Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumus Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām".
Ministru kabineta noteikumi Nr.461

Rīgā 2010.gada 18.maijā (prot. Nr.25 33.§)
Izdoti saskaņā ar Darba likuma 40.panta septīto daļu un
Standartizācijas likuma 13. panta otro daļu
(Grozīta ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 794)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošos pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības, Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību, kā arī obligāti piemērojamos profesiju standartus.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 794)

2. Profesiju klasifikators ir sistematizēts profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) saraksts (turpmāk – klasifikators), kas veidots, lai nodrošinātu starptautiskai praksei atbilstošu darbaspēka uzskaiti un salīdzināšanu.

3. Klasifikatorā profesijas klasificētas grupās atbilstoši Starptautiskās Darba organizācijas noteiktiem kodiem, kā arī noteiktas to kvalifikācijas pamatprasības un profesionālās darbības pamatuzdevumi (1.pielikums). Klasifikatorā sagrupēti arī profesiju standarti.

4. Klasifikatora lietošana ir obligāta:

4.1. darba tiesiskajās attiecībās un dienesta attiecībās (izņemot valsts drošības iestādes), personas profesijas (aroda, amata, specialitātes) nosaukumu norādot atbilstoši klasifikatoram;

4.2. informācijas sistēmās, kuras lietojot tiek nodrošināta darbaspēka uzskaitei nepieciešamās informācijas aprite;

4.3. oficiālās statistikas jomā;

4.4. ar darbaspēku saistītu pētījumu veikšanā;

4.5. Starptautiskās Darba organizācijas noteiktai praksei atbilstošas darbaspēka uzskaites un salīdzināšanas nodrošināšanā;

4.6. ārējā ekonomiskajā sadarbībā;

4.7. izglītības programmu satura izstrādei kā pamatdokumentus izmantojot profesiju standartus;

4.8. citās jomās, kur nepieciešams lietot apstiprinātus profesiju nosaukumus.

(Grozīts ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.579; MK 19.02.2013. noteikumiem Nr.99)

5. Labklājības ministrija:

5.1. atbild par klasifikatora aktualizēšanu;

5.2. uztur un nodod citām institūcijām lietošanā klasifikatora elektronisko versiju;

5.3. atbild par klasifikatora elektroniskās versijas atbilstību šiem noteikumiem;

5.4. nodrošina klasifikatora elektroniskās versijas bezmaksas pieejamību vismaz TXT, CSV, XML un XLSX formātā.

(Grozīts ar MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.579)

II. Klasifikatora struktūra

6. Klasifikatoru veido:

6.1. profesijas, kas sagrupētas 10 pamatgrupās atbilstoši Starptautiskās Darba organizācijas noteiktiem kodiem augošā secībā;

6.2. pamatgrupas, kurās profesijas klasificētas apakšgrupās un mazajās grupās, kur apvienotas profesijas ar augstu līdzības pakāpi;

6.3. mazās grupas, kurās profesijas klasificētas atsevišķajās grupās, kur apvienotas atsevišķu darbības jomu atbilstošās profesijas;

6.4. profesiju kvalifikācijas pamatprasības (minimālais izglītības līmenis, teorētisko zināšanu, prasmes un atbildības pakāpe, kas nodrošina darba pamatuzdevumu sekmīgu izpildi), kuras norādītas profesiju mazajā grupā un attiecināmas uz visām tajā iekļautajām atsevišķo grupu profesijām;

6.5. profesiju profesionālās darbības pamatuzdevumi (klasifikācijas grupā ietverto profesiju galveno darba uzdevumu īss apraksts), kas norādīti katrai pamatgrupai un atsevišķajai grupai;

6.6. profesiju standarti, kas sagrupēti pa pieciem profesionālās kvalifikācijas līmeņiem (teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt noteiktai sarežģītības un atbildības pakāpei atbilstošu darbu) (2.pielikums).

(Grozīts ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.579; MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.579)

7. Klasifikatora pamatgrupās ietvertas šādas profesijas:

7.1. pirmā pamatgrupa – profesijas, kuru profesionālās darbības pamatuzdevumi ir saistīti ar valsts politikas izstrādāšanu un formulēšanu, ārējo normatīvo aktu izstrādāšanu, valsts un uzņēmumu politikas un tās īstenošanas pasākumu izpildes organizēšanu;

7.2. otrā pamatgrupa – profesijas, kurās nepieciešams teorētisko un profesionālo zināšanu līmenis dabas, sociālajās un humanitārajās zinātnēs un nepieciešama prasme risināt teorētiskās problēmas. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir esošo zināšanu plaša lietošana un papildināšana, sistemātiska pieredzes apgūšana;

7.3. trešā pamatgrupa – profesijas, kurās nepieciešamas tehniskās zināšanas un pieredze vienā vai vairākās tehnikas, dabas, sociālo vai humanitāro zinātņu nozarēs. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir tehniska rakstura darbu veikšana, īstenojot konceptuālas nostādnes, dažādu darba metožu lietošana atbilstoši minētajām nozarēm;

7.4. ceturtā pamatgrupa – profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas un prasme iegūt un lietot informāciju. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir nodrošināt dokumentu pārvaldību un informācijas pakalpojumus, prast strādāt ar biroja tehniku, izpildīt naudas izmaksas un pieņemšanas operācijas;

7.5. piektā pamatgrupa – profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas un pieredze iedzīvotāju (pasūtītāju, pircēju) apkalpošanā, preču pārdošanā tirgū un veikalos. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir tādu pakalpojumu sniegšana, kuri saistīti ar mājturību, pārtikas produktu piegādi, preču pārdošanu, ceļojumiem, personisko automobiļu apkopi, personu un īpašuma aizsardzību un apdrošināšanu;

7.6. sestā pamatgrupa – profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas un pieredze darbam lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai zivkopībā. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir labības, mājdzīvnieku un zivju audzēšana, meža saglabāšana un izmantošana (atsevišķos gadījumos – lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības produkcijas pārdošana);

7.7. septītā pamatgrupa – profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas, pieredze un prasme, kā arī spēja orientēties darba procesā izmantojamos materiālos, darbarīkos un tehnoloģijā. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir prast izvēlēties izejvielas, materiālus, tehnoloģiju un iekārtas, ražot produkciju, preces, amatniecības (roku darba) izstrādājumus, noteikt ražošanas galaproduktu;

7.8. astotā pamatgrupa – profesijas, kurās nepieciešamas zināšanas un pieredze augsti automatizētu un citu rūpniecisko mašīnu un iekārtu izmantošanā. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir saistīts ar darbu izpildi mašīnbūvē un iekārtu ražošanā, automatizētu rūpnīcu iekārtu vadīšanu un apkalpošanu, iekārtu montāžu;

7.9. devītā pamatgrupa – profesijas, kurās zināšanu līmenis un pieredze ļauj veikt vienkāršus darbus, kas atkārtojas, ar rokas instrumentiem (atsevišķos gadījumos – ar ievērojamu fizisku piepūli), kur nav nepieciešama iniciatīva vai darba izpildes variantu izvēle un apspriešana. Profesionālās darbības pamatuzdevums ir nekvalificētu darbu veikšana (piemēram, būvniecībā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zvejniecībā, rūpniecībā);

7.10. nulles pamatgrupa – profesijas, kuru profesionālās darbības pamatuzdevumi ir saistīti ar aktīvā dienesta (profesionālais dienests, militārais dienests mobilizācijas gadījumā un rezerves karavīru mācības) vai dienesta Zemessardzē (Zemessardzes uzdevumu pildīšana un zemessargu apmācība) pildīšanu.

(Grozīts ar MK 26.07.2011. noteikumiem Nr.579)

8. Strādnieku profesijas klasificētas atbilstoši šādiem principiem:

8.1. ja profesionālās darbības pamatuzdevumi ir saistīti ar roku vai roku un mašīnu darbu un prasa no izpildītāja prasmi izvēlēties lietojamos darba instrumentus, materiālus, darba tehnoloģiju un noteikt galaproduktu, profesija ietverta klasifikatora septītajā pamatgrupā;

8.2. ja profesionālās darbības pamatuzdevumi nav saistīti ar materiālu un instrumentu izvēli, bet to veikšanai labi jāpārzina lietojamā darbmašīna, jābūt pieredzei tās apkalpošanā un normāla darba režīma nodrošināšanā, profesija ietverta klasifikatora astotajā pamatgrupā;

8.3. ja profesionālās darbības pamatuzdevumu izpilde neprasa pieredzi un tie veicami ar rokas instrumentiem un lietojot fizisku spēku, kā arī ja izpildāms nekvalificēts darbs, profesija ietverta klasifikatora devītajā pamatgrupā.

9. Profesijas kodā pirmās četras zīmes (cipari) atbilst Starptautiskās Darba organizācijas noteiktajai starptautiskajai profesiju klasifikācijai un raksturo profesiju klasifikācijas hierarhiju klasifikatora grupās:

9.1. pirmais cipars norāda pamatgrupas kārtas numuru;

9.2. otrais cipars (kopā ar pirmo) norāda apakšgrupas koda numuru;

9.3. trešais cipars (kopā ar pirmajiem diviem) norāda mazās grupas koda numuru;

9.4. ceturtais cipars (kopā ar pirmajiem trim) norāda atsevišķās grupas koda numuru.

10. Profesijas kodā nākamās zīmes (cipari) norāda konkrētas profesijas kārtas numuru klasifikatora atsevišķajā grupā augošā secībā.

III. Klasifikatora lietošana

11. Klasifikatora lietotājam profesijas (aroda, amata, specialitātes) nosaukums jāizvēlas atbilstoši klasifikatorā noteiktiem profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumiem.

(MK 04.03.2014. noteikumu Nr.119 redakcijā)

12. Profesijas nosaukums sastāv no pamatvārda vai pamatvārdiem un tam vai tiem pievienotajiem apzīmējumiem – primārās, sekundārās un terciārās pazīmes, kas raksturo kādu no profesijas īpašībām:

12.1. pamatvārds ir profesijas nosaukums, kas var pilnīgi raksturot profesiju ar vienu vārdu vai atsevišķos gadījumos – diviem vārdiem. Ja profesijas nosaukumā ir vairāki pamatvārdi (rakstīti ar latviešu alfabēta lielajiem burtiem), kas atdalīti ar slīpsvītru, klasifikatora lietotājs atkarībā no uzņēmuma struktūras izvēlas vienu nepieciešamo pamatvārdu vai divus pamatvārdus, kas profesijas nosaukumā atdalīti ar slīpsvītru;

12.2. primārā pazīme parasti ir viens vārds, kas paskaidro pamatvārdu un raksturo profesijas darbības jomu. Primārā pazīme ir norādīta tieši pirms pamatvārda(-iem), kas rakstīts(-i) lielajiem burtiem;

12.3. sekundārā pazīme ir vārds, kas sniedz papildu informāciju par primārās pazīmes nozīmi. Sekundārā pazīme ir nošķirta no primārās pazīmes ar slīpsvītru un norādīta pirms primārās pazīmes;

12.4. terciārā pazīme ir vārds, kas sniedz papildu informāciju par pamatvārda nozīmi. Terciāro pazīmi liek iekavās, un tā nav jānorāda profesijas nosaukumā.

(Grozīts ar MK 14.12.2010. noteikumiem Nr.1116; MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.579)

13. Klasifikatorā pamatā nav norādīti atvasinātie profesiju nosaukumi (piemēram, ar apzīmējumiem "vietnieks", "vecākais", "vadošais", "galvenais", "jaunākais", "pirmais", "otrais", "maiņas", "iecirkņa", "ceha"). Nav norādītas arī profesiju kvalifikācijas kategorijas un klases. Ja attiecīgajai profesijai nav izveidota atvasinātā profesija, klasifikatora lietotājs var brīvi izvēlēties vienu no atvasināto profesiju nosaukumiem un to lietot pēc nepieciešamības, saglabājot pamatnosaukuma kodu:

13.1. apzīmējumu "vietnieks" – attiecīgajiem vadītāju profesiju nosaukumiem;

13.2. apzīmējumu "vecākais", "vadošais", "galvenais" – attiecīgajiem vecāko speciālistu profesiju nosaukumiem;

13.3. apzīmējumu "jaunākais", "pirmais", "otrais", "maiņas", "iecirkņa", "ceha" – attiecīgajiem speciālistu, kalpotāju, darbinieku un strādnieku profesiju nosaukumiem.

14. Klasifikatorā apzīmējums:

14.1. "uzņēmums" ir kopīgs apzīmējums valsts vai pašvaldību iestādei, komersantam, personālsabiedrībai, biedrībai, nodibinājumam vai fondam, reliģiskajai organizācijai, politiskajai partijai vai citam tiesību subjektam, kas nodarbina vismaz vienu darbinieku;

14.2. "pamatdarbības struktūrvienība" attiecināms uz jebkuru šādu struktūrvienību – pārvalde, filiāle, departaments, nodaļa, apakšnodaļa, daļa, sektors, grupa, punkts, iecirknis, cehs, brigāde, posms, vienība, birojs, dienests, postenis, bataljons, vads, rota. Profesijas nosaukumā vārdu "pamatdarbības struktūrvienības" vietā norāda struktūrvienības nosaukumu, kuru izvēlas atkarībā no uzņēmuma pamatdarbības struktūras;

14.3. "atbalsta struktūrvienība" attiecināms uz jebkuru šādu struktūrvienību – pārvalde, filiāle, departaments, nodaļa, apakšnodaļa, daļa, sektors, grupa, punkts, iecirknis, cehs, brigāde, posms, vienība, birojs, dienests, postenis, bataljons, vads, rota. Profesijas nosaukumā vārda "struktūrvienības" vietā norāda struktūrvienības apzīmējumu, kuru izvēlas atkarībā no uzņēmuma struktūras.

(Grozīts ar MK 14.12.2010. noteikumiem Nr.1116; MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.579)

15. Profesiju nosaukumi klasifikatorā un valsts nozīmes informācijas sistēmās ir norādīti galvenokārt vīriešu dzimtē. Ja profesiju pārstāv sieviete, klasifikatora lietotājs profesiju nosaukuma pamatvārdā lieto atbilstošu sieviešu dzimtes galotni.

16. Klasifikatora lietotājam atļauts sīkāk paskaidrot klasifikatorā norādītās profesijas nosaukumu ar apzīmējumiem, kā arī piešķirt tai savu papildu kodu, papildinot to ar kārtas numuru.

IV. Klasifikatora aktualizēšana

17. Klasifikatoru aktualizē pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes gadā. Publisko tiesību subjekti priekšlikumus par klasifikatora aktualizēšanu iesniedz Labklājības ministrijā.

18. Labklājības ministrija katru gadu sagatavo un līdz 1.augustam iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem klasifikatorā, kurā apkopoti priekšlikumi klasifikatora aktualizēšanai, kas iesniegti līdz 1.maijam, bet līdz 30.decembrim – noteikumu projektu par grozījumiem klasifikatorā, kurā apkopoti priekšlikumi klasifikatora aktualizēšanai, kas iesniegti līdz 1.oktobrim.

19. Iesniedzot Labklājības ministrijā priekšlikumus par jaunu profesiju iekļaušanu klasifikatorā, norāda šādu informāciju:

19.1. profesijas nosaukums (ja nepieciešams, pievienojot arī papildu apzīmējumus);

19.2. profesijas nepieciešamības pamatojums (profesijas standarts, amata apraksts, sertifikāts vai cits dokuments);

19.3. profesijas paredzamā vieta klasifikācijas pamatgrupas mazās grupas atsevišķajā grupā;

19.4. profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumu apraksts.

V. Noslēguma jautājumi

20. Atzīt par spēku zaudējušiem:

20.1. Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumus Nr.552 "Noteikumi par Valsts robežsardzes vecākā virsnieka profesijas standartu" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 106.nr.);

20.2. Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumus Nr.125 "Noteikumi par profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 29., 165.nr.; 2008, 18., 124.nr.; 2009, 13., 113., 166.nr.);

20.3. Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumus Nr.551 "Noteikumi par Valsts robežsardzes jaunākā virsnieka profesijas standartu" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 106.nr.).

(MK 26.07.2011. noteikumu Nr.579 redakcijā)

21. Klasifikatora lietotāji četru mēnešu laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās dienas saskaņo profesiju nosaukumus ar noteikumos iekļauto profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) nosaukumiem.

21.1 Šo noteikumu 2. pielikuma 3.57. apakšnodaļa un grozījumi saistībā ar profesijas "5131 01 VIESMĪLIS" nosaukuma precizēšanu šo noteikumu 1. pielikuma V nodaļas "Piektā pamatgrupa "PAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI"" 5131 atsevišķās grupas "VIESMĪĻI" profesiju uzskaitījumā stājas spēkā 2014. gada 1. jūlijā.

(MK 04.03.2014. noteikumu Nr.119 redakcijā)

21.2 Šo noteikumu 2. pielikuma 4.2. apakšnodaļa ir spēkā līdz 2014. gada 30. jūnijam.

(MK 14.01.2014. noteikumu Nr.22 redakcijā)

21.3 Šo noteikumu 2. pielikuma:

21.3 1. 3.9. apakšnodaļa ir spēkā līdz 2014. gada 1. decembrim;

21.3 2. 3.75. apakšnodaļa un grozījumi saistībā ar profesijas "3339 16 Loģistikas DARBINIEKS" nosaukuma precizēšanu šo noteikumu 1. pielikuma III nodaļas "Trešā pamatgrupa "SPECIĀLISTI"" 3339 atsevišķās grupas "CITUR NEKLASIFICĒTI KOMERCPAKALPOJUMU JOMAS SPECIĀLISTI" profesiju uzskaitījumā stājas spēkā 2014. gada 1. decembrī.

(MK 04.03.2014. noteikumu Nr.119 redakcijā)

22. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.jūnijā.

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Labklājības ministrs U.Augulis
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.461

(Pielikums MK 30.09.2014. noteikumu Nr. 579 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr. 24; MK 04.08.2015. noteikumiem Nr. 445; MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 794; MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 503)

Profesiju klasifikators

1. Pirmās pamatgrupas
"1 Vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

1. Šie vadītāji nosaka, formulē valsts politiku, izstrādā normatīvos aktus, pārstāv valsti un rīkojas tās vārdā, uzrauga, kā tiek ievērota valsts politika un normatīvie akti, nosaka uzņēmuma politiku, darbības kārtību un regulējumu, plāno, vada un koordinē uzņēmuma vai tā struktūrvienību darbību un pasākumus.

2. Pamatgrupā "1 Vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt, formulēt valsts un pašvaldību politiku, izstrādāt normatīvos aktus; pārstāvēt valsti, pašvaldību un rīkoties to vārdā, uzraudzīt, kā tiek īstenota valsts politika un ievēroti normatīvie akti; veikt uzdevumus, kas ir kopīgi politiskajām partijām, arodbiedrībām un citām valsts mēroga organizācijām; noteikt uzņēmuma politiku, darbības kārtību un regulējumu; plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma vai tā struktūrvienību darbību un pasākumus; vadīt citus darbiniekus.

3. Pamatgrupas "1 Vadītāji" profesijas klasificētas šādās apakšgrupās:

3.1. apakšgrupa "11 Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji";

3.2. apakšgrupa "12 Administratīvie vadītāji un komercdirektori";

3.3. apakšgrupa "13 Ražošanas un specializēto pakalpojumu jomas vadītāji";

3.4. apakšgrupa "14 Viesmīlības, ēdināšanas, tirdzniecības un citu pakalpojumu jomas vadītāji".

4. Apakšgrupas "11 Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

4.1. mazā grupa "111 Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji";

4.2. mazā grupa "112 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji".

5. Apakšgrupas "12 Administratīvie vadītāji un komercdirektori" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

5.1. mazā grupa "121 Komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji";

5.2. mazā grupa "122 Tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji".

6. Apakšgrupas "13 Ražošanas un specializēto pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

6.1. mazā grupa "131 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ražošanas vadītāji";

6.2. mazā grupa "132 Apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomas vadītāji";

6.3. mazā grupa "133 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji";

6.4. mazā grupa "134 Specializēto pakalpojumu jomas vadītāji".

7. Apakšgrupas "14 Viesmīlības, ēdināšanas, tirdzniecības un citu pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

7.1. mazā grupa "141 Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji";

7.2. mazā grupa "142 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji";

7.3. mazā grupa "143 Citu pakalpojumu jomas vadītāji".

1.1. Mazās grupas
"111 Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji"
klasifikācija

8. Šie likumdevēji nosaka, formulē valsts vai pašvaldību politiku, izstrādā, pieņem un groza likumus, valsts augstākās amatpersonas un vadītāji konsultē Saeimu, valdību, pārrauga, kā tiek īstenota valsts politika un ievēroti normatīvie akti, pārstāv valsti ārzemēs un starpvalstu organizācijās, republikas pilsētas domes, novada domes deputāti nosaka pašvaldību politiku, pieņem lēmumus un saistošos noteikumus, pašvaldību vadītāji veic dažādus jurisdikcijas, administratīvos un ceremoniālos pienākumus, kas izriet no tradīcijām, viņiem paredzētajām tiesībām un funkciju sadales valsts pārvaldē, politisko partiju, arodbiedrību, komercsabiedrību, rūpniecības un tirdzniecības asociāciju, humanitāro, žēlsirdības un sporta biedrību un nodibinājumu vadītāji pārstāv šīs biedrības un nodibinājumus un darbojas to vārdā.

9. Mazās grupas "111 Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

9.1. atsevišķā grupa "1111 Likumdevēji";

9.2. atsevišķā grupa "1112 Valsts augstākās amatpersonas";

9.3. atsevišķā grupa "1114 Biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju amatpersonas".

1.1.1. Atsevišķās grupas
"1111 Likumdevēji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

10. Šie likumdevēji nosaka, formulē valsts politiku, izstrādā, pieņem un groza likumus un citus normatīvos aktus, nosaka republikas pilsētas pašvaldības un novada pašvaldības politiku, pieņem lēmumus un saistošos noteikumus.

11. Atsevišķajā grupā "1111 Likumdevēji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt, formulēt valsts, pašvaldību politiku; izstrādāt, pieņemt un grozīt likumus un citus normatīvos aktus saskaņā ar Satversmi un pastāvošo jurisdikciju; strādāt Saeimas un valdības sēdēs vai Saeimas komisijās; aizstāvēt to vēlētāju intereses, kurus tie pārstāv; dot norādījumus par valsts politikas īstenošanu; nodrošināt konsultatīvo un administratīvo atbalstu Saeimas Prezidija loceklim; vadīt Saeimas Prezidija locekļa biroja darbu; sniegt padomus un konsultācijas Saeimas Prezidija loceklim jautājumos, kuros nepieciešama dziļa noteiktas nozares vai vairāku apakšnozaru darbības pārzināšana; noteikt pašvaldību politiku; piedalīties domes sēdēs un deputātu komitejās; izskatīt jebkuru attiecīgās pašvaldības kompetencē esošu jautājumu; pieņemt lēmumus un saistošos noteikumus, kas ir spēkā konkrētā novadā vai pilsētā; vadīt citus darbiniekus.

12. Atsevišķās grupas "1111 Likumdevēji" profesijas:

12.1. Valsts PREZIDENTS – profesijas kods "1111 01";

12.2. Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1111 02";

12.3. Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS – profesijas kods "1111 03";

12.4. Saeimas SEKRETĀRS – profesijas kods "1111 04";

12.5. Saeimas SEKRETĀRA BIEDRS – profesijas kods "1111 05";

12.6. Saeimas/komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1111 06";

12.7. Saeimas/komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS – profesijas kods "1111 07";

12.8. Saeimas/komisijas SEKRETĀRS – profesijas kods "1111 08";

12.9. Saeimas/frakcijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1111 09";

12.10. Saeimas DEPUTĀTS – profesijas kods "1111 10";

12.11. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

12.12. Saeimas DEPUTĀTA PALĪGS – profesijas kods "1111 12";

12.13. Parlamentārais SEKRETĀRS – profesijas kods "1111 13";

12.14. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

12.15. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

12.16. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

12.17. Ministru PREZIDENTS – profesijas kods "1111 17";

12.18. Ministru PREZIDENTA BIEDRS – profesijas kods "1111 18";

12.19. MINISTRS – profesijas kods "1111 19";

12.20. Īpašu uzdevumu MINISTRS – profesijas kods "1111 20";

12.21. Republikas pilsētas pašvaldības domes DEPUTĀTS – profesijas kods "1111 21";

12.22. Novada pašvaldības domes DEPUTĀTS – profesijas kods "1111 22";

12.23. Republikas pilsētas pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1111 23";

12.24. Republikas pilsētas pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1111 24";

12.25. Novada pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1111 25";

12.26. Novada pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1111 26";

12.27. Saeimas Prezidija locekļa biroja VADĪTĀJS – profesijas kods "1111 27";

12.28. Saeimas Prezidija locekļa PADOMNIEKS – profesijas kods "1111 28".

1.1.2. Atsevišķās grupas
"1112 Valsts augstākās amatpersonas"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

13. Šīs valsts augstākās amatpersonas konsultē Saeimu, valdību, pārrauga, kā tiek īstenota valsts politika un ievēroti normatīvie akti, pārstāv valsti ārzemēs un starpvalstu organizācijās, plāno, vada un koordinē iestādes darbību paredzēto mērķu sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei, īsteno valsts ārpolitiku, veic dažādus jurisdikcijas, administratīvos un ceremoniālos pienākumus, kas izriet no tradīcijām, viņiem paredzētajām tiesībām un funkciju sadales valsts pārvaldē.

14. Atsevišķajā grupā "1112 Valsts augstākās amatpersonas" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– nodrošināt Saeimas Administrācijas darba vadību, plānošanu, stratēģijas izstrādi un īstenošanu; koordinēt darbu starp Saeimas Administrāciju un citām Saeimas struktūrvienībām, kā arī nodrošināt Saeimas budžeta veidošanu un tā izpildi; konsultēt Saeimu, valdību un pašvaldību iestādes; sniegt konsultācijas valsts budžeta sastādīšanā un izpildes nodrošināšanā, normatīvo aktu un to grozījumu sagatavošanā; pārraudzīt, kā valsts iestādēs un institūcijās tiek īstenota valsts politika un ievēroti normatīvie akti; pārstāvēt valsti ārzemēs; pārstāvēt valsti starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās un starpvalstu organizācijās; informēt par Ministru kabineta darbu, Ministru kabineta komitejas un Ministru kabineta sēdēs izskatītajiem jautājumiem, nodrošinot Ministru kabineta komitejā un Ministru kabinetā pieņemto lēmumu skaidrošanu; vadīt Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas organizētās preses konferences; organizēt žurnālistu tikšanās ar Ministru kabineta un Valsts kancelejas amatpersonām; aizstāvēt Latvijas valsts, tās pilsoņu un juridisko personu intereses un tiesības ārvalstīs; koordinēt Latvijas Republikas valsts iestāžu starptautiskos sakarus; informēt ārvalstu oficiālās iestādes un sabiedrību par norisēm Latvijas Republikā; sekot ārvalstu saimnieciskās, politiskās un kultūras dzīves norisēm un informēt par tām Latvijas valsts iestādes un sabiedrību; veicināt Latvijas ekonomiskos un kultūras sakarus ar ārvalstīm; izsniegt ārvalstniekiem Latvijas Republikas vīzas; plānot, vadīt un koordinēt politikas un stratēģijas izstrādāšanu un politisko lēmumu īstenošanu, darba plānu izstrādāšanu un izpildi valsts pārvaldes jomā saskaņā ar augstākās iestādes vai amatpersonas noteikto politiku un stratēģiju, analizēt nozaru politikas un stratēģijas izstrādāšanu; plānot, sadalīt finanšu resursus; veidot valsts robežas apsardzības un kontroles politiku un attīstības stratēģiju; organizēt ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzības uzdevumu izpildi; organizēt brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa izpildi; nodrošināt pamatfunkciju un atbalsta funkciju īstenošanu brīvības atņemšanas soda mērķa sasniegšanai; pieņemt lēmumus, izdot pavēles, rīkojumus; analizēt iestāžu darbības rezultātus un sagatavot priekšlikumus to darbības uzlabošanai; koordinēt sadarbību ar tiesībaizsardzības un citām valsts un pašvaldību iestādēm, starptautiskajām organizācijām noziedzības apkarošanas un sabiedriskās drošības garantēšanas jautājumos; uzraudzīt un kontrolēt valsts varas un pārvaldes institūciju izdoto normatīvo aktu izpildi pakļautībā esošajās iestādēs; normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemt darbā, iecelt amatā un atlaist no darba darbiniekus; izdot administratīvos aktus vai ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus; plānot, vadīt un koordinēt darbību pašvaldībās; iznomāt pašvaldību rīcībā esošo zemi un citus resursus; sadalīt peļņu, kas gūta no pašvaldību īpašuma; izšķirt domstarpības starp iedzīvotājiem; nodrošināt sabiedriskās kārtības un normatīvo aktu ievērošanu; izpildīt formalitātes un ceremoniālos pienākumus iedzīvotāju dzimšanas, laulību, nāves un citos gadījumos; pārstāvēt savas pašvaldības iedzīvotājus augstākās iestādēs; informēt tos par valstī pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un norādījumiem; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

15. Atsevišķās grupas "1112 Valsts augstākās amatpersonas" profesijas:

15.1. Starpvalstu/institūcijas VADĪTĀJS – profesijas kods "1112 01";

15.2. Starpvalstu/institūcijas struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1112 02";

15.3. ĢENERĀLPROKURORS – profesijas kods "1112 03";

15.4. Valsts KONTROLIERIS – profesijas kods "1112 04";

15.5. Augstākās tiesas priekšsēdētājs – profesijas kods "1112 05";

15.6. Satversmes tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1112 06";

15.7. Valsts PREZIDENTA PADOMNIEKS – profesijas kods "1112 07";

15.8. Valsts PREZIDENTA PALĪGS – profesijas kods "1112 08";

15.9. Ministru PREZIDENTA biroja VADĪTĀJS – profesijas kods "1112 09";

15.10. Ministru PREZIDENTA BIEDRA sekretariāta VADĪTĀJS – profesijas kods "1112 10";

15.11. Ministru PREZIDENTA PADOMNIEKS – profesijas kods "1112 11";

15.12. Ministru PREZIDENTA PALĪGS – profesijas kods "1112 12";

15.13. Ministru PREZIDENTA BIEDRA PADOMNIEKS – profesijas kods "1112 13";

15.14. Ministru PREZIDENTA BIEDRA PALĪGS – profesijas kods "1112 14";

15.15. MINISTRA PADOMNIEKS – profesijas kods "1112 15";

15.16. Īpašu uzdevumu MINISTRA sekretariāta VADĪTĀJS – profesijas kods "1112 16";

15.17. Īpašu uzdevumu MINISTRA sekretariāta VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1112 17";

15.18. Latvijas PĀRSTĀVIS starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās – profesijas kods "1112 18";

15.19. Ministra biroja VADĪTĀJS – profesijas kods "1112 19";

15.20. Aizsardzības PADOMNIEKS starptautiskajās organizācijās – profesijas kods "1112 20";

15.21. PĀRSTĀVIS starptautiskajā organizācijā – profesijas kods "1112 21";

15.22. Aizsardzības PADOMNIEKS – profesijas kods "1112 22";

15.23. Valsts SEKRETĀRS – profesijas kods "1112 23";

15.24. Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKS – profesijas kods "1112 24";

15.25. Valsts protokola VADĪTĀJS – profesijas kods "1112 25";

15.26. Valsts protokola VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1112 26";

15.27. Galvenais valsts NOTĀRS – profesijas kods "1112 27";

15.28. Galvenā valsts NOTĀRA VIETNIEKS – profesijas kods "1112 28";

15.29. Iestādes VADĪTĀJS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1112 29";

15.30. Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1112 30";

15.31. Pārvaldes VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1112 31";

15.32. Pārvaldes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1112 32";

15.33. Pulka KOMANDIERIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "1112 33";

15.34. Pulka KOMANDIERA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "1112 34";

15.35. Valsts robežas PILNVAROTAIS – profesijas kods "1112 35";

15.36. Pašvaldības iestādes VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1112 36";

15.37. Pašvaldības iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1112 37";

15.38. Pašvaldības IZPILDDIREKTORS – profesijas kods "1112 38";

15.39. Pašvaldības IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1112 39";

15.40. Komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS (valsts pārvaldes jomā) – profesijas kods "1112 40";

15.41. Komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā) – profesijas kods "1112 41";

15.42. Komisijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā) – profesijas kods "1112 42";

15.43. Komisijas SEKRETĀRS (valsts pārvaldes jomā) – profesijas kods "1112 43";

15.44. TIESĪBSARGS – profesijas kods "1112 44";

15.45. Padomes LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā) – profesijas kods "1112 45";

15.46. Kolēģijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā) – profesijas kods "1112 46";

15.47. Ārkārtējais un pilnvarotais VĒSTNIEKS – profesijas kods "1112 47";

15.48. Speciālo uzdevumu VĒSTNIEKS – profesijas kods "1112 48";

15.49. ĢENERĀLINSPEKTORS (ārlietu jomā) – profesijas kods "1112 49";

15.50. VĒSTNIEKS – profesijas kods "1112 50";

15.51. Pastāvīgais PĀRSTĀVIS (ārlietu jomā) – profesijas kods "1112 59";

15.52. Pilnvarotais LIETVEDIS – profesijas kods "1112 51";

15.53. Pagaidu pilnvarotais LIETVEDIS – profesijas kods "1112 52";

15.54. PADOMNIEKS (ārlietu jomā) – profesijas kods "1112 53";

15.55. Konsulāta VADĪTĀJS – profesijas kods "1112 60";

15.56. ĢENERĀLKONSULS – profesijas kods "1112 54";

15.57. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

15.58. Reģiona attīstības padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1112 56";

15.59. Reģiona attīstības padomes LOCEKLIS – profesijas kods "1112 57";

15.60. Komisijas LOCEKLIS (pašvaldībās) – profesijas kods "1112 58";

15.61. Saeimas Kancelejas DIREKTORS – profesijas kods "1112 61";

15.62. Saeimas Kancelejas DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1112 62";

15.63. Saeimas Administrācijas ĢENERĀLSEKRETĀRS – profesijas kods "1112 63";

15.64. Saeimas Administrācijas IZPILDDIREKTORS – profesijas kods "1112  64".

1.1.3. Atsevišķās grupas
"1114 Biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju amatpersonas"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

16. Šīs biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju amatpersonas nosaka un formulē šo biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju politiku, izstrādā statūtus, kas reglamentē biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un politiskās partijas darbību, pārstāv biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju citās institūcijās.

