Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorija — Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada teritorijas daļa, kura izveidota šajā likumā noteikto mērķu sasniegšanai un kuras robežas noteiktas ar šo likumu;

2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītāji — Latvijas vai ārvalstu fiziskās vai juridiskās personas, kuras noslēgušas līgumu ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi par ieguldījumiem komercdarbības veikšanai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

3) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersanti — šajā likumā noteiktajā kārtībā nodibinātie vai pārveidotie Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošie komersanti, kuri noslēguši līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi par komercdarbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

4) (izslēgts ar 27.07.2001. likumu);

5) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonds — Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības veicināšanai izveidota institūcija.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001., 27.01.2005. un 17.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

2.pants. Šis likums nosaka Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, komercdarbības un ieguldījumu veikšanas īpatnības, kā arī rīcību ar nekustamo īpašumu Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā.

(27.01.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

3.pants. (1) Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona izveidota ar mērķi veicināt tirdzniecību, attīstīt rūpniecību un satiksmi, kā arī preču eksportu un importu caur Latviju. Tās uzdevums ir piesaistīt ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai.

(2) Rēzeknes speciālajai ekonomiskajai zonai ir jāveicina Rēzeknes, Rēzeknes novada un visa Latgales reģiona attīstība.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

4.pants. Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu veido Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorija, kurā veic komercdarbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersanti un kuru pārvalda un uzrauga Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. un 17.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

5.pants. (1) Šajā likumā noteiktajā kārtībā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde slēdz līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem par komercdarbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(2) Šajā likumā noteiktajā kārtībā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, ja tas nepieciešams, iznomā vai pārdod Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo zemi un citu nekustamo īpašumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. un 17.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

6.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorija ir noteikta saskaņā ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas plānu (1.pielikums), Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas robežu aprakstu (2.pielikums) un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas plāna nogabalu robežu apraksta shēmu (3.pielikums).

(17.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

7.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Ar šo likumu tiek noteikti izņēmumi attiecībā uz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem vienīgi komercdarbības un ieguldījumu jautājumos, kā arī attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu.

(27.07.2001. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

II nodaļa
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

(Nodaļas nosaukums 17.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

8.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes pārraudzību īsteno pašvaldību kopīgi izveidota iestāde — Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde saskaņā ar šajā likumā noteiktajām funkcijām un apstiprināto nolikumu.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes funkcijas veic Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzraudzības padome un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāts, kuru vada Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks.

(17.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

9.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas augstākā kolektīvā uzraudzības un pārvaldes institūcija ir Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes uzraudzības padome.

(2) Darbam Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes uzraudzības padomes sastāvā tiek deleģēti šo padomi veidojošo pašvaldību domju priekšsēdētāju vietnieki vai citas amatpersonas. Minimālais uzraudzības padomes locekļu skaits ir trīs locekļi.

(3) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes uzraudzības padomes darbu vada uzraudzības padomes priekšsēdētājs. Uzraudzības padomes priekšsēdētāja pienākumus pilda pēc iedzīvotāju skaita lielākās pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks, ja pašvaldības nevienojas citādi.

(17.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

10.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes uzraudzības padome veic šādas funkcijas:

1) apstiprina Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānu saskaņā ar šo likumu, valsts, pašvaldību un sabiedrības interesēm, kā arī apstiprina Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes darbības plānu un gada budžetu;

2) slēdz līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem par ieguldījumiem un komercsabiedrību darbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

3) slēdz līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām par to komercdarbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

4) izsniedz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām atļauju par tiesībām piemērot likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” paredzētos nodokļu atvieglojumus;

5) nosaka brīvās zonas un to robežas, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu šo zonu atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai;

6) slēdz līgumus par Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošās zemes iznomāšanu vai atsavināšanu, izņemot šajā likumā minētos gadījumus, kad zemes un cita nekustamā īpašuma privatizāciju Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā veic citas institūcijas;

7) slēdz līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām par atsevišķu saimniecisko funkciju nodošanu tām atsevišķās Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas apkalpošanas jomās vai atsevišķās Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas daļās;

8) kontrolē noslēgto līgumu izpildi;

9) novērtē kopīgās iestādes darbības rezultātus;

10) veic normatīvajos aktos noteiktos brīvās zonas administrācijas pienākumus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

11) pārvalda Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fondu;

12) vada un kontrolē Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izpildaparāta darbību.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes uzraudzības padome izlemj arī citus jautājumus, kuri ietilpst tās kompetencē saskaņā ar šo likumu, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

(3) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes uzraudzības padome var pārņemt savā kompetencē jebkuru Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāta kompetencē nodoto jautājumu.

