniegšanas dienā vai divu gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir bijusi tā komersanta valdē vai padomē vai ir bijusi tā komersanta patiesais labuma guvējs, kuram ir atcelta vai anulēta pagaidu uzglabāšanas vietas atļauja, izņemot gadījumu, ja pagaidu uzglabāšanas vietas atļauja atcelta uz komersanta iesnieguma pamata;

27.9. iesnieguma iesniedzēja valdes loceklis, padomes loceklis vai prokūrists nav vai divu gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas nav bijis iekļauts riska personu sarakstā;

27.10. patiesais labuma guvējs nav vai nav bijis tā komersanta patiesais labuma guvējs, kuram divu gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas atcelta vai anulēta pagaidu uzglabāšanas vietas atļauja, izņemot gadījumu, ja pagaidu uzglabāšanas vietas atļauja atcelta uz komersanta iesnieguma pamata;

27.11. iesnieguma iesniedzēja darbībā triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas nav konstatēti nopietni vai atkārtoti nodokļu un muitas jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi, tostarp smagi noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar pieteikuma iesniedzēja saimniecisko darbību;

27.12. iesnieguma iesniedzējs vai tā valdes loceklis, padomes loceklis vai prokūrists nav atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par piesavināšanos, neatļautu labumu pieņemšanu, komerciālo uzpirkšanu, kukuļņemšanu, kukuļdošanu, kukuļa piesavināšanos vai starpniecību kukuļošanā vai ja par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem nodokļu maksātājam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis;

27.13. iesnieguma iesniedzējs vai tā valdes loceklis, padomes loceklis vai prokūrists nav atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par krāpšanu, kontrabandu, neatļautām darbībām ar muitošanai pakļautām precēm vai citām vērtībām, uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas un bez speciālas atļaujas (licences), izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai ja par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem nodokļu maksātājam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis;

27.14. iesnieguma iesniedzējam ar tiesas nolēmumu nav pasludināts maksātnespējas process, uzsākts tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775; MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 429)

28. Ja ir atļauta ārpussavienības preču pārvietošana starp dažādām pagaidu uzglabāšanas vietām saskaņā ar regulas Nr.  952/2013 148. panta 5. punktu un regulas Nr.  2015/2447 193. pantu, Valsts ieņēmumu dienests pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujā norāda pagaidu uzglabāšanas vietas vai vietu adreses, uz kurām preces tiek pārvietotas. Preču pārvietošana starp pagaidu uzglabāšanas vietām Latvijā atļauta vienkāršotā kārtībā, ievadot ziņas par preču nosūtīšanu un saņemšanu EDS.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 775 redakcijā)

29. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775)

30. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt pagaidu uzglabāšanas vietas atļauju, ja nav izpildītas šo noteikumu 27. punktā minētās prasības.

3. Grozījumu izdarīšana muitas noliktavas vai pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujā

31. Muitas noliktavas atļaujas vai pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājs par visām šo noteikumu 11., 13., 23. un 25. punktā minēto dokumentu un ziņu izmaiņām piecu darbdienu laikā no izmaiņu rašanās brīža informē Valsts ieņēmumu dienestu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu. Iesniegumam par izmaiņām pievieno dokumentus, kas apstiprina grozījumu nepieciešamību. Attiecīgajām ziņām jābūt viegli identificējamām un nepārprotami attiecināmām uz turpmāko muitas noliktavas darbību vai pagaidu uzglabāšanas vietas darbību.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775)

32. Ja nepieciešams un ja ir izpildītas šajos noteikumos noteiktās prasības, kā arī regulas Nr.  952/2013, regulas Nr.  2015/2446 un regulas Nr. 2015/2447 prasības attiecībā uz muitas noliktavas procedūru vai pagaidu uzglabāšanu, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu muitas noliktavas atļaujā vai pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujā.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775)

33. Ja Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 31. punktā minētās informācijas saņemšanas konstatē, ka šo noteikumu 11., 13., 23. un 25. punktā minēto dokumentu un ziņu izmaiņu rezultātā netiks izpildītas šajos noteikumos minētās muitas noliktavas atļaujas vai pagaidu uzglabāšanas atļaujas izsniegšanas prasības, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt grozījumus attiecīgajā atļaujā.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775)

4. Muitas noliktavas vai pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas apturēšana, anulēšana un atcelšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775)

34. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu apturēt muitas noliktavas atļauju vai pagaidu uzglabāšanas vietas atļauju šādos gadījumos:

34.1. atļaujas turētājs sniedzis nepilnīgas vai nepatiesas ziņas vai dokumentus, kam ir bijusi nozīme, pieņemot lēmumu izsniegt atļauju vai lēmumu izdarīt grozījumus atļaujā, un nav piemērojams regulas Nr.  952/2013 27. panta 1. punkts;

34.2. dokumenti vai ziņas par to, ka mainījušies nosacījumi, saskaņā ar kuriem izsniegta atļauja, Valsts ieņēmumu dienestā ir iesniegtas vēlāk nekā piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo nosacījumu maiņas;

34.3. atļaujas turētājam ir beidzies atļaujā norādītā vispārējā galvojuma vai atbrīvojuma no galvojuma derīguma termiņš un jauns vispārējais galvojums vai atbrīvojums no galvojuma nav saņemts;

34.4. ir beidzies šo noteikumu 13.3. vai 25.3. apakšpunktā minētajā nomas līgumā vai rakstiskajā piekrišanā izmantot nekustamo īpašumu par muitas noliktavu vai pagaidu uzglabāšanas vietu norādītais termiņš un cits līgums, kas apliecina attiecīgās teritorijas nomas tiesības, vai rakstiska piekrišana izmantot nekustamo īpašumu par muitas noliktavu vai pagaidu uzglabāšanas vietu nav iesniegta;

