Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 171

Rīgā 2018. gada 30. oktobrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 49 2. p.)
Centrālo vērtspapīru depozitāriju uzraudzības pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma
100.4 panta pirmās daļas 5. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Centrālo vērtspapīru depozitāriju uzraudzības pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi" (turpmāk – noteikumi) ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētiem centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (turpmāk – CVD), kuri saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 (turpmāk – ES Regula Nr. 909/2014) nesniedz banku tipa papildpakalpojumus, kas norādīti šīs regulas pielikuma C iedaļā.

2. Noteikumi nosaka prasības attiecībā uz to uzraudzības pārskatu sagatavošanu, kas nepieciešami, lai uzraudzītu Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/390 (2016. gada 11. novembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par konkrētām prudenciālajām prasībām centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un norīkotām kredītiestādēm, kas piedāvā banku tipa papildpakalpojumus, (turpmāk – ES Regula Nr.  2017/390) I sadaļā noteikto prasību ievērošanu un kas atbilst Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 680/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013, (turpmāk – ES Regula Nr. 680/2014) noteiktajam, kā arī šo pārskatu iesniegšanas kārtību un termiņus.

3. Noteikumos lietotie termini atbilst ES Regulā Nr. 909/2014, Finanšu instrumentu tirgus likumā, Kredītiestāžu likumā un Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā lietotajiem terminiem.

II. Iesniedzamie uzraudzības pārskati

4. CVD iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (turpmāk – FKTK):

4.1. ES Regulas Nr. 680/2014 1. pielikumā norādītos pārskatus C 07.00, C 12.00, C 14.00, C 16.00, C 18.00, C 19.00, C 21.00, C 22.00 un C 23.00, kas sagatavoti, ņemot vērā šīs regulas II pielikumā norādītās instrukcijas,

4.2. noteikumu 1. pielikumā norādīto bilances pārskatu,

4.3. noteikumu 2.4. pielikumā norādītos pārskatus, kas sagatavoti saskaņā ar ES Regulas Nr. 2017/390 prasībām,

4.4. noteikumu 5. pielikumā norādīto incidenta ziņojumu.

III. Pārskatu iesniegšanas kārtība

5. CVD noteikumu 4.1.–4.3. punktā minētos pārskatus sagatavo elektroniski XBRL (Extensible Business Reporting Language) faila formātā saskaņā ar FKTK sagatavoto taksonomiju, kas publicēta FKTK interneta mājaslapā (www.fktk.lv). Ja CVD pārskatus nevar sagatavot XBRL faila formātā, tad tos iesniedz XLSX (Microsoft Excel Open XML) faila formātā, aizpildot FKTK sagatavoto XLSX failu, kas publicēts Datu ziņošanas sistēmā (https://dati.fktk.lv), un nosūta FKTK, ievērojot FKTK normatīvajos noteikumos par elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanu noteikto kārtību.

6. CVD noteikumu 4.4. punktā minēto pārskatu sagatavo Excel faila formātā saskaņā ar FKTK sagatavoto Excel failu, kas publicēts Datu ziņošanas sistēmā (https://dati.fktk.lv), un nosūta FKTK, ievērojot FKTK normatīvajos noteikumos par elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanu noteikto kārtību.

7. CVD sagatavo noteikumu 4.1. un 4.3. punktā minētos pārskatus par stāvokli 31. decembrī un iesniedz FKTK līdz pārskata datumam sekojošā gada 11. februārim, bet 4.2. punktā minēto pārskatu sagatavo par stāvokli pārskata ceturkšņa pēdējā datumā un iesniedz līdz pārskata ceturksnim aiznākamā mēneša 11. datumam. 4.4. punktā norādīto incidenta ziņojumu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc incidenta.

8. Ja FKTK konstatē, ka pārskats sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata sagatavotājam. Ja FKTK nav norādījusi citu termiņu, CVD laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā otrajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no FKTK.

IV. Noslēguma jautājums

9. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs P. Putniņš
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
30.10.2018. normatīvajiem noteikumiem Nr. 171
Bilances pārskats

____________. gada _________
(pārskata perioda pēdējais datums)

 

 

 

 

Pārskata perioda beigās / As at the end of the reporting period

 

 

100

 

KOPĀ AKTĪVI / TOTAL ASSETS
 

 

100

 

 
Ilgtermiņa ieguldījumi / Long-term investments
 
 
 

 

110

 

 
Nemateriālie ieguldījumi / Intangible assets
 
 

 

120

 

 
Attīstības izmaksas / Development costs

 

121

 

 
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības / Concessions, patents, licences, trademarks and similar rights

 

122

 

