Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.171

Rīgā 2015.gada 7.aprīlī (prot. Nr.18 62.§)
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 18.03.2021. noteikumiem Nr. 178)

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta ceturto un septīto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības platībatkarīgo atbalstu (turpmāk – atbalsts) lauku attīstībai – vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā (turpmāk – pārejas laiks), atbalstu īstenojot atbilstoši:

1.1. Padomes 2013. gada 17. decembra Regulai (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (turpmāk – regula Nr. 1305/2013);

1.2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulai (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (turpmāk – regula Nr. 1306/2013);

1.3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulai (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (turpmāk – regula Nr. 1307/2013);

1.4. Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētajai regulai (ES) Nr. 640/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā (turpmāk – regula Nr. 640/2014);

1.5. Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētajai regulai (ES) Nr. 807/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus (turpmāk – regula Nr. 807/2014);

1.6. Komisijas 2014. gada 17. jūlija Īstenošanas regulai (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (turpmāk – regula Nr. 808/2014);

1.7. Komisijas 2014. gada 17. jūlija Īstenošanas regulai (ES) Nr. 809/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, lauku attīstības pasākumiem un savstarpējo atbilstību (turpmāk – regula Nr. 809/2014);

1.8. Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulai (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (turpmāk – regula Nr. 702/2014);

1.9. Padomes 2007. gada 28. jūnija Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (turpmāk – regula Nr. 834/2007);

1.10. Komisijas 2011. gada 14. jūlija Īstenošanas regulai (ES) Nr. 679/2011 par grozījumiem Komisijas Regulā (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (turpmāk – regula Nr. 679/2011);

1.11. Komisijas 2016. gada 28. aprīļa Īstenošanas regulai (ES) 2016/669, ar ko Īstenošanas Regulu (ES) Nr.  808/2014 groza attiecībā uz lauku attīstības programmu grozīšanu un saturu, šo programmu publicitāti un konversijas likmēm pārrēķināšanai nosacītajās mājlopu vienībās (turpmāk – regula Nr.  2016/669);

1.12. Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 23. decembra Regulai (ES) 2020/2220, ar ko nosaka dažus pārejas noteikumus atbalstam no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 2021. un 2022. gadā un ar ko attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. un 2022. gadā groza Regulas (ES) Nr.  1305/2013, (ES) Nr.  1306/2013 un (ES) Nr.  1307/2013, un attiecībā uz līdzekļiem un šāda atbalsta sadalījumu 2021. un 2022. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (turpmāk – regula Nr.  2020/2220).

(Grozīts ar MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 153; MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 149; MK 18.03.2021. noteikumiem Nr. 178)

2. Atbalstu lauku attīstībai – vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai – piešķir šādiem pasākumiem (turpmāk – pasākumi):

2.1. "Agrovide un klimats", kas ietver šādas aktivitātes:

2.1.1. "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (pasākuma kods – 10.1.1.);

2.1.2. "Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā" (pasākuma kods – 10.1.2.);

2.1.3. "Rugāju lauks ziemas periodā" (pasākuma kods – 10.1.3.);

2.1.4. "Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei" (pasākuma kods – 10.1.4.);

2.2. "Bioloģiskā lauksaimniecība", kas ietver šādas aktivitātes:

2.2.1. "Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm" (pasākuma kods – 11.1.);

2.2.2. "Maksājums, lai saglabātu bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes" (pasākuma kods – 11.2.);

2.3. "Natura 2000 un Ūdens pamatdirektīvas maksājumi" aktivitātei "Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām" (pasākuma kods – 12.2.);

2.4. "Maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi", kas ietver šādas aktivitātes:

2.4.1. "Kompensācijas maksājums par citiem apgabaliem, kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi" (pasākuma kods – 13.2.);

2.4.2. "Kompensācijas maksājums par citiem apgabaliem, kurus ietekmē specifiski ierobežojumi" (pasākuma kods – 13.3.).

(Grozīts ar MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 153; sk. 95. un 96. punktu)

3. Atbalstu šo noteikumu 2. punktā minēto pasākumu īstenošanai var saņemt atbalsta pretendents, kas apsaimnieko atbalsttiesīgo platību, kura kārtējā gada 15. jūnijā ir tā turējumā.

4. Atbalsta pretendents pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma uzrāda dokumentu, kas apliecina, ka atbalstam pieteiktā platība pēc stāvokļa kārtējā gada 15. jūnijā atrodas tā turējumā, ja to neapliecina ieraksts zemesgrāmatā.

5. Atbalsta pretendents atbalstu saņem par:

5.1. lauksaimniecības zemi saskaņā ar regulas Nr. 1307/2013 4. panta 1. punkta "e" apakšpunkta prasībām – šo noteikumu 2.1.3., 2.2. un 2.4. apakšpunktā minētajā aktivitātē;

5.2. lauksaimniecības platību – šo noteikumu 2.1.1. un 2.1.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē;

5.3. meža zemes (izņemot purva) platību – šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētajā aktivitātē.

6. Pretendējot uz atbalstu, atbalsta pretendents apņemas visā saimniecībā ievērot:

6.1. savstarpējās atbilstības prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem;

6.2. minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības, kas noteiktas šo noteikumu 1. pielikumā minētajos normatīvajos aktos.

(Grozīts ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 149)

7. Ja atbalsta pretendents regulas Nr.  1306/2013  2. panta 2. punktā minētās nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu dēļ daļēji vai pilnībā nav izpildījis kādu no atbalsta saņemšanas nosacījumiem, tostarp saistības, ko tas uzņēmies, atbalsta pretendents par to informē Lauku atbalsta dienestu atbilstoši normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

2. Atbalsta saņemšanas nosacījumi
2.1. Atbalsta piešķiršana pasākumos "Agrovide un klimats" un "Bioloģiskā lauksaimniecība"

8. Pretendējot uz atbalstu šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minētajā pasākumā, atbalsta pretendents 2021. gadā uzņemas saistības uz diviem gadiem un 2022. gadā – uz vienu gadu saskaņā ar regulas Nr.  2020/2220 7. panta 2. punkta pirmo daļu un 3. punkta pirmo daļu.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

9. Daudzgadu saistības katrā aktivitātē uzņemas par katru atbalstam pieteikto platības vienību atsevišķi, sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu. Atbalsta pretendents, uzņemoties daudzgadu saistības šo noteikumu 2.1.3. un 2.2. apakšpunktā minētajās aktivitātēs, tās vienlaikus var īstenot vienā un tajā pašā platības vienībā (laukā).

10. Pretendējot uz atbalstu šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minētajos pasākumos, atbalsta pretendents apņemas:

10.1. visā daudzgadu saistību periodā nesamazināt apstiprināto saistību platību;

10.2. ievērot atbalsta saņemšanas nosacījumus;

10.3. katru gadu šo noteikumu 3. nodaļā noteiktajā kārtībā iesniegt vienoto iesniegumu.

11. Daudzgadu saistību periodā atbalsta pretendents var mainīt atbalstam pieteiktās platības vienības (lauka) atrašanās vietu, arī aizstājot to ar citu, izņemot šo noteikumu 2.1.1. apakšpunktā minēto aktivitāti.

12. Ja saskaņā ar regulas Nr.  1305/2013  47. panta 1. punktu daudzgadu saistību periodā saistību platība gadu no gada šo noteikumu 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.2.1. un 2.2.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē neatšķiras vairāk kā par 10 procentiem no pirmajā saistību gadā apstiprinātās saistību platības, bet šo noteikumu 2.1.1. apakšpunktā minētajā aktivitātē – no kopējās apstiprinātās saistību platības vai apstiprinātās saistību platības lauku bloka līmenī, uzskatāms, ka saistību platība nemainās.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

13. Ja daudzgadu saistību platība kārtējā gadā salīdzinājumā ar gadu, kad atbalsta pretendents ir uzņēmies saistības, ir palielināta:

13.1. ne vairāk kā par 20 procentiem – daudzgadu saistību periods nemainās;

13.2. vairāk nekā par 20 procentiem – atbalsta pretendentam sākas jauns daudzgadu saistību periods par visu palielināto saistību platību, izņemot šo noteikumu 2.2.1. apakšpunktā minēto aktivitāti, par kuru turpinās iepriekšējais saistību periods.

(Grozīts ar MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 153)

13.1 Ja kārtējā gadā ir atļauts paplašināt daudzgadu saistības, ievērojot šo noteikumu 13. punktā minētos principus, tad šo noteikumu 12. punktā minēto prasību nepiemēro attiecībā uz platību paplašināšanu.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

14. Ja atbalsta saņēmējs izbeidz daudzgadu saistības pirms saistību perioda beigām, tas atmaksā iepriekš saņemto atbalstu par to platības daļu, par kādu tā ir samazināta.

14.1 Atbalsta pretendents daudzgadu saistības var pārveidot, atsakoties no vienām saistībām un uzņemoties citas saistības par attiecīgo platību, saskaņā ar regulas Nr. 807/2014 14. panta 1. punktu šādos gadījumos:

14.1 1. saistības kādā no šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajām aktivitātēm pilnībā vai daļēji pārveido par saistībām šo noteikumu 2.1.1. apakšpunktā minētajā aktivitātē, ievērojot, ka par nepārveidoto saistību platību daļu saistības tiek turpinātas;

14.1 2. saistības šo noteikumu 2.1.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē pilnībā pārveido par saistībām kādā no šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajām aktivitātēm.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 153 redakcijā)

14.2 Atbalsta pretendents daudzgadu saistību laikā visu savu saimniecību vai tikai lauksaimniecības zemi, vai tās daļu var nodot citai personai, un attiecīgā persona to pārņem vienlaikus ar attiecīgajām saistībām, ne vēlāk kā mēneša laikā informējot par to Lauku atbalsta dienestu.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

14.3 Persona, kas pārņem visu saimniecību vai tikai lauksaimniecības zemi, vai tās daļu, ar pārņemšanas brīdi ir tiesīga izbeigt daudzgadu saistības par pārņemto objektu. Atbilstoši regulas Nr.  1305/2013  47. panta 2. punktam pārņēmējs saņemto atbalstu neatmaksā, ja ne vēlāk kā mēneša laikā pēc objekta pārņemšanas par to informē Lauku atbalsta dienestu.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

15. Atbalsta pretendents daudzgadu saistības var nodot citai personai saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 47. panta 2. punktu. Katrā šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē daudzgadu saistības nodod un pārņem atsevišķi, neietekmējot citas aktivitātes daudzgadu saistību periodu.

16. Daudzgadu saistības šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajās aktivitātēs nodod un pārņem, ievērojot šādus nosacījumus:

16.1. ja saistību pārņēmējs, kam nav daudzgadu saistību, pārņem tās no vienas personas, saistības turpinās līdz pārņemto saistību perioda beigām;

16.2. ja saistību pārņēmējs, kam nav daudzgadu saistību, pārņem tās no vairākām personām, saistības turpinās līdz ilgākā pārņemto saistību perioda beigām;

16.3. ja saistību pārņēmējs, kas jau ir uzņēmies saistības šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajā pasākumā, pārņem saistības no vienas personas vai vairākām personām, saistības turpinās līdz ilgākā saistību perioda beigām.

16.1 Daudzgadu saistības šo noteikumu 2.2.1. un 2.2.2. apakšpunktā minētajās aktivitātēs var nodot un pārņemt tikai vienas aktivitātes ietvaros, neierobežojot šo noteikumu 14.apakšpunktā minētās tiesības.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

16.2 Šo noteikumu 26.4. vai 44.1. apakšpunktā minētās prasības jāizpilda katram atbalsta pretendentam. Saistību pārņemšanas gadījumā šo noteikumu 26.4. vai 44.1. apakšpunktā minētās prasības katram saistību pārņēmējam jāizpilda līdz 30. maijam nākamajā gadā pēc saistību pārņemšanas gada. Ja saistību pārņēmējs šo noteikumu 26.4. vai 44.1. apakšpunktā minētās prasības noteiktajā termiņā nav izpildījis, tam piemēro sankciju saskaņā ar šo noteikumu 8. pielikumu līdz brīdim, kamēr tas ir izpildījis minētās prasības.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

17. Daudzgadu saistības šo noteikumu 2.2.1. apakšpunktā minētajā aktivitātē nodod un pārņem, ievērojot šādus nosacījumus:

17.1. ja saistību pārņēmējs, kam nav daudzgadu saistību un kas atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem šo noteikumu 2.2.1. apakšpunktā minētajā aktivitātē, daudzgadu saistības pārņem no vienas vai vairākām personām, tam sākas jauns daudzgadu saistību periods šo noteikumu 2.2.1. apakšpunktā minētajā aktivitātē;

17.2. ja saistību pārņēmējs, kam ir daudzgadu saistības šo noteikumu 2.2.1. apakšpunktā minētajā aktivitātē, daudzgadu saistības pārņem no vienas vai vairākām personām, saistības turpinās par visu uz tām attiecināmo platību, bet netiek pagarināts daudzgadu saistību periods.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

18. Daudzgadu saistības šo noteikumu 2.2.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē nodod un pārņem, ievērojot šādus nosacījumus:

18.1. ja saistību pārņēmējs, kam nav daudzgadu saistību un kas atbilst šo noteikumu 2.2.2. apakšpunktā minētā atbalsta saņemšanas nosacījumiem, daudzgadu saistības pārņem no vienas personas, saistības turpinās līdz pārņemto daudzgadu saistību perioda beigām;

18.2. ja saistību pārņēmējs, kam nav daudzgadu saistību un kas atbilst šo noteikumu 2.2.2. apakšpunktā minētā atbalsta saņemšanas nosacījumiem, daudzgadu saistības pārņem no vairākām personām, saistības turpinās līdz ilgākā pārņemto daudzgadu saistību perioda beigām;

18.3. ja saistību pārņēmējs, kam ir daudzgadu saistības šo noteikumu 2.2.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē, daudzgadu saistības pārņem no vienas vai vairākām personām, saistības turpinās līdz ilgākā daudzgadu saistību perioda beigām.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

19. (Svītrots ar MK 18.03.2021. noteikumiem Nr. 178)

20. Pārejas laikā saistības var pagarināt katru gadu, nepārsniedzot viena gada termiņu saskaņā ar regulas Nr.  2020/2220 7. panta 2. punkta otro daļu un 3. punkta otro daļu.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

21. Ja 2014.–2020. gada plānošanas periodā mainās atbalsta saņemšanas nosacījumi vai pamatprasības attiecībā uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm, vai saistību periods pārsniedz plānošanas perioda ilgumu, atbalsta saņēmējs nodrošina saimniecības atbilstību attiecīgajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Ja atbalsta saņēmējs nespēj nodrošināt saimniecības atbilstību attiecīgajām prasībām, tas, iesniedzot vienoto iesniegumu, par to informē Lauku atbalsta dienestu. Saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 48. pantu saistības tiek pārtrauktas, neatmaksājot saņemto atbalstu.

(Grozīts ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 149)

2.2. Atbalsta piešķiršana aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos"

22. Aktivitātes atbalsttiesīgā platība saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 28. panta 2. punktu ir lauksaimniecības platībā esošs ilggadīgs zālājs, kas atrodas:

22.1. lauksaimniecības zemē un:

22.1.1. pirms 2013. gada ir atzīts par bioloģiski vērtīgu zālāju (turpmāk – bioloģiski vērtīgs zālājs);

22.1.2. pēc 2013. gada atzīts, ka tas ir no lauksaimnieciskās darbības atkarīgs Eiropas Savienības nozīmes daļēji dabīgs zālāju biotops vai putnu dzīvotne (turpmāk – Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotops) un tā zālāju ražība atbilst pirmajai līdz trešajai klasei (2. pielikums);

22.2. ārpus lauksaimniecības zemes teritorijā ar identificējamām un uzmērāmām robežām, kura pēc 2013. gada atzīta par Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu un kuras zālāju ražība atbilst ceturtajai klasei (2. pielikums).

23. Atbalsta pretendents saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 28. panta 2. punktu ir lauksaimnieks vai cits zemes apsaimniekotājs, kas, veicot lauksaimniecisko darbību, ekstensīvi apsaimnieko šo noteikumu 22. punktā minēto platību.

