Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2023. gada 30. augusta saistošos noteikumus "Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.114

Rīgā 2011.gada 1.martā (prot. Nr.50, 1.§)
Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 107)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 
I. Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka iedzīvotājiem pārskatāmu Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus ar mērķi tuvināt pārvaldi Pašvaldības pakalpojumu saņēmējiem.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 107)

II. Pašvaldības pārvaldes struktūra

2. Īstenojot pārstāvniecības demokrātiju likumā noteiktajā kārtībā, balsstiesīgie Rīgas iedzīvotāji ievēlē Pašvaldības domi (Rīgas dome; turpmāk – Dome).

3. Domi veido 60 deputāti.

4. Dome ievēlē no deputātu vidus Domes priekšsēdētāju, Domes priekšsēdētāja vietniekus un pastāvīgo komiteju locekļus. Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai Domes sēdēs, Dome izveido pastāvīgās komitejas, kuru personālo sastāvu nosaka, pieņemot atsevišķu Domes lēmumu.

(Grozīts ar Rīgas domes 27.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 73)

5. Domē ir šādas pastāvīgās komitejas:

5.1. Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja;

5.2. Finanšu un administrācijas lietu komiteja;

5.3. Izglītības, kultūras un sporta komiteja;

5.4. Mājokļu un vides komiteja;

5.5. Pilsētas attīstības komiteja;

5.6. Pilsētas īpašuma komiteja;

5.7. Satiksmes un transporta lietu komiteja;

5.8. Sociālo jautājumu komiteja.

6. Domes pastāvīgo komiteju skaitliskais sastāvs noteikts šo noteikumu 1.pielikumā.

7. Domes darbību nodrošina Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieki, Rīgas pilsētas izpilddirektors, Rīgas pilsētas izpilddirektora vietnieks, kā arī Pašvaldības administrācijas darbinieki atbilstoši Pašvaldības pārvaldes struktūrai saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

(Grozīts ar Rīgas domes 27.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 73; Rīgas domes 31.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

8. Likumā noteiktajos ietvaros un Pašvaldības nolikumā (turpmāk – nolikums) paredzētajā kārtībā Dome izveido tai atbildīgu Pašvaldības administrāciju, nosakot tās organizācijas struktūru un kompetenci.

9. Pašvaldības administrācija sastāv no Pašvaldības Centrālās administrācijas (turpmāk – Centrālā administrācija), Pašvaldības kompetencē esošo nozaru vadošajām iestādēm (turpmāk – Domes departamenti) un Domes departamentiem pakļautām Pašvaldības iestādēm, Pašvaldības aģentūrām, kā arī citām Pašvaldības iestādēm, kurām saskaņā ar likumu vai attiecīgās iestādes nolikumu ir noteikta īpaša kompetence.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-177-sn redakcijā)

10. Centrālā administrācija ir Pašvaldības iestāde – centrālā pārvalde, kas nodrošina Domes un Domes pastāvīgo komiteju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī veic citas Centrālās administrācijas nolikumā noteiktās funkcijas. Centrālo administrāciju vada Rīgas pilsētas izpilddirektors.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-177-sn redakcijā)

11. (Svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

12. Pašvaldības funkciju īstenošana tiek organizēta atbilstoši nozarēm, izveidojot šādus Domes departamentus:

12.1. Rīgas domes Finanšu departaments;

12.2. Rīgas domes Īpašuma departaments;

12.3. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments;

12.4. Rīgas domes Mājokļu un vides departaments;

12.5. Rīgas domes Labklājības departaments;

12.6. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments;

12.7. Rīgas domes Satiksmes departaments.

13. Domes departamenti darbojas saskaņā ar Domes izdotiem nolikumiem un ir Rīgas pilsētas izpilddirektora pakļautībā. Par attiecīgajām nozarēm atbildīgās komitejas īsteno šajos departamentos Domes pastāvīgo komiteju kontroli, kas nozīmē tiesības izvērtēt Pašvaldības administrācijas iestāžu un amatpersonu lēmumus un rīcību, tiesības pieprasīt attiecīgajām amatpersonām sniegt paskaidrojumus (rakstiski vai mutiski) pastāvīgo komiteju sēdēs, kā arī ierosināt kompetentajām institūcijām vai amatpersonām apturēt vai atcelt attiecīgo lēmumu.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

14. Nozaru vadību Domes departamenti īsteno ar tiem padotu Pašvaldības iestāžu starpniecību, kuras darbojas saskaņā ar Domes izdotiem nolikumiem. Departamenta padotības iestāžu vadītājus ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dome, izņemot tos, kuri no amata tiek atbrīvoti saskaņā ar Darba likuma 100.pantu (darbinieka uzteikums) un 114.pantu (darbinieka un darba devēja vienošanās).

15. Pašvaldībā ir izveidotas šādas Pašvaldības aģentūras:

15.1. (svītrots ar Rīgas domes 15.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.173);

15.2. Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas enerģētikas aģentūra”.

15.3. Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”;

15.4. Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminekļu aģentūra”;

15.5. (svītrots no 01.09.2021. ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 62; sk. grozījumu 3. punktu);

15.6. Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra";

15.7. Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra "Rīgas digitālā aģentūra".

(Grozīts ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 121; 15.07. apakšpunkts stājas spēkā 01.04.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

16. Pašvaldības aģentūras darbojas saskaņā ar Domes izdotiem nolikumiem. Dome pārrauga Pašvaldības aģentūru darbību Publisko aģentūru likumā noteiktajā kārtībā.

(Rīgas domes 09.04.2013. saistošo noteikumu Nr.214 redakcijā)

17. Pašvaldības funkciju (uzdevumu) izpildes nodrošināšanai Dome saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu dibina kapitālsabiedrības vai iegūst līdzdalību esošajās kapitālsabiedrībās. Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas) un kuras nodrošina Pašvaldības funkciju (uzdevumu) izpildi, ir šo noteikumu 3.pielikumā. Minētajām kapitālsabiedrībām Pašvaldība ar līgumu var deleģēt no Pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošu valsts pārvaldes uzdevumu izpildi. Kapitālsabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, Pašvaldības atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

(Rīgas domes 01.04.2014. saistošo noteikumu Nr.104 redakcijā)

18. Pašvaldība saskaņā ar Domes lēmumu var tikt pārstāvēta biedrībās, nodibinājumos, starptautiskās organizācijās un sadarbības tīklos.

(Rīgas domes 27.01.2015. saistošo noteikumu Nr.134 redakcijā)

18.1 Pašvaldības iestādes atbilstoši sava budžeta iespējām sadarbojas ar starptautiskajām institūcijām. Lēmumu par Pašvaldības iestādes sadarbības ar starptautiskajām institūcijām lietderību pieņem iestādes vadītājs.

(Rīgas domes 27.01.2015. saistošo noteikumu Nr.134 redakcijā)

19. (Svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

19.1 Pašvaldībā ir izveidotas šādas iestādes, kurām saskaņā ar likumu vai attiecīgās iestādes nolikumu ir noteikta īpaša kompetence:

19.11. Rīgas bāriņtiesa (saskaņā ar likumu izveidota iestāde, kuru papildus Domes uzraudzībai metodiski vada un uzrauga Labklājības ministrija);

19.12. Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija (Domes izveidota iestāde, kas atrodas Domes pārraudzībā);

19.13. Rīgas pašvaldības policija (Domes izveidota iestāde, kas darbojas sadarbībā ar Valsts policiju).

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-177-sn redakcijā)

19.2 Atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem Pašvaldībā ir izveidota Rīgas pilsētas zemes komisija, Rīgas domes Administratīvā komisija un Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisija, kuras darbojas saskaņā ar Domes izdotiem nolikumiem.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-177-sn redakcijā)

20. Pašvaldības iestādēm ir vienota sistēma personāla uzskaites, darba samaksas, finanšu vadības un uzskaites, juridiskā atbalsta, informācijas tehnoloģiju atbalsta, klientu apkalpošanas, komunikācijas, sabiedrības iesaistes, Pašvaldības pakalpojumu pārvaldības, publisko iepirkumu, civilās aizsardzības, katastrofu pārvaldīšanas, viedpilsētu infrastruktūras uzraudzības un dokumentu pārvaldības jomā.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-177-sn redakcijā)

21. Vienotās sistēmas metodisko vadību nodrošina:

21.1. Centrālā administrācija – klientu apkalpošanas, sabiedrības iesaistes un Pašvaldības pakalpojumu pārvaldības jomā, labas pārvaldības principa ieviešanā; juridiskā atbalsta jomā, personāla uzskaites un personāla vadības atbalsta jomā, dokumentu pārvaldības jomā, datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības jomā, publisko iepirkumu jomā, civilās aizsardzības, katastrofu pārvaldīšanas un viedpilsētu infrastruktūras uzraudzības jomā;

21.2. Rīgas domes Finanšu departaments – darba samaksas, finanšu vadības un uzskaites jomā;

21.3. Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūra "Rīgas digitālā aģentūra" – informācijas tehnoloģiju atbalsta jomā.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-177-sn redakcijā)

22. Vienotus noteikumus Pašvaldības administrācijas darba kārtībai 21.punktā minētajās jomās nosaka Rīgas pilsētas izpilddirektora izdoti dokumenti.

23. Atsevišķu Pašvaldības funkciju pildīšanai Dome izveido komisijas, darba grupas, ekspertu padomes un tamlīdzīgas institūcijas (turpmāk – Komisijas), kurās tiek iekļauti Domes deputāti un Pašvaldības iedzīvotāji. Komisiju izveidošanas nepieciešamību nosaka atsevišķi likumi, normatīvie akti vai Domes lēmumi, tās var pieaicināt speciālistus, kuriem par darbu samaksā no Pašvaldības ieņēmumiem. Komisijas darbojas saskaņā ar Domes izdotiem nolikumiem vai attiecīgās komisijas sēdē noteiktiem uzdevumiem.

24. Komisijas, kurās iekļauj Domes deputātus un Pašvaldības administrācijas darbiniekus un kurās var iekļaut nozaru ekspertus un pilsoniskās sabiedrības organizāciju (biedrību un nodibinājumu) pārstāvjus, izveido Dome vai Domes pastāvīgās komitejas.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-177-sn redakcijā)

25. Komisijas, kurās iekļauj Pašvaldības iestāžu vai to padotībā esošo iestāžu darbiniekus un kurās var iekļaut nozaru ekspertus, kā arī pilsoniskās sabiedrības organizāciju (biedrību un nodibinājumu) pārstāvjus, izveido Domes pastāvīgās komitejas, Domes priekšsēdētājs, Rīgas pilsētas izpilddirektors vai attiecīgās iestādes vadītājs.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-177-sn redakcijā)

26. (Svītrots ar Rīgas domes 27.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.134)

27. (Svītrots ar Rīgas domes 27.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.134)

28. (Svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

III. Pašvaldības teritoriālais iedalījums

29. Pašvaldības teritorija ir sadalīta šādās administratīvi teritoriālās vienībās: Centra rajons, Kurzemes rajons, Ziemeļu rajons, Vidzemes priekšpilsēta, Latgales priekšpilsēta, Zemgales priekšpilsēta.

30. (Svītrots ar Rīgas domes 28.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 42)

IV. Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieki, Rīgas pilsētas izpilddirektors un Rīgas pilsētas izpilddirektora vietnieks

(Nodaļas nosaukums Rīgas domes 31.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

31. Domes priekšsēdētājs:

31.1. pilda likumā „Par pašvaldībām” noteiktos pienākumus;

31.2. vada Domes, kā arī Finanšu un administrācijas lietu komitejas darbu;

31.3. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, Domes lēmumos un šajos noteikumos.

