Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 168

Rīgā 2021. gada 21. decembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 57 4. p.)
Centrālo vērtspapīru depozitāriju uzraudzības pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma
100.4 panta pirmās daļas 5. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Centrālo vērtspapīru depozitāriju uzraudzības pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi" (turpmāk – noteikumi) ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētiem centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (turpmāk – CVD), kuri saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 (turpmāk – ES Regula Nr.  909/2014) nesniedz banku tipa papildpakalpojumus, kas norādīti šīs regulas pielikuma C iedaļā.

2. Noteikumi nosaka prasības attiecībā uz to uzraudzības pārskatu sagatavošanu, kas nepieciešami, lai uzraudzītu Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/390 (2016. gada 11. novembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par konkrētām prudenciālajām prasībām centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un norīkotām kredītiestādēm, kas piedāvā banku tipa papildpakalpojumus, (turpmāk – ES Regula Nr. 2017/390) I sadaļā noteikto prasību ievērošanu, kā arī šo pārskatu iesniegšanas kārtību un termiņus.

3. Noteikumos lietotie termini atbilst ES Regulā Nr. 909/2014, Finanšu instrumentu tirgus likumā, Kredītiestāžu likumā un Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā lietotajiem terminiem.

II. Iesniedzamie uzraudzības pārskati

4. CVD iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (turpmāk – FKTK):

4.1. Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2021/451 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014, 1. pielikumā norādītos pārskatus C 07.00, C 13.01, C 14.00, C 14.01, C 16.00, C 18.00, C 19.00, C 20.00, C 21.00, C 22.00, C 23.00, C 34.01, C 34.02, C 34.03, C 34.04, C 34.06, C 34.08, C 34.09 un C 34.10, kas sagatavoti, ņemot vērā šīs regulas II pielikumā norādītās instrukcijas;

4.2. šo noteikumu 1. pielikumā norādīto bilances pārskatu;

4.3. šo noteikumu 2.4. pielikumā norādītos pārskatus, kas sagatavoti saskaņā ar ES Regulas Nr. 2017/390 prasībām;

4.4. šo noteikumu 5. pielikumā norādīto incidenta ziņojumu. Incidents ir notikums, kas izraisa vai var izraisīt pārtraukumu vai traucējumus CVD pamatpakalpojumu sniegšanā, zaudējumus, ārkārtas situāciju, krīzi, postu vai katastrofu. Tas ietver situācijas, kad pastāv draudi CVD vai tā dalībnieku maksātspējai.

III. Pārskatu iesniegšanas kārtība

5. CVD šo noteikumu 4.1. punktā minētos pārskatus sagatavo elektroniski XBRL (Extensible Business Reporting Language) faila formātā saskaņā ar Eiropas Banku iestādes (turpmāk – EBI) sagatavoto taksonomiju, kas publicēta EBI interneta mājaslapā (www.eba.europa.eu). Ja CVD pārskatus nevar sagatavot XBRL faila formātā, tad tos iesniedz XLSX (Microsoft Excel Open XML) faila formātā, aizpildot FKTK sagatavoto XLSX failu, kas publicēts Datu ziņošanas sistēmā (https://dzs.fktk.lv), un nosūta FKTK, ievērojot FKTK normatīvajos noteikumos par elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanu noteikto kārtību.

6. CVD šo noteikumu 4.2. un 4.3. punktā minētos pārskatus sagatavo elektroniski XBRL (Extensible Business Reporting Language) faila formātā saskaņā ar FKTK sagatavoto taksonomiju, kas publicēta FKTK interneta mājaslapā (www.fktk.lv). Ja CVD pārskatus nevar sagatavot XBRL faila formātā, tad tos iesniedz XLSX (Microsoft Excel Open XML) faila formātā, aizpildot FKTK sagatavoto XLSX failu, kas publicēts Datu ziņošanas sistēmā (https://dzs.fktk.lv), un nosūta FKTK, ievērojot FKTK normatīvajos noteikumos par elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanu noteikto kārtību.

