Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.25

Rīgā 2015.gada 25.februārī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr.8 3.p.)
Izdoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma
7. panta pirmās daļas 1. punktu, Kredītiestāžu likuma
13. panta ceturto daļu, 50. panta trešo daļu un 57. panta 1.1 daļu,
Krājaizdevu sabiedrību likuma 9. panta pirmo daļu
un 11. panta pirmo un otro daļu
Grozījumi "Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, atsevišķu kredītiestāžu un krājaizdevu sabiedrību darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvajos noteikumos"

1. Aizstāt 2.1. apakšpunktā vārdu "bankām" ar vārdu "kredītiestādēm".

2. Izteikt 2.3.1.punktu šādā redakcijā:

"2.3.1. atvērt kredītiestādes filiāli ārvalstī vai dalībvalstī;"

3. Izteikt 2.5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5.3. kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa, padomes priekšsēdētāja, padomes locekļa, risku direktora, atbildīgās personas par darbības atbilstības kontroli, iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāja un ārvalsts kredītiestādes filiāles vadītāja vai kredītiestādes filiāles citā dalībvalstī vadītāja amata kandidātu (tālāk tekstā – amatpersona).

4. Papildināt 2.5.punktu ar 2.5.8.apakšunktu šādā redakcijā:

"2.5.8. kredītiestādes personām (darbiniekiem), kas pilda pamatfunkcijas.".

5. 5.punktā:

Aizstāt vārdu "laikrakstā" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā",

Aizstāt vārdu "dublikāta" ar vārdu "atkārtotu".

6. Papildināt 6.punktu ar 6.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.1 akcionāru līgumu, ja tāds noslēgts;".

7. Papildināt 6.8. apakšpunktu aiz vārdiem "padomes locekļu" ar vārdiem "risku direktora, atbildīgās personas par darbības atbilstības kontroli".

8. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Lēmums par licences izsniegšanu kredītiestādei tiek pieņemts pēc tam, kad kredītiestādes dibinātāji ir veikuši dibināšanas pamatkapitālā iemaksātās naudas pārvedumu uz Latvijas Bankā atvērto pagaidu kontu un paziņojuši par to Komisijai.".

9. Papildināt 10.1. apakšpunktu aiz vārdiem "tā vadītāja" ar vārdiem "risku direktora, atbildīgās personas par darbības atbilstības kontroli".

10. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19. Lai pārreģistrētu licenci nosaukuma maiņas gadījumā, kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība iesniedz Komisijai iesniegumu. Ārvalsts kredītiestāde iesniegumam pievieno arī apliecinātu reģistrācijas apliecības kopiju.".

11. Papildināt 21.1., 21.2. un 21.3. apakšpunktu aiz vārda "Komisijai" ar vārdiem "vai attiecīgajā gadījumā- Eiropas Centrālajai bankai-".

12. Papildināt 23. punktu aiz vārda "Komisija" ar vārdiem "vai attiecīgajā gadījumā- Eiropas Centrālā banka-".

13. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Lai Komisija atļautu reorganizēt kredītiestādi vai krājaizdevu sabiedrību, visas reorganizācijas procesā iesaistītās komercsabiedrības iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

24.1. vadītāju parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu, kurā uzskaitīti visi tam pievienotie dokumenti, t.sk. norādīta informācija par reorganizācijas iemesliem. Kredītiestāde papildus sniedz arī informāciju par tām dalībvalstīm, kurās kredītiestādei ir kreditori;

24.2. pēc reorganizācijas pabeigšanas par stāvokli pirmajā darbības dienā sagatavotu darbību turpinošo kredītiestāžu bilanci (4. pielikums) vai krājaizdevu sabiedrību bilanci (5.pielikums) un saskaņā ar tās datiem veiktu pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķinu.".

14. Svītrot 25., 26., 36., 46.punktu, 6. un 7.pielikumu.

15. Izteikt 31. un 32.punktu šādā redakcijā:

"31. Kredītiestāde, kura vēlas atvērt filiāli dalībvalstī, iesniedz Komisijai paziņojumu angļu valodā saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 27. augusta īstenošanas regulas Nr. 926/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām paziņojumiem attiecībā uz tiesību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (tālāk tekstā – Īstenošanas regula) un Eiropas Komisijas 2014. gada 4. jūnija deleģētās regulas Nr. 1151/2014, ar ko saistībā ar informāciju, kura jāsniedz, ja tiek izmantotas tiesības veikt uzņēmējdarbību un īstenota pakalpojumu sniegšanas brīvība, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, prasībām (tālāk tekstā – Deleģētā regula). Papildus kredītiestāde dokumentus un paziņojumus iesniedz latviešu valodā ar pievienotu dokumentu tulkojumu tās valsts valodā, kurā kredītiestāde plāno atvērt filiāli. Ja šāda iespēja paredzēta attiecīgajā dalībvalstī, kredītiestāde var iesniegt arī dokumentu tulkojumu angļu valodā.

