Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorija — Liepājas pilsētas un Liepājas rajona teritorija, kura izveidota šajā likumā noteikto mērķu sasniegšanai un kuras robežas noteiktas ar šo likumu;

2) (izslēgts ar 11.05.2006. likumu);

3) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ieguldītāji — Latvijas vai ārvalstu fiziskās vai juridiskās personas, kuras noslēgušas līgumu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi par ieguldījumiem komercdarbības veikšanai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

4) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības — šajā likumā noteiktajā kārtībā nodibinātās vai pārveidotās Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošās komercsabiedrības, kuras noslēgušas līgumu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi par komercdarbību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

5) (izslēgts ar 27.07.2001. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. un 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

2.pants

Šis likums nosaka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, kā arī komercdarbības un ieguldījumu veikšanas īpatnības, rīcību ar nekustamo īpašumu un ārvalstnieku darba īpatnības Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā.

(27.07.2001. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

3.pants

(1) Liepājas speciālā ekonomiskā zona izveidota ar mērķi attīstīt un veicināt tirdzniecību, rūpniecību, kuģniecību un gaisa satiksmi, kā arī starptautisku preču apmaiņu caur Latviju. Tās uzdevums ir piesaistīt ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai Liepājā.

(2) Liepājas speciālajai ekonomiskajai zonai ir jāveicina Liepājas reģiona attīstība.

4.pants

Liepājas speciālo ekonomisko zonu veido Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorija, kurā veic komercdarbību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības un kuru pārvalda un uzrauga Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

5.pants

(1) Šajā likumā noteiktajā kārtībā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde slēdz līgumus ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām par komercdarbību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(2) Šajā likumā noteiktajā kārtībā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, ja tas nepieciešams, iznomā vai pārdod Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo zemi, izņemot ostas zemi, un citu nekustamo īpašumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. un 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

6.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorija ir noteikta saskaņā ar šā likuma pielikumā pievienoto Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas plānu un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas robežu aprakstu.

7.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Ar šo likumu tiek noteikti izņēmumi attiecībā uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām vienīgi komercdarbības un ieguldījumu jautājumos, ārvalstnieku darba jautājumos, kā arī attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu.

(27.07.2001. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

II nodaļa
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

8.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir valsts un pašvaldības izveidota atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, kas atrodas Ministru kabineta pārraudzībā.

(2) (Izslēgta ar 11.05.2006. likumu.)

(3) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes funkcijas veic Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāts, kuru vada Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks.

(4) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

9.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde ir augstākā kolektīvā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzraudzības un pārvaldes institūcija.

(2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdē ir deviņi valdes locekļi: trīs Liepājas pilsētas domes un trīs Liepājas komersantu pārstāvji, kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo ar Liepājas pilsētas domes lēmumu, un trīs valsts interešu pārstāvji, kuri deleģēti no Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Satiksmes ministrijas un kurus amatā ieceļ un no amata atbrīvo Ministru kabinets.

(3) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļus ieceļ amatā uz pieciem gadiem.

(4) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi vada valdes priekšsēdētājs, kuru no sava vidus ievēlē valdes locekļi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. un 31.03.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2016.)

10.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde veic šādas funkcijas:

1) apstiprina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānu saskaņā ar šo likumu, valsts, pašvaldību un sabiedrības interesēm;

2) slēdz līgumus ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem par ieguldījumiem un komercsabiedrību darbību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

3) slēdz līgumus ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām par to komercdarbību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

4) izsniedz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām apliecības par tiesībām piemērot likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" paredzētos nodokļu atvieglojumus;

5) nosaka brīvās zonas un to robežas, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu šo zonu atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai;

6) slēdz līgumus par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošās zemes iznomāšanu vai atsavināšanu, izņemot ostas zemes atsavināšanu, kā arī šajā likumā norādītos gadījumus, kad zemes un cita nekustamā īpašuma privatizāciju Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā veic citas institūcijas;

