Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.206

Rīgā 2015.gada 28.aprīlī (prot. Nr.22 28.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma
5.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 205. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1. punktā vārdus "un kompensāciju maksājumu" ar vārdiem "kompensāciju maksājumu un vienreizēju maksājumu".

2. Papildināt noteikumus ar 1.6. un 1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.6. Komisijas 2014. gada 11. jūlija Īstenošanas regulai (ES) Nr. 763/2014, ar ko nosaka noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu attiecībā uz informācijas un publicitātes pasākumu tehniskajiem parametriem un norādījumus par Savienības emblēmas izveidi (turpmāk - regula Nr. 763/2014);

1.7. Komisijas 2014. gada 6. augusta (ES) Īstenošanas regulai Nr. 908/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm, nodrošinājumu un pārredzamību (turpmāk - regula Nr. 908/2014)."

3. Papildināt 6.5.4. apakšpunktu aiz vārda "piedāvājumus" ar vārdiem "bet attiecībā uz specifisku (īpaši izgatavotu, izstrādātu vai pielāgotu) iekārtu iegādi - divus derīgus piedāvājumus".

4. Papildināt noteikumus ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Lauku atbalsta dienests, izvērtējot atbalsta pretendenta lauksaimniecības izglītības atbilstību, ņem vērā šo noteikumu 7. pielikumā norādīto mācību priekšmetu sarakstu, bet, izvērtējot saimniecībā esošo ražošanas resursu pieejamību, - šo noteikumu 8. pielikumā minētās standartizlaides vērtības."

5. Izteikt 9.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1. kas ir administratīvi sodīts par vides aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem;".

6. Aizstāt 9.3. apakšpunktā vārdus "ja Lauku atbalsta dienests konstatējis" ar vārdiem "kuram Lauku atbalsta dienests projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdī ir konstatējis".

7. Papildināt 10. punktu aiz vārda "dienests" ar vārdiem un skaitli "saskaņā ar šo noteikumu 9. pielikumu".

8. Izteikt 10.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.2.3. neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanas vai atgūšanas procedūra Lauku atbalsta dienesta administrēto investīciju pasākumos, kad atbalsta pretendents šo neatbilstoši veikto izdevumu summu nav atmaksājis vai nav vienojies ar Lauku atbalsta dienestu par tās atmaksas grafiku, kā arī nav izpildījis minētā grafika nosacījumus;".

9. Papildināt noteikumus ar 20.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.3. projekta iesnieguma saņemšanas Lauku atbalsta dienestā, ja projektu iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" vai normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumiem sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai."

10. Aizstāt 30.2. apakšpunktā vārdu "rekonstrukciju" ar vārdu "pārbūvi".

11. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Atbalsta saņēmēji (arī tie, kas saņēmuši finansējumu no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda) nodrošina regulas Nr. 808/2014 3. pielikuma 1. daļas 2. punktā minēto pienākumu izpildi. Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā izmanto šo noteikumu 3. pielikumā norādīto attiecīgā fonda logotipu (atbilstoši regulas Nr. 808/2014 3. pielikuma 2. daļas 1. punktā un regulā Nr. 763 minētajiem tehniskajiem parametriem), nacionālo identifikācijas zīmi ar atsauci "Nacionālais attīstības plāns 2020", kā arī norāda fondu administrējošās iestādes - "Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests". Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas sedz atbalsta saņēmējs."

12. Papildināt 46. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Minētais nosacījums neattiecas uz valsts nozīmes meliorācijas sistēmu tiesisko valdītāju."

13. Aizstāt 54.1. apakšpunktā vārdu "divu" ar vārdu "sešu".

14. Papildināt noteikumus ar 58.1 punktu šādā redakcijā:

"58.1 Atbalsta saņēmējs, kas nav minēts šo noteikumu 51., 52., 53., 54. un 55. punktā, projekta īstenošanas laikā ir tiesīgs pieprasīt priekšapmaksu, ja to paredz konkrētā pasākuma nosacījumi."

15. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.598

Atbalsta pretendenta deklarācija

Ar parakstu apliecinu, ka:
1) projekta iesnieguma veidlapā un citos dokumentos iesniegtā informācija ir patiesa;
2) šā projekta iesnieguma finansēšanai neesmu saņēmis citu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;
3) par konkrēto pasākumu neesmu iesniedzis projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai no citiem Eiropas Savienības fondiem vai valsts atbalsta programmām;
4) privātā finansējuma daļai neesmu saņēmis publisko fondu finansējumu un visu publisko fondu finansējuma daļa (ja tāda ir) ir norādīta un atskaitīta no projekta iesnieguma publiskā finansējuma summas;
5) apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar projektu, tā īstenošanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un informāciju līdz 2028. gada 31. decembrim, kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un citām nepieciešamajām kontrolēm pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;
6) projekts tiks īstenots projekta iesniegumā paredzētajā termiņā;
7) pasākumos, kuros paredzēts uzraudzības periods, piecus vai septiņus gadus (atkarībā no investīciju veida), sākot no pirmā noslēgtā gada pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, nesaņēmis Lauku atbalsta dienesta rakstisku piekrišanu, neveikšu nekādas darbības, kas var būtiski mainīt projekta īstenošanas nosacījumus, mērķus un līdzfinansētās investīcijas;
8) projektā neko nemainīšu, to iepriekš rakstiski nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu;
9) iepirkuma procedūrā ievērošu normatīvo aktu par iepirkuma procedūras piemērošanu;
10) iepirkuma procedūrā nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu personīgi ieinteresēts, vai var rasties interešu konflikts;
11) es un iepirkuma procedūras dalībnieki neesam savstarpēji saistītas personas likuma "Par nodokļiem un nodevām", kā arī Ministru kabineta 2013. gada 4. jūnija noteikumu Nr. 299 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" 13. punkta izpratnē;
12) neesmu pasludināts par maksātnespējīgu un neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, neatrodos likvidācijas procesā, mana saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);
13) nepastāv spēkā stājies tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ar ko es būtu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā vai noziedzīgas organizācijas dalībā vai līdzdalībā, kā arī neesmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kuras dēļ skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;
14) manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;
15) neesmu izdarījis smagu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu vai bijis iesaistīts gadījumos, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulas (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 10. pantā, ievēroju un apņemos ievērot minētos nosacījumus pēc iesnieguma iesniegšanas, visā projekta īstenošanas laikā un vismaz piecus gadus pēc galīgā maksājuma saņemšanas (nosacījums saistošs, ja atbalsts tiek saņemts no EJZF);
16) esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Man nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts uz laiku līdz vienam gadam;
17) iepriekš apgūstot Eiropas Savienības finansējumu, neesmu pārkāpis prasības ar projekta īstenošanu saistītajos normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu, un tādēļ nav pieņemts lēmums par atbalsta pretendenta izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka;
18) neesmu centies prettiesiskā ceļā iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt Lauku atbalsta dienestu;
19) manā rīcībā būs pietiekami finanšu resursi projekta iesniegumā paredzēto pasākumu pilnīgai izpildei plānotajos termiņos;
20) piekrītu, ka mani dati tiks publiskoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu attiecībā uz informācijas publicēšanu par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalsta saņēmējiem (tai skaitā par atbalsta saņēmējiem, kas saņēmuši finansējumu no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 attiecībā uz informācijas publicēšanu par Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalsta saņēmēju projektiem un ka tos var apstrādāt Eiropas Savienības un dalībvalsts revīzijas un izmeklēšanas iestādes Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzības nolūkā;
21) projekta īstenošanas laikā ievērošu normatīvajos aktos noteiktos vides aizsardzības noteikumus un prasības atbilstošajos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos par ietekmi uz vidi;
22) projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Savienības finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;
23) projekta īstenošanā nepieļaušu diskrimināciju dzimuma, vecuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes un citu faktoru dēļ.

 

Atbalsta pretendents    
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai iesniegts Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā."

