Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 514

Rīgā 2021. gada 10. augustā (prot. Nr. 55 6. §)
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 2. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 211. nr.; 2018, 59., 123., 191. nr.; 2019, 240. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "sertifikāta numurs" ar vārdiem "sertifikāta numurs un darbības sfēra";

1.2. svītrot 1.3. apakšpunktā vārdus "apliecinājuma kartē";

1.3. svītrot 9. punktu;

1.4. aizstāt 10. punktā vārdus "vienkāršotai atjaunošanai" ar vārdiem "atjaunošanai, nojaukšanai";

1.5. svītrot 12. punktu;

1.6. svītrot 13. punktā vārdus "apliecinājuma karte";

1.7. svītrot 17. punktu;

1.8. izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Ierosinot valsts autoceļa, tā posma vai atsevišķa elementa atjaunošanu, nojaukšanu vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (izņemot ceļa zīmju, aizsargbarjeru, signālstabiņu un horizontālā un vertikālā apzīmējuma) būvniecību, būvniecības ierosinātājs iesniedz valsts autoceļu būvvaldē paskaidrojuma raksta (6. pielikums) I daļu, kurai pievieno:

18.1. skaidrojošu aprakstu, kurā norāda informāciju par plānoto būvniecību, tajā skaitā par būvdarbu veikšanas paņēmieniem un tehnoloģijām, lietotajiem būvizstrādājumiem un pasākumiem ceļu satiksmes drošības nodrošināšanai, ja tādi nepieciešami;

18.2. ja paredzēta satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvniecība, papildus pievieno novietojuma plānu vizuāli uztveramā mērogā;

18.3. ja paredzēta atjaunošana, papildus pievieno:

18.3.1. valsts autoceļu tīkla pārlūka kartes izdruku ar objekta novietojuma shēmu (tiltam – plānu, kopskatu);

18.3.2. defektu aktu;

18.3.3. darbu apjomu sarakstu;

18.3.4. būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanas plānu, paredzēto apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu;

18.4. ja paredzēta nojaukšana, papildus pievieno:

18.4.1. trases plānu atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500 līdz M 1:2000;

18.4.2. būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanas plānu, paredzēto apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu;

18.5. citus dokumentus, kas raksturo valsts autoceļu un būvniecības ieceres īstenošanu.";

1.9. aizstāt 19.1.2. apakšpunktā vārdus "tehnisko vai īpašo noteikumu saņemšanai" ar vārdiem "par saskaņojumiem";

1.10. izteikt 19.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1.3. prasības par saskaņojumiem no inženiertīklu īpašniekiem par pieslēgumiem (atslēgumiem) un to šķērsojumiem;";

1.11. svītrot 19.1.4. un 19.1.5. apakšpunktu;

1.12. svītrot 19.1.8. apakšpunktu;

1.13. svītrot 20. punkta ievaddaļā vārdus "apliecinājuma kartē un";

1.14. izteikt 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Ja nepieciešami citādi risinājumi, nekā paredzēts būvprojektā, to īstenošana pieļaujama pēc būvprojekta izmaiņu veikšanas, ja tie attiecas uz Būvniecības likuma 16. panta 2.1 daļu, 17. panta 2.1 daļu vai vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajiem gadījumiem. Būvprojekta izmaiņu dokumentāciju ar skaidrojošu aprakstu par veiktajām izmaiņām pievieno būvniecības informācijas sistēmā.";

1.15. aizstāt 27.1 punktā vārdus "ja būvdarbi" ar vārdiem "ja būvniecības ieceres dokumentācijā būvdarbi";

1.16. svītrot 27.2 punktu;

1.17. svītrot 28.1 punktā vārdu "vienkāršotai";

1.18. svītrot 30. punktā vārdus "izņemot gadījumu, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu";

1.19. svītrot 31. punktu;

1.20. svītrot 33.2 punktu;

1.21. svītrot 36. punktā vārdus "izņemot gadījumu, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu";

1.22. svītrot 38. punktā vārdus "vienkāršotās atjaunošanas";

1.23. svītrot 40.1. apakšpunktā vārdus "vienkāršotas atjaunošanas";

1.24. izteikt 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Valsts autoceļa vai tā posma atjaunošana vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvniecība ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar dienu, kad valsts autoceļu būvvalde izdarījusi būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, ja būvdarbu veikšanai nepieciešams paskaidrojuma raksts un būvdarbu veicējs ir iesniedzis valsts autoceļu būvvaldē šo noteikumu 11. punktā minētos dokumentus.";

