Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 167

Rīgā 2018. gada 20. martā (prot. Nr. 16 21. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 2. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 211. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Par šajos noteikumos noteiktā valsts autoceļu būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu atbildīga ir valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi", kas pilda būvvaldes funkcijas (turpmāk - valsts autoceļu būvvalde), bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā minētajā gadījumā par būvdarbu kontroli un tiesiskumu atbildīgs ir Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk - birojs)."

2. Svītrot 6. punktu.

3. Aizstāt 7. punktā vārdus "akciju sabiedrībā" ar vārdiem "valsts autoceļu būvvaldē".

4. Izteikt 2. sadaļu šādā redakcijā:

"2. Valsts autoceļu būvnoteikumi

2.1. Būvniecības iecere

8. Valsts autoceļa vai tā posma jaunai būvniecībai vai pārbūvei ir nepieciešama būvatļauja (1. pielikums). Būvatļauju izsniedz valsts autoceļu būvvalde.

9. Valsts autoceļa vai tā posma atjaunošanai vai nojaukšanai ir nepieciešama apliecinājuma karte (1.1 pielikums).

10. Valsts autoceļa vai tā posma vienkāršotai atjaunošanai un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (izņemot ceļa zīmes, aizsargbarjeras, signālstabiņus un horizontālo un vertikālo apzīmējumu) būvniecībai nepieciešams paskaidrojuma raksts (1.2 pielikums).

11. Par ceļa zīmju, aizsargbarjeru, signālstabiņu un horizontālo un vertikālo apzīmējumu būvniecību nav jāinformē valsts autoceļu būvvalde. Par pabeigtiem būvdarbiem būvdarbu veicējs piecu darbdienu laikā valsts autoceļu būvvaldē iesniedz paziņojumu, kuram pievienots novietojuma plāns.

12. Valsts autoceļa vienkāršota atjaunošana šo noteikumu izpratnē ir:

12.1. seguma atjaunošana autoceļu posmos, kuros vidējais smago transportlīdzekļu skaits vienā joslā diennaktī nepārsniedz 500 transportlīdzekļus un atjaunojamā posma kopējais garums nepārsniedz 10 kilometrus, ietverot tikai šādus darbus:

12.1.1. asfaltbetona seguma atjaunošanai - plaisu aizpildīšana, profila un iesēdumu labošana ar izlīdzinošo frēzēšanu, profila un iesēdumu labošana ar asfaltbetonu (nepārsniedzot 30 % vai 20 000 m2 no posma laukuma), nomaļu uzpildīšana, profilēšana, blīvēšana, seguma apstrāde ar virsmas apstrādes metodi, kas paredz ne vairāk kā divu šķembu kārtu uzklāšanu;

12.1.2. nesaistītu minerālmateriālu segumu atjaunošanai - ceļa klātnes sagatavošana, profilēšana, iesēdumu un profila labošana ar nesaistītu minerālmateriālu, nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība apjomā līdz 500 m3/km;

12.2. ūdens novadīšanas sistēmas un zemes klātnes atjaunošana, kas ietver darbus, kuros rakšanas dziļums nepārsniedz 30 cm;

12.3. tilta nestspēju neietekmējošu konstruktīvo elementu atjaunošana, ietverot tikai šādus darbus:

12.3.1. deformācijas šuvju atjaunošana;

12.3.2. margu atjaunošana;

12.3.3. ietvju atjaunošana;

12.3.4. seguma atjaunošana;

12.3.5. ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana;

12.3.6. betona konstrukciju atjaunošana;

12.3.7. konstrukciju aizsargpārklājuma atjaunošana;

12.3.8. uzbēruma un krastu nostiprinājumu atjaunošana.

13. Būvniecības iesniegums (1.3 pielikums), paskaidrojuma raksts (1.2 pielikums), apliecinājuma karte (1.1 pielikums) vai paziņojums nav nepieciešams:

13.1. avāriju un bojājumu seku (arī bojājumu, kas radušies dabas stihijas, noziedzīgu nodarījumu un citu neparedzētu apstākļu dēļ) novēršanai;

13.2. visu veidu satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem, kas tiek uzstādīti uz laiku līdz sešiem mēnešiem;

13.3. ikdienas uzturēšanas darbiem.

