Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 606

Rīgā 2018. gada 25. septembrī (prot. Nr. 44 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 2. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 211. nr.; 2018, 59., 123. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 7. punktu.

2. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Valsts autoceļa vai tā posma jaunai būvniecībai vai pārbūvei ir nepieciešama būvatļauja. Būvatļaujā valsts autoceļu būvvalde ietver būvniecības iesnieguma 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.1. 2.7.2. apakšpunktā, 4. un 7. punktā norādīto informāciju par būvniecības ieceri, kā arī būvatļaujas nosacījumus un to izpildes termiņus."

3. Aizstāt 9. punktā skaitli un vārdu "1.1 pielikums" ar skaitli un vārdu "8. pielikums".

4. Aizstāt 10. punktā skaitli un vārdu "1.2 pielikums" ar skaitli un vārdu "6. pielikums".

5. Papildināt 11. punktu aiz vārda "plāns" ar vārdiem "izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

6. Izteikt 13. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"13. Būvniecības iesniegums, paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte vai paziņojums nav nepieciešams:".

7. Aizstāt 14., 15. un 16. punktā skaitli un vārdu "1.3 pielikums" ar skaitli un vārdu "7. pielikums".

8. Aizstāt 17. punkta ievaddaļā skaitli un vārdu "1.1 pielikums" ar skaitli un vārdu "8. pielikums".

9. Aizstāt 18. punktā skaitli un vārdu "1.2 pielikums" ar skaitli un vārdu "6. pielikums".

10. Izteikt 19.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2. būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot:

19.2.1. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma, būvuzraudzības un autoruzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro));

19.2.2. prasības būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvdarbu žurnāls, būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība);

19.2.3. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

19.2.4. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti;".

11. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Apliecinājuma kartē un paskaidrojuma rakstā iekļauj būvdarbu uzsākšanas un būvlaukuma aprīkošanas nosacījumus, kā arī satiksmes organizācijas nosacījumus būvdarbu laikā, ietverot:

20.1. prasības būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvdarbu žurnāls, būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība);

20.2. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

20.3. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti."

12. Svītrot 27. punktā:

12.1. skaitli un vārdu "(1.1 pielikums)";

12.2. skaitli un vārdu "(1.2 pielikums)".

13. Svītrot 31.3. apakšpunktu.

14. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Segtos darbus pārbauda un pieņem secīgi pirms nākamo darbu veikšanas, sastādot segto darbu pieņemšanas aktu, kuru paraksta būvniecības ierosinātājs vai būvuzraugs (ja tiek veikta būvuzraudzība), atbildīgais būvdarbu vadītājs, kā arī autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums)."

15. Papildināt noteikumus ar 33.1 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem segto darbu pieņemšanas aktam pievieno būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus."

16. Aizstāt 46. punktā vārdus un skaitli "būvniecības iesnieguma (1.3 pielikums)" ar vārdu "iesnieguma".

17. Aizstāt 48. un 49. punktā vārdus "dokumentu oriģinālus" ar vārdu "dokumentus".

18. Papildināt 50. punkta ievaddaļu aiz vārda "dokumenti" ar vārdiem "izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

19. Izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Jaunbūvētu vai pārbūvētu valsts autoceļu vai tā posmu pieņem ekspluatācijā ar aktu par būves pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā. Aktā ietver būvniecības ierosinātāja norādīto informāciju un pievieno nepieciešamos dokumentus (izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā), kā arī norāda atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus."

20. Svītrot 52. punktu.

21. Svītrot 53. punktā:

21.1. skaitli un vārdu "(1.2 pielikums)";

21.2. skaitli un vārdu "(1.3 pielikums)".

22. Svītrot 55. punktā:

22.1. skaitli un vārdu "(1.2 pielikums)";

22.2. skaitli un vārdu "(1.1 pielikums)".

23. Svītrot 56. punktu.

24. Izteikt 57. punktu šādā redakcijā:

"57. Pēc valsts autoceļa pieņemšanas pastāvīgā ekspluatācijā būvniecības ierosinātājs atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam iesniedz Valsts zemes dienestā datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā būvprojektu un izpildmērījumu plānu, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā."

