Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.633

Rīgā 2014.gada 14.oktobrī (prot. Nr.55 38.§)
Autoceļu un ielu būvnoteikumi
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 2.punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. valsts autoceļu (turpmāk – valsts autoceļi), pašvaldību ceļu, ielu, māju ceļu (turpmāk – ceļi un ielas) un komersantu ceļu būvniecības procesa kārtību, būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un atbildīgos būvspeciālistus;

1.2. būvniecības procesam nepieciešamos dokumentus un to saturu;

1.3. būvatļaujā, apliecinājuma kartē un paskaidrojuma rakstā iekļaujamos nosacījumus;

1.4. atkāpju saskaņošanas kārtību;

1.5. būvprojekta ekspertīzes apjomu;

1.6. par būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu atbildīgo institūciju;

1.7. būves konservācijas kārtību;

1.8. būves novietojuma uzmērījumu veikšanas kārtību un kārtību, kādā būve pieņemama pastāvīgā ekspluatācijā;

1.9. būvdarbu garantijas termiņus pēc būves pieņemšanas pastāvīgā ekspluatācijā.

2. Noteikumi attiecas uz jaunu valsts autoceļu, ceļu un ielu, komersantu ceļu būvniecību, kā arī uz esošu valsts autoceļu, ceļu un ielu, komersantu ceļu atjaunošanu, pārbūvi un nojaukšanu.

3. Termini "autoceļš", "ceļš" un "iela" šajos noteikumos tiek lietoti atbilstoši likumā "Par autoceļiem" un Ceļu satiksmes likumā noteiktajai definīcijai.

4. Par šajos noteikumos noteiktā valsts autoceļu būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu atbildīga ir valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi", kas pilda būvvaldes funkcijas (turpmāk – valsts autoceļu būvvalde), bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā minētajā gadījumā par būvdarbu kontroli un tiesiskumu atbildīgs ir Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – birojs).

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

5. Šajos noteikumos noteikto ceļu un ielu, kā arī komersantu ceļu būvniecības (turpmāk – būvniecība) procesa kontroli un tiesiskumu nodrošina institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas:

5.1. Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" un "c" apakšpunktā un 1.1 punktā minētajos gadījumos – birojs;

5.2. citos gadījumos – attiecīgās administratīvās teritorijas būvvalde.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 334 redakcijā)

6. (Svītrots ar MK 20.03.2018. noteikumiem Nr. 167)

7. (Svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

2. Valsts autoceļu būvnoteikumi

(Sadaļa MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

2.1. Būvniecības iecere

(Nodaļa MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

8. Valsts autoceļa vai tā posma jaunai būvniecībai vai pārbūvei ir nepieciešama būvatļauja. Būvatļaujā valsts autoceļu būvvalde ietver būvniecības iesnieguma 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.1. 2.7.2. apakšpunktā, 4. un 7. punktā norādīto informāciju par būvniecības ieceri, kā arī būvatļaujas nosacījumus un to izpildes termiņus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

9. Valsts autoceļa vai tā posma atjaunošanai vai nojaukšanai ir nepieciešama apliecinājuma karte (8. pielikums).

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

10. Valsts autoceļa vai tā posma vienkāršotai atjaunošanai un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (izņemot ceļa zīmes, aizsargbarjeras, signālstabiņus un horizontālo un vertikālo apzīmējumu) būvniecībai nepieciešams paskaidrojuma raksts (6. pielikums).

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

11. Par ceļa zīmju, aizsargbarjeru, signālstabiņu un horizontālo un vertikālo apzīmējumu būvniecību nav jāinformē valsts autoceļu būvvalde. Par pabeigtiem būvdarbiem būvdarbu veicējs piecu darbdienu laikā informē valsts autoceļu būvvaldi, iesniedzot paziņojumu, kuram pievienots novietojuma plāns.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

12. Valsts autoceļa vienkāršota atjaunošana šo noteikumu izpratnē ir:

12.1. seguma atjaunošana autoceļu posmos, kuros vidējais smago transportlīdzekļu skaits vienā joslā diennaktī nepārsniedz 500 transportlīdzekļus un atjaunojamā posma kopējais garums nepārsniedz 10 kilometrus, ietverot tikai šādus darbus:

12.1.1. asfaltbetona seguma atjaunošanai – plaisu aizpildīšana, profila un iesēdumu labošana ar izlīdzinošo frēzēšanu, profila un iesēdumu labošana ar asfaltbetonu (nepārsniedzot 30 % vai 20 000 m2 no posma laukuma), nomaļu uzpildīšana, profilēšana, blīvēšana, seguma apstrāde ar virsmas apstrādes metodi, kas paredz ne vairāk kā divu šķembu kārtu uzklāšanu;

12.1.2. nesaistītu minerālmateriālu segumu atjaunošanai – ceļa klātnes sagatavošana, profilēšana, iesēdumu un profila labošana ar nesaistītu minerālmateriālu, nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība apjomā līdz 500 m3/km;

12.2. ūdens novadīšanas sistēmas un zemes klātnes atjaunošana, kas ietver darbus, kuros rakšanas dziļums nepārsniedz 30 cm;

12.3. tilta nestspēju neietekmējošu konstruktīvo elementu atjaunošana, ietverot tikai šādus darbus:

12.3.1. deformācijas šuvju atjaunošana;

12.3.2. margu atjaunošana;

12.3.3. ietvju atjaunošana;  

12.3.4. seguma atjaunošana;

12.3.5. ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana;

12.3.6. betona konstrukciju atjaunošana;

12.3.7. konstrukciju aizsargpārklājuma atjaunošana;

12.3.8. uzbēruma un krastu nostiprinājumu atjaunošana.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

13. Būvniecības iesniegums, paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte vai paziņojums nav nepieciešams:

13.1. avāriju un bojājumu seku (arī bojājumu, kas radušies dabas stihijas, noziedzīgu nodarījumu un citu neparedzētu apstākļu dēļ) novēršanai;

13.2. visu veidu satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem, kas tiek uzstādīti uz laiku līdz sešiem mēnešiem;

13.3. ikdienas uzturēšanas darbiem.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

14. Lai saņemtu būvatļauju, būvniecības ierosinātājs iesniedz valsts autoceļu būvvaldē būvniecības iesniegumu (7. pielikums), kurā iekļauj šādu informāciju:

14.1. būvniecības ierosinātājs;

14.2. valsts autoceļa maršruts (nozīme, indekss, nosaukums, posma adrese (km));

14.3. plānotais būvprojekta nosaukums;

14.4. plānotais būvniecības veids (jauna būvniecība vai pārbūve);

14.5. valsts autoceļu būvniecībā plānotais lietošanas veids (autoceļš, tilts, tunelis, caurteka, gājēju vai velosipēdu ceļš);

14.6. ziņas par zemes gabalu (nekustamā īpašuma kadastra numurs un zemes vienības kadastra apzīmējums);

14.7. valsts autoceļa esošie un plānotie galvenie tehniskie rādītāji (garums, platums, laukums, augstums to esošajās un plānotajās mērvienībās);

14.8. plānotais būvniecības kalendāra plāns (gada ceturkšņa detalizācijā);

14.9. būvniecībā plānotie galvenie būvdarbu veidi un būvizstrādājumi (jauna grants pamata un asfaltbetona seguma būvniecība, divkārtu virsmas apstrāde ar ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanu);

14.10. plānotais kapitālieguldījumu kalpošanas ilgums (gadi);

14.11. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549).

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

15. Ja valsts autoceļa pieņemšana ekspluatācijā paredzēta pa kārtām, būvniecības iesniegumā (7. pielikums) iekļauj sadalījumu pa kārtām, norādot valsts autoceļa posmu robežas un kārtu secību.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

16. Ja valsts autoceļa vai tā posma jauna būvniecība vai pārbūve paredzēta ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas vai sarkano līniju robežām, būvniecības iesniegumam (7. pielikums) papildus pievieno būvprojektu minimālā sastāvā, kurā ietver:

16.1. valsts autoceļa vai tilta galvenos tehniskos parametrus;

16.2. informāciju par būvniecībai nepieciešamo zemi un zemes iegādes risinājumiem;

16.3. dokumentus, kas nepieciešami būvniecības ieceres publiskai apspriešanai (ja tā ir nepieciešama).

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

17. Ierosinot valsts autoceļa, tā posma vai atsevišķa elementa atjaunošanu vai nojaukšanu, būvniecības ierosinātājs iesniedz valsts autoceļu būvvaldē apliecinājuma kartes (8. pielikums) I daļu, kurai pievieno:

17.1. valsts autoceļu tīkla pārlūka kartes izdruku ar objekta novietojuma shēmu (tiltam – plānu, kopskatu);

17.2. trases plānu atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500 līdz M 1:2000 (ja paredzēta nojaukšana);

17.3. skaidrojošu aprakstu, kurā norādīta informācija par plānoto būvniecību, tajā skaitā par būvdarbu veikšanas paņēmieniem un tehnoloģijām, lietotajiem būvizstrādājumiem un pasākumiem ceļu satiksmes drošības nodrošināšanai, ja tādi nepieciešami;

17.4. defektu aktu;

17.5. darbu daudzumu sarakstu;

17.6. būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanas plānu, paredzēto apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu;

17.7. citus dokumentus, kas raksturo valsts autoceļu.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

18. Valsts autoceļa vienkāršotai atjaunošanai un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (izņemot ceļa zīmju, aizsargbarjeru, signālstabiņu un horizontālā un vertikālā apzīmējuma) būvniecībai būvniecības ierosinātājs iesniedz valsts autoceļu būvvaldē paskaidrojuma raksta (6. pielikums) I daļu, kurai pievieno:

18.1. novietojuma plānu vizuāli uztveramā mērogā;

18.2. skaidrojošu aprakstu, kurā norāda informāciju par plānoto būvniecību, tajā skaitā par būvdarbu veikšanas paņēmieniem un tehnoloģijām, lietotajiem būvizstrādājumiem un pasākumiem ceļu satiksmes drošības nodrošināšanai, ja tādi nepieciešami.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

19. Būvatļaujā iekļauj:

19.1. projektēšanas nosacījumus, ietverot:

19.1.1. valsts autoceļu būvvaldē iesniedzamās būvprojekta daļas un citas būvprojekta detalizācijas prasības;

19.1.2. prasības tehnisko vai īpašo noteikumu saņemšanai no valsts un pašvaldību institūcijām;

19.1.3. prasības tehnisko noteikumu saņemšanai inženiertīklu pieslēgumiem (atslēgumiem) un to šķērsojumiem;

19.1.4. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – vides pieejamības prasības;

19.1.5. kultūras pieminekļu aizsardzības prasības;

19.1.6. prasības būvprojekta risinājumu saskaņošanai ar blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem vai, ja tādu nav, – ar tiesiskajiem valdītājiem, ja būvdarbi plānoti ārpus ceļu zemes nodalījuma joslas robežām;

19.1.7. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – citiem dokumentiem, atļaujām vai saskaņojumiem noteiktās prasības;

19.1.8. citas prasības atbilstoši teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts);

19.2. būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot:

19.2.1. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma, būvuzraudzības un autoruzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) un līguma summa (euro));

19.2.2. prasības būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība);

19.2.3. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

19.2.4. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti;

19.3. būvatļaujas nosacījumu izpildes termiņus.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

20. Apliecinājuma kartē un paskaidrojuma rakstā iekļauj būvdarbu uzsākšanas un būvlaukuma aprīkošanas nosacījumus, kā arī satiksmes organizācijas nosacījumus būvdarbu laikā, ietverot:

20.1. prasības būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība);

20.2. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

20.3. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

2.2. Projektēšana

(Nodaļa MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

21. Valsts autoceļu būvprojekta saturu un noformēšanas prasības būvniecības ierosinātājs nosaka projektēšanas uzdevumā, pamatojoties uz piemērojamajiem standartiem.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

22. Valsts autoceļu būvvalde, pamatojoties uz būvniecības ierosinātāja saskaņoto būvprojektu, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

23. Pēc tam kad valsts autoceļu būvvalde būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, būvniecības ierosinātājs sāk īstenot būvdarbu uzsākšanas nosacījumus. To maksimālais izpildes termiņš ir pieci gadi.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

24. Ja būvdarbi nav uzsākti līdz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes termiņa beigām, būvprojektu atjauno atbilstoši piemērojamajiem standartiem un specifikāciju prasībām, kā arī no jauna saņem nepieciešamos saskaņojumus.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

25. Atkāpes (izmaiņas) būvprojektā īstenojamas tikai Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā. Būvprojekta izmaiņu dokumentāciju ar skaidrojošu aprakstu par veiktajām izmaiņām pievieno būvniecības informācijas sistēmā, izņemot gadījumu, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

26. Ekspertīzes ietvaros būveksperts pārbauda:

26.1. autoceļu segu konstrukcijas aprēķinu, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu aprīkojuma, kā arī ģeometrisko parametru atbilstību lietošanas drošumam un ūdens novadīšanas risinājumus;

26.2. tiltu nesošo konstrukciju atbilstību mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībām – slodžu kombināciju izvēles pareizību, segu konstrukciju, tiltu balstu un laiduma konstrukciju nestspēju un dimensijas.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

27. Pēc tam kad būvdarbu veicējs būvniecības informācijas sistēmā ir iesniedzis nepieciešamo informāciju un dokumentus, valsts autoceļu būvvalde izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai atsaka akceptēt būvniecības ieceri.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

27.1 Ja būvdarbi vai nodošana ekspluatācijā ir plānota pa būves kārtām, būvniecības ierosinātājs iesniedz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei nepieciešamos dokumentus un informāciju atsevišķi par katru būves kārtu, tai skaitā norādot tajā realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts).

