Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 117

Rīgā 2017. gada 25. jūlijā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 37 4. p.)

Grozījumi "Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma
7. panta pirmās daļas 1. punktu, Kredītiestāžu likuma 13. panta
ceturto daļu, 50. panta trešo daļu un 57. panta 1.1 daļu,
Krājaizdevu sabiedrību likuma 9. panta pirmo daļu
un 11. panta pirmo un otro daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2009. gada 25. septembra normatīvajos noteikumos Nr. 112 "Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.8. punktu šādā redakcijā:

"6.8. kredītiestādes valdes priekšsēdētāja, valdes locekļu, padomes priekšsēdētāja, padomes locekļu, risku direktora, par darbības atbilstības kontroli atbildīgās personas, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgās personas, sabiedrības kontroliera un iekšējā audita dienesta vadītāja kandidatūru raksturojošos dokumentus, kas norādīti šo noteikumu 35. punktā."

2. Izteikt 12.6. punktu šādā redakcijā:

"12.6. ārvalsts kredītiestādes filiāles vadītāja kandidatūru raksturojošos dokumentus, kas norādīti šo noteikumu 35. punktā, un filiāles vadītājam izsniegtās kredītiestādes pilnvaras kopiju;"

3. Izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Lai Komisija pārliecinātos par šo noteikumu 2.5.3. punktā minētās amatpersonas atbilstību Kredītiestāžu likuma prasībām, kredītiestāde, 30 darbdienas pirms amata kandidāts sāk pildīt savus pienākumus vai tiek atkārtoti ievēlēts tajā pašā amatā, iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

35.1. rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

35.2. kredītiestādes kompetentas pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai tā projektu, kas satur lēmumu vai apliecina nodomu par amatpersonas kandidatūras izvirzīšanu attiecīgā amata pienākumu pildīšanai;

35.3. amatpersonas kandidatūru raksturojošos dokumentus: piemērotības un atbilstības novērtējuma anketu (2. pielikums), izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV - vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot amatus) un izglītības, goda rakstu (apbalvojumu, t.sk. kā vadītājam) dokumentu kopijas. Ja iespējams, pievieno atsauksmes no darba devējiem par pēdējiem trim gadiem;

35.4. kredītiestādes veikto kandidāta piemērotības novērtējumu;

35.5. valsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka amatpersonas kandidāts nav persona (tikai nerezidentiem):

35.5.1. kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, arī ļaunprātīgu bankrotu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas);

35.5.2. pret kuru krimināllieta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigta, arī tad, ja krimināllieta pret personu izbeigta uz nereabilitējoša pamata;

35.6. informāciju par kredītiestādes padomes vai valdes locekļu funkciju sadalījumu pēc amatpersonas kandidāta ievēlēšanas vai pārvēlēšanas amatā, t.sk. kredītiestādes organizatorisko struktūru, kur skaidri norādīts pakļautībā esošas struktūrvienības;

35.7. amatpersonas kandidāta apliecinājumu par atļauju personas datu apstrādei:

35.7.1. nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes amatpersonas kandidāti - šo noteikumu 11. un 16. pielikumu;

35.7.2. mazāk nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes amatpersonas kandidāti - šo noteikumu 16. pielikumu."

4. Papildināt noteikumus ar 35.2 punktu šādā redakcijā:

"35.2 Lai Komisija pārliecinātos par šo noteikumu 2.5.3. punktā minētās amatpersonas atbilstību Krājaizdevu sabiedrību likuma prasībām, krājaizdevu sabiedrība, 30 dienas pirms amata kandidāts sāk pildīt savus pienākumus vai tiek atkārtoti ievēlēts tajā pašā amatā, iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

35.21. rakstveida iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti;

35.22. krājaizdevu sabiedrības kompetentas pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai tā projektu, kas satur lēmumu vai apliecina nodomu par amatpersonas kandidatūras izvirzīšanu attiecīgā amata pienākumu pildīšanai;

35.23. amatpersonas kandidatūru raksturojošos dokumentus: paziņojumu (2a. pielikums), izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV - vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī amatus, pilnvaru apjomu un veiktās funkcijas, t.sk. norādot padoto darbinieku skaitu) un izglītības, goda rakstu (apbalvojumu, t.sk. kā vadītājam) dokumentu kopijas. Ja iespējams, pievieno atsauksmes no darba devējiem par pēdējiem trim gadiem;

35.24. valsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka amatpersonas kandidāts nav persona (tikai nerezidentiem), kura ir:

35.24.1. sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas);

35.24.2. saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un pret kuru kriminālprocess ir izbeigts uz nereabilitējoša pamata;

35.25. amatpersonas kandidāta apliecinājumu par atļauju personas datu apstrādei - šo noteikumu 16. pielikumu."

5. Papildināt 39. punktu, pievienojot aiz vārdiem "ciešo attiecību veidu," vārdus "apmēru (procentos)".

6. 50. punktā papildināt punktu uzskaitījumu ar 35.2 punktu un izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Komisija šo noteikumu 20.-22., 24.-26., 29.1, 29.2, 30., 30.1 35. un 35.2 punktā noteiktos iesniegumus vai citus dokumentus izskata 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto dokumentu saņemšanas."

7. Izteikt noteikumu 2. pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā).

8. Noteikumu 11. pielikumā:

Aizstāt vārdus un skaitļus "KPD IV 9. panta" ar vārdiem un skaitļiem "KPD IV 91. panta";

Sadaļu "Personas datu saņēmēji vai saņēmēju grupas" izteikt šādā redakcijā:

"personas datu saņēmēji vai saņēmēju grupas

Piemērotības un atbilstības pārbaudē personas datus var izpaust personām, kurām nepieciešams tos zināt (on a need-to-know basis), Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbiniekiem, Vienotas uzraudzības komandu (Joint Supervisory Teams) dalībniekiem (ECB Ģenerāldirektorāta - Mikroprudenciālā uzraudzība I vai II), ECB Ģenerāldirektorāta - Mikroprudenciālās uzraudzības IV (Licencēšanas daļa Authorisation Division) un ECB Juridiskā ģenerāldirektorāta (Uzraudzības tiesību daļa) darbiniekiem, ECB Uzraudzības valdes sekretariātam un Uzraudzības valdes locekļiem, kā arī ECB Padomes locekļiem."

