Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 549

Rīgā 2019. gada 19. novembrī (prot. Nr. 54 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 2. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 211. nr.; 2018, 59., 123., 191. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 11. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Par pabeigtiem būvdarbiem būvdarbu veicējs piecu darbdienu laikā informē valsts autoceļu būvvaldi, iesniedzot paziņojumu, kuram pievienots novietojuma plāns."

2. Svītrot 14.11. apakšpunktu.

3. Svītrot 17. un 18. punkta ievaddaļā vārdu "aizpildītu".

4. Svītrot 19.2.2. apakšpunktā vārdus "būvdarbu žurnāls".

5. Svītrot 20.1. apakšpunktā vārdus "būvdarbu žurnāls".

6. Izteikt 22. un 23. punktu šādā redakcijā:

"22. Valsts autoceļu būvvalde, pamatojoties uz būvniecības ierosinātāja saskaņoto būvprojektu, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.

23. Pēc tam kad valsts autoceļu būvvalde būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, būvniecības ierosinātājs sāk īstenot būvdarbu uzsākšanas nosacījumus. To maksimālais izpildes termiņš ir pieci gadi."

7. Papildināt 25. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Būvprojekta izmaiņu dokumentāciju ar skaidrojošu aprakstu par veiktajām izmaiņām pievieno būvniecības informācijas sistēmā, izņemot gadījumu, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu."

8. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Pēc tam kad būvdarbu veicējs būvniecības informācijas sistēmā ir iesniedzis nepieciešamo informāciju un dokumentus, valsts autoceļu būvvalde izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai atsaka akceptēt būvniecības ieceri."

9. Papildināt 2.2. apakšnodaļu ar 27.1 un 27.2 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Ja būvdarbi vai nodošana ekspluatācijā ir plānota pa būves kārtām, būvniecības ierosinātājs iesniedz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei nepieciešamos dokumentus un informāciju atsevišķi par katru būves kārtu, tai skaitā norādot tajā realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts).

27.2 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu iesniedz reģistrācijai valsts autoceļu būvvaldē būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei."

10. Papildināt noteikumus ar 28.2 punktu šādā redakcijā:

"28.2 Pēc tam kad valsts autoceļu būvvalde būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi, būvdarbu veicējam un atbildīgajiem būvspeciālistiem būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvdarbu žurnāls un nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija."

11. Papildināt 30. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Būvlaukuma nodošanas aktu pievieno būvniecības informācijas sistēmā, izņemot gadījumu, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu."

12. Izteikt 31. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"31. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvlaukumā atrodas šādi dokumenti:".

13. Svītrot 32. punktā skaitli un vārdu "(3. pielikums)".

14. Izteikt 33. un 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33. Segtos darbus pārbauda un pieņem secīgi pirms nākamo darbu veikšanas. Segto darbu pieņemšanas aktu veido būvniecības informācijas sistēmā no būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem par izpildītajiem speciālajiem un ikdienas būvdarbiem un to apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums).

33.1 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem segto darbu pieņemšanas aktam būvniecības informācijas sistēmā pievieno būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus, ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam."

15. Papildināt noteikumus ar 33.2 punktu šādā redakcijā:

"33.2 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, segtos darbus pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (3. pielikums), ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums). Pieņemšanas aktam pievieno šo noteikumu 33.1 punktā minētos dokumentus."

16. Papildināt 36. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Minēto aktu pievieno būvniecības informācijas sistēmā, izņemot gadījumu, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu."

17. Papildināt 45. punktu aiz vārda "dokumentus" ar vārdiem "(ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam)".

18. Aizstāt 46. punktā vārdu "iesnieguma" ar vārdu "pieprasījuma".

19. Svītrot 47. punktu.

20. Izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Jaunbūvēta vai pārbūvēta valsts autoceļa vai tā posma pieņemšanai pastāvīgā ekspluatācijā būvniecības ierosinātājs iesniedz valsts autoceļu būvvaldē vai birojā būvdarbu pabeigšanas aktu, kuram pievieno šādus dokumentus:

50.1. šo noteikumu 46. punktā minēto institūciju atzinumus;

50.2. izpildmērījumu plānu;

50.3. izpildmērījumus, kas nav pievienoti būvdarbu žurnālam;

50.4. laboratorijas pārbaužu rezultātus, kas nav pievienoti būvdarbu žurnālam;

50.5. būvdarbu dokumentus."