32. Kredītiestāde, kura vēlas sākt finanšu pakalpojumu sniegšanu dalībvalstī, neatverot filiāli, iesniedz Komisijai paziņojumu angļu valodā saskaņā ar Īstenošanas regulas un Deleģētās regulas prasībām.".

16. Izteikt 35.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"35. Lai Komisija pārliecinātos par šo noteikumu 2.5.3. punktā minētās amatpersonas atbilstību Kredītiestāžu likuma vai Krājaizdevu sabiedrību likuma prasībām, kredītiestāde vai krājaizdevu sabiedrība, 30 darbdienas pirms amata kandidāts sāk pildīt savus pienākumus vai tiek atkārtoti ievēlēts tajā pašā amatā, iesniedz Komisijai šādus dokumentus:"

17. Papildināt noteikumus ar 35.4 apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.4. kredītiestādes veikto kandidāta piemērotības novērtējumu."

18. Papildināt noteikumus ar 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Ja izmaiņas kredītiestādes padomes sastāvā ir notikušas vienam vai vairākiem padomes locekļiem atstājot amatu, kredītiestāde Komisijai iesniedz noteikumu 35.punktā minēto informāciju un dokumentus par tiem padomes locekļiem, kas tiek ievēlēti no jauna. Ja padomes locekļi, kuri tiek ievēlēti amatā atkārtoti, netiek atkārtoti vērtēti, kredītiestāde to pamato iesniegumā".

19. Papildināt noteikumus ar 37.3 un 37.4 punktu šādā redakcijā:

"37.3 Kredītiestāde sagatavo sarakstu ar personām (darbiniekiem), kas kredītiestādē pilda pamatfunkcijas, un to katru gadu līdz 1. februārim rakstveidā iesniedz Komisijai par stāvokli iepriekšējā gada 31. decembrī.

37.4 Ja Komisijai tiek iesniegti dokumenti šo noteikumu 2., 3., 6., 10., 11. un 12. nodaļā minēto licenču kredītiestādes darbības veikšanai saņemšanai vai atsevišķu kredītiestāžu darbību reglamentējošo atļauju saņemšanai, kredītiestāde iesniedz arī attiecīgās personas apliecinājumu par atļauju personas datu apstrādei (11.15. pielikums)."

20. Aizstāt 49.punktā vārdus "licences dublikātu" ar vārdiem "atkārtotu licenci".

21. Papildināt 51.punktu aiz vārdiem "ārvalsts kredītiestādes filiāle" ar vārdiem "ārvalsts kredītiestādes pārstāvniecība".

22. Papildināt noteikumus ar 11., 12., 13., 14. un 15. pielikumu (pielikumā).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
priekšsēdētāja vietnieks P.Putniņš
11.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr.112
PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
PIEMĒROTĪBAS UN ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE

personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats piemērotības un atbilstības pārbaudē

Kredītiestādes drošība un stabilitāte ir atkarīga no spēkā esošiem iekšējās organizācijas struktūras un korporatīvas pārvaldības pasākumiem. Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013 (VUM Regula)1 Eiropas Centrālajai bankai (ECB) uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 6.punktu (LESD).

Prudenciālas uzraudzības nolūkā ECB ir uzticēti uzdevumi attiecībā uz iesaistītajās dalībvalstīs dibinātajām kredītiestādēm, kas minētas 4.pantā, VUM Regulas 6.panta ietvaros.

Saskaņā ar VUM Regulas 4.panta 1.punkta e) apakšpunktu, ECB ir jānodrošina atbilstība attiecīgiem Savienības tiesību aktiem, ar ko piemēro prasības, ka kredītiestādēm jābūt stingriem pārvaldības pasākumiem, tostarp prasības par visu to personu atbilstību un piemērotību, kuras vada kredītiestādes. Lai veiktu uzticētos pienākumus saskaņā ar VUM Regulas 16.panta 2.punkta m) apakšpunktu, ECB ir piešķirtas pilnvaras jebkurā brīdī atbrīvot no darba kredītiestāžu vadības struktūru locekļus, kas nepilda minētajos Savienības tiesību aktos noteiktās prasības. KPD IV2 9.panta 1.punkts nosaka, ka vadības struktūras locekļiem vienmēr ir pietiekami laba reputācija un pietiekamas zināšanas, iemaņas un pieredze savu pienākumu veikšanai. Nozīmīgu iestāžu uzraudzības ietvaros VUM Pamatregulas3 93. un 94. pants nosaka noteikumus kredītiestāžu vadītāju piemērotības novērtēšanai, ko veic ECB. Lai nodrošinātu, ka piemērotības un atbilstības prasības tiek ievērotas jebkurā laikā, saskaņā ar VUM Pamatregulas 94.panta 2.punktu ECB var ierosināt veikt jaunu novērtējumu, pamatojoties uz jauniem faktiem, ja ECB kļūst zināmi jauni fakti, kas var ietekmēt attiecīgā vadītāja sākotnējo novērtējumu.