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja p.i.
Juridiskā un licencēšanas departamenta
direktors G. Romeiko

 

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 112

PIEMĒROTĪBAS UN ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒJUMA ANKETA

Anketas aizpildīšanas mērķis

Šajā anketā ietvertā informācija sniegs iespēju veikt amatā apstiprināmās personas piemērotības novērtējumu kredītiestāžu uzraudzības ietvaros. Anketa interpretējama saistībā ar Direktīvas 2013/36/ES (KPD IV)1 91. pantu un atbilstoši Kredītiestāžu likumam un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr. 112 "Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi".

Uz visiem anketas jautājumiem jāsniedz precīzas un pilnīgas atbildes. Ja sniegtā informācija būs neprecīza vai nepilnīga, anketas apstrāde var ieilgt. Par nepatiesas, nepilnīgas vai maldinošas informācijas sniegšanu apzināti vai nolaidības dēļ var tikt piemērots sods saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un tas var radīt šaubas par amatā apstiprināmās personas piemērotību.

Lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 57. panta 1.3 daļu Finanšu un kapitāla tirgus komisija vai Eiropas Centrālā banka uzsāk amatā apstiprināmās personas piemērotības novērtēšanu pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Papildus norādītajai informācijai gan amatā apstiprināmajai personai, gan kredītiestādei ir pienākums atklāt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai jebkādu informāciju, kuru tai būtu pamatots iemesls zināt.

Kam jāizpilda un jāparaksta anketa

Amatā apstiprināmā persona un kredītiestāde ir līdzatbildīgas par pilnīgas un precīzas informācijas sniegšanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai saistībā ar (ierosināto) iecelšanu amatā. Attiecīgie apliecinājumi un paraksti attiecas uz visu šajā anketā ietverto informāciju. Kredītiestādes vārdā anketa jāparaksta personai (personām), kas ir pilnvarota(-s) pārstāvēt kredītiestādi saistībā ar amatpersonu piemērotības novērtējumu.

Kā jāiesniedz anketa

Aizpildīta un parakstīta veidlapa jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai kopā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009. normatīvo noteikumu Nr. 112 "Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" 35. punktā minētajiem dokumentiem.

Kā anketa tiks apstrādāta

Mazāk nozīmīgo uzraudzīto kredītiestāžu anketas apstrādās Finanšu un kapitāla tirgus komisija un paziņos kredītiestādei novērtējuma rezultātu. Nozīmīgo uzraudzīto kredītiestāžu anketas kopīgi apstrādās Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Eiropas Centrālā banka. Novērtējuma rezultātu kredītiestādei paziņos Eiropas Centrālā banka.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā

Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (tālr. 6777 4800;
e-pasts: fktk@fktk.lv).

Amatā apstiprināmās personas apliecinājums

 

Ar šo apakšā parakstījusies persona

☐ apliecina, ka anketā sniegtā informācija atbilstoši tās rīcībā esošajām ziņām ir precīza un pilnīga;

 

☐ apliecina, ka nekavējoties paziņos kredītiestādei par jebkurām būtiskām izmaiņām* sniegtajā informācijā;

 

☐ atļauj Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pieprasīt ziņas un iegūt papildu informāciju, kas, pēc tās domām, ir atbilstoša, lai noskaidrotu un apstiprinātu informāciju, ko tā uzskata par svarīgu atbilstības un piemērotības novērtējuma veikšanai;

 

☐ apliecina, ka apzinās pienākumus, kas noteikti Eiropas un nacionālajos tiesību aktos un starptautiskajos standartos, tostarp noteikumos, ētikas kodeksos, norādījumos, vadlīnijās un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Eiropas Centrālās bankas un Eiropas Banku iestādes izdotos noteikumos vai direktīvās, kas attiecas uz amatu, saistībā ar kuru tiek gaidīts pozitīvs novērtējums, un apstiprina arī apņemšanos nodrošināt turpmāku atbilstību tiem.

 

Vārds un uzvārds:

 

Paraksts:

 

Datums:

 

* Būtiskas izmaiņas ir izmaiņas, kas var ietekmēt amatā apstiprināmās personas atbilstību.

 

Kredītiestādes apliecinājums

 

Ar šo apakšā parakstījusies persona

☐ apliecina, ka anketā sniegtā informācija atbilstoši tās rīcībā esošajām ziņām ir precīza un pilnīga;

 

☐ apliecina, ka kredītiestāde nekavējoties paziņos Finanšu un kapitāla tirgus komisijai par jebkurām būtiskām izmaiņām* sniegtajā informācijā;

 

☐ apliecina, ka kredītiestāde ir pieprasījusi visu informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu amatā apstiprināmās personas piemērotību, un ka tā ir rūpīgi izvērtējusi šo informāciju, pieņemot lēmumu par amatā apstiprināmās personas atbilstību un piemērotību;

 

☐ apliecina, ka amata, saistībā ar kuru tiek gaidīts pozitīvs novērtējums, apraksts precīzi atspoguļo tos kredītiestādes darbības aspektus, par kuriem atbildību kredītiestāde vēlas uzticēt amatā apstiprināmajai personai;

 

☐ apstiprina, ka kredītiestāde, pamatojoties uz pienācīgu un rūpīgu pārbaudi un izvērtējot normatīvajos aktos noteikto atbilstības un piemērotības kritēriju izpildi, uzskata, ka amatā apstiprināmā persona ir atbilstoša un piemērota attiecīgās funkcijas izpildei saskaņā ar šo anketu;

 

☐ apstiprina, ka kredītiestāde ir informējusi amatā apstiprināmo personu par normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem, kas saistīti ar attiecīgās funkcijas izpildi saskaņā ar šo anketu;

 

☐ apstiprina, ka ir pilnvarota sagatavot šo paziņojumu/iesniegumu un kredītiestādes vārdā sniegt šos apliecinājumus un parakstīt anketu.

