Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.112

Rīgā 2009.gada 25.septembrī (prot. Nr.35 2.p.)
Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 7. panta pirmās daļas 1. punktu,
Kredītiestāžu likuma 13. panta ceturto daļu, 50. panta trešo daļu un 57. panta 1.1 daļu,
Krājaizdevu sabiedrību likuma 9. panta pirmo daļu un 11. panta pirmo un otro daļu
(FKTK 05.12.2014. noteikumu Nr.289 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. “Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi” (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši jaundibinātām kredītiestādēm un krājaizdevu sabiedrībām un Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm, krājaizdevu sabiedrībām un ārvalstu un dalībvalstu kredītiestādēm.

(Grozīts ar FKTK 09.12.2011. noteikumiem Nr.305)

2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

2.1. tiek izsniegta licence (atļauja) kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbībai (tālāk tekstā – licence) Latvijas Republikā reģistrējamām kredītiestādēm, ārvalstu kredītiestāžu filiālēm un kooperatīvajām krājaizdevu sabiedrībām (tālāk tekstā – krājaizdevu sabiedrība);

2.2. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija) pārreģistrē licenci kredītiestādēm un krājaizdevu sabiedrībām;

2.3. Komisija izsniedz atļauju:

2.3.1. atvērt kredītiestādes filiāli ārvalstī vai dalībvalstī;

2.3.2. reorganizēt kredītiestādi vai krājaizdevu sabiedrību;

2.3.3. kredītiestādei vai krājaizdevu sabiedrībai sākt sniegt jaunu finanšu pakalpojumu;

2.4. kredītiestāde ar Komisiju saskaņo dividenžu (arī ārkārtas dividenžu) izmaksu, ja ziņojumā, ko sniedzis zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība (tālāk tekstā – zvērināts revidents), kura pārbaudījusi finanšu pārskatus, ir piezīmes;

2.4.1 kredītiestāde paziņo Komisijai par nodomu izmaksāt dividendes (arī ārkārtas dividendes);

2.4.2 krājaizdevu sabiedrība paziņo Komisijai par nodomu izmaksāt dividendes;

2.5. kredītiestāde, ārvalsts kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība informē Komisiju par:

2.5.1. kredītiestādes nodomu atvērt filiāli dalībvalstī vai par kredītiestādes finanšu pakalpojumu sniegšanu dalībvalstī, neatverot filiāli;

2.5.2. ārvalsts un dalībvalsts kredītiestādes pārstāvniecības atvēršanu Latvijas Republikā;

2.5.3. kredītiestādes valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa, padomes priekšsēdētāja, padomes locekļa, risku direktora, par darbības atbilstības kontroli atbildīgās personas, iekšējā audita dienesta vadītāja, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgās personas, ārvalsts kredītiestādes filiāles vai kredītiestādes filiāles citā dalībvalstī vadītāja, prokūrista, sabiedrības kontroliera amata kandidātu vai krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa, padomes priekšsēdētāja, padomes locekļa, revīzijas komisijas priekšsēdētāja un locekļa amata kandidātu (tālāk tekstā – amatpersona);

2.5.4. personām, ar kurām kredītiestādei ir ciešas attiecības;

2.5.5. juridiskās adreses maiņu;

2.5.6. kredītiestādes pamatkapitāla sadalījumu;

2.5.7. kredītiestādes struktūrvienībām;

2.5.8. kredītiestādes personām (darbiniekiem), kas pilda pamatfunkcijas.

(Grozīts ar FKTK 09.12.2011. noteikumiem Nr. 305; FKTK 05.12.2014. noteikumiem Nr. 289; FKTK 25.02.2015. noteikumiem Nr. 25; FKTK 17.08.2016. noteikumiem Nr. 138)

3. Latvijas Republikā izstrādātos un apstiprinātos dokumentus un to kopijas noformē saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta apstiprināto dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu prasībām.

4. Ārvalstu fizisko un juridisko personu dokumentiem jābūt legalizētiem, ja vien Latvijas Republikas likumos vai Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikta cita kārtība. Dokumentiem svešvalodās jābūt ar tulkojumu latviešu valodā vai valodā, ko lieto starptautisko finanšu jomā.

5. Ja licence nozaudēta, kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība nekavējoties publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par licences nozaudēšanu un iesniedz Komisijai iesniegumu par licences atkārtotu izsniegšanu.

(Grozīts ar FKTK 25.02.2015. noteikumiem Nr.25)

II. Kredītiestāžu licencēšana

6. Lai saņemtu licenci kredītiestādes darbībai, kredītiestāde iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

6.1. kredītiestādes dibinātāju pilnvarotas personas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

6.2. kredītiestādes dibināšanas līgumu;

6.2.1 akcionāru līgumu, ja tāds noslēgts;

6.3. kredītiestādes statūtus;

6.4. dokumentus, kas dod skaidru priekšstatu par plānoto kredītiestādes darbību un tai atbilstošu struktūru un organizāciju, saskaņā ar šo noteikumu 9. un 10. punkta prasībām;

6.5. kredītiestādes dibinātāju sarakstu (1. pielikums);

6.6. ziņas par kredītiestādes dibinātājiem:

6.6.1. kredītiestādes dibinātājus identificējošo dokumentu kopijas; komercsabiedrībām (tikai nerezidentiem) – apliecinātas reģistrācijas apliecības vai cita veida attiecīgajā ārvalstī spēkā esoša identificējoša (reģistrāciju apliecinoša) dokumenta kopiju; citām personām, kuras nav fiziskās personas – cita veida identificējoša dokumenta kopiju;

6.6.2. dokumentus, kas apliecina finansiālo stabilitāti: Latvijas Republikas komercsabiedrībām – Valsts ieņēmumu dienesta (tālāk tekstā – VID) ne senāk par trim mēnešiem izsniegtu izziņu, ka komercsabiedrībai nav nodokļu parādu, un pēdējo triju darbības gadu auditētu gada pārskatu kopijas ar VID atzīmi par saņemšanu; ārvalstu komercsabiedrībām – pēdējo triju darbības gadu auditētu gada pārskatu kopijas; fiziskajām personām: rezidentiem – VID apliecinātu gada ienākumu deklarācijas kopiju, nerezidentiem – attiecīgās nodokļu administrācijas iestādes apliecinātu nodokļu (ienākumu) deklarācijas kopiju, kā arī citus finansiālo stabilitāti apliecinošus dokumentus un dokumentus, kas apliecina minēto līdzekļu (kapitāla) tiesisku izcelsmi;

6.6.3. ziņas par kredītiestādes dibinātāju būtisku līdzdalību citās komercsabiedrībās, norādot to nosaukumu (firmu), juridisko adresi, reģistrācijas numuru un reģistrācijas valsti (teritoriju), līdzdalības veidu un apmēru, kā arī īpaši norādot, ja komercsabiedrība ir kredītiestāde, finanšu iestāde vai finanšu pārvaldītājsabiedrība;

6.6.4. rakstveida paziņojumu par personām, kurām ir ciešas attiecības ar kredītiestādi;

6.7. ziņas par kredītiestādes dibinātāju – komercsabiedrību – īpašniekiem, līdz ir iegūta informācija par īpašniekiem – fiziskajām personām, un visu šo kredītiestādes dibinātāju īpašnieku (fizisko, juridisko un citu personu) identificējošo dokumentu kopijas un ziņas par šo īpašnieku būtisku līdzdalību citās komercsabiedrībās, norādot to nosaukumu (firmu), juridisko adresi, līdzdalības apmēru (summu un procentus no pamatkapitāla). Ja kredītiestādes dibinātāja īpašnieka akcijas tiek kotētas kādā dalībvalstī reģistrētā fondu biržā vai biržā, kas ir Starptautiskās Fondu biržu federācijas pilntiesīga locekle, sniedz ziņas tikai par tiem īpašniekiem, kuriem pieder būtiska līdzdalība;

6.8. kredītiestādes valdes priekšsēdētāja, valdes locekļu, padomes priekšsēdētāja, padomes locekļu, risku direktora, par darbības atbilstības kontroli atbildīgās personas, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgās personas, sabiedrības kontroliera un iekšējā audita dienesta vadītāja kandidatūru raksturojošos dokumentus, kas norādīti šo noteikumu 35. punktā.

(Grozīts ar FKTK 09.12.2011. noteikumiem Nr. 305; FKTK 25.07.2013. noteikumiem Nr. 165; FKTK 25.02.2015. noteikumiem Nr. 25; FKTK 17.08.2016. noteikumiem Nr. 138; FKTK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 117)

7. Lēmums par licences izsniegšanu kredītiestādei tiek pieņemts pēc tam, kad kredītiestādes dibinātāji ir veikuši dibināšanas pamatkapitālā iemaksātās naudas pārvedumu uz Latvijas Bankā atvērto pagaidu kontu un paziņojuši par to Komisijai.

(FKTK 25.02.2015. noteikumu Nr.25 redakcijā)

8. Ja kredītiestādes dibinātāji vai to mātes uzņēmumi, kuri iegūst būtisku līdzdalību 20 un vairāk procentu apmērā no kredītiestādes pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, ir ārvalstu kredītiestādes, finanšu iestādes vai finanšu pārvaldītājsabiedrības, tad tie papildus šo noteikumu 6. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kredītiestāžu vai finanšu iestāžu uzraudzības institūcijas atļauju būtiskas līdzdalības iegūšanai kredītiestādē, ja šīs valsts normatīvie akti nosaka šādas atļaujas nepieciešamību, vai minētās ārvalsts institūcijas rakstveida apstiprinājumu, ka šāda atļauja nav nepieciešama un ka tā neiebilst pret konkrētās kredītiestādes vai finanšu iestādes līdzdalību kredītiestādē. Papildus minētajai informācijai iesniedz attiecīgās ārvalsts kredītiestāžu uzraudzības institūcijas apliecinājumu par to, ka tā veic kredītiestāžu uzraudzību uz globāli konsolidētu finanšu pārskatu pamata un ka attiecīgās ārvalsts spēkā esošie normatīvie akti atļauj kredītiestāžu uzraudzības institūcijai sniegt citas valsts kredītiestāžu uzraudzības institūcijai un saņemt no tās kredītiestāžu finanšu pārskatus un citu informāciju apjomā, kāds nepieciešams uzraudzības funkciju veikšanai, un ka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti paredz atbildību par neizpaužamas informācijas izpaušanu.

9. Kredītiestādes darbības ekonomiskajā pamatojumā (darbības plānā) atspoguļo kredītiestādes darbības stratēģiju, finansiālo prognozi turpmākajiem trim darbības gadiem (kredītiestādes budžetu, bilanci, peļņas un zaudējumu aprēķinu, kapitāla pietiekamības aprēķinu), tirgus pētījumu u.c. informāciju, kuru kredītiestādes dibinātāji uzskata par nepieciešamu.

10. Kredītiestāde iesniedz to iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai nepieciešamo pamatelementu, politiku un procedūru aprakstus, kuras ir būtiskas kredītiestādes darbībai un kvalitatīvai finanšu pakalpojumu sniegšanai, ievērojot kredītiestādes klientu intereses, t.i., šādus kredītiestādes dibinātāju apstiprinātus dokumentus:

10.1. kredītiestādes organizatorisko struktūru ar skaidri norādītiem padomes un valdes locekļu pienākumiem un pilnvarām, kā arī precīzi noteiktiem un sadalītiem kredītiestādes struktūrvienību uzdevumiem un struktūrvienību vadītāju pienākumiem (t.sk. iekšējā audita dienesta un tā vadītāja, risku direktora, par darbības atbilstības kontroli atbildīgās personas, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgās personas pienākumiem, pilnvarām un pakļautību);

10.2. būtisku risku pārvaldīšanas politikas un procedūras;

10.3. grāmatvedības politiku un uzskaites organizācijas galvenos principus;

10.4. vadības informācijas sistēmas aprakstu;

10.5. aktīvu un informācijas sistēmas aizsardzības noteikumus;

10.6. neparastu un aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūras;

10.7. amatpersonu piemērotības novērtēšanas politiku un sarakstu ar personām (darbiniekiem), kas kredītiestādē pilda pamatfunkcijas.

(Grozīts ar FKTK 25.07.2013. noteikumiem Nr. 165; FKTK 25.02.2015. noteikumiem Nr. 25; FKTK 17.08.2016. noteikumiem Nr. 138)

III. Ārvalstu kredītiestāžu filiāļu licencēšana

11. Licenci ārvalsts kredītiestādes filiāles atvēršanai ir tiesīga saņemt tādas ārvalsts kredītiestāde, kura atbilst šādiem kritērijiem:

11.1. attiecīgās ārvalsts kredītiestāžu uzraudzības institūcija uz globāli konsolidētu kredītiestāžu finanšu pārskatu pamata nodrošina pienācīgu, pilnīgu, efektīvu un Bāzeles Banku uzraudzības komitejas “Efektīvas banku uzraudzības pamatprincipiem” atbilstošu uzraudzību;

11.2. attiecīgās ārvalsts spēkā esošie normatīvie akti atļauj kredītiestāžu uzraudzības institūcijai sniegt un saņemt no ārvalsts kredītiestāžu uzraudzības institūcijas kredītiestāžu finanšu pārskatus un citu informāciju apjomā, kāds nepieciešams uzraudzības funkciju veikšanai, un attiecīgās ārvalsts normatīvie akti paredz atbildību par neizpaužamas informācijas izpaušanu;

11.3. attiecīgās ārvalsts spēkā esošie normatīvie akti paredz starptautiskajiem standartiem atbilstošu prasību piemērošanu citā valstī reģistrētu kredītiestāžu filiāļu atvēršanai attiecīgajā ārvalstī vai attiecīgās ārvalsts kredītiestāžu uzraudzības institūcija ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Komisiju pārrobežu kredītiestāžu uzraudzības jomā;

11.4. attiecīgās ārvalsts spēkā esošie normatīvie akti neaizliedz vai nenosaka ierobežojumus attiecīgās ārvalsts bankas filiālei veikt maksājumus noguldījumu garantiju fondā saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu.

12. Lai ārvalsts kredītiestādes filiāle saņemtu licenci kredītiestādes darbībai, ārvalsts kredītiestāde iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

12.1. ārvalsts kredītiestādes pilnvarotas amatpersonas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

12.2. attiecīgās ārvalsts kredītiestāžu uzraudzības institūcijas atļauju kredītiestādes filiāles atvēršanai Latvijas Republikā, ja attiecīgās ārvalsts spēkā esošie normatīvie akti paredz šādas atļaujas nepieciešamību, vai šādas institūcijas rakstveida apstiprinājumu, ka šāda atļauja nav nepieciešama un ka tā neiebilst pret filiāles atvēršanu, kā arī minētās institūcijas sagatavotu izziņu par attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām kredītiestāžu uzraudzības un noguldījumu apdrošināšanas jautājumos, kas nodrošina iespēju pārliecināties par to atbilstību šo noteikumu 11. punktā izvirzītajām prasībām. Papildus minētajai informācijai norāda uzraudzības institūcijas nosaukumu, adresi, kontaktpersonu, tās faksa numuru, e-pasta adresi, kā arī ārvalsts kredītiestādei izsniegtās licences kredītiestādes darbībai izsniegšanas datumu, reģistrācijas numuru un vietu (iestādi);

12.3. rakstveida paziņojumu par ārvalsts kredītiestādes ciešām attiecībām ar trešajām personām;

12.4. ārvalsts kredītiestādes pēdējo divu darbības gadu gada pārskatu kopijas;

12.5. ārvalsts kredītiestādes kompetentas pārvaldes institūcijas vai amatpersonas lēmuma par filiāles atvēršanu kopiju un šādas institūcijas vai amatpersonas apstiprinātu filiāles nolikumu;

12.6. ārvalsts kredītiestādes filiāles vadītāja kandidatūru raksturojošos dokumentus, kas norādīti šo noteikumu 35. punktā, un filiāles vadītājam izsniegtās kredītiestādes pilnvaras kopiju;

12.7. dokumentus, kas dod skaidru priekšstatu par plānoto ārvalsts kredītiestādes filiāles darbību un tai atbilstošu struktūru un organizāciju, saskaņā ar šo noteikumu 13. un 14. punkta prasībām.

