Teksta versija
UZMANĪBU! Vietnei pielāgotais Google meklētājs (ātrais meklētājs) meklēšanas rezultātos šobrīd neietver daļu tiesību aktu. Problēma tiek risināta, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka tiešā veidā Google meklētāja darbību ietekmēt nevaram. Aicinām izmantot vietnes izvērsto meklētāju.
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Lauku atbalsta dienesta likums
I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) valsts atbalsts — valsts finansiāla palīdzība, kuras mērķis ir paaugstināt lauksaimniecībā un laukos nodarbināto fizisko un juridisko personu konkurētspēju;

2) Eiropas Savienības atbalsts — Eiropas Savienības finansiāla palīdzība, kuras mērķis ir paaugstināt lauksaimniecībā un laukos nodarbināto fizisko un juridisko personu konkurētspēju;

3) akreditācija — lēmuma pieņemšana par Lauku atbalsta dienesta atbilstību struktūras, darbības un finanšu kontroles akreditācijas kritērijiem;

4) sertificējošā institūcija — neatkarīga un kompetenta trešā persona, kura ar atzinumu apliecina Lauku atbalsta dienesta atbilstību akreditācijas kritērijiem un veic ikgadēju ārējo auditu;

5) iekšējais audits — iestādes iekšējās kontroles sistēmas novērtēšana nolūkā sniegt ieteikumus šīs sistēmas uzlabošanai, lai nodrošinātu efektīvu valsts pārvaldes darbību;

6) ārējais audits — sertificējošās institūcijas veikts iestādes darbības efektivitātes un finanšu izlietojuma novērtējums;

7) (izslēgts ar 16.12.2004. likumu).

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.03.2003. un 16.12.2004. likumu, kas stājas spēkā 11.01.2005.)

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir nodrošināt vienotu lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšanas sistēmu valstī.

II nodaļa
Lauku atbalsta dienesta funkcijas
un finansēšanas avoti

(Nodaļas nosaukums 07.04.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

3.pants. Lauku atbalsta dienests

(1) Lauku atbalsta dienests (turpmāk — Dienests) ir Zemkopības ministrijas padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas atbild par vienotu valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta politikas realizāciju valstī, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā un pilda citas ar lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas.

(2) (Izslēgta ar 07.04.2004. likumu)

(3) (Izslēgta ar 07.04.2004. likumu)

(4) (Izslēgta ar 07.04.2004. likumu)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.04.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

3.1 pants. Elektroniskā pieteikšanās sistēma

(1) Lai uzlabotu valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta pārraudzības efektivitāti, Dienests izveido un uztur speciālo tiešsaistes formu — elektronisko pieteikšanās sistēmu.

(2) Dienests nodrošina atbalsta pretendentam pieeju elektroniskajai pieteikšanās sistēmai, izmantojot Dienesta izsniegtos lietotāja autentifikācijas līdzekļus vai Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošā valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas personas identifikācijas risinājumu.

(3) Atbalsta pretendenti iesniegumu valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai, kā arī tam pievienotos dokumentus Dienestam iesniedz, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu, ja vien attiecīgā atbalsta piešķiršanas kārtību reglamentējošajos normatīvajos aktos nav paredzēts, ka iesniegumu iesniedz papīra formā. Ja dokuments ir iesniegts, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu, šim dokumentam ir juridisks spēks arī tad, ja tajā nav rekvizīta "paraksts".

(07.12.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.01.2018.)