7. CVD šo noteikumu 4.4. punktā minēto pārskatu sagatavo Excel faila formātā saskaņā ar FKTK sagatavoto Excel failu, kas publicēts Datu ziņošanas sistēmā (https://dzs.fktk.lv), un nosūta FKTK, ievērojot FKTK normatīvajos noteikumos par elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanu noteikto kārtību.

8. CVD sagatavo šo noteikumu 4.1. un 4.2. punktā minētos pārskatus, kā arī 4.3. punktā minētos pārskatus atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam par stāvokli pārskata ceturkšņa pēdējā datumā un iesniedz līdz pārskata ceturksnim sekojošā ceturkšņa otrā mēneša 11. datumam. Šo noteikumu 4.3. punktā minētos pārskatus atbilstoši šo noteikumu 3. un 4. pielikumam sagatavo par stāvokli 31. decembrī un iesniedz FKTK līdz pārskata datumam sekojošā gada 11. februārim. Šo noteikumu 4.4. punktā norādīto incidenta ziņojumu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc incidenta atklāšanas.

9. Ja FKTK konstatē, ka pārskats sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata sagatavotājam. Ja FKTK nav norādījusi citu termiņu, CVD laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā otrajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no FKTK.

10. CVD var iesniegt šo noteikumu 4. punktā minētos pārskatus, pamatojoties uz nerevidētiem datiem. Nerevidēti dati ir dati, kuru sagatavošanai nav izmantota informācija no zvērināta revidenta saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumā noteikto apstiprinātajiem finanšu pārskatiem. Ja dati, kuri tiek iegūti no revidētajiem finanšu pārskatiem, atšķiras no FKTK jau iesniegtajiem nerevidētajiem datiem, CVD šo noteikumu 4. punktā minētos pārskatus sagatavo, pamatojoties uz revidētajiem finanšu pārskatu datiem, un nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc revidēto datu apstiprināšanas atkārtoti iesniedz pārskatus FKTK.

11. Ja CVD konstatē, ka pārskats sagatavots kļūdaini, CVD par to nekavējoties paziņo FKTK. CVD laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā otrajā darba dienā pēc kļūdas konstatācijas. Ja pārskatu nav iespējams iesniegt norādītajā termiņā, CVD vienojas ar FKTK par pārskata iesniegšanas termiņu.

IV. Noslēguma jautājums

12. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē FKTK 2018. gada 30. oktobra normatīvie noteikumi Nr. 171 "Centrālo vērtspapīru depozitāriju uzraudzības pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
21.12.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 168
Bilances pārskats

____________. gada _________
(pārskata perioda pēdējais datums)

 
Pārskata perioda beigās / As at the end of the reporting period
100
AKTĪVI / ASSETS
 
 
100
 
Ilgtermiņa ieguldījumi / Long-term investments
 
 
 
110
 
Nemateriālie ieguldījumi / Intangible assets
 
 
120
 
Attīstības izmaksas / Development costs
121
 
Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības / Concessions, patents, licences, trademarks and similar rights
122
 
Nemateriālā vērtība / Goodwill
123
 
Pārējie nemateriālie ieguldījumi / Other intangible assets
124
 
Pamatlīdzekļi / Fixed assets
 
130
 
Nekustamie īpašumi / Land and buildings
131
 
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem / Advance payments for fixed assets
132
 
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces / Technological equipment and devices
133
 
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs / Other fixed assets and inventory
134
 
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi / Long-term financial investments
 
 
140
 
Līdzdalība radniecīgo un asociēto sabiedrību kapitālā / Investments in related and associated undertakings
141
 
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām / Loans to related undertakings
142
 
Aizdevumi asociētajām sabiedrībām / Loans to associated undertakings
143
 
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi / Other securities and investments
144
 
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiņa debitori / Other loans and long-term debts
145
 
Atliktā nodokļa aktīvi / Deferred tax assets
146
 
 
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs / Long-term claims at credit institutions
147
 
Apgrozāmie līdzekļi / Current assets
 
 
 
150
 
Pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi / Long-term investments held for sale
160
 