32. Domes priekšsēdētājs lieto Rīgas domes zīmogu ar Rīgas pilsētas ģerboni ar vairoga turētājiem, saīsināti – lielo Rīgas pilsētas ģerboni. Ar Rīgas domes zīmogu apliecina arī dokumentus, kurus, pamatojoties uz Domes lēmumu, ir parakstījušas citas pilnvarotas amatpersonas.

33. Domes priekšsēdētājam ir trīs vietnieki. Domes priekšsēdētāja vietnieku kompetence tiek noteikta ar Domes priekšsēdētāja rīkojumu.

(Rīgas domes 27.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 73 redakcijā, kas grozīta ar  Rīgas domes 02.10.2020 saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

33.1 Domes priekšsēdētāja vietnieki:

33.11. pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā;

33.12. veic ar Domes lēmumiem noteiktos uzdevumus;

33.13. Domes priekšsēdētāja prombūtnes laikā lieto Rīgas domes zīmogu ar lielo Rīgas pilsētas ģerboni;

33.14. var tikt ievēlēti par Domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem.

(Rīgas domes 27.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 73 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 02.10.2020 saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

34. Rīgas pilsētas izpilddirektors:

34.1. (svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn);

34.2. vada Centrālo administrāciju;

34.3. (svītrots ar Rīgas domes 28.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 42);

34.4. (svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn);

34.5. materiāltehniski nodrošina Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas, Rīgas pilsētas zemes komisijas un Rīgas domes Administratīvās komisijas darbību;

34.6. (svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn);

34.7. organizē Pašvaldības iestāžu budžeta projekta priekšlikumu izstrādi un iesniedz tos Domes priekšsēdētājam;

34.8. (svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn);

34.9. (svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn);

34.10. kontrolē pamatbudžeta un ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu izlietošanu pakļautībā esošajās iestādēs;

34.10.1 (svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn);

34.10.2 izpildot tiesas spriedumu, izdod Azartspēļu un izložu likumā paredzēto pašvaldības atļauju atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās;

34.10.3 slēdz līgumus par Pašvaldības amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšanu atbilstoši veiktā publiskā iepirkuma procedūras rezultātiem;

34.10.4 (svītrots ar Rīgas domes 31.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 57);

34.10.5 slēdz līgumus Domes deputātu darbības nodrošināšanai;

34.11. veic citus pienākumus, kas noteikti likumā „Par pašvaldībām” un Domes lēmumos.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 214; Rīgas domes 27.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 134; Rīgas domes 01.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 194; Rīgas domes 20.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 232; Rīgas domes 21.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 263; Rīgas domes 17.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 1; Rīgas domes 15.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; Rīgas domes 31.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 57; Rīgas domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 48; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

34.1 Rīgas pilsētas izpilddirektora pienākumus Rīgas pilsētas izpilddirektora prombūtnes laikā pilda Rīgas pilsētas izpilddirektora vietnieks vai Domes priekšsēdētāja norīkots Centrālās administrācijas struktūrvienības vadītājs.

(Rīgas domes 08.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā)

34.2 Rīgas pilsētas izpilddirektora vietnieka kompetence tiek noteikta ar Rīgas pilsētas izpilddirektora rīkojumu.

(Rīgas domes 08.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

35. Rīgas pilsētas izpilddirektors un Rīgas pilsētas izpilddirektora vietnieks lieto zīmogu ar Rīgas pilsētas ģerboni.

(Grozīts ar Rīgas domes 31.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

36. (Svītrots ar Rīgas domes 31.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

V. Domes frakcijas un frakciju apvienības

37. Frakciju var veidot ne mazāk kā trīs vienas politiskās partijas vai viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta deputāti.

38. Atsevišķas frakcijas un (vai) pie frakcijām nepiederoši deputāti var apvienoties deputātu blokos.

39. Par frakciju un deputātu bloku sastāvu un visām pārmaiņām tajā jāpaziņo Domes priekšsēdētājam. Frakcijas un deputātu bloki iesniedz Domes priekšsēdētājam visu frakcijas vai deputātu bloka dalībnieku parakstītu paziņojumu par frakcijas vai deputātu bloka izveidi.

40. (Svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

41. Frakcijām un deputātu blokiem ir tiesības proporcionāli būt pārstāvētiem Domes komitejās un, pēc iespējas, Domes izveidotajās Komisijās.

(Rīgas domes 01.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

VI. Domes pastāvīgās komitejas

42. Domes deputātus ievēlē Domes pastāvīgajās komitejās atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” un šiem noteikumiem. Katrs deputāts var strādāt vienā vai divās komitejās.

(Grozīts ar Rīgas domes 21.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 263; Rīgas domes 02.10.2020 saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

43. Domes pastāvīgā komiteja no sava vidus ievēlē priekšsēdētāju un viņa vietnieku (vietniekus). Komitejas priekšsēdētāja vietnieks pēc priekšsēdētāja norādījuma veic priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā. Komitejas priekšsēdētāja vietnieka amats var būt algots.

(Grozīts ar Rīgas domes 02.10.2020 saistošajiem noteikumiem Nr. 1)

43.1 Domes pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja komitejas loceklis komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, kā arī citos likumā noteiktos gadījumos.

(Rīgas domes 02.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

43.2 Domes pastāvīgās komitejas loceklis uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un komitejas loceklis ir reģistrējies dalībai komitejas sēdē.

(Rīgas domes 02.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

43.3 Ja Domes pastāvīgās komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), komitejas locekļi Domes pastāvīgās komitejas sēdē piedalās, izmantojot lietojumprogrammu "Microsoft Teams", vai lietojumprogrammas "Rīgas domes Elektroniskā lietvedības informācijas aprites un sēžu nodrošināšanas sistēma (ELISS)" (turpmāk – lietojumprogramma ELISS) Sēžu pārvaldības modulī. Reģistrācija dalībai Domes pastāvīgās komitejas sēdē notiek, izmantojot lietojumprogrammas "Microsoft Teams" vai lietojumprogrammas "ELISS" Sēžu pārvaldības moduļa autorizācijas rīkus.

(Rīgas domes 10.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 22 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 08.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 142)

43.4 Ja Domes pastāvīgās komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), Domes pastāvīgās komitejas loceklis balsojumu veic ar ierakstu "par", "pret" vai "atturas" tiešsaistē lietojumprogrammā "Microsoft Teams" (tērzētavā) vai balsojot tiešsaistē lietojumprogrammas "ELISS" Sēžu pārvaldības modulī.

(Rīgas domes 11.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 10.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 22)

43.5 Domes pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs nodrošina, ka pastāvīgās komitejas locekļi ne vēlāk kā 3 stundas pirms sēdes tiek informēti par sēdes norises formātu.

(Rīgas domes 11.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

43.6 Ja Domes pastāvīgās komitejas loceklis veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ komitejas sēdē plāno piedalīties attālināti, izmantojot videokonferenci, viņš par to informē (norādot iemeslu) Centrālās administrācijas Sekretariātu vismaz 1 stundu pirms komitejas sēdes.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 08.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 142 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

43.7 Ziņotāji un līdzziņotāji Domes pastāvīgās komitejas sēdē var piedalīties attālināti, izmantojot videokonferenci, ja veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nav iespējams piedalīties komitejas sēdē klātienē, pirms tam saskaņojot to ar komitejas priekšsēdētāju.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 08.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 142 redakcijā)

43.8 Ziņotāji un līdzziņotāji par dalību Domes pastāvīgās komitejas sēdē attālināti, izmantojot videokonferenci, informē Centrālās administrācijas Sekretariātu (norādot iemeslu) vismaz 1 stundu pirms komitejas sēdes.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 08.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 142 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

44. Pēc Domes pastāvīgajā komitejā ievēlētā deputāta pieprasījuma Domes komiteja apstiprina attiecīgās pastāvīgās komitejas sēžu reglamentu, kurā detalizēti nosaka komitejas darba organizācijas jautājumus.

45. Katra Domes pastāvīgā komiteja īsteno kontroli pār attiecīgās nozares Pašvaldības administrācijas iestādēm. Kontrole pār vadošo nozares institūciju vai citu šajos noteikumos minēto institūciju nozīmē kontroles tiesības arī attiecībā uz minētajai institūcijai padotajām iestādēm.

46. Domes pastāvīgās komitejas:

46.1. sagatavo jautājumus izskatīšanai Domes sēdēs;

46.2. sniedz atzinumus jautājumos, kas ir to kompetencē;

46.3. izskata komiteju kontrolē esošo Pašvaldības iestāžu budžeta projektus un iesniedz tos Rīgas domes Finanšu departamentā;

46.4. izskata komiteju kontrolē esošo Pašvaldības iestāžu izdevumu tāmes, pārbauda to izpildi;

46.5. izstrādā perspektīvās attīstības stratēģiju komitejas kompetencē esošajos jautājumos;

46.6. sniedz priekšlikumus par Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu komitejas kompetencē esošajos jautājumos;

46.7. sadarbojas ar citām Domes pastāvīgajām komitejām starpnozaru un starpinstitucionālās sadarbības jautājumos;

46.8. sagatavo priekšlikumus Domei par attiecīgās nozares Domes departamenta:

46.8.1. izveidošanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu;

46.8.2. nelikumīgu vai nelietderīgu rīkojumu atcelšanu;

46.8.3. direktora iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata;

46.9. sadarbojas ar attiecīgajai nozarei atbilstošajām nevalstiskajām organizācijām, izvērtē to priekšlikumus un sagatavo izskatīšanai Domē, sagatavo Domei priekšlikumus par attiecīgajai nozarei atbilstošo nevalstisko organizāciju atbalsta pasākumiem;

46.10. sadarbojas ar attiecīgajai nozarei atbilstošajām ministrijām, koordinē valsts un pašvaldības politikas izstrādi un attiecīgu attīstības programmu īstenošanu;

46.11. sadarbojas ar citām pašvaldībām Latvijā un ārzemēs ar attiecīgās nozares attīstību saistītajos jautājumos;

46.12. izvērtē Domes lēmumu izpildes, Pašvaldības saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu īstenošanas gaitu komitejas kompetencē esošajos jautājumos, komitejas kontrolē esošajām iestādēm iesniedzot komitejā ikgadējās atskaites, izskatot deputātu pieprasījumus, kā arī privātpersonu sūdzības, saņemot iestāžu darbības apkopojumus par konkrētām nozarēm; sniedz ar šo izvērtējumu saistītus priekšlikumus Domei un Pašvaldības amatpersonām;

46.13. izvērtē attiecīgajai nozarei atbilstošo Pašvaldības iestāžu darbības efektivitāti, kā arī Pašvaldības aģentūru iesniegto projektu pieteikumu atbilstību nozares prioritātēm;

46.14. izvērtē attiecīgās nozares Pašvaldības pakalpojumu pirkšanas efektivitāti privātajā sektorā un sagatavo priekšlikumus Domei;

46.15. uzdod Pašvaldības iestādēm un amatpersonām veikt darbības, kas saistītas ar Domes lēmumu projektu sagatavošanu;

46.16. izskata projektu pieteikumus līdzekļu saņemšanai no Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda un iesniedz Finanšu un administrācijas lietu komitejai priekšlikumus par Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojumu;

46.17. veic citus pienākumus atbilstoši šiem noteikumiem un Domes lēmumiem.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 107)

47. Domes pastāvīgajām komitejām, veicot Pašvaldības iestāžu un Pašvaldības amatpersonu kontroli, ir tiesības:

47.1. iepazīties ar Pašvaldības amatpersonu un Pašvaldības iestāžu dokumentāciju, saņemt dokumentu atvasinājumus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai attiecīgās komitejas sēdē;

47.2. saņemt no Pašvaldības amatpersonām un Pašvaldības iestādēm paskaidrojumus par jautājumiem, kuri ir komitejas kompetencē;

47.3. iesaistīt darbā speciālistus ar padomdevēju tiesībām.