1.25. svītrot 60. punktā vārdus un skaitli "apliecinājuma kartes (8. pielikums) vai";

1.26. izteikt 3. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"3. Ceļu, ielu un komersantu ceļu būvnoteikumi";

1.27. izteikt 61. punktu šādā redakcijā:

"61. Šajā nodaļā noteiktās prasības attiecas uz jaunu pašvaldības ceļu, ielu, velosipēdu ceļu, gājēju ceļu, māju ceļu un komersantu ceļu būvniecību, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvniecību, kā arī uz esošo pašvaldības ceļu, ielu, velosipēdu ceļu, gājēju ceļu, māju ceļu un komersantu ceļu atjaunošanu, pārbūvi un nojaukšanu.";

1.28. izteikt 63. punktu šādā redakcijā:

"63. Atkarībā no plānotās būvniecības ieceres, vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās inženierbūvju grupas un būvniecības veida ir šādi būvniecības ieceres iesnieguma veidi:

63.1. paskaidrojuma raksts (6. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 64.1 punktā minētajos gadījumos;

63.2. būvniecības iesniegums (7. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 64.2 punktā minētajos gadījumos.";

1.29. papildināt noteikumus ar 64.3., 64.4., 64.5. un 64.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"64.3. ceļa zīmju, aizsargbarjeru, signālstabiņu un horizontālo un vertikālo apzīmējumu būvniecībai;

64.4. satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu atjaunošanai;

64.5. velosipēdu ceļu un gājēju ceļu atjaunošanai;

64.6. komersantu ceļu atjaunošanai.";

1.30. papildināt noteikumus ar 64.1 un 64.2 punktu šādā redakcijā:

"64.1 Paskaidrojuma rakstu piemēro šādos gadījumos:

64.1 1. satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (izņemot ceļa zīmes, aizsargbarjeras, signālstabiņus un horizontālos un vertikālos apzīmējumus) būvniecībai;

64.1 2. pirmās grupas māju ceļu jaunai būvniecībai, pārbūvei un nojaukšanai;

64.1 3. pievienojumu būvniecībai pie esošā pašvaldību ielu tīkla vai valsts vietējā autoceļa;

64.1 4. velosipēdu ceļu un gājēju ceļu jaunai būvniecībai, pārbūvei un nojaukšanai;

64.1 5. komersantu ceļu jaunai būvniecībai, pārbūvei un nojaukšanai;

64.1 6. otrās vai trešās grupas ceļu un ielu atjaunošanai un nojaukšanai.

64.2 Pārējos gadījumos, kas nav minēti šo noteikumu 64. un 64.1 punktā, izstrādā būvprojektu minimālā sastāvā un saņem būvatļauju.";

1.31. izteikt 65.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"65.1. valdījuma vai lietojuma gadījumā – dokumentu, kas apliecina tiesības ierosināt būvniecību, ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās;";

1.32. svītrot 66. punkta trešo teikumu;

1.33. svītrot 66.1 punktā vārdus "vai apliecinājuma karti";

1.34. aizstāt 67. punktā vārdus "būvprojektēšanas jomā" ar vārdiem "projektēšanas jomas darbības sfērā";

1.35. papildināt noteikumus ar 67.1 punktu šādā redakcijā:

"67.1 Komersantu ceļa nojaukšanai nepieciešamo dokumentāciju var izstrādāt pie būvniecības ierosinātāja nodarbināts būvspeciālists atbilstošā projektēšanas jomas darbības sfērā.";

1.36. izteikt 70. punktu šādā redakcijā:

"70. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvspeciālists.";

1.37. papildināt noteikumus ar 70.1, 70.2, 70.3, 70.4, 70.5, 70.6, 70.7, 70.8 un 70.9 punktu šādā redakcijā:

"70.1 Projektēšanas pamatnes ir šādas:

70.1. instrumentāli uzmērīts zemes robežu plāns;

70.2. augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas, ielu sarkano līniju, zemes vienību robežu un to kadastra apzīmējumu un zemes vienību daļu un to kadastra apzīmējumu savietots attēlojums vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) (turpmāk – būvju situācijas plāns);

70.3. topogrāfiskais plāns.