Personas Datu Nodošana

Visi pieprasītie personas dati ir nepieciešami, lai novērtētu nozīmīgo uzraudzīto iestāžu vadības locekļu piemērotību un atbilstību. Ja dati netiek iesniegti, tad ECB nevar novērtēt vai attiecīgie vadītāji atbilst piemērotības un atbilstības prasībām, lai nodrošinātu stabilu pārvaldības pasākumu īstenošanu kredītiestādēs. Tādejādi ECB var noraidīt attiecīgo vadītāju iecelšanu vai pieprasīt to atlaišanu uz šā pamata.

personas datu saņēmēji vai saņēmēju grupas

Piemērotības un atbilstības pārbaudē personas datus var izpaust personām, kurām nepieciešams tos zināt (on a need-to-know basis), NKI darbiniekiem, Vienotas uzraudzības komandu (Joint Supervisory Teams) dalībniekiem (ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālā uzraudzība I vai II), ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālās uzraudzības IV darbiniekiem (Licencēšanas daļa Authorisation Division), ECB Uzraudzības valdes sekretariātam un Uzraudzības valdes locekļiem, kā arī ECB Padomes locekļiem.

piemērojamais glabāšanas periods

ECB jāglabā personas datus, kas sniegti piemērotības un atbilstības pieteikumos/ paziņojumos, 15 gadus; no pieteikuma vai paziņojuma dienas, ja tas tiek atsaukts pirms oficiāla lēmuma pieņemšanas; no dienas, kad pieņemts negatīvs lēmums vai no dienas, kad datu subjekti pārtrauc darbību uzraugāmās iestādes pārvaldes struktūrā pozitīva ECB lēmuma gadījumā. Ja tiek veikta pārvērtēšana, pamatojoties uz jaunu faktu esamību, ECB glabā personas datus piecpadsmit gadus no ECB lēmuma pieņemšanas dienas. Ja tiek ierosināta administratīva lieta vai uzsākta tiesvedība, glabāšanas periodu pagarina un tas beidzas vienu gadu pēc tāda lēmuma stāšanās spēkā par sankciju piemērošanu, kam ir galīga lēmumu spēks.

Piemērojamā datu aizsardzība un Datu apstrādātājs

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.decembra Regula (EK) No 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās par šādu datu brīvu apriti4 ir piemērojama personas datu apstrādē, ko veic ECB. Regulas (EK) No 45/2001 izpratnē ECB ir Datu apstrādātājs (Data Controller).

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam, kura personas datus minētās prudenciālās uzraudzības nolūkā apstrādā ECB, ir tiesības piekļūt datiem un tiesības labot datus, kas uz viņu attiecas saskaņā ar ECB 2007.gada 17.aprīļa lēmuma 9.pantu, ar ko pieņem datu aizsardzības noteikumus ECB (ECB/2007/1)5.

kontakti

Ja Jums rodas jautājumi vai sūdzības par datu apstrādes procesu, Jūs varat vērsties pie Datu apstrādātāja (Data Controller) Authorisation@ecb.europa.eu, un /vai nacionālajā kompetentajā iestādē fktk.@fktk.lv.

Turklāt Jums ir arī tiesības jebkurā laikā griezties pēc palīdzības pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga (European Data Protection Supervisor). Datu subjekti ar saviem jautājumiem tāpat var vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS.

APLIECINĀJUMS

Ar šo piekrītu, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija savas kompetences ietvaros saņem un apstrādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegtos manus kā fiziskās personas datus, tajā skaitā sensitīvus personas datus. Piekrītu, ka mani personas dati tiek nodoti arī Eiropas Centrālajai bankai tās funkciju veikšanai, kā arī piekrītu, ka Eiropas Centrālā banka nodod manus personas datus Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

Vārds, uzvārds

Paraksts

Vieta, datums


1 Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, OJ L 175. 14.6.2014.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva Nr. 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK, OJ L 176, 27.6.2013.

3 Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm, OJ L 141, 14.5.2014.

4 OJ L 8, 12.1.2001.

5 OJ L116, 4.5.2007.

12.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr.112
PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
LICENCĒŠANAS PROCEDŪRA

personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats licencēšanas procedūras gaitā

Uzsākot kredītiestāžu darbību, iepriekšēja atļaujas saņemšana ir galvenā prudenciālas uzraudzības metode, lai nodrošinātu, ka šo darbību veic tikai uzņēmēji, kam ir stabils ekonomiskais pamats, struktūra (organisation), kas spēj novērst īpašos noguldījumu pieņemšanai un kredītu izsniegšanai raksturīgos riskus, un piemēroti vadītāji (directors).

Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013 (VUM Regula)1 Eiropas Centrālajai bankai (ECB) uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 6.punktu (LESD).

Prudenciālas uzraudzības nolūkā ECB ir uzticēti uzdevumi attiecībā uz iesaistītajās dalībvalstīs dibinātajām kredītiestādēm, kas minētas 4.pantā, VUM Regulas 6.panta ietvaros.

