Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 153

Rīgā 2016. gada 8. martā (prot. Nr. 12 29. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto un septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 76., 105. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.5. Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētajai regulai (ES) Nr. 807/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus (turpmāk - regula Nr. 807/2014);".

2. Papildināt noteikumus ar 2.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.4. "Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei" (pasākuma kods - 10.1.4.);".

3. Izteikt 12. punktu šādā reakcijā:

"12. Ja saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 47. panta 1. punktu daudzgadu saistību periodā saistību platība gadu no gada neatšķiras vairāk kā par diviem procentiem no kopējās apstiprinātās saistību platības šo noteikumu 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.2.1. un 2.2.2. apakšpunktā minētajās aktivitātēs, bet šo noteikumu 2.1.1. apakšpunktā minētajā aktivitātē - no kopējās apstiprinātās saistību platības vai apstiprinātās saistību platības lauku bloka līmenī, tad uzskatāms, ka apstiprinātā saistību platība nemainās."

4. Papildināt 13. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "kārtējā gadā" ar vārdiem "salīdzinājumā ar gadu, kad atbalsta pretendents ir uzņēmies saistības".

5. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Ja atbilstoši šo noteikumu 19. punktam kārtējā gadā ir atļauts paplašināt daudzgadu saistības, ievērojot šo noteikumu 13. punktā minētos principus, tad attiecībā uz platību paplašināšanu netiek piemērota šo noteikumu 12. punktā minētā prasība."

6. Papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Atbalsta pretendents daudzgadu saistības var pārveidot, atsakoties no vienām saistībām un uzņemoties citas saistības par attiecīgo platību, saskaņā ar regulas Nr. 807/2014 14. panta 1. punktu šādos gadījumos:

14.1 1. saistības kādā no šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajām aktivitātēm pilnībā vai daļēji pārveido par saistībām šo noteikumu 2.1.1. apakšpunktā minētajā aktivitātē, ievērojot, ka par nepārveidoto saistību platību daļu saistības tiek turpinātas;

14.1 2. saistības šo noteikumu 2.1.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē pilnībā pārveido par saistībām kādā no šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajām aktivitātēm."

7. Izteikt 26.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.1.3. pļauj vienu reizi gadā, izvēloties augsnes mitruma apstākļiem piemērotu pļaušanas tehniku. Nopļauto zāli neatstāj izklaidus, to savāc līdz kārtējā gada 15. septembrim;".

8. Papildināt 31.1. apakšpunktu aiz vārdiem "principus un prasības" ar vārdiem un skaitli "attiecīgā šo noteikumu 28. punktā minētā kultūrauga audzēšanai konkrētajā laukā".

9. Papildināt 31.2. apakšpunktu aiz vārdiem "metodes dārzkopībā" ar vārdiem un skaitli "pārbaudes brīdī nodrošinot vismaz minimālo attiecīgā šo noteikumu 28. punktā minētā kultūrauga audzēšanas biezību (atbalsttiesīgo augu skaitu) konkrētajā laukā".

10. Papildināt 33. punktu aiz vārda "linus" ar vārdu "kaņepes".

11. Papildināt noteikumus ar 2.4.1 apakšnodaļu šādā redakcijā:

"2.4.1 Atbalsta piešķiršana aktivitātē
"Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei
"

37.1 Aktivitātes atbalsttiesīgā platība saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 28. panta 2. punktu ir lauksaimniecības zeme, kurā audzē:

37.1 1. tīrsējā facēliju, griķus, sinepes, citus kultivētus nektāraugus, garšaugus un kultivētus ārstniecības augus, kā arī tādus tauriņziežus kā esparsete, amoliņš, ragainais vanagnadziņš, baltais āboliņš, sarkanais āboliņš un bastarda āboliņš;

37.1 2. savstarpējā maisījumā (sajaucot sēklas un sējot vienlaidus vai sējot un stādot slejās) garšaugus un kultivētus ārstniecības augus vai citus kultivētus nektāraugus;

37.1 3. pasējā tauriņziežus sinepēm vai facēlijai, vai griķiem.

37.2 Atbalsta pretendents saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 28. panta 2. punktu ir lauksaimnieks, kas veic lauksaimniecisko darbību un saimniecībā uzsāk audzēt šo noteikumu 37.1 punktā minētos kultūraugus.