17. Atsevišķajā grupā "1114 Biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju amatpersonas" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un politiskās partijas politiku, pamatvirzienus, statūtus un noteikumus; aizstāvēt savas biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības un politiskās partijas biedru intereses; veicināt interesi par biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām; plānot un organizēt partijas darbu vēlēšanu kampaņā, rūpēties par savas partijas kandidātu izvirzīšanu vēlēšanās; plānot un organizēt pasākumus partijas biedru izglītošanai un jaunu biedru iesaistīšanai; vadīt citus darbiniekus.

18. Atsevišķās grupas "1114 Biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību un politisko partiju amatpersonas" profesijas:

18.1. Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ IZPILDDIREKTORS – profesijas kods "1114 01";

18.2. Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJA Vietnieks/ PREZIDENTA VIETNIEKS/ VICEPREZIDENTA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA Vietnieks/ ĢENERĀLSEKRETĀRA Vietnieks/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA Vietnieks/ IZPILDDIREKTORA Vietnieks – profesijas kods "1114 02";

18.3. Biedrības vai nodibinājuma valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1114 03";

18.4. Biedrības vai nodibinājuma valdes LOCEKLIS – profesijas kods "1114 04";

18.5. Arodbiedrības VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1114 05";

18.6. Arodbiedrības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ VICEPREZIDENTS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1114 06";

18.7. Arodorganizācijas VADĪTĀJS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1114 07";

18.8. Politiskās partijas VADĪTĀJS/ PREZIDENTS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS – profesijas kods "1114 08";

18.9. Arodorganizācijas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1114 09".

1.2. Mazās grupas
"112 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji"
un atsevišķās grupas
"1120 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

19. Šie rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji vada uzņēmumu, izņemot biedrību un nodibinājumu, kopīgi ar citiem vadītājiem nosaka, formulē uzņēmuma darbības pamatvirzienus, plāno, vada, koordinē struktūrvienību darbu, parasti izveido direktoru padomi, valdi vai vadības grupu, kurai tie sniedz pārskatus par darba rezultātiem.

20. Mazās grupas "112 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji" profesijas klasificētas atsevišķajā grupā "1120 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji".

21. Atsevišķajā grupā "1120 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt vai formulēt uzņēmuma darbības pamatvirzienus; plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma darbu kopumā; noteikt ekonomiskos un tehniskās attīstības rādītājus, konkrētus uzdevumus un konsultēt pakļautos vadītājus; vadīt ikdienas darījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu slēgšana ar piegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām); pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm vai citām valsts varas institūcijām; kontrolēt izdevumus, nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionālu izmantošanu; izvēlēties un apmācīt personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi; analizēt un novērtēt uzņēmuma darbību, tās rezultātus un ziņot par tiem direktoru padomei, vadības grupai un augstākajiem vadītājiem; organizēt operatīvo, grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītā uzņēmuma darbību; slēgt darba koplīgumus un kontrolēt to izpildi; nodrošināt vides aizsardzību; organizēt un vadīt valdes, komisijas un padomes darbu; sagatavot atzinumus, vērtējumus un priekšlikumus; ievērot komercsabiedrības statūtus un personu (dalībnieku) grupas vai to pārstāvošās institūcijas – padomes – sapulces lēmumus; būt lojālam un uzticamam pret komercsabiedrību un tās dalībniekiem; sniegt patiesu un pilnīgu informāciju par savu darbību gan valsts un pašvaldību iestādēm, gan komercsabiedrības dalībniekiem; rīkoties ar vislielāko rūpību, pieņemot lēmumus par komercsabiedrības darbību, tās vadību un pārvaldību; pildīt savus pienākumus, mazinot iespējamos komercdarbības riskus; organizēt un nodrošināt saskaņoto un akceptēto būvprojektu vai citas būvniecības dokumentācijas pārbaudi; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

22. Atsevišķās grupas "1120 Rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji" profesijas:

22.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ ĢENERĀLDIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS/ PREZIDENTS/ VICEPREZIDENTS/ IZPILDDIREKTORS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ PRIEKŠNIEKS/ ĢENERĀLSEKRETĀRS – profesijas kods "1120 01";

22.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS/ PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS/ PREZIDENTA VIETNIEKS/ VICEPREZIDENTA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/ RĪKOTĀJDIREKTORS – profesijas kods "1120 02";

22.3. Tehniskais DIREKTORS – profesijas kods "1120 03";

22.4. KOMERCDIREKTORS – profesijas kods "1120 04";

22.5. Ekonomikas DIREKTORS – profesijas kods "1120 05";

22.6. Ražošanas DIREKTORS – profesijas kods "1120 06";

22.7. Apgādes DIREKTORS – profesijas kods "1120 07";

22.8. Loģistikas DIREKTORS – profesijas kods "1120 08";

22.9. PĀRZINIS – profesijas kods "1120 09";

22.10. Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS/ VADĪTĀJS – profesijas kods "1120 10";

22.11. Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/ VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1120 11";

22.12. Padomes VADĪTĀJS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1120 12";

22.13. Komisijas VADĪTĀJS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1120 13";

22.14. Valdes LOCEKLIS – profesijas kods "1120 14";

22.15. Padomes LOCEKLIS – profesijas kods "1120 15";

22.16. Kolēģijas LOCEKLIS – profesijas kods "1120 16";

22.17. PROKŪRISTS – profesijas kods "1120 17";

22.18. Kapitāldaļu turētāja PĀRSTĀVIS – profesijas kods "1120 18";

22.19. Padomes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1120 19";

22.20. Komisijas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1120 20".

1.3. Mazās grupas
"121 Komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji"
klasifikācija

23. Šie komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu; komercpakalpojumu un administratīvo struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē savu darbību tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

24. Mazās grupas "121 Komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

24.1. atsevišķā grupa "1211 Administratīvie un finanšu vadītāji";

24.2. atsevišķā grupa "1212 Personāla vadītāji";

24.3. atsevišķā grupa "1213 Politikas un plānošanas vadītāji";

24.4. atsevišķā grupa "1219 Citur neklasificēti administratīvie un komercpakalpojumu vadītāji".

1.3.1. Atsevišķās grupas
"1211 Administratīvie un finanšu vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

25. Šie administratīvie un finanšu vadītāji vada personisko vai citu īpašnieku komerciālo pakalpojumu uzņēmumu, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; administratīvo un finanšu struktūrvienību vadītāji tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzņēmuma administratīvās un finanšu operācijas, sniedz atbalstu uzņēmuma pamatdarbības struktūrvienībām.

26. Atsevišķajā grupā "1211 Administratīvie un finanšu vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma politiku komercpakalpojumos; plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma administratīvās un finanšu operācijas; plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; noteikt uzņēmuma nodokļu politiku atbilstoši finansiālajam stāvoklim, sastādīt budžetu un kontrolēt dažādas finanšu operācijas; kontrolēt izdevumus un nodrošināt racionālu resursu izmantošanu; vadīt kvalitātes un risku vadības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu uzņēmumā; vadīt darba un pārvaldes procedūras; organizēt un vadīt stratēģiskās plānošanas un attīstības darbu uzņēmumā; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; nodrošināt visu uzņēmuma struktūrvienību darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, uzņēmuma noteikumiem, rīkojumiem, norādījumiem, instrukcijām; nodrošināt materiālo un naudas vērtību saglabāšanu; nodrošināt klientu apkalpošanu augstā līmenī, klientu iesniegumu izskatīšanu; vadīt un organizēt kancelejas darbu; vadīt un kontrolēt dokumentu pārvaldību un arhīva darbu; ievadīt datus, kontrolēt korespondences izskatīšanas, virzības un izpildes termiņus; organizēt pabeigto dokumentu uzskaiti un nodrošināt to glabāšanu; plānot, organizēt un kontrolēt stenogrammu sagatavošanu, Saeimas sēžu statistikas datu apkopošanu, Saeimas un Ministru kabineta izstrādāto tiesību aktu un citu dokumentu rediģēšanu, arhivēšanu un tulkošanu; koordinēt un kontrolēt izveidoto komisiju sekretāru darbu; organizēt un vadīt konsultāciju sniegšanu un palīdzību uzņēmumiem; nodrošināt juridiskās analīzes, atzinumu (priekšlikumu) sagatavošanu Saeimas Prezidijam un Saeimas komisijām par Saeimai iesniegto likumprojektu un citu tiesību aktu projektu atbilstību juridiskās tehnikas un kodifikācijas prasībām; sniegt konsultācijas Saeimas amatpersonām un struktūrvienībām par Saeimas un Saeimas Prezidija tiesību aktu pieņemšanas procedūru; nodrošināt valsts interešu pārstāvību tiesvedības procesos, tai skaitā Satversmes tiesā, kā arī organizēt normatīvo aktu oficiālo publikāciju uzglabāšanu, uzskaiti un apriti; vadīt citus darbiniekus.

27. Atsevišķās grupas "1211 Administratīvie un finanšu vadītāji" profesijas:

27.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumos) – profesijas kods "1211 01";

27.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (komercpakalpojumos) – profesijas kods "1211 02";

27.3. Finanšu DIREKTORS – profesijas kods "1211 03";

27.4. Galvenais GRĀMATVEDIS – profesijas kods "1211 04";

27.5. Galvenā GRĀMATVEŽA VIETNIEKS – profesijas kods "1211 05";

27.6. Administratīvais DIREKTORS – profesijas kods "1211 06";

27.7. Administratīvā DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211 07";

27.8. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komercpakalpojumos) – profesijas kods "1211 08";

27.9. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komercpakalpojumos) – profesijas kods "1211 09";

27.10. Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211 10";

27.11. Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211 11";

27.12. Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211 12";

27.13. Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211 13";

27.14. Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211 14";

27.15. Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211 15";

27.16. Finanšu un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211 16";

27.17. Finanšu un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211 17";

27.18. Analītiskās struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211 18";

27.19. Analītiskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211 19";

27.20. Juridiskā dienesta VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211 20";

27.21. Juridiskās struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211 21";

27.22. Juridiskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211 22";

27.23. Kreditēšanas struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORs – profesijas kods "1211 23";

27.24. Līzinga struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211 24";

27.25. Darba algas struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1211 25";

27.26. Iekšējā audita struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211 26";

27.27. Iekšējā audita struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211 27";

27.28. Reklamāciju struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1211 28";

27.29. Reklamāciju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1211 29";

27.30. Galvenās kases VADĪTĀJS – profesijas kods "1211 30";

27.31. Starptautiskā norēķinu centra VADĪTĀJS – profesijas kods "1211 31";

27.32. Naudas pārvedumu struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1211 32";

27.33. Pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211 33";

27.34. Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211 34";

27.35. Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211 35";

27.36. Kancelejas VADĪTĀJS/ PĀRVALDNIEKS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211 36";

27.37. Kancelejas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211 37";

27.38. Dokumentu pārvaldības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211 38";

27.39. Dokumentu pārvaldības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211 39";

27.40. Konsultāciju struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211 40";

27.41. Konsultāciju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211 41";

27.42. Kvalitātes un risku vadības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211 42";

27.43. Kvalitātes un risku vadības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211 43";

27.44. Grāmatvedības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211 44";

27.45. Grāmatvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211 45";

27.46. Stratēģiskās plānošanas un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1211 46";

27.47. Stratēģiskās plānošanas un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1211 47";

27.48. Stenogrammu struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1211 48";

27.49. Stenogrammu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1211 49".

1.3.2. Atsevišķās grupas
"1212 Personāla vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

28. Šie personāla vadītāji tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzņēmuma politiku personāla jautājumos.

29. Atsevišķajā grupā "1212 Personāla vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma politiku personāla jautājumos; plānot un organizēt darbinieku pieņemšanu darbā, mācīšanu un paaugstināšanu amatā, noteikt algu struktūru un vadīt pārrunas ar darbiniekiem algu jautājumos, konsultēt darbiniekus u.tml.; kontrolēt darba un vides aizsardzības, veselības aizsardzības un citu programmu izpildi; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; organizēt uzņēmuma darbinieku apbalvojumu, darba izvērtējumu un sodu uzskaiti; veidot, uzturēt un glabāt personāla statistisko un skaitlisko uzskaiti; īstenot pasākumus kvalitātes sistēmas uzturēšanai un pilnveidošanai; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

30. Atsevišķās grupas "1212 Personāla vadītāji" profesijas:

30.1. Personāla DIREKTORS – profesijas kods "1212 01";

30.2. Personālvadības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1212 02";

30.3. Personālvadības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1212 03";

30.4. Personāla struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1212 04";

30.5. Personāla struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1212 05";

30.6. Personāla mācību VADĪTĀJS – profesijas kods "1212 06".

1.3.3. Atsevišķās grupas
"1213 Politikas un plānošanas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

31. Šie politikas un plānošanas vadītāji vada uzņēmuma struktūrvienību, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, sniedz pakalpojumus ārējo sakaru, valsts pārvaldes, ārlietu, nodokļu administrēšanas un muitas, tiesu varas, darbinieku interešu un tiesību aizsardzības, tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

32. Atsevišķajā grupā "1213 Politikas un plānošanas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību valsts pārvaldes jomā, darbinieku interešu un tiesību aizsardzības jomā, tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā un uzņēmuma politikas un politikas plānošanas jomā; plānot, vadīt, koordinēt prokuratūras un prokuratūras pārraudzībā esošo valsts iestāžu finansiālo un saimniecisko darbību; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus dažādu pakalpojumu sniegšanā, piemēram, statistikā, mikroekonomikā, sociālajā plānošanā, naudas uzkrājumu un nodokļu maksāšanas kontrolē, saimnieciskās darbības regulēšanā, kā arī valsts dienesta vadīšanā u.tml.; plānot, vadīt un koordinēt ārlietu dienestu, sociālo grupu darbību; plānot, koordinēt un pārraudzīt ārējo sakaru struktūrvienības darbu; nodrošināt Saeimas sakarus ar citu valstu parlamentiem un starptautiskajām organizācijām; piedalīties Saeimas un citu parlamentu, Saeimas un starptautisko organizāciju sadarbības projektu plānošanā un īstenošanā; nodrošināt Saeimas delegāciju nacionālo sekretāru pienākumu izpildi starptautiskajās parlamentārajās organizācijās; nodrošināt Saeimā un ārvalstīs plānoto diplomātisko vizīšu, kā arī valstiska mēroga starptautisku pasākumu, valsts svētku un atceres pasākumu organizēšanu, nodrošināt to norisi; izstrādāt Saeimas diplomātiskā protokola stratēģiju; piedalīties valsts ārējo sakaru veidošanā; plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt struktūrvienības budžeta tāmi; sagatavot, iesniegt augstākajam vadītājam lēmumu projektus, kas tieši ietekmē iestādes politiku un stratēģiju, sabiedrības un valsts intereses atbilstošā valsts pārvaldes jomā; izdot administratīvos aktus vai ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus; pieņemt struktūrvienības darbu ietekmējošus lēmumus, uzraudzīt un kontrolēt normatīvo aktu izpildi padotībā esošajās iestādēs; izstrādāt priekšlikumus nodokļu (nodevu) administrēšanas, akcīzes preču aprites, nodrošinājuma un uzraudzības, kā arī muitas politikas veidošanai un attīstības stratēģijai; organizēt nodokļu maksātāju uzskaiti, nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā un uz muitas robežas, noziedzīgu nodarījumu un likumpārkāpumu atklāšanu un novēršanu muitas valsts ieņēmumu un muitas jomā; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; nodrošināt prokuratūras iestāžu materiālo apgādi; radoši un inovatīvi plānot un īstenot ārējo sakaru stratēģiju atbilstoši uzņēmuma mērķiem; analizēt, novērtēt un pilnveidot ārējo sakaru jautājumus; saskaņot savu darbību ar uzņēmuma vadītāju, kā arī sadarboties ar citu struktūrvienību vadītājiem; plānot un organizēt uzņēmuma ārējās un iekšējās darbības vides novērošanu, informācijas sniegšanu, pārliecināšanu; veidot un saglabāt uzticēšanos uzņēmuma vadībai, prognozēt un novērst konfliktus, plānot un vadīt uzņēmuma korporatīvā publiskā tēla veidošanu; izmantot sakaru un citas sociālo zinātņu teorijas, analizējot un plānojot uzņēmuma operatīvo un ilglaicīgo saskarsmes mērķu īstenošanu, kā arī pilnveidot praktiskās sakaru metodes; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

33. Atsevišķās grupas "1213 Politikas un plānošanas vadītāji" profesijas:

33.1. Pārvaldes DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā) – profesijas kods "1213 01";

33.2. Pārvaldes DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā) – profesijas kods "1213 02";

33.3. Nozares politikas un politikas plānošanas struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1213 03";

33.4. Nozares politikas un politikas plānošanas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1213 04";

33.5. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā) – profesijas kods "1213 05";

33.6. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā) – profesijas kods "1213 06";

33.7. Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1213 07";

33.8. Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1213 08";

33.9. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (ārlietu jomā) – profesijas kods "1213 09";

33.10. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (ārlietu jomā) – profesijas kods "1213 10";

33.11. Muitas iestādes struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1213 11";

33.12. VIRSUZRAUGS (muitas jomā) – profesijas kods "1213 12";

33.13. VIRSUZRAUGA VIETNIEKS (muitas jomā) – profesijas kods "1213 13";

33.14. Muitas maiņas VADĪTĀJS – profesijas kods "1213 14";

33.15. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā) – profesijas kods "1213 15";

33.16. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā) – profesijas kods "1213 16";

33.17. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sabiedrības pārvaldes jomā) – profesijas kods "1213 17";

33.18. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sabiedrības pārvaldes jomā) – profesijas kods "1213 18";

33.19. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (tiesu varas jomā) – profesijas kods "1213 19";

33.20. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (tiesu varas jomā) – profesijas kods "1213 20";

33.21. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (darbinieku interešu un tiesību aizsardzības jomā) – profesijas kods "1213 21";

33.22. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā) – profesijas kods "1213 22";

33.23. Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1213 23";

33.24. Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1213 24";

33.25. Galvenais valsts INSPEKTORS – profesijas kods "1213 25";

33.26. Valsts INSPEKTORS – profesijas kods "1213 26";

33.27. VirsMEŽZINIS – profesijas kods "1213 27";

33.28. VirsMEŽZIŅA VIETNIEKS – profesijas kods "1213 28";

33.29. Vecākais MEŽZINIS – profesijas kods "1213 31";

33.30. Diplomātiskā protokola struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1213 32";

33.31. Diplomātiskā protokola struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1213 33".

1.3.4. Atsevišķās grupas
"1219 Citur neklasificēti administratīvie un komercpakalpojumu vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

34. Šie vadītāji vada uzņēmumu komercpakalpojumu, komunālo un tiem radniecīgo pakalpojumu jomā, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību komunālo un tiem radniecīgo pakalpojumu jomā, individuālo pakalpojumu, sabiedriskās kārtības un drošības jomā, apsardzes jomā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, piedalās darbības plāna, budžeta, personāla un pārējo resursu plānu sastādīšanā, plāno, vada un koordinē uzņēmuma klientu apkalpošanas un starpbanku operācijas, pasta darba tehnoloģisko procesu mehanizāciju un automatizāciju un pasta pakalpojumus.

35. Atsevišķajā grupā "1219 Citur neklasificētie administratīvie un komercpakalpojumu vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību komunālajos, un tiem radniecīgos pakalpojumos, sabiedriskās kārtības un drošības jomā, apsardzes jomā, darba aizsardzības jomā, poligrāfijas jomā, individuālo pakalpojumu (tai skaitā skaistumkopšanas) jomā un citur neklasificētos komercpakalpojumos; plānot, vadīt, koordinēt, ieviest un kontrolēt pasta darba tehnoloģisko procesu mehanizāciju un automatizāciju; plānot, vadīt un koordinēt darbību tehnisko pakalpojumu nodrošināšanā; plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma klientu apkalpošanas un starpbanku operācijas, pasta pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem; sastādīt struktūrvienības budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un pakalpojumu izpildes termiņu ievērošanu; izstrādāt un nodrošināt uzņēmuma struktūrvienības ar nepieciešamajām instrukcijām, metodiskajiem un normatīvajiem dokumentiem; plānot, vadīt un koordinēt sabiedriskās kārtības un drošības pasākumus; nodrošināt darba kvalitātes pārvaldību; kontrolēt rezultātu atbilstību noteiktajiem mērķiem; organizēt un kontrolēt klientu apkalpošanas pakalpojumu procesus; sagatavot un iesniegt pārskatus par darba gaitu un rezultātiem struktūrvienību un uzņēmuma vadībai; plānot un organizēt objekta darba uzdevumu izpildi, sadalīt darba uzdevumus un kontrolēt to izpildi; koordinēt objektu patrulēšanu; nodrošināt individuālo pakalpojumu uzņēmuma vai tā struktūrvienību (tai skaitā frizētavu un kosmētisko salonu) materiālo apgādi; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

36. Atsevišķās grupas "1219 Citur neklasificētie administratīvie un komercpakalpojumu vadītāji" profesijas:

36.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (komunālajos pakalpojumos) – profesijas kods "1219 01";

36.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (komunālajos pakalpojumos) – profesijas kods "1219 02";

36.3. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komunālajos pakalpojumos) – profesijas kods "1219 03";

36.4. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komunālajos pakalpojumos) – profesijas kods "1219 04";

36.5. Pārvaldes PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā) – profesijas kods "1219 05";

36.6. Pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā) – profesijas kods "1219 06";

36.7. Pamatdarbības struktūrvienības PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā) – profesijas kods "1219 07";

36.8. Pamatdarbības struktūrvienības PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā) – profesijas kods "1219 08";

36.9. Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219 09";

36.10. Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1219 10";

36.11. Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219 11";

36.12. Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1219 12";

36.13. Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219 13";

36.14. Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1219 14";

36.15. Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219 15";

36.16. Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1219 16";

36.17. Valūtu konvertācijas struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219 17";

36.18. Valūtu konvertācijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1219 18";

36.19. Pasta ekspluatācijas struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219 19";

36.20. Darba organizācijas struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219 20";

36.21. Metodiskās struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219 22";

36.22. Pasta tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219 23";

36.23. Starptautisko pasta sūtījumu struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219 24";

36.24. Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219 25";

36.25. Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1219 26";

36.26. Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1219 27";

36.27. Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1219 28";

36.28. Transporta struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1219 29";

36.29. Transporta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1219 30";

36.30. Struktūrvienības VADĪTĀJS (citur neklasificētos komercpakalpojumos) – profesijas kods "1219 31";

36.31. Struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (citur neklasificētos komercpakalpojumos) – profesijas kods "1219 32";

36.32. Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219 33";

36.33. Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1219 34";

36.34. Poligrāfijas struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1219 35";

36.35. Poligrāfijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1219 36";

36.36. MEISTARS (poligrāfijas jomā) – profesijas kods "1219 37";

36.37. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (apsardzes jomā) – profesijas kods "1219 38";

36.38. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (apsardzes jomā) – profesijas kods "1219 39".

1.4. Mazās grupas
"122 Tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji"
klasifikācija

37. Šie tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji plāno, vada un koordinē savu darbību tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

38. Mazās grupas "122 Tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

38.1. atsevišķā grupa "1221 Tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji";

38.2. atsevišķā grupa "1222 Reklāmas un sabiedrisko attiecību jomas vadītāji";

38.3. atsevišķā grupa "1223 Pētniecības un attīstības jomas vadītāji".

1.4.1. Atsevišķās grupas
"1221 Tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

39. Šie tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzņēmuma pirkšanas un pārdošanas operācijas.

40. Atsevišķajā grupā "1221 Tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma pirkšanas un pārdošanas operācijas; plānot un organizēt speciālas pirkšanas un pārdošanas programmas; noteikt cenas, diskonta līmeni un piegādes termiņus, pārdošanas paplašināšanas budžetus, pārdošanas metodes, speciālus stimulus un kampaņas; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

41. Atsevišķās grupas "1221 Tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji" profesijas:

41.1. Tirdzniecības DIREKTORS – profesijas kods "1221 01";

41.2. Tirgvedības DIREKTORS – profesijas kods "1221 02";

41.3. Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1221 03";

41.4. Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1221 04";

41.5. Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1221 05";

41.6. Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1221 06";

41.7. Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1221 07";

41.8. Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1221 08".

1.4.2. Atsevišķās grupas
"1222 Reklāmas un sabiedrisko attiecību jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

42. Šie vadītāji tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties un sadarbojoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzņēmuma darbību reklāmas, sabiedrisko attiecību un informācijas jautājumos.

43. Atsevišķajā grupā "1222 Reklāmas un sabiedrisko attiecību jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma darbību reklāmas un sabiedrisko attiecību jautājumos; slēgt līgumus ar laikrakstu redakciju, radio un televīzijas, sporta un kultūras organizāciju un reklāmas aģentūru amatpersonām ar reklāmu saistītos jautājumos; plānot un vadīt informatīvās programmas likumdevēju, preses un plašākās sabiedrības daļas informēšanai par uzņēmuma plāniem, sasniegumiem vai iecerēm; plānot un vadīt darbību investīciju palielināšanai izglītības, humanitāro un citu bezpeļņas iestāžu vajadzībām; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darījumu un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

44. Atsevišķās grupas "1222 Reklāmas un sabiedrisko attiecību jomas vadītāji" profesijas:

44.1. Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1222 01";

44.2. Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1222 02";

44.3. Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1222 03";

44.4. Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1222 04".

1.4.3. Atsevišķās grupas
"1223 Pētniecības un attīstības jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

45. Šie vadītāji tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzņēmuma zinātnisko darbību un attīstību.

46. Atsevišķajā grupā "1223 Pētniecības un attīstības jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt un koordinēt savu vai no citām zinātniskām organizācijām patentēto zinātnisko darbību un uzņēmuma attīstību; izstrādāt jaunus vai uzlabot esošos tehnoloģiskos procesus un produkciju vai pilnveidot izejvielu izmantošanu; plānot uzņēmuma zinātnes un attīstības programmu, sīki aprakstot mērķus un budžeta izdevumus; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darījumu un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

47. Atsevišķās grupas "1223 Pētniecības un attīstības jomas vadītāji" profesijas:

47.1. Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1223 01";

47.2. Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1223 02";

47.3. Laboratorijas VADĪTĀJS – profesijas kods "1223 03".

1.5. Mazās grupas
"131 Ražošanas un specializēto pakalpojumu jomas vadītāji"
klasifikācija

48. Šie vadītāji vada personiskas vai cita īpašnieka lauku saimniecības (fermas) vai komercdarījumus, kas saistīti ar medībām, mežkopību vai zvejošanu, un sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, lauku saimniecībās, mežsaimniecībās un zivsaimniecībās plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

49. Mazās grupas "131 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības ražošanas vadītāji" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

49.1. atsevišķā grupa "1311 Lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas vadītāji";

49.2. atsevišķā grupa "1312 Akvakultūras un zivsaimniecības ražošanas vadītāji".

1.5.1. Atsevišķās grupas
"1311 Lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

50. Šie vadītāji vada personiskas vai cita īpašnieka lauku saimniecības (fermas) vai komercdarījumus, kas saistīti ar medībām vai mežkopību, un sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, lauku saimniecībās, mežsaimniecībās un medību saimniecībās plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību preču ražošanā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

51. Atsevišķajā grupā "1311 Lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt lauksaimniecības un mežsaimniecības darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izmantošanu, kā arī darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību preču ražošanas jomā; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi; plānot un vadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

52. Atsevišķās grupas "1311 Lauksaimniecības un mežsaimniecības ražošanas vadītāji" profesijas:

52.1. Lauksaimniecības uzņēmuma VADĪTĀJS – profesijas kods "1311 01";

52.2. Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (lauksaimniecībā) – profesijas kods "1311 02";

52.3. Saimniecības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (mežsaimniecībā) – profesijas kods "1311 03";

52.4. Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (mežsaimniecībā) – profesijas kods "1311 04";

52.5. Saimniecības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (medību saimniecībā) – profesijas kods "1311 05";

52.6. Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (medību saimniecībā) – profesijas kods "1311 06";

52.7. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (lauksaimniecībā) – profesijas kods "1311 07";

52.8. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (lauksaimniecībā) – profesijas kods "1311 08";

52.9. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (mežsaimniecībā) – profesijas kods "1311 09";

52.10. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (mežsaimniecībā) – profesijas kods "1311 10";

52.11. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (medību saimniecībā) – profesijas kods "1311 11";

52.12. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (medību saimniecībā) – profesijas kods "1311 12";

52.13. Mežizstrādes MEISTARS – profesijas kods "1311 17".

1.5.2. Atsevišķās grupas
"1312 Akvakultūras un zivsaimniecības ražošanas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

53. Šie vadītāji vada personiskas vai cita īpašnieka lauku saimniecības (fermas) vai komercdarījumus, kas saistīti ar zvejošanu, un sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, zivsaimniecībās plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību preču ražošanā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

54. Atsevišķajā grupā "1312 Akvakultūras un zivsaimniecības ražošanas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt zivsaimniecības darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izmantošanu, kā arī darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību preču ražošanas jomā; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi; plānot un vadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

55. Atsevišķās grupas "1312 Akvakultūras un zivsaimniecības ražošanas vadītāji" profesijas:

55.1. Saimniecības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (zivsaimniecībā) – profesijas kods "1312 01";

55.2. Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (zivsaimniecībā) – profesijas kods "1312 02";

55.3. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (zivsaimniecībā) – profesijas kods "1312 03";

55.4. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (zivsaimniecībā) – profesijas kods "1312 04".