7) slēdz līgumus ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām par atsevišķu saimniecisko funkciju vispārēju nodošanu tām atsevišķās Liepājas speciālās ekonomiskās zonas apkalpošanas jomās vai atsevišķās Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas daļās;

8) kontrolē noslēgto līgumu izpildi;

9) apstiprina perspektīvo un nākamā gada finansu līdzekļu izlietojuma budžetu;

10) ieceļ, vada un kontrolē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas izpildaparātu;

11) veic normatīvajos aktos noteiktos brīvās zonas administrācijas pienākumus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde izlemj arī citus jautājumus, kuri ietilpst tās kompetencē saskaņā ar šo likumu, "Likumu par ostām", Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikumu, Liepājas ostas noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

(3) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde var pārņemt savā kompetencē jebkuru Liepājas speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāta kompetencē nodoto jautājumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. un 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

11.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāts veic šādas funkcijas:

1) izstrādā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānu saskaņā ar šo likumu, valsts, pašvaldību un sabiedrības interesēm;

2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikumā noteiktajā kārtībā izstrādā finansu līdzekļu izlietojuma budžeta projektu nākamajam kalendārajam gadam un turpmākajiem gadiem un, ja nepieciešams, — precizējumus iepriekšējā gadā iesniegtajā perspektīvajā finansu līdzekļu izlietojuma budžetā;

3) organizē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas izpēti un izvērtējumu, izplata informāciju un veic tirgus izpēti ieguldītāju piesaistei;

4) organizē ieguldītāju piesaisti pašu spēkiem un slēdzot līgumus ar speciālām aģentūrām un komercsabiedrībām;

5) nodrošina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāna izpildi;

6) organizē infrastruktūras izveidošanu un komunikāciju izbūvi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā atbilstoši Liepājas speciālās ekonomiskās zonas attīstības plānam;

7) piedalās Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas infrastruktūras attīstībā;

8) nodrošina pakalpojumu kompleksu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām;

9) veic citas funkcijas, izņemot tās, kas noteiktas šā likuma 10.pantā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

12.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāts ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izpildu un pārstāvības institūcija.

(2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieku amatā ieceļ Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde.

(3) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas izpildaparātu ieceļ un vada Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks.

(4) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas izpildaparāta un pārvaldnieka tiesības un pienākumus nosaka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums.

13.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālo budžetu veido:

1) ieņēmumi, kuri tiek gūti Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes darbības rezultātā;

2) ieņēmumi no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācijas, izņemot tos valsts un pašvaldību īpašuma objektus, kuri tiek privatizēti saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju";

3) iemaksas no valsts un pašvaldību budžetu speciālajām programmām;

4) iemaksas no dažādiem fondiem.

(2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālo budžetu izlieto:

1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes un tās programmu finansēšanai;

2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas infrastruktūras attīstīšanai;

3) nekustamā īpašuma iegādei Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

14.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes finansiālo darbību likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kontrolē attiecīgās institūcijas.

15.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde saskaņā ar "Likumu par ostām" veic visas funkcijas, kuras noteiktas ostas pārvaldei attiecībā uz Liepājas ostu un tās teritoriju.

(2) Jautājumos, kuri skar Liepājas ostu un tās teritoriju, pilnībā ir spēkā "Likums par ostām".

(3) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir Liepājas ostas pārvaldes tiesību un saistību pārņēmēja.

III nodaļa
Ieguldījumi un komercdarbība Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā

(Nodaļas nosaukums 11.05.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

16.pants

(1) Ieguldījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā tiek izdarīti un to aizsardzība notiek likumos noteiktajā kārtībā.

(2) Ārvalstu ieguldījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā tiek izdarīti un to aizsardzība notiek likumā "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" noteiktajā kārtībā un saskaņā ar šā likuma noteikumiem.

17.pants

Pirms komercdarbības uzsākšanas un ieguldījumu izdarīšanas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ieguldītāji slēdz līgumu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

18.pants

(1) Ieguldījumus komercsabiedrībās, kas atrodas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ieguldītāji var izdarīt tikai pēc līguma noslēgšanas ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi.

