Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā

Izdarīt Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2001, 17.nr.; 2005, 5.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.panta 1.punktā vārdus "Griškānu pagasta un Verēmu pagasta" ar vārdiem "un Rēzeknes novada".

2. Aizstāt 1.panta 2. un 3.punktā, 4.pantā, 5.panta pirmajā un otrajā daļā, 13.panta pirmajā un otrajā daļā, 14.pantā, 20.pantā, 21.panta pirmajā daļā, 23.panta 1.punktā, 24.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 25.pantā, 27.panta pirmajā un otrajā daļā, 46.panta pirmajā un otrajā daļā, 47.panta pirmajā un trešajā daļā, 48.panta pirmajā daļā, 49.pantā, 50.pantā, 55.panta pirmajā un otrajā daļā, 56.pantā vārdus "pārvaldīšanas akciju sabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "pārvalde" attiecīgā locījumā.

3. Papildināt 3.panta otro daļu pēc vārdiem "ir jāveicina Rēzeknes" ar vārdiem "Rēzeknes novada".

4. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorija ir noteikta saskaņā ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas plānu (1.pielikums), Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas robežu aprakstu (2.pielikums) un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas plāna nogabalu robežu apraksta shēmu (3.pielikums)."

5. Izteikt II nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde".

6. Izteikt 8., 9. un 10.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes pārraudzību īsteno pašvaldību kopīgi izveidota iestāde - Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde saskaņā ar šajā likumā noteiktajām funkcijām un apstiprināto nolikumu.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes funkcijas veic Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzraudzības padome un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāts, kuru vada Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks.

9.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas augstākā kolektīvā uzraudzības un pārvaldes institūcija ir Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes uzraudzības padome.

(2) Darbam Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes uzraudzības padomes sastāvā tiek deleģēti šo padomi veidojošo pašvaldību domju priekšsēdētāju vietnieki vai citas amatpersonas. Minimālais uzraudzības padomes locekļu skaits ir trīs locekļi.

(3) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes uzraudzības padomes darbu vada uzraudzības padomes priekšsēdētājs. Uzraudzības padomes priekšsēdētāja pienākumus pilda pēc iedzīvotāju skaita lielākās pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks, ja pašvaldības nevienojas citādi.

10.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes uzraudzības padome veic šādas funkcijas:

1)      apstiprina Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānu saskaņā ar šo likumu, valsts, pašvaldību un sabiedrības interesēm, kā arī apstiprina Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes darbības plānu un gada budžetu;

2)      slēdz līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem par ieguldījumiem un komercsabiedrību darbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

3)      slēdz līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām par to komercdarbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

4)      izsniedz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām atļauju par tiesībām piemērot likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" paredzētos nodokļu atvieglojumus;

5)      nosaka brīvās zonas un to robežas, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu šo zonu atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai;

6)      slēdz līgumus par Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošās zemes iznomāšanu vai atsavināšanu, izņemot šajā likumā minētos gadījumus, kad zemes un cita nekustamā īpašuma privatizāciju Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā veic citas institūcijas;

7)      slēdz līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām par atsevišķu saimniecisko funkciju nodošanu tām atsevišķās Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas apkalpošanas jomās vai atsevišķās Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas daļās;

8)      kontrolē noslēgto līgumu izpildi;

9)      novērtē kopīgās iestādes darbības rezultātus;

10)    veic normatīvajos aktos noteiktos brīvās zonas administrācijas pienākumus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

11)    pārvalda Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fondu;

12)    vada un kontrolē Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izpildaparāta darbību.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes uzraudzības padome izlemj arī citus jautājumus, kuri ietilpst tās kompetencē saskaņā ar šo likumu, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

(3) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes uzraudzības padome var pārņemt savā kompetencē jebkuru Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāta kompetencē nodoto jautājumu."

7. Papildināt likumu ar 11.1 pantu šādā redakcijā:

"11.1 pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāts veic šādas funkcijas:

1)      izstrādā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānu saskaņā ar šo likumu, valsts, pašvaldību un sabiedrības interesēm;

2)      Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikumā noteiktajā kārtībā izstrādā finanšu līdzekļu izlietojuma budžeta projektu nākamajam kalendārajam gadam un turpmākajiem gadiem un, ja nepieciešams, precizējumus iepriekšējā gadā iesniegtajā perspektīvajā finanšu līdzekļu izlietojuma budžetā;

3)      organizē Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas izpēti un izvērtējumu, izplata informāciju un veic tirgus izpēti ieguldītāju piesaistei;

4)      pašu spēkiem organizē ieguldītāju piesaisti, slēdzot līgumus ar speciālām aģentūrām un komercsabiedrībām;

5)      nodrošina Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāna izpildi;

6)      organizē infrastruktūras izveidošanu un komunikāciju izbūvi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atbilstoši Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānam;

7)      piedalās Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas infrastruktūras attīstībā;

8)      nodrošina pakalpojumu kompleksu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām;

9)      veic citas funkcijas, izņemot tās, kas noteiktas šā likuma 10.pantā."

8. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāts ir Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izpildu un pārstāvības institūcija.

(2) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieku amatā ieceļ Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes uzraudzības padome.

(3) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas izpildaparātu ieceļ un vada Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks.

(4) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāta un pārvaldnieka tiesības un pienākumus nosaka Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums."

9. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"16.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonda turētāja un pārvaldītāja ir Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde."

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 4., 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"4. Līdz 2010.gada 1.jūnijam Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrību likvidē un izveido Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi kā iestādi.

5. Līdz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.jūnijam šajā likumā noteiktās pārvaldes funkcijas veic Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrība.

6. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde pārņem visas Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības tiesības un pienākumus.

7. Rēzeknes pilsētas pašvaldība ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.jūnijam veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu to, ka zeme un citi nekustamie īpašumi, kas atbilstoši šā likuma pārejas noteikumu 1.punktam ir reģistrēti zemesgrāmatās uz Rēzeknes pilsētas pašvaldības vārda Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas akciju sabiedrības personā, tiktu reģistrēti uz  Rēzeknes pilsētas pašvaldības vai Rēzeknes novada pašvaldības vārda."

11. Izteikt  šā likuma pielikumus šādā redakcijā:

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likuma

1.pielikums

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) teritorijas plāns

 

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likuma

2.pielikums

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas robežu apraksts

1.nogabals

1-2

Pa valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) nodalījuma joslas malu līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960070103 robežai

2-3

Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960070042 rietumu robežu līdz Rēzeknes novada Verēmu pagasta 9.autoceļam Lejas Ančupāni-Meļņova

3-4

Pa Rēzeknes novada Verēmu pagasta 9.autoceļu Lejas Ančupāni-Meļņova līdz krustojumam ar Rēzeknes novada Verēmu pagasta 7.autoceļu Skudra-Meļņova-Rēzekne

4-5

Pa Rēzeknes novada Verēmu pagasta 7.autoceļu Skudra-Meļņova-Rēzekne līdz Rēzeknes pilsētas robežai

5-6

Pa Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Verēmu pagasta teritorijas robežu līdz Rēzeknes pilsētas Atbrīvošanas alejai

6-7

Pa Rēzeknes pilsētas Atbrīvošanas aleju līdz Rēzeknes pilsētas robežai un pa valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) nodalījuma joslas malu līdz krustojumam ar valsts galveno autoceļu A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova)

7-8

Pa valsts galveno autoceļu A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) līdz krustojumam ar dzelzceļu Sanktpēterburga-Varšava

8-9

Pa dzelzceļa Sanktpēterburga-Varšava malu uz dienvidiem līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr.78960050277

9-10

Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.78960050277, Nr.78960050014, Nr.78960050019 ziemeļu robežu līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960050523 robežas ziemeļu stūrim

10-11

Pa garāžu kooperatīva robežu līdz Rēzeknes novada Verēmu pagasta 51.autoceļam Lejas Ančupāni (dārzkopības biedrības ceļi)

11-12

Pa Rēzeknes novada Verēmu pagasta 51.autoceļu Lejas Ančupāni (dārzkopības biedrības ceļi) līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960050019 robežai

12-13

Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.78960050041, Nr.78960050206, Nr.78960050524 robežu uz dienvidrietumiem līdz Rēzeknes novada Verēmu pagasta pašvaldības autoceļam Stučeva-Kolna Ančupāni

13-14

Pa Rēzeknes novada Verēmu pagasta pašvaldības autoceļu Stučeva-Kolna Ančupāni līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960050018 robežai

14-15

Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.8960050018, Nr.78960050565, Nr.78960050046 robežu uz dienvidrietumiem līdz Rēzeknes pilsētas robežai ar Rēzeknes novada Verēmu pagasta teritoriju