21. Svītrot 51. punktā vārdus "un pievieno nepieciešamos dokumentus (izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā)".

22. Aizstāt 53. punktā vārdus "atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē un" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts, un".

23. Papildināt 54. punktu aiz vārdiem "iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem" ar vārdiem "kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti (piemēram, būvdarbu žurnāls, atzinumi par valsts autoceļa gatavību ekspluatācijai)".

24. Izteikt 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 54. punktā minētajā lēmumā norādītās atkāpes, valsts autoceļu būvvalde izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu."

25. Izteikt 65. un 66. punktu šādā redakcijā:

"65. Persona, ierosinot jebkura veida būvniecību, būvniecības ieceres iesniegumam pievieno:

65.1. īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinošus dokumentus, ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās;

65.2. saskaņojumu ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas, un citas atļaujas vai saskaņojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu).

66. Šo noteikumu 65.2. apakšpunktā minēto trešo personu saskaņojumu atbilstoši Būvniecības likuma 15. panta otrajai daļai iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildei. Personas saskaņojumu (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu) noformē kā atsevišķu vienošanos tā, lai no tās izrietētu nepārprotama personas piekrišana būvniecības iecerei, kas skar attiecīgo personu. Ja būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā papīra dokumentu formā, trešo personu saskaņojumu var noformēt uz projektējamās teritorijas vispārīgā plāna ar ceļu vai ielu piesaisti zemes gabalam (turpmāk - būvprojekta ģenerālplāns), uz apliecinājuma kartes novietojuma plāna vai uz paskaidrojuma raksta novietnes plāna."

26. Papildināt 3. nodaļu ar 66.1 punktu šādā redakcijā:

"66.1 Ja plānotajai būvniecībai, kuru īsteno, pamatojoties uz paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti, atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešami tehniskie vai īpašie noteikumi, atļaujas vai saskaņojumi, tos pieprasa un saņem pirms attiecīgās būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas."

27. Svītrot 69. punktu.

28. Izteikt 70. punktu šādā redakcijā:

"70. Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot būvniecības iesniegumu) papīra dokumentu formā izstrādā trijos eksemplāros, Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - četros eksemplāros, bet elektroniski - vienā eksemplārā. Izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvspeciālists."

29. Izteikt 71. punktu šādā redakcijā:

"71. Ierosinot pirmās grupas jauna māju ceļa būvniecību, kā arī esoša māju ceļa pārbūvi vai nojaukšanu, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 65. un 66.1 punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus:

71.1. skaidrojošu aprakstu, kurā norādīta informācija par plānoto būvniecību, tai skaitā par būvdarbu veikšanas paņēmieniem un tehnoloģijām, pielietotajiem materiāliem un pasākumiem ceļu satiksmes drošības nodrošināšanai, ja tādi nepieciešami;

71.2. grafiskos dokumentus:

71.2.1. māju ceļa vizuālo risinājumu uz derīga topogrāfiskā plāna (M 1:500) pilsētās un ciemos, izņemot gadījumu, ja māju ceļš tiek nojaukts;

71.2.2. jaunas būvniecības vai pārbūves gadījumā - novietnes plānu atbilstošā mērogā (M 1:500), kurā norādīts paredzētā māju ceļa novietojums zemes gabalā un tā izmēri, uz derīga topogrāfiskā plāna pilsētās un ciemos, bet ārpus pilsētām un ciemiem - uz instrumentāli uzmērīta zemes gabala robežu plāna;

71.2.3. nojaukšanas gadījumā - situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250, M 1:500 vai M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīts nojaucamais māju ceļš;

71.3. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - citus dokumentus."

30. Izteikt 73. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"73. Ierosinot jauna ceļa un ielas būvniecību vai esoša ceļa un ielas pārbūvi, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz būvniecības iesniegumu, kuram pievieno šo noteikumu 65. un 66.1 punktā minētos dokumentus un būvprojektu minimālā sastāvā, kurš sastāv no:".