(17.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

11.pants.

(Izslēgts ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

11.1 pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāts veic šādas funkcijas:

1) izstrādā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānu saskaņā ar šo likumu, valsts, pašvaldību un sabiedrības interesēm;

2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikumā noteiktajā kārtībā izstrādā finanšu līdzekļu izlietojuma budžeta projektu nākamajam kalendārajam gadam un turpmākajiem gadiem un, ja nepieciešams, precizējumus iepriekšējā gadā iesniegtajā perspektīvajā finanšu līdzekļu izlietojuma budžetā;

3) organizē Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas izpēti un izvērtējumu, izplata informāciju un veic tirgus izpēti ieguldītāju piesaistei;

4) pašu spēkiem organizē ieguldītāju piesaisti, slēdzot līgumus ar speciālām aģentūrām un komercsabiedrībām;

5) nodrošina Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāna izpildi;

6) organizē infrastruktūras izveidošanu un komunikāciju izbūvi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atbilstoši Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānam;

7) piedalās Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas infrastruktūras attīstībā;

8) nodrošina pakalpojumu kompleksu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām;

9) veic citas funkcijas, izņemot tās, kas noteiktas šā likuma 10.pantā.

(17.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

12.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāts ir Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izpildu un pārstāvības institūcija.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieku amatā ieceļ Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes uzraudzības padome.

(3) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas izpildaparātu ieceļ un vada Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks.

(4) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāta un pārvaldnieka tiesības un pienākumus nosaka Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums.

(17.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

13.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes budžetu veido:

1) ieņēmumi, kas gūti Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes darbības rezultātā;

2) iemaksas no valsts un pašvaldību budžetu speciālajām programmām;

3) iemaksas no dažādiem fondiem.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes budžetu izlieto:

1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes un tās programmu finansēšanai;

2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas infrastruktūras attīstīšanai;

3) zemes un citu nekustamo īpašumu iegādei Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. un 17.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

14.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes finansiālo darbību likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kontrolē attiecīgās institūcijas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. un 17.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

III nodaļa
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas
komercdarbības atbalsta fonds

(Nodaļas nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

15.pants. (1) Ar šo likumu tiek nodibināts Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonds.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonda mērķis ir Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantu komercdarbības veicināšana un atbalstīšana, kā arī Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas infrastruktūras attīstības finansēšana.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

16.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonda turētāja un pārvaldītāja ir Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.

(17.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

17.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fondā tiek ieskaitīti:

1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantu atskaitījumi no peļņas saskaņā ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantu noslēgtajiem līgumiem par komercdarbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

2) ārvalstu un starptautisko palīdzības institūciju mērķiemaksas, ziedojumi un dāvinājumi;

3) fizisko un juridisko personu mērķiemaksas, ziedojumi un dāvinājumi;

4) iemaksas no dažādiem fondiem;

5) citi ienākumi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

18.pants. No Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonda var finansēt:

1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas izpētes un attīstības programmas;

2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības izpētes, uzsākšanas un atbalsta, kā arī mācību programmas;

3) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas izglītības programmas;

4) ieguldījumus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas infrastruktūrā un nekustamajos īpašumos;

5) maksājumus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem, dotējot to ieguldījumus, atmaksājot to kredītus un kredītprocentus, ja tie izpildījuši vismaz vienu no šādiem nosacījumiem:

a) radījuši jaunas darba vietas,

b) ieviesuši modernu (videi draudzīgu) tehnoloģiju,

c) palielinājuši lauksaimniecības produkcijas pārstrādes un eksporta apjomu, izmantojot īpaši atbalstāmajos reģionos saražoto lauksaimniecības produkciju.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

IV nodaļa
Ieguldījumi un komercdarbība
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā

(Nodaļas nosaukums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

19.pants. (1) Ieguldījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā tiek izdarīti un aizsargāti likumos noteiktajā kārtībā.