16. Izteikt 2. pielikuma 2. tabulu šādā redakcijā:

"2. ATTIECINĀMO IZMAKSU DEKLARĀCIJA (EUR)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nr.
p.
k.

Attiecināmo izmaksu pozīcijas nosaukums saskaņā ar LAD lēmuma tāmi
(darbu izpildītājs/
piegādātājs)

Attiecināmo izmaksu pozīcijas summa saskaņā ar LAD lēmuma tāmi

Atbalsta intensitāte

Rēķina numurs, datums

Darījuma numurs/finanšu līzinga līguma numurs, datums

Faktiski veiktās izmaksas (bez PVN)

Attiecināmās izmaksas
(no faktiski veiktajām izmaksām)

Publiskais finansējums (8 = 7 x 3)

Darījuma veids (standarta, līzings, darījuma konts, rēķina priekšapmaksa, avanss) (norāda veidu un konta numuru)

1

 

0,00

 

X

X

0,00

0,00

0,00

 
   

X

     

0,00

0,00

0,00

 
   

X

     

0,00

0,00

0,00

 

2

 

0,00

 

X

X

0,00

0,00

0,00

 
   

X

     

0,00

0,00

0,00

 
   

X

     

0,00

0,00

0,00

 

3

 

0,00

 

X

X

0,00

0,00

0,00

 
   

X

     

0,00

0,00

0,00

 
   

X

     

0,00

0,00

0,00

 

4

 

0,00

 

X

X

0,00

0,00

0,00

 
   

X

     

0,00

0,00

0,00

 
   

X

     

0,00

0,00

0,00

 

5

 

0,00

 

X

X

0,00

0,00

0,00

 
   

X

     

0,00

0,00

0,00

 
   

X

     

0,00

0,00

0,00

 

Kopā

0,00

0,00

 

Informācija par darbiem, kas nav pabeigti (tāmes pozīcija)*

Apjomi (m2 vai m3)

Summa (EUR)

     
Pamatojums atliktajiem darbiem un plānotais darbu izpildes termiņš:
 
 
Ja ir atkāpes no apstiprinātā projekta iesnieguma vai grozījumi, lūdzam sniegt skaidrojumu:
 
 

* Aizpilda, ja ir atliktie darbi."

17. Izteikt 2. pielikuma 5.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1.4. ir ievērotas Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūlija Īstenošanas regulas (ES) Nr. 808/2014, ar kuru paredz noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), 13. panta 2. punktā vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulā (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 noteiktās publicitātes prasības;".

18. Izteikt 2. pielikuma 5.1.7. un 5.1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1.7. saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu, 1. pielikumu vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 122. pantu ir nodrošināta audita izsekojamība;

5.1.8. saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 6. augusta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 908/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm, nodrošinājumu un pārredzamību, 32. pantu vai Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, 140. pantu izdevumus pamatojošie dokumenti tiks glabāti līdz 2028. gada 31. decembrim;".

19. Izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.598

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai logotips un LEADER logotips saskaņā ar regulas Nr. 808/2014 3. pielikuma 2. daļas 1. punktu, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda logotips saskaņā ar regulu Nr. 763/2014 un nacionālā identifikācijas zīme ar atsauci
"Nacionālais attīstības plāns 2020"

"

20. Papildināt 6. pielikuma tabulu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Ir konstatēti regulas Nr. 508/2014 10. pantā minētie pārkāpumi Pārkāpumi fiksēti pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, tā izvērtēšanas laikā, visā projekta īstenošanas laikā un vismaz piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas Izslēgšana no atbalsta saņēmēju loka un saņemtā atbalsta 100 % atmaksa saskaņā ar ES tiesību aktiem par EJZF atbalstu"