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

27.2 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu iesniedz reģistrācijai valsts autoceļu būvvaldē būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

2.3. Būvdarbi

(Nodaļa MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

28. Būvniecības ierosinātājs vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu, bet autoruzraudzības veikšanai – būvprojekta izstrādātāju.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

28.1 Valsts autoceļa vienkāršotai atjaunošanai būvuzraudzību var veikt pie būvniecības ierosinātāja nodarbināts būvspeciālists, pamatojoties uz darba devēja rīkojumu.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 334 redakcijā)

28.2 Pēc tam kad valsts autoceļu būvvalde būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi, būvdarbu veicējam un atbildīgajiem būvspeciālistiem būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvdarbu žurnāls un nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

29. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības ierosinātājs nodod un būvdarbu veicējs pieņem būvlaukumu.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

30. Būvlaukuma nodošanas aktā (2. pielikums) nosaka būvdarbu veicēja atbildību par satiksmes organizēšanu, kā arī par būvlaukuma uzturēšanu būvdarbu līgumā paredzētajā apjomā. Būvlaukuma nodošanas aktu pievieno būvniecības informācijas sistēmā, izņemot gadījumu, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

31. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvlaukumā atrodas šādi dokumenti:

31.1. būvprojekts;

31.2. būvdarbu žurnāls;

31.3. (svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606);

31.4. segto darbu akti (ja ir veikti segtie darbi);

31.5. būvizstrādājumu atbilstību apliecinoši dokumenti;

31.6. apjomu uzmērījumu akti;

31.7. satiksmes organizācijas shēmas;

31.8. būvlaukuma nodošanas akts.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

32. Būvdarbu laikā visām konstrukcijām, kuras tiek nosegtas ar citām konstruktīvām kārtām, tiek sastādīts segto darbu pieņemšanas akts.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

33. Segtos darbus pārbauda un pieņem secīgi pirms nākamo darbu veikšanas. Segto darbu pieņemšanas aktu veido būvniecības informācijas sistēmā no būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem par izpildītajiem speciālajiem un ikdienas būvdarbiem un to apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums).

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

33.1 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem segto darbu pieņemšanas aktam būvniecības informācijas sistēmā pievieno būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus, ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

33.2 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, segtos darbus pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (3. pielikums), ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums). Pieņemšanas aktam pievieno šo noteikumu 33.1 punktā minētos dokumentus.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

34. Ja valsts autoceļa būvdarbi tiek apturēti vai pārtraukti, būvniecības ierosinātājs veic valsts autoceļa konservāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

35. Valsts autoceļa konservācijas darbu veikšanai tiek izstrādāts konservācijas darbu veikšanas projekts, kurā ietver:

35.1. pabeidzamo darbu sarakstu;

35.2. projekta risinājumus būvkonstrukciju noturības zudumu un būves elementu turpmākās bojāšanās novēršanai;

35.3. konservācijas darbu veikšanas kalendāra plānu.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

36. Pēc valsts autoceļa, tā posma vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvdarbu pabeigšanas sagatavo būvdarbu pabeigšanas aktu (4. pielikums), ar kura parakstīšanas brīdi beidzas būvdarbu veicēja atbildība par būvlaukuma uzturēšanu un satiksmes organizāciju. Minēto aktu pievieno būvniecības informācijas sistēmā, izņemot gadījumu, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

37. Jaunas būvniecības vai pārbūves gadījumā valsts autoceļa izmantošana būvdarbu laikā un no būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas brīža līdz autoceļa pieņemšanai ekspluatācijā ir atļauta, ja būvprojektā iekļauts valsts autoceļa izmantošanas pieļaujamības izvērtējums un izmantošanas nosacījumi.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

38. Valsts autoceļa vai tā posma izmantošana ir atļauta atjaunošanas, vienkāršotās atjaunošanas vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvdarbu laikā.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

39. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvdarbu veicējs sagatavo paveikto būvdarbu uzmērījumus un izpildmērījumus, kuru veikšanas kārtību, nepieciešamo apjomu un iesniegšanas termiņu valsts autoceļu būvvaldei atbilstoši normatīvajiem aktiem nosaka būvniecības ierosinātājs būvdarbu līgumā. Paveikto būvdarbu uzmērījumu dokumentu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt garāks par trim mēnešiem.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

40. Pirms valsts autoceļa pieņemšanas ekspluatācijā veic izpildmērījumu, izņemot:

40.1. atjaunošanas, vienkāršotas atjaunošanas vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvniecību;

40.2. pagaidu būves novietošanu.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

41. Pirms tiltu vai tuneļu pieņemšanas ekspluatācijā veic tajos esošo telpu uzmērīšanu, ja veikta šo telpu pārbūve vai šīs telpas nav kadastrāli uzmērītas.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

42. Tiltiem un tuneļiem stāvu plānu vai telpu grupas plānu izstrādā atbilstoši normatīvajiem aktiem par būvju kadastrālo uzmērīšanu.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

43. Valsts autoceļa izpildmērījuma plānu izstrādā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tajā papildus iekļaujot šādu informāciju:

43.1. valsts autoceļa laukums, kuru veido brauktuves laukums, velosipēdu ceļu, ietvju un apmaļu laukums, izņemot veģetācijas aizņemto laukumu atbilstoši autoceļa seguma materiāliem, brauktuves platums un brauktuves garums pa valsts autoceļa ass līniju;

43.2. valsts autoceļa lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

44. Valsts autoceļa vai tā posma, mākslīgo būvju vai atsevišķu konstrukciju nojaukšanas izpildmērījuma plānā norāda nojauktā autoceļa vai mākslīgo būvju sākuma un beigu punktu vai atsevišķo konstrukciju novietojuma piesaistes adresi.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

45. Valsts autoceļu būvvalde būvdarbu izpildmērījumu dokumentus (ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam) jaunu valsts autoceļu būvniecības, valsts autoceļu pārbūves vai nojaukšanas darbiem glabā ne mazāk kā 25 gadus pēc būvdarbu pabeigšanas, bet valsts autoceļu atjaunošanas darbiem – ne mazāk kā 10 gadus pēc būvdarbu pabeigšanas.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

2.4. Pieņemšana ekspluatācijā

(Nodaļa MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

46. Institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, 10 darbdienu laikā pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei pārbauda un sniedz atzinumu par valsts autoceļa gatavību ekspluatācijai, tā atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

47. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

48. Jaunbūvēta vai pārbūvēta valsts autoceļa vai tā posma pieņemšanai pastāvīgā ekspluatācijā, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, būvniecības ierosinātājs valsts autoceļu būvvaldē iesniedz šo noteikumu 50. punktā minētos dokumentus.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

49. Jaunbūvēta vai pārbūvēta valsts autoceļa vai tā posma pieņemšanai pastāvīgā ekspluatācijā, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, būvniecības ierosinātājs birojā iesniedz šo noteikumu 50. punktā minētos dokumentus.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

50. Jaunbūvēta vai pārbūvēta valsts autoceļa vai tā posma pieņemšanai pastāvīgā ekspluatācijā būvniecības ierosinātājs iesniedz valsts autoceļu būvvaldē vai birojā būvdarbu pabeigšanas aktu, kuram pievieno šādus dokumentus:

50.1. šo noteikumu 46. punktā minēto institūciju atzinumus;

50.2. izpildmērījumu plānu;

50.3. izpildmērījumus, kas nav pievienoti būvdarbu žurnālam;

50.4. laboratorijas pārbaužu rezultātus, kas nav pievienoti būvdarbu žurnālam;

50.5. būvdarbu dokumentus.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

51. Jaunbūvētu vai pārbūvētu valsts autoceļu vai tā posmu pieņem ekspluatācijā ar aktu par būves pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā. Aktā ietver būvniecības ierosinātāja norādīto informāciju, kā arī norāda atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

52. (Svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

53. Valsts autoceļa vai tā posma atjaunošana, vienkāršotā atjaunošana vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvniecība ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar dienu, kad valsts autoceļu būvvalde izdarījusi būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts, un būvdarbu veicējs ir iesniedzis valsts autoceļu būvvaldē šo noteikumu 11. punktā minētos dokumentus.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

54. Ja veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai būvniecības iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti (piemēram, būvdarbu žurnāls, atzinumi par valsts autoceļa gatavību ekspluatācijai), valsts autoceļu būvvalde pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm, norādot konstatētās atkāpes no akceptētās būvniecības ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un termiņu atkāpju novēršanai.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

55. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 54. punktā minētajā lēmumā norādītās atkāpes, valsts autoceļu būvvalde izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

56. (Svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

57. Pēc valsts autoceļa pieņemšanas pastāvīgā ekspluatācijā būvniecības ierosinātājs atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam iesniedz Valsts zemes dienestā datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā būvprojektu un izpildmērījumu plānu, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

58. Būvdarbu garantijas termiņš nav mazāks kā divi gadi pēc darbu pieņemšanas vai būves pieņemšanas pastāvīgā ekspluatācijā. Būvdarbu līgumā var noteikt garākus garantijas termiņus, ņemot vērā būvprojektā paredzēto risinājumu kalpošanas laiku.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

59. Laikposms starp būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanu un akta izdošanu par būves pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā tiek ieskaitīts būvdarbu garantijas termiņā.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

60. Pēc valsts autoceļa vai tā posma atjaunošanas vai nojaukšanas būvdarbu pabeigšanas vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (izņemot ceļa zīmes, aizsargbarjeras, signālstabiņus un horizontālo un vertikālo apzīmējumu) uzstādīšanas pabeigšanas būvniecības ierosinātājs aizpilda apliecinājuma kartes (8. pielikums) vai paskaidrojuma raksta (6. pielikums) II daļu un piecu darbdienu laikā iesniedz valsts autoceļu būvvaldē.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

3. Ceļu un ielu būvnoteikumi

61. Šajā nodaļā noteiktās prasības attiecas uz jaunu pašvaldības ceļu, ielu un māju ceļu būvniecību, kā arī uz esošo pašvaldības ceļu, ielu un māju ceļu atjaunošanu, pārbūvi un nojaukšanu.

62. Būvniecības ieceres dokumentāciju par plānoto būvniecību iesniedz tajā būvvaldē, kura atbild par attiecīgo administratīvo teritoriju. Ja būvniecība plānota vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās, būvniecības ieceres dokumentāciju iesniedz:

62.1. visās būvvaldēs, kuru administratīvajā teritorijā plānota būvniecība un būvniecības process no ieceres līdz pieņemšanai ekspluatācijā katrā norisinās atsevišķi;

62.2. tās pašvaldības būvvaldē, kurai deleģēta atsevišķu uzdevumu izpilde būvniecības procesa ietvaros.

63. Atkarībā no plānotās būvniecības ieceres, vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās inženierbūvju grupas un būvniecības veida ir šādi būvniecības ieceres iesnieguma veidi:

63.1. paskaidrojuma raksts (6. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 71. punktā minētajos gadījumos;

63.2. būvniecības iesniegums (7. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 73. punktā minētajos gadījumos;

63.3. apliecinājuma karte (8. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 74. punktā minētajos gadījumos.

64. Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami:

64.1. pirmās grupas māju ceļu atjaunošanai;

64.2. veicot avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus objektā, kuram ir noteikta ekspluatācijas vai drošības aizsargjosla.

65. Persona, ierosinot jebkura veida būvniecību, būvniecības ieceres iesniegumam pievieno:

65.1. īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinošus dokumentus, ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās;

65.2. saskaņojumu ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas, un citas atļaujas vai saskaņojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu).

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

66. Šo noteikumu 65.2. apakšpunktā minēto trešo personu saskaņojumu atbilstoši Būvniecības likuma 15. panta otrajai daļai iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildei. Personas saskaņojumu (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu) noformē kā atsevišķu vienošanos tā, lai no tās izrietētu nepārprotama personas piekrišana būvniecības iecerei, kas skar attiecīgo personu. Ja būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā papīra dokumentu formā, trešo personu saskaņojumu var noformēt uz projektējamās teritorijas vispārīgā plāna ar ceļu vai ielu piesaisti zemes gabalam (turpmāk – būvprojekta ģenerālplāns), uz apliecinājuma kartes novietojuma plāna vai uz paskaidrojuma raksta novietnes plāna.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

66.1 Ja plānotajai būvniecībai, kuru īsteno, pamatojoties uz paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti, atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešami tehniskie vai īpašie noteikumi, atļaujas vai saskaņojumi, tos pieprasa un saņem pirms attiecīgās būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

3.1. Būvniecības ieceres dokumentu izstrādāšana

67. Būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā būvprojektēšanas jomā par attiecīgajai būvniecības iecerei nepieciešamās dokumentācijas izstrādi. Atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un paredzētajam būvniecības veidam aizpilda vienu no būvniecības ieceres iesniegumiem.

68. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, ievērojot Būvniecības likumā noteiktos būvniecības principus.

69. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

70. Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot būvniecības iesniegumu) papīra dokumentu formā izstrādā trijos eksemplāros, Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – četros eksemplāros, bet elektroniski – vienā eksemplārā. Izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvspeciālists.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

3.1.1. Māju ceļa būvniecības ieceres dokumenti

71. Ierosinot pirmās grupas jauna māju ceļa būvniecību, kā arī esoša māju ceļa pārbūvi vai nojaukšanu, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 65. un 66.1 punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus:

71.1. skaidrojošu aprakstu, kurā norādīta informācija par plānoto būvniecību, tai skaitā par būvdarbu veikšanas paņēmieniem un tehnoloģijām, pielietotajiem materiāliem un pasākumiem ceļu satiksmes drošības nodrošināšanai, ja tādi nepieciešami;

71.2. grafiskos dokumentus:

71.2.1. māju ceļa vizuālo risinājumu uz derīga topogrāfiskā plāna (M 1:500) pilsētās un ciemos, izņemot gadījumu, ja māju ceļš tiek nojaukts;

71.2.2. jaunas būvniecības vai pārbūves gadījumā – novietnes plānu atbilstošā mērogā (M 1:500), kurā norādīts paredzētā māju ceļa novietojums zemes gabalā un tā izmēri, uz derīga topogrāfiskā plāna pilsētās un ciemos, bet ārpus pilsētām un ciemiem – uz instrumentāli uzmērīta zemes gabala robežu plāna;

71.2.3. nojaukšanas gadījumā – situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250, M 1:500 vai M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīts nojaucamais māju ceļš;

71.3. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – citus dokumentus.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

72. Ja māju ceļu plānots pievienot valsts autoceļam vai esošo māju ceļu, kas pievienots valsts autoceļam, plānots pārbūvēt vai tā būvniecība plānota vairākos zemes gabalos, kuriem ir cits īpašnieks, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā saskaņā ar šo noteikumu 73. punktu. Šāda māju ceļa būvniecību un pieņemšanu ekspluatācijā veic ceļa un ielas būvniecības noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

3.1.2. Ceļa un ielas būvniecības ieceres dokumenti

73. Ierosinot jauna ceļa un ielas būvniecību vai esoša ceļa un ielas pārbūvi, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz būvniecības iesniegumu, kuram pievieno šo noteikumu 65. un 66.1 punktā minētos dokumentus un būvprojektu minimālā sastāvā, kurš sastāv no:

73.1. skaidrojoša apraksta, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un veikšanas metodi;

73.2. būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā mērogā uz derīga topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500;

73.3. raksturīgiem griezumiem ar augstuma atzīmēm, izņemot gadījumu, ja ceļš un iela tiek nojaukta;

73.4. grafiskajiem dokumentiem ar ceļa un ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm, izņemot gadījumu, ja ceļš un iela tiek nojaukta;

73.5. labiekārtošanas risinājuma plāna, ja ir paredzēts labiekārtojums;

73.6. transporta un gājēju kustības organizācijas apraksta;

73.7. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549);

73.8. ja ceļa un ielas nodošana ekspluatācijā ir paredzēta pa būves kārtām, – konkrēta sadalījuma pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību;

73.9. citiem dokumentiem, ja to nosaka normatīvie akti.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

74. Ierosinot ceļa un ielas atjaunošanu vai nojaukšanu, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz apliecinājuma kartes I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 65. un 66.1 punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus:

74.1. zemes gabala topogrāfisko plānu, ja ceļš un iela tiek atjaunota zemes gabalā, kas atrodas pilsētas vai ciema teritorijā;

74.2. zemes gabala situācijas plānu, ja ceļš un iela tiek atjaunota zemes gabalā, kas atrodas ārpus pilsētas vai ciema teritorijas;

74.3. dokumentus saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem;

74.4. skaidrojošu aprakstu, kurā norādīta informācija par plānoto būvniecību, tai skaitā par būvdarbu veikšanas paņēmieniem un tehnoloģijām un pielietotajiem materiāliem. Ja nepieciešams, pievieno arī aprēķinus;

74.5. citus dokumentus, ja to nosaka normatīvie akti.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

3.2. Būvniecības ieceres izskatīšanas kārtība

75. Saņemot būvniecības ieceres iesniegumu un šajos noteikumos noteiktos dokumentus, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, Būvniecības likuma 12. panta ceturtajā daļā noteiktajos termiņos izskata būvniecības ieceres atbilstību normatīvajiem aktiem un pieņem lēmumu atbilstoši Būvniecības likuma 14. panta trešajai daļai.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

76. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 1. punktu, izdod būvatļauju, kurā ietver būvniecības iesnieguma 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.1., 2.7.2.  apakšpunktā, 4. un 7. punktā norādīto informāciju par būvniecības ieceri, kā arī būvatļaujas nosacījumus un to izpildes termiņus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

77. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 2. punktu, par to izdara atzīmi būvniecības informācijas sistēmā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

78. Pēc tam kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbilstoši šo noteikumu 77. punktam ir izdarījusi atzīmi būvniecības informācijas sistēmā, ja būvdarbu veikšanai nepieciešams paskaidrojuma raksts, būvniecības ierosinātājs sniedz informāciju par būvdarbu veicēju. Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt vienlaikus ar būvniecības ieceres iesniegšanu lēmuma pieņemšanai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas. Būvniecības ieceres īstenošanas termiņš ir pieci gadi no dienas, kad pieņemts lēmums par būvniecības ieceres akceptu.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

79. Pēc tam kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbilstoši šo noteikumu 77. punktam ir izdarījusi atzīmi būvniecības informācijas sistēmā, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama apliecinājuma karte, būvniecības ierosinātājs iesniedz minētajā institūcijā būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus un informāciju. Ja paredzēta ceļu un ielu atjaunošana, ieceres realizācijas termiņš ir pieci gadi, kas skaitāms no dienas, kad pieņemts lēmums par būvniecības ieceres akceptu.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 334 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

3.3. Būvatļaujā, apliecinājuma kartē un paskaidrojuma rakstā iekļaujamie nosacījumi

80. Būvatļaujā iekļauj:

80.1. projektēšanas nosacījumus, ietverot:

80.1.1. prasības par būvprojekta daļām un būvprojekta detalizāciju atbilstoši pašvaldības apbūves noteikumiem;

80.1.2. prasības par tehnisko vai īpašo noteikumu saņemšanu no valsts un pašvaldību institūcijām;

80.1.3. prasības par tehnisko noteikumu saņemšanu inženiertīklu pieslēgumiem (atslēgumiem) un to šķērsojumiem;

80.1.4. prasības par saņemamajiem saskaņojumiem no nekustamā īpašuma īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem un trešajām personām;

80.1.5. vides pieejamības prasības, ja pieejamība būvei jānodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem;

80.1.6. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus;

80.2. būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot:

80.2.1. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma, būvuzraudzības un autoruzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) un līguma summa (euro));

80.2.2. prasības būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība);

80.2.3. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

80.2.4. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti;

80.3. termiņus būvatļaujas nosacījumu izpildei.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

81. Paskaidrojuma rakstā iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, pieprasot sniegt informāciju par būvdarbu veicēju.

82. Apliecinājuma kartē iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot:

82.1. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) un līguma summa (euro));

82.2. prasības būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība);

82.3. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

82.4. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

83. Būvatļaujā iekļautie nosacījumi būvdarbu uzsākšanai izpildāmi piecu gadu laikā no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

3.4. Projektēšana
3.4.1. Būvprojekta sastāvs un tā izstrādāšana

84. Saņemot būvatļauju, būvniecības ierosinātājs nodrošina būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi. Nepieciešamos tehniskos vai īpašos noteikumus pieprasa attiecīgajām institūcijām, ja tie nav saņemti, izstrādājot būvprojektu minimālā sastāvā.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

85. Būvprojektam ir šādas sastāvdaļas:

85.1. vispārīgā daļa:

85.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

85.1.2. zemes gabala inženierizpētes materiāli vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;

85.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļa un ielas tehniskajiem rādītājiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību;

85.1.4. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549);

85.2. arhitektūras daļas teritorijas sadaļa:

85.2.1. vispārīgo rādītāju lapa;

85.2.2. būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna;

85.2.3. savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna;

85.2.4. teritorijas vertikālais plānojums;

85.2.5. labiekārtojuma un apstādījumu plāns;

85.2.6. grafiskais dokuments ar ceļa un ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;

85.2.7. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

85.2.8. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;

85.3. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma;

85.4. inženierrisinājumu daļa:

85.4.1. būvkonstrukcijas;

85.4.2. ceļam un ielai nepieciešamie inženiertīkli (piemēram, pašteces kanalizācija, elektroapgāde, elektrisko sakaru sistēmas);

85.4.3. tehniskās shēmas un aprēķini;

85.4.4. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;

85.4.5. būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;

85.4.6. citi inženierrisinājumi;

85.4.7. vides aizsardzības pasākumi;

85.5. darbu organizēšanas projekts;

85.6. izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi, slodžu pārbaudes kārtība tiltiem;

85.7. detalizācijas daļa atbilstoši pašvaldības apbūves noteikumiem;

85.8. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549).

86. Objektiem, kas finansēti no publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, būvprojektā papildus ietver ekonomisko daļu:

86.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkumu;

86.2. būvdarbu apjomus;

86.3. izmaksu aprēķinus (tāmi).

87. Būvprojektu izstrādā latviešu valodā. Svešvalodā izstrādātā būvprojekta tekstuālā daļa tulkojama latviešu valodā.

88. Būvprojekta izstrādātājs izstrādā būvprojektu tādā apjomā, kāds ir noteikts šajos noteikumos un nepieciešams būvniecības ieceres realizācijai, kā arī norādīts būvatļaujā.

89. Darbu organizēšanas projektu izstrādā visam būvdarbu apjomam (būvprojektam), un tam ir šādas sastāvdaļas:

89.1. būvdarbu kalendāra plāns (ja to pieprasa būvniecības ierosinātājs);

89.2. būvdarbu ģenerālplāns, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota ēkas, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;

89.3. darba aizsardzības plāns (to var izstrādāt arī kā patstāvīgu dokumentu);

89.4. skaidrojošs apraksts.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

90. Būvdarbu ģenerālplānu izstrādā atsevišķiem būvniecības posmiem. Būvdarbu ģenerālplānā atzīmē jaunceļamās, esošās un nojaucamās būves, pagaidu būves, pastāvīgos un pagaidu ceļus, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukumus.

91. Ja ar būvdarbiem saistīts ražošanas process paredzēts arī ārpus būvlaukuma, ieteicams sastādīt situācijas plānu, kurā norādīti visi materiāltehniskās apgādes un palīgražošanas objekti.

92. Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles un nodrošināšanas organizēšanai būvlaukumā.

93. Izstrādājot būvprojektus ekspluatācijā esošā ceļa un ielas pārbūvei, kas jāveic, nepārtraucot to pamatfunkciju izpildi, darbu organizēšanas projektā papildus norāda:

93.1. kādi darbi un kādā secībā veicami, nepārtraucot ceļa un ielas pamatfunkciju, un kādi darbi, kādā secībā un kādos termiņos – plānotajos pamatfunkciju izpildes pārtraukumos;

93.2. būvdarbu ģenerālplānos – ekspluatācijā esošo ceļu un ielu vai to posmu, arī inženiertīklus, kuru funkcionēšana pārbūves laikā netiek pārtraukta, kā arī ceļu un ielu vai to posmu un inženiertīklus, kuru funkcionēšana tiek pārtraukta uz laiku vai pilnīgi;

93.3. skaidrojošajā aprakstā – sadarbību starp būvdarbu veicēju un pārbūvējamā vai atjaunojamā ceļa un ielas īpašnieku, kā arī pasākumus, kas nodrošina netraucētu ceļa un ielas pamatfunkciju izpildi un pārbūves darbu veikšanu;

93.4. būvizstrādājumu un demontāžas materiālu pagaidu nokraušanas vietas.

3.4.2. Būvprojekta atkāpju no tehniskajām prasībām saskaņošana

94. Ja inženiertīklu pieslēgšanās vai to šķērsošanas tehniskās prasības vai tehnisko vai īpašo noteikumu prasības nevar izpildīt, būvprojekta tehniskie risinājumi saskaņojami institūcijās, kas noteikušas attiecīgās prasības. Atkāpes no inženiertīklu pieslēgšanās vai to šķērsošanas tehniskajām prasībām vai tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem saskaņojamas būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes laikā. Ja būvprojekts izstrādāts papīra dokumenta formā, atzīmi par saskaņojumu var izdarīt uz būvprojekta ģenerālplāna. Par inženiertīklu pieslēgšanās vai to šķērsošanas tehnisko prasību atkāpju saskaņošanu attiecīgās institūcijas var iekasēt samaksu atbilstoši institūcijas apstiprinātajam cenrādim.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

95. Ja būvniecību regulējošo normatīvo aktu tehniskās prasības nevar izpildīt, Būvniecības likuma 9.1 pantā noteiktajos gadījumos tās pieļaujams saskaņot ar attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām. Saskaņošana veicama būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes laikā. Ja būvprojekts izstrādāts papīra dokumenta formā, atzīmi par saskaņojumu var izdarīt uz būvprojekta ģenerālplāna.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

3.4.3. Būvprojekta ekspertīze

96. Ja vispārīgie būvnoteikumi paredz obligātu būvprojekta ekspertīzi, to veic, lai izvērtētu projektējamā ceļa un ielas atbilstību mehāniskās stiprības un stabilitātes, ugunsdrošības, lietošanas drošības un vides pieejamības prasībām:

96.1. inženierrisinājumu daļai;

96.2. ekonomiskajai daļai – būvprojektiem, kuru izstrādi un īstenošanu finansē no publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, – izvērtējot materiālu izvēles ekonomisko pamatojumu saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, kā arī izmaksās iekļauto darba pozīciju pietiekamību.

97. Būvprojekta ekspertīzes atzinumu pievieno būvniecības informācijas sistēmā vai būvprojekta dokumentācijai, ja būvprojekta saskaņošana noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

3.4.4. Būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpilde

98. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

99. Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvprojektu izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad būvprojektu papīra dokumenta formā izstrādā trijos eksemplāros (ar atbildīgā būvprojekta izstrādātāja un būvniecības ierosinātāja parakstiem un saskaņojumiem uz būvprojekta ģenerālplāna), Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos – četros eksemplāros, bet elektroniski – vienā eksemplārā. Izstrādāto būvprojektu paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvprojekta izstrādātājs un citas personas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem (izņemot šo noteikumu 66. punktā minētās personas).