24. Atbalstu var saņemt, ja atbalsta pretendents kārtējā gadā attiecībā uz atbalsttiesīgo platību izpilda atbilstības nosacījumus, saistības un citas obligātās prasības (8. pielikums) un atbalstam pieteiktā atbalsttiesīgā platība ir vismaz viens hektārs, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki, kuri ir kartogrāfiski identificēti Lauku atbalsta dienesta lauku bloku identifikācijas sistēmā, un vienas atbalsta likmes ietvaros kopējā pieteiktā atbalsttiesīgā platība laukā nav mazāka par 0,3 hektāriem.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

25. Ja atbalsta pretendents ir uzņēmies saistības par šo noteikumu 22.1.1. apakšpunktā minēto platību un saistību periodā atbalsttiesīgās platības kvalitāte tiek pārvērtēta, saistības turpinās līdz to perioda beigām un atbalstam piemēro:

25.1. kādu no šo noteikumu 27.2. apakšpunktā minētajām diferencētajām likmēm atkarībā no identificētās zālāju ražības klases – šo noteikumu 22.1.2. vai 22.2. apakšpunktā minētajai platībai;

25.2. šo noteikumu 27.1. apakšpunktā minēto pamatlikmi – platībai, kas nav minēta šo noteikumu 22.1.2. vai 22.2. apakšpunktā.

26. Atbalsta pretendents, piesakoties uz atbalstu, uzņemas šādas saistības:

26.1. apsaimniekot atbalsttiesīgo platību, to noganot vai nopļaujot un ievērojot šādus nosacījumus:

26.1.1. saskaņā ar regulas Nr. 807/2014 7. panta 1. punktu ganīšanai izmanto zālēdājus dzīvniekus (turpmāk – dzīvnieki), izvēloties optimālu ganīšanas režīmu, lai platība ir pietiekami, bet ne pārmērīgi noganīta, dzīvnieku blīvumam pārsniedzot 0,9 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru vidēji ganību sezonā, – no kārtējā gada 15. maija līdz 15. septembrim (turpmāk – ganību sezona). Dzīvnieku blīvumu aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu;

26.1.2. nepietiekami noganīto platību appļauj līdz 15. septembrim;

26.1.3. pļauj vienu reizi gadā zāli nesmalcinot un izvēloties augsnes mitruma apstākļiem piemērotu pļaušanas tehniku. Nopļauto zāli neatstāj izklaidus, to savāc līdz kārtējā gada 15. septembrim;

26.2. neveic kultivēšanas pasākumus (piemēram, mehānisku augsnes apstrādi, sintētisko minerālmēslu, ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, graudzāļu un tauriņziežu sēklu piesēju);

26.3. kārto lauku vēsturi atsevišķi katram laukam, atzīmējot visas kārtējā gadā veiktās apsaimniekošanas darbības (ganīšanas periodu, ganīšanai izmantoto dzīvnieku veidu un skaitu vai pļaušanas datumu un siena vai nopļautās zāles aizvešanas datumu);

26.4. ja atbalsttiesīgā platība ir Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotops, tad ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. maijam atbalsta saņēmējs ir apguvis pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot 16 stundas ilgu apmācības kursu par zālāju biotopu apsaimniekošanas metodēm, un to apliecina atbilstošs dokuments, ko izdevusi valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrēta izglītības iestāde, kura īsteno apmācības kursu pasākumā "Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi".

(Grozīts ar MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 153; MK 18.03.2021. noteikumiem Nr. 178)

26.1 Lai izpildītu šo noteikumu 26.4. apakšpunktā minēto prasību, atbalsta pretendents – fiziska vai juridiska persona – ir tiesīgs pilnvarot dalībai profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumos citu fizisko personu, kas ir saistīta ar atbalsta pretendenta saimniecisko darbību.

(MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 66 redakcijā)

27. Atbalsta apmērs par vienu hektāru atbalsttiesīgās platības, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir šāds:

27.1. 55 euro – par bioloģiski vērtīgu zālāju;

27.2. par Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu (2. pielikums):

27.2.1. 83 euro – par 1. klases ražības zālāju vai putnu dzīvotni;

27.2.2. 155 euro – par 2. klases ražības zālāju;

27.2.3. 206 euro – par 3. klases ražības zālāju;

27.2.4. 330 euro – par 4. klases ražības zālāju.

(Grozīts ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 149)

27.1 Par šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minēto platību nevar vienlaikus saņemt atbalstu šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētajā aktivitātē.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

2.3. Atbalsta piešķiršana aktivitātē "Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā"

28. Aktivitātes atbalsttiesīgā platība saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 28. panta 2. punktu ir lauksaimniecības platība, kas ietver:

28.1. lauksaimniecības zemi, kurā tiek audzētas ābeles, bumbieres, saldie un skābie ķirši, plūmes, krūmmellenes (mellenes, zilenes), lielogu dzērvenes, kā arī citi augļu koki, ogulāji un ilggadīgie stādījumi, no kā iegūst ēdamus augļus, kā arī zemenes, kartupeļi vai dažādi dārzeņi (izņemot lopbarībai paredzētos kāpostus, zirņus, pupas vai kukurūzu);

28.2. augsto sūnu purvu vai izstrādātu kūdras purvu platību, kura tiek izmantota lauksaimniecībā augļu un ogu dārzu ierīkošanai un kurā audzē krūmmellenes (mellenes, zilenes), lielogu dzērvenes, zilenes, avenes vai kazenes.

(Grozīts ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 149)

29. Atbalsta pretendents saskaņā ar regulas Nr.  1305/2013  28. panta 2. punktu ir lauksaimnieks, kas veic lauksaimniecisko darbību, izmantojot vidi saudzējošas dārzkopības metodes, atbilstoši lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas vispārīgajām prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas, marķēšanas un kontroles kārtību.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

30. Atbalstu var saņemt, ja kārtējā gadā:

30.1. atbalstam pieteikta vismaz vienu hektāru liela atbalsttiesīgā platība, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki;

30.2. atbalsta pretendents ir reģistrēts Valsts augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā;

30.3. attiecībā uz atbalsttiesīgo platību ir izpildīti atbilstības nosacījumi, saistības un citas obligātās prasības (8. pielikums).

(Grozīts ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 149)

31. Atbalsta pretendents, piesakoties uz atbalstu, uzņemas šādas saistības, kuru izpildi apliecina ikgadējs ieraksts Valsts augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā un Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegts atzinums (4. pielikums):

31.1. ievērot normatīvajos aktos par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas, marķēšanas un kontroles kārtību noteiktos integrētās augu aizsardzības vispārīgos principus un prasības attiecīgā šo noteikumu 28. punktā minētā kultūrauga audzēšanai konkrētajā laukā;

31.2. (svītrots no 01.01.2018. ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 149; sk. grozījumu 2. punktu);

31.3. konkrētajā laukā izmantot vidi saudzējošās metodes dārzkopībā atbilstoši lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas vispārīgajām prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas, marķēšanas un kontroles kārtību.

(Grozīts ar MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 153; MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 149; MK 18.03.2021. noteikumiem Nr. 178)

32. Atbalsta apmērs par vienu hektāru atbalsttiesīgās platības, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir šāds:

32.1. 364 euro – par ābeļu, bumbieru, saldo un skābo ķiršu, plūmju, melleņu (krūmmelleņu, zileņu) vai lielogu dzērveņu platību;

32.2. 229 euro – par pārējo tādu augļu koku, ogulāju un ilggadīgo stādījumu platību, no kuriem iegūst ēdamus augļus;

32.3. 74 euro – par kartupeļu, ziedkāpostu, kāpostu (izņemot lopbarības kāpostus), gurķu, sīpolu, ķiploku, burkānu, galda biešu vai citu dārzeņu platību (arī par dārzeņu platību, ja tie ir vienlaidu platībā augošas brīvprātīgi saistītā atbalsta atbalsttiesīgās dārzeņu kultūraugu sugas, kur katra aizņem mazāk par 0,3 hektāriem un saimniecības kopējā aramzemes platība nepārsniedz 10 hektārus).

(Grozīts ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 149)

2.4. Atbalsta piešķiršana aktivitātē "Rugāju lauks ziemas periodā"

33. Aktivitātes atbalsttiesīgā platība saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 28. panta 2. punktu ir lauksaimniecības zeme, kurā tīrsējā vai maisījumā audzē kviešus, miežus, rudzus, tritikāli, auzas, griķus, rapsi, ripsi, zirņus, lauka pupas, lupīnas, linus, kaņepes, amoliņu, esparseti, facēliju vai citus nektāraugus, kā arī vīķi, kukurūzu (izņemot audzēšanu biogāzes ieguvei) un daudzziedu viengadīgo aireni.

(Grozīts ar MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 153; MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 66)

34. Atbalsta pretendents saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 28. panta 2. punktu ir lauksaimnieks, kas veic lauksaimniecisko darbību.

35. Atbalstu var saņemt, ja atbalsta pretendents kārtējā gadā attiecībā uz atbalsttiesīgo platību izpilda atbilstības nosacījumus, saistības un citas obligātās prasības (8. pielikums) un atbalstam pieteiktā platība ir vismaz 10 hektāri, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki, kurus aizņem šo noteikumu 33. punktā minētie kultūraugi.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

36. Atbalsta saņēmējs, piesakoties uz šo atbalstu, uzņemas šādas saistības:

36.1. pēc ražas novākšanas līdz 31. martam saglabāt neiestrādātas šo noteikumu 33. punktā minēto kultūraugu pēcpļaujas atliekas – rugājus – vai to nenopļautas atliekas vismaz 10 hektāru platībā;

36.2. pēc ražas novākšanas rugāju laukā nelietot augu aizsardzības līdzekļus un minerālmēslojumu.

(Grozīts ar MK 18.03.2021. noteikumiem Nr. 178)

37. Atbalsta apmērs par vienu hektāru atbalsttiesīgās platības, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir 87 euro.

2.4.1 Atbalsta piešķiršana aktivitātē "Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei"

(Apakšnodaļa MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 153 redakcijā)

37.1 Aktivitātes atbalsttiesīgā platība saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 28. panta 2. punktu ir lauksaimniecības zeme, kurā audzē:

37.1 1. tīrsējā facēliju, griķus, sinepes, citus kultivētus nektāraugus, garšaugus un kultivētus ārstniecības augus, kā arī tādus tauriņziežus kā esparsete, amoliņš, ragainais vanagnadziņš, baltais āboliņš, sarkanais āboliņš un bastarda āboliņš;

37.1 2. savstarpējā maisījumā (sajaucot sēklas un sējot vienlaidus vai sējot un stādot slejās) garšaugus un kultivētus ārstniecības augus vai citus kultivētus nektāraugus;

37.1 3. pasējā tauriņziežus sinepēm vai facēlijai, vai griķiem.

37.2 Atbalsta pretendents saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 28. panta 2. punktu ir lauksaimnieks, kas veic lauksaimniecisko darbību un saimniecībā uzsāk audzēt šo noteikumu 37.1 punktā minētos kultūraugus.

37.3 Atbalstu var saņemt, ja atbalsta pretendents kārtējā gadā attiecībā uz atbalsttiesīgo platību ir izpildījis atbilstības nosacījumus, saistības un citas obligātās prasības (8. pielikums) un atbalstam pieteikta vismaz vienu hektāru liela atbalsttiesīgā platība, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki, kurus aizņem šo noteikumu 37.punktā minētie kultūraugi.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

37.4 Atbalsta pretendents, piesakoties uz atbalstu, uzņemas šādas saistības:

37.4 1. nodrošina, ka ik gadu tiek deklarēti vismaz trīs dažādi atbalsttiesīgie augi (iesniegumā norādīti vismaz trīs dažādi kultūraugu kodi) un vismaz vienā laukā tiek audzēts kāds no atbalsttiesīgajiem tauriņziežiem, tostarp tauriņzieži, kas sēti pasējā sinepēm, facēlijai vai griķiem;

37.4 2. nodrošina vismaz vienu bišu saimi uz 0,5 hektāriem pie katra atbalsttiesīgā lauka vai tajā tā ziedēšanas fāzē (no brīža, kad uzziedējuši vismaz 10 procentu atbalsttiesīgo augu, līdz brīdim, kad turpina ziedēt vismaz 90 procentu atbalsttiesīgo augu) ne vairāk kā 200 metru attālumā no atbalsttiesīgās platības robežas, ja bišu saime atrodas pārvietojamā novietnē, un ne vairāk kā 1000 metru attālumā no atbalsttiesīgās platības robežas, ja bišu saime atrodas stacionārā novietnē;

37.4 3. nodrošina, lai bišu saimes būtu reģistrētas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību, un stropi marķēti atbilstoši Lauksaimniecības datu centra piešķirtajam ganāmpulka numuram;

37.4 4. atbalsttiesīgos augus pēc to noziedēšanas var nopļaut un novākt no lauka vai sasmalcināt un atstāt izklaidus, bet nav atļauts iestrādāt augsnē, lai tos nomainītu pret citu kultūraugu, ja vien līdz kārtējā gada 15. septembrim atbilstošo platību nesagatavo ziemāju sējai;

37.4 5. atbalsttiesīgajā platībā nelieto augu aizsardzības līdzekļus;

37.4 6. kārto lauku vēsturi, norādot tajā darbības, kas apliecina saistību prasību izpildi (atbalsttiesīgo auga veidu, sēšanas vai stādīšanas datumu, ziedēšanas sākumu un beigas, bišu saimju skaitu, to atvešanas un aizvešanas datumu no atbalsttiesīgās platības, augu novākšanas laiku un veidu pēc to noziedēšanas, kā arī citu būtisku informāciju).

(Grozīts ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 149; MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 8; MK 18.03.2021. noteikumiem Nr. 178)

37.5 Atbalsta apmērs par vienu atbalsttiesīgās platības hektāru ir 89 euro.

37.6 Par attiecīgo platību nevar vienlaikus saņemt atbalstu šo noteikumu 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. un 2.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē un normatīvajos aktos par tiešo maksājumu piešķiršanu lauksaimniekiem noteikto brīvprātīgu saistīto atbalstu par proteīnaugiem, brīvprātīgu saistīto atbalstu par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām un brīvprātīgu saistīto atbalstu par sertificētu labības sēklu.

37.7 Atbalsta pretendents, piesakoties uz šo noteikumu 2.1.4. apakšpunktā minēto atbalstu, norāda:

37.7 1. bišu saimju ganāmpulka numuru un bišu saimju skaitu, kas tiks ganītas atbalsttiesīgajā platībā;

37.7 2. vai viņš ir minēto bišu saimju īpašnieks vai arī atbalsttiesīgajā platībā tiks turētas citam lauksaimniekam piederošas bišu saimes.

2.5. Atbalsta piešķiršana aktivitātēs "Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm" un "Maksājums, lai saglabātu bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes"

38. Aktivitātes atbalsttiesīgā platība saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 29. panta 1. punktu ir lauksaimniecības zeme.

39. Atbalsta pretendents saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 29. panta 1. punktu ir lauksaimnieks, kas veic lauksaimniecisko darbību atbalsttiesīgajā platībā vai darbojas citā jomā, bet saskaņā ar regulas Nr. 1307/2013 9. pantu un normatīvo aktu par tiešajiem maksājumiem lauksaimniekiem ir uzskatāms par aktīvu lauksaimnieku.

40. Atbalstu var saņemt, ja atbalsta pretendents kārtējā gadā izpilda atbilstības nosacījumus, saistības un citas obligātās prasības (8. pielikums) vismaz vienu hektāru lielā atbalsttiesīgā platībā, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki, kas saskaņā ar regulas Nr.  834/2007 28. panta prasībām iekļauti bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

41. Atbalsta pretendents, kurš saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 29. panta 3. punktu:

41.1. pirmo reizi sāk izmantot bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes, lai uzsāktu bioloģisko ražošanu savā saimniecībā, uzņemas divu gadu saistības, kas neattiecas uz ilggadīgo (daudzgadīgo) stādījumu platību, ar trīs gadu saistību periodu – šo noteikumu 2.2.1. apakšpunktā minētajā aktivitātē;

41.2. jau ir izmantojis bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes savā saimniecībā, uzņemas piecu gadu saistības – šo noteikumu 2.2.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē, ja vien atbalsta pretendents jau nav pabeidzis saistības šo noteikumu 2.2.1. apakšpunktā minētajā aktivitātē, pēc kuras uzņemas trīs gadu saistības.