21. Aizstāt 6. pielikuma tabulas 3.3. apakšpunktā vārdu "piegādātāju" ar vārdu "ražotāju".

22. Izteikt 6. pielikuma 6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3. Netiek sasniegti projektā plānotie rezultatīvie rādītāji un mērķi Finanšu vai fiziskajiem rādītājiem, kā arī projektā plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem nav pieļaujams normatīvajos aktos par atbalsta piešķiršanu konkrētam pasākumam noteiktais samazinājums pēc projekta īstenošanas gada (finanšu korekcijas nepiemēro, ja mērķu nesasniegšanas pamatā ir sociāli ekonomisko vai vides faktoru ietekme, būtiskas pārmaiņas valsts ekonomikas vai vides apstākļos vai force majeure apstākļi, kas nopietni ietekmē attiecīgo mērķu īstenošanu) 100 % jaunajiem uzņēmējiem, ja viena gada laikā pēc projekta apmaksas nav uzsākta saimnieciskā darbība.

Proporcionāls sankcijas aprēķins un finansējuma atprasīšana atbilstoši nostrādātajam laikam un sasniegtajiem rādītājiem.

Uzraudzības perioda pagarināšana"

23. Papildināt noteikumus ar 7., 8. un 9. pielikumu šādā redakcijā:

"7.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.598

Mācību priekšmetu saraksts
lauksaimniecības izglītības atbilstības izvērtēšanai

Nr.
p. k.

