Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 334

Rīgā 2018. gada 12. jūnijā (prot. Nr. 28 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 2. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 211. nr.; 2018, 59. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "pasūtītājs" (attiecīgā locījumā) un vārdus "būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "būvniecības ierosinātājs" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt noteikumu tekstā (izņemot 4., 7., 8.-60., 62., 198., 264., 265., 266. punktu, 5. pielikumu un 12. pielikumu) vārdu "būvvalde" (attiecīgā locījumā), vārdu "birojs" (attiecīgā locījumā) un vārdus "būvvalde vai birojs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Šajos noteikumos noteikto ceļu un ielu, kā arī komersantu ceļu būvniecības (turpmāk - būvniecība) procesa kontroli un tiesiskumu nodrošina institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas:

5.1. Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" un "c" apakšpunktā un 1.1 punktā minētajos gadījumos - birojs;

5.2. citos gadījumos - attiecīgās administratīvās teritorijas būvvalde."

4. Papildināt noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Valsts autoceļa vienkāršotai atjaunošanai būvuzraudzību var veikt pie būvniecības ierosinātāja nodarbināts būvspeciālists, pamatojoties uz darba devēja rīkojumu."

5. Izteikt 70. punktu šādā redakcijā:

"70. Būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot būvniecības iesniegumu) izstrādā trijos oriģinālos eksemplāros, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - četros oriģinālos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos pa vienam eksemplāram glabā būvvalde un birojs, un pa vienam eksemplāram glabā būvniecības ierosinātājs un būvprojekta izstrādātājs. Noteiktais dokumentu eksemplāru skaits nav nepieciešams, ja dokuments ir sagatavots un iesniegts elektroniski."

6. Izteikt 78. un 79. punktu šādā redakcijā:

"78. Pēc tam kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdarījusi atzīmi paskaidrojuma rakstā, būvniecības ierosinātājs sniedz informāciju par būvdarbu veicēju. Informāciju par būvdarbu veicēju var sniegt vienlaikus ar būvniecības ieceres iesniegšanu institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, lēmuma pieņemšanai. Būvniecības ieceres īstenošanas termiņš ir divi gadi, kas skaitāms no dienas, kad pieņemts lēmums par būvniecības ieceres akceptu.

79. Pēc tam kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdarījusi atzīmi apliecinājuma kartē, būvniecības ierosinātājs iesniedz minētajā institūcijā būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus. Ja paredzēta ceļu un ielu atjaunošana, ieceres realizācijas termiņš ir divi gadi, kas skaitāms no dienas, kad pieņemts lēmums par būvniecības ieceres akceptu."

7. Aizstāt 95. punktā skaitli un vārdus "9. panta trešās daļas" ar skaitli un vārdu "9.1 pantā".

8. Izteikt 106. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"106. Izpildot būvatļaujā iekļautos būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvatļaujā norādītos dokumentus, un minētā institūcija Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā:".

9. Izteikt 149. punktu šādā redakcijā:

"149. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 14 dienu laikā pēc šo noteikumu 146. un 148. punktā minētās informācijas saņemšanas par būvdarbu pārtraukšanu vai apturēšanu veic objekta apsekošanu un pieņem lēmumu par atļauju pārtraukt būvdarbus, saskaņo ielu konservācijas darbu veikšanas projektu vai, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par ceļa un ielas konservāciju."

10. Izteikt 150. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"150. Ja pēc objekta apsekošanas konstatēta ceļa un ielas konservācijas nepieciešamība un būvniecības ierosinātājs nav iesniedzis institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, ceļa un ielas konservācijas darbu veikšanas projektu, minētā institūcija lēmumā par ceļa un ielas konservāciju norāda:".

11. Izteikt 154. punktu šādā redakcijā:

"154. Būvdarbi ir uzskatāmi par pārtrauktiem ar brīdi, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir pieņēmusi lēmumu par atļauju apturēt būvdarbus vai būvniecības ierosinātājs ir pabeidzis ceļa un ielas konservācijas darbus atbilstoši minētās institūcijas saskaņotajam ceļa un ielas konservācijas darbu veikšanas projektam."