(Grozīts ar FKTK 25.07.2013. noteikumiem Nr. 165; FKTK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 117)

13. Ārvalsts kredītiestādes filiāles darbības ekonomiskajā pamatojumā (darbības plānā) atspoguļo tās darbības stratēģiju, finansiālo prognozi turpmākajiem trim darbības gadiem, tirgus pētījumu un citu informāciju, kuru ārvalsts kredītiestāde uzskata par nepieciešamu.

14. Ārvalsts kredītiestāde iesniedz to ārvalsts kredītiestādes filiāles iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai nepieciešamo pamatelementu, politiku un procedūru aprakstus, kuras ir būtiskas ārvalsts kredītiestādes filiāles darbībai un kvalitatīvai finanšu pakalpojumu sniegšanai, ievērojot klientu intereses, t.i., šādus ārvalsts kredītiestādes kompetentas pārvaldes institūcijas vai amatpersonas apstiprinātus dokumentus:

14.1. ārvalsts kredītiestādes filiāles organizatorisko struktūru ar precīzi noteiktiem un sadalītiem struktūrvienību uzdevumiem un struktūrvienību vadītāju pienākumiem, pilnvarām un pakļautību;

14.2. būtisku risku pārvaldīšanas politikas un procedūras;

14.3. grāmatvedības politiku un uzskaites organizācijas galvenos principus;

14.4. vadības informācijas sistēmas aprakstu;

14.5. aktīvu un informācijas sistēmas aizsardzības noteikumus;

14.6. neparastu un aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūras.

(Grozīts ar FKTK 25.07.2013. noteikumiem Nr.165)

IV. Krājaizdevu sabiedrību licencēšana

15. Lai Latvijas Republikā reģistrējama krājaizdevu sabiedrība (tālāk šīs nodaļas tekstā – sabiedrība) saņemtu licenci krājaizdevu sabiedrības darbībai, tā iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

15.1. sabiedrības dibinātāju pilnvarotas personas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

15.2. sabiedrības dibināšanas līgumu;

15.3. sabiedrības dibināšanas sapulces protokolu;

15.4. sabiedrības statūtus;

15.5. Latvijas Republikā reģistrētas bankas izziņu, kas apliecina dibināšanas pamatkapitāla iemaksu;

15.6. dokumentus, kas sniedz skaidru priekšstatu par plānoto sabiedrības darbību un tai atbilstošu organizāciju, saskaņā ar šo noteikumu 16. un 17. punkta prasībām;

15.7. sabiedrības dibinātāju sarakstu (3. pielikums);

15.8. ziņas par sabiedrības dibinātājiem:

15.8.1. ja biedri pieder vienai komercsabiedrībai, vienai iestādei, vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošām iestādēm vai komercsabiedrībām – attiecīgās personas vadītāja izsniegtu izziņu, kura apliecina dibinātāju piederību šai personai un kurā norādīts attiecīgās personas reģistrācijas numurs un nosaukums (firma), bet, ja sabiedrībā apvienojas vairāku vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu komercsabiedrību vai iestāžu darbinieki, – arī VID izziņas, kas apliecina visu šo komercsabiedrību reģistrēšanos par nodokļu maksātājiem attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā;

15.8.2. ja biedri pieder vienai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izveidotai korporācijai (profesionālajai biedrībai), arodbiedrībai, profesionālai radošajai vai sporta sabiedriskajai organizācijai – attiecīgās organizācijas vadītāja izsniegtu izziņu, kura apliecina dibinātāju piederību šai organizācijai un kurā norādīts attiecīgās organizācijas reģistrācijas numurs un nosaukums (firma);

15.8.3. ja biedru nekustamais īpašums atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā – attiecīgos nekustamo īpašumu apliecinošos dokumentus;

15.8.4. ja pašvaldību starpā noslēgts sadarbības līgums – attiecīgu izziņu par novadu teritorijās vairāku blakus esošu novadu pilsētu un/vai novadu pagastu izveidotu vienu sabiedrību;

15.9. sabiedrības valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa, padomes priekšsēdētāja, padomes locekļa, revīzijas komisijas priekšsēdētāja un locekļa kandidatūru raksturojošos dokumentus: paziņojumu (2a. pielikums), izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV – par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī ieņemamos amatus, pilnvaru apjomu un veiktās funkcijas), izglītības dokumentu kopijas.

(Grozīts ar FKTK 25.07.2013. noteikumiem Nr. 165; FKTK 17.08.2016. noteikumiem Nr. 138)

16. Sabiedrības darbības ekonomiskajā pamatojumā (darbības plānā) atspoguļo sabiedrības darbības stratēģiju, finansiālo prognozi turpmākajiem trim darbības gadiem (sabiedrības budžetu, bilanci, peļņas un zaudējumu aprēķinu, kapitāla pietiekamības aprēķinu), sabiedrības biedriem sniedzamo finanšu pakalpojumu plānu un citu informāciju, kuru sabiedrības dibinātāji uzskata par nepieciešamu.

17. Sabiedrība iesniedz to iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai nepieciešamo pamatelementu, politiku un procedūru aprakstus, kuras ir būtiskas sabiedrības darbībai un kvalitatīvai finanšu pakalpojumu sniegšanai, ievērojot biedru intereses, t.i., šādus dibinātāju apstiprinātus dokumentus:

17.1. sabiedrības organizatorisko struktūru ar skaidri norādītiem sabiedrības atbildīgo darbinieku (amatpersonu) pienākumiem un pilnvarām (t.sk. revīzijas komisijas un tās priekšsēdētāja pienākumiem, pilnvarām un pakļautību);

17.2. būtisku risku pārvaldīšanas politikas un kontroles procedūras;

17.3. grāmatvedības politiku un uzskaites organizācijas galvenos principus;

17.4. aktīvu un informācijas sistēmas aizsardzības noteikumus;

17.5. neparastu un aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūras.

(Grozīts ar FKTK 17.08.2016. noteikumiem Nr. 138)

V. Licenču pārreģistrācija

18. Komisija pārreģistrē licenci šādos gadījumos:

18.1. ja tiek mainīts kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības nosaukums (firma);

18.2. ja kredītiestādei tiek atļauts veikt tādas darbības vai tiek noteikti tādi finanšu pakalpojumu sniegšanas nosacījumi, kuri nebija norādīti licencē.

(Grozīts ar FKTK 09.12.2011. noteikumiem Nr.305)

19. Lai pārreģistrētu licenci nosaukuma maiņas gadījumā, kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība iesniedz Komisijai iesniegumu. Ārvalsts kredītiestāde iesniegumam pievieno arī apliecinātu reģistrācijas apliecības kopiju.

(FKTK 25.02.2015. noteikumu Nr.25 redakcijā)

VI. Kredītiestāžu filiāļu atvēršana ārvalstīs

20. Atļauju kredītiestādes filiāles atvēršanai ārvalstī ir tiesīga saņemt kredītiestāde, kura izpilda visas kredītiestāžu darbību regulējošās prasības un nodrošina tādu organizatorisko struktūru un finanšu pakalpojumu sniegšanas politikas un procedūras, tehnisko aprīkojumu, informācijas sistēmas un iekšējās kontroles sistēmu, kas ļauj operatīvi kontrolēt minētās kredītiestādes filiāles darbību ārvalstī un nodrošina katras darba dienas kopsavilkuma bilances sagatavošanu ne vēlāk kā nākamās darba dienas sākumā.

21. Kredītiestāde var saņemt atļauju kredītiestādes filiāles atvēršanai ārvalstī, ja attiecīgajā ārvalstī spēkā esošie normatīvie akti:

21.1. neierobežo kredītiestādes filiāles tiesības regulāri sniegt kredītiestādei jebkura veida informāciju par tās darbību un sniegtajiem finanšu pakalpojumiem, finanšu pārskatus, kā arī Komisijai vai attiecīgajā gadījumā – Eiropas Centrālajai bankai – uzraudzības funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju;

21.2. atļauj Komisijai vai attiecīgajā gadījumā – Eiropas Centrālajai bankai – veikt regulāras kredītiestādes filiāles darbības pārbaudes attiecīgajā ārvalstī;

21.3. atļauj attiecīgās ārvalsts kredītiestāžu uzraudzības institūcijai sniegt Komisijai vai attiecīgajā gadījumā – Eiropas Centrālajai bankai – un saņemt no tās informāciju tādā apjomā, kāds nepieciešams uzraudzības funkciju veikšanai, un paredz atbildību par neizpaužamas informācijas izpaušanu.

(Grozīts ar FKTK 25.02.2015. noteikumiem Nr.25)

22. Lai saņemtu atļauju kredītiestādes filiāles atvēršanai ārvalstī, kredītiestāde iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

22.1. kredītiestādes pilnvarotas amatpersonas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu, kurā norādīta kredītiestādes filiāles juridiskā adrese un uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

22.2. kredītiestādes statūtos noteiktā kārtībā apstiprinātu kredītiestādes filiāles nolikumu;

22.3. kredītiestādes filiāles vadītāja izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV – par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī ieņemamos amatus, pilnvaru apjomu un veiktās funkcijas), kurā norādīti personu identificējošie dati (personas kods, dzimšanas datums un gads).

(Grozīts ar FKTK 25.07.2013. noteikumiem Nr.165)

23. Pēc tam, kad saņemta atļauja kredītiestādes filiāles atvēršanai ārvalstī, ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc reģistrācijas attiecīgajā ārvalstī, bet ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc minētās atļaujas saņemšanas Komisijā, kredītiestāde iesniedz Komisijai reģistrāciju apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtās licences vai atļaujas kopiju, ja ārvalstī spēkā esošie normatīvie akti paredz licences vai atļaujas nepieciešamību. Ja kredītiestāde neizpilda minēto prasību, Komisija vai attiecīgajā gadījumā – Eiropas Centrālā banka – anulē izsniegto atļauju kredītiestādes filiāles atvēršanai ārvalstī.

(Grozīts ar FKTK 25.02.2015. noteikumiem Nr.25)

VII. Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību reorganizācija

24. Lai Komisija atļautu reorganizēt kredītiestādi vai krājaizdevu sabiedrību, visas reorganizācijas procesā iesaistītās komercsabiedrības iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

24.1. vadītāju parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti, t.sk. norādīta informācija par reorganizācijas iemesliem. Kredītiestāde papildus sniedz arī informāciju par tām dalībvalstīm, kurās kredītiestādei ir kreditori;

24.2. pēc reorganizācijas pabeigšanas par stāvokli pirmajā darbības dienā sagatavotu darbību turpinošo kredītiestāžu bilanci (4. pielikums) vai krājaizdevu sabiedrību bilanci (5.pielikums) un saskaņā ar tās datiem veiktu pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķinu.

(FKTK 25.02.2015. noteikumu Nr.25 redakcijā)

25. (Svītrots ar FKTK 25.02.2015. noteikumiem Nr.25)

26. (Svītrots ar FKTK 25.02.2015. noteikumiem Nr.25)

27. Pēc atļaujas reorganizēt kredītiestādi vai krājaizdevu sabiedrību saņemšanas un reorganizācijas reģistrācijas Komisija anulē licences kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības darbībai tām reorganizētajām kredītiestādēm vai krājaizdevu sabiedrībām, kuras vairs neturpina savu darbību.

VIII. Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību jaunu finanšu pakalpojumu sniegšanas sākšana

28. Ja kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība plānojusi sākt jaunu, līdz šim nesniegtu finanšu pakalpojumu sniegšanu vai būtiski grozīt kāda finanšu pakalpojuma sniegšanas kārtību, kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība ne vēlāk kā 30 dienas iepriekš par to rakstveidā informē Komisiju, vienlaikus iesniedzot attiecīgo risku pārvaldīšanas politiku un procedūru aprakstu.

29. Lai krājaizdevu sabiedrība saņemtu atļauju sākt veikt darījumus, kas pēc būtības ir līdzīgi Krājaizdevu sabiedrību likumā minētajiem finanšu pakalpojumiem, tā iesniedz Komisijai attiecīgo risku pārvaldīšanas politiku un procedūru aprakstu.

VIII.1 Kredītiestāžu paziņojums par nodomu izmaksāt dividendes (arī ārkārtas dividendes)

(Nodaļa FKTK 05.12.2014. noteikumu Nr.289 redakcijā)

29.1 Kredītiestāde, paziņojot par nodomu izmaksāt dividendes, iesniedz Komisijai iesniegumu, norādot paredzamo dividenžu apmēru, kuram pievieno šādus dokumentus:

29.11. kredītiestādes gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par kredītiestādes gada pārskatu;

29.12. citu papildu informāciju, kas nepieciešama, lai Komisija varētu izvērtēt vai dividenžu izmaksas rezultātā kredītiestāde turpmāk spēs ievērot Kredītiestāžu likumā un tieši piemērojamajos Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktos rādītājus un ierobežojumus.

29.2 Kredītiestāde, paziņojot par nodomu izmaksāt ārkārtas dividendes, iesniedz Komisijai iesniegumu, norādot paredzamo dividenžu apmēru, kuram pievieno šādus dokumentus:

29.21. starpperioda finanšu pārskatus par periodu, par kuru tiek noteiktas ārkārtas dividendes, ja no pārskata gada sākuma līdz ārkārtas dividenžu noteikšanas datumam ir pagājuši mazāk nekā seši mēneši;

29.22. starpperioda finanšu pārskatus par periodu, par kuru tiek noteiktas ārkārtas dividendes, kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par kredītiestādes starpperioda finanšu pārskatiem, ja no pārskata gada sākuma līdz ārkārtas dividenžu noteikšanas datumam ir pagājuši seši mēneši vai vairāk;

29.23. citu papildu informāciju, kas nepieciešama, lai Komisija varētu izvērtēt vai dividenžu izmaksas rezultātā kredītiestāde turpmāk spēs ievērot Kredītiestāžu likumā un tieši piemērojamajos Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktos rādītājus un ierobežojumus.

29.3 Noteikumu 29.2 punktā minētos starpperioda finanšu pārskatus sagatavo atbilstoši gada pārskata sagatavošanu regulējošā normatīvā akta prasībām vai 34. Starptautiskā grāmatvedības standarta prasībām.

