Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis

Latgales speciālā ekonomiskā zona tiek izveidota ar mērķi veicināt Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstīšanai un jaunu darba vietu radīšanai.

2.pants. Likuma darbības joma

(1) Šis likums nosaka Latgales speciālās ekonomiskās zonas izveidošanas, pārvaldības un izmantošanas kārtību.

(2) Šis likums neattiecas uz Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu un teritorijām, kuras noteiktas saskaņā ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumu.

3.pants. Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platība

(1) Kopējā platība, kurai var tikt piešķirts Latgales speciālās ekonomiskās zonas statuss, nedrīkst pārsniegt piecus procentus no Latgales plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību teritoriju kopējās platības.

(2) Katras Latgales plānošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības teritorijas platību, kurai var tikt piešķirts speciālās ekonomiskās zonas statuss, nosaka Ministru kabinets.

(3) Priekšlikumus par katrai Latgales plānošanas reģionā ietilpstošajai pašvaldībai nosakāmo teritorijas platību, kurai var tikt piešķirts speciālās ekonomiskās zonas statuss, sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā virza apstiprināšanai Ministru kabinetā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, pamatojoties uz Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes lēmumu.

4.pants. Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju un to robežu noteikšana

(1) Pēc tam, kad ir pieņemts šā likuma 3.panta otrajā daļā minētais lēmums, Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde lemj par Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā iekļaujamo katras pašvaldības teritoriju un tās robežām. Teritoriju robežas apstiprina ar vispārīgo administratīvo aktu, kas stājas spēkā pēc tā paziņošanas.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu paziņo, publicējot to Latgales plānošanas reģiona mājaslapā internetā.

(3) Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtību un kritērijus nosaka Ministru kabinets.

5. pants. Ieguldījumi, paredzamās algu izmaksas un komercdarbība Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā vai ārpus tās

(1) Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības ir kapitālsabiedrības, kas veic komercdarbību Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā vai ārpus tās un ir noslēgušas ar Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi līgumu par ieguldījumu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atbalstāmajās nozarēs. Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības ir tiesīgas pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem par veiktajiem ieguldījumiem vai paredzamajām algu izmaksām Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atbalstāmajās nozarēs un netiešo nodokļu piemērošanu normatīvajos aktos par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās noteiktajā kārtībā.

(11) Paredzamās algu izmaksas ir sākotnējo ieguldījumu rezultātā radītās izmaksas par jaunizveidotajām darba vietām Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā saskaņā ar likuma "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" 1. panta otrās daļas 4.1 punktā noteikto.

(2) Komercdarbību Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā veic Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības un citi komersanti.

(3) Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrības nodrošina Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ievesto, ražoto un no šīs teritorijas izvedamo preču kontroli.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.2020. likumu, kas stājas spēkā 11.06.2020.)

II nodaļa
Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldība

6.pants. Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes funkcijas Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldībā

Latgales plānošanas reģiona attīstības padome:

1) izveido Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi, kas ir Latgales plānošanas reģiona iestāde vai struktūrvienība;

2) apstiprina Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikumu un izdara tajā grozījumus. Nolikums tiek izstrādāts, ņemot vērā šajā likumā noteiktās pārvaldības funkcijas;

3) novērtē Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes darbības rezultātus;

4) apstiprina Latgales speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānu saskaņā ar šo likumu, valsts un pašvaldību interesēm, kā arī apstiprina Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes darbības plānu un gadskārtējo budžetu;

5) nosaka kritērijus, pēc kuriem starp pašvaldībām sadalāmas teritoriju platības, kurām var tikt piešķirts speciālās ekonomiskās zonas statuss.

7.pants. Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes funkcijas

Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde:

1) slēdz ar Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām līgumus par ieguldījumu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atbalstāmajās nozarēs:

a) ja Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrība veic komercdarbību ārpus Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijas vai veic darbību arī citā nozarē, līgumā par paredzamo algu izmaksu veikšanu ietver papildu nosacījumus atbilstoši komercdarbības veida specifikai, kas nodrošina, ka līgumā par paredzamo algu izmaksu veikšanu definētie ieguldījumi vai paredzamās algu izmaksas tiek veiktas un izmantotas tikai Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atbalstāmajās nozarēs,

b) līgumā par paredzamo algu izmaksu veikšanu ietver nosacījumu, ka noslēgtā līguma darbības laikā nodarbinātās personas darba vieta ir Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un nodarbinātā persona ir deklarēta Latgales plānošanas reģiona teritorijā;

2) izsniedz Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām atļauju piemērot likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

3) nosaka brīvās zonas un to robežas, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu jautājumu par to atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai;

4) slēdz līgumus par Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esoša nekustamā īpašuma iznomāšanu;

5) kontrolē noslēgto līgumu izpildi;

6) nodrošina Latgales speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāna izstrādi saskaņā ar šo likumu, valsts un pašvaldību interesēm, kā arī piedalās minētā plāna ieviešanā;

7) izstrādā sava gadskārtējā budžeta projektu;

8) organizē Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju izpēti un izvērtēšanu, veic ieguldītāju piesaistei nepieciešamo tirgus izpēti un organizē ieguldītāju piesaisti;

9) sniedz pakalpojumus Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām un citiem komersantiem;

10) veic šā likuma 4.pantā paredzētās ar Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā iekļaujamo teritoriju un to robežu noteikšanu saistītās darbības;

11) veic citus uzdevumus, lai tiktu sasniegts šā likuma mērķis.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.2020. likumu, kas stājas spēkā 11.06.2020.)