Saskaņā VUM Regulas 4.panta 1.punkta a) apakšpunktu, ECB izsniedz atļauju kredītiestādēm, uz kurām attiecas VUM Regulas 14.pants. Saskaņā ar minēto pantu pieteikumu izsniegt atļauju uzsākt tādas kredītiestādes darbību, kura veiks uzņēmējdarbību iesaistītajā dalībvalstī, iesniedz tās dalībvalsts valsts nacionālajai kompetentajai iestādei (NKI), kurā kredītiestāde paredz veikt uzņēmējdarbību saskaņā ar prasībām, kas noteiktas attiecīgajos valsts tiesību aktos. Ja visas prasības ir ievērotas, attiecīgā NKI novērtē pieteikumu un pieņem lēmuma projektu ierosināt ECB izsniegt atļauju. ECB izsaka iebildumus pret lēmuma projektu tikai tad, ja nav izpildīti attiecīgajos Savienības tiesību aktos izklāstītie nosacījumi atļauju izsniegšanai. Saskaņā ar KPD IV2 13. panta 1.punktu, 14.panta 2.punktu, 16.panta 3.punktu un 91.pantu jānodrošina izvirzīto vadības struktūru locekļu un akcionāru piemērotība. VUM Pamatregulas3 73.pants nosaka NKI un ECB sadarbības kārtību licencēšanas procedūras ietvaros.

Personas Datu Nodošana

Visi pieprasītie personas dati ir nepieciešami, lai novērtētu izvirzīto vadības struktūru locekļu un akcionāru piemērotību attiecībā uz pieteikumu izsniegt atļauju uzsākt kredītiestādes darbību. Ja dati netiek iesniegti, tad pieteikumu noraida, pamatojoties uz nepilnīgi sniegto informāciju.

personas datu saņēmēji vai saņēmēju grupas

Licencēšanas procedūras gaitā personas datus var izpaust personām, kurām nepieciešams tos zināt (on a need-to-know basis), NKI darbiniekiem, Eiropas Banku iestādes darbiniekiem, Vienotās uzraudzības komandu (Joint Supervisory Teams) dalībniekiem (ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālā uzraudzība I vai II), ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālās uzraudzības III darbiniekiem, ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālās uzraudzības IV darbiniekiem (Licencēšanas daļa Authorisation Division), ECB Uzraudzības valdes sekretariātam un Uzraudzības valdes locekļiem, kā arī ECB Padomes locekļiem.

piemērojamais glabāšanas periods

ECB jāglabā personas datus, kas sniegti atļaujas pieteikumos, 15 gadus no pieteikuma vai paziņojuma dienas, ja tas tiek atsaukts pirms oficiāla lēmuma pieņemšanas; no dienas, kad pieņemts negatīvs lēmums vai no dienas, kad datu subjekti pārtrauc darbību uzraugāmās iestādes pārvaldes struktūrā, kā galveno funkciju pildītāji vai akcionāri, kas piedalījās uzraugāmās iestādes dibināšanā (founding shareholders of the supervised entity), pozitīva ECB lēmuma gadījumā. Ja tiek ierosināta administratīva lieta vai uzsākta tiesvedība, glabāšanas periodu pagarina un tas beidzas vienu gadu pēc tāda lēmuma stāšanās spēkā par sankciju piemērošanu, kam ir galīga lēmumu spēks.

Piemērojamā datu aizsardzība un Datu apstrādātājs

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.decembra Regula (EK) No 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās par šādu datu brīvu apriti4 ir piemērojama personas datu apstrādē, ko veic ECB. Regulas (EK) No 45/2001 izpratnē ECB ir Datu apstrādātājs (Data Controller).

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam, kura personas datus minētās prudenciālās uzraudzības nolūkā apstrādā ECB, ir tiesības piekļūt datiem un tiesības labot datus, kas uz viņu attiecas saskaņā ar ECB 2007.gada 17.aprīļa lēmuma 9.pantu, ar ko pieņem datu aizsardzības noteikumus ECB (ECB/2007/1)5.

kontakti

Ja Jums rodas jautājumi vai sūdzības par datu apstrādes procesu, Jūs varat vērsties pie Datu apstrādātāja (Data Controller) Authorisation@ecb.europa.eu, un /vai nacionālajā kompetentajā iestādē fktk@fktk.lv

Turklāt Jums ir arī tiesības jebkurā laikā griezties pēc palīdzības pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga (European Data Protection Supervisor). Datu subjekti ar saviem jautājumiem tāpat var vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS.

APLIECINĀJUMS

Ar šo piekrītu, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija savas kompetences ietvaros saņem un apstrādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegtos manus kā fiziskās personas datus, tajā skaitā sensitīvus personas datus. Piekrītu, ka mani personas dati tiek nodoti arī Eiropas Centrālajai bankai tās funkciju veikšanai, kā arī piekrītu, ka Eiropas Centrālā banka nodod manus personas datus Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

Vārds, uzvārds

Paraksts

Vieta, datums


1 Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, OJ L 175, 14.6.2014.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva Nr. 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK, OJ L 176, 27.6.2013.