48. Domes pastāvīgo komiteju organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina Centrālās administrācijas darbinieki. Darbam nepieciešamos dokumentus Domes pastāvīgo komiteju deputāti saņem kārtībā, kādu nosaka iekšējie noteikumi darbam ar dokumentiem.

49. Finanšu un administrācijas lietu komitejas kompetencē ir:

49.1. budžets un budžeta grozījumi;

49.2. prioritāšu noteikšana līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa;

49.3. budžetā neparedzētie izdevumi;

49.4. atzinumu sniegšana par Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu;

49.5. citu Domes pastāvīgo komiteju un Rīgas pilsētas izpilddirektora sagatavoto budžeta projektu izvērtēšana;

49.6. Pašvaldības pārvaldes un administrācijas pilnveidošana;

49.7. kontroles īstenošana Rīgas domes Finanšu departamentā, Centrālajā administrācijā un Rīgas pašvaldības aģentūrā "Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra";

49.8. atzinumu sniegšana par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par visiem Domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu realizācija saistīta ar budžeta līdzekļu izlietojumu, budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā;

49.9. priekšlikumu iesniegšana Domei par Budžeta komisijas izveidošanu, tās sastāvu un darbības reglamentu un Budžeta komisijas priekšlikumu izskatīšana;

49.10. lemšana par Rīgas domes rezerves fonda līdzekļu izlietojumu;

49.11. Domes deputātu komandējumu lietderības izvērtēšana un akceptēšana;

49.12. sabiedrības integrācijas attīstības jautājumi.

(Grozīts ar Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 121; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

50. Sociālo jautājumu komitejas kompetencē ir:

50.1. sociālo problēmu analīze, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu attīstības jautājumi;

50.2. Pašvaldības nodarbinātības veicināšana;

50.3. veselības aprūpes jautājumi;

50.4. bērnu tiesību aizsardzība;

50.5. veselības veicināšana, slimību profilakse, t.sk. atkarību profilakse;

50.6. sociālās palīdzības iestāžu, kā arī kapitālsabiedrību, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, darbības izvērtēšana;

50.7. priekšlikumu izvērtēšana nacionālās pretošanās kustības dalībnieku atbalstam un attiecīgo lēmumu projektu sagatavošana izskatīšanai Domē;

50.8. kontroles īstenošana Rīgas domes Labklājības departamentā, kā arī Rīgas bāriņtiesas darba organizācija un nodrošinājums.

(Grozīts ar Rīgas domes 28.02.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.167)

51. Pilsētas attīstības komitejas kompetencē ir:

51.1. pilsētas attīstība;

51.2. Rīgas pilsētas attīstības plāns un Rīgas pilsētas plānojums;

51.3. visu nozaru apkopoto projektu pieteikumu līdzekļu saņemšanai no Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda izskatīšana, to strukturēšana atbilstoši pilsētas attīstības prioritātēm un finanšu līdzekļu akceptēšana atbilstoši apstiprinātajai Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda darbības perioda (gada) ieņēmumu un izdevumu prognozei;

51.4. priekšlikumu izvērtēšana un atzinumu sniegšana par:

51.4.1. Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas dalījumu, tā robežu grozīšanu, nosaukumu maiņu (t.sk. ielu, skvēru, parku, laukumu nosaukumu maiņu);

51.4.2. kadastrālās vērtības zonējuma robežām;

51.4.3. apbūves zonējumu un tā izmaiņām;

51.4.4. satiksmes, ielu un ceļu, sabiedriskā transporta plānošanu;

51.4.5. ostas teritorijas robežām;

51.4.6. Pašvaldības projektiem;

51.5. kontroles īstenošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, kā arī Rīgas domes Pieminekļu padomē.

(Grozīts ar Rīgas domes 01.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 194; Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 62; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 107)

52. Mājokļu un vides komitejas kompetencē ir:

52.1.vides aizsardzība;

52.2. pilsētas atkritumu saimniecība;

52.3. pilsētas apstādījumu, dārzu, parku, mežu, kā arī aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošana;

52.4. pilsētas energoapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu attīstība;

52.5. energoefektivitāte;

52.6. dzīvojamo telpu īres un komunālo maksājumu jautājumi;

52.7. palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā;

52.8. kapsētu pakalpojumu organizēšana;

52.9. gaisa un ūdens piesārņojuma novēršanas koordinēšana Rīgas pilsētā;

52.10. atzinumu sniegšana par vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļu izlietošanu;

52.11. Pašvaldības deleģēto uzdevumu izpildes izvērtēšana Pašvaldības namīpašumu apsaimniekošanas kapitālsabiedrībās;

52.12. kontroles īstenošana Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā;

52.13. sadarbošanās ar Pilsētas attīstības komiteju mājokļu politikas jautājumos, dzīvokļu un īres maksas jautājumu risināšanā, kā arī apstādījumu saglabāšanas un aizsardzības jautājumos.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.214; Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 62; grozījumi 52.12. un 52.13. apakšpunktos stājas spēkā 01.09.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

53. Pilsētas īpašuma komitejas kompetencē ir:

53.1. Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana, iznomāšana, privatizēšana, ieķīlāšana, nekustamās mantas iegūšana īpašumā, kā arī Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu kapitālsabiedrībās atsavināšana, privatizēšana, kapitālsabiedrību dibināšana, reorganizācija un likvidācija;

53.2. Pašvaldības īpašuma izmantošanas izvērtēšana;

53.3. Pašvaldības interešu izvērtēšana pārstāvniecībai kapitālsabiedrībās, kurās Pašvaldībai pieder kapitāla daļas;

53.4. kontroles īstenošana Rīgas domes Īpašuma departamentā un Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā.

54. Izglītības, kultūras un sporta komitejas kompetencē ir:

54.1. izglītības un sporta attīstības perspektīvo un ikgadējo programmu izstrāde un īstenošana;

54.2. priekšlikumu izstrāde Pašvaldības izglītības iestāžu tīkla optimizācijai un izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai, moderno informācijas tehnoloģiju ieviešanai mācību procesā;

54.3. kultūrpolitika;

54.4. kultūrvide;

54.5. kultūras iestāžu attīstība;

54.6. jaunatnes politikas īstenošanas koordinēšana Rīgā;

54.7. Rīgā dzīvojošo obligātās izglītības vecuma bērnu uzskaites kontrolēšana;

54.8. privāto izglītības, sporta un brīvā laika iestāžu attīstības sekmēšana;

54.9. sadarbošanās ar Rīgas bāriņtiesu;

54.10. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sadarbības ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu, Rīgas domes Īpašuma departamentu un SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” kontrole, sekmējot izglītības, sporta un brīvā laika iestāžu ēku celtniecību un renovāciju;

54.11. kontroles īstenošana Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā;

54.12. sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju, Tieslietu ministriju, Kultūras ministriju, to padotības iestādēm, Valsts Kultūrkapitāla fondu, Rīgas Latviešu biedrību, radošajām savienībām un mazākumtautību biedrībām.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 107; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 121)

55. Satiksmes un transporta lietu komitejas kompetencē ir:

55.1. sabiedriskais transports un tā attīstība;

55.2. ielas un ceļi;

55.3. kontroles īstenošana Rīgas domes Satiksmes departamentā;

55.4. Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisijas un Rīgas domes Pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas atļauju izsniegšanas komisijas darba kontrole;

55.5. sadarbība ar Rīgas pašvaldības policiju.

56. Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas kompetencē ir:

56.1. drošības, kārtības un civilās aizsardzības jautājumi;

56.2. netiklības apkarošana;

56.3. Pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas izstrādāšana un tās īstenošanas pārraudzība;

56.4. Pašvaldības institūciju sagatavoto rīcības plānu korupcijas risku mazināšanai izvērtēšana un to īstenošanas pārraudzība;

56.5. sabiedrības iesaistīšanās korupcijas un tās risku novēršanā veicināšana;

56.6. Pašvaldības un valsts institūciju sadarbības korupcijas risku mazināšanai koordinēšana un pilnveidošana;

56.7. priekšlikumu iesniegšana Domei par Rīgas domes Administratīvās komisijas izveidošanu, tās darba pilnveidošanu;

56.8. jautājuma par Rīgas domes Administratīvās komisijas priekšsēdētāja iecelšanu amatā vai atbrīvošanu no amata ierosināšana šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

56.9. Rīgas pašvaldības policijas ziņojuma par situāciju pilsētā izskatīšana;

56.10. kontroles īstenošana Rīgas pašvaldības policijā.

(Grozīts ar Rīgas domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 48; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 107; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

57. Domes pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs:

57.1. sasauc komitejas sēdes un nosaka to darba kārtību, kā arī informē komitejas deputātus par komitejas sēdes laiku, vietu un darba kārtību;

57.2. vada komitejas sēdes;

57.3. nosaka ziņotāju Domes sēdē par komitejas atbildībā esošajiem lēmumu projektiem;

57.4. pieņem iedzīvotājus Domes pastāvīgās komitejas kompetencē esošajos jautājumos;

57.5. sniedz atbildes uz sūdzībām, pieprasījumiem un ierosinājumiem par Domes pastāvīgās komitejas kompetencē esošajiem jautājumiem;

57.6. pārstāv Domes pastāvīgo komiteju attiecībās ar valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām;

57.7. sniedz informāciju plašsaziņas līdzekļiem par Pašvaldības politiku un Domes pastāvīgās komitejas kompetencē esošajās jomās veiktajiem pasākumiem;

57.8. pieprasa komitejas darbam nepieciešamo Pašvaldības amatpersonu un Pašvaldības iestāžu dokumentāciju;

57.9. pieprasa no Pašvaldības amatpersonām un Pašvaldības iestādēm paskaidrojumus;

57.10. uzaicina valsts un Pašvaldības amatpersonas, nevalstisko organizāciju un interešu grupu pārstāvjus piedalīties komitejas sēdēs;

57.11. uzdod Pašvaldības amatpersonām veikt sagatavošanas darbus lēmumu projektu iesniegšanai Domē;

57.12. uzdod Pašvaldības amatpersonām sagatavot atbildes vai atbilžu projektus uz personu iesniegumiem;

57.13. iesaista darbā speciālistus un iesniedz priekšlikumus par pieaicināto ekspertu darba samaksu;

57.14. nodrošina sadarbību ar valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām Latvijā un ārzemēs Domes pastāvīgās komitejas kompetencē esošajos jautājumos.

58. Lēmumu par to, kā atrisināt domstarpības starp Domes pastāvīgajām komitejām un Pašvaldības administrācijas amatpersonām, iestādēm, Pašvaldības kapitālsabiedrībām, pieņem Domes priekšsēdētājs.

59. Domes pastāvīgo komiteju sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī.

59.1 Pastāvīgās komitejas jautājumi un lēmumu projekti, kas skar personas privāto dzīvi vai bērnu intereses, satur informāciju par adopcijas noslēpumu, komercnoslēpumu vai citu informāciju, kuras izpaušana ir aizliegta saskaņā ar likumu, tiek izskatīti pastāvīgās komitejas sēdes slēgtajā daļā.