25. Izteikt 59. punktu šādā redakcijā:

"59. Laikposms starp būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanu un akta izdošanu par būves pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā tiek ieskaitīts būvdarbu garantijas termiņā."

26. Aizstāt 60. punktā:

26.1. skaitli un vārdu "1.1 pielikums" ar skaitli un vārdu "8. pielikums";

26.2. skaitli un vārdu "1.2 pielikums" ar skaitli un vārdu "6. pielikums".

27. Izteikt 70. punktu šādā redakcijā:

"70. Būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot būvniecības iesniegumu) izstrādā trijos eksemplāros, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - četros eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos pa vienam eksemplāram glabā būvvalde un birojs un pa vienam eksemplāram - būvniecības ierosinātājs un būvprojekta izstrādātājs. Minētais eksemplāru skaits nav nepieciešams, ja dokuments ir sagatavots un iesniegts elektroniski vai attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā."

28. Izteikt 76. punktu šādā redakcijā:

"76. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 1. punktu, izdod būvatļauju, kurā ietver būvniecības iesnieguma 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.1., 2.7.2.  apakšpunktā, 4. un 7. punktā norādīto informāciju par būvniecības ieceri, kā arī būvatļaujas nosacījumus un to izpildes termiņus."

29. Aizstāt 79. punktā vārdu "divi" ar vārdu "pieci".

30. Izteikt 80.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"80.2. būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot:

80.2.1. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma, būvuzraudzības un autoruzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro));

80.2.2. prasības būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvdarbu žurnāls, būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība);

80.2.3. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

80.2.4. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti;".

31. Izteikt 82. punktu šādā redakcijā:

"82. Apliecinājuma kartē iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot:

82.1. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro));

82.2. prasības būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvdarbu žurnāls, būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība);

82.3. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

82.4. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti."

32. Svītrot 98. punkta otro teikumu.

33. Izteikt 99. punktu šādā redakcijā:

"99. Būvprojektu izstrādā elektroniski vienā eksemplārā. Ja būvprojektu izstrādā papīra dokumenta formā, tad būvprojektu (ar atbildīgā būvprojekta izstrādātāja un būvniecības ierosinātāja parakstiem un saskaņojumiem uz būvprojekta ģenerālplāna) izstrādā trijos eksemplāros, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos - četros eksemplāros. Izstrādāto būvprojektu un, ja nepieciešams, būvprojekta ekspertīzes atzinumu iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā."

34. Izteikt 101. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Pēc atzīmes izdarīšanas būvatļaujā būvprojekta vienu eksemplāru glabā institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā."

35. Izteikt 103. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Izskatītā būvprojekta vienu eksemplāru glabā institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā."

36. Svītrot 106.2. apakšpunktu.

37. Svītrot 106.4. apakšpunktā skaitli un vārdu "(9. pielikums)".

38. Izteikt 108. punktu šādā redakcijā:

"108. Būvdarbu laikā var mainīt būvdarbu veicēju un pieaicinātos būvspeciālistus, ja par to informē institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, un iesniedz informāciju par jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš) vai informāciju par jaunajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro)) un viņu profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš). Jaunais būvdarbu veicējs vai pieaicinātie būvspeciālisti ir tiesīgi uzsākt pienākumu izpildi būvlaukumā pēc jauna būvatļaujas pielikuma izsniegšanas."

39. Papildināt noteikumus ar 108.1 punktu šādā redakcijā:

"108.1 Ja būvdarbu laikā būvdarbu veicējam mainās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņš, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz informāciju, norādot jaunās polises izdevēju, datumu, numuru un polises darbības termiņu."

40. Papildināt 113.1. apakšpunktu aiz vārda "būvprojektu" ar vārdiem "izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

41. Papildināt 115. punktu aiz vārda "kopiju" ar vārdiem "un nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

42. Papildināt noteikumus ar 134.1 un 134.2 punktu šādā redakcijā:

"134.1 Segto darbu pieņemšanas aktu paraksta būvniecības ierosinātājs vai būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība), atbildīgais būvdarbu vadītājs un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums).