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

100. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izvērtē izstrādāto būvprojektu atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem un nepieciešamo tehnisko risinājumu esību, kā arī pārliecinās par normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

101. Ja izpildīti visi projektēšanas nosacījumi, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

102. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

103. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka nav izpildīti visi projektēšanas nosacījumi vai nav saņemti visi nepieciešamie saskaņojumi no trešajām personām, tā uzdod būvniecības ierosinātājam pārstrādāt būvprojektu vai saņemt trūkstošos saskaņojumus.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

104. Būvniecības ierosinātājs šo noteikumu 103. punktā minētos trūkumus novērš būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

105. Pēc būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildīšanas būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus un informāciju.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

3.5. Būvdarbi

105.1 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu iesniedz reģistrācijai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

106. Izpildot būvatļaujā iekļautos būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvatļaujā norādītos dokumentus un informāciju, un minētā institūcija Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā:

106.1. būvatļaujā izdara atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

106.2. (svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606);

106.3. būvatļaujā norāda maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam, līdz kuram iespējams pagarināt būvatļauju (būvdarbu veikšanu) un līdz kuram iela jānodod ekspluatācijā;

106.4. būvatļaujā norāda būvdarbu veicēju un pieaicinātos būvspeciālistus.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

106.1 Ja būvdarbi vai nodošana ekspluatācijā ir plānota pa būves kārtām, būvniecības ierosinātājs iesniedz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei nepieciešamos dokumentus un informāciju atsevišķi par katru būves kārtu, tai skaitā norādot tajā realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts).

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

107. Ja būvdarbu laikā rodas nepieciešamība paredzēt citādus risinājumus, nekā tas paredzēts būvprojektā, to īstenošana pieļaujama pēc būvprojekta izmaiņu veikšanas, ja tie attiecas uz Būvniecības likuma 17. panta 2.1 daļā minētajiem gadījumiem vai vispārīgajos būvnoteikumos noteikto. Būvniecības likuma 17. panta 2.1 daļā minētajos gadījumos izmainītās būvprojekta daļas un dokumentus, kas pamato izmaiņu nepieciešamību, iesniedz saskaņošanai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas. Ja izmaiņas būvprojektā paredz sadalījumu būves kārtās, veic izmaiņas būvniecības informācijas sistēmā būvdarbu uzsākšanas nosacījumos, norādot konkrētus realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts) katrai būves kārtai, būvdarbu veicēju un atbildīgos būvspeciālistus.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

108. Būvdarbu laikā var mainīt būvdarbu veicēju un pieaicinātos būvspeciālistus, ja institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz informāciju par jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš) vai informāciju par jaunajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) un līguma summa (euro)) un viņu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš). Jaunais būvdarbu veicējs vai pieaicinātais būvspeciālists ir tiesīgs uzsākt pienākumu izpildi būvlaukumā pēc attiecīgu izmaiņu veikšanas būvatļaujā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

108.1 Ja būvdarbu laikā būvdarbu veicējam mainās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņš, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz informāciju, norādot jaunās polises izdevēju, datumu, numuru un polises darbības termiņu.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

109. Izpildot apliecinājuma kartē iekļautos būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz nepieciešamos dokumentus un informāciju. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

3.5.1. Būvdarbu sagatavošana

110. Būvdarbu sagatavošana uzsākama tikai pēc tam, kad saņemtā būvatļauja kļuvusi neapstrīdama un izpildīti būvatļaujā ietvertie nosacījumi.

111. Būvdarbu sagatavošanu un būvdarbus veic būvdarbu veicējs.

112. Būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja savstarpējās saistības nosaka atbilstoši šiem noteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un tiesību aktiem noslēgtais līgums par būvdarbu veikšanu, kurā minēti arī būvdarbu sagatavošanas darbi.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

113. Būvniecības ierosinātājs saņem ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas, kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā norīko vienu vai vairākus darba aizsardzības koordinatorus, ja būvdarbus veiks vairāk nekā viens būvdarbu veicējs.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

113.1 Pēc tad kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi, būvdarbu veicējam un atbildīgajiem būvspeciālistiem būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvdarbu žurnāls un nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

114. Būvdarbu veicējs nodarbina vienu vai vairākus darba aizsardzības speciālistus vai piesaista kompetentu speciālistu vai institūciju atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā.

115. Ja būvdarbu veicējs noslēdzis būvdarbu līgumus ar atsevišķu būvdarbu veicējiem, viņš būvniecības informācijas sistēmā piešķir katram atsevišķu būvdarbu veicējam piekļuves tiesības būvdarbu žurnālam un nepieciešamajai būvniecības ieceres dokumentācijai.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

115.1 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvniecības ierosinātājs pirms būvdarbu uzsākšanas izsniedz būvdarbu veicējam, bet būvdarbu veicējs – katram atsevišķu būvdarbu veicējam akceptētu paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti vai būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi un nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

116. Būvdarbu sagatavošanas procesā veicami nepieciešamie organizatoriskie pasākumi, kā arī darbi būvlaukumā un ārpus tā, lai nodrošinātu būvdarbu sekmīgu norisi un visu būvdarbu dalībnieku saskaņotu darbību.

117. Būvdarbu veicējs, izskatot būvniecības ieceres dokumentāciju, pārliecinās par papildu – detalizētāku – rasējumu nepieciešamību. Ja būvdarbu veicējs nav pieprasījis papildu – detalizētāku – rasējumu izstrādi vai pats nav tos izstrādājis, būvdarbu veicējs ir atbildīgs par iespējamām sekām. Detalizētākus rasējumus var izstrādāt arī būvdarbu gaitā, un tie pievienojami būvniecības informācijas sistēmā (izņemot gadījumu, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu) un saskaņojami ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

118. Kad nospraustas galvenās būvasis, bet būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvdarbu veicējs veic visus būvniecības ieceres teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām (piemēram, applūšanu, noslīdeņiem), kas paredzēti šo noteikumu 121. punktā minētajā darbu veikšanas projektā.

119. Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos galvenais būvdarbu veicējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes inženiertīklu un citu būvju asis vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem. Minētos pasākumus darbu veikšanas projektā saskaņo ar skarto inženiertīklu un ēku īpašniekiem.

3.5.2. Būvdarbu veikšanas dokumentācija

120. Būvdarbus organizē un veic saskaņā būvprojektu un tā sastāvā esošo darbu organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu.

121. Pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz akceptēto būvniecības ieceres dokumentāciju, izstrādā būvdarbu veicējs (galvenais būvdarbu veicējs), bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēji. Izstrādājot darbu veikšanas projektu, ievēro darbu organizēšanas projektā (ja tāds ir izstrādāts) norādīto. Darbu veikšanas projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

121.1 Darbu veikšanas projektu izstrādā otrās un trešās grupas ceļam un ielai. Māju ceļam darbu veikšanas projektu izstrādā, ja to pieprasa būvniecības ierosinātājs.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

121.2 Darbu veikšanas projektā iekļauj:

121.2 1. darbu veikšanas kalendāra grafiku;

121.2 2. būvdarbu ģenerālplānu, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota ēkas, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;

121.2 3. sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstu;

121.2 4. netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norādi par izpildes zonām;

121.2 5. galveno būvmašīnu darba grafiku;

121.2 6. nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu veikšanai objektā;

121.2 7. nepieciešamos būvju nospraušanas darbus;

121.2 8. pagaidu tehnoloģisko konstrukciju pamatotus risinājumus;

121.2 9. darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskos risinājumus;

121.2 10. būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstu;

121.2 11. skaidrojošu aprakstu;

121.2 12. darbaspēka kustības grafiku;

121.2 13. būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumus un to novietošanas vietas būvlaukumā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

122. Atkarībā no būvdarbu apjoma un plānotā būvdarbu ilguma darbu veikšanas projektu izstrādā visam ceļam un ielai kopumā, atsevišķai tās daļai (posmam) vai būvdarbu ciklam (piemēram, pazemes ciklam, virszemes ciklam, būvdarbu sagatavošanas ciklam).

123. Izstrādājot darbu veikšanas projektu esošajām būvēm, ievēro to īpašnieku noteikumus un situāciju būvobjektā.

124. Ja darbu veikšanas projektu izstrādā atsevišķu būvdarbu veicējs, minētais projekts saskaņojams ar galveno būvdarbu veicēju. Pamatojoties uz uzņēmuma vadītāja pilnvarojumu, darbu veikšanas projektu apstiprina atsevišķu būvdarbu veicēja atbildīgais būvspeciālists. Pārbūves darbu veikšanas projektu saskaņo arī ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

125. Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, darbu veikšanas projektu pirms būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darbu uzsākšanas nodod atbildīgajam būvdarbu vadītājam.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

126. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles institūcijām.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

127. Būvdarbu žurnālu neaizpilda, veicot pirmās grupas māju ceļu jaunu būvniecību, pārbūvi vai nojaukšanu.

127.1 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu aizpilda atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam būvdarbu žurnāla saturam.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

128. Būvdarbu vadītājs katru darba dienu būvdarbu žurnālā veic ierakstus, un tiem jāraksturo faktiskā situācija būvlaukumā. Ja būvuzraugam un autoruzraugam ir kādi iebildumi vai norādījumi, tos ieraksta būvdarbu žurnālā. Iebildumi vai norādījumi uzskatāmi par izpildītiem, ja būvuzraugs vai autoruzraugs veicis attiecīgu atzīmi būvdarbu žurnālā. Ierakstus būvdarbu žurnālā veic arī atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji par saviem veiktajiem darbiem.

3.5.3. Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole

129. Par darba aizsardzību būvlaukumā savas kompetences ietvaros ir atbildīgs galvenā būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēju atbildīgie būvdarbu vadītāji. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus.

130. Autotransporta un pašgājēju mehānismu kustību būvlaukumā organizē saskaņā ar darbu veikšanas projektu, būvnormatīviem un ceļu satiksmes noteikumiem.

131. Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

132. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:

132.1. būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto būvizstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;

132.2. atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;

132.3. pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli.

133. Darbi, kuru pārbaude pēc pilnīgas būvdarbu pabeigšanas nav iespējama, pieņemami uzreiz pēc to izpildes, sastādot segto darbu aktu.

134. Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus ekspluatācijā pieņem, sastādot pieņemšanas aktu.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

134.1 Nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktu veido būvniecības informācijas sistēmā no būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem par izpildītajiem speciālajiem un ikdienas būvdarbiem un to apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums).

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

134.2 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktam būvniecības informācijas sistēmā pievieno būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus, ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

134.3 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (3. pielikums), ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums). Pieņemšanas aktam pievieno šo noteikumu 134.2 punktā minētos dokumentus.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

135. Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja būvdarbu veicēju pārstāvji un būvuzraugs (ja būvniecībai tiek veikta būvuzraudzība) nav būvniecības informācijas sistēmā izveidojuši un apstiprinājuši vai parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs vai autoruzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, turpmākie darbi jāpārtrauc, veicot attiecīgu ierakstu būvdarbu žurnālā un norādot izpildes termiņu. Darbus turpina tikai pēc tam, kad visi apstiprinājuši vai parakstījuši attiecīgo segto darbu aktu.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

136. Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veic atkārtotu iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaudi un sastāda attiecīgu aktu.

137. Būvniecības ierosinātājs būvdarbu kvalitātes kontrolei vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos pieaicina būvuzraugu.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

138. Būvniecības ierosinātājs autoruzraudzības veikšanai vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos pieaicina būvprojekta izstrādātāju.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

3.5.4. Vides aizsardzības nosacījumi

139. Būvdarbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbus organizē un veic, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.

140. Veicot ceļa un ielas atjaunošanu, pārbūvēšanu vai nojaukšanu, ja iespējams, veic būvniecībā radušos atkritumu pārstrādi un reģenerāciju. Visus būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apsaimnieko atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

141. Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot planēšanas darbus būvlaukumā, derīgo augsnes kārtu noņem un nebojātu uzglabā turpmākai izmantošanai.

142. Urbšanas darbu procesā, sasniedzot ūdens nesējhorizontu, veic pasākumus pazemes ūdeņu nelietderīgas izplūšanas un ūdens nesējhorizonta piesārņošanas novēršanai.

143. Veicot grunts pastiprināšanu, novērš pazemes ūdeņu un atklāto ūdenstilpju piesārņošanu. Nepieciešamie pasākumi jāparedz darbu veikšanas projektā.

144. Būvdarbu procesā var mainīt dabisko reljefu un hidroģeoloģiskos apstākļus (piemēram, aizbērt gravas un karjerus, ierīkot drenāžu), ja minētie pasākumi paredzēti būvprojektā vai to nosaka ģeotehniskā kontrole (ģeotehnisko darbu kopums, ko veic būvniecības gaitā, lai noskaidrotu būvprojekta atbilstību faktiskajiem ģeotehniskajiem datiem un, ja nepieciešams, to koriģētu).

3.5.5. Konservācija būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas gadījumā

145. Ceļa un ielas konservāciju veic, ja būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas dēļ var rasties bīstamība videi vai cilvēku dzīvībai vai veselībai vai var rasties bīstami bojājumi konstrukcijās.

146. Lēmumu par būvdarbu pārtraukšanu var pieņemt būvniecības ierosinātājs, par to paziņojot institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas. Šo noteikumu 145. punktā minētajā gadījumā pirms būvdarbu pārtraukšanas būvniecības ierosinātājs iesniedz saskaņošanai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, ceļa un ielas konservācijas darbu veikšanas projektu.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

147. Ceļa un ielas konservācijas darbu veikšanas projektā norāda:

147.1. nepieciešamo pabeidzamo darbu sarakstu;

147.2. risinājumus ceļa un ielas stiprībai un stabilitātei, lietošanas drošībai un turpmākās bojāšanās novēršanai;

147.3. risinājumus, lai novērstu bīstamību cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi;

147.4. ceļa un ielas konservācijas darbu veikšanas kalendāra plānu.