(Rīgas domes 26.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 48 redakcijā)

60. Domes pastāvīgās komitejas kārtējās sēdes darba kārtībā kā ārkārtas jautājumu nevar iekļaut jautājumu par komitejas priekšsēdētāja atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas. Šādu jautājumu iekļauj komitejas nākamās sēdes darba kārtībā.

61. Ziņotājs Domes pastāvīgās komitejas sēdē ir Pašvaldības iestādes vai citas pašvaldības institūcijas, kas sagatavojusi izskatāmo jautājumu, pārstāvis vai Domes deputāts, kurš patstāvīgi sagatavojis šo jautājumu.

62. (Svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

63. Ja jāizskata materiāli, kas attiecas uz divām vai vairākām Domes pastāvīgajām komitejām, komitejas var noturēt kopīgas sēdes. Domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs sēdi.

64. Ja uz Domes pastāvīgās komitejas sēdi nav ieradies komitejas locekļu vairākums, komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne vēlāk kā pēc septiņām dienām. Ja uz atkārtoto komitejas sēdi nav ieradies komitejas locekļu vairākums, komitejas priekšsēdētājam par to jāziņo Domes priekšsēdētājam. Nepieciešamības gadījumā Domes priekšsēdētājs veic konsultācijas ar Domes frakcijām un frakciju apvienībām un piedāvā Domei risinājumu, kā atjaunot komitejas darbību.

65. Ja komitejas priekšsēdētājs nesasauc Domes pastāvīgās komitejas sēdi šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, tad to sasauc Domes priekšsēdētājs vai viens no viņa vietniekiem; Domes priekšsēdētājam (viņa vietniekam) šajā gadījumā nav balsstiesību.

(Rīgas domes 27.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 73 redakcijā)

66. Sēdes darba kārtība un izskatāmie materiāli vismaz 48 stundas pirms komitejas sēdes sākuma komitejas locekļiem ir pieejami lietojumprogrammā ELISS. Ja tiek sasaukta Domes pastāvīgās komitejas ārkārtas sēde, tad šiem dokumentiem jābūt pieejamiem lietojumprogrammā ELISS ne vēlāk kā 3 stundas pirms sēdes.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 08.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 142)

67. Domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem jāparedz noteikts Pašvaldības iedzīvotāju pieņemšanas laiks, kā arī jānorāda pieņemšanas telpa Domes ēkā.

VII. Kārtība, kādā sagatavojami jautājumi izskatīšanai Domes un pastāvīgo komiteju sēdēs

68. Domes sēdē izskata lēmumu projektus, kurus iesniedz Domes priekšsēdētājs, Domes pastāvīgās komitejas, Domes deputāti, Domes ārkārtas sēdes ierosinātājs un Rīgas pilsētas izpilddirektors. Lēmumu projekti iesniedzami Centrālās administrācijas Sekretariātā reģistrācijai. Pēc reģistrācijas tie nododami Domes priekšsēdētājam.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

69. Domes saistošo noteikumu projekta autors (sagatavotājs) pievieno projektam paskaidrojuma rakstu, sniedzot likuma „Par pašvaldībām43.1pantā norādīto informāciju.

70. Pārējiem lēmumu projektiem (t.sk. instrukcijām, iekšējiem noteikumiem, nolikumiem) lēmuma projekta autors paskaidrojuma rakstu sagatavo pēc paša iniciatīvas vai atbildīgās komitejas pieprasījuma.

71. Ja lēmuma projekta realizācija ir saistīta ar Pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu un Pašvaldības ikgadējā budžetā tam nav piešķirts finansējums, lēmuma projekta iesniedzējam vai lēmuma projekta autoram paskaidrojuma rakstā jānorāda, no kādiem budžeta līdzekļiem paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, kā arī lēmuma projekta ekonomiskais pamatojums. Ja projekts tiek iesniegts atkārtoti, iesniedzējam tas ir jānorāda.

(Rīgas domes 26.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 48 redakcijā)

72. Domes priekšsēdētājs ar savu rezolūciju nosaka atbildīgo Domes komiteju un norāda, kurās komitejās lēmuma projekts jāizskata. Rezolūcijā jānorāda termiņš, kādā deputātiem un komitejām jāizskata lēmuma projekts un kādā jāiesniedz labojumi atbildīgajai komitejai.

73. Centrālās administrācijas Sekretariāts divas reizes nedēļā sagatavo informāciju par iesniegtajiem lēmumu projektiem, norādot termiņu, kādā deputātu un Domes komiteju priekšlikumi šiem lēmumu projektiem iesniedzami atbildīgajā komitejā, un nosūta šo informāciju pa e-pastu Domes deputātiem.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

74. Deputāti ar lēmumu projektiem un citiem sēdēs izskatāmajiem jautājumiem iepazīstas lietojumprogrammā ELISS.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 08.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 142 redakcijā)

75. Atbildīgā komiteja:

75.1. apkopo citu komiteju priekšlikumus;

75.2. nodod lēmuma projektu atkārtotai vīzēšanai institūcijai atbilstoši tās kompetencei un ņemot vērā labojumu būtību un saturu, ja lēmuma projektā ir veikti būtiski labojumi;

75.3. izstrādā priekšlikumu apkopojumu tabulu par komiteju un deputātu iesniegtajiem un noraidītajiem priekšlikumiem, minot noraidījuma motivāciju;

75.4. iesniedz lēmuma projektu ar dokumentiem (pamatojuma dokumenti, paskaidrojuma raksti, speciālistu atzinumi, priekšlikumu apkopojumu tabula u.c.) Centrālās administrācijas Sekretariātā, kas lēmuma projektu iekļauj Domes sēdes darba kārtības projektā.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

76. Domes priekšsēdētājs iekļauj nākamās Domes sēdes darba kārtībā lēmumu projektus, kurus ir izskatījusi atbildīgā komiteja, t.sk. noraidītos lēmumu projektus, kā arī lēmumu projektus, kuri iepriekšējā Domes sēdē ir izslēgti no darba kārtības un to turpmāko izskatīšanu Dome nav noteikusi.

77. Domes lēmumu projekti, kuri ir iekļauti Domes sēdes darba kārtībā, ar atbildīgās komitejas sagatavotajiem dokumentiem ir pieejami Domes deputātiem lietojumprogrammā ELISS ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms Domes kārtējās sēdes un 3 stundas pirms Domes ārkārtas sēdes.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 08.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 142)

78. Domes deputāti priekšlikumus kārtējai Rīgas domes sēdei iesniedz ne vēlāk kā 3 stundas pirms sēdes, ierakstot tos lietojumprogrammā ELISS vai iesniedzot rakstveidā Centrālās administrācijas Sekretariātam.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 08.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 142 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

78.1 Domes deputāti priekšlikumus Rīgas domes ārkārtas sēdei iesniedz ne vēlāk kā pusstundu pirms sēdes, ierakstot tos lietojumprogrammā ELISS vai iesniedzot rakstveidā Centrālās administrācijas Sekretariātam.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 08.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 142 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

79. Šo noteikumu 72., 75., un 76.punktā noteiktā kārtība neattiecas uz lēmumu projektiem, kuri iesniegti izskatīšanai Domes ārkārtas sēdē vai kuru izskatīšanai Domes kārtējā sēdē piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem Domes deputātiem (turpmāk – steidzami izskatāmie lēmumu projekti).

80. Steidzami izskatāmais lēmuma projekts ar lēmuma projekta virzītāja iesniegumu, kurā pamatota lēmuma projekta steidzamība, jāiesniedz Domes priekšsēdētājam ne vēlāk kā 4 stundas pirms Domes kārtējās sēdes. Domes priekšsēdētājs nodod steidzami izskatāmo lēmuma projektu Centrālās administrācijas Sekretariātam, kas nodrošina tā nosūtīšanu lietojumprogrammā ELISS ne vēlāk kā 3 stundas pirms Domes kārtējās sēdes.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 08.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 142; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

VIII. Domes sēdes reglaments

81. Katra deputāta pienākums ir piedalīties Domes darbā.

81.1 (Svītrots ar Rīgas domes 15.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 37)

82. Domes sēdes protokolē Centrālās administrācijas Sekretariāta darbinieks. Sēdes tiek stenografētas, un stenogramma ir Domes sēdes protokola neatņemama sastāvdaļa.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

82.1 Lēmumu projekti, kas skar personas privāto dzīvi vai bērnu intereses, satur informāciju par adopcijas noslēpumu, komercnoslēpumu vai citu informāciju, kuras izpaušana ir aizliegta saskaņā ar likumu, tiek izskatīti Domes sēdes slēgtajā daļā.

(Rīgas domes 26.05.2021. saistošo noteikumu Nr. 48 redakcijā)

82.2 Lēmumu projekti par Pašvaldības budžetu un tā grozījumiem tiek izskatīti tikai kārtējās Domes sēdēs.

(Rīgas domes 21.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 35 redakcijā)

82.3 Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka Domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja Domes deputāts Domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties Domes sēdes norises vietā, kā arī citos likumā noteiktos gadījumos.

(Rīgas domes 02.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

82.4 Domes deputāts uzskatāms par klātesošu Domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un deputāts ir reģistrējies dalībai domes sēdē.

(Rīgas domes 02.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

82.5 (Svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 107)

82.6 Ja likumā noteiktajos gadījumos Domes sēde notiek attālināti, Domes sēdē deputāti piedalās attālināti videokonferences (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā) režīmā, izmantojot lietojumprogrammu "eRīgasDome". Reģistrācija dalībai Domes sēdē notiek, elektroniski identificējoties lietojumprogrammā "eRīgasDome" (ar drošu elektronisko parakstu, elektronisko identifikācijas karti (eID) vai "eParaksts mobile").

(Rīgas domes 11.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā)

82.7 Centrālās administrācijas Sekretariāts nodrošina, ka Domes deputāti ne vēlāk kā 3 stundas pirms Domes sēdes tiek informēti par Domes sēdes norises formātu.

(Rīgas domes 11.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

82.8 Ja Domes deputāts veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ Domes sēdē plāno piedalīties attālināti, izmantojot videokonferenci, viņš par to informē Centrālās administrācijas Sekretariātu (norādot iemeslu) vismaz 1 stundu pirms Domes sēdes.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 08.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 142 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

82.9 Domes sēdē var piedalīties attālināti, izmantojot videokonferenci:

82.91. ziņotāji veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ;

82.92. ziņotāji Rīgas domes ārkārtas sēdēs;

82.93. ziņotāji, kas ziņo par Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sagatavotajiem Domes lēmumu projektiem;

82.94. līdzziņotāji.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 08.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 142 redakcijā)

82.10 Ziņotāji un līdzziņotāji par dalību Domes sēdē attālināti, izmantojot videokonferenci, informē Centrālās administrācijas Sekretariātu vismaz 1 stundu pirms sēdes.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 08.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 142 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

83. Domes priekšsēdētājam, vadot Domes sēdi, ir šādi pienākumi:

83.1. atklāt, pārtraukt un slēgt sēdi;

83.2. kontrolēt kvoruma esamību;

83.3. pēc deputātu pieprasījuma vai Centrālās administrācijas Sekretariāta darbinieka lūguma pārbaudīt deputātu elektroniskās reģistrācijas protokolu;

83.4. dot vārdu runātājam;

83.5. vadīt debates – dot vārdu deputātiem, kuri piedalās debatēs, atklāt un slēgt debates;

83.6. ierosināt balsot par izskatāmo jautājumu;

83.7. nodrošināt likumu un šo noteikumu ievērošanu.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

84. Ja Domes sēdi vada Domes priekšsēdētāja vietnieks, viņam jāpilda visas likumā „Par pašvaldībām” un šajos noteikumos noteiktās Domes priekšsēdētāja funkcijas.