IX. Kredītiestāžu dividenžu (arī ārkārtas dividenžu) izmaksa, ja zvērināta revidenta ziņojums ir ar piezīmēm

(Nodaļa FKTK 05.12.2014. noteikumu Nr.289 redakcijā)

30. Lai kredītiestāde saņemtu atļauju izmaksāt dividendes (arī ārkārtas dividendes), ja zvērināta revidenta ziņojums par kredītiestādes finanšu pārskatiem ir ar piezīmēm vai zvērināts revidents ir atteicies sniegt atzinumu vai arī sniedzis negatīvu atzinumu, kredītiestāde iesniedz Komisijai iesniegumu, norādot paredzamo dividenžu (arī ārkārtas dividenžu) apmēru un paskaidrojot zvērināta revidenta piezīmju, atteikuma sniegt atzinumu vai sniegtā negatīvā atzinuma iemeslus.

IX.1 Krājaizdevu sabiedrību paziņojums par nodomu izmaksāt dividendes

(Nodaļa FKTK 05.12.2014. noteikumu Nr.289 redakcijā)

30.1 Krājaizdevu sabiedrība, paziņojot par nodomu izmaksāt dividendes, iesniedz Komisijai iesniegumu, norādot paredzamo dividenžu apmēru, kuram pievieno šādus dokumentus:

30.11. krājaizdevu sabiedrības gada pārskatu kopā ar krājaizdevu sabiedrības revīzijas komisijas vai Krājaizdevu sabiedrību likuma 23. panta otrajā daļā minētajā gadījumā zvērināta revidenta ziņojumu par krājaizdevu sabiedrības gada pārskatu;

30.12. citu papildu informāciju, kas nepieciešama, lai Komisija varētu izvērtēt vai dividenžu izmaksas rezultātā krājaizdevu sabiedrība turpmāk spēs ievērot kapitāla pietiekamības prasības un riska darījumu ierobežojumus.

X. Kredītiestāžu filiāļu atvēršana dalībvalstīs un finanšu pakalpojumu sniegšana dalībvalstīs, neatverot filiāli

31. Kredītiestāde, kura vēlas atvērt filiāli dalībvalstī, iesniedz Komisijai paziņojumu angļu valodā saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 27. augusta īstenošanas regulas Nr. 926/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām paziņojumiem attiecībā uz tiesību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (tālāk tekstā – Īstenošanas regula) un Eiropas Komisijas 2014. gada 4. jūnija deleģētās regulas Nr. 1151/2014, ar ko saistībā ar informāciju, kura jāsniedz, ja tiek izmantotas tiesības veikt uzņēmējdarbību un īstenota pakalpojumu sniegšanas brīvība, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, prasībām (tālāk tekstā – Deleģētā regula). Papildus kredītiestāde dokumentus un paziņojumus iesniedz latviešu valodā ar pievienotu dokumentu tulkojumu tās valsts valodā, kurā kredītiestāde plāno atvērt filiāli. Ja šāda iespēja paredzēta attiecīgajā dalībvalstī, kredītiestāde var iesniegt arī dokumentu tulkojumu angļu valodā.

(FKTK 25.02.2015. noteikumu Nr.25 redakcijā)

32. Kredītiestāde, kura vēlas sākt finanšu pakalpojumu sniegšanu dalībvalstī, neatverot filiāli, iesniedz Komisijai paziņojumu angļu valodā saskaņā ar Īstenošanas regulas un Deleģētās regulas prasībām.

(FKTK 25.02.2015. noteikumu Nr.25 redakcijā)

XI. Ārvalstu un dalībvalstu kredītiestāžu pārstāvniecību atvēršana

(Nodaļas nosaukums FKTK 09.12.2011. noteikumu Nr.305 redakcijā)

33. Ārvalsts vai dalībvalsts kredītiestāde rakstveidā paziņo Komisijai par ārvalsts vai dalībvalsts kredītiestādes pārstāvniecības atvēršanu Latvijas Republikā ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc ieraksta izdarīšanas Komercreģistrā. Ārvalsts vai dalībvalsts kredītiestādes pilnvarota amatpersona iesniedz Komisijai paziņojumu (8. pielikums) par ārvalsts vai dalībvalsts kredītiestādes pārstāvniecības atvēršanu. Komisija nekavējoties paziņo ārvalsts vai dalībvalsts kredītiestādes uzraudzības institūcijai par minētā paziņojuma saņemšanu.

(Grozīts ar FKTK 09.12.2011. noteikumiem Nr.305)

34. Ja ārvalsts vai dalībvalsts kredītiestāde nolemj slēgt kredītiestādes pārstāvniecību, kura darbojas Latvijas Republikā, tā par šo lēmumu rakstveidā informē Komisiju ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc pārstāvniecības izslēgšanas no Komercreģistra.

(Grozīts ar FKTK 09.12.2011. noteikumiem Nr.305)

XII. Informācijas par amatpersonām sniegšana

35. Lai Komisija pārliecinātos par šo noteikumu 2.5.3. punktā minētās amatpersonas atbilstību Kredītiestāžu likuma prasībām, kredītiestāde, 30 darbdienas pirms amata kandidāts sāk pildīt savus pienākumus vai tiek atkārtoti ievēlēts tajā pašā amatā, iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

35.1. rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

35.2. kredītiestādes kompetentas pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai tā projektu, kas satur lēmumu vai apliecina nodomu par amatpersonas kandidatūras izvirzīšanu attiecīgā amata pienākumu pildīšanai;

35.3. amatpersonas kandidatūru raksturojošos dokumentus: piemērotības un atbilstības novērtējuma anketu (2. pielikums), izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV – vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot amatus) un izglītības, goda rakstu (apbalvojumu, t.sk. kā vadītājam) dokumentu kopijas. Ja iespējams, pievieno atsauksmes no darba devējiem par pēdējiem trim gadiem;

35.4. kredītiestādes veikto kandidāta piemērotības novērtējumu;

35.5. valsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka amatpersonas kandidāts nav persona (tikai nerezidentiem):

35.5.1. kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, arī ļaunprātīgu bankrotu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas);

35.5.2. pret kuru krimināllieta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigta, arī tad, ja krimināllieta pret personu izbeigta uz nereabilitējoša pamata;

35.6. informāciju par kredītiestādes padomes vai valdes locekļu funkciju sadalījumu pēc amatpersonas kandidāta ievēlēšanas vai pārvēlēšanas amatā, t.sk. kredītiestādes organizatorisko struktūru, kur skaidri norādīts pakļautībā esošas struktūrvienības;

35.7. amatpersonas kandidāta apliecinājumu par atļauju personas datu apstrādei:

35.7.1. nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes amatpersonas kandidāti – šo noteikumu 11. un 16. pielikumu;

35.7.2. mazāk nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes amatpersonas kandidāti – šo noteikumu 16. pielikumu.

(FKTK 25.07.2017. noteikumu Nr. 117 redakcijā)

35.1 Ja izmaiņas kredītiestādes padomes sastāvā ir notikušas, vienam vai vairākiem padomes locekļiem atstājot amatu, izņemot gadījumu, kad vienlaicīgi tiek samazināts arī kredītiestādes statūtos noteiktais padomes locekļu skaits, kredītiestāde Komisijai iesniedz šo noteikumu 35. punktā minēto informāciju un dokumentus par tiem padomes locekļiem, kas tiek ievēlēti no jauna. Ja padomes locekļi, kuri tiek ievēlēti amatā atkārtoti, netiek atkārtoti vērtēti, kredītiestāde to pamato iesniegumā.

(FKTK 25.02.2015. noteikumu Nr. 25 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 17.08.2016. noteikumiem Nr. 138)

35.2 Lai Komisija pārliecinātos par šo noteikumu 2.5.3. punktā minētās amatpersonas atbilstību Krājaizdevu sabiedrību likuma prasībām, krājaizdevu sabiedrība, 30 dienas pirms amata kandidāts sāk pildīt savus pienākumus vai tiek atkārtoti ievēlēts tajā pašā amatā, iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

35.21. rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

35.22. krājaizdevu sabiedrības kompetentas pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai tā projektu, kas satur lēmumu vai apliecina nodomu par amatpersonas kandidatūras izvirzīšanu attiecīgā amata pienākumu pildīšanai;

35.23. amatpersonas kandidatūru raksturojošos dokumentus: paziņojumu (2a. pielikums), izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV – vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī amatus, pilnvaru apjomu un veiktās funkcijas, t.sk. norādot padoto darbinieku skaitu) un izglītības, goda rakstu (apbalvojumu, t.sk. kā vadītājam) dokumentu kopijas. Ja iespējams, pievieno atsauksmes no darba devējiem par pēdējiem trim gadiem;

35.24. valsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka amatpersonas kandidāts nav persona (tikai nerezidentiem), kura ir:

35.24.1. sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas);

35.24.2. saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un pret kuru kriminālprocess ir izbeigts uz nereabilitējoša pamata;

35.25. amatpersonas kandidāta apliecinājumu par atļauju personas datu apstrādei – šo noteikumu 16. pielikumu.

(FKTK 25.07.2017. noteikumu Nr. 117 redakcijā)

36. (Svītrots ar FKTK 25.02.2015. noteikumiem Nr.25)

37. Kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas Komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā informē Komisiju par izmaiņām kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības padomes vai valdes locekļu sastāvā vai ārvalsts kredītiestādes filiāles vadītāja maiņu.

37.1 Kredītiestāde rakstveidā, paskaidrojot iemeslus, paziņo Komisijai, ja amatpersona netiek ievēlēta (iecelta) amatā vai pārtrauc pildīt amata pienākumus.

(FKTK 25.07.2013. noteikumu Nr.165 redakcijā)

37.2 Ja amatpersonai kāda būtiska notikuma vai apstākļu dēļ mainās tās piemērotības novērtējums, kredītiestāde par to informē Komisiju.

(FKTK 25.07.2013. noteikumu Nr.165 redakcijā)

37.3 Kredītiestāde sagatavo sarakstu ar personām (darbiniekiem), kas kredītiestādē pilda pamatfunkcijas, un to katru gadu līdz 1. februārim rakstveidā iesniedz Komisijai par stāvokli iepriekšējā gada 31. decembrī.

(FKTK 25.02.2015. noteikumu Nr.25 redakcijā)

37.4 Ja Komisijai tiek iesniegti dokumenti šo noteikumu II, III, IV, VI, X, XI un XII nodaļā minēto licenču kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai saņemšanai vai atsevišķu kredītiestāžu vai krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanai, kredītiestāde (11.16. pielikums) un krājaizdevu sabiedrība (16. pielikums) iesniedz arī attiecīgās personas apliecinājumu par atļauju personas datu apstrādei.

(FKTK 17.08.2016. noteikumu Nr. 138 redakcijā)

XIII. Ciešas attiecības

38. Par ciešu attiecību izveidošanos vai izmaiņām tajās kredītiestāde rakstveidā paziņo Komisijai ne vēlāk kā 30 dienas pēc ciešu attiecību izveidošanās vai izmaiņām tajās.

39. Paziņojumā par personām, ar kurām kredītiestādei ir ciešas attiecības, norāda:

39.1. par fiziskajām personām:

39.1.1. rezidentiem – vārdu, uzvārdu, personas kodu un ciešo attiecību veidu, apmēru (procentos);

39.1.2. nerezidentiem – vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un vietu, ciešo attiecību veidu, apmēru (procentos);

39.2. par komercsabiedrībām – firmu (nosaukumu), reģistrācijas numuru un vietu, ciešo attiecību veidu, apmēru (procentos) un norādi, ja komercsabiedrība sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus.

(Grozīts ar FKTK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 117)

40. Par ciešām attiecībām dalības veidā kredītiestāde paziņo Komisijai tikai tādā gadījumā, ja:

40.1. ieguldījums dod iespēju īstenot ietekmi uz komercsabiedrības vadību vai finanšu politiku;

40.2. ieguldījums nav klasificējams kā tirdzniecības nolūkā turēts vai pārdošanai pieejams aktīvs;

40.3. ciešās attiecībās esošā komercsabiedrība sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus.

41. Kredītiestāde sagatavo pārskatu par personām, ar kurām tai ir ciešas attiecības, un to katru gadu līdz 1. februārim rakstveidā iesniedz Komisijai par stāvokli iepriekšējā gada 31. decembrī. Saistību ar personām, kurām ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, attēlo grafiski vai sniedz saraksta veidā.

42. Ja ciešās attiecībās esoša komercsabiedrība sāk vai izbeidz sniegt ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, kredītiestāde par to rakstveidā paziņo Komisijai ne vēlāk kā 30 dienas pēc minēto pakalpojumu sniegšanas sākšanas vai izbeigšanas.

XIV. Informācija par juridiskās adreses maiņu

43. Kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības juridiskās adreses maiņas reģistrācijas Komercreģistrā vai Uzņēmumu reģistrā par to rakstveidā informē Komisiju.

XV. Informācija par kredītiestādes pamatkapitāla sadalījumu

44. Kredītiestāde katru gadu līdz 1. februārim iesniedz Komisijai informāciju par kredītiestādes pamatkapitāla sadalījumu akcionāru, valstu un investīciju apmēra griezumā (9. pielikums) par stāvokli iepriekšējā gada 31. decembrī.

XVI. Informācija par kredītiestādes struktūrvienībām

45. Kredītiestāde reizi gadā ne vēlāk kā nākamā gada 31. janvārī iesniedz Komisijai kredītiestādes filiāļu, pārstāvniecību un citu tās struktūrvienību (norēķinu grupu, klientu apkalpošanas centru u.tml.) sarakstu (10. pielikums) par laika periodu no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

XVII. Iesniegumu un paziņojumu izskatīšanas kārtība

46. (Svītrots ar FKTK 25.02.2015. noteikumiem Nr.25)

46.1 Komisija izsniedz licenci triju darbdienu laikā no dienas, kad no kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības saņemts lēmums par tās reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā.

(FKTK 17.08.2016. noteikumu Nr. 138 redakcijā)

47. Kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības nosaukuma (firmas) maiņas gadījumā Komisija licenci pārreģistrē triju darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.

48. Licences nosacījumu maiņas gadījumā iesniegumu par licences pārreģistrāciju Komisija izskata un lēmumu par licences pārreģistrāciju vai atteikumu pieņem 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.

49. Licences nozaudēšanas gadījumā Komisija izsniedz atkārtotu licenci triju darbdienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas.

(Grozīts ar FKTK 25.02.2015. noteikumiem Nr.25)

50. Komisija šo noteikumu 20.22., 24.26., 29.1, 29.2, 30., 30.1 35. un 35.2 punktā noteiktos iesniegumus vai citus dokumentus izskata 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto dokumentu saņemšanas.

(FKTK 25.07.2017. noteikumu Nr. 117 redakcijā)

51. Ja iesniegumu vai citu dokumentu izskatīšanas laikā šajos noteikumos minētajos dokumentos tiek izdarīti grozījumi, kredītiestāde, ārvalsts kredītiestādes filiāle, ārvalsts kredītiestādes pārstāvniecība vai krājaizdevu sabiedrība nekavējoties iesniedz Komisijai attiecīgos precizētos dokumentus.

(Grozīts ar FKTK 25.02.2015. noteikumiem Nr.25)

52. Kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība var neiesniegt Komisijai dokumentus, kuri ir iegūstami no Latvijas Republikas publiskajiem reģistriem.

53. Ja šajos noteikumos noteiktajos gadījumos iesniedzami dokumenti, kuri jau ir Komisijas rīcībā un kuros ietvertajā informācijā nav notikušas izmaiņas, tad attiecīgos dokumentus neiesniedz atkārtoti un Komisijai iesniedzamajā iesniegumā norāda, ka attiecīgie dokumenti ir iesniegti Komisijai un tajos ietvertajā informācijā no iesniegšanas brīža Komisijai nav notikušas izmaiņas.