1.6. Mazās grupas
"132 Apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomas vadītāji"
klasifikācija

56. Šie vadītāji apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumus, pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

57. Mazās grupas "132 Apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomas vadītāji" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

57.1. atsevišķā grupa "1321 Apstrādes rūpniecības jomas vadītāji";

57.2. atsevišķā grupa "1322 Ieguves rūpniecības jomas vadītāji";

57.3. atsevišķā grupa "1323 Būvniecības jomas vadītāji";

57.4. atsevišķā grupa "1324 Transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales, loģistikas un tām radniecīgu jomu vadītāji".

1.6.1. Atsevišķās grupas
"1321 Apstrādes rūpniecības jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

58. Šie vadītāji apstrādes rūpniecībā vada personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu gaitu, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, pamatdarbības struktūrvienību vadītāji apstrādes rūpniecībā plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību preču ražošanas jomā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

59. Atsevišķajā grupā "1321 Apstrādes rūpniecības jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt apstrādes rūpniecības uzņēmuma darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību preču ražošanas jomā, elektrības ražošanā, gāzes un ūdens ieguvē un sadalē; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi; plānot un vadīt ikdienas ražošanas darbību; plānot un vadīt poligrāfijas jomas uzņēmumu darbu; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; apsekot teritorijas, kurās plānots ierīkot apgaismojumu; organizēt un izstrādāt tehnisko dokumentāciju; sekot esošā apgaismojuma tīkla stāvoklim, novērtēt tā nolietojumu un pieņemt lēmumus par atjaunošanas nepieciešamību; veikt nepieciešamo materiālu patēriņa apjoma un veidu savlaicīgu plānošanu, pasūtīšanu sagādes dienestam un piegādi darba objektā; plānot un organizēt pakļauto brigāžu darbu, kā arī gatavot atskaites par paveikto darba apjomu; vadīt citus darbiniekus.

60. Atsevišķās grupas "1321 Apstrādes rūpniecības jomas vadītāji" profesijas:

60.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS (apstrādes rūpniecībā) – profesijas kods "1321 01";

60.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (apstrādes rūpniecībā) – profesijas kods "1321 02";

60.3. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (apstrādes rūpniecībā) – profesijas kods "1321 03";

60.4. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (apstrādes rūpniecībā) – profesijas kods "1321 04";

60.5. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (enerģētikā) – profesijas kods "1321 05";

60.6. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (enerģētikā) – profesijas kods "1321 06";

60.7. Ražošanas maiņas VADĪTĀJS – profesijas kods "1321 07";

60.8. Vecākais MEISTARS (enerģētikā) – profesijas kods "1321 08";

60.9. MEISTARS (enerģētikā) – profesijas kods "1321 09";

60.10. Vecākais MEISTARS (apstrādes rūpniecībā) – profesijas kods "1321 10";

60.11. MEISTARS (apstrādes rūpniecībā) – profesijas kods "1321 11";

60.12. MEISTARS (elektrotehnikā) – profesijas kods "1321 12";

60.13. Darbu VADĪTĀJS (kuģu remontā) – profesijas kods "1321 13";

60.14. Būvdarbu VADĪTĀJS (kuģu būvē) – profesijas kods "1321 14";

60.15. Maiņas MEISTARS (pārtikas rūpniecībā) – profesijas kods "1321 15";

60.16. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (poligrāfijas jomā) – profesijas kods "1321 16";

60.17. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (poligrāfijas jomā) – profesijas kods "1321 17".

1.6.2. Atsevišķās grupas
"1322 Ieguves rūpniecības jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

61. Šie vadītāji ieguves rūpniecībā vada personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu gaitu, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, pamatdarbības struktūrvienību vadītāji ieguves rūpniecībā plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību preču ražošanas jomā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

62. Atsevišķajā grupā "1322 Ieguves rūpniecības jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt ieguves rūpniecības uzņēmuma darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību preču ražošanas jomā vai cieto minerālu ieguvē apakšzemes un virszemes raktuvēs un karjeros; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi; plānot un vadīt ikdienas ražošanas darbību; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; apsekot teritorijas, kurās plānots ierīkot apgaismojumu; organizēt un izstrādāt tehnisko dokumentāciju; sekot esošā apgaismojuma tīkla stāvoklim, novērtēt tā nolietojumu un pieņemt lēmumus par atjaunošanas nepieciešamību; veikt nepieciešamo materiālu patēriņa apjoma un veidu savlaicīgu plānošanu, pasūtīšanu sagādes dienestam un piegādi darba objektā; plānot un organizēt pakļauto brigāžu darbu, kā arī gatavot pārskatus par paveikto darba apjomu; vadīt citus darbiniekus.

63. Atsevišķās grupas "1322 Ieguves rūpniecības jomas vadītāji" profesijas:

63.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS (ieguves rūpniecībā) – profesijas kods "1322 01";

63.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (ieguves rūpniecībā) – profesijas kods "1322 02";

63.3. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (ieguves rūpniecībā) – profesijas kods "1322 03";

63.4. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (ieguves rūpniecībā) – profesijas kods "1322 04".

1.6.3. Atsevišķās grupas
"1323 Būvniecības jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

64. Šie vadītāji būvniecībā vada personisko vai cita īpašnieka būvniecības uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu gaitu, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, pamatdarbības struktūrvienību vadītāji būvniecībā plāno, vada un koordinē būvniecības uzņēmuma pamatdarbību tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

65. Atsevišķajā grupā "1323 Būvniecības jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt būvniecības uzņēmuma darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt būvniecības darbus; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un ražošanas normu izpildi; plānot konkrētu būvobjektu īstenošanu, pamatojoties uz projekta dokumentāciju, būvobjekta īstenošanas nosacījumiem; plānot un vadīt ikdienas ražošanu; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veicot administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

66. Atsevišķās grupas "1323 Būvniecības jomas vadītāji" profesijas:

66.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS (būvniecībā) – profesijas kods "1323 01";

66.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (būvniecībā) – profesijas kods "1323 02";

66.3. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (būvniecībā) – profesijas kods "1323 03";

66.4. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (būvniecībā) – profesijas kods "1323 04";

66.5. Būvdarbu VADĪTĀJS – profesijas kods "1323 05";

66.6. BūvMEISTARS (būvniecībā) – profesijas kods "1323 06";

66.7. Inženierkomunikāciju būvdarbu VADĪTĀJS – profesijas kods "1323 07".

1.6.4. Atsevišķās grupas
"1324 Transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales, loģistikas un tām radniecīgu jomu vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

67. Šie vadītāji vada personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu transporta, sakaru, noliktavu jomā, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību; transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales un loģistikas pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību svarīgu pakalpojumu sniegšanā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

68. Atsevišķajā grupā "1324 Transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales, loģistikas un tām radniecīgu jomu vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales un loģistikas jomas uzņēmuma darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; organizēt un kontrolēt pasažieru un kravu autopārvadājumus, kravas iekraušanas un izkraušanas darbus; vadīt tiesību normām atbilstošu līgumu (īpaši saistībā ar pārvadājumu veikšanas nosacījumiem) sagatavošanu un noslēgšanu; izvērtēt otras līgumslēdzējpuses prasības; sekot, lai tiktu ievērots normatīvajos aktos noteiktais transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas režīms; sastādīt transportlīdzekļu periodiskās tehniskās apkopes plānus, instrukcijas; sadalīt darba uzdevumus; nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu kravu iekraušanas un izkraušanas vietās un pārvadājuma laikā; organizēt darbinieku apmācību atbilstoši viņu atbildībai un pienākumiem; plānot, vadīt un koordinēt darbību sagādes, uzglabāšanas un sadales, kā arī loģistikas jautājumos; pārraudzīt loģistikas pakalpojumu kvalitāti; noteikt loģistikas procesu politiku uzņēmumā; veikt vispārēju uzraudzību pār piegādātāju darbības kvalitāti un veidot sadarbības politiku ar piegādātājiem un preču un pakalpojumu pircējiem; nodrošināt uzņēmuma loģistikas izmaksu līmeņa kontroli un analīzi, īstenot optimizācijas vadību; kopā ar uzņēmuma vadību, tirgvedības, iepirkumu vai pārdošanas speciālistiem veidot uzņēmuma krājumu vadības stratēģiju; stratēģiskajā līmenī atbildēt par preču un pakalpojumu sadales kanālu un piegāžu ķēžu izveidošanu, iekļaujot noliktavu izvietojumu un transportēšanas veidu un to kombināciju izvēli, izmaksu optimizāciju; nodrošināt un pārvaldīt starptautiskos jūras, gaisa, sauszemes vai multimodālus kravu pārvadājumus, kā arī dzelzceļa pasažieru pārvadājumus; pasažieru pārvadājumos nodrošināt pasažieru plūsmu analīzes un izmaksu līmeņa vadību; ja nepieciešams, īstenot plūsmu optimizāciju; sadarbībā ar kvalitātes vadības speciālistiem kontrolēt pasažieru apmierinātības līmeni; atbilstoši pasažieru plūsmām noteikt maršrutu plānošanas metodoloģiju; nodrošināt pasažieru pārvadājumu regularitāti un pietiekamību; noslēgt pirkuma līgumus ar piegādātājiem, vienoties par cenām un preču kvalitāti; plānot un rīkot inventarizācijas; kārtot ar materiālo vērtību sagādi un sadali saistītus jautājumus, orientējoties uz ieņēmumu palielināšanu un preču krājumu samazināšanu, kā arī attiecīgo izmaksu samazināšanu; organizēt drošu kuģu satiksmi visā ostas akvatorijā; veikt drošības kontroli; uzraudzīt navigācijas līdzekļu, loču dienesta, ostas kontroles dienesta un kuģošanas atbalsta dienesta darbību; izstrādāt kuģu manevrēšanas shēmas; kontrolēt ostas kuģu ceļu atbilstību projektētajiem dziļumiem un nodrošināt to savlaicīgu padziļināšanu, nodrošināt ostas akvatorijas dziļuma kontroli un nodrošināt navigācijas līdzekļu darbību ostā un noteiktās vietās jūrā un piekrastē; nodrošināt kuģu žurnālu reģistrāciju; organizēt un vadīt ostā notikušo avāriju seku likvidācijas darbus un cilvēku glābšanas darbus; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību svarīgu pakalpojumu sniegšanā; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un pakalpojumu plānu izpildi; plānot un vadīt ikdienas darījumus pakalpojumu jomā; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

69. Atsevišķās grupas "1324 Transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales, loģistikas un tām radniecīgu jomu vadītāji" profesijas:

69.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (transportā) – profesijas kods "1324 01";

69.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (transportā) – profesijas kods "1324 02";

69.3. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (sakaros) – profesijas kods "1324 03";

69.4. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (sakaros) – profesijas kods "1324 04";

69.5. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (noliktavās) – profesijas kods "1324 05";

69.6. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (noliktavās) – profesijas kods "1324 06";

69.7. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (transportā) – profesijas kods "1324 07";

69.8. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (transportā) – profesijas kods "1324 08";

69.9. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sakaros) – profesijas kods "1324 09";

69.10. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (sakaros) – profesijas kods "1324 10";

69.11. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (noliktavās) – profesijas kods "1324 11";

69.12. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (noliktavās) – profesijas kods "1324 12";

69.13. Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1324 13";

69.14. Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1324 14";

69.15. Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1324 15";

69.16. Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1324 16";

69.17. Ceļu distances PRIEKŠNIEKS (transportā) – profesijas kods "1324 17";

69.18. Ceļu distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā) – profesijas kods "1324 18";

69.19. Vilciena priekšnieks – profesijas kods "1324 19";

69.20. Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1324 20";

69.21. Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1324 21";

69.22. Lokomotīvju/ vagonu depo PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1324 22";

69.23. Lokomotīvju/ vagonu depo PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1324 23";

69.24. Filiāles DIREKTORS – profesijas kods "1324 24";

69.25. Filiāles DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1324 25";

69.26. Pastmarku bāzes VADĪTĀJS – profesijas kods "1324 26";

69.27. Pastmarku bāzes VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1324 27";

69.28. Iecirkņa PRIEKŠNIEKS (transportā un sakaros) – profesijas kods "1324 28";

69.29. Iecirkņa PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā un sakaros) – profesijas kods "1324 29";

69.30. Ceha PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1324 30";

69.31. Ceha PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1324 31";

69.32. Ostas KAPTEINIS – profesijas kods "1324 32";

69.33. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (dzelzceļā) – profesijas kods "1324 33";

69.34. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (dzelzceļā) – profesijas kods "1324 34";

69.35. Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1324 35";

69.36. Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1324 36";

69.37. Sadales struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1324 37";

69.38. Sadales struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1324 38";

69.39. Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1324 39";

69.40. Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1324 40";

69.41. Vecākais MEISTARS (transportā) – profesijas kods "1324 41";

69.42. MEISTARS (transportā) – profesijas kods "1324 42";

69.43. Ostas KAPTEIŅA VIETNIEKS – profesijas kods "1324 43".

1.7. Mazās grupas
"133 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji" un atsevišķās grupas
"1330 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji" nodarbinātības apraksts un klasifikācija

70. Šie vadītāji informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu, struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē savu darbību uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

71. Mazās grupas "133 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji" profesijas klasificētas atsevišķajā grupā "1330 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji".

72. Atsevišķajā grupā "1330 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izzināt no informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) lietotājiem un augstākstāvošiem vadītājiem nepieciešamās vajadzības; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jomā; slēgt darījumus ar piegādātājiem un citiem uzņēmumiem; vadīt un organizēt IKT ierīkošanu un tās lietotāju apmācību; vadīt IKT darbību, analizējot darba plūsmu, nosakot prioritātes, izstrādājot standartus un nosakot termiņus; pārraudzīt IKT drošības sistēmas; novērtēt uzņēmuma tehnoloģiju izmantošanu un ieteikt uzlabojumus (piemēram, aparatūras un programmatūras atjaunināšana); noteikt nepieciešamos resursus un kontrolēt to izlietojumu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus par vadītā uzņēmuma darbību īpašniekiem, ja tādi ir; pieņemt darbiniekus darbā, tos apmācīt un vadīt; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; vadīt ikdienas darījumus, veikt operatīvos darba un administratīvos pienākumus; uzturēt sakarus ar citu struktūrvienību vadītājiem; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; izstrādāt informācijas drošības pārvaldības sistēmas arhitektūru; izstrādāt informācijas drošības pārvaldības īstermiņa un ilgtermiņa plānus un nodrošināt to īstenošanas un ieviešanas uzraudzību; veikt valsts informācijas sistēmu drošības pārvaldības funkcijas, īstenojot valsts informācijas sistēmu drošības pārvaldību saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, kuri regulē valsts informācijas sistēmu jomu; vadīt un konsultēt darbiniekus, kuri iesaistīti drošības pārvaldībā; nodrošināt drošības pārvaldības sistēmas atbilstību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī nozares starptautiskajiem normatīvajiem aktiem; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

73. Atsevišķās grupas "1330 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji" profesijas:

73.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā) – profesijas kods "1330 01";

73.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā) – profesijas kods "1330 02";

73.3. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā) – profesijas kods "1330 03";

73.4. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā) – profesijas kods "1330 04";

73.5. Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1330 05";

73.6. Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1330 06";

73.7. Elektronisko sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1330 07";

73.8. Elektronisko sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1330 08";

73.9. Informācijas drošības VADĪTĀJS – profesijas kods "1330 09";

73.10. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (informācijas jomā) – profesijas kods "1330 10";

73.11. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (informācijas jomā) – profesijas kods "1330 11".

1.8. Mazās grupas
"134 Specializēto pakalpojumu jomas vadītāji"
klasifikācija

74. Šie vadītāji specializēto sociālo pakalpojumu jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu, struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

75. Mazās grupas "134 Specializēto pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

75.1. atsevišķā grupa "1341 Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji";

75.2. atsevišķā grupa "1342 Veselības aprūpes pakalpojumu jomas vadītāji";

75.3. atsevišķā grupa "1343 Pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji";

75.4. atsevišķā grupa "1344 Sociālās labklājības jomas vadītāji";

75.5. atsevišķā grupa "1345 Izglītības jomas vadītāji";

75.6. atsevišķā grupa "1346 Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas vadītāji";

75.7. atsevišķā grupa "1349 Citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas vadītāji".

1.8.1. Atsevišķās grupas
"1341 Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

76. Šie vadītāji bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomā plāno, vada, koordinē un novērtē, kā tiek nodrošināti bērnu aprūpes pakalpojumi (pirmsskolas bērnu iestādēs, brīvā laika pavadīšanas iestādēs, dienas aprūpes centros u.c. sociālās aprūpes institūcijās), vada nelielu personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, organizē un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, struktūrvienību vadītāji sniedz bērnu aprūpes pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

77. Atsevišķajā grupā "1341 Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu uzņēmuma darbības stratēģiju (programmu) bērnu fiziskai, psiholoģiskai, sociālai, emocionālai un intelektuālai attīstībai, nodrošināt tās izpildi; uzņemties atbildību par budžeta izstrādi, saistību izpildi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu un profesionālo izaugsmi; pārraudzīt un koordinēt tiesību aktu ievērošanu sociālās drošības un bērnu tiesību aizsardzības jomā bērnu aprūpes iestādēs; pārraudzīt un koordinēt iestādes ikdienas darbus; organizēt bērniem, personālam un apmeklētājiem piemērotu vidi (telpu iekārtojumu, aprīkojumu, iestādes teritoriju u.c.); sadarbībā ar iestādes speciālistiem pārraudzīt bērnu attīstību dinamikā, apspriežot to ar bērna vecākiem vai aizbildņiem; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus naudas uzkrājumu un nodokļu maksāšanas kontrolē, saimnieciskās darbības regulēšanā u.tml.; sniegt pārskatus, tai skaitā statistikas pārskatus, un ziņojumus par iestādes darbību; veikt citus administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

78. Atsevišķās grupas "1341 Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas:

78.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) – profesijas kods "1341 01";

78.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) – profesijas kods "1341 02";

78.3. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) – profesijas kods "1341 03";

78.4. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) – profesijas kods "1341 04".

1.8.2. Atsevišķās grupas
"1342 Veselības aprūpes pakalpojumu jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

79. Šie vadītāji plāno, vada un koordinē veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs.

80. Atsevišķajā grupā "1342 Veselības aprūpes pakalpojumu jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– nodrošināt veselības aprūpes uzņēmuma, struktūrvienības vai pakalpojuma attīstību un vadību; vadīt, plānot, pārraudzīt un novērtēt medicīniskā, aprūpes, tehniskā u.c. personāla darbu; kontrolēt administratīvās darbības, piemēram, budžeta plānošanu, preču un pakalpojumu iepirkšanu; konsultēt valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjus par pasākumiem veselības un sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai; pārstāvēt uzņēmumu; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

81. Atsevišķās grupas "1342 Veselības aprūpes pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas:

81.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (veselības aprūpes jomā) – profesijas kods "1342 01";

81.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (veselības aprūpes jomā) – profesijas kods "1342 02";

81.3. Veselības aprūpes vadības ĀRSTS – profesijas kods "1342 03";

81.4. Veselības aprūpes VADĪTĀJS – profesijas kods "1342 04";

81.5. Galvenā medicīnas MĀSA – profesijas kods "1342 05";

81.6. Galvenā VECMĀTE – profesijas kods "1342 06".

1.8.3. Atsevišķās grupas
"1343 Pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

82. Šie vadītāji pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā plāno, vada, koordinē un novērtē institucionālos un alternatīvos sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām un ģimenēm, kurām tie nepieciešami, vada nelielu personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, organizē un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, struktūrvienību vadītāji sniedz pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

83. Atsevišķajā grupā "1343 Pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas uzņēmuma darbības stratēģiju (programmu) visaptverošu pakalpojumu nodrošināšanā pilngadīgām personām; nodrošināt programmu izstrādi, ieviešanu un uzraudzību; plānot iestādes budžetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu un apmācību; vadīt, uzraudzīt un novērtēt iestādes personāla darbu (sociālā darba speciālistu, aprūpētāju, tehniskā u.c. personāla); organizēt tiesību aktos noteikto prasību ievērošanu un, ja nepieciešams, izstrādāt, ieviest un novērtēt iestādes darbam vajadzīgos standartus un procedūras; izstrādāt struktūrvienību mērķus un darbības novērtēšanas kritērijus; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus dažādu pakalpojumu (kopšanas pakalpojumu, tehnisko pakalpojumu, garīdznieka pakalpojumu, sociālās aprūpes u.c. pakalpojumu) sniegšanai; pakalpojumu sniegšanā sadarboties ar citām veselības un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijām un finanšu institūcijām; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus naudas uzkrājumu un nodokļu maksāšanas kontrolē, saimnieciskās darbības regulēšanā, u.tml.; sniegt pārskatus, tai skaitā statistikas pārskatus, un ziņojumus par iestādes darbību; veikt citus administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; informēt sabiedrību par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām; izteikt priekšlikumus institūcijām par pasākumiem, kas uzlabotu sociālos pakalpojumus; pārstāvēt iestādi publiskos pasākumos; vadīt citus darbiniekus.

84. Atsevišķās grupas "1343 Pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas:

84.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) – profesijas kods "1343 01";

84.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) – profesijas kods "1343 02";

84.3. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) – profesijas kods "1343 03";

84.4. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) – profesijas kods "1343 04".

1.8.4. Atsevišķās grupas
"1344 Sociālās labklājības jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

85. Šie vadītāji sociālās labklājības jomā plāno, vada, koordinē un nodrošina sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību pašvaldībā, vada nelielu personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, organizē un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, struktūrvienību vadītāji sniedz sociālos pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

86. Atsevišķajā grupā "1344 Sociālās labklājības jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– organizēt sociālās vides izpēti kopienā (pašvaldībā vai sociālā grupā) un sociālo problēmu noteikšanu; piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē sadarbībā ar publisko un privāto sektoru; plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; attīstīt, ieviest un pārraudzīt personāla politiku un nodrošināt personāla vadību, tai skaitā personāla atlasi, apmācību un pārraudzību; nodrošināt efektīvu iestādes resursu vadību, tai skaitā plānot un nodrošināt resursu piesaisti; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; sociālo problēmu risināšanā un sociālo pakalpojumu nodrošināšanā veidot sadarbību ar publisko un privāto sektoru; uzraudzīt un novērtēt resursu izlietojumu sociālajai palīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem atbilstoši tiesību aktos noteiktajam, t.sk. mājokļa pakalpojumiem (dzīvokļa pabalsti, nakts patversmes, sociālie dzīvokļi u.tml.); ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanā, kā arī, ja nepieciešams, izstrādāt, ieviest un novērtēt iestādes iekšējās darbības procedūras un standartus; izstrādāt struktūrvienību mērķus un darbības novērtēšanas kritērijus; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus dažādu pakalpojumu sniegšanā, sadarbojoties ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, finanšu institūcijām un citām iesaistītajām institūcijām; nodrošināt iestādes administratīvo darbu (piemēram, finanšu vadību, tai skaitā izdevumu pārraudzību par piegādēm, aprīkojumu un pakalpojumiem, saimniecisko darbību u.c. administratīviem pasākumiem); nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; sniegt pārskatus, tai skaitā statistikas pārskatus, un ziņojumus par iestādes darbību, kā arī par sociālajām problēmām kopienā (pašvaldībā vai sociālā grupā); sniegt priekšlikumus valsts institūcijām, kas uzlabotu sociālos pakalpojumus; pārstāvēt iestādi publiskos forumos; plānot, organizēt un kontrolēt bāriņtiesas locekļu darbu, pārstāvēt bāriņtiesu valsts un pašvaldību institūcijās, piedalīties lietu izskatīšanā bāriņtiesas sēdēs; vadīt citus darbiniekus.

87. Atsevišķās grupas "1344 Sociālās labklājības jomas vadītāji" profesijas:

87.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sociālās labklājības jomā) – profesijas kods "1344 01";

87.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (sociālās labklājības jomā) – profesijas kods "1344 02";

87.3. Sociālā dienesta VADĪTĀJS – profesijas kods "1344 03";

87.4. Sociālā dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1344 04";

87.5. Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "1344 05";

87.6. Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "1344 06";

87.7. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sociālās labklājības jomā) – profesijas kods "1344 07";

87.8. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (sociālās labklājības jomā) – profesijas kods "1344 08".

1.8.5. Atsevišķās grupas
"1345 Izglītības jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

88. Šie vadītāji izglītības jomā vada uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, struktūrvienību vadītāji sniedz izglītības pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

89. Atsevišķajā grupā "1345 Izglītības jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt izglītības jomas uzņēmuma darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; plānot, vadīt un koordinēt darbību izglītības jomā; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību valsts vai privātās izglītības jomā; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus dažādu pakalpojumu sniegšanā, piemēram, statistikā, mikroekonomikā, sociālajā plānošanā, naudas uzkrājumu un nodokļu maksāšanas kontrolē, saimnieciskās darbības regulēšanā, kā arī valsts dienesta vadīšanā u.tml.; veikt administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

90. Atsevišķās grupas "1345 Izglītības jomas vadītāji" profesijas:

90.1. REKTORS – profesijas kods "1345 01";

90.2. PROREKTORS – profesijas kods "1345 02";

90.3. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (izglītības jomā) – profesijas kods "1345 03";

90.4. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (izglītības jomā) – profesijas kods "1345 04";

90.5. DEKĀNS – profesijas kods "1345 05";

90.6. ProDEKĀNS – profesijas kods "1345 06";

90.7. Skolas PĀRZINIS – profesijas kods "1345 07";

90.8. Skolas DIREKTORS/ PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1345 08";

90.9. Skolas DIREKTORA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1345 09";

90.10. Koledžas DIREKTORS – profesijas kods "1345 10";

90.11. Koledžas DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1345 11";

90.12. Profesionālās vidusskolas VADĪTĀJS – profesijas kods "1345 12";

90.13. Skolas katedras VADĪTĀJS – profesijas kods "1345 13";

90.14. Koledžas katedras VADĪTĀJS – profesijas kods "1345 14";

90.15. Mācību centra VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1345 15";

90.16. Mācību centra VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1345 16";

90.17. Mācību centra daļas PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1345 17";

90.18. Profesionālās augstākās izglītības programmas VADĪTĀJS – profesijas kods "1345 18";

90.19. Profesionālās augstākās izglītības kursa VADĪTĀJS – profesijas kods "1345 19";

90.20. Mācību kursu VADĪTĀJS – profesijas kods "1345 20";

90.21. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (izglītības jomā) – profesijas kods "1345 21";

90.22. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (izglītības jomā) – profesijas kods "1345 22";

90.23. Katedras VADĪTĀJS – profesijas kods "1345 23".

1.8.6. Atsevišķās grupas
"1346 Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

91. Šie vadītāji finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomā vada personisko vai citu īpašnieku finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē uzņēmuma darbību, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē uzņēmuma pamatdarbību finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanā tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

92. Atsevišķajā grupā "1346 Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas uzņēmuma darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, piemēram, naudas noguldījumu pieņemšanu, nekustamā īpašuma apdrošināšanu, datu apstrādi, tirgus izpēti, kreditēšanu; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un pakalpojumu izpildes termiņu ievērošanu; plānot un vadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

93. Atsevišķās grupas "1346 Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas:

93.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (finanšu un apdrošināšanas jomā) – profesijas kods "1346 01";

93.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (finanšu un apdrošināšanas jomā) – profesijas kods "1346 02";

93.3. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (finanšu un apdrošināšanas jomā) – profesijas kods "1346 03";

93.4. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (finanšu un apdrošināšanas jomā) – profesijas kods "1346 04".

1.8.7. Atsevišķās grupas
"1349 Citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

94. Šie vadītāji citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomā vada uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, struktūrvienību vadītāji sniedz pakalpojumus vides aizsardzības, farmācijas un citās jomās tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, pašvaldībās struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē iestādes administratīvās funkcijas, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu (Valsts policija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts robežsardze, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests) pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē šo struktūrvienību darbību paredzēto mērķu sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei, pamatdarbības struktūrvienību vadītāji apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā plāno, vada un koordinē iestāžu struktūrvienību darbību paredzēto mērķu sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei, pamatdarbības struktūrvienību vadītāji revīzijas jomā plāno, vada un koordinē Valsts kontroles, tās struktūrvienību darbību Valsts kontroles likumā paredzētā mērķa sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei, vada meža ugunsdzēsības stacijas darbu.

95. Atsevišķajā grupā "1349 Citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas uzņēmuma darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; plānot, vadīt un koordinēt darbību vides aizsardzības, farmācijas, izdevējdarbības un citās jomās; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt īpašu teritoriālo organizāciju un grupu darbību; plānot struktūrvienības, darba grupas darbu vides pārvaldības jomā; novērtēt vides stāvokli, identificēt un profesionāli formulēt vides problēmu risinājumu pašvaldībā, rūpniecībā, vides aizsardzības struktūrvienībās; izstrādāt un vadīt projektus vides pārvaldības, vides aizsardzības, vides apsaimniekošanas, vides plānošanas, vides sakaru, vides ekspertīzes jomās; pārzināt dokumentāciju un veikt administratīvo koordinēšanu struktūrvienībā; nodrošināt un organizēt vides informācijas apriti, vides sakarus pašvaldības (uzņēmuma) līmenī; pārstāvēt pašvaldību (uzņēmuma) vides aizsardzības struktūras sadarbībā ar vides pārvaldības, apsaimniekošanas vai konsultāciju institūcijām; slēgt līgumus ar vides apsaimniekošanas, vides saimniecības, pašvaldību vides uzņēmumiem, vides konsultāciju uzņēmumiem; plānot, vadīt un koordinēt zāļu klīniskos pētījumus un novērojumus; organizēt datu un informācijas vākšanu par iespējām veikt jaunus klīniskos pētījumus un novērojumus, izvēloties pētniekus un sadarbojoties ar potenciālajiem pētījumu centriem; organizēt un sastādīt pētījumu budžetus, kā arī pārraudzīt maksājumu plūsmu; plānot, vadīt un koordinēt medicīnisko pārstāvju grupas darbu; organizēt un veikt tirgus izpēti un analizēt tirgus izpētes rezultātus; plānot informēšanas, reklāmas un citus nepieciešamos pasākumus produktu virzīšanai; nodrošināt regulāru saikni ar attiecīgajām valsts veselības aprūpes/farmācijas institūcijām; uzraudzīt zāļu reģistrācijas procesu; noteikt iestādes politiku atbilstoši sabiedrības interesēm un pašvaldības uzdevumiem; nodrošināt visu iestādes struktūrvienību darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, iestādes noteikumiem, rīkojumiem, norādījumiem un instrukcijām; nodrošināt materiālo un naudas vērtību saglabāšanu; nodrošināt klientu apkalpošanu augstā līmenī, klientu iesniegumu izskatīšanu; plānot, vadīt un koordinēt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu struktūrvienību darbību un atbildēt par uzticēto pienākumu izpildi; izstrādāt normatīvos aktus; veikt darbu sabiedriskās kārtības un personu drošības nodrošināšanas, t. sk. personu speciālās drošības nodrošināšanas, noziedzīgu nodarījumu un citu likumpārkāpumu novēršanas un atklāšanas, personu, kuras izdarījušas likumpārkāpumus, bezvēsts pazudušu personu meklēšanas jomās, personu, kuras nespēj sniegt ziņas par sevi, personības noskaidrošanu, neatpazītu līķu identificēšanu īpaši sarežģītos gadījumos; īstenot īpaši sarežģītus pasākumus ķīlnieku un objektu atbrīvošanā, terora aktu novēršanā un pārtraukšanā; atbilstoši kompetencei uzsākt kriminālprocesus un veikt izmeklēšanu, operatīvo darbību; īstenot kriminālizlūkošanas funkciju; nodrošināt starptautisko sadarbību noziedzības apkarošanā; veidot valsts robežas apsardzības un kontroles politiku un attīstības stratēģiju, plānot nepieciešamos resursus; organizēt ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzības uzdevumu izpildi; plānot, vadīt un koordinēt Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestāžu struktūrvienību darbību un atbildēt par uzticēto pienākumu izpildi; veidot Ieslodzījuma vietu pārvaldes cietumu, nepilngadīgo audzināšanas iestāžu un Mācību centra iestāžu darbības un kontroles politiku; organizēt brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa izpildi; nodrošināt pamatfunkciju un atbalsta funkciju īstenošanu brīvības atņemšanas soda mērķa sasniegšanai; plānot, vadīt un koordinēt Valsts kontroles, tās struktūrvienību darbību; veikt revīzijas; kontrolēt rīcību ar valsts, pašvaldību, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju un institūciju piešķirtajiem līdzekļiem; sagatavot likumā paredzētos atzinumus un ziņojumus; pieņemt lēmumus, izdot rīkojumus; sagatavot iekšējos normatīvos aktus; apkopot un analizēt informāciju, kas saistīta ar likumā noteiktās darbības izpildi; sagatavot metodiskos dokumentus; veikt iekšējo auditu; analizēt iestāžu darbības rezultātus un sagatavot priekšlikumus to darbības uzlabošanai; koordinēt sadarbību ar tiesībaizsardzības un citām valsts un pašvaldību iestādēm, starptautiskajām organizācijām noziedzības apkarošanas un sabiedriskās drošības garantēšanas jautājumos; uzraudzīt un kontrolēt valsts varas un pārvaldes institūciju izdoto tiesību aktu izpildi pakļautībā esošajās iestādēs; sadarboties ar citu valstu un starptautiskajām augstākajām finanšu kontroles institūcijām; izskatīt iedzīvotāju iesniegumus; vadīt meža ugunsdzēsības stacijas darbu; organizēt un vadīt meža ugunsdzēsības komandas profesionālo apmācību un treniņus; nodrošināt ugunsdzēsības tehnikas un inventāra sagatavošanu atbilstoši tehniskā stāvokļa normām; piedalīties meža ugunsdzēsības operatīvā plāna izstrādāšanā; informēt un piesaistīt meža īpašniekus ugunsgrēka vietas uzraudzībā; izbraukt uz ugunsgrēka vietu un vadīt dzēšanas darbus; normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemt darbā, iecelt amatā un atlaist no darba darbiniekus; apmācīt personālu; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; plānot, vadīt, organizēt un koordinēt muzeja vai bibliotēkas darbu, nodrošinot muzeja vai bibliotēkas misijas, mērķu un uzdevumu izpildi; plānot, vadīt un koordinēt bibliotēkas struktūrvienības darbību; vadīt, organizēt un kontrolēt iestādes bibliotēkas darbu; atbildēt par iestādes informatīvo resursu un pakalpojumu nodrošinājumu; izstrādāt iestādes bibliotēkas stratēģiju un fonda komplektēšanas politiku un nodrošināt tās realizāciju; vadīt citus darbiniekus.

