Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.598

Rīgā 2014.gada 30.septembrī (prot. Nr.51 49.§)
Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā, kā arī pārejas laikā 2021. un 2022. gadā

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 714)

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta ceturto un septīto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu, kompensāciju maksājumu un vienreizēju maksājumu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai pasākumiem, kas tiek īstenoti atbilstoši:

1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulai Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – regula Nr. 1303/2013);

1.2. Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulai Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (turpmāk – regula Nr. 1305/2013);

1.3. Komisijas (ES) 2014. gada 17. jūlija īstenošanas Regulai Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (turpmāk – regula Nr. 808/2014);

1.4. Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2014. gada 15. maija Regulai Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791F/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (turpmāk – regula Nr. 508/2014);

1.5. Komisijas (ES) 2014. gada 25. jūnija Regulai Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (turpmāk – regula Nr. 702/2014);

1.6. Komisijas 2014. gada 11. jūlija Īstenošanas regulai (ES) Nr. 763/2014, ar ko nosaka noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu attiecībā uz informācijas un publicitātes pasākumu tehniskajiem parametriem un norādījumus par Savienības emblēmas izveidi (turpmāk – regula Nr. 763/2014);

1.7. Komisijas 2014. gada 6. augusta (ES) Īstenošanas regulai Nr. 908/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm, nodrošinājumu un pārredzamību (turpmāk – regula Nr. 908/2014);

1.8. Komisijas 2014. gada 17. decembra Deleģētajai regulai (ES) Nr. 2015/288, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu papildina attiecībā uz pieteikumu nepieņemamības laikposmu un tā sākuma un beigu dienu (turpmāk – regula Nr. 2015/288);

1.9. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulas (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (turpmāk – regula Nr. 1306/2013) 63. un 64. pantam;

1.10. Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 640/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā (turpmāk – regula Nr. 640/2014), 35. panta 1., 2. un 3. punktam.

(Grozīts ar MK 28.04.2015. noteikumiem Nr. 206; MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 577; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 645)

II. Pieteikšanās un atbalsta saņemšanas nosacījumi

2. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek kārtās. Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju mēnesi pirms kārtas uzsākšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas kārtu, nosakot projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par vienu mēnesi, attiecīgajai kārtai piešķirto publiskā finansējuma apmēru, kā arī publiskā finansējuma sadalījumu pa atbalsta pretendentu veidiem, aktivitātēm un teritorijām, termiņu, kad atbalsta pretendentam ir jāuzsāk projekta iesniegumā paredzēto aktivitāšu īstenošana, – ja pretendents atbalstu nesaņem pasākumā, kura ietvaros tiek maksātas kompensācijas par darbībām, kas ir veiktas pirms projekta iesniegšanas, un projektu īstenošanas beigu termiņu – ja pretendents atbalstu nesaņem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju" vai normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumiem sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai.

(Grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 577)

3. Ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārta ir ilgāka par vienu mēnesi, Lauku atbalsta dienests pēc projektu iesniegumu pieņemšanas uzsāk to vērtēšanu saskaņā ar šo noteikumu 14. punktu (izņemot šo noteikumu 14.2. apakšpunktā minēto rindošanu) un normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam un, kad projektu īstenošanai pieteiktais publiskais finansējums sasniedz 80 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma:

3.1. turpina pieņemt projektu iesniegumus, tos apkopojot un sarindojot atbilstoši projektu atlases kritērijiem, ja tas noteikts normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam, un informāciju par to publicē atbilstoši šo noteikumu 13.2. apakšpunktam;

3.2. oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu, ka iesniegumu iesniegšana beigsies pēc viena mēneša, ja līdz šo noteikumu 2. punktā noteiktajā kārtībā izsludinātā iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām palicis vairāk nekā viens mēnesis.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 645 redakcijā)

4. Atbalsta pretendents iesniegumu valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai, kā arī tam pievienotos dokumentus Lauku atbalsta dienestā iesniedz, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu, ja vien attiecīgā atbalsta piešķiršanu reglamentējošajos normatīvajos aktos nav paredzēts, ka iesniegumu iesniedz papīra formā.

(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 714 redakcijā)

5. Kopā ar projekta iesniegumu atbalsta pretendents iesniedz atbalsta pretendenta deklarāciju (1. pielikums), ar kuru apliecina nosacījumu ievērošanu.

6. Sagatavojot projekta iesniegumu, atbalsta pretendents:

6.1. projekta iesnieguma finanšu datus aprēķina aritmētiski pareizi un pēc grāmatvedības principiem;

6.2. nodrošina finanšu līdzekļus projekta iesniegumā paredzēto pasākumu izpildei plānotajā termiņā;

6.3. projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam un tirgus cenai;

6.4. projekta iesniegumā parāda, ka plānotās projekta izmaksas atbilst gaidāmajiem rezultātiem, ievērojot pareizas finanšu vadības principu, ko veido:

6.4.1. saimnieciskuma princips, kurš saistīts ar to, lai resursi, ko atbalsta pretendents lieto savas darbības nodrošināšanai, būtu pieejami noteiktā laikā, pienācīgā apmērā un par labāko cenu;

6.4.2. lietderības princips, kurš saistīts ar labāko attiecību starp izmantotajiem resursiem un gūto rezultātu;

6.4.3. efektivitātes princips, kurš saistīts ar konkrētu izvirzīto mērķu un paredzēto rezultātu sasniegšanu;

6.5. projektam paredzēto piegāžu, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumā ievēro normatīvo aktu prasības par iepirkuma procedūras piemērošanu un šādus nosacījumus:

6.5.1. ja paredzamā līguma summa ir no 170 000 līdz 500 000 euro būvdarbu iepirkumiem vai no 70 000 līdz 500 000 euro preču un pakalpojumu iepirkumiem, atbalsta pretendents, lai iegādātos preces un pakalpojumus, nosaka piedāvājuma sagatavošanai pietiekamu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 10 darbdienām, bet, lai uzsāktu būvdarbus, – nav īsāks par 15 darbdienām, skaitot no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē;

6.5.2. ja paredzamā līguma summa pārsniedz 500 000 euro būvdarbu vai preču un pakalpojumu iepirkumiem, atbalsta pretendents, lai uzsāktu būvdarbus vai iegādātos preces un pakalpojumus, nosaka piedāvājuma sagatavošanai pietiekamu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 dienām, skaitot no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē;

6.5.3. projektā paredzētās tehnikas, iekārtu, aprīkojuma, darba instrumentu, informācijas tehnoloģiju, programmnodrošinājuma, būvmateriālu un ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu iegādei, pakalpojumiem, būvniecībai vai būves pārbūvei, kā arī vispārējām izmaksām, ja tās ir lielākas par 1000 euro, izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. To apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei neatkarīgi no iepirkuma procedūras veida;

6.5.4. ja iepirkuma summa pārsniedz 70 000 euro, atbalsta pretendents iepirkuma tehniskajā specifikācijā iekļauj nosacījumu, ka preces vai pakalpojuma piegādātājam vai būvdarbu veicējam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums, un iesniedz trīs derīgus piedāvājumus, bet attiecībā uz specifisku (īpaši izgatavotu, izstrādātu vai pielāgotu) iekārtu iegādi – divus derīgus piedāvājumus, kā arī katra iepirkuma dalībnieka apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu;

6.6. pierāda projekta gatavību īstenošanai – pārzina savu biznesa plānu un drošas finanšu vadības principus atbilstoši šo noteikumu 6.4. apakšpunktam.

(Grozīts ar MK 28.04.2015. noteikumiem Nr. 206; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 590; MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 714)

6.1 Šo noteikumu 6.5.3. un 6.5.4. apakšpunktā minēto prasību par nepieciešamo piedāvājumu skaitu nepiemēro, ja atbalsta pretendents ir Publisko iepirkumu likuma 1. panta 19. punktā minētais pasūtītājs. Ja publiskā iepirkuma procedūrā ir saņemts viens piedāvājums, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz dokumentus, kas pierāda preču, pakalpojumu vai būvniecības līgumcenas pamatotību un atbilstību tirgus cenai.

(MK 29.03.2016. noteikumu Nr. 186 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 590)

6.2 Ja atbalsta pretendents ir publiska persona vai tās iestāde, iepirkuma dokumentus, kas saistīti ar preces iegādi vai pakalpojumu, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai projekta iesniegumam pievieno informāciju par tirgus cenu izpēti un iepirkuma dokumentus iesniedz sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas, ja attiecīgā atbalsta saņemšanu regulējošajos normatīvajos aktos nav noteikts cits termiņš.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 645 redakcijā)

6.3 Šo noteikumu 6.5.3. un 6.5.4. apakšpunktā minētās prasības nepiemēro, ja attiecīgā atbalsta piešķiršanu reglamentējošie normatīvie akti paredz, ka tehnikas un iekārtu iegādes attiecināmās izmaksas, kā arī projekta sagatavošanas un vispārējās izmaksas nosakāmas pēc vadošās iestādes apstiprinātām vienkāršoto izmaksu metodēm atbilstoši Regulas Nr.  1303/2013 67. panta 1. punkta "b" vai "d" apakšpunktam.

(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 714 redakcijā)

7. (Svītrots ar MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 714)

7.1 (Svītrots ar MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 714)

8. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumos atbalsta pretendentam pieejamo attiecināmo izmaksu kopējā apmērā iekļauj arī šā atbalsta pretendenta saistītajiem uzņēmumiem (tai skaitā vienam vienotam uzņēmumam) piešķirtās attiecināmās izmaksas.

(Grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 577)

8.1 Lauku atbalsta dienests, izvērtējot atbalsta pretendenta lauksaimniecības izglītības atbilstību, ņem vērā šo noteikumu 7. pielikumā norādīto mācību priekšmetu sarakstu, bet, izvērtējot saimniecībā esošo ražošanas resursu pieejamību, – šo noteikumu 8. pielikumā minētās standartizlaides vērtības.

(MK 28.04.2015. noteikumu Nr.206 redakcijā)

8.2 Lauku atbalsta dienests un atbalsta pretendents apstrādā personas datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, Lauku atbalsta dienesta klienta numuru, nekustamā īpašuma adresi un kadastra numuru), lai identificētu personu, administrējot pasākumu. Fiziskās personas datus uzglabā līdz 2030. gada 31. decembrim un pēc tam iznīcina saskaņā ar Arhīvu likumā noteiktajām prasībām.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 596 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 714)

9. Atbalstu nepiešķir atbalsta pretendentam:

9.1. kuram projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdī ir konstatēts atkārtots vides aizsardzības noteikumu pārkāpums projekta īstenošanas nozarē;

9.2. ja tā dalībniekiem un to saistītajiem uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti valstī vai teritorijā, kas minēta normatīvajos aktos par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm vai teritorijām, pieder vairāk nekā 25 procenti kapitāldaļu atbalsta pretendenta uzņēmumā;

9.3. kuram Lauku atbalsta dienests projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdī ir konstatējis kādu no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

(Grozīts ar MK 28.04.2015. noteikumiem Nr. 206; MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 577; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 645)

10. Lauku atbalsta dienests saskaņā ar šo noteikumu 9. pielikumu izslēdz no atbalsta saņēmēju loka projekta iesniedzēju – fizisku personu vai privāto tiesību juridisku personu – jebkurā no šādiem gadījumiem:

10.1. projekta iesniedzējs vai kapitāldaļu turētājs (pieder vairāk nekā 25 % kapitāldaļu uzņēmumā), vai persona, kura ir projekta iesniedzēja valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēju ar filiāli saistītās darbībās, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, vai lēmumu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

10.1.1. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labuma pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana;

10.1.2. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;

10.1.3. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

10.1.4. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācība terora aktu veikšanai;

10.2. projekta iesniedzējs ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

10.2.1. viena vai vairāku tādu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;

10.2.2. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

10.2.3. neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanas vai atgūšanas procedūra Lauku atbalsta dienesta administrēto investīciju pasākumos, kad atbalsta pretendents šo neatbilstoši veikto izdevumu summu nav atmaksājis vai nav vienojies ar Lauku atbalsta dienestu par tās atmaksas grafiku, kā arī nav izpildījis minētā grafika nosacījumus;

10.3. projekta iesniedzējs ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, ja attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros projekta iesniedzēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

(Grozīts ar MK 28.04.2015. noteikumiem Nr. 206; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 645)

11. Lauku atbalsta dienests ir tiesīgs pieņemt lēmumu, ar kuru nosaka aizliegumu fiziskajai vai juridiskajai personai vai personai, kura ir attiecīgās juridiskās personas valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt projekta iesniedzēju ar filiāli saistītās darbībās, piedalīties projektu iesniegumu atlasē uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus no lēmuma spēkā stāšanās dienas, ja šī persona:

11.1. apzināti sniegusi nepatiesu informāciju;

11.2. īstenojot projektu, Lauku atbalsta dienestam apzināti sniegusi nepatiesu informāciju vai citādi ļaunprātīgi rīkojusies saistībā ar projekta īstenošanu, kas ir bijis par pamatu neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanai vai atgūšanai.