134.2 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem segto darbu pieņemšanas aktam pievieno būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus."

43. Svītrot 135. punkta otrajā teikumā vārdus "vai autoruzraudzības".

44. Izteikt 160. punktu šādā redakcijā:

"160. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, piecu darbdienu laikā pēc visu noteikto dokumentu saņemšanas veic objekta apsekošanu un pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vai ir sakārtota teritorija, un par to izdara atzīmi paskaidrojuma rakstā. Ja māju ceļš ir nojaukts, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdod izziņu par būves neesību, kurā ietver būvniecības ierosinātāja norādīto informāciju, kā arī atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus."

45. Aizstāt 163. punktā vārdu "izsniedz" ar vārdu "izdod".

46. Papildināt 169. punkta ievaddaļu aiz vārda "dokumentus" ar vārdiem "izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

47. Aizstāt 169.1. apakšpunktā vārdus "būves gatavību ekspluatācijai" ar vārdiem "inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu".

48. Svītrot 169.9. un 169.10. apakšpunktu.

49. Papildināt noteikumus ar 169.1 punktu šādā redakcijā:

"169.1 Apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu paraksta būvniecības ierosinātājs, būvdarbu veicējs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja veikta autoruzraudzība)."

50. Izteikt 170. punktu šādā redakcijā:

"170. Šo noteikumu 169.1. apakšpunktā minēto dokumentu un šo noteikumu 169.2., 169.3., 169.4. un 169.7. apakšpunktā minēto dokumentu kopijas, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā, būvniecības ierosinātājs nodod glabāšanā tās institūcijas arhīvā, kura pilda būvvaldes funkcijas."

51. Izteikt 175. punktu šādā redakcijā:

"175. Ja ceļam un ielai vai tās daļai veikta būvuzraudzība, būves pieņemšanā piedalās būvuzraugs. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būves pieņemšanā var pieaicināt būvprojekta izstrādātāju, ja viņš nav veicis autoruzraudzību."

52. Izteikt 176. punktu šādā redakcijā:

"176. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdod aktu par būves vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk - akts). Aktā ietver apliecinājumā par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3. apakšpunktā, 3. un 5.punktā norādīto informāciju, kā arī norāda ziņas par objektu (adrese, kadastra apzīmējums, būves grupa, lietošanas veids, būvi raksturojošie lielumi un būvizstrādājumi), būvdarbu garantijas termiņu, atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus un pievienotos dokumentus, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā."

53. Aizstāt 177. un 181. punktā vārdu "parakstīšanas" ar vārdu "izdošanas".

54. Svītrot 182. punkta ievaddaļas pirmo teikumu.

55. Izteikt 188. punktu šādā redakcijā:

"188. Īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā noteiktajam pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Valsts zemes dienestā datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā un izpildmērījuma plānu, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā."

56. Izteikt 192. punktu šādā redakcijā:

"192. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, piecu darbdienu laikā pēc noteikto dokumentu saņemšanas veic objekta apsekošanu un pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, un par to izdara atzīmi apliecinājuma kartē. Ja ceļš un iela ir nojaukta, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdod izziņu par būves neesību, kurā ietver būvniecības ierosinātāja norādīto informāciju, kā arī atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus."

57. Svītrot 196. punktā skaitli un vārdu "(1. pielikums)".

58. Aizstāt 197. punktā vārdus un skaitli "apliecinājuma karti (8. pielikums)" ar vārdiem un skaitļiem "apliecinājuma kartes (8. pielikums) I daļu".

59. Izteikt 201.punktu šādā redakcijā:

"201. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā. Ja būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā papīra dokumenta formā, tad būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot būvniecības iesniegumu) izstrādā trijos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, un pa vienam eksemplāram glabā būvniecības ierosinātājs un būvprojekta izstrādātājs."