14. Lai saņemtu būvatļauju, būvniecības ierosinātājs iesniedz valsts autoceļu būvvaldē būvniecības iesniegumu (1.3 pielikums), kurā iekļauj šādu informāciju:

14.1. būvniecības ierosinātājs;

14.2. valsts autoceļa maršruts (nozīme, indekss, nosaukums, posma adrese (km));

14.3. plānotais būvprojekta nosaukums;

14.4. plānotais būvniecības veids (jauna būvniecība vai pārbūve);

14.5. valsts autoceļu būvniecībā plānotais lietošanas veids (autoceļš, tilts, tunelis, caurteka, gājēju vai velosipēdu ceļš);

14.6. ziņas par zemes gabalu (nekustamā īpašuma kadastra numurs un zemes vienības kadastra apzīmējums);

14.7. valsts autoceļa esošie un plānotie galvenie tehniskie rādītāji (garums, platums, laukums, augstums to esošajās un plānotajās mērvienībās);

14.8. plānotais būvniecības kalendāra plāns (gada ceturkšņa detalizācijā);

14.9. būvniecībā plānotie galvenie būvdarbu veidi un būvizstrādājumi (jauna grants pamata un asfaltbetona seguma būvniecība, divkārtu virsmas apstrāde ar ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanu);

14.10. plānotais kapitālieguldījumu kalpošanas ilgums (gadi);

14.11. pieprasītie un saņemtie tehniskie vai īpašie noteikumi.

15. Ja valsts autoceļa pieņemšana ekspluatācijā paredzēta pa kārtām, būvniecības iesniegumā (1.3 pielikums) iekļauj sadalījumu pa kārtām, norādot valsts autoceļa posmu robežas un kārtu secību.

16. Ja valsts autoceļa vai tā posma jauna būvniecība vai pārbūve paredzēta ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas vai sarkano līniju robežām, būvniecības iesniegumam (1.3 pielikums) papildus pievieno būvprojektu minimālā sastāvā, kurā ietver:

16.1. valsts autoceļa vai tilta galvenos tehniskos parametrus;

16.2. informāciju par būvniecībai nepieciešamo zemi un zemes iegādes risinājumiem;

16.3. dokumentus, kas nepieciešami būvniecības ieceres publiskai apspriešanai (ja tā ir nepieciešama).

17. Ierosinot valsts autoceļa, tā posma vai atsevišķa elementa atjaunošanu vai nojaukšanu, būvniecības ierosinātājs iesniedz valsts autoceļu būvvaldē aizpildītu apliecinājuma kartes (1.1 pielikums) I daļu, kurai pievieno:

17.1. valsts autoceļu tīkla pārlūka kartes izdruku ar objekta novietojuma shēmu (tiltam - plānu, kopskatu);

17.2. trases plānu atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500 līdz M 1:2000 (ja paredzēta nojaukšana);

17.3. skaidrojošu aprakstu, kurā norādīta informācija par plānoto būvniecību, tajā skaitā par būvdarbu veikšanas paņēmieniem un tehnoloģijām, lietotajiem būvizstrādājumiem un pasākumiem ceļu satiksmes drošības nodrošināšanai, ja tādi nepieciešami;

17.4. defektu aktu;

17.5. darbu daudzumu sarakstu;

17.6. būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanas plānu, paredzēto apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu;

17.7. citus dokumentus, kas raksturo valsts autoceļu.

18. Valsts autoceļa vienkāršotai atjaunošanai un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (izņemot ceļa zīmju, aizsargbarjeru, signālstabiņu un horizontālā un vertikālā apzīmējuma) būvniecībai būvniecības ierosinātājs iesniedz valsts autoceļu būvvaldē aizpildītu paskaidrojuma raksta (1.2 pielikums) I daļu, kurai pievieno:

18.1. novietojuma plānu vizuāli uztveramā mērogā;

18.2. skaidrojošu aprakstu, kurā norāda informāciju par plānoto būvniecību, tajā skaitā par būvdarbu veikšanas paņēmieniem un tehnoloģijām, lietotajiem būvizstrādājumiem un pasākumiem ceļu satiksmes drošības nodrošināšanai, ja tādi nepieciešami.