42. Ja atbalsta pretendents šo noteikumu 2.2.1. apakšpunktā minētās aktivitātes saistību periodā pārtrauc saistības vai tās tiek pabeigtas, viņš nav tiesīgs atkārtoti pieteikties atbalstam šajā aktivitātē.

43. Pēc šo noteikumu 2.2.1. apakšpunktā minēto saistību perioda beigām, ja ir izpildīta šo noteikumu 44.1. apakšpunktā minētā prasība, atbalsta pretendents var uzņemties jaunas daudzgadu saistības šo noteikumu 2.2.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē, nepārsniedzot atbalsttiesīgo platību pēdējā saistību gadā.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

44. Atbalsta pretendents, piesakoties atbalstam kādā šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētā pasākuma aktivitātē, uzņemas šādas daudzgadu saistības:

44.1. ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. maijam ir apguvis bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanas pamatiemaņas (izņemot šo noteikumu 2.2.2. apakšpunktā minēto aktivitāti), apmeklējot vismaz 160 stundu ilgu apmācības kursu par bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm, un to apliecina atbilstošs dokuments, ko izdevusi valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrēta izglītības iestāde, kura īsteno apmācības kursu pasākumā "Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi", vai cits apmācību apliecinošs dokuments;

44.2. ganību sezonā uz vienu ilggadīgo zālāju un aramzemē sētu stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu (ieskaitot proteīnaugus) maisījuma hektāru, kā arī aramzemē sētu stiebrzāļu vai tauriņziežu maisījuma hektāru, kurā tauriņzieži aizņem vairāk nekā 50 procentu, nodrošina īpašumā esošu bioloģiski sertificētu dzīvnieku vidējo blīvumu vismaz 0,3 nosacītās liellopu vienības (izņemot pretendentu, kas atbilst šo noteikumu 53. punktā minētajām prasībām). Dzīvnieku blīvumu aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu;

44.3. visa saimniecība kopumā (visas saimniecības vienības, zeme un dzīvnieki) ir iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā (izņemot pretendentu, kas atbilst šo noteikumu 54. punktā minētajām prasībām), un to apliecina normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktās kontroles institūcijas (turpmāk – kontroles institūcija) atzinums (6. pielikums).

(Grozīts ar MK 26.05.2015. noteikumiem Nr. 261; MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 8; MK 18.03.2021. noteikumiem Nr. 178)

44.1 Lai izpildītu šo noteikumu 44.1. apakšpunktā minēto prasību, atbalsta pretendents (fiziska vai juridiska persona) ir tiesīgs pilnvarot dalībai profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumos citu fizisku personu, kas ir saistīta ar atbalsta pretendenta saimniecības saimniecisko darbību.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

45. Šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē daudzgadu saistības neuzņemas:

45.1. par visu saimniecību, ja nav izpildīta šo noteikumu 44.3. apakšpunktā minētā prasība;

45.2. par konkrēto ilggadīgā zālāja platību (lauku), ja atbalsta pretendents to pieteicis atbalsta saņemšanai šo noteikumu 2.1.1. apakšpunktā minētajā aktivitātē.

46. (Svītrots ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 149)

47. Par aramzemē sētām nektāraugu platībām var saņemt atbalstu, ja tīrsējā vai maisījumos audzē amoliņu, esparseti, facēliju, ežziedi, biškrēsliņus, pūķgalvi, daglīti, dedestiņu, kaķumētru vai melisu.

48. Atbalstu par aramzemē sētu garšaugu un ārstniecības augu platību var saņemt, ja audzē kumelītes, kliņģerītes, cigoriņu, piparmētru, pupumētru, vērmeles, lofantu, naktssveces, deviņvīru spēku, ābolmētras, citronmelisu, topinambūrus, tauksaknes, ehināciju, ārstniecības lupstāju, dižzirdzeni, raspodiņu, sirds māteri, ārstniecības gurķeni, fenheli, baziliku, timiānu, estragonu, sierāboliņu, anīsu, majorānu, raudeni, salviju vai izopu.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

49. Atbalsta apmērs par vienu hektāru atbalsttiesīgās platības, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir šāds:

49.1. 97 euro – par ilggadīgo zālāju (tai skaitā par zālāju platību, kurā ievāc savvaļas ārstniecības augus), aramzemē sētu stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu (tai skaitā proteīnaugu) maisījumu aizņemtu platību, papuves platību, kā arī aramzemē sētu stiebrzāļu vai tauriņziežu maisījuma platību, kurā tauriņzieži aizņem vairāk nekā 50 procentu;

49.2. 117 euro – par laukaugu (tai skaitā tehnisko kultūru) un pārējo kultūru aramzemes platību (tai skaitā par sinepēm, mārdadžiem, ķimenēm, sējas koriandru, arī par dažādiem kultūraugiem nelielā aramzemes platībā vai vairākiem kultūraugiem, kas audzēti vienlaidu laukā, ja katrs no tiem attiecīgajā laukā aizņem mazāk par 0,3 hektāriem), tīrsējas stiebrzāļu (sēklas ieguvei), tauriņziežu (tai skaitā tīrsējā sētu lopbarības pākšaugu) un nektāraugu aizņemtu platību;

49.3. 399 euro – par dārzeņu (izņemot kartupeļus) platību (tai skaitā par garšaugiem un ārstniecības augiem, kā arī dārzeņu platību, ja tie ir vienlaidus platībā augošas brīvprātīgi saistītā atbalsta atbalsttiesīgās dārzeņu kultūraugu sugas, kur katra aizņem mazāk par 0,3 ha un saimniecības kopējā aramzemes platība nepārsniedz 10 hektārus);

49.4. 397 euro – par kartupeļu, arī cietes kartupeļu, platību;

49.5. 485 euro – par augļu koku, ogulāju un tādu ilggadīgo stādījumu platību, no kuriem iegūst ēdamus augļus.

(Grozīts ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 149; MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 8)

49.1 Ja atbalsta pretendenta saimniecībā papuves platība aizņem vairāk nekā 25 procentus no kopējās saimniecības aramzemes platības, atbalstu piešķir par to platības daļu, kas nepārsniedz 25 procentus no kopējās aramzemes platības.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

50. Atbalsta pretendents, kura saimniecībā atbilstoši Lauksaimniecības datu centra datubāzē pieejamai informācijai laikposmā no 15. maija līdz 15. septembrim vidēji ir vismaz 20,01 bioloģiski sertificētas bišu saimes, kārtējā gadā var pretendēt uz šo noteikumu 52. punktā minēto atbalstu par bišu saimi, ja:

50.1. Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā viņš ir norādījis, ka vēlas saņemt maksājumu par bioloģiski sertificētām bišu saimēm;

50.2. uzņemas vai turpina saistības kādā no šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētā pasākuma aktivitātēm;

50.3. izpilda šo noteikumu 51. punktā minētās prasības.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 153 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 149)

51. Papildus šo noteikumu 50. punktā minētajām prasībām bišu saimju īpašnieks bišu stropus marķē, norādot Lauksaimniecības datu centra piešķirto ganāmpulka numuru, un ganību sezonā informē Lauksaimniecības datu centru par bišu saimju skaita izmaiņām saimniecībā septiņu dienu laikā pēc notikuma.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

52. Atbalsta apmērs par vienu atbalsttiesīgo bišu saimi, ja saimniecībā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir 40 euro.

53. Par platību, ko izmanto savvaļas ārstniecības augu ievākšanai, kontroles institūcija apliecina, ka:

53.1. atbilstoši Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistra datiem kārtējā gada 1. jūlijā atbalsta pretendents šo noteikumu 2.2.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē ir bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmums, kas pārstrādā savā saimniecībā ievāktos savvaļas ārstniecības augus;

53.2. savvaļas ārstniecības augu ievākšanas platībā nenotiek augsnes ielabošanas darbi, izmantojot kūtsmēslus, kā arī netiek ganīti mājlopi;

53.3. saimniecībā tiek veikta bioloģiski sertificēta ārstniecības augu pārstrāde;

53.4. ilggadīgā zālāja zelmeņa sastāvs atbilst savvaļas ārstniecības augu ievākšanai.

(Grozīts ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 149)

53.1 Ja atbalsta pretendents atbilst šo noteikumu 53. punktā minētajām prasībām, tad atbalsttiesīgajai platībai, kurā ievāc nekultivētos ārstniecības augus tējām, bet ne vairāk kā par 50 hektāriem nepiemēro šo noteikumu 44.2. apakšpunktā minēto prasību.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

54. Par platību, ko apsaimnieko atbalsta pretendents, kurš atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmas reģistra datiem ir zinātniskā institūcija, kontroles institūcija apliecina, ka:

54.1. šo noteikumu 2.2.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē atbalstam pieteiktā saimnieciskā vienība tiek izmantota lauksaimnieciskai darbībai;

54.2. atbalsta pretendents audzē atbilstošu bioloģisko produktu.

(Grozīts ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 149)

55. Atbalstu par kaņepju platību saņem, ja ir ievērotas normatīvajos aktos par tiešo maksājumu piešķiršanu lauksaimniekiem noteiktās papildu prasības maksājuma piešķiršanai par kaņepju platību.

2.6. Atbalsta piešķiršana aktivitātē "Kompensācijas maksājums par Natura 2000 meža teritorijām"

56. Aktivitātes atbalsttiesīgā platība ir meža zeme (izņemot purvu):

56.1. kas iekļauta Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (turpmāk – Natura 2000) sarakstā atbilstoši regulas Nr. 1305/2013 30. panta 6. punkta "a" apakšpunktam un noteikta atbilstoši likumam "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām";

56.2. kas atrodas mikroliegumā atbilstoši regulas Nr. 1305/2013 30. panta 6. punkta "b" apakšpunktam ārpus Natura 2000 teritorijas vai – ja Natura 2000 aizsardzības režīms nenodrošina sugas vai biotopa aizsardzību – Natura 2000 teritorijā, un mikroliegums ir noteikts atbilstoši normatīvajiem aktiem par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu.

57. Atbilstoši regulas Nr. 1305/2013 30. panta 2. punktam atbalsta pretendents, kas apsaimnieko meža zemes platību (izņemot pašvaldībai vai valstij piederošu vai piekritīgu meža zemes platību), ir tās:

57.1. īpašnieks vai apsaimniekotājs (turpmāk – tiesiskais valdītājs);

57.2. tiesisko valdītāju kooperatīvs;

57.3. tiesisko valdītāju apvienība.

58. Atbalstu var saņemt, ja atbalstam pieteiktā atbalsttiesīgā platība ir vismaz viens hektārs, ko veido vismaz 0,1 hektāru lieli lauki un viena ierobežojuma veida minimālā platība vienā laukā ir vismaz 0,1 hektārs, un minētie lauki ir kartogrāfiski identificējami un iekļauti Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā un tajos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu vai sugu un biotopu aizsardzību pēc stāvokļa kārtējā gada 1. martā ir spēkā kāds no šādiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem:

58.1. aizliegta mežsaimnieciskā darbība;

58.2. aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;

58.3. aizliegta galvenā cirte;

58.4. aizliegta kailcirte.

(Grozīts ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 149)

59. Meža zemes platību, par kuru ir tiesības saņemt atbalstu, nosaka, pamatojoties uz Meža valsts reģistra un Lauku atbalsta dienesta lauku reģistra datiem un ņemot vērā Dabas datu pārvaldības sistēmā reģistrēto informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem. Ja konstatē atšķirību starp deklarēto platību un minēto reģistru datiem, atbalstu piešķir par mazāko noteikto platību. Meža zemes platībās, kurās ir vairāki saimnieciskās darbības ierobežojumi, to pārklāšanās gadījumā ņem vērā stingrāko ierobežojumu.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

60. Ja atbalstam pieteiktais meža zemes īpašums pieder vairākiem īpašniekiem, visi kopīpašnieki, savstarpēji vienojoties, pilnvaro vienu personu iesniegt atbalsta pieprasījumu.

61. Atbalsta pretendents ievēro šādus atbalsta saņemšanas nosacījumus:

61.1. (svītrots ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 149);

61.2. par attiecīgo atbalsttiesīgo platību:

61.2.1. kārtējā gadā nav saņemta kompensācija ikgadēja atbalsta maksājuma veidā no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka saimnieciskās darbības ierobežojumus, par kuriem pienākas kompensācija valsts un pašvaldību izveidotajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kompensācijas izmaksas nosacījumus, kārtību un apmēru;

61.2.2. nav saņemta vienreizējā atlīdzība saskaņā ar likumu "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos", izņemot kompensāciju par kopšanas cirtes aizliegumu;

61.2.3. kārtējā gadā nav pieteikts atbalsts kā par lauksaimniecības platību, ko aizņem 4. ražības klases zālāji (2. pielikums);

61.3. atbalstam pieteiktajā meža zemes platībā ir veikta inventarizācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizācijas kārtību, un inventarizācijas dati līdz kārtējā gada 1. martam ir iekļauti meža valsts reģistrā;

61.4. ir ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem Natura 2000 teritorijās un mikroliegumos;

61.5. atbilstoši Iekšlietu ministrijas Informācijas centra datiem pēc stāvokļa kārtējā gada 15. jūnijā atbalsta pretendents:

61.5.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksājis naudas sodu, ja viņam tāds noteikts saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 54., 54.1, 57., 57.1, 57.2, 57.3, 58., 66., 66.2, 66.4, 67., 67.1, 68., 71., 71.1 un 81. pantu, un ir atlīdzinājis videi un mežam nodarītos zaudējumus, ja tādi nodarīti viņa vainas dēļ attiecīgajos Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa pantos paredzēto pārkāpumu rezultātā un viņam noteikts pienākums tos atlīdzināt;

61.5.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksājis naudas sodu, ja viņam tāds noteikts saskaņā ar Krimināllikuma 109. pantu;

61.5.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir samaksājis naudas sodu, ja pretendentam piemērots naudas sods par Meža likuma 51. pantā noteiktajiem pārkāpumiem;

61.6. saskaņā ar regulas Nr.  702/2014 2. panta 14. punktu pēc stāvokļa lēmuma pieņemšanas brīdī nav konstatēta kāda no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā administrē plānošanas perioda 2014.–2020. gadam finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izņemot gadījumu, ja atbilstoši regulas Nr.  702/2014 1. panta 6. punkta "c" apakšpunktam atbalsta pretendents 2019. gada 31. decembrī nebija nonācis grūtībās, bet kļuva par grūtībās nonākušu uzņēmumu laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam.

(Grozīts ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 149; MK 18.03.2021. noteikumiem Nr. 178)

61.1 Atbalsta pretendents ir tiesīgs saņemt atbalstu par tādu meža zemes platību, kuras inventarizācija ir veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizācijas kārtību un kuras inventarizācijas dati ir iekļauti meža valsts reģistrā ne vēlāk kā līdz normatīvajos aktos noteiktajam vienotā iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām, ja atbalsts par šo platību pieteikts iepriekšējā gadā un inventarizācijas dati bija iekļauti meža valsts reģistrā šo noteikumu 61.3. apakšpunktā noteiktajā termiņā.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 153 redakcijā)

62. Atbalsta apmērs par vienu hektāru atbalsttiesīgās platības, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir šāds:

62.1. 160 euro – aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;

62.2. 120 euro – aizliegta galvenā cirte;

62.3. 45 euro – aizliegta kailcirte.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

2.7. Atbalsta piešķiršana aktivitātēs "Kompensācijas maksājums par citiem apgabaliem, kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi" un "Kompensācijas maksājums par citiem apgabaliem, kurus ietekmē specifiski ierobežojumi"

63. Aktivitātes atbalsttiesīgā platība saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 31. panta 1. punktu ir lauksaimniecības zeme.