(2) (Izslēgta ar 27.01.2005. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

20.pants. Pirms komercdarbības uzsākšanas un ieguldījumu izdarīšanas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītāji slēdz līgumu ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi par ieguldījumiem komercdarbības veikšanai.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. un 17.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

21.pants. (1) Ieguldījumus komersantos, kas atrodas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītāji var izdarīt tikai pēc līguma noslēgšanas ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi.

(2) Ieguldījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā izdarāmi līgumā noteiktajā kārtībā un apjomos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. un 17.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

22.pants. (1) Lai veiktu komercdarbību, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem jābūt reģistrētiem komercreģistrā.

(2) Papildus Komerclikumā noteiktajiem dokumentiem Uzņēmumu reģistram iesniedzams noraksts no šajā likumā norādītā līguma par ieguldījumiem komercdarbības veikšanai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(3) Reģistrējamā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersanta nosaukumā papildus iekļaujami vārdi "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas".

(27.01.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

23.pants. Lai veiktu komercdarbību, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantam:

1) jānoslēdz līgums ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi;

2) (izslēgts ar 27.01.2005. likumu);

3) jāsaņem atļauja komercdarbības veikšanai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. un 17.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

24.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsniegtā atļauja apliecina, ka komersantam ir tiesības piemērot likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus.

(2) Atļaujas norakstu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un pašvaldībai.

(3) Atļauja nav vienpusēji atsaucama, anulējama, ne arī citādi vienpusēji izbeidzama tās darbība kā vien likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteiktajā kārtībā vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei vai citai ar likumu pilnvarotai valsts institūcijai ceļot prasību tiesā par līguma izbeigšanu ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantu, par vārdu "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas" izslēgšanu no Uzņēmumu reģistrā reģistrētā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersanta nosaukuma un par komersantam izsniegtās atļaujas anulēšanu.

(27.07.2001. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. un 17.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

25.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, slēdzot līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem par komercdarbības veikšanu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, līgumos nosaka, kāda komercdarbība Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem ir atļauta, lai saņemtu likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteiktos nodokļu atvieglojumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001., 27.01.2005. un 17.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

26.pants.

(Izslēgts ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

27.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, slēdzot līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem, līgumos jāiekļauj terminēti nosacījumi attiecībā uz:

1) ieguldījumu veidiem un summām;

2) darba vietu skaitu;

3) moderno tehnoloģiju ieviešanu;

4) sagaidāmo preču ražošanas un pakalpojumu apjomu vai kravu apgrozījumu.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, slēdzot līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem par komercdarbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, ir tiesības līgumā iekļaut pienākumu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantam izdarīt ikgadēju atskaitījumu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fondā par summu, kura nepārsniedz desmit procentus no komersanta ikgadējās peļņas pēc nodokļu nomaksas, bet Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantam ir pienākums izdarīt šādus atskaitījumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001., 27.01.2005. un 17.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

28.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantam ir jāatrodas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantam ir tiesības veikt komercdarbību tikai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(3) Par komercdarbību ārpus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas nav uzskatāma:

1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersanta pārvaldes institūcijas vai filiāles atrašanās ārpus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas;

2) darījuma sarunu vešana un līgumu noslēgšana ārpus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas;

3) preču tranzīts no Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas vai uz to;

4) citas darbības, kas nav vērstas uz preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. un 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

29.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersants nodrošina tā teritorijā ievesto, ražoto un no tā teritorijas izvesto preču kontroli.

(27.01.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

V nodaļa
Nodokļu atvieglojumi
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā

(Izslēgta ar 27.07.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

VI nodaļa
Nekustamais īpašums Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā

45.pants. Zemi un citus nekustamos īpašumus, kas atrodas Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā un pieder fiziskajām vai juridiskajām personām, izņemot Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantus, var iznomāt un atsavināt vispārējā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

46.pants. (1) Pašvaldībām un valstij piederošā zeme un citi nekustamie īpašumi, kas atrodas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, tiek nodoti Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes rīcībā, izņemot zemi un nekustamos īpašumus, kas atrodas teritorijās, kuras aizņem Latvijas dzelzceļš, komersanti un citas organizācijas.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde valsts vai pašvaldību vārdā bez speciāla pilnvarojuma tikai uz šā likuma pamata var iznomāt vai atsavināt tās rīcībā nodoto valsts un pašvaldību zemi un citu nekustamo īpašumu.