70.2 Par projektēšanas pamatni izmanto:

70.1. instrumentāli uzmērītu zemes robežu plānu vai būvju situācijas plānu ārpus pilsētām un ciemiem pirmās grupas māju ceļu un komersantu ceļu jaunai būvniecībai, pārbūvei un nojaukšanai, velosipēdu ceļu un gājēju ceļu jaunai būvniecībai, pārbūvei, nojaukšanai;

70.2. būvju situācijas plānu vai topogrāfisko plānu pilsētās un ciemos pirmās grupas māju ceļu un komersantu ceļu jaunai būvniecībai, pārbūvei un nojaukšanai, velosipēdu ceļu un gājēju ceļu jaunai būvniecībai, pārbūvei, nojaukšanai, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (izņemot ceļa zīmes, aizsargbarjeras, signālstabiņus un horizontālos un vertikālos apzīmējumus) būvniecībai, pievienojuma būvniecībai esošajam pašvaldību ielu tīklam un valsts vietējam autoceļam, otrās vai trešās grupas ceļu un ielu atjaunošanai vai nojaukšanai.

70.3 Būvju situācijas plānu nesagatavo, ja:

70.1. tās pašvaldības vai personas rīcībā, kurai pašvaldība deleģējusi augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanu (turpmāk – datubāzes turētājs), nav augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas par dzelzceļa, valsts autoceļa vai pašvaldību autoceļa vai ielas aizsargjoslas teritorijas daļu, kurā ir plānota būvdarbu veikšana;

70.2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta atzīme par zemes vienības robežu neatbilstību.

70.4 Būvju situācijas plānu sagatavo ģeodēziskajos darbos sertificēta persona (turpmāk – mērnieks) vai datubāzes turētājs. Būvju situācijas plānu nesagatavo datubāzes turētājs, ja tā rīcībā nav augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas par visu zemes vienību vai teritoriju, kas noteikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos.

70.5 Būvju situācijas plānu sagatavo:

70.1. zemes vienībai vai teritorijai, kas noteikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos;

70.2. atbilstoši precizitātei, kāda noteikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos;

70.3. elektroniski vektordatu formā un attēlo elektroniski vektordatu formā vai papīra izdruku veidā.

70.6 Būvju situācijas plāna sagatavošanai nepieciešamo informāciju sagatavotājs pieprasa no:

70.1. datubāzes uzturētāja – pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes datus un ielu sarkanās līnijas;

70.2. Valsts zemes dienesta – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus (kadastra karti);

70.3. citām personām, ja tas nepieciešams.

70.7 Mērnieks veic mērījumu apvidū atbilstoši augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, ja:

70.1. datubāzes turētāja rīcībā nav augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas par visu zemes vienību vai teritoriju, kas noteikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos, vai augstas detalizācijas topogrāfiskajā informācijā nav attēlotas apvidū esošās būves;

70.2. virszemes stāvoklis apvidū neatbilst pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.

70.8 Paskaidrojuma raksta, būvprojekta minimālā sastāvā rasējumus un būvprojekta rasējumus atbilstošā mērogā var izstrādāt uz būvju situācijas plāna, izņemot šo noteikumu 70.3 punktā minēto gadījumu.

70.9 Ja būvprojekta minimālā sastāvā rasējumi ir izstrādāti uz topogrāfiskā plāna, tad būvprojekta rasējumus var izstrādāt uz būvju situācijas plāna.";

1.38. izteikt 3.1.1. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"3.1.1. Būvniecības ieceres dokumenti

71. Ierosinot būvniecību šo noteikumu 64.1 punktā minētajā gadījumā, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 65. un 66.1 punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus:

71.1. skaidrojošu aprakstu, kurā norādīta informācija par plānoto būvniecību, tai skaitā par būvdarbu veikšanas paņēmieniem un tehnoloģijām, izmantotajiem materiāliem, sadalījumu būves kārtās, norādot objekta posmu robežas un secību, kā arī tajā ietveramo apjomu (ja paredz būvdarbus vai objekta nodošanu ekspluatācijā pa būves kārtām), un pasākumiem ceļu satiksmes drošības nodrošināšanai, ja tādi nepieciešami;

71.2. grafisko dokumentu ar māju ceļu, velosipēdu ceļu, gājēju ceļu, komersantu ceļu, pievienojuma, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (izņemot ceļa zīmes, aizsargbarjeras, signālstabiņus un horizontālos un vertikālos apzīmējumus) tehnisko risinājumu (izņemot nojaukšanu);

71.3. situācijas plānu atbilstošā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000), kurā norādīts objekta novietojums un tā izmēri;

71.4. dokumentus saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem;

71.5. citus dokumentus, ja to nosaka normatīvie akti.