 
Nemateriālā vērtība / Goodwill

 

123

 

 
Pārējie nemateriālie ieguldījumi / Other intangible assets

 

124

 

 
Pamatlīdzekļi / Fixed assets

 

 

 

 

130

 

 
Nekustamie īpašumi / Land and buildings

 

131

 

 
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem / Advance payments for fixed assets

 

132

 

 
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces / Technological equipment and devices

 

133

 

 
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs / Other fixed assets and inventory

 

134

 

 
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi / Long-term financial investments
 
 

 

140

 

 
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā / Investments in associated undertakings

 

141

 

 
Aizdevumi radniecīgām sabiedrībām / Loans to related undertakings

 

142

 

 
Aizdevumi asociētām sabiedrībām / Loans to associated undertakings

 

143

 

 
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi / Other securities and investments

 

144

 

 
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori / Other loans and long-term debts

 

145

 

 
Atliktā nodokļa aktīvi / Deferred tax assets

 

146

 

 
 
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs / Long-term claims at credit institutions

 

147

 

 
Apgrozāmie līdzekļi / Current assets
 
 
 

 

150

 

 
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi / Long-term investments held for sale

 

160

 

 
Debitori / Debtors
 
 

 

170

 

 
Pircēju un pasūtītāju parādi / Trade receivables

 

171

 

 
Radniecīgo sabiedrību parādi / Receivables from related undertakings

 

172

 

 
Asociēto sabiedrību parādi / Receivables from associated undertakings

 

173

 

 
Nākamo periodu izmaksas / Deferred expense

 

174

 

 
Uzkrātie ieņēmumi / Accrued income

 

175

 

 
Citi debitori / Other debtors

 

176

 

 
Īstermiņa finanšu ieguldījumi / Short-term financial investments
 
 

 

180

 

 
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā / Investments in associated undertakings

 

181

 

 
Pašu akcijas vai daļas / Own stocks or shares

 

182

 

 
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālos / Other securities and participation

 

183

 

 
Atvasinātie finanšu instrumenti / Derivative financial instruments

 

184

 

 
Īstermiņa prasības pret kredītiestādēm / Short-term claims at credit institutions

 

185

 

 
Nauda / Cash

 

190

 

 
 
Nauda kasē / Cash on hand

 

191

 

 
Prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām / Demand deposits at central banks

 

192

 

 
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm / Demand deposits at credit institutions

 

193

 

 
Citas prasības uz pieprasījumu / Other demand deposits

 

194

 

 
Citi aktīvi / Other assets

 

197

 

 
KOPĀ SAISTĪBAS / TOTAL LIABILITIES
 
 

 

200

 

 
Pašu kapitāls / Equity
 
 
 

 

210

 

 
Akciju kapitāls (pamatkapitāls) / Stock or share capital

 

211

 

 
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums / Stock (share) premium

 

212

 

 
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve / Long-term investment revaluation reserve

 

213

 

 
Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve / Financial instruments' fair value reserve

 

214

 

 
Citas rezerves / Other reserves

 

215

 

 
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi / Retained earnings

 

216

 

 
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi / Profit or loss for the current year

 

217

 

 
Mazākumakcionāru līdzdalības daļa / Minority interest

 

218

 

 
Uzkrājumi / Provisions
 
 
 

 

220

 

 
Ilgtermiņa kreditori / Long-term liabilities
 
 
 

 

230

 

 
Neizmaksātās dividendes / Unpaid dividends

 

231

 

 
Nākamo periodu ieņēmumi / Deferred income

 

232

 

 
Parādi radniecīgām sabiedrībām / Debts to related undertakings

 

233

 

 
Parādi asociētām sabiedrībām / Debts to associated undertakings

 

234

 

 
Citi aizņēmumi / Other borrowings

 

235

 

 
Pārējie ilgtermiņa kreditori / Other long-term creditors

 

236

 

 
Īstermiņa kreditori / Short-term creditors
 
 
 

 

240

 

 
Neizmaksātās dividendes / Unpaid dividends

 

241

 

 
Nākamo periodu ieņēmumi / Deferred income

 

242

 

 
Parādi radniecīgām sabiedrībām / Debts to related undertakings

 

243

 

 
Parādi asociētām sabiedrībām / Debts to associated undertakings

 

244

 

 
Atvasinātie finanšu instrumenti / Derivative financial instruments

 

245

 

 
Citi aizņēmumi / Other loans

 

246

 

 
Pārējie īstermiņa kreditori / Other short-term creditors

 

247

 

 

 

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
30.10.2018. normatīvajiem noteikumiem Nr. 171
Kapitāla prasību pārskats