64. Atbalsta pretendents saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 31. panta 2. punktu ir lauksaimnieks, kas veic lauksaimniecisko darbību atbalsttiesīgajā platībā vai darbojas citās jomās, bet atbilstoši regulas Nr. 1307/2013 9. pantam un normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem uzskatāms par aktīvu lauksaimnieku.

65. Atbalstu var saņemt par platību, kas nav mazāka par vienu hektāru un ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki, ja tā atrodas:

65.1. apgabalos, kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi atbilstoši regulas Nr. 1305/2013 32. panta 1. punkta "b" apakšpunktam (7. pielikums);

65.2. apgabalos, kurus ietekmē specifiski ierobežojumi atbilstoši regulas Nr. 1305/2013 32. panta 1. punkta "c" apakšpunktam (7. pielikums).

66. Atbalstu par ilggadīgo zālāju vai aramzemē sētu stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu (ieskaitot proteīnaugus) maisījuma platību, kā arī aramzemē sētu stiebrzāļu vai tauriņziežu maisījuma platību, kurā tauriņzieži aizņem vairāk nekā 50 procentu, ja attiecīgā platība atrodas šo noteikumu 65. punktā minētajā teritorijā, var saņemt, ja ganību sezonā īpašumā esošu dzīvnieku vidējais blīvums ir vismaz 0,3 nosacītās liellopu vienības uz vienu ilggadīgo zālāju vai aramzemē sētu stiebrzāļu vai lopbarības zālaugu (ieskaitot proteīnaugus) maisījumu hektāru. Dzīvnieku blīvumu aprēķina saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu.

(Grozīts ar MK 26.05.2015. noteikumiem Nr. 261; MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 8)

67. Atbalsta apmērs par vienu hektāru atbalsttiesīgās platības, kurā ievēroti visi atbalsta saņemšanas nosacījumi, ir šāds:

67.1. teritorijā, kurā īstenota aktivitāte ar pasākuma kodu 13.2.:

67.1.1. 35 euro – par teritoriju 1. kategorijas apvidū;

67.1.2. 45 euro – par teritoriju 2. kategorijas apvidū;

67.1.3. 50 euro – par teritoriju 3. kategorijas apvidū;

67.2. 25 euro – teritorijā, kurā īstenota aktivitāte ar pasākuma kodu 13.3.

68. Ja atbalsta pretendenta platība, par kuru saņem atbalstu, pārsniedz 100 hektāru, un tā atrodas šo noteikumu 2.4.1. apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanas teritorijā, atbalstam saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 31. panta 4. punkta pirmo daļu piemēro šādu samazinājumu:

68.1. 10 procentu – platībai no 100,01 līdz 500 hektāriem;

68.2. 20 procentu – platībai no 500,01 līdz 1000 hektāriem;

68.3. 30 procentu – platībai no 1000,01 līdz 1500 hektāriem;

68.4. 40 procentu – platībai no 1500,01 hektāra un vairāk.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 153 redakcijā)

69. Šo noteikumu 68. punktā minēto prasību nepiemēro, ja atbalstam pieteikta tikai tāda platība, kas atrodas teritorijā, kurā īsteno šo noteikumu 2.4.2. apakšpunktā minēto aktivitāti.

70. Ja lauksaimniecības zeme atrodas dažādās administratīvajās teritorijās, kurām saskaņā ar šo noteikumu 7. pielikumu piemērojama atšķirīga atbalsta likme, šo noteikumu 68. punktā noteikto samazinājumu piemēro proporcionāli atbalsttiesīgajai platībai katrā kategorijā. Pēc samazinājuma vidējais atbalsta apmērs par hektāru ir vismaz 25 euro.

3. Atbalsta pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība

71. Atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz vienoto iesniegumu un to paskaidrojošo informāciju saistībā ar atbalstu šo noteikumu 2. punktā minētajiem pasākumiem vai groza iesniegumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

71.1 Ja Lauku atbalsta dienests pieprasa papildu informāciju par iesniegtajiem dokumentiem vai atbilstību atbalsta saņemšanas nosacījumiem, lauksaimnieks 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas rakstiski iesniedz attiecīgo informāciju un, ja nepieciešams, pievieno papildu dokumentus. Ja Lauku atbalsta dienests pieprasīto informāciju nesaņem, atbalstu nepiešķir vai to samazina par to maksājuma vienību, par kuru nav saņemta pieprasītā informācija.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 153 redakcijā)

72. Ja atbalsta saņēmējs kārtējā kalendāra gadā nav ievērojis normatīvajos aktos par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem noteiktās savstarpējās atbilstības prasības, tam piemēro administratīvu sankciju saskaņā ar regulas Nr. 1306/2013 91., 97. un 99. pantu.

73. Ja atbalsta saņēmējs kārtējā kalendāra gadā nav ievērojis šo noteikumu 8. pielikumā noteiktos atbilstības kritērijus, atbalstu atsaka vai pilnībā atsauc saskaņā ar regulas Nr. 640/2014 35. panta 1. punktu.

74. Ja atbalsta saņēmējs kārtējā kalendāra gadā nav izpildījis šo noteikumu 8. pielikumā noteiktās saistības vai citus pienākumus, pieprasīto atbalstu atsaka vai pilnībā vai daļēji atsauc saskaņā ar regulas Nr. 640/2014 35. panta 2., 3., 4. un 5. punktu.

74.1 Šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajā pasākumā atbalsta pretendents nodrošina regulā Nr.  834/2007 un normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību noteikto prasību izpildi. Ja pretendents nenodrošina regulā Nr.  834/2007 noteikto prasību izpildi, atbalstu atsaka vai pilnībā vai daļēji atsauc atbilstoši šo noteikumu 8. pielikumam.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

74.2 (Svītrots ar MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 66)

75. Ja tiek konstatēts, ka atbalsta saņēmējs iesniedzis viltotus dokumentus vai nav iesniedzis nepieciešamo informāciju, atbalstu nepiešķir vai pilnībā atsauc saskaņā ar regulas Nr. 640/2014 35. panta 6. punktu.

75.1 Lauku atbalsta dienests šo noteikumu 2. punktā minēto pasākumu atbalsta administrēšanā izmanto integrēto administrācijas un kontroles sistēmu atbilstoši normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

76. Pamatojoties uz rezultātiem, kas iegūti administratīvajās pārbaudēs un saimniecībā veiktajās pārbaudēs, Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par atbalsta apmēru vai iesnieguma noraidīšanu saskaņā ar regulu Nr. 1305/2013, regulu Nr. 1306/2013, regulu Nr. 1307/2013, regulu Nr. 640/2014, regulu Nr. 702/2014, regulu Nr. 808/2014, regulu Nr. 809/2014, regulu Nr. 834/2007 un šajos noteikumos noteikto kārtību.

76.1 (Svītrots ar MK 18.03.2021. noteikumiem Nr. 178)

77. Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā vienā vai divos maksājumos laikposmā no kārtējā gada 1. decembra līdz nākamā gada 30. jūnijam. Pirmo maksājuma daļu var izmaksāt avansā, nepārsniedzot 75 procentus no kārtējā gadā izmaksājamās atbalsta summas, ja ir pabeigtas iesniegumu administratīvās pārbaudes un pārbaudes saimniecībā saskaņā ar regulas Nr. 1306/2013 75. panta 1. un 2. punktu.

(Grozīts ar MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 153; MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 149)

78. Atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt un pārsūdzēt Lauku atbalsta dienesta amatpersonu lēmumu.

79. Lauku atbalsta dienests neatbilstoši izmaksāto atbalstu ietur saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē plānošanas perioda 2014.–2020. gadam finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai.

79.1 Šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētajā aktivitātē atbalstu nepiešķir atbalsta pretendentam, uz kuru attiecas regulas Nr.  702/2014 1. panta 5. punktā noteiktais Eiropas Komisijas atgūšanas rīkojums.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

79.2 Lauku atbalsta dienests atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības, nodrošina informācijas publicēšanu par šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minēto aktivitāti, ievērojot regulas Nr.  702/2014 9. panta 2. punkta "c" apakšpunktā un 4. punktā noteiktās publicitātes pasākumu prasības.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

4. Pārbaude saimniecībā

80. Lauku atbalsta dienests veic atbalsta pretendenta iesnieguma administratīvās pārbaudes un pārbaudes saimniecībā, kā arī nodrošina pārbaužu dokumentēšanu un uzskaiti saskaņā ar regulas Nr. 809/2014 nosacījumiem.

81. Atbalsta pretendents nodrošina iespēju Lauku atbalsta dienestam veikt pārbaudi saimniecībā atbilstoši normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanu lauksaimniekiem.

82. Atbalsta pretendents nodrošina iespēju kontroles institūciju amatpersonām apzīmogot un datēt pārbaudes laikā izvērtētos atbalsta pretendenta dokumentus.

83. Atbalsta pretendents pēc amatpersonas pieprasījuma nodrošina dzīvnieku (arī nebrīvē turēto savvaļas dzīvnieku) norobežošanu atsevišķā aplokā vai citādi, lai ļautu amatpersonai veikt pārbaudi.

84. Atbalsta pretendentam ir tiesības iepazīties ar kontroles ziņojumu un papildināt to.

85. Šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētajā pasākumā Lauku atbalsta dienests pārbaudes saimniecībā veic, piedaloties Valsts meža dienesta pārstāvim.

5. Sadarbība ar citām institūcijām informācijas iegūšanai

86. Kontroles institūciju atzinumu (6. pielikums), kas apliecina atbalsta pretendenta atbilstību atbalsta saņemšanai šo noteikumu 2.2.1. vai 2.2.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē, kontroles institūcija iesniedz elektroniski Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 1. oktobrim.

(Grozīts ar MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 66)

87. Kontroles institūcija mēneša laikā pēc pārbaudes tās rezultātus paziņo atbalsta pretendentam. Ja kontroles institūcijai rodas aizdomas par mākslīgi radītiem apstākļiem, lai iegūtu atbalsta piešķiršanas nosacījumos paredzētās priekšrocības, tā 10 darbdienu laikā pēc pārbaudes par to informē Lauku atbalsta dienestu.

88. Atzinumu, kas apliecina lauksaimniecības produktu integrētu audzēšanu šo noteikumu 2.1.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē (4. pielikums), Valsts augu aizsardzības dienests līdz kārtējā gada 1. oktobrim elektroniski iesniedz Lauku atbalsta dienestā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(Grozīts ar MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 8)

89. Šo noteikumu 1. pielikumā minēto prasību izpildi kontrolē Valsts vides dienests. Informāciju par laikposmā no 1. janvāra līdz 31. augustam konstatētajām neatbilstībām Valsts vides dienests iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 15. septembrim un par laikposmā no 1. septembra līdz 31. decembrim konstatētajām neatbilstībām – līdz kārtējā gada 15. janvārim.

90. Lauksaimniecības datu centrs:

90.1. Lauku atbalsta dienestam šo noteikumu 26.1.1., 37.4 3. un 44.2. apakšpunktā, kā arī 51. un 66. punktā minēto prasību atbilstības pārbaudei:

90.1.1. nodrošina autorizētu pieeju dzīvnieku reģistra centrālajai datubāzei ganību sezonā;

90.1.2. līdz kārtējā gada 1. oktobrim atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam iesniedz pārskatu par saimniecībā esošo dzīvnieku stāvokli ganību sezonā, to izsakot nosacītās liellopu vienībās kā vidējo svērto vienību ganību sezonā dalījumā pa dzīvnieku grupām;

90.2. nodrošina kontroles institūcijām autorizētu pieeju dzīvnieku reģistra centrālajai datubāzei ganību sezonā šo noteikumu 44.2. apakšpunktā, kā arī 51. un 66. punktā minēto prasību pārbaudei.

(Grozīts ar MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 153)

91. Dabas aizsardzības pārvalde nodrošina Lauku atbalsta dienestam autorizētu pieeju Dabas datu pārvaldības sistēmai šo noteikumu 2.1.1. apakšpunktā minētā atbalsta veida administrēšanas nodrošināšanai, kā arī sadarbojas informācijas apmaiņas jomā šo noteikumu 25. punktā minētajos gadījumos.

92. Lauku atbalsta dienests sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi, Valsts meža dienestu, Valsts zemes dienestu, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāju un Iekšlietu ministrijas Informācijas centru nodrošina šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētā pasākuma atbalsta administrēšanu saskaņā ar Likuma par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās 2. panta 2. un 3. punktu.

6. Noslēguma jautājumi

93. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumus Nr. 295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 50., 136., 172. nr.; 2011, 42., 184., 198. nr.; 2012, 50. nr.; 2013, 59., 199. nr.; 2014, 62. nr.).

94. Saistības no 2007.–2013. gada plānošanas perioda 2015. gadā tiek pielāgotas 2014.–2020. gada plānošanas perioda atbalsta saņemšanas nosacījumiem līdz ar jaunu daudzgadu saistību uzņemšanos. Ja atbalsta saņēmējs nodrošina saimniecības atbilstību jaunajiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem, sākas jauns daudzgadu saistību periods, tam pārtraucot iepriekšējās saistības un neatmaksājot saņemto atbalstu saskaņā ar regulas Nr. 679/2011 1. panta 7. punktu.

95. 2016. gadā atbalsta pretendents var uzņemties jaunas daudzgadu saistības, kā arī paplašināt vai pagarināt esošās daudzgadu saistības šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minētajām aktivitātēm pieejamā finansējuma apmērā.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 153 redakcijā)

95.1 2017. gadā šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajā pasākumā atbalsta pretendents ir tiesīgs uzņemties jaunas daudzgadu saistības, kā arī paplašināt vai pagarināt esošās daudzgadu saistības, nepārsniedzot aktivitātēm pieejamā finansējuma apmēru.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

95.2 2017. gadā šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajā pasākumā:

95.2 1. atbalsta pretendents, kuram jau ir saistības, nav tiesīgs tās paplašināt;

95.2 2. atbalsta pretendents, kurš 2016. gadā pirmo reizi tika iekļauts Bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, bet nepieteicās uz atbalstu šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajā pasākumā, var uzņemties jaunas daudzgadu saistības atbilstoši platībai, kas tika sertificēta 2016. gadā, neierobežojot audzējamo kultūraugu veidu;

95.2 3. atbalsta pretendents, kurš 2017. gadā pirmo reizi iekļauts bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, lai izpildītu darījumdarbības plānā noteiktos saimniecības attīstības mērķus, un saņem valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākuma "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai" vai apakšpasākuma "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības" ietvaros, var uzņemties jaunas daudzgadu saistības, neierobežojot audzējamo kultūraugu veidu;

95.2 4. atbalsta pretendents, kurš saskaņā ar šo noteikumu 14.2. apakšpunktu pilnībā pārveido esošas saistības par saistībām kādā no šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajām aktivitātēm, var uzņemties jaunas daudzgadu saistības tikai par platību, kurā visu saistību periodu tiek audzēti dārzeņi, kartupeļi, augļu koki vai ogulāji. Jaunās saistības uzņemas par platību, kas nav lielāka par iepriekšējo daudzgadu saistību platību;

95.2 5. pārējie atbalsta pretendenti var uzņemties jaunas daudzgadu saistības tikai par platību, kurā visu saistību periodu tiek audzēti dārzeņi, kartupeļi, augļu koki vai ogulāji.

(MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

95.3 2018. gadā šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajā pasākumā atbalsta pretendents ir tiesīgs uzņemties jaunas daudzgadu saistības, kā arī paplašināt vai pagarināt esošās daudzgadu saistības, nepārsniedzot aktivitātēm pieejamā finansējuma apmēru.

(MK 04.01.2018. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

95.4 2018. gadā šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajā pasākumā atbalsta pretendents nav tiesīgs uzņemties jaunas daudzgadu saistības un paplašināt vai pagarināt esošās daudzgadu saistības, izņemot šo noteikumu 17. un 18. punktā minētos gadījumus.

(MK 04.01.2018. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

95.5 2019. gadā šo noteikumu 2.1.1. un 2.1.4. apakšpunktā minētajās aktivitātēs atbalsta pretendents ir tiesīgs uzņemties jaunas daudzgadu saistības, kā arī paplašināt vai pagarināt esošās daudzgadu saistības, nepārsniedzot aktivitātēm pieejamā finansējuma apmēru.

(MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 66 redakcijā)

95.6 2019. un 2020. gadā šo noteikumu 2.1.2. un 2.1.3. apakšpunktā minētajās aktivitātēs un 2.2. apakšpunktā minētajā pasākumā atbalsta pretendents nav tiesīgs uzņemties jaunas daudzgadu saistības vai paplašināt tās, izņemot šo noteikumu 14.1, 16., 17., 18. un 20. punktā minētos gadījumus, nepārsniedzot aktivitātēm pieejamā finansējuma apmēru.

(MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 66 redakcijā)

95.7 2019. un 2020. gadā atbalsta pretendents nav tiesīgs pieteikties uz šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētā pasākuma atbalstu un saņemt to.

(MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 66 redakcijā)

95.8 2020. gadā šo noteikumu 2.1.4. apakšpunktā minētajā aktivitātē atbalsta pretendents nav tiesīgs uzņemties jaunas daudzgadu saistības vai paplašināt tās, izņemot šo noteikumu 16. punktā minētos gadījumus, nepārsniedzot aktivitātēm pieejamā finansējuma apmēru.

(MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 66 redakcijā)

95.9 2020. gadā šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minētajā pasākumā esošās saistības var pagarināt par gadu, nepārsniedzot pēdējā saistību gada aktuālo saistību platību.

(MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 66 redakcijā)

95.10 Pārejas laikā, nepārsniedzot attiecīgajai aktivitātei pieejamā finansējuma apmēru, atbalsta pretendents ir tiesīgs uzņemties jaunas saistības šo noteikumu 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.4. apakšpunktā minētajā aktivitātē un 2.2. apakšpunktā minētajā pasākumā atbilstoši šo noteikumu 8. punktam, kā arī paplašināt esošās daudzgadu saistības, ievērojot šo noteikumu 13. punktā minēto nosacījumu. Šo noteikumu 2.1.3. apakšpunktā minētajā aktivitātē atbalsta pretendents ir tiesīgs pagarināt esošās daudzgadu saistības atbilstoši šo noteikumu 20. punktam vai paplašināt tās, ievērojot šo noteikumu 13.1. apakšpunktā minēto nosacījumu.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

95.11 Pārejas laikā šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajā pasākumā jaunas saistības uzņemas šādā prioritārā secībā:

95.11 1. īpaši jutīgā teritorijā – neierobežojot audzējamo kultūraugu veidu;

95.11 2. Natura 2000 teritorijā – neierobežojot audzējamo kultūraugu veidu;

95.11 3. pārējā teritorijā – par augļu koku un ogulāju platībām;

95.11 4. pārējā teritorijā – par šo noteikumu 54. punktam atbilstošajām platībām;

95.11 5. pārējā teritorijā – par platību, no kuras iegūst sertificētu sēklas materiālu un kura Valsts augu aizsardzības dienestā pieteikta stiebrzāļu un lopbarības augu sēklaudzēšanas lauku apskatei;

95.11 6. pārējā teritorijā – par dārzeņu un kartupeļu platībām;

95.11 7. pārējā teritorijā – par zālāju platībām, uz kurām tiek nodrošinātas šo noteikumu 44.2. apakšpunktā minētās nosacītās liellopu vienības;

95.11 8. pārējā teritorijā – par citu kultūraugu platībām.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

95.12 Šo noteikumu 95.11 punktā minēto prioritāti nevērtē, ja spēkā esošo saistību un jauno saistību apjoms kārtējā gada 5. jūlijā nepārsniedz šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajā pasākumā kārtējam gadam pieejamā finansējuma apmēru.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

95.13 Pārejas laikā atbalsta pretendents nav tiesīgs pieteikties uz šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētā pasākuma atbalstu un saņemt to.

(MK 18.03.2021. noteikumu Nr. 178 redakcijā)

96. Šo noteikumu 8. pielikuma 2.4. apakšnodaļā minētās prasības piemēro arī šo noteikumu 2.2.1. un 2.2.2. apakšpunktā minētajiem apakšpasākumiem par 2015. gadu.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 153 redakcijā)

97. 2018. gadā šo noteikumu 8. pielikuma 2.6. apakšnodaļas tabulas 4. punktā minēto sankciju nepiemēro, ja nav ievēroti regulas Nr.  834/2007 3. panta "b" un "c" apakšpunktā noteiktie mērķi vai ja ir izteikts brīdinājums attiecībā uz augu maiņas vai augu sekas neievērošanu.

(MK 04.01.2018. noteikumu Nr. 8 redakcijā)

98. 2019. gadā šo noteikumu 8. pielikuma 2.6. apakšnodaļas tabulas 4. punktā minēto sankciju nepiemēro, ja nav ievēroti regulas Nr.   834/2007 3. panta "b" un "c" apakšpunktā noteiktie mērķi vai ja ir izteikts brīdinājums attiecībā uz augu maiņas vai augu sekas neievērošanu.

(MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 66 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 7.aprīļa
noteikumiem Nr.171
Minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un citas obligātās prasības

Nr.
p.k.

Joma

Specifika

Normatīvais akts

Prasība

Kontroles iestāde

1.

Vides aizsardzībaVeicot saimniecisko darbību virszemes ūdensobjektu tuvumā, jāievēro normatīvajos aktos par aizsargjoslām noteiktās prasībasAizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 5. punkta "g" apakšpunkts10 metru platā aizsargjoslā pie virszemes ūdensobjektiem aizliegts mazgāt mehāniskos transportlīdzekļus un lauksaimniecības tehnikuLauku atbalsta dienests

2.

Vides aizsardzībaLai samazinātu ietekmi uz kāpu ekosistēmām, jāievēro saimnieciskās darbības ierobežojumiAizsargjoslu likuma 36. panta trešās daļas 3. punktsKrasta kāpu aizsargjoslā un pludmalē aizliegts izvietot un ierīkot minerālmēslu, augu aizsardzības līdzekļu, degvielas, eļļošanas materiālu, bīstamo ķīmisko vielu vai ķīmisko produktu, kokmateriālu, kā arī bīstamās ķīmiskās vielas vai ķīmiskos produktus saturošu materiālu glabātavas un degvielas uzpildes stacijas, izņemot būves atbilstoši teritoriju plānojumiem ostas teritorijā, kā arī būves lopbarības glabāšanai (izņemot siena šķūņus bez vienlaidu pamatiem)Lauku atbalsta dienests

3.

Vides aizsardzībaVeicot saimniecisko darbību virszemes ūdensobjektu tuvumā, jāievēro normatīvajos aktos par aizsargjoslām noteiktās prasībasAizsargjoslu likuma 37. panta pirmās daļas 5. punkta "d" apakšpunkts10 metru platā aizsargjoslā pie virszemes ūdensobjektiem, nesaskaņojot ar reģionālo vides pārvaldi, aizliegts ierīkot meliorācijas būvesLauku atbalsta dienests

4.

Vides aizsardzībaSaimnieciskā darbība ūdensņemšanas vietās var radīt ūdens avotu piesārņojuma draudusAizsargjoslu likuma 39. panta 1. punktsStingra režīma aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietām aizliegta jebkura saimnieciskā darbība, ja vien tā nav saistīta ar ūdens ieguvi konkrētā ūdensapgādes urbumā vai ūdensgūtnē attiecīgo ūdens ieguves un apgādes objektu uzturēšanai un apsaimniekošanaiLauku atbalsta dienests

5.

Vides aizsardzībaDzīvnieku novietņu, kūtsmēslu un skābbarības krātuvju izvietojums nedrīkst veicināt negatīvu ietekmi uz vidiLikuma "Par piesārņojumu" 4. panta pirmās daļas 8. punkts, Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 4. un 6. punktsLauksaimniecības produktu ražotāji un pārstrādātāji piesārņojošo darbību veikšanai saņem A vai B kategorijas atļauju vai C kategorijas apliecinājumu. A un B kategorijas atļauju saņēmēji strādā saskaņā ar atļaujas nosacījumiem, bet C kategorijas apliecinājuma saņēmēji – saskaņā ar attiecīgo normatīvo aktu prasībāmValsts vides dienests
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 7.aprīļa
noteikumiem Nr.171
Eiropas Savienības nozīmes biotopi un to ražības klases aktivitātē ar pasākumu kodu 10.1.1.

(Pielikums MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā)

Zālāja ražības klaseZālāja veids pēc tā ražībasBiotopu kodi
1.Lauku blokos esošs zālājs auglīgā augsnē un putnu dzīvotnēs6450_2;
6510_1; 6510_2;
6450_1; 6430_1; 6430_2;
6270*_1;
putnu dzīvotne
2.Lauku blokos esošs zālājs mēreni auglīgā augsnē6270*_2; 6270*_3;
6450_3
3.Lauku blokos esošs zālājs nabadzīgā augsnē1630*_1; 4030_3; 2330_2; 2320_3; 2190_2; 2130*_4;
5130*_3;
6110*_3;
6120*_1; 6120*_2; 6120*_3;
6210_1; 6210_2; 6210_3; 6210_4; 7230_3;
6230*_1; 6230*_2; 6230*_3;
6410_1; 6410_2; 6410_3; 6410_4;
6530*_1; 6530*_2
4.Ārpus lauku blokiem esošie ES aizsargājamie biotopi1630*_2;
6100; 6110*_1; 6110*_2;
6230*_4;
2130*_1; 2130*_2; 2130*_3;
2190_1; 6410_5;
2320_1; 2320_2;
2330_1;
4010_1; 4010_2;
4030_1; 4030_2;
5130*_1; 5130*_2;
6530*_3; 6450_4;
7230_1; 7230_2

Piezīme. * Latvijā sastopamā Eiropas Savienības prioritārā suga un biotops.

3.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 7.aprīļa
noteikumiem Nr.171
Dzīvnieku blīvuma noteikšana nosacītās liellopu vienībās un to pārrēķiniem piemērojamais koeficients

(Pielikums grozīts ar MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 153; MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 149)

1. Dzīvnieku blīvuma noteikšana

Dzīvnieku blīvumu nosacītās liellopu vienībās uz saimniecības kopējo atbalsttiesīgo ilggadīgo zālāju un aramzemē sēto zālāju platību aprēķina, izmantojot šādu formulu:

N LB =

(DZ 1 x k 1) + (DZ 2 x k 2) + (DZ n x k n)

, kur

L

N LB – dzīvnieku blīvums (nosacītās liellopu vienības);

L – saimniecības atbalsttiesīgā ilggadīgo zālāju un aramzemē sēto zālāju platība (ha);

DZ 1; 2 … n – dzīvnieku skaits saimniecībā (gab.);

k 1; 2 … n – dzīvnieku pārrēķiniem piemērojamais koeficients.

2. Pārrēķiniem piemērojamais koeficients (k)
atkarībā no dzīvnieku veida

Nr.
p. k.
DzīvnieksKoeficients (k)Aktivitātes kods, kam izmanto atbilstošo koeficientu (k)
10.1.1.11.1., 11.2., 13.2., 13.3.
1.Buļļi, govis un citi liellopi, kas vecāki par 24 mēn., un zirgu dzimtas dzīvnieki, kas vecāki par 6 mēn.1,000*xx
2.Liellopi vecumā no 6 līdz 24 mēn.0,600*xx
3.Liellopi, kas nav vecāki par 6 mēn.0,400*xx
4.Aitas (t. sk. mufloni) un kazas0,150*xx
5.Vaislas sivēnmātes (> 50 kg)0,500*x
6.Citas cūkas0,300*x
7.Dējējvistas0,014*x
8.Citi mājputni0,030*x
9.Truši0,030**x
10.Brieži (staltbrieži)0,610**xx
11.Dambrieži0,300**xx
12.Ziemeļamerikas brieži (baltastes un melnastes brieži)0,400**xx
13.Stirnas0,130**xx

Piezīmes.

1. * Koeficients atbilstoši regulas Nr.  808/2014  9. panta 1. un 2. punktā un II pielikumā noteiktajam.

2. ** Koeficients, ņemot vērā zinātniskus datus un konkrētos apstākļus, saskaņā ar regulas Nr.  2016/669 1. panta 2. punktu un II pielikumā noteikto.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 7.aprīļa
noteikumiem Nr.171
Integrētās dārzkopības ieviešanas un veicināšanas atzinuma minimālās satura prasības

(Pielikums MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 66 redakcijā)

Atzinumā iekļauj visu informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu tiesības pretendēt uz atbalstu:

1) par klientu – vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, personas kodu vai reģistrācijas numuru;

2) par lauksaimnieka rīcībā esošajiem lauksaimniecības zemes gabaliem – lauka numuru, lauku bloka numuru, zemes izmantošanas veidu (kultūras kods) atbilstoši normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem;

3) par platības atbilstību šo noteikumu 31. punkta prasībām;

4) par konstatētajām neatbilstībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas, marķēšanas un kontroles kārtību.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
5.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 7.aprīļa
noteikumiem Nr.171
Vidi saudzējošās metodes dārzkopībā aktivitātē ar pasākuma kodu 10.1.2.

(Pielikums svītrots no 01.01.2018. ar MK 14.03.2017. noteikumiem Nr. 149; sk. grozījumu 2. punktu)

6. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 7. aprīļa
noteikumiem Nr. 171
Bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas atzinuma minimālās satura prasības

(Pielikums MK 12.02.2019. noteikumu Nr. 66 redakcijā)

Atzinumā iekļauj visu informāciju, kas vajadzīga, lai noteiktu tiesības pretendēt uz atbalstu:

1) par klientu – vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, personas kodu vai reģistrācijas numuru;

2) par lauksaimnieka rīcībā esošajiem lauksaimniecības zemes gabaliem – lauka numuru, lauku bloka numuru, zemes izmantošanas veidu (kultūras kods) atbilstoši normatīvajiem aktiem par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem;

3) par atbalsta pretendenta atbilstību šo noteikumu 41.1. vai 41.2. apakšpunktam;

4) par konstatētajām neatbilstībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību, izņemot neatbilstību, kas radusies trešās personas rīcības dēļ.

7.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 7.aprīļa
noteikumiem Nr.171
Apgabali, kuros ir ievērojami dabas ierobežojumi vai kurus ietekmē specifiski ierobežojumi aktivitātē ar pasākuma kodu 13.2. un 13.3.

(Pielikums grozīts ar MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 153)

Nr.
p.k.

Novads/republikas pilsēta

Novada teritoriālās vienības – novada pagasti un novada pilsētas

Pasākuma kods

Kategorija

1.

Ādažu novads

13.2.

1

2.

Aglonas novadsAglonas pagasts

13.2.

2

Grāveru pagasts

13.2.

2

Kastuļinas pagasts

13.2.

2

Šķeltovas pagasts

13.2.

2

3.

Aizkraukles novadsAizkraukles pagasts

13.2.

1

Aizkraukles pilsēta

13.2.

1

4.

Aizputes novadsAizputes pagasts

13.2.

2

Aizputes pilsēta

13.2.

2

Cīravas pagasts

13.2.

2

Kalvenes pagasts

13.2.

2

Kazdangas pagasts

13.2.

2

Lažas pagasts

13.2.

2

5.

Aknīstes novadsAknīstes pagasts

13.2.

1

Aknīstes pilsēta

13.2.

1

Asares pagasts

13.2.

1

Gārsenes pagasts

13.2.

1

6.

Alojas novadsAlojas pagasts

13.2.

2

Alojas pilsēta

13.2.

2

Braslavas pagasts

13.2.

2

Brīvzemnieku pagasts

13.2.

2

Staiceles pagasts

13.2.

2

Staiceles pilsēta

13.2.

2

7.

Alsungas novads

13.2.

2

8.

Alūksnes novadsAlsviķu pagasts

13.2.

3

Alūksnes pilsēta

13.2.

3

Annas pagasts

13.2.

3

Ilzenes pagasts

13.2.

3

Jaunalūksnes pagasts

13.2.

3

Jaunannas pagasts

13.2.

3

Jaunlaicenes pagasts

13.2.

2

Kalncempju pagasts

13.2.

3

Liepnas pagasts

13.2.

2

Malienas pagasts

13.2.

3

Mālupes pagasts

13.2.