72. Ja māju ceļu, komersantu ceļu vai pievienojumu plānots pievienot valsts galvenajam vai reģionālajam autoceļam vai esošu māju ceļu, komersantu ceļu vai pievienojumu valsts galvenajam vai reģionālajam autoceļam plānots pārbūvēt, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā saskaņā ar šo noteikumu 73. punktu. Šādu būvniecību un pieņemšanu ekspluatācijā veic atbilstoši būvatļaujas būvniecības procesam.

73. Ierosinot būvniecību šo noteikumu 64.2 punktā minētajā gadījumā, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz būvniecības iesniegumu, kuram pievieno šo noteikumu 65. un 66.1 punktā minētos dokumentus un būvprojektu minimālā sastāvā. Būvprojekta minimālā sastāvā ietilpst:

73.1. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un būvdarbu veikšanas paņēmieniem un tehnoloģijām;

73.2. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā M 1:250; M 1:500; M 1:1000;

73.3. raksturīgie griezumi un izbūves shēmas (šķērsprofils);

73.4. grafiskie dokumenti ar ceļa un ielas vai tilta tehnisko risinājumu;

73.5. labiekārtošanas risinājuma plāns, ja ir paredzēts labiekārtojums;

73.6. transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts;

73.7. ja ceļa un ielas nodošana ekspluatācijā ir paredzēta pa būves kārtām, – konkrēts sadalījums pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību;

73.8. citi dokumenti, ja to nosaka normatīvie akti.

74. Komersantu ceļa būvniecības ieceres dokumentācijas vai būvprojekta detalizētu saturu un noformēšanas prasības papildus šo noteikumu 71., 72. vai 73. punkta nosacījumiem, ja nepieciešams, nosaka komersantu ceļa īpašnieks projektēšanas uzdevumā, pamatojoties uz Latvijas standarta LVS 190-6:2009 "Ceļu projektēšanas noteikumi" 6. daļu "Autoceļu un tiltu būvprojekta saturs un noformēšana" vai komersantu ceļa īpašnieka noteiktajām prasībām, ja tās pamatotas ar normatīvo aktu vai standartu prasībām. Komersantu ceļa īpašnieks projektēšanas uzdevumā detalizēti apraksta minimālo inženierizpētes apjomu konkrētajam objektam, kā arī prasības svarīgākajiem tehniskajiem parametriem, normatīvajiem aktiem un standartiem, kuri jāievēro, izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju vai būvprojektu.";

1.39. svītrot 3.1.2. apakšnodaļu;

1.40. papildināt 75. punktu aiz vārda "dokumentus" ar vārdiem "un informāciju";

1.41. izteikt 77. punktu šādā redakcijā:

"77. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 2. punktā minētajā gadījumā izdara atzīmi būvniecības informācijas sistēmā par būvniecības ieceres akceptu. Būvniecības ieceres īstenošanas termiņš ir pieci gadi no dienas, kad pieņemts lēmums par būvniecības ieceres akceptu.";

1.42. svītrot 78. un 79. punktu;

1.43. svītrot 3.3. apakšnodaļas nosaukumā vārdus "apliecinājuma kartē";

1.44. papildināt 80.1.1. apakšpunktu aiz vārda "noteikumiem" ar vārdiem un skaitli "saskaņā ar Būvniecības likuma 15. panta piekto daļu";

1.45. aizstāt 80.1.2. apakšpunktā vārdus "tehnisko vai īpašo noteikumu saņemšanu" ar vārdu "saskaņojumiem";

1.46. izteikt 80.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"80.1.3. prasības par saskaņojumiem no inženiertīklu īpašniekiem par pieslēgumiem (atslēgumiem) un to šķērsojumiem;";

1.47. svītrot 80.1.5. apakšpunktu;

1.48. izteikt 81. punktu šādā redakcijā:

"81. Ja būvdarbus veiks būvētājs, paskaidrojuma rakstā iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumu, ietverot prasību par informācijas sniegšanu par būvdarbu veicēju.";

1.49. aizstāt 82. punktā vārdus "apliecinājuma kartē" ar vārdiem "ja būvdarbus veiks būvkomersants, paskaidrojuma rakstā";

1.50. izteikt 85.1. un 85.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"85.1. vispārīgā daļa:

85.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

85.1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti;

85.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļa un ielas tehniskajiem rādītājiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību, kā arī vides aizsardzības pasākumiem;

85.1.4. vispārīgo rādītāju lapa;

85.1.5. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000);

85.1.6. savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000);

85.2. teritorijas daļa (ceļa daļa):