53.1 Krājaizdevu sabiedrība, veicot grozījumus šo noteikumu 15.4. punktā noteiktajā dokumentā, 10 darbdienu laikā pēc grozījumu apstiprināšanas iesniedz to Komisijai.

(FKTK 17.08.2016. noteikumu Nr. 138 redakcijā)

XVIII. Noslēguma jautājums

54. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

54.1. Komisijas 2002. gada 24. maija noteikumi Nr. 153 “Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbības licenču un atļauju izsniegšanas noteikumi”;

54.2. Komisijas 2002. gada 6. decembra noteikumi Nr. 328 “Kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju saņemšanas un informācijas sniegšanas noteikumi”.

XIX. Pārejas noteikumi

(Nodaļa FKTK 25.07.2013. noteikumu Nr.165 redakcijā)

55. Kredītiestāde līdz 31.08.2013. iesniedz Komisijai sarakstu ar personām (darbiniekiem), kas kredītiestādē pilda pamatfunkcijas.

56. Kredītiestāde līdz 31.10.2013. izstrādā amatpersonu piemērotības novērtēšanas politiku un līdz 31.03.2014. veic amatpersonu piemērotības novērtēšanu un par tās rezultātiem informē Komisiju.

(Grozīts ar FKTK 21.11.2013. noteikumiem Nr.254)

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. septembra Direktīvas 2000/46/EK par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 4. aprīļa Direktīvas 2001/24/EK par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju;

3) Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvas 2003/48/EK par tādu ienākumu aplikšanu ar nodokļiem, kas gūti kā procentu maksājumi par uzkrājumiem;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvas 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 9. marta Direktīvas 2005/1/EK, ar ko groza Padomes direktīvas 73/239/EEK, 85/611/EEK, 91/675/EEK, 92/49/EEK un 93/6/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK un 2002/87/EK, lai izveidotu finanšu pakalpojumu komiteju jaunu organizatorisko struktūru;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 14. jūnija Direktīvas 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (pārstrādāta versija);

7) Padomes 1968. gada 9. marta Pirmās direktīvas 68/151/EEK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses;

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 15. jūlija Direktīvas 2003/58/EK, ar ko Padomes direktīvu 68/151/EEK groza attiecībā uz atklātības prasībām dažāda veida uzņēmējsabiedrībām;

9) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvas 2007/44/EK, ar ko groza Padomes direktīvu 92/49/EEK un direktīvas 2002/83/EK, 2004/39/EK, 2005/68/EK un 2006/48/EK attiecībā uz procedūras noteikumiem un vērtēšanas kritērijiem, kas piemērojami, veicot piesardzīgu novērtējumu par līdzdalības iegūšanu un palielināšanu finanšu nozarē.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja I.Krūmane
1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr.112

FKTK112-PIEL1.JPG (83166 bytes)

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 112

(Pielikums FKTK 25.07.2017. noteikumu Nr. 117 redakcijā)

PIEMĒROTĪBAS UN ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒJUMA ANKETA

Anketas aizpildīšanas mērķis

Šajā anketā ietvertā informācija sniegs iespēju veikt amatā apstiprināmās personas piemērotības novērtējumu kredītiestāžu uzraudzības ietvaros. Anketa interpretējama saistībā ar Direktīvas 2013/36/ES (KPD IV)1 91. pantu un atbilstoši Kredītiestāžu likumam un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr. 112 "Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi".

Uz visiem anketas jautājumiem jāsniedz precīzas un pilnīgas atbildes. Ja sniegtā informācija būs neprecīza vai nepilnīga, anketas apstrāde var ieilgt. Par nepatiesas, nepilnīgas vai maldinošas informācijas sniegšanu apzināti vai nolaidības dēļ var tikt piemērots sods saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un tas var radīt šaubas par amatā apstiprināmās personas piemērotību.

Lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 57. panta 1.3 daļu Finanšu un kapitāla tirgus komisija vai Eiropas Centrālā banka uzsāk amatā apstiprināmās personas piemērotības novērtēšanu pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Papildus norādītajai informācijai gan amatā apstiprināmajai personai, gan kredītiestādei ir pienākums atklāt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai jebkādu informāciju, kuru tai būtu pamatots iemesls zināt.

Kam jāizpilda un jāparaksta anketa

Amatā apstiprināmā persona un kredītiestāde ir līdzatbildīgas par pilnīgas un precīzas informācijas sniegšanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai saistībā ar (ierosināto) iecelšanu amatā. Attiecīgie apliecinājumi un paraksti attiecas uz visu šajā anketā ietverto informāciju. Kredītiestādes vārdā anketa jāparaksta personai (personām), kas ir pilnvarota(-s) pārstāvēt kredītiestādi saistībā ar amatpersonu piemērotības novērtējumu.

Kā jāiesniedz anketa

Aizpildīta un parakstīta veidlapa jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai kopā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009. normatīvo noteikumu Nr. 112 "Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" 35. punktā minētajiem dokumentiem.

Kā anketa tiks apstrādāta

Mazāk nozīmīgo uzraudzīto kredītiestāžu anketas apstrādās Finanšu un kapitāla tirgus komisija un paziņos kredītiestādei novērtējuma rezultātu. Nozīmīgo uzraudzīto kredītiestāžu anketas kopīgi apstrādās Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Eiropas Centrālā banka. Novērtējuma rezultātu kredītiestādei paziņos Eiropas Centrālā banka.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā

Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (tālr. 6777 4800;
e-pasts: fktk@fktk.lv).

Amatā apstiprināmās personas apliecinājums

 

Ar šo apakšā parakstījusies persona

☐ apliecina, ka anketā sniegtā informācija atbilstoši tās rīcībā esošajām ziņām ir precīza un pilnīga;

 

☐ apliecina, ka nekavējoties paziņos kredītiestādei par jebkurām būtiskām izmaiņām* sniegtajā informācijā;

 

☐ atļauj Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pieprasīt ziņas un iegūt papildu informāciju, kas, pēc tās domām, ir atbilstoša, lai noskaidrotu un apstiprinātu informāciju, ko tā uzskata par svarīgu atbilstības un piemērotības novērtējuma veikšanai;

 

☐ apliecina, ka apzinās pienākumus, kas noteikti Eiropas un nacionālajos tiesību aktos un starptautiskajos standartos, tostarp noteikumos, ētikas kodeksos, norādījumos, vadlīnijās un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Eiropas Centrālās bankas un Eiropas Banku iestādes izdotos noteikumos vai direktīvās, kas attiecas uz amatu, saistībā ar kuru tiek gaidīts pozitīvs novērtējums, un apstiprina arī apņemšanos nodrošināt turpmāku atbilstību tiem.

 

Vārds un uzvārds:

 

Paraksts:

 

Datums:

 

* Būtiskas izmaiņas ir izmaiņas, kas var ietekmēt amatā apstiprināmās personas atbilstību.

 

Kredītiestādes apliecinājums

 

Ar šo apakšā parakstījusies persona

☐ apliecina, ka anketā sniegtā informācija atbilstoši tās rīcībā esošajām ziņām ir precīza un pilnīga;

 

☐ apliecina, ka kredītiestāde nekavējoties paziņos Finanšu un kapitāla tirgus komisijai par jebkurām būtiskām izmaiņām* sniegtajā informācijā;

 

☐ apliecina, ka kredītiestāde ir pieprasījusi visu informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu amatā apstiprināmās personas piemērotību, un ka tā ir rūpīgi izvērtējusi šo informāciju, pieņemot lēmumu par amatā apstiprināmās personas atbilstību un piemērotību;

 

☐ apliecina, ka amata, saistībā ar kuru tiek gaidīts pozitīvs novērtējums, apraksts precīzi atspoguļo tos kredītiestādes darbības aspektus, par kuriem atbildību kredītiestāde vēlas uzticēt amatā apstiprināmajai personai;

 

☐ apstiprina, ka kredītiestāde, pamatojoties uz pienācīgu un rūpīgu pārbaudi un izvērtējot normatīvajos aktos noteikto atbilstības un piemērotības kritēriju izpildi, uzskata, ka amatā apstiprināmā persona ir atbilstoša un piemērota attiecīgās funkcijas izpildei saskaņā ar šo anketu;

 

☐ apstiprina, ka kredītiestāde ir informējusi amatā apstiprināmo personu par normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem, kas saistīti ar attiecīgās funkcijas izpildi saskaņā ar šo anketu;

 

☐ apstiprina, ka ir pilnvarota sagatavot šo paziņojumu/iesniegumu un kredītiestādes vārdā sniegt šos apliecinājumus un parakstīt anketu.

 

Kredītiestādes nosaukums:

 

Vārds un uzvārds:

 

Amats:

 

Paraksts:

 

Datums:

 

* Būtiskas izmaiņas ir izmaiņas, kas var ietekmēt amatā apstiprināmās personas atbilstību.

1. Ziņas par kredītiestādi un amatā apstiprināmo personu

a)Informācija par kredītiestādi
 Ziņas par kredītiestādi, kas iesniedz anketu
(nosaukums/valsts reģistrācijas numurs/LEI kods)
 
 Kredītiestādes kontaktpersona
(vārds un uzvārds/e-pasts/tālruņa numurs)
 
 Vai kredītiestāde ir nozīmīgā uzraudzītā kredītiestāde KPD IV izpratnē?☐ JĀ

☐ NĒ

b)Personas dati
 Vārds un uzvārds
 Vārds 
 Uzvārds 
 Zinātniskais, profesionālais nosaukums, tituls 
 Vārda varianti 
 Iepriekšējais vārds/uzvārds
 Vārds 
 Uzvārds 
 Vārda/uzvārda maiņas datums un iemesls 
 Pašreizējā dzīvesvieta
 Adrese 
 Pilsēta 
 Valsts 
 Kopš kura laika dzīvojat šajā dzīvesvietā (datums) 
 Līdz kuram laikam dzīvosiet šajā dzīvesvietā (datums) 
 Pastāvīgā dzīvesvieta (ja atšķiras no pašreizējās dzīvesvietas)
 Adrese 
 Pilsēta 
 Valsts 
 Kopš kura laika dzīvojat šajā dzīvesvietā (datums) 
 Līdz kuram laikam dzīvosiet šajā dzīvesvietā (datums) 
 Cita informācija
 Dzimšanas datums 
 Dzimšanas vieta 
 Pilsonība 
 Derīgas personas apliecības/pases numurs 
 Personas apliecības/pases izdevējvalsts 
 Personas apliecības/pases derīguma termiņš 
 Kontakttālruņa numurs (norādīt arī valsts kodu) 
 E-pasta adrese 
c)Uzraudzības iestāžu agrākie lēmumi par apstiprināšanu/neapstiprināšanu amatā finanšu sektorā

Ja kredītiestāde, kurā plānots apstiprināt amatā personu, ir mazāk nozīmīgā uzraudzītā kredītiestāde, var nenorādīt lēmumus, kurus pieņēma Finanšu un kapitāla tirgus komisija

 

Uzraudzības iestādes nosaukums

Organizācijas vai iestādes nosaukums

Amats un pienākumi

Sākuma datums

Beigu datums

Novērtējuma datums

Novērtējuma slēdziens (neapstiprināšanas gadījumā sniegt skaidrojumu d) sadaļā)

        
        
d)Ja pieņemts lēmums par neapstiprināšanu amatā, norādīt iemeslus:
  

2. Amats, par kuru tiek iesniegta anketa

a)Lūdzam norādīt amatu, kuru kredītiestādē pildīs apstiprināmā persona (atbilstoši anketas iesniegšanas brīdī pieejamai informācijai)
 Lūdzam norādīt amata nosaukumu atbilstoši kredītiestādes organizatoriskajai struktūrai:

 

 Lūdzam atzīmēt atbilstošo/-os amatu/-us, ko apstiprināmā persona pildīs kredītiestādē:

☐ Valdes priekšsēdētājs (CEO)

☐ Valdes loceklis

☐ Valdes loceklis (CRO)

☐ Valdes loceklis (CCO)

☐ Valdes loceklis (CFO)

☐ Padomes priekšsēdētājs

☐ Padomes loceklis

☐ Iekšējā audita dienesta vadītājs

☐ Risku direktors

☐ Par darbības atbilstības kontroli atbildīgā persona

☐ Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgā persona

☐ Ārvalsts kredītiestādes filiāles vadītājs

☐ Kredītiestādes filiāles citā dalībvalstī vadītājs

☐ Prokūrists

☐ Cits amats (lūdzam norādīt): Klikšķiniet šeit, lai ievadītu tekstu.

b)Lūdzam norādīt funkcijas, kas noteiktas šim/-iem amatam/-iem, t.sk. svarīgākos amata uzdevumus, pienākumus, pakļautībā esošās struktūrvienības un darbinieku skaitu. Lūdzam norādīt citas funkcijas, kuras attiecīgā persona pildīs kredītiestādē (ja tādas ir)
  
 Lūdzam norādīt arī, kādu vadības struktūras komiteju vai citu (vadības) komiteju sastāvā būs attiecīgā persona (ja tādas ir)
  
c)Lūdzam norādīt papildu informāciju saistībā ar plānoto amata pilnvaru termiņa sākuma datumu un ilgumu
 

(Plānotais) amata pilnvaru termiņa sākuma datums

 

(Plānotais) amata pilnvaru termiņš

 Vai amatā apstiprināmā persona aizstās citu personu?☐ JĀ

☐ NĒ

 Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", norādiet šīs personas vārdu/uzvārdu, kā arī iemeslu, kāpēc šī persona pārtrauca pildīt amata pienākumu kredītiestādē
  
 Vai iesniegums tiek iesniegts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem?☐ JĀ

☐ NĒ

 Ja atbilde uz jautājumu ir "NĒ", norādiet iemeslu
  
d)Saistība starp amatā apstiprināmo personu un kredītiestādi
 ☐ Līgums par pakalpojumu sniegšanu

☐ Partneris/akcionārs

☐ Darbinieks

☐ Cita (lūdzam paskaidrot):

 

3. Reputācija

a)Vai Jums2 iepriekš bijis notiesājošs spriedums krimināllietā vai būtiskā (t.i., tādā, kas ietekmē reputāciju vai būtiski ietekmē finanšu stabilitāti) civillietā vai administratīvā lietā (t.sk. pārsūdzības procesā esošs notiesājošs spriedums)?☐ JĀ

☐ NĒ

 Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam sniegt sīkāku informāciju, īpaši par to, kāda ir apsūdzības būtība, cik ilgs laiks pagājis kopš apsūdzības pamatā esošā pārkāpuma, kāds ir gaidāmais sods notiesājoša sprieduma gadījumā, kāda bijusi amatā apstiprināmās personas uzvedība pēc pārkāpuma, vai amatā apstiprināmā persona demonstrējusi profesionālu savas rīcības izpratni, kādā posmā ir tiesas process, kā arī minēt jebkādus citus atbildību mīkstinošus vai pastiprinošus faktorus
  

 

b)Vai pret Jums ir ierosināta krimināllieta vai būtiska (t.i., tāda, kas ietekmē reputāciju vai būtiski ietekmē finanšu stabilitāti) civillieta vai administratīvā lieta (t.sk. saņemts oficiāls paziņojums par izmeklēšanas sākšanu vai lietas nodošanu tiesai)?☐ JĀ