96. Atsevišķās grupas "1349 Citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas:

96.1. Vides PĀRVALDNIEKS – profesijas kods "1349 01";

96.2. VADĪTĀJS (personu sertificēšanas jomā) – profesijas kods "1349 02";

96.3. VADĪTĀJS (inspicēšanas jomā) – profesijas kods "1349 03";

96.4. VADĪTĀJS (kuģu reģistrēšanas jomā) – profesijas kods "1349 04";

96.5. VADĪTĀJS (hidrogrāfijas jomā) – profesijas kods "1349 05";

96.6. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (farmācijas jomā) – profesijas kods "1349 06";

96.7. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (farmācijas jomā) – profesijas kods "1349 07";

96.8. Pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "1349 08";

96.9. Pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS – profesijas kods "1349 09";

96.10. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ KOMANDIERIS/ PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "1349 10";

96.11. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ KOMANDIERA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "1349 11";

96.12. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ PRIEKŠNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) – profesijas kods "1349 12";

96.13. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) – profesijas kods "1349 13";

96.14. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (revīzijas jomā) – profesijas kods "1349 14";

96.15. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS/ PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS (revīzijas jomā) – profesijas kods "1349 15";

96.16. Galvenais INSPEKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "1349 16";

96.17. Galvenais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) – profesijas kods "1349 17";

96.18. Galvenais INSPEKTORS – SAPIERIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "1349 18";

96.19. Vecākais valsts REVIDENTS (revīzijas jomā) – profesijas kods "1349 19";

96.20. Operatīvais DEŽURANTS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "1349 20";

96.21. Operatīvā DEŽURANTA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "1349 21";

96.22. Sakaru VIRSNIEKS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "1349 22";

96.23. Reģiona iestādes VECĀKAIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "1349 23";

96.24. Valsts REVIDENTS (revīzijas jomā) – profesijas kods "1349 24";

96.25. Meža ugunsdzēsības stacijas VADĪTĀJS (Valsts meža dienestā) – profesijas kods "1349 25";

96.26. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (izdevējdarbības jomā) – profesijas kods "1349 26";

96.27. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (izdevējdarbības jomā) – profesijas kods "1349 27";

96.28. Valsts policijas vecākais VIRSNIEKS – profesijas kods "1349 28";

96.29. Rotas KOMANDIERA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "1349 29";

96.30. Vada KOMANDIERA VIETNIEKS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "1349 30";

96.31. Vada KOMANDIERIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "1349 31";

96.32. Bibliotēkas struktūrvienības VADĪTĀJS – profesijas kods "1349  32";

96.33. Muzeja VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1349  33";

96.34. Bibliotēkas VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "1349  34".

1.9. Mazās grupas
"141 Viesmīlības, ēdināšanas, tirdzniecības un citu pakalpojumu jomas vadītāji"
klasifikācija

97. Šie vadītāji viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu un veic citus nepieciešamos uzdevumus, kas nodrošina uzņēmuma rentablu darbību.

98. Mazās grupas "141 Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

98.1. atsevišķā grupa "1411 Viesmīlības pakalpojumu jomas vadītāji";

98.2. atsevišķā grupa "1412 Ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji".

1.9.1. Atsevišķās grupas
"1411 Viesmīlības pakalpojumu jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

99. Šie vadītāji vada nelielas personiskās vai cita īpašnieka viesnīcas, nometnes vai pansijas, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, struktūrvienību vadītāji viesnīcās, nometnēs, pansijās plāno, vada un koordinē darbību, kas saistīta ar telpu nodrošinājumu un attiecīgu pakalpojumu sniegšanu tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

100. Atsevišķajā grupā "1411 Viesmīlības pakalpojumu jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt viesmīlības pakalpojumu jomas uzņēmuma darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību, kas saistīta ar telpu nodrošinājumu un citiem līdzīgiem pakalpojumiem; plānot tirgvedības un reklāmas projektus/kampaņas, organizēt to izstrādi un īstenošanu; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un darba grafika ievērošanu; plānot un vadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

101. Atsevišķās grupas "1411 Viesmīlības pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas:

101.1. Viesnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS – profesijas kods "1411 01";

101.2. Viesnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1411 02";

101.3. Nometnes VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS – profesijas kods "1411 03";

101.4. Nometnes VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1411 04";

101.5. Pansijas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS – profesijas kods "1411 05";

101.6. Pansijas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1411 06";

101.7. VIESNĪCNIEKS – profesijas kods "1411 07";

101.8. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (viesnīcās) – profesijas kods "1411 08";

101.9. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (viesnīcās) – profesijas kods "1411 09".

1.9.2. Atsevišķās grupas
"1412 Ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

102. Šie vadītāji vada nelielus personiskos vai cita īpašnieka restorānus, kafejnīcas, ēdnīcas un bārus, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, struktūrvienību vadītāji restorānos, kafejnīcās, ēdnīcās un bāros plāno, vada un koordinē darbību, kas saistīta ar attiecīgu pakalpojumu sniegšanu tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

103. Atsevišķajā grupā "1412 Ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt ēdināšanas pakalpojumu jomas uzņēmuma darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību, kas saistīta ar sabiedrisko ēdināšanu un citiem līdzīgiem pakalpojumiem; plānot tirgvedības un reklāmas projektus/kampaņas, organizēt to izstrādi un īstenošanu; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un darba grafika ievērošanu; plānot un vadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

104. Atsevišķās grupas "1412 Ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas:

104.1. Restorāna VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS – profesijas kods "1412 01";

104.2. Restorāna VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1412 02";

104.3. Kafejnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS – profesijas kods "1412 03";

104.4. Kafejnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA vietnieks – profesijas kods "1412 04";

104.5. Ēdnīcas VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS – profesijas kods "1412 05";

104.6. Ēdnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORa vietnieks – profesijas kods "1412 06";

104.7. Ēdināšanas pakalpojumu ORGANIZATORS – profesijas kods "1412 07";

104.8. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (restorānos) – profesijas kods "1412 08";

104.9. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (restorānos) – profesijas kods "1412 09".

1.10. Mazās grupas
"142 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji"
un atsevišķās grupas
"1420 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

105. Šie vadītāji mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu, struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

106. Mazās grupas "142 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji" profesijas klasificētas atsevišķajā grupā "1420 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji".

107. Atsevišķajā grupā "1420 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas uzņēmuma darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus; slēgt darījumus ar piegādātājiem un citiem uzņēmumiem; noteikt nepieciešamos resursus un kontrolēt to izlietojumu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus par vadītā uzņēmuma darbību īpašniekiem, ja tādi ir; veikt citus uzdevumus, piemēram, slēgt darba koplīgumus, nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; pieņemt darbiniekus darbā un tos apmācīt; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību uzņēmuma pamatdarbībā preču ražošanā un pakalpojumu sniegšanā; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus un operatīvos darba procesus; plānot, organizēt un vadīt lielveikalu tīkla un interneta veikala darbu; izstrādāt un īstenot iepirkumu un tirgvedības politiku, noteikt cenas; nodrošināt un kontrolēt preču krājumu plānošanu, pasūtīšanu, uzskaiti un atbilstību pieprasījumam; veicināt preču un pakalpojumu reklamēšanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; uzturēt sakarus ar citu struktūrvienību vadītājiem; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzņēmumos; vadīt citus darbiniekus.

108. Atsevišķās grupas "1420 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji" profesijas:

108.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS (mazumtirdzniecībā) – profesijas kods "1420 01";

108.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (mazumtirdzniecībā) – profesijas kods "1420 02";

108.3. VADĪTĀJS/ DIREKTORS (vairumtirdzniecībā) – profesijas kods "1420 03";

108.4. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (vairumtirdzniecībā) – profesijas kods "1420 04";

108.5. VEIKALVEDIS – profesijas kods "1420 05";

108.6. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (vairumtirdzniecībā) – profesijas kods "1420 06";

108.7. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (vairumtirdzniecībā) – profesijas kods "1420 07";

108.8. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mazumtirdzniecībā) – profesijas kods "1420 08";

108.9. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (mazumtirdzniecībā) – profesijas kods "1420 09".

1.11. Mazās grupas
"143 Citu pakalpojumu jomas vadītāji"
klasifikācija

109. Šie vadītāji citu pakalpojumu jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzņēmumu, struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē ražošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

110. Mazās grupas "143 Citu pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

110.1. atsevišķā grupa "1431 Sporta, atpūtas un kultūras centru vadītāji";

110.2. atsevišķā grupa "1439 Citur neklasificētu pakalpojumu jomas vadītāji".

1.11.1. Atsevišķās grupas
"1431 Sporta, atpūtas un kultūras centru vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

111. Šie vadītāji atpūtas, kultūras un sporta pasākumu jomā vada nelielu personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, struktūrvienību vadītāji sniedz sporta, atpūtas un kultūras pakalpojumus, organizē atpūtas, kultūras un sporta pasākumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

112. Atsevišķajā grupā "1431 Sporta, atpūtas un kultūras centru vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt atpūtas, kultūras un sporta pasākumu jomas uzņēmuma darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; plānot, vadīt un koordinēt darbību sporta, atpūtas un kultūras jomā; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt tūrisma un atpūtas uzņēmumu vai tā struktūrvienību darbību; plānot, vadīt un koordinēt atpūtas, kultūras un sporta pasākumus; plānot struktūrvienības, darba grupas darbu ekotūrisma pārvaldības jomā; izstrādāt un vadīt projektus ekotūrisma pārvaldības jomā; veikt administratīvus pienākumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.

113. Atsevišķās grupas "1431 Sporta, atpūtas un kultūras centru vadītāji" profesijas:

113.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (kultūras jomā) – profesijas kods "1431 01";

113.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (kultūras jomā) – profesijas kods "1431 02";

113.3. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (sporta jomā) – profesijas kods "1431 03";

113.4. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (sporta jomā) – profesijas kods "1431 04";

113.5. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (tūrisma jomā) – profesijas kods "1431 05";

113.6. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (tūrisma jomā) – profesijas kods "1431 06";

113.7. Ekotūrisma PĀRVALDNIEKS – profesijas kods "1431 07;

113.8. Tūrisma un atpūtas organizācijas VADĪTĀJS – profesijas kods "1431 08;

113.9. PRODUCENTS (kultūras jomā) – profesijas kods "1431 09";

113.10. IMPRESĀRIJS – profesijas kods "1431 10;

113.11. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (kultūras jomā) – profesijas kods "1431 11";

113.12. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (kultūras jomā) – profesijas kods "1431 12";

113.13. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (sporta jomā) – profesijas kods "1431 13";

113.14. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (sporta jomā) – profesijas kods "1431 14";

113.15. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā) – profesijas kods "1431 15";

113.16. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā) – profesijas kods "1431 16".

1.11.2. Atsevišķās grupas
"1439 Citur neklasificētu pakalpojumu jomas vadītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

114. Šie vadītāji citur neklasificētu pakalpojumu jomā vada nelielu personisko vai cita īpašnieka uzņēmumu citu pakalpojumu jomā, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz dažādu nekomerciālu palīdzību, struktūrvienību vadītāji sniedz pakalpojumus tiešā uzņēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.

115. Atsevišķajā grupā "1439 Citur neklasificētu pakalpojumu jomas vadītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, vadīt citur neklasificētu pakalpojumu jomas uzņēmuma darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budžeta tāmi; plānot, vadīt un koordinēt darbību citu pakalpojumu jomā; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzņēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzņēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību individuālo pakalpojumu (tai skaitā skaistumkopšanas) jomā; nodrošināt individuālo pakalpojumu uzņēmuma vai tā struktūrvienību (tai skaitā frizētavu un kosmētisko salonu) materiālo apgādi; vadīt un koordinēt darbību informācijas jomā (plašsaziņas līdzekļi); kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; plānot un vadīt kuģu klientu apkalpošanas servisu, t.sk. ēdināšanas pakalpojumus; nodrošināt darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu; administratīvi vadīt uzņēmuma struktūrvienību radioprogrammu; veikt darba plānošanu, koordinēt struktūrvienības tiešās darbības nodrošināšanai nepieciešamo projektu (t.sk. tiesisku darījumu) īstenošanu; nodrošināt ēterā augstu žurnālistikas standartu atbilstoši vispārpieņemtajiem plašsaziņas līdzekļu darbības principiem – neatkarībai, objektivitātei, viedokļu daudzveidībai; sekot līdzi radioprogrammā pārraidīto raidījumu kvalitātei, par to ziņojot programmas vadītājam; apzināt ar attiecīgās radioprogrammas profilu saistītos aktuālos notikumus, ierosināt to atspoguļošanu ēterā; piedalīties attiecīgās radioprogrammas raidījumu tīkla izveidošanā, ievērojot radioprogrammas attīstības koncepciju, stratēģiskās pamatnostādnes; vadīt citus darbiniekus.

116. Atsevišķās grupas "1439 Citur neklasificētu pakalpojumu jomas vadītāji" profesijas:

116.1. VADĪTĀJS/ DIREKTORS/ PĀRVALDNIEKS (individuālo pakalpojumu jomā) – profesijas kods "1439 01";

116.2. VADĪTĀJA VIETNIEKS/ IZPILDDIREKTORS (individuālo pakalpojumu jomā) – profesijas kods "1439 02";

116.3. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (individuālo pakalpojumu jomā) – profesijas kods "1439 03";

116.4. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (individuālo pakalpojumu jomā) – profesijas kods "1439 04";

116.5. Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā) – profesijas kods "1439 05";

116.6. Pamatdarbības struktūrvienības vadītājA VIETNIEKS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā) – profesijas kods "1439 06";

116.7. Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs (sadzīves aparatūras un priekšmetu remontā) – profesijas kods "1439 07";

116.8. Pamatdarbības struktūrvienības vadītājA VIETNIEKS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remontā) – profesijas kods "1439 08";

116.9. MEISTARS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā) – profesijas kods "1439 09";

116.10. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

116.11. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

116.12. Kuģa klientu apkalpošanas servisa VADĪTĀJS – profesijas kods "1439 12";

116.13. Televīzijas/ radio programmas DIREKTORS – profesijas kods "1439 13";

116.14. Televīzijas/ radio programmas DIREKTORA VIETNIEKS – profesijas kods "1439 14";

116.15. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/ DIREKTORS (citur neklasificētu pakalpojumu jomā) – profesijas kods "1439 15";

116.16. Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/ DIREKTORA VIETNIEKS (citur neklasificētu pakalpojumu jomā) – profesijas kods "1439 16".

2. Otrās pamatgrupas
"2 Vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

117. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskus pētījumus, izglīto sabiedrību, sagatavo normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās tautas saimniecības nozares vai darbības jomas attīstības, nepieciešamo materiālo un finanšu resursu plānošanā, veic praktisku darbu materiālo un garīgo vērtību radīšanā visos tautas saimniecības uzņēmumos, kā arī patstāvīgi. Vecākie speciālisti strādā vadītāju vadībā, atsevišķos gadījumos viņi var būt vadītāji.

118. Pamatgrupā "2 Vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt zinātniskos darbus, teorijas, koncepcijas, pētniecības metodiku, sniegt konsultācijas; piedalīties nozares politikas vai attīstības stratēģijas veidošanā, dienesta darbības pamatvirzienu noteikšanā un finanšu resursu sadales (izlietojuma) kontrolē; izstrādāt normatīvo aktu projektus vai kontrolēt to ievērošanu; sagatavot administratīvus aktus, citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus; nodrošināt sabiedrisko kārtību un personu drošību; organizēt Latvijas valsts robežas apsardzību un kontroli; organizēt ārzemnieku un bezvalstnieku ieceļošanas un uzturēšanās kārtības kontroli Latvijas Republikā; apsargāt valsts robežu, robežzīmes un citas robežbūves; nodrošināt brīvības atņemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa izpildi, kontrolēt muitas lietās, akcīzes preču aprites jomā un nodokļu (nodevu) jomā pieņemto normatīvo aktu ievērošanu; strādāt visu līmeņu tautas izglītības iestādēs, mācot, audzinot visu paaudžu iedzīvotājus; veikt praktisku darbu materiālo vērtību radīšanā, ražošanā, realizācijā; sniegt veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus; sniegt juridiskos, reliģiskos pakalpojumus.

119. Pamatgrupas "2 Vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās apakšgrupās:

119.1. apakšgrupa "21 Zinātnes un inženierzinātņu jomas vecākie speciālisti";

119.2. apakšgrupa "22 Veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti";

119.3. apakšgrupa "23 Izglītības jomas vecākie speciālisti";

119.4. apakšgrupa "24 Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti";

119.5. apakšgrupa "25 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vecākie speciālisti";

119.6. apakšgrupa "26 Juridisko, sociālo un kultūras lietu vecākie speciālisti".

120. Apakšgrupas "21 Zinātnes un inženierzinātņu jomas vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

120.1. mazā grupa "211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti";

120.2. mazā grupa "212 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi";

120.3. mazā grupa "213 Dabas zinātņu vecākie speciālisti";

120.4. mazā grupa "214 Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)";

120.5. mazā grupa "215 Elektrotehnoloģiju inženieri";

120.6. mazā grupa "216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri un dizaineri".

121. Apakšgrupas "22 Veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

121.1. mazā grupa "221 Ārsti";

121.2. mazā grupa "222 Medicīnas māsu un vecmāšu profesiju vecākie speciālisti";

121.3. mazā grupa "223 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti";

121.4. mazā grupa "224 Ārstu palīgi";

121.5. mazā grupa "225 Veterinārārsti";

121.6. mazā grupa "226 Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti".

122. Apakšgrupas "23 Izglītības jomas vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

122.1. mazā grupa "231 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls";

122.2. mazā grupa "232 Profesionālās izglītības pedagogi";

122.3. mazā grupa "233 Vidējās izglītības pedagogi";

122.4. mazā grupa "234 Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi";

122.5. mazā grupa "235 Citi izglītības jomas vecākie speciālisti".

123. Apakšgrupas "24 Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

123.1. mazā grupa "241 Finanšu vecākie speciālisti";

123.2. mazā grupa "242 Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti";

123.3. mazā grupa "243 Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti".

124. Apakšgrupas "25 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

124.1. mazā grupa "251 Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi";

124.2. mazā grupa "252 Datubāzu un tīklu vecākie speciālisti".

125. Apakšgrupas "26 Juridisko, sociālo un kultūras lietu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

125.1. mazā grupa "261 Juridisko lietu vecākie speciālisti";

125.2. mazā grupa "262 Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

125.3. mazā grupa "263 Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti";

125.4. mazā grupa "264 Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti";

125.5. mazā grupa "265 Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki".

2.1. Mazās grupas
"211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

126. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, lai iegūtu jaunas zināšanas par pētāmajām parādībām dabā, apziņas jomā un sabiedrībā, tie ietver faktu vākšanu, sistematizēšanu, teorētisko priekšstatu pārbaudīšanu, popularizēšanu un sagatavošanu praktiskai izmantošanai, izstrādā un pilnveido teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku, izmanto praksē zināšanas, kas saistītas ar bioloģiju, botāniku, zooloģiju, ekoloģiju, anatomiju, bakterioloģiju, bioķīmiju, fizioloģiju, citoloģiju, ģenētiku, agronomiju, patoloģiju un farmakoloģiju, kā arī veic mācību darbu fizikas, astronomijas, meteoroloģijas, ķīmijas, ģeoloģijas, ģeofizikas nozarēs.

127. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

127.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

127.2. prot: brīvi izvēlēties pētījumu virzienu un metodes; lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

127.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par savu zinātnisko pētījumu rezultātu objektivitāti un secinājumiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par informācijas neizpaušanu, ja tā ir valsts noslēpums; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

127.4. izglītība: augstākā izglītība.

128. Mazās grupas "211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātņu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

128.1. atsevišķā grupa "2111 Zinātnieki, fiziķi un astronomi";

128.2. atsevišķā grupa "2112 Meteorologi";

128.3. atsevišķā grupa "2113 Ķīmiķi";

128.4. atsevišķā grupa "2114 Ģeologi un ģeofiziķi".

2.1.1. Atsevišķās grupas
"2111 Zinātnieki, fiziķi un astronomi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

129. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, lai iegūtu jaunas zināšanas par pētāmajām parādībām dabā, apziņas jomā un sabiedrībā, tie ietver faktu vākšanu, sistematizēšanu, teorētisko priekšstatu pārbaudīšanu, popularizēšanu un sagatavošanu praktiskai izmantošanai, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas, pētniecības metodiku, kā arī veic praktisku darbu fizikas, astronomijas, rūpniecības, medicīnas, militārajās un citās nozarēs.

130. Atsevišķajā grupā "2111 Zinātnieki, fiziķi un astronomi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmantot zinātnes atziņas, pētot dabu, apziņas jomu un sabiedrību, vēstures avotu veidus vai atsevišķas to satura un formas īpašības, nodrošināt pētījumu objektivitāti; informēt sabiedrību par pētījumu rezultātiem; atbilstoši kompetencei sniegt konsultācijas un eksperta atzinumus; popularizēt zinātnes sasniegumus un atziņas; izstrādāt un attīstīt teorijas, koncepcijas, pētniecības metodiku fizikas un astronomijas nozarēs; veikt izmēģinājumus, analīzi mehānikā, termodinamikā, optikā, tehniskajā akustikā, magnētismā, elektronikā, atomfizikā un citās nozarēs; veikt izmēģinājumus un analīzi, pētot cietvielu struktūru un kvalitāti, kā arī to izmaiņas sildot, spiežot, stiepjot un citādi iedarbojoties; novērtēt izmēģinājumu rezultātus, izdarīt secinājumus, izmantojot matemātiskās metodes un modeļus; attīstīt un pilnveidot fizikas un astronomijas likumu un metožu praktisko lietojumu rūpniecības, medicīnas un militārajās nozarēs; novērot, analizēt un izskaidrot debess parādības, darboties navigācijā un kosmosa pētīšanā; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

131. Atsevišķās grupas "2111 Zinātnieki, fiziķi un astronomi" profesijas:

131.1. Vadošais PĒTNIEKS – profesijas kods "2111 01";

131.2. PĒTNIEKS – profesijas kods "2111 02";

131.3. Asistents – profesijas kods "2111 03";

131.4. AERODINAMIĶIS – profesijas kods "2111 04";

131.5. ASTRONOMS – profesijas kods "2111 05";

131.6. RadioASTRONOMS – profesijas kods "2111 06";

131.7. AstroFIZIĶIS – profesijas kods "2111 07";

131.8. BALLISTIĶIS – profesijas kods "2111 08";

131.9. HIDRODINAMIĶIS – profesijas kods "2111 09";

131.10. FIZIĶIS – profesijas kods "2111 10";

131.11. Akustikas FIZIĶIS – profesijas kods "2111 11";

131.12. AtomFIZIĶIS – profesijas kods "2111 12";

131.13. ElektromagnetoFIZIĶIS – profesijas kods "2111 13";

131.14. Elektronikas FIZIĶIS – profesijas kods "2111 14";

131.15. SiltumFIZIĶIS – profesijas kods "2111 15";

131.16. Gaismas FIZIĶIS – profesijas kods "2111 16";

131.17. Mehānikas FIZIĶIS – profesijas kods "2111 17";

131.18. MolekulārFIZIĶIS – profesijas kods "2111 18";

131.19. KodolFIZIĶIS – profesijas kods "2111 19";

131.20. Optikas FIZIĶIS – profesijas kods "2111 20";

131.21. Cietvielu FIZIĶIS – profesijas kods "2111 21";

131.22. Skaņas FIZIĶIS – profesijas kods "2111 22";

131.23. Teorētiskās fizikas FIZIĶIS – profesijas kods "2111 23";

131.24. TERMODINAMIĶIS – profesijas kods "2111 24";

131.25. Radioloģijas FIZIĶIS – profesijas kods "2111 25";

131.26. METROLOGS – profesijas kods "2111 26";

131.27. Medicīnas FIZIĶIS – profesijas kods "2111 27".

2.1.2. Atsevišķās grupas
"2112 Meteorologi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

132. Šie vecākie speciālisti veic pētījumus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodiku atmosfēras veidošanās, struktūras un tās dinamikas nozarēs, sagatavo īslaicīgas un ilglaicīgas prognozes aviācijas, kuģniecības, lauksaimniecības un citu nozaru vajadzībām, kā arī informē par tām sabiedrību.

133. Atsevišķajā grupā "2112 Meteorologi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt pētījumus, sagatavot teorijas, koncepcijas un metodikas atmosfēras veidošanās, tās struktūras un izmaiņu dinamikas nozarēs; pētīt gaisa kustības virzienu un ātrumu, spiedienu, temperatūru, mitrumu un citas parādības – mākoņu veidošanos, nokrišņu krišanu, saules radiāciju; pētīt datus, kas iegūti meteoroloģiskajās stacijās; sagatavot laika kartes un prognozes aviācijas, kuģniecības, lauksaimniecības un citu nozaru vajadzībām un informēt par tām sabiedrību; veikt miglas izkliedes pētījumus, kontrolēt nokrišņus; pētīt mijsakarību starp koku gadskārtām un meteoroloģiskajiem elementiem – gaisa temperatūru, nokrišņiem un Saules spīdēšanas ilgumu; veikt pagātnes klimata rekonstrukciju un iespēju robežās prognozēt klimata pārmaiņas nākotnē; sagatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

134. Atsevišķās grupas "2112 Meteorologi" profesijas:

134.1. KLIMATOLOGS – profesijas kods "2112 01";

134.2. METEOROLOGS – profesijas kods "2112 02";

134.3. SINOPTIĶIS – profesijas kods "2112 03";

134.4. AgroMETEOROLOGS – profesijas kods "2112 04";

134.5. HidroMETEOROLOGS – profesijas kods "2112 05";

134.6. AEROLOGS – profesijas kods "2112 06";

134.7. OKEANOLOGS – profesijas kods "112 07";

134.8. RADIOMETEOROLOGS – profesijas kods "2112 08";

134.9. Meteoroloģijas RADIOMETRISTS – profesijas kods "2112 09";

134.10. AeroMETEOROLOGS – profesijas kods "2112 10";

134.11. DendroKLIMATOLOGS – profesijas kods "2112 11".

2.1.3. Atsevišķās grupas
"2113 Ķīmiķi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

135. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodikas, kā arī izmanto ķīmijas zinātnes sasniegumus dažādās tautas saimniecības nozarēs, vispirms meklējot, izgatavojot un uzlabojot rūpniecības izejvielas, ražojumus un procesus.

136. Atsevišķajā grupā "2113 Ķīmiķi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt pētniecības darbus, sagatavot un attīstīt teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku ķīmijas nozarēs; veikt izmēģinājumus un analīzi, pētot dažādu dabisku un sintētisku materiālu, izejvielu un ražojumu ķīmisko sastāvu, kā arī to enerģētiskās un ķīmiskās izmaiņas; izvērtēt pētījumu rezultātus un izdarīt secinājumus; izstrādāt un pilnīgot farmaceitiskos un citus rūpniecības materiālus, ražojumus un procesus; izstrādāt kvalitātes pārbaudes metodiku ražotājiem un lietotājiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

137. Atsevišķās grupas "2113 Ķīmiķi" profesijas:

137.1. KRISTALOGRĀFS – profesijas kods "2113 01";

137.2. ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113 02";

137.3. Analītiķis – profesijas kods "2113 03";

137.4. Kristalogrāfijas ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113 04";

137.5. Mazgāšanas līdzekļu ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113 05";

137.6. Krāsošanas ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113 06";

137.7. Pārtikas ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113 07";

137.8. Stikla ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113 08";

137.9. Neorganisko vielu ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113 09";

137.10. Ādu apstrādes ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113 10";

137.11. Metalurģijas ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113 11";

137.12. Radioaktīvo vielu ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113 12";

137.13. Organisko vielu ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113 13";

137.14. Krāsvielu ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113 14";

137.15. Naftas ĶĪMIĶIS – profesijas kods "2113 15";

137.16. Kosmētisko līdzekļu ķīmiķis – profesijas kods "2113 16";

137.17. Radioloģijas Ķīmiķis – profesijas kods "2113 17";

137.18. ĶĪMIĶIS Analītiķis – profesijas kods "2113 18".

2.1.4. Atsevišķās grupas
"2114 Ģeologi un ģeofiziķi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

138. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku, izvirza zinātniskas atziņas, praktiski izmanto tās naftas, gāzes un minerālu atradņu meklējumos, ūdens resursu aizsardzībā, būvniecībā, telekomunikācijās, kuģniecībā u.c.