Debitori / Debtors
 
 
170
 
Pircēju un pasūtītāju parādi / Trade receivables
171
 
Radniecīgo sabiedrību parādi / Receivables from related undertakings
172
 
Asociēto sabiedrību parādi / Receivables from associated undertakings
173
 
Nākamo periodu izmaksas / Deferred expense
174
 
Uzkrātie ieņēmumi / Accrued income
175
 
Citi debitori / Other debtors
176
 
Īstermiņa finanšu ieguldījumi / Short-term financial investments
 
 
180
 
Līdzdalība asociēto sabiedrību kapitālā / Investments in associated undertakings
181
 
Pašu akcijas vai daļas / Own stocks or shares
182
 
Pārējie vērtspapīri un līdzdalība kapitālā / Other securities and participation
183
 
Atvasinātie finanšu instrumenti / Derivative financial instruments
184
 
Īstermiņa prasības pret kredītiestādēm / Short-term claims at credit institutions
185
 
Nauda / Cash

 

 

 

190
 
 
Nauda kasē / Cash on hand
191
 
Prasības uz pieprasījumu pret centrālajām bankām / Demand deposits at central banks
192
 
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm / Demand deposits at credit institutions
193
 
Citas prasības uz pieprasījumu / Other demand deposits
194
 
Citi aktīvi / Other assets
197
 
KAPITĀLS, REZERVES UN SAISTĪBAS / CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES
 
 
200
 
Pašu kapitāls / Equity
 
 
 
210
 
Akciju kapitāls (pamatkapitāls) / Stock or share capital
211
 
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums / Stock (share) premium
212
 
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve / Long-term investment revaluation reserve
213
 
Finanšu instrumentu patiesās vērtības rezerve / Financial instruments' fair value reserve
214
 
Citas rezerves / Other reserves
215
 
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi / Retained earnings
216
 
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi / Profit or loss for the current year
217
 
Uzkrājumi / Provisions
 
 
 
220
 
Ilgtermiņa kreditori / Long-term liabilities
 
 
 
230
 
Neizmaksātās dividendes / Unpaid dividends
231
 
Nākamo periodu ieņēmumi / Deferred income
232
 
Parādi radniecīgajām sabiedrībām / Debts to related undertakings
233
 
Parādi asociētajām sabiedrībām / Debts to associated undertakings
234
 
Citi aizņēmumi / Other borrowings
235
 
Pārējie ilgtermiņa kreditori / Other long-term creditors
236
 
Īstermiņa kreditori / Short-term creditors
 
 
 
240
 
Neizmaksātās dividendes / Unpaid dividends
241
 
Nākamo periodu ieņēmumi / Deferred income
242
 
Parādi radniecīgajām sabiedrībām / Debts to related undertakings
243
 
Parādi asociētajām sabiedrībām / Debts to associated undertakings
244
 
Atvasinātie finanšu instrumenti / Derivative financial instruments
245
 
Citi aizņēmumi / Other loans
246
 
Pārējie īstermiņa kreditori / Other short-term creditors
247
 
2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
21.12.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 168
Kapitāla prasību pārskats

____________. gada _________
(pārskata perioda pēdējais datums)

 
Pārskata perioda beigās / As at the end of the reporting period
100
PAŠU KAPITĀLS / EQUITY
(Bilances pārskats, 1. pielikums, rinda 210 / Balance Sheet, Annex No 1, row 210)
100
 
Līdzekļi, kas nav investēti naudā vai augsti likvīdos aktīvos saskaņā ar ES Regulas Nr.  909/2014 46. panta 3. punktu / Financial resources that are not invested in cash or highly liquid financial instruments according to EU Regulation No 909/2014 Article 46 point 3
101
 
KAPITĀLS, ņemot vērā līdzekļus, kas nav investēti naudā vai augsti likvīdos aktīvos (rinda 100 – rinda 101) / CAPITAL taking into account financial resources that are not invested in cash or highly liquid financial instruments (row 100- row 101)
110
 