148. Ja iestāde, kas nav institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbilstoši savai kompetencei ir apturējusi būvdarbus, tā nekavējoties par to paziņo institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

149. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 146. un 148. punktā minētās informācijas saņemšanas par būvdarbu pārtraukšanu vai apturēšanu veic objekta apsekošanu un pieņem lēmumu par atļauju pārtraukt būvdarbus, saskaņo ielu konservācijas darbu veikšanas projektu vai, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par ceļa un ielas konservāciju.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 334 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

150. Ja pēc objekta apsekošanas konstatēta ceļa un ielas konservācijas nepieciešamība un būvniecības ierosinātājs nav iesniedzis institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, ceļa un ielas konservācijas darbu veikšanas projektu, minētā institūcija lēmumā par ceļa un ielas konservāciju norāda:

150.1. ceļa un ielas konservācijas iemeslus;

150.2. ceļa un ielas konservācijas nosacījumus (arī pasākumus, kas veicami, lai nodrošinātu ceļa un ielas konstrukciju drošību, stabilitāti un neaizskaramību, kā arī ceļa un ielas konservācijas darbu veikšanas projekta apjomu, ja tas ir nepieciešams);

150.3. termiņu ceļa un ielas konservācijas darbu veikšanas projekta iesniegšanai.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

151. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 10 darbdienu laikā pēc ceļa un ielas konservācijas darbu veikšanas projekta saņemšanas, izvērtējot tā atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, saskaņo to vai pieņem lēmumu, kurā norāda konstatētos trūkumus un šo trūkumu novēršanas termiņu.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

152. Pēc šo noteikumu 151. punktā minētā lēmuma izpildes būvniecības ierosinātājs atkārtoti vēršas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

153. Uz ceļa un ielas konservācijas darbiem attiecināmas būvdarbu veikšanas prasības, tai skaitā prasība par būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Būvdarbu veicēja civiltiesiskā atbildība apdrošināma uz visu konservācijas darbu realizēšanas laiku.

154. Būvdarbi ir uzskatāmi par pārtrauktiem ar brīdi, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir pieņēmusi lēmumu par atļauju apturēt būvdarbus vai būvniecības ierosinātājs ir pabeidzis ceļa un ielas konservācijas darbus atbilstoši minētās institūcijas saskaņotajam ceļa un ielas konservācijas darbu veikšanas projektam.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 334 redakcijā)

155. Ja būvniecības ierosinātājs neizpilda šo noteikumu prasības, pašvaldība, iepriekš brīdinot būvniecības ierosinātāju, ir tiesīga veikt ceļa un ielas konservācijas darbus. Visus ar ceļa un ielas konservāciju saistītos izdevumus sedz būvniecības ierosinātājs.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

156. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pēc būvdarbu pārtraukšanas vēlākā laika periodā konstatē, ka ceļš un iela var radīt bīstamību videi vai cilvēku dzīvībai vai veselībai, vai ir bīstami bojātas konstrukcijas, tā pieņem lēmumu par ceļa un ielas konservāciju šajā nodaļā noteiktajā kārtībā.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 334 redakcijā)

157. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pēc būvdarbu apturēšanas konstatē, ka nepieciešama ceļa un ielas konservācija, tā pieņem lēmumu par ceļa un ielas konservāciju šajā nodaļā noteiktajā kārtībā.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 334 redakcijā)

3.6. Pieņemšana ekspluatācijā un atsevišķu darbu pieņemšana
3.6.1. Māju ceļu pieņemšana ekspluatācijā un nojaukšanas darbu pieņemšana

158. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz:

158.1. paskaidrojuma raksta II daļu;

158.2. izpildmērījuma plānu (ar māju ceļa novietni, izbūvētiem/nojauktiem ārējiem inženiertīkliem un citām vienlaikus izbūvētām/nojauktām būvēm), bet pārbūves gadījumā, ja mainījusies situācija apvidū.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

159. Paskaidrojuma rakstā norāda ar būvniecības ierosinātāju saskaņotu termiņu, kurā būvniecības ierosinātājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc māju ceļu nodošanas. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš ir divi gadi no dienas, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

160. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, piecu darbdienu laikā pēc visu noteikto dokumentu saņemšanas veic objekta apsekošanu un pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vai ir sakārtota teritorija, un izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu. Ja māju ceļš ir nojaukts, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdod izziņu par būves neesību, kurā ietver būvniecības ierosinātāja norādīto informāciju, kā arī atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

161. Jaunbūvētu vai pārbūvētu māju ceļu uzskata par pieņemtu ekspluatācijā ar dienu, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

162. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti, tā būvniecības ierosinātājam lēmumā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

163. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 162. punktā minētajā lēmumā norādītās nepilnības, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu un, ja māju ceļš ir nojaukts, izdod izziņu par būves neesību.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

3.6.2. Ceļu un ielu pieņemšana ekspluatācijā

164. Pēc būvdarbu pabeigšanas veic paveikto būvdarbu uzmērījumus un izpildmērījumus. Kārtību, kādā veic minētos mērījumus, un to nepieciešamo apjomu nosaka būvniecības ierosinātājs, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

165. Ceļa un ielas izpildmērījumu plānu izstrādā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, papildus tajā iekļaujot informāciju par ceļa un ielas laukumu (brauktuves laukums, ieskaitot veloceliņu, ietvju un apmaļu laukumu, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu) atbilstoši ceļa un ielas seguma materiāliem, brauktuves platumu un brauktuves garumu pa ceļa un ielas ass līniju.

166. Jaunbūvējamu, pārbūvējamu vai atjaunojamu ceļu un ielu var izmantot pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā, ja institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniegtajā būvprojektā tika iekļauts izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā un izmantošanas nosacījumi.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

167. Pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par ceļa un ielas gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

168. Ceļa un ielas pieņemšanu ekspluatācijā ierosina būvniecības ierosinātājs. Pirms ierosina būves vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, būvei vai tās daļai veic izpildmērījumu.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

169. Ierosinot ceļa un ielas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu (11. pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:

169.1. būvprojekta izmainītās daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

169.2. būves vai tās daļas novietnes izpildmērījuma plānu;

169.3. šo noteikumu 167. punktā minēto institūciju atzinumus;

169.4. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju;

169.5. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstību apliecinošu dokumentāciju, ja tās nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam;

169.6. būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi, ja būvdarbu laikā ir veikta būvuzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

169.1 Apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvniecības ierosinātājs, būvdarbu veicējs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja veikta autoruzraudzība).

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

170. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

171. Ceļu un ielu vai tās daļu pieņem ekspluatācijā institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas. Birojs pieņemšanas darbā pieaicina būvvaldes amatpersonu, ja būvvalde ir izteikusi vēlmi tajā piedalīties.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 334 redakcijā)

172. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pēc visu noteikto dokumentu saņemšanas, saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju, nosaka ceļa un ielas vai tās daļas pieņemšanas termiņu, kas nav ilgāks par 10 darbdienām no dokumentu iesniegšanas dienas minētajā institūcijā.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 334 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

173. Būvniecības ierosinātājs ceļu un ielu vai tās daļu uzrāda institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas. Būvniecības ierosinātājs pieaicina būvdarbu veicēju vai tā pilnvarotu pārstāvi, kas ir veicis attiecīgos būvdarbus.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

174. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, novērtē ceļa un ielas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, pamatojoties uz šo noteikumu 169. punktā minētajiem dokumentiem, būvniecības informācijas sistēmā pieejamo informāciju un dokumentiem (piemēram, būvdarbu žurnāls, pieņemšanas akti, atzinumi par ceļa un ielas vai inženiertīklu gatavību ekspluatācijai), kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā un būvprojektam.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 334 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

175. Ja ceļam un ielai vai tās daļai veikta būvuzraudzība, būves pieņemšanā piedalās būvuzraugs. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būves pieņemšanā var pieaicināt būvprojekta izstrādātāju, ja viņš nav veicis autoruzraudzību.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

176. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdod aktu par būves vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk – akts). Aktā ietver apliecinājumā par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3. apakšpunktā, 3. un 5.punktā norādīto informāciju, kā arī norāda ziņas par objektu (adrese, kadastra apzīmējums, būves grupa, lietošanas veids, būvi raksturojošie lielumi un būvizstrādājumi), būvdarbu garantijas termiņu, atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

177. Aktā norāda ar būvniecības ierosinātāju un būvdarbu veicēju saskaņotu termiņu, kurā būvniecības ierosinātājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc ceļa un ielas vai tās daļas pieņemšanas ekspluatācijā. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš pēc akta izdošanas ir:

177.1. trīs gadi otrās grupas būvei;

177.2. pieci gadi trešās grupas būvei.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

178. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, nav tiesīga pieņemt ceļu un ielu vai tās daļu ekspluatācijā, ja kāda no institūcijām sniegusi negatīvu atzinumu par būves nodošanu ekspluatācijā vai būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 334 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

179. Ja ceļš un iela vai tās daļa netiek pieņemta ekspluatācijā, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izsniedz būvniecības ierosinātājam pamatotu lēmumu. Lēmumā norāda konstatētās atkāpes no būvprojekta vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

180. Pēc šo noteikumu 179. punktā minētajā lēmumā norādīto trūkumu novēršanas būvniecības ierosinātājs atkārtoti uzaicina institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, un uzrāda ceļu un ielu vai tās daļu.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

181. Ceļš un iela vai tās daļa ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar akta izdošanas dienu.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

182. Akta ciparu kodā ir šādas 14 zīmes:

182.1. pirmās divas zīmes – attiecīgā gada skaitļa pēdējie divi cipari;

182.2. nākamās piecas zīmes – akta reģistrācijas numurs, kas līdz piecām zīmēm papildināts ar nullēm no kreisās puses;

182.3. pēdējās septiņas zīmes – būves teritoriālais kods saskaņā ar Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

183. Būves kārtu var pieņemt ekspluatācijā, ja tās būvdarbi ir pilnīgi pabeigti un ir veikti visi attiecīgajai būves kārtai paredzētie ugunsdrošības, darba aizsardzības un vides aizsardzības pasākumi, kā arī izdarīts viss būvprojektā paredzētais, lai nodrošinātu vides pieejamību.

184. Ja ceļu un ielu vai tās daļu pieņem ekspluatācijā ziemā, labiekārtošanas darbus (piemēram, teritorijas apzaļumošanu, koku, krūmu stādīšanu) var veikt minētajiem darbiem labvēlīgā sezonā, bet tie jāpabeidz līdz attiecīgā gada 1. jūnijam.

185. Kokus un krūmus stāda tuvākajā piemērotajā laikā.

186. Saskaņā ar šo noteikumu 184. un 185. punktu noteiktos atliktos būvdarbus un to veikšanas termiņus ieraksta aktā. Aktā minēto atlikto būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos un apjomā kontrolē būvinspektors.

187. Atliktos būvdarbus būvdarbu veicējs veic aktā noteiktajos termiņos un apjomā, ja būvniecības ierosinātājs nav vienojies par citu kārtību.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

188. Īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā noteiktajam pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Valsts zemes dienestā datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā un izpildmērījuma plānu, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

3.6.3. Ceļu un ielu atjaunošanas un nojaukšanas darbu pabeigšana

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

189. Pēc ceļa un ielas atjaunošanas vai nojaukšanas būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs informē institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, par būvdarbu pabeigšanu, iesniedzot apliecinājuma kartes II daļu un izpildmērījuma plānu, ja ceļš un iela ir nojaukta.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

190. Ja vienlaikus ar ceļa un ielas atjaunošanu vai nojaukšanu tika veikta inženiertīklu atjaunošana, ierīkošana, pārbūve vai nojaukšana, pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

191. Apliecinājuma kartē norāda ar būvniecības ierosinātāju saskaņotu termiņu, kurā būvniecības ierosinātājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc ceļa un ielas atjaunošanas vai nojaukšanas būvdarbu nodošanas. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš ir divi gadi no dienas, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

192. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, piecu darbdienu laikā pēc noteikto dokumentu saņemšanas veic objekta apsekošanu un pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, un izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu. Ja ceļš un iela ir nojaukta, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdod izziņu par būves neesību, kurā ietver būvniecības ierosinātāja norādīto informāciju, kā arī atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

193. Ja veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai būvniecības iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm, kurā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās būvniecības ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un šo atkāpju novēršanas termiņu.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

194. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 193. punktā minētajā lēmumā norādītās nepilnības, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu vai, ja ceļš un iela ir nojaukta, izsniedz izziņu par būves neesību.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

195. Ceļa un ielas nojaukšanas gadījumā līdz Būvniecības informācijas sistēmas ieviešanai īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā noteiktajam iesniedz Valsts zemes dienestā datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā izziņu par būves neesību un izpildmērījuma plānu.

4. Komersantu ceļu būvnoteikumi
4.1. Komersantu ceļu būvniecības procesam nepieciešamie dokumenti un to saturs

196. Komersantu ceļa būvniecībai, ja tas ir jauns ceļš, vai esoša ceļa pārbūvei personai jāsaņem būvatļauja.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

197. Komersantu ceļa atjaunošanai vai nojaukšanai persona iesniedz apliecinājuma kartes (8. pielikums) I daļu.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

198. Būvniecības ieceres dokumentāciju par plānoto būvniecību iesniedz tajā būvvaldē, kura atbild par attiecīgo administratīvo teritoriju. Ja būvniecība plānota vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās, būvniecības ieceres dokumentāciju iesniedz:

198.1. visās būvvaldēs, kuru administratīvajā teritorijā plānota būvniecība un būvniecības process no ieceres līdz pieņemšanai ekspluatācijā katrā norisinās atsevišķi;

198.2. tās pašvaldības būvvaldē, kurai deleģēta atsevišķu uzdevumu izpilde būvniecības procesa ietvaros.