31. Svītrot 73.7. apakšpunktu.

32. Izteikt 73.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"73.9. citiem dokumentiem, ja to nosaka normatīvie akti."

33. Izteikt 74. punktu šādā redakcijā:

"74. Ierosinot ceļa un ielas atjaunošanu vai nojaukšanu, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz apliecinājuma kartes I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 65. un 66.1 punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus:

74.1. zemes gabala topogrāfisko plānu, ja ceļš un iela tiek atjaunota zemes gabalā, kas atrodas pilsētas vai ciema teritorijā;

74.2. zemes gabala situācijas plānu, ja ceļš un iela tiek atjaunota zemes gabalā, kas atrodas ārpus pilsētas vai ciema teritorijas;

74.3. dokumentus saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem;

74.4. skaidrojošu aprakstu, kurā norādīta informācija par plānoto būvniecību, tai skaitā par būvdarbu veikšanas paņēmieniem un tehnoloģijām un pielietotajiem materiāliem. Ja nepieciešams, pievieno arī aprēķinus;

74.5. citus dokumentus, ja to nosaka normatīvie akti."

34. Izteikt 77. un 78. punktu šādā redakcijā:

"77. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 2. punktu, par to izdara atzīmi būvniecības informācijas sistēmā.

78. Pēc tam kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbilstoši šo noteikumu 77. punktam ir izdarījusi atzīmi būvniecības informācijas sistēmā, ja būvdarbu veikšanai nepieciešams paskaidrojuma raksts, būvniecības ierosinātājs sniedz informāciju par būvdarbu veicēju. Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt vienlaikus ar būvniecības ieceres iesniegšanu lēmuma pieņemšanai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas. Būvniecības ieceres īstenošanas termiņš ir pieci gadi no dienas, kad pieņemts lēmums par būvniecības ieceres akceptu."

35. Izteikt 79. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc tam kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbilstoši šo noteikumu 77. punktam ir izdarījusi atzīmi būvniecības informācijas sistēmā, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama apliecinājuma karte, būvniecības ierosinātājs iesniedz minētajā institūcijā būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus un informāciju."

36. Svītrot 80.2.2. apakšpunktā vārdus "būvdarbu žurnāls".

37. Svītrot 82.2. apakšpunktā vārdus "būvdarbu žurnāls".

38. Izteikt 83. punktu šādā redakcijā:

"83. Būvatļaujā iekļautie nosacījumi būvdarbu uzsākšanai izpildāmi piecu gadu laikā no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi."

39. Svītrot 85.1.4. apakšpunktu.

40. Svītrot 85.8. apakšpunktu.

41. Izteikt 89.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"89.2. būvdarbu ģenerālplāns, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota ēkas, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;".

42. Izteikt 94. un 95. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja būvprojekts izstrādāts papīra dokumenta formā, atzīmi par saskaņojumu var izdarīt uz būvprojekta ģenerālplāna."

43. Izteikt 97. punktu šādā redakcijā:

"97. Būvprojekta ekspertīzes atzinumu pievieno būvniecības informācijas sistēmā vai būvprojekta dokumentācijai, ja būvprojekta saskaņošana noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu."

44. Svītrot 98. punktu.

45. Izteikt 99. punktu šādā redakcijā:

"99. Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvprojektu izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad būvprojektu papīra dokumenta formā izstrādā trijos eksemplāros (ar atbildīgā būvprojekta izstrādātāja un būvniecības ierosinātāja parakstiem un saskaņojumiem uz būvprojekta ģenerālplāna), Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos - četros eksemplāros, bet elektroniski - vienā eksemplārā. Izstrādāto būvprojektu paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvprojekta izstrādātājs un citas personas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem (izņemot šo noteikumu 66. punktā minētās personas)."

46. Izteikt 101. punktu šādā redakcijā:

"101. Ja izpildīti visi projektēšanas nosacījumi, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi."

47. Svītrot 102. punktu.

48. Svītrot 103. punkta otro teikumu.

49. Izteikt 104. punktu šādā redakcijā:

"104. Būvniecības ierosinātājs šo noteikumu 103. punktā minētos trūkumus novērš būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā."