12. Ja stājies spēkā šo noteikumu 10. punktā minētais lēmums, Lauku atbalsta dienests neizslēdz projekta iesniedzēju no dalības projektu iesniegumu atlasē, ja no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams:

12.1. tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šo noteikumu 10.1. apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

12.2. tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar šo noteikumu 10.2.1., 10.2.2. un 10.3. apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

III. Projektu iesniegumu vērtēšana un atlase

13. Lauku atbalsta dienests pēc projektu iesniegumu pieņemšanas:

13.1. uzsāk to vērtēšanu saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam;

13.2. savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par pasākuma kārtai piešķirtā finansējuma atlikumu un atjauno informāciju ne retāk kā reizi mēnesī.

14. Projektu iesniegumu izskatīšanā Lauku atbalsta dienests ievēro šādu secību:

14.1. izvērtē projekta iesniedzēja atbilstību šo noteikumu 9.1. un 9.2. apakšpunktam un atbalsta pretendenta definīcijai, kas noteikta normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam;

14.2. atbilstošos projektu iesniegumus sarindo dilstošā secībā, ņemot vērā punktu skaitu saskaņā ar projektu atlases kritērijiem. Priekšroka publiskā finansējuma saņemšanai ir projekta iesniegumam ar lielāku punktu skaitu. Vietējo rīcības grupu apstiprinātos projektu iesniegumus, kas iesniegti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju" vai normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumiem sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai, Lauku atbalsta dienests turpina vērtēt saskaņā ar šo noteikumu 14.4. apakšpunktu. Projektu iesniegumus, kas iesniegti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu pasākumam "Kontrole un izpilde" un pasākumam "Datu vākšana", kā arī normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu integrētās jūrlietu politikas veicināšanai, vērtē saskaņā ar projektu atlases kritērijiem. Projektus, kas atbilst projektu atlases kritērijiem, turpina vērtēt saskaņā ar šo noteikumu 14.4. apakšpunktu;

14.3. pēc projektu iesniegumu sarindošanas turpina vērtēt tos projektu iesniegumus, kuri ir saņēmuši vismaz minimālo punktu skaitu, kas noteikts normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam, un kuru īstenošanai attiecīgajā kārtā publiskais finansējums ir pietiekams vismaz 50 procentu apmērā. Tos projektu iesniegumus, kam piešķirtais punktu skaits publiskā finansējuma iegūšanai attiecīgajā kārtā nav pietiekams, noraida, ja nav pieņemts lēmums par papildu finansējuma piešķiršanu vai finanšu pārdali konkrētā atbalsta pasākuma kārtā piešķirtā publiskā finansējuma robežās;

14.4. novērtē projekta iesnieguma atbilstību noformēšanas prasībām, kas noteiktas šo noteikumu 15. punktā, un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu konkrētam pasākumam;

14.5. ja pieņemts lēmums par projekta iesnieguma noraidīšanu, ievērojot atbrīvoto publisko finansējumu, vērtē citu projekta iesniegumu no vērtēšanai nenodotajiem projektu iesniegumiem, kas ieguvis lielāko punktu skaitu.

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 645; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 590; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 612)

15. Projektu iesniegumu, maksājumu pieprasījumu un pārskatu noformē un iesniedz atbilstoši šādām prasībām:

15.1. projekta iesniegums, maksājumu pieprasījums vai pārskats ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma vai pārskata veidlapai, kā arī ir iesniegti visi nepieciešamie pavaddokumenti, kas noteikti normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam;

15.2. projekta iesniegums, maksājumu pieprasījums vai pārskats ir sagatavots valsts valodā;

15.3. (svītrots ar MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 714);

15.4. (svītrots ar MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 714);

15.5. projekta budžets vai pārskatā iekļautie finanšu rādītāji ir aprēķināti euro;

15.6. projekta iesniegumu, maksājumu pieprasījumu vai pārskatu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības;

15.7. projekta iesniegums ir iesniegts konkrētā pasākuma projektu iesniegumu pieņemšanas kārtai noteiktajā termiņā vai pārskats ir iesniegts atbilstoši normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam noteiktajā termiņā.

(Grozīts ar MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 714)

16. Ja projekta iesnieguma izvērtēšanai trūkst informācijas vai tā nav skaidra, Lauku atbalsta dienests jebkurā projekta vērtēšanas posmā var rakstiski pieprasīt papildu informāciju projekta iesnieguma precizēšanai. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz septiņu kalendāra dienu laikā no pieprasījuma paziņošanas dienas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, Lauku atbalsta dienests pieņem šo noteikumu 18.4. apakšpunktā minēto lēmumu.

(Grozīts ar MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 714)

17. Projekta iesniegumu noraida, ja:

17.1. projekta iesniegumā nav informācijas par paredzētajām projekta aktivitātēm un to apjomu, kā arī tam nav pievienots biznesa plāns, ja tas noteikts normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam;

17.2. tas neatbilst publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem, kas noteikti normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam;

17.3. tā vērtēšanas, īstenošanas un uzraudzības gaitā Lauku atbalsta dienests konstatē, ka atbalsta pretendents ir apzināti radījis apstākļus, lai iegūtu publisko finansējumu, kas pārsniedz vienam atbalsta saņēmējam maksimāli pieejamo publiskā finansējuma summu, vai gūtu priekšrocības salīdzinājumā ar citiem projektu iesniedzējiem, vai izvairītos no kāda atbalsta saņemšanas nosacījuma izpildes.

IV. Lēmuma pieņemšana

18. Pēc projekta iesnieguma izvērtēšanas Lauku atbalsta dienests pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

18.1. par projekta iesnieguma atbilstību noformēšanas prasībām un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un projekta iesnieguma apstiprināšanu;

18.2. par projekta iesnieguma apstiprināšanu, nosakot izpildāmos nosacījumus atbilstoši normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam noteiktajām prasībām;

18.3. par projekta iesnieguma apstiprināšanu un publiskā finansējuma summas samazināšanu;

18.4. par projekta iesnieguma noraidīšanu.

19. Ja šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minētajā lēmumā paredzētie nosacījumi netiek izpildīti, projekta iesniegumu noraida.

20. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu Lauku atbalsta dienests pieņem triju mēnešu laikā pēc:

20.1. šo noteikumu 2. punktā minētajā publikācijā noteiktā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām;

20.2. projekta iesnieguma saņemšanas, ja projektu iesniegumu pieņemšanas kārta ir izsludināta saskaņā ar šo noteikumu 3. punktā minētajiem nosacījumiem;

20.3. projekta iesnieguma saņemšanas Lauku atbalsta dienestā, ja projektu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" vai normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumiem sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai.

(Grozīts ar MK 28.04.2015. noteikumiem Nr.206)

21. Ja projekta iesnieguma izvērtēšanai nepieciešams papildu laiks faktu pārbaudei, lēmuma pieņemšanas termiņu pagarina, bet ne ilgāk kā līdz 12 mēnešiem no projekta iesniegšanas brīža. Projekta izskatīšanas laikā tam rezervē publisko finansējumu.

22. Šo noteikumu 18. punktā minētie Lauku atbalsta dienesta lēmumi apstrīdami Lauku atbalsta dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

23. Lauku atbalsta dienests šo noteikumu 18. punktā minēto lēmumu 10 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas paziņo atbalsta pretendentam elektroniski.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 645 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 714)

24. Atbalsta pretendents ir tiesīgs lūgt Lauku atbalsta dienestu izdarīt grozījumus projekta iesniegumā, ja to dēļ nemainās projekta mērķis vai pretendenta atbilstības nosacījumi normatīvajiem aktiem par pasākuma atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

V. Projekta īstenošanas nosacījumi

25. Projekta īstenošanas nosacījumi attiecas uz investīciju pasākumiem, kam atbalstu piešķir atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā.

26. Atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, uzņemoties pilnu finanšu risku. Ja projekta iesniegumu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" vai normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumiem sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai, atbalsta pretendents ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc tam, kad vietējā rīcības grupa projekta iesniegumu ir iesniegusi Lauku atbalsta dienestā. Atbalsta pretendents (fiziska persona), kam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam ir jāiegūst komersanta, zemnieku saimniecības vai saimnieciskās darbības veicēja statuss, ir tiesīgs uzsākt projekta īstenošanu pēc attiecīgā statusa reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā. Ja Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par projekta noraidīšanu, atbalsta pretendents sedz visus ar projekta īstenošanu saistītos izdevumus.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 645 redakcijā)

27. Atbalsta saņēmējs projekta īstenošanas gaitā nekavējoties informē Lauku atbalsta dienestu:

27.1. par nepieciešamību veikt darbības, kas nav paredzētas projekta iesniegumā, bet ir saistītas ar projekta īstenošanu, kā arī par apstākļiem, kuru dēļ projektu nav iespējams īstenot. Projektā neparedzētās darbības var sākt īstenot tikai pēc Lauku atbalsta dienesta saskaņojuma;

27.2. ja ir mainījusies atbalsta saņēmēja atbilstība atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

28. Atbalsta saņēmējs var lūgt projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu, ja projektu nav iespējams īstenot noteiktajā termiņā no atbalsta saņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ, kurus nevarēja paredzēt. Lauku atbalsta dienests bez sankcijām var pagarināt projekta īstenošanas termiņu, ja kopējais projekta īstenošanas termiņš nepārsniedz oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēto konkrētā pasākuma kārtas projektu īstenošanas beigu termiņu, vai laikrakstā, kas pieejams sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, un Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietnē publicēto konkrētās kārtas projektu īstenošanas beigu termiņu, ja atbalstu saņem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju" vai normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumiem sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai.

28.1 Ja valstī noteiktās ārkārtējās situācijas dēļ projektu nav iespējams īstenot noteiktajā termiņā, Lauku atbalsta dienests, nepiemērojot sankcijas, ir tiesīgs pagarināt projekta īstenošanas termiņu pēc šo noteikumu 28. punktā minētā projektu īstenošanas beigu termiņa, saskaņojot to ar Zemkopības ministriju.

(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 714 redakcijā)

29. Ja projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz sešus mēnešus un projekts ir pilnībā īstenots, atbalsta saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktā projekta īstenošanas termiņa beigām iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus dokumentus saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 60. panta ceturto punktu vai saskaņā ar regulas Nr. 1303/2013 131. panta 2. punktu:

29.1. par jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, darba instrumentu, informācijas tehnoloģiju, programmnodrošinājuma, ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādu un būvmateriālu iegādi (turpmāk – preces), stādījumu ierīkošanu, jaunu būvniecību vai citiem pakalpojumiem (turpmāk – pakalpojumi):

29.1.1. Pārtikas un veterinārā dienesta izziņu par projekta atbilstību higiēnas prasībām vai higiēnas un dzīvnieku labturības prasībām (ja prasība attiecas uz projektu) vai par tādu tehnikas vienību vai iekārtu atbilstību, kuras saistītas ar pārtiku, dzīvnieku labturību un sabiedrības veselību;

29.1.2. transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību, ja iegādāta pārvietojamā tehnika un transportlīdzekļi, kas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām reģistrējami valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Jūras administrācija". Ja atbalsta pretendents neiesniedz šajā punktā minēto informāciju, Lauku atbalsta dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā no atbildīgajām iestādēm tās iegūst patstāvīgi;

29.1.3. pārējai tehnikai un iekārtām, inventāram un aprīkojumam, kas nav marķēts ar Eiropas atbilstības marķējumu CE, – ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja izsniegtas atbilstības deklarācijas kopiju;

29.1.4. maksājuma pieprasījumu (2. pielikums);

29.1.5. projekta īstenošanu apliecinošo darījumu dokumentu kopijas un bankas konta pārskatu. Darījumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā. Konta pārskatā atspoguļo naudas līdzekļu kustību par attiecīgo darījumu, iekļaujot debetu un kredītu. Lauku atbalsta dienests, ja nepieciešams, ir tiesīgs pieprasīt iesniegt konta izdruku arī par laikposmu, kas sākas līdz ar projekta iesniegšanu. Konta pārskatā atspoguļo visu naudas līdzekļu kustību klienta kontā noteiktā laikposmā un norāda konta atlikumu šā laikposma sākumā un beigās;

29.1.6. ja preces pirktas finanšu līzingā – finanšu līzinga līguma kopiju, kurā paredzēts, ka pēc finanšu līzinga samaksas preces paliek atbalsta saņēmēja īpašumā;

29.1.7. ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgto līgumu kopijas;

29.1.8. darbu nodošanas un pieņemšanas aktu kopijas;

29.1.9. augu pases vai etiķetes kopiju, ja iegādātajiem ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu karantīnu nepieciešamas augu pases vai etiķetes;

29.1.10. starp atbalsta saņēmēju, preces piegādātāju, kredītiestādi vai valsts akciju sabiedrību "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" noslēgtā darījuma līguma kopiju, ja atbalsta pretendents plāno publiskā finansējuma atmaksu saņemt saskaņā ar šo noteikumu 57. punktu;

29.2. par būvniecību papildus iesniedz:

29.2.1. būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde atbalsta pretendentam izsniegusi būvatļauju un veikusi tajā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi un ja tas nav iesniegts reizē ar projekta iesniegumu;

29.2.2. iepirkuma procedūras dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu vai aprakstu par cenas izvēli saskaņā ar šo noteikumu 6.5. apakšpunktu, ja tie nav iesniegti reizē ar projekta iesniegumu;

29.2.3. atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un noteiktai būvju grupai – aktu par būves nodošanu ekspluatācijā vai papildinātu paskaidrojuma raksta/apliecinājuma kartes kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

(Grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 577; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 645; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 590; MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 714)

30. Ja projektu īsteno ilgāk par sešiem mēnešiem, atbalsta saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktā projekta daļas vai visa projekta īstenošanas termiņa beigām Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:

30.1. par preču iegādi un sniegtajiem pakalpojumiem – šo noteikumu 29.1. apakšpunktā minētos dokumentus;

30.2. par būvniecību vai pārbūvi papildus iesniedz:

30.2.1. sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu (ja projektu paredzēts īstenot pa daļām – piecu darbdienu laikā pēc pirmās daļas īstenošanas, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu), – šo noteikumu 29.2.1. un 29.2.2. apakšpunktā minētos dokumentus, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc būvniecības izmaksu iepirkuma pabeigšanas;

30.2.2. ja paredzēta meliorācijas sistēmu pārbūve vai atjaunošana, – šo noteikumu 29.2.1. un 29.2.2. apakšpunktā minētos dokumentus iesniedz viena mēneša laikā pēc pēdējās iepirkuma procedūras pabeigšanas šo noteikumu 54. punktā minētajiem atbalsta pretendentiem;

30.2.3. ja projekts ir pilnībā īstenots, piecu darbdienu laikā pēc lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktā projekta īstenošanas termiņa beigām – šo noteikumu 29.2.3. apakšpunktā minēto dokumentu.