☐ NĒ

 Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam sniegt sīkāku informāciju, īpaši par to, kāda ir apsūdzības būtība, cik ilgs laiks pagājis kopš apsūdzības pamatā esošā pārkāpuma, kāds ir paredzamais sods notiesājoša sprieduma gadījumā, kādā posmā ir tiesas process, kā arī minēt jebkādus citus atbildību mīkstinošus vai pastiprinošus faktorus
  

 

c)Vai Jūs esat kādreiz saukts/-a pie disciplināratbildības (t.sk. atzīšana par nepiemērotu komercsabiedrības direktora/vadītāja amatam, atcelšana no atbildīga amata u.tml.)?☐ JĀ

☐ NĒ

 Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk
  

 

d)Vai esat bijis/-usi vadītājs/-a komercsabiedrībā, kura bankrotējusi, vai attiecībā uz Jums agrāk īstenota vai pašlaik tiek īstenota bankrota, maksātnespējas vai līdzīga procedūra?☐ JĀ

☐ NĒ

 Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk (t.sk. norādīt, vai bankrots vai maksātnespēja bija brīvprātīga; norādīt firmu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru un valsti, datumu, kad apstiprināts process)
  

 

e)Vai kāds no 3. sadaļā minētajiem procesiem atrisināts ārpustiesas ceļā vai alternatīvā strīdu izšķiršanas procesā?☐ JĀ

☐ NĒ

 

Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk

  

 

f)Vai esat iekļauts/-a kādā parādnieku sarakstā (piemēram, nodokļu parādnieku reģistrā), vai par Jums ir negatīva informācija Kredītu reģistrā, vai Jums ir veikta parādu piedziņas procedūra?☐ JĀ

☐ NĒ

 

Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk

  

 

g)Vai Jums ir atteikta, anulēta vai pārtraukta reģistrācija, autorizācija, dalībnieka statuss vai licence jebkurā profesionālā vai uzņēmējdarbības jomā?☐ JĀ

☐ NĒ

 

Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk

  

 

h)Vai Jums ir piemērotas valsts iestāžu vai profesionālu organizāciju sankcijas vai sākts izmeklēšanas process vai piespiedu izpildes procedūra?☐ JĀ

☐ NĒ

 

Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk

 

i)Vai kredītiestāde ir izskatījusi jautājumu par kādu konkrētu Jūsu reputācijas aspektu?☐ JĀ

☐ NĒ

 

Ja atbilde ir "JĀ", lūdzam sīkāk norādīt šādas izskatīšanas būtību un iznākumu

  

 

4. Pieredze

a)Izglītība (akadēmiskais vai zinātniskais grāds/sertifikāts)Studiju jomaStudiju periodsIzglītības iestāde (universitāte, studiju centrs)
     
     
     
b)Praktiskā pieredze kredītiestāžu/finanšu jomā
 AmatsGalvenie pienākumiOrganizācija, uzņēmums utt.Lielums3Pakļautībā esošo darbinieku skaitsDarbības jomasNoLīdzAiziešanas iemesls
          
          
          
c)Cita būtiska pieredze augstākās vadības4 līmeņa amatā ārpus finanšu sektora
 AmatsGalvenie pienākumiOrganizācija, uzņēmums utt.Lielums5Pakļautībā esošo darbinieku skaitsDarbības jomasNoLīdzAiziešanas iemesls
          
          
          
d)Cita atbilstoša pieredze ārpus finanšu sektora (piemēram, darbība akadēmiskajā, juridisko pakalpojumu, informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu, cilvēkresursu, politikas vai citā nekomerciālā jomā)
 AmatsGalvenie pienākumiOrganizācija, uzņēmums utt.Lielums6Pakļautībā esošo darbinieku skaitsDarbības jomasNoLīdzAiziešanas iemesls
          
          
          
e)Sniedzot atbildes uz iepriekšējiem jautājumiem, lūdzam ņemt vērā, ka attiecībā uz pieredzes līmeni būtiski ir šādi kritēriji (kas vajadzības gadījumā jānorāda): vadošā amata veids un hierarhijas līmenis; uzņēmējdarbības veids un sarežģītība uzņēmumā, kurā tika ieņemts amats, t.sk. uzņēmuma organizatoriskā struktūra; kompetence, lēmumu pieņemšanas tiesības un pienākumi; pakļautībā esošo darbinieku skaits. Vajadzības gadījumā var norādīt papildu informāciju
  
f)Ja amatā apstiprināmajai personai nav atbilstošas pieredzes, lūdzam tālāk norādīt faktorus, kas to, iespējams, varētu kompensēt (piemēram, iestādes lielums, cita līdzvērtīga pieredze; zinātniskais vai akadēmiskais grāds/akadēmiskā pieredze; īpašas prasmes un zināšanas; vispārēja piemērotība; amats ar ierobežotām funkcijām, ko nosaka amata specifika; citi specifiski gadījumi)
  
  
g)Vispārējas zināšanas kredītiestāžu darbības jomā7:Novērtējums (augsts, vidēji augsts, vidēji zems, zems)
 a) finanšu tirgi; 
b) tiesiskais regulējums un prasības; 
c) stratēģiskā plānošana un izpratne par kredītiestādes darbības stratēģiju vai darbības ekonomisko pamatojumu (darbības plānu) un tā izpildi; 
d) risku pārvaldība (kredītiestādes galveno risku veidu apzināšana, novērtēšana, uzraudzība, kontrole un samazināšana, tostarp pieredze, kas tieši saistīta ar personas amata pienākumiem); 
e) kredītiestādes darbības efektivitātes izvērtēšana, efektīva pārvaldība, pārraudzības un kontroles izveide; 
f) kredītiestādes finanšu informācijas analīze, būtiskāko jautājumu, kas balstās uz šo informāciju, apzināšana un atbilstīgas kontroles un pasākumu īstenošana. 
h)Cita specifiska pieredze (norādīt)
  
  
i)Vai amatā apstiprināmā persona pirms iecelšanas amatā vai pirmajā gadā pēc iecelšanas amatā apmeklēs kādas profesionālās kompetences paaugstināšanas kursus?☐ JĀ

☐ NĒ

 Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk
 Kursu satursKursu nodrošinātājs (iekšēji organizēti vai ārēji organizēti, norādot ārējās organizācijas nosaukumu)NoLīdz
     
     
     

5. Interešu konflikts

a)

Vai Jums8 ir jebkāda veida personiskas attiecības9 ar:

– citiem vadības struktūras locekļiem (valde, padome) un/vai personām, kas pilda pamatfunkcijas kredītiestādē, mātesuzņēmumā/tā meitasuzņēmumā;
– personu, kurai ir būtiska līdzdalība kredītiestādē, mātesuzņēmumā/tā meitasuzņēmumā?

☐ JĀ

☐ NĒ

 

Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk

 

b)Vai Jums ir darījuma (biznesa) attiecības (privāti vai ar uzņēmuma starpniecību) ar kredītiestādi, mātesuzņēmumu/tā meitasuzņēmumu?☐ JĀ

☐ NĒ

 

Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt šādu informāciju:

- darījuma attiecību veida un satura apraksts;

- abu pušu saistības;

- uzņēmuma nosaukums, ja sadarbība notiek/notika ar uzņēmuma starpniecību;

- sadarbības periods.

 

c)Vai esat tieši vai netieši iesaistīts nepabeigtā tiesas procesā pret kredītiestādi, mātesuzņēmumu/tā meitasuzņēmumu?☐ JĀ

☐ NĒ

 Ja atbilde ir "JĀ", lūdzam norādīt iesaistīto kredītiestādi, tiesas procesa saturu un statusu
  
d)Vai pēdējos divos gados ir bijušas jebkādas profesionāla10 vai komerciāla rakstura attiecības ar:
– kredītiestādi, mātesuzņēmumu/tā meitasuzņēmumu;
– kredītiestādes, mātesuzņēmuma/tā meitasuzņēmuma konkurentiem?
☐ JĀ

☐ NĒ

 

Ja atbilde ir "JĀ", lūdzam sniegt sīkāku informāciju (ja pastāv komerciāla rakstura attiecības, lūdzam norādīt, kāda ir to (finansiālā) vērtība personas uzņēmējdarbībai vai ar šo personu personiskām vai darījuma attiecībām saistītu personu uzņēmējdarbībai)

 

e)

Vai Jums personīgi vai ar uzņēmuma, ar kuru Jums ir ciešas attiecības, starpniecību ir būtiska11 finansiāla līdzdalība (piemēram, līdzdalība kapitālā vai ieguldījumi) kredītiestādē, mātesuzņēmumā vai tā meitasuzņēmumos, vai arī kredītiestādes, mātesuzņēmuma vai tā meitasuzņēmumu konkurentu vai klientu uzņēmumos?

Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt šādu informāciju:

 Iestādes nosaukumsIestādes pamatdarbības jomasAttiecības starp iestādi un kredītiestādiSadarbības periodsFinansiālās dalības apjoms (kapitāla un balsstiesību īpatsvars/daļu vai ieguldījuma vērtība)
      
      
      
f)Vai Jūs pārstāvat kādas kredītiestādes, mātesuzņēmuma/tā meitasuzņēmuma akcionāru/dalībnieku?☐ JĀ

☐ NĒ

 

Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt šādu informāciju:

1) akcionāra/dalībnieka vārds un uzvārds;

2) līdzdalības apmērs (procentos no pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju skaita);

3) pārstāvības apjoms.

 

g)Vai Jums ir jebkādas būtiskas12 finansiālas saistības pret kredītiestādi, mātesuzņēmumu/tā meitasuzņēmumiem (piemēram, kredīti, galvojumi)?☐ JĀ

☐ NĒ

 

Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt šādu informāciju:

1) saistību veids;

2) saistību vērtība;

3) attiecīgais saistību periods.

 

h)Vai iepriekšējos divos gados Jūs vai ar Jums personiskās attiecībās13 esoša persona ir ieņēmusi ietekmīgu politisku amatu14 valsts vai pašvaldības līmenī?☐ JĀ

☐ NĒ

 Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt šādu informāciju:

1) amata veids;

2) pilnvaru un pienākumu, ko ietver šis amats, uzskaitījums;

3) šā amata (vai iestādes, kurā ieņem šo amatu) saistība ar kredītiestādi, mātesuzņēmumu/tā meitasuzņēmumiem.

 

i)Vai ir jebkāda cita veida saistības, amati vai dalība, kas nav norādīta iepriekš minētajos jautājumos un kas varētu negatīvi ietekmēt kredītiestādes intereses?☐ JĀ

☐ NĒ

 Ja atbilde ir "JĀ", lūdzam sniegt visu nepieciešamo informāciju (piemēram, saistību veids, saturs, periods un atbilstošos gadījumos attiecības ar kredītiestādi, mātesuzņēmumu un tā meitasuzņēmumiem)

 

Aizpilda kredītiestāde

j)Ja piemērojams kāds no 5. sadaļā minētajiem apgalvojumiem, lūdzam norādīt, kā kredītiestāde plāno novērst amatā apstiprināmās personas iespējamo interešu konfliktu (neraugoties uz to, vai tas tiek uzskatīts par būtisku)?

Lūdzam vajadzības gadījumā pievienot attiecīgos dokumentus (piemēram, kredītiestādes interešu konfliktu novēršanas politiku) un norādīt attiecīgos punktus, kas regulē šos jautājumus.

  

 

 

 

 

6. Pienākumu izpildei nepieciešamais laiks (noslodzes sadalījums)

a)Lūdzam norādīt laiku, kas nepieciešams attiecīgā amata pienākumu izpildei?
  
b)

Vai esat saņēmis/-usi uzraudzības iestādes atļauju papildus padomes locekļa amata pienākumu veikšanai atbilstoši Kredītiestāžu likuma 26.1 panta piektajai daļai (ieviestas KPD IV 91. panta 6. punkta prasības)?

☐ JĀ

☐ NĒ

c)

Valdes, padomes un citu amata vietu uzskaitījums:

Lūdzam vispirms norādīt to amatu kredītiestādē, attiecībā uz kuru tiek aizpildīta šī anketa, bet pēc tam visus pārējos amatus, kurus turpināsiet ieņemt pēc iecelšanas jaunā

amatā kredītiestādē.

Ja kredītiestāde, kurā plānots apstiprināt amatā personu, nav nozīmīgā uzraudzītā kredītiestāde vai sistēmiski nozīmīgā iestāde (C-SNI), (f) aili var neaizpildīt.

 a.

Uzņēmums (atzīmēt regulētā tirgū iekļautos uzņēmumus ar *)

b.

Valsts

c.

Uzņēmuma darbības veids

d.

Uzņēmuma lielums15

e.

Amats (izpildfunkcija vai uzraudzības funkcija)

f.

Skaitāms pēc privileģētās skaitīšanas principa16 (grupa, būtiska līdzdalība vai aizsardzības shēma) vai amats netiek pieskaitīts17

g.

Papildu pienākumi, piemēram, dalība komitejās, priekšsēdētāja pienākumi u.c.

h.

Nepieciešamais laiks nedēļā (stundas) un gadā (dienas) (t.sk. papildu pienākumu izpildei)18

i.

Pilnvaru termiņš (no–līdz)

j.

Papildu komentāri

k.

Sanāksmju skaits gadā

l.

Papildu informācija

             
             
             
 Ja kredītiestāde, kurā plānots apstiprināt amatā personu, nav nozīmīgā uzraudzītā kredītiestāde vai sistēmiski nozīmīgā iestāde (C-SNI), zemāk uzskaitītās (d), (e) un (f) ailes var neaizpildīt. 
d)Kopējais ieņemamo vadošo amatu, kam ir izpildinstitūcijas funkcija (valde, direktors u.tml.), skaits, ja tiek piemērota privileģētā skaitīšana vai izņēmumi (amats netiek pieskaitīts) 
e)Kopējais ieņemamo vadošo amatu, kam nav izpildinstitūcijas funkcijas (padome, padomnieks u.tml.), skaits, ja tiek piemērota privileģētā skaitīšana vai izņēmumi (amats netiek pieskaitīts)19 
f)Ja tiek piemērota privileģētā skaitīšana, lūdzam norādīt detalizētu informāciju par jebkāda veida sinerģiju starp uzņēmumiem, t.i., vai notiek attaisnojoša pienākumu izpildei nepieciešamā laika pārklāšanās starp uzņēmumiem20
  
g)

Visu amatu izpildei nepieciešamais laiks nedēļā (stundas) papildus tā amata pienākumu izpildei, uz kuru attiecas šī anketa

 
h)

Visu amatu izpildei nepieciešamais laiks gadā (dienas) papildus tā amata pienākumu izpildei, uz kuru attiecas šī anketa

 

7. Kolektīvā piemērotība

Aizpilda kredītiestāde

a)Kā amatā apstiprināmā persona iekļausies kredītiestādes valdes/padomes kolektīvajā piemērotībā? Izskaidrojiet, kāpēc (ierosinātā) iecelšana amatā papildina kredītiestādes vadības struktūras kolektīvo piemērotību, un norādiet kredītiestādes veiktā personas piemērotības novērtējuma rezultātu
  

 

b)Vispārīgi aprakstiet vadības struktūras kopējā sastāva kolektīvās piemērotības iespējamos uzlabojumus vai konstatētos trūkumus
  

 

c)Kā amatā apstiprināmā persona palīdzēs daļēji/kopumā novērst trūkumus, kas norādīti Jūsu atbildē uz iepriekšējo jautājumu?
  