3 Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm, OJ L 141, 14.5.2014.

4 OJ L 8, 12.1.2001.

5 OJ L116, 4.5.2007.

13.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr.112
PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
BŪTISKA LĪDZDALĪBA

personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats būtiskas līdzdalības procedūras kontekstā

Jebkura jaunā īpašnieka piemērotības novērtēšana pirms būtiskas līdzdalības iegūšanas kredītiestādē vai tās atsavināšanas ir neaizstājams instruments, lai pastāvīgi nodrošinātu jauno kredītiestāžu īpašnieku piemērotību un finanšu stabilitāti.

Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013 (VUM Regula)1 Eiropas Centrālajai bankai (ECB) uztic īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu prudecniālās uzraudzības politiku pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 6.punktu (LESD).

Prudenciālas uzraudzības nolūkā ECB ir uzticēti uzdevumi attiecībā uz iesaistītajās dalībvalstīs dibinātajām kredītiestādēm, kas minētas 4.pantā, VUM Regulas 6.panta ietvaros.

Ņemot vērā VUM Regulas 4.panta 1.punkta c) apakšpunktu un 15.pantu ECB izvērtē paziņojumus par būtiskas līdzdalības iegūšanu un atsavināšanu kredītiestādēs (izņemot banku noregulējumu gadījumus bank resolution) un pieņem lēmumu vai iebilst pret plānoto līdzdalības iegūšanu, pamatojoties uz vērtēšanas kritērijiem, ka izklāstīti attiecīgajos Savienības tiesības aktos. Saskaņā ar KPD IV2, 23.panta 1.punkta a) un b) apakšpunktu novērtē izvirzītā līdzdalības ieguvēja reputāciju un katra augstākās vadības pārstāvja, kurš iegūstot plānoto būtisko līdzdalību vadīs kredītiestādi, reputāciju, zināšanas un pieredzi. VUM Pamatregulas3 85.pants nosaka nacionālo kompetento iestāžu (NKI) un ESB sadarbības noteikumus būtiskas līdzdalības procedūrā.

Personas Datu Nodošana

Visi pieprasītie personu dati ir nepieciešami, lai novērtētu izvirzītā būtiskas līdzdalības ieguvēja kredītiestādē reputāciju un katra vadības struktūras un augstākās vadības darbinieka, kurš, iegūstot būtisku līdzdalību, vadīs mērķa kredītiestādes darbību, piemērotību. Ja dati netiek iesniegti, pieteikumu par Jūsu nodomu iegūt būtisku līdzdalību kredītiestādē uzskata par nepilnīgu un ECB iebilst pret plānoto līdzdalības iegūšanu, pamatojoties uz to, ka informācija par izvirzīto līdzdalības ieguvēju ir nepilnīga (KPD IV 23.pants 2.punkts).

personas datu saņēmēji vai saņēmēju grupas

Būtiskas līdzdalības procedūras gaitā personas datus var izpaust personām, kurām nepieciešams tos zināt (on a need-to-know basis), NKI darbiniekiem, Vienotas uzraudzības komandu (Joint Supervisory Teams) dalībniekiem (ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālā uzraudzība I vai II), ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālās uzraudzības III darbiniekiem, ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālās uzraudzības IV darbiniekiem (Licencēšanas daļa Authorisation Division), ECB Uzraudzības valdes sekretariātam un Uzraudzības valdes locekļiem, kā arī ECB Padomes locekļiem.

piemērojamais glabāšanas periods

ECB jāglabā personas datus, kas sniegti pieteikumos vai paziņojumos par būtisku līdzdalību 15 gadus no pieteikuma vai paziņojuma dienas, ja tas tiek atsaukts pirms oficiāla lēmuma pieņemšanas; no dienas, kad pieņemts negatīvs lēmums vai no dienas, kad datu subjekti vairs nav akcionāri, kuriem ir būtiska līdzdalība vai nav uzraudzītās iestādes augstākajā vadībā pildītāji pozitīva ECB lēmuma gadījumā. Ja tiek ierosināta administratīva lieta vai uzsākta tiesvedība, glabāšanas periodu pagarina un tas beidzas vienu gadu pēc tāda lēmuma stāšanās spēkā par sankciju piemērošanu, kam ir galīga lēmumu spēks.

Piemērojamā datu aizsardzība un Datu apstrādātājs

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.decembra Regula (EK) No 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās par šādu datu brīvu apriti4 ir piemērojama personas datu apstrādē, ko veic ECB. Regulas (EK) No 45/2001 izpratnē ECB ir Datu apstrādātājs (Data Controller).