(Grozīts ar MK 28.04.2015. noteikumiem Nr. 206; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 590)

31. Ja publiskā finansējuma atmaksa ir saņemta saskaņā ar šo noteikumu 57. punktu, atbalsta saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas no Lauku atbalsta dienesta par publiskā finansējuma pārskaitīšanu preces piegādātājam no kredītiestādes darījumu konta iesniedz Lauku atbalsta dienestā kredītiestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka publiskais finansējums pilnā apmērā ir pārskaitīts preces piegādātājam.

32. Atbalsta saņēmējs apkopo iesniedzamos dokumentus un kopsavilkumā norāda katra dokumenta nosaukumu un lapu skaitu.

33. Ja nepieciešams, Lauku atbalsta dienestam ir tiesības projekta īstenošanas posmā pieprasīt atbalsta saņēmējam:

33.1. informāciju par projekta pasākumu izpildi attiecīgajā periodā, norādot izpildītos un iekavētos pasākumus, kavēšanās iemeslus, plānoto rīcību un termiņus kavējuma seku novēršanai;

33.2. papildu informāciju par jebkuru iesniegto dokumentu.

34. Ja atbalsta saņēmējs noteiktajā termiņā neiesniedz šo noteikumu 29., 30., 31., 32. vai 33. punktā minēto informāciju, Lauku atbalsta dienests rakstiski pieprasa šo informāciju iesniegt septiņu kalendāra dienu laikā no pieprasījuma paziņošanas dienas. Ja atbalsta saņēmējs norādītajā laikā informāciju neiesniedz, Lauku atbalsta dienests ir tiesīgs neizmaksāt atbalstu un pieprasīt iepriekš saņemtā atbalsta atmaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

(Grozīts ar MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 714)

35. (Svītrots ar MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 714)

36. Atbalsta saņēmēji (arī tie, kas saņēmuši finansējumu no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda) nodrošina regulas Nr. 808/2014 3. pielikuma 1. daļas 2. punktā minēto pienākumu izpildi. Ja projekta publiskā finansējuma kopsumma pārsniedz 50 000 euro, saskaņā ar regulas Nr. 808/2014 3. pielikuma 1. daļas 2. punkta "b" apakšpunktu informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanas pienākumu neattiecina uz projektiem, kurus īstenojot netiek veiktas investīcijas un kuru rakstura dēļ nav iespējams noteikt piemērotu vietu informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai. Minēto pienākumu neattiecina arī uz Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsta pasākumiem, kas minēti regulas Nr. 1305/2013 21. panta 1. punkta "a" apakšpunktā un 28., 29., 30., 31., 33. un 34. pantā. Īstenojot informācijas un publicitātes pasākumus, izmanto šo noteikumu 3. pielikumā norādīto attiecīgā fonda logotipu atbilstoši regulas Nr. 808/2014 3. pielikuma 2. daļas 1. punktā un regulā Nr. 763/2014 minētajiem tehniskajiem parametriem, kā arī nacionālo identifikācijas zīmi ar atsauci "Nacionālais attīstības plāns 2020" un norāda fondu administrējošās iestādes – "Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests". Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas sedz atbalsta saņēmējs.

(MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 645 redakcijā)

VI. Pārskatu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana

37. Ja normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu kompensāciju maksājumu veidā konkrētajam pasākumam ir noteikta prasība, lai atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par iepriekšējos gados veiktajām izmaksām, maksājumu par kārtējo gadu pārskaita, ja tas atbilst šo noteikumu 38. punktā noteiktajām prasībām.

38. Lauku atbalsta dienests izvērtē saņemto pārskatu atbilstību šo noteikumu 15. punktā noteiktajām noformēšanas prasībām un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam noteiktajām prasībām.

39. Pēc pārskatu izvērtēšanas, bet ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc to saņemšanas Lauku atbalsta dienests pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

39.1. lēmumu par pārskata atbilstību noformēšanas prasībām un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un par kārtējā maksājuma piešķiršanu;

39.2. lēmumu par pārskata neatbilstību noformēšanas prasībām un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem un kārtējā maksājuma nepiešķiršanu vai saņemtā atbalsta atmaksu, ja tas paredzēts konkrētā pasākuma nosacījumos.

VII. Publiskā finansējuma pieprasīšana un maksājumu kārtība

40. Publiskā finansējuma pieprasīšanas nosacījumi attiecas uz pasākumiem, kam atbalstu piešķir atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā.

41. Publisko finansējumu piešķir par tām attiecināmajām izmaksām, kas ir ietvertas projekta izmaksu tāmē, ko apstiprinājis Lauku atbalsta dienests. Ja attiecināmās izmaksas veido tikai daļu no projekta kopējām izmaksām, atbalsta saņēmējs nodrošina projekta īstenošanu par saviem līdzekļiem atbilstoši projekta iesniegumā paredzētajām darbībām un mērķiem. Pirms publiskā finansējuma piešķiršanas Lauku atbalsta dienests izvērtē atbilstību šo noteikumu 9.2. apakšpunktam un atbalsta pretendenta definīcijai, kas noteikta normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam.

(Grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 577)

42. (Svītrots ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 577)

43. (Svītrots ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 577)

44. Pēc projekta vai tā daļas īstenošanas atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu un pamatojoties uz izdevumus apliecinošajiem dokumentiem, iesniedz maksājuma pieprasījumu par tā faktiskajām attiecināmajām izmaksām, kas ir ietvertas Lauku atbalsta dienesta apstiprinātajā izmaksu tāmē.

45. Projekta īstenošanas laikā atbalsta saņēmējs publisko finansējumu saņem ne vairāk kā piecās daļās. Starpposma maksājumus pārskaita pēc atsevišķa projekta posma pabeigšanas, ja projekta posms ir īstenots un pēc tā īstenošanas ir radusies auditējama vērtība – fiziski izmērāms veiktās darbības rezultāts, kas pamatots ar grāmatvedības dokumentiem. Ja projekta publiskā finansējuma kopsumma pārsniedz 700 000 euro, to var saņemt ne vairāk kā septiņos maksājumos.

(Grozīts ar MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 714)

46. Publisko finansējumu par vispārējām izmaksām iekļauj pēdējā maksājuma pieprasījumā. Minētais nosacījums neattiecas uz valsts budžeta iestādi un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu tiesisko valdītāju.

(Grozīts ar MK 28.04.2015. noteikumiem Nr. 206; MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 185)

47. Ja pretendents projektā paredzējis būvniecību, pēdējo maksājumu pārskaita tikai pēc visu projektā paredzēto darbību izpildes šo noteikumu 56., 57. un 58. punktā minēto atbalsta pretendentu īstenotajiem projektiem, un tas nav mazāks par 20 procentiem no apstiprinātā publiskā finansējuma apjoma.

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 645)

48. Maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienests izskata 30 darbdienu laikā no tā iesniegšanas. Ja maksājuma pieprasījumā veikti precizējumi vai Lauku atbalsta dienests pieprasījis papildu informāciju, izskatīšanas termiņš tiek pagarināts par 15 darbdienām pēc papildu informācijas iesniegšanas.

49. Valsts kase atbalsta maksājumus pārskaita bezskaidras naudas norēķinu veidā uz atbalsta saņēmēja vai viņa pilnvarota pārstāvja bankas kontu triju darbdienu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta sagatavota maksājuma rīkojuma saņemšanas.

(Grozīts ar MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 714)

50. Atbalsta saņēmējs avansu projekta īstenošanai pieprasa šādā kārtībā:

50.1. atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā iesniedz avansa pieprasījumu (4. pielikums) un neatsaucamu bankas garantiju, kas garantē finansiālo saistību izpildi 100 procentu apmērā no avansa summas;

50.2. Lauku atbalsta dienests 30 kalendāra dienu laikā pēc avansa pieprasījuma saņemšanas pārskaita atbalsta saņēmējam avansu, bet ne vairāk kā 40 procentu apmērā no kopējā projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēra.

51. Ja atbalsta saņēmējs ir valsts budžeta iestāde, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

51.1. valsts budžeta iestāde projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu plāno un maksājumus veic no līdzekļiem, kas paredzēti tās ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes kārtējā gada budžetā, kuras padotībā atrodas atbalsta saņēmējs. Projekta īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem sagatavo atsevišķu finansēšanas plānu;

51.2. valsts budžeta iestāde sagatavo maksājuma pieprasījumu un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā;

51.3. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, Lauku atbalsta dienests apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma rīkojumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai valsts budžeta ieņēmumos;

51.4. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē atbalsta saņēmēju;

51.5. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, Lauku atbalsta dienests apstiprina attiecināmo izdevumu summu un piemēro samazinājumu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu, sagatavo maksājuma rīkojumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai valsts budžeta ieņēmumos. Ar maksājuma pieprasījumā iekļautajiem izdevumiem, kas neatbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, Lauku atbalsta dienests rīkojas atbilstoši šo noteikumu 51.4. apakšpunktam.

(Grozīts ar MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 714)

52. Ja atbalsta saņēmējs ir pašvaldība, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

52.1. pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas pašvaldība iesniedz Lauku atbalsta dienestā priekšapmaksas pieprasījumu. Lauku atbalsta dienests pēc priekšapmaksas pieprasījuma apstiprināšanas 15 kalendāra dienu laikā pārskaita pašvaldībai priekšapmaksu apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajā apmērā, bet ne vairāk kā 20 procentu no kopējā projektam piešķirtā publiskā finansējuma. Priekšapmaksas maksājuma un starpposma maksājumu saņemšanai, kā arī visu projekta izdevumu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem pašvaldība atver kontu Valsts kasē;

52.2. pašvaldība, īstenojot projektu, maksājumiem izmanto tikai šo noteikumu 52.1. apakšpunktā minētā konta līdzekļus;

52.3. pašvaldība sagatavo maksājuma pieprasījumu un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā;

52.4. priekšapmaksas un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 procentu no projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēra. Ja atbalsta saņēmēja kopējie projekta attiecināmie izdevumi ir mazāki nekā plānotās projekta attiecināmās izmaksas un radusies Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma pārmaksa, atbalsta saņēmējs pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma tā norādītajā kontā atmaksā pārmaksāto Eiropas Savienības finansējumu un valsts budžeta finansējumu;

52.5. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma rīkojumu par attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē;

52.6. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē atbalsta saņēmēju;

52.7. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, Lauku atbalsta dienests apstiprina attiecināmo izdevumu summu un piemēro samazinājumu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu, sagatavo maksājuma rīkojumu par faktisko izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam.

(Grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 577; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 645; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 590; MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 714)

53. Ja atbalsta saņēmējs ir valsts kapitālsabiedrība, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

53.1. Lauku atbalsta dienests 30 kalendāra dienu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas pārskaita valsts kapitālsabiedrībai priekšapmaksu apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajā apmērā, pamatojoties uz priekšapmaksas pieprasījumu, ja tāds ir iesniegts kopā ar projekta iesniegumu (5. pielikums), bet ne vairāk kā 25 procentus no kopējā projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēra. Priekšapmaksas maksājuma un starpposma maksājumu saņemšanai, kā arī visu projekta izdevumu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem valsts kapitālsabiedrība atver kontu Valsts kasē;

53.2. valsts kapitālsabiedrība, īstenojot projektu, maksājumiem izmanto tikai šo noteikumu 53.1. apakšpunktā minētā konta līdzekļus;

53.3. valsts kapitālsabiedrība sagatavo maksājuma pieprasījumu un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā;

53.4. priekšapmaksas un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90 procentu no projektam piešķirtā Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma apmēra. Ja atbalsta saņēmēja kopējie projekta attiecināmie izdevumi ir mazāki nekā plānotās projekta attiecināmās izmaksas un radusies Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma pārmaksa, atbalsta saņēmējs pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma tā norādītajā kontā atmaksā pārmaksāto Eiropas Savienības finansējumu un valsts budžeta finansējumu;

53.5. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma rīkojumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam;

53.6. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē atbalsta saņēmēju;

53.7. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, Lauku atbalsta dienests apstiprina attiecināmo izdevumu summu un piemēro samazinājumu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu, sagatavo maksājuma rīkojumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam.

(Grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 577; MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 714)

54. Ja atbalsta saņēmējs ir valsts kapitālsabiedrība, kurai ar likumu ir deleģēts uzdevums uzturēt publisko infrastruktūru, kas nenes peļņu, un finansējums šā uzdevuma īstenošanai ir vairāk nekā 50 procentu no valsts kapitālsabiedrības kopējā apgrozījuma, vai Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija (turpmāk – zinātniskā institūcija), atbalstu piešķir šādā kārtībā:

54.1. Lauku atbalsta dienests 30 kalendāra dienu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas pārskaita valsts kapitālsabiedrībai vai zinātniskajai institūcijai priekšapmaksu projekta iesniegumā noteiktajā apmērā, pamatojoties uz priekšapmaksas pieprasījumu (5. pielikums), ja tāds ir iesniegts kopā ar projekta iesniegumu, bet ne vairāk kā 25 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām, tām pieskaitot projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas un projekta vadības administratīvās izmaksas ne vairāk kā sešu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. Priekšapmaksas maksājumu saņemšanai, kā arī visu projekta izdevumu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem valsts kapitālsabiedrība vai zinātniskā institūcija atver kontu Valsts kasē;

54.2. valsts kapitālsabiedrība vai zinātniskā institūcija, īstenojot projektu, maksājumiem izmanto tikai šo noteikumu 54.1. apakšpunktā minētajā kontā esošos līdzekļus;

54.3. valsts kapitālsabiedrība vai zinātniskā institūcija pēc projekta daļas īstenošanas sagatavo maksājuma pieprasījumu un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā;

54.4. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu. Ja tajā ietvertie izdevumi atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, Lauku atbalsta dienests apstiprina izdevumu summu un atmaksā faktiskos izdevumus, atskaitot iepriekš saņemto priekšapmaksu, kā arī pārskaita nākamo priekšapmaksas maksājumu ne vairāk kā 50 procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, tām pieskaitot projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas un projekta vadības administratīvās izmaksas ne vairāk kā sešu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām;

54.5. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi neatbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē atbalsta saņēmēju, kā arī nepārskaita nākamo priekšapmaksas maksājumu;

54.6. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi daļēji atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, Lauku atbalsta dienests apstiprina izdevumu summu un atmaksā faktiskos izdevumus, atskaitot neatbilstoši veiktos izdevumus un iepriekš saņemto priekšapmaksu, kā arī pārskaita nākamo priekšapmaksas maksājumu ne vairāk kā 50 procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, tām pieskaitot projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas un projekta vadības administratīvās izmaksas ne vairāk kā sešu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām;

54.7. priekšapmaksas maksājumu un faktisko izdevumu atmaksu kopsumma nepārsniedz 100 procentu no projekta attiecināmajām izmaksām, kurām pieskaitītas projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas un projekta vadības administratīvās izmaksas ne vairāk kā sešu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. Ja atbalsta saņēmēja kopējie projekta izdevumi ir mazāki nekā plānotās projekta kopējās izmaksas un radusies Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma pārmaksa, atbalsta saņēmējs pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma tā norādītajā kontā mēneša laikā atmaksā pārmaksāto Eiropas Savienības un valsts budžeta finansējumu.

(Grozīts ar MK 28.04.2015. noteikumiem Nr. 206; MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 577; MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 186; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 645)

55. Ja atbalsta saņēmējs ir biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kas projektu īsteno saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju" vai normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumiem sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

55.1. biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskai organizācijai ir tiesības trīs reizes projekta īstenošanas laikā pieprasīt priekšapmaksu, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā priekšapmaksas pieprasījumu (5. pielikums) un tam pievienotos preču piegādātāju, darbu izpildītāju vai pakalpojumu sniedzēju rēķinus par projekta īstenošanas darbībām;

55.2. Lauku atbalsta dienests 30 kalendāra dienu laikā pēc šo noteikumu 55.1. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas pārbauda to atbilstību, sagatavo maksājuma rīkojumu un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam uz biedrības, nodibinājuma vai reliģiskās organizācijas kredītiestādes norēķinu kontu atbilstoši projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai. Ja iesniegtos dokumentus precizē vai Lauku atbalsta dienests pieprasa papildu informāciju, izskatīšanas termiņu pagarina par 15 darbdienām;

55.3. biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem samaksā pilnā apmērā no sava kredītiestādes norēķinu konta;

55.4. Lauku atbalsta dienests nākamos pārskaitījumus atbalsta saņēmējam izdara pēc tam, kad biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija ir norēķinājusies ar preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem par tām darbībām, par kurām ir veikti iepriekšējie pārskaitījumi;

55.5. biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija sagatavo šo noteikumu 44. punktā minēto maksājuma pieprasījumu un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā;

55.6. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā ietvertie izdevumi atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma rīkojumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai valsts budžeta ieņēmumos;

55.7. ja maksājuma pieprasījumā ietvertie izdevumi neatbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē atbalsta saņēmēju;

55.8. ja biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija neiesniedz priekšapmaksas pieprasījumu un maksājumus preču piegādātājiem, darbu izpildītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem veic no sava kredītiestādes norēķinu konta, biedrība, nodibinājums vai reliģiskā organizācija sagatavo un Lauku atbalsta dienestā iesniedz šo noteikumu 44. punktā minēto maksājuma pieprasījumu. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā ietvertie izdevumi atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma rīkojumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam;

55.9. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, Lauku atbalsta dienests apstiprina atbilstošu attiecināmo izdevumu summu un piemēro samazinājumu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu, sagatavo maksājuma rīkojumu par faktisko izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam.

(Grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 577; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 645; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 590; MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 714)

56. Ja atbalsta saņēmējs ir persona, kas nav minēta šo noteikumu 51., 52., 53., 54. un 55. punktā un, īstenojot projektu, maksājumiem izmanto savus līdzekļus (ieskaitot kredītu), atbalstu piešķir šādā kārtībā:

56.1. atbalsta saņēmējs sagatavo maksājuma pieprasījumu un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā;

56.2. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma rīkojumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam;

56.3. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē atbalsta saņēmēju;

56.4. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, Lauku atbalsta dienests apstiprina atbilstošu attiecināmo izdevumu summu un piemēro samazinājumu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu, sagatavo maksājuma rīkojumu par atbilstošo attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam, ievērojot apstiprinātajā projekta iesniegumā noteikto Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporciju, un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam.

(Grozīts ar MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 714)

57. Ja atbalsta saņēmējs ir persona, kas nav minēta šo noteikumu 51., 52., 53., 54. un 55. punktā un, īstenojot projektu, maksājumiem izmanto savus līdzekļus (ieskaitot kredītu), bet par precēm vai pakalpojumiem ir samaksājusi daļēji, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

57.1. atbalsta saņēmējs maksājuma pieprasījumu publiskā finansējuma saņemšanai sagatavo un Lauku atbalsta dienestā iesniedz pēc tam, kad izpildīti visi šajā apakšpunktā minētie nosacījumi:

57.1.1. preces piegādātājs vai pakalpojuma sniedzējs atbalsta saņēmējam ir izrakstījis rēķinu par visu pirkuma vai pakalpojuma summu, bet, ja projektu īsteno vairākos posmos, – rēķinu par visu attiecīgā posma izmaksu summu;

57.1.2. kredītiestādei, preces piegādātājam vai pakalpojumu sniedzējam ir pilnībā samaksāta privātā ieguldījuma daļa, pievienotās vērtības nodoklis un citas neattiecināmās izmaksas atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un Lauku atbalsta dienestā ir iesniegtas šo noteikumu 29.1.5. apakšpunktā minētos konkrētos darījumus apliecinošo dokumentu kopijas un konta izraksti;

57.1.3. iegādātā prece atrodas pie atbalsta saņēmēja un ir tā īpašumā;

57.1.4. būvniecības gadījumā Lauku atbalsta dienestā ir iesniegta šo noteikumu 29.1.8. apakšpunktā minētā dokumenta kopija, ja būvniecību veic vairākos posmos, vai šo noteikumu 29.2.3. apakšpunktā minētā akta kopija;

57.2. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu un, ja tajā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma rīkojumu par atbilstošo attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai, iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai uz atbalsta saņēmēja norādīto kredītiestādes darījuma kontu un informē par to atbalsta saņēmēju;

57.3. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un informē par to atbalsta saņēmēju;

57.4. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, Lauku atbalsta dienests apstiprina atbilstošu attiecināmo izdevumu summu un piemēro samazinājumu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu, sagatavo maksājuma rīkojumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai, iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai uz atbalsta saņēmēja norādīto kredītiestādes darījuma kontu un informē par to atbalsta saņēmēju.

(Grozīts ar MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 714)

58. Ja atbalsta saņēmējs ir persona, kas nav minēta šo noteikumu 51., 52., 53., 54. un 55. punktā un, īstenojot projektu, preču iegādei izmanto finanšu līzinga līdzekļus, atbalstu piešķir šādā kārtībā:

58.1. projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes īsteno projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā izsludinātajā projekta īstenošanas termiņā, bet projekts uzskatāms par pilnībā pabeigtu, kad atbalsta saņēmējs līzinga kompānijai ir izmaksājis līzinga objekta vērtību, nokārtojis visas līzinga līgumā noteiktās saistības un iegādātā prece kļuvusi par atbalsta saņēmēja īpašumu;

58.1.1 pēc aktivitātes īstenošanas atbalsta saņēmējs iesniedz Lauku atbalsta dienestā šo noteikumu 29.1. apakšpunktā minētos dokumentus, kā arī reizi ceturksnī kalendāra gada ietvaros – dokumentus, kas apliecina izdevumus, kuri atbalsta saņēmējam radušies, norēķinoties ar līzinga devēju;

58.2. Lauku atbalsta dienests izskata maksājuma pieprasījumu, maksājumu apliecinošus dokumentus un dokumentus par izdevumu summu, kas atbalsta saņēmējam radusies, norēķinoties ar līzinga devēju, un, ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma rīkojumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam;

58.3. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, Lauku atbalsta dienests neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un informē par to atbalsta saņēmēju;

58.4. ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi daļēji atbilst normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu noteiktajiem, Lauku atbalsta dienests apstiprina atbilstošu attiecināmo izdevumu summu un piemēro samazinājumu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu, sagatavo maksājuma rīkojumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbalsta saņēmējam atbilstoši apstiprinātajā projekta iesniegumā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un valsts budžeta finansējuma proporcijai un iesniedz to Valsts kasē pārskaitīšanai atbalsta saņēmējam.

(Grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 577; MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 714)

58.1 Atbalsta saņēmējs, kas nav minēts šo noteikumu 51., 52., 53., 54. un 55. punktā, projekta īstenošanas laikā ir tiesīgs pieprasīt priekšapmaksu, ja to paredz konkrētā pasākuma nosacījumi.

(MK 28.04.2015. noteikumu Nr.206 redakcijā)

59. Publisko finansējumu atmaksā par iegādātajām precēm un būvēm, ja tās ir atbalsta saņēmēja īpašumā. Šī prasība neattiecas uz atbalsta saņēmējiem, kas publiskā finansējuma atmaksu saņem saskaņā ar šo noteikumu 58. punktu.

60. Finanšu līzingā iegādātās preces kļūst par atbalsta saņēmēja īpašumu piecu gadu laikā pēc aktivitātes īstenošanas. Ja ir radušās grūtības ar līzinga vai kredīta maksājumu samaksu vai iegādātās preces ir pārgājušas līzinga sabiedrības vai kredītiestādes valdījumā, atbalsta saņēmējs par to nekavējoties informē Lauku atbalsta dienestu.

(Grozīts ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 577; sk. grozījumu 2.punktu)

VIII. Projektu uzraudzība un sankcijas

61. Atbalsta saņēmējs uzraudzības periodā sasniedz mērķus un rādītājus saskaņā ar normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam noteiktajām prasībām.