Mācību priekšmets

1. Vispārējs
1.1. Agrārā politika
1.2. Agrārā ekonomika
1.3. Agrārpolitika
1.4. Agrārās attiecības, nekustamais īpašums
1.5. Agrofizika
1.6. Agrometeoroloģija
1.7. Agronomija
1.8. Agroserviss
1.9. Agroķīmija
1.10. Augsnes zinātne
1.11. Augsnes zinātne un agroķīmija
1.12. Augu un dzīvnieku bioloģija
1.13. Biznesa plāns lauksaimniecības uzņēmumam
1.14. Ekoloģija
1.15. Ekoloģija un vides aizsardzība
1.16. Ekonomikas teorijas
1.17. Ekosistēmu nozīme lauksaimniecībā
1.18. Ģenētika
1.19. Ģenētika un dārzaugu selekcija
1.20. Ģenētika un selekcija
1.21. Hidroloģija
1.22. Hidrometrija
1.23. Ievads lauksaimniecībā
1.24. Ietekmes uz vidi novērtējums
1.25. Ilgtspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošanas pamatprincipi
1.26. Lauksaimniecības likumdošana
1.27. Lauksaimniecības resursi
1.28. Lauksaimniecības produktu pārstrāde
1.29. Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi
1.30. Lauksaimniecības pamati
1.31. Lauksaimniecības resursu nodrošinājums
1.32. Lauksaimniecības sistēmas
1.33. Lauksaimniecības un lauku politika Latvijā
1.34. Lauksaimniecības produkcijas ražošanas metodes
1.35. Lauksaimniecības uzņēmuma vadīšanas pamati
1.36. Lauksaimniecības zemju pārvaldība
1.37. Lauksaimnieciskā ražošana
1.38. Imunoloģija un hidrobioloģija
1.39. Mikrobioloģija
1.40. Pazemes ūdeņu hidroloģija
1.41. Praktiskā lauku saimniecība
1.42. Ražošanas ekonomika
1.43. Saimniecības iekšējā zemes ierīcība
1.44. Saimniecības teritorijas projektēšana
1.45. Saimniekošanas plāna izstrāde
1.46. Saimniekošanas mācība
1.47. Saimnieciskās darbības analīze
1.48. Tehnikas izmantošanas ekonomika
1.49. Uzņēmējdarbība un vides ekonomika
1.50. Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
1.51. Vides aizsardzība
1.52. Vides apstākļu ietekme uz organismiem
1.53. Vielu un elementu aprite dabā
1.54. Zemes likumdošana
1.55. Zemes ierīcība
1.56. Zemes ierīcības projektēšana
1.57. Zemes pārvaldība
1.58. Zemes pārvaldības pamati
1.59. Zemes politika
2. Tehnika, iekārtas, būves
2.1. Augsnes apstrādes mašīnas
2.2. Graudu pirmapstrādes mašīnas
2.3. Hidrotehniskās būves
2.4. Lauksaimniecības ēkas
2.5. Lauksaimniecības mašīnas
2.6. Lauksaimniecības mehanizācija
2.7. Lauksaimniecības tehnika
2.8. Laukkopības tehnoloģiju projektēšana
2.9. Lopkopības fermas
2.10. Lopkopības mehanizācija
2.11. Mašīnu tehniskā apkalpošana
2.12. Mājdzīvnieku mītņu tehnoloģiskā projektēšana
2.13. Sadalītājmašīnas
2.14. Stiebraugu novākšanas mašīnas
2.15. Tehnikas mācība
2.16. Tehnisko kultūraugu novākšanas mašīnas
2.17. Traktortehnikas mācība
2.18. Spēkrati
2.19. Ūdenskrātuvju projektēšana
3. Augkopība
3.1. Agronomija
3.2. Agronomijas pamati
3.3. Agrobioloģija
3.4. Apstādījumu augu audzēšana
3.5. Audzēšanas metodes
3.6. Augkopība
3.7. Augkopības izmaksu plānošana un grāmatvedība
3.8. Augkopības produkcijas ražošana
3.9. Augkopības produkcijas ražošana, pārstrāde
3.10. Augļaugu stādāmā materiāla kvalitāte
3.11. Augļkopība
3.12. Augkopība, lopkopība, vide
3.13. Augu biotehnoloģija
3.14. Augļu un ogu dārza ierīkošanas pamatprincipi
3.15. Augļu un ogu pārstrāde
3.16. Augsne
3.17. Augsnes apstrāde
3.18. Augsnes mācība un agroķīmija
3.19. Augsnes zinātne
3.20. Augšana un attīstība
3.21. Augu aizsardzība
3.22. Augu fizioloģija
3.23. Augu aizsardzība augļkopībā
3.24. Augu aizsardzība dārzeņkopībā
3.25. Augu aizsardzība krāšņumaugiem
3.26. Augu barošanas pamatprincipi
3.27. Augu un dzīvnieku šūnu bioķīmiskais sastāvs
3.28. Bioloģiskā lauksaimniecība
3.29. Botānika un augu fizioloģija
3.30. Botānika un farmakognozija
3.31. Bioinženierija
3.32. Biotopi, mežs, mitrāji
3.33. Dabisko zālāju raksturojums
3.34. Dārzkopība
3.35. Dārzkopības produkcijas ražošana
3.36. Dārzkopības produkcijas ražošana, pārstrāde
3.37. Dārzaugu selekcija
3.38. Dārzeņkopība
3.39. Dārzeņkopība atklātā laukā
3.40. Dārzeņkopība segtajās platībās
3.41. Dārzeņu audzēšana segtajās platībās
3.42. Dārzeņu bioloģiskās īpatnības un ekoloģiskās prasības
3.43. Ģeoloģija un augsnes zinātne
3.44. Graudaugu audzēšana pārtikai, sēklai