85. Domes priekšsēdētājam ir jāaizrāda tām personām, kuras neievēro Domes sēdes reglamentu. Ja Domes deputāts atkārtoti neievēro Domes sēdes reglamentu, aizrādījums tiek fiksēts protokolā. Ja Domes sēdes reglamentu atkārtoti neievēro citas personas, Domes priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt šīs personas no Domes sēdes norises telpas.

86. Ja Domes deputāts pārkāpj Domes sēdes reglamentu, runājot debatēs, Domes priekšsēdētājs pārtrauc viņa uzstāšanos debatēs un viņam vairs netiek dots vārds, lai izteiktu viedokli par konkrēto jautājumu.

(Rīgas domes 26.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 28 redakcijā)

87. Klātesošajiem iedzīvotājiem, kā arī personām, kuras ir uzaicinātas uz Domes sēdi, nav tiesību bez Domes priekšsēdētāja uzaicinājuma piedalīties debatēs un traucēt sēdes gaitu.

88. Domes sēdes notiek valsts valodā. Sēdēs izskatāmie lēmumu projekti un citi dokumenti iesniedzami valsts valodā.

88.1 Domes deputātiem ir tiesības pieprasīt līdz 10 minūtēm ilgu Domes sēdes pārtraukumu. Viena darba kārtības jautājuma izskatīšanas laikā drīkst būt tikai viens Domes sēdes pārtraukums.

(Rīgas domes 01.03.2018. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

88.2 Ja ir saņemts priekšlikums par izmaiņām Domes sēdes darba kārtībā, tad pirms balsošanas, lai izteiktos par iesniegto priekšlikumu, vārdu dod tikai diviem deputātiem: vienam – par, otram – pret priekšlikumu un ne ilgāk kā piecas minūtes katram.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 09.11.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-168-sn redakcijā)

89. Domes sēdē par lēmuma projektu ziņo atbildīgās komitejas priekšsēdētāja noteiktais ziņotājs un līdzziņotājs vai arī iesniedzējs, ja atbildīgā komiteja nav noteikta. Ziņotājam jāiepazīstina deputāti ar visiem citu komiteju sniegtajiem atzinumiem un priekšlikumiem. Pēc ziņojuma katram Domes deputātam ir tiesības uzdot ziņotājam vai iesniedzējam jautājumus par lēmuma projektu līdz 10 minūtēm, bet par lēmuma projektu, kas nav izskatīts komitejā, kā arī par lēmuma projektu par Pašvaldības budžetu un tā grozījumiem līdz 20 minūtēm.

(Rīgas domes 21.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 35 redakcijā)

89.1 Domes priekšsēdētājam ir tiesības pārtraukt jautājumu uzdošanu, ja pārsniegts 89.punktā noteiktais jautājumu uzdošanas ilgums, un ierosināt atlikt izskatāmā jautājuma izskatīšanu uz nākamo Domes sēdi. Gadījumā, ja lēmuma projekta vai tā atsevišķa punkta izskatīšana tiek atlikta, laika periodā līdz nākamajai Domes sēdei Domes deputātiem ir tiesības uzdot jautājumus ziņotājam un pieprasīt no viņa informāciju par atlikto jautājumu attiecīgās komitejas sēdē. Ziņotājam jānodrošina informācijas sniegšana visiem Domes deputātiem. Atliktā jautājuma izskatīšanu nākamajā Domes sēdē sāk ar debatēm, bez jautājumu uzdošanas ziņotājam.

(Rīgas domes 21.05.2018. saistošo noteikumu Nr. 35 redakcijā)

90. Ja uz Domes sēdi ir uzaicināti speciālisti konkrētajā jautājumā, tad sēdes vadītājs dod tiem vārdu pēc ziņojuma. Privātpersonām, kuras vēlas uzstāties Domes sēdē par konkrētu jautājumu, līdz Domes sēdes sākumam jāiesniedz iesniegums par to Domes priekšsēdētājam. Domes deputāti lemj, vai dot vārdu, ja citā ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

91. Domes sēdē pamatziņojumam par izskatāmo jautājumu ir paredzētas 10 minūtes, bet līdzziņojumam – 5 minūtes. Ja nepieciešams, pamatziņojumam atvēlēto laiku var mainīt, ja par to nobalso Domes deputāti. Ziņotājam ir tiesības uz galavārdu.

(Grozīts ar Rīgas domes 01.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 25; Rīgas domes 09.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)

92. Debatēs var piedalīties tikai Domes deputāti, ja citā ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi. Debatēm jāpiesakās, izmantojot elektronisko balsošanas sistēmu, līdz debašu noslēgumam.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

93. Debatēs, uzstājoties par vienu jautājumu, katram runātājam tiek dotas 5 minūtes, bet atkārtoti var uzstāties vienu reizi – 3 minūtes.

94. Debates var pārtraukt, ja pēc Domes deputāta ierosinājuma par to nobalso ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem deputātiem.

95. Domes sēdē drīkst runāt tikai tad, ja vārdu ir devis Domes sēdes vadītājs.

96. Domes sēdes vadītājs nosaka kārtību, kādā balso par iesniegtajiem priekšlikumiem Domes lēmumu projektiem.

97. Atklātā balsošana Domes sēdēs notiek, elektroniski balsojot tiešsaistē lietojumprogrammā "eRīgasDome".

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 08.06.2022. saistošo noteikumu Nr. 142 redakcijā)

97.1 (Svītrots ar Rīgas domes 15.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 37)

97.2 (Svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 08.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 142).

97.3 (Svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 08.06.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 142).

98. (Svītrots ar Rīgas domes 09.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.214)

99. Par procedūras jautājumiem un atsevišķiem lēmuma punktiem var pieņemt lēmumu ar deputātu piekrītošu klusēšanu.

100. Izskatot Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sagatavotos lēmumu projektus, Dome pieņem lēmumus, atklāti un vārdiski balsojot par visiem lēmumu projektiem vienā balsojumā vai balsojot par katru lēmuma projektu atsevišķi, ja to pieprasa kāds no Domes deputātiem vai ja lēmuma projekts ir administratīvā akta projekts.

101. Balsošanas rezultātus paziņo Domes sēdes vadītājs.

102. Ja Domes deputāts balsojot kļūdījies, viņam par to jāpaziņo Domes sēdes vadītājam līdz balsošanas rezultāta paziņošanai. Pēc balsošanas rezultāta paziņošanas labojumi balsošanas protokolam netiek pieņemti.

102.1 (Svītrots ar Rīgas domes 09.04.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 32)

103. Balsošanas ar vēlēšanu zīmēm nodrošināšanai Dome uz savu pilnvaru laiku no deputātiem ievēlē Domes balsu skaitīšanas komisiju. Domes balsu skaitīšanas komisija balsu skaitīšanas rezultātus iesniedz Domes sēdes vadītājam, kurš paziņo balsošanas rezultātus.

(Rīgas domes 09.04.2013. saistošo noteikumu Nr.214 redakcijā)

104. Domes lēmumus pieņem ar klātesošo Domes deputātu balsu vairākumu, izņemot gadījumus, kad likumos noteikts cits lēmumu pieņemšanai nepieciešamais balsu skaits.

105. Par klātesošiem balsošanā uzskatāmi tie Domes deputāti, kas balsojuši „par”, „pret” vai „atturas”.

106. Ja Dome sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus vienā sēdes dienā nepagūst izlemt, sēde tiek turpināta nākošajā dienā vai dienā, par kuru vienojas Domes deputāti.

107. Ja Domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt kvoruma trūkuma dēļ, Domes priekšsēdētājs izsludina pārtraukumu vai sēdi slēdz. Ja sēde tiek slēgta, nākamā Domes sēde tiek sasaukta likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

IX. Pašvaldības līgumu noslēgšanas procedūras

108. Publisko tiesību jomā līgumus ar citām personām slēdz Domes priekšsēdētājs vai ar viņa pilnvarojumu – cita Pašvaldības amatpersona.

109. Tiesību aktos noteiktajos gadījumos līgumus publisko tiesību jomā slēdz, pamatojoties uz Domes lēmumu.

110. Privāto tiesību jomā līgumu var slēgt Pašvaldības iestāde, ja tas paredzēts šīs iestādes nolikumā vai atsevišķā Domes lēmumā, kā arī Centrālās administrācijas struktūrvienība, ja tas paredzēts šīs struktūrvienības reglamentā vai atsevišķā Domes lēmumā.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-177-sn redakcijā)

111. (Svītrots ar Rīgas domes 19.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.207)

112. Slēdzot privāttiesisku līgumu par Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu vai ieķīlāšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu Pašvaldības īpašumā, obligāts ir Domes lēmums par šo darījumu. Līgumu paraksta Domes priekšsēdētājs vai ar Domes lēmumu pilnvarota Pašvaldības amatpersona.

113. Slēdzot līgumu Pašvaldības vārdā, tā sagatavošanas, noslēgšanas, uzglabāšanas un izpildes kontroles kārtību nosaka iekšējais normatīvais akts. Šī iekšējā normatīvā akta prasības nav attiecināmas uz citiem līguma slēdzējiem.

X. Kārtība, kādā privātpersonas var iepazīties ar Pašvaldības saistošo noteikumu projektiem, pieņemtajiem lēmumiem, Domes sēžu protokoliem un noslēgtajiem līgumiem

113.1 Pašvaldības saistošo noteikumu projekts (izņemot saistošo noteikumu projektu par Pašvaldības budžetu un saistošo noteikumu projektu teritorijas plānošanas jomā) un tā paskaidrojuma raksts pirms izskatīšanas Domes pastāvīgajā komitejā tiek ievietots Pašvaldības oficiālajā portālā www.riga.lv sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, nosakot termiņu divas nedēļas, kura laikā sabiedrībai ir tiesības iesniegt viedokli par saistošo noteikumu projektu.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-177-sn redakcijā)

113.2 Pēc sabiedrības viedokļa noskaidrošanai noteiktā termiņa beigām Pašvaldības iestāde, kura izstrādājusi saistošo noteikumu projektu, apkopo saņemtos viedokļus un atspoguļo tos paskaidrojuma rakstā, norādot arī pamatojumu par iebilduma vai priekšlikuma neatbalstīšanu.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-177-sn redakcijā)

114. Ar Pašvaldības saistošajiem noteikumiem un to paskaidrojuma rakstu, Domes lēmumiem, iekšējiem normatīvajiem aktiem, kā arī ar minēto dokumentu projektiem var iepazīties Pašvaldības oficiālajā portālā www.riga.lv. Pašvaldības saistošos noteikumus kopā ar paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.214)

115. Saistošie noteikumi, ar kuriem tiek apstiprināti Pašvaldības teritorijas plānojumi, tiek ievietoti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv.

116. Ar Domes sēžu protokoliem elektroniskā veidā var iepazīties Rīgas Centrālajā bibliotēkā, kā arī Centrālās administrācijas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā (turpmāk – AIC).

(Grozīts ar Rīgas domes 28.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 42; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

117. Iepazīšanos ar Pašvaldības iestādes pieņemto lēmumu nodrošina attiecīgā iestāde.

118. Ar Pašvaldības noslēgtajiem līgumiem var iepazīties iestādē, kuras glabāšanā atrodas līgums, ievērojot Informācijas atklātības likuma normas.

119. Ja Pašvaldībā saņemts privātpersonas iesniegums par Pašvaldības izdotā dokumenta atvasinājuma (kopijas, noraksta, izraksta, dublikāta) izsniegšanu, to sagatavo iestāde, kuras lietvedībā ir dokumenta oriģināls, un izsniedz iesniegumā norādītajā veidā.