3

Mārkalnes pagasts

13.2.

2

Pededzes pagasts

13.2.

2

Veclaicenes pagasts

13.2.

2

Zeltiņu pagasts

13.2.

3

Ziemera pagasts

13.2.

2

9.

Amatas novadsAmatas pagasts

13.2.

2

Drabešu pagasts

13.2.

2

Nītaures pagasts

13.2.

2

Skujenes pagasts

13.2.

2

Zaubes pagasts

13.2.

2

10.

Apes novadsApes pagasts

13.2.

2

Apes pilsēta

13.2.

2

Gaujienas pagasts

13.2.

2

Trapenes pagasts

13.2.

2

Virešu pagasts

13.2.

2

11.

Auces novadsAuces pilsēta

13.2.

2

Bēnes pagasts

13.2.

1

Īles pagasts

13.2.

2

Lielauces pagasts

13.2.

2

Ukru pagasts

13.2.

1

Vecauces pagasts

13.2.

2

Vītiņu pagasts

13.2.

2

12.

Babītes novadsBabītes pagasts

13.3.

1

Salas pagasts

13.2.

1

13.

Baldones novadsBaldones pagasts

13.3.

1

Baldones pilsēta

13.3.

1

14.

Baltinavas novads

13.2.

2

15.

Balvu novadsBalvu pagasts

13.2.

2

Balvu pilsēta

13.2.

2

Bērzkalnes pagasts

13.2.

2

Bērzpils pagasts

13.2.

2

Briežuciema pagasts

13.2.

2

Krišjāņu pagasts

13.2.

2

Kubulu pagasts

13.2.

2

Lazdulejas pagasts

13.2.

2

Tilžas pagasts

13.2.

2

Vectilžas pagasts

13.2.

2

Vīksnas pagasts

13.2.

2

16.

Bauskas novadsBauskas pilsēta

nav

nav

Brunavas pagasts

13.3.

1

Ceraukstes pagasts

nav

nav

Codes pagasts

nav

nav

Dāviņu pagasts

13.3.

1

Gailīšu pagasts

nav

nav

Īslīces pagasts

nav

nav

Mežotnes pagasts

nav

nav

Vecsaules pagasts

13.3.

1

17.

Beverīnas novadsBrenguļu pagasts

13.2.

2

Kauguru pagasts

13.2.

2

Trikātas pagasts

13.2.

2

18.

Brocēnu novadsBlīdenes pagasts

13.2.

2

Brocēnu pilsēta

13.2.

2

Cieceres pagasts

13.2.

2

Gaiķu pagasts

13.2.

2

Remtes pagasts

13.2.

2

19.

Burtnieku novadsBurtnieku pagasts

13.2.

2

Ēveles pagasts

13.2.

2

Matīšu pagasts

13.2.

2

Rencēnu pagasts

13.2.

2

Valmieras pagasts

13.2.

2

Vecates pagasts

13.2.

2

20.

Carnikavas novads

13.2.

1

21.

Cēsu novadsCēsu pilsēta

13.2.

2

Vaives pagasts

13.2.

2

22.

Cesvaines novadsCesvaines pagasts

13.2.

3

Cesvaines pilsēta

13.2.

3

23.

Ciblas novadsBlontu pagasts

13.2.

2

Ciblas pagasts

13.2.

2

Līdumnieku pagasts

13.2.

2

Pušmucovas pagasts

13.2.

2

Zvirgzdenes pagasts

13.2.

2

24.

Dagdas novadsAndrupenes pagasts

13.2.

2

Andzeļu pagasts

13.2.

2

Asūnes pagasts

13.2.

2

Bērziņu pagasts

13.2.

2

Dagdas pagasts

13.2.

2

Dagdas pilsēta

13.2.

2

Ezernieku pagasts

13.2.

2

Konstantinovas pagasts

13.2.

2

Ķepovas pagasts

13.2.

2

Svariņu pagasts

13.2.

2

Šķaunes pagasts

13.2.

2

25.

Daugavpils novadsAmbeļu pagasts

13.2.

2

Daugavpils pilsēta

13.2.

1

Biķernieku pagasts

13.2.

2

Demenes pagasts

13.2.

1

Dubnas pagasts

13.2.

1

Kalkūnes pagasts

13.2.

1

Kalupes pagasts

13.2.

1

Laucesas pagasts

13.2.

1

Līksnas pagasts

13.2.

1

Maļinovas pagasts

13.2.

1

Medumu pagasts

13.2.

1

Naujenes pagasts

13.2.

1

Nīcgales pagasts

13.2.

1

Salienas pagasts

13.2.

2

Skrudalienas pagasts

13.2.

2

Sventes pagasts

13.2.

1

Tabores pagasts

13.2.

1

Vaboles pagasts

13.2.

1

Vecsalienas pagasts

13.2.

2

Višķu pagasts

13.2.

2

26.

Dobeles novadsAnnenieku pagasts

13.2.

2

Auru pagasts

13.2.

1

Bērzes pagasts

nav

nav

Bikstu pagasts

13.2.

2

Dobeles pagasts

nav

nav

Dobeles pilsēta

nav

nav

Jaunbērzes pagasts

nav

nav

Krimūnu pagasts

nav

nav

Naudītes pagasts

13.2.

1

Penkules pagasts

nav

nav

Zebrenes pagasts

13.2.

2

27.

Dundagas novadsDundagas pagasts

13.2.

2

Kolkas pagasts

13.2.

2

28.

Durbes novadsDunalkas pagasts

13.2.

2

Durbes pagasts

13.2.

2

Durbes pilsēta

13.2.

2

Tadaiķu pagasts

13.2.

2

Vecpils pagasts

13.2.

2

29.

Engures novadsEngures pagasts

13.2.

2

Lapmežciema pagasts

13.2.

1

Smārdes pagasts

13.2.

1

30.

Ērgļu novadsĒrgļu pagasts

13.2.

2

Jumurdas pagasts

13.2.

2

Sausnējas pagasts

13.2.

2

31.

Garkalnes novads

13.3.

1

32.

Grobiņas novadsBārtas pagasts

13.2.

2

Gaviezes pagasts

13.2.

2

Grobiņas pagasts

13.2.

2

Grobiņas pilsēta

13.2.

2

Medzes pagasts

13.2.

2

33.

Gulbenes novadsBeļavas pagasts

13.2.

3

Daukstu pagasts

13.2.

2

Druvienas pagasts

13.2.

3

Galgauskas pagasts

13.2.

3

Gulbenes pilsēta

13.2.

2

Jaungulbenes pagasts

13.2.

3

Lejasciema pagasts

13.2.

3

Litenes pagasts

13.2.

3

Lizuma pagasts

13.2.

3

Līgo pagasts

13.2.

2

Stāmerienas pagasts

13.2.

3

Stradu pagasts

13.2.

2

Tirzas pagasts

13.2.

3

Rankas pagasts

13.2.

3

34.

Iecavas novads

13.3.

1

35.

Ikšķiles novadsIkšķiles pilsēta

13.2.

1

Tīnūžu pagasts

13.2.

1

36.

Ilūkstes novadsBebrenes pagasts

13.2.

1

Dvietes pagasts

13.2.

1

Eglaines pagasts

13.2.

1

Ilūkstes pilsēta

13.2.

1

Pilskalnes pagasts

13.2.

1

Prodes pagasts

13.2.

1

Subates pilsēta

13.2.

1

Šēderes pagasts

13.2.

1

37.

Inčukalna novadsInčukalna pagasts

13.2.

1

Vangažu pilsēta

13.2.

1

38.

Jaunjelgavas novadsDaudzeses pagasts

13.2.

1

Jaunjelgavas pagasts

13.2.

1

Jaunjelgavas pilsēta

13.2.

1

Seces pagasts

13.2.

1

Sērenes pagasts

13.2.

1

Staburaga pagasts

13.2.

1

Sunākstes pagasts

13.2.

1

39.

Jaunpiebalgas novadsJaunpiebalgas pagasts

13.2.

3

Zosēnu pagasts

13.2.

3

40.

Jaunpils novadsJaunpils pagasts

13.2.

2

Viesatu pagasts

13.2.

2

41.

Jēkabpils novadsĀbeļu pagasts

13.2.

1

Dignājas pagasts

13.2.

1

Dunavas pagasts

13.2.

1

Kalna pagasts

13.2.

1

Leimaņu pagasts

13.2.

1

Rubenes pagasts

13.2.

1

Zasas pagasts

13.2.

1

Jēkabpils pilsēta

13.2.

1

42.

Jelgavas novadsElejas pagasts

nav

nav

Glūdas pagasts

nav

nav

Jaunsvirlaukas pagasts

nav

nav

Kalnciema pagasts

13.3.

1

Lielplatones pagasts

nav

nav

Līvbērzes pagasts

nav

nav

Platones pagasts

nav

nav

Sesavas pagasts

nav

nav

Svētes pagasts

nav

nav

Valgundes pagasts

13.2.

1

Vilces pagasts

nav

nav

Vircavas pagasts

nav

nav

Zaļenieku pagasts

nav

nav

43.

Kandavas novadsCēres pagasts

13.2.

2

Kandavas pagasts

13.2.

2

Kandavas pilsēta

13.2.

2

Matkules pagasts

13.2.

2

Vānes pagasts

13.2.

2

Zantes pagasts

13.2.

2

Zemītes pagasts

13.2.

2

44.

Kārsavas novadsGoliševas pagasts

13.2.

2

Kārsavas pilsēta

13.2.

2

Malnavas pagasts

13.2.

2

Mērdzenes pagasts

13.2.

2

Mežvidu pagasts

13.2.

2

Salnavas pagasts

13.2.

2

45.

Kocēnu novadsBērzaines pagasts

13.2.

2

Dikļu pagasts

13.2.

2

Kocēnu pagasts

13.2.

2

Vaidavas pagasts

13.2.

2

Zilākalna pagasts

13.2.

2

46.

Kokneses novadsBebru pagasts

13.2.

2

Iršu pagasts

13.2.

2

Kokneses pagasts

13.2.

2

47.

Krāslavas novadsAulejas pagasts

13.2.

2

Indras pagasts

13.2.

2

Izvaltas pagasts

13.2.

2

Kalniešu pagasts

13.2.

2

Kaplavas pagasts

13.2.

2

Kombuļu pagasts

13.2.

2

Krāslavas pagasts

13.2.

2

Krāslavas pilsēta

13.2.

2

Piedrujas pagasts

13.2.

2

Robežnieku pagasts

13.2.

2

Skaistas pagasts

13.2.

2

Ūdrīšu pagasts

13.2.

2

48.

Krimuldas novadsKrimuldas pagasts

13.2.

1

Lēdurgas pagasts

13.2.

2

49.

Krustpils novadsAtašienes pagasts

13.2.

2

Krustpils pagasts

13.2.

2

Kūku pagasts

13.2.

2

Mežāres pagasts

13.2.

2

Variešu pagasts

13.2.

2

Vīpes pagasts

13.2.

2

50.

Kuldīgas novadsĒdoles pagasts

13.2.

2

Gudenieku pagasts

13.2.

2

Īvandes pagasts

13.2.

2

Kabiles pagasts

13.2.

2

Kuldīgas pilsēta

13.2.

2

Kurmāles pagasts

13.2.

2

Laidu pagasts

13.2.

2

Padures pagasts

13.2.

2

Pelču pagasts

13.2.

2

Rendas pagasts

13.2.

2

Rumbas pagasts

13.2.

2

Snēpeles pagasts

13.2.

2

Turlavas pagasts

13.2.

2

Vārmes pagasts

13.2.

2

51.

Ķeguma novadsBirzgales pagasts

13.2.

1

Ķeguma pilsēta

13.2.

1

Rembates pagasts

13.2.

1

Tomes pagasts

13.2.

1

52.

Ķekavas novadsBaložu pilsēta

13.3.

1

Daugmales pagasts

13.3.

1

Ķekavas pagasts

13.3.

1

53.

Lielvārdes novadsJumpravas pagasts

13.2.

1

Lēdmanes pagasts

13.2.

1

Lielvārdes pagasts

13.2.

1

Lielvārdes pilsēta

13.2.

1

54.

Līgatnes novadsLīgatnes pagasts

13.2.

2

Līgatnes pilsēta

13.2.

2

55.

Limbažu novadsKatvaru pagasts

13.2.

2

Limbažu pagasts

13.2.

2

Limbažu pilsēta

13.2.

2

Pāles pagasts

13.2.

2

Skultes pagasts

13.2.

2

Umurgas pagasts

13.2.

2

Vidrižu pagasts

13.2.

2

Viļķenes pagasts

13.2.

2

56.

Līvānu novadsJersikas pagasts

13.2.

1

Līvānu pilsēta

13.2.

1

Rožupes pagasts

13.2.

2

Rudzātu pagasts

13.2.

2

Sutru pagasts

13.2.

2

Turku pagasts

13.2.

2

57.

Lubānas novadsIndrānu pagasts

13.2.

2

Lubānas pilsēta

13.2.

2

58.

Ludzas novadsBriģu pagasts

13.2.

2

Cirmas pagasts

13.2.

2

Isnaudas pagasts

13.2.

2

Istras pagasts

13.2.

2

Ludzas pilsēta

13.2.

2

Nirzas pagasts

13.2.

2

Ņukšu pagasts

13.2.

2

Pildas pagasts

13.2.

2

Pureņu pagasts

13.2.

2

Rundēnu pagasts

13.2.

2

59.

Madonas novadsAronas pagasts

13.2.

3

Barkavas pagasts

13.2.

2

Bērzaunes pagasts

13.2.

3

Dzelzavas pagasts

13.2.

2

Kalsnavas pagasts

13.2.

2

Lazdonas pagasts

13.2.

2

Liezēres pagasts

13.2.

3

Ļaudonas pagasts

13.2.

2

Madonas pilsēta

13.2.

2

Mārcienas pagasts

13.2.

2

Mētrienas pagasts

13.2.

2

Ošupes pagasts

13.2.

2

Praulienas pagasts

13.2.

2

Sarkaņu pagasts

13.2.

2

Vestienas pagasts

13.2.

2

60.

Mālpils novads

13.2.

2

61.

Mārupes novads

13.3.

1

62.

Mazsalacas novadsMazsalacas pagasts

13.2.

2

Mazsalacas pilsēta

13.2.

2

Ramatas pagasts

13.2.

2

Sēļu pagasts

13.2.

2

Skaņkalnes pagasts

13.2.

2

63.

Mērsraga novadsMērsraga pagasts

13.2.

2

64.

Naukšēnu novadsĶoņu pagasts

13.2.

2

Naukšēnu pagasts

13.2.

2

65.

Neretas novadsMazzalves pagasts

13.2.

1

Neretas pagasts

13.2.

1

Pilskalnes pagasts

13.2.

1

Zalves pagasts

13.2.

1

66.

Nīcas novadsNīcas pagasts

13.2.

2

Otaņķu pagasts

13.2.

2

67.

Ogres novadsKrapes pagasts

13.2.

2

Ķeipenes pagasts

13.2.

2

Lauberes pagasts

13.2.

1

Madlienas pagasts

13.2.

2

Mazozolu pagasts

13.2.

2

Meņģeles pagasts

13.2.

2

Ogresgala pagasts

13.2.

1

Ogres pilsēta

13.2.

1

Suntažu pagasts

13.2.

1

Taurupes pagasts

13.2.

2

68.

Olaines novadsOlaines pagasts

13.3.

1

Olaines pilsēta

13.3.

1

69.

Ozolnieku novadsCenu pagasts

13.3.

1

Ozolnieku pagasts

13.3.

1

Salgales pagasts

13.3.

1

70.

Pārgaujas novadsRaiskuma pagasts

13.2.

2

Stalbes pagasts

13.2.

2

Straupes pagasts

13.2.

2

71.

Pāvilostas novadsPāvilostas pilsēta

13.2.

2

Sakas pagasts

13.2.

2

Vērgales pagasts

13.2.

2

72.

Pļaviņu novadsAiviekstes pagasts

13.2.

2

Klintaines pagasts

13.2.

2

Pļaviņu pilsēta

13.2.

2

Vietalvas pagasts

13.2.