(3) Valstij un pašvaldībām piederošā zeme un citi nekustamie īpašumi reģistrējami zemesgrāmatās uz valsts vai pašvaldību vārda.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. un 17.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

47.pants. (1) Slēdzot zemes un cita nekustamā īpašuma nomas līgumus, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde var līgumā paredzēt to vēlāku atsavināšanu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersanta — zemes un cita nekustamā īpašuma nomnieka īpašumā, ja tiek izpildīti visi likuma un līgumu nosacījumi.

(2) Nekustamā īpašuma nomas līgumi slēdzami uz laiku, kas nepārsniedz 99 gadus.

(3) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersanta iznomāto zemi var nodot apakšnomā ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes piekrišanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. un 17.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

48.pants. (1) Zemi un citu nekustamo īpašumu, kas atrodas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersanta pārvaldījumā vai īpašumā, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir tiesīga atsavināt īpašumā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem, ja līgumā noteiktajā termiņā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir ieguldīta summa, kas nav mazāka par 142 287 euro uz vienu atsavināmo zemes hektāru.

(2) Vienam Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantam var iznomāt vai atsavināt īpašumā ne vairāk kā 10 procentus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005., 17.12.2009. un 12.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

49.pants. Līgumi ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi par zemes un cita nekustamā īpašuma iznomāšanu vai atsavināšanu īpašumā ir atceļami likumā noteiktajā kārtībā, ja Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersanti nepilda likumu un līgumu nosacījumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. un 17.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

50.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir zemes un cita nekustamā īpašuma pirmpirkuma un izpirkuma tiesības, ja attiecīgais likums pirmpirkuma tiesības nav piešķīris citai personai vai ja šī persona neizmanto šīs tiesības.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. un 17.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

VII nodaļa
Ārvalstnieku uzturēšanās un darbs
Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā

(Izslēgta ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

VIII nodaļa
Nobeiguma noteikumi

54.pants. (1) Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona tiek izveidota no šā likuma spēkā stāšanās dienas un pastāv līdz 2035.gada 31.decembrim.

(2) (Izslēgta ar 27.01.2005. likumu.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. un 14.03.2013. likumu, kas stājas spēkā 10.04.2013.)

55.pants. (1) Pēc Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņa izbeigšanās Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde tiek likvidēta vai reorganizēta likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Pēc Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likvidēšanas tiesiskās attiecības, kuras izveidojušās starp Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantiem, paliek spēkā un tiek turpinātas vispārīgā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. un 17.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

56.pants. Šā likuma noteikumu grozīšana nedrīkst pasliktināt to Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komersantu tiesisko stāvokli, kuri uzsākuši savu darbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un saņēmuši attiecīgu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes uz noteiktu termiņu izsniegtu atļauju komercdarbības veikšanai, izņemot gadījumus, kad likuma grozījumi izdarīti atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām.

(27.01.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.12.2009. likumu, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos Rēzeknes pilsētas, Griškānu pagasta un Vērēmu pagasta pašvaldību īpašumā tiek nodota Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošā valstij piederošā vai piekrītošā zeme un citi nekustamie īpašumi, izņemot zemi un nekustamos īpašumus, kas atrodas teritorijās, kuras aizņem Latvijas dzelzceļš, kā arī Rēzeknes uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības un citas organizācijas. Minētā zeme un citi nekustamie īpašumi reģistrējami zemesgrāmatās uz Rēzeknes pilsētas pašvaldības vārda Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības personā pēc robežu nospraušanas dabā un likumā noteikto dokumentu noformēšanas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

2. Par šajā likumā noteikto Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrību nosakāma Uzņēmumu reģistrā reģistrētā akciju sabiedrība "Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona".

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2005. likumu, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

3. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības izsniegtās atļaujas uzņēmējdarbības veikšanai ir spēkā līdz šajās atļaujās noteiktajam termiņam.

(27.01.2005. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.02.2005.)

4. Līdz 2010.gada 1.jūnijam Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrību likvidē un izveido Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi kā iestādi.