19. Būvatļaujā iekļauj:

19.1. projektēšanas nosacījumus, ietverot:

19.1.1. valsts autoceļu būvvaldē iesniedzamās būvprojekta daļas un citas būvprojekta detalizācijas prasības;

19.1.2. prasības tehnisko vai īpašo noteikumu saņemšanai no valsts un pašvaldību institūcijām;

19.1.3. prasības tehnisko noteikumu saņemšanai inženiertīklu pieslēgumiem (atslēgumiem) un to šķērsojumiem;

19.1.4. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - vides pieejamības prasības;

19.1.5. kultūras pieminekļu aizsardzības prasības;

19.1.6. prasības būvprojekta risinājumu saskaņošanai ar blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem vai, ja tādu nav, - ar tiesiskajiem valdītājiem, ja būvdarbi plānoti ārpus ceļu zemes nodalījuma joslas robežām;

19.1.7. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - citiem dokumentiem, atļaujām vai saskaņojumiem noteiktās prasības;

19.1.8. citas prasības atbilstoši teritorijas plānojumam, lokālplānojumam vai detālplānojumam (ja tāds ir izstrādāts);

19.2. būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot šādiem iesniedzamajiem dokumentiem noteiktās prasības:

19.2.1. dokumentiem par atbildīgajiem būvspeciālistiem (saistību raksti);

19.2.2. reģistrēšanas dokumentiem valsts autoceļa būvdarbu procesu fiksēšanai;

19.2.3. dokumentiem par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;

19.2.4. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - citiem dokumentiem;

19.3. būvatļaujas nosacījumu izpildes termiņus.

20. Apliecinājuma kartē (1.1 pielikums) un paskaidrojuma rakstā (1.2 pielikums) iekļauj būvdarbu uzsākšanas un būvlaukuma aprīkošanas nosacījumus, kā arī satiksmes organizācijas nosacījumus būvdarbu laikā, ietverot šādiem iesniedzamajiem dokumentiem noteiktās prasības:

20.1. reģistrēšanas dokumentiem būvdarbu procesu fiksēšanai;

20.2. dokumentiem par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;

20.3. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - citiem dokumentiem.

2.2. Projektēšana

21. Valsts autoceļu būvprojekta saturu un noformēšanas prasības būvniecības ierosinātājs nosaka projektēšanas uzdevumā, pamatojoties uz piemērojamajiem standartiem.

22. Projektēšanas nosacījumu izpildi apliecina ar atzīmes izdarīšanu būvatļaujā, pamatojoties uz būvniecības ierosinātāja saskaņoto būvprojektu.

23. Pēc atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi būvniecības ierosinātājs sāk īstenot būvdarbu uzsākšanas nosacījumus.

24. Ja būvdarbi nav uzsākti līdz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes termiņa beigām, būvprojektu atjauno atbilstoši piemērojamajiem standartiem un specifikāciju prasībām, kā arī no jauna saņem nepieciešamos saskaņojumus.

25. Atkāpes (izmaiņas) būvprojektā īstenojamas tikai Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā.

26. Ekspertīzes ietvaros būveksperts pārbauda:

26.1. autoceļu segu konstrukcijas aprēķinu, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu aprīkojuma, kā arī ģeometrisko parametru atbilstību lietošanas drošumam un ūdens novadīšanas risinājumus;

26.2. tiltu nesošo konstrukciju atbilstību mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībām - slodžu kombināciju izvēles pareizību, segu konstrukciju, tiltu balstu un laiduma konstrukciju nestspēju un dimensijas.

27. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi apliecina ar atzīmes izdarīšanu būvatļaujā, apliecinājuma kartē (1.1 pielikums) vai paskaidrojuma rakstā (1.2 pielikums) pēc tam, kad būvdarbu veicējs ir iesniedzis visus būvatļaujā, apliecinājuma kartē (1.1 pielikums) vai paskaidrojuma rakstā (1.2 pielikums) norādītos dokumentus.

2.3. Būvdarbi

28. Būvniecības ierosinātājs vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu, bet autoruzraudzības veikšanai - būvprojekta izstrādātāju.

29. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības ierosinātājs nodod un būvdarbu veicējs pieņem būvlaukumu.

30. Būvlaukuma nodošanas aktā (2. pielikums) nosaka būvdarbu veicēja atbildību par satiksmes organizēšanu, kā arī par būvlaukuma uzturēšanu būvdarbu līgumā paredzētajā apjomā.