34.5. muitas noliktavas atļaujas turētājs nav ievērojis atļaujā, šajos noteikumos, kā arī regulā Nr.  952/2013, regulā Nr.  2015/2446 un regulā Nr.  2015/2447 noteiktās prasības attiecībā uz muitas noliktavas procedūru;

34.6. pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājs nav ievērojis atļaujā, šajos noteikumos, kā arī regulā Nr.  952/2013, regulā Nr.  2015/2446 un regulā Nr.  2015/2447 noteiktās prasības attiecībā uz pagaidu uzglabāšanu;

34.7. Valsts ieņēmumu dienestam netiek nodrošināta iespēja piekļūt muitas noliktavas vai pagaidu uzglabāšanas vietas darbības vietai un dokumentācijai;

34.8. atļaujas turētājs pēc atkārtota uzaicinājuma bez attaisnojoša iemesla nav ieradies Valsts ieņēmumu dienestā vai pēc atkārtota uzaicinājuma bez attaisnojoša iemesla nav iesniedzis pieprasītos dokumentus vai informāciju;

34.9. ja atļaujas turētājs vairs neatbilst šo noteikumu 15. vai 27. punktā minētajiem kritērijiem.

(Grozīts ar MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 429)

35. Valsts ieņēmumu dienests lēmumā par muitas noliktavas atļaujas vai pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas apturēšanu norāda termiņu, kādā atļaujas turētājam ir jānovērš atļaujas apturēšanas iemesli.

36. Laikā, kad muitas noliktavas atļauja ir apturēta, preču ievešana muitas noliktavā ir aizliegta.

37. Laikā, kad pagaidu uzglabāšanas vietas atļauja ir apturēta, preču ievešana pagaidu uzglabāšanas vietā ir aizliegta.

38. Laikā, kad muitas noliktavas atļauja ir apturēta, muitas noliktavā novietotajām ārpussavienības precēm muitas noliktavas procedūru regulas Nr.  952/2013 215. panta 1. punktā noteiktajā kārtībā ir atļauts pabeigt.

39. Laikā, kad pagaidu uzglabāšanas vietas atļauja ir apturēta, pagaidu uzglabāšanas vietā novietotajām ārpussavienības precēm pagaidu uzglabāšanu regulas Nr.  952/2013 149. un 150. pantā noteiktajā kārtībā ir atļauts pabeigt.

40. Ja atļaujas turētājs ir novērsis atļaujas apturēšanas iemeslu, Valsts ieņēmumu dienests atceļ lēmumu, ar kuru tika apturēta muitas noliktavas atļauja vai pagaidu uzglabāšanas vietas atļauja.

40.1 Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu anulēt muitas noliktavas atļauju vai pagaidu uzglabāšanas vietas atļauju regulas Nr.  952/2013 27. panta 1. punktā minētajā gadījumā.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 775 redakcijā)

41. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu atcelt muitas noliktavas atļauju vai pagaidu uzglabāšanas vietas atļauju šādos gadījumos:

41.1. atļaujas turētājs iesniedzis iesniegumu par atļaujas atcelšanu un muitas noliktavā vai pagaidu uzglabāšanas vietā neatrodas ārpussavienības preces;

41.2. atļaujas turētājs šo noteikumu 35. punktā minētajā Valsts ieņēmumu dienesta lēmumā par atļaujas apturēšanu norādītajā termiņā nav novērsis atļaujas apturēšanas iemeslus;

41.3. muitas noliktavas atļaujas turētājs pēc muitas noliktavas atļaujas atjaunošanas gada laikā nav ievērojis minētajā atļaujā, šajos noteikumos, regulā Nr.  952/2013, regulā Nr.  2015/2446 vai regulā Nr.  2015/2447 noteiktās prasības attiecībā uz muitas noliktavas procedūru;

41.4. pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājs pēc pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas atjaunošanas gada laikā nav ievērojis atļaujā, šajos noteikumos, regulā Nr.  952/2013, regulā Nr.  2015/2446 vai regulā Nr.  2015/2447 noteiktās prasības attiecībā uz pagaidu uzglabāšanu;

41.5. atļaujas turētājam ir pasludināts maksātnespējas process;

41.6. gada laikā muitas noliktavā neatrodas muitas noliktavas procedūrai pakļautas preces;

41.7. gada laikā pagaidu uzglabāšanas vietā nav novietotas ārpussavienības preces.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775; MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 429)

42. Atceltās vai anulētās muitas noliktavas atļaujas turētājam ir pienākums regulas Nr.  952/2013 215. panta 1. punktā noteiktajā kārtībā visas saistības ar valsti attiecībā uz muitas noliktavā novietotajām ārpussavienības precēm nokārtot 90 dienu laikā pēc lēmuma par atļaujas atcelšanu vai anulēšanu stāšanās spēkā.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 775 redakcijā)

43. Atceltās pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājam ir pienākums visas saistības ar valsti attiecībā uz pagaidu uzglabāšanas vietā novietotajām ārpussavienības precēm nokārtot regulas Nr.  952/2013 149. pantā noteiktajā termiņā.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775)

43.1 Anulētās pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājam ir pienākums visas saistības ar valsti attiecībā uz pagaidu uzglabāšanas vietā novietotajām ārpussavienības precēm nokārtot 90 dienu laikā pēc lēmuma par atļaujas anulēšanu stāšanās spēkā.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 775 redakcijā)

5. Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas iesniegšana

44. Par ārpussavienības precēm, kuras paredzēts deklarēt pagaidu uzglabāšanai, iesniedz regulas Nr.  952/2013 145. pantā minēto pagaidu uzglabāšanas deklarāciju. Persona, kura uzrāda vai kuras vārdā tiek uzrādītas preces, pagaidu uzglabāšanas deklarāciju iesniedz uzraudzības muitas iestādē, kas norādīta atļaujā pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 775 redakcijā)

45. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775)