199. Dokumentāciju komersantu ceļa būvniecībai, ja tas ir jauns ceļš, vai esoša ceļa pārbūvei izstrādā būvprojekta izstrādātājs. Komersantu ceļa atjaunošanas iecerei vai nojaukšanai nepieciešamo dokumentāciju var izstrādāt pie būvniecības ierosinātāja nodarbināts būvspeciālists atbilstošā jomā.

199.1 Ja plānotajai būvniecībai, kuru īsteno, pamatojoties uz apliecinājuma karti, atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešami tehniskie vai īpašie noteikumi, atļaujas vai saskaņojumi, tos pieprasa un saņem pirms attiecīgās būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

200. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

201. Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot būvniecības iesniegumu) papīra dokumentu formā izstrādā trijos eksemplāros, bet elektroniski – vienā eksemplārā. Izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvspeciālists.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

202. Lai saņemtu būvatļauju, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz būvniecības iesniegumu (7. pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:

202.1. būvprojektu minimālā sastāvā, kurā iekļauj:

202.1.1. zemes gabala topogrāfisko plānu, kurā iezīmēta ceļa trase, ja komersantu ceļš atrodas pilsētas vai ciema teritorijā;

202.1.2. zemes gabala situācijas plānu, kurā iezīmēta ceļa trase, ja komersantu ceļš atrodas ārpus pilsētas vai ciema teritorijas;

202.1.3. zemes gabala īpašnieka saskaņojumu, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tāds nepieciešams;

202.1.4. skaidrojošu aprakstu, kurā norādīta informācija par plānoto būvniecību, tai skaitā par būvdarbu veikšanas paņēmieniem un tehnoloģijām un pielietojamiem materiāliem;

202.2. īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinošus dokumentus, ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās;

202.3. ja ceļu plānots ekspluatēt būvdarbu laikā un pirms tā nodošanas ekspluatācijā, – izvērtējumu par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā un ceļa izmantošanas nosacījumus.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

203. Ierosinot komersantu ceļa atjaunošanu vai nojaukšanu, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz apliecinājuma kartes I daļu, kurai pievieno šādus dokumentus:

203.1. derīgu zemes gabala topogrāfisko plānu, kurā iezīmēts atjaunojamais ceļš, ja atjaunošana notiek zemes gabalā, kas atrodas pilsētas vai ciema teritorijā;

203.2. zemes gabala situācijas plānu, kurā iezīmēts atjaunojamais ceļš, ja atjaunošana notiek zemes gabalā, kas atrodas ārpus pilsētas vai ciema teritorijas;

203.3. dokumentus saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem;

203.4. skaidrojošu aprakstu, kurā norādīta informācija par plānoto būvniecību, tai skaitā par būvdarbu veikšanas paņēmieniem un tehnoloģijām un pielietotajiem materiāliem. Ja nepieciešams, pievieno arī aprēķinus;

203.5. defektu aktu;

203.6. darbu daudzuma sarakstu;

203.7. saskaņojumus ar nekustamā īpašuma īpašnieku, ja būvniecības ierosinātājs nav nekustamā īpašuma īpašnieks, un trešajām personām, ja tādi nepieciešami (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu).

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

203.1 Personu saskaņojumu (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu) noformē kā atsevišķu vienošanos, lai no tā izrietētu nepārprotama šo personu piekrišana katram konkrētam apgrūtinājumam, kas skar attiecīgo personu. Personu saskaņojumu atbilstoši Būvniecības likuma 15. panta otrajai daļai iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildei.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

204. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pēc būvniecības ieceres izskatīšanas lēmumu pieņem Būvniecības likumā noteiktajā termiņā.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

205. Būvatļauju, kurā ietver būvniecības iesnieguma 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.1., 2.7.2.  apakšpunktā, 4. un 7. punktā norādīto informāciju par būvniecības ieceri, kā arī būvatļaujas nosacījumus un to izpildes termiņus, izsniedz uz būvniecības ierosinātāja plānoto būvniecības laiku, ievērojot noteikto projektēšanas nosacījumu izpildes termiņu, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu termiņu un būvdarbu veikšanas ilgumu.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

206. Būvatļaujā iekļauj:

206.1. nosacījumus projektēšanai, ietverot prasības:

206.1.1. būvprojektam;

206.1.2. par saskaņojumu saņemšanu no blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem vai zemes gabala īpašnieka, ja attiecīgais saskaņojums ir nepieciešams, taču nav saņemts pirms būvniecības ieceres iesnieguma iesniegšanas;

206.1.3. par tehnisko vai īpašo noteikumu saņemšanu no valsts un pašvaldību institūcijām;

206.1.4. par tehnisko noteikumu saņemšanu no inženiertīklu īpašniekiem;

206.1.5. par vides pieejamību, ja tā atbilstoši normatīvajiem aktiem ir jānodrošina;

206.2. nosacījumus būvdarbu uzsākšanai, ietverot:

206.2.1. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

206.2.2. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma, būvuzraudzības un autoruzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) un līguma summa (euro));

206.2.3. prasības būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība);

206.2.4. iesniedzamo informāciju par darba aizsardzības koordinatoru;

206.2.5. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti;

206.3. termiņus būvatļaujas nosacījumu izpildei.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

207. Apliecinājuma kartē iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot:

207.1. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) un līguma summa (euro));

207.2. prasības būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība);

207.3. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

207.4. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

208. Pēc tam kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir izdarījusi atzīmi būvniecības informācijas sistēmā, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama apliecinājuma karte, būvniecības ierosinātājs iesniedz minētajā institūcijā būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus un informāciju. Ja paredzēta komersantu ceļa atjaunošana vai nojaukšana, ieceres realizācijas termiņš ir pieci gadi, kas skaitāms no dienas, kad pieņemts lēmums par būvniecības ieceres akceptu. Ja minētajā termiņā būvdarbi nav uzsākti, apliecinājuma karte ir jāsaņem no jauna.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

4.2. Būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpilde

209. Pēc būvatļaujas saņemšanas būvniecības ierosinātājs nodrošina būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi. Nepieciešamos tehniskos vai īpašos noteikumus būvniecības ierosinātājs vai būvprojekta izstrādātājs, ja tas paredzēts pušu savstarpējā līgumā, pieprasa attiecīgajām institūcijām, ja tie nav saņemti iepriekš.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

210. Komersantu ceļa būvprojekta detalizētu saturu un noformēšanas prasības nosaka komersantu ceļa īpašnieks projektēšanas uzdevumā, pamatojoties uz Latvijas standarta LVS 190-6:2009 "Ceļu projektēšanas noteikumi" 6. daļu "Autoceļu un tiltu būvprojekta saturs un noformēšana" vai komersantu ceļa īpašnieka noteiktajām prasībām, ja tās pamatotas ar normatīvo aktu vai standartu prasībām.

211. Pirms būvprojekta izstrādes lēmumu par inženierizpētes sastāvu un apjomu pieņem komersantu ceļa īpašnieks, projektēšanas uzdevumā detalizēti aprakstot minimālo inženierizpētes apjomu konkrētajam būvprojektam, kā arī prasības svarīgākajiem tehniskajiem parametriem, normatīvajiem aktiem un standartiem, kuri jāievēro, izstrādājot būvprojektu.

212. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

213. Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvprojektu izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad būvprojektu papīra dokumenta formā izstrādā trijos eksemplāros, bet elektroniski – vienā eksemplārā. Izstrādāto būvprojektu paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvprojekta izstrādātājs un citas personas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem (izņemot šo noteikumu 203.1 punktā minētās personas).

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

214. Ja izpildīti visi projektēšanas nosacījumi, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

215. Trešās personas būvatļauju var apstrīdēt mēneša laikā no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, ja attiecīgais zemes gabala īpašnieka saskaņojums bija nepieciešams un tika saņemts būvprojekta izstrādes laikā.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

216. Ja institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka nav izpildīti visi projektēšanas nosacījumi vai nav saņemti visi nepieciešamie saskaņojumi no trešajām personām, tā uzdod būvniecības ierosinātājam pārstrādāt būvprojektu vai saņemt trūkstošos saskaņojumus.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

217. Būvniecības ierosinātājs vai būvprojekta izstrādātājs, ja tas paredzēts pušu savstarpējā līgumā, šo noteikumu 216. punktā minētos trūkumus novērš būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

218. Pēc būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildīšanas būvniecības ierosinātājs vai viņa pilnvarotā persona iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus un informāciju.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

219. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi izpildāmi piecu gadu laikā no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

220. Saskaņotā būvprojekta derīguma termiņš ir divi gadi. Ja minētajā termiņā būvdarbi nav uzsākti, būvprojekts ir jāatjauno – nepieciešami jauni saskaņojumi, jāizvērtē notikušās izmaiņas dabā, kā arī, ja to ļauj plānotie būvprojekta īstenošanas termiņi, būvprojekts jāatjauno atbilstoši aktuālo standartu un specifikāciju prasībām.

221. Atkāpes būvprojektā īstenojamas, ievērojot Būvniecības likumā noteikto un tikai ar būvniecības ierosinātāja piekrišanu, un tās var ierosināt šādi būvniecības procesa dalībnieki:

221.1. būvniecības ierosinātājs;

221.2. būvprojekta izstrādātājs;

221.3. būveksperts;

221.4. būvdarbu vadītājs;

221.5. būvinženieris;

221.6. būvuzraugs.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

222. Būvniecības ierosinātājam ir pienākums pieprasīt, lai atkāpes no būvprojekta tiktu saskaņotas ar būvprojekta izstrādātāju. Ja būvprojekta izstrādātājs atkāpes nesaskaņo, galīgo lēmumu par atkāpju īstenošanu pieņem komersantu ceļa īpašnieks, pamatojoties uz cita būvprojekta izstrādātāja atzinumu, kurš ir atbildīgs par atkāpju atbilstību būvniecību regulējošo normatīvo aktu, būvnormatīvu, kā arī būvprojekta izstrādātāja un būvniecības ierosinātāja civiltiesiskā kārtībā noslēgto līgumu prasībām.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

223. Būvniecības ierosinātājam ir tiesības pasūtīt atkāpju projektēšanu citam būvprojekta izstrādātājam, kurš uzņemas atbildību par atkāpju iespējamajām sekām.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

4.3. Būvdarbi

223.1 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu iesniedz reģistrācijai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

224. Ja ir izpildīti būvatļaujā iekļautie būvdarbu uzsākšanas nosacījumi un būvniecības ierosinātājs vai viņa pilnvarotā persona ir iesniegusi institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, nepieciešamos dokumentus un informāciju, minētā institūcija Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā:

224.1. būvatļaujā izdara atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

224.2. (svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606);

224.3. būvatļaujā norāda maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam, līdz kuram iespējams pagarināt būvatļauju (būvdarbu veikšanu) un līdz kuram komersantu ceļš jānodod ekspluatācijā;

224.4. būvatļaujā norāda būvdarbu veicēju un pieaicinātos būvspeciālistus.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

224.1 Ja būvdarbi vai nodošana ekspluatācijā ir plānota pa būves kārtām, būvniecības ierosinātājs iesniedz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei nepieciešamos dokumentus un informāciju atsevišķi par katru būves kārtu, tai skaitā norādot tajā realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts).

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

224.2 Pēc tad kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi, būvdarbu veicējam un atbildīgajiem būvspeciālistiem būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvdarbu žurnāls un nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

224.3 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu aizpilda atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam būvdarbu žurnāla saturam.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

225. Ja būvdarbu laikā rodas nepieciešamība paredzēt citādus risinājumus, nekā tas paredzēts būvprojektā, to īstenošana pieļaujama pēc būvprojekta izmaiņu veikšanas, ja tie attiecas uz Būvniecības likuma 17. panta 2.1 daļā minētajiem gadījumiem vai vispārīgajos būvnoteikumos noteikto. Būvniecības likuma 17. panta 2.1 daļā minētajos gadījumos izmainītās būvprojekta daļas un dokumentus, kas pamato izmaiņu nepieciešamību, iesniedz saskaņošanai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas. Ja izmaiņas būvprojektā paredz sadalījumu būves kārtās, veic izmaiņas būvdarbu uzsākšanas nosacījumos, norādot konkrētus realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts) katrai būves kārtai, būvdarbu veicēju un atbildīgos būvspeciālistus.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

226. Būvdarbu veicējam uz visu būvdarbu veikšanas laiku ir jābūt spēkā apdrošināšanas polisei.

227. Būvdarbu laikā var mainīt būvdarbu veicēju un pieaicinātos būvspeciālistus, ja institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz informāciju par jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš) vai informāciju par jaunajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) un līguma summa (euro)) un viņu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš). Jaunais būvdarbu veicējs vai pieaicinātais būvspeciālists ir tiesīgs uzsākt pienākumu izpildi būvlaukumā pēc attiecīgu izmaiņu veikšanas būvatļaujā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

227.1 Ja būvdarbu laikā būvdarbu veicējam mainās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņš, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz informāciju, norādot jaunās polises izdevēju, datumu, numuru un polises darbības termiņu.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

228. Būvdarbu sagatavošana uzsākama tikai pēc tam, kad saņemtā būvatļauja kļuvusi neapstrīdama un izpildīti būvatļaujā ietvertie nosacījumi.

