Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.104

Rīgā 2014.gada 1.aprīlī (prot. Nr.27, 1.§)

Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

1. Izdarīt Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1.1. izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Pašvaldības funkciju (uzdevumu) izpildes nodrošināšanai Dome saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu dibina kapitālsabiedrības vai iegūst līdzdalību esošajās kapitālsabiedrībās. Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas) un kuras nodrošina Pašvaldības funkciju (uzdevumu) izpildi, ir šo noteikumu 3.pielikumā. Minētajām kapitālsabiedrībām Pašvaldība ar līgumu var deleģēt no Pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošu valsts pārvaldes uzdevumu izpildi. Kapitālsabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, Pašvaldības atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.";

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 157.1 punktu šādā redakcijā:

"157.1 Ja saskaņā ar likumu pirms Rīgas pilsētas būvvaldes lēmuma par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu, kas tiek izdots kā vispārīgais administratīvais akts, nepieciešams uzklausīt lēmuma iespējamos adresātus, Rīgas pilsētas būvvalde uzklausīšanu var veikt, rīkojot publisko apspriešanu šo noteikumu XV1 nodaļā noteiktajā kārtībā.";

1.3. papildināt saistošos noteikumus ar XV1 nodaļu šādā redakcijā:

"XV.1 Kārtība, kādā rīko publisko apspriešanu, ja tiek piešķirtas, mainītas, precizētas vai likvidētas adreses

162.1 Lēmumu par publiskās apspriešanas rīkošanu pieņem Rīgas pilsētas būvvalde. Šo lēmumu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai Pašvaldības vietējā laikrakstā un izliekot paziņojumu Rīgas pilsētas būvvaldes klientu apkalpošanas centrā.

162. 2 Lēmumā par publisko apspriešanu norāda:

162.21. informāciju par adresācijas objektu (kadastra apzīmējums, adresācijas objekta veids u.tml.), kam tiek piešķirta, mainīta, precizēta vai likvidēta adrese, esošo adresi un piešķiramo adresi;

162.22. adreses piešķiršanas, maiņas, precizēšanas vai likvidēšanas pamatojumu;

162.23. publiskās apspriešanas vietu, sākuma un beigu datumu (apspriešana ilgst vismaz trīs nedēļas);

162.24. kārtību un termiņus, kādos lēmuma iespējamie adresāti var iesniegt rakstveida viedokli un argumentus (aptaujas anketu) par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu;

162.25. kārtību, kādā lēmuma iespējamie adresāti var iegūt papildu informāciju par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu;

162.26. kārtību, kādā lēmuma iespējamie adresāti varēs iepazīties ar publiskās apspriešanas rezultātu apkopojumu.

162.3 Rīgas pilsētas būvvalde ar lēmumu par publiskās apspriešanas rīkošanu vienlaikus apstiprina aptaujas anketas formu.

162.4 Personas, kuras skar adresācijas piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana, ir tiesīgas rakstveidā izteikt savu viedokli un argumentus par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu, aizpildot aptaujas anketu, kurā norāda šādas ziņas:

162.41. vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

162.42. adresācijas objektu (kadastra apzīmējums, esošā adrese u.tml.), par kura adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu tiek sniegts viedoklis;

162.43. kādā veidā iesniedzējs ir saistīts ar konkrēto adresācijas objektu (īpašnieks, lietotājs, adresācijas objektā reģistrēts uzņēmums u.tml.);

162.44. no kādas ielas tiek organizēta galvenā piebraukšana adresācijas objektam;

162.45. vai pēc adresācijas maiņas ēkai ir nepieciešama arī adrešu sakārtošana ēkā esošajām telpu grupām;

162.46. vai adresācijas objekta iespējamā adrese pēc adreses piešķiršanas, maiņas vai precizēšanas vai arī adreses likvidēšana tiek atbalstīta vai noraidīta, norādot pamatojumu;

162.47. kā adreses piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana ietekmēs personas tiesības vai likumiskās intereses.

162.5 Publiskās apspriešanas gaitā saņemtajās aptaujas anketās izteiktie viedokļi tiek apkopoti ne ilgāk kā mēneša laikā pēc publiskās apspriešanas pabeigšanas un publicēti Rīgas pilsētas būvvaldes oficiālajā interneta mājaslapā www.rpbv.lv.

162.6 Rīgas pilsētas būvvalde pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu un to publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai Pašvaldības vietējā laikrakstā un izliekot paziņojumu Rīgas pilsētas būvvaldes klientu apkalpošanas centrā.";

1.4. izteikt 3.pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Kapitālsabiedrības, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas) un kuras nodrošina Rīgas pilsētas pašvaldības funkciju (uzdevumu) izpildi";

1.5. svītrot 3.pielikuma 11.punktu;

1.6. papildināt 3.pielikumu ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Komunālo pakalpojumu (sadzīves atkritumu apsaimniekošana) organizēšana iedzīvotājiem neatkarīgi no dzīvojamā fonda piederības un administratīvās teritorijas sanitārās tīrības uzturēšana, veicot publiskas personas komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgo pakalpojumu pieejamību, un kurā infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi, - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Getliņi EKO".";

1.7. papildināt 3.pielikumu ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Komunālo pakalpojumu (siltumapgāde) organizēšana iedzīvotājiem neatkarīgi no dzīvojamā fonda piederības, veicot publiskas personas komercdarbību stratēģiski svarīgā nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgo pakalpojumu pieejamību, un kurā infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi, - akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS"."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc parakstīšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.UšakovsPaskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2014.gada 1.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.104 "Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

1) Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 4.1daļā noteikts, ka adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu. Pašvaldības lēmumu var izdot arī vispārīgā administratīvā akta veidā. Ja saskaņā ar likumu pirms vispārīgā administratīvā akta izdošanas nepieciešams uzklausīt lēmuma iespējamos adresātus, uzklausīšanu var arī veikt, rīkojot publisku apspriešanu.

"Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"" nosaka kārtību, kādā veicama publiskā apspriešana gadījumā, ja atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17.panta 4.1daļā noteiktajam gadījumam Rīgas pilsētas būvvalde lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu pieņem vispārīgā administratīvā akta veidā.

2) Precizēts saistošo noteikumu 17.punkts, tai skaitā nosakot, ka kapitālsabiedrībām, kuras sniedz pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, Rīgas pilsētas pašvaldības atbalsts tiek sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011.gada 20.decembra lēmumu 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.

3) Precizēts saistošo noteikumu 3.pielikuma nosaukums, 3.pielikums tiek papildināts ar 13. un 14.punktu, iekļaujot arī publiski privātu kapitālsabiedrību - sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Getliņi EKO" (Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder 97,92% kapitāla daļu un Stopiņu novada pašvaldībai - 2,08%) un privātu kapitālsabiedrību - akciju sabiedrību "RĪGAS SILTUMS" (Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder 49% akciju, valstij - 48,995%, AS "Enerģijas Risinājumi.RIX" - 2% un akciju sabiedrībai "Latvenergo" - 0,005%). No 3.pielikuma tiek svītrota sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas pilsētas lombards".

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Patlaban Rīgas pilsētas pašvaldības nolikumā ir regulējums publiskajām apspriešanām, kas tiek organizētas saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 61.1pantā noteikto un kas ir vērstas uz konsultatīvu pašvaldības iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanu.

Grozījumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu regulējumu, kā izpildāms Administratīvā procesa likuma 62.pantā noteiktais pienākums - pirms nelabvēlīga administratīvā akta izdošanas noskaidrot un izvērtēt adresāta vai trešās personas viedokli un argumentus, izmantojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteikto iespēju - veikt iespējamo adresātu viedokļa noskaidrošanu ar publiskās apspriešanas procedūras palīdzību.

Ar grozījumiem Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas stājās spēkā 2011.gada 3.augustā, tika noteikts, ka vietējām pašvaldībām ir tiesības veikt adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu vispārīga administratīvā akta veidā, bet administratīvā procesa ietvaros noteikto, iesaistīto personu viedokli var noskaidrot, veicot publisko apspriešanu.

Atbilstoši Rīgas domes izdotā Rīgas pilsētas būvvaldes nolikuma 7.2.8.apakšpunktam Rīgas pilsētas būvvaldes funkcijās ietilpst lēmumu pieņemšana par adreses piešķiršanu zemes vienībām, ēkām un telpu grupām.

Rīgas pilsētas pašvaldības nolikumā noteiktā publiskās apspriešanas kārtība patlaban nenodrošina Rīgas pilsētas būvvaldei iespēju patstāvīgi organizēt un veikt publisko apspriešanu gadījumā, kad Rīgas pilsētas būvvalde veiks adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu, izdodot vispārīgo administratīvo aktu, kā arī neviens cits normatīvais akts nenosaka kārtību, kādā veicama publiskā apspriešana par adresēm iespējamo adresātu viedokļa noskaidrošanai. Lai visu administratīvā procesa dalībnieku tiesiskās intereses tiktu ievērotas, kā arī tiktu nodrošināta vienota kārtība, ir nepieciešams noteikt kārtību, kādā veicama publiskā apspriešana, ja Rīgas pilsētas būvvalde veiks adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu, izdodot vispārīgo administratīvo aktu. "Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"" nosaka kārtību, kādā veicama publiskā apspriešana iespējamo adresātu viedokļa noskaidrošanai, veicot adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu.

Grozījumi jautājumā par kapitālsabiedrībām

Eiropas Komisija 2011.gada 20.decembrī pieņēma lēmumu 2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.panta 2.punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, kurā noteiktas prasības kompensāciju par pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanai, kā arī noteikts, ka valsts atbalsts minētās kompensācijas veidā ir saderīgs ar iekšējo tirgu un atbrīvots no iepriekšējas paziņošanas pienākuma, kas paredzēts Līguma par Eiropas Savienības darbību 108.panta 3.punktā. Eiropas Komisijas lēmumā noteikts, ka pilnvarojuma aktā cita starpā nepieciešama atsauce uz šo lēmumu, tādējādi nepieciešams Rīgas pilsētas pašvaldības nolikumā veikt attiecīgu grozījumu. Turpmāk, gatavojot Rīgas domes lēmumu (to grozījumu) projektus par pilnvarojumu konkrētai kapitālsabiedrībai nodrošināt no pašvaldības funkcijām izrietošu uzdevumu izpildi, atsauce uz minēto Eiropas Komisijas lēmumu papildus tiks iekļauta pilnvarojuma aktā (Rīgas domes lēmumā un/vai līgumā).

Rīgas pilsētas pašvaldības nolikuma 3.pielikums papildināts ar divām kapitālsabiedrībām, lai tajā būtu izsmeļošs kapitālsabiedrību, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas (akcijas) un kuras nodrošina pašvaldības funkciju (uzdevumu) izpildi, uzskaitījums. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas pilsētas lombards" no 3.pielikuma tiek svītrota, jo Rīgas dome 2011.gada 30.augustā pieņēma lēmumu Nr.3538 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas pilsētas lombards" kapitāla daļu pārdošanu" (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 2012.gada 14.augusta lēmumu Nr.5071).

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi administratīvās procedūras būtiski neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 104Pieņemts: 01.04.2014.Stājas spēkā: 04.04.2014.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
265447
04.04.2014
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)