50. Papildināt 105. punktu aiz vārda "dokumentus" ar vārdiem "un informāciju".

51. Papildināt 3.5. apakšnodaļu ar 105.1 punktu šādā redakcijā:

"105.1 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu iesniedz reģistrācijai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei."

52. Papildināt 106. punkta ievaddaļu aiz vārda "dokumentus" ar vārdiem "un informāciju".

53. Izteikt 106.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"106.4. būvatļaujā norāda būvdarbu veicēju un pieaicinātos būvspeciālistus."

54. Papildināt noteikumus ar 106.1 punktu šādā redakcijā:

"106.1 Ja būvdarbi vai nodošana ekspluatācijā ir plānota pa būves kārtām, būvniecības ierosinātājs iesniedz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei nepieciešamos dokumentus un informāciju atsevišķi par katru būves kārtu, tai skaitā norādot tajā realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts)."

55. Papildināt 107. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja izmaiņas būvprojektā paredz sadalījumu būves kārtās, veic izmaiņas būvniecības informācijas sistēmā būvdarbu uzsākšanas nosacījumos, norādot konkrētus realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts) katrai būves kārtai, būvdarbu veicēju un atbildīgos būvspeciālistus."

56. Izteikt 108. punktu šādā redakcijā:

"108. Būvdarbu laikā var mainīt būvdarbu veicēju un pieaicinātos būvspeciālistus, ja institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz informāciju par jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš) vai informāciju par jaunajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro)) un viņu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš). Jaunais būvdarbu veicējs vai pieaicinātais būvspeciālists ir tiesīgs uzsākt pienākumu izpildi būvlaukumā pēc attiecīgu izmaiņu veikšanas būvatļaujā."

57. Izteikt 109. punktu šādā redakcijā:

"109. Izpildot apliecinājuma kartē iekļautos būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz nepieciešamos dokumentus un informāciju. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi."

58. Izteikt 113. punktu šādā redakcijā:

"113. Būvniecības ierosinātājs saņem ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas, kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā norīko vienu vai vairākus darba aizsardzības koordinatorus, ja būvdarbus veiks vairāk nekā viens būvdarbu veicējs."

59. Papildināt noteikumus ar 113.1 punktu šādā redakcijā:

"113.1 Pēc tad kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi, būvdarbu veicējam un atbildīgajiem būvspeciālistiem būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvdarbu žurnāls un nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija."

60. Izteikt 115. punktu šādā redakcijā:

"115. Ja būvdarbu veicējs noslēdzis būvdarbu līgumus ar atsevišķu būvdarbu veicējiem, viņš būvniecības informācijas sistēmā piešķir katram atsevišķu būvdarbu veicējam piekļuves tiesības būvdarbu žurnālam un nepieciešamajai būvniecības ieceres dokumentācijai."

61. Papildināt noteikumus ar 115.1 punktu šādā redakcijā:

"115.1 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvniecības ierosinātājs pirms būvdarbu uzsākšanas izsniedz būvdarbu veicējam, bet būvdarbu veicējs - katram atsevišķu būvdarbu veicējam akceptētu paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti vai būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi un nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju."

62. Izteikt 117. punktu šādā redakcijā:

"117. Būvdarbu veicējs, izskatot būvniecības ieceres dokumentāciju, pārliecinās par papildu - detalizētāku - rasējumu nepieciešamību. Ja būvdarbu veicējs nav pieprasījis papildu - detalizētāku - rasējumu izstrādi vai pats nav tos izstrādājis, būvdarbu veicējs ir atbildīgs par iespējamām sekām. Detalizētākus rasējumus var izstrādāt arī būvdarbu gaitā, un tie pievienojami būvniecības informācijas sistēmā (izņemot gadījumu, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu) un saskaņojami ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju."

63. Izteikt 121. punktu šādā redakcijā:

"121. Pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz akceptēto būvniecības ieceres dokumentāciju, izstrādā būvdarbu veicējs (galvenais būvdarbu veicējs), bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem - atsevišķu būvdarbu veicēji. Izstrādājot darbu veikšanas projektu, ievēro darbu organizēšanas projektā (ja tāds ir izstrādāts) norādīto. Darbu veikšanas projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma."