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam, kura personas datus minētās prudenciālās uzraudzības nolūkā apstrādā ECB, ir tiesības piekļūt datiem un tiesības labot datus, kas uz viņu attiecas saskaņā ar ECB 2007.gada 17.aprīļa lēmuma 9.pantu, ar ko pieņem datu aizsardzības noteikumus ECB (ECB/2007/1)5.

kontakti

Ja Jums rodas jautājumi vai sūdzības par datu apstrādes procesu, Jūs varat vērsties pie Datu apstrādātāja (Data Controller) Authorisation@ecb.europa.eu un /vai nacionālajā kompetentajā iestādē fktk@fktk.lv

Turklāt Jums ir arī tiesības jebkurā laikā griezties pēc palīdzības pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga (European Data Protection Supervisor). Datu subjekti ar saviem jautājumiem tāpat var vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS.

APLIECINĀJUMS

Ar šo piekrītu, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija savas kompetences ietvaros saņem un apstrādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegtos manus kā fiziskās personas datus, tajā skaitā sensitīvus personas datus. Piekrītu, ka mani personas dati tiek nodoti arī Eiropas Centrālajai bankai tās funkciju veikšanai, kā arī piekrītu, ka Eiropas Centrālā banka nodod manus personas datus Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

Vārds, uzvārds

Paraksts

Vieta, datums


1 Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, OJ L 175, 14.6.2014.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva Nr. 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK, OJ L 176, 27.6.2013.

3 Eiropas Centrālās bankas Regulā (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis),

ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm, OJ L 141, 14.5.2014.

4 OJ L 8, 12.1.2001.

5 OJ L116, 4.5.2007.

14.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr.112
PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
NOZĪMĪGU UZRAUDZĪTO IESTĀŽU TIESĪBAS VEIKT UZŅĒMĒJDARBĪBU NEIESAISTĪTĀS DALĪBVALSTS TERITORIJĀ

personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats

Kredītiestādēm, kas nodibinātas iesaistītajās dalībvalstīs, ir tiesības veikt uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus neiesaistītās dalībvalsts teritorijā. Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013 (VUM Regula)1 Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 6.punktu (LESD).

Prudenciālas uzraudzības nolūkā ECB ir uzticēti uzdevumi attiecībā uz iesaistītajās dalībvalstīs dibinātajām kredītiestādēm, kas minētas 4.pantā, VUM Regulas 6.panta ietvaros.

Saskaņā ar VUM Regulas 4.panta 1.punkta b) apakšpunktu, ECB ir tiesīga veikt uzdevumus, kurus veic mītnes dalībvalsts kompetentā iestāde saskaņā ar Savienības tiesību aktiem attiecībā uz kredītiestādēm, kas dibinātas iesaistītajā dalībvalstī un kuras vēlas atvērt filiāli neiesaistītā dalībvalstī. Mītnes dalībvalsts pilnvaras attiecībā uz kredītiestādes tiesībām veikt uzņēmējdarbību ir izklāstītas KPD IV2 35.pantā un tajās iekļauta arī administratīvās struktūras atbilstības vērtēšana. Šajā sakarā nozīmīgajai uzraudzītajai iestādei jāsniedz informācija par personām, kas ir atbildīgas par filiāles vadību. Procedūras, kas jāievēro nacionālajām kompetentajām iestādēm (NKI) un ECB attiecībā uz nozīmīgo uzraudzīto iestāžu tiesībām veikt uzņēmējdarbību neiesaistītās dalībvalstīs, ir izklāstītas VUM Pamatregulas3 17.panta 1.punktā.

Personas Datu Nodošana

Visi nepieciešamie personu dati, kas jāuzrāda Komisijas īstenošanas regulas (ES) Nr. 926/2014 (2014. gada 27. Augusts) veidlapās, ir nepieciešami, lai varētu novērtēt to personu piemērotību, kas izvirzītas uzņemties atbildību par neiesaistītās dalībvalsts teritorijā dibinātas nozīmīgas uzraudzītās iestādes filiāles vadību vai galvenajām funkcijām. Ja dati netiek iesniegti, paziņojumu uzskata par nepilnīgi izpildītu un uz to attiecas minētās Komisijas īstenošanas regulas 5.panta 2. un 3.punkts: nozīmīgā iestāde ir jāinformē par paziņojuma nepilnībām, un trīs mēnešu ilgais vērtēšanas periods tiek uzsākts tikai pēc tam, kad tiek saņemts paziņojums, kurā iekļauta pilnīga informācija.

personas datu saņēmēji vai saņēmēju grupas

Personas dati, kas sniegti saistībā ar nozīmīgu uzraudzīto iestāžu tiesībām veikt uzņēmējdarbību citas neiesaistītās dalībvalsts teritorijā, tiek izpausti personām, kurām nepieciešams tos zināt (on a need-to-know basis), NKI darbiniekiem, Vienotas uzraudzības komandu (Joint Supervisory Teams) dalībniekiem (ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālā uzraudzība I vai II), ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālās uzraudzības III darbiniekiem, ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālās uzraudzības IV darbiniekiem (Licencēšanas daļa Authorisation Division), ECB Uzraudzības valdes sekretariātam un Uzraudzības valdes locekļiem, kā arī ECB Padomes locekļiem.