31. Būvlaukumā atrodas šādi dokumenti:

31.1. būvprojekts;

31.2. būvdarbu žurnāls;

31.3. autoruzraudzības žurnāli (ja tiek veikta autoruzraudzība);

31.4. segto darbu akti (ja ir veikti segtie darbi);

31.5. būvizstrādājumu atbilstību apliecinoši dokumenti;

31.6. apjomu uzmērījumu akti;

31.7. satiksmes organizācijas shēmas;

31.8. būvlaukuma nodošanas akts.

32. Būvdarbu laikā visām konstrukcijām, kuras tiek nosegtas ar citām konstruktīvām kārtām, tiek sastādīts segto darbu pieņemšanas akts (3. pielikums).

33. Segtos darbus pārbauda un pieņem secīgi pirms nākamo darbu veikšanas, sastādot segto darbu pieņemšanas aktu, kuru paraksta būvuzraugs (ja tiek veikta būvuzraudzība), būvdarbu veicējs, kā arī autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums).

34. Ja valsts autoceļa būvdarbi tiek apturēti vai pārtraukti, būvniecības ierosinātājs veic valsts autoceļa konservāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

35. Valsts autoceļa konservācijas darbu veikšanai tiek izstrādāts konservācijas darbu veikšanas projekts, kurā ietver:

35.1. pabeidzamo darbu sarakstu;

35.2. projekta risinājumus būvkonstrukciju noturības zudumu un būves elementu turpmākās bojāšanās novēršanai;

35.3. konservācijas darbu veikšanas kalendāra plānu.

36. Pēc valsts autoceļa, tā posma vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvdarbu pabeigšanas sagatavo būvdarbu pabeigšanas aktu (4. pielikums), ar kura parakstīšanas brīdi beidzas būvdarbu veicēja atbildība par būvlaukuma uzturēšanu un satiksmes organizāciju.

37. Jaunas būvniecības vai pārbūves gadījumā valsts autoceļa izmantošana būvdarbu laikā un no būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas brīža līdz autoceļa pieņemšanai ekspluatācijā ir atļauta, ja būvprojektā iekļauts valsts autoceļa izmantošanas pieļaujamības izvērtējums un izmantošanas nosacījumi.

38. Valsts autoceļa vai tā posma izmantošana ir atļauta atjaunošanas, vienkāršotās atjaunošanas vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvdarbu laikā.

39. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvdarbu veicējs sagatavo paveikto būvdarbu uzmērījumus un izpildmērījumus, kuru veikšanas kārtību, nepieciešamo apjomu un iesniegšanas termiņu valsts autoceļu būvvaldei atbilstoši normatīvajiem aktiem nosaka būvniecības ierosinātājs būvdarbu līgumā. Paveikto būvdarbu uzmērījumu dokumentu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt garāks par trim mēnešiem.

40. Pirms valsts autoceļa pieņemšanas ekspluatācijā veic izpildmērījumu, izņemot:

40.1. atjaunošanas, vienkāršotas atjaunošanas vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvniecību;

40.2. pagaidu būves novietošanu.

41. Pirms tiltu vai tuneļu pieņemšanas ekspluatācijā veic tajos esošo telpu uzmērīšanu, ja veikta šo telpu pārbūve vai šīs telpas nav kadastrāli uzmērītas.

42. Tiltiem un tuneļiem stāvu plānu vai telpu grupas plānu izstrādā atbilstoši normatīvajiem aktiem par būvju kadastrālo uzmērīšanu.

43. Valsts autoceļa izpildmērījuma plānu izstrādā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tajā papildus iekļaujot šādu informāciju:

43.1. valsts autoceļa laukums, kuru veido brauktuves laukums, velosipēdu ceļu, ietvju un apmaļu laukums, izņemot veģetācijas aizņemto laukumu atbilstoši autoceļa seguma materiāliem, brauktuves platums un brauktuves garums pa valsts autoceļa ass līniju;

43.2. valsts autoceļa lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai.

44. Valsts autoceļa vai tā posma, mākslīgo būvju vai atsevišķu konstrukciju nojaukšanas izpildmērījuma plānā norāda nojauktā autoceļa vai mākslīgo būvju sākuma un beigu punktu vai atsevišķo konstrukciju novietojuma piesaistes adresi.