64. Papildināt noteikumus ar 121.1 un 121.2 punktu šādā redakcijā:

"121.1 Darbu veikšanas projektu izstrādā otrās un trešās grupas ceļam un ielai. Māju ceļam darbu veikšanas projektu izstrādā, ja to pieprasa būvniecības ierosinātājs.

121.2 Darbu veikšanas projektā iekļauj:

121.2 1. darbu veikšanas kalendāra grafiku;

121.2 2. būvdarbu ģenerālplānu, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota ēkas, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;

121.2 3. sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstu;

121.2 4. netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norādi par izpildes zonām;

121.2 5. galveno būvmašīnu darba grafiku;

121.2 6. nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu veikšanai objektā;

121.2 7. nepieciešamos būvju nospraušanas darbus;

121.2 8. pagaidu tehnoloģisko konstrukciju pamatotus risinājumus;

121.2 9. darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskos risinājumus;

121.2 10. būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstu;

121.2 11. skaidrojošu aprakstu;

121.2 12. darbaspēka kustības grafiku;

121.2 13. būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumus un to novietošanas vietas būvlaukumā."

65. Izteikt 125. un 126. punktu šādā redakcijā:

"125. Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, darbu veikšanas projektu pirms būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darbu uzsākšanas nodod atbildīgajam būvdarbu vadītājam.

126. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles institūcijām."

66. Papildināt noteikumus ar 127.1 punktu šādā redakcijā:

"127.1 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu aizpilda atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam būvdarbu žurnāla saturam."

67. Svītrot 134. punktā skaitli un vārdu "(3. pielikums)".

68. Izteikt 134.1 un 134.2 punktu šādā redakcijā:

"134.1 Nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktu veido būvniecības informācijas sistēmā no būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem par izpildītajiem speciālajiem un ikdienas būvdarbiem un to apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums).

134.2 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktam būvniecības informācijas sistēmā pievieno būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus, ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam."

69. Papildināt noteikumus ar 134.3 punktu šādā redakcijā:

"134.3 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (3. pielikums), ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums). Pieņemšanas aktam pievieno šo noteikumu 134.2 punktā minētos dokumentus."

70. Izteikt 135. punktu šādā redakcijā:

"135. Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja būvdarbu veicēju pārstāvji un būvuzraugs (ja būvniecībai tiek veikta būvuzraudzība) nav būvniecības informācijas sistēmā izveidojuši un apstiprinājuši vai parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs vai autoruzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, turpmākie darbi jāpārtrauc, veicot attiecīgu ierakstu būvdarbu žurnālā un norādot izpildes termiņu. Darbus turpina tikai pēc tam, kad visi apstiprinājuši vai parakstījuši attiecīgo segto darbu aktu."

71. Aizstāt 149. un 151. punktā skaitli un vārdu "14 dienu" ar skaitli un vārdu "10 darbdienu".

72. Svītrot 158.1. apakšpunktā vārdu "aizpildītu".

73. Izteikt 159. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Minimālais būvdarbu garantijas termiņš ir divi gadi no dienas, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu."

74. Aizstāt 160. punktā vārdus "par to izdara atzīmi paskaidrojuma rakstā" ar vārdiem "izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu".

75. Aizstāt 161. punktā vārdus "ar institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, atzīmes  izdarīšanu paskaidrojuma rakstā" ar vārdiem "ar dienu, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu".

76. Papildināt 162. punktu aiz vārdiem "iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem" ar vārdiem "kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti".

77. Izteikt 163. punktu šādā redakcijā:

"163. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 162. punktā minētajā lēmumā norādītās nepilnības, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu un, ja māju ceļš ir nojaukts, izdod izziņu par būves neesību."

78. Izteikt 167. punktu šādā redakcijā:

"167. Pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par ceļa un ielas gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām."