 

8. Papildu informācija un pielikumi

 Ja amatā apstiprināmā persona vai kredītiestāde uzskata, ka ir cita informācija, kas ir būtiska novērtējumam, norādiet šeit:
  

 

 

 

 


1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK, OV L 176, 27.06.2013., 338. lpp.

2  "Jūs" visā 3. sadaļā nozīmē "Jūs personiski", taču jāattiecina arī uz jebkuru uzņēmumu, līgumsabiedrību vai uzņēmumu bez juridiska statusa, ar kuru esat vai esat bijis/-usi saistīts/-a kā direktors/-e, kontrolieris/-e, vadītājs/-a vai akcionārs/-e, kam ir būtiska līdzdalība.

3 Piemēram, finanšu uzņēmumiem – kopējo aktīvu vērtība gada beigās, citiem uzņēmumiem – kopējais apgrozījums un starptautiskā darbība. Ja kredītiestāde, kurā plānots apstiprināt amatā personu, ir mazāk nozīmīgā uzraudzītā kredītiestāde, šajā ailē var nenorādīt to kredītiestāžu vai finanšu iestāžu lielumu, kas reģistrētas Latvijas Republikā.

4 Valdē/padomē vai 1–2 līmeņus zemāk.

5 Sk. 3. atsauci.

6 Sk. 3. atsauci.

7 Atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ieteikumiem valdes un padomes locekļu un personu, kas pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanai, kuros ieviestas Eiropas Banku iestādes pamatnostādnes par vadības struktūras locekļu un personu, kas pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu ("Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders (EBA/GL/2012/06)).

8 "Jūs" visā 5. sadaļā nozīmē "Jūs personīgi", taču tas jāattiecina arī uz tuviem radiniekiem (dzīvesbiedru, reģistrēto partneri, nereģistrētu partneri, bērniem, vecākiem vai citu radinieku, ar kuru dzīvojat vienā mājoklī) un jebkuru juridisku personu, kuras valdes/padomes loceklis esat vai bijāt attiecīgajā laikā.

9 Personiskas attiecības nozīmē laulību, attiecības ar reģistrētu partneri, nereģistrētu kopdzīvi, bērnu un vecāku radniecību vai citas attiecības starp tādām personām, kas dzīvo vienā mājoklī. 

10 Piemēram, esat ieņēmis/-usi vidējā vai augstākā līmeņa vadības amatu/-us.

11 Būtiskums atkarīgs no tā, kādu vērtību (finanšu izteiksmē) šī līdzdalība vai saistības veido attiecībā uz amatā apstiprināmās personas finanšu līdzekļiem. Par nebūtiskiem var uzskatīt jebkurus ienākumus nesošus nodrošinātos privātpersonu kredītus bez priekšrocībām (piemēram, privātpersonu hipotēku līgumus), jebkurus citus kredītus bez priekšrocībām līdz 100 000 euro (nodrošinātus vai nenodrošinātus, ienākumus nesošus vai nenesošus), pašreizējos akciju/daļu turējumus ≤ 1% no iestādes kapitāla/daļu apmēra vai citus ieguldījumus ar tādu pašu vērtību.

12 Sk. 11. atsauci.

13 Sk. 9. atsauci.

14 Amats, kas rada personai būtisku politisku ietekmi. Būtiska ietekme iespējama jebkurā līmenī: tāda var būt vietējā līmeņa politiķim (piemēram, mēram), reģionālā vai valsts līmeņa politiķim (piemēram, ministram), valsts amatpersonai (piemēram, personai valsts pārvaldē) vai valsts pārstāvim. Interešu konflikta būtiskums ir atkarīgs no tā, vai attiecīgā politiskā loma ietver īpašas pilnvaras vai pienākumus, kas varētu traucēt amatā apstiprināmajai personai darboties kredītiestādes interesēs.

15  Sk. 3. atsauci.

16  Atbilstoši Kredītiestāžu likuma 26.1 panta trešajai daļai (KPD IV 91. panta 4. punkts).

17  Atbilstoši Kredītiestāžu likuma 26.1 panta ceturtajai daļai (KPD IV 91. panta 4. punkts). Galvenokārt nekomerciāli mērķi/pārstāv valsti (piemēram, labdarības organizācijas, baznīcas, tirdzniecības palātas, profesionālās apvienības u.tml.).

18  Aprēķinos ieteicams izmantot vidējo stundu un dienu skaitu, tas ir, ne vairāk kā 60 stundas nedēļā un 280 darbdienas gadā. Ja stundu un dienu skaits pārsniedz norādītos skaitļus, šāda noslodze ir jāpamato.

19 Sk. 20. atsauci.

20 Sk. 20. atsauci.

2a.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr.112

(Pielikums FKTK 25.07.2013. noteikumu Nr.165 redakcijā)

Paziņojums

Kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības nosaukums 
 
Kandidāts 

(vārds, uzvārds, personas kods)

Amats, kuram tiek izvirzīts 
Dzimšanas gads, datums, vieta 
Dzīvesvieta (adrese) 
Pilsonība (pavalstniecība) 
Izglītība (zinātniskais grāds) 
Kvalifikācijas celšana (kursi) 
 
 
t.sk. dalībvalstīs, ārvalstīs 
 
Darbs kredītiestādē vai krājaizdevu sabiedrībā 
 

(kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības nosaukums (firma), periods, amats)

Vai ir bijusi sodāmība 

(ja ir bijusi, tad kad, par ko, soda mērs)

Vai ir bijis vadītājs komercsabiedrībās, kas bankrotējušas 
 

(ja ir, tad norādīt nosaukumu (firmu), juridisko adresi, reģistrācijas numuru un valsti (teritoriju),

 

atzīšanas par bankrotējušu datumu)

Vai ir bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību 
Vai ir līdzdalība citās komercsabiedrībās 
 

(ja ir, tad norādīt līdzdalības summu un īpatsvaru attiecīgās

 

komercsabiedrības pamatkapitālā)

 
Vai ir piedalījies vai piedalās kā atbildētājs tādas civillietas tiesvedības procesā, kurā prasības summa ir vismaz 20,000 euro 
 
 
Iepriekšējā (vai esošā) darbavieta 
 

(nosaukums (firma), juridiskā adrese,

 

reģistrācijas numurs, vieta un amats)

Datums

Uzziņas pareizību ar parakstu apliecina kandidāts un kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pilnvarotā persona vai kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības valdes vai padomes priekšsēdētājs.

3.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr.112

FKTK112-PIEL3.JPG (36213 bytes)

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 112

(Pielikums FKTK 29.05.2018. noteikumu Nr. 88 redakcijā)

Bilances pārskats

____________. gada _________

Kredītiestādes nosaukums

Nr.p.k.Pozīcijas nosaukumsSumma (euro)
1.Nauda kasē un prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām 
2.Prasības uz pieprasījumu pret maksātspējīgām kredītiestādēm 
3.Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 
4.Finanšu aktīvi, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu pārējos apvienotajos ienākumos 
5.Finanšu aktīvi, kas novērtēti amortizētajā iegādes vērtībā 
6.Atvasinātie finanšu instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite 
7.Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas portfeļa procentu likmes riska ierobežošanas pozīcijai 
8.Ieguldījumi meitassabiedrībās, kopuzņēmumos un asociētajās sabiedrībās 
9.Pamatlīdzekļi 
10.Nemateriālie aktīvi 
11.Nodokļu aktīvi 
12.Citi aktīvi 
13.Ilgtermiņa aktīvi un atsavināmās grupas, kas klasificētas kā pārdošanai turētas 
14.Kopā aktīvi (1.+....+13.) 
15.Finanšu saistības, kas novērtētas patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu peļņas vai zaudējumu aprēķinā 
16.Finanšu saistības, kas novērtētas amortizētajā iegādes vērtībā 
17.Atvasinātie finanšu instrumenti – riska ierobežošanas uzskaite 
18.Pret risku nodrošināto posteņu patiesās vērtības izmaiņas portfeļa procentu likmes riska ierobežošanas pozīcijai 
19.Uzkrājumi 
20.Nodokļu saistības 
21.Citas saistības 
22.Saistības, kuras iekļautas atsavināmās grupās, kas klasificētas kā pārdošanai turētas 
23.Kopā saistības (15.+...+22.) 
24.Kapitāls un rezerves 
25.Kopā kapitāls un rezerves, un saistības (23.+24.) 
26.Ārpusbilances posteņi 
27.Iespējamās saistības 
28.Ārpusbilances saistības pret klientiem 
5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr.112

(Pielikums FKTK 29.05.2018. noteikumu Nr. 88 redakcijā)

Bilances pārskats

Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības nosaukums

____________________________________ atlikumi ____. gada _____dienas beigās

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kods*Summa (euro)
AB1
Aktīvi
Nauda kasē un prasības pret Latvijas Banku211000 
Prasības pret MFI, izņemot Latvijas Banku203000 
Kredīti240000 
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu250000 
Nemateriālie aktīvi290000 
Pamatlīdzekļi221000 
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi224000; 225100;
225200;225300
 
Pārējie aktīvi**  
Kopā aktīvi200000 
Pasīvi
Saistības pret Latvijas Banku un citām MFI311000; 312000 
Noguldījumi320000 
Nākamo periodu ienākumi un uzkrāties izdevumi360000; 362100;
362200; 362300
 
Uzkrājumi parādiem un saistībām370000 
Kapitāls un rezerves390000 
Pārējās saistības***  
Pasīvi kopā300000 
Ārpusbilances posteņi
Kredītlīnijas520000 
Pārējās saistības510000;530000;
550000
 
*Pozīciju kodi atbilst Latvijas Bankas "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumiem".

**Aprēķināts kā starpība starp pozīciju ''Kopā aktīvi'' un citu aktīvu pozīciju summu.

***Aprēķināts kā starpība starp pozīciju ''Pasīvi kopā'' un citu pasīvu pozīciju summu.

6.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr.112
Enclosure to notification pursuant to Article 25 [or 26(3)] of the Council Directive 2006/48/EC of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions

(Pielikums svītrots ar FKTK 25.02.2015. noteikumiem Nr.25)

7.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr.112
Enclosure to notification pursuant to Article 28 of the Council Directive 2006/48/EC of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions

(Pielikums svītrots ar FKTK 25.02.2015. noteikumiem Nr.25)

8. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 112

(Pielikums FKTK 09.12.2011. noteikumu Nr.305 redakcijā)

Paziņojums par ārvalsts vai dalībvalsts kredītiestādes pārstāvniecības atvēršanu

9.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr.112

(Pielikums grozīts ar FKTK 25.07.2013. noteikumiem Nr.165)

FKTK112-PIEL9.JPG (38345 bytes)

10.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr.112

(Pielikums FKTK 09.12.2011. noteikumu Nr.305 redakcijā)

Kredītiestādes filiāļu, pārstāvniecību
un citu tās struktūrvienību saraksts

Kredītiestādes filiāļu skaits Latvijas Republikā

Kredītiestādes citu struktūrvienību (norēķinu grupu, klientu apkalpošanas centru u.tml.) skaits Latvijas Republikā

Kredītiestādes filiāļu

skaits ārvalstīs

Kredītiestādes filiāļu skaits dalībvalstīs

Kredītiestādes pārstāvniecību skaits ārvalstīs

Kredītiestādes pārstāvniecību skaits dalībvalstīs

Dalībvalstu, kurās kredītiestāde sniedz finanšu pakalpojumus, neatverot filiāli, skaits

 
Kredītiestādes valdes priekšsēdētājs    
  

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

11. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 112

(Pielikums FKTK 25.02.2015. noteikumu Nr. 25 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 25.07.2017. noteikumiem Nr. 117)

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

PIEMĒROTĪBAS UN ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE

personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats piemērotības un atbilstības pārbaudē

Kredītiestādes drošība un stabilitāte ir atkarīga no spēkā esošiem iekšējās organizācijas struktūras un korporatīvas pārvaldības pasākumiem. Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013 (VUM Regula)1 Eiropas Centrālajai bankai (ECB) uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 6.punktu (LESD).

Prudenciālas uzraudzības nolūkā ECB ir uzticēti uzdevumi attiecībā uz iesaistītajās dalībvalstīs dibinātajām kredītiestādēm, kas minētas 4.pantā, VUM Regulas 6.panta ietvaros.

Saskaņā ar VUM Regulas 4.panta 1.punkta e) apakšpunktu, ECB ir jānodrošina atbilstība attiecīgiem Savienības tiesību aktiem, ar ko piemēro prasības, ka kredītiestādēm jābūt stingriem pārvaldības pasākumiem, tostarp prasības par visu to personu atbilstību un piemērotību, kuras vada kredītiestādes. Lai veiktu uzticētos pienākumus saskaņā ar VUM Regulas 16.panta 2.punkta m) apakšpunktu, ECB ir piešķirtas pilnvaras jebkurā brīdī atbrīvot no darba kredītiestāžu vadības struktūru locekļus, kas nepilda minētajos Savienības tiesību aktos noteiktās prasības. KPD IV2 91.panta 1.punkts nosaka, ka vadības struktūras locekļiem vienmēr ir pietiekami laba reputācija un pietiekamas zināšanas, iemaņas un pieredze savu pienākumu veikšanai. Nozīmīgu iestāžu uzraudzības ietvaros VUM Pamatregulas3 93. un 94. pants nosaka noteikumus kredītiestāžu vadītāju piemērotības novērtēšanai, ko veic ECB. Lai nodrošinātu, ka piemērotības un atbilstības prasības tiek ievērotas jebkurā laikā, saskaņā ar VUM Pamatregulas 94.panta 2.punktu ECB var ierosināt veikt jaunu novērtējumu, pamatojoties uz jauniem faktiem, ja ECB kļūst zināmi jauni fakti, kas var ietekmēt attiecīgā vadītāja sākotnējo novērtējumu.

Personas Datu Nodošana

Visi pieprasītie personas dati ir nepieciešami, lai novērtētu nozīmīgo uzraudzīto iestāžu vadības locekļu piemērotību un atbilstību. Ja dati netiek iesniegti, tad ECB nevar novērtēt vai attiecīgie vadītāji atbilst piemērotības un atbilstības prasībām, lai nodrošinātu stabilu pārvaldības pasākumu īstenošanu kredītiestādēs. Tādejādi ECB var noraidīt attiecīgo vadītāju iecelšanu vai pieprasīt to atlaišanu uz šā pamata.

personas datu saņēmēji vai saņēmēju grupas

Piemērotības un atbilstības pārbaudē personas datus var izpaust personām, kurām nepieciešams tos zināt (on a need-to-know basis), Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbiniekiem, Vienotas uzraudzības komandu (Joint Supervisory Teams) dalībniekiem (ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālā uzraudzība I vai II), ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālās uzraudzības IV (Licencēšanas daļa Authorisation Division) un ECB Juridiskā ģenerāldirektorāta (Uzraudzības tiesību daļa) darbiniekiem, ECB Uzraudzības valdes sekretariātam un Uzraudzības valdes locekļiem, kā arī ECB Padomes locekļiem.

piemērojamais glabāšanas periods

ECB jāglabā personas datus, kas sniegti piemērotības un atbilstības pieteikumos/ paziņojumos, 15 gadus; no pieteikuma vai paziņojuma dienas, ja tas tiek atsaukts pirms oficiāla lēmuma pieņemšanas; no dienas, kad pieņemts negatīvs lēmums vai no dienas, kad datu subjekti pārtrauc darbību uzraugāmās iestādes pārvaldes struktūrā pozitīva ECB lēmuma gadījumā. Ja tiek veikta pārvērtēšana, pamatojoties uz jaunu faktu esamību, ECB glabā personas datus piecpadsmit gadus no ECB lēmuma pieņemšanas dienas. Ja tiek ierosināta administratīva lieta vai uzsākta tiesvedība, glabāšanas periodu pagarina un tas beidzas vienu gadu pēc tāda lēmuma stāšanās spēkā par sankciju piemērošanu, kam ir galīga lēmumu spēks.