 

Kredītiestādes nosaukums:

 

Vārds un uzvārds:

 

Amats:

 

Paraksts:

 

Datums:

 

* Būtiskas izmaiņas ir izmaiņas, kas var ietekmēt amatā apstiprināmās personas atbilstību.

1. Ziņas par kredītiestādi un amatā apstiprināmo personu

a) Informācija par kredītiestādi
  Ziņas par kredītiestādi, kas iesniedz anketu
(nosaukums/valsts reģistrācijas numurs/LEI kods)
 
  Kredītiestādes kontaktpersona
(vārds un uzvārds/e-pasts/tālruņa numurs)
 
  Vai kredītiestāde ir nozīmīgā uzraudzītā kredītiestāde KPD IV izpratnē? ☐ JĀ

☐ NĒ

b) Personas dati
  Vārds un uzvārds
  Vārds  
  Uzvārds  
  Zinātniskais, profesionālais nosaukums, tituls  
  Vārda varianti  
  Iepriekšējais vārds/uzvārds
  Vārds  
  Uzvārds  
  Vārda/uzvārda maiņas datums un iemesls  
  Pašreizējā dzīvesvieta
  Adrese  
  Pilsēta  
  Valsts  
  Kopš kura laika dzīvojat šajā dzīvesvietā (datums)  
  Līdz kuram laikam dzīvosiet šajā dzīvesvietā (datums)  
  Pastāvīgā dzīvesvieta (ja atšķiras no pašreizējās dzīvesvietas)
  Adrese  
  Pilsēta  
  Valsts  
  Kopš kura laika dzīvojat šajā dzīvesvietā (datums)  
  Līdz kuram laikam dzīvosiet šajā dzīvesvietā (datums)  
  Cita informācija
  Dzimšanas datums  
  Dzimšanas vieta  
  Pilsonība  
  Derīgas personas apliecības/pases numurs  
  Personas apliecības/pases izdevējvalsts  
  Personas apliecības/pases derīguma termiņš  
  Kontakttālruņa numurs (norādīt arī valsts kodu)  
  E-pasta adrese  
c) Uzraudzības iestāžu agrākie lēmumi par apstiprināšanu/neapstiprināšanu amatā finanšu sektorā

Ja kredītiestāde, kurā plānots apstiprināt amatā personu, ir mazāk nozīmīgā uzraudzītā kredītiestāde, var nenorādīt lēmumus, kurus pieņēma Finanšu un kapitāla tirgus komisija

 

Uzraudzības iestādes nosaukums

Organizācijas vai iestādes nosaukums

Amats un pienākumi

Sākuma datums

Beigu datums

Novērtējuma datums

Novērtējuma slēdziens (neapstiprināšanas gadījumā sniegt skaidrojumu d) sadaļā)

               
               
d) Ja pieņemts lēmums par neapstiprināšanu amatā, norādīt iemeslus:
   

2. Amats, par kuru tiek iesniegta anketa

a) Lūdzam norādīt amatu, kuru kredītiestādē pildīs apstiprināmā persona (atbilstoši anketas iesniegšanas brīdī pieejamai informācijai)
  Lūdzam norādīt amata nosaukumu atbilstoši kredītiestādes organizatoriskajai struktūrai:

 

  Lūdzam atzīmēt atbilstošo/-os amatu/-us, ko apstiprināmā persona pildīs kredītiestādē:

☐ Valdes priekšsēdētājs (CEO)

☐ Valdes loceklis

☐ Valdes loceklis (CRO)

☐ Valdes loceklis (CCO)

☐ Valdes loceklis (CFO)

☐ Padomes priekšsēdētājs

☐ Padomes loceklis

☐ Iekšējā audita dienesta vadītājs

☐ Risku direktors

☐ Par darbības atbilstības kontroli atbildīgā persona

☐ Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgā persona

☐ Ārvalsts kredītiestādes filiāles vadītājs

☐ Kredītiestādes filiāles citā dalībvalstī vadītājs

☐ Prokūrists

☐ Cits amats (lūdzam norādīt): Klikšķiniet šeit, lai ievadītu tekstu.

b) Lūdzam norādīt funkcijas, kas noteiktas šim/-iem amatam/-iem, t.sk. svarīgākos amata uzdevumus, pienākumus, pakļautībā esošās struktūrvienības un darbinieku skaitu. Lūdzam norādīt citas funkcijas, kuras attiecīgā persona pildīs kredītiestādē (ja tādas ir)
   
  Lūdzam norādīt arī, kādu vadības struktūras komiteju vai citu (vadības) komiteju sastāvā būs attiecīgā persona (ja tādas ir)
   
c) Lūdzam norādīt papildu informāciju saistībā ar plānoto amata pilnvaru termiņa sākuma datumu un ilgumu
 

(Plānotais) amata pilnvaru termiņa sākuma datums

 

(Plānotais) amata pilnvaru termiņš

  Vai amatā apstiprināmā persona aizstās citu personu? ☐ JĀ

☐ NĒ

  Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", norādiet šīs personas vārdu/uzvārdu, kā arī iemeslu, kāpēc šī persona pārtrauca pildīt amata pienākumu kredītiestādē
   