2

73.

Preiļu novadsAizkalnes pagasts

13.2.

2

Pelēču pagasts

13.2.

2

Preiļu pagasts

13.2.

2

Preiļu pilsēta

13.2.

2

Saunas pagasts

13.2.

2

74.

Priekules novadsBunkas pagasts

13.2.

2

Gramzdas pagasts

13.2.

2

Kalētu pagasts

13.2.

2

Priekules pagasts

13.2.

2

Priekules pilsēta

13.2.

2

Virgas pagasts

13.2.

2

75.

Priekuļu novadsLiepas pagasts

13.2.

2

Mārsnēnu pagasts

13.2.

2

Priekuļu pagasts

13.2.

2

Veselavas pagasts

13.2.

2

76.

Raunas novadsDrustu pagasts

13.2.

3

Raunas pagasts

13.2.

2

77.

Rēzeknes novadsAudriņu pagasts

13.2.

2

Bērzgales pagasts

13.2.

2

Čornajas pagasts

13.2.

2

Dricānu pagasts

13.2.

2

Feimaņu pagasts

13.2.

2

Gaigalavas pagasts

13.2.

2

Griškānu pagasts

13.2.

2

Ilzeskalna pagasts

13.2.

2

Kantinieku pagasts

13.2.

2

Kaunatas pagasts

13.2.

2

Lendžu pagasts

13.2.

2

Lūznavas pagasts

13.2.

2

Mākoņkalna pagasts

13.2.

2

Maltas pagasts

13.2.

2

Nagļu pagasts

13.2.

2

Nautrēnu pagasts

13.2.

2

Ozolaines pagasts

13.2.

2

Ozolmuižas pagasts

13.2.

2

Pušas pagasts

13.2.

2

Rikavas pagasts

13.2.

2

Sakstagala pagasts

13.2.

2

Silmalas pagasts

13.2.

2

Stoļerovas pagasts

13.2.

2

Stružānu pagasts

13.2.

2

Vērēmu pagasts

13.2.

2

78.

Riebiņu novadsGalēnu pagasts

13.2.

2

Riebiņu pagasts

13.2.

2

Rušonas pagasts

13.2.

2

Silajāņu pagasts

13.2.

2

Sīļukalna pagasts

13.2.

2

Stabulnieku pagasts

13.2.

2

79.

Rojas novads

13.2.

2

80.

Ropažu novads

13.2.

1

81.

Rucavas novadsDunikas pagasts

13.2.

2

Rucavas pagasts

13.2.

2

82.

Rugāju novadsLazdukalna pagasts

13.2.

2

Rugāju pagasts

13.2.

2

83.

Rūjienas novadsIpiķu pagasts

13.2.

2

Jeru pagasts

13.2.

2

Lodes pagasts

13.2.

2

Rūjienas pilsēta

13.2.

2

Vilpulkas pagasts

13.2.

2

84.

Rundāles novadsRundāles pagasts

nav

nav

Svitenes pagasts

nav

nav

Viesturu pagasts

nav

nav

85.

Salacgrīvas novadsAinažu pagasts

13.2.

2

Ainažu pilsēta

13.2.

2

Liepupes pagasts

13.2.

2

Salacgrīvas pagasts

13.2.

2

Salacgrīvas pilsēta

13.2.

2

86.

Salas novadsSalas pagasts

13.2.

1

Sēlpils pagasts

13.2.

1

87.

Salaspils novadsSalaspils pagasts

13.3.

1

Salaspils pilsēta

13.3.

1

88.

Saldus novadsEzeres pagasts

13.2.

2

Jaunauces pagasts

13.2.

2

Jaunlutriņu pagasts

13.2.

2

Kursīšu pagasts

13.2.

2

Lutriņu pagasts

13.2.

2

Nīgrandes pagasts

13.2.

2

Novadnieku pagasts

13.2.

2

Pampāļu pagasts

13.2.

2

Rubas pagasts

13.2.

2

Saldus pagasts

13.2.

2

Saldus pilsēta

13.2.

2

Šķēdes pagasts

13.2.

2

Vadakstes pagasts

13.2.

2

Zaņas pagasts

13.2.

2

Zirņu pagasts

13.2.

2

Zvārdes pagasts

13.2.

2

89.

Saulkrastu novadsSaulkrastu pagasts

13.2.

1

Saulkrastu pilsēta

13.2.

1

90.

Sējas novads

13.2.

1

91.

Siguldas novadsAllažu pagasts

13.2.

1

Mores pagasts

13.2.

2

Siguldas pagasts

13.2.

2

Siguldas pilsēta

13.2.

2

92.

Skrīveru novads

13.2.

1

93.

Skrundas novadsNīkrāces pagasts

13.2.

2

Raņķu pagasts

13.2.

2

Rudbāržu pagasts

13.2.

2

Skrundas pagasts

13.2.

2

Skrundas pilsēta

13.2.

2

94.

Smiltenes novadsBilskas pagasts

13.2.

2

Blomes pagasts

13.2.

2

Brantu pagasts

13.2.

2

Grundzāles pagasts

13.2.

2

Launkalnes pagasts

13.2.

3

Palsmanes pagasts

13.2.

2

Smiltenes pagasts

13.2.

2

Smiltenes pilsēta

13.2.

2

Variņu pagasts

13.2.

3

95.

Stopiņu novads

13.3.

1

96.

Strenču novadsJērcēnu pagasts

13.2.

2

Plāņu pagasts

13.2.

2

Sedas pilsēta

13.2.

2

Strenču pilsēta

13.2.

2

97.

Talsu novadsAbavas pagasts

13.2.

2

Ārlavas pagasts

13.2.

2

Balgales pagasts

13.2.

2

Ģibuļu pagasts

13.2.

2

Īves pagasts

13.2.

2

Ķūļciema pagasts

13.2.

2

Laidzes pagasts

13.2.

2

Laucienes pagasts

13.2.

2

Lībagu pagasts

13.2.

2

Lubes pagasts

13.2.

2

Sabiles pilsēta

13.2.

2

Stendes pilsēta

13.2.

2

Strazdes pagasts

13.2.

2

Talsu pilsēta

13.2.

2

Valdemārpils pilsēta

13.2.

2

Valdgales pagasts

13.2.

2

Vandzenes pagasts

13.2.

2

Virbu pagasts

13.2.

2

98.

Tērvetes novadsAugstkalnes pagasts

nav

nav

Bukaišu pagasts

nav

nav

Tērvetes pagasts

nav

nav

99.

Tukuma novadsDegoles pagasts

13.2.

2

Džūkstes pagasts

13.2.

1

Irlavas pagasts

13.2.

2

Jaunsātu pagasts

13.2.

2

Lestenes pagasts

13.2.

2

Pūres pagasts

13.2.

2

Sēmes pagasts

13.2.

2

Slampes pagasts

13.2.

1

Tukuma pilsēta

13.2.

2

Tumes pagasts

13.2.

2

Zentenes pagasts

13.2.

2

100.

Vaiņodes novadsEmbūtes pagasts

13.2.

2

Vaiņodes pagasts

13.2.

2

101.

Valkas novadsĒrģemes pagasts

13.2.

2

Kārķu pagasts

13.2.

2

Valkas pagasts

13.2.

2

Valkas pilsēta

13.2.

2

Vijciema pagasts

13.2.

2

Zvārtavas pagasts

13.2.

2

102.

Varakļānu novadsMurmastienes pagasts

13.2.

2

Varakļānu pagasts

13.2.

2

Varakļānu pilsēta

13.2.

2

103.

Vārkavas novadsRožkalnu pagasts

13.2.

1

Upmalas pagasts

13.2.

2

Vārkavas pagasts

13.2.

2

104.

Vecpiebalgas novadsDzērbenes pagasts

13.2.

3

Inešu pagasts

13.2.

3

Kaives pagasts

13.2.

2

Taurenes pagasts

13.2.

3

Vecpiebalgas pagasts

13.2.

3

105.

Vecumnieku novadsBārbeles pagasts

13.3.

1

Kurmenes pagasts

13.2.

1

Skaistkalnes pagasts

13.3.

1

Stelpes pagasts

13.3.

1

Valles pagasts

13.2.

1

Vecumnieku pagasts

13.3.

1

106.

Ventspils novadsAnces pagasts

13.2.

2

Jūrkalnes pagasts

13.2.

2

Piltenes pagasts

13.2.

2

Piltenes pilsēta

13.2.

2

Popes pagasts

13.2.

2

Puzes pagasts

13.2.

2

Tārgales pagasts

13.2.

2

Ugāles pagasts

13.2.

2

Usmas pagasts

13.2.

2

Užavas pagasts

13.2.

2

Vārves pagasts

13.2.

2

Ziru pagasts

13.2.

2

Zlēku pagasts

13.2.

2

107.

Viesītes novadsElkšņu pagasts

13.2.

1

Rites pagasts

13.2.

1

Saukas pagasts

13.2.

1

Viesītes pagasts

13.2.

1

Viesītes pilsēta

13.2.

1

108.

Viļakas novadsKupravas pagasts

13.2.

2

Medņevas pagasts

13.2.

2

Susāju pagasts

13.2.

2

Šķilbēnu pagasts

13.2.

2

Vecumu pagasts

13.2.

2

Viļakas pilsēta

13.2.

2

Žīguru pagasts

13.2.

2

109.

Viļānu novadsDekšāres pagasts

13.2.

2

Sokolku pagasts

13.2.

2

Viļānu pagasts

13.2.

2

Viļānu pilsēta

13.2.

2

110.

Zilupes novadsLauderu pagasts

13.2.

2

Pasienes pagasts

13.2.

2

Zaļesjes pagasts

13.2.

2

Zilupes pilsēta

13.2.

2

111.

Daugavpils, pilsēta

13.2.

1

112.

Jēkabpils, pilsēta

13.2.

1

113.

Jelgava, pilsēta

nav

nav

114.

Jūrmala, pilsēta

13.3.

1

115.

Liepāja, pilsēta

13.2.

2

116.

Rēzekne, pilsēta

13.2.

2

117.

Rīga, pilsēta

13.3.

1

118.

Valmiera, pilsēta

13.2.

2

119.

Ventspils, pilsēta

13.2.

2

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
8.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 7.aprīļa
noteikumiem Nr.171
Atbilstošie Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā" punkti, kuros noteiktas atbalsta pretendentam izpildāmās atbalsta prasības katrā aktivitātē

(Pielikums MK 14.03.2017. noteikumu Nr. 149 redakcijā, kas grozīta ar MK 04.01.2018. noteikumiem Nr. 8; MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 66; MK 18.03.2021. noteikumiem Nr. 178)

1. Prasības un par pārkāpumiem piemērojamās sankcijas

Izpildāmās prasības pēc to veida sadalījumā pa Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā" punktiem (apakšpunktiem) un pārkāpumiem atbilstošās sankcijas

Aktivitātes kods
10.1.1.10.1.2.10.1.3.10.1.4.11.1.11.2.12.2.13.2.13.3.
Noteikti lauku attīstības programmāatbilstības kritērijinoteikumu punkts, apakšpunkts22.,
23.,
24.*
28., 29., 30.1., 30.2., 30.3.*33., 34., 35.*37. 1*, 37. 2, 37. 338., 39., 40.*38., 39., 40.*56., 57., 58., 61.63., 64., 65.1.63., 64., 65.2.
sankcija

1) Saistības neuzņemas.

2) Ja pārkāpumu konstatē kādā no daudzgadu saistību gadiem, atbalstu pilnībā atsauc .

Piezīme. * Attiecībā uz lauksaimnieciskās darbības kritērijiem tiek piemērotas atbilstošas specifiskās sankcijas, kas noteiktas šā pielikuma 3. nodaļā

saistībasnoteikumu punkts, apakšpunkts26.1., 26.2., 26.3. *, 26.4. *31.36.37. 1., 37. 4  2. *, 37. 4  3. *, 37. 4., 37. 5., 37. 6.*44.1. *, 44.2.*, 44.3.*44.2.*, 44.3.*nav66. *66. *
sankcija

1) Kārtējā gadā par attiecīgo vienību  atbalstu pilnībā atsaka .

2) Ja daudzgadu saistību periodā pārkāpums par attiecīgo platību atkārtojas divus gadus pēc kārtas, tad daudzgadu saistības pilnībā atsauc un atbalsta saņēmējs atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalstu.

Piezīme. * Tiek piemērotas atbilstošas specifiskās sankcijas, kas noteiktas šā pielikuma 2. nodaļā

citi pienākumi aktivitātēnoteikumu punkts11.Nav
sankcijaDaudzgadu saistības pilnībā atsauc, un atbalsta saņēmējs atmaksā visu par attiecīgo lauku iepriekš saņemto atbalstu
Citi pienākumi aktivitātē, kuri noteikti valsts normatīvajos aktosnoteikumu punktsNav55.55.Nav
sankcijaKārtējā gadā par neatbilstošo lauku atbalstu pilnībā atsakaKārtējā gadā par neatbilstošo lauku atbalstu pilnībā atsaka
Valsts atbalsta prasībasnoteikumu punktsNav61.6.Nav
sankcijaAtbalstu atsaka

Citas

obligātās prasības

savstarpējās atbilstības prasībasnoteikumu apakšpunkts6.1. 
sankcija

Kārtējā gadā piemēro administratīvo sankciju atbilstoši šo noteikumu 72. punktam*

Piezīme. * Tiek piemērots 11. un 13. pasākumam. Pārējiem pasākumiem – atbilstoši to specifiskajām prasībām, kas noteiktas šā pielikuma 3. nodaļā

minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasībasnoteikumu apakšpunkts, pielikums6.2. apakšpunkts un 1. pielikums
sankcija

Kārtējā gadā piemēro administratīvo sankciju atbilstoši šo noteikumu 72. punktam*

Piezīme. * Tiek piemērots 11. un 13. pasākumam. Pārējiem pasākumiem – atbilstoši to specifiskajām prasībām, kas noteiktas šā pielikuma 3. nodaļā

2. Atbalsta administrēšanas gaitā konstatētās citas neatbilstības un tām atbilstošās sankcijas

2.1. Visām aktivitātēm piemērojamās sankcijas

Nr.
p. k.
Konstatētā neatbilstībaPiemērojamā sankcija
1.Atbalsta pretendents vai saņēmējs ir iesniedzis kārtējā gada vienoto iesniegumu, bet neatbild uz turpmākajiem Lauku atbalsta dienesta pieprasījumiem, vai nav iesniegti visi vai daļa no papildus pieprasītajiem dokumentiem

Atbalstu pilnībā atsaka par to maksājuma vienību, par kuru nav saņemta Lauku atbalsta dienesta pieprasītā informācija.

Konstatējot atkārtotu pārkāpumu atbalsta saņēmējam ar daudzgadu saistībām, atbalstu pilnībā atsauc un atbalsta saņēmējs atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalstu

2.Atbalsta saņēmējs daudzgadu saistību periodā nav iesniedzis kārtējā gada vienoto iesniegumu

Kārtējā gadā atbalstu pilnībā atsaka .

Saistības uzskata par pārtrauktām, un visu par konkrēto platību iepriekš saņemto atbalstu pilnībā atsauc , izņemot gadījumu, kad atbalsta saņēmējs pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma ir rakstiski apliecinājis, ka turpinās daudzgadu saistības, ko ir uzņēmies, norādot saistību platības atrašanās vietu un lielumu, un kārtējā gadā:

1) aktivitātē ar pasākuma kodu 10.1.1., 10.1.3. un 10.1.4. ir izpildījis atbilstības un saistību prasības, un to apliecina kontroles ziņojuma dati par izlases veidā uz vietas veiktajām pārbaudēm;

2) aktivitātē ar pasākuma kodu 10.1.2. ir izpildījis atbilstības un saistību prasības, un to apliecina Valsts augu aizsardzības dienesta dati;

3) aktivitātē ar pasākuma kodu 11.1. un 11.2. ir izpildījis atbilstības un saistību prasības, un to apliecina kontroles institūciju dati.