37.3 Atbalstu var saņemt, ja kārtējā gadā atbalstam pieteikta vismaz vienu hektāru liela atbalsttiesīgā platība, ko veido vismaz 0,3 hektārus lieli lauki, kuros aug šo noteikumu 37.1 punktā minētie kultūraugi.

37.4 Atbalsta pretendents, piesakoties uz atbalstu, uzņemas šādas piecu gadu saistības:

37.4 1. nodrošina, ka ik gadu tiek deklarēti vismaz trīs dažādi atbalsttiesīgie augi (iesniegumā norādīti vismaz trīs dažādi kultūraugu kodi) un vismaz vienā laukā tiek audzēts kāds no atbalsttiesīgajiem tauriņziežiem, tostarp tauriņzieži, kas sēti pasējā sinepēm, facēlijai vai griķiem;

37.4 2. nodrošina vismaz vienu bišu saimi uz 0,5 hektāriem pie katra atbalsttiesīgā lauka vai tajā tā ziedēšanas fāzē (no brīža, kad uzziedējuši vismaz 10 procentu atbalsttiesīgo augu, līdz brīdim, kad turpina ziedēt vismaz 90 procentu atbalsttiesīgo augu) ne vairāk kā 200 metru attālumā no atbalsttiesīgās platības robežas;

37.4 3. nodrošina, lai bišu saimes būtu reģistrētas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību, un stropi marķēti atbilstoši Lauksaimniecības datu centra piešķirtajam ganāmpulka numuram;

37.4 4. atbalsttiesīgos augus audzē vismaz līdz 15. septembrim. Atbalsttiesīgos augus pēc to noziedēšanas pieļaujams sasmalcināt un augu atliekas iestrādāt augsnē pirms 15. septembra, ja atbilstošo platību sagatavo ziemāju sējai kārtējā sezonā;

37.4 5. atbalsttiesīgajā platībā nelieto augu aizsardzības līdzekļus;

37.4 6. kārto lauku vēsturi, norādot tajā darbības, kas apliecina saistību prasību izpildi (atbalsttiesīgo auga veidu, sēšanas vai stādīšanas datumu, ziedēšanas sākumu un beigas, bišu saimju skaitu, to atvešanas un aizvešanas datumu no atbalsttiesīgās platības, augu novākšanas laiku un veidu pēc to noziedēšanas, kā arī citu būtisku informāciju).

37.5 Atbalsta apmērs par vienu atbalsttiesīgās platības hektāru ir 89 euro.

37.6 Par attiecīgo platību nevar vienlaikus saņemt atbalstu šo noteikumu 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. un 2.2. apakšpunktā minētajā aktivitātē un normatīvajos aktos par tiešo maksājumu piešķiršanu lauksaimniekiem noteikto brīvprātīgu saistīto atbalstu par proteīnaugiem, brīvprātīgu saistīto atbalstu par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām un brīvprātīgu saistīto atbalstu par sertificētu labības sēklu.

37.7 Atbalsta pretendents, piesakoties uz šo noteikumu 2.1.4. apakšpunktā minēto atbalstu, norāda:

37.7 1. bišu saimju ganāmpulka numuru un bišu saimju skaitu, kas tiks ganītas atbalsttiesīgajā platībā;

37.7 2. vai viņš ir minēto bišu saimju īpašnieks vai arī atbalsttiesīgajā platībā tiks turētas citam lauksaimniekam piederošas bišu saimes."

12. Svītrot 48. punktā vārdu "sinepes".

13. Izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Atbalsta pretendents, kura saimniecībā atbilstoši Lauksaimniecības datu centra datubāzē pieejamai informācijai laikposmā no 15. maija līdz 15. septembrim vidēji ir vismaz 20 bioloģiski sertificētas bišu saimes, kārtējā gadā var pretendēt uz šo noteikumu 52. punktā minēto atbalstu par bišu saimi, ja:

50.1. Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā viņš ir norādījis, ka vēlas saņemt maksājumu par bioloģiski sertificētām bišu saimēm;

50.2. uzņemas vai turpina saistības kādā no šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētā pasākuma aktivitātēm;

50.3. izpilda šo noteikumu 51. punktā minētās prasības."