KAPITĀLA PRASĪBAS / CAPITAL REQUIREMENTS
 
 
120
 
Operacionālie, juridiskie un glabāšanas riski / Operational, legal and custody risks
130
 
Ieguldījumu risks / Investment risk
 
140
 
Kredītrisks / Credit risk
141
 
t.sk. darījumu partnera kredītrisks / of which counterparty credit risk
142
 
Ārvalstu valūtu risks / Foreign exchange risk
143
 
Pozīcijas risks (parāda instrumenti) / Position risk (debt instruments)
144
 
Pozīcijas risks (kapitāla vērtspapīri) / Position risk (equity instruments)
145
 
Preču risks / Commodities risk
146
 
Biznesa risks / Business risk
150
 
Darbības izbeigšanas vai pārstrukturēšanas kapitāla prasības / Capital requirements for winding-down or restructuring activities
160
 
KAPITĀLA PĀRSNIEGUMS pār kapitāla prasībām (rinda 110 – rinda 120) /
CAPITAL EXCESS above capital requirements (row 110 – row 120)
170
 
3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
21.12.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 168
Biznesa riska kapitāla prasības pārskats

____________. gada _________
(pārskata perioda pēdējais datums)

 
Pārskata perioda beigās / As at the end of the reporting period
100
BIZNESA RISKA KAPITĀLA PRASĪBA / CAPITAL REQUIREMENTS FOR BUSINESS RISK
 
100
 
Gada bruto darbības izmaksas * 25% / Annual operating expense (gross) * 25%
110
 
Nelabvēlīgā scenārijā nepieciešamais kapitāls zaudējumu segšanai / Necessary capital to cover losses under adverse scenario
120
 
Pēdējā revidētajā finanšu pārskatā norādītie neto ienākumi pēc nodokļu nomaksas / Net income after tax for the last audited financial year
130
 
Kārtējā finanšu gadā paredzamie neto ienākumi pēc nodokļu nomaksas / Expected net income after tax for the current financial year
140
 
Paredzamie neto ienākumi pēc nodokļu nomaksas attiecībā uz pēdējo finanšu gadu, par kuru nav pieejami revidētie finanšu pārskati / Expected net income after tax for the most past financial year where audited results are not yet available
150
 
4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
21.12.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 168
Darbības izbeigšanas vai pārstrukturēšanas kapitāla prasības pārskats

__. gada _________
(pārskata perioda pēdējais datums)

 
Pārskata perioda beigās / As at the end of the reporting period
100
DARBĪBAS IZBEIGŠANAS VAI PĀRSTRUKTURĒŠANAS KAPITĀLA PRASĪBAS / CAPITAL REQUIREMENTS FOR WINDING-DOWN OR RESTRUCTURING
 
100
 
Mēneša bruto darbības izmaksas / Monthly operating expense (gross)
110
 
Novērtētais laika posms, kas nepieciešams darbības izbeigšanai vai pārstrukturēšanai / Estimated time span necessary for winding-down or restructuring
120
 

 

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
21.12.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 168
Incidenta ziņojums

____________. gada _________
(ziņojuma sagatavošanas datums)

 Informācija par incidentu / Incident information
100
Notikuma datums un laiks / Date and Time of occurrence110dd.mm.yyyy
00:00
Sagaidāmais novēršanas laiks / Estimated elimination time12000:00
Iemesls un apraksts / Reason and description130 
Vai incidents ir saistīts ar kiberdrošību / The incident is related to cyber security131Jā/Nē/Tiks noskaidrots
Yes/No/To be determined
Novēršanas laiks / Time of elimination14000:00
Papildu apraksts / Additional description150 
Novēršanas procesa apraksts / Description of elimination process160 
Ietekme un sekas (t.sk. finansiālās) / Impact and consequences (incl., financial)170 
Paredzamās darbības nākotnes incidentu novēršanai / Future actions to prevent such incidents180 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Centrālo vērtspapīru depozitāriju uzraudzības pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 168Pieņemts: 21.12.2021.Stājas spēkā: 30.12.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 29.12.2021. OP numurs: 2021/251.5
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
328822
30.12.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"