  Vai iesniegums tiek iesniegts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem? ☐ JĀ

☐ NĒ

  Ja atbilde uz jautājumu ir "NĒ", norādiet iemeslu
   
d) Saistība starp amatā apstiprināmo personu un kredītiestādi
  ☐ Līgums par pakalpojumu sniegšanu

☐ Partneris/akcionārs

☐ Darbinieks

☐ Cita (lūdzam paskaidrot):

 

3. Reputācija

a) Vai Jums2 iepriekš bijis notiesājošs spriedums krimināllietā vai būtiskā (t.i., tādā, kas ietekmē reputāciju vai būtiski ietekmē finanšu stabilitāti) civillietā vai administratīvā lietā (t.sk. pārsūdzības procesā esošs notiesājošs spriedums)? ☐ JĀ

☐ NĒ

  Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam sniegt sīkāku informāciju, īpaši par to, kāda ir apsūdzības būtība, cik ilgs laiks pagājis kopš apsūdzības pamatā esošā pārkāpuma, kāds ir gaidāmais sods notiesājoša sprieduma gadījumā, kāda bijusi amatā apstiprināmās personas uzvedība pēc pārkāpuma, vai amatā apstiprināmā persona demonstrējusi profesionālu savas rīcības izpratni, kādā posmā ir tiesas process, kā arī minēt jebkādus citus atbildību mīkstinošus vai pastiprinošus faktorus
   

 

b) Vai pret Jums ir ierosināta krimināllieta vai būtiska (t.i., tāda, kas ietekmē reputāciju vai būtiski ietekmē finanšu stabilitāti) civillieta vai administratīvā lieta (t.sk. saņemts oficiāls paziņojums par izmeklēšanas sākšanu vai lietas nodošanu tiesai)? ☐ JĀ

☐ NĒ

  Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam sniegt sīkāku informāciju, īpaši par to, kāda ir apsūdzības būtība, cik ilgs laiks pagājis kopš apsūdzības pamatā esošā pārkāpuma, kāds ir paredzamais sods notiesājoša sprieduma gadījumā, kādā posmā ir tiesas process, kā arī minēt jebkādus citus atbildību mīkstinošus vai pastiprinošus faktorus
   

 

c) Vai Jūs esat kādreiz saukts/-a pie disciplināratbildības (t.sk. atzīšana par nepiemērotu komercsabiedrības direktora/vadītāja amatam, atcelšana no atbildīga amata u.tml.)? ☐ JĀ

☐ NĒ

  Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk
   

 

d) Vai esat bijis/-usi vadītājs/-a komercsabiedrībā, kura bankrotējusi, vai attiecībā uz Jums agrāk īstenota vai pašlaik tiek īstenota bankrota, maksātnespējas vai līdzīga procedūra? ☐ JĀ

☐ NĒ

  Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk (t.sk. norādīt, vai bankrots vai maksātnespēja bija brīvprātīga; norādīt firmu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru un valsti, datumu, kad apstiprināts process)
   

 

e) Vai kāds no 3. sadaļā minētajiem procesiem atrisināts ārpustiesas ceļā vai alternatīvā strīdu izšķiršanas procesā? ☐ JĀ

☐ NĒ

 

Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk

   

 

f) Vai esat iekļauts/-a kādā parādnieku sarakstā (piemēram, nodokļu parādnieku reģistrā), vai par Jums ir negatīva informācija Kredītu reģistrā, vai Jums ir veikta parādu piedziņas procedūra? ☐ JĀ

☐ NĒ

 

Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk

   

 

g) Vai Jums ir atteikta, anulēta vai pārtraukta reģistrācija, autorizācija, dalībnieka statuss vai licence jebkurā profesionālā vai uzņēmējdarbības jomā? ☐ JĀ

☐ NĒ

 

Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk

   

 

h) Vai Jums ir piemērotas valsts iestāžu vai profesionālu organizāciju sankcijas vai sākts izmeklēšanas process vai piespiedu izpildes procedūra? ☐ JĀ

☐ NĒ

 

Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk

 

i) Vai kredītiestāde ir izskatījusi jautājumu par kādu konkrētu Jūsu reputācijas aspektu? ☐ JĀ

☐ NĒ

 

Ja atbilde ir "JĀ", lūdzam sīkāk norādīt šādas izskatīšanas būtību un iznākumu

   

 

4. Pieredze

a) Izglītība (akadēmiskais vai zinātniskais grāds/sertifikāts) Studiju joma Studiju periods Izglītības iestāde (universitāte, studiju centrs)
         
         
         
b) Praktiskā pieredze kredītiestāžu/finanšu jomā
  Amats Galvenie pienākumi Organizācija, uzņēmums utt. Lielums3 Pakļautībā esošo darbinieku skaits Darbības jomas No Līdz Aiziešanas iemesls
                   
                   
                   
c) Cita būtiska pieredze augstākās vadības4 līmeņa amatā ārpus finanšu sektora
  Amats Galvenie pienākumi Organizācija, uzņēmums utt. Lielums5 Pakļautībā esošo darbinieku skaits Darbības jomas No Līdz Aiziešanas iemesls
                   
                   
                   
d) Cita atbilstoša pieredze ārpus finanšu sektora (piemēram, darbība akadēmiskajā, juridisko pakalpojumu, informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu, cilvēkresursu, politikas vai citā nekomerciālā jomā)
  Amats Galvenie pienākumi Organizācija, uzņēmums utt. Lielums6 Pakļautībā esošo darbinieku skaits Darbības jomas No Līdz Aiziešanas iemesls
                   