62. Projekta uzraudzības periodu nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu konkrētam pasākumam un to uzskaita, sākot no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

63. Lauku atbalsta dienests ir tiesīgs pagarināt projekta uzraudzības periodu, ja tas konstatē atkāpes no projektā paredzētajiem sasniedzamajiem rādītājiem.

64. Projekta uzraudzības laikā atbalsta saņēmējs projektā par publiskā finansējuma līdzekļiem iegūtos pamatlīdzekļus un izveidoto infrastruktūru:

64.1. izmanto tikai projektā paredzētajām aktivitātēm;

64.2. neatsavina vai nepatapina;

64.3. neizīrē vai neiznomā, ja vien tas nav paredzēts saskaņā ar pasākuma un projekta atbalstāmajām aktivitātēm un tā dēļ nemainās projekta mērķis.

(Grozīts ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 645)

65. Ja atbalsta saņēmējs projekta īstenošanas vai uzraudzības laikā neievēro normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai konkrētam pasākumam noteiktās prasības, Lauku atbalsta dienests atbalsta summu proporcionāli samazina vai pieņem lēmumu par atbalsta atmaksu saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu.

66. Šo noteikumu 8.2 punktā minētais fizisko personu datu uzglabāšanas termiņš neattiecas uz tiem atbalsta pretendentiem, kas atbalstu saņem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumiem. Šo fizisko personu datus uzglabā līdz 2028. gada 31. decembrim un pēc tam iznīcina saskaņā ar Arhīvu likumā noteiktajām prasībām.

(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 714 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598

(Pielikums MK 28.04.2015. noteikumu Nr. 206 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 186; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 645; MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 590; MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 596; MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 714)

Atbalsta pretendenta deklarācija
Ar parakstu apliecinu, ka:
1)projekta iesnieguma veidlapā un citos dokumentos iesniegtā informācija ir patiesa;
2)šā projekta iesnieguma finansēšanai neesmu saņēmis citu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;
3)par konkrēto pasākumu neesmu iesniedzis projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai no citiem Eiropas Savienības fondiem vai valsts atbalsta programmām;
4)privātā finansējuma daļai neesmu saņēmis publisko fondu finansējumu un visu publisko fondu finansējuma daļa (ja tāda ir) ir norādīta un atskaitīta no projekta iesnieguma publiskā finansējuma summas;
5)

apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar projektu, tā īstenošanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un informāciju līdz:

• 2028. gada 31. decembrim, ja esmu pieteicies valsts un Eiropas Savienības atbalstam, ko piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumiem;

• 2030. gada 31. decembrim, ja esmu pieteicies valsts un Eiropas Savienības atbalstam, ko piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai, kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un citām nepieciešamajām kontrolēm pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

6)projekts tiks īstenots projekta iesniegumā paredzētajā termiņā;
7)pasākumos, kuros paredzēts uzraudzības periods, piecus vai septiņus gadus (atkarībā no investīciju veida), sākot no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, nesaņēmis Lauku atbalsta dienesta rakstisku piekrišanu, neveikšu nekādas darbības, kas var būtiski mainīt projekta īstenošanas nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas;
8)projektā neko nemainīšu, to iepriekš rakstiski nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu;
9)iepirkuma procedūrā ievērošu normatīvo aktu par iepirkuma procedūras piemērošanu;
10)iepirkuma procedūrā nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu personīgi ieinteresēts, vai var rasties interešu konflikts;
11)es un iepirkuma procedūras dalībnieki neesam savstarpēji saistītas personas likuma "Par nodokļiem un nodevām", kā arī Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" 13. punkta izpratnē;
12)neesmu pasludināts par maksātnespējīgu un neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, neatrodos likvidācijas procesā, mana saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);
13)nepastāv spēkā stājies tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ar ko es būtu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā vai noziedzīgas organizācijas dalībā vai līdzdalībā, kā arī neesmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kuras dēļ skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;
14)manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;
15)neesmu izdarījis smagu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu vai bijis iesaistīts gadījumos, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 10. pantā vai Komisijas 2014. gada 17. decembra Deleģētajā regulā (ES) Nr. 2015/288, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu papildina attiecībā uz pieteikumu nepieņemamības laikposmu un tā sākuma un beigu dienu, ievēroju un apņemos ievērot minētos nosacījumus pēc iesnieguma iesniegšanas, visā projekta īstenošanas laikā un vismaz piecus gadus pēc galīgā maksājuma saņemšanas (nosacījums saistošs, ja atbalsts tiek saņemts no EJZF);
16)esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Man nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts saskaņā ar Likuma par nodokļiem un nodevām 24. pantu;
17)iepriekš apgūstot Eiropas Savienības finansējumu, neesmu pārkāpis prasības ar projekta īstenošanu saistītajos normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu, un tādēļ nav pieņemts lēmums par atbalsta pretendenta izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka;
18)neesmu centies prettiesiskā ceļā iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt Lauku atbalsta dienestu;
19)manā rīcībā būs pietiekami finanšu resursi projekta iesniegumā paredzēto pasākumu pilnīgai izpildei plānotajos termiņos;
20)piekrītu, ka mani dati tiks publiskoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu attiecībā uz informācijas publicēšanu par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsta saņēmējiem (tai skaitā par atbalsta saņēmējiem, kas saņēmuši finansējumu no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 attiecībā uz informācijas publicēšanu par Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalsta saņēmēju projektiem un ka tos var apstrādāt Eiropas Savienības un dalībvalsts revīzijas un izmeklēšanas iestādes Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzības nolūkā;
21)projekta īstenošanas laikā ievērošu normatīvajos aktos noteiktos vides aizsardzības noteikumus un prasības atbilstošajos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos par ietekmi uz vidi;
22)projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Savienības finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;
23)projekta īstenošanā nepieļaušu diskrimināciju dzimuma, vecuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes un citu faktoru dēļ.
24)ja atbalstu plānoju saņemt saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulu (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, apliecinu, ka pēdējo divu gadu laikā pirms projekta iesniegšanas neesmu pārcēlis savu uzņēmējdarbības vietu, kurā tiks īstenots sākotnējais ieguldījums, kam plānots piesaistīt atbalstu, un apņemos to nepārcelt divus gadus pēc projekta īstenošanas.
Atbalsta pretendents     
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai iesniegts Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598

(Pielikums grozīts ar MK 28.04.2015. noteikumiem Nr. 206; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 645; MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 714)

MAKSĀJUMA PIEPRASĪJUMS

Par projekta īstenošanas ____________ posmu

1. INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA SAŅĒMĒJU UN PROJEKTA IESNIEGUMU

Projekta numurs 
Atbalsta saņēmēja nosaukums/vārds, uzvārds 
Reģistrācijas Nr./personas kods 
LAD klienta Nr. 
Kontaktpersonas tālruņa Nr., e-pasts 
  
Bankas konta numurs, uz kuru veicams maksājums (reģistrēts LAD Klientu reģistrā) 
Atbalsta saņēmējs Datums* 
 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

  

Aizpilda Lauku atbalsta dienests

* Apstiprinot maksājuma pieprasījumu, apliecinu, ka ir nodrošinātas darbības, tai skaitā papildu informācijas pārbaude, lai pārliecinātos, ka atmaksājamā summa ir aprēķināta atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam, Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Attaisnojuma dokumenti ir pieejami pārbaudei, projekta īstenošanas gaitā finanšu kontrolē trūkumi netika konstatēti vai, ja konstatēti, ir samazinātas attiecināmās izmaksas.

Pieprasījums saņemts

Pieprasījums noraidīts

Pieprasījums apstiprināts

   

(datums)

 

(vārds, uzvārds un paraksts)

2. ATTIECINĀMO IZMAKSU DEKLARĀCIJA (EUR)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nr.
p.k.
Attiecināmo izmaksu pozīcijas nosaukums saskaņā ar LAD lēmuma tāmi
(darbu izpildītājs/
piegādātājs)
Attiecināmo izmaksu pozīcijas summa saskaņā ar LAD lēmuma tāmi
Atbalsta intensitāte
Rēķina numurs, datums
Darījuma numurs/finanšu līzinga līguma numurs, datums
Faktiski veiktās izmaksas (bez PVN, ja atbalsta saņēmējam PVN nav attiecināms)
Attiecināmās izmaksas
(no faktiski veiktajām izmaksām)
Publiskais finansējums (8 = 7 x 3)
Darījuma veids (standarta, līzings, darījuma konts, rēķina priekšapmaksa, avanss) (norāda veidu un konta numuru)
1
 
0,00
 
X
X
0,00
0,00
0,00
 
  
X
   
0,00
0,00
0,00
 
  
X
   
0,00
0,00
0,00
 
2
 
0,00
 
X
X
0,00
0,00
0,00
 
  
X
   
0,00
0,00
0,00
 
  
X
   
0,00
0,00
0,00
 
3
 
0,00
 
X
X
0,00
0,00
0,00
 
  
X
   
0,00
0,00
0,00
 
  
X
   
0,00
0,00
0,00
 
4
 
0,00
 
X
X
0,00
0,00
0,00
 
  
X
   
0,00
0,00
0,00
 
  
X
   
0,00
0,00
0,00
 
5
 
0,00
 
X
X
0,00
0,00
0,00
 
  
X
   
0,00
0,00
0,00
 
  
X
   
0,00
0,00
0,00
 

 

Kopā

0,00
0,00
 

 

Informācija par darbiem, kas nav pabeigti (tāmes pozīcija)*

Apjomi (m2 vai m3)

Summa (EUR)

   
Pamatojums atliktajiem darbiem un plānotais darbu izpildes termiņš:
 
 
Ja ir atkāpes no apstiprinātā projekta iesnieguma vai grozījumi, lūdzam sniegt skaidrojumu:
 
 

* Aizpilda, ja ir atliktie darbi.

Atbalsta saņēmējs 

Datums*

  
 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

   

3. APLIECINĀJUMS IZMAKSU SERTIFICĒŠANAI

5.1. Saskaņā ar maksājuma pieprasījumā deklarētajām attiecināmajām izmaksām apliecinu, ka:

5.1.1. projekta attiecināmās izmaksas atbilst apstiprinātajam projekta iesniegumam, Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas tiesību aktiem, maksājumu pieprasījumā norādītās attiecināmās izmaksas ir samaksātas, attaisnojuma dokumenti ir pieejami;

5.1.2. izmaksas tika veiktas attiecīgajā izmaksu periodā, kas noteikts apstiprinātajā projekta iesniegumā;

5.1.3. ir ievēroti Eiropas Komisijas normatīvo aktu nosacījumi par valsts atbalstu, publisko iepirkumu, vides aizsardzību un dzimumu vienlīdzību;

5.1.4. ir ievērotas Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūlija Īstenošanas regulas (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), 13. panta 2. punktā vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulā (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 noteiktās publicitātes prasības;

5.1.5. visu ar projektu saistīto darījumu atspoguļošanai ir ieviesta atsevišķa grāmatvedības uzskaites sistēma vai atbilstošs grāmatvedības kods;

5.1.6. informācija par darījumiem iespēju robežās ir reģistrēta elektroniski un ir pieejama pēc kompetento dienestu pieprasījuma;

5.1.7. saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu, 1. pielikumu vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 122. pantu ir nodrošināta audita izsekojamība;

5.1.8. saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 6. augusta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm, nodrošinājumu un pārredzamību, 32. pantu vai Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 140. pantu izdevumus pamatojošie dokumenti tiks glabāti līdz 2028. gada 31. decembrim, zivsaimniecības attīstības projektos un līdz 2030. gada 31. decembrim – lauku attīstības projektos;

5.1.9. attiecināmo izmaksu deklarācijā iekļautie pamatlīdzekļi ir manā īpašumā vai valdījumā, ja par to iegādi ir noslēgts finanšu līzinga līgums;

5.1.10. attiecināmo izmaksu deklarācijā nav iekļautas izmaksas, kas pieteiktas citos Eiropas Kopienas vai valsts shēmās vai citos plānošanas perioda pasākumos;

5.1.11. visi nepieciešamie maksājumi ir veikti pilnībā un īstenotas visas projektā plānotās darbības;

5.1.12. attiecināmo izmaksu deklarācijā norādītais finansējums atbilst finansēšanas plānā paredzētajam;

5.1.13. neesmu būtiski mainījis projektu bez Lauku atbalsta dienesta saskaņojuma.

Apzinos, ka kompetentās iestādes, ja nepieciešams, veiks finanšu kontroles.

5.2. Apņemos atmaksāt saņemtos Eiropas Savienības un valsts budžeta (ja atbilstoši lēmumam par projekta iesnieguma apstiprināšanu ir saņemti valsts budžeta līdzekļi) līdzekļus, ja tiek konstatēta krāpšana, notikusi pārmaksa vai projekts netiek īstenots atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam un (vai) Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām.