14. Papildināt noteikumus ar 61.1 punktu šādā redakcijā:

"61.1 Atbalsta pretendents ir tiesīgs saņemt atbalstu par tādu meža zemes platību, kuras inventarizācija ir veikta atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizācijas kārtību un kuras inventarizācijas dati ir iekļauti meža valsts reģistrā ne vēlāk kā līdz normatīvajos aktos noteiktajam vienotā iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām, ja atbalsts par šo platību pieteikts iepriekšējā gadā un inventarizācijas dati bija iekļauti meža valsts reģistrā šo noteikumu 61.3. apakšpunktā noteiktajā termiņā."

15. Izteikt 68. punktu šādā redakcijā:

"68. Ja atbalsta pretendenta platība, par kuru saņem atbalstu, pārsniedz 100 hektāru, un tā atrodas šo noteikumu 2.4.1. apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanas teritorijā, atbalstam saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 31. panta 4. punkta pirmo daļu piemēro šādu samazinājumu:

68.1. 10 procentu - platībai no 100,01 līdz 500 hektāriem;

68.2. 20 procentu - platībai no 500,01 līdz 1000 hektāriem;

68.3. 30 procentu - platībai no 1000,01 līdz 1500 hektāriem;

68.4. 40 procentu - platībai no 1500,01 hektāra un vairāk."

16. Izteikt 71. punktu šādā redakcijā:

"71. Lai pieprasītu atbalstu šo noteikumu 2. punktā minētajos pasākumos, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz vienoto iesniegumu atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem."

17. Papildināt noteikumus ar 71.1 punktu šādā redakcijā:

"71.1 Ja Lauku atbalsta dienests pieprasa papildu informāciju par iesniegtajiem dokumentiem vai atbilstību atbalsta saņemšanas nosacījumiem, lauksaimnieks 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas rakstiski iesniedz attiecīgo informāciju un, ja nepieciešams, pievieno papildu dokumentus. Ja Lauku atbalsta dienests pieprasīto informāciju nesaņem, atbalstu nepiešķir vai to samazina par to maksājuma vienību, par kuru nav saņemta pieprasītā informācija."

18. Aizstāt 77. punktā skaitli "75" ar skaitli "85".

19. Papildināt 90.1. apakšpunktu aiz skaitļa "26.1.1." ar skaitli "37.4 3.".

20. Papildināt noteikumus ar 95. un 96. punktu šādā redakcijā:

"95. 2016. gadā atbalsta pretendents var uzņemties jaunas daudzgadu saistības, kā arī paplašināt vai pagarināt esošās daudzgadu saistības šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minētajām aktivitātēm pieejamā finansējuma apmērā.

96. Šo noteikumu 8. pielikuma 2.4. apakšnodaļā minētās prasības piemēro arī šo noteikumu 2.2.1. un 2.2.2. apakšpunktā minētajiem apakšpasākumiem par 2015. gadu."

21. Izteikt 2. pielikuma 4. punktu šādā redakcijā:

"4. 1630*_2;
6100; 6110*_1; 6110*_2;
6230*_3;
2130*_1; 2130*_2; 2130*_3;
2190_1; 6410_5;
2320_1; 2320_2;
2330_1;
4010_1; 4010_2;
4030_1; 4030_2;
5130*_1; 5130*_2;
6530*_2; 6450_4;
7230_1; 7230_2"

22. Papildināt 3. pielikuma 2. nodaļas 27. punktu aiz vārda "Broilers" ar vārdiem "pērļu vistiņa".

23. Svītrot 3. pielikuma 2. nodaļas 30. punktā vārdus "pērļu vistiņa".

24. Izteikt 5. pielikuma 2. nodaļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Augkopības saimniecībā:
2.1. ievēro augu maiņu saskaņā ar Regulas 834/2007 12. panta 1. punkta "b" apakšpunktu
2.2. audzē tauriņziežus vismaz 20 procentu apmērā no saimniecībā apsaimniekojamās aramzemes, ieskaitot tauriņziežus zālājos un pasējā"

25. Izteikt 6. pielikumu šādā redakcijā:

"6. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 7. aprīļa
noteikumiem Nr. 171

Bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas atzinums

 

Kontroles institūcijas Nr.