(2) Ieguldījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā izdarāmi līgumā noteiktajā kārtībā un apjomos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

19.pants

(1) Komercdarbības veikšanai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājam Komerclikumā vai likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" noteiktajā kārtībā jāizveido vai jāpārveido komercsabiedrība un tā jāreģistrē komercreģistrā.

(2) Papildus likumā noteiktajiem dokumentiem komercreģistram iesniedzams šajā likumā norādītā līguma noraksts.

(3) Reģistrējamās Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības nosaukumā papildus iekļaujami vārdi "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas".

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

20.pants

Komercdarbības veikšanai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībai:

1) jānoslēdz līgums ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi;

2) jāsaņem likumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no citām kompetentām iestādēm nepieciešamās atļaujas attiecīgajam komercdarbības veidam, ja šādas atļaujas nepieciešamība ir noteikta likumos un citos normatīvajos aktos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

21.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsniegtā apliecība ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībai valsts vārdā izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šai komercsabiedrībai ir tiesības piemērot likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus.

(2) Apliecības norakstu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un pašvaldībai.

(3) Apliecība nav vienpusēji atsaucama, anulējama, ne arī citādi vienpusēji izbeidzama tās darbība kā vien likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteiktajā kārtībā.

(27.07.2001. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

22.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, slēdzot līgumus ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām par komercdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, līgumos nosaka, kāda komercdarbība Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām ir atļauta, lai saņemtu likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteiktos nodokļu atvieglojumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. un 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

23.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir atļauta citu komercsabiedrību un organizāciju darbība vispārējā kārtībā.

(2) Šādām komercsabiedrībām un organizācijām nav likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteikto tiesību un atvieglojumu.

(11.05.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

24.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, slēdzot līgumus ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām, līgumos jāiekļauj šādi terminēti nosacījumi attiecībā uz:

1) ieguldījumu veidiem un summām;

2) darba vietu skaitu;

3) moderno tehnoloģiju ieviešanu;

4) sagaidāmo preču ražošanas un pakalpojumu apjomu vai kravu apgrozījumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. un 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

25.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībai jāatrodas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībai ir tiesības veikt komercdarbību tikai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā.

(3) Par komercdarbību ārpus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas nav uzskatāma:

1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības pārvaldes institūcijas vai pārstāvniecības atrašanās ārpus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas;

2) darījuma sarunu vešana un līgumu noslēgšana ārpus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas;

3) preču tranzīts no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas vai uz to;

4) citas darbības, kas nav vērstas uz preču ražošanu, pakalpojumu sniegšanu, tirdzniecību un cita veida darbību par atlīdzību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. un 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

26.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības kārto grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

(2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrība nodrošina tās teritorijā ievesto, ražoto un no tās teritorijas izvesto preču kontroli.

(27.07.2001. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

IV nodaļa
Nodokļu atvieglojumi Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā

(Nodaļa izslēgta ar 27.07.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

V nodaļa
Nekustamais īpašums Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā

42.pants

Liepājas ostas teritorijā, kas ietilpst Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā, ar nekustamo īpašumu saistītajām tiesiskajām attiecībām piemērojami "Likuma par ostām" noteikumi.

43.pants

Zemi un citus nekustamos īpašumus, kas atrodas Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā ārpus Liepājas ostas teritorijas un pieder fiziskajām un juridiskajām personām, izņemot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības, var iznomāt un atsavināt vispārējā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

44. pants

(1) Pašvaldībām un valstij piederošā zeme un citi nekustamie īpašumi, kas atrodas Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, tiek nodoti Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes rīcībā.

(2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde valsts vai pašvaldību vārdā bez speciāla pilnvarojuma tikai uz šā likuma pamata var iznomāt tās rīcībā nodoto valsts un pašvaldību zemi un citu nekustamo īpašumu.