15-16

Pa Rēzeknes pilsētas robežu ar Rēzeknes novada Verēmu pagasta teritoriju līdz dzelzceļam Sanktpēterburga-Varšava

16-17

Pa dzelzceļu Sanktpēterburga-Varšava dienvidu virzienā līdz dzelzceļu Sanktpēterburga-Varšava un Rīga-Maskava krustojumam

17-18

Pa dzelzceļa Rīga-Maskava nodalījuma joslu līdz iedomājamam krustojumam ar Rēzeknes pilsētas Stacijas ielu

18-19

Pa Stacijas ielu līdz Rēzeknes pilsētas Upes ielas un Jupatovkas ielas krustojumam

19-20

No Upes ielas un Jupatovkas ielas krustojuma pa Jupatovkas ielu līdz Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Griškānu pagasta robežai

20-21

Pa Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Griškānu pagasta robežu dienvidu virzienā līdz Rēzeknes upei

21-22

No Rēzeknes upes dienvidu virzienā līdz Rēzeknes pilsētas Zilupes ielai

22-23

Pa Zilupes ielu dienvidrietumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.21000100527 dienvidu robežai

23-24

Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.21000100527 dienvidu robežu līdz Rēzeknes pilsētas Parka ielai

24-25

Pa Parka ielu līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.21000100517 robežai

25-26

Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Nr.21000100527 ziemeļaustrumu virzienā līdz Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Griškānu pagasta robežai

26-27

Pa Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Griškānu pagasta robežu līdz Zilupes ielai

27-28

Pa Zilupes ielu līdz krustojumam ar Rēzeknes novada Griškānu pagasta 28.autoceļu Rēzekne-Jupatovka

28-29

Pa Rēzeknes novada Griškānu pagasta 28.autoceļu Rēzekne-Jupatovka līdz krustojumam ar Rēzeknes novada Griškānu pagasta 27.autoceļu Litavnieki-Jupatovka

29-30

Pa Rēzeknes novada Griškānu pagasta 27.autoceļu Litavnieki-Jupatovka līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78560010132 robežai

30-31

Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78560010132 robežu uz ziemeļiem līdz dzelzceļam Rīga-Maskava

31-1

Pa dzelzceļa Rīga-Maskava nodalījuma joslu līdz krustojumam ar valsts galveno autoceļu A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova)

Izņemot teritoriju:

A-B

No Rēzeknes pilsētas Atbrīvošanas alejas un Maskavas ielas krustojuma līdz Rēzeknes pilsētas Noliktavu ielai

B-C

No Noliktavu ielas sākuma uz dienvidiem līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.1000030410 robežai

C-D

Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.21000030410, Nr.21000030450, Nr.21000030408, Nr.21000030402 ziemeļrietumu robežu uz dienvidrietumiem līdz Rēzeknes pilsētas Blaumaņa ielai

D-E

Pa Blaumaņa ielu uz dienvidiem līdz krustojumam ar Rēzeknes pilsētas Varoņu ielu

E-F

Pa Varoņu ielu uz rietumiem līdz Atbrīvošanas alejai

F-A

Pa Atbrīvošanas aleju līdz krustojumam ar Maskavas ielu

2.nogabals

1-2

Gar dzelzceļa līnijas Rīga-Maskava nodalījuma joslu dienvidu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030118 dienvidaustrumu punktam

2-3

Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030188 dienvidu robežu rietumu virzienā līdz šīs zemes vienības dienvidrietumu punktam

3-4

Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.7896000245 austrumu robežu dienvidu virzienā un pa šīs zemes vienības dienvidu un dienvidrietumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030162 austrumu punktam

4-5

Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030162 dienvidu robežu rietumu virzienā līdz valsts vietējam autoceļam V562 Greivuļi-Ilzeskalns

5-6

Gar valsts vietējā autoceļa V562 Greivuļi-Ilzeskalns nodalījuma joslu ziemeļaustrumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030162 ziemeļu punktam

6-7

Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.78960030162, Nr.78960030245 ziemeļrietumu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030233 dienvidu punktam

7-8

Gar zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.78960030243, Nr.78960030154, Nr.78960030213, Nr.78960030010 rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz valsts vietējam autoceļam V574 pievedceļš  Burzavas ABR

8-9

Gar valsts vietējā autoceļa V574 pievedceļš Burzavas ABR nodalījuma joslu ziemeļaustrumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030138 rietumu malai

9-10

Gar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030277 ziemeļrietumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz šīs zemes vienības dienvidrietumu punktam