120. Ar dokumentiem, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, var iepazīties Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.

XI. Pašvaldības faktiskās rīcības un izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība

(Nodaļas nosaukums Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 112 redakcijā; nodaļas nosaukuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

121. Privātpersona pie Rīgas pilsētas izpilddirektora var apstrīdēt:

121.1. Pašvaldības kompetencē esošās nozares vadošās iestādes – Domes departamenta direktora faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu;

121.2. Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu;

121.3. Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu, ja citā ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi;

121.4. Rīgas domes Zvejniecības licencēšanas komisijas faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu;

121.5. Pašvaldības aģentūras direktora faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu;

121.6. kapitālsabiedrību (kas minētas šo noteikumu 3.pielikumā), ja tās rīkojas publisko tiesību jomā, valdes faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu, izņemot šo noteikumu 134. punktā minētos gadījumus;

121.7. Rīgas domes Pašvaldības maksas autostāvvietu lietošanas atļauju izsniegšanas komisijas faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu;

121.8. Rīgas pilsētas zemes komisijas priekšsēdētāja faktisko rīcību un sākotnējo administratīvo aktu;

121.9. Centrālās administrācijas struktūrvienības amatpersonas vai darbinieka faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu, ja citā ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi.

(Grozīts ar Rīgas domes 01.03.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 194; Rīgas domes 17.05.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 202; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

122. Rīgas pilsētas izpilddirektora lēmumu par faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

123. Domes priekšsēdētāja faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu privātpersona var apstrīdēt pie Domes priekšsēdētāja vai uzreiz pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, ja citā ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi.

123.1 Domes priekšsēdētāja lēmumu par faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-177-sn redakcijā)

124. (Svītrots ar Rīgas domes 28.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 42)

125. Rīgas pilsētas izpilddirektora faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu privātpersona var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas izpilddirektora vai uzreiz pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, ja citā ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi.

126. Domes departamenta darbinieka faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu privātpersona var apstrīdēt pie departamenta direktora, ja citā ārējā normatīvajā aktā nav noteikts citādi. Departamenta direktora lēmumu par faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

126.1 Domes Pilsētas attīstības departamenta darbinieka faktisko rīcību vai izdoto administratīvo aktu var apstrīdēt Domes Pilsētas attīstības departamenta direktora vietniekam administratīvajos jautājumos, bet Domes Pilsētas attīstības departamenta direktora vietnieka administratīvajos jautājumos lēmumu par apstrīdēto faktisko rīcību vai administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 15.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 107 redakcijā)

127. Pašvaldības aģentūras darbinieka faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu privātpersona var apstrīdēt pie Pašvaldības aģentūras direktora. Pašvaldības aģentūras direktora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

128. Domes departamenta padotībā esošās Pašvaldības iestādes faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu privātpersona var apstrīdēt augstākajā iestādē – Domes departamentā saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu. Domes departamenta lēmumu par faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto padotības iestādes administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

129. Rīgas pilsētas zemes komisijas faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu par jautājumiem, kas saistīti ar zemes īpašuma un lietojuma tiesībām, privātpersona var apstrīdēt Domē.

130. (Svītrots no 01.09.2021. ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 62; sk. grozījumu 3. punktu)

130.1 (Svītrots no 01.07.2020. ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 112, sk. grozījumu 2. punktu)

131. (Svītrots ar Rīgas domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.74)

132. (Svītrots ar Rīgas domes 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.74)

133. Rīgas pašvaldības policijas darbinieka faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu privātpersona var apstrīdēt pie Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka. Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka lēmumu par faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 112 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

134. Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" kā privātpersonas, kurai ar līgumu deleģēts valsts pārvaldes uzdevums, faktisko rīcību un izdoto sākotnējo administratīvo aktu privātpersona var apstrīdēt pie Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora. Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora lēmumu par faktisko rīcību un lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu privātpersona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

134.1 (Svītrots ar Rīgas domes 31.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 57)

134.2 (Svītrots ar Rīgas domes 31.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 57)

134.3 (Svītrots no 01.07.2020. ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 112, sk. grozījumu 2. punktu)

134.4 (Svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

135. (Svītrots ar Rīgas domes 15.05.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.173)

136. Šajā nodaļā neuzskaitīto Pašvaldības komisiju, iestāžu, amatpersonu un darbinieku faktisko rīcību un izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība ir noteikta speciālajā likumā vai Domes izdotā ārējā normatīvajā aktā.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

XII. Kārtība, kādā Pašvaldības institūcijās pieņem apmeklētājus un izskata iesniegumus

137. Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieki, Rīgas pilsētas izpilddirektors un Rīgas pilsētas izpilddirektora vietnieks pieņem apmeklētājus ne retāk kā vienu reizi mēnesī pēc iepriekšēja pieraksta atbilstoši noteiktajam grafikam.

(Rīgas domes 31.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

138. Domes deputāti pieņem apmeklētājus ne retāk kā reizi divos mēnešos atbilstoši Domes priekšsēdētāja rīkojumā apstiprinātajiem pieņemšanas laikiem.

139. Domes speciālisti un pārējie darbinieki, kuru pienākumi saistīti ar iedzīvotāju apkalpošanu, pieņem apmeklētājus Domes darba laikā Pašvaldībā noteiktajā kārtībā.

140. Informācija par Domes amatpersonu, institūciju vadītāju un citu Domes speciālistu un darbinieku pieņemšanas laikiem pieejama Pašvaldības oficiālajā portālā www.riga.lv un AIC. Pēc apmeklētāja pieprasījuma AIC piesaka reģistrāciju uz šīm pieņemšanām.

(Grozīts ar Rīgas domes 28.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 42)

141. Mutvārdos izteiktos iesniegumus, sūdzības vai priekšlikumus, ja uz tiem nav iespējams sniegt atbildi tūlīt, noformē rakstveidā.

142. Uz anonīmiem iesniegumiem atbildes netiek sniegtas. Šāds iesniegums tiek reģistrēts un atbildīgā amatpersona izvērtē tā turpmāko virzību.

143. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par sava iesnieguma virzību Pašvaldības institūcijās, kā arī iesniegt tās iesnieguma papildinājumus un precizējumus.

144. Informācija par Pašvaldības pakalpojumiem ir pieejama Pašvaldības oficiālajā portālā www.riga.lv un AIC. Pašvaldības iestādes un struktūrvienības apraksta un aktualizē informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem Pašvaldībā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Rīgas domes 28.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 42)

145. AIC nodrošina:

145.1. AIC saņemto iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrāciju un nodošanu atbildīgajām institūcijām vai amatpersonām atbildes sniegšanai;

145.2. atbilstoši savai kompetencei atbilžu sniegšanu uz apmeklētāju jautājumiem un informācijas (arī neapliecinātu kopiju) sniegšanu saistībā ar apmeklētāju interesējošiem dokumentiem;

145.3. konsultācijas par Pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;

145.4. Pašvaldības pakalpojumu pieprasījumu pieņemšanu un pakalpojuma izpildes rezultāta piegādi klientiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

(Grozīts ar Rīgas domes 28.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 42)

XIII. Kārtība, kādā Pašvaldības amatpersonas rīkojas ar Pašvaldības mantu un finanšu resursiem, kā arī pārstāv Pašvaldību kasācijas instances tiesā

(Nodaļas nosaukums Rīgas domes 11.02.2014. saistošo noteikumu Nr.98 redakcijā)

146. (Svītrots ar Rīgas domes 19.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.207)

147. Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez Domes saskaņojuma parakstīt:

147.1. privāttiesiskus līgumus par naudas summu, kas nepārsniedz 115 000 euro;

147.2. līgumus un līdzfinansējuma apliecinājumus saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārējo finanšu avotu līdzfinansēto projektu realizāciju (par projektiem, kuriem Pašvaldības budžetā ir plānots Pašvaldības finansējums).

(Grozīts ar Rīgas domes 23.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 3; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 107)

148. (Svītrots ar Rīgas domes 19.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.207)

149. Papildus 147.1.apakšpunktā minētajām tiesībām Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var uzdot Rīgas pilsētas izpilddirektoram vai citai Pašvaldības administrācijas amatpersonai Pašvaldības vārdā slēgt privāttiesiskus līgumus, kuri nepieciešami, lai nodrošinātu Pašvaldības administrācijas darbību un kuru summa nepārsniedz 115 000 euro.

Gadījumos, kad Rīgas pilsētas izpilddirektors uz Domes lēmuma vai Domes priekšsēdētāja rīkojuma pamata veic Pašvaldības iepirkuma komisijas priekšsēdētāja funkcijas, viņš ir tiesīgs slēgt attiecīgā iepirkuma līgumu neatkarīgi no iepirkuma līguma summas apjoma.

(Grozīts ar Rīgas domes 19.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.207; Rīgas domes 23.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.3)

149.1 Atbilstoši Civilprocesa likuma 82.1 panta ceturtajai daļai Pašvaldību kasācijas instances tiesā pārstāv Pašvaldības darbinieki saskaņā ar 4.pielikumu.

(Rīgas domes 16.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 187 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 48)

XIV. Kārtība, kādā Domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā organizē lietvedības un dokumentu nodošanu jaunajam Domes priekšsēdētājam

150. Domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā Domes priekšsēdētājs apritē esošos dokumentus nodod Centrālās administrācijas Sekretariātam.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

151. Ja Domes priekšsēdētāja nomaiņa notiek kārtējo vēlēšanu rezultātā, tad Pašvaldības darba nepārtrauktību pārejas periodā līdz jaunā Domes priekšsēdētāja ievēlēšanai nodrošina Rīgas pilsētas izpilddirektors, kuram Centrālās administrācijas Sekretariāts nodod izskatīšanai Domei, Domes priekšsēdētājam, viņa vietniekiem un Domes komitejām adresētos dokumentus.

(Grozīts ar Rīgas domes 27.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 73; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

152. Ja Domes priekšsēdētājs atkāpjas no amata vai tiek atbrīvots no amata ar Domes balsojumu, bet jaunais Domes priekšsēdētājs tajā pašā Domes sēdē netiek ievēlēts, tad Pašvaldības darba nepārtrauktību nodrošina viens no Domes priekšsēdētāja vietniekiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 27.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 73)

153. Pēc stāšanās amatā jaunais Domes priekšsēdētājs no Centrālās administrācijas Sekretariāta saņem Domei, Domes priekšsēdētājam, Domes priekšsēdētāja vietniekiem un Domes komitejām adresēto un Rīgas pilsētas izpilddirektoram, kā arī Rīgas pilsētas izpilddirektora vietniekam izskatīšanai nodoto dokumentu reģistru.

(Rīgas domes 31.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

XV. Kārtība, kādā rīko publisko apspriešanu

154. Pēc Pašvaldības iedzīvotāju, Domes vai tās priekšsēdētāja iniciatīvas, pamatojoties uz Domes lēmumu, konsultatīvā nolūkā var organizēt publisko apspriešanu par Pašvaldības autonomās kompetences jautājumiem.

155. Publisko apspriešanu nerīko par Pašvaldības budžetu, Pašvaldības maksas pakalpojumiem, nodokļu un nodevu likmēm, kā arī Pašvaldības amatpersonu iecelšanu amatā un atbrīvošanu no tā.