60. Aizstāt 202.2. apakšpunktā vārdu "mininālā" ar vārdu "minimālā".

61. Izteikt 205. punktu šādā redakcijā:

"205. Būvatļauju, kurā ietver būvniecības iesnieguma 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.1., 2.7.2.  apakšpunktā, 4. un 7. punktā norādīto informāciju par būvniecības ieceri, kā arī būvatļaujas nosacījumus un to izpildes termiņus, izsniedz uz būvniecības ierosinātāja plānoto būvniecības laiku, ievērojot noteikto projektēšanas nosacījumu izpildes termiņu, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu termiņu un būvdarbu veikšanas ilgumu."

62. Izteikt 206.2. apakšpunktu šādā reakcijā:

"206.2. nosacījumus būvdarbu uzsākšanai, ietverot:

206.2.1. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

206.2.2. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma, būvuzraudzības un autoruzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro));

206.2.3. prasības būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvdarbu žurnāls, būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība);

206.2.4. iesniedzamo informāciju par darba aizsardzības koordinatoru;

206.2.5. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti;".

63. Izteikt 207. punktu šādā redakcijā:

"207. Apliecinājuma kartē iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot:

207.1. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro));

207.2. prasības būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvdarbu žurnāls, būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība);

207.3. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

207.4. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti."

64. Aizstāt 208. punktā vārdu "divi" ar vārdu "pieci".

65. Svītrot 212. punkta otro teikumu.

66. Izteikt 213. punktu šādā redakcijā:

"213. Būvprojektu izstrādā elektroniski vienā eksemplārā. Ja būvprojektu izstrādā papīra dokumenta formā, tad būvprojektu izstrādā trijos eksemplāros un būvniecības ierosinātājs vai būvprojekta izstrādātājs, ja tas paredzēts pušu savstarpējā līgumā, iesniedz to institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā."

67. Izteikt 214. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Pēc atzīmes izdarīšanas būvatļaujā būvprojekta vienu eksemplāru glabā institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā."

68. Svītrot 224.2. apakšpunktu.

69. Svītrot 224.4. apakšpunktā skaitli un vārdu "(9. pielikums)".

70. Izteikt 227. punktu šādā redakcijā:

"227. Būvdarbu laikā var mainīt būvdarbu veicēju un pieaicinātos būvspeciālistus, ja par to informē institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, un iesniedz informāciju par jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš) vai informāciju par jaunajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro)) un viņu profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš). Jaunais būvdarbu veicējs vai pieaicinātie būvspeciālisti ir tiesīgi uzsākt pienākumu izpildi būvlaukumā pēc jauna būvatļaujas pielikuma izsniegšanas."

71. Papildināt noteikumus ar 227.1 punktu šādā redakcijā:

"227.1 Ja būvdarbu laikā būvdarbu veicējam mainās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņš, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz informāciju, norādot jaunās polises izdevēju, datumu, numuru un polises darbības termiņu."

72. Papildināt 234. punkta ievaddaļu aiz vārda "dokumenti" ar vārdiem "izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

73. Svītrot 234.3. apakšpunktu.

74. Papildināt 235. punkta ievaddaļu aiz vārda "dokumenti" ar vārdiem "izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

75. Papildināt noteikumus ar 237.1 un 237.2 punktu šādā redakcijā:

"237.1 Segto darbu pieņemšanas aktu paraksta būvniecības ierosinātājs vai būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība), atbildīgais būvdarbu vadītājs un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums).

237.2 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem segto darbu pieņemšanas aktam pievieno būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus."

76. Izteikt 248. punktu šādā redakcijā:

"248. Būvniecības ierosinātājs vai viņa pilnvarotā persona pēc atjaunošanas vai nojaukšanas būvdarbu beigām iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, aizpildītu apliecinājuma kartes II daļu. Ja komersantu ceļš ir nojaukts, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdod izziņu par būves neesību, kurā ietver būvniecības ierosinātāja norādīto informāciju, kā arī atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus."

77. Aizstāt 250. punkta ievaddaļā vārdu "oriģinālus" ar vārdiem "izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

78. Aizstāt 250.1. apakšpunktā vārdus "būves gatavību ekspluatācijai" ar vārdiem "inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu".

