Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 138

Rīgā 2016. gada 17. augustā

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
padomes sēdes protokols Nr. 27 3. p.)

Grozījumi "Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas likuma
7. panta pirmās daļas 1. punktu,
Kredītiestāžu likuma 13. panta ceturto daļu,
50. panta trešo daļu un 57. panta 1.1 daļu,
Krājaizdevu sabiedrību likuma
9. panta pirmo daļu un 11. panta pirmo un otro daļu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2009. gada 25. septembra normatīvajos noteikumos Nr. 112 "Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.1. punktā vārdus "Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā - Komisija) izsniedz licenci (atļauju)" ar vārdiem "tiek izsniegta licence (atļauja)".

2. Aizstāt 2.2. punktā vārdu "Komisija" ar vārdiem "Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā - Komisija)".

3. Izteikt 2.5.3. punktu šādā redakcijā:

''2.5.3. kredītiestādes valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa, padomes priekšsēdētāja, padomes locekļa, risku direktora, par darbības atbilstības kontroli atbildīgās personas, iekšējā audita dienesta vadītāja, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgās personas, ārvalsts kredītiestādes filiāles vai kredītiestādes filiāles citā dalībvalstī vadītāja, prokūrista, sabiedrības kontroliera amata kandidātu vai krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa, padomes priekšsēdētāja, padomes locekļa, revīzijas komisijas priekšsēdētāja un locekļa amata kandidātu (tālāk tekstā - amatpersona);''.

4. Aizstāt 6.8. punktā vārdus "atbildīgās personas par darbības atbilstības kontroli" ar vārdiem "par darbības atbilstības kontroli atbildīgās personas, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgās personas, sabiedrības kontroliera".

5. Aizstāt 10.1. punktā vārdus "atbildīgās personas par darbības atbilstības kontroli" ar vārdiem "par darbības atbilstības kontroli atbildīgās personas, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgās personas".

6. Aizstāt 15.9. punktā vārdus "sabiedrības valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa un iekšējā revīzijas dienesta vadītāja" ar vārdiem "sabiedrības valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa, padomes priekšsēdētāja, padomes locekļa, revīzijas komisijas priekšsēdētāja un locekļa".

7. Aizstāt 17.1. punktā vārdus "iekšējā revīzijas dienesta un tā vadītāja" ar vārdiem "revīzijas komisijas un tās priekšsēdētāja".

8. Papildināt noteikumus ar 17.5. punktu šādā redakcijā:

''17.5. neparastu un aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūras.''

9. Papildināt noteikumus ar 35.5.-35.8. punktu šādā redakcijā:

"35.5. valsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka amatpersonas kandidāts nav persona (tikai nerezidentiem):

35.5.1. kura ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, arī ļaunprātīgu bankrotu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas);

35.5.2. pret kuru krimināllieta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigta, arī tad, ja krimināllieta pret personu izbeigta uz nereabilitējoša pamata;

35.6. informāciju par kredītiestādes amatpersonas kandidāta noslodzes sadalījumu katra amata pienākumu izpildei, ja persona ieņem vai pēc ievēlēšanas ieņems vairākus amatus vienlaikus;

35.7. informāciju par kredītiestādes padomes vai valdes locekļu funkciju sadalījumu pēc amatpersonas kandidāta ievēlēšanas vai pārvēlēšanas amatā;

35.8. amatpersonas kandidāta apliecinājumu par atļauju personas datu apstrādei:

35.8.1. nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes amatpersonas kandidāti - šo noteikumu 11. un 16. pielikumu;

35.8.2. mazāk nozīmīgās uzraudzītās kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības amatpersonas kandidāti - šo noteikumu 16. pielikumu."

10. Izteikt 35.1 punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"35.1 Ja izmaiņas kredītiestādes padomes sastāvā ir notikušas, vienam vai vairākiem padomes locekļiem atstājot amatu, izņemot gadījumu, kad vienlaicīgi tiek samazināts arī kredītiestādes statūtos noteiktais padomes locekļu skaits, kredītiestāde Komisijai iesniedz šo noteikumu 35. punktā minēto informāciju un dokumentus par tiem padomes locekļiem, kas tiek ievēlēti no jauna."