12. Izteikt 156. un 157. punktu šādā redakcijā:

156. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pēc būvdarbu pārtraukšanas vēlākā laika periodā konstatē, ka ceļš un iela var radīt bīstamību videi vai cilvēku dzīvībai vai veselībai, vai ir bīstami bojātas konstrukcijas, tā pieņem lēmumu par ceļa un ielas konservāciju šajā nodaļā noteiktajā kārtībā.

157. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pēc būvdarbu apturēšanas konstatē, ka nepieciešama ceļa un ielas konservācija, tā pieņem lēmumu par ceļa un ielas konservāciju šajā nodaļā noteiktajā kārtībā."

13. Izteikt 160. punkta ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Divus eksemplārus izsniedz būvniecības ierosinātājam, vienu eksemplāru glabā minētās institūcijas arhīvā."

14. Izteikt 169. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"169. Ierosinot ceļa un ielas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, šādus dokumentus:".

15. Izteikt 171. un 172. punktu šādā redakcijā:

"171. Ceļu un ielu vai tās daļu pieņem ekspluatācijā institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas. Birojs pieņemšanas darbā pieaicina būvvaldes amatpersonu, ja būvvalde ir izteikusi vēlmi tajā piedalīties.

172. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pēc visu noteikto dokumentu saņemšanas, saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju, nosaka ceļa un ielas vai tās daļas pieņemšanas termiņu, kas nav ilgāks par 14 dienām no dokumentu iesniegšanas dienas minētajā institūcijā."

16. Izteikt 174. punktu šādā redakcijā:

"174. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, novērtē ceļa un ielas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, pamatojoties uz attiecīgajā institūcijā iesniegtajiem šo noteikumu 169. punktā minētajiem dokumentiem, kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā un būvprojektam."

17. Izteikt 176. punktu šādā redakcijā:

"176. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, sastāda aktu par būves vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk - akts) (12. pielikums) trijos vai - Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" vai "c" apakšpunktā minētajos gadījumos - četros oriģinālos eksemplāros un to paraksta. Divus eksemplārus izsniedz pasūtītājam, pa vienam eksemplāram glabā būvvaldes un biroja arhīvā. Noteiktais dokumentu eksemplāru skaits nav nepieciešams, ja akts ir sagatavots elektroniski."

18. Izteikt 178. punktu šādā redakcijā:

"178. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, nav tiesīga pieņemt ceļu un ielu vai tās daļu ekspluatācijā, ja kāda no institūcijām sniegusi negatīvu atzinumu par būves nodošanu ekspluatācijā."

19. Izteikt 192. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Divus eksemplārus izsniedz būvniecības ierosinātājam, vienu eksemplāru glabā tās institūcijas arhīvā, kura pilda būvvaldes funkcijas."

20. Izteikt 208. panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pēc tam kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdarījusi atzīmi apliecinājuma kartē, būvniecības ierosinātājs iesniedz minētajā institūcijā būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus."

21. Izteikt 224. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"224. Ja ir izpildīti būvatļaujā iekļautie būvdarbu uzsākšanas nosacījumi un būvniecības ierosinātājs vai viņa pilnvarotā persona ir iesniegusi institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, nepieciešamos dokumentus, minētā institūcija Būvniecības likuma 12. panta piektajā daļā noteiktajā termiņā:".

22. Izteikt 248. punkta trešo teikumu šādā redakcijā.

"Vienu eksemplāru izsniedz būvniecības ierosinātājam, otru glabā minētās institūcijas arhīvā."

23. Izteikt 254. punktu šādā redakcijā:

"254. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, novērtē komersantu ceļa gatavību ekspluatācijai, pamatojoties uz attiecīgajā institūcijā iesniegtajiem šo noteikumu 250. punktā minētajiem dokumentiem, kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā un būvprojektam."

24. Izteikt 256. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Vienu eksemplāru izsniedz būvniecības ierosinātājam, otru glabā minētās institūcijas arhīvā."

25. Aizstāt 6., 7. un 8. pielikumā tekstu "__________________ būvvaldei" ar tekstu

"

".

 

(institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas)

 

26. Aizstāt 9. pielikumā tekstu "__________________ būvvaldes" ar tekstu

"

".

 

(institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas)

 

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 334Pieņemts: 12.06.2018.Stājas spēkā: 22.06.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 123, 21.06.2018. OP numurs: 2018/123.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
299781
22.06.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)