139. Atsevišķajā grupā "2114 Ģeologi un ģeofiziķi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt pētniecības darbus, izstrādāt un attīstīt teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku ģeoloģijas un ģeofizikas nozarēs; veikt Zemes garozas sastāva un struktūras, kalnu minerālu, derīgo izrakteņu un citus pētījumus, lai, pētot pagātnes evolūcijas un ģeoloģiskos formēšanās procesus un hronoloģiju, noteiktu procesus, kas ietekmē Zemes attīstību; analizēt pētījumos iegūtos datus, gatavot ģeogrāfiskos pārskatus, sastādīt kartes, jūras kartes un diagrammas; lietot pētījumu rezultātus, nosakot minerālu, gāzes, naftas atradņu un pazemes ūdeņu resursus; lietot ģeoloģiskās zināšanas dambju, tiltu, tuneļu un ēku būvniecībā; pētīt un noteikt seismiskos, gravitāros, elektriskos, tehniskos un magnētiskos spēkus, kas iedarbojas uz Zemi; pētīt un noteikt optiskās un akustiskās parādības atmosfērā; noteikt Zemes svaru, lielumu un masu, tās iekšējo sastāvu un struktūru, kā arī veikt vulkānu, ledāju un zemestrīču darbības un citus dabas pētījumus; sastādīt Zemes magnētiskā pola karti izmantošanai laika prognozēs un navigācijā; pētīt un noteikt jūras un atmosfēras fizikālās īpašības, kā arī to savstarpējo mijiedarbību; noteikt naftas, gāzes un minerālu atradņu, gruntsūdeņu resursu vietas un lielumu, izmantojot seismiskās, magnētiskās un radiometriskās metodes; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

140. Atsevišķās grupas "2114 Ģeologi un ģeofiziķi" profesijas:

140.1. AerofotoĢEODĒZISTS – profesijas kods "2114 01";

140.2. GLACIOLOGS – profesijas kods "2114 02";

140.3. ĢEODĒZISTS – profesijas kods "2114 03";

140.4. ĢeoFIZIĶIS – profesijas kods "2114 04";

140.5. ĢEOLOGS – profesijas kods "2114 05";

140.6. ĢeoMAGNĒTIĶIS – profesijas kods "2114 06";

140.7. ĢeoMORFOLOGS – profesijas kods "2114 07";

140.8. HidroAKUSTIĶIS – profesijas kods "2114 08";

140.9. HidroĢEOLOGS – profesijas kods "2114 09";

140.10. HIDROLOGS – profesijas kods "2114 10";

140.11. MikroPALEONTOLOGS – profesijas kods "2114 11";

140.12. MINERALOGS – profesijas kods "2114 12";

140.13. OKEANOGRĀFS – profesijas kods "2114 13";

140.14. PALEONTOLOGS – profesijas kods "2114 14";

140.15. SEISMOLOGS – profesijas kods "2114 15";

140.16. STRATOGRĀFS – profesijas kods "2114 16";

140.17. HIDROGRĀFS – profesijas kods "2114 17".

2.2. Mazās grupas
"212 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi"
un atsevišķās grupas
"2120 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi"
kvalifikācijas pamatprasības, nodarbinātības apraksts un klasifikācija

141. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta matemātikas un statistikas teoriju, koncepcijas, pētniecības metodes un lieto tās praksē, sniedz konsultācijas inženierzinātņu, dabas, medicīnas, komerczinātņu un citās darbības jomās.

142. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazās grupas "212 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi" atsevišķajā grupā:

142.1. zina: darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus; finanšu institūciju un sociāli finansiālo sistēmu finanšu vadību; finanšu institūciju grāmatvedības principus; datu apstrādes un analīzes matemātiskās un statistiskās metodes un paņēmienus; aktuāraprēķinu metodes un to pielietojumu konkrētajā jomā; pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

142.2. prot: aprēķināt riskus, tiem atbilstošos maksājumus par riska nodošanu un apdrošināšanas fondus; pamatot secinājumus un formulēt tos vadības lēmumu pieņemšanai; lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

142.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par aprēķinu atbilstību vispārpieņemtajām statistisko un aktuāraprēķinu metodēm, par secinājumiem, kas izdarīti, pamatojoties uz šiem aprēķiniem; par izstrādāto novērtējumu, atzinumu un priekšlikumu kompetenci; par sekām, kas radušās saskaņā ar vadības lēmumiem, kas pieņemti, pamatojoties uz izstrādātajiem priekšlikumiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

142.4. izglītība: augstākā izglītība.

143. Mazās grupas "212 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi" profesijas klasificētas atsevišķajā grupā "2120 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi".

144. Atsevišķajā grupā "2120 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt un attīstīt matemātikas un ar to saistītās teorijas un metodes; lietot matemātiskos principus, modeļus un metodes dabas, medicīnas, lauksaimniecības, sabiedrisko zinātņu nozarēs, kā arī inženierzinātnēs un tehnoloģijā, sniegt konsultācijas; veikt finanšu un citu darījumu analīzi; gatavot pensijas dokumentus, kā arī nepieciešamos dokumentus sociālajai apdrošināšanai, dzīvības un veselības apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vākt statistikas datus, apstrādāt tos ar matemātiskās statistikas metodēm, analizēt rezultātus, izdarīt secinājumus, pamatot secinājumu ticamības robežas; aprēķināt notikumu, zaudējumu statistisko biežumu un lielumu, salīdzināt iegūtos rezultātus ar matemātiskās statistikas modeļiem, novērtēt matemātiski ticamās novirzes; aprēķināt varbūtību (risku) skaitliskās vērtības un matemātiskās novirzes; veikt specifiskos aktuāraprēķinus – apdrošināšanas tarifu, apdrošināšanas fondu (tehnisko rezervju) aprēķinu un pietiekamības novērtējumu; veikt sociāli finansiālo sistēmu (veselības apdrošināšana, pensiju apdrošināšana) ilgtspējības analīzi un novērtējumu, sagatavot un pamatot priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām šādās sistēmās; pētīt, attīstīt un izstrādāt statistikas teorijas un metodes, lietot tās praksē, sniegt konsultācijas; plānot un organizēt statistiskos pētījumus un citus novērojumus; analizēt, interpretēt un novērtēt statistikas datus, sagatavot tos publicēšanai; sniegt konsultācijas datu vākšanas metožu un statistikas metodikas lietošanā, noteikt savākto datu lietošanas mērķi dabaszinātņu, tehnisko, medicīnas un sabiedrisko zinātņu nozarēs un komercdarbībā; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

145. Atsevišķās grupas "2120 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi" profesijas:

145.1. Darījumu operāciju ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2120 01";

145.2. Statistikas MATEMĀTIĶIS – profesijas kods "2120 02";

145.3. Lietišķās matemātikas MATEMĀTIĶIS – profesijas kods "2120 03";

145.4. Klasiskās matemātikas MATEMĀTIĶIS – profesijas kods "2120 04";

145.5. MATEMĀTIĶIS – profesijas kods "2120 05";

145.6. AKTUĀRS – profesijas kods "2120 06";

145.7. BIOMETRISTS – profesijas kods "2120 07";

145.8. DEMOGRĀFS – profesijas kods "2120 08";

145.9. Vecākais STATISTIĶIS – profesijas kods "2120 09";

145.10. Lauksaimniecības STATISTIĶIS – profesijas kods "2120 10";

145.11. Lietišķās statistikas STATISTIĶIS – profesijas kods "2120 11";

145.12. Biometrijas STATISTIĶIS – profesijas kods "2120 12";

145.13. Demogrāfijas STATISTIĶIS – profesijas kods "2120 13";

145.14. Ekonomikas STATISTIĶIS – profesijas kods "2120 14";

145.15. Izglītības STATISTIĶIS – profesijas kods "2120 15";

145.16. Tehnikas STATISTIĶIS – profesijas kods "2120 16";

145.17. Finanšu STATISTIĶIS – profesijas kods "2120 17";

145.18. Veselības aprūpes STATISTIĶIS – profesijas kods "2120 18";

145.19. Pārskatu STATISTIĶIS – profesijas kods "2120 19";

145.20. Medicīnas STATISTIĶIS – profesijas kods "2120 20".

2.3. Mazās grupas
"213 Dabas zinātņu vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

146. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un pētniecības metodes, kā arī izmanto praksē zināšanas, kas saistītas ar bioloģiju, botāniku, zooloģiju, ekoloģiju, anatomiju, bakterioloģiju, bioķīmiju, fizioloģiju, citoloģiju, ģenētiku, agronomiju, patoloģiju un farmakoloģiju, konsultē un vada procedūras, kas saistītas ar darba un apkārtējās vides, tajā skaitā dabas, aizsardzību, veic mācību darbu darba un vides, tajā skaitā dabas, aizsardzības nozarēs.

147. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "213 Dabas zinātņu vecākie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

147.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

147.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

147.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

147.4. izglītība: augstākā izglītība.

148. Mazās grupas "213 Dabas zinātņu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

148.1. atsevišķā grupa "2131 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

148.2. atsevišķā grupa "2132 Lauksamniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti";

148.3. atsevišķā grupa "2133 Vides aizsardzības vecākie speciālisti".

2.3.1. Atsevišķās grupas
"2131 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

149. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodiku bioloģijā, mikrobioloģijā, bakterioloģijā, citoloģijā, ģenētikā, zooloģijā, botānikā, ekoloģijā, anatomijā, bioķīmijā, biofizikā, fizioloģijā, patoloģijā, ģeogrāfijā, lieto zinātnes atziņas praksē medicīnas nozarē, lauksaimniecībā, farmakoloģijas rūpniecībā un citās nozarēs.

150. Atsevišķajā grupā "2131 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt zinātniskās pētniecības darbu, izstrādāt un attīstīt teorijas, koncepcijas un metodiku atbilstošajās nozarēs; darba rezultātus noformēt zinātnisko rakstu, pārskatu un referātu, izgudrojumu un patentu veidā; analizēt un sistematizēt eksperimentālo un klīnisko izmēģinājumu rezultātus; sintezēt sistēmas konstrukcijas un veikt nepieciešamos tehniskos aprēķinus; veikt izmēģinājumus, pētot formu, struktūru un citas anatomiskas dzīvo organismu īpašības; veikt izmēģinājumus, pētot dzīvo organismu ķīmisko sastāvu un procesus; veikt izmēģinājumus, pētot cilvēku, dzīvnieku un augu orgānu, šūnu, audu, dziedzeru un sistēmu dzīvības procesus un funkcijas normālos, anormālos vai ekstremālos apstākļos; veikt izmēģinājumus, pētot cilvēku, dzīvnieku un augu saslimšanas un citu traucējumu raksturu, cēloņus un attīstību; veikt izmēģinājumus, pētot medikamentu un citu vielu ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku orgāniem, audiem un fizioloģiskiem procesiem, kā arī uzlabot esošos un radīt jaunus medikamentus; lietot zināšanas ražošanas, medicīnas un citu nozaru atbilstošās jomās; veikt izmēģinājumus laboratorijās un uz lauka, pētot visu dzīvības formu – cilvēku, dzīvnieku un augu – īpatnības ar identifikācijas un klasifikācijas paņēmieniem, kā arī pētot to izcelsmi, attīstību, ķīmisko un fizikālo formu, struktūru, sastāvu, dzīvības un reproduktīvos procesus; pētīt baktēriju, vienšūnu organismu, vīrusu un tamlīdzīgu mikroorganismu attīstību, struktūru un raksturojumus; veikt izmēģinājumus, pētot dzīvo šūnu struktūru un funkcionēšanu, kā arī fizikālo un ķīmisko faktoru ietekmi uz normālām un nenormālām šūnām; veikt izmēģinājumus, pētot cilvēku, dzīvnieku un augu iedzimtības raksturlielumu rašanos, attīstību un pārmantošanu; veikt visu augu valsts dzīvības formu pētījumus un praktiski izmantot tos lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un medicīnā; veikt visu dzīvnieku valsts dzīvības formu pētījumus un praktiski izmantot tos lauksaimniecībā un medicīnā; veikt dzīvnieku valsts, augu valsts un apkārtējās vides faktoru mijiedarbības pētījumus un sniegt konsultācijas; izmantot zināšanas ražošanas, medicīnas un citās atbilstošās nozarēs; veikt selekcijas darbu, pārraudzību un vērtēt zirgus; trenēt un konsultēt zirgu audzēšanas, ēdināšanas, turēšanas, trenēšanas un izmantošanas jautājumos; vadīt zirgu sagatavošanas procesu darbspēju pārbaudēm; noteikt zirgu tirgus vērtību; veikt sacensību tiesneša pienākumus valsts mēroga jātnieku sporta sacensībās; atbildēt par cilvēku drošību un zirgu labturību viņam pakļautajā sektorā; apzināt cietzemes, ūdeņu, gaisa un dzīvības sfēru mijiedarbību globālā, reģionālā un lokālā mērogā; apzināt dabas un cilvēka darbības mijiedarbību, kultūras, sociālo, ekonomisko un politisko procesu lomu vides veidošanā, vides tipu izvietojuma likumsakarības globālā, reģionālā un lokālā līmenī; veikt mainīgo vides faktoru ietekmes uz koku attīstību pētījumus; veikt vides kvalitātes bioindikatīvo vērtēšanu; ar dendroekoloģijas metožu palīdzību pētīt gaisa piesārņojuma, kukaiņu, skābo lietu, kā arī citu ekoloģisko faktoru ietekmi uz koku gadskārtu veidošanos; pēc koku gadskārtu platuma laikrindām pētīt arī uguns, sniega, mežsaimniecībai kaitīgo kukaiņu masveida savairošanos u.c. konkrētu vides faktoru ietekmi uz koku ikgadējo radiālo pieaugumu; vadīt citus darbiniekus.

151. Atsevišķās grupas "2131 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas:

151.1. ANATOMS – profesijas kods "2131 01";

151.2. BAKTERIOLOGS – profesijas kods "2131 02";

151.3. Lauksaimniecības BAKTERIOLOGS – profesijas kods "2131 03";

151.4. Piensaimniecības BAKTERIOLOGS – profesijas kods "2131 04";

151.5. Zivsaimniecības BAKTERIOLOGS – profesijas kods "2131 05";

151.6. Pārtikas rūpniecības BAKTERIOLOGS – profesijas kods "2131 06";

151.7. Rūpniecības BAKTERIOLOGS – profesijas kods "2131 07";

151.8. Medicīnas BAKTERIOLOGS – profesijas kods "2131 08";

151.9. Farmācijas BAKTERIOLOGS – profesijas kods "2131 09";

151.10. Augsnes BAKTERIOLOGS – profesijas kods "2131 10";

151.11. Veterinārmedicīnas BAKTERIOLOGS – profesijas kods "2131 11";

151.12. BIOFIZIĶIS – profesijas kods "2131 12";

151.13. BIOĶĪMIĶIS – profesijas kods "2131 13";

151.14. BIOLOGS – profesijas kods "2131 14";

151.15. Saldūdens BIOLOGS – profesijas kods "2131 15";

151.16. Jūras BIOLOGS – profesijas kods "2131 16";

151.17. Molekulārās bioloģijas BIOLOGS – profesijas kods "2131 17";

151.18. BOTĀNIĶIS – profesijas kods "2131 18";

151.19. Ekoloģijas BOTĀNIĶIS – profesijas kods "2131 19";

151.20. Histoloģijas BOTĀNIĶIS – profesijas kods "2131 20";

151.21. Mikoloģijas BOTĀNIĶIS – profesijas kods "2131 21";

151.22. Augsnes BOTĀNIĶIS – profesijas kods "2131 22";

151.23. CITOLOGS – profesijas kods "2131 23";

151.24. Dzīvnieku CITOLOGS – profesijas kods "2131 24";

151.25. Augu CITOLOGS – profesijas kods "2131 25";

151.26. EKOLOGS – profesijas kods "2131 26";

151.27. Dzīvnieku EKOLOGS – profesijas kods "2131 27";

151.28. Augu EKOLOGS – profesijas kods "2131 28";

151.29. EMBRIOLOGS – profesijas kods "2131 29";

151.30. Ģenētikas INŽENIERIS – profesijas kods "2131 30";

151.31. ENTOMOLOGS – profesijas kods "2131 31";

151.32. EPIDEMIOLOGS – profesijas kods "2131 32";

151.33. FARMAKOLOGS – profesijas kods "2131 33";

151.34. ToksikoFARMAKOLOGS – profesijas kods "2131 34";

151.35. FIZIOLOGS – profesijas kods "2131 35";

151.36. Augu FIZIOLOGS – profesijas kods "2131 36";

151.37. Dzīvnieku FIZIOLOGS – profesijas kods "2131 37";

151.38. Endokrinoloģijas FIZIOLOGS – profesijas kods "2131 38";

151.39. Epidemioloģijas FIZIOLOGS – profesijas kods "2131 39";

151.40. Klīniskais FIZIOLOGS – profesijas kods "2131 40";

151.41. Neiroloģijas FIZIOLOGS – profesijas kods "2131 41";

151.42. PsihoFIZIOLOGS – profesijas kods "2131 42";

151.43. ĢENĒTIĶIS – profesijas kods "2131 43";

151.44. Dzīvnieku ĢENĒTIĶIS – profesijas kods "2131 44";

151.45. Augu ĢENĒTIĶIS – profesijas kods "2131 45";

151.46. HISTOLOGS – profesijas kods "2131 46";

151.47. Dzīvnieku HISTOLOGS – profesijas kods "2131 47";

151.48. Augu HISTOLOGS – profesijas kods "2131 48";

151.49. HidroBIOLOGS – profesijas kods "2131 49";

151.50. IHTIOLOGS – profesijas kods "2131 50";

151.51. IMUNOLOGS – profesijas kods "2131 51";

151.52. MikroBIOLOGS – profesijas kods "2131 52";

151.53. MIKOLOGS – profesijas kods "2131 53";

151.54. ORNITOLOGS – profesijas kods "2131 54";

151.55. PARAZITOLOGS – profesijas kods "2131 55";

151.56. PATOLOGS – profesijas kods "2131 56";

151.57. Augu PATOLOGS – profesijas kods "2131 57";

151.58. Dzīvnieku PATOLOGS – profesijas kods "2131 58";

151.59. HistoPATOLOGS – profesijas kods "2131 59";

151.60. Ķirurģijas PATOLOGS – profesijas kods "2131 60";

151.61. NeiroPATOLOGS – profesijas kods "2131 61";

151.62. Medicīnas PATOLOGS – profesijas kods "2131 62";

151.63. Veterinārmedicīnas PATOLOGS – profesijas kods "2131 63";

151.64. SISTEMĀTIĶIS – profesijas kods "2131 64";

151.65. Dzīvnieku SISTEMĀTIĶIS – profesijas kods "2131 65";

151.66. Augu SISTEMĀTIĶIS – profesijas kods "2131 66";

151.67. ZOOLOGS – profesijas kods "2131 67";

151.68. VIRUSOLOGS – profesijas kods "2131 68";

151.69. HIPOLOGS – profesijas kods "2131 69";

151.70. NEMATOLOGS – profesijas kods "2131 70";

151.71. TOKSIKOLOGS – profesijas kods "2131 71";

151.72. ĢEOGRĀFS – profesijas kods "2131 72";

151.73. DendroEKOLOGS – profesijas kods "2131 73".

2.3.2. Atsevišķās grupas
"2132 Lauksamniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

152. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādā un attīsta koncepcijas, teorijas un metodiku, kā arī pielieto zinātnes atziņas graudkopības, zivkopības, mežkopības un lopkopības nozarēs, sniedz tehnisko palīdzību un padomu lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības problēmu un metožu jautājumos.

153. Atsevišķajā grupā "2132 Lauksamniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt labības un lauka kultūras, attīstīt jaunas kultivācijas metodes, vadīt lauksaimniecisko ražošanu; pētīt un attīstīt koku audzēšanas metodes, veikt tīruma īpatnību, izmantošanas iespēju un ražības pētījumus un lietot iegūtos rezultātus lauksaimniecības, dārzkopības un mežkopības nozarēs, vadīt mežsaimniecības darbus; veikt neskartās dabas aizsardzības metožu pētījumus un sagatavot jaunas metodes; veikt ganību zemju ekonomiskas izmantošanas metožu pētījumus un sagatavot jaunas metodes; veikt nekarantīnas organismu monitoringu (kaitēkļu un slimību parādīšanās attīstības un izplatības monitorings); brīdināt sabiedrību par nekarantīnas organismu izplatību; apmācīt personas, kuras ieguvušas atļauju lietot 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus, par nozīmīgāko galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļu un slimību izplatību un attīstību; sniegt konsultācijas; izstrādāt ieteikumus kaitīgo organismu izplatības apkarošanai; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; lietot lauksaimniecībai un mežsaimniecībai piemērotas metodes un tehnoloģijas; sniegt padomus par produktivitātes, ražības un produkcijas kvalitātes paaugstināšanas metodēm, kā arī dabas resursu un apkārtējās vides saglabāšanas jautājumiem; sniegt padomus cīņā ar eroziju un lauksaimniecības kaitēkļiem; vākt datus, kas nepieciešami materiālu, darba patēriņa un pašizmaksas noteikšanai, projektu īstenošanai dzīvē; lasīt lekcijas un izplatīt materiālus par jaunākajiem sasniegumiem, metodēm un tehnoloģiju lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, organizēt to demonstrēšanu; izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, risinot problēmas, kas rodas darba procesā; nodarboties ar augkopības un lopkopības produkcijas ražošanu, ražas un produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju, kā arī kopt un izstrādāt mežu; reģistrēt liellopu, cūku, aitu, kazu ganāmpulku atbilstoši īpašnieka sniegtajiem datiem; apsekot ganāmpulku dabā; noformēt dzīvnieku reģistra grāmatas un dzīvnieku pases to īpašniekiem; konsultēt lopkopjus un citu dzīvnieku īpašniekus; laboratoriski pārbaudīt asinis uz infekcijas slimībām; vakcinēt dzīvniekus pret infekcijas slimībām; sekot infekciju izplatībai valstī, novadā, pagastā; sekot dzīvnieku labturībai un produktivitātei kūtīs un fermās; kontrolēt kvalitatīvu un patērētāju veselībai nekaitīgu dzīvnieku izcelsmes produktu apriti; pārbaudīt piena ieguves noteikumu ievērošanu fermās; pārbaudīt pienotavās pilnu ciklu produkcijas ieguvē, pārbaudīt ūdens kvalitāti fermās, pienotavās; pārbaudīt darbu kautuvēs; konsultēt par aktualitātēm lauku attīstības un lauksaimniecības jautājumos; organizēt valsts atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, dažādu fondu atbalsta veidu piesaisti, informatīvās dienas, iniciatīvas un interešu grupu tikšanās; vadīt citus darbiniekus.

154. Atsevišķās grupas "2132 Lauksamniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti" profesijas:

154.1. Sēklkopības AGRONOMS – profesijas kods "2132 01";

154.2. AGRONOMS – profesijas kods "2132 02";

154.3. Vecākais SPECIĀLISTS MEŽKOPIS – profesijas kods "2132 03";

154.4. Vecākais SPECIĀLISTS PUĶKOPIS – profesijas kods "2132 04";

154.5. Vecākais SPECIĀLISTS DĀRZKOPIS – profesijas kods "2132 05";

154.6. Vecākais SPECIĀLISTS DĀRZEŅKOPIS – profesijas kods "2132 06";

154.7. POMOLOGS – profesijas kods "2132 07";

154.8. Vecākais SPECIĀLISTS ZIVKOPIS – profesijas kods "2132 08";

154.9. Ciltslietu ZOOTEHNIĶIS – profesijas kods "2132 09";

154.10. Zemkopības KONSULTANTS – profesijas kods "2132 10";

154.11. Lauksaimniecības KONSULTANTS – profesijas kods "2132 11";

154.12. Mežsaimniecības KONSULTANTS – profesijas kods "2132 12";

154.13. Lauksaimniecības PADOMNIEKS – profesijas kods "2132 13";

154.14. Zemkopības PADOMNIEKS – profesijas kods "2132 14";

154.15. Mežsaimniecības PADOMNIEKS – profesijas kods "2132 15".

2.3.3. Atsevišķās grupas
"2133 Vides aizsardzības vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

155. Šie vecākie speciālisti piedalās vides, tajā skaitā dabas, aizsardzības projektu izstrādē, sniedz konsultācijas par ķīmiskiem, fizikāliem, bioloģiskiem un citiem faktoriem apkārtējā vidē.

156. Atsevišķajā grupā "2133 Vides aizsardzības vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt pētījumus, izstrādāt un attīstīt koncepcijas par vides aizsardzību atbilstoši videi, kurā sastopami apkārtējai videi kaitīgie fizikālie, ķīmiskie, bioloģiskie un citi faktori; izstrādāt avāriju novēršanas pasākumus; ieviest un vadīt apkārtējās vides aizsardzības tehnisko iekārtu un procesu tehnoloģiju; veikt organizatoriskas, uzraudzības, kontroles un informatīvi izglītojošas funkcijas atbilstoši organizācijas darbības specifikai; nodrošināt saikni starp organizācijas administrāciju un nodarbinātajiem vides aizsardzības jomā; analizēt un ievērot normatīvo aktu prasības; sadarboties ar citu profesiju speciālistiem riska faktoru izpētē un analīzē, izmantojot ķīmijas, fizikas un tām radniecīgo nozaru jaunākās zinātniskās atziņas; vadīt vides monitoringa projektu izstrādi; piedalīties vidi un dabas resursus saudzējošu atkritumu vai otrreiz izmantojamās produkcijas tehnoloģiju izstrādē; vadīt procedūras, kas saistītas ar ražošanas tehnoloģiju drošību; veikt konsultatīvo darbību; piedalīties dabas, tajā skaitā sugu un biotopu, aizsardzības un pārraudzības un kontroles plānu izstrādāšanā un ieviešanā; izpildīt uzdevumus, kas saistīti ar vides, tajā skaitā dabas, aizsardzības normatīvo aktu prasību nodrošināšanu; piedalīties dabas, tajā skaitā sugu un biotopu, aizsardzības plānos paredzēto darbību plānošanā un izpildē, to saskaņošanā ar teritorijas, mežsaimniecības un citiem plānošanas dokumentiem; sniegt atzinumus par mikroliegumu izveidošanu un atzinumus normatīvajos aktos par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

157. Atsevišķās grupas "2133 Vides aizsardzības vecākie speciālisti" profesijas:

157.1. Vides aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS – profesijas kods "2133 01";

157.2. Dabas aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS – profesijas kods "2133 02";

157.3. Sertificēts EKSPERTS (sugu un biotopu aizsardzības jomā) – profesijas kods "2133 03".

2.4. Mazās grupas
"214 Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

158. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritoriju un uzņēmuma attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes un iegūtās zināšanas izmanto praksē inženierzinātnēs, kā arī ražošanas procesu tehnoloģiskās un ekonomiskās efektivitātes jomā.

159. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "214 Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)" atbilstošās atsevišķajās grupās:

159.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas. Vides aizsardzības jomā – fizikālos un ķīmiskos procesus, kuri norit apkārtējā vidē, dabas un mākslīgo ekosistēmu attīstības enerģētiku un dinamiku, to likumsakarības; vides aizsardzības un stāvokļa analīzes matemātiskās metodes; vides aizsardzības tehnoloģiju, procesu, tehnisko līdzekļu būtību, uzbūvi, darbības principus, optimizācijas un riska analīzes metodoloģiju; vidi saudzējošo, ekoloģiski drošo tehnoloģiju pamatprincipus, to projektēšanas, izveides un novērtēšanas metodoloģiju, veicamo darbu tehnoloģiju būtību; vides kvalitātes kontroles, monitoringa, vērtēšanas un analīzes sistēmas, aparatūru, iekārtas, to darbības principus, lietošanas noteikumus; dabas resursu struktūru, ieguves un pārstrādes metožu, resursu racionālas, taupīgas, kompleksas izmantošanas pamatprincipus; darba organizācijas un plānošanas metodes, darba aizsardzības metodes, riska analīzes metodes, ar tām saistītos normatīvos materiālus; vides aizsardzības pasākumu, ekoloģizēto tehnoloģiju, monitoringa sistēmu, dabas un antropogēno resursu izmantošanas un pārstrādes tehnoloģiju ekonomiski ekoloģisko aprēķinu metodoloģiju. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanā – aviācijas, dzelzceļa un jūras transporta infrastruktūras uzbūvi, to struktūrvienību uzdevumus un savstarpējo mijiedarbību; aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu, dzelzceļa avāriju un jūras negadījumu izmeklēšanas procesu, kas nepieciešams, lai veiktu izmeklēšanu atbilstoši starptautisko standartu prasībām izmeklēšanas jomā; nelaimes gadījumu izmeklēšanas tehniku; gaisa, dzelzceļa un jūras transporta ekspluatācijas tehniskās jomas;

159.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas. Vides aizsardzības jomā – analizēt un novērtēt vides kvalitātes stāvokli, izstrādāt priekšlikumus par tās saglabāšanu, kontroli un monitoringu, praktiski veikt vides parametru analīzes; veikt vides attīrīšanas un atjaunošanas analīzes tehnoloģisko sistēmu un iekārtu inženiertehniskos aprēķinus, kas saistīti ar to projektēšanu, parametru optimizāciju un ekspluatāciju; izstrādāt un pilnveidot izejmateriālu un enerģijas patēriņa, kā arī atkritumu un piesārņojuma daudzuma samazināšanas tehniku un tehnoloģiju, produktu kaitīgās ietekmes uz vidi visā tā dzīves laikā kontroles un samazināšanas metodes, iekārtas un tehnoloģiju; īstenot praksē un pilnveidot dabas resursu racionālas un kompleksās ieguves un pārstrādes metodes, veikt tehniski ekonomiskos aprēķinus, to ekoloģisko novērtēšanu; izmantot tautas saimniecības objektu un darbības procesu ietekmes uz vidi novērtēšanas metodes, šo objektu projektēšanas un ekspluatācijas posmos; organizēt darba kolektīvus uzdevumu izpildē, kontrolēt darba aizsardzības apstākļus, precīzi piemērot darba organizācijas normatīvos dokumentus; transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanā – spēj pielietot un pārvaldīt tehnisko nodrošinājumu un resursus, kas svarīgi sekmīgai izmeklēšanas veikšanai; savākt, dokumentēt un saglabāt lietiskos pierādījumus; identificēt un analizēt iegūtos derīgos pierādījumus un liecības, lai noteiktu nelaimes gadījumu faktiskos cēloņus un izstrādātu drošības rekomendācijas to novēršanai nākotnē; sagatavot izmeklēšanas Nobeiguma ziņojumus un pārskatus atbilstoši starptautisko standartu prasībām;

159.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

159.4. izglītība: augstākā izglītība vai augstākā profesionālā izglītība nozarē, apmācība speciālos nelaimes gadījumu izmeklēšanas kursos aviācijas jomā, dzelzceļa jomā un jūrniecības jomā.

160. Mazās grupas "214 Inženieri (izņemot elektrotehnoloģiju inženierus)" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

160.1. atsevišķā grupa "2141 Rūpniecības un ražošanas inženieri";

160.2. atsevišķā grupa "2142 Būvinženieri";

160.3. atsevišķā grupa "2143 Vides inženieri";

160.4. atsevišķā grupa "2144 Mehānikas inženieri";

160.5. atsevišķā grupa "2145 Ķīmijas inženieri";

160.6. atsevišķā grupa "2146 Ieguves rūpniecības inženieri, metalurgi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

160.7. atsevišķā grupa "2149 Citur neklasificēti inženieri".

2.4.1. Atsevišķās grupas
"2141 Rūpniecības un ražošanas inženieri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

161. Šie vecākie speciālisti veic pētījumus, konsultē vai izpilda procedūras, kas saistītas ar ražošanas efektivitātes drošības paaugstināšanu un darba organizācijas pilnveidošanu, nosaka darbu apjomu, pēta un sniedz konsultācijas par izstrādājumu un ražošanas procesu tehnoloģiskajiem aspektiem un lietojamiem materiāliem.