11. Izteikt 37.4 punktu šādā redakcijā:

"37.4 Ja Komisijai tiek iesniegti dokumenti šo noteikumu II, III, IV, VI, X, XI un XII nodaļā minēto licenču kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai saņemšanai vai atsevišķu kredītiestāžu vai krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanai, kredītiestāde (11.-16. pielikums) un krājaizdevu sabiedrība (16. pielikums) iesniedz arī attiecīgās personas apliecinājumu par atļauju personas datu apstrādei."

12. Papildināt noteikumus ar 46.1 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Komisija izsniedz licenci triju darbdienu laikā no dienas, kad no kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības saņemts lēmums par tās reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā."

13. Papildināt noteikumus ar 53.1 punktu šādā redakcijā:

"53.1 Krājaizdevu sabiedrība, veicot grozījumus šo noteikumu 15.4. punktā noteiktajā dokumentā, 10 darbdienu laikā pēc grozījumu apstiprināšanas iesniedz to Komisijai."

14. Papildināt noteikumus ar 16. pielikumu šādā redakcijā:

"16. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr. 112

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS

Visi personas dati, kas iesniedzami Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, ir nepieciešami, lai Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzraudzības funkcijas ietvaros varētu izvērtēt personu atbilstību Kredītiestāžu likuma un Krājaizdevu sabiedrību likuma noteikumiem.

PERSONAS DATU NODOŠANA

Parakstot šo apliecinājumu, persona sniedz savu piekrišanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas veiktajai datu apstrādei. Ja persona atsakās parakstīt šo apliecinājumu, uzskatāms, ka persona nepiekrīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas veiktajai datu apstrādei, un tas liedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai izskatīt personas iesniegtos dokumentus un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai adresēto lūgumu.

PERSONAS DATU IZPAUŠANA

Iesniegtos personas datus Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības izpaust Kredītiestāžu likuma 110.1 un 111. pantā un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 7. panta pirmās daļas 8. punktā noteiktajos gadījumos, kā arī tiesībsargājošajām iestādēm atbilstoši to darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām pieprasīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šādu informāciju.

PIEMĒROJAMAIS GLABĀŠANAS PERIODS

Finanšu un kapitāla tirgus komisija glabā iesniegtos personas datus 10 gadus pēc attiecīgā tirgus dalībnieka likvidācijas.

PIEMĒROJAMĀ DATU AIZSARDZĪBA UN DATU APSTRĀDĀTĀJS

Finanšu un kapitāla tirgus komisija kā datu apstrādātājs Regulas Nr. 2016/679* 4. panta 8. punkta izpratnē ir atbildīga par veikto personas datu apstrādi atbilstoši Regulā Nr. 2016/679 noteiktajai kārtībai.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Personai (datu subjektam, kura datu apstrādi veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija) ir tiesības vērsties Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, lai saņemtu informāciju par sevi un savu iesniegto datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes mērķim.

KONTAKTI

Ja personai (datu subjektam, kura datu apstrādi veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija) rodas jautājumi vai sūdzības par datu apstrādes procesu, tā ir tiesīga vērsties Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (tel.  6777 4800; e-pasts: fktk@fktk.lv).

APLIECINĀJUMS

Ar šo piekrītu, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija savas kompetences ietvaros saņem un apstrādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijā iesniegtos manus kā fiziskās personas datus, tajā skaitā sensitīvos personas datus. Piekrītu, ka mani personas dati var tikt izpausti šajā apliecinājumā norādītajos gadījumos.

Vārds, uzvārds

Paraksts

Vieta, datums"


* Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs P.Putniņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi "Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 138Pieņemts: 17.08.2016.Stājas spēkā: 24.08.2016.Zaudē spēku: 05.11.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 162, 23.08.2016. OP numurs: 2016/162.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
284282
24.08.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)