85.2.1. garenprofils vai vertikālais plāns;

85.2.2. labiekārtojuma un apstādījumu plāns;

85.2.3. grafiskais dokuments ar ceļa un ielas vai tilta tehnisko risinājumu;

85.2.4. raksturīgie griezumi un izbūves shēmas (šķērsprofili);

85.2.5. satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izbūves plāns;

85.2.6. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;";

1.51. izteikt 85.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"85.4. būvkonstrukciju daļa;

85.4.1. konstrukciju plāni, griezumi, mezgli;

85.4.2. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;";

1.52. papildināt noteikumus ar 85.4.1 un 85.4.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"85.4.1 inženiertīklu daļas (piemēram, pašteces kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru sistēmas):

85.4.1 1. risinājumi, pieslēguma shēmas, griezumi;

85.4.1 2. būvizstrādājumu specifikācijas;

85.4.2 citu inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas;";

1.53. svītrot 94. punkta trešo teikumu;

1.54. svītrot 95. punkta trešo teikumu;

1.55. izteikt 96. un 97. punktu šādā redakcijā:

"96. Ja vispārīgie būvnoteikumi paredz obligātu būvprojekta ekspertīzi, to veic, lai izvērtētu projektējamā ceļa un ielas vai tilta atbilstību mehāniskās stiprības un stabilitātes, ugunsdrošības un lietošanas drošības prasībām:

96.1. būvkonstrukciju daļai;

96.2. citiem būvprojekta daļās iekļautajiem risinājumiem, kas ietekmē ceļa un ielas vai tilta nestspēju un lietošanas drošību.

97. Būvprojekta ekspertīzes atzinumu pievieno būvniecības informācijas sistēmā.";

1.56. izteikt 99. punktu šādā redakcijā:

"99. Būvprojektu izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un to pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Izstrādāto būvprojektu būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvprojekta izstrādātājs un citas personas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem (izņemot šo noteikumu 66. punktā minētās personas).";

1.57. svītrot 105.1 punktu;

1.58. aizstāt 106.3. apakšpunktā vārdu "iela" ar vārdu "objekts";

1.59. aizstāt 106.1 punktā vārdus "ja būvdarbi" ar vārdiem "ja būvniecības ieceres dokumentācijā būvdarbi";

1.60. aizstāt 108. punktā vārdu "būvatļaujā" ar vārdiem "būvniecības informācijas sistēmā";

1.61. aizstāt 109. punktā vārdus "apliecinājuma kartē" ar vārdiem "paskaidrojuma rakstā";

1.62. papildināt 110. punktu aiz vārda "nosacījumi" ar vārdiem "bet, ja nepieciešams paskaidrojuma raksts, – kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi";

1.63. papildināt noteikumus ar 110.1 punktu šādā redakcijā:

"110.1 Ceļu un ielu izmantošana ir atļauta atjaunošanas būvdarbu laikā, bet komersantu ceļu izmantošana ir atļauta pārbūves vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvdarbu laikā.";

1.64. svītrot 112. punktu;

1.65. svītrot 115.1 punktu;

1.66. papildināt noteikumus ar 115.2 punktu šādā redakcijā:

"115.2 Būvētājam, kurš uzņemas būvdarbu veicēja un atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, būvdarbu veikšanai nav nepieciešamas patstāvīgas prakses tiesības arhitektūras vai būvniecības jomā, ja būvētājs savām vajadzībām būvē, pārbūvē, atjauno vai nojauc pirmās grupas māju ceļu vai pievienojumu citam, nevis valsts galvenajam vai reģionālajam autoceļam.";

1.67. svītrot 117. punktā vārdus "(izņemot gadījumu, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu)";

1.68. papildināt noteikumus ar 117.1 punktu šādā redakcijā:

"117.1 Pirms komersantu ceļu būvdarbu uzsākšanas būvniecības ierosinātājs nodod un būvdarbu veicējs pieņem būvlaukumu. Pieņemšanas datumu norāda būvdarbu vietas nodošanas un pieņemšanas aktā (2. pielikums), kuru sagatavo būvdarbu veicējs. No akta parakstīšanas dienas līdz dienai, kad būvi pieņem ekspluatācijā vai kad pieņem nojaukšanas darbus, būvdarbu veicējs ir atbildīgs par būvdarbu vietas uzturēšanu.";

1.69. papildināt 120. punktu aiz vārda "saskaņā" ar vārdiem "ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā";