79. Izteikt 255. un 256. punktu šādā redakcijā:

"255. Ja komersantu ceļa būvdarbiem veikta būvuzraudzība, būves pieņemšanā piedalās būvuzraugs. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būves pieņemšanā var pieaicināt būvprojekta izstrādātāju, ja viņš nav veicis autoruzraudzību.

256. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdod aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk - akts). Aktā ietver apliecinājuma par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3. apakšpunktā, 3. un 5. punktā norādīto informāciju, kā arī norāda ziņas par objektu (adrese, kadastra apzīmējums, būves grupa, lietošanas veids, būvi raksturojošie lielumi un būvizstrādājumi), būvdarbu garantijas termiņu, atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus un pievienotos dokumentus, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā."

80. Aizstāt 258. punktā vārdu "izsniedz" ar vārdu "izdod".

81. Svītrot 261. punktu.

82. Izteikt 263. punktu šādā redakcijā:

"263. Īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā noteiktajam pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Valsts zemes dienestā datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā un izpildmērījuma plānu, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā."

83. Papildināt noteikumus ar 270. punktu šādā redakcijā:

"270. Grozījumi šo noteikumu 79. un 208. punktā par būvniecības realizācijas termiņa pagarināšanu attiecas uz spēkā esošām apliecinājuma kartēm un apliecinājuma kartēm, kurām beidzies realizācijas termiņš un kuras institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas, ir akceptējusi, sākot ar 2014. gada 1. oktobri."

84. Svītrot 1., 1.1, 1.2 un 1.3 pielikumu.

85. Izteikt 2., 3. un 4. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633

Būvlaukuma nodošanas akts

Būvlaukuma nodošanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un atrašanās vieta (km).

2. Inženierbūves kadastra apzīmējums.

3. Būvniecības veids.

4. Īss galveno paredzamo darbu uzskaitījums.

5. Inženierbūves īpašnieka rekvizīti (juridiskās personas nosaukums, pārstāvja vārds, uzvārds un amats).

6. Būvdarbu veicēja rekvizīti (juridiskās personas nosaukums, pārstāvja vārds, uzvārds un amats).

7. Būvdarbu līguma datums un numurs.

8. Atbildīgā būvdarbu vadītāja, būvuzrauga un autoruzrauga rekvizīti (vārds, uzvārds, adrese, sertifikāta numurs un tālruņa numurs).

9. Nepieciešamās papildu atļaujas pirms darbu uzsākšanas.

3. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633

Segto darbu pieņemšanas akts

Segto darbu pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un atrašanās vieta.

2. Darba nosaukums.

3. Būvniecības ierosinātājs:

3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

4. Pieņemšanai uzrādīto darbu uzskaitījums un īss raksturojums.

5. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti segtie darbi (piemēram, rasējuma numurs).

6. Segtajos darbos lietotās konstrukcijas un būvizstrādājumi (sertifikāti vai citi kvalitāti apliecinoši dokumenti).

7. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

7.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

7.2. rasējuma numurs;

7.3. saskaņošanas datums.

8. Segto darbu pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs).

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un atrašanās vieta.

2. Konstrukcijas nosaukums.

3. Būvniecības ierosinātājs:

3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

4. Pieņemšanai uzrādīto nozīmīgo konstrukciju uzskaitījums un īss raksturojums.

5. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti nozīmīgo konstrukciju darbi (piemēram, rasējuma numurs).

6. Lietotās konstrukcijas un būvizstrādājumi (sertifikāti vai citi kvalitāti apliecinoši dokumenti).

7. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

7.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

7.2. rasējuma numurs;

7.3. saskaņošanas datums.

8. Nozīmīgo konstrukciju pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs).

4. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633

Būvdarbu pabeigšanas akts

Būvdarbu pabeigšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un atrašanās vieta (km).