Atbalsta saņēmējs 
 

(vārds, uzvārds un paraksts*)

Piezīmes.
* Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai iesniegts Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis
3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai logotips un LEADER logotips saskaņā ar regulas Nr. 808/2014 3. pielikuma 2. daļas 1. punktu, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda logotips saskaņā ar regulu Nr. 763/2014 un nacionālā identifikācijas zīme ar atsauci
"Nacionālais attīstības plāns 2020"

(Pielikums MK 28.04.2015. noteikumu Nr.206 redakcijā)

4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598
AVANSA PIEPRASĪJUMS

INFORMĀCIJA PAR AVANSA PIEPRASĪJUMU

Projekta numurs
Avansa apmērs, %
Avanss, EUR
Projekta attiecināmās izmaksas, EUR
Atbalsta intensitāte
Publiskais finansējums, EUR
Atbalsta saņēmēja nosaukums/vārds, uzvārds
Reģistrācijas Nr./personas kods
LAD klienta Nr.
Kontaktpersona, kontaktpersonas tālruņa Nr., e-pasts
Bankas konta numurs, uz kuru veicams maksājums (reģistrēts LAD Klientu reģistrā)

Atbalsta saņēmējs Datums 
 

(vārds, uzvārds un paraksts)

  

Aizpilda Lauku atbalsta dienests

Pieprasījums saņemts

Pieprasījums noraidīts

Pieprasījums apstiprināts

   

(datums)

   

(vārds, uzvārds un paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis
5. pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598

(Pielikums MK 06.10.2015. noteikumu Nr. 577 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.03.2016. noteikumiem Nr. 186; MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 714)

Priekšapmaksas pieprasījums
par projekta īstenošanas ____________ kārtu

INFORMĀCIJA PAR ATBALSTA SAŅĒMĒJU UN PROJEKTA IESNIEGUMU

Projekta numurs 
Priekšapmaksas apmērs, % 
Priekšapmaksas apmērs, EUR 
Iepriekš izmaksātais atbalsta apmērs, EUR 
Atbalsta saņēmēja nosaukums/vārds, uzvārds 
Reģistrācijas numurs 
LAD klienta numurs 
Kontaktpersona, kontaktpersonas tālruņa numurs, e-pasta adrese 
Konta numurs, uz kuru pārskaitāms maksājums (reģistrēts LAD Klientu reģistrā) 
Atbalsta saņēmējs 

Datums

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

  

Aizpilda Lauku atbalsta dienests

Pieprasījums saņemts

Pieprasījums noraidīts

Pieprasījums apstiprināts

   

(datums)

 

(vārds, uzvārds, paraksts)

IZMAKSU DEKLARĀCIJA (EUR)

(Aizpilda biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kas projektu īsteno saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" vai normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumiem sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai)

Nr.
p. k.

Attiecināmo izmaksu pozīcijas nosaukums saskaņā ar LAD lēmuma tāmi

Attiecināmo izmaksu pozīcijas summa saskaņā ar LAD lēmuma tāmi

Iesniegto rēķinu summa, EUR

Attiecināmā rēķinu summa, EUR

Līguma numurs, datums, rēķina numurs, datums, iepirkuma dokumenti (tikai tad, ja tajos ir bijušas izmaiņas pēc projekta apstiprināšanas) un citi dokumenti, kas iesniegti finansējuma saņemšanai

Piezīmes

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

0,00

0,00

0,00

X

 
  

X

X

X

  
  

X

X

X

  

2.

 

0,00

0,00

0,00

X

 
  

X

X

X

  
  

X

X

X

  

3.

 

0,00

0,00

0,00

X

 
  

X

X

X

  
  

X

X

X

  

4.

 

0,00

0,00

0,00

X

 
  

X

X

X

  
  

X

X

X

  

5.

 

0,00

0,00

0,00

X

 
  

X

X

X

  
  

X

X

X

  

Kopā

0

0,00

0,00

  

Ja ir atkāpes no apstiprinātā projekta iesnieguma, lūdzam sniegt skaidrojumu:

 
 
Atbalsta saņēmējs 

Datums

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

  

Apliecinu, ka visi rēķinu priekšapmaksas pieprasījumā pievienotie dokumenti ir tieši saistīti ar projekta iesnieguma tāmē norādīto darbību īstenošanu un saņemtā rēķinu priekšapmaksas summa tiks izlietota šo darbību īstenošanai.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai iesniegts Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

6.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598
Finanšu korekciju piemērošana atbalstītajos projektos neatbilstību un pārkāpumu gadījumā

(Pielikums MK 27.09.2016. noteikumu Nr. 645 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.09.2017. noteikumiem Nr. 590)

1. Proporcionāla finanšu korekcija atbalstītajos projektos (sk. tabulu) tiek piemērota, ja Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par iespējamo neatbilstības konstatēšanu vai lēmumu par neatbilstību, secina, ka neatbilstoši veikto izdevumu summu nav iespējams konkrēti noteikt vai būtu nesamērīgi samazināt projekta attiecināmo izmaksu summu par visu izdevumu summu, kas neatbilst normatīvo aktu un lēmuma vai vienošanās par projekta īstenošanu nosacījumiem.

2. Finansējumu atprasa proporcionāli laikam, kas pagājis kopš projekta īstenošanas, un sasniegtajam rādītāju apjomam.

3. Konstatējot vairākus pārkāpumus projekta vērtēšanas gaitā, tiek piemērota finanšu korekcija atbilstoši būtiskākajam (ar augstāko korekcijas apmēru) pārkāpumam (izņemot tabulas 5.4. apakšpunktā minēto sankciju).

4. Samērīguma princips piemērojams tiktāl, cik to pieļauj noteiktais minimālais finanšu korekcijas apjoms.

5. Finanšu korekciju nepiemēro, ja pārkāpumam ir formāls raksturs, kam nav nekādas faktiskas vai iespējamas finansiālas ietekmes.

6. Finanšu korekciju var nepiemērot, ja atbalsta pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamās izmaiņas projektā iepriekš nebija paredzamas un tās radušās no atbalsta pretendenta darbības neatkarīgu iemeslu dēļ.

7. Piemērojot finanšu korekciju, vērtē ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem saistītās neatbilstības smagumu, apjomu, ilgumu un atkārtošanos.

Nr.
p.k.

Neatbilstība/pārkāpums

Neatbilstības/pārkāpuma apraksts

Finanšu korekcijas apjoms

1.Ar projektu saistītajā dokumentācijā ir konstatētas krāpšanas pazīmesJa Lauku atbalsta dienests projekta administrēšanas procesā konstatē krāpšanas pazīmes (piemēram, dokumentā ir nepatiesa informācija), piemēro attiecīgo finanšu korekciju un izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka100 % un izslēgšana no atbalsta saņēmēju loka vismaz uz trim gadiem
2.Ir konstatēts, ka atbalsta pretendents ir mākslīgi radījis apstākļus publiskā finansējuma saņemšanaiJa atbalsta pretendents ir sagatavojis un īstenojis projektu citas personas interesēs un minētā persona neatbilst pasākuma nosacījumiem vai viens ražošanas process ir sadalīts vairākos projektos, lai saņemtu vairākas maksimālās attiecināmo izmaksu summas, piemēro attiecīgo finanšu korekciju100 %
2.1Ir konstatēti regulas Nr. 508/2014 10. pantā vai regulā Nr. 2015/288 minētie pārkāpumiPārkāpumi fiksēti pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, tā izvērtēšanas laikā, visā projekta īstenošanas laikā un vismaz piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanasIzslēgšana no atbalsta saņēmēju loka un saņemtā atbalsta 100 % atmaksa saskaņā ar regulu Nr. 2015/288
3.Iepirkuma procedūrā/cenu aptaujā konstatētie pārkāpumi
3.1.Nav piemērota atbilstošā iepirkuma procedūras metodePiemērota nepareiza iepirkuma metode – veikta vienkāršota cenu aptauja, jo nav ņemts vērā, ka iegādēm, kurām ir viens mērķis un/vai piegādātājs un kurām, saskaitot kopā un nosakot paredzamo cenu, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai noteikumiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem, ir jāveic iepirkuma procedūra ar Iepirkumu uzraudzības biroja starpniecību• Atkārtota iepirkuma procedūra atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem un 10 % no attiecīgajai investīcijas pozīcijai (kurai nepareizi piemērota iepirkuma procedūras metode) apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas
• 100 %, ja konstatētas neatbilstības pēc atkārtoti veiktas iepirkuma procedūras
3.2.Noteiktie termiņi piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai neatbilst normatīvo aktu nosacījumiemAtbalsta pretendents iepirkumu procedūrā nav ievērojis noteiktos minimālos piedāvājumu sagatavošanas termiņus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai noteikumiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem. Finanšu korekciju piemēro iepirkuma procedūrai, par kuras rezultātiem publicēts paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē līdz projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas beigām• 2 % par katru termiņa samazinājuma darbdienu (maksimāli līdz piecām darbdienām), ja ir ievēroti visi pārējie iepirkuma procedūras nosacījumi
• 10 % un atkārtota iepirkuma procedūra apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas (ja termiņa samazinājums pārsniedz piecas darbdienas)
• 10 % no attiecīgās investīcijas pozīcijas attiecināmajām izmaksām, ja projekts īstenots
• 100 %, ja konstatētas neatbilstības pēc atkārtoti veiktas iepirkuma procedūras
3.3.Iepirkuma procedūrā nav salīdzināts nepieciešamais derīgu piedāvājumu skaitsAtbalsta pretendents iepirkumu procedūrā nav salīdzinājis noteikto derīgo piedāvājumu skaitu saskaņā ar noteikumiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiemAtkārtota iepirkuma procedūra, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja platformu un 10 vai 5 % apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc atkārtota iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas atkarībā no neatbilstības būtiskuma
3.4.Nepamatoti ierobežota iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija un sašaurināts piedāvājumu iesniedzēju loksTehniskajā specifikācijā vai konkursa nolikumā ir norādīti kritēriji, kas dod iespēju pieteikties tikai konkrētam vai ierobežotam ražotāju lokam, vai arī, vērtējot iepirkumu, norādītie kritēriji vairs netiek ņemti vērā, tādējādi dodot iespēju uzvarēt piedāvātājam, kurš neatbilst attiecīgajiem kritērijiem.
Noteikti pārāk specifiski tehniskie standarti, tādējādi nenodrošinot vienādu piekļuvi (iespēju) pretendentiem, vai publiskajā iepirkumā radīti nepamatoti šķēršļi atvērtai iepirkuma procedūrai.
Atbalsta pretendents radījis apstākļus, lai ierobežotu piegādātāju loku
• 25 % no apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas, ja pārkāpums var ietekmēt ražotāju loku un ierobežo konkurenci
• 10 vai 5 % no apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas atkarībā no neatbilstības būtiskuma
• Atkārtota iepirkuma procedūra, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja platformu
3.5.Līguma izpildes laikā netiek ievēroti atlases kritērijiProjekta īstenošanas laikā konstatēts, ka netiek ievēroti piegādātāju atlasei noteiktie kritēriji, piemēram, limitēts izpildes laiks• 25 %, ja pārkāpums var ietekmēt piegādātāju loku un ierobežo konkurenci
• 10 vai 5 % atkarībā no neatbilstības būtiskuma
3.6.Grozīti līgumisko attiecību nosacījumi, mainot sākotnējo tehnisko specifikācijuProjekta īstenošanas laikā izdarīti grozījumi, mainot nosacījumus, kas varētu ietekmēt iespējamo piegādātāju loku un piedāvājuma cenu• 25 %, ja pārkāpums var ietekmēt piegādātāju loku un ierobežo konkurenci
• 10 vai 5 % atkarībā no neatbilstības būtiskuma
3.7.Iepirkumu procedūrā izvēlētā piegādātāja (pakalpojumu sniedzēja) apakšuzņēmējs ir atbalsta pretendents vai ar to saistītā persona.
Konstatēts interešu konflikts pieņemtajā lēmumā par iepirkuma rezultātiem
Projekta īstenošanas laikā konstatēts, ka ar pakalpojumu sniedzēju noslēgtā līguma izpildi kā apakšuzņēmējs nodrošina atbalsta pretendents vai ar to saistītā persona.
Kāds no komisijas locekļiem un ekspertiem (ja tādi ir piesaistīti) pārstāv pretendenta intereses, ir saistīts ar pretendentu, interešu konflikta konstatēšanas gadījumā nav ievērota noteiktā procedūra
100 %
4.Konstatēts projekta izmaksu sadārdzinājumsProjekta izmaksu pozīciju mākslīga sadārdzināšana• 100 %, ja konstatētais sadārdzinājums pārsniedz 50 %
• 20–100 % no sadārdzināto izmaksu pozīcijas tirgus cenas sliekšņa, ja konstatētais sadārdzinājums ir līdz 50 %, – atkarībā no neatbilstības būtiskuma
5.Projekta īstenošanas laikā konstatētie pārkāpumi
5.1.Nav ievēroti dokumentu iesniegšanas termiņi, kas noteikti normatīvajos aktos vai administratīvajā lēmumāKonkrētā pasākuma nosacījumos, šo noteikumu nosacījumos vai administratīvajā lēmumā norādītie iesniedzamie dokumenti iesniegti pēc noteiktā termiņa• 1–2 mēneši – 0,01 %
• Vairāk nekā 2 mēneši līdz 3 mēnešiem – 0,05 %
• Vairāk nekā 3 mēneši – 100 %
5.2.Nav saskaņoti būtiski projekta grozījumiPar nebūtiskiem grozījumiem, kas nav jāsaskaņo ar Lauku atbalsta dienestu, uzskatāmi grozījumi saistībā ar izmaiņām, kas projekta īstenošanas laikā radušās starp izmaksu pozīcijām un kas nepārsniedz 10 procentu no apstiprinātās projekta tāmes kopsummas. Pārējās izmaiņas, kurām ir ietekme uz sākotnēji apstiprinātā projekta darbībām un izmaksām, ir uzskatāmas par būtiskām• 100 % no konkrētās investīcijas, ja ir ietekme uz projekta mērķi
• 25 % no konkrētās investīcijas, 10 vai 5 % atkarībā no neatbilstības būtiskuma
5.3.Projekta īstenošanas termiņa pagarinājums pēc maksimālā projektu īstenošanas termiņa, neveicot paredzētās investīcijasProjekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz maksimāli iespējamam un konstatēts, ka pēc šā termiņa projekts nav pilnībā īstenots• 5 % no atlikušā maksājuma pieprasījuma summas, ja projekts tiek pabeigts vēlāk nekā sešus mēnešus (bet ne vēlāk kā 12 mēnešus) pēc lēmumā norādītā beigu termiņa
• 3 % no maksājuma pieprasījuma atlikušās summas, ja projekts tiek pabeigts 2–6 mēnešus pēc lēmumā norādītā beigu termiņa
5.4.Maksājuma pieprasījumā iekļautā attiecināmo izmaksu summa par 10 % pārsniedz summu, kas apstiprināta pēc tam, kad ir pārbaudītas tiesības saņemt atbalstuJa maksājuma pieprasījumā iekļautā attiecināmo izmaksu summa par 10 % pārsniedz summu, kas izmaksājama saņēmējam pēc tam, kad ir pārbaudītas tiesības saņemt atbalstu par maksājuma pieprasījumā minētajiem izdevumiem (attiecas uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsta pasākumiem), piemēro administratīvo sodu, ko veido starpība starp abām minētajām summām, bet tā nedrīkst pārsniegt pilno maksājuma pieprasījumā deklarēto attiecināmo izmaksu summuMaksājuma pieprasījumā nepamatoti iekļautā izmaksu summa un administratīvais sods nepamatoti iekļautās summas apmērā
6.Projekta uzraudzības periodā konstatētie pārkāpumi
6.1.Konstatētas būtiskas izmaiņas investīcijas izmantošanāAtbalsta saņēmējs ir pārtraucis savu produktīvo darbību (piemēram, uzņēmuma likvidācija (izņemot maksātnespējas gadījumus), reorganizācija, pārvietošana un darbības pārtraukšana citu iemeslu dēļ)• 100 %
• Proporcionāla finanšu korekcija pret aktīvas darbības periodu atkarībā no neatbilstības būtiskuma
• Ja saimnieciskā darbība apstādināta uz noteiktu laiku, bet ne vairāk kā uz sešiem mēnešiem, tiek pagarināts projekta uzraudzības periods
6.2.Investīciju atsavināšanaAtbalsta pretendents ir pārdevis (atsavinājis) projekta īstenošanas rezultātā iegūtos pamatlīdzekļus pirms noteiktā uzraudzības perioda beigām• 100 %, ja nav uzsākta nekāda saimnieciskā darbība vienu gadu pēc projekta īstenošanas
• 100 %, ja pamatlīdzekļi atsavināti pirmo trīs uzraudzības gadu laikā
• 40 %, ja pamatlīdzekļi atsavināti ceturtajā uzraudzības gadā
• 20 %, ja pamatlīdzekļi atsavināti piektajā un pārējos uzraudzības gados
6.3.Netiek sasniegti projektā plānotie rezultatīvie rādītāji un mērķiFinanšu vai fiziskajiem rādītājiem, kā arī projektā plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem nav pieļaujams normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu konkrētam pasākumam noteiktais samazinājums pēc projekta īstenošanas gada (finanšu korekcijas nepiemēro, ja mērķu nesasniegšanas pamatā ir sociāli ekonomisko vai vides faktoru ietekme, būtiskas pārmaiņas valsts ekonomikas vai vides apstākļos vai force majeure apstākļi, kas nopietni ietekmē attiecīgo mērķu īstenošanu)100 % jaunajiem uzņēmējiem, ja viena gada laikā pēc samaksas par projektu nav uzsākta saimnieciskā darbība.
Proporcionāls sankcijas aprēķins un finansējuma atprasīšana atbilstoši nostrādātajam laikam un sasniegtajiem rādītājiem.
Uzraudzības perioda pagarināšana.
Rādītāju izpildes tolerance 10 % apmērā no sasniedzamā rādītāja īpatsvara
6.4.Atbalsta pretendenta (projekta) atbilstībaSabiedriskā labuma projekta rezultāts nav atbilstošs tā sākotnējam mērķim un atbalsta saņemšanas nosacījumiem; atbalsta pretendents vairs nav sabiedriskā labuma uzņēmējs100 % sabiedriskā labuma projektiem (pretendentiem), ja projekta īstenošanas vai uzraudzības periodā tiek gūta peļņa, kas neatbilst sākotnējiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem
7.Citas proporcionālas finanšu korekcijasAttiecas uz gadījumiem, ja konstatēta neatbilstība, kura nav minēta citos šajā pielikumā minētajos neatbilstību aprakstos, bet, ņemot vērā neatbilstības būtiskumu, ir pamats piemērot attiecīgo finanšu korekciju25, 10, 5 vai 2 % atkarībā no neatbilstības būtiskuma
7.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598
Mācību priekšmetu saraksts lauksaimniecības izglītības atbilstības izvērtēšanai