45. Valsts autoceļu būvvalde būvdarbu izpildmērījumu dokumentus jaunu valsts autoceļu būvniecības, valsts autoceļu pārbūves vai nojaukšanas darbiem glabā ne mazāk kā 25 gadus pēc būvdarbu pabeigšanas, bet valsts autoceļu atjaunošanas darbiem - ne mazāk kā 10 gadus pēc būvdarbu pabeigšanas.

2.4. Pieņemšana ekspluatācijā

46. Institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, 10 darbdienu laikā pēc būvniecības ierosinātāja būvniecības iesnieguma (1.3 pielikums) saņemšanas atbilstoši kompetencei pārbauda un sniedz atzinumu par valsts autoceļa gatavību ekspluatācijai, tā atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

47. Jaunbūvēta vai pārbūvēta valsts autoceļa vai tā posma pieņemšanai pastāvīgā ekspluatācijā būvniecības ierosinātājs saņem atzinumus, ko sniegušas šādas būvniecības procesā iesaistītās institūcijas vai būvspeciālisti:

47.1. būvdarbu veicējs;

47.2. būvuzraugs;

47.3. autoruzraugs, ja ir veikta autoruzraudzība;

47.4. institūcijas, kuras izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus.

48. Jaunbūvēta vai pārbūvēta valsts autoceļa vai tā posma pieņemšanai pastāvīgā ekspluatācijā, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, būvniecības ierosinātājs valsts autoceļu būvvaldē iesniedz šo noteikumu 50. punktā minētos dokumentu oriģinālus.

49. Jaunbūvēta vai pārbūvēta valsts autoceļa vai tā posma pieņemšanai pastāvīgā ekspluatācijā, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, būvniecības ierosinātājs birojā iesniedz šo noteikumu 50. punktā minētos dokumentu oriģinālus.

50. Jaunbūvēta vai pārbūvēta valsts autoceļa vai tā posma pieņemšanai pastāvīgā ekspluatācijā valsts autoceļu būvvaldē vai birojā iesniedzami šādi dokumenti:

50.1. atzinumi, ko sniegušas būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un būvspeciālisti saskaņā ar šo noteikumu 47. punktu;

50.2. būvdarbu pabeigšanas akts;

50.3. būvprojekts;

50.4. izpildmērījuma plāns;

50.5. laboratorijas pārbaužu rezultāti;

50.6. izpildmērījumi;

50.7. būvdarbu dokumenti.

51. Jaunbūvētu vai pārbūvētu valsts autoceļu vai tā posmu pieņem ekspluatācijā ar aktu par būves pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā (5. pielikums).

52. Valsts autoceļam, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, aktu par būves pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā birojs sagatavo divos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru izsniedz būvniecības ierosinātājam, bet otru glabā biroja arhīvā.

53. Valsts autoceļa vai tā posma atjaunošana, vienkāršotā atjaunošana vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvniecība ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar dienu, kad valsts autoceļu būvvalde izdarījusi atzīmi paskaidrojuma rakstā (1.2 pielikums) vai apliecinājuma kartē (1.3 pielikums) un būvdarbu veicējs ir iesniedzis valsts autoceļu būvvaldē šo noteikumu 11. punktā minētos dokumentus.

54. Ja veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai būvniecības iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, valsts autoceļu būvvalde pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm, norādot konstatētās atkāpes no akceptētās būvniecības ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un termiņu atkāpju novēršanai.

55. Pēc šo noteikumu 54. punktā minētajā lēmumā norādīto atkāpju novēršanas būvniecības ierosinātājs atkārtoti vēršas būvvaldē un, ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis lēmumā norādītās atkāpes, valsts autoceļu būvvalde par to izdara atzīmi paskaidrojuma rakstā (1.2 pielikums) vai apliecinājuma kartē (1.1 pielikums).

56. Būvniecības procesā iesaistītajām institūcijām ir tiesības saņemt aktam kopiju vai izrakstu par būves pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā.

57. Pēc valsts autoceļa pieņemšanas pastāvīgā ekspluatācijā līdz Būvniecības informācijas sistēmas ieviešanai būvniecības ierosinātājs atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam iesniedz Valsts zemes dienestā datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā šādus dokumentus:

57.1. aktu par valsts autoceļa pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā;

57.2. būvprojektu;

57.3. izpildmērījumu plānu.