(3) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde valsts vai pašvaldību vārdā bez speciāla pilnvarojuma tikai uz šā likuma pamata var atsavināt tās rīcībā nodoto valsts un pašvaldību zemi un citu nekustamo īpašumu, izņemot ostas zemi un zemi, kuru aizņem privatizētie valsts un pašvaldību īpašuma objekti.

(4) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo zemi, uz kuras atrodas privatizētie valsts un pašvaldību īpašuma objekti, atsavina attiecīgi valsts vai pašvaldība, pirms atsavināšanas saņemot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes piekrišanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

45.pants

(1) Slēdzot zemes un cita nekustamā īpašuma nomas līgumus, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde var līgumā paredzēt to vēlāku atsavināšanu zemes, izņemot ostas zemes, un cita nekustamā īpašuma nomniekam, ja tiek izpildīti visi likuma un līguma nosacījumi.

(2) Nekustamā īpašuma nomas līgumi slēdzami uz laiku, kas nepārsniedz 99 gadus.

(3) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības iznomāto zemi var nodot apakšnomā ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes piekrišanu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. un 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

46.pants

(1) Zemi un citu nekustamo īpašumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir tiesīga atsavināt, ja līgumā par ieguldījumu veikšanu noteiktajā termiņā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir ieguldīta ne mazāka summa par 142 287 euro uz vienu atsavināmo zemes hektāru.

(2) Vienai komercsabiedrībai var iznomāt vai atsavināt ne vairāk kā desmit procentus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas.

(27.07.2001. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. un 12.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

47.pants

Līgumi ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi par zemes un cita nekustamā īpašuma iznomāšanu vai atsavināšanu ir atceļami likumā noteiktajā kārtībā, ja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrības nepilda likumu un līgumu par ieguldījumu veikšanu nosacījumus.

(27.07.2001. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

48.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir zemes un cita nekustamā īpašuma pirmpirkuma un izpirkuma tiesības, ja likums pirmpirkuma tiesības nav piešķīris citai personai vai ja šī persona neizmanto šīs tiesības.

VI nodaļa
Īpašie muitas kontroles pasākumi Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā

(Nodaļa izslēgta ar 27.07.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

VII nodaļa
Ārvalstnieku uzturēšanās un darbs Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā

52. pants

Ārvalstnieku ieceļošana Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā notiek vispārējā kārtībā ar Latvijas Republikas ieceļošanas vīzām un uzturēšanās atļaujām; šī kārtība attiecas arī uz to valstu pilsoņiem, ar kurām Latvijai ir vienošanās par bezvīzu režīmu, ja uzturēšanās Latvijas Republikā saistīta ar algota darba veikšanu vai pārsniedz 90 dienas.

53. pants

(1) Ārvalstniekiem atļauju strādāt algotu darbu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, lai izpildītu noslēgtos līgumus, veiktu speciālus montāžas darbus un citos svarīgos gadījumos, dod Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde.

(2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei ir tiesības atvieglotā veidā iesniegt pieprasījumus ārvalstnieku termiņuzturēšanās atļauju saņemšanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apstiprinātajā kārtībā, kas saskaņota ar Liepājas speciālo ekonomiskās zonas pārvaldi.

(3) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām jāveic vietējā personāla apmācība, kā arī citi pasākumi, lai samazinātos ārvalstu personāla iesaistīšana algotā darbā Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībās.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

54.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrību darbiniekiem — ārvalstniekiem ir tiesības profesionālo pienākumu veikšanai lietot svešvalodu, ja tiek nodrošināts tulkojums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

VIII nodaļa
Nobeiguma noteikumi

55.pants

(1) Liepājas speciālā ekonomiskā zona tiek izveidota no 1997.gada 1.marta un pastāv līdz 2035.gada 31.decembrim.

(2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņu likumā noteiktajā kārtībā var pagarināt.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 14.03.2013. likumu, kas stājas spēkā 10.04.2013.)