229. Būvdarbu sagatavošanu un būvdarbus veic būvdarbu veicējs.

230. Būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja savstarpējās saistības nosaka atbilstoši šiem noteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un tiesību aktiem noslēgtais līgums par būvdarbu veikšanu, kurā minēti arī būvdarbu sagatavošanas darbi.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

231. Būvniecības ierosinātājs būvdarbu kvalitātes kontrolei var pieaicināt būvuzraugu. Būvuzraudzību var veikt pie būvniecības ierosinātāja nodarbināts būvspeciālists, pamatojoties uz darba devēja rīkojumu, vai cits būvspeciālists, vai būvkomersants, kas nodarbina attiecīgo būvspeciālistu.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

232. Būvniecības ierosinātājs autoruzraudzības veikšanai var nolīgt autoruzraugu.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

233. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības ierosinātājs nodod un būvdarbu veicējs pieņem būvlaukumu. Pieņemšanas datumu norāda būvdarbu vietas nodošanas un pieņemšanas aktā (2. pielikums), kuru sagatavo būvdarbu veicējs. No šī akta parakstīšanas dienas līdz dienai, kad būvi pieņem ekspluatācijā vai kad pieņem atjaunošanas vai nojaukšanas darbus, būvdarbu veicējs ir atbildīgs par būvdarbu vietas uzturēšanu.

(Grozīts ar MK 20.03.2018. noteikumiem Nr. 167; MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

234. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvlaukumā atrodas šādi dokumenti:

234.1. būvprojekts;

234.2. būvdarbu žurnāls;

234.3. (svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606);

234.4. segto būvdarbu akti;

234.5. būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstību apliecinoši dokumenti.

(Grozīts ar MK 20.03.2018. noteikumiem Nr. 167; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

235. Ja atjaunošanas vai nojaukšanas gadījumā būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvlaukumā atrodas šādi dokumenti:

235.1. dokumentācija, kas tika pievienota apliecinājuma kartei;

235.2. būvdarbu žurnāls;

235.3. segto būvdarbu akti;

235.4. būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstību apliecinoši dokumenti.

(Grozīts ar MK 20.03.2018. noteikumiem Nr. 167; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

236. Būvdarbu veicējs izpildīto darbu fiksēšanai un būvdarbu kontrolei būvdarbu veikšanas laikā regulāri aizpilda būvdarbu žurnālu.

237. Būvdarbu laikā visām konstrukcijām, kuras tiek nosegtas ar citām konstruktīvām kārtām, tiek sastādīts segto darbu pieņemšanas akts. Segto darbu pieņemšanā piedalās būvdarbu veicējs, būvuzraugs (ja tiek veikta būvuzraudzība), un autoruzraugs (ja tiek veikta autoruzraudzība).

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

237.1 Segto darbu pieņemšanas aktu veido būvniecības informācijas sistēmā no būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem par izpildītajiem speciālajiem un ikdienas būvdarbiem, ko apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums).

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

237.2 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem segto darbu pieņemšanas aktam būvniecības informācijas sistēmā pievieno būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus, ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

237.3 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, segtos darbus pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (3. pielikums), ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums). Pieņemšanas aktam pievieno šo noteikumu 237.2 punktā minētos dokumentus.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

238. Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

4.4. Komersantu ceļu konservācijas kārtība

239. Lēmumu par būvdarbu pārtraukšanu var pieņemt būvniecības ierosinātājs, par to paziņojot institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

240. Ja komersantu ceļa būvdarbi tiek pārtraukti un tas nav tehnoloģiskais vai sezonas pārtraukums, būvdarbu veicējs veic būves konservācijas pasākumus un ar būves nodošanas un pieņemšanas aktu nodod būvi būvniecības ierosinātājam.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

241. Ja komersantu ceļa būvdarbi tiek pārtraukti un tas ir tehnoloģiskais vai sezonas pārtraukums, būvdarbu veicējs sastāda būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu. Aktā norāda paveiktos un atliktos būvdarbus un to izpildes termiņus.

242. Ja komersantu ceļa būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas dēļ var rasties bīstamība videi vai cilvēku dzīvībai vai veselībai, komersantu ceļa konservāciju veic šo noteikumu 3.5.5. nodaļā noteiktajā kārtībā.

4.5. Būves novietojuma uzmērījumu veikšanas kārtība un kārtība, kādā būvi pieņem ekspluatācijā

243. Pēc būvdarbu pabeigšanas veic paveikto būvdarbu uzmērījumus un izpildmērījumus, kuru veikšanas kārtību un nepieciešamo apjomu nosaka būvniecības ierosinātājs, ievērojot normatīvajos aktos noteikto.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

244. Būvdarbu veicējs sagatavo paveikto būvdarbu uzmērījumu dokumentus un izpildshēmu (būves novietojuma plānu vienā no šādiem mērogiem – M 1:1000, M 1:2000 vai M 1:5000) un nodod tos būvniecības ierosinātājam mēneša laikā pēc būvdarbu pabeigšanas, ja būvdarbu līgumā nav noteikts citādi.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

245. Būvniecības ierosinātājs būvdarbu uzmērījumu dokumentus (ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam) glabā ne mazāk kā 25 gadus pēc būvdarbu pabeigšanas.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

246. Būves izpildmērījumā atspoguļo topogrāfisko informāciju par komersantu ceļu, kas radusies būvniecības procesā, tajā papildus norādot komersantu ceļa laukumu (brauktuves laukums, ieskaitot veloceliņu, ietvju un apmaļu laukumu, ja tādi ir, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu) atbilstoši komersantu ceļa seguma materiāliem, brauktuves platumu un brauktuves garumu pa komersantu ceļa ass līniju.

247. Lēmumu par komersantu ceļa ekspluatāciju būvdarbu laikā un pēc būvdarbu pabeigšanas līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā pieņem būvniecības ierosinātājs, pamatojoties uz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniegto būvprojektu, kurā ietverts izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā un izmantošanas nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

248. Būvniecības ierosinātājs vai viņa pilnvarotā persona pēc atjaunošanas vai nojaukšanas būvdarbu beigām iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, apliecinājuma kartes II daļu. Ja komersantu ceļš ir nojaukts, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdod izziņu par būves neesību, kurā ietver būvniecības ierosinātāja norādīto informāciju, kā arī atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

249. Pēc komersantu ceļa būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs vai būvdarbu veicējs, ja tas paredzēts pušu savstarpējā līgumā, pieprasa institūcijām, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, sniegt atzinumu par būves atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem. Institūcijas 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

250. Ierosinot komersantu ceļa būvniecības pieņemšanu ekspluatācijā (ja tas ir jauns ceļš) vai esoša ceļa pārbūves pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājs vai būvdarbu veicējs, ja tas paredzēts pušu savstarpējā līgumā, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu (11. pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:

250.1. šo noteikumu 249. punktā minēto institūciju atzinumus;

250.2. izpildshēmas, kuras sagatavojis būvdarbu veicējs;

250.3. būves izpildmērījuma plānu;

250.4. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju;

250.5. būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi, ja būvdarbu laikā ir veikta būvuzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

251. Jaunbūvētu vai pārbūvētu komersantu ceļu pieņem ekspluatācijā institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

252. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pēc visu noteikto dokumentu saņemšanas, saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju, nosaka komersantu ceļa pieņemšanas termiņu, kas nav ilgāks par 10 darbdienām no dokumentu iesniegšanas dienas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

253. Būvniecības ierosinātājs komersantu ceļu uzrāda institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas. Būvniecības ierosinātājs pieaicina būvdarbu veicēju vai tā pilnvarotu pārstāvi, kas ir veicis attiecīgos būvdarbus.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

254. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, novērtē komersantu ceļa gatavību ekspluatācijai, pamatojoties uz šo noteikumu 250. punktā minētajiem dokumentiem, būvniecības informācijas sistēmā pieejamo informāciju un dokumentiem (piemēram, būvdarbu žurnāls, atzinumi par būves gatavību ekspluatācijai), kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā un būvprojektam.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 334 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

255. Ja komersantu ceļa būvdarbiem veikta būvuzraudzība, būves pieņemšanā piedalās būvuzraugs. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būves pieņemšanā var pieaicināt būvprojekta izstrādātāju, ja viņš nav veicis autoruzraudzību.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

256. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdod aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk – akts). Aktā ietver apliecinājuma par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3. apakšpunktā, 3. un 5. punktā norādīto informāciju, kā arī norāda ziņas par objektu (adrese, kadastra apzīmējums, būves grupa, lietošanas veids, būvi raksturojošie lielumi un būvizstrādājumi), būvdarbu garantijas termiņu, atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

257. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, nav tiesīga pieņemt būvi pastāvīgā ekspluatācijā, ja:

257.1. konstatētas būtiskas atkāpes no saskaņotā būvprojekta vai būtiski būvdarbu defekti, kas ietekmē būves uzturēšanu un satiksmes drošību;

257.2. konstatēti Latvijas būvnormatīvu, apbūves noteikumu vai citu normatīvo aktu pārkāpumi;

257.3. būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

258. Ja komersantu ceļš netiek pieņemts ekspluatācijā, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdod būvniecības ierosinātājam pamatotu lēmumu. Lēmumā norāda konstatētās atkāpes no būvprojekta vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

259. Pēc šo noteikumu 258. punktā minētajā lēmumā norādīto trūkumu novēršanas būvniecības ierosinātājs atkārtoti uzaicina institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, un uzrāda būvi.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

260. Komersantu ceļu var pieņemt ekspluatācijā ar atliktajiem darbiem, kurus norāda aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Būvdarbu veicējs izpilda atliktos darbus aktā norādītajā termiņā. Aktā minēto atlikto būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos un apjomā kontrolē būvinspektors.

261. (Svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

262. Būvdarbu garantijas termiņš nav mazāks kā divi gadi pēc atjaunošanas vai nojaukšanas darbu, jaunbūves vai pārbūves būvdarbu pabeigšanas. Būvdarbu garantijas laika sākumu nosaka ar datumu, kad ir apstiprināts atjaunošanas vai nojaukšanas darbu, jaunbūves vai pārbūves būvdarbu pabeigšanas akts.

263. Īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā noteiktajam pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Valsts zemes dienestā datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā un izpildmērījuma plānu, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

5. Sadarbība

(Nodaļa svītrota ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

264. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

265. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

6. Noslēguma jautājumi

266. No 2015. gada 1. jūlija Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos valsts autoceļu, pašvaldību ceļu un ielu pieņemšanu šo noteikumu 2.5. un 3.6.2. apakšnodaļā noteiktajā kārtībā un būvdarbu kontroli veic birojs, bet līdz 2015. gada 30. jūnijam atbilstoši savai kompetencei to veic valsts autoceļu būvvalde vai būvvalde.

(Grozīts ar MK 20.03.2018. noteikumiem Nr. 167)

267. Valsts autoceļu būvdarbi, kuri uzsākti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, pabeidzami un pieņemami ekspluatācijā šo noteikumu 2.5. apakšnodaļā noteiktajā kārtībā, ja valsts autoceļa īpašnieks ar būvdarbu veicēju būvdarbu līgumā nav vienojies par citu kārtību.

268. Pašvaldību ceļu un ielu būvdarbi, kuri uzsākti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, pabeidzami un pieņemami ekspluatācijā šo noteikumu 3.6.2. apakšnodaļā noteiktajā kārtībā.

269. Komersantu ceļu būvdarbi, kuri uzsākti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, pabeidzami un pieņemami ekspluatācijā šo noteikumu 4.5. apakšnodaļā noteiktajā kārtībā, ja komersantu ceļa īpašnieks ar būvdarbu veicēju būvdarbu līgumā nav vienojies par citu kārtību.

270. Grozījumi šo noteikumu 79. un 208. punktā par būvniecības realizācijas termiņa pagarināšanu attiecas uz spēkā esošām apliecinājuma kartēm un apliecinājuma kartēm, kurām beidzies realizācijas termiņš un kuras institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas, ir akceptējusi, sākot ar 2014. gada 1. oktobri.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

271. Būvniecības likuma pārejas noteikumu 22. punktā minētajā gadījumā, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvniecības ierosinātājs ceļu un ielu, kā arī komersantu ceļu būvniecības gadījumā nodod glabāšanā tās institūcijas arhīvā, kura pilda būvvaldes funkcijas, šādus dokumentus:

271.1. apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu;

271.2. izmainītās būvprojekta daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

271.3. institūciju atzinumus par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu;

271.4. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;

271.5. izpildmērījumu plānu;

271.6. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministra vietā –
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

1.1 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633
Apliecinājuma karte valsts autoceļa vai tā posma atjaunošanai vai nojaukšanai

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

1.2 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada  14. oktobra
noteikumiem Nr. 633
Paskaidrojuma raksts par valsts autoceļa vai tā posma vienkāršotu atjaunošanu un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvniecību

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

1.3 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada  14. oktobra
noteikumiem Nr. 633
Būvniecības iesniegums valsts autoceļa būvniecībai vai pārbūvei

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

2. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633
Būvlaukuma nodošanas akts

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

Būvlaukuma nodošanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un atrašanās vieta (km).

2. Inženierbūves kadastra apzīmējums.

3. Būvniecības veids.

4. Īss galveno paredzamo darbu uzskaitījums.

5. Inženierbūves īpašnieka rekvizīti (juridiskās personas nosaukums, pārstāvja vārds, uzvārds un amats).

6. Būvdarbu veicēja rekvizīti (juridiskās personas nosaukums, pārstāvja vārds, uzvārds un amats).

7. Būvdarbu līguma datums un numurs.

8. Atbildīgā būvdarbu vadītāja, būvuzrauga un autoruzrauga rekvizīti (vārds, uzvārds, adrese, sertifikāta numurs un tālruņa numurs).

9. Nepieciešamās papildu atļaujas pirms darbu uzsākšanas.

3. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

Segto darbu pieņemšanas akts

Segto darbu pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un atrašanās vieta.