3.45. Kartupeļu audzēšana pārtikai, pārstrādei un sēklai
3.46. Kultūraugu apputeksnēšana
3.47. Kultūraugu audzēšana alternatīvās enerģijas ieguvei
3.48. Kvalitatīva sēklas un stādāmā materiāla ieguve
3.49. Laukkopība
3.50. Laukkopības pamati
3.51. Lauku kultūru audzēšanas tehnoloģijas
3.52. Mazāk izplatītu augļaugu audzēšana
3.53. Meliorācija
3.54. Mēslošana
3.55. Netradicionālā dārzkopība
3.56. Ogulāju audzēšana
3.57. Pākšaugu audzēšanas tehnoloģijas
3.58. Pļavkopība
3.59. Puķkopība
3.60. Selekcijas pamati
3.61. Sēkleņkoku un kauleņkoku audzēšana
3.62. Sēklkopība
3.63. Sēto zālāju ierīkošana un kopšana
3.64. Šķiedraugu un eļļas augu audzēšana
3.65. Šūnas bioloģija
3.66. Vainaga veidošanas pamatprincipi
3.67. Zāles lopbarības vajadzība
3.68. Zālieni
3.69. Zemes meliorācija
3.70. Zemkopība
4. Lopkopība
4.1. Aitkopība
4.2. Aitkopības un kazkopības tautsaimnieciskā nozīme. Situācijas raksturojums Latvijā
4.3. Aitu bioloģiskās īpatnības, produkcijas ieguve un kvalitāte
4.4. Aitu un kazu ēdināšanas pamatprincipi
4.5. Barības līdzekļi
4.6. Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana
4.7. Biškopība
4.8. Biškopības attīstības vēsture
4.9. Bišu saimes sastāvs
4.10. Bišu slimības
4.11. Ciltsdarbs
4.12. Ciltsdarbs zirgkopībā
4.13. Cūkkopība
4.14. Cūku bioloģiskais potenciāls un tā izmantošanas līmenis
4.15. Cūku ēdināšanas pamatprincipi
4.16. Cūku grupas, produktivitāte un tās novērtēšana
4.17. Cūku šķirnes Latvijā
4.18. Cūku turēšanas sistēmas un veidi
4.19. Darbi bišu saimju produktīvajā posmā
4.20. Dzīvnieku bioloģija un ekoloģija
4.21. Dzīvnieku ēdināšana
4.22. Dzīvnieku, vides higiēna
4.23. Dzemdniecība un ginekoloģija
4.24. Dzīvnieku anatomija un fizioloģija
4.25. Dzīvnieku audzēšana
4.26. Dzīvnieku audzēšana un ciltsdarbs
4.27. Dzīvnieku fizioloģija
4.28. Dīķa zivju audzēšanas biotehnoloģijas
4.29. Dīķiem piemērotās zivju sugas
4.30. Dīķsaimniecības veidošana
4.31. Dīķu nozveja, zivju pirmapstrāde
4.32. Dzīvnieku augšana un attīstība
4.33. Entomoloģija
4.34. Fitopatoloģija
4.35. Infekciju slimības
4.36. Gaļas produktivitāte, to ietekmējošie faktori
4.37. Ganāmpulka atjaunošanas plānošana
4.38. Ganāmpulka veselība, reprodukcija
4.39. Ganību ierīkošana, kopšana un mēslošana
4.40. Govju ēdināšanas pamati
4.41. Govju slaukšana un piena pirmapstrāde
4.42. Govkopība
4.43. Govkopības tautsaimnieciskā nozīme, situācijas raksturojums Latvijā
4.44. Kazkopība
4.45. Kazu bioloģiskās īpatnības, produkcijas ieguve un kvalitāte
4.46. Kūtsmēslu izvākšana un uzkrāšana
4.47. Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas pamati
4.48. Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana
4.49. Lauksaimniecības dzīvnieku produktivitāte
4.50. Lauksaimniecības dzīvnieku reprodukcija
4.51. Lielražošanas īpatnības cūkkopībā
4.52. Lielo dzīvnieku ķirurģija
4.53. Lopbarības ražošana
4.54. Lopkopības produktu ražošana
4.55. Lopkopības produkcijas ražošana, pārstrāde
4.56. Lopbarības sagatavošana un izdale
4.57. Lopkopība
4.58. Lopkopības tehnoloģija
4.59. Mazie atgremotājdzīvnieki
4.60. Mājdzīvnieku topogrāfiskā anatomija
4.61. Mājputnu ēdināšanas pamatprincipi un īpatnības
4.62. Mājputnu produktivitāte
4.63. Mājputnu šķirnes
4.64. Metabolisma procesi
4.65. Mikroorganismu metabolisma īpatnības
4.66. Minerālā barošanās
4.67. Mūsdienīgie mājdzīvnieku turēšanas veidi
4.68. Netradicionālās lopkopības nozares
4.69. Piens, tā sastāvs un kvalitāte
4.70. Putnkopība
4.71. Putnkopības tautsaimnieciskā nozīme. Situācijas raksturojums Latvijā
4.72. Siena sagatavošanas tehnoloģija
4.73. Skābbarības sagatavošanas tehnoloģija
4.74. Truškopība
4.75. Veterinārijas pamati
4.76. Zirga vērtēšanas sistēma
4.77. Zirgkopība
4.78. Zirgkopības tautsaimnieciskā nozīme
4.79. Zirgu vispārējais apraksts un zirgu atražošana
4.80. Zooloģija
4.81. Zoohigiēna
5. Prakse
5.1. Tehnoloģiskā mācību prakse (lauksaimniecības inženierzinātne)
5.2. Tehnoloģiskā profesionālā prakse (lauksaimniecības inženierzinātne)
5.3. Inženierdienesta prakse
5.4. Prakses (saistītas ar iepriekš minētajiem mācību priekšmetiem) - līdz 100 stundām