1.70. papildināt 121.1 punktu aiz vārdiem "māju ceļam" ar vārdiem "komersantu ceļam, velosipēdu ceļam, gājēju ceļam vai pievienojumam";

1.71. svītrot 125. punkta otro teikumu;

1.72. svītrot 126. punktu;

1.73. izteikt 127. punktu šādā redakcijā:

"127. Būvdarbu žurnālu neaizpilda šo noteikumu 115.2 punktā minētajā gadījumā.";

1.74. svītrot 127.1 punktu;

1.75. svītrot 134.3 punktu;

1.76. izteikt 135. punktu šādā redakcijā:

"135. Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja būvdarbu veicēju pārstāvji un būvuzraugs (ja būvniecībai tiek veikta būvuzraudzība) nav būvniecības informācijas sistēmā izveidojuši un apstiprinājuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs vai autoruzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, turpmākie darbi jāpārtrauc, veicot attiecīgu ierakstu būvdarbu žurnālā un norādot izpildes termiņu. Darbus turpina tikai pēc tam, kad visi apstiprinājuši attiecīgo segto darbu aktu.";

1.77. papildināt 137. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Pirmās un otrās grupas objektu būvuzraudzību var veikt pie būvniecības ierosinātāja nodarbināts būvspeciālists, pamatojoties uz darba devēja rīkojumu.";

1.78. svītrot 138. punktu;

1.79. svītrot 139. punkta trešo teikumu;

1.80. papildināt 140. punktu aiz vārda "ielas" ar vārdiem "vai komersantu ceļu";

1.81. aizstāt 144. punktā vārdus "būvprojektā vai to nosaka ģeotehniskā kontrole (ģeotehnisko darbu kopums, ko veic būvniecības gaitā, lai noskaidrotu būvprojekta atbilstību faktiskajiem ģeotehniskajiem datiem un, ja nepieciešams, to koriģētu)" ar vārdiem "būvniecības ieceres dokumentācijā";

1.82. papildināt 145. punktu aiz vārda "ielas" ar vārdiem "vai komersantu ceļu";

1.83. svītrot 146. punktā vārdus "ceļa un ielas";

1.84. svītrot 147. punkta ievaddaļā vārdus "ceļa un ielas";

1.85. papildināt 147.2. apakšpunktu aiz vārda "ielas" ar vārdiem "vai komersantu ceļu";

1.86. papildināt 147.4. apakšpunktu aiz vārda "ielas" ar vārdiem "vai komersantu ceļu";

1.87. papildināt noteikumus ar 147.1 un 147.2 punktu šādā redakcijā:

"147.1 Ja komersantu ceļa būvdarbi tiek pārtraukti un tas nav tehnoloģiskais vai sezonas pārtraukums, būvdarbu veicējs veic būves konservācijas pasākumus un ar būves nodošanas un pieņemšanas aktu nodod būvi būvniecības ierosinātājam.

147.2 Ja komersantu ceļa būvdarbi tiek pārtraukti un tas ir tehnoloģiskais vai sezonas pārtraukums, būvdarbu veicējs sastāda būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu. Aktā norāda paveiktos un atliktos būvdarbus un to izpildes termiņus.";

1.88. papildināt 149. punktu aiz vārda "ielas" ar vārdiem "vai komersantu ceļu";

1.89. izteikt 150. punktu šādā redakcijā:

"150. Ja pēc objekta apsekošanas konstatēts, ka nepieciešama ceļa un ielas vai komersantu ceļu konservācija, bet būvniecības ierosinātājs nav iesniedzis institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, konservācijas darbu veikšanas projektu, minētā institūcija lēmumā par ceļa un ielas vai komersantu ceļu konservāciju norāda:

150.1. konservācijas iemeslus;

150.2. konservācijas nosacījumus (arī pasākumus, kas veicami, lai nodrošinātu ceļa un ielas vai komersantu ceļu konstrukciju drošību, stabilitāti un neaizskaramību, kā arī konservācijas darbu veikšanas projekta apjomu, ja tas ir nepieciešams);

150.3. termiņu konservācijas darbu veikšanas projekta iesniegšanai.";

1.90. svītrot 151. punktā vārdus "ceļa un ielas";

1.91. papildināt 153., 154., 155., 156. un 157. punktu aiz vārda "ielas" ar vārdiem "vai komersantu ceļu";

1.92. papildināt noteikumus ar 3.5.6. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"3.5.6. Komersantu ceļu uzmērīšana

157.1 Pēc būvdarbu pabeigšanas veic paveikto būvdarbu uzmērījumus un izpildmērījumus. Uzmērījumu un izpildmērījumu veikšanas kārtību un nepieciešamo apjomu nosaka būvniecības ierosinātājs atbilstoši normatīvajiem aktiem.