58. Būvdarbu garantijas termiņš nav mazāks kā divi gadi pēc darbu pieņemšanas vai būves pieņemšanas pastāvīgā ekspluatācijā. Būvdarbu līgumā var noteikt garākus garantijas termiņus, ņemot vērā būvprojektā paredzēto risinājumu kalpošanas laiku.

59. Laikposms starp būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanu un akta parakstīšanu par būves pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā tiek ieskaitīts garantijas termiņā.

60. Pēc valsts autoceļa vai tā posma atjaunošanas vai nojaukšanas būvdarbu pabeigšanas vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (izņemot ceļa zīmes, aizsargbarjeras, signālstabiņus un horizontālo un vertikālo apzīmējumu) uzstādīšanas pabeigšanas būvniecības ierosinātājs aizpilda apliecinājuma kartes (1.1 pielikums) vai paskaidrojuma raksta (1.2 pielikums) II daļu un piecu darbdienu laikā iesniedz valsts autoceļu būvvaldē."

5. Aizstāt 233., 234. un 235. punktā vārdus "būves vieta" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "būvlaukums" (attiecīgā locījumā).

6. Aizstāt 264., 265. un 266. punktā vārdus "akciju sabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts autoceļu būvvalde" (attiecīgā locījumā).

7. Izteikt 1. pielikuma 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt):

1) valsts autoceļu būvniecība:

  pārbūve jauna būvniecība

2) pašvaldību, komersantu un māju ceļu un ielu būvniecība:

  atjaunošana pārbūve
  jauna būvniecība nojaukšana".

8. Svītrot 1. pielikuma 5. punkta 7. apakšpunktu.

9. Papildināt noteikumus ar 1.1, 1.2 un 1.3 pielikumu šādā redakcijā:

"1.1 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633

Apliecinājuma karte
valsts autoceļa vai tā posma atjaunošanai vai nojaukšanai

Būvniecības ierosinātājs

(juridiskās personas nosaukums, adrese, reģistrācijas Nr.)

(personas vārds, uzvārds)

(tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Lūdzu izskatīt iesniegumu
 

(būvprojekta nosaukums, valsts autoceļa nosaukums, posma adrese)

būvniecībai/nojaukšanai.

I. Būvniecības ieceres dokumenti
(aizpilda būvniecības ierosinātājs)

1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt):

  atjaunošana nojaukšana

2. Ziņas par valsts autoceļu:

1) būves grupa atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem: ______ grupa

2) paredzētais galvenais būves lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai

3) valsts autoceļa pārvaldītājs

4) būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekotājs

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)

5) būvniecībā radīto atkritumu apjoms

6) būvniecībā radīto atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta

7) teritorijas sakārtošanas veids (ja paredzēta nojaukšana)

3. Ziņas par zemes gabalu:

1) nekustamā īpašuma kadastra numurs
2) zemes vienības kadastra apzīmējums

4. Valsts autoceļa galvenie tehniskie rādītāji:

1) valsts autoceļa posma garums

2) valsts autoceļa ceļa klātnes normālprofils (NP)

3) valsts autoceļa seguma materiāls

4) tilta, caurtekas vai tuneļa konstrukcija

5) tilta gabarīts/caurtekas vai tuneļa garums

5. Būvniecībā plānotie galveno būvdarbu veidi un būvizstrādājumi

6. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu:

publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi

Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi

citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi

7. Ieceres izstrādātājs

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,

reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese)


8. Būvniecības ierosinātājs apliecina, ka attiecībā uz valsts autoceļu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu, kā arī apņemas īstenot valsts autoceļa atjaunošanu vai nojaukšanu (nevajadzīgo svītrot) atbilstoši būvniecības ieceres dokumentiem un būvniecības atkritumus nogādāt tiem atbilstošā vietā

Būvniecības ierosinātājs  
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

(datums)

9. Pielikumā (atbilstoši situācijai vajadzīgo atzīmēt):

skaidrojošs apraksts uz ________ lapām

grafiskie dokumenti uz _________ lapām

saskaņojumi ar personām uz __________ lapām

saskaņojumi ar institūcijām uz __________ lapām

atļaujas uz ____________ lapām

tehniskie vai īpašie noteikumi uz _____ lapām

citi dokumenti uz _____ lapām

Aizpilda valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi":