4.pants. Dienesta funkcijas

(1) Dienests savas kompetences ietvaros pilda šādas funkcijas:

1) administrē valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai [pieņem un izvērtē iesniegumus (projektus) atbalsta saņemšanai, pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, lemj par atbalsta izmaksu vai atteikumu to izmaksāt un veic izmaksātā atbalsta uzskaiti un izlietošanas kontroli];

2) pieprasa no fiziskajām un juridiskajām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistru un datubāzu uzturēšanai nepieciešamo informāciju;

3) izsniedz normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, apliecinājumus un speciālās atļaujas (licences);

4) pārstāv nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotāju intereses tiesā;

5) iesniedz tiesā prasības, kas izriet no fizisko un juridisko personu saistībām attiecībā uz valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta izlietošanu, ja tas tiek darīts neatbilstoši normatīvajiem aktiem;

6) likumā noteiktajos gadījumos izskata administratīvo pārkāpumu lietas un uzliek administratīvos sodus;

7) īsteno intervences pasākumus lauksaimniecības produktu tirgū;

8) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā administrē lauksaimniecības produktu un pārstrādāto lauksaimniecības produktu ārējās tirdzniecības režīmu;

9) (izslēgts ar 07.12.2017. likumu);

10) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā administrē augkopības produkcijas kvotas;

11) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz informāciju Eiropas Komisijai.

(2) Dienests ir atbrīvots no tiesas izdevumiem prasībās, kas izriet no fizisko un juridisko personu saistībām attiecībā uz valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta izlietošanu, ja tas tiek darīts neatbilstoši normatīvajiem aktiem. Piedziņa šajos gadījumos tiek veikta par labu valstij.

(12.06.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.12.2017. likumu, kas stājas spēkā 03.01.2018. Grozījums par pirmās daļas 6. punkta izslēgšanu tiks iekļauts likuma redakcijā uz attiecīgu grozījumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā spēkā stāšanās dienu. Sk. pārejas noteikumu 11. punktu)

5.pants. Dienesta funkciju veikšanai nepieciešamie finansēšanas avoti

(1) Dienestam deleģēto valsts pārvaldes funkciju finansēšanas avoti ir šādi:

1) valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem;

2) ieņēmumi no Dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par maksas pakalpojumiem;

3) dāvinājumi, ziedojumi un ārvalstu neatmaksājamā tehniskā palīdzība.

(2) Intervences pasākumu finansēšanai izmanto šim mērķim paredzētos valsts budžeta līdzekļus. Intervencē iepirkto produktu realizācijas ieņēmumi izmantojami, lai turpmāk finansētu intervences un valsts atbalsta pasākumus lauksaimniecībā.

(20.03.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.04.2004. un 13.03.2008. likumu, kas stājas spēkā 27.03.2008.)

6.pants. Zemkopības ministra kompetence

(Izslēgts ar 07.04.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

III nodaļa
Dienesta amatpersonu un darbinieku tiesības

(Nodaļas nosaukums 07.04.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

7.pants. Dienesta amatpersonas un darbinieki

(Izslēgts ar 07.04.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

8.pants. Dienesta amatpersonu pienākumi

(Izslēgts ar 07.04.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

9.pants. Dienesta direktors

(Izslēgts ar 07.04.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

10.pants. Pārvaldes vadītājs

(Izslēgts ar 07.04.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

11.pants. Dienesta amatpersonu un darbinieku tiesības

Uzraugot valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu regulējošo normatīvo aktu izpildi, kā arī pildot citas šajā likumā noteiktās Dienesta funkcijas, tā amatpersonas savas kompetences ietvaros:

1) pārbauda, vai tiek ievērotas normatīvo aktu prasības;

2) aptur vai aizliedz tās darbības, ar kurām tiek pārkāpti normatīvie akti;

3) pieņem lēmumus, sniedz atzinumus un izdod rīkojumus, izskata materiālus par Dienesta kompetencē esošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

4) pieprasa un saņem bez maksas no fiziskajām un juridiskajām personām rakstveida informāciju, kas nepieciešama valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai, kā arī iepazīstas ar attiecīgajiem dokumentiem.

IV nodaļa
Dienesta amatpersonu lēmumu izpilde
un to apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

(Nodaļas nosaukums 20.03.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2003. Sk. pārejas noteikumus.)

12.pants. Dienesta amatpersonu prasību izpilde

Dienesta amatpersonu pieņemtie lēmumi un izdotie rīkojumi likumā noteiktās kompetences ietvaros ir obligāti Dienesta kontrolei un uzraudzībai pakļautajām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras pretendē uz valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu un kurām tas ir piešķirts.