79. Izteikt 169. punktu šādā redakcijā:

"169. Ierosinot ceļa un ielas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu (11. pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:

169.1. būvprojekta izmainītās daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

169.2. būves vai tās daļas novietnes izpildmērījuma plānu;

169.3. šo noteikumu 167. punktā minēto institūciju atzinumus;

169.4. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju;

169.5. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstību apliecinošu dokumentāciju, ja tās nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam;

169.6. būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi, ja būvdarbu laikā ir veikta būvuzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

80. Papildināt 169.1 punktu aiz vārda "paraksta" ar vārdiem "vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina".

81. Svītrot 170. punktu.

82. Aizstāt 172. punktā skaitli un vārdu "14 dienām" ar skaitli un vārdu "10 darbdienām".

83. Aizstāt 174. punktā vārdus un skaitli "attiecīgajā institūcijā iesniegtajiem šo noteikumu 169. punktā minētajiem dokumentiem" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 169. punktā minētajiem dokumentiem, būvniecības informācijas sistēmā pieejamo informāciju un dokumentiem (piemēram, būvdarbu žurnāls, pieņemšanas akti, atzinumi par ceļa un ielas vai inženiertīklu gatavību ekspluatācijai)".

84. Svītrot 176. punktā vārdus "un pievienotos dokumentus, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

85. Papildināt 178. punktu aiz vārdiem "nodošanu ekspluatācijā" ar vārdiem "vai būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti".

86. Svītrot 189. punktā vārdu "aizpildītu".

87. Izteikt 190. punktu šādā redakcijā:

"190. Ja vienlaikus ar ceļa un ielas atjaunošanu vai nojaukšanu tika veikta inženiertīklu atjaunošana, ierīkošana, pārbūve vai nojaukšana, pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai."

88. Izteikt 191. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Minimālais būvdarbu garantijas termiņš ir divi gadi no dienas, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu."

89. Aizstāt 192. punktā vārdus "par to izdara atzīmi apliecinājuma kartē" ar vārdiem "izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu".

90. Papildināt 193. punktu aiz vārdiem "iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem" ar vārdiem "kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti".

91. Izteikt 194. punktu šādā redakcijā:

"194. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 193. punktā minētajā lēmumā norādītās nepilnības, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu vai, ja ceļš un iela ir nojaukta, izsniedz izziņu par būves neesību."

92. Papildināt noteikumus ar 199.1 punktu šādā redakcijā:

"199.1 Ja plānotajai būvniecībai, kuru īsteno, pamatojoties uz apliecinājuma karti, atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešami tehniskie vai īpašie noteikumi, atļaujas vai saskaņojumi, tos pieprasa un saņem pirms attiecīgās būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas."

93. Svītrot 200. punktu.

94. Izteikt 201., 202. un 203. punktu šādā redakcijā:

"201. Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot būvniecības iesniegumu) papīra dokumentu formā izstrādā trijos eksemplāros, bet elektroniski - vienā eksemplārā. Izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvspeciālists.

202. Lai saņemtu būvatļauju, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz būvniecības iesniegumu (7. pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:

202.1. būvprojektu minimālā sastāvā, kurā iekļauj:

202.1.1. zemes gabala topogrāfisko plānu, kurā iezīmēta ceļa trase, ja komersantu ceļš atrodas pilsētas vai ciema teritorijā;

202.1.2. zemes gabala situācijas plānu, kurā iezīmēta ceļa trase, ja komersantu ceļš atrodas ārpus pilsētas vai ciema teritorijas;

202.1.3. zemes gabala īpašnieka saskaņojumu, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tāds nepieciešams;

202.1.4. skaidrojošu aprakstu, kurā norādīta informācija par plānoto būvniecību, tai skaitā par būvdarbu veikšanas paņēmieniem un tehnoloģijām un pielietojamiem materiāliem;

202.2. īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinošus dokumentus, ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās;

202.3. ja ceļu plānots ekspluatēt būvdarbu laikā un pirms tā nodošanas ekspluatācijā, - izvērtējumu par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā un ceļa izmantošanas nosacījumus.