46. Ja persona pagaidu uzglabāšanas deklarāciju iesniedz, izmantojot kādu no regulas Nr.  952/2013 145. panta 5. punkta "a" vai "b" apakšpunktā minētajiem veidiem, tā EDS norāda izmantotā dokumenta numuru, no kura automatizētā veidā tiek pārņemti dati, ko papildina ar trūkstošajām ziņām atbilstoši regulas Nr.  2015/2446 B pielikumā un regulas Nr.  2015/2447 B pielikumā pagaidu uzglabāšanas deklarācijai noteiktajai datu kopai.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 775 redakcijā)

47. Ja persona pagaidu uzglabāšanas deklarāciju iesniedz, izmantojot kādu no regulas Nr.  952/2013 145. panta 6. punktā minētajām ostas vai transporta informācijas sistēmām, atbildīgā persona nodrošina, ka minētajās sistēmās ir šādai deklarācijai nepieciešamie dati un tie ir pieejami muitas iestādei.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775)

48. Ja pagaidu uzglabāšanas deklarāciju iesniedz persona, kura nav pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētāja, pagaidu uzglabāšanas deklarācija tiek pieņemta pēc tam, kad persona, kura ir pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētāja, EDS apliecina, ka piekrīt paredzētajai preču novietošanai attiecīgajā pagaidu uzglabāšanas vietā.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 775 redakcijā)

49. Ja pagaidu uzglabāšanas pieteikšanas brīdī EDS nedarbojas, pagaidu uzglabāšanas deklarāciju iesniedz uzraudzības muitas iestādē, izmantojot kādu no regulas Nr.  952/2013 145. panta 5. punktā minētajiem dokumentiem (turpmāk – atkāpšanās režīms).

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 775 redakcijā)

50. Triju darbdienu laikā pēc EDS darbības atjaunošanas pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājs pagaidu uzglabāšanas deklarāciju iesniedz elektroniski, norādot atkāpšanās režīmā noformētās pagaidu uzglabāšanas deklarācijas datumu un muitas iestādes piešķirto pagaidu uzglabāšanas deklarācijas numuru.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775)

6. Preču uzskaite muitas noliktavā un pagaidu uzglabāšanas vietā
6.1. Preču uzskaite muitas noliktavā

51. Muitas noliktavas atļaujas turētājs muitas noliktavā nodrošina preču uzskaiti un identificēšanu.

52. Muitas noliktavas atļaujas turētājs muitas noliktavā uzglabājamo preču uzskaitē ietver:

52.1. visiem muitas noliktavas atļauju turētājiem obligātās ziņas – regulas Nr.  2015/2446 178. panta 1. punkta "a", "b", "c", "d", "e", "f", "j" un "l" apakšpunktā norādītās ziņas;

52.2. regulas Nr.  2015/2446 178. panta 1. punkta "g", "m", "p", "q" un "r" apakšpunktā norādītās ziņas, ja šādas ziņas ir nepieciešamas atbilstoši izsniegtās muitas noliktavas atļaujas izmantošanas nosacījumiem, un "h" un "i" apakšpunktā minētajos gadījumos, ja muitas noliktavā atrodas preces, kas deklarētas šajos apakšpunktos minētajām procedūrām;

52.3. preču pieņemšanas un nodošanas akta datumu un numuru, ja muitas noliktavā tiek uzglabātas preces, kuru izlaišana ir apturēta vai kuras ir aizturētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regulas (ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1383/2003 (turpmāk – regula Nr. 608/2013), 17. panta 1. punktu vai 18. panta 1. punktu.

(Grozīts ar MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 429)

53. Ja, novietojot muitas noliktavā ārpussavienības preces, muitas noliktavas atļaujas turētājs konstatē atšķirības starp preču pavaddokumentos norādīto un faktisko daudzumu vai cita veida atšķirības, tas vienas darbdienas laikā, izmantojot EDS, informē Valsts ieņēmumu dienestu par konstatētajām atšķirībām.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

54. Ja muitas noliktavas atļaujas turētājs, 14 dienu laikā no neatbilstību konstatēšanas dienas par konstatētajām ārpussavienības preču atšķirībām iesniedz EDS iesniegumu muitas deklarācijas labošanai un dokumentāri apstiprinātu informāciju no kravas īpašnieka vai nosūtītāja par neatbilstības iemesliem, Valsts ieņēmumu dienests izvērtē iesniegto informāciju un dokumentus un apstiprina vai noraida grozījumus muitas deklarācijā, informējot muitas noliktavas atļaujas turētāju par muitas maksājumu parādu.

(Grozīts ar MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 546)

55. Pēc grozījumu izdarīšanas muitas deklarācijā vai muitas maksājumu parāda samaksas muitas noliktavas atļaujas turētājs veic atbilstošus labojumus preču uzskaitē.

56. Ja preču glabāšanas laikā muitas noliktavā muitas noliktavas atļaujas turētājs konstatē ārpussavienības preču zudumus, kas nav preču dabiskie zudumi vai kas pārsniedz normatīvajos aktos noteikto preču dabisko zudumu normu, muitas noliktavas atļaujas turētājs katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā informāciju par iepriekšējā mēnesī konstatēto un dokumentus, kas apliecina preču zudumu rašanos.

(Grozīts ar MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 546)

57. Valsts ieņēmumu dienests izvērtē saskaņā ar šo noteikumu 56. punktu iesniegto informāciju un, ņemot vērā regulas Nr.  952/2013 124. panta 4. punktā noteikto, informē muitas noliktavas atļaujas turētāju par muitas maksājumu parādu.

58. Muitas noliktavas atļaujas turētājs pēc muitas maksājumu parāda samaksas veic atbilstošus labojumus preču uzskaitē.

6.2. Preču uzskaite pagaidu uzglabāšanas vietā

59. Pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājs pagaidu uzglabāšanas vietā nodrošina preču uzskaiti un identificēšanu.