8.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.598

Standartizlaides (SI) vērtības* augkopībā un lopkopībā
saimniecību ekonomiskā lieluma un pieejamo ražošanas resursu aprēķināšanai
**

Nr.
p. k.

Pozīcija (kultūraugs/dzīvnieku vienība)

Standartizlaide (SI), EUR

1. Augkopība 
1.1. Vasaras kvieši, t. sk. ar pasēju

587

1.2. Ziemas kvieši

587

1.3. Rudzi

379

1.4. Mieži

334

1.5. Auzas

246

1.6. Citi graudaugi (griķi, tritikāle, graudaugu mistri u. c.)

273

1.7. Pākšaugi un to mistri

459

1.8. Kartupeļi

2321

1.9. Garšķiedru lini

173

1.10. Eļļas lini

207

1.11. Rapsis, ripsis un pārējie eļļas augi

747

1.12. Ārstniecības augi, garšaugi un nektāraugi

150

1.13. Pārējās tehniskās kultūras (kaņepes, apiņi u. c.)

100

1.14. Lauka dārzeņi

2732

1.15. Lauka dārzeņi specializētajās un neapsildāmajās segtajās platībās

4000

1.16. Dārzeņi segtajās apsildāmajās platībās

40 000

1.17. Zemenes

2732

1.18. Sēnes (norādīt m2)

4

1.19. Ziedi un dekoratīvie augi atklātā laukā

2000

1.20. Ziedi un dekoratīvie augi segtajās platībās

30 000

1.21. Kultūraugi sēklai un stādi

396

1.22. Citas aramzemes kultūras (izņemot lopbarību)

100

1.23. Ābeles

993

1.24. Bumbieres

993

1.25. Ķirši, plūmes, cidonijas

993

1.26. Ogulāji un vīnogas

993

1.27. Ilggadīgo dekoratīvo un augļu koku un krūmu stādi

5000

1.28. Lopbarības saknes un kāposti

585

1.29. Kukurūza lopbarībai

120

1.30. Citas lopbarības kultūras aramzemē

120

1.31. Viengadīgie zālāji aramzemē, t. sk. tauriņzieži

120

1.32. Ilggadīgie zālāji aramzemē

113

1.33. Kultivētās pļavas, ganības

20

1.34. Dabīgās pļavas, ganības

10

1.35. Papuves, par kurām nesaņem subsīdijas

10

2. Lopkopība 
2.1. Jaunlopi, jaunāki par gadu

259

2.2. Buļļi 1-2 gadu vecumā

303

2.3. Teles 1-2 gadu vecumā

164

2.4. Buļļi, vecāki par 2 gadiem

150

2.5. Vaislas teles, vecākas par 2 gadiem

265

2.6. Nobarojamās teles, vecākas par 2 gadiem

265

2.7. Slaucamas govis

1583

2.8. Zīdītājgovis

292

2.9. Aitu mātes

92

2.10. Pārējās aitas

34

2.11. Kazu mātes

230

2.12. Pārējās kazas

20

2.13. Sivēni svarā līdz 20 kg

42

2.14. Nobarojamās cūkas

148

2.15. Sivēnmātes svarā virs 50 kg

780

2.16. Pārējās cūkas

148

2.17. Vistas gaļai, 100 gab.

1088

2.18. Dējējvistas, 100 gab.

1645

2.19. Pīles, zosis, pārējie putni, 100 gab.

1000

2.20. Trušu mātes

106

2.21. Zirgi

230

2.22. Bišu saimes

90

Piezīmes.