203. Ierosinot komersantu ceļa atjaunošanu vai nojaukšanu, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz apliecinājuma kartes I daļu, kurai pievieno šādus dokumentus:

203.1. derīgu zemes gabala topogrāfisko plānu, kurā iezīmēts atjaunojamais ceļš, ja atjaunošana notiek zemes gabalā, kas atrodas pilsētas vai ciema teritorijā;

203.2. zemes gabala situācijas plānu, kurā iezīmēts atjaunojamais ceļš, ja atjaunošana notiek zemes gabalā, kas atrodas ārpus pilsētas vai ciema teritorijas;

203.3. dokumentus saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem;

203.4. skaidrojošu aprakstu, kurā norādīta informācija par plānoto būvniecību, tai skaitā par būvdarbu veikšanas paņēmieniem un tehnoloģijām un pielietotajiem materiāliem. Ja nepieciešams, pievieno arī aprēķinus;

203.5. defektu aktu;

203.6. darbu daudzuma sarakstu;

203.7. saskaņojumus ar nekustamā īpašuma īpašnieku, ja būvniecības ierosinātājs nav nekustamā īpašuma īpašnieks, un trešajām personām, ja tādi nepieciešami (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu)."

95. Papildināt noteikumus ar 203.1 punktu šādā redakcijā:

"203.1 Personu saskaņojumu (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.2 daļā minēto gadījumu) noformē kā atsevišķu vienošanos, lai no tā izrietētu nepārprotama šo personu piekrišana katram konkrētam apgrūtinājumam, kas skar attiecīgo personu. Personu saskaņojumu atbilstoši Būvniecības likuma 15. panta otrajai daļai iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildei."

96. Svītrot 206.2.3. apakšpunktā vārdus "būvdarbu žurnāls".

97. Svītrot 207.2. apakšpunktā vārdus "būvdarbu žurnāls".

98. Izteikt 208. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc tam kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir izdarījusi atzīmi būvniecības informācijas sistēmā, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama apliecinājuma karte, būvniecības ierosinātājs iesniedz minētajā institūcijā būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus un informāciju."

99. Svītrot 212. punktu.

100. Izteikt 213. un 214. punktu šādā redakcijā:

"213. Ja paredzēta elektroniska saskaņošana, būvprojektu izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad būvprojektu papīra dokumenta formā izstrādā trijos eksemplāros, bet elektroniski - vienā eksemplārā. Izstrādāto būvprojektu paraksta vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvprojekta izstrādātājs un citas personas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem (izņemot šo noteikumu 203.1 punktā minētās personas).

214. Ja izpildīti visi projektēšanas nosacījumi, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi."

101. Aizstāt 215. punktā vārdu "būvatļaujā" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā".

102. Izteikt 217. punktu šādā redakcijā:

"217. Būvniecības ierosinātājs vai būvprojekta izstrādātājs, ja tas paredzēts pušu savstarpējā līgumā, šo noteikumu 216. punktā minētos trūkumus novērš būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā."

103. Papildināt 218. punktu aiz vārda "dokumentus" ar vārdiem "un informāciju".

104. Izteikt 219. punktu šādā redakcijā:

"219. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi izpildāmi piecu gadu laikā no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi."

105. Papildināt 4.3. apakšnodaļu ar 223.1 punktu šādā redakcijā:

"223.1 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu iesniedz reģistrācijai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei."

106. Papildināt 224. punkta ievaddaļu aiz vārda "dokumentus" ar vārdiem "un informāciju".

107. Izteikt 224.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"224.4. būvatļaujā norāda būvdarbu veicēju un pieaicinātos būvspeciālistus."

108. Papildināt noteikumus ar 224.1, 224.2 un 224.3 punktu šādā redakcijā:

"224.1 Ja būvdarbi vai nodošana ekspluatācijā ir plānota pa būves kārtām, būvniecības ierosinātājs iesniedz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei nepieciešamos dokumentus un informāciju atsevišķi par katru būves kārtu, tai skaitā norādot tajā realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts).

224.2 Pēc tad kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi, būvdarbu veicējam un atbildīgajiem būvspeciālistiem būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvdarbu žurnāls un nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija.

224.3 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvdarbu žurnālu aizpilda atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam būvdarbu žurnāla saturam."

109. Papildināt 225. punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja izmaiņas būvprojektā paredz sadalījumu būves kārtās, veic izmaiņas būvdarbu uzsākšanas nosacījumos, norādot konkrētus realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts) katrai būves kārtai, būvdarbu veicēju un atbildīgos būvspeciālistus."