 
1. Iesnieguma numurs
2. Klienta reģistrācijas numurs  
3. Personas kods vai reģistrācijas numurs  
4. Komercdarbības (uzņēmējdarbības) forma  
5. Komersanta firma (uzņēmuma nosaukums)  
6. Vārds, uzvārds  
7. Klienta pārstāvis  

Kopējais atzinums par saimniecību (atzīmē atbilstošo ar X):

  Atbilst prasībām - neatbilstības nav konstatētas (aizpilda tikai otrajā tabulā prasīto informāciju)
  Atbilst prasībām - ir konstatētas dažas neatbilstības (aizpilda pirmajā tabulā prasīto informāciju par to lauku, kurā konstatēta kāda no neatbilstībām, un otrajā tabulā prasīto informāciju)

1. tabula

Nr.
p.k.

Pretendenta dati (aizpilda LAD)

Konstatētie dati (aizpilda kontroles institūcija)

bloka Nr.

lauka Nr.

platība (ha)

kultūras kods

platība (ha)

kultūras kods

norāde par platības atbilstību vai neatbilstību

piezīmes (norāda neatbilstības saskaņā ar 5. pielikumu)

2. tabula

Nr.
p. k.

Konstatētie dati (aizpilda kontroles institūcija)

Pārbaudītā prasība

Konstatējums

Atbilstošo atzīmē ar "X"

1. Bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā ietverta(-as) visas saimnieciskās vienības  
daļa saimnieciskās vienības - tikai visa saimniecības zeme  
daļa saimnieciskās vienības - daļa saimniecības zemes  
2. Atbalsta pretendents ir savvaļas ārstniecības augu vācējs  
valsts zinātniskā institūcija  
biškopis, kam ir vismaz 20 sertificētas bišu saimes  
pārējie  
3. Atbalsta pretendents pirmo reizi sāk izmantot bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes (pretendenta vadītā saimniecība pirms pirmā vērtēšanas gada nav bijusi ietverta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā arī tad, ja pretendents daļēji vai pilnībā ir pārņēmis saistības no tāda pretendenta saimniecības, kura ir bijusi ietverta bioloģiskās lauksaimniecības kontroles sistēmā) atbilst aktivitātei ar pasākuma kodu 11.1.  
Atbalsta pretendents ir guvis iepriekšēju pieredzi bioloģiskās lauksaimniecības prakses un metodes izmantošanā atbilst aktivitātei ar pasākuma kodu 11.2.  
4. Noteikumu 5. pielikumā ietvertās augkopības prasības augkopības prasības izpildītas pilnībā  
augkopības prasības izpildītas ar nebūtiskām atkāpēm  
augkopības prasības izpildītas daļēji  
augkopības prasības nav izpildītas  

   

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 

(datums)

   

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 

(datums)"

26. Izteikt 7. pielikuma 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Gulbenes novads Beļavas pagasts 13.2. 3
    Daukstu pagasts 13.2. 2
    Druvienas pagasts 13.2. 3
    Galgauskas pagasts 13.2. 3
    Gulbenes pilsēta 13.2. 2
    Jaungulbenes pagasts 13.2. 3
    Lejasciema pagasts 13.2. 3
    Litenes pagasts 13.2. 3
    Lizuma pagasts 13.2. 3
    Līgo pagasts 13.2. 2
    Stāmerienas pagasts 13.2. 3
    Stradu pagasts 13.2. 2
    Tirzas pagasts 13.2. 3
    Rankas pagasts 13.2. 3"

27. Izteikt 8. pielikuma 1. nodaļu šādā redakcijā:

"1. Prasības un par pārkāpumiem piemērojamās sankcijas

Izpildāmās prasības atbilstoši to veidiem sadalījumā pa Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" punktiem (apakšpunktiem) un pārkāpumiem atbilstošās sankcijas

Aktivitātes kods

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

11.1.

11.2.

12.2.

13.2.

13.3.

Noteikti lauku attīstības programmā atbilstības kritēriji noteikumu punkts, apakšpunkts

22., 23., 24.

28., 29., 30.

33., 34., 35.

37.1, 37.2, 37.3

38., 39., 40.

38., 39., 40.