60. Ārpussavienības precēm, par kurām iesniegta pagaidu uzglabāšanas deklarācija, EDS uzskaiti veic pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājs, norādot ziņas atbilstoši regulas Nr.  2015/2446 B pielikumā un regulas Nr.  2015/2447 B pielikumā pagaidu uzglabāšanas deklarācijai noteiktajai datu kopai, kā arī preču uzglabāšanas faktisko vietu neiesaiņotām precēm un beramām vai lejamām kravām (piemēram, noliktava, tvertne).

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775)

61. Izvedot ārpussavienības preces no pagaidu uzglabāšanas vietas, uzskaitē norāda šādas ziņas:

61.1. preces izvešanas datums;

61.2. transporta veids, ar kādu prece ir izvesta no pagaidu uzglabāšanas vietas, un transportlīdzekļa identifikācijas numurs;

61.3. konteinera identifikācijas numurs, ja preci izved no pagaidu uzglabāšanas vietas konteinerā;

61.4. ziņas par muitas procedūras dokumentu, ar kuru prece ir izvesta no pagaidu uzglabāšanas vietas, – veids un numurs;

61.5. izvestās preces bruto masa kilogramos;

61.6. izvestās preces vietu skaits – preces iepakojumu skaits, neiesaiņotām precēm un beramām vai lejamām kravām – deklarēto preču apjoms.

62. Ja pagaidu uzglabāšanas vietā pēc ārpussavienības preču ņemšanas uzskaitē, tai skaitā pēc to pārvietošanas starp pagaidu uzglabāšanas vietām, tiek konstatētas atšķirības starp pagaidu uzglabāšanas deklarācijā norādīto un faktisko preču daudzumu vai svaru vai cita veida atšķirības, pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā informē uzraudzības muitas iestādi, izmantojot EDS, un 14 dienu laikā no neatbilstību konstatēšanas dienas nosūta no kravas īpašnieka vai nosūtītāja saņemtu dokumentāri apstiprinātu informāciju par neatbilstības iemesliem.

(Grozīts ar MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 546)

63. Ja muitas iestāde saskaņo pagaidu uzglabāšanas vietas turētāja iesūtīto pamatojumu preču neatbilstības labojumiem, atbilstoši labojumi tiek automātiski pārņemti pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētāja uzskaitē un pagaidu uzglabāšanas deklarācijā.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775)

64. Ja pagaidu uzglabāšanas vietas turētāja iesūtītais pamatojums preču neatbilstības labojumiem netiek saskaņots, Valsts ieņēmumu dienests informē pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētāju par muitas maksājumu parādu.

65. Šo noteikumu 23. punktā minētā iesnieguma iesniedzējs pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas saņemšanai vai pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājs Savienības preces reģistrē normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu noteiktajā dokumentu reģistrā.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

6.1 Pagaidu uzglabāšanā esošas preces izvešana uz preču svēršanas vietu

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

65.1 Pagaidu uzglabāšanā esošas preces var uz laiku, kas nepieciešams svēršanas darbību veikšanai, izvest no pagaidu uzglabāšanas vietas uz muitas iestādes saskaņotu vietu, lai tās nosvērtu pirms nākamās muitas procedūras piemērošanas (turpmāk – svēršanas vieta). Svēršanas vietu pirms svēršanas darbību veikšanas saskaņo ar to muitas kontroles punktu, kurā iesniegta pagaidu uzglabāšanas deklarācija.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

65.2 Lai saskaņotu šo noteikumu 65.1 punktā minēto preču svēršanas vietu, pagaidu uzglabāšanas vietas turētājs pirms svēršanas darbību veikšanas elektroniski iesniedz muitas kontroles punktam, kurā iesniegta pagaidu uzglabāšanas deklarācija, informāciju, kurā norāda plānotās preču svēršanas vietas adresi.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

65.3 Muitas kontroles punkts, kurā iesniegta pagaidu uzglabāšanas deklarācija, triju darbdienu laikā pēc pagaidu uzglabāšanas vietas turētāja elektroniski sniegtās informācijas saņemšanas elektroniski nosūta viņam saskaņojumu attiecībā uz plānoto preču svēršanas vietu, ja svēršanas vietā precēm ir iespējams veikt muitas uzraudzību, vai arī informē par atteikumu saskaņot plānoto preču svēršanas vietu, ja svēršanas vietā precēm nav iespējams veikt muitas uzraudzību. Lēmumu par svēršanas vietas saskaņošanu vai atteikumu saskaņot svēršanas vietu izdod un paziņo Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, norādot tikai Administratīvā procesa likuma 67. panta otrās daļas 8. un 9. punktā minēto informāciju.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

65.4 Katru svēršanas vietu saskaņo ar muitas kontroles punktu, kurā iesniegta pagaidu uzglabāšanas deklarācija, vienu reizi – pirms pirmās preču nogādāšanas tajā svēršanas darbību veikšanai.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

65.5 Pirms katras pagaidu uzglabāšanā esošu preču nogādāšanas svēršanas vietā pagaidu uzglabāšanas vietas turētājs ar muitas kontroles punktu, kurā iesniegta pagaidu uzglabāšanas deklarācija, elektroniski saskaņo preču nogādāšanu svēršanas vietā.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

65.6 Lai saņemtu šo noteikumu 65.5 punktā minēto saskaņojumu, pagaidu uzglabāšanas vietas turētājs elektroniski iesniedz muitas kontroles punktam, kurā iesniegta pagaidu uzglabāšanas deklarācija, informāciju, kurā norāda:

65.6 1. attiecīgās pagaidu uzglabāšanas deklarācijas numuru;

65.6 2. svēršanai nogādājamo preču daudzumu;

65.6 3. transportlīdzekļa veidu un numuru, ar kuru preces nogādās svēršanai;

65.6 4. plānoto svēršanas termiņu.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