Piemērojamā datu aizsardzība un Datu apstrādātājs

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.decembra Regula (EK) No 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās par šādu datu brīvu apriti4 ir piemērojama personas datu apstrādē, ko veic ECB. Regulas (EK) No 45/2001 izpratnē ECB ir Datu apstrādātājs (Data Controller).

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam, kura personas datus minētās prudenciālās uzraudzības nolūkā apstrādā ECB, ir tiesības piekļūt datiem un tiesības labot datus, kas uz viņu attiecas saskaņā ar ECB 2007.gada 17.aprīļa lēmuma 9.pantu, ar ko pieņem datu aizsardzības noteikumus ECB (ECB/2007/1)5.

kontakti

Ja Jums rodas jautājumi vai sūdzības par datu apstrādes procesu, Jūs varat vērsties pie Datu apstrādātāja (Data Controller) Authorisation@ecb.europa.eu, un /vai nacionālajā kompetentajā iestādē fktk.@fktk.lv.

Turklāt Jums ir arī tiesības jebkurā laikā griezties pēc palīdzības pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga (European Data Protection Supervisor). Datu subjekti ar saviem jautājumiem tāpat var vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS.

APLIECINĀJUMS

Ar šo piekrītu, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija savas kompetences ietvaros saņem un apstrādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegtos manus kā fiziskās personas datus, tajā skaitā sensitīvus personas datus. Piekrītu, ka mani personas dati tiek nodoti arī Eiropas Centrālajai bankai tās funkciju veikšanai, kā arī piekrītu, ka Eiropas Centrālā banka nodod manus personas datus Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

Vārds, uzvārds

Paraksts

Vieta, datums


1 Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, OJ L 175. 14.6.2014.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva Nr. 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK, OJ L 176, 27.6.2013.

3 Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm, OJ L 141, 14.5.2014.

4 OJ L 8, 12.1.2001.

5 OJ L116, 4.5.2007.

12.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr.112

(Pielikums FKTK 25.02.2015. noteikumu Nr.25 redakcijā)

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

LICENCĒŠANAS PROCEDŪRA

personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats licencēšanas procedūras gaitā

Uzsākot kredītiestāžu darbību, iepriekšēja atļaujas saņemšana ir galvenā prudenciālas uzraudzības metode, lai nodrošinātu, ka šo darbību veic tikai uzņēmēji, kam ir stabils ekonomiskais pamats, struktūra (organisation), kas spēj novērst īpašos noguldījumu pieņemšanai un kredītu izsniegšanai raksturīgos riskus, un piemēroti vadītāji (directors).

Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013 (VUM Regula)1 Eiropas Centrālajai bankai (ECB) uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 6.punktu (LESD).

Prudenciālas uzraudzības nolūkā ECB ir uzticēti uzdevumi attiecībā uz iesaistītajās dalībvalstīs dibinātajām kredītiestādēm, kas minētas 4.pantā, VUM Regulas 6.panta ietvaros.

Saskaņā VUM Regulas 4.panta 1.punkta a) apakšpunktu, ECB izsniedz atļauju kredītiestādēm, uz kurām attiecas VUM Regulas 14.pants. Saskaņā ar minēto pantu pieteikumu izsniegt atļauju uzsākt tādas kredītiestādes darbību, kura veiks uzņēmējdarbību iesaistītajā dalībvalstī, iesniedz tās dalībvalsts valsts nacionālajai kompetentajai iestādei (NKI), kurā kredītiestāde paredz veikt uzņēmējdarbību saskaņā ar prasībām, kas noteiktas attiecīgajos valsts tiesību aktos. Ja visas prasības ir ievērotas, attiecīgā NKI novērtē pieteikumu un pieņem lēmuma projektu ierosināt ECB izsniegt atļauju. ECB izsaka iebildumus pret lēmuma projektu tikai tad, ja nav izpildīti attiecīgajos Savienības tiesību aktos izklāstītie nosacījumi atļauju izsniegšanai. Saskaņā ar KPD IV2 13. panta 1.punktu, 14.panta 2.punktu, 16.panta 3.punktu un 91.pantu jānodrošina izvirzīto vadības struktūru locekļu un akcionāru piemērotība. VUM Pamatregulas3 73.pants nosaka NKI un ECB sadarbības kārtību licencēšanas procedūras ietvaros.

Personas Datu Nodošana

Visi pieprasītie personas dati ir nepieciešami, lai novērtētu izvirzīto vadības struktūru locekļu un akcionāru piemērotību attiecībā uz pieteikumu izsniegt atļauju uzsākt kredītiestādes darbību. Ja dati netiek iesniegti, tad pieteikumu noraida, pamatojoties uz nepilnīgi sniegto informāciju.

personas datu saņēmēji vai saņēmēju grupas

Licencēšanas procedūras gaitā personas datus var izpaust personām, kurām nepieciešams tos zināt (on a need-to-know basis), NKI darbiniekiem, Eiropas Banku iestādes darbiniekiem, Vienotās uzraudzības komandu (Joint Supervisory Teams) dalībniekiem (ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālā uzraudzība I vai II), ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālās uzraudzības III darbiniekiem, ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālās uzraudzības IV darbiniekiem (Licencēšanas daļa Authorisation Division), ECB Uzraudzības valdes sekretariātam un Uzraudzības valdes locekļiem, kā arī ECB Padomes locekļiem.

piemērojamais glabāšanas periods

ECB jāglabā personas datus, kas sniegti atļaujas pieteikumos, 15 gadus no pieteikuma vai paziņojuma dienas, ja tas tiek atsaukts pirms oficiāla lēmuma pieņemšanas; no dienas, kad pieņemts negatīvs lēmums vai no dienas, kad datu subjekti pārtrauc darbību uzraugāmās iestādes pārvaldes struktūrā, kā galveno funkciju pildītāji vai akcionāri, kas piedalījās uzraugāmās iestādes dibināšanā (founding shareholders of the supervised entity), pozitīva ECB lēmuma gadījumā. Ja tiek ierosināta administratīva lieta vai uzsākta tiesvedība, glabāšanas periodu pagarina un tas beidzas vienu gadu pēc tāda lēmuma stāšanās spēkā par sankciju piemērošanu, kam ir galīga lēmumu spēks.

Piemērojamā datu aizsardzība un Datu apstrādātājs

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.decembra Regula (EK) No 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās par šādu datu brīvu apriti4 ir piemērojama personas datu apstrādē, ko veic ECB. Regulas (EK) No 45/2001 izpratnē ECB ir Datu apstrādātājs (Data Controller).

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam, kura personas datus minētās prudenciālās uzraudzības nolūkā apstrādā ECB, ir tiesības piekļūt datiem un tiesības labot datus, kas uz viņu attiecas saskaņā ar ECB 2007.gada 17.aprīļa lēmuma 9.pantu, ar ko pieņem datu aizsardzības noteikumus ECB (ECB/2007/1)5.

kontakti

Ja Jums rodas jautājumi vai sūdzības par datu apstrādes procesu, Jūs varat vērsties pie Datu apstrādātāja (Data Controller) Authorisation@ecb.europa.eu, un /vai nacionālajā kompetentajā iestādē fktk@fktk.lv

Turklāt Jums ir arī tiesības jebkurā laikā griezties pēc palīdzības pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga (European Data Protection Supervisor). Datu subjekti ar saviem jautājumiem tāpat var vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS.

APLIECINĀJUMS

Ar šo piekrītu, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija savas kompetences ietvaros saņem un apstrādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegtos manus kā fiziskās personas datus, tajā skaitā sensitīvus personas datus. Piekrītu, ka mani personas dati tiek nodoti arī Eiropas Centrālajai bankai tās funkciju veikšanai, kā arī piekrītu, ka Eiropas Centrālā banka nodod manus personas datus Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

Vārds, uzvārds

Paraksts

Vieta, datums


1 Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, OJ L 175, 14.6.2014.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva Nr. 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK, OJ L 176, 27.6.2013.

3 Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm, OJ L 141, 14.5.2014.

4 OJ L 8, 12.1.2001.

5 OJ L116, 4.5.2007.

13.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr.112

(Pielikums FKTK 25.02.2015. noteikumu Nr.25 redakcijā)

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

BŪTISKA LĪDZDALĪBA

personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats būtiskas līdzdalības procedūras kontekstā

Jebkura jaunā īpašnieka piemērotības novērtēšana pirms būtiskas līdzdalības iegūšanas kredītiestādē vai tās atsavināšanas ir neaizstājams instruments, lai pastāvīgi nodrošinātu jauno kredītiestāžu īpašnieku piemērotību un finanšu stabilitāti.

Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013 (VUM Regula)1 Eiropas Centrālajai bankai (ECB) uztic īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu prudecniālās uzraudzības politiku pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 6.punktu (LESD).

Prudenciālas uzraudzības nolūkā ECB ir uzticēti uzdevumi attiecībā uz iesaistītajās dalībvalstīs dibinātajām kredītiestādēm, kas minētas 4.pantā, VUM Regulas 6.panta ietvaros.

Ņemot vērā VUM Regulas 4.panta 1.punkta c) apakšpunktu un 15.pantu ECB izvērtē paziņojumus par būtiskas līdzdalības iegūšanu un atsavināšanu kredītiestādēs (izņemot banku noregulējumu gadījumus bank resolution) un pieņem lēmumu vai iebilst pret plānoto līdzdalības iegūšanu, pamatojoties uz vērtēšanas kritērijiem, ka izklāstīti attiecīgajos Savienības tiesības aktos. Saskaņā ar KPD IV2, 23.panta 1.punkta a) un b) apakšpunktu novērtē izvirzītā līdzdalības ieguvēja reputāciju un katra augstākās vadības pārstāvja, kurš iegūstot plānoto būtisko līdzdalību vadīs kredītiestādi, reputāciju, zināšanas un pieredzi. VUM Pamatregulas3 85.pants nosaka nacionālo kompetento iestāžu (NKI) un ESB sadarbības noteikumus būtiskas līdzdalības procedūrā.

Personas Datu Nodošana

Visi pieprasītie personu dati ir nepieciešami, lai novērtētu izvirzītā būtiskas līdzdalības ieguvēja kredītiestādē reputāciju un katra vadības struktūras un augstākās vadības darbinieka, kurš, iegūstot būtisku līdzdalību, vadīs mērķa kredītiestādes darbību, piemērotību. Ja dati netiek iesniegti, pieteikumu par Jūsu nodomu iegūt būtisku līdzdalību kredītiestādē uzskata par nepilnīgu un ECB iebilst pret plānoto līdzdalības iegūšanu, pamatojoties uz to, ka informācija par izvirzīto līdzdalības ieguvēju ir nepilnīga (KPD IV 23.pants 2.punkts).

personas datu saņēmēji vai saņēmēju grupas

Būtiskas līdzdalības procedūras gaitā personas datus var izpaust personām, kurām nepieciešams tos zināt (on a need-to-know basis), NKI darbiniekiem, Vienotas uzraudzības komandu (Joint Supervisory Teams) dalībniekiem (ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālā uzraudzība I vai II), ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālās uzraudzības III darbiniekiem, ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālās uzraudzības IV darbiniekiem (Licencēšanas daļa Authorisation Division), ECB Uzraudzības valdes sekretariātam un Uzraudzības valdes locekļiem, kā arī ECB Padomes locekļiem.

piemērojamais glabāšanas periods

ECB jāglabā personas datus, kas sniegti pieteikumos vai paziņojumos par būtisku līdzdalību 15 gadus no pieteikuma vai paziņojuma dienas, ja tas tiek atsaukts pirms oficiāla lēmuma pieņemšanas; no dienas, kad pieņemts negatīvs lēmums vai no dienas, kad datu subjekti vairs nav akcionāri, kuriem ir būtiska līdzdalība vai nav uzraudzītās iestādes augstākajā vadībā pildītāji pozitīva ECB lēmuma gadījumā. Ja tiek ierosināta administratīva lieta vai uzsākta tiesvedība, glabāšanas periodu pagarina un tas beidzas vienu gadu pēc tāda lēmuma stāšanās spēkā par sankciju piemērošanu, kam ir galīga lēmumu spēks.

Piemērojamā datu aizsardzība un Datu apstrādātājs

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.decembra Regula (EK) No 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās par šādu datu brīvu apriti4 ir piemērojama personas datu apstrādē, ko veic ECB. Regulas (EK) No 45/2001 izpratnē ECB ir Datu apstrādātājs (Data Controller).

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam, kura personas datus minētās prudenciālās uzraudzības nolūkā apstrādā ECB, ir tiesības piekļūt datiem un tiesības labot datus, kas uz viņu attiecas saskaņā ar ECB 2007.gada 17.aprīļa lēmuma 9.pantu, ar ko pieņem datu aizsardzības noteikumus ECB (ECB/2007/1)5.

kontakti

Ja Jums rodas jautājumi vai sūdzības par datu apstrādes procesu, Jūs varat vērsties pie Datu apstrādātāja (Data Controller) Authorisation@ecb.europa.eu un /vai nacionālajā kompetentajā iestādē fktk@fktk.lv

Turklāt Jums ir arī tiesības jebkurā laikā griezties pēc palīdzības pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga (European Data Protection Supervisor). Datu subjekti ar saviem jautājumiem tāpat var vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS.

APLIECINĀJUMS

Ar šo piekrītu, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija savas kompetences ietvaros saņem un apstrādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegtos manus kā fiziskās personas datus, tajā skaitā sensitīvus personas datus. Piekrītu, ka mani personas dati tiek nodoti arī Eiropas Centrālajai bankai tās funkciju veikšanai, kā arī piekrītu, ka Eiropas Centrālā banka nodod manus personas datus Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

Vārds, uzvārds

Paraksts

Vieta, datums


1 Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, OJ L 175, 14.6.2014.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva Nr. 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK, OJ L 176, 27.6.2013.

3 Eiropas Centrālās bankas Regulā (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis),

ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm, OJ L 141, 14.5.2014.

4 OJ L 8, 12.1.2001.

5 OJ L116, 4.5.2007.

14.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr.112

(Pielikums FKTK 25.02.2015. noteikumu Nr.25 redakcijā)

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

NOZĪMĪGU UZRAUDZĪTO IESTĀŽU TIESĪBAS VEIKT UZŅĒMĒJDARBĪBU NEIESAISTĪTĀS DALĪBVALSTS TERITORIJĀ

personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats

Kredītiestādēm, kas nodibinātas iesaistītajās dalībvalstīs, ir tiesības veikt uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus neiesaistītās dalībvalsts teritorijā. Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013 (VUM Regula)1 Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 6.punktu (LESD).

Prudenciālas uzraudzības nolūkā ECB ir uzticēti uzdevumi attiecībā uz iesaistītajās dalībvalstīs dibinātajām kredītiestādēm, kas minētas 4.pantā, VUM Regulas 6.panta ietvaros.