12.1 pants. Dienesta izdotā dokumenta paziņošana

(1) Dienests par izdoto dokumentu paziņo atbalsta pretendentam, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu, izņemot šā panta trešajā daļā noteikto gadījumu, un vienlaikus nodrošina attiecīgās saziņas un dokumenta pieejamību oficiālās elektroniskās adreses kontā tam atbalsta pretendentam, kuram ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.

(2) Dienesta informācijas sistēmā elektroniski izveidotais lēmums par atbalsta pretendenta iesniegumu valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai un ar to saistītie dokumenti ir saistoši bez amatpersonas paraksta. Šādā gadījumā uz lēmuma par atbalsta pretendenta iesniegumu valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai un ar to saistītajiem dokumentiem ir norāde "Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta".

(3) Atbalsta pretendentam — fiziskajai personai, kas neveic saimniecisko darbību, — ir izvēles tiesības saņemt Dienesta izdotos dokumentus elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai papīra dokumenta veidā.

(07.12.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.01.2018. Sk. pārejas noteikumu 10. punktu)

13.pants. Dienesta amatpersonu izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

Dienesta amatpersonu izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt un pārsūdzēt saskaņā ar Administratīvā procesa likumu šādā kārtībā:

1) pārvaldes struktūrvienību vadītāju izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgās pārvaldes vadītājam iesniegumu;

2) Dienesta centrālā aparāta struktūrvienību amatpersonu un pārvalžu vadītāju izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt, iesniedzot Dienesta direktoram attiecīgu iesniegumu;

3) Dienesta direktora izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt tiesā.

(20.03.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2003. Sk. pārejas noteikumus.)

V nodaļa
Dienesta akreditācija un atbilstības izvērtēšana

14.pants. Dienesta akreditācija

(1) Zemkopības ministrija akreditē Dienestu to funkciju pildīšanai, kuras nepieciešamas Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai.

(2) Dienesta atbilstību akreditācijai attiecībā uz to funkciju pildīšanu, kuras nepieciešamas Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai, izvērtē saskaņā ar nosacījumiem un kritērijiem, kas ietverti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra regulā (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu un Komisijas 2014. gada 11. marta deleģētajā regulā (ES) Nr. 907/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu (turpmāk - akreditācijas kritēriji).

(3) Pamatojoties uz sertificējošās institūcijas atzinumu, Zemkopības ministrija mēneša laikā pēc sertificējošās institūcijas atzinuma saņemšanas pieņem lēmumu par akreditācijas piešķiršanu Dienestam.

(4) Par Dienesta akreditācijas lēmuma pieņemšanu Zemkopības ministrija rakstveidā informē Eiropas Komisiju.

(12.10.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.12.2017. likumu, kas stājas spēkā 03.01.2018.)

15.pants. Dienesta atbilstības izvērtēšana

(1) Dienesta atbilstību un Dienesta sastādītā gada pārskata kārtējā gada ārējo auditu izvērtē sertificējošā institūcija, ko konkursa kārtībā izraugās Zemkopības ministrija. Sertificējošā institūcija sniedz atzinumu par Dienesta atbilstību akreditācijas kritērijiem.

(2) Sagatavoto atzinumu sertificējošā institūcija iesniedz Zemkopības ministrijai un Eiropas Komisijai.

(3) Dienesta kontroles sistēmas darbība saskaņā ar Komisijas 2014. gada 11. marta deleģētajā regulā (ES) Nr. 907/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu, noteikto ticamības deklarāciju nodrošina akreditācijas kritēriju ievērošanu un maksājumu pamatotību vismaz 98 procentu apjomā no attiecīgajā finanšu gadā Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda vai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ietvaros veikto maksājumu kopsummas.

(12.10.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 13.03.2008. un 07.12.2017. likumu, kas stājas spēkā 03.01.2018.)