65.7 Muitas kontroles punkts, kurā iesniegta pagaidu uzglabāšanas deklarācija, triju stundu laikā pēc elektroniski sniegtās informācijas saņemšanas elektroniski nosūta pagaidu uzglabāšanas vietas turētājam saskaņojumu vai atteikumu preču nogādāšanai svēršanai.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

6.2 Blakusproduktu izvešana no preču uzglabāšanas vietas iznīcināšanai

(Nodaļa MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

65.8 Pirms blakusproduktu izvešanas iznīcināšanai pagaidu uzglabāšanas vietas atļaujas turētājs, muitas noliktavas atļaujas turētājs, atļaujas licencētas komercdarbības veikšanai brīvās zonas režīmā turētājs, preču īpašnieks, valdītājs vai tā pilnvarotā persona (turpmāk šajā nodaļā – persona, kas izved blakusproduktus) blakusproduktu izvešanu iznīcināšanai saskaņo ar to muitas kontroles punktu, kurā iesniegta pagaidu uzglabāšanas vai muitas noliktavas deklarācija vai kurā uzrādītas preces, tās ievedot brīvajā zonā.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

65.9 Lai saskaņotu šo noteikumu 65.8 punktā  minēto blakusproduktu izvešanu iznīcināšanai, persona, kas izved blakusproduktus, vismaz divas darbdienas pirms izvešanas iznīcināšanai EDS iesniedz šādu informāciju:

65.91. blakusprodukta nosaukums, vienkāršots apraksts, kas satur norādi uz materiālu vai tā sastāvu (piemēram, plastmasas maisi, kartona kārbas, redeļu kastes), blakusproduktu fotogrāfijas;

65.92. blakusprodukta daudzums – masa (kg), skaits (gabali, vietu (iepakojumu) skaits vai tilpums (m3) (piemēram, daudz maza izmēra blakusproduktu sapakoti un uzkrauti uz paletēm vai kastēm – šajā gadījumā lietderīgāk norādīt vietu skaitu, beramkravām un lejamkravām – norādīt tilpumu);

65.93. blakusprodukta rašanās iemesls, norādot, kādu darbību rezultātā radies blakusprodukts (piemēram, pārpakošana, šķirošana, maisījuma atlikušās frakcijas);

65.94. tās preces nosaukums, deklarācijas numurs un datums, no kuras radies blakusprodukts;

65.95. dati par blakusprodukta iznīcināšanu – plānotās iznīcināšanas datums, vieta, laiks, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, atbildīgās personas kontaktinformācija (tālruņa numurs).

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

65.10 Šo noteikumu 65.8 punktā minētais uzraudzības muitas kontroles punkts triju stundu laikā pēc elektroniski sniegtās informācijas saņemšanas EDS nosūta personai, kas izved blakusproduktus, saskaņojumu blakusproduktu izvešanai iznīcināšanai vai atteikumu blakusproduktu izvešanai iznīcināšanai, ja persona, kas izved blakusproduktus, nav sniegusi visu šo noteikumu 65.9 punktā minēto informāciju.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

65.11 Triju darbdienu laikā pēc blakusproduktu iznīcināšanas vai nodošanas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam persona, kas izved blakusproduktus, šo noteikumu 65.8 punktā minētajā muitas kontroles punktā, izmantojot EDS, iesniedz atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma izsniegtu dokumentu par preču iznīcināšanu vai atkritumu pārvadājuma reģistrācijas kartes–pavadzīmes vai atkritumu pārvadāšanas reģistrācijas kartes–pavadzīmes datumu un numuru.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

7. Brīvās zonas
7.1. Preču uzskaites brīvajā zonā apstiprināšana un grozījumu veikšana preču uzskaites apstiprinājumā

66. Licencēta kapitālsabiedrība, kura Rīgas brīvostas likumā noteiktajā kārtībā vēlas iegūt brīvās zonas statusu Rīgas brīvostā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrība, kas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā noteiktajā kārtībā noslēgusi līgumu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi par komercdarbību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un vēlas iegūt brīvās zonas statusu Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā, licencēta kapitālsabiedrība, kas noslēgusi līgumu ar Ventspils brīvostas pārvaldi par licencētu komercdarbību Ventspils brīvostas teritorijā un saņēmusi Brīvostas pārvaldes atļauju šādai darbībai, un vēlas iegūt brīvās zonas statusu Ventspils brīvostā, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersants, kas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā noteiktajā kārtībā noslēdzis līgumu ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi par komercdarbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un vēlas iegūt brīvās zonas statusu Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā, kapitālsabiedrība, kura Latgales speciālās ekonomiskās zonas likumā noteiktajā kārtībā ir noslēgusi līgumu ar Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi par ieguldījumu veikšanu attiecīgajā teritorijā un ir ieguvusi brīvās zonas statusu Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā, pēc tam, kad saņemta atļauja komercdarbības veikšanai brīvās zonas režīmā, preču uzskaiti brīvajā zonā saskaņā ar regulas Nr.  952/2013 214. panta 1. punktu veic Valsts ieņēmumu dienesta apstiprinātā veidā.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775)

67. Šo noteikumu 66. punktā minētās personas, kuru brīvajās zonās plānota ārpussavienības preču uzglabāšana, apstrāde, pārdošana vai pirkšana, pirms tiek saņemta atļauja licencētas komercdarbības veikšanai brīvās zonas režīmā, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu par preču uzskaites veida apstiprinājumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

67.1. iesnieguma iesniedzēja nosaukums;

67.2. EORI numurs;

67.3. brīvās zonas teritorijas adrese, kur paredzēts veikt darbības ar precēm;

67.4. paredzamās darbības ar precēm un veids, kādā veiks preču uzskaiti un identificēšanu, kā arī informācija preču uzskaites programmatūras identificēšanai;

67.5. līdzvērtīgo preču izmantošana, ja tā ir plānota;

67.6. Savienības preču uzglabāšana, ja tā ir plānota;

67.7. preču uzskaites un ievedamo vai izvedamo preču transporta pavaddokumentu oriģinālu vai kopiju atrašanās (uzglabāšanas) vietas adrese.