(17.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

5. Līdz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.jūnijam šajā likumā noteiktās pārvaldes funkcijas veic Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrība.

(17.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

6. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde pārņem visas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības tiesības un pienākumus.

(17.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

7. Rēzeknes pilsētas pašvaldība ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.jūnijam veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu to, ka zeme un citi nekustamie īpašumi, kas atbilstoši šā likuma pārejas noteikumu 1.punktam ir reģistrēti zemesgrāmatās uz Rēzeknes pilsētas pašvaldības vārda Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības personā, tiktu reģistrēti uz Rēzeknes pilsētas pašvaldības vai Rēzeknes novada pašvaldības vārda.

(17.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 1.oktobrī.
Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja biedrs A.Ameriks
Rīgā 1997.gada 21.oktobrī
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likuma
1.pielikums
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) teritorijas plāns

(Pielikums 17.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likuma
2.pielikums
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas robežu apraksts

(Pielikums 17.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

1.nogabals

1—2Pa valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils—Rēzekne—Ludza—Krievijas robeža (Terehova) nodalījuma joslas malu līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960070103 robežai
2—3Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960070042 rietumu robežu līdz Rēzeknes novada Verēmu pagasta 9.autoceļam Lejas Ančupāni—Meļņova
3—4Pa Rēzeknes novada Verēmu pagasta 9.autoceļu Lejas Ančupāni—Meļņova līdz krustojumam ar Rēzeknes novada Verēmu pagasta 7.autoceļu Skudra—Meļņova—Rēzekne
4—5Pa Rēzeknes novada Verēmu pagasta 7.autoceļu Skudra—Meļņova—Rēzekne līdz Rēzeknes pilsētas robežai
5—6Pa Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Verēmu pagasta teritorijas robežu līdz Rēzeknes pilsētas Atbrīvošanas alejai
6—7Pa Rēzeknes pilsētas Atbrīvošanas aleju līdz Rēzeknes pilsētas robežai un pa valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)—Rēzekne—Daugavpils—Lietuvas robeža (Medumi) nodalījuma joslas malu līdz krustojumam ar valsts galveno autoceļu A12 Jēkabpils—Rēzekne—Ludza—Krievijas robeža (Terehova)
7—8Pa valsts galveno autoceļu A12 Jēkabpils—Rēzekne—Ludza—Krievijas robeža (Terehova) līdz krustojumam ar dzelzceļu Sanktpēterburga—Varšava
8—9Pa dzelzceļa Sanktpēterburga—Varšava malu uz dienvidiem līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.78960050277
9—10Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.78960050277, Nr.78960050014, Nr.78960050019 ziemeļu robežu līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960050523 robežas ziemeļu stūrim
10—11Pa garāžu kooperatīva robežu līdz Rēzeknes novada Verēmu pagasta 51.autoceļam Lejas Ančupāni (dārzkopības biedrības ceļi)
11—12Pa Rēzeknes novada Verēmu pagasta 51.autoceļu Lejas Ančupāni (dārzkopības biedrības ceļi) līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960050019 robežai
12—13Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.78960050041, Nr.78960050206, Nr.78960050524 robežu uz dienvidrietumiem līdz Rēzeknes novada Verēmu pagasta pašvaldības autoceļam Stučeva—Kolna Ančupāni
13—14Pa Rēzeknes novada Verēmu pagasta pašvaldības autoceļu Stučeva—Kolna Ančupāni līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960050018 robežai
14—15Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.8960050018, Nr.78960050565, Nr.78960050046 robežu uz dienvidrietumiem līdz Rēzeknes pilsētas robežai ar Rēzeknes novada Verēmu pagasta teritoriju
15—16Pa Rēzeknes pilsētas robežu ar Rēzeknes novada Verēmu pagasta teritoriju līdz dzelzceļam Sanktpēterburga—Varšava
16—17Pa dzelzceļu Sanktpēterburga—Varšava dienvidu virzienā līdz dzelzceļu Sanktpēterburga—Varšava un Rīga—Maskava krustojumam
17—18Pa dzelzceļa Rīga—Maskava nodalījuma joslu līdz iedomājamam krustojumam ar Rēzeknes pilsētas Stacijas ielu
18—19Pa Stacijas ielu līdz Rēzeknes pilsētas Upes ielas un Jupatovkas ielas krustojumam
19—20No Upes ielas un Jupatovkas ielas krustojuma pa Jupatovkas ielu līdz Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Griškānu pagasta robežai
20—21Pa Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Griškānu pagasta robežu dienvidu virzienā līdz Rēzeknes upei
21—22No Rēzeknes upes dienvidu virzienā līdz Rēzeknes pilsētas Zilupes ielai
22—23Pa Zilupes ielu dienvidrietumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.21000100527 dienvidu robežai
23—24Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.21000100527 dienvidu robežu līdz Rēzeknes pilsētas Parka ielai
24—25Pa Parka ielu līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.21000100517 robežai
25—26Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.21000100527 ziemeļaustrumu virzienā līdz Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Griškānu pagasta robežai
26—27Pa Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Griškānu pagasta robežu līdz Zilupes ielai
27—28Pa Zilupes ielu līdz krustojumam ar Rēzeknes novada Griškānu pagasta 28.autoceļu Rēzekne—Jupatovka
28—29Pa Rēzeknes novada Griškānu pagasta 28.autoceļu Rēzekne—Jupatovka līdz krustojumam ar Rēzeknes novada Griškānu pagasta 27.autoceļu Litavnieki—Jupatovka
29—30Pa Rēzeknes novada Griškānu pagasta 27.autoceļu Litavnieki—Jupatovka līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78560010132 robežai
30—31Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78560010132 robežu uz ziemeļiem līdz dzelzceļam Rīga—Maskava
31—1Pa dzelzceļa Rīga—Maskava nodalījuma joslu līdz krustojumam ar valsts galveno autoceļu A12 Jēkabpils—Rēzekne—Ludza—Krievijas robeža (Terehova)