2. Inženierbūves kadastra apzīmējums.

3. Būvdarbu līguma datums un numurs.

4. Būvdarbu pabeigšanas datums.

5. Būvlaukuma nodošanas akta datums.

6. Būvdarbu veicēja rekvizīti (juridiskās personas nosaukums, pārstāvja vārds, uzvārds un amats).

7. Būvuzrauga rekvizīti (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs).

8. Inženierbūves īpašnieka rekvizīti (juridiskās personas nosaukums, pārstāvja vārds, uzvārds un amats)."

86. Svītrot 5. pielikumu.

87. Izteikt 6., 7. un 8. pielikumu šādā redakcijā:

"6. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633

Paskaidrojuma raksts

I. Ziņas par būvniecības ieceri

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona.

2. Ziņas par objektu (valsts autoceļš (posms) vai māju ceļš):

2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība (t. sk. satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (izņemot ceļa zīmes, aizsargbarjeras, signālstabiņus un horizontālo un vertikālo apzīmējumu) būvniecība), vienkāršota atjaunošana, pārbūve vai nojaukšana);

2.2. objekta nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. objekta kadastra apzīmējums;

2.4. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. objekta pašreizējais galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. objekta paredzētais galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. papildinformācija:

2.7.1. objekta garums (m);

2.7.2. objekta platums (m);

2.7.3. objekta pieslēgums;

2.7.4. ceļa klātnes normālprofils (NP);

2.7.5. seguma materiāls;

2.7.6. galvenie tehniskie rādītāji satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvniecībai (nosaukums);

2.7.7. objekta galveno būvdarbu veidi un būvizstrādājumi;

2.7.8. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana;

2.7.9. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms;

2.7.10. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta;

2.7.11. teritorijas sakārtošanas veids.

3. Būvniecības finansējuma avots.

4. Pilnvarotā persona:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

4.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

5. Būvniecības ieceres izstrādātājs:

5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

6. Papildus piesaistītā(-o) būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds, sertifikāta numurs.

7. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

7.1. dokumenta veids;

7.2. dokumenta nosaukums.

II. Ziņas par būvdarbu pabeigšanu

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs.

2. Būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums.

3. Būvdarbu garantijas termiņš.

4. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

4.1. dokumenta veids;

4.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.

1. Paskaidrojuma rakstā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Katru paskaidrojuma raksta daļu aizpilda atsevišķi - izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.

3. Ja paredzēta māju ceļa pārbūve, paskaidrojuma rakstu aizpilda tādā apjomā, kas raksturo māju ceļam veicamās izmaiņas.

4. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja objekta būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

5. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

6. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.3. apakšpunktā minēto kadastra apzīmējumu norāda esošai inženierbūvei, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

7. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.6. apakšpunktā norādīto inženierbūves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja inženierbūvei tāds ir nosakāms.

8. Ja objekts ir nojaukts, paskaidrojuma raksta I daļas 2.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3. un 2.7.7. apakšpunktā minētās ziņas par objektu nenorāda.

9. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.7.4., 2.7.5. un 2.7.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja paredzēta valsts autoceļa būvniecība.

10. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.7.8., 2.7.9. un 2.7.10. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi.

11. Paskaidrojuma raksta I daļas 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks realizēta par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

12. Paskaidrojuma raksta I daļas 5. un 6. punktā minētās ziņas nenorāda, ja būvniecības ierosinātājs pats izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju.

13. Ja vienlaikus ar objekta būvniecību vai nojaukšanu īsteno citas pirmās grupas būves būvniecību vai nojaukšanu, paskaidrojuma rakstu papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.

7. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633

Būvniecības iesniegums

Būvniecības iesniegumā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona.

2. Ziņas par objektu:

2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, pārbūve vai nojaukšana);

2.2. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. objekta kadastra apzīmējums;

2.4. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. papildinformācija:

2.7.1. inženierbūves garums (m);

2.7.2. inženierbūves platums (m);

2.7.3. pieslēgumi (atslēgumi), šķērsojumi;

2.7.4. ceļa klātnes normālprofils (NP);

2.7.5. seguma materiāls;

2.7.6. tilta, caurtekas vai tuneļa konstrukcija;

2.7.7. tilta gabarīts, caurtekas vai tuneļa garums;

2.7.8. inženierbūves galveno būvdarbu veidi un būvizstrādājumi;

2.7.9. nepieciešamo inženiertīklu ierīkošana vai nojaukšana;

2.7.10. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana;

2.7.11. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms;

2.7.12. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta.