157.2 Būvdarbu veicējs sagatavo paveikto būvdarbu uzmērījumu dokumentus un izpildshēmu (būves novietojuma plānu vienā no šādiem mērogiem – M 1:1000, M 1:2000 vai M 1:5000) un nodod tos būvniecības ierosinātājam mēneša laikā pēc būvdarbu pabeigšanas, ja būvdarbu līgumā nav noteikts citādi.

157.3 Būvniecības ierosinātājs būvdarbu uzmērījumu dokumentus (ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam) glabā ne mazāk kā 25 gadus pēc būvdarbu pabeigšanas.

157.4 Būves izpildmērījumā atspoguļo būvniecības procesā radušos topogrāfisko informāciju par komersantu ceļu, papildus norādot komersantu ceļa laukumu (brauktuves laukums, ieskaitot velosipēdu ceļu, ietvju un apmaļu laukumu, ja tāds ir, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu) atbilstoši komersantu ceļa seguma materiāliem, brauktuves platumu un brauktuves garumu pa komersantu ceļa ass līniju.";

1.93. izteikt 3.6.1. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"3.6.1. Pieņemšana ekspluatācijā paskaidrojuma raksta būvniecības procesa ietvarā";

1.94. papildināt 3.6.1. apakšnodaļu ar 157.5 punktu šādā redakcijā:

"157.5 Pēc būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs pieprasa institūcijām, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, sniegt atzinumu par būves atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem. Institūcijas 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu.";

1.95. izteikt 158., 159. un 160. punktu šādā redakcijā:

"158. Pēc šo noteikumu 64.1 punktā minēto būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta II daļu. Paskaidrojuma rakstam pievieno:

158.1. to institūciju atzinumus par objekta un inženiertīklu gatavību ekspluatācijai, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus;

158.2. izpildmērījuma plānu (ar objekta novietni, izbūvētiem vai nojauktiem ārējiem inženiertīkliem un citām vienlaikus izbūvētām/nojauktām būvēm), bet pārbūves gadījumā – ja mainījusies situācija apvidū;

158.3. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju, izņemot šo noteikumu 127. punktā minēto gadījumu.

159. Paskaidrojuma rakstā norāda ar būvniecības ierosinātāju saskaņotu termiņu, kurā būvniecības ierosinātājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc objekta nodošanas. Būvdarbu garantijas termiņš nav mazāks kā divi gadi pēc būvdarbu pabeigšanas. Laikposms starp būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanu un objekta pieņemšanu ekspluatācijā tiek ieskaitīts būvdarbu garantijas termiņā.

160. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, piecu darbdienu laikā pēc visu noteikto dokumentu saņemšanas pārbauda patvaļīgās būvniecības esamību un izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu. Ja objekts ir nojaukts, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdod izziņu par būves neesību, kurā ietver būvniecības ierosinātāja norādīto informāciju, kā arī atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus.";

1.96. papildināt noteikumus ar 160.1 punktu šādā redakcijā:

"160.1 Objektu var pieņemt ekspluatācijā ar atliktajiem darbiem. Būvdarbu veicējs izpilda atliktos darbus norādītajā termiņā. Atlikto būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos un apjomā kontrolē institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas.";

1.97. aizstāt 161. punktā vārdus "jaunbūvētu vai pārbūvētu māju ceļu" ar vārdu "objektu";

1.98. aizstāt 162. punktā vārdus "veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem" ar vārdiem "ir veikta patvaļīga būvniecība";

1.99. aizstāt 163. punktā vārdus "māju ceļš" ar vārdu "objekts";

1.100. izteikt 3.6.2. apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"3.6.2. Pieņemšana ekspluatācijā būvatļaujas būvniecības procesa ietvarā";

1.101. svītrot 166. punktā vārdus "vai atjaunojamu";

1.102. svītrot 169.1 punktā vārdus "paraksta vai";

1.103. aizstāt 175. punktā vārdu "piedalās" ar vārdiem "var piedalīties";

1.104. svītrot 177. punkta ievaddaļā vārdus "pēc akta izdošanas";

1.105. papildināt noteikumus ar 177.1 punktu šādā redakcijā:

"177.1 Laikposms starp būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanu un akta izdošanu tiek ieskaitīts būvdarbu garantijas termiņā.";