                   
                   
e) Sniedzot atbildes uz iepriekšējiem jautājumiem, lūdzam ņemt vērā, ka attiecībā uz pieredzes līmeni būtiski ir šādi kritēriji (kas vajadzības gadījumā jānorāda): vadošā amata veids un hierarhijas līmenis; uzņēmējdarbības veids un sarežģītība uzņēmumā, kurā tika ieņemts amats, t.sk. uzņēmuma organizatoriskā struktūra; kompetence, lēmumu pieņemšanas tiesības un pienākumi; pakļautībā esošo darbinieku skaits. Vajadzības gadījumā var norādīt papildu informāciju
   
f) Ja amatā apstiprināmajai personai nav atbilstošas pieredzes, lūdzam tālāk norādīt faktorus, kas to, iespējams, varētu kompensēt (piemēram, iestādes lielums, cita līdzvērtīga pieredze; zinātniskais vai akadēmiskais grāds/akadēmiskā pieredze; īpašas prasmes un zināšanas; vispārēja piemērotība; amats ar ierobežotām funkcijām, ko nosaka amata specifika; citi specifiski gadījumi)
   
   
g) Vispārējas zināšanas kredītiestāžu darbības jomā7: Novērtējums (augsts, vidēji augsts, vidēji zems, zems)
  a) finanšu tirgi;  
b) tiesiskais regulējums un prasības;  
c) stratēģiskā plānošana un izpratne par kredītiestādes darbības stratēģiju vai darbības ekonomisko pamatojumu (darbības plānu) un tā izpildi;  
d) risku pārvaldība (kredītiestādes galveno risku veidu apzināšana, novērtēšana, uzraudzība, kontrole un samazināšana, tostarp pieredze, kas tieši saistīta ar personas amata pienākumiem);  
e) kredītiestādes darbības efektivitātes izvērtēšana, efektīva pārvaldība, pārraudzības un kontroles izveide;  
f) kredītiestādes finanšu informācijas analīze, būtiskāko jautājumu, kas balstās uz šo informāciju, apzināšana un atbilstīgas kontroles un pasākumu īstenošana.  
h) Cita specifiska pieredze (norādīt)
   
   
i) Vai amatā apstiprināmā persona pirms iecelšanas amatā vai pirmajā gadā pēc iecelšanas amatā apmeklēs kādas profesionālās kompetences paaugstināšanas kursus? ☐ JĀ

☐ NĒ

  Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk
  Kursu saturs Kursu nodrošinātājs (iekšēji organizēti vai ārēji organizēti, norādot ārējās organizācijas nosaukumu) No Līdz
         
         
         

5. Interešu konflikts

a)

Vai Jums8 ir jebkāda veida personiskas attiecības9 ar:

- citiem vadības struktūras locekļiem (valde, padome) un/vai personām, kas pilda pamatfunkcijas kredītiestādē, mātesuzņēmumā/tā meitasuzņēmumā;
- personu, kurai ir būtiska līdzdalība kredītiestādē, mātesuzņēmumā/tā meitasuzņēmumā?

☐ JĀ

☐ NĒ

 

Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt sīkāk

 

b) Vai Jums ir darījuma (biznesa) attiecības (privāti vai ar uzņēmuma starpniecību) ar kredītiestādi, mātesuzņēmumu/tā meitasuzņēmumu? ☐ JĀ

☐ NĒ

 

Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt šādu informāciju:

- darījuma attiecību veida un satura apraksts;

- abu pušu saistības;

- uzņēmuma nosaukums, ja sadarbība notiek/notika ar uzņēmuma starpniecību;

- sadarbības periods.

 

c) Vai esat tieši vai netieši iesaistīts nepabeigtā tiesas procesā pret kredītiestādi, mātesuzņēmumu/tā meitasuzņēmumu? ☐ JĀ

☐ NĒ

  Ja atbilde ir "JĀ", lūdzam norādīt iesaistīto kredītiestādi, tiesas procesa saturu un statusu
   
d) Vai pēdējos divos gados ir bijušas jebkādas profesionāla10 vai komerciāla rakstura attiecības ar:
- kredītiestādi, mātesuzņēmumu/tā meitasuzņēmumu;
- kredītiestādes, mātesuzņēmuma/tā meitasuzņēmuma konkurentiem?
☐ JĀ

☐ NĒ

 

Ja atbilde ir "JĀ", lūdzam sniegt sīkāku informāciju (ja pastāv komerciāla rakstura attiecības, lūdzam norādīt, kāda ir to (finansiālā) vērtība personas uzņēmējdarbībai vai ar šo personu personiskām vai darījuma attiecībām saistītu personu uzņēmējdarbībai)

 

e)

Vai Jums personīgi vai ar uzņēmuma, ar kuru Jums ir ciešas attiecības, starpniecību ir būtiska11finansiāla līdzdalība (piemēram, līdzdalība kapitālā vai ieguldījumi) kredītiestādē, mātesuzņēmumā vai tā meitasuzņēmumos, vai arī kredītiestādes, mātesuzņēmuma vai tā meitasuzņēmumu konkurentu vai klientu uzņēmumos?

Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt šādu informāciju:

  Iestādes nosaukums Iestādes pamatdarbības jomas Attiecības starp iestādi un kredītiestādi Sadarbības periods Finansiālās dalības apjoms (kapitāla un balsstiesību īpatsvars/daļu vai ieguldījuma vērtība)
           
           
           
f) Vai Jūs pārstāvat kādas kredītiestādes, mātesuzņēmuma/tā meitasuzņēmuma akcionāru/dalībnieku? ☐ JĀ

☐ NĒ

 

Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt šādu informāciju:

1) akcionāra/dalībnieka vārds un uzvārds;

2) līdzdalības apmērs (procentos no pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju skaita);

3) pārstāvības apjoms.

 

g) Vai Jums ir jebkādas būtiskas12 finansiālas saistības pret kredītiestādi, mātesuzņēmumu/tā meitasuzņēmumiem (piemēram, kredīti, galvojumi)? ☐ JĀ

☐ NĒ

 

Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt šādu informāciju:

1) saistību veids;

2) saistību vērtība;

3) attiecīgais saistību periods.