Izņemot teritoriju:

A—BNo Rēzeknes pilsētas Atbrīvošanas alejas un Maskavas ielas krustojuma līdz Rēzeknes pilsētas Noliktavu ielai
B—CNo Noliktavu ielas sākuma uz dienvidiem līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.1000030410 robežai
C—DPa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.21000030410, Nr.21000030450, Nr.21000030408, Nr.21000030402 ziemeļrietumu robežu uz dienvidrietumiem līdz Rēzeknes pilsētas Blaumaņa ielai
D—EPa Blaumaņa ielu uz dienvidiem līdz krustojumam ar Rēzeknes pilsētas Varoņu ielu
E—FPa Varoņu ielu uz rietumiem līdz Atbrīvošanas alejai
F—APa Atbrīvošanas aleju līdz krustojumam ar Maskavas ielu

2.nogabals

1—2Gar dzelzceļa līnijas Rīga—Maskava nodalījuma joslu dienvidu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030118 dienvidaustrumu punktam
2—3Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030188 dienvidu robežu rietumu virzienā līdz šīs zemes vienības dienvidrietumu punktam
3—4Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.7896000245 austrumu robežu dienvidu virzienā un pa šīs zemes vienības dienvidu un dienvidrietumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030162 austrumu punktam
4—5Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030162 dienvidu robežu rietumu virzienā līdz valsts vietējam autoceļam V562 Greivuļi—Ilzeskalns
5—6Gar valsts vietējā autoceļa V562 Greivuļi—Ilzeskalns nodalījuma joslu ziemeļaustrumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030162 ziemeļu punktam
6—7Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.78960030162, Nr.78960030245 ziemeļrietumu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030233 dienvidu punktam
7—8Gar zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.78960030243, Nr.78960030154, Nr.78960030213, Nr.78960030010 rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz valsts vietējam autoceļam V574 pievedceļš  Burzavas ABR
8—9Gar valsts vietējā autoceļa V574 pievedceļš Burzavas ABR nodalījuma joslu ziemeļaustrumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030138 rietumu malai
9—10Gar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030277 ziemeļrietumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz šīs zemes vienības dienvidrietumu punktam
10—11Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.78960030117, Nr.78960030005, Nr.78960030126 dienvidaustrumu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030126 dienvidaustrumu punktam
11—12Gar zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.78960030126, Nr.78960030122, Nr.78960030125, Nr.78960030121, Nr.78960030194, Nr.78960030128, Nr.78960018 dienvidaustrumu robežu ziemeļu virzienā
12—13Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.78960030120, Nr.78960030127 dienvidu robežu rietumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030127 dienvidrietumu punktam
13—14Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030166 robežu līdz šīs zemes vienības ziemeļu punktam
14—15Gar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030184 dienvidu robežu austrumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030270 dienvidu punktam
15—16Gar zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.78960030270, Nr.78960030171 dienvidaustrumu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030171 austrumu punktam
16—17Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030172 robežu līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030150 austrumu punktam
17—18Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030150 ziemeļaustrumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz šīs zemes vienības ziemeļu punktam
18—19Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.78960030176, Nr.78960030178 dienvidaustrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030178 dienvidaustrumu punktam
19—20Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030188 dienvidrietumu robežu līdz šīs zemes vienības rietumu punktam
20—21Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030266 rietumu robežu līdz Rēzeknes novada Ilzeskalna pagasta robežai
21—22Pa Rēzeknes novada Verēmu un Ilzeskalna pagastu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030266 ziemeļu punktam
22—23Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030266 ziemeļaustrumu robežu līdz šīs zemes vienības dienvidaustrumu punktam
23—1Dienvidaustrumu virzienā līdz dzelzceļa līnijai Rīga—Maskava