110. Izteikt 227. punktu šādā redakcijā:

"227. Būvdarbu laikā var mainīt būvdarbu veicēju un pieaicinātos būvspeciālistus, ja institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz informāciju par jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš) vai informāciju par jaunajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro)) un viņu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš). Jaunais būvdarbu veicējs vai pieaicinātais būvspeciālists ir tiesīgs uzsākt pienākumu izpildi būvlaukumā pēc attiecīgu izmaiņu veikšanas būvatļaujā."

111. Izteikt 234. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"234. Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvlaukumā atrodas šādi dokumenti:".

112. Izteikt 235. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"235. Ja atjaunošanas vai nojaukšanas gadījumā būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvlaukumā atrodas šādi dokumenti:".

113. Izteikt 237., 237.1 un 237.2 punktu šādā redakcijā:

"237. Būvdarbu laikā visām konstrukcijām, kuras tiek nosegtas ar citām konstruktīvām kārtām, tiek sastādīts segto darbu pieņemšanas akts. Segto darbu pieņemšanā piedalās būvdarbu veicējs, būvuzraugs (ja tiek veikta būvuzraudzība), un autoruzraugs (ja tiek veikta autoruzraudzība).

237.1 Segto darbu pieņemšanas aktu veido būvniecības informācijas sistēmā no būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem par izpildītajiem speciālajiem un ikdienas būvdarbiem, ko apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums).

237.2 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem segto darbu pieņemšanas aktam būvniecības informācijas sistēmā pievieno būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus, ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam."

114. Papildināt noteikumus ar 237.3 punktu šādā redakcijā:

"237.3 Ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, segtos darbus pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (3. pielikums), ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums). Pieņemšanas aktam pievieno šo noteikumu 237.2 punktā minētos dokumentus."

115. Papildināt 245. punktu aiz vārda "dokumentus" ar vārdiem "(ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam)".

116. Svītrot 248. punktā vārdu "aizpildītu".

117. Izteikt 249. un 250. punktu šādā redakcijā:

"249. Pēc komersantu ceļa būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs vai būvdarbu veicējs, ja tas paredzēts pušu savstarpējā līgumā, pieprasa institūcijām, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, sniegt atzinumu par būves atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem. Institūcijas 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu.

250. Ierosinot komersantu ceļa būvniecības pieņemšanu ekspluatācijā (ja tas ir jauns ceļš) vai esoša ceļa pārbūves pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājs vai būvdarbu veicējs, ja tas paredzēts pušu savstarpējā līgumā, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu (11. pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:

250.1. šo noteikumu 249. punktā minēto institūciju atzinumus;

250.2. izpildshēmas, kuras sagatavojis būvdarbu veicējs;

250.3. būves izpildmērījuma plānu;

250.4. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju;

250.5. būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi, ja būvdarbu laikā ir veikta būvuzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

118. Aizstāt 252. punktā skaitli un vārdu "14 dienām" ar skaitli un vārdu "10 darbdienām".

119. Aizstāt 254. punktā vārdus un skaitli "attiecīgajā institūcijā iesniegtajiem šo noteikumu 250. punktā minētajiem dokumentiem" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 250. punktā minētajiem dokumentiem, būvniecības informācijas sistēmā pieejamo informāciju un dokumentiem (piemēram, būvdarbu žurnāls, atzinumi par būves gatavību ekspluatācijai)".

120. Svītrot 256. punktā vārdus "un pievienotos dokumentus, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

121. Papildināt noteikumus ar 257.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"257.3. būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti."

122. Svītrot 5. nodaļu.

123. Papildināt noteikumus ar 271. punktu šādā redakcijā:

"271. Būvniecības likuma pārejas noteikumu 22. punktā minētajā gadījumā, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvniecības ierosinātājs ceļu un ielu, kā arī komersantu ceļu būvniecības gadījumā nodod glabāšanā tās institūcijas arhīvā, kura pilda būvvaldes funkcijas, šādus dokumentus:

271.1. apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu;

271.2. izmainītās būvprojekta daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

271.3. institūciju atzinumus par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu;

271.4. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;

271.5. izpildmērījumu plānu;

271.6. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs R. Nemiro

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 549Pieņemts: 19.11.2019.Stājas spēkā: 29.11.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 240, 28.11.2019. OP numurs: 2019/240.32
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
310934
29.11.2019
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"