2. Darba nosaukums.

3. Būvniecības ierosinātājs:

3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

4. Pieņemšanai uzrādīto darbu uzskaitījums un īss raksturojums.

5. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti segtie darbi (piemēram, rasējuma numurs).

6. Segtajos darbos lietotās konstrukcijas un būvizstrādājumi (sertifikāti vai citi kvalitāti apliecinoši dokumenti).

7. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

7.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

7.2. rasējuma numurs;

7.3. saskaņošanas datums.

8. Segto darbu pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs).

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un atrašanās vieta.

2. Konstrukcijas nosaukums.

3. Būvniecības ierosinātājs:

3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

4. Pieņemšanai uzrādīto nozīmīgo konstrukciju uzskaitījums un īss raksturojums.

5. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti nozīmīgo konstrukciju darbi (piemēram, rasējuma numurs).

6. Lietotās konstrukcijas un būvizstrādājumi (sertifikāti vai citi kvalitāti apliecinoši dokumenti).

7. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

7.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

7.2. rasējuma numurs;

7.3. saskaņošanas datums.

8. Nozīmīgo konstrukciju pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs).

4. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633
Būvdarbu pabeigšanas akts

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

Būvdarbu pabeigšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un atrašanās vieta (km).

2. Inženierbūves kadastra apzīmējums.

3. Būvdarbu līguma datums un numurs.

4. Būvdarbu pabeigšanas datums.

5. Būvlaukuma nodošanas akta datums.

6. Būvdarbu veicēja rekvizīti (juridiskās personas nosaukums, pārstāvja vārds, uzvārds un amats).

7. Būvuzrauga rekvizīti (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs).

8. Inženierbūves īpašnieka rekvizīti (juridiskās personas nosaukums, pārstāvja vārds, uzvārds un amats).

5. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633
Akts par būves pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

6. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633
Paskaidrojuma raksts

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

I. Ziņas par būvniecības ieceri

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona.

2. Ziņas par objektu (valsts autoceļš (posms) vai māju ceļš):

2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība (t. sk. satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (izņemot ceļa zīmes, aizsargbarjeras, signālstabiņus un horizontālo un vertikālo apzīmējumu) būvniecība), vienkāršota atjaunošana, pārbūve vai nojaukšana);

2.2. objekta nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. objekta kadastra apzīmējums;

2.4. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. objekta pašreizējais galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. objekta paredzētais galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. papildinformācija:

2.7.1. objekta garums (m);

2.7.2. objekta platums (m);

2.7.3. objekta pieslēgums;

2.7.4. ceļa klātnes normālprofils (NP);

2.7.5. seguma materiāls;

2.7.6. galvenie tehniskie rādītāji satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvniecībai (nosaukums);

2.7.7. objekta galveno būvdarbu veidi un būvizstrādājumi;

2.7.8. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana;

2.7.9. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms;

2.7.10. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta;

2.7.11. teritorijas sakārtošanas veids.

3. Būvniecības finansējuma avots.

4. Pilnvarotā persona:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

4.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

5. Būvniecības ieceres izstrādātājs:

5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

6. Papildus piesaistītā(-o) būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds, sertifikāta numurs.

7. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

7.1. dokumenta veids;

7.2. dokumenta nosaukums.

II. Ziņas par būvdarbu pabeigšanu

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs.

2. Būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums.

3. Būvdarbu garantijas termiņš.

4. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

4.1. dokumenta veids;

4.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.

1. Paskaidrojuma rakstā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Katru paskaidrojuma raksta daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.

3. Ja paredzēta māju ceļa pārbūve, paskaidrojuma rakstu aizpilda tādā apjomā, kas raksturo māju ceļam veicamās izmaiņas.

4. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja objekta būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

5. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

6. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.3. apakšpunktā minēto kadastra apzīmējumu norāda esošai inženierbūvei, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

7. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.6. apakšpunktā norādīto inženierbūves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja inženierbūvei tāds ir nosakāms.

8. Ja objekts ir nojaukts, paskaidrojuma raksta I daļas 2.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3. un 2.7.7. apakšpunktā minētās ziņas par objektu nenorāda.

9. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.7.4., 2.7.5. un 2.7.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja paredzēta valsts autoceļa būvniecība.

10. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.7.8., 2.7.9. un 2.7.10. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi.

11. Paskaidrojuma raksta I daļas 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks realizēta par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

12. Paskaidrojuma raksta I daļas 5. un 6. punktā minētās ziņas nenorāda, ja būvniecības ierosinātājs pats izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju.

13. Ja vienlaikus ar objekta būvniecību vai nojaukšanu īsteno citas pirmās grupas būves būvniecību vai nojaukšanu, paskaidrojuma rakstu papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.

7. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633
Būvniecības iesniegums

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

Būvniecības iesniegumā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona.

2. Ziņas par objektu:

2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, pārbūve vai nojaukšana);

2.2. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. objekta kadastra apzīmējums;

2.4. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. papildinformācija:

2.7.1. inženierbūves garums (m);

2.7.2. inženierbūves platums (m);

2.7.3. pieslēgumi (atslēgumi), šķērsojumi;

2.7.4. ceļa klātnes normālprofils (NP);

2.7.5. seguma materiāls;

2.7.6. tilta, caurtekas vai tuneļa konstrukcija;

2.7.7. tilta gabarīts, caurtekas vai tuneļa garums;

2.7.8. inženierbūves galveno būvdarbu veidi un būvizstrādājumi;

2.7.9. nepieciešamo inženiertīklu ierīkošana vai nojaukšana;

2.7.10. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana;

2.7.11. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms;

2.7.12. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta.

3. Plānotais būvniecības kalendāra plāns (gada ceturkšņu detalizācijā):

3.1. projektēšanas sagatavošana;

3.2. projektēšanas iepirkums;

3.3. projektēšana;

3.4. būvdarbu iepirkums;

3.5. būvdarbi.

4. Būvniecības finansējuma avots.

5. Plānotais kapitālieguldījumu kalpošanas laiks (gadi).

6. Pilnvarotā persona:

6.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

6.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

6.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

6.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

6.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

7. Būvprojekta izstrādātājs:

7.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

7.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

7.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

8. Būvprojekta izstrādātāja sniegtās ziņas par plānoto būvprojekta sastāvu, to nepieciešamo daļu, sadaļu izstrādi.

9. Ziņas par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvā regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības.

10. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

10.1. dokumenta veids;

10.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.

1. Būvniecības iesniegumā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Būvniecības iesnieguma 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

3. Būvniecības iesnieguma 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

4. Būvniecības iesnieguma 2.3. apakšpunktā minēto kadastra apzīmējumu norāda esošai inženierbūvei, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

5. Būvniecības iesnieguma 2.6. apakšpunktā norādīto inženierbūves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja inženierbūvei tāds ir nosakāms.

6. Ja inženierbūve ir nojaukta, būvniecības iesnieguma 2.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.7.6., 2.7.7., 2.7.8. un 2.7.9. apakšpunktā minētās ziņas par objektu nenorāda.

7. Būvniecības iesnieguma 2.7.4., 2.7.5., 2.7.6. un 2.7.7. apakšpunktā minētās ziņas par objektu norāda, ja paredzēta valsts autoceļa būvniecība.

8. Būvniecības iesnieguma 2.7.10., 2.7.11. un 2.7.12. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi.

9. Būvniecības iesnieguma 3. un 5. punktā minētās ziņas norāda, ja paredzēta valsts autoceļa būvniecība.

10. Būvniecības iesnieguma 4. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks realizēta par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

11. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību īsteno citas būves būvniecību, būvniecības iesniegumu papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.

8. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633
Apliecinājuma karte

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

I. Ziņas par būvniecības ieceri

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona.

2. Ziņas par objektu (valsts autoceļš (posms), pašvaldības ceļš, iela vai komersanta ceļš):

2.1. būvniecības veids (atjaunošana vai nojaukšana);

2.2. objekta nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. objekta kadastra apzīmējums;

2.4. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. objekta pašreizējais galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. objekta paredzētais galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. papildinformācija:

2.7.1. objekta garums (m);

2.7.2. objekta platums (m);

2.7.3. ceļa klātnes normālprofils (NP);

2.7.4. seguma materiāls;

2.7.5. tilta, caurtekas vai tuneļa konstrukcija;

2.7.6. tilta gabarīts, caurtekas vai tuneļa garums;

2.7.7. objekta galveno būvdarbu veidi un būvizstrādājumi;

2.7.8. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana;

2.7.9. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms;

2.7.10. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta;

2.7.11. teritorijas sakārtošanas veids.

3. Būvniecības finansējuma avots.

4. Pilnvarotā persona:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

4.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

5. Būvniecības ieceres izstrādātājs:

5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

6. Papildus piesaistītā(-o) būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds, sertifikāta numurs.

7. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

7.1. dokumenta veids;

7.2. dokumenta nosaukums.

II. Ziņas par būvdarbu pabeigšanu

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs.

2. Būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums.

3. Būvdarbu garantijas termiņš.

4. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

4.1. dokumenta veids;

4.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.

1. Apliecinājuma kartē ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Katru apliecinājuma kartes daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.

3. Apliecinājuma kartes I daļas 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja inženierbūves būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

4. Apliecinājuma kartes I daļas 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

5. Apliecinājuma kartes I daļas 2.3. apakšpunktā minēto kadastra apzīmējumu norāda esošai inženierbūvei, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

6. Apliecinājuma kartes I daļas 2.6. apakšpunktā norādīto inženierbūves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja inženierbūvei tāds ir nosakāms.

7. Ja objekts ir nojaukts, apliecinājuma kartes I daļas 2.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.7.6. un 2.7.7. apakšpunktā minētās ziņas par objektu nenorāda.

8. Apliecinājuma kartes I daļas 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5. un 2.7.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja paredzēta valsts autoceļa atjaunošana.

9. Apliecinājuma kartes I daļas 2.7.8., 2.7.9. un 2.7.10. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi.

10. Apliecinājuma kartes 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks realizēta par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

11. Ja vienlaikus ar objekta atjaunošanu vai nojaukšanu īsteno citas būves būvniecību vai nojaukšanu, apliecinājuma karti papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.

9. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

10. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633
Izziņa par būves neesību

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

11. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633
Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

Apliecinājumā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums.

2. Ziņas par objektu:

2.1. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.2. inženierbūves kadastra apzīmējums;

2.3. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.4. inženierbūves pašreizējais galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.5. inženierbūves paredzētais galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. papildinformācija:

2.6.1. inženierbūves kopējais garums (m);

2.6.2. kopējā platība, kurā veikti būvdarbi (m2);

2.6.3. brauktuves platība (m2), ietvju platība (m2);

2.6.4. zālāju platība (m2), nomales platība (m2);

2.6.5. nogāžu nostiprinājums ar zāļu sēju (m2);

2.6.6. inženierbūves tehniskie rādītāji un daudzums;

2.6.7. inženierbūves būvizstrādājumi.

3. Ziņas par būvniecību:

3.1. būvdarbu sākšanas un pabeigšanas datums;

3.2. būvprojekta izstrādātājs:

3.2.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

3.2.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

3.2.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs;

3.3. pieļautās izmaiņas (norādot, ir vai nav veiktas) un atkāpes no būvprojekta, kas saskaņotas noteiktajā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā;

3.4. būvniecības dalībnieki, kuri piedalījušies būvprojekta īstenošanā:

3.4.1. būvdarbu veicējs (būvkomersanta nosaukums, juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs);

3.4.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.3. būvuzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.4. autoruzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.5. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums;

3.6. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms (tonnas).

4. Būvdarbu garantijas termiņš.

5. Būvniecības kopējās izmaksas (euro), tai skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi.

6. Ziņas par atliktajiem būvdarbiem:

6.1. darba nosaukums;

6.2. mērvienība un daudzums;

6.3. pabeigšanas termiņš.

Piezīmes.

1. Apliecinājumā par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši īstenotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Ja ekspluatācijā paredzēts nodot vienlaikus vairākas inženierbūves, apliecinājuma 2. punktā minētās ziņas par objektu norāda katrai inženierbūvei atsevišķi.

3. Apliecinājuma 2.2. apakšpunktā minēto inženierbūves kadastra apzīmējumu nenorāda, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem kadastra apzīmējums nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

4. Apliecinājuma 2.5. apakšpunktā norādīto inženierbūves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja inženierbūvei tāds ir nosakāms.

5. Ja inženierbūve ir nojaukta, apliecinājuma 2.5. un 2.6. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda.

6. Apliecinājuma 3.4.3. un 3.4.4. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja tika veikta būvuzraudzība vai autoruzraudzība.

7. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību īstenota arī citas būves būvniecība, apliecinājumā ietver ziņas par attiecīgo būvi atbilstoši speciālos būvnoteikumos noteiktajai kārtībai.

12. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633
Akts par pieņemšanu ekspluatācijā

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Autoceļu un ielu būvnoteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 633Pieņemts: 14.10.2014.Stājas spēkā: 25.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 211, 24.10.2014. OP numurs: 2014/211.3
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
269710
{"selected":{"value":"29.11.2019","content":"<font class='s-1'>29.11.2019.-31.10.2021.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.11.2021","iso_value":"2021\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2021.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"29.11.2019","iso_value":"2019\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2019.-31.10.2021.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.09.2018","iso_value":"2018\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2018.-28.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.06.2018","iso_value":"2018\/06\/22","content":"<font class='s-1'>22.06.2018.-27.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2018","iso_value":"2018\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2018.-21.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.10.2014","iso_value":"2014\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.2014.-22.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.11.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)