8.pants. Latgales speciālās ekonomiskās zonas budžets

(1) Latgales speciālās ekonomiskās zonas budžetu veido:

1) ieņēmumi, kas gūti Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbības rezultātā, kā arī sniedzot maksas pakalpojumus;

2) iemaksas no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem;

3) iemaksas no dažādiem fondiem.

(2) Latgales speciālās ekonomiskās zonas budžetu izlieto:

1) Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldībai;

2) Latgales speciālās ekonomiskās zonas infrastruktūras attīstīšanai.

9.pants. Latgales speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonds

(1) Latgales plānošanas reģiona attīstības padome var izveidot Latgales speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fondu.

(2) Latgales speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonda mērķis ir veicināt Latgales speciālās ekonomiskās zonas attīstību.

(3) Latgales speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonda turētāja un pārvaldītāja ir Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.

(4) Latgales speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonda budžetu veido ziedojumi un dāvinājumi, fizisko un juridisko personu mērķiemaksas, kā arī citi ienākumi.

(5) Latgales speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonda darbību nosaka Latgales speciālās ekonomiskās zonas komercdarbības atbalsta fonda nolikums.

10. pants. Atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus

(1) Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsniegtā atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus par Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā veiktajiem ieguldījumiem vai paredzamajām algu izmaksām atbalstāmajās nozarēs (turpmāk — atļauja) apliecina, ka kapitālsabiedrībai ir tiesības saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus, kas paredzēti normatīvajos aktos par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, ievērojot tajos noteiktos valsts atbalsta nosacījumus.

(2) Atļaujas norakstu Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un attiecīgajai pašvaldībai.

(3) Atļauja anulējama tikai normatīvajos aktos par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās noteiktajā kārtībā vai tad, ja Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde vai cita ar likumu pilnvarota valsts institūcija ceļ tiesā prasību par līguma izbeigšanu ar Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrībai izsniegtās atļaujas anulēšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.2020. likumu, kas stājas spēkā 11.06.2020.)

11.pants. Nekustamais īpašums Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā

(1) Valstij vai pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, tiek nodots pārvaldīšanā Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, ja tas ir nepieciešams. Valsts nekustamo īpašumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei pārvaldīšanā nodod ministrija, kuras valdījumā ir attiecīgais nekustamais īpašums. Pašvaldības nekustamo īpašumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei pārvaldīšanā nodod ar attiecīgās pašvaldības domes lēmumu. Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde tās pārvaldīšanā esošos nekustamos īpašumus valsts vai pašvaldību vārdā bez speciāla pilnvarojuma tikai uz šā likuma pamata var iznomāt Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām un citiem komersantiem.

(2) Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde nomas līgumu par publiskai personai piederošu nekustamo īpašumu drīkst slēgt uz laiku, kas nepārsniedz 30 gadus. Pārējie nekustamie īpašumi tiek iznomāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

12.pants. Komercdarbības atbalsta kontrole

Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldībā tiek ievēroti komercdarbības atbalsta kontroli regulējoši normatīvie akti.

III nodaļa
Nobeiguma noteikumi

13.pants. Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņš

Latgales speciālā ekonomiskā zona pastāv līdz 2035.gada 31.decembrim.

14.pants. Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes likvidācija vai reorganizācija

Pēc Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņa beigām Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvalde tiek likvidēta vai reorganizēta Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikumā noteiktajā kārtībā.

15.pants. Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju statusa izmaiņu ietekme uz Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībām

Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju statusa izmaiņas neietekmē tiesības par veiktajiem ieguldījumiem vai paredzamajām algu izmaksām saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus normatīvajos aktos par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās noteiktajā kārtībā tai Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai, kurai ar Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi ir noslēgts līgums par ieguldījumu vai paredzamo algu izmaksu veikšanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.05.2020. likumu, kas stājas spēkā 11.06.2020.)

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 19.maijā.
Valsts prezidents R.Vējonis
Rīgā 2016.gada 6.jūnijā
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latgales speciālās ekonomiskās zonas likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 19.05.2016.Stājas spēkā: 20.06.2016.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 108, 06.06.2016. OP numurs: 2016/108.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokumenti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
282586
{"selected":{"value":"11.06.2020","content":"<font class='s-1'>11.06.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.06.2020","iso_value":"2020\/06\/11","content":"<font class='s-1'>11.06.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.06.2016","iso_value":"2016\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2016.-10.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.06.2020
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"