 

h) Vai iepriekšējos divos gados Jūs vai ar Jums personiskās attiecībās13 esoša persona ir ieņēmusi ietekmīgu politisku amatu14 valsts vai pašvaldības līmenī? ☐ JĀ

☐ NĒ

  Ja atbilde uz jautājumu ir "JĀ", lūdzam norādīt šādu informāciju:

1) amata veids;

2) pilnvaru un pienākumu, ko ietver šis amats, uzskaitījums;

3) šā amata (vai iestādes, kurā ieņem šo amatu) saistība ar kredītiestādi, mātesuzņēmumu/tā meitasuzņēmumiem.

 

i) Vai ir jebkāda cita veida saistības, amati vai dalība, kas nav norādīta iepriekš minētajos jautājumos un kas varētu negatīvi ietekmēt kredītiestādes intereses? ☐ JĀ

☐ NĒ

  Ja atbilde ir "JĀ", lūdzam sniegt visu nepieciešamo informāciju (piemēram, saistību veids, saturs, periods un atbilstošos gadījumos attiecības ar kredītiestādi, mātesuzņēmumu un tā meitasuzņēmumiem)

 

Aizpilda kredītiestāde

j) Ja piemērojams kāds no 5. sadaļā minētajiem apgalvojumiem, lūdzam norādīt, kā kredītiestāde plāno novērst amatā apstiprināmās personas iespējamo interešu konfliktu (neraugoties uz to, vai tas tiek uzskatīts par būtisku)?

Lūdzam vajadzības gadījumā pievienot attiecīgos dokumentus (piemēram, kredītiestādes interešu konfliktu novēršanas politiku) un norādīt attiecīgos punktus, kas regulē šos jautājumus.

   

 

 

 

 

6. Pienākumu izpildei nepieciešamais laiks (noslodzes sadalījums)

a) Lūdzam norādīt laiku, kas nepieciešams attiecīgā amata pienākumu izpildei?
   
b)

Vai esat saņēmis/-usi uzraudzības iestādes atļauju papildus padomes locekļa amata pienākumu veikšanai atbilstoši Kredītiestāžu likuma 26.1 panta piektajai daļai (ieviestas KPD IV 91. panta 6. punkta prasības)?

☐ JĀ

☐ NĒ

c)

Valdes, padomes un citu amata vietu uzskaitījums:

Lūdzam vispirms norādīt to amatu kredītiestādē, attiecībā uz kuru tiek aizpildīta šī anketa, bet pēc tam visus pārējos amatus, kurus turpināsiet ieņemt pēc iecelšanas jaunā

amatā kredītiestādē.

Ja kredītiestāde, kurā plānots apstiprināt amatā personu, nav nozīmīgā uzraudzītā kredītiestāde vai sistēmiski nozīmīgā iestāde (C-SNI), (f) aili var neaizpildīt.

  a.

Uzņēmums (atzīmēt regulētā tirgū iekļautos uzņēmumus ar *)

b.

Valsts

c.

Uzņēmuma darbības veids

d.

Uzņēmuma lielums15

e.

Amats (izpildfunkcija vai uzraudzības funkcija)

f.

Skaitāms pēc privileģētās skaitīšanas principa16 (grupa, būtiska līdzdalība vai aizsardzības shēma) vai amats netiek pieskaitīts17

g.

Papildu pienākumi, piemēram, dalība komitejās, priekšsēdētāja pienākumi u.c.

h.

Nepieciešamais laiks nedēļā (stundas) un gadā (dienas) (t.sk. papildu pienākumu izpildei)18

i.

Pilnvaru termiņš (no-līdz)

j.

Papildu komentāri

k.

Sanāksmju skaits gadā

l.

Papildu informācija

                         
                         
                         
  Ja kredītiestāde, kurā plānots apstiprināt amatā personu, nav nozīmīgā uzraudzītā kredītiestāde vai sistēmiski nozīmīgā iestāde (C-SNI), zemāk uzskaitītās (d), (e) un (f) ailes var neaizpildīt.  
d) Kopējais ieņemamo vadošo amatu, kam ir izpildinstitūcijas funkcija (valde, direktors u.tml.), skaits, ja tiek piemērota privileģētā skaitīšana vai izņēmumi (amats netiek pieskaitīts)  
e) Kopējais ieņemamo vadošo amatu, kam nav izpildinstitūcijas funkcijas (padome, padomnieks u.tml.), skaits, ja tiek piemērota privileģētā skaitīšana vai izņēmumi (amats netiek pieskaitīts)19  
f) Ja tiek piemērota privileģētā skaitīšana, lūdzam norādīt detalizētu informāciju par jebkāda veida sinerģiju starp uzņēmumiem, t.i., vai notiek attaisnojoša pienākumu izpildei nepieciešamā laika pārklāšanās starp uzņēmumiem20
   
g)

Visu amatu izpildei nepieciešamais laiks nedēļā (stundas) papildus tā amata pienākumu izpildei, uz kuru attiecas šī anketa

 
h)

Visu amatu izpildei nepieciešamais laiks gadā (dienas) papildus tā amata pienākumu izpildei, uz kuru attiecas šī anketa

 

7. Kolektīvā piemērotība

Aizpilda kredītiestāde

a) Kā amatā apstiprināmā persona iekļausies kredītiestādes valdes/padomes kolektīvajā piemērotībā? Izskaidrojiet, kāpēc (ierosinātā) iecelšana amatā papildina kredītiestādes vadības struktūras kolektīvo piemērotību, un norādiet kredītiestādes veiktā personas piemērotības novērtējuma rezultātu
   

 

b) Vispārīgi aprakstiet vadības struktūras kopējā sastāva kolektīvās piemērotības iespējamos uzlabojumus vai konstatētos trūkumus
   

 

c) Kā amatā apstiprināmā persona palīdzēs daļēji/kopumā novērst trūkumus, kas norādīti Jūsu atbildē uz iepriekšējo jautājumu?
   