Saskaņā ar VUM Regulas 4.panta 1.punkta b) apakšpunktu, ECB ir tiesīga veikt uzdevumus, kurus veic mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde saskaņā ar Savienības tiesību aktiem attiecībā uz kredītiestādēm, kas dibinātas iesaistītajā dalībvalstī un kuras vēlas atvērt filiāli neiesaistītā dalībvalstī. Mītnes dalībvalsts pilnvaras attiecībā uz kredītiestādes tiesībām veikt uzņēmējdarbību ir izklāstītas KPD IV2 35.pantā un tajās iekļauta arī administratīvās struktūras atbilstības vērtēšana. Šajā sakarā nozīmīgajai uzraudzītajai iestādei jāsniedz informācija par personām, kas ir atbildīgas par filiāles vadību. Procedūras, kas jāievēro nacionālajām kompetentajām iestādēm (NKI) un ECB attiecībā uz nozīmīgo uzraudzīto iestāžu tiesībām veikt uzņēmējdarbību neiesaistītās dalībvalstīs, ir izklāstītas VUM Pamatregulas3 17.panta 1.punktā.

Personas Datu Nodošana

Visi nepieciešamie personu dati, kas jāuzrāda Komisijas īstenošanas regulas (ES) Nr. 926/2014 (2014. gada 27. Augusts) veidlapās, ir nepieciešami, lai varētu novērtēt to personu piemērotību, kas izvirzītas uzņemties atbildību par neiesaistītās dalībvalsts teritorijā dibinātas nozīmīgas uzraudzītās iestādes filiāles vadību vai galvenajām funkcijām. Ja dati netiek iesniegti, paziņojumu uzskata par nepilnīgi izpildītu un uz to attiecas minētās Komisijas īstenošanas regulas 5.panta 2. un 3.punkts: nozīmīgā iestāde ir jāinformē par paziņojuma nepilnībām, un trīs mēnešu ilgais vērtēšanas periods tiek uzsākts tikai pēc tam, kad tiek saņemts paziņojums, kurā iekļauta pilnīga informācija.

personas datu saņēmēji vai saņēmēju grupas

Personas dati, kas sniegti saistībā ar nozīmīgu uzraudzīto iestāžu tiesībām veikt uzņēmējdarbību citas neiesaistītās dalībvalsts teritorijā, tiek izpausti personām, kurām nepieciešams tos zināt (on a need-to-know basis), NKI darbiniekiem, Vienotas uzraudzības komandu (Joint Supervisory Teams) dalībniekiem (ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālā uzraudzība I vai II), ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālās uzraudzības III darbiniekiem, ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālās uzraudzības IV darbiniekiem (Licencēšanas daļa Authorisation Division), ECB Uzraudzības valdes sekretariātam un Uzraudzības valdes locekļiem, kā arī ECB Padomes locekļiem.

piemērojamais glabāšanas periods

ECB jāglabā personas datus, kas sniegti nozīmīgu uzraudzīto iestāžu pieteikumos vai paziņojumos par tiesībām veikt uzņēmējdarbību neiesaistītās dalībvalsts teritorijā 15 gadus no pieteikuma vai paziņojuma dienas, ja tas tiek atsaukts pirms oficiāla lēmuma pieņemšanas; no dienas, kad pieņemts negatīvs lēmums vai no dienas, kad datu subjekti pārtrauc darbību filiāles pārvaldes struktūrā kā vadītāji vai galveno funkciju pildītāji pozitīva ECB lēmuma gadījumā. Ja tiek ierosināta administratīva lieta vai uzsākta tiesvedība, glabāšanas periodu pagarina un tas beidzas vienu gadu pēc tāda lēmuma stāšanās spēkā par sankciju piemērošanu, kam ir galīga lēmumu spēks.

Piemērojamā datu aizsardzība un Datu apstrādātājs

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.decembra Regula (EK) No 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās par šādu datu brīvu apriti4 ir piemērojama personas datu apstrādē, ko veic ECB. Regulas (EK) No 45/2001 izpratnē ECB ir Datu apstrādātājs (Data Controller).

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam, kura personas datus minētās prudenciālās uzraudzības nolūkā apstrādā ECB, ir tiesības piekļūt datiem un tiesības labot datus, kas uz viņu attiecas saskaņā ar ECB 2007.gada 17.aprīļa lēmuma 9.pantu, ar ko pieņem datu aizsardzības noteikumus ECB (ECB/2007/1)5.

kontakti

Ja Jums rodas jautājumi vai sūdzības par datu apstrādes procesu, Jūs varat vērsties pie Datu apstrādātāja (Data Controller) Authorisation@ecb.europa.eu, un /vai nacionālajā kompetentajā iestādē fktk@fktk.lv.

Turklāt Jums ir arī tiesības jebkurā laikā griezties pēc palīdzības pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga (European Data Protection Supervisor). Datu subjekti ar saviem jautājumiem tāpat var vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS.

APLIECINĀJUMS

Ar šo piekrītu, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija savas kompetences ietvaros saņem un apstrādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegtos manus kā fiziskās personas datus, tajā skaitā sensitīvus personas datus. Piekrītu, ka mani personas dati tiek nodoti arī Eiropas Centrālajai bankai tās funkciju veikšanai, kā arī piekrītu, ka Eiropas Centrālā banka nodod manus personas datus Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

Vārds, uzvārds

Paraksts

Vieta, datums


1 Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, OJ L 175, 14.6.2014.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva Nr. 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK, OJ L 176, 27.6.2013.

3 Eiropas Centrālās bankas Regulā (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm, OJ L 141, 14.5.2014.

4 OJ L 8, 12.1.2001.

5 OJ L116, 4.5.2007.

15.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr.112

(Pielikums FKTK 25.02.2015. noteikumu Nr.25 redakcijā)

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

NOZĪMĪGU UZRAUDZĪTO IESTĀŽU TIESĪBAS VEIKT UZŅĒMĒJDARBĪBU CITAS IESAISTĪTĀS DALĪBVALSTS TERITORIJĀ

personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats

Kredītiestādēm, kas nodibinātas iesaistītajās dalībvalstīs, ir tiesības veikt uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus citas iesaistītās dalībvalsts teritorijā (VUM ietvaros). Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013 (VUM Regula)1 Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 6.punktu (LESD).

Prudenciālas uzraudzības nolūkā ECB ir uzticēti uzdevumi attiecībā uz iesaistītajās dalībvalstīs dibinātajām kredītiestādēm, kas minētas 4.pantā, VUM Regulas 6.panta ietvaros.

Saskaņā ar VUM Regulas 17.panta 1.punktu attiecīgajos Savienības tiesību aktos iesaistītajām dalībvalstīm noteiktās procedūras attiecībā uz kredītiestādēm, kuras vēlas dibināt filiāli citas dalībvalsts teritorijā, un saistītās piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetences attiecas tikai uz tiem uzdevumiem, kuri ar VUM Regulas 4. pantu nav uzdoti ECB. Procedūras, ko ievēro nacionālās kompetentās iestādes (NKI) un ECB attiecībā uz nozīmīgu uzraudzīto iestāžu tiesībām veikt uzņēmējdarbību citas iesaistītās dalībvalsts teritorijā ir izklāstītas VUM Pamatregulas2 11.panta 1. un 3. punktā. Ievērojot minētās prasības, Eiropas Centrālā bankai ir jādara zināma informācija, ko nozīmīgas uzraudzītās iestādes ir sniegušas NKI saskaņā ar KPD IV3 35.panta 2.punkta prasībām, kas nosaka, ka nozīmīgā uzraudzītā iestāde sniedz informāciju par personām, kas atbildīgas par filiāles vadību.

Personas Datu Nodošana

Visi nepieciešamie personu dati, kas jāuzrāda Komisijas īstenošanas regulas (ES) Nr. 926/2014 (2014. gada 27. Augusts) veidlapās, ir nepieciešami, lai varētu novērtēt to personu piemērotību, kas izvirzītas uzņemties atbildību par citas iesaistītās dalībvalsts teritorijā dibinātas nozīmīgas uzraudzītās iestādes filiāles vadību vai galvenajām funkcijām. Ja dati netiek iesniegti, paziņojumu uzskata par nepilnīgi izpildītu. Nozīmīgā iestāde ir jāinformē par paziņojuma nepilnībām, un divu mēnešu vērtēšanas periods tiek uzsākts tikai pēc tam, kad tiek saņemts paziņojums, kurā iekļauta pilnīga informācija.

personas datu saņēmēji vai saņēmēju grupas

Personas dati, kas sniegti saistībā ar nozīmīgu uzraudzīto iestāžu tiesībām veikt uzņēmējdarbību citas iesaistītās dalībvalsts teritorijā, tiek izpausti personām, kurām nepieciešams tos zināt (on a need-to-know basis), NKI darbiniekiem, Vienotas uzraudzības komandu (Joint Supervisory Teams) dalībniekiem (ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālā uzraudzība I vai II), ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālās uzraudzības III darbiniekiem, ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālās uzraudzības IV darbiniekiem (Licencēšanas daļa Authorisation Division), ECB Uzraudzības valdes sekretariātam un Uzraudzības valdes locekļiem, kā arī ECB Padomes locekļiem.

piemērojamais glabāšanas periods

ECB jāglabā personas datus, kas sniegti nozīmīgu uzraudzīto iestāžu pieteikumos vai paziņojumos par tiesībām veikt uzņēmējdarbību citas iesaistītās dalībvalsts teritorijā 15 gadus no pieteikuma vai paziņojuma dienas, ja tas tiek atsaukts pirms oficiāla lēmuma pieņemšanas; no dienas, kad pieņemts negatīvs lēmums vai no dienas, kad datu subjekti pārtrauc darbību filiāles pārvaldes struktūrā kā vadītāji vai galveno funkciju pildītāji pozitīva ECB lēmuma gadījumā. Ja tiek ierosināta administratīva lieta vai uzsākta tiesvedība, glabāšanas periodu pagarina un tas beidzas vienu gadu pēc tādas lēmuma spēkā stāšanās par sankciju piemērošanu, kam ir galīga lēmumu spēks.

Piemērojamā datu aizsardzība un Datu apstrādātājs

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.decembra Regula (EK) No 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās par šādu datu brīvu apriti4 ir piemērojama personas datu apstrādē, ko veic ECB. Regulas (EK) No 45/2001 izpratnē ECB ir Datu apstrādātājs (Data Controller).

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam, kura personas datus minētās prudenciālās uzraudzības nolūkā apstrādā ECB, ir tiesības piekļūt datiem un tiesības labot datus, kas uz viņu attiecas saskaņā ar ECB 2007.gada 17.aprīļa lēmuma 9.pantu, ar ko pieņem datu aizsardzības noteikumus ECB (ECB/2007/1)5.

kontakti

Ja Jums rodas jautājumi vai sūdzības par datu apstrādes procesu, Jūs varat vērsties pie Datu apstrādātāja (Data Controller) Authorisation@ecb.europa.eu, un /vai nacionālajā kompetentajā iestādē fktk@fktk.lv.

Turklāt Jums ir arī tiesības jebkurā laikā griezties pēc palīdzības pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga (European Data Protection Supervisor). Datu subjekti ar saviem jautājumiem tāpat var vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS.

APLIECINĀJUMS

Ar šo piekrītu, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija savas kompetences ietvaros saņem un apstrādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegtos manus kā fiziskās personas datus, tajā skaitā sensitīvus personas datus. Piekrītu, ka mani personas dati tiek nodoti arī Eiropas Centrālajai bankai tās funkciju veikšanai, kā arī piekrītu, ka Eiropas Centrālā banka nodod manus personas datus Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

Vārds, uzvārds

Paraksts

Vieta, datums


1 Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, OJ L 175, 14.6.2014.

2 Eiropas Centrālās bankas Regulā (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm, OJ L 141, 14.5.2014.

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva Nr. 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK, OJ L 176, 27.6.2013

4 OJ L 8, 12.1.2001.

5 OJ L116, 4.5.2007.


16. pielikums

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 112

(Pielikums FKTK 17.08.2016. noteikumu Nr. 138 redakcijā)

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS

Visi personas dati, kas iesniedzami Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, ir nepieciešami, lai Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzraudzības funkcijas ietvaros varētu izvērtēt personu atbilstību Kredītiestāžu likuma un Krājaizdevu sabiedrību likuma noteikumiem.

PERSONAS DATU NODOŠANA

Parakstot šo apliecinājumu, persona sniedz savu piekrišanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas veiktajai datu apstrādei. Ja persona atsakās parakstīt šo apliecinājumu, uzskatāms, ka persona nepiekrīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas veiktajai datu apstrādei, un tas liedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai izskatīt personas iesniegtos dokumentus un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai adresēto lūgumu.

PERSONAS DATU IZPAUŠANA

Iesniegtos personas datus Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības izpaust Kredītiestāžu likuma 110.1 un 111. pantā un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 7. panta pirmās daļas 8. punktā noteiktajos gadījumos, kā arī tiesībsargājošajām iestādēm atbilstoši to darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām pieprasīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šādu informāciju.

PIEMĒROJAMAIS GLABĀŠANAS PERIODS

Finanšu un kapitāla tirgus komisija glabā iesniegtos personas datus 10 gadus pēc attiecīgā tirgus dalībnieka likvidācijas.

PIEMĒROJAMĀ DATU AIZSARDZĪBA UN DATU APSTRĀDĀTĀJS

Finanšu un kapitāla tirgus komisija kā datu apstrādātājs Regulas Nr. 2016/679* 4. panta 8. punkta izpratnē ir atbildīga par veikto personas datu apstrādi atbilstoši Regulā Nr. 2016/679 noteiktajai kārtībai.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Personai (datu subjektam, kura datu apstrādi veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija) ir tiesības vērsties Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, lai saņemtu informāciju par sevi un savu iesniegto datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes mērķim.

KONTAKTI

Ja personai (datu subjektam, kura datu apstrādi veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija) rodas jautājumi vai sūdzības par datu apstrādes procesu, tā ir tiesīga vērsties Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (tel.  6777 4800; e-pasts: fktk@fktk.lv).

APLIECINĀJUMS

Ar šo piekrītu, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija savas kompetences ietvaros saņem un apstrādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijā iesniegtos manus kā fiziskās personas datus, tajā skaitā sensitīvos personas datus. Piekrītu, ka mani personas dati var tikt izpausti šajā apliecinājumā norādītajos gadījumos.

Vārds, uzvārds

Paraksts

Vieta, datums


* Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 112Pieņemts: 25.09.2009.Stājas spēkā: 02.10.2009.Zaudē spēku: 05.11.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 156, 01.10.2009.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
198515
{"selected":{"value":"06.06.2018","content":"<font class='s-1'>06.06.2018.-04.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.06.2018","iso_value":"2018\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.2018.-04.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2017","iso_value":"2017\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2017.-05.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.08.2016","iso_value":"2016\/08\/24","content":"<font class='s-1'>24.08.2016.-28.07.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.02.2015","iso_value":"2015\/02\/28","content":"<font class='s-1'>28.02.2015.-23.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.12.2014","iso_value":"2014\/12\/11","content":"<font class='s-1'>11.12.2014.-27.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-10.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2013","iso_value":"2013\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.07.2013","iso_value":"2013\/07\/31","content":"<font class='s-1'>31.07.2013.-28.11.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2011","iso_value":"2011\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2011.-30.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.10.2009","iso_value":"2009\/10\/02","content":"<font class='s-1'>02.10.2009.-28.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.06.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"