10. Atzīme par būvniecības ieceres akceptu

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi"
atbildīgā amatpersona
 
 

(vārds, uzvārds, amats, paraksts)

 

(datums)

11. Ieceres realizācijas termiņš
 

(datums)

12. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri

Lēmuma numurs datums
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi"
atbildīgā amatpersona
 
 

(vārds, uzvārds, amats, paraksts)

 

(datums)

13. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

Valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Valsts ceļi" iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt):

informācija par būvdarbu veicēju

būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija

būvdarbu žurnāls

būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija

atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopijas

atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts

atbildīgā būvuzrauga saistību raksts

būvuzraudzības plāns

citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti
14. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
 

(datums)

Būvdarbu veicējs

(fiziskās personas vārds, uzvārds, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,

reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi"
atbildīgā amatpersona
 
 

(vārds, uzvārds, amats, paraksts)

 

(datums)

II. Būvniecības pabeigšana
(aizpilda būvniecības ierosinātājs)

15. Informācija par būvniecības pabeigšanu (vajadzīgo atzīmēt un aizpildīt):

Apliecinu, ka būvniecības iecere ir īstenota

Būvdarbu pabeigšanas akts (4. pielikums)
 

(datums)

Būvniecība ir pārtraukta

Lēmums par būves konservāciju un būvniecības pārtraukšanu
 

(datums)

Būvdarbi nav uzsākti apliecinājuma kartē noteiktajā termiņā

Būvniecības ierosinātāja atbildīgā amatpersona

 

(vārds, uzvārds, amats, paraksts)

 

(datums)

1.2 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633

Paskaidrojuma raksts
par valsts autoceļa vai tā posma vienkāršotu atjaunošanu
un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvniecību
(aizpilda būvniecības ierosinātājs)

Būvniecības ierosinātājs
 

(juridiskās personas nosaukums)

 
 

(personas vārds, uzvārds)

 
 

(tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Lūdzu izskatīt iesniegumu
 

(būvprojekta nosaukums, valsts autoceļa nosaukums, posma adrese)

būvniecībai.

I. Būvniecības ieceres dokumenti

1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt):

vienkāršota atjaunošana

satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (izņemot ceļa zīmes, aizsargbarjeras, signālstabiņus un horizontālo un vertikālo apzīmējumu) būvniecība

2. Ziņas par valsts autoceļu:

1) būves grupa atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem: _______ grupa

2) paredzētais galvenais būves lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai

3) valsts autoceļa pārvaldītājs ________________________________________

3. Ziņas par zemes gabalu:

1) nekustamā īpašuma kadastra numurs
2) zemes vienības kadastra apzīmējums

4. Valsts autoceļa galvenie tehniskie rādītāji vienkāršotai atjaunošanai:

1) valsts autoceļa posma garums

2) valsts autoceļa ceļa klātnes normālprofils (NP)

3) valsts autoceļa seguma materiāls

5. Valsts autoceļa galvenie tehniskie rādītāji satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvniecībai:

1) nosaukums

2) citi

6. Būvniecībā plānotie galveno būvdarbu veidi un būvizstrādājumi

7. Ieceres izstrādātājs

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,

reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

8. Būvniecības ierosinātājs apliecina, ka attiecībā uz valsts autoceļu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu, kā arī apņemas īstenot satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu ierīkošanu atbilstoši būvniecības ieceres dokumentiem un būvniecības atkritumus nogādāt tiem atbilstošā vietā

Būvniecības ierosinātājs  
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

(datums)

9. Pielikumā (atbilstoši situācijai vajadzīgo atzīmēt):

skaidrojošs apraksts uz ________ lapām

grafiskie dokumenti uz _________ lapām

saskaņojumi ar trešajām personām uz _________ lapām

saskaņojumi ar institūcijām uz ________ lapām

atļaujas uz __________ lapām

tehniskie vai īpašie noteikumi uz _____ lapām

citi dokumenti uz _________ lapām

Aizpilda valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi":

10. Atzīme par būvniecības ieceres akceptu

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi"
atbildīgā amatpersona
 
 

(vārds, uzvārds, amats, paraksts)

 

(datums)

11. Ieceres realizācijas termiņš
 

(datums)

12. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri

Lēmuma numurs datums
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi"
atbildīgā amatpersona
 
 

(vārds, uzvārds, amats, paraksts)

 

(datums)

13. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
 

(datums)

Būvdarbu veicējs

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,

reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese)

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi"
atbildīgā amatpersona
 
 

(vārds, uzvārds, amats, paraksts)

 

(datums)

II. Būvniecības pabeigšana
(aizpilda būvniecības ierosinātājs)

14. Informācija par būvniecības pabeigšanu (vajadzīgo atzīmēt un aizpildīt):

Apliecinu, ka būvniecības iecere ir īstenota.