162. Atsevišķajā grupā "2141 Rūpniecības un ražošanas inženieri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sniegt konsultācijas vadošām personām par ražošanas veidiem un plānošanas jautājumiem; konsultēt vadītājus par darba organizāciju, materiālu un iekārtu ekonomiskas, drošas un efektīvas izmantošanas veidiem; sagatavot ieteikumus racionālai darba organizācijai laikā un telpā, kā arī veikt darba procesu uzraudzību; sagatavot un kontrolēt stikla, keramikas, tekstila, ādas izstrādājumu ražošanas, kokapstrādes un iespieddarbu tehnoloģiju; vadīt un plānot kokapstrādes tehnoloģiskos procesus un pieņemt lēmumus par šo procesu izpildi; izgatavot rasējumus un projektēt kioskus, tentus, teltis, angārus, nojumes, markīzes, pieturvietas, smago automašīnu virsbūves, dažādu veidu pārsegus laivām un motocikliem; analizēt informāciju un sagatavot priekšlikumus stratēģisko mērķu definēšanai, plānot darbības, kas nepieciešamas vidēja termiņa (3–5 gadi) mērķu sasniegšanai, un atbildēt par šo mērķu īstenošanu; nodrošināt ražošanas apstākļu atbilstību darba un vides aizsardzības prasībām; veikt pedagoģisko un zinātnisko darbību kokapstrādes nozarē; plānot tehnoloģisko procesu un darbības; sagādāt preces; pārzināt un pārraudzīt inženiertehnisko sistēmu atslēgšanas vietas; kontrolēt un vadīt pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzstādīšanu; analizēt informāciju par apģērbu ražošanas un tekstila nozares attīstības tendencēm; izstrādāt stratēģiskās attīstības plānus un sekmēt to īstenošanu; projektēt un ieviest jaunus tehnoloģiskos procesus, pamatojot tos ar attiecīgiem biznesa plāniem un tāmēm; konsultēt vadītājus par resursu ekonomiskas un efektīvas izmantošanas veidiem, par jaunākajiem apģērbu un tekstila nozares zinātnes (un tehnikas) sasniegumiem, to ieviešanas iespējām un efektivitāti; nodrošināt nepārtrauktu uzņēmuma raudzētavas, filtrētavas, vārītavas un mazgāšanas iekārtu CIP (clean–in–place) darbu; kontrolēt tehnoloģijas ievērošanu uzņēmuma raudzēšanas, vārīšanas, filtrēšanas un mazgāšanas iekārtu CIP procesos; gatavot zinātniskus rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

163. Atsevišķās grupas "2141 Rūpniecības un ražošanas inženieri" profesijas:

163.1. Rūpniecības projektēšanas INŽENIERIS – profesijas kods "2141 01";

163.2. Ražošanas sagatavošanas INŽENIERIS – profesijas kods "2141 02";

163.3. Robotu INŽENIERIS – profesijas kods "2141 03";

163.4. Darba organizācijas INŽENIERIS – profesijas kods "2141 04";

163.5. Cementa TEHNOLOGS – profesijas kods "2141 05";

163.6. Keramikas TEHNOLOGS – profesijas kods "2141 06";

163.7. Stikla TEHNOLOGS – profesijas kods "2141 07";

163.8. Ādas TEHNOLOGS – profesijas kods "2141 08";

163.9. Iesaiņošanas TEHNOLOGS – profesijas kods "2141 09";

163.10. Iespiešanas TEHNOLOGS – profesijas kods "2141 10";

163.11. Audumu TEHNOLOGS – profesijas kods "2141 11";

163.12. Kokapstrādes INŽENIERIS – profesijas kods "2141 12";

163.13. Ražošanas vadības organizācijas INŽENIERIS – profesijas kods "2141 13";

163.14. Darba normēšanas INŽENIERIS – profesijas kods "2141 14";

163.15. Materiālu normēšanas TEHNOLOGS – profesijas kods "2141 15";

163.16. Vērpšanas TEHNOLOGS – profesijas kods "2141 16";

163.17. Adīšanas TEHNOLOGS – profesijas kods "2141 17";

163.18. Apģērbu KONSTRUKTORS – profesijas kods "2141 18";

163.19. Šūšanas tehnologs – profesijas kods "2141 19";

163.20. tehnologs – profesijas kods "2141 20";

163.21. konstruktors – profesijas kods "2141 21";

163.22. Tekstilmateriālu apdares tehnologs – profesijas kods "2141 22";

163.23. Projektēšanas inženieris – profesijas kods "2141 23";

163.24. Ražošanas inženieris – profesijas kods "2141 24";

163.25. Apģērbu un tekstila ražošanas INŽENIERIS – profesijas kods "2141 25";

163.26. KOLORISTS – profesijas kods "2141 26";

163.27. Alus darīšanas TEHNOLOGS – profesijas kods "2141 27".

2.4.2. Atsevišķās grupas
"2142 Būvinženieri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

164. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, projektē, būvē, vada darbus un kontrolē ēku būvniecības apkalpošanu, pēta un sniedz konsultācijas par būvniecībā lietojamo materiālu tehnoloģiskajiem aspektiem.

165. Atsevišķajā grupā "2142 Būvinženieri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sagatavot jaunas būvniecības inženierzinātņu teorijas un metodes, attīstīt esošās; projektēt tiltus, dambjus, ceļus, dokus, lidostas, dzelzceļus, kanālus, cauruļvadus un tamlīdzīgas būves, kā arī ēkas, sniegt konsultācijas; projektēt atkritumu novākšanas sistēmas, ražošanas un citas būves; precīzi noteikt būvniecības metodes, materiālu atjaunošanas un kvalitātes standartus; vadīt būvdarbus; noteikt būvju ekspluatācijas efektivitātes un drošības kontroles sistēmas; noskaidrot bojājumus un tos novērst; organizēt uzbūvēto būvju ekspluatācijas un remonta darbus un uzraudzīt tos; pārbaudīt projekta dokumentāciju; plānot visu būvobjekta īstenošanā iesaistīto dalībnieku sadarbību un būvdarbu veikšanas kārtību; plānot nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba un satiksmes drošībai objektā; sastādīt un kontrolēt būves izpilddokumentāciju; izstrādāt un izsniegt piesaistes inženierkomunikāciju projektēšanai pie ielu sarkanajām līnijām, ēkām vai citiem apbūves elementiem, ņemot vērā normatīvās prasības, apstiprināt pilsētbūvniecisko dokumentāciju; klasificēt un kontrolēt grafiskā materiāla ievietošanu dokumentu glabātavā; veikt apgaismojuma vai augstsprieguma līniju balstu, karogmastu un citu konstruktīvu elementu piesaisti pie ielu sarkanajām līnijām; izskatīt un pieņemt lēmumus par mazo arhitektūras formu, kiosku, pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju, skulptūru apgaismes iekārtu, vizuālās informācijas un labiekārtošanas elementu un citu objektu izvietošanu ielu sarkanajās līnijās un joslā līdz noteiktajai apbūves līnijai; izvērtēt vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas pieteikumus; atbildēt par ēku energoefektivitātes normatīvo aktu un piemērojamo standartu ievērošanu, ēku energoefektivitātes aprēķinam nepieciešamo datu kvalitātes kontroli, ēku energoefektivitātes aprēķinu rezultātu pareizību un ēku energoefektivitātes novērtēšanas objektivitāti un ticamību; pētīt un sniegt konsultācijas par dažu būvniecībā lietojamo materiālu tehnoloģiskajiem aspektiem; uzturēt tehniskos kontaktus un konsultēties ar attiecīgajiem speciālistiem; veikt būvniecības darbu izmaksu tāmes aprēķinus un dzīvojamo māju pārvaldīšanas obligāto un citu darbību izmaksu tāmes aprēķinus; atbildēt par būvniecības un pārvaldīšanas darbību tehnoloģisko ciklu prasību izmaksu izvērtēšanu un aprēķināto izmaksu atbilstību darbu faktiskajiem izdevumiem; organizēt ilgtspējīgas būvniecības tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu vadības metožu, mērīšanas, vērtēšanas un atbilstības novērtēšanas metodoloģiju izstrādāšanu; rūpēties, lai uzņēmumā radītie ilgtspējīgas būvniecības produkti, sniegtie pakalpojumi neradītu kaitējumu videi; nodrošināt būvniecības pārvaldes un tehnoloģisko uzdevumu izstrādi un izpildi, projektu plānošanu un izpildi, sniegt konsultācijas; organizēt un izpildīt vidi aizsargājošo un videi draudzīgo ilgtspējīgas būvniecības tehnoloģiju projektēšanas, iekārtu konstruēšanas, montāžas un to darbības nodrošināšanas, vides monitoringa un kontroles uzdevumus; piedalīties ilgtspējīgas būvniecības tehnoloģisko procesu inženiertehniskajā pilnveidošanā saskaņā ar vides normatīvajiem aktiem un vides standartu prasībām; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

166. Atsevišķās grupas "2142 Būvinženieri" profesijas:

166.1. BūvINŽENIERIS – profesijas kods "2142 01";

166.2. Ēku konstrukciju būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142 02";

166.3. Lidostu būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142 03";

166.4. Tiltu būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142 04";

166.5. Ēku būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142 05";

166.6. Skursteņu būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142 06";

166.7. Energoauditors INŽENIERIS – profesijas kods "2142 07";

166.8. Doku un ostu būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142 08";

166.9. Bagarēšanas būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142 09";

166.10. Ātrgaitas šoseju un ielu būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142 10";

166.11. Hidrotehnisko būvju būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142 11";

166.12. Hidroloģijas būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142 12";

166.13. Apūdeņošanas būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142 13";

166.14. Dzelzceļa būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142 14";

166.15. Ceļu būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142 15";

166.16. Sanitārtehnikas būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142 16";

166.17. Zemes būvju/ mehānikas būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142 17";

166.18. Konstrukciju būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142 18";

166.19. Torņu būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142 19";

166.20. Tuneļu būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142 20";

166.21. Zemes rakšanas INŽENIERIS – profesijas kods "2142 21";

166.22. Hidraulikas INŽENIERIS – profesijas kods "2142 22";

166.23. Hidroloģijas INŽENIERIS – profesijas kods "2142 23";

166.24. Apūdeņošanas INŽENIERIS – profesijas kods "2142 24";

166.25. Sanitārijas INŽENIERIS – profesijas kods "2142 25";

166.26. Būvmateriālu TEHNOLOGS – profesijas kods "2142 26";

166.27. Būvniecības TEHNOLOGS – profesijas kods "2142 27";

166.28. Meliorācijas INŽENIERIS – profesijas kods "2142 28";

166.29. Transportbūvju būvINŽENIERIS – profesijas kods "2142 29";

166.30. Būvmateriālu INŽENIERIS – profesijas kods "2142 30";

166.31. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas INŽENIERIS – profesijas kods "2142 31";

166.32. Būvniecības tāmju INŽENIERIS – profesijas kods "2142 32";

166.33. Inženierkomunikāciju piesaistes INŽENIERIS – profesijas kods "2142 33";

166.34. Vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas objektu INŽENIERIS – profesijas kods "2142 34";

166.35. Ilgtspējīgas būvniecības INŽENIERIS – profesijas kods "2142 35".

2.4.3. Atsevišķās grupas
"2143 Vides inženieri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

167. Šie vecākie speciālisti veic pētījumus, konsultē vai izpilda procedūras, kas saistītas ar vides jomu.

168. Atsevišķajā grupā "2143 Vides inženieri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– organizēt un izpildīt vidi aizsargājošu, videi draudzīgu, dabas resursus taupošu tehnoloģiju un būvju projektēšanas, iekārtu konstruēšanas, montāžas un to darbības nodrošināšanas, vides monitoringa un kontroles uzdevumus; īstenot un uzraudzīt procesus saistībā ar ķīmisko vielu un maisījumu izmantošanu un apsaimniekošanu; piedalīties tehnoloģisko procesu inženiertehniskā pilnveidošanā saskaņā ar vides normatīvo aktu un vides standartu prasībām; izstrādāt inovatīvas vides aizsardzības metodes; iegūt un analizēt informāciju un sagatavot priekšlikumus stratēģisko mērķu definēšanai ražošanā vai pārvaldībā vides kvalitātes saglabāšanas, dabas resursu racionālas un pilnvērtīgas izmantošanas un ilgtspējīgas attīstības jomā; piedalīties politikas, plānošanas dokumentu, tiesību aktu projektu, atzinumu un citu dokumentu vides aizsardzības jomā sagatavošanā, vadībā un uzraudzībā; veikt pedagoģisko un zinātnisko darbību vides inženiertehniskās aizsardzības jomā; veikt vides tehnoloģiju un vides kvalitāti nodrošinošu tehnoloģisko risinājumu izstrādi, projektēšanu un ieviešanu; piedalīties vides pārvaldības darbā; risināt ar vides aizsardzību, vides tehnoloģijām, resursu apsaimniekošanu un atkritumu apsaimniekošanu saistītus uzdevumus; vadīt projektus; vadīt citus darbiniekus.

169. Atsevišķās grupas "2143 Vides inženieri" profesijas:

169.1. Vides INŽENIERIS – profesijas kods "2143 01";

169.2. Vides TEHNOLOGS – profesijas kods "2143 02".

2.4.4. Atsevišķās grupas
"2144 Mehānikas inženieri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

170. Šie vecākie speciālisti pēta mašīnas, iekārtas un mehāniskos agregātus, konsultē, vada ražošanas darbus, iekārtu un sistēmu apkalpošanu un remontu, pēta attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģiskos aspektus, piedalās projektēšanas, ražošanas, pētniecības, tehniskās uzraudzības, izstrādājumu pilnveidošanas, realizācijas un remonta procesos un sniedz konsultācijas.

171. Atsevišķajā grupā "2144 Mehānikas inženieri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt ražošanā, ieguvē, būvniecībā, lauksaimniecībā un citur izmantojamas mašīnas, iekārtas un instrumentus un sniegt konsultācijas; izstrādāt dzelzceļa lokomotīvēs, automobiļos vai lidaparātos izmantojamus iekšdedzes dzinējus un citus neelektriskus motorus un dzinējus un sniegt konsultācijas; izstrādāt kuģu vadības sistēmas, spēka agregātus, sildīšanas un ventilācijas sistēmas, stūrēšanas mehānismus, sūkņus un citas mehāniskas iekārtas un sniegt konsultācijas; izstrādāt kuģu korpusus un sniegt konsultācijas; izstrādāt lidaparātus, to šasijas un citus aviācijas rūpniecības izstrādājumus un sniegt konsultācijas; nodrošināt nacionālo, Eiropas Savienības un vienoto starptautisko aviācijas noteikumu prasības, organizēt, plānot un kontrolēt gaisa kuģu plūsmu; nodrošināt lidojumu aeronavigācijas apkalpošanu; nodrošināt gaisa kuģu apkalpi ar nepieciešamo pirmslidojuma informāciju, tai skaitā ar meteoroloģisko informāciju; analizēt nestandarta un avārijas situācijas un pieņemt atbilstošus lēmumus; organizēt avārijas, meklēšanas un glābšanas dienesta darbību; izstrādāt transporta ierīču virsbūves, bremzes un citus komponentus un sniegt konsultācijas; izstrādāt sildīšanas un dzesēšanas sistēmas un sniegt konsultācijas; izstrādāt atomstaciju izmēģinājuma un izslēgšanas kontroles iekārtas un mehāniskos agregātus un sniegt konsultācijas; piedalīties projektēšanas, ražošanas, pētniecības, tehniskās uzraudzības, izstrādājumu pilnveidošanas, realizācijas un remonta procesos; izmantot speciālās zināšanas un prasmes dažādu praktisku tehnisko problēmu vai uzdevumu risinājumiem; izstrādāt valodu procesorus, precīzijas instrumentus un tamlīdzīgas ierīces un aparātus; veikt lauksaimniecības un citu mehānismu, mašīnu, dzinēju, agregātu un iekārtu darba un produkcijas kontroli; izstrādāt siltumenerģijas ražošanas, sadales un pārvades sistēmas un sniegt konsultācijas; izvēlēties, projektēt un uzstādīt siltumenerģijas ražošanas, sadales un izmantošanas uzņēmuma siltumenerģētiskās un siltumtehniskās iekārtas (termoelektrostacijas un katlu mājas, katlu agregātus, rūpnieciskas krāsnis, žāvētavas, siltummaiņas, individuālos siltummezglus, siltumtrases, tvertnes, kompresorus, saldētavas); projektēt un izstrādāt ventilācijas, kondicionēšanas un apkures sistēmas; veikt un uzraudzīt tehnoloģiskos mērījumus un procesu automātisko vadību; sastādīt siltuma bilances; noteikt kaitīgo izmešu daudzumu, kurināmā sastāvu un patēriņu; vadīt siltumenerģētisko objektu montāžu, pārbūvi, modernizācijas un pārbaudes darbus; izstrādāt siltumenerģētisko un siltumtehnisko projektu tehniski ekonomiskos pamatojumus un dokumentāciju; izstrādāt siltumenerģētisko iekārtu ekspluatācijas, apkopes un remontdarbu izmaksu tāmes; izvērtēt nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību; izstrādāt siltuma centrāļu siltuma mehānisko iekārtu, siltuma tīklu sistēmas; noteikt mašīnu, mehānismu, darbgaldu, agregātu un citu iekārtu efektīvas izmantošanas un drošības pārbaudes kontroles standartus; izstrādāt tehnoloģisko aprīkojumu, instrumentus; noteikt un novērst bojājumus; organizēt un vadīt darbojošos mašīnu, mehānismu, darbgaldu, motoru, dzinēju, agregātu iekārtu un sistēmu apkalpošanu un remontu; veikt attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģisko aspektu pētījumus un sniegt konsultācijas; izstrādāt mehatronikas iekārtas; vadīt kopīgu mehāniķu, elektriķu, elektroniķu un datorspeciālistu darba grupu mehatronikas sistēmu projektēšanai; veikt mehatronikas iekārtu darbības uzraudzību un mehatronikas iekārtu komplektēšanas uzdevumus; plānot, nodrošināt siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales, kā arī ēku iekšējo siltumsistēmu optimālu darbību; nodrošināt darba aizsardzību ražošanas vidē; sniegt konsultācijas vadošajām personām par ražošanas veidiem un plānošanas jautājumiem, par darba organizāciju, iekārtu ekonomiskas un drošas izmantošanas veidiem; sagatavot ieteikumus racionālai darba organizācijai; izstrādāt un uzturēt efektīvas transporta tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas, kas saistītas ar kravu un pasažieru pārvadājumu loģistisko un tehnisko nodrošinājumu; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

172. Atsevišķās grupas "2144 Mehānikas inženieri" profesijas:

172.1. Kuģu dizaina INŽENIERIS – profesijas kods "2144 01";

172.2. Gaisa kuģu projektēšanas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 02";

172.3. Automobiļu dizaina INŽENIERIS – profesijas kods "2144 03";

172.4. Aeronavigācijas apkalpošanas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 04";

172.5. Gaisa kondicionēšanas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 05";

172.6. Automātu INŽENIERIS – profesijas kods "2144 06";

172.7. Dīzeļu INŽENIERIS – profesijas kods "2144 07";

172.8. Gāzes turbīnu INŽENIERIS – profesijas kods "2144 08";

172.9. Iekšdedzes dzinēju INŽENIERIS – profesijas kods "2144 09";

172.10. Reaktīvo dzinēju INŽENIERIS – profesijas kods "2144 10";

172.11. Lokomotīves dzinēju INŽENIERIS – profesijas kods "2144 11";

172.12. Eļļošanas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 12";

172.13. Kuģu būves INŽENIERIS – profesijas kods "2144 13";

172.14. Mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 14";

172.15. Aeronautikas/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 15";

172.16. Lauksaimniecības/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 16";

172.17. Gaisa kondicionēšanas/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 17";

172.18. Pašgājējmehānismu/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 18";

172.19. Dīzeļu/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 19";

172.20. Gāzes turbīnu/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 20";

172.21. Apsildes, ventilācijas un saldēšanas/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 21";

172.22. Rūpniecisko mašīnu un darbarīku/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 22";

172.23. Instrumentu/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 23";

172.24. Sauszemes motoru un mašīnu/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 24";

172.25. Ostas mehānismu/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 25";

172.26. Kodolenerģētikas/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 26";

172.27. Saldēšanas iekārtu/ mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 27";

172.28. Motoru INŽENIERIS – profesijas kods "2144 28";

172.29. Mehānikas TEHNOLOGS – profesijas kods "2144 29";

172.30. Metināšanas TEHNOLOGS – profesijas kods "2144 30";

172.31. Aprīkojuma INŽENIERIS – profesijas kods "2144 31";

172.32. Mehānikas KONSTRUKTORS – profesijas kods "2144 32";

172.33. Siltumenerģijas/ pārvades un sadales INŽENIERIS – profesijas kods "2144 33";

172.34. Medicīnas iekārtu inženieris – profesijas kods "2144 34";

172.35. dzelzceļa lokomotīvju/ remonta Inženieris – profesijas kods "2144 35";

172.36. Vagonu/ remonta Inženieris – profesijas kods "2144 36";

172.37. Medicīnas fizikālo tehnoloģiju INŽENIERIS – profesijas kods "2144 37";

172.38. Mehatronikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 38";

172.39. Siltumenerģētikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 39";

172.40. Siltumtehnikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 40";

172.41. Siltumsistēmu ekspluatācijas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 41";

172.42. Siltumiekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 42";

172.43. Siltumenerģijas un siltumtehnikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 43";

172.44. Gaisa kuģu tehniskās apkopes mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 44";

172.45. Transportsistēmu INŽENIERIS – profesijas kods "2144 45";

172.46. Kuģu mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144 46";

172.47. Mašīnu un aparātu būves INŽENIERIS – profesijas kods "2144 47";

172.48. Siltumtehnisko iekārtu INŽENIERIS – profesijas kods "2144 48";

172.49. Mašīnu un aparātu būves TEHNOLOGS – profesijas kods "2144 49";

172.50. Rūpniecisko iekārtu un rīku INŽENIERIS – profesijas kods "2144 50";

172.51. Mehāniķis (inženieris) – profesijas kods "2144 51";

172.52. Gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas mehānikas INŽENIERIS – profesijas kods "2144  52".

2.4.5. Atsevišķās grupas
"2145 Ķīmijas inženieri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

173. Šie vecākie speciālisti veic pētījumus, konsultē, izstrādā un vada ķīmiskos procesus naftas, gāzes, naftas produktu, sprāgstvielu, pārtikas produktu, suņu un kaķu barības, medikamentu, sintētisko materiālu ražošanā, kā arī vada iekārtu apkalpošanu un remontu un konsultē attiecīgo materiālu, ražojumu un procesu tehnoloģijas jautājumos.

174. Atsevišķajā grupā "2145 Ķīmijas inženieri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt pētījumus, sniegt konsultācijas un izstrādāt ķīmisko procesu tehnoloģiju, sagatavot un vadīt gāzes un naftas produktu, sprāgstvielu, pārtikas produktu, suņu un kaķu barības, medikamentu, sintētisko materiālu ražošanu; noteikt ķīmijas rūpniecības ražotņu būvniecības aspektus; noteikt ražošanas veidus, materiālus un kvalitātes standartus un nodrošināt to atbilstību noteikumiem; noteikt produkcijas ražošanas efektivitātes un drošības nodrošināšanas procedūras un kontroles standartus; noteikt un novērst bojājumus; organizēt un vadīt iekārtu apkalpošanu un remontu; vadīt, plānot, organizēt pārtikas produktu un dzērienu ražošanu, to kvalitātes kontroli visos ražošanas procesa posmos; izstrādāt izejvielu patēriņa normas un kontrolēt to izlietojumu pārtikas produktu un dzērienu ražošanā; veikt jaunu pārtikas produktu un dzērienu izstrādi un to ieviešanu ražošanā; pārzināt augu un dzīvnieku valsts izejvielu pārstrādi, tehnoloģiskos procesus, ražošanas procesu iekārtas un to darbību; sniegt priekšlikumus nepieciešamajiem uzlabojumiem pārtikas produktu un dzērienu ražošanā; veikt attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģisko aspektu pētījumus un sniegt konsultācijas; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

175. Atsevišķās grupas "2145 Ķīmijas inženieri" profesijas:

175.1. Ķīmijas INŽENIERIS – profesijas kods "2145 01";

175.2. Ķīmisko procesu INŽENIERIS – profesijas kods "2145 02";

175.3. Naftas un dabasgāzes/ ķīmijas INŽENIERIS – profesijas kods "2145 03";

175.4. Dabasgāzes ieguves un sadales/ ķīmijas INŽENIERIS – profesijas kods "2145 04";

175.5. Naftas INŽENIERIS – profesijas kods "2145 05";

175.6. Raudzēšanas TEHNOLOGS – profesijas kods "2145 06";

175.7. Ķīmisko procesu TEHNOLOGS (inženieris) – profesijas kods "2145 07";

175.8. Ķīmijas TEHNOLOGS – profesijas kods "2145 08";

175.9. Šķiedru TEHNOLOGS – profesijas kods "2145 09";

175.10. Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGS – profesijas kods "2145 10";

175.11. Degvielas TEHNOLOGS – profesijas kods "2145 11";

175.12. Krāsu TEHNOLOGS – profesijas kods "2145 12";

175.13. Papīra TEHNOLOGS – profesijas kods "2145 13";

175.14. Plastmasas TEHNOLOGS – profesijas kods "2145 14";

175.15. Polimēru TEHNOLOGS – profesijas kods "2145 15";

175.16. Gumijas TEHNOLOGS – profesijas kods "2145 16";

175.17. Riepu TEHNOLOGS – profesijas kods "2145 17";

175.18. Plastmasas INŽENIERIS – profesijas kods "2145 18";

175.19. Farmācijas TEHNOLOGS – profesijas kods "2145 19";

175.20. Ķīmisko procesu TEHNOLOGS – profesijas kods "2145 20";

175.21. Suņu un kaķu barības ražošanas TEHNOLOGS – profesijas kods "2145 21".

2.4.6. Atsevišķās grupas
"2146 Ieguves rūpniecības inženieri, metalurgi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

176. Šie vecākie speciālisti veic pētījumus, attīsta un apkalpo minerālu, metālu, ūdens, naftas, gāzes ieguvi, kā arī pēta un rada jaunas kausējumu, keramikas un citu materiālu ražošanas metodes, konsultē attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģiskajos jautājumos.

177. Atsevišķajā grupā "2146 Ieguves rūpniecības inženieri, metalurgi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt ar naftas, gāzes vai ūdens ieguvi saistītus pētījumus, sniegt konsultācijas un izstrādāt jaunas metodes vai attīstīt un pilnveidot esošās; noteikt efektīvus zemes dzīļu izrakteņu ieguves veidus un nepieciešamo mehānismu tipus; izstrādāt šahtu un eju būvniecības plānu un vadīt būvdarbus; noteikt urbšanas iecirkņus un izstrādāt urbumos izmantojamos ūdens, gāzes un naftas izplūdes kontroles paņēmienus; plānot un vadīt gāzes, naftas un ūdens uzglabāšanu, pirmapstrādi, drošību un transportēšanu; noteikt pirmās palīdzības iekārtas un drošības līdzekļus, sevišķi pazemē; veikt pētījumus un izstrādāt tehnoloģiju metālu ieguvei no rūdas, sniegt konsultācijas par tās lietošanas veidiem; pētīt metāla un kausējumu īpašības, izstrādāt jaunus sakausējumus, uzraudzīt ražošanas procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; pētīt attiecīgo materiālu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

178. Atsevišķās grupas "2146 Ieguves rūpniecības inženieri, metalurgi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas:

178.1. Iežguves INŽENIERIS – profesijas kods "2146 01";

178.2. Metalurģijas INŽENIERIS – profesijas kods "2146 02";

178.3. Iežguves ĢEODĒZISTS – profesijas kods "2146 03";

178.4. Raudzes/ proves NOTEICĒJS – profesijas kods "2146 04";

178.5. Ieguves METALURGS – profesijas kods "2146 05";

178.6. Lietuves METALURGS – profesijas kods "2146 06";

178.7. Fizikālo procesu METALURGS – profesijas kods "2146 07";

178.8. Radioaktīvo minerālu METALURGS – profesijas kods "2146 08";

178.9. METALURGS (analītiķis) – profesijas kods "2146 09";

178.10. Ieguves TEHNOLOGS – profesijas kods "2146 10";

178.11. Velmju KALIBRĒTĀJS – profesijas kods "2146 11".

2.4.7. Atsevišķās grupas
"2149 Citur neklasificēti inženieri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

179. Šie vecākie speciālisti veic pētījumus, konsultē vai izpilda procedūras, kas saistītas ar ražošanas efektivitātes drošības paaugstināšanu un darba organizācijas pilnveidošanu, nosaka darbu apjomu, izstrādā smaržkompozīcijas parfimērijas un kosmētikas, kā arī sadzīves ķīmijas izstrādājumiem, veic tirgus izpēti, sniedz konsultācijas parfimērijas jomā, pēta un sniedz konsultācijas par izstrādājumu un ražošanas procesu tehnoloģiskajiem aspektiem un lietojamiem materiāliem, veic aviācijas nelaimes gadījumu un nopietnu incidentu, smagu dzelzceļa avāriju un avāriju, kā arī jūras negadījumu izmeklēšanu, veic pienākumus, kas ir saistīti ar kompleksu uzņēmuma sistēmu vai zinātņietilpīgu produktu izveidi, uzturēšanu un pilnveidošanu, vada meža atjaunošanas, kopšanas, izstrādes, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas, koksnes produktu pārdošanas un piegādes procesus.

180. Atsevišķajā grupā "2149 Citur neklasificēti inženieri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot energosistēmas siltumtīklu optimālu darba režīmu; izstrādāt elektrostaciju darba režīmus, kontrolēt to maksimālo un minimālo jaudu; aprēķināt un izstrādāt metodiku ekonomiskai slodzes sadalei starp TEC agregātiem; gatavot būvniecības un arhitektūras projektu kalkulācijas un vadīt šo darbu; izstrādāt pasta pakalpojumu sniegšanas tehnoloģijas instrukcijas, metodiskos un normatīvos dokumentus; plānot mežsaimniecības uzņēmuma darbu; kārtot finanšu un grāmatvedības jautājumus; izstrādāt biznesa plānus un tāmes; plānot tehnoloģisko procesu un darbības; organizēt medību saimniecību; nodrošināt ūdenssaimniecības un atkritumsaimniecības pārvaldības un tehnoloģisko uzdevumu izstrādi un izpildi, sniegt konsultācijas; nodrošināt ūdensapgādi, ūdens ieguvi un sateces baseinu pārvaldību; izveidot integrētas un līdzsvarotas dzelzceļa transporta un autotransporta sistēmas, pilnveidot tās un vadīt; izveidot dzelzceļa transporta un autotransporta infrastruktūras un tehnisko līdzekļu ekspluatācijas un remonta tehnoloģiju, ieviest un pilnveidot tās; veikt dzelzceļa transporta sistēmu tehnisko, tehnoloģisko, operacionālo un organizatorisko procesu vadību; izstrādāt normatīvos dokumentus, kas saistīti ar transportlīdzekļu un mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrāciju un ar transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas un eksaminācijas jomu; veikt kvalifikācijas un eksaminācijas jomā iesaistīto darbinieku apmācību un atestāciju; veikt ar transportlīdzekļu vadītājiem noteikto aizliegumu reģistrācijas procesu saistītās darbības; pieņemt lēmumus par eksaminācijas un kvalifikācijas jautājumiem normatīvajos aktos tieši neatrunātos gadījumos; plānot mežsaimniecības uzņēmumu tehnoloģisko procesu un pieņemt lēmumus par šo procesu izpildi; vadīt meža atjaunošanas, kopšanas, izstrādes, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas, koksnes produktu pārdošanas un piegādes procesus; veikt meža inventarizāciju, novērtēt meža resursus un meža apsaimniekošanas darbību ietekmi uz meža resursu stāvokli, vidi un sociālo jomu, sagatavot meža apsaimniekošanas plānus; novērtēt meža bojājumu riskus un bojājumu apmēru, organizēt medības un meža aizsardzības pasākumus; sagādāt preces; pārzināt un pārraudzīt inženiertehnisko sistēmu atslēgšanas vietas; kontrolēt un vadīt pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzstādīšanu; izstrādāt smaržkompozīcijas parfimērijas un kosmētikas, kā arī sadzīves ķīmijas izstrādājumiem; ražot smaržkompozīcijas; veikt tirgus izpēti; organizēt darbus smaržkompozīciju radīšanai, ņemot vērā to funkcionālo nozīmi, klienta vēlmi, pēc analogiem un perspektīvas; strādāt ar izejvielām – dabīgām, sintētiskām smaržvielām un kompozīcijām; veikt aviācijas nelaimes gadījumu un nopietnu incidentu, smagu dzelzceļa avāriju un avāriju, kā arī jūras negadījumu izmeklēšanu, izstrādāt drošības rekomendācijas un ieteikumus to novēršanai nākotnē, veikt liecinieku iztaujāšanu, lietisko pierādījumu vākšanu un uzglabāšanu, sagatavot izmeklēšanas nobeiguma ziņojumus un pārskatus; konsultēt vadītājus par iekārtas un personāla racionālu izvietošanu; nodrošināt darba aizsardzību ražošanas vidē un darbinieku instruktāžu darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos; izstrādāt avāriju novēršanas pasākumus; nodrošināt apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu (turpmāk – ēku sistēmas) pareizu ekspluatāciju un darbību, pārzināt to uzbūvi, principiālo darbību un režīmu regulēšanas iespējas; plānot un veikt materiālo un tehnisko resursu iegādi ēku sistēmu darbības nodrošināšanai; sagatavot līgumus ar specializētām organizācijām par ēku sistēmu apkalpošanu un remontu veikšanu, kontrolēt šo līgumu izpildi; veikt ēku sistēmu ekspluatācijā izlietoto resursu uzskaiti; sagatavot prasības ēku sistēmu pārveidošanas un pilnveidošanas projektēšanai; veikt izstrādāto projektu pārbaudi un saskaņošanu; nodrošināt ēku sistēmu ikdienas apsekošanas rezultātu un informācijas par jebkuru apkopes vai remonta darbu pabeigšanu ierakstīšanu attiecīgās ēku sistēmas uzturēšanas žurnālā; plānot, koordinēt un vadīt uzņēmuma sistēmu izstrādāšanu, testēšanu, ekspluatēšanu un utilizāciju; plānot, koordinēt un vadīt sistēmu inženierijas ikdienas darbu; veikt sistēmu modelēšanu un analīzi; veikt sistēmu ekonomiskos aprēķinus, izstrādāšanas un ekspluatācijas izmaksu analīzi; kontrolēt padotās struktūrvienības izdevumus un resursu racionālu izmantošanu; vadīt inženiertehnisko risinājumu izstrādāšanu un nodrošināt struktūrvienības darījumu un vadības procedūras; sniegt konsultācijas; gatavot zinātniskus rakstus un pārskatus; reģistrēt un arhivēt ienākošo un izejošo aeronavigācijas informāciju; sagatavot aeronavigācijas informāciju publicēšanai Latvijas Aeronavigācijas informācijas publikācijā (AIP) un sagatavot eAIP (Master disk elektroniskā veidā); veikt dokumentu pavadlapu aprites vadību un slēgšanu; vadīt citus darbiniekus.