1. * Augkopības vai lopkopības ražošanas nozares vienības standartizlaide ir attiecīgā reģiona cenās novērtēta no viena lauksaimniecības kultūras hektāra vai viena mājlopa iegūtās produkcijas vērtība gada laikā. Izmantoti saimniecību uzskaites datu tīkla (SUDAT) standartizlaides dati par 2010. gadu.

2. ** Ja saimniecības rīcībā ir kāda ražošanas resursu lopkopības pozīcija, kas nav minēta šajā pielikumā, Lauku atbalsta dienests sadarbībā ar Zemkopības ministriju izvērtē un nosaka šai pozīcijai atbilstošu standartizlaides lielumu, kuru saimniecība izmanto pieejamo ražošanas resursu aprēķināšanai.

9.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 30.septembra
noteikumiem Nr.598

Tiesību normas, kas attiecināmas uz atbalsta pretendenta izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka

Nr. p.
k.

Personas dalības veids projektu iesniegumu atlasē

Tiesību akts

Tiesību akta norma

Pārbaudes periods mēnešos
(no projekta iesniegšanas dienas)

1.

Pārbaudāmā persona un/vai personālsabiedrības biedrs (ja pārbaudāmā persona ir personālsabiedrība) Krimināllikums 88. pants. Terorisms

36

88.1 pants. Terorisma finansēšana
88.2 pants. Aicinājums uz terorismu un terorisma draudi
88.3 pants. Personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai
177. pants. Krāpšana
177.1 pants. Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā
178. pants. Apdrošināšanas krāpšana
179. pants. Piesavināšanās
195. pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
198. pants. Neatļauta labumu pieņemšana
199. pants. Komerciālā uzpirkšana
218. pants. Izvairīšanās no nodokļiem un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas
320. pants. Kukuļņemšana
321. pants. Kukuļa piesavināšanās
322. pants. Starpniecība kukuļošanā
323. pants. Kukuļdošana
Konkurences likums 11. panta pirmā daļa (tostarp jebkurš no minētās daļas apakšpunktiem), ja par vertikālo vienošanos, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālo karteļa vienošanos kā izslēgšanas pamatu no iepirkuma procedūras Sodu reģistrā ir norādījusi Konkurences padome

12

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 189.2 panta trešā daļa. Par vienas vai vairāku tādu personu (līdz piecām personām) nodarbināšanu, kuras nav tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā

12

41. panta otrā un piektā daļa. Darba līguma nenoslēgšana rakstveidā

12

159.8 panta septītā daļa. Informatīvās deklarācijas par darba ņēmējiem, kura tiek iesniegta par personām, kuras uzsāk darbu, neiesniegšanu nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, ja pārkāpumi konstatēti vienlaikus

2.

Pārbaudāmā persona, pārbaudāmās personas valdes vai padomes loceklis, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pārbaudāmo personu darbībās, kas saistītas ar filiāli Krimināllikums 88. pants. Terorisms

36"

88.1 pants. Terorisma finansēšana
88.2 pants. Aicinājums uz terorismu un terorisma draudi
88.3 pants. Personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai
177. pants. Krāpšana
177.1 pants. Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā
178. pants. Apdrošināšanas krāpšana
179. pants. Piesavināšanās
195. pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
198. pants. Neatļauta labumu pieņemšana
199. pants. Komerciālā uzpirkšana
218. pants. Izvairīšanās no nodokļiem un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas
320. pants. Kukuļņemšana
321. pants. Kukuļa piesavināšanās
322. pants. Starpniecība kukuļošanā
323. pants. Kukuļdošana

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā -
labklājības ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 206Pieņemts: 28.04.2015.Stājas spēkā: 15.05.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 93, 14.05.2015. OP numurs: 2015/93.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
274007
15.05.2015
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)