1.106. aizstāt 186. punktā vārdu "būvinspektors" ar vārdiem "institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas";

1.107. svītrot 3.6.3. apakšnodaļu;

1.108. svītrot 4. nodaļu;

1.109. papildināt noteikumus ar 272. un 273. punktu šādā redakcijā:

"272. Ja būvdarbu veikšanai līdz 2021. gada 31. oktobrim ir akceptēta apliecinājuma karte, šos būvdarbus pabeidz atbilstoši uzsāktajam būvniecības procesa veidam:

272.1. valsts autoceļiem – atbilstoši šo noteikumu 2.4. apakšnodaļā noteiktajai kārtībai, iesniedzot apliecinājuma kartes II daļu (8. pielikums);

272.2. ceļiem un ielām vai komersantu ceļiem – atbilstoši šo noteikumu 3.6.1. apakšnodaļā noteiktajai kārtībai, iesniedzot apliecinājuma kartes II daļu (8. pielikums) un šo noteikumu 158. punktā noteiktos dokumentus;

272.3. komersantu ceļiem būvatļaujas gadījumā – būvprojekts izstrādājams atbilstoši šo noteikumu 74. punktam, būvdarbus veic atbilstoši šo noteikumu 3.5. apakšnodaļā noteiktajai kārtībai un nodod ekspluatācijā atbilstoši šo noteikumu 3.6.2. apakšnodaļā noteiktajai kārtībai.

273. Ja saskaņā ar Būvniecības likuma pārejas noteikumu 22. punktu būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad ievēro Būvniecības likumu un šajos noteikumos noteikto kārtību un termiņus, izņemot šādus gadījumus:

273.1. būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot būvniecības iesniegumu) papīra dokumentu formā izstrādā trijos eksemplāros, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – četros eksemplāros vai izstrādā elektroniski vienā eksemplārā. Ja būvniecības ierosinātājs pats izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju papīra dokumentu formā, to sagatavo divos eksemplāros. Trešo personu saskaņojumu var noformēt uz būvprojekta ģenerālplāna, kā arī atkāpes no tehnisko noteikumu prasībām var saskaņot uz būvprojekta ģenerālplāna. Visus eksemplārus izskatīšanai iesniedz institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas;

273.2. būvprojekta ekspertīzi, ja tāda nepieciešama, pievieno būvprojekta dokumentācijai;

273.3. būvdarbu žurnālu iesniedz reģistrācijai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei;

273.4. būvniecības ierosinātājs pirms būvdarbu uzsākšanas izsniedz būvdarbu veicējam, bet būvdarbu veicējs – katram atsevišķu būvdarbu veicējam akceptētu paskaidrojuma rakstu vai būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi un nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju;

273.5. darbu veikšanas projektu pirms būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darbu uzsākšanas nodod atbildīgajam būvdarbu vadītājam. Darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles institūcijām;

273.6. būvdarbu žurnālu aizpilda atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam būvdarbu žurnāla saturam;

273.7. pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (3. pielikums), ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums). Pieņemšanas aktam pievieno šo noteikumu 33.1 vai 134.2 punktā minētos dokumentus.";

1.110. izteikt 6. pielikuma I daļas 2. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"2. Ziņas par objektu (valsts autoceļš (posms), pašvaldību ceļš, iela, velosipēdu ceļš, gājēju ceļš, komersantu ceļš vai māju ceļš):";

1.111. svītrot 6. pielikuma I daļas 2.1. apakšpunktā vārdu "vienkāršota";

1.112. papildināt 6. pielikuma I daļu ar 2.7.5.1 un 2.7.5.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.7.5.1 tilta, caurtekas vai tuneļa konstrukcija;

2.7.5.2 tilta gabarīts, caurtekas vai tuneļa garums;";

1.113. papildināt 6. pielikuma 8. piezīmi aiz skaitļa "2.7.3." ar skaitļiem "2.7.4., 2.7.5., 2.7.5.1, 2.7.5.2, 2.7.6.";

1.114. papildināt 6. pielikuma 9. piezīmi aiz skaitļa "2.7.5." ar skaitļiem "2.7.5.1, 2.7.5.2";

1.115. svītrot 8. pielikuma I daļu;

1.116. svītrot 8. pielikuma piezīmes.

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. novembrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 633 "Autoceļu un ielu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 514Pieņemts: 10.08.2021.Stājas spēkā: 01.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 154, 12.08.2021. OP numurs: 2021/154.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
325274
01.11.2021
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"