piemērojamais glabāšanas periods

ECB jāglabā personas datus, kas sniegti nozīmīgu uzraudzīto iestāžu pieteikumos vai paziņojumos par tiesībām veikt uzņēmējdarbību neiesaistītās dalībvalsts teritorijā 15 gadus no pieteikuma vai paziņojuma dienas, ja tas tiek atsaukts pirms oficiāla lēmuma pieņemšanas; no dienas, kad pieņemts negatīvs lēmums vai no dienas, kad datu subjekti pārtrauc darbību filiāles pārvaldes struktūrā kā vadītāji vai galveno funkciju pildītāji pozitīva ECB lēmuma gadījumā. Ja tiek ierosināta administratīva lieta vai uzsākta tiesvedība, glabāšanas periodu pagarina un tas beidzas vienu gadu pēc tāda lēmuma stāšanās spēkā par sankciju piemērošanu, kam ir galīga lēmumu spēks.

Piemērojamā datu aizsardzība un Datu apstrādātājs

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.decembra Regula (EK) No 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās par šādu datu brīvu apriti4 ir piemērojama personas datu apstrādē, ko veic ECB. Regulas (EK) No 45/2001 izpratnē ECB ir Datu apstrādātājs (Data Controller).

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam, kura personas datus minētās prudenciālās uzraudzības nolūkā apstrādā ECB, ir tiesības piekļūt datiem un tiesības labot datus, kas uz viņu attiecas saskaņā ar ECB 2007.gada 17.aprīļa lēmuma 9.pantu, ar ko pieņem datu aizsardzības noteikumus ECB (ECB/2007/1)5.

kontakti

Ja Jums rodas jautājumi vai sūdzības par datu apstrādes procesu, Jūs varat vērsties pie Datu apstrādātāja (Data Controller) Authorisation@ecb.europa.eu, un /vai nacionālajā kompetentajā iestādē fktk@fktk.lv.

Turklāt Jums ir arī tiesības jebkurā laikā griezties pēc palīdzības pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga (European Data Protection Supervisor). Datu subjekti ar saviem jautājumiem tāpat var vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS.

APLIECINĀJUMS

Ar šo piekrītu, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija savas kompetences ietvaros saņem un apstrādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegtos manus kā fiziskās personas datus, tajā skaitā sensitīvus personas datus. Piekrītu, ka mani personas dati tiek nodoti arī Eiropas Centrālajai bankai tās funkciju veikšanai, kā arī piekrītu, ka Eiropas Centrālā banka nodod manus personas datus Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

Vārds, uzvārds

Paraksts

Vieta, datums


1 Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, OJ L 175, 14.6.2014.

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva Nr. 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK, OJ L 176, 27.6.2013.

3 Eiropas Centrālās bankas Regulā (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm, OJ L 141, 14.5.2014.

4 OJ L 8, 12.1.2001.

5 OJ L116, 4.5.2007.

15.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.09.2009.
normatīvajiem noteikumiem Nr.112
PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
NOZĪMĪGU UZRAUDZĪTO IESTĀŽU TIESĪBAS VEIKT UZŅĒMĒJDARBĪBU CITAS IESAISTĪTĀS DALĪBVALSTS TERITORIJĀ

personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats

Kredītiestādēm, kas nodibinātas iesaistītajās dalībvalstīs, ir tiesības veikt uzņēmējdarbību un sniegt pakalpojumus citas iesaistītās dalībvalsts teritorijā (VUM ietvaros). Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013 (VUM Regula)1 Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 6.punktu (LESD).

Prudenciālas uzraudzības nolūkā ECB ir uzticēti uzdevumi attiecībā uz iesaistītajās dalībvalstīs dibinātajām kredītiestādēm, kas minētas 4.pantā, VUM Regulas 6.panta ietvaros.

Saskaņā ar VUM Regulas 17.panta 1.punktu attiecīgajos Savienības tiesību aktos iesaistītajām dalībvalstīm noteiktās procedūras attiecībā uz kredītiestādēm, kuras vēlas dibināt filiāli citas dalībvalsts teritorijā, un saistītās piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetences attiecas tikai uz tiem uzdevumiem, kuri ar VUM Regulas 4. pantu nav uzdoti ECB. Procedūras, ko ievēro nacionālās kompetentās iestādes (NKI) un ECB attiecībā uz nozīmīgu uzraudzīto iestāžu tiesībām veikt uzņēmējdarbību citas iesaistītās dalībvalsts teritorijā ir izklāstītas VUM Pamatregulas2 11.panta 1. un 3. punktā. Ievērojot minētās prasības, Eiropas Centrālā bankai ir jādara zināma informācija, ko nozīmīgas uzraudzītās iestādes ir sniegušas NKI saskaņā ar KPD IV3 35.panta 2.punkta prasībām, kas nosaka, ka nozīmīgā uzraudzītā iestāde sniedz informāciju par personām, kas atbildīgas par filiāles vadību.