16.pants. Pagaidu akreditācija

(1) Ja Dienests neizpilda kādu no akreditācijas kritērijiem, Zemkopības ministrija tam piešķir pagaidu akreditāciju, nosakot termiņu atklāto trūkumu novēršanai.

(2) Ja Dienests noteiktajā termiņā šos trūkumus nenovērš, Zemkopības ministrija anulē Dienestam piešķirto pagaidu akreditāciju un par to informē Eiropas Komisiju.

(12.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.10.2006.)

Pārejas noteikumi

1. Dienests ir Zemkopības ministrijas pakļautībā esošā Lauku atbalsta dienesta tiesību un saistību pārņēmējs.

2. (Izslēgts ar 24.05.2001. likumu, kas stājas spēkā 20.06.2001.)

3. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

4. Lauku atbalsta dienests ir bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra" tiesību un saistību pārņēmējs.

(20.03.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2003.)

5. Bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra" izsniegtās speciālās atļaujas (licences) eksportam un importam ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

(20.03.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2003.)

6. Grozījumi likuma IV nodaļas nosaukumā un 13.pantā attiecībā uz administratīvo aktu apstrīdēšanu stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvā procesa likumu.

(20.03.2003. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 07.04.2004. likumu, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

7. Ar 2003.gada 1.maiju spēku zaudē likums "Par Latvijas labības tirgu un valsts labības rezervi" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 5., 20.nr.; 1997, 16.nr.; 1998, 6.nr.; 1999, 19., 22.nr.; 2000, 12.nr.; 2002, 2.nr.).

(20.03.2003. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2003.)

8. Līdz Lauku atbalsta dienesta nolikuma spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 1.janvārim ir piemērojami Ministru kabineta 2000.gada 24.oktobra noteikumi Nr.366 "Lauku atbalsta dienesta nolikums", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

(07.04.2004. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.05.2004.)

9. Dienesta atbilstība akreditācijai, kas piešķirta attiecībā uz to funkciju pildīšanu, kuras nepieciešamas tāda Eiropas Savienības atbalsta administrēšanai, kas izsniegts uz Eiropas Savienības un Latvijas Republikas līgumu pamata, saglabā spēku līdz attiecīgajos līgumos noteikto saistību pilnīgai izpildei.

(12.10.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 27.10.2006.)

10. Šā likuma 12.1 panta pirmās daļas prasību par saziņas un dokumentu pieejamību oficiālās elektroniskās adreses kontā Dienests piemēro no 2018. gada 1. jūnija attiecībā uz fiziskajām personām un no 2020. gada 1. janvāra — attiecībā uz juridiskajām personām.

(07.12.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.01.2018.)

11. Grozījums par šā likuma 4. panta pirmās daļas 6. punkta izslēgšanu stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

(07.12.2017. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 03.01.2018. Minētais grozījums tiks iekļauts likuma redakcijā uz attiecīgu grozījumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā spēkā stāšanās dienu)

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 6.aprīlī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2000.gada 27.aprīlī
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Lauku atbalsta dienesta likums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 06.04.2000.Stājas spēkā: 28.04.2000.Tēma: Valsts iestādes, civildienests; Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 148/150, 27.04.2000.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 11, 01.06.2000.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
5152
{"selected":{"value":"03.01.2018","content":"<font class='s-1'>03.01.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.01.2018","iso_value":"2018\/01\/03","content":"<font class='s-1'>03.01.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-02.01.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.03.2008","iso_value":"2008\/03\/27","content":"<font class='s-1'>27.03.2008.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.10.2006","iso_value":"2006\/10\/27","content":"<font class='s-1'>27.10.2006.-26.03.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.01.2005","iso_value":"2005\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2005.-26.10.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-10.01.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2003","iso_value":"2003\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2003.-30.04.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.06.2001","iso_value":"2001\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2001.-30.04.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.04.2000","iso_value":"2000\/04\/28","content":"<font class='s-1'>28.04.2000.-19.06.2001.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.01.2018
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)