181. Atsevišķās grupas "2149 Citur neklasificēti inženieri" profesijas:

181.1. Komunikāciju/ izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2149 01";

181.2. Sistēmu/ izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2149 02";

181.3. Sistēmu/ izņemot skaitļotāju dizaina INŽENIERIS – profesijas kods "2149 03";

181.4. Cenu veidošanas INŽENIERIS – profesijas kods "2149 04";

181.5. Plānošanas INŽENIERIS – profesijas kods "2149 05";

181.6. Sistēmu/ izņemot skaitļotāju INŽENIERIS – profesijas kods "2149 06";

181.7. Laika un kustības pētījumu INŽENIERIS – profesijas kods "2149 07";

181.8. Zinātniski tehniskās informācijas INŽENIERIS – profesijas kods "2149 08";

181.9. Patentu un izgudrojumu INŽENIERIS – profesijas kods "2149 09";

181.10. Personāla sagatavošanas INŽENIERIS – profesijas kods "2149 10";

181.11. Standartizācijas INŽENIERIS – profesijas kods "2149 11";

181.12. Energotīklu DISPEČERS – profesijas kods "2149 12";

181.13. Kurināmā sagādes un sadales DISPEČERS – profesijas kods "2149 13";

181.14. Energosistēmu Inženieris – profesijas kods "2149 14";

181.15. Kvalitātes Inženieris – profesijas kods "2149 15";

181.16. Meža tehnologs – profesijas kods "2149 16";

181.17. Iekārtu ekspluatācijas inženieris – profesijas kods "2149 17";

181.18. Dzelzceļa ekspluatācijas INŽENIERIS – profesijas kods "2149 18";

181.19. Metroloģijas INŽENIERIS – profesijas kods "2149 19";

181.20. Naftas avāriju TEHNOLOGS – profesijas kods "2149 20";

181.21. Sertifikācijas INŽENIERIS – profesijas kods "2149 21";

181.22. KomunālINŽENIERIS – profesijas kods "2149 22";

181.23. Pasta ekspluatācijas METODIĶIS – profesijas kods "2149 23";

181.24. Mežsaimniecības INŽENIERIS – profesijas kods "2149 24";

181.25. Mežsaimniecības TEHNOLOGS – profesijas kods "2149 25";

181.26. Ūdens un atkritumsaimniecības SPECIĀLISTS – profesijas kods "2149 26";

181.27. Dzelzceļa transporta INŽENIERIS – profesijas kods "2149 27";

181.28. Automobiļu transporta INŽENIERIS – profesijas kods "2149 28";

181.29. Kuģu vadīšanas INŽENIERIS – profesijas kods "2149 29";

181.30. Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma INŽENIERIS – profesijas kods "2149 30";

181.31. Darba NORMĒTĀJS – profesijas kods "2149 31";

181.32. Tāmju INŽENIERIS – profesijas kods "2149 32";

181.33. Vecākais PARFIMĒRS – profesijas kods "2149 33";

181.34. PARFIMĒRS – profesijas kods "2149 34";

181.35. Darba aizsardzības INŽENIERIS – profesijas kods "2149 35";

181.36. INŽENIERINSPEKTORS – profesijas kods "2149 36";

181.37. INŽENIERKONTROLIERIS – profesijas kods "2149 37";

181.38. Ugunsdrošības INŽENIERIS – profesijas kods "2149 38";

181.39. Civilās aizsardzības INŽENIERIS – profesijas kods "2149 39";

181.40. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības INŽENIERIS – profesijas kods "2149 40";

181.41. Galvenais INŽENIERIS – profesijas kods "2149 42";

181.42. Posma INŽENIERIS – profesijas kods "2149 43";

181.43. Ieslodzījuma vietas INŽENIERIS – profesijas kods "2149 44";

181.44. Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu vecākais IZMEKLĒTĀJS – profesijas kods "2149 45";

181.45. Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu IZMEKLĒTĀJS – profesijas kods "2149 46";

181.46. Dzelzceļa avāriju vecākais IZMEKLĒTĀJS – profesijas kods "2149 47";

181.47. Dzelzceļa avāriju IZMEKLĒTĀJS – profesijas kods "2149 48";

181.48. Jūras negadījumu vecākais IZMEKLĒTĀJS – profesijas kods "2149 49";

181.49. Jūras negadījumu IZMEKLĒTĀJS – profesijas kods "2149 50";

181.50. Ēku sistēmu INŽENIERIS – profesijas kods "2149 51";

181.51. Sistēmu vadības INŽENIERIS – profesijas kods "2149 52";

181.52. Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas SPECIĀLISTS – profesijas kods "2149 53";

181.53. Mežkopības INŽENIERIS – profesijas kods "2149 54";

181.54. Mežizstrādes INŽENIERIS – profesijas kods "2149 55";

181.55. Aeronavigācijas informācijas publikāciju SPECIĀLISTS – profesijas kods "2149  56".

2.5. Mazās grupas
"215 Elektrotehnoloģiju inženieri"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

182. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritoriju un uzņēmuma attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes un iegūtās zināšanas izmanto praksē inženierzinātnēs, kā arī ražošanas procesu tehnoloģiskās un ekonomiskās efektivitātes jomā.

183. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "215 Elektrotehnoloģiju inženieri" atbilstošās atsevišķajās grupās:

183.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

183.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

183.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

183.4. izglītība: augstākā izglītība.

184. Mazās grupas "215 Elektrotehnoloģiju inženieri" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

184.1. atsevišķā grupa "2151 Elektroinženieri";

184.2. atsevišķā grupa "2152 Elektronikas inženieri";

184.3. atsevišķā grupa "2153 Telekomunikāciju inženieri".

2.5.1. Atsevišķās grupas
"2151 Elektroinženieri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

185. Šie vecākie speciālisti veic pētījumus, konsultē, projektē un vada montāžas un remonta darbus, uzrauga elektrisko sistēmu, dzinēju un iekārtu darbu.

186. Atsevišķajā grupā "2151 Elektroinženieri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt elektroenerģijas ražošanas, sadales un pārvades sistēmas un sniegt konsultācijas; izstrādāt elektrisko dzinēju, elektrības ievilkšanas (instalācijas) un citu iekārtu, kā arī svarīgu elektrisko ierīču sistēmas un sniegt konsultācijas; vadīt elektroiekārtu montāžas darbus; noteikt kontroles parametrus un tehnoloģiskos procesus, lai efektīvi izmantotu elektrisko dzinēju un iekārtu sistēmas un nodrošinātu to drošību; noteikt un novērst bojājumus; organizēt darbojošos elektrisko sistēmu, dzinēju un iekārtu apkalpošanu un remontu; pētīt attiecīgo materiālu, ražojumu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; apkalpot, izstrādāt, regulēt un pilnveidot energotehniskās iekārtas, piesaistīt tās lauksaimniecības objektiem; veikt efektīvu dzelzceļa transporta elektrosistēmu izstrādāšanu un uzturēšanu, kas saistītas ar dzelzceļa automātikas un telemehānikas iekārtu, elektriskā transporta tehnisko līdzekļu projektēšanu, ekspluatāciju un remontu; veikt dzelzceļa elektrosistēmu tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu izstrādi un vadību; organizēt ražošanas procesu; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

187. Atsevišķās grupas "2151 Elektroinženieri" profesijas:

187.1. ElektroINŽENIERIS – profesijas kods "2151 01";

187.2. Elektroapgaismes INŽENIERIS – profesijas kods "2151 02";

187.3. Elektrisko sistēmu INŽENIERIS – profesijas kods "2151 03";

187.4. Elektroenerģijas sadales elektroINŽENIERIS – profesijas kods "2151 04";

187.5. Ģeneratoru elektroINŽENIERIS – profesijas kods "2151 05";

187.6. Elektroenerģijas pārvades elektroINŽENIERIS – profesijas kods "2151 06";

187.7. Elektrovilkmes elektroINŽENIERIS – profesijas kods "2151 07";

187.8. Elektromehānisko iekārtu elektroINŽENIERIS – profesijas kods "2151 08";

187.9. Augstsprieguma elektroINŽENIERIS – profesijas kods "2151 09";

187.10. Releju aizsardzības un automātikas INŽENIERIS – profesijas kods "2151 10";

187.11. Elektrotehnisko iekārtu elektroINŽenieris – profesijas kods "2151 11";

187.12. Galvenais ENERĢĒTIĶIS – profesijas kods "2151 12";

187.13. Lauksaimniecības enerģētikas INŽENIERIS – profesijas kods "2151 13";

187.14. ENERĢĒTIĶIS – profesijas kods "2151 14";

187.15. Kuģu elektroautomātikas INŽENIERIS – profesijas kods "2151 15";

187.16. Elektroietaišu ekspluatācijas INŽENIERIS – profesijas kods "2151 16";

187.17. Elektrotehnisko iekārtu INŽENIERIS – profesijas kods "2151 17";

187.18. Dzelzceļa INŽENIERIS – profesijas kods "2151 18";

187.19. Apsardzes tehnisko sistēmu INŽENIERIS – profesijas kods "2151 19";

187.20. Dzelzceļa elektrosistēmu INŽENIERIS – profesijas kods "2151 20".

2.5.2. Atsevišķās grupas
"2152 Elektronikas inženieri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

188. Šie vecākie speciālisti veic elektronisko sistēmu, iekārtu, datortehnikas un perifērijas ierīču, kā arī attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģisko aspektu pētījumus, konsultē, vada iekārtu montāžas darbus, apkalpošanu un remontu, uzstāda datortehniku un perifērijas ierīces, veic to tehnisko apkalpošanu, profilakses, remonta un modernizācijas darbus, nodrošina jauno sistēmu programmu instalāciju.

189. Atsevišķajā grupā "2152 Elektronikas inženieri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt elektronisko iekārtu, sistēmu, dzinēju un iekārtu, piemēram, skaitļotāju un datortehnikas iekārtu, projektēšanu un sniegt konsultācijas; noteikt ražošanas veidus, materiālus un kvalitātes standartus, vadīt elektronisko un sistēmu ražošanu un ierīkošanu; noteikt kontroles paraugus un tehnoloģiskos procesus elektronisko sistēmu, dzinēju un iekārtu ekspluatācijas efektivitātes un drošības nodrošināšanai; noteikt un novērst bojājumus; organizēt un vadīt darbojošos elektronisko sistēmu, dzinēju un iekārtu apkalpošanu un remontu; uzstādīt datortehniku, veikt tās tehnisko apkalpošanu, profilakses, remonta un modernizācijas darbus, nodrošināt jauno sistēmu programmu instalāciju; pētīt izstrādājumu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

190. Atsevišķās grupas "2152 Elektronikas inženieri" profesijas:

190.1. Elektronikas INŽENIERIS – profesijas kods "2152 01";

190.2. Skaitļotāju/ elektronikas INŽENIERIS – profesijas kods "2152 02";

190.3. Informācijas/ elektronikas INŽENIERIS – profesijas kods "2152 03";

190.4. Mērinstrumentu/ elektronikas INŽENIERIS – profesijas kods "2152 04";

190.5. Pusvadītāju/ elektronikas INŽENIERIS – profesijas kods "2152 05";

190.6. Elektronikas TEHNOLOGS – profesijas kods "2152 06";

190.7. Datortehnikas INŽENIERIS – profesijas kods "2152 07";

190.8. Gaisa kuģu tehniskās apkopes avionikas INŽENIERIS – profesijas kods "2152 08";

190.9. Radioelektronikas INŽENIERIS – profesijas kods "2152 09";

190.10. Gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas avionikas INŽENIERIS – profesijas kods "2152  10".

2.5.3. Atsevišķās grupas
"2153 Telekomunikāciju inženieri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

191. Šie vecākie speciālisti veic elektronisko sistēmu un telekomunikāciju iekārtu, kā arī attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģisko aspektu pētījumus, konsultē, vada iekārtu montāžas darbus, apkalpošanu un remontu, nodrošina jauno sistēmu programmu instalāciju.

192. Atsevišķajā grupā "2153 Telekomunikāciju inženieri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt elektronisko iekārtu, sistēmu, dzinēju un iekārtu, telekomunikāciju iekārtu, projektēšanu un sniegt konsultācijas; noteikt ražošanas veidus, materiālus un kvalitātes standartus, vadīt telekomunikāciju izstrādājumu un sistēmu ražošanu un ierīkošanu; noteikt kontroles paraugus un tehnoloģiskos procesus telekomunikāciju sistēmu, dzinēju un iekārtu ekspluatācijas efektivitātes un drošības nodrošināšanai; noteikt un novērst bojājumus; organizēt un vadīt darbojošos telekomunikāciju sistēmu, dzinēju un iekārtu apkalpošanu un remontu; montēt un kopēt dažādus videomateriālus; sekot montāžā izmantojamās videoaparatūras tehniskajam stāvoklim atbilstoši prasībām; veikt montāžas videoaparatūras sīko tehnisko apkopi; reģistrēt montēto un kopēto materiālu uzskaites žurnālā; pārraudzīt audiovizuālā materiāla kvalitāti; pētīt izstrādājumu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

193. Atsevišķās grupas "2153 Telekomunikāciju inženieri" profesijas:

193.1. Telekomunikāciju INŽENIERIS – profesijas kods "2153 01";

193.2. Kosmosa komunikāciju INŽENIERIS – profesijas kods "2153 02";

193.3. Radara komunikāciju INŽENIERIS – profesijas kods "2153 03";

193.4. Radiosakaru INŽENIERIS – profesijas kods "2153 04";

193.5. Signālsistēmas/ komunikāciju INŽENIERIS – profesijas kods "2153 05";

193.6. Telegrāfa/ komunikāciju INŽENIERIS – profesijas kods "2153 06";

193.7. Telefona/ komunikāciju INŽENIERIS – profesijas kods "2153 07";

193.8. Televīzijas/ komunikāciju INŽENIERIS – profesijas kods "2153 08";

193.9. Telekomunikāciju TEHNOLOGS – profesijas kods "2153 09";

193.10. Telekomunikāciju KONSTRUKTORS – profesijas kods "2153 10";

193.11. VideoINŽENIERIS – profesijas kods "2153 11".

2.6. Mazās grupas
"216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri un dizaineri"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

194. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa teritoriju un uzņēmuma attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes un iegūtās zināšanas izmanto praksē arhitektūrā un topogrāfijas jomā.

195. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri un dizaineri" atbilstošās atsevišķajās grupās:

195.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

195.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

195.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

195.4. izglītība: augstākā izglītība.

196. Mazās grupas "216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri un dizaineri" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

196.1. atsevišķā grupa "2161 Arhitekti";

196.2. atsevišķā grupa "2162 Ainavu arhitekti";

196.3. atsevišķā grupa "2163 Izstrādājumu un apģērbu dizaineri";

196.4. atsevišķā grupa "2164 Pilsētplānotāji un satiksmes plānotāji";

196.5. atsevišķā grupa "2165 Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri";

196.6. atsevišķā grupa "2166 Grafikas, multimediju un citi dizaineri".

2.6.1. Atsevišķās grupas
"2161 Arhitekti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

197. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, organizē, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa telpiskās attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, konsultē, projektē dzīvojamās mājas, komerciālās un ražošanas būves.

198. Atsevišķajā grupā "2161 Arhitekti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– radīt un attīstīt jaunas arhitektūras teorijas un metodes; veikt būvlaukumu apskati, konsultēt klientus un sniegt ieteikumus par būvniecības stilu un citiem aspektiem; projektēt ēkas, gatavot detalizētus zīmējumus un plānus, kas nepieciešami būvniecībai un restaurēšanai, dibināt svarīgus kontaktus, lai sekmētu projektu īstenošanu saskaņā ar to cenu, stilu, darba laika patēriņu, instrukcijām; noteikt un atrisināt problēmas, kas saistītas ar būvju optimālu funkcionēšanu un interjera kvalitāti, kā arī veikt nepieciešamo projektu, zīmējumu, plānu izstrādi; kontrolēt būvnormatīvus; uzturēt tehniskos sakarus un konsultēties ar attiecīgajiem speciālistiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; projektēt arhitektūras konstruktīvos mezglus; uzmērīt konkrētas telpas, izgatavot uzmērījumu rasējumus un projektēt; izstrādāt interjera arhitektūras konstruktīvos mezglus, ieskaitot materiālu un detaļu specifikācijas; izstrādāt un apkopot darba vides optimizācijas un telpu noformējuma priekšlikumus; izstrādāt un saskaņot telpu renovācijas un rekonstrukcijas skiču un tehniskos projektus, iekārtojuma plānus; organizēt ēku renovācijas un rekonstrukcijas un ēku teritoriju labiekārtošanas projektu izstrādi un piedalīties būvdarbu un teritorijas labiekārtošanas darbu uzraudzībā; vadīt citus darbiniekus.

199. Atsevišķās grupas "2161 Arhitekti" profesijas:

199.1. ARHITEKTS – profesijas kods "2161 01";

199.2. ARHITEKTA PALĪGS – profesijas kods "2161 02";

199.3. Darba vides PĀRZINIS – profesijas kods "2161 03".

2.6.2. Atsevišķās grupas
"2162 Ainavu arhitekti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

200. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, organizē, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa telpiskās attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, konsultē, projektē ainavas.

201. Atsevišķajā grupā "2162 Ainavu arhitekti" iekļautās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt uzdevumus, kas saistīti ar ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstību, saglabāšanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu; vērtēt un pētīt ainavas telpisko struktūru un ainavas elementu savstarpējo mijiedarbību; novērtēt prognozējamo izmaiņu ietekmi uz ainavu; izstrādāt vadlīnijas, metodiku, rekomendācijas ainavu aizsardzībai, saglabāšanai un atjaunošanai; izstrādāt kultūrvēsturisko un degradēto ainavu un teritoriju atjaunošanas vai rekonstrukcijas projektus, izstrādāt ainavu un publiskās ārtelpas kompozicionālo plānojumu un telpisko struktūru, teritoriju labiekārtojuma un apstādījumu funkcionālos un kompozicionālos risinājumus, tehniskos risinājumus, darba zīmējumus un specifikācijas; konsultēt projektētājus, būvniecības procesa dalībniekus un iedzīvotājus ainavu, teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu veidošanas un saglabāšanas jautājumos; vadīt citus darbiniekus.

202. Atsevišķās grupas "2162 Ainavu arhitekti" profesija ir "Ainavu ARHITEKTS" – profesijas kods "2162 01".

2.6.3. Atsevišķās grupas
"2163 Izstrādājumu un apģērbu dizaineri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

203. Šie vecākie speciālisti apgūst un izmanto dažādas mākslas metodes, veicot izstrādājumu un apģērbu projektēšanas darbus.

204. Atsevišķajā grupā "2163 Izstrādājumu un apģērbu dizaineri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt rūpnieciskās produkcijas dizainu; radīt jaunu veidu un stilu apģērbus un aksesuārus; piedāvāt dažāda stila tērpus un komplektēt garderobi, ņemot vērā cilvēka individualitāti; plānot un organizēt savu darbu; projektēt, izstrādāt skices; modelēt, veikt materiālu aprēķinus; sagatavot un apstrādāt materiālus; īstenot ieceres un izgatavot tehnoloģiskām prasībām atbilstošu izstrādājumu; pēc savām vai klienta idejām veidot skices, modelēt, izvēlēties materiālus atbilstoši izstrādājuma lietojumam; aprēķināt materiālu un darba patēriņu; mērīt objektus; izstrādāt konstruktīvos mezglus, materiālu un detaļu specifikācijas; izgatavot rasējumus; projektēt tehnoloģiju; veikt nepieciešamos aprēķinus; noteikt izstrādājuma kopējās izmaksas; grafiski sakopot informāciju; noformēt vienreizējam pasūtījumam vai mazsēriju ražotnei nepieciešamo tehnisko dokumentāciju; attīstīt praktiskus dizaina risinājumus atbilstoši produktu īpašam lietojumam un produktu estētiskās pielietojamības kvalitātes uzlabošanai; izmantot radošo ideju vizualizācijas metodes, materiālu īpašību un to apstrādes tehnoloģiju zinības jaunu produktu, to kolekciju vai sēriju radīšanas, projektēšanas un ieviešanas procesā rūpnieciskai un amatnieciskai tiražēšanai; vadīt citu speciālistu darbu; plānot un veikt jaunrades, projektēšanas, zinātniskās pētniecības darbu; veikt pedagoģisko darbību; vadīt darbinieku grupu, kas veic pirmo paraugu tehnoloģiskās un tehniskās dokumentācijas izgatavošanu, kā arī pildīt individuālus pasūtījumus; veikt individuālu komercdarbību; sadarboties ar klientiem; plānot un organizēt savu darbu; modelēt un konstruēt tērpus, izgatavojot rūpnieciskos lekālus, izstrādājot dizainparaugus un rūpnieciskos etalonus; izvēlēties nepieciešamos palīgmateriālus un furnitūru, mezglu apstrādes iekārtas; vest pārrunas ar pasūtītāju, noskaidrojot produkta/kolekcijas koncepciju, darbības stabilitātes un izgatavošanas kritērijus; sekot līdzi modes tendencēm; izvēlēties piemērotākos materiālus konkrētam izstrādājumam; veidot modeli – paraugu; vadīt citus darbiniekus.

205. Atsevišķās grupas "2163 Izstrādājumu un apģērbu dizaineri" profesijas:

205.1. Izstrādājumu PROJEKTĒTĀJS – profesijas kods "2163 01";

205.2. Mēbeļu DIZAINERS – profesijas kods "2163 02";

205.3. Modes DIZAINERS – profesijas kods "2163 03";

205.4. Produktu DIZAINERS – profesijas kods "2163 04".

2.6.4. Atsevišķās grupas
"2164 Pilsētplānotāji un satiksmes plānotāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

206. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumentu izstrādē, veic pilsētu, ainavu, transporta maģistrāļu iezīmēšanu, plāno un kontrolē to būvniecību, apkalpošanu un atjaunošanu.

207. Atsevišķajā grupā "2164 Pilsētplānotāji un satiksmes plānotāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt pilsētu zonu attīstības iezīmju plānošanu un koordinēšanu; plānot ceļu būvi un sniegt konsultācijas par šiem jautājumiem; uzturēt tehniskos sakarus un konsultēties ar attiecīgajiem speciālistiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt visu veidu tehniskos darbus teritoriju plānojumu izstrādāšanā; izstrādāt atsevišķu plānojuma veidu iekārtojuma izvietojumu; vākt, apkopot un analizēt informāciju; organizēt datubāzu veidošanu; novērtēt ekonomisko, sociālo un vides situāciju, situāciju satiksmes un citās jomās; identificēt problēmas un attīstības tendences; organizēt un vadīt plānošanas procesu; piedalīties plānošanas dokumentu (attīstības programmu, stratēģiju, plānu, teritorijas plānojumu, dabas aizsardzības plānu) izstrādē; veidot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām un sabiedrību; veikt izpētes; gatavot pētniecības darbu dokumentāciju un pārskatus; izskatīt iesniegumus par maršrutu (reisu) atklāšanu, grozīšanu vai slēgšanu un sagatavot atzinumu projektus; sagatavot nepieciešamo dokumentāciju un atzinumu projektus maršruta atļauju izsniegšanai, anulēšanai un autobusu kustības sarakstu saskaņošanai un apstiprināšanai; gatavot līguma projektus par pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanu ar sabiedrisko transportu; gatavot dokumentāciju un organizēt konkursus pasažieru regulāro pārvadājumu veikšanai ar sabiedrisko transportu; izstrādāt priekšlikumus sabiedriskā transporta rajona maršrutu tīkla izstrādei un tā turpmākai pilnveidošanai, organizēt pasažieru plūsmas apsekošanu; gatavot nepieciešamo informāciju rajona attīstības programmai un teritorijas plānojumam par sabiedrisko transportu; koordinēt plānošanas dokumentos noteikto attīstības politiku, nosacījumu un rīcības ieviešanu; vadīt, koordinēt un piedalīties attīstības un telpiskās attīstības plānošanas projektu izstrādē; izvērtēt attīstības politiku un telpiskās attīstības plānošanas dokumentus; ja nepieciešams, sagatavot priekšlikumus to grozīšanai; piedalīties teritoriju attīstības plānošanā, organizēšanā, uzraudzībā un novērtēšanā, pašvaldību budžeta veidošanā; veikt nepieciešamos ekonomiskos un finanšu aprēķinus; izvērtēt teritoriju inženiertehniskās infrastruktūras plānošanas un ekspluatācijas problēmas; analizēt sociāli ekonomiskās vides likumsakarības un urbanizācijas procesa ietekmi uz vietu attīstību, kā arī veicināt zaļās ekonomikas politikas īstenošanu; vadīt citus darbiniekus.

208. Atsevišķās grupas "2164 Pilsētplānotāji un satiksmes plānotāji" profesijas:

208.1. Teritorijas PLĀNOTĀJS – profesijas kods "2164 01";

208.2. Satiksmes PLĀNOTĀJS – profesijas kods "2164 02";

208.3. Transporta/ tīklu INŽENIERIS – profesijas kods "2164 03";

208.4. Aeronavigācijas VADĪTĀJS – profesijas kods "2164 04";

208.5. Satiksmes organizācijas INŽENIERIS – profesijas kods "2164 05";

208.6. Sabiedriskā transporta ORGANIZATORS – profesijas kods "2164 06";

208.7. Maršrutu tīkla PLĀNOTĀJS – profesijas kods "2164 07";

208.8. Telpiskās attīstības PLĀNOTĀJS – profesijas kods "2164 08";

208.9. Attīstības plānošanas INŽENIERIS – profesijas kods "2164 09".

2.6.5. Atsevišķās grupas
"2165 Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

209. Šie vecākie speciālisti piemēro topogrāfijas metodes un tehnoloģiju, lai noteiktu dabiskas un cilvēka radītas sauszemes, jūras, pazemes zonu un debess ķermeņu īpašības un precīzas atrašanās koordinātas un robežas, kā arī gatavo pārskatiem skaitliskus, grafiskus un mākslinieciskus attēlus.

210. Atsevišķajā grupā "2165 Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– novērot, mērīt un aprakstīt zemes virsmu dažādiem mērķiem, ieskaitot karšu sastādīšanu, būvdarbus vai īpašuma robežu noteikšanu; izlūkot šahtas, aprakstīt pazemes virsmu, norādot precīzas dažādu īpatnību vietas, kā arī gatavot plānus un kartes, lai kontrolētu pazemes izstrādņu virzienus un attālumus; veikt jūru, upju un ezeru gultņu pētījumus, aprakstīt zemūdens virsmas, pievēršot uzmanību dažādu īpatnību precīzām vietām, un gatavot kartes, tai skaitā jūras kartes, nosakot kuģniecības iespējas, applūšanas vietas, kā arī plānojot būves jūrā; plānot un veikt aerofotografēšanu; analizēt gaisa joslu un citas fotogrāfijas, kā arī distantnovērojumu un citus mērījumus un izmantot tos, sastādot un izmainot topogrāfiskās, jūras, koplietošanas un citas kartes; pētīt karšu sastādīšanas estētiskos un ekonomiskos, kā arī tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; uzturēt tehniskos kontaktus ar citiem vecākajiem speciālistiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt datu reģistrāciju un aktualizāciju kadastrā; sagatavot kadastra dokumentu projektus; sniegt priekšlikumus darba pilnveidošanai un efektivitātes paaugstināšanai; sadarboties ar citiem speciālistiem; vadīt citus darbiniekus.

211. Atsevišķās grupas "2165 Ģeodēzijas un kartogrāfijas inženieri" profesijas:

211.1. Kartogrāfijas INŽENIERIS – profesijas kods "2165 01";

211.2. Jūras ģeodēzijas INŽENIERIS – profesijas kods "2165 02";

211.3. Fotogrammetrijas INŽENIERIS – profesijas kods "2165 03";

211.4. Kadastra INŽENIERIS – profesijas kods "2165 04";

211.5. Ģeodēzijas INŽENIERIS – profesijas kods "2165 05";

211.6. Hidrogrāfijas INŽENIERIS – profesijas kods "2165 06";

211.7. Zemes ierīcības INŽENIERIS – profesijas kods "2165 07";

211.8. Aerofotogrāfijas INŽENIERIS – profesijas kods "2165 08";

211.9. Ģeoinformātikas INŽENIERIS – profesijas kods "2165 09".

2.6.6. Atsevišķās grupas
"2166 Grafikas, multimediju un citi dizaineri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

212. Šie vecākie speciālisti rada oriģinālus, individuāli vai atsevišķos gadījumos arī vairāku autoru kopīgi radītus grafikas darbus, vides objektus, funkcionāli un konstruktīvi pamatotus, estētiski augstvērtīgus interjera elementus un interjera ansambļus, īsteno māksliniecisku ideju, izmantojot datortehnoloģijas un citas mūsdienu tehnoloģijas, veido videomākslas darbus, videoinstalācijas un rīko mākslinieciskas akcijas.

213. Atsevišķajā grupā "2166 Grafikas, multimediju un citi dizaineri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt iekštelpu funkcionālās shēmas un pilna apjoma interjera projektu, kā arī interjera stila piedāvājumu izstrādi, telpisku objektu projektēšanu, projekta izpildes organizēšanu un autoruzraudzību; izstrādāt projektējamā objekta vizualizāciju digitālā formātā; izstrādāt, apstrādāt, stilizēt un radikāli mainīt grafisko attēlu un telpisko objektu (poligrāfijā, modelēšanā, vides dizainā un reklāmā), un kustīgo attēlu (video, animācija) ar datora palīdzību, kā arī sagatavot tehnoloģiski pamatotu projekta īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju; plānot, organizēt darbu grafikas dizaina projekta īstenošanā; atbilstoši darba uzdevumam veikt kompleksu poligrāfiskās vai digitālās grafikas dizaina pasūtījumu izpildi (datu izpēte, problēmu konstatēšana, analīze un radošs risinājums); komunicēt ar pasūtītāju; organizēt grafikas dizaina projekta īstenošanas procesu un veikt tā autoruzraudzību; vadīt citus darbiniekus.