56.pants

(1) Pēc Liepājas speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņa izbeigšanās Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde tiek likvidēta vai reorganizēta likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Pēc Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likvidēšanas tiesiskās attiecības, kas izveidojušās starp Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrībām, paliek spēkā un tiek turpinātas vispārīgā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

57.pants

Šā likuma noteikumu grozīšana nevar pasliktināt to Liepājas speciālās ekonomiskās zonas komercsabiedrību tiesisko stāvokli, kuras uzsākušas savu darbību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un saņēmušas attiecīgu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes uz noteiktu termiņu izsniegtu apliecību par tiesībām piemērot nodokļu atvieglojumus.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.05.2006. likumu, kas stājas spēkā 07.06.2006.)

Pārejas noteikumi

(11.05.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2016.)

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā tiek nodota Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošā valstij piederošā vai piekrītošā zeme un citi nekustamie īpašumi, izņemot zemi un nekustamos īpašumus, kas atrodas teritorijās, kuras aizņem Liepājas osta, Latvijas dzelzceļš, kā arī Liepājas komercsabiedrības un citas organizācijas. Īpašumā nodotā zeme un citi nekustamie īpašumi reģistrējami zemesgrāmatās uz Liepājas pilsētas pašvaldības vārda pēc robežu nospraušanas dabā un likumā noteikto dokumentu noformēšanas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2016.)

2. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļi, kuri ir iecelti amatā līdz 2016.gada 30.aprīlim, turpina pildīt amata pienākumus līdz savu pilnvaru termiņa beigām.

(31.03.2016. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2016.)

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 17.februārī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1997.gada 4.martā
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma
pielikums
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas robežu apraksts

(Pielikums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.07.2001. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2002.)