 

8. Papildu informācija un pielikumi

  Ja amatā apstiprināmā persona vai kredītiestāde uzskata, ka ir cita informācija, kas ir būtiska novērtējumam, norādiet šeit:
   

 

 

 

 


1  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK, OV L 176, 27.06.2013., 338. lpp.

2  "Jūs" visā 3. sadaļā nozīmē "Jūs personiski", taču jāattiecina arī uz jebkuru uzņēmumu, līgumsabiedrību vai uzņēmumu bez juridiska statusa, ar kuru esat vai esat bijis/-usi saistīts/-a kā direktors/-e, kontrolieris/-e, vadītājs/-a vai akcionārs/-e, kam ir būtiska līdzdalība.

3 Piemēram, finanšu uzņēmumiem - kopējo aktīvu vērtība gada beigās, citiem uzņēmumiem - kopējais apgrozījums un starptautiskā darbība. Ja kredītiestāde, kurā plānots apstiprināt amatā personu, ir mazāk nozīmīgā uzraudzītā kredītiestāde, šajā ailē var nenorādīt to kredītiestāžu vai finanšu iestāžu lielumu, kas reģistrētas Latvijas Republikā.

4 Valdē/padomē vai 1-2 līmeņus zemāk.

5 Sk. 3. atsauci.

6 Sk. 3. atsauci.

7 Atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ieteikumiem valdes un padomes locekļu un personu, kas pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanai, kuros ieviestas Eiropas Banku iestādes pamatnostādnes par vadības struktūras locekļu un personu, kas pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu ("Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders (EBA/GL/2012/06)).

8 "Jūs" visā 5. sadaļā nozīmē "Jūs personīgi", taču tas jāattiecina arī uz tuviem radiniekiem (dzīvesbiedru, reģistrēto partneri, nereģistrētu partneri, bērniem, vecākiem vai citu radinieku, ar kuru dzīvojat vienā mājoklī) un jebkuru juridisku personu, kuras valdes/padomes loceklis esat vai bijāt attiecīgajā laikā.

9 Personiskas attiecības nozīmē laulību, attiecības ar reģistrētu partneri, nereģistrētu kopdzīvi, bērnu un vecāku radniecību vai citas attiecības starp tādām personām, kas dzīvo vienā mājoklī. 

10 Piemēram, esat ieņēmis/-usi vidējā vai augstākā līmeņa vadības amatu/-us.

11 Būtiskums atkarīgs no tā, kādu vērtību (finanšu izteiksmē) šī līdzdalība vai saistības veido attiecībā uz amatā apstiprināmās personas finanšu līdzekļiem. Par nebūtiskiem var uzskatīt jebkurus ienākumus nesošus nodrošinātos privātpersonu kredītus bez priekšrocībām (piemēram, privātpersonu hipotēku līgumus), jebkurus citus kredītus bez priekšrocībām līdz 100 000 euro (nodrošinātus vai nenodrošinātus, ienākumus nesošus vai nenesošus), pašreizējos akciju/daļu turējumus ≤ 1% no iestādes kapitāla/daļu apmēra vai citus ieguldījumus ar tādu pašu vērtību.

12 Sk. 11. atsauci.

13 Sk. 9. atsauci.

14 Amats, kas rada personai būtisku politisku ietekmi. Būtiska ietekme iespējama jebkurā līmenī: tāda var būt vietējā līmeņa politiķim (piemēram, mēram), reģionālā vai valsts līmeņa politiķim (piemēram, ministram), valsts amatpersonai (piemēram, personai valsts pārvaldē) vai valsts pārstāvim. Interešu konflikta būtiskums ir atkarīgs no tā, vai attiecīgā politiskā loma ietver īpašas pilnvaras vai pienākumus, kas varētu traucēt amatā apstiprināmajai personai darboties kredītiestādes interesēs.

15  Sk. 3. atsauci.

16  Atbilstoši Kredītiestāžu likuma 26.1 panta trešajai daļai (KPD IV 91. panta 4. punkts).

17  Atbilstoši Kredītiestāžu likuma 26.1 panta ceturtajai daļai (KPD IV 91. panta 4. punkts). Galvenokārt nekomerciāli mērķi/pārstāv valsti (piemēram, labdarības organizācijas, baznīcas, tirdzniecības palātas, profesionālās apvienības u.tml.).

18  Aprēķinos ieteicams izmantot vidējo stundu un dienu skaitu, tas ir, ne vairāk kā 60 stundas nedēļā un 280 darbdienas gadā. Ja stundu un dienu skaits pārsniedz norādītos skaitļus, šāda noslodze ir jāpamato.

19 Sk. 20. atsauci.

20 Sk. 20. atsauci.

 

11. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 112

personas datu aizsardzība
piemērotības un atbilstības pārbaude

personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats piemērotības un atbilstības pārbaudē

Kredītiestādes drošība un stabilitāte ir atkarīga no spēkā esošiem iekšējās organizācijas struktūras un korporatīvas pārvaldības pasākumiem. Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013 (VUM Regula)1 Eiropas Centrālajai bankai (ECB) uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 6. punktu (LESD).

Prudenciālas uzraudzības nolūkā ECB ir uzticēti uzdevumi attiecībā uz iesaistītajās dalībvalstīs dibinātajām kredītiestādēm, kas minētas 4. pantā, VUM Regulas 6. panta ietvaros.