3.nogabals

1—2Pa Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Griškānu pagasta robežu dienvidu virzienā līdz Rēzeknes pilsētas Meža ielai
2—3Pa Meža ielu ziemeļrietumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.21000101808 ziemeļrietumu punktam
3—4Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.21000150601, Nr.21000150604, Nr.21000150605, Nr.21000150606 dienvidu robežu rietumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.21000150606 dienvidrietumu punktam
4—5Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.2100150606, Nr.21000150509, Nr.21000150605 rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz Rēzeknes pilsētas Rēznas ielai
5—6Pa Rēznas ielas malu austrumu virzienā līdz Rēzeknes pilsētas Meža ielai
6—7Pa Meža ielas malu dienvidu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.21000150601 austrumu robežai
7—8Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.21000101801, Nr.21000101830 dienvidu robežu austrumu virzienā
8—9Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.21000101830, Nr.21000101806 austrumu robežu ziemeļu virzienā līdz Rēzeknes pilsētas Rēznas ielas malai
9—10Pa Rēznas ielu austrumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.21000101805 ziemeļu malai
10—1Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.21000101805 ziemeļu robežu līdz Rēzeknes novada Griškānu pagasta robežai

4.nogabals

1—2Pa valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)—Rēzekne—Daugavpils—Lietuvas robeža (Medumi) nodalījuma joslas malu līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78760011220 ziemeļaustrumu punktam
2—3Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78760011220 ziemeļaustrumu robežu un pa šīs zemes vienības ziemeļrietumu malu ziemeļrietumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78760012436 dienvidu punktam
3—4Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.78760012436, Nr.78760012466, Nr.78760012519, Nr.78760012293 dienvidrietumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz dzelzceļa līnijas Sanktpēterburga—Varšava nodalījuma joslai
4—5 Pa dzelzceļa Sanktpēterburga—Varšava nodalījuma joslas malu ziemeļaustrumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78760011046 ziemeļu punktam
5—6Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.78760011046, Nr.78760011039, Nr.78760012423, Nr.78760012479, Nr.78760012430 ziemeļaustrumu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78760012430 ziemeļaustrumu punktam
6—1Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78760012430 austrumu robežu un pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78760012353 ziemeļu robežu dienvidu virzienā līdz šīs zemes vienības ziemeļaustrumu punktam
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likuma
3.pielikums
Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) teritorijas plāna nogabalu robežu apraksta shēma

(Pielikums 17.12.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 13.01.2010.)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 01.10.1997.Stājas spēkā: 04.11.1997.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 274/276, 21.10.1997.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 22, 27.11.1997.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
45469
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.04.2013","iso_value":"2013\/04\/10","content":"<font class='s-1'>10.04.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2010","iso_value":"2010\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2010.-09.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2005","iso_value":"2005\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2005.-12.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2002","iso_value":"2002\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2002.-17.02.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.1997","iso_value":"1997\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.1997.-31.12.2001.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)