3. Plānotais būvniecības kalendāra plāns (gada ceturkšņu detalizācijā):

3.1. projektēšanas sagatavošana;

3.2. projektēšanas iepirkums;

3.3. projektēšana;

3.4. būvdarbu iepirkums;

3.5. būvdarbi.

4. Būvniecības finansējuma avots.

5. Plānotais kapitālieguldījumu kalpošanas laiks (gadi).

6. Pilnvarotā persona:

6.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

6.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

6.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

6.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

6.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

7. Būvprojekta izstrādātājs:

7.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

7.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

7.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

8. Būvprojekta izstrādātāja sniegtās ziņas par plānoto būvprojekta sastāvu, to nepieciešamo daļu, sadaļu izstrādi.

9. Ziņas par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvā regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības.

10. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

10.1. dokumenta veids;

10.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.

1. Būvniecības iesniegumā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Būvniecības iesnieguma 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

3. Būvniecības iesnieguma 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

4. Būvniecības iesnieguma 2.3. apakšpunktā minēto kadastra apzīmējumu norāda esošai inženierbūvei, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

5. Būvniecības iesnieguma 2.6. apakšpunktā norādīto inženierbūves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja inženierbūvei tāds ir nosakāms.

6. Ja inženierbūve ir nojaukta, būvniecības iesnieguma 2.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.7.6., 2.7.7., 2.7.8. un 2.7.9. apakšpunktā minētās ziņas par objektu nenorāda.

7. Būvniecības iesnieguma 2.7.4., 2.7.5., 2.7.6. un 2.7.7. apakšpunktā minētās ziņas par objektu norāda, ja paredzēta valsts autoceļa būvniecība.

8. Būvniecības iesnieguma 2.7.10., 2.7.11. un 2.7.12. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi.

9. Būvniecības iesnieguma 3. un 5. punktā minētās ziņas norāda, ja paredzēta valsts autoceļa būvniecība.

10. Būvniecības iesnieguma 4. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks realizēta par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

11. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību īsteno citas būves būvniecību, būvniecības iesniegumu papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.

8. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633

Apliecinājuma karte

I. Ziņas par būvniecības ieceri

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona.

2. Ziņas par objektu (valsts autoceļš (posms), pašvaldības ceļš, iela vai komersanta ceļš):

2.1. būvniecības veids (atjaunošana vai nojaukšana);

2.2. objekta nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. objekta kadastra apzīmējums;

2.4. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. objekta pašreizējais galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. objekta paredzētais galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. papildinformācija:

2.7.1. objekta garums (m);

2.7.2. objekta platums (m);

2.7.3. ceļa klātnes normālprofils (NP);

2.7.4. seguma materiāls;

2.7.5. tilta, caurtekas vai tuneļa konstrukcija;

2.7.6. tilta gabarīts, caurtekas vai tuneļa garums;

2.7.7. objekta galveno būvdarbu veidi un būvizstrādājumi;

2.7.8. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana;

2.7.9. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms;

2.7.10. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta;

2.7.11. teritorijas sakārtošanas veids.

3. Būvniecības finansējuma avots.

4. Pilnvarotā persona:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

4.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

5. Būvniecības ieceres izstrādātājs:

5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

6. Papildus piesaistītā(-o) būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds, sertifikāta numurs.

7. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

7.1. dokumenta veids;

7.2. dokumenta nosaukums.

II. Ziņas par būvdarbu pabeigšanu

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs.

2. Būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums.

3. Būvdarbu garantijas termiņš.

4. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

4.1. dokumenta veids;

4.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.

1. Apliecinājuma kartē ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Katru apliecinājuma kartes daļu aizpilda atsevišķi - izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.