67.1 Iesniegumam par preču uzskaites veida apstiprinājumu pievieno:

67.11. tās vietas plānu vai plāna kopiju (no būves tehniskās inventarizācijas lietas vai uz topogrāfiskā plāna), kuru paredzēts izmantot licencētas komercdarbības veikšanai brīvās zonas režīmā. Plānā norāda iesnieguma iesniedzēja nosaukumu un EORI numuru, precīzi iezīmētu un skaidri identificējamu brīvās zonas adresi, kadastra numuru, atrašanās vietu, ārējo robežu, kopējo platību;

67.12. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprinātu brīvās zonas teritorijas plānā esošo tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu, cauruļvadu ar iespējamiem plūsmas virzieniem, dzelzceļa pievedceļu un citu tehnoloģisko iekārtu un ierīču izvietojuma shēmu, kurā iezīmē pieteiktās darbības vietas un darbības nodrošināšanai izmantojamās tvertnes un spiedieniekārtu kompleksa tvertnes, norādot tvertņu un spiedieniekārtu kompleksa tvertņu numurus un katras tvertnes un spiedieniekārtu kompleksa tvertnes nominālo tilpumu, kā arī cauruļvadus, norādot to tilpumu.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

68. Šo noteikumu 66. punktā minēto preču uzskaiti persona veic, izmantojot preču uzskaitei paredzētu programmatūru (datorprogrammu), kas nodrošina ierakstu reģistra informācijas saglabāšanu par katru ierakstu vai ieraksta labojumu, tā veidu, datumu un laiku, sistēmas ieraksta numuru, kā arī ieraksta veicēju. Persona nodrošina Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām tiešsaistes piekļuvi preču uzskaites sistēmai.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 429 redakcijā; punkta jaunā redakcija piemērojama ar 01.09.2024., sk. 94. punktu)

69. Pēc šo noteikumu 67. punktā minētajā iesniegumā norādītās informācijas izvērtēšanas Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par preču uzskaites apstiprināšanu (turpmāk – apstiprinājums) vai atteikumu apstiprināt preču uzskaiti.

70. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atteikumu apstiprināt preču uzskaiti, ja:

70.1. netiek izpildītas šo noteikumu 68. un 78. punktā minētās prasības attiecībā uz preču uzskaites saturu un izveidoto programmatūru un tiešsaistes piekļuves nodrošināšanu preču uzskaites sistēmai;

70.2. iesnieguma iesniedzējam ir nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādi, kas kopā pārsniedz 150 euro, vai attiecīgo maksājumu termiņi nav pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tas neveic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (nomaksas grafiku) vai nodokļu administrācijas lēmuma izpilde nav apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku;

70.3. iesnieguma iesniedzēja valdē vai padomē ir personas, kuras ir vai triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir bijušas amatpersonas tāda komersanta valdē vai padomē, kurš ir sodīts par izvairīšanos no nodokļu vai nodevu maksāšanas;

70.4. iesnieguma iesniedzējs vai tā valdes loceklis, padomes loceklis vai prokūrists gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir sodīts par pārkāpumu saistībā ar personas nodarbināšanu bez rakstiski noslēgta darba līguma vai par informatīvās deklarācijas neiesniegšanu par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;

70.5. iesnieguma iesniedzējs gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra par pārkāpumu, kas saistīts ar nodokļa deklarācijas neiesniegšanu termiņā vai nepatiesas informācijas sniegšanu nodokļa deklarācijā, vai pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska pieprasījuma nodokļa aprēķinu pārbaudei nepieciešamo dokumentu nesniegšanu;

70.6. iesnieguma iesniedzēja saimnieciskā darbība gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas bija apturēta, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu;

70.7. iesnieguma iesniedzēja valdē vai padomē ir persona, kura iesnieguma iesniegšanas dienā vai divu gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir bijusi tā komersanta valdē vai padomē vai ir bijusi tā komersanta patiesais labuma guvējs, kuram ir atcelts apstiprinājums, izņemot gadījumu, ja apstiprinājums atcelts uz komersanta iesnieguma pamata;

70.8. iesnieguma iesniedzēja valdes loceklis, padomes loceklis vai prokūrists ir vai divu gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir bijis iekļauts riska personu sarakstā;

70.9. patiesais labuma guvējs ir vai bija tā komersanta patiesais labuma guvējs, kuram divu gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas ir atcelts apstiprinājums, izņemot gadījumu, ja apstiprinājums atcelts uz komersanta iesnieguma pamata;

70.10. iesnieguma iesniedzēja darbībā triju gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas konstatēti nopietni vai atkārtoti nodokļu un muitas jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi, tostarp smagi noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar pieteikuma iesniedzēja saimniecisko darbību;

70.11. iesnieguma iesniedzējs vai tā valdes loceklis, padomes loceklis vai prokūrists ir atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par piesavināšanos, neatļautu labumu pieņemšanu, komerciālo uzpirkšanu, kukuļņemšanu, kukuļdošanu, kukuļa piesavināšanos vai starpniecību kukuļošanā vai ja par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem nodokļu maksātājam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis;

70.12. iesnieguma iesniedzējs vai tā valdes loceklis, padomes loceklis vai prokūrists ir atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par krāpšanu, kontrabandu, neatļautām darbībām ar muitošanai pakļautām precēm vai citām vērtībām, uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas un bez speciālas atļaujas (licences), izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai ja par minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem nodokļu maksātājam saskaņā ar Krimināllikumu ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis;

70.13. iesnieguma iesniedzējam ar tiesas nolēmumu pasludināts maksātnespējas process, uzsākts tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

71. Apstiprinājumā Valsts ieņēmumu dienests norāda:

71.1. preču uzskaites veidu un uzskaites veikšanas kārtību;

71.2. preču uzskaitei noteiktās prasības;

71.3. termiņu un veidu, kādā iesniedzams pārskats par iepriekšējā mēnesī brīvajā zonā ievestajām, izvestajām un uzskaitē esošajām precēm;

71.4. attiecīgu ierakstu, ja brīvajā zonā ir atļauta līdzvērtīgo preču izmantošana.