Saskaņā ar VUM Regulas 4. panta 1.punkta e) apakšpunktu, ECB ir jānodrošina atbilstība attiecīgiem Savienības tiesību aktiem, ar ko piemēro prasības, ka kredītiestādēm jābūt stingriem pārvaldības pasākumiem, tostarp prasības par visu to personu atbilstību un piemērotību, kuras vada kredītiestādes. Lai veiktu uzticētos pienākumus saskaņā ar VUM Regulas 16. panta 2. punkta m) apakšpunktu, ECB ir piešķirtas pilnvaras jebkurā brīdī atbrīvot no darba kredītiestāžu vadības struktūru locekļus, kas nepilda minētajos Savienības tiesību aktos noteiktās prasības. KPD IV2 91. panta 1. punkts nosaka, ka vadības struktūras locekļiem vienmēr ir pietiekami laba reputācija un pietiekamas zināšanas, iemaņas un pieredze savu pienākumu veikšanai. Nozīmīgu iestāžu uzraudzības ietvaros VUM Pamatregulas3 93. un 94. pants nosaka noteikumus kredītiestāžu vadītāju piemērotības novērtēšanai, ko veic ECB. Lai nodrošinātu, ka piemērotības un atbilstības prasības tiek ievērotas jebkurā laikā, saskaņā ar VUM Pamatregulas 94. panta 2.punktu ECB var ierosināt veikt jaunu novērtējumu, pamatojoties uz jauniem faktiem, ja ECB kļūst zināmi jauni fakti, kas var ietekmēt attiecīgā vadītāja sākotnējo novērtējumu.

Personas Datu Nodošana

Visi pieprasītie personas dati ir nepieciešami, lai novērtētu nozīmīgo uzraudzīto iestāžu vadības locekļu piemērotību un atbilstību. Ja dati netiek iesniegti, tad ECB nevar novērtēt vai attiecīgie vadītāji atbilst piemērotības un atbilstības prasībām, lai nodrošinātu stabilu pārvaldības pasākumu īstenošanu kredītiestādēs. Tādejādi ECB var noraidīt attiecīgo vadītāju iecelšanu vai pieprasīt to atlaišanu uz šā pamata.

personas datu saņēmēji vai saņēmēju grupas

Piemērotības un atbilstības pārbaudē personas datus var izpaust personām, kurām nepieciešams tos zināt (on a need-to-know basis), Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbiniekiem, Vienotas uzraudzības komandu (Joint Supervisory Teams) dalībniekiem (ECB Ģenerāldirektorāta - Mikroprudenciālā uzraudzība I vai II), ECB Ģenerāldirektorāta - Mikroprudenciālās uzraudzības IV (Licencēšanas daļa Authorisation Division) un ECB Juridiskā ģenerāldirektorāta (Uzraudzības tiesību daļa) darbiniekiem, ECB Uzraudzības valdes sekretariātam un Uzraudzības valdes locekļiem, kā arī ECB Padomes locekļiem.

piemērojamais glabāšanas periods

ECB jāglabā personas datus, kas sniegti piemērotības un atbilstības pieteikumos/paziņojumos, 15 gadus; no pieteikuma vai paziņojuma dienas, ja tas tiek atsaukts pirms oficiāla lēmuma pieņemšanas; no dienas, kad pieņemts negatīvs lēmums vai no dienas, kad datu subjekti pārtrauc darbību uzraugāmās iestādes pārvaldes struktūrā pozitīva ECB lēmuma gadījumā. Ja tiek veikta pārvērtēšana, pamatojoties uz jaunu faktu esamību, ECB glabā personas datus piecpadsmit gadus no ECB lēmuma pieņemšanas dienas. Ja tiek ierosināta administratīva lieta vai uzsākta tiesvedība, glabāšanas periodu pagarina un tas beidzas vienu gadu pēc tāda lēmuma stāšanās spēkā par sankciju piemērošanu, kam ir galīga lēmumu spēks.

Piemērojamā datu aizsardzība un Datu apstrādātājs

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) No 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās par šādu datu brīvu apriti4 ir piemērojama personas datu apstrādē, ko veic ECB. Regulas (EK) No 45/2001 izpratnē ECB ir Datu apstrādātājs (Data Controller).

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam, kura personas datus minētās prudenciālās uzraudzības nolūkā apstrādā ECB, ir tiesības piekļūt datiem un tiesības labot datus, kas uz viņu attiecas saskaņā ar ECB 2007. gada 17. aprīļa lēmuma 9. pantu, ar ko pieņem datu aizsardzības noteikumus ECB (ECB/2007/1)5.

kontakti

Ja Jums rodas jautājumi vai sūdzības par datu apstrādes procesu, Jūs varat vērsties pie Datu apstrādātāja (Data Controller) Authorisation@ecb.europa.eu, un /vai nacionālajā kompetentajā iestādē fktk.@fktk.lv.

Turklāt Jums ir arī tiesības jebkurā laikā griezties pēc palīdzības pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga (European Data Protection Supervisor). Datu subjekti ar saviem jautājumiem tāpat var vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS.

APLIECINĀJUMS

Ar šo piekrītu, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija savas kompetences ietvaros saņem un apstrādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegtos manus kā fiziskās personas datus, tajā skaitā sensitīvus personas datus. Piekrītu, ka mani personas dati tiek nodoti arī Eiropas Centrālajai bankai tās funkciju veikšanai, kā arī piekrītu, ka Eiropas Centrālā banka nodod manus personas datus Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

Vārds, uzvārds

Paraksts

Vieta, datums


1 Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, OJ L 175. 14.6.2014.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva Nr. 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK, OJ L 176, 27.6.2013.

3 Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm, OJ L 141, 14.5.2014.

4 OJ L 8, 12.1.2001.

5 OJ L116, 4.5.2007.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi "Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 117Pieņemts: 25.07.2017.Stājas spēkā: 29.07.2017.Zaudē spēku: 05.11.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 149, 28.07.2017. OP numurs: 2017/149.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
292505
29.07.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)