156. Publiskā apspriešana obligāti jārīko par Pašvaldības attīstības programmu un teritorijas plānojumu. Šīs apspriešanas īpašo kārtību nosaka Teritorijas attīstības plānošanas likums un Būvniecības likums.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.214)

157. Publiskā apspriešana obligāti jārīko par Pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu.

157.1 Ja saskaņā ar likumu pirms Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta lēmuma par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu, kas tiek izdots kā vispārīgais administratīvais akts, nepieciešams uzklausīt lēmuma iespējamos adresātus, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments uzklausīšanu var veikt, rīkojot publisko apspriešanu šo noteikumu XV1 nodaļā noteiktajā kārtībā.

(Rīgas domes 01.04.2014. saistošo noteikumu Nr.104 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 62; grozījums par vārdu "Rīgas pilsētas būvvalde" (attiecīgajā locījumā)" aizstāšanu ar vārdiem "Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments" (attiecīgajā locījumā)" stājas spēkā 01.09.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

158. Domes lēmumu par publisko apspriešanu pieņem Pašvaldības saistošo noteikumu formā. Šo lēmumu publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Pašvaldības oficiālajā portālā www.riga.lv.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.214)

159. Lēmumā par publisko apspriešanu jānorāda:

159.1. apspriešanai nododamais jautājums un iespējamās atbildes uz šo jautājumu;

159.2. norāde par to, kādu Pašvaldības teritorijas daļu un kādas privātpersonas apspriežamais jautājums skar pirmām kārtām;

159.3. apspriešanas sākuma un beigu datumi (apspriešana nevar ilgt mazāk par trim nedēļām);

159.4. iespējamie lēmumu varianti, kas atkarīgi no atbildes uz apspriešanai nodoto jautājumu;

159.5. atbildes forma:

159.5.1. neformalizēta aptauja (rakstiski vai mutiski izteiktu viedokļu noskaidrošana par apspriežamo jautājumu);

159.5.2. formalizēta aptauja (socioloģiskas anketas aizpildīšana par apspriežamo jautājumu);

159.5.3. nobalsošana par vienu no iespējamajām atbildēm;

159.5.4. cita forma;

159.6. apspriešanas rezultātu apkopošanas procedūra;

159.7. vieta un laiks, kad notiks atbildīgu Pašvaldības amatpersonu tikšanās ar iedzīvotājiem, lai skaidrotu risināmās problēmas;

159.8. vieta un laiks, kad publiskās apspriešanas dalībnieki var paust savu viedokli;

159.9. kārtība, kādā aptaujas dalībnieki var iepazīties ar apspriežamā dokumenta projektu, kā arī ar šo dokumentu saistītajiem lēmumiem;

159.10. informatīvā apkopojuma publicēšanas kārtība.

160. Katram ir tiesības mutiski un rakstiski paust savu viedokli publiskajai apspriešanai nodotajā jautājumā.

161. Pašvaldībai ir tiesības viedokļa paudējam uzdot jautājumu par saistību ar noteiktu teritoriju vai par piederību pie noteiktas iedzīvotāju grupas pēc vecuma, dzimuma, nodarbošanās vai citas ar risināmo problēmu saistītas pazīmes. Pašvaldībai nav tiesību identificēt personu, kura devusi atbildi uz uzdoto jautājumu.

162. Lēmumu, kas pieņemts, izmantojot aptaujas rezultātus, publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Pašvaldības oficiālajā portālā www.riga.lv.

(Grozīts ar Rīgas domes 09.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.214)

XV.1 Kārtība, kādā rīko publisko apspriešanu, ja tiek piešķirtas, mainītas, precizētas vai likvidētas adreses

(Nodaļa Rīgas domes 01.04.2014. saistošo noteikumu Nr.104 redakcijā)

162.1 Lēmumu par publiskās apspriešanas rīkošanu pieņem Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. Šo lēmumu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Pašvaldības un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē.

(Rīgas domes 07.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 62 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.09.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

162. 2 Lēmumā par publisko apspriešanu norāda:

162. 21. informāciju par adresācijas objektu (kadastra apzīmējums, adresācijas objekta veids u.tml.), kam tiek piešķirta, mainīta, precizēta vai likvidēta adrese, esošo adresi un piešķiramo adresi;

162. 22. adreses piešķiršanas, maiņas, precizēšanas vai likvidēšanas pamatojumu;

162. 23. publiskās apspriešanas vietu, sākuma un beigu datumu (apspriešana ilgst vismaz trīs nedēļas);

162. 24. kārtību un termiņus, kādos lēmuma iespējamie adresāti var iesniegt rakstveida viedokli un argumentus (aptaujas anketu) par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu;

162. 25. kārtību, kādā lēmuma iespējamie adresāti var iegūt papildu informāciju par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu;

162. 26. kārtību, kādā lēmuma iespējamie adresāti varēs iepazīties ar publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu.

162.3 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ar lēmumu par publiskās apspriešanas rīkošanu vienlaikus apstiprina aptaujas anketas formu.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 62; grozījums par vārdu aizstāšanu "Rīgas pilsētas būvvalde" ar vārdiem "Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments" stājas spēkā 01.09.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

162.4 Personas, kuras skar adresācijas piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana, ir tiesīgas rakstveidā izteikt savu viedokli un argumentus par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu, aizpildot aptaujas anketu, kurā norāda šādas ziņas:

162.41. vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

162.42. adresācijas objektu (kadastra apzīmējums, esošā adrese u.tml.), par kura adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu tiek sniegts viedoklis;

162.43. kādā veidā iesniedzējs ir saistīts ar konkrēto adresācijas objektu (īpašnieks, lietotājs, adresācijas objektā reģistrēts uzņēmums u.tml.);

162.44. no kādas ielas tiek organizēta galvenā piebraukšana adresācijas objektam;

162.45. vai pēc adresācijas maiņas ēkai ir nepieciešama arī adrešu sakārtošana ēkā esošajām telpu grupām;

162.46. vai adresācijas objekta iespējamā adrese pēc adreses piešķiršanas, maiņas vai precizēšanas vai arī adreses likvidēšana tiek atbalstīta vai noraidīta, norādot pamatojumu;

162.47. kā adreses piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana ietekmēs personas tiesības vai likumiskās intereses.

162.5 Publiskās apspriešanas gaitā saņemtajās aptaujas anketās izteiktie viedokļi tiek apkopoti ne ilgāk kā mēneša laikā pēc publiskās apspriešanas pabeigšanas un publicēti Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 62; grozījums par vārdu aizstāšanu "Rīgas pilsētas būvvaldes oficiālajā interneta mājaslapā www.rpbv.lv" ar vārdiem "Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē" stājas spēkā 01.09.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

162.6 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu un publicē to oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Pašvaldības un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļvietnē.

(Rīgas domes 07.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 62 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.09.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

XVI. Noslēguma jautājumi

163. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2005.gada 27.septembra saistošos noteikumus Nr.17 „Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 2006.gada 21.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.39, 2006.gada 20.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.46, 2007.gada 23.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.70, 2007.gada 20.marta saistošajiem noteikumiem Nr.74, 2007.gada 8.maija saistošajiem noteikumiem Nr.77, 2007.gada 27.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.95, 2007.gada 11.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.101, 2008.gada 13.maija saistošajiem noteikumiem Nr.118, 2008.gada 8.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.131, 2009.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.151, 2009.gada 17.marta saistošajiem noteikumiem Nr.159, 2009.gada 26.maija saistošajiem noteikumiem Nr.172, 2009.gada 1.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.1, 2009.gada 29.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.2, 2009.gada 15.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.9, 2009.gada 29.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.10, 2009.gada 13.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.13, 2009.gada 8.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.43, 2009.gada 8.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.45, 2009.gada 17.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.47, 2010.gada 9.marta saistošajiem noteikumiem Nr.59, 2010.gada 1.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.71, 2010.gada 5.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.94, 2010.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.102).

164. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc parakstīšanas.

Domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
1.pielikums
Rīgas domes 2011.gada 1.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.114
Rīgas domes pastāvīgo komiteju skaitliskais sastāvs

(Pielikums Rīgas domes 02.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

1. Finanšu un administrācijas lietu komiteja – 16 deputāti

2. Sociālo jautājumu komiteja – 14 deputāti

3. Pilsētas attīstības komiteja – 16 deputāti

4. Mājokļu un vides komiteja – 14 deputāti

5. Pilsētas īpašuma komiteja – 14 deputāti

6. Izglītības, kultūras un sporta komiteja – 16 deputāti

7. Satiksmes un transporta lietu komiteja – 17 deputāti

8. Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja – 13 deputāti

2.pielikums
Rīgas domes 2011.gada 1.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.114
Rīgas valstspilsētas pašvaldības pārvaldes struktūra

(Pielikums Rīgas domes 14.03.2017. saistošo noteikumu Nr. 248 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 17.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 1; Rīgas domes 15.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10; Rīgas domes 31.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 57; Rīgas domes 27.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 73; Rīgas domes 17.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 13; Rīgas domes 19.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 30; Rīgas domes 07.07.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 32; Rīgas domes 02.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 1; Rīgas domes 24.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 30; Rīgas domes 28.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 42; Rīgas domes 26.05.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 48; Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 62; 18.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 80; pielikuma nosaukums grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 107; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 23.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 121; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 124; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 09.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-168-sn; struktūrshēmas jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2023., sk. grozījumu 2. punktu)

3.pielikums
Rīgas domes 2011.gada 1.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.114

(Pielikums Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 124 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

Kapitālsabiedrības, kurās Pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas) un kuras nodrošina Pašvaldības funkciju (uzdevumu) izpildi

Pašvaldība savu funkciju (uzdevumu) izpildei ir dibinājusi vai ieguvusi līdzdalību šādās kapitālsabiedrībās, kas pilnīgas vai daļējas tirgus nepilnības apstākļos sniedz pakalpojumus un pārvalda īpašumus, kuri ir stratēģiski svarīgi Pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai un drošībai:

1. Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" – sabiedriskā transporta un autostāvvietu pakalpojumi, nodrošinot no likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. un 19. punktā, 17.panta 4. punktā, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 4. panta otrajā daļā, likuma "Par autoceļiem" 1. panta otrajā daļā minētajām funkcijām izrietošo uzdevumu izpildi.

2. SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām piesaistīto palīgēku un zemesgabalu pārvaldīšana, Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu un sociālo dzīvokļu izīrēšana, nodrošinot no likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50. panta septītajā daļā, likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1., 2. un 9. punktā, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 2. un 3. pantā minētajām funkcijām izrietošo uzdevumu izpildi.

3. SIA "Rīgas ūdens" – sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi, nodrošinot no likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. punktā un Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. pantā minētajām funkcijām izrietošo uzdevumu izpildi.

4. SIA "Rīgas meži" – mežu, meža zemju, kā arī publisko apstādījumu teritoriju un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldīšana, vides izglītība, kas minēta Vides aizsardzības likuma 1. panta 21. punktā, nodrošinot no likuma "Par pašvaldībām" 14. panta otrās daļas 3. punktā, 15. panta pirmās daļas 2., 3. un 4. punktā, Meža likuma 4. panta pirmās daļas 1. punktā, likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" 24. panta 1. punktā un Izglītības likuma 17. panta pirmajā daļā minētajām funkcijām izrietošo uzdevumu izpildi.