72. Par izmaiņām šo noteikumu 67. punktā minētajā iesniegumā vai apstiprinājumā norādītajā informācijā persona piecu darbdienu laikā no izmaiņu rašanās dienas paziņo Valsts ieņēmumu dienestam, iesniedzot iesniegumu par izmaiņām. Iesniegumam par izmaiņām pievieno dokumentus, kas pamato grozījumu nepieciešamību attiecīgajā apstiprinājumā.

73. Izvērtējot šo noteikumu 72. punktā minētajā iesniegumā par izmaiņām norādīto informāciju, Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu apstiprinājumā vai atteikumu izdarīt grozījumus, ja grozījumu rezultātā persona nespēs nodrošināt šo noteikumu 71. punktā minēto prasību izpildi.

74. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu apturēt izsniegto apstiprinājumu, ja:

74.1. persona neievēro apstiprinājumā, šajos noteikumos, regulā Nr.  952/2013 un regulā Nr.  2015/2446 noteiktās prasības, kas attiecas uz brīvās zonas darbību;

74.2. persona vairs neatbilst šo noteikumu 66. punktā noteiktajām prasībām;

74.3. persona vairs neatbilst šo noteikumu 70. punktā minētās personas statusam.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

75. Valsts ieņēmumu dienests lēmumā par apstiprinājuma apturēšanu norāda termiņu, ne ilgāku par 90 dienām, kādā personai jānovērš apturēšanas iemesli.

76. Valsts ieņēmumu dienests atceļ apstiprinājumu un informē attiecīgi Rīgas brīvostas pārvaldi, Ventspils brīvostas pārvaldi, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi vai Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi, ja persona:

76.1. nav novērsusi apturēšanas iemeslu lēmumā par apstiprinājuma apturēšanu norādītajā termiņā;

76.2. iesniegusi iesniegumu par apstiprinājuma atcelšanu un brīvās zonas teritorijā neatrodas preces;

76.3. pēc apstiprinājuma atjaunošanas gada laikā nav ievērojusi apstiprinājumā, šajos noteikumos, regulā Nr.  952/2013 un regulā Nr.  2015/2446 noteiktās prasības, kas attiecas uz brīvās zonas darbību.

(Grozīts ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775; MK 08.08.2023. noteikumiem Nr. 429)

7.2. Preču uzskaite brīvajā zonā

77. Persona, kuras brīvajā zonā tiek uzglabātas, apstrādātas, pārdotas vai pirktas ārpussavienības preces, nodrošina brīvajā zonā uzglabāto preču uzskaiti un identificēšanu.

78. Preču uzskaitē norāda ziņas, kas minētas regulas Nr.  2015/2446 178. panta:

78.1. 1. punkta "b", "c", "d", "e" un "f" apakšpunktā;

78.2. 1. punkta "g", "j", "m" un "q" apakšpunktā, ja uz precēm tas attiecas;

78.3. 2. punktā.

78.1 Ja brīvajā zonā tiek uzglabātas preces, kuru izlaišana ir apturēta vai kuras ir aizturētas saskaņā ar regulas Nr. 608/2013 17. panta 1. punktu vai 18. panta 1. punktu, tad preču uzskaitē norāda preču pieņemšanas un nodošanas akta datumu un numuru.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

79. Persona reizi mēnesī apstiprinājumā norādītajā termiņā iesniedz pārskatu par iepriekšējā mēnesī brīvajā zonā ievestajām, izvestajām un uzskaitē esošajām ārpussavienības precēm, norādot muitas dokumenta numuru vai preču transporta pavadzīmes numuru, ar kuru saskaņā preces ir ievestas brīvajā zonā un izvestas no tās, vai nodrošina Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām tiešsaistes piekļuvi preču uzskaites sistēmai.

79.1 Ja, novietojot brīvajā zonā preces, persona konstatē atšķirības starp preču pavaddokumentos norādīto un faktisko preču daudzumu vai cita veida atšķirības, tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darbdienas laikā, izmantojot EDS, informē Valsts ieņēmumu dienestu par konstatētajām atšķirībām.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

79.2 Persona 14 dienu laikā no neatbilstību konstatēšanas dienas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā no kravas īpašnieka vai nosūtītāja saņemtu dokumentāri apstiprinātu informāciju par neatbilstības iemesliem un veic atbilstošus labojumus preču uzskaitē. Valsts ieņēmumu dienests izvērtē iesniegto informāciju un informē personu par muitas maksājumu parādu, ja tāds ir radies.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

79.3 Ja preču glabāšanas laikā brīvajā zonā konstatē preču zudumus, kas nav preču dabiskie zudumi vai kas pārsniedz normatīvajos aktos muitas jomā noteikto preču dabisko zudumu normu, persona līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā informāciju par iepriekšējā mēnesī konstatēto un dokumentus, kas apliecina preču zudumu rašanos.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

79.4 Valsts ieņēmumu dienests izvērtē saskaņā ar šo noteikumu 79.3 punktu iesniegto informāciju un, ņemot vērā regulas Nr. 952/2013 124. panta 4. punktā noteikto, informē personu par muitas maksājumu parādu.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

79.5 Persona pēc muitas maksājumu parāda samaksas nekavējoties veic atbilstošus labojumus preču uzskaitē.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 546 redakcijā)

8. Preču pārvietošana starp brīvo zonu teritorijām viena muitas kontroles punkta ietvaros

80. Preces, kurām saskaņā ar regulas Nr.  952/2013 nosacījumiem nav Savienības preču statusa un kuras netiek apliktas ar akcīzes nodokli, pārvieto ar autotransportu starp brīvo zonu teritorijām Rīgas brīvostā, Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā vai starp Ventspils brīvostas daļām viena muitas kontroles punkta ietvaros, elektroniski saskaņojot šo pārvietošanu ar muitas kontroles punktu.