3. Apliecinājuma kartes I daļas 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja inženierbūves būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

4. Apliecinājuma kartes I daļas 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

5. Apliecinājuma kartes I daļas 2.3. apakšpunktā minēto kadastra apzīmējumu norāda esošai inženierbūvei, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

6. Apliecinājuma kartes I daļas 2.6. apakšpunktā norādīto inženierbūves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja inženierbūvei tāds ir nosakāms.

7. Ja objekts ir nojaukts, apliecinājuma kartes I daļas 2.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.7.6. un 2.7.7. apakšpunktā minētās ziņas par objektu nenorāda.

8. Apliecinājuma kartes I daļas 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5. un 2.7.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja paredzēta valsts autoceļa atjaunošana.

9. Apliecinājuma kartes I daļas 2.7.8., 2.7.9. un 2.7.10. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi.

10. Apliecinājuma kartes 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks realizēta par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

11. Ja vienlaikus ar objekta atjaunošanu vai nojaukšanu īsteno citas būves būvniecību vai nojaukšanu, apliecinājuma karti papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem."

88. Svītrot 9. un 10. pielikumu.

89. Izteikt 11. pielikumu šādā redakcijā:

"11. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633

Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu

Apliecinājumā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums.

2. Ziņas par objektu:

2.1. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.2. inženierbūves kadastra apzīmējums;

2.3. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.4. inženierbūves pašreizējais galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.5. inženierbūves paredzētais galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. papildinformācija:

2.6.1. inženierbūves kopējais garums (m);

2.6.2. kopējā platība, kurā veikti būvdarbi (m2);

2.6.3. brauktuves platība (m2), ietvju platība (m2);

2.6.4. zālāju platība (m2), nomales platība (m2);

2.6.5. nogāžu nostiprinājums ar zāļu sēju (m2);

2.6.6. inženierbūves tehniskie rādītāji un daudzums;

2.6.7. inženierbūves būvizstrādājumi.

3. Ziņas par būvniecību:

3.1. būvdarbu sākšanas un pabeigšanas datums;

3.2. būvprojekta izstrādātājs:

3.2.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

3.2.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

3.2.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs;

3.3. pieļautās izmaiņas (norādot, ir vai nav veiktas) un atkāpes no būvprojekta, kas saskaņotas noteiktajā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā;

3.4. būvniecības dalībnieki, kuri piedalījušies būvprojekta īstenošanā:

3.4.1. būvdarbu veicējs (būvkomersanta nosaukums, juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs);

3.4.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.3. būvuzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.4. autoruzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.5. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums;

3.6. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms (tonnas).

4. Būvdarbu garantijas termiņš.

5. Būvniecības kopējās izmaksas (euro), tai skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi.

6. Ziņas par atliktajiem būvdarbiem:

6.1. darba nosaukums;

6.2. mērvienība un daudzums;

6.3. pabeigšanas termiņš.

Piezīmes.

1. Apliecinājumā par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši īstenotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Ja ekspluatācijā paredzēts nodot vienlaikus vairākas inženierbūves, apliecinājuma 2. punktā minētās ziņas par objektu norāda katrai inženierbūvei atsevišķi.

3. Apliecinājuma 2.2. apakšpunktā minēto inženierbūves kadastra apzīmējumu nenorāda, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem kadastra apzīmējums nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

4. Apliecinājuma 2.5. apakšpunktā norādīto inženierbūves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja inženierbūvei tāds ir nosakāms.

5. Ja inženierbūve ir nojaukta, apliecinājuma 2.5. un 2.6. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda.

6. Apliecinājuma 3.4.3. un 3.4.4. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja tika veikta būvuzraudzība vai autoruzraudzība.

7. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību īstenota arī citas būves būvniecība, apliecinājumā ietver ziņas par attiecīgo būvi atbilstoši speciālos būvnoteikumos noteiktajai kārtībai."

90. Svītrot 12. pielikumu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 606Pieņemts: 25.09.2018.Stājas spēkā: 28.09.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 191, 27.09.2018. OP numurs: 2018/191.13
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
301860
28.09.2018
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"