Ja daudzgadu saistību periodā tiek konstatēts atkārtots pārkāpums, atbalstu pilnībā atsauc un atbalsta saņēmējs atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalstu

3.Atbalsta saņēmējs daudzgadu saistību periodā ir iesniedzis kārtējā gada vienoto iesniegumu, bet tajā nav atzīmējis atbalstu kādā no pasākumiem

Kārtējā gadā atbalstu pilnībā atsaka .

Saistības uzskata par pārtrauktām, un visu par konkrēto platību iepriekš saņemto atbalstu pilnībā atsauc , izņemot gadījumu, kad pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma atbalsta saņēmējs ir rakstiski apliecinājis, ka turpinās daudzgadu saistības, ko ir uzņēmies, norādot saistību platības atrašanās vietu un lielumu, un:

1) aktivitātē ar pasākuma kodu 10.1.1., 10.1.3. un 10.1.4. ir izpildījis atbilstības un saistību prasības, un to apliecina kontroles ziņojuma dati par izlases veidā uz vietas veiktajām pārbaudēm;

2) aktivitātē ar pasākuma kodu 10.1.2. ir izpildījis atbilstības un saistību prasības, un to apliecina Valsts augu aizsardzības dienesta dati;

3) aktivitātē ar pasākuma kodu 11.1. un 11.2. ir izpildījis atbilstības un saistību prasības, un to apliecina kontroles institūciju dati.

Ja attiecīgajam pasākumam piesakās pēc Lauku atbalsta dienesta atgādinājuma, uzskatāms, ka atbalsta saņēmējs šim pasākumam ir pieteicies 15. jūnijā, un atbalsta apmēru daļēji atsaka saskaņā ar regulas Nr.  640/2014  13. pantu.

Ja daudzgadu saistību periodā tiek konstatēts atkārtots pārkāpums, atbalstu pilnībā atsauc un atbalsta saņēmējs atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalstu

4.Atbalsta saņēmējs kārtējā gadā attiecībā uz atbalsttiesīgo platību nav izpildījis specifiskos lauksaimnieciskās darbības kritērijus atbilstošajā apjomāKārtējā gadā par konkrēto platību atbalstu pilnībā atsaka

2.2. Aktivitātes kods 10.1.1.

Nr.
p. k.
Konstatētā neatbilstībaPiemērojamā sankcija
1.Atbalsta saņēmējs nav izveidojis vai neuztur lauku vēsturi katram saimniecības laukam par visiem īstenotajiem pasākumiemKārtējā gadā kopējo atbalstu aktivitātē atsaka par 1 %
2.

Atbalsttiesīgās platības augsnes virskārta nav kultivēta zālāja atjaunošanai, lai novērstu bojājumus, ko izraisījis(-usi):

1) meža dzīvnieks (piemēram, mežacūka);

2) trešā persona, kas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu objekta ekspluatācijas aizsargjoslā ir īstenojusi tās izveidošanas mērķim atbilstošos pasākumus

Kārtējā gadā par konkrēto lauku atbalstu pilnībā atsaka .

Ja gada laikā pretendents nav īstenojis zālāja atjaunošanas pasākumus, atbalstu par attiecīgo platību pilnībā atsauc

3.

Aktivitātē:

1) atbalsta saņēmējs līdz otrā saistību gada beigām nav apmeklējis mācību kursus;

2) saistības tiek pārņemtas, bet saistību pārņēmējs nav apmeklējis mācību kursus līdz 30. maijam nākamajā gadā pēc saistību pārņemšanas gada

Kārtējā gadā atbalstu atsaka par 50 % , un šo samazinājumu piemēro turpmākajos saistību gados līdz brīdim, kamēr tiek iesniegti atbilstošo mācību kursu beigšanu apliecinoši dokumenti.

Ja kursi ir apmeklēti, bet nepietiekamā apjomā vai neatbilstošā iestādē, tad kārtējā gadā atbalstu atsaka par 50 % un šo samazinājumu piemēro turpmākajos saistību gados līdz brīdim, kamēr tiek iesniegti atbilstošo mācību kursu beigšanu apliecinoši dokumenti

4.Atbalsttiesīgās platības augsnes virskārta ir kultivēta vai divreiz nopļauta, vai pārklāta ar sēklu saturošu zāli vai sienuSankcija netiek piemērota, ja īstenotās darbības ir ietvertas zālāju biotopa atjaunošanas plānā, kas atbilstoši saskaņots ar Dabas aizsardzības pārvaldi

2.3. Aktivitātes kods 10.1.2.

Nr.
p. k.
Konstatētā neatbilstībaPiemērojamā sankcija
1.Atbalsta saņēmējs nav ievērojis normatīvajos aktos par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas, marķēšanas un kontroles kārtību noteiktos integrētās augu aizsardzības vispārīgos principus un prasībasKārtējā gadā atbalstu par konkrēto lauku pilnībā atsaka

2.4. Aktivitātes kods 10.1.3.

Nr.
p. k.
Konstatētā neatbilstībaPiemērojamā sankcija
1.Atbalsta saņēmējs precizē (aizstāj) kādu no atbalstam pieteiktajiem laukiem, norādot citu platību

Sankciju par pārkāpumu nepiemēro pirms Lauku atbalsta dienesta veiktās pārbaudes saimniecībā uz vietas.

Pēc Lauku atbalsta dienesta veiktās pārbaudes saimniecībā uz vietas, ja tās laikā ir konstatēti pārkāpumi, kārtējā gadā atbalstu pilnībā atsaka par jauno platību, ar kuru aizstāta sākotnējā platība, un saistības par platību turpinās

2.5. Aktivitātes kods 10.1.4.

Nr.
p. k.
Konstatētā neatbilstībaPiemērojamā sankcija
1.Atbalsta saņēmējs nav izveidojis vai neuztur lauku vēsturi katram saimniecības laukam par visiem īstenotajiem pasākumiemKārtējā gadā kopējo atbalstu aktivitātē atsaka par 1 %
2.Strops nav marķēts atbilstoši Lauksaimniecības datu centra piešķirtajam ganāmpulka numuramKārtējā gadā kopējo atbalstu   aktivitātē atsaka par 50 %
3.Atbalsttiesīgie augi laukā nav konstatējami, jo iestrādāti augsnē pirms 15. septembra, bet platība nav sagatavota ziemāju sējaiKārtējā gadā kopējo atbalstu aktivitātē pilnībā atsaka
4.Bišu saimes, kas ietilpst pārvietojamā novietnē un ar kurām pilda daudzgadu saistības, atrodas tālāk par 200 metriem no atbalsttiesīgās platības robežas tās ziedēšanas fāzē

Ja bišu saimes no atbalsttiesīgās platības robežas atrodas ne tālāk par 400 metriem, kārtējā gadā atbalstu par lauku atsaka par 50 %.

Ja bišu saimes no atbalsttiesīgās platības robežas atrodas tālāk par 400 metriem, kārtējā gadā atbalstu par lauku pilnībā atsaka

5.Atbalsta saņēmējs kārtējā gadā nav nodrošinājis informācijas aktualizāciju un reģistrējis izmaiņas Lauksaimniecības datu centra elektroniskajā datubāzē par bišu saimju skaitu atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību

Kārtējā gadā kopējo atbalstu aktivitātē atsakapar 50 %.

Ja prasības netiek izpildītas atkārtoti, kopējo atbalstu aktivitātē kārtējā gadā pilnībā atsaka, saistības neatsauc

2.6. Aktivitātes kods 11.1. un 11.2.

Nr.
p. k.
Konstatētā neatbilstībaPiemērojamā sankcija
1.Atbalsta pretendents ganību sezonā nav aktualizējis Lauksaimniecības datu centrā datus par bišu saimju faktisko stāvokli saimniecībā, tāpēc to skaits atšķiras no Lauku atbalsta dienesta pārbaudē uz vietas konstatētā bišu saimju skaita

Aprēķinot atbalstu par bioloģiski sertificētām bišu saimēm, Lauku atbalsta dienests veic Lauksaimniecības datu centrā iesniegto datu pārrēķinu, ņemot vērā pārbaudē uz vietas konstatēto. Ja vidējais bišu saimju skaits pēc pārrēķina ir:

1) lielāks nekā Lauksaimniecības datu centra dati, maksājumu aprēķinam izmanto Lauksaimniecības datu centra datus, nepiemērojot administratīvo sodu;

2) mazāks nekā Lauksaimniecības datu centra dati, maksājumu aprēķinam izmanto Lauku atbalsta dienesta datus, vienlaikus piemērojot administratīvo sodu par pārdeklarāciju saskaņā ar regulas Nr.  640/2014  31. pantu

2.

Aktivitātē 11.1. :

1) atbalsta saņēmējs līdz otrā saistību gada beigām nav apmeklējis mācību kursus;

2) saistības tiek pārņemtas, bet saistību pārņēmējs nav apmeklējis mācību kursus līdz 30. maijam nākamajā gadā pēc saistību pārņemšanas gada

Kārtējā gadā atbalstu atsaka par 50 % , un šo samazinājumu piemēro turpmākajos saistību gados līdz brīdim, kamēr tiek iesniegti atbilstošo mācību kursu beigšanu apliecinoši dokumenti.

Ja kursi ir apmeklēti, bet nepietiekamā apjomā vai neatbilstošā iestādē, tad kārtējā gadā atbalstu atsaka par 50 % un šo samazinājumu piemēro turpmākajos saistību gados līdz brīdim, kamēr tiek iesniegti atbilstošo apmācību kursu beigšanu apliecinoši dokumenti

3.Atbalsta saņēmējs ganību sezonā nav nodrošinājis, ka dzīvnieku vidējais blīvums ir vismaz 0,3 nosacītās liellopu vienības uz vienu ilggadīgo zālāju vai aramzemē sēto zālāju hektāruKārtējā gadā atbalstu pilnībā atsaka par to platības daļu, par kuru saistības nav izpildītas
4.Atbalsta saņēmējam konstatētas citas neatbilstības, kas noteiktas normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību

Ja pretendentam plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā izteikts brīdinājums par to, ka nav ievēroti regulas Nr.  834/2007 3. panta "b" un "c" apakšpunktā noteiktie mērķi, tad atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību:

1) ja pārkāpums par attiecīgo platību ir pirmo reizi, kārtējā gadā nepiemēro atbalsta atteikumu;

2) ja pārkāpums par attiecīgo platību atkārtojas divas reizes, kārtējā gadā atbalstu atsaka par 5 %;

3) ja pārkāpums par attiecīgo platību atkārtojas trīs reizes un biežāk, kārtējā gadā atbalstu atsaka par 10 %.

Ja izteikts brīdinājums vai norāde par nepieciešamību veikt korektīvās darbības, tad atbilstoši normatīvajiem aktiem par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību kārtējā gadā atbalstu atsaka par 1 % .

Ja nozarei (jomai) noteikts atkārtots pārejas periods, kārtējā gadā atbalstu atsaka par 5 % .

Ja nozarei (jomai) ir anulēts sertifikāts, kārtējā gadā atbalstu atsaka pilnībā, bet, ja pārkāpums ir atkārtots, saistības atsauc, pieprasot atbalsta atmaksu.

Ja uzņēmumam (saimniecībai) ir anulēts sertifikāts, saistības atsauc, pieprasot atbalsta atmaksu

5.Atbalsta saņēmējam konstatētas citas neatbilstības, kas noteiktas normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību, kad saimniecība ir iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā un no lauksaimnieka neatkarīgu iemeslu dēļ kārtējā gadā nav sertificēta biškopības joma, jo nav izpildāma prasība par dravu novietojuma attālumu no platības ar konvencionāli apsaimniekotiem laukiem – nektāra un ziedputekšņu avotiemSankcija netiek piemērota, ja daudzgadu saistības par platību tiek turpinātas
6.Atbalsta saņēmējam konstatētas citas neatbilstības, kas noteiktas normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtību, kad saimniecība ir iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā, jo kārtējā gadā nav sertificēti tā īpašumā vai turējumā esoši zirgu dzimtas dzīvnieki, taču tie atrodas saimniecībā un tiek izmantoti sportam vai tūrismam, izmitināti vai nodarbināti saimniecībāSankcija netiek piemērota, ja daudzgadu saistības par platību tiek turpinātas

2.7. Aktivitātes kods 12.2.

Nr.
p. k.
Konstatētā neatbilstībaPiemērojamā sankcija
1.Atbalsta pretendents 2017. gadā netīši pieteicis atbalstam platību, par kuru nevar saņemt atbalstu 12.2. aktivitātē starpiestāžu ģeometrisko datu sapludināšanas dēļLauku atbalsta dienests manuāli precizē starpiestāžu datus, koriģējot atbalsttiesīgo platību, un noraida izveidojušos kļūdu pretendenta pieteikumā bez proporcionālas atbalsta atteikšanas
2.Atbalsta pretendents vienu un to pašu platību pieteicis atbalstam gan 2.2. aktivitātē, gan 10.1.1. aktivitātēPēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma vienu no atbalsta pieteikumiem atsauc

2.8. Aktivitātes kods 13.2. un 13.3.

Nr.
p. k.
Konstatētā neatbilstībaPiemērojamā sankcija
1.Atbalsta saņēmējs ganību sezonā nav nodrošinājis, ka dzīvnieku vidējais blīvums ir vismaz 0,3 nosacītās liellopu vienības uz vienu ilggadīgo zālāju vai aramzemē sēto zālāju hektāruKārtējā gadā atbalstu pilnībā atsaka par to platības daļu, par kuru nav izpildītas saistības

3. Citu obligāto prasību ievērošana

Aktivitātes kodsNr.
p. k.
Konstatētā neatbilstība –
neizpildīts noteiktais darbības minimums
Piemērojamā sankcija
10.1.1.1.Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumu Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" (turpmāk – noteikumi Nr. 126) 76.1. apakšpunkts

Kārtējā gadā atbalstu pilnībā atsaka par to lauku, kur konstatēta neizpilde.

Ja pārkāpums atkārtojas, atbalstu atsauc par to lauku, kur konstatēta neizpilde

2.Noteikumu Nr. 126  5. pielikuma 1. nodaļas 2. punkts
3.Noteikumu Nr. 126  5. pielikuma 1. nodaļas 3. punkts
4.Minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā" (turpmāk – noteikumi Nr. 171) 1. pielikumu
5.Noteikumu Nr. 126  66. punkts
6.Noteikumu Nr. 126  104. punkts
10.1.2.7.Noteikumu Nr. 126  76.1. apakšpunkts 
8.Noteikumu Nr. 126  5. pielikuma 1. nodaļas 2. punkts
9.Noteikumu Nr. 126  5. pielikuma 2. nodaļas 10. punkts
10.Minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības saskaņā ar noteikumu Nr. 171  1. pielikumu
11.Noteikumu Nr. 126  65. punkts
10.1.3.12.Noteikumu Nr. 126  76.4. apakšpunkts
13.Minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības saskaņā ar noteikumu Nr. 171  1. pielikumu
14.Noteikumu Nr. 126  65. punkts
10.1.4.15.Noteikumu Nr. 126  76.1. apakšpunkts
16.Minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības saskaņā ar noteikumu Nr. 171  1. pielikumu
17.Noteikumu Nr. 126  65. punkts

11.1.,

11.2.

18.Noteikumu Nr. 126  66. punkts
19.Noteikumu Nr. 126  65. punkts
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 171Pieņemts: 07.04.2015.Stājas spēkā: 21.04.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 76, 20.04.2015. OP numurs: 2015/76.1
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Eiropas Savienības Tiesas spriedumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
273532
{"selected":{"value":"27.03.2021","content":"<font class='s-1'>27.03.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.03.2021","iso_value":"2021\/03\/27","content":"<font class='s-1'>27.03.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.2019","iso_value":"2019\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2019.-26.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.01.2018","iso_value":"2018\/01\/09","content":"<font class='s-1'>09.01.2018.-14.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-08.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.03.2017","iso_value":"2017\/03\/28","content":"<font class='s-1'>28.03.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.03.2016","iso_value":"2016\/03\/18","content":"<font class='s-1'>18.03.2016.-27.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.06.2015","iso_value":"2015\/06\/02","content":"<font class='s-1'>02.06.2015.-17.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.04.2015","iso_value":"2015\/04\/21","content":"<font class='s-1'>21.04.2015.-01.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.03.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"