____________. gada _________
(pārskata perioda pēdējais datums)

 

 

Pārskata perioda beigās / As at the end of the reporting period

 

 

100

 

 

 

 

KAPITĀLS / CAPITAL

 

110

 

 

 

 

 
KAPITĀLA PRASĪBAS / CAPITAL REQUIREMENTS
 
 

 

120

 

 

 

 

 
Operacionālie, juridiskie un glabāšanas riski / Operational, legal and custody risks

 

130

 

 

 

 

 
Ieguldījumu risks / Investment risk

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 
Kredītrisks / Credit risk

 

141

 

 

 

 

 
Darījumu partnera kredītrisks / Counterparty credit risk

 

142

 

 

 

 

 
Ārvalsts valūtu risks / Foreign exchange risk

 

143

 

 

 

 

 
Pozīcijas risks (parāda instrumenti) / Position risk (debt instruments)

 

144

 

 

 

 

 
Pozīcijas risks (kapitāla vērtspapīri) / Position risk (equity instruments)

 

145

 

 

 

 

 
Preču risks / Commodities risk

 

146

 

 

 

 

 
Uzņēmējdarbības risks / Business risk

 

150

 

 

 

 

 
Darbības izbeigšanas vai pārstrukturēšanas kapitāla prasības / Capital requirements for winding-down or restructuring activities

 

160

 

 
3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
30.10.2018. normatīvajiem noteikumiem Nr. 171
Biznesa riska kapitāla prasības pārskats

____________. gada _________
(pārskata perioda pēdējais datums)

 

 

 

 

Pārskata perioda beigās / As at the end of the reporting period

 

 

100

 

BIZNESA RISKA KAPITĀLA PRASĪBA / CAPITAL REQUIREMENTS FOR BUSINESS RISK
 

 

100

 

 

 

 

 
Gada bruto darbības izmaksas * 25% / Annual operating expense (gross) * 25%

 

110

 

 

 

 

 
Nelabvēlīgā scenārijā nepieciešamais kapitāls zaudējumu segšanai / Necessary capital to cover losses under adverse scenario

 

120

 

 

 

 

 
Pēdējā revidētā finanšu pārskatā norādītie neto ienākumi pēc nodokļu nomaksas / Net income after tax for the last audited financial year

 

130

 

 

 

 

 
Kārtējā finanšu gadā paredzamie neto ienākumi pēc nodokļu nomaksas / Expected net income after tax for the current financial year

 

140

 

 

 

 

 
Paredzamie neto ienākumi pēc nodokļu nomaksas attiecībā uz pēdējo finanšu gadu, par kuru nav pieejami revidētie finanšu pārskati / Expected net income after tax for the most past financial year where audited results are not yet available

 

150

 

 

 

 

 
4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
30.10.2018. normatīvajiem noteikumiem Nr. 171
Darbību izbeigšanas vai pārstrukturēšanas kapitāla prasības pārskats

____________. gada _________
(pārskata perioda pēdējais datums)

 

 

 

 

Pārskata perioda beigās / As at the end of the reporting period

 

 

100

 

DARBĪBU IZBEIGŠANAS VAI PĀRSTRUKTURĒŠANAS KAPITĀLA PRASĪBAS / CAPITAL REQUIREMENTS FOR WINDING-DOWN OR RESTRUCTURING
 

 

100

 

 

 

 

 
Mēneša bruto darbības izmaksas / Monthly operating expense (gross)

 

110

 

 

 

 

 
Novērtētais laika posms, kas nepieciešams darbību izbeigšanai vai pārstrukturēšanai / Estimated time span necessary for winding-down or restructuring

 

120

 

 

 

 

 
5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
30.10.2018. normatīvajiem noteikumiem Nr. 171
Incidenta ziņojums

____________. gada _________
(ziņojuma sagatavošanas datums)

 

Informācija par incidentu / Incident information

100

Notikuma laiks / Time of occurrence

110

00:00

Sagaidāmais novēršanas laiks / Estimated elimination time

120

00:00

Iemesls un apraksts / Reason and description

130

 

Novēršanas laiks / Time of elimination

140

00:00

Papildu apraksts / Additional description

150

 

Novēršanas procesa apraksts / Description of elimination process

160

 

Ietekme un sekas (t.sk. finansiālās) / Impact and consequences (incl., financial)

170

 

Paredzamās darbības nākotnes incidentu novēršanai / Future actions to prevent such incidents

180

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Centrālo vērtspapīru depozitāriju uzraudzības pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 171Pieņemts: 30.10.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 219, 06.11.2018. OP numurs: 2018/219.1
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
302773
01.01.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)