Personas Datu Nodošana

Visi nepieciešamie personu dati, kas jāuzrāda Komisijas īstenošanas regulas (ES) Nr. 926/2014 (2014. gada 27. Augusts) veidlapās, ir nepieciešami, lai varētu novērtēt to personu piemērotību, kas izvirzītas uzņemties atbildību par citas iesaistītās dalībvalsts teritorijā dibinātas nozīmīgas uzraudzītās iestādes filiāles vadību vai galvenajām funkcijām. Ja dati netiek iesniegti, paziņojumu uzskata par nepilnīgi izpildītu. Nozīmīgā iestāde ir jāinformē par paziņojuma nepilnībām, un divu mēnešu vērtēšanas periods tiek uzsākts tikai pēc tam, kad tiek saņemts paziņojums, kurā iekļauta pilnīga informācija.

personas datu saņēmēji vai saņēmēju grupas

Personas dati, kas sniegti saistībā ar nozīmīgu uzraudzīto iestāžu tiesībām veikt uzņēmējdarbību citas iesaistītās dalībvalsts teritorijā, tiek izpausti personām, kurām nepieciešams tos zināt (on a need-to-know basis), NKI darbiniekiem, Vienotas uzraudzības komandu (Joint Supervisory Teams) dalībniekiem (ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālā uzraudzība I vai II), ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālās uzraudzības III darbiniekiem, ECB Ģenerāldirektorāta – Mikroprudenciālās uzraudzības IV darbiniekiem (Licencēšanas daļa Authorisation Division), ECB Uzraudzības valdes sekretariātam un Uzraudzības valdes locekļiem, kā arī ECB Padomes locekļiem.

piemērojamais glabāšanas periods

ECB jāglabā personas datus, kas sniegti nozīmīgu uzraudzīto iestāžu pieteikumos vai paziņojumos par tiesībām veikt uzņēmējdarbību citas iesaistītās dalībvalsts teritorijā 15 gadus no pieteikuma vai paziņojuma dienas, ja tas tiek atsaukts pirms oficiāla lēmuma pieņemšanas; no dienas, kad pieņemts negatīvs lēmums vai no dienas, kad datu subjekti pārtrauc darbību filiāles pārvaldes struktūrā kā vadītāji vai galveno funkciju pildītāji pozitīva ECB lēmuma gadījumā. Ja tiek ierosināta administratīva lieta vai uzsākta tiesvedība, glabāšanas periodu pagarina un tas beidzas vienu gadu pēc tādas lēmuma spēkā stāšanās par sankciju piemērošanu, kam ir galīga lēmumu spēks.

Piemērojamā datu aizsardzība un Datu apstrādātājs

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 18.decembra Regula (EK) No 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās par šādu datu brīvu apriti4 ir piemērojama personas datu apstrādē, ko veic ECB. Regulas (EK) No 45/2001 izpratnē ECB ir Datu apstrādātājs (Data Controller).

Datu subjekta tiesības

Datu subjektam, kura personas datus minētās prudenciālās uzraudzības nolūkā apstrādā ECB, ir tiesības piekļūt datiem un tiesības labot datus, kas uz viņu attiecas saskaņā ar ECB 2007.gada 17.aprīļa lēmuma 9.pantu, ar ko pieņem datu aizsardzības noteikumus ECB (ECB/2007/1)5.

kontakti

Ja Jums rodas jautājumi vai sūdzības par datu apstrādes procesu, Jūs varat vērsties pie Datu apstrādātāja (Data Controller) Authorisation@ecb.europa.eu, un /vai nacionālajā kompetentajā iestādē fktk@fktk.lv.

Turklāt Jums ir arī tiesības jebkurā laikā griezties pēc palīdzības pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga (European Data Protection Supervisor). Datu subjekti ar saviem jautājumiem tāpat var vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzrauga: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS.

APLIECINĀJUMS

Ar šo piekrītu, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija savas kompetences ietvaros saņem un apstrādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegtos manus kā fiziskās personas datus, tajā skaitā sensitīvus personas datus. Piekrītu, ka mani personas dati tiek nodoti arī Eiropas Centrālajai bankai tās funkciju veikšanai, kā arī piekrītu, ka Eiropas Centrālā banka nodod manus personas datus Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

Vārds, uzvārds

Paraksts

Vieta, datums


1 Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, OJ L 175, 14.6.2014.

2 Eiropas Centrālās bankas Regulā (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm, OJ L 141, 14.5.2014.

3 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva Nr. 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK, OJ L 176, 27.6.2013

4 OJ L 8, 12.1.2001.

5 OJ L116, 4.5.2007.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi "Licenču kredītiestādes un krājaizdevu sabiedrības darbības veikšanai izsniegšanas, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 25Pieņemts: 25.02.2015.Stājas spēkā: 28.02.2015.Zaudē spēku: 05.11.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 27.02.2015. OP numurs: 2015/41.23
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
272505
28.02.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)