5. (Svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

6. SIA "Rīgas nami" – kultūrvēsturisku un nacionālajai reprezentācijai nozīmīgu nekustamo īpašumu, tirgus teritoriju un Pašvaldības īres un sociālo dzīvojamo māju pārvaldīšana, tai skaitā tajās esošo dzīvojamo telpu un sociālo dzīvokļu izīrēšana, Pašvaldības izglītības, kultūras, sociālās palīdzības un policijas iestāžu, kā arī neapdzīvoto un saimnieciskajai darbībai neizmantoto ēku apsaimniekošana, Pašvaldības institūciju nodrošināšana ar to funkciju izpildei nepieciešamajām telpām, kā arī kultūras vērtību saglabāšana un kultūras pasākumu organizēšana, nodrošinot no likuma "Par pašvaldībām" 14. panta otrās daļas 3. punktā, 15. panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 6., 7., 10. punktā un 17.2 panta 2. un 3. punktā minētajām funkcijām izrietošo uzdevumu izpildi.

7. (Svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

8. SIA "Rīgas 1. slimnīca" – veselības aprūpes un īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi, nodrošinot no likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 6. un 7. punktā minētajām funkcijām izrietošo uzdevumu izpildi.

9. SIA "Rīgas veselības centrs" – veselības aprūpes pakalpojumi, nodrošinot no likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 6. punktā minētajām funkcijām izrietošo uzdevumu izpildi.

10. SIA "Rīgas 2. slimnīca" – veselības aprūpes un sociālā darba pakalpojumi, nodrošinot no likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 6. un 7. punktā minētajām funkcijām izrietošo uzdevumu izpildi.

11. SIA "Rīgas Dzemdību nams" – veselības aprūpes un sociālā darba pakalpojumi, nodrošinot no likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 6. un 7. punktā minētajām funkcijām izrietošo uzdevumu izpildi.

12. (Svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 14.12.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-177-sn)

13. SIA "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs" – vienīgā nacionālā zooloģiskā dārza uzturēšana un vides izglītība, kas minēta Vides aizsardzības likuma 1. panta 21. punktā, nodrošinot no likuma "Par pašvaldībām" 14. panta otrās daļas 3. punktā, 15. panta pirmās daļas 4. un 6. punktā un Izglītības likuma 17. panta pirmajā daļā minētajām funkcijām izrietošo uzdevumu izpildi.

14. SIA "Getliņi EKO" – sadzīves atkritumu apsaimniekošana (šķirošana un apglabāšana) sadzīves atkritumu poligonā "Getliņi", vides izglītība, kas minēta Vides aizsardzības likuma 1. panta 21. punktā, nodrošinot no likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1., 2. un 4. punktā, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmajā daļā un Izglītības likuma 17. panta pirmajā daļā minētajām funkcijām izrietošo uzdevumu izpildi.

15. Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" – centralizētā siltumapgāde (tai skaitā siltumenerģijas ražošana), nodrošinot no likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. punktā un Enerģētikas likuma 51. panta pirmajā daļā minētajām funkcijām izrietošo uzdevumu izpildi.

4.pielikums
Rīgas domes 2011.gada 1.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.114
Pašvaldības darbinieku, kuri tiesīgi pārstāvēt Pašvaldību kasācijas instances tiesā, amatu saraksts

(Pielikums Rīgas domes 16.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 187 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 30.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 213; Rīgas domes 14.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 248; Rīgas domes 21.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 263; Rīgas domes 01.03.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 25; Rīgas domes 28.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 42; Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 62; 42; Rīgas domes 18.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 80; grozījumi pielikumā stājas spēkā 01.09.2021., sk. grozījumu 3. punktu)

1. Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvaldes priekšnieka vietnieks;

2. Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks tiesvedību jautājumos;

3. Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldes priekšnieka vietnieks juridiskajos jautājumos;

4. Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldes Maksājumu piedziņas nodaļas vadītājs;

4.1 Rīgas domes Īpašuma departamenta Iznomāšanas un piedziņas pārvaldes Iznomāšanas nodaļas Tiesiskā nodrošinājuma sektora projektu vadītājs – jurists;

5. Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldes priekšnieka vietnieks privatizācijas jautājumos;

6. Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldes priekšnieka vietnieks atsavināšanas jautājumos;

7. Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvju sakārtošanas pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītājs;

8. Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma iegādes un perspektīvās attīstības pārvaldes Juridiskās nodaļas vadītājs;

9. Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldes priekšnieka vietnieks, Tiesiskās uzraudzības nodaļas vadītājs;

10. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Juridiskās nodaļas vadītājs;

11. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Juridiskās nodaļas galvenais jurists tiesvedības jautājumos;

12. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors;

13. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Juridiskā nodrošinājuma pārvaldes vadītājs;

14. Rīgas domes Satiksmes departamenta Tiesiskā nodrošinājuma un personāla nodaļas vadītājs;

15. Rīgas domes Satiksmes departamenta Tiesiskā nodrošinājuma un personāla nodaļas vadītāja vietnieks;

16. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Juridiskās nodaļas galvenais jurists;

17. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Juridiskās nodaļas galvenais speciālists – eksperts;

18. Rīgas domes Labklājības departamenta Juridiskās nodaļas vadītājs;

19. Rīgas domes Labklājības departamenta Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks;

20. Rīgas domes Finanšu departamenta Direktora biroja Rīgas pilsētas pašvaldības projektu vadītājs, juriskonsults;

21. Rīgas domes Finanšu departamenta Direktora biroja projektu vadītājs, juriskonsults;

22. Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes Juridiskās nodaļas Juridiskās analīzes sektora vadītājs;

23. Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes Juridiskās nodaļas Juridiskās analīzes sektora eksperts tiesību jautājumos;

24. (Svītrots ar Rīgas domes 28.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 42);

25. (Svītrots ar Rīgas domes 28.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 42);

26. (Svītrots ar Rīgas domes 28.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 42);

27. (Svītrots ar Rīgas domes 28.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 42);

28. (Svītrots ar Rīgas domes 28.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 42);

29. (Svītrots ar Rīgas domes 28.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 42);

30. Rīgas bāriņtiesas Juridiskās nodaļas vadītājs;

31. Rīgas bāriņtiesas Juridiskās nodaļas jurists;

32. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Juridiskā nodrošinājuma pārvaldes Būvniecības tiesiskuma uzraudzības nodaļas vadītājs;

33. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Juridiskā nodrošinājuma pārvaldes Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs;

34. Rīgas pašvaldības policijas Juridiskās nodaļas priekšnieks;

35. Rīgas pašvaldības policijas Juridiskās nodaļas vecākais juriskonsults;

36. Rīgas domes Juridiskās pārvaldes direktors;

37. Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas vadītāja vietnieks;

38. Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Tiesiskās uzraudzības nodaļas galvenais jurists;

38.1 Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Administrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs;

38.2 Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Administrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļas galvenais jurists;

38.3 Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks;

38.4 Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas Tiesiskās uzraudzības daļas vadītājs – komisijas priekšsēdētāja padomnieks;

39. Rīgas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas Tiesiskās uzraudzības daļas jurists;

40. Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas Tiesiskās uzraudzības daļas galvenais jurists.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 114Pieņemts: 01.03.2011.Stājas spēkā: 05.03.2011.Zaudē spēku: 01.09.2023.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
227996
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-31.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-31.08.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2022","iso_value":"2022\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.11.2022","iso_value":"2022\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2022.-15.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.06.2022","iso_value":"2022\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2022.-10.11.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2022","iso_value":"2022\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2022.-19.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2022","iso_value":"2022\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2022.-30.04.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.03.2022","iso_value":"2022\/03\/04","content":"<font class='s-1'>04.03.2022.-31.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2022","iso_value":"2022\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2022.-03.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2021","iso_value":"2021\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2021.-28.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2021","iso_value":"2021\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2021.-16.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2021","iso_value":"2021\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2021.-31.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2021","iso_value":"2021\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2021.-31.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2021","iso_value":"2021\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2021.-27.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.2021","iso_value":"2021\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.2021.-30.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.03.2021","iso_value":"2021\/03\/12","content":"<font class='s-1'>12.03.2021.-25.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.11.2020","iso_value":"2020\/11\/12","content":"<font class='s-1'>12.11.2020.-11.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.10.2020","iso_value":"2020\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2020.-11.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.07.2020","iso_value":"2020\/07\/17","content":"<font class='s-1'>17.07.2020.-01.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.07.2020","iso_value":"2020\/07\/08","content":"<font class='s-1'>08.07.2020.-16.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-07.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.06.2020","iso_value":"2020\/06\/19","content":"<font class='s-1'>19.06.2020.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.05.2020","iso_value":"2020\/05\/08","content":"<font class='s-1'>08.05.2020.-18.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.04.2020","iso_value":"2020\/04\/23","content":"<font class='s-1'>23.04.2020.-07.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.03.2020","iso_value":"2020\/03\/31","content":"<font class='s-1'>31.03.2020.-22.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.03.2019","iso_value":"2019\/03\/29","content":"<font class='s-1'>29.03.2019.-30.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2018","iso_value":"2018\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2018.-28.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.05.2018","iso_value":"2018\/05\/22","content":"<font class='s-1'>22.05.2018.-02.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.04.2018","iso_value":"2018\/04\/10","content":"<font class='s-1'>10.04.2018.-21.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.03.2018","iso_value":"2018\/03\/27","content":"<font class='s-1'>27.03.2018.-09.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.03.2018","iso_value":"2018\/03\/02","content":"<font class='s-1'>02.03.2018.-26.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-01.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2017","iso_value":"2017\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.08.2017","iso_value":"2017\/08\/25","content":"<font class='s-1'>25.08.2017.-30.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.06.2017","iso_value":"2017\/06\/22","content":"<font class='s-1'>22.06.2017.-24.08.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.05.2017","iso_value":"2017\/05\/02","content":"<font class='s-1'>02.05.2017.-21.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.03.2017","iso_value":"2017\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2017.-01.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-16.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2016","iso_value":"2016\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.09.2016","iso_value":"2016\/09\/02","content":"<font class='s-1'>02.09.2016.-23.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.05.2016","iso_value":"2016\/05\/24","content":"<font class='s-1'>24.05.2016.-01.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.03.2016","iso_value":"2016\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.2016.-23.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.02.2016","iso_value":"2016\/02\/19","content":"<font class='s-1'>19.02.2016.-02.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2015","iso_value":"2015\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2015.-18.02.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.09.2015","iso_value":"2015\/09\/24","content":"<font class='s-1'>24.09.2015.-30.11.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.07.2015","iso_value":"2015\/07\/11","content":"<font class='s-1'>11.07.2015.-23.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.01.2015","iso_value":"2015\/01\/30","content":"<font class='s-1'>30.01.2015.-10.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.08.2014","iso_value":"2014\/08\/29","content":"<font class='s-1'>29.08.2014.-29.01.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.04.2014","iso_value":"2014\/04\/04","content":"<font class='s-1'>04.04.2014.-28.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.02.2014","iso_value":"2014\/02\/14","content":"<font class='s-1'>14.02.2014.-03.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.01.2014","iso_value":"2014\/01\/02","content":"<font class='s-1'>02.01.2014.-13.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-01.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.07.2013","iso_value":"2013\/07\/25","content":"<font class='s-1'>25.07.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2013","iso_value":"2013\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2013.-24.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.06.2013","iso_value":"2013\/06\/26","content":"<font class='s-1'>26.06.2013.-30.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.04.2013","iso_value":"2013\/04\/12","content":"<font class='s-1'>12.04.2013.-25.06.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.02.2013","iso_value":"2013\/02\/22","content":"<font class='s-1'>22.02.2013.-11.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2012","iso_value":"2012\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2012.-21.02.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.03.2012","iso_value":"2012\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.2012.-31.05.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2011","iso_value":"2011\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2011.-02.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.03.2011","iso_value":"2011\/03\/05","content":"<font class='s-1'>05.03.2011.-31.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)