1. Robeža sākas Baltijas jūras krastā pie Cietokšņa kanāla un iet pa Cietokšņa kanālu, līdz krustojas ar Alsungas ielu.

2. Robeža iet pa Alsungas ielu līdz dzelzceļa joslai.

3. Robeža iet pa dzelzceļa joslu līdz 14.novembra bulvārim.

4. Robeža iet pa 14.novembra bulvāri līdz Liepājas pilsētas robežai.

5. Robeža iet pa Liepājas pilsētas robežu līdz Liepājas ezera dambim.

6. Robeža iet pa Liepājas ezera dambi līdz Liepājas ezera ziemeļu krastmalai.

7. Robeža iet pa Liepājas ezera ziemeļrietumu krastu līdz dzelzceļa tiltam.

8. Robeža šķērso Tirdzniecības kanālu pa dzelzceļa tilta līniju.

9. Robeža iet pa Veco ostmalu no dzelzceļa tilta līdz Liepājas ezera rietumu krastam.

10. Robeža iet pa Liepājas ezera rietumu krastu līdz Jaunajai ielai.

11. Robeža iet pa Jauno ielu līdz Bāriņu ielai.

12. Robeža iet pa Bāriņu ielu līdz Vecajai ostmalai.

13. Robeža iet pa Veco ostmalu līdz Jaunajam tiltam.

14. Robeža iet pa Jauno tiltu līdz Jaunajai ostmalai.

15. Robeža iet pa Jauno ostmalu līdz Brīvības ielai.

16. Robeža iet pa Brīvības ielu līdz Spartaka ielai.

17. Robeža iet pa Spartaka ielu līdz Zemnieku ielai.

18. Robeža iet pa Zemnieku ielu līdz Brīvības ielai.

19. Robeža iet pa Brīvības ielu līdz Drāšu ielai.

20. Robeža iet pa Drāšu ielu līdz "Liepājas metalurga" teritorijas dienvidrietumu robežai.

21. Robeža iet pa "Liepājas metalurga" teritorijas dienvidrietumu robežu līdz dzelzceļa joslai.

22. Robeža iet pa dzelzceļa joslas dienvidu robežu līdz Raiņa ielai.

23. Robeža iet pa Raiņa ielas pārbrauktuvi un dzelzceļa joslas ziemeļu robežu līdz Saraiķu ielai.

24. Robeža iet pa Saraiķu ielu līdz Ziemupes ielai.

25. Robeža iet pa Ziemupes ielu līdz Ventspils ielai.

26. Robeža iet pa Ventspils ielu līdz Ziemeļu ielai.

27. Robeža iet pa Ziemeļu ielu līdz a/s "Lauma" teritorijas rietumu robežai.

28. Robeža iet pa a/s "Lauma" teritorijas rietumu robežu līdz Liepājas ostas robežai.

29. Robeža iet pa Liepājas ostas robežu līdz Eļļas ekstrakcijas rūpnīcas robežai.

30. Robeža iet pa Eļļas ekstrakcijas rūpnīcas ziemeļu robežu līdz O.Kalpaka ielai.

31. Robeža iet pa O.Kalpaka ielu līdz Mašīnbūves rūpnīcas ziemeļu robežai.

32. Robeža iet pa Mašīnbūves rūpnīcas ziemeļu un austrumu robežu līdz Flotes ielai.

33. Robeža iet pa Flotes ielu līdz Meža ielai.

34. Robeža iet pa Meža ielu līdz krustojumam ar dzelzceļa joslu.

35. Robeža iet pa dzelzceļa joslas ziemeļu robežu līdz O.Kalpaka ielai.

36. Robeža iet pa O.Kalpaka ielu līdz Kapsētas ielai.

37. Robeža iet pa Kapsētas ielu līdz Upmalas ielai.

38. Robeža iet pa Upmalas ielu līdz O.Kalpaka ielai.

39. Robeža iet pa O.Kalpaka ielu līdz Kaiju ielai.

40. Robeža iet pa Kaiju ielu līdz v/u Rietumu elektrisko tīklu austrumu robežai.

41. Robeža iet pa v/u Rietumu elektrisko tīklu austrumu robežu līdz Liepājas ostas teritorijas robežai.

42. Robeža iet pa Liepājas ostas teritorijas robežu abpus Tirdzniecības kanālam līdz Baltijas jūrai.

43. Robeža iet par dabīgo krasta līniju uz dienvidiem līdz (.) 560 25' 0 N 20 0 59' 5E .

Robeža iet pa Liepājas ostas ārējā reida robežu, kas sakrīt ar līnijām, kuras savieno punktus ar šādām koordinātēm:

(.) 56 0 25' 0 N 20 0 40' 0 E

(.) 56 0 39' 0 N 20 0 47' 7 E

(.) 56 0 39' 0 N 21 0 02' 8 E.

44. Robeža iet pa Baltijas jūras krastu līdz Cietokšņa kanālam.

45. Robeža sakrīt ar Liepājas lidostas robežu.

46. Robeža iet pa Grīzupes ielu no Kapsēdes ielas līdz Liepājas pilsētas robežai.

47. Robeža iet pa Liepājas pilsētas robežu līdz tās krustojumam ar Liepājas - Ventspils dzelzceļu.

48. Robeža iet pa Liepājas - Ventspils dzelzceļu līdz dzelzceļa atzarojumam uz rūpniecības zonu "Kapsēde".

49. Robeža iet pa dzelzceļa atzarojumu uz rūpniecības zonu "Kapsēde" līdz tās krustojumam ar Kapsēdes ielu.

50. Robeža iet pa Kapsēdes ielu līdz tās krustojumam ar Grīzupes ielu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 17.02.1997.Stājas spēkā: 18.03.1997.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 63/64, 04.03.1997.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 6, 27.03.1997.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
42426
{"selected":{"value":"01.05.2016","content":"<font class='s-1'>01.05.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.05.2016","iso_value":"2016\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.04.2013","iso_value":"2013\/04\/10","content":"<font class='s-1'>10.04.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.06.2006","iso_value":"2006\/06\/07","content":"<font class='s-1'>07.06.2006.-09.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2002","iso_value":"2002\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2002.-06.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.03.1997","iso_value":"1997\/03\/18","content":"<font class='s-1'>18.03.1997.-31.12.2001.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2016
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)