56., 57., 58., 61.

63., 64., 65.1.

63., 64., 65.2.

sankcija 1) Saistības neuzņemas.
2) Ja pārkāpumu konstatē kādā no daudzgadu saistību gadiem, tad atbalstu pilnībā atsauc
saistības noteikumu punkts, apakšpunkts

26.1., 26.2., 26.3.,* 26.4.

31.

36.

37.4 1.; 37.4 2.; 37.4 3.; 37.4 4.; 37.4 5.; 37.4 6.*

44.1.,* 44.2., 44.3.

44.2., 44.3.

nav

66.*

66.*

sankcija 1) Kārtējā gadā par attiecīgo vienību atbalstu pilnībā atsaka.
2) Ja daudzgadu saistību periodā pārkāpums par attiecīgo platību atkārtojas divus gadus pēc kārtas, tad daudzgadu saistības pilnībā atsauc un atbalsta saņēmējs visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalstu atmaksā

Piezīme.* Tiek piemērotas atbilstošas specifiskās sankcijas, kas noteiktas šā pielikuma 2. daļā.

citi pienākumi noteikumu punkts

11.

nav

46.

46.

nav

sankcija Daudzgadu saistības pilnībā atsauc, un atbalsta saņēmējs visu par attiecīgo lauku iepriekš saņemto atbalstu atmaksā Kārtējā gadā atbalstu daļēji atsaka, ņemot vērā konstatēto neatbilstību:
1) 1 % apmērā, ja konstatētas nebūtiskas atkāpes;
2) 3 % apmērā, ja konstatētas daļējas atkāpes;
3) 5 % apmērā, ja prasība nav izpildīta
Kārtējā gadā atbalstu daļēji atsaka, ņemot vērā konstatēto neatbilstību:
1) 1 % apmērā, ja konstatētas nebūtiskas atkāpes;
2) 3 % apmērā, ja konstatētas daļējas atkāpes;
3) 5 % apmērā, ja prasība nav izpildīta
citi pienākumi, kas noteikti valsts normatīvajos aktos noteikumu punkts

nav

55.

55.

nav

sankcija Kārtējā gadā par neatbilstošo lauku atbalstu pilnībā atsaka Kārtējā gadā par neatbilstošo lauku atbalstu pilnībā atsaka
valsts atbalsta prasības noteikumu punkts

nav

61.6.

nav

sankcija

atbalstu atsaka

citi obligātie standarti lauksaimnieciskās darbības kritēriji un savstarpējās atbilstības prasības noteikumu apakšpunkts 6.1. apakšpunkts
sankcija Kārtējā gadā piemēro administratīvo sodu atbilstoši šo noteikumu 72. punktā noteiktajam
minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas prasības un citas obligātās prasības noteikumu apakšpunkts 6.2. apakšpunkts un 1. pielikums
sankcija Atbalstu pilnībā atsaka vai pilnībā atsauc par to periodu, kurā prasība nav ievērota"

28. Izteikt 8. pielikuma 2.1. apakšnodaļas 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

"2.

Atbalsta pretendents daudzgadu saistību periodā nav iesniedzis kārtējā gada vienoto iesniegumu Kārtējā gadā atbalstu pilnībā atsaka.

Saistības uzskata par pārtrauktām, un visu par konkrēto platību iepriekš saņemto atbalstu pilnībā atsauc, izņemot gadījumus, kad pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma atbalsta pretendents rakstiski ir apliecinājis, ka turpinās daudzgadu saistības, ko ir uzņēmies, norādot saistību platības atrašanās vietu un daudzumu, un kārtējā gadā:

a) aktivitātē ar pasākuma kodu 10.1.1., 10.1.3. un 10.1.4. ir izpildījis atbilstības un saistību prasības, un to apliecina kontroles ziņojuma dati par izlases veidā uz vietas veiktajām pārbaudēm,

b) aktivitātē ar pasākuma kodu 10.1.2. ir izpildījis atbilstības un saistību prasības, un to apliecina Valsts augu aizsardzības dienesta dati,

c) aktivitātē ar pasākuma kodu 11.1. un 11.2. ir izpildījis atbilstības un saistību prasības, un to apliecina kontroles institūciju dati.