(Pielikums MK 28.04.2015. noteikumu Nr. 206 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.10.2015. noteikumiem Nr. 577)

Nr.
p. k.

Mācību priekšmets

1.Vispārējs
1.1.Agrārā politika
1.2.Agrārā ekonomika
1.3.Agrārpolitika
1.4.Agrārās attiecības, nekustamais īpašums
1.5.Agrofizika
1.6.Agrometeoroloģija
1.7.Agronomija
1.8.Agroserviss
1.9.Agroķīmija
1.10.Augsnes zinātne
1.11.Augsnes zinātne un agroķīmija
1.12.Augu un dzīvnieku bioloģija
1.13.Biznesa plāns lauksaimniecības uzņēmumam
1.14.Ekoloģija
1.15.Ekoloģija un vides aizsardzība
1.16.Ekonomikas teorijas
1.17.Ekosistēmu nozīme lauksaimniecībā
1.18.Ģenētika
1.19.Ģenētika un dārzaugu selekcija
1.20.Ģenētika un selekcija
1.21.Hidroloģija
1.22.Hidrometrija
1.23.Ievads lauksaimniecībā
1.24.Ietekmes uz vidi novērtējums
1.25.Ilgtspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošanas pamatprincipi
1.26.Lauksaimniecības likumdošana
1.27.Lauksaimniecības resursi
1.28.Lauksaimniecības produktu pārstrāde
1.29.Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi
1.30.Lauksaimniecības pamati
1.31.Lauksaimniecības resursu nodrošinājums
1.32.Lauksaimniecības sistēmas
1.33.Lauksaimniecības un lauku politika Latvijā
1.34.Lauksaimniecības produkcijas ražošanas metodes
1.35.Lauksaimniecības uzņēmuma vadīšanas pamati
1.36.Lauksaimniecības zemju pārvaldība
1.37.Lauksaimnieciskā ražošana
1.38.Imunoloģija un hidrobioloģija
1.39.Mikrobioloģija
1.40.Pazemes ūdeņu hidroloģija
1.41.Praktiskā lauku saimniecība
1.42.Ražošanas ekonomika
1.43.Saimniecības iekšējā zemes ierīcība
1.44.Saimniecības teritorijas projektēšana
1.45.Saimniekošanas plāna izstrāde
1.46.Saimniekošanas mācība
1.47.Saimnieciskās darbības analīze
1.48.Tehnikas izmantošanas ekonomika
1.49.Uzņēmējdarbība un vides ekonomika
1.50.Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
1.51.Vides aizsardzība
1.52.Vides apstākļu ietekme uz organismiem
1.53.Vielu un elementu aprite dabā
1.54.Zemes likumdošana
1.55.Zemes ierīcība
1.56.Zemes ierīcības projektēšana
1.57.Zemes pārvaldība
1.58.Zemes pārvaldības pamati
1.59.Zemes politika
2.Tehnika, iekārtas, būves
2.1.Augsnes apstrādes mašīnas
2.2.Graudu pirmapstrādes mašīnas
2.3.Hidrotehniskās būves
2.4.Lauksaimniecības ēkas
2.5.Lauksaimniecības mašīnas
2.6.Lauksaimniecības mehanizācija
2.7.Lauksaimniecības tehnika
2.8.Laukkopības tehnoloģiju projektēšana
2.9.Lopkopības fermas
2.10.Lopkopības mehanizācija
2.11.Mašīnu tehniskā apkalpošana
2.12.Mājdzīvnieku mītņu tehnoloģiskā projektēšana
2.13.Sadalītājmašīnas
2.14.Stiebraugu novākšanas mašīnas
2.15.Tehnikas mācība
2.16.Tehnisko kultūraugu novākšanas mašīnas
2.17.Traktortehnikas mācība
2.18.Spēkrati
2.19.Ūdenskrātuvju projektēšana
3.Augkopība
3.1.Agronomija
3.2.Agronomijas pamati
3.3.Agrobioloģija
3.4.Apstādījumu augu audzēšana
3.5.Audzēšanas metodes
3.6.Augkopība
3.7.Augkopības izmaksu plānošana un grāmatvedība
3.8.Augkopības produkcijas ražošana
3.9.Augkopības produkcijas ražošana, pārstrāde
3.10.Augļaugu stādāmā materiāla kvalitāte
3.11.Augļkopība
3.12.Augkopība, lopkopība, vide
3.13.Augu biotehnoloģija
3.14.Augļu un ogu dārza ierīkošanas pamatprincipi
3.15.Augļu un ogu pārstrāde
3.16.Augsne
3.17.Augsnes apstrāde
3.18.Augsnes mācība un agroķīmija
3.19.Augsnes zinātne
3.20.Augšana un attīstība
3.21.Augu aizsardzība
3.22.Augu fizioloģija
3.23.Augu aizsardzība augļkopībā
3.24.Augu aizsardzība dārzeņkopībā
3.25.Augu aizsardzība krāšņumaugiem
3.26.Augu barošanas pamatprincipi
3.27.Augu un dzīvnieku šūnu bioķīmiskais sastāvs
3.28.Bioloģiskā lauksaimniecība
3.29.Botānika un augu fizioloģija
3.30.Botānika un farmakognozija
3.31.Bioinženierija
3.32.Biotopi, mežs, mitrāji
3.33.Dabisko zālāju raksturojums
3.34.Dārzkopība
3.35.Dārzkopības produkcijas ražošana
3.36.Dārzkopības produkcijas ražošana, pārstrāde
3.37.Dārzaugu selekcija
3.38.Dārzeņkopība
3.39.Dārzeņkopība atklātā laukā
3.40.Dārzeņkopība segtajās platībās
3.41.Dārzeņu audzēšana segtajās platībās
3.42.Dārzeņu bioloģiskās īpatnības un ekoloģiskās prasības
3.43.Ģeoloģija un augsnes zinātne
3.44.Graudaugu audzēšana pārtikai, sēklai
3.45.Kartupeļu audzēšana pārtikai, pārstrādei un sēklai
3.46.Kultūraugu apputeksnēšana
3.47.Kultūraugu audzēšana alternatīvās enerģijas ieguvei
3.48.Kvalitatīva sēklas un stādāmā materiāla ieguve
3.49.Laukkopība
3.50.Laukkopības pamati
3.51.Lauku kultūru audzēšanas tehnoloģijas
3.52.Mazāk izplatītu augļaugu audzēšana
3.53.Meliorācija
3.54.Mēslošana
3.55.Netradicionālā dārzkopība
3.56.Ogulāju audzēšana
3.57.Pākšaugu audzēšanas tehnoloģijas
3.58.Pļavkopība
3.59.Puķkopība
3.60.Selekcijas pamati
3.61.Sēkleņkoku un kauleņkoku audzēšana
3.62.Sēklkopība
3.63.Sēto zālāju ierīkošana un kopšana
3.64.Šķiedraugu un eļļas augu audzēšana
3.65.Šūnas bioloģija
3.66.Vainaga veidošanas pamatprincipi
3.67.Zāles lopbarības vajadzība
3.68.Zālieni
3.69.Zemes meliorācija
3.70.Zemkopība
4.Lopkopība
4.1.Aitkopība
4.2.Aitkopības un kazkopības tautsaimnieciskā nozīme. Situācijas raksturojums Latvijā
4.3.Aitu bioloģiskās īpatnības, produkcijas ieguve un kvalitāte
4.4.Aitu un kazu ēdināšanas pamatprincipi
4.5.Barības līdzekļi
4.6.Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana
4.7.Biškopība
4.8.Biškopības attīstības vēsture
4.9.Bišu saimes sastāvs
4.10.Bišu slimības
4.11.Ciltsdarbs
4.12.Ciltsdarbs zirgkopībā
4.13.Cūkkopība
4.14.Cūku bioloģiskais potenciāls un tā izmantošanas līmenis
4.15.Cūku ēdināšanas pamatprincipi
4.16.Cūku grupas, produktivitāte un tās novērtēšana
4.17.Cūku šķirnes Latvijā
4.18.Cūku turēšanas sistēmas un veidi
4.19.Darbi bišu saimju produktīvajā posmā
4.20.Dzīvnieku bioloģija un ekoloģija
4.21.Dzīvnieku ēdināšana
4.22.Dzīvnieku, vides higiēna
4.23.Dzemdniecība un ginekoloģija
4.24.Dzīvnieku anatomija un fizioloģija
4.25.Dzīvnieku audzēšana
4.26.Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs
4.27.Dzīvnieku fizioloģija
4.28.Dīķa zivju audzēšanas biotehnoloģijas
4.29.Dīķiem piemērotās zivju sugas
4.30.Dīķsaimniecības veidošana
4.31.Dīķu nozveja, zivju pirmapstrāde
4.32.Dzīvnieku augšana un attīstība
4.33.Entomoloģija
4.34.Fitopatoloģija
4.35.Infekciju slimības
4.36.Gaļas produktivitāte, to ietekmējošie faktori
4.37.Ganāmpulka atjaunošanas plānošana
4.38.Ganāmpulka veselība, reprodukcija
4.39.Ganību ierīkošana, kopšana un mēslošana
4.40.Govju ēdināšanas pamati
4.41.Govju slaukšana un piena pirmapstrāde
4.42.Govkopība
4.43.Govkopības tautsaimnieciskā nozīme, situācijas raksturojums Latvijā
4.44.Kazkopība
4.45.Kazu bioloģiskās īpatnības, produkcijas ieguve un kvalitāte
4.46.Kūtsmēslu izvākšana un uzkrāšana
4.47.Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas pamati
4.48.Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana
4.49.Lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāte
4.50.Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija
4.51.Lielražošanas īpatnības cūkkopībā
4.52.Lielo dzīvnieku ķirurģija
4.53.Lopbarības ražošana
4.54.Lopkopības produktu ražošana
4.55.Lopkopības produkcijas ražošana, pārstrāde
4.56.Lopbarības sagatavošana un izdale
4.57.Lopkopība
4.58.Lopkopības tehnoloģija
4.59.Mazie atgremotājdzīvnieki
4.60.Mājdzīvnieku topogrāfiskā anatomija
4.61.Mājputnu ēdināšanas pamatprincipi un īpatnības
4.62.Mājputnu produktivitāte
4.63.Mājputnu šķirnes
4.64.Metabolisma procesi
4.65.Mikroorganismu metabolisma īpatnības
4.66.Minerālā barošanās
4.67.Mūsdienīgie mājdzīvnieku turēšanas veidi
4.68.Netradicionālās lopkopības nozares
4.69.Piens, tā sastāvs un kvalitāte
4.70.Putnkopība
4.71.Putnkopības tautsaimnieciskā nozīme. Situācijas raksturojums Latvijā
4.72.Siena sagatavošanas tehnoloģija
4.73.Skābbarības sagatavošanas tehnoloģija
4.74.Truškopība
4.75.Veterinārijas pamati
4.76.Zirga vērtēšanas sistēma
4.77.Zirgkopība
4.78.Zirgkopības tautsaimnieciskā nozīme
4.79.Zirgu vispārējais apraksts un zirgu atražošana
4.80.Zooloģija
4.81.Zoohigiēna
5.Prakse
5.1.Tehnoloģiskā mācību prakse (lauksaimniecības inženierzinātne)
5.2.Tehnoloģiskā profesionālā prakse (lauksaimniecības inženierzinātne)
5.3.Inženierdienesta prakse
5.4.Prakses (saistītas ar iepriekš minētajiem mācību priekšmetiem) – līdz 100 stundām