Būvdarbu pabeigšanas akta (4. pielikums) datums
 

(datums)

Būvdarbi nav uzsākti paskaidrojuma rakstā noteiktajā termiņā

Būvniecības ierosinātāja atbildīgā amatpersona

 

(vārds, uzvārds, amats, paraksts)

 

(datums)

1.3 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633

Būvniecības iesniegums
valsts autoceļa būvniecībai vai pārbūvei
(aizpilda būvniecības ierosinātājs)

Būvniecības ierosinātājs
 

(juridiskās personas nosaukums)

 
 

(personas vārds, uzvārds)

 
 

(tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Lūdzu izskatīt iesniegumu
 

(būvprojekta nosaukums, valsts autoceļa nosaukums, posma adrese)

būvniecībai.

I. Būvniecības ieceres dokumenti

1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt):

  jauna būvniecība pārbūve

2. Ziņas par valsts autoceļu:

1) būves grupa atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem: ___ grupa

2) paredzētais galvenais būves lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai:

(būves kods atbilstoši būvju klasifikācijai)

3. Ziņas par zemes gabalu:

1) nekustamā īpašuma kadastra numurs
2) zemes vienības kadastra apzīmējums

4. Valsts autoceļa galvenie tehniskie rādītāji (esošie/plānotie):

1) valsts autoceļa posma garums

2) valsts autoceļa ceļa klātnes normālprofils (NP)

3) valsts autoceļa seguma materiāls

4) tilta, caurtekas vai tuneļa konstrukcija

5) tilta gabarīts/caurtekas vai tuneļa garums

5. Būvniecībā plānotie galveno būvdarbu veidi un būvizstrādājumi

6. Plānotais būvniecības kalendāra plāns (gada ceturkšņu detalizācijā):

1) projektēšanas sagatavošana

2) projektēšanas iepirkums

3) projektēšana

4) būvdarbu iepirkums

5) būvdarbi

7. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu (programma):

8. Plānotais kapitālieguldījumu kalpošanas laiks (gadi):

9. Būvprojekta izstrādātājs

(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,

reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

10. Būvniecības ierosinātājs apliecina, ka attiecībā uz valsts autoceļu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu, kā arī apņemas īstenot satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu ierīkošanu atbilstoši būvniecības ieceres dokumentiem un būvniecības atkritumus nogādāt tiem atbilstošā vietā

Būvniecības ierosinātājs  
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

(datums)

11. Pielikumā (atbilstoši situācijai vajadzīgo atzīmēt):

projektēšanas uzdevums uz ________ lapām

būvprojekts minimālā sastāvā uz _________ lapām

grafiskie dokumenti uz _________ lapām

saskaņojumi ar trešajām personām uz ________ lapām

saskaņojumi ar institūcijām uz ________ lapām

atļaujas uz __________ lapām

tehniskie vai īpašie noteikumi uz _____ lapām

citi dokumenti uz _________ lapām

Aizpilda valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi":

12. Lēmums akceptēt ieceri

  Lēmuma numurs datums
  Būvatļaujas numurs datums

13. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri

  Lēmuma numurs datums
Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi"
atbildīgā amatpersona
 
 

(vārds, uzvārds, amats, paraksts)

 

(datums)"

10. Svītrot 2. pielikuma nosaukumā vārdus "atjaunošanai/pārbūvei/jaunai būvniecībai".

11. Aizstāt 2. pielikumā vārdus "būves vieta" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "būvlaukums" (attiecīgā locījumā).

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 167Pieņemts: 20.03.2018.Stājas spēkā: 23.03.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 59, 22.03.2018. OP numurs: 2018/59.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
297859
23.03.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)