Ja daudzgadu saistību periodā konstatē atkārtotu pārkāpumu, atbalstu pilnībā atsauc un atbalsta saņēmējs visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalstu atmaksā

3.

Atbalsta pretendents daudzgadu saistību periodā ir iesniedzis kārtējā gada vienoto iesniegumu, bet tajā nav atzīmējis atbalstu nevienā no pasākumiem Kārtējā gadā atbalstu pilnībā atsaka.

Saistības uzskata par pārtrauktām, un visu par konkrēto platību iepriekš saņemto atbalstu pilnībā atsauc, izņemot gadījumus, kad pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma atbalsta pretendents rakstiski ir apliecinājis, ka turpinās daudzgadu saistības, ko ir uzņēmies, norādot saistību platības atrašanās vietu un daudzumu, un:

a) aktivitātē ar pasākuma kodu 10.1.1., 10.1.3. un 10.1.4. ir izpildījis atbilstības un saistību prasības, un to apliecina kontroles ziņojuma dati par izlases veidā uz vietas veiktajām pārbaudēm,

b) aktivitātē ar pasākuma kodu 10.1.2. ir izpildījis atbilstības un saistību prasības, un to apliecina Valsts augu aizsardzības dienesta dati,

c) aktivitātē ar pasākuma kodu 11.1. un 11.2. ir izpildījis atbilstības un saistību prasības, un to apliecina kontroles institūciju dati.

Ja attiecīgajam pasākumam piesakās pēc Lauku atbalsta dienesta atgādinājuma, uzskatāms, ka atbalsta pretendents šim pasākumam ir pieteicies 15. jūnijā un atbalsta apmēru daļēji atsaka saskaņā ar regulu Nr. 640/2014.

Ja daudzgadu saistību periodā konstatē atkārtotu pārkāpumu, atbalstu pilnībā atsauc un atbalsta saņēmējs atmaksā visu par attiecīgo platību iepriekš saņemto atbalstu"

29. Papildināt 8. pielikuma 2. nodaļu ar 2.3. un 2.4. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"2.3. Aktivitātes kods 10.1.3.

Nr.
p.k.

Konstatētā neatbilstība

Piemērojamā sankcija

1. Atbalsta pretendents precizē (aizstāj) kādu no atbalstam pieteiktajiem laukiem ar citu platību Pirms Lauku atbalsta dienesta veiktās pārbaudes saimniecībā uz vietas pārkāpumu nepiemēro.

Pēc Lauku atbalsta dienesta veiktās pārbaudes saimniecībā uz vietas, kuras laikā ir konstatēti pārkāpumi, par jaunajām platībām, ar kurām aizstātas sākotnējās platības, kārtējā gadā atbalstu pilnībā atsaka, saistības par platību turpina

2.4. Aktivitātes kods 11.1. un 11.2.

Nr.
p.k.

Konstatētā neatbilstība

Piemērojamā sankcija

1.

Atbalsta pretendents laikposmā no 15. maija līdz 15. septembrim nav aktualizējis Lauksaimniecības datu centrā datus par bišu saimju faktisko stāvokli saimniecībā, tāpēc to skaits atšķiras no Lauku atbalsta dienesta pārbaudē uz vietas konstatētā bišu saimju skaita Aprēķinot atbalstu par bioloģiski sertificētām bišu saimēm, Lauku atbalsta dienests veic Lauksaimniecības datu centrā iesniegto datu pārrēķinu, ņemot vērā pārbaudē uz vietas konstatēto. Ja vidējais bišu saimju skaits pēc pārrēķina ir:

1) lielāks nekā Lauksaimniecības datu centra dati, maksājumu aprēķinam izmanto Lauksaimniecības datu centra datus, nepiemērojot administratīvo sodu;

2) mazāks nekā Lauksaimniecības datu centra dati, maksājumu aprēķinam izmanto Lauku atbalsta dienesta datus, vienlaikus piemērojot administratīvo sodu par pārdeklarāciju saskaņā ar regulas Nr. 640/2014 31. pantu"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 "Noteikumi par valsts un Eiropas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 153Pieņemts: 08.03.2016.Stājas spēkā: 18.03.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 54, 17.03.2016. OP numurs: 2016/54.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
280980
18.03.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)