Piezīme. Šā pielikuma 1.18., 1.38., 2.3., 2.19., 4.20., 4.21., 4.25., 4.26., 4.27., 4.28., 4.29., 4.30., 4.31., 4.32., 4.35., 4.75., 4.80. un 4.81. apakšpunktā minētie mācību priekšmeti apliecina atbalsta pretendenta izglītību akvakultūras jomā.

8.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598
Standartizlaides (SI) vērtības* augkopībā un lopkopībā saimniecību ekonomiskā lieluma un pieejamo ražošanas resursu aprēķināšanai**

(Pielikums MK 28.04.2015. noteikumu Nr.206 redakcijā)

Nr.
p. k.

Pozīcija (kultūraugs/dzīvnieku vienība)

Standartizlaide (SI), EUR

1.Augkopība 
1.1.Vasaras kvieši, t. sk. ar pasēju

587

1.2.Ziemas kvieši

587

1.3.Rudzi

379

1.4.Mieži

334

1.5.Auzas

246

1.6.Citi graudaugi (griķi, tritikāle, graudaugu mistri u. c.)

273

1.7.Pākšaugi un to mistri

459

1.8.Kartupeļi

2321

1.9.Garšķiedru lini

173

1.10.Eļļas lini

207

1.11.Rapsis, ripsis un pārējie eļļas augi

747

1.12.Ārstniecības augi, garšaugi un nektāraugi

150

1.13.Pārējās tehniskās kultūras (kaņepes, apiņi u. c.)

100

1.14.Lauka dārzeņi

2732

1.15.Lauka dārzeņi specializētajās un neapsildāmajās segtajās platībās

4000

1.16.Dārzeņi segtajās apsildāmajās platībās

40 000

1.17.Zemenes

2732

1.18.Sēnes (norādīt m2)

4

1.19.Ziedi un dekoratīvie augi atklātā laukā

2000

1.20.Ziedi un dekoratīvie augi segtajās platībās

30 000

1.21.Kultūraugi sēklai un stādi

396

1.22.Citas aramzemes kultūras (izņemot lopbarību)

100

1.23.Ābeles

993

1.24.Bumbieres

993

1.25.Ķirši, plūmes, cidonijas

993

1.26.Ogulāji un vīnogas

993

1.27.Ilggadīgo dekoratīvo un augļu koku un krūmu stādi

5000

1.28.Lopbarības saknes un kāposti

585

1.29.Kukurūza lopbarībai

120

1.30.Citas lopbarības kultūras aramzemē

120

1.31.Viengadīgie zālāji aramzemē, t. sk. tauriņzieži

120

1.32.Ilggadīgie zālāji aramzemē

113

1.33.Kultivētās pļavas, ganības

20

1.34.Dabīgās pļavas, ganības

10

1.35.Papuves, par kurām nesaņem subsīdijas

10

2.Lopkopība 
2.1.Jaunlopi, jaunāki par gadu

259

2.2.Buļļi 1–2 gadu vecumā

303

2.3.Teles 1–2 gadu vecumā

164

2.4.Buļļi, vecāki par 2 gadiem

150

2.5.Vaislas teles, vecākas par 2 gadiem

265

2.6.Nobarojamās teles, vecākas par 2 gadiem

265

2.7.Slaucamas govis

1583

2.8.Zīdītājgovis

292

2.9.Aitu mātes

92

2.10.Pārējās aitas

34

2.11.Kazu mātes

230

2.12.Pārējās kazas

20

2.13.Sivēni svarā līdz 20 kg

42

2.14.Nobarojamās cūkas

148

2.15.Sivēnmātes svarā virs 50 kg

780

2.16.Pārējās cūkas

148

2.17.Vistas gaļai, 100 gab.

1088

2.18.Dējējvistas, 100 gab.

1645

2.19.Pīles, zosis, pārējie putni, 100 gab.

1000

2.20.Trušu mātes

106

2.21.Zirgi

230

2.22.Bišu saimes

90

Piezīmes.

1. * Augkopības vai lopkopības ražošanas nozares vienības standartizlaide ir attiecīgā reģiona cenās novērtēta no viena lauksaimniecības kultūras hektāra vai viena mājlopa iegūtās produkcijas vērtība gada laikā. Izmantoti saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT) standartizlaides dati par 2010. gadu.

2. ** Ja saimniecības rīcībā ir kāda ražošanas resursu lopkopības pozīcija, kas nav minēta šajā pielikumā, Lauku atbalsta dienests sadarbībā ar Zemkopības ministriju izvērtē un nosaka šai pozīcijai atbilstošu standartizlaides lielumu, kuru saimniecība izmanto pieejamo ražošanas resursu aprēķināšanai.

9.pielikums 
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra noteikumiem Nr.598

(Pielikums MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 714 redakcijā)

Tiesību normas, kas attiecināmas uz atbalsta pretendenta izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka
Nr.
p. k.
Personas dalības veids projektu iesniegumu atlasēTiesību aktsTiesību akta normaPārbaudes periods mēnešos
(no projekta iesniegšanas dienas)
1.Pārbaudāmā persona vai personālsabiedrības biedrs, ja pārbaudāmā persona ir personālsabiedrībaKrimināllikums79.1 pants. Terorisms36
 79.pants. Terorisma finansēšana
79.3 pants. Teroristu grupa
79.pants. Personas vervēšana, apmācīšana un apmācīšanās terorismam
79.5 pants. Ceļošana terorisma nolūkā
79.pants. Terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu un terorisma draudi
177. pants. Krāpšana
177.pants. Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā
178. pants. Apdrošināšanas krāpšana
179. pants. Piesavināšanās
195. pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
198. pants. Neatļauta labumu pieņemšana
199. pants. Komerciālā uzpirkšana
218. pants. Izvairīšanās no nodokļiem un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas
320. pants. Kukuļņemšana
321. pants. Kukuļa piesavināšanās
322. pants. Starpniecība kukuļošanā
323. pants. Kukuļdošana
  Konkurences likums11. panta pirmā daļa (tostarp jebkurš no minētās daļas apakšpunktiem), ja par vertikālo vienošanos, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālo karteļa vienošanos kā izslēgšanas pamatu no iepirkuma procedūras Sodu reģistrā ir norādījusi Konkurences padome12
  Imigrācijas likums68.4 panta trešā daļa.

Par vienas vai vairāku tādu personu (līdz piecām personām) nodarbināšanu, kuras nav tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā

12
  Darba likums158. pants.

Darba līguma nenoslēgšana rakstveida formā

12
  Likums "Par nodokļiem un nodevām"142. panta otrā daļa.

Par informatīvās deklarācijas par darba ņēmējiem (iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu) iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu, vai deklarācijas neiesniegšanu, kā arī par paziņojuma par fiziskajai personai izmaksātajām summām iesniegšanu, pārkāpjot nodokļu normatīvajos aktos noteikto iesniegšanas termiņu vairāk par divām dienām, vai paziņojuma neiesniegšanu

12
2.Pārbaudāmā persona, pārbaudāmās personas valdes vai padomes loceklis, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pārbaudāmo personu darbībās, kas saistītas ar filiāliKrimināllikums79.1 pants. Terorisms36
 79.pants. Terorisma finansēšana
79.3 pants. Teroristu grupa
 79.pants. Personas vervēšana, apmācīšana un apmācīšanās terorismam
79.5 pants. Ceļošana terorisma nolūkā
79.pants. Terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu un terorisma draudi
177. pants. Krāpšana
177.pants. Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā
178. pants. Apdrošināšanas krāpšana
179. pants. Piesavināšanās
195. pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
198. pants. Neatļauta labumu pieņemšana
199. pants. Komerciālā uzpirkšana
218. pants. Izvairīšanās no nodokļiem un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas
320. pants. Kukuļņemšana
321. pants. Kukuļa piesavināšanās
322. pants. Starpniecība kukuļošanā
323. pants. Kukuļdošana
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 598Pieņemts: 30.09.2014.Stājas spēkā: 17.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 205, 16.10.2014. OP numurs: 2014/205.3
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Augstākās tiesas atziņas
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
269553
{"selected":{"value":"30.10.2021","content":"<font class='s-1'>30.10.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.10.2021","iso_value":"2021\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.12.2019","iso_value":"2019\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2019.-29.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.09.2018","iso_value":"2018\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2018.-13.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2018","iso_value":"2018\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2018.-27.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.04.2018","iso_value":"2018\/04\/06","content":"<font class='s-1'>06.04.2018.-31.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2017","iso_value":"2017\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2017.-05.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2016","iso_value":"2016\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2016.-06.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2016","iso_value":"2016\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2016.-06.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.10.2015","iso_value":"2015\/10\/20","content":"<font class='s-1'>20.10.2015.-31.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.05.2015","iso_value":"2015\/05\/15","content":"<font class='s-1'>15.05.2015.-19.10.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.10.2014","iso_value":"2014\/10\/17","content":"<font class='s-1'>17.10.2014.-14.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.10.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"