81. Lai persona, no kuras brīvās zonas teritorijas preces paredzēts izvest vai uz kuras brīvās zonas teritoriju preces paredzēts vest, pirms preču pārvietošanas saņemtu šo noteikumu 80. punktā minēto saskaņojumu, persona elektroniski iesniedz muitas kontroles punktam informāciju, kurā norāda:

81.1. brīvās zonas uzņēmumus un preču atrašanās vietu adreses, starp kurām preces paredzēts pārvietot;

81.2. preču nosaukumu, preču tirdzniecības aprakstu, konteinera numuru, iepakojumu skaitu un svaru (bruto/neto);

81.3. tā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, ar kuru tiks pārvietotas preces;

81.4. muitas deklarācijas galveno atsauces numuru (MRN) vai tā dokumenta numuru, kas noformēts, preces ievedot Rīgas brīvostā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas brīvajā zonā vai Ventspils brīvostā;

81.5. datumu, līdz kuram plānota preču pārvietošana.

(Grozīts ar MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 546)

82. Muitas kontroles punkts triju stundu laikā no iesnieguma saņemšanas nosūta personai uz elektroniskā pasta adresi saskaņojumu vai atteikumu preču pārvietošanai.

83. Vienas dienas laikā pēc preču pārvietošanas pabeigšanas persona, kuras brīvās zonas teritorijā ir saņemtas preces, elektroniski paziņo muitas kontroles punktam par preču saņemšanu.

9. Noslēguma jautājumi

84. Atļauju turētāji, kuriem atļaujas piešķirtas, pamatojoties uz Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, un Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumiem Nr. 57 "Muitas noliktavu darbības noteikumi", līdz atļauju atkārtotai izvērtēšanai nodrošina preču uzskaiti muitas noliktavā atbilstoši prasībām, kas noteiktas Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 57 "Muitas noliktavu darbības noteikumi".

85. Šo noteikumu 12. punkts ir spēkā līdz 2017. gada 1. oktobrim.

86. (Svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775)

87. Šo noteikumu 28. punktā noteiktais regulējums par ārpussavienības preču pārvietošanu starp dažādām pagaidu uzglabāšanas vietām stājas spēkā 2018. gada 1. martā.

88. Preču uzskaite saskaņā ar šo noteikumu 60. un 61. punktā minētajām prasībām ir piemērojama līdz 2018. gada 28. februārim. Pēc 2018. gada 1. marta uzskaite tiek veikta saskaņā ar regulas Nr.  2015/2446 116. pantu.

89. Preču uzskaite un pārskata iesniegšana saskaņā ar šo noteikumu 68. un 79. punktā minētajām prasībām ir piemērojama, līdz tiks ieviesta vienota elektroniska sistēma brīvajās zonās ievesto un uzglabāto preču uzskaites un pārvietošanas reģistrēšanai.

90. Apstiprinājumi, kuri izdoti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz 2019. gada 2. maijam vai līdz to pārskatīšanas brīdim, ja tāds iestājas agrāk. Persona, kura līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir saņēmusi apstiprinājumu, preču uzskaitē norāda šo noteikumu 78. punktā minēto informāciju.

91. Ja preces pārvieto ar autotransportu starp brīvo zonu teritorijām Rīgas brīvostā, Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā vai Ventspils brīvostā viena muitas kontroles punkta ietvaros, šo noteikumu 81. punktā norādītās ziņas iesniedz līdz vienotas brīvo zonu informācijas sistēmas ieviešanai. Pēc minētās sistēmas ieviešanas par preču pārvietošanu paziņo un saņem muitas kontroles punkta saskaņojumu preču pārvietošanai sistēmā.

92. Iesniegumus par muitas noliktavu atļauju vai pagaidu uzglabāšanas vietu atļauju grozīšanu, apturēšanu un atcelšanu, kuras izsniegtas līdz 2017. gada 2. oktobrim, Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz papīra vai elektroniskā formā, vai izmantojot EDS.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 775 redakcijā)

93. Šo noteikumu 8.punkts piemērojams pēc EDS Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas Importa funkcionalitātes jauninātās versijas ieviešanas, bet ne vēlāk kā ar 2019. gada 1. martu.

(MK 11.12.2018. noteikumu Nr. 775 redakcijā)

94. Šo noteikumu 68. punktā noteiktais regulējums – nodrošināt Valsts ieņēmumu dienestam tiešsaistes piekļuvi preču uzskaites sistēmai – piemērojams ar 2024. gada 1. septembri.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 429 redakcijā)

95. Šo noteikumu 71.3. apakšpunkts un 79. punkts ir spēkā līdz 2024. gada 31. augustam.

(MK 08.08.2023. noteikumu Nr. 429 redakcijā; minētie grozījumi iekļauti noteikumu redakcijā uz 01.09.2024.)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
Pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 22. augusta
noteikumiem Nr. 500
Iesniegums muitas noliktavas darbības atļaujas saņemšanai

(Pielikums svītrots ar MK 11.12.2018. noteikumiem Nr. 775)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 500Pieņemts: 22.08.2017.Stājas spēkā: 01.09.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 173, 31.08.2017. OP numurs: 2017/173.5
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
293175
{"selected":{"value":"01.10.2023","content":"<font class='s-1'>01.10.2023.-31.08.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2024","iso_value":"2024\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2024.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.10.2023","iso_value":"2023\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2023.-31.08.2024.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.09.2020","iso_value":"2020\/09\/09","content":"<font class='s-1'>09.09.2020.-30.09.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.12.2018","iso_value":"2018\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2018.-08.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.10.2017","iso_value":"2017\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2017.-13.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2017","iso_value":"2017\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2017.-01.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.10.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"