10-11

Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.78960030117, Nr.78960030005, Nr.78960030126 dienvidaustrumu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030126 dienvidaustrumu punktam

11-12

Gar zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.78960030126, Nr.78960030122, Nr.78960030125, Nr.78960030121, Nr.78960030194, Nr.78960030128, Nr.78960018 dienvidaustrumu robežu ziemeļu virzienā

12-13

Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.78960030120, Nr.78960030127 dienvidu robežu rietumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030127 dienvidrietumu punktam

13-14

Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030166 robežu līdz šīs zemes vienības ziemeļu punktam

14-15

Gar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030184 dienvidu robežu austrumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030270 dienvidu punktam

15-16

Gar zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.78960030270, Nr.78960030171 dienvidaustrumu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030171 austrumu punktam

16-17

Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030172 robežu līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030150 austrumu punktam

17-18

Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030150 ziemeļaustrumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz šīs zemes vienības ziemeļu punktam

18-19

Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.78960030176, Nr.78960030178 dienvidaustrumu robežu līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030178 dienvidaustrumu punktam

19-20

Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030188 dienvidrietumu robežu līdz šīs zemes vienības rietumu punktam

20-21

Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030266 rietumu robežu līdz Rēzeknes novada Ilzeskalna pagasta robežai

21-22

Pa Rēzeknes novada Verēmu un Ilzeskalna pagastu robežu ziemeļaustrumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030266 ziemeļu punktam

22-23

Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78960030266 ziemeļaustrumu robežu līdz šīs zemes vienības dienvidaustrumu punktam

23-1

Dienvidaustrumu virzienā līdz dzelzceļa līnijai Rīga-Maskava

3.nogabals

1-2

Pa Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Griškānu pagasta robežu dienvidu virzienā līdz Rēzeknes pilsētas Meža ielai

2-3

Pa Meža ielu ziemeļrietumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.21000101808 ziemeļrietumu punktam

3-4

Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.21000150601, Nr.21000150604, Nr.21000150605, Nr.21000150606 dienvidu robežu rietumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.21000150606 dienvidrietumu punktam

4-5

Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.2100150606, Nr.21000150509, Nr.21000150605 rietumu robežu ziemeļu virzienā līdz Rēzeknes pilsētas Rēznas ielai

5-6

Pa Rēznas ielas malu austrumu virzienā līdz Rēzeknes pilsētas Meža ielai

6-7

Pa Meža ielas malu dienvidu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.21000150601 austrumu robežai

7-8

Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.21000101801, Nr.21000101830 dienvidu robežu austrumu virzienā

8-9

Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.21000101830, Nr.21000101806 austrumu robežu ziemeļu virzienā līdz Rēzeknes pilsētas Rēznas ielas malai

9-10

Pa Rēznas ielu austrumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.21000101805 ziemeļu malai

10-1

Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.21000101805 ziemeļu robežu līdz Rēzeknes novada Griškānu pagasta robežai

4.nogabals

1-2

Pa valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) nodalījuma joslas malu līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78760011220 ziemeļaustrumu punktam

2-3

Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78760011220 ziemeļaustrumu robežu un pa šīs zemes vienības ziemeļrietumu malu ziemeļrietumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78760012436 dienvidu punktam

3-4

Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.78760012436, Nr.78760012466, Nr.78760012519, Nr.78760012293 dienvidrietumu robežu ziemeļrietumu virzienā līdz dzelzceļa līnijas Sanktpēterburga-Varšava nodalījuma joslai

4-5 

Pa dzelzceļa Sanktpēterburga-Varšava nodalījuma joslas malu ziemeļaustrumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78760011046 ziemeļu punktam

5-6

Pa zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem Nr.78760011046, Nr.78760011039, Nr.78760012423, Nr.78760012479, Nr.78760012430 ziemeļaustrumu robežu dienvidaustrumu virzienā līdz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78760012430 ziemeļaustrumu punktam

6-1

Pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78760012430 austrumu robežu un pa zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr.78760012353 ziemeļu robežu dienvidu virzienā līdz šīs zemes vienības ziemeļaustrumu punktam


 

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likuma
3.pielikums

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas (RSEZ) teritorijas plāna nogabalu robežu apraksta shēma

Likums Saeimā pieņemts 2009.gada 17.decembrī.

Valsts prezidents   V.Zatlers

Rīgā 2009.gada 30.decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 17.12.2009.Stājas spēkā: 13.01.2010.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 30.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
203010
13.01.2010
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"