214. Atsevišķās grupas "2166 Grafikas, multimediju un citi dizaineri" profesijas:

214.1. DatorDIZAINERS – profesijas kods "2166 01";

214.2. Interjera DIZAINERS – profesijas kods "2166 02";

214.3. Grafikas DIZAINERS – profesijas kods "2166 03".

2.7. Mazās grupas
"221 Ārsti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

215. Šie vecākie speciālisti, izmantojot zinātniski pamatotas modernās medicīnas metodes un principus, nodarbojas ar cilvēka slimību, traumu un citu fizisku un garīgu traucējumu izpēti, diagnostiku, ārstēšanu, profilaksi un pētniecību, veic pedagoģisko darbu.

216. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "221 Ārsti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

216.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

216.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

216.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

216.4. izglītība: augstākā izglītība.

217. Mazās grupas "221 Ārsti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

217.1. atsevišķā grupa "2211 Vispārējās prakses ārsti";

217.2. atsevišķā grupa "2212 Specialitāšu ārsti".

2.7.1. Atsevišķās grupas
"2211 Vispārējās prakses ārsti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

218. Šie vecākie speciālisti, izmantojot zinātniski pamatotas modernās medicīnas metodes un principus, nodarbojas ar cilvēka slimību, traumu un citu fizisku un garīgu traucējumu izpēti, diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi. Šie vecākie speciālisti nav specializējušies noteiktu slimību ārstēšanā vai noteiktu ārstēšanas metožu lietošanā.

219. Atsevišķajā grupā "2211 Vispārējās prakses ārsti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmeklēt pacientu; nozīmēt diagnostiskos izmeklējumus un analizēt to rezultātus; izrakstīt ārstniecības līdzekļus, informēt par to lietošanu; veikt medicīniskās procedūras; konsultēt pacientu par veselības veicināšanu; specializētas veselības aprūpes saņemšanai nosūtīt pacientus uz slimnīcu, rehabilitācijas centru vai citu veselības aprūpes institūciju; visaptverošas ārstēšanas un tās nepārtrauktības nodrošināšanai sniegt un saņemt pacienta ārstēšanai nepieciešamo informāciju no citiem veselības aprūpes speciālistiem; novērtēt pacienta veselības stāvokļa izmaiņas ārstēšanas laikā; plānot un piedalīties infekciju slimību kontroles programmās; pētīt cilvēku slimības, ārstēšanas un profilakses metodes; vadīt citus darbiniekus.

220. Atsevišķās grupas "2211 Vispārējās prakses ārsti" profesijas:

220.1. ĀRSTS – profesijas kods "2211 01";

220.2. ĀRSTS (STAŽIERIS) – profesijas kods "2211 02";

220.3. Ģimenes/ vispārējās prakses ĀRSTS – profesijas kods "2211 03";

220.4. REZIDENTS (ģimenes/ vispārējās prakses ārsta specialitātē) – profesijas kods "2211 04";

220.5. Kuģa ĀRSTS – profesijas kods "2211 05".

2.7.2. Atsevišķās grupas
"2212 Specialitāšu ārsti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

221. Šie vecākie speciālisti nodarbojas ar cilvēka slimību, traumu un citu fizisku un garīgu traucējumu izpēti, diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi, izmantojot zinātniski pamatotas un specializētas modernās medicīnas metodes. Šie vecākie speciālisti ir specializējušies noteiktu slimību ārstēšanā vai noteiktu ārstniecības metožu lietošanā.

222. Atsevišķajā grupā "2212 Specialitāšu ārsti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmeklēt pacientu; nozīmēt specializētus diagnostiskos izmeklējumus; novērtēt pacienta veselības stāvokļa izmaiņas ārstēšanas laikā; veikt ķirurģiskas operācijas; nodrošināt specializētu ārstēšanu pirms grūtniecības, grūtniecības, dzemdību vai pēcdzemdību laikā; informēt pacientu par pasākumiem saslimšanu profilaksei vai ārstēšanas uzlabošanai; saņemt un sniegt pacienta ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo informāciju no citiem ārstniecības procesā iesaistītajiem speciālistiem; nosūtīt pacientus uz stacionāru, pie citiem speciālistiem; sniegt informāciju pacientam un viņa piederīgajiem; veikt autopsijas un noteikt nāves cēloni; plānot un piedalīties dažādu slimību izplatības ierobežošanas programmās; pētīt cilvēku slimības, ārstēšanas un profilakses metodes; vadīt citus darbiniekus.

223. Atsevišķās grupas "2212 Specialitāšu ārsti" profesijas:

223.1. ALERGOLOGS – profesijas kods "2212 01";

223.2. Bērnu ALERGOLOGS – profesijas kods "2212 02";

223.3. ALGOLOGS – profesijas kods "2212 03";

223.4. ANDROLOGS – profesijas kods "2212 04";

223.5. ANESTEZIOLOGS, REANIMATOLOGS – profesijas kods "2212 05";

223.6. Arodslimību ĀRSTS – profesijas kods "2212 06";

223.7. Arodveselības ĀRSTS – profesijas kods "2212 07";

223.8. Arodveselības un arodslimību ĀRSTS – profesijas kods "2212 08";

223.9. ĀRSTS (CITOLOGS) – profesijas kods "2212 09";

223.10. ĀRSTS (DIETOLOGS) – profesijas kods "2212 10";

223.11. ĀRSTS (EKSPERTS) – profesijas kods "2212 11";

223.12. ĀRSTS (ENDOKRINOLOGS) – profesijas kods "2212 12";

223.13. ĀRSTS (ENDOSKOPISTS gastrointestinālajā endoskopijā) – profesijas kods "2212 13";

223.14. ĀRSTS (klīniskais FARMAKOLOGS) – profesijas kods "2212 14";

223.15. ĀRSTS (klīniskais FIZIOLOGS) – profesijas kods "2212 15";

223.16. Fizikālās medicīnas ĀRSTS – profesijas kods "2212 16";

223.17. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ĀRSTS – profesijas kods "2212 17";

223.18. Kara medicīnas ĀRSTS – profesijas kods "2212 18";

223.19. ĀRSTS (ĢENĒTIĶIS) – profesijas kods "2212 19";

223.20. Hospitālās infekcijas kontroles ĀRSTS – profesijas kods "2212 20";

223.21. ĀRSTS (IMUNOLOGS) – profesijas kods "2212 21";

223.22. Intensīvās terapijas ĀRSTS – profesijas kods "2212 22";

223.23. Katastrofu medicīnas ĀRSTS – profesijas kods "2212 23";

223.24. Laboratorijas ĀRSTS – profesijas kods "2212 24";

223.25. ĀRSTS (klīniskais MIKROBIOLOGS) – profesijas kods "2212 25";

223.26. ĀRSTS (MIKROBIOLOGS) – profesijas kods "2212 26";

223.27. Mikrobioloģijas ĀRSTS – profesijas kods "2212 27";

223.28. Neatliekamās medicīnas ĀRSTS – profesijas kods "2212 28";

223.29. Neatliekamās palīdzības ĀRSTS – profesijas kods "2212 29";

223.30. ĀRSTS (PARAZITOLOGS) – profesijas kods "2212 30";

223.31. ĀRSTS (PATOLOGS) – profesijas kods "2212 31";

223.32. ĀRSTS (paliatīvās aprūpes SPECIĀLISTS) – profesijas kods "2212 32";

223.33. ĀRSTS (PERFUZIONISTS) – profesijas kods "2212 33";

223.34. ProtēžORTOPĒDS – profesijas kods "2212 34";

223.35. Sociālās apdrošināšanas ĀRSTS – profesijas kods "2212 35";

223.36. Sporta ĀRSTS – profesijas kods "2212 36";

223.37. DERMATOLOGS, VENEROLOGS – profesijas kods "2212 37";

223.38. Bērnu ENDOKRINOLOGS – profesijas kods "2212 38";

223.39. Tiesu medicīnas EKSPERTS – profesijas kods "2212 39";

223.40. Tiesu psihiatrijas EKSPERTS – profesijas kods "2212 40";

223.41. FLEBOLOGS – profesijas kods "2212 41";

223.42. FONIATRS – profesijas kods "2212 42";

223.43. FTIZIOPNEIMONOLOGS – profesijas kods "2212 43";

223.44. GASTROENTEROLOGS – profesijas kods "2212 44";

223.45. Bērnu GASTROENTEROLOGS – profesijas kods "2212 45";

223.46. GERIATRS – profesijas kods "2212 46";

223.47. GINEKOLOGS, dzemdību speciālists – profesijas kods "2212 47";

223.48. Bērnu GINEKOLOGS – profesijas kods "2212 48";

223.49. Onkoloģijas GINEKOLOGS – profesijas kods "2212 49";

223.50. HEMATOLOGS – profesijas kods "2212 50";

223.51. HEPATOLOGS – profesijas kods "2212 51";

223.52. Bērnu HEMATOONKOLOGS – profesijas kods "2212 52";

223.53. HipnoTERAPEITS – profesijas kods "2212 53";

223.54. INFEKTOLOGS – profesijas kods "2212 54";

223.55. Bērnu INFEKTOLOGS – profesijas kods "2212 55";

223.56. KARDIOLOGS – profesijas kods "2212 56";

223.57. Bērnu KARDIOLOGS – profesijas kods "2212 57";

223.58. KOMBUSTIOLOGS – profesijas kods "2212 58";

223.59. KOSMETOLOGS – profesijas kods "2212 59";

223.60. BALNEOLOGS (KURORTOLOGS) – profesijas kods "2212 60";

223.61. ĶIRURGS – profesijas kods "2212 61";

223.62. Ambulatorais ĶIRURGS – profesijas kods "2212 62";

223.63. Asinsvadu ĶIRURGS – profesijas kods "2212 63";

223.64. Bērnu ĶIRURGS – profesijas kods "2212 64";

223.65. Endovazālais ĶIRURGS – profesijas kods "2212 65";

223.66. Plastiskais ĶIRURGS – profesijas kods "2212 66";

223.67. Rokas ĶIRURGS – profesijas kods "2212 67";

223.68. Sirds ĶIRURGS – profesijas kods "2212 68";

223.69. Torakālais ĶIRURGS – profesijas kods "2212 69";

223.70. NARKOLOGS – profesijas kods "2212 70";

223.71. NEFROLOGS – profesijas kods "2212 71";

223.72. Bērnu NEFROLOGS – profesijas kods "2212 72";

223.73. NEIROĶIRURGS – profesijas kods "2212 73";

223.74. NEIROLOGS – profesijas kods "2212 74";

223.75. Bērnu NEIROLOGS – profesijas kods "2212 75";

223.76. NEONATOLOGS – profesijas kods "2212 76";

223.77. OFTALMOLOGS – profesijas kods "2212 77";

223.78. Onkoloģijas ĶIRURGS – profesijas kods "2212 78";

223.79. ONKOLOGS ĶĪMIJTERAPEITS – profesijas kods "2212 79";

223.80. ONKOLOGS – profesijas kods "2212 80";

223.81. ĀRSTS (OSTEOPĀTS) – profesijas kods "2212 81";

223.82. OTOLARINGOLOGS – profesijas kods "2212 82";

223.83. PEDIATRS – profesijas kods "2212 83";

223.84. PNEIMONOLOGS – profesijas kods "2212 84";

223.85. Bērnu PNEIMONOLOGS – profesijas kods "2212 85";

223.86. PSIHIATRS – profesijas kods "2212 86";

223.87. Bērnu PSIHIATRS – profesijas kods "2212 87";

223.88. RADIOLOGS – profesijas kods "2212 88";

223.89. RADIOLOGS (TERAPEITS) – profesijas kods "2212 89";

223.90. RADIOLOGS (DIAGNOSTS) – profesijas kods "2212 90";

223.91. REHABILITOLOGS – profesijas kods "2212 91";

223.92. REIMATOLOGS – profesijas kods "2212 92";

223.93. Bērnu REIMATOLOGS – profesijas kods "2212 93";

223.94. REZIDENTS (izņemot REZIDENTUS ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē) – profesijas kods "2212 94";

223.95. SEKSOLOGS, SEKSOPATOLOGS – profesijas kods "2212 95";

223.96. PSIHOTERAPEITS – profesijas kods "2212 96";

223.97. Manuālais TERAPEITS – profesijas kods "2212 97";

223.98. OSTEOREFLEKSOTERAPEITS – profesijas kods "2212 98";

223.99. TRANSPLANTOLOGS – profesijas kods "2212 99";

223.100. TRANSFUZIOLOGS – profesijas kods "2212 100";

223.101. TRAUMATOLOGS, ORTOPĒDS – profesijas kods "2212 101";

223.102. TRIHOLOGS – profesijas kods "2212 102";

223.103. UROLOGS – profesijas kods "2212 103";

223.104. INTERNISTS – profesijas kods "2212 104";

223.105. Veselības aprūpes ĀRSTS – profesijas kods "2212 105".

2.8. Mazās grupas
"222 Medicīnas māsu un vecmāšu profesiju vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

224. Šie vecākie speciālisti organizē, koordinē un veic pacientu aprūpi, organizē, koordinē un sniedz medicīnisko palīdzību grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību laikā, piedalās ārstniecībā, nodarbojas ar pētniecību.

225. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "222 Medicīnas māsu un vecmāšu profesiju vecākie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

225.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

225.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

225.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

225.4. izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

226. Mazās grupas "222 Medicīnas māsu un vecmāšu profesiju vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

226.1. atsevišķā grupa "2221 Medicīnas māsu profesiju vecākie speciālisti";

226.2. atsevišķā grupa "2222 Vecmāšu profesiju vecākie speciālisti".

2.8.1. Atsevišķās grupas
"2221 Medicīnas māsu profesiju vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

227. Šie vecākie speciālisti organizē, koordinē un veic medicīnisko aprūpi pacientiem, kuriem tā ir nepieciešama sakarā ar novecošanos, slimību, ievainojumu vai citiem fiziskās vai garīgās veselības traucējumiem.

228. Atsevišķajā grupā "2221 Medicīnas māsu profesiju vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, sniegt un uzraudzīt pacientu aprūpi; koordinēt pacientu aprūpi sadarbībā ar citiem veselības aprūpes vecākajiem speciālistiem un citiem pacienta aprūpes procesā iesaistītajiem speciālistiem; veikt pacientu aprūpi slimnīcās, klīnikās un citās ārstniecības iestādēs; asistēt ārsta darbā, nodrošināt medikamentu saņemšanu pacientiem; prast ārstēšanas, kā arī diagnostiskās metodes un procedūras, ko noteicis ārsts; piedalīties garīgi slimu cilvēku sagatavošanā fiziskam un psiholoģiskam ārstēšanas procesam; piedalīties pacientu ar garīgās vai fiziskās veselības traucējumiem sagatavošanā sabiedriskajai rehabilitācijai, turpmākai attīstībai un izglītības iegūšanai; sniegt pacientiem kvalificētu medicīnisko aprūpi mājās; sniegt kvalificētu medicīnisko palīdzību sabiedriskās vietās vai darba vietās; sniegt medicīniskas konsultācijas skolās, rūpnīcās un citās institūcijās; nodarboties ar pētniecību un pedagoģisko darbu; vadīt citus darbiniekus.

229. Atsevišķās grupas "2221 Medicīnas māsu profesiju vecākie speciālisti" profesijas:

229.1. Vecākā medicīnas MĀSA – profesijas kods "2221 01";

229.2. VirsMĀSA – profesijas kods "2221 02";

229.3. Ambulatorās aprūpes MĀSA – profesijas kods "2221 03";

229.4. Ambulatorās medicīnas MĀSA – profesijas kods "2221 04";

229.5. Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes MĀSA – profesijas kods "2221 05";

229.6. Bērnu aprūpes MĀSA – profesijas kods "2221 06";

229.7. Bērnu MĀSA – profesijas kods "2221 07";

229.8. Dermatoveneroloģijas MĀSA – profesijas kods "2221 08";

229.9. Diabēta aprūpes MĀSA – profesijas kods "2221 09";

229.10. Diabetoloģijas un endokrinoloģijas MĀSA – profesijas kods "2221 10";

229.11. Diētas MĀSA – profesijas kods "2221 11";

229.12. Endoskopijas MĀSA – profesijas kods "2221 12";

229.13. Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas MĀSA – profesijas kods "2221 13";

229.14. Fizikālās terapijas MĀSA – profesijas kods "2221 14";

229.15. Ftiziopulmoloģijas MĀSA – profesijas kods "2221 15";

229.16. Funkcionālās diagnostikas MĀSA – profesijas kods "2221 16";

229.17. Garīgās veselības aprūpes MĀSA – profesijas kods "2221 17";

229.18. Ginekoloģijas MĀSA – profesijas kods "2221 18";

229.19. Hemodialīzes un nieru transplantācijas MĀSA – profesijas kods "2221 19";

229.20. Infektoloģijas MĀSA – profesijas kods "2221 20";

229.21. Internās aprūpes MĀSA – profesijas kods "2221 21";

229.22. Intensīvās terapijas un anestēzijas MĀSA – profesijas kods "2221 22";

229.23. Ķirurģiskās aprūpes MĀSA – profesijas kods "2221 23";

229.24. Ķirurģijas MĀSA – profesijas kods "2221 24";

229.25. Narkoloģijas MĀSA – profesijas kods "2221 25";

229.26. Neatliekamās palīdzības MĀSA – profesijas kods "2221 26";

229.27. Neiroķirurģijas MĀSA – profesijas kods "2221 27";

229.28. Neiroloģijas MĀSA – profesijas kods "2221 28";

229.29. Oftalmoloģijas MĀSA – profesijas kods "2221 29";

229.30. Onkoloģiskās aprūpes MĀSA – profesijas kods "2221 30";

229.31. Onkoloģijas MĀSA – profesijas kods "2221 31";

229.32. Operāciju MĀSA – profesijas kods "2221 32";

229.33. Peritoneālās dialīzes MĀSA – profesijas kods "2221 33";

229.34. Pirmsskolas iestāžu un skolu MĀSA – profesijas kods "2221 34";

229.35. Podiatrijas MĀSA – profesijas kods "2221 35";

229.36. Psihiatrijas MĀSA – profesijas kods "2221 36";

229.37. Rentgenoloģijas un radioloģijas MĀSA – profesijas kods "2221 37";

229.38. Sabiedrības veselības MĀSA – profesijas kods "2221 38";

229.39. Terapijas MĀSA – profesijas kods "2221 39";

229.40. Transfuzioloģijas MĀSA – profesijas kods "2221 40";

229.41. Traumatoloģijas un ortopēdijas MĀSA – profesijas kods "2221 41";

229.42. Zobārstniecības MĀSA – profesijas kods "2221 42";

229.43. Uroloģijas MĀSA – profesijas kods "2221 43".

2.8.2. Atsevišķās grupas
"2222 Vecmāšu profesiju vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

230. Šie vecākie speciālisti plāno, vada, novērtē, kā arī sniedz veselības aprūpes pakalpojumus pirmsgrūtniecības, grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību laikā, veic mātes un vesela jaundzimušā aprūpi.

231. Atsevišķajā grupā "2222 Vecmāšu profesiju vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– nodrošināt fizioloģiskas grūtniecības aprūpi; organizēt un vadīt fizioloģiskas dzemdības un aprūpi pēc fizioloģiskām dzemdībām; veikt veselu jaundzimušo aprūpi; nosūtīt pacientu pie atbilstošas specialitātes ārsta, konstatējot savā aprūpē esošas grūtnieces, dzemdētājas, nedēļnieces, kā arī jaundzimušā veselības riska faktorus vai iespējamu patoloģiju; piedalīties ārstniecībā; sniegt informāciju un veikt izglītošanas darbu ģimenes plānošanas un kontracepcijas, grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību, krūts barošanas, seksuālās un reproduktīvās veselības un bērna aprūpes jautājumos; nodarboties ar pētniecību.

232. Atsevišķās grupas "2222 Vecmāšu profesiju vecākie speciālisti" profesijas:

232.1. Vecākā VECMĀTE – profesijas kods "2222 01";

232.2. VECMĀTE – profesijas kods "2222 02".

2.9. Mazās grupas
"223 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti"
un atsevišķās grupas
"2230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības, nodarbinātības apraksts un klasifikācija

233. Šie vecākie speciālisti nodarbojas ar cilvēka slimību, traumu un citu fizisku un garīgu traucējumu profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu, izmantojot padziļinātās studijās iegūtas zināšanas, prasmes un iemaņas par dažādu kultūru tradīcijām, ticējumiem un paņēmieniem medicīnā. Ārstēšanā izmantojamās metodes var aizvietot vai papildināt modernajā medicīnā izmantotās.

234. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazās grupas "223 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti" atsevišķajā grupā:

234.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

234.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

234.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

234.4. izglītība: augstākā izglītība.

235. Mazās grupas "223 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti" profesijas klasificētas atsevišķajā grupā "2230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti".

236. Atsevišķajā grupā "2230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmeklēt pacientu, novērtēt viņa veselības stāvokli, veikt ārstēšanu, izmantojot tādas metodes kā akupunktūra, ajūrvēda, homeopātija; dziedēt slimības un traucējumus ar preparātiem, kuri izgatavoti no dabas produktiem, augiem, minerāliem, dzīvniekiem, un kas dziedē organismu un stimulē tā darbību; novērtēt un dokumentēt personas ārstēšanas procesu; konsultēt par tādiem jautājumiem kā veselība, uzturs, dzīvesveids; saņemt un sniegt pacienta ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamo informāciju no citiem veselības aprūpes speciālistiem; veikt pētījumus par cilvēka saslimšanām, profilakses un ārstniecības metodēm; vadīt citus darbiniekus.

237. Atsevišķās grupas "2230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti" profesijas:

237.1. Ajūrvēdas medicīnas SPECIĀLISTS – profesijas kods "2230 01";

237.2. HOMEOPĀTS (ĀRSTS) – profesijas kods "2230 02";

237.3. Akupunktūras ĀRSTS – profesijas kods "2230 03";

237.4. NEIROPĀTS – profesijas kods "2230 04".

2.10. Mazās grupas
"224 Ārstu palīgi"
un atsevišķās grupas
"2240 Ārstu palīgi"
kvalifikācijas pamatprasības, nodarbinātības apraksts un klasifikācija

238. Šie vecākie speciālisti konsultē slimniekus, diagnosticē, izpilda profilaktisko darbību un ārstē, taču to darbības joma ir šaurāka nekā ārstiem. Viņi strādā patstāvīgi vai arī ārstu uzraudzībā iestādēs vai lauku apstākļos.

239. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazās grupas "224 Ārstu palīgi" atsevišķajā grupā:

239.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

239.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

239.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

239.4. izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

240. Mazās grupas "224 Ārstu palīgi" profesijas klasificētas atsevišķajā grupā "2240 Ārstu palīgi".

241. Atsevišķajā grupā "2240 Ārstu palīgi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt medicīnisko apskati un noteikt diagnozi; izrakstīt zāles un ārstēt slimības, savainojumus un citus traucējumus; nozīmēt diagnostiskos izmeklējumus; veikt vienkāršas ķirurģiskās operācijas un medicīniskās procedūras; asistēt ārstam sarežģītu ķirurģisko operāciju laikā; novērtēt un dokumentēt personas ārstēšanas procesu; sagatavot mākslīgās asinsrites aparatūru, šķidrumus, medikamentus un citus nepieciešamos materiālus operācijai mākslīgās asinsrites apstākļos; uzpildīt un atgaisot mākslīgās asinsrites oksigenatoru; sadarbībā ar ķirurgiem un anesteziologiem uzsākt un nodrošināt mākslīgo asinsriti pacientam, sekojot hemodinamikas rādītājiem operācijas laikā; sarežģītu vai netipisku saslimšanu gadījumos nosūtīt pacientu pie ārsta; aptaujāt personas un kontaktpersonas infekcijas slimības gadījumā, organizēt laboratorisko pārbaudi; veikt kontaktpersonu primāro medicīnisko pārbaudi, medicīnisko novērošanu; ņemt paraugus laboratoriskajai pārbaudei; izvērtēt vides riska faktoru ietekmi uz veselību, dzīves un darba apstākļiem; konsultēt atsevišķas personas vai iedzīvotāju grupas dzimstības regulēšanas, higiēnas, diētiskā uztura un citos medicīnas profilakses jautājumos; izvērtēt pacientu veselības stāvokli; veikt traumu guvušu cietušo primāro novērtēšanu; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību traumu guvušiem cietušajiem; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem militāro operāciju laikā; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem ar šautiem un sprādzienu izraisītiem ievainojumiem; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību saslimušajiem; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko vielu un kodolieroču izraisītajos negadījumos un katastrofās; veikt cietušo šķirošanu un nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību ārkārtas medicīniskās situācijās; organizēt un veikt cietušo evakuāciju; patstāvīgi lietot medicīniskos preparātus, tai skaitā arī stipri iedarbīgos, pildot militāras operācijas un piedaloties ārkārtēju situāciju seku likvidācijā; izglītot ārstniecības atbalsta personas, pacientus un sabiedrību par neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības veicināšanas jautājumiem; konstatēt bioloģiskās nāves faktu, pildot militāras operācijas.

242. Atsevišķās grupas "2240 Ārstu palīgi" profesijas:

242.1. ĀRSTA PALĪGS (FELDŠERIS) – profesijas kods "2240 01";

242.2. Ambulatorās aprūpes ĀRSTA PALĪGS – profesijas kods "2240 02";

242.3. Militārais PARAMEDIĶIS – profesijas kods "2240 03".

2.11. Mazās grupas
"225 Veterinārārsti"
un atsevišķās grupas
"2250 Veterinārārsti"
kvalifikācijas pamatprasības, nodarbinātības apraksts un klasifikācija

243. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādā un attīsta koncepcijas, teorijas un metodiku, lieto medicīniskās zināšanas veterinārmedicīnas nozarē.

244. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazās grupas "225 Veterinārārsti" atsevišķajā grupā:

244.1. zina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamos teorētiskos un praktiskos pamatus, pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

244.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

244.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību;

244.4. izglītība: augstākā izglītība.

245. Mazās grupas "225 Veterinārārsti" profesijas klasificētas atsevišķajā grupā "2250 Veterinārārsti".

246. Atsevišķajā grupā "2250 Veterinārārsti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt zinātniskās pētniecības darbus, sagatavot koncepcijas, teorijas un metodiku, diagnosticēt dzīvnieku slimības un ievainojumus; ārstēt dzīvniekus ķirurģiski vai ar medikamentiem; veikt piena un citu lopu ganāmpulku pētījumus, kā arī potēt tos pret slimībām; sniegt ieteikumus lopu audzēšanā un pavairošanā; pētīt cilvēku patēriņam izmantojamo dzīvnieku izcelsmes produktu kvalitāti, tīrību un derīgumu; veikt dzīvnieku veselības epidemioloģiskos un radioloģiskos pētījumus; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.

247. Atsevišķās grupas "2250 Veterinārārsti" profesijas:

247.1. VeterinārĀRSTS EPIDEMIOLOGS – profesijas kods "2250 01";

247.2. VeterinārĀRSTS ĶIRURGS – profesijas kods "2250 02";

247.3. Veterinārārsts – profesijas kods "2250 03".

2.12. Mazās grupas
"226 Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

248. Šie vecākie speciālisti sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, kas saistīti ar zobārstniecību, farmāciju, vides veselību un higiēnu, darba aizsardzību, fizioterapiju, uzturu, dzirdes, runas un redzes rehabilitāciju, tehniskiem palīglīdzekļiem.

249. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "226 Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

249.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

249.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

249.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

249.4. izglītība: augstākā izglītība.

250. Mazās grupas "226 Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

250.1. atsevišķā grupa "2261 Zobārsti";

250.2. atsevišķā grupa "2262 Farmaceiti";

250.3. atsevišķā grupa "2263 Vides, darba aizsardzības, higiēnas un sabiedrības veselības vecākie speciālisti";

250.4. atsevišķā grupa "2264 Fizioterapeiti";

250.5. atsevišķā grupa "2265 Uzturzinātnes un uztura speciālisti";

250.6. atsevišķā grupa "2266 Audiologi un runas terapeiti";

250.7. atsevišķā grupa "2267 Optometristi";

250.8. atsevišķā grupa "2269 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti".

2.12.1. Atsevišķās grupas
"2261 Zobārsti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

251. Šie vecākie speciālisti diagnosticē un ārstē mutes dobuma orgānu un ar tiem saistīto žokļu un sejas slimības, traumas un patoloģijas, nodarbojas ar šo slimību etioloģijas pētīšanu un profilakses veicināšanu.

252. Atsevišķajā grupā "2261 Zobārsti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt diagnozes, ieteikt un veikt nepieciešamo stomatoloģisko ārstēšanu; veikt stomatoloģisko saslimšanu profilaksi; ārstēt ķirurģiski, ar medikamentiem vai citādā veidā atsevišķas zobu vai mutes dobuma slimības vai traucējumus; veikt pacienta žokļu un zobu mērījumus un paņemt to nospiedumus; konstruēt un izgatavot mākslīgos zobus, tiltiņus vai sniegt instrukcijas to izgatavošanai; pētīt zobu slimības un tām radniecīgus traucējumus un slimības, kā arī profilakses un ārstniecības metodes; vadīt citus darbiniekus.

253. Atsevišķās grupas "2261 Zobārsti" profesijas:

253.1. Zobu PROTĒZISTS – profesijas kods "2261 01";

253.2. ZOBĀRSTS – profesijas kods "2261 02";

253.3. ORTODONTS – profesijas kods "2261 03";

253.4. ENDODONTISTS – profesijas kods "2261 04";

253.5. Bērnu ZOBĀRSTS – profesijas kods "2261 05";

253.6. PARADONTOLOGS – profesijas kods "2261 06";

253.7. Mutes, sejas un žokļu ĶIRURGS – profesijas kods "2261 07".

2.12.2. Atsevišķās grupas
"2262 Farmaceiti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

254. Šie vecākie speciālisti uzglabā, pagatavo, izsniedz un konsultē par zāļu pareizu lietošanu un to blakusefektiem, ievērojot ārstu vai citu veselības aprūpes speciālistu norādījumus; nodarbojas ar pētniecību.

255. Atsevišķajā grupā "2262 Farmaceiti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sniegt farmakoterapeitiskās konsultācijas, informāciju par zālēm un to lietošanu, gatavot zāles atbilstoši ārstu receptēm vai noteiktiem priekšrakstiem vai vadīt to gatavošanu, kontrolēt zāļu identitāti un kvalitāti, izplatīt zāles un citus veselības aprūpes produktus un nodrošināt zāļu un citu preču pareizu apriti atbilstoši normatīvo aktu prasībām; piedalīties iedzīvotāju veselības veicināšanas, izglītošanas un ārstniecības procesā, veicināt racionālu zāļu lietošanu; nodarboties ar pētniecību.

256. Atsevišķās grupas "2262 Farmaceiti" profesijas:

256.1. FARMACEITS – profesijas kods "2262 01";

256.2. Klīniskais FARMACEITS – profesijas kods "2262 02";

256.3. Rūpnieciskais FARMACEITS – profesijas kods "2262 03".

2.12.3. Atsevišķās grupas
"2263 Vides, darba aizsardzības, higiēnas un sabiedrības veselības vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

257. Šie vecākie speciālisti novērtē, plāno un īsteno pasākumus, lai atklātu, kontrolētu un uzraudzītu kaitīgos vides faktorus, nodrošinātu drošu un ergonomisku darba vidi un novērstu bioloģisku, fizikālu ķīmisku un ergonomisku faktoru izraisītus veselības traucējumus, kā arī plāno, organizē, koordinē un īsteno veselības veicināšanas, slimību izplatības ierobežošanas un profilakses pasākumus.

258. Atsevišķajā grupā "2263 Vides, darba aizsardzības, higiēnas un sabiedrības veselības vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt, ieviest un pārskatīt vides un darba aizsardzības politiku; izstrādāt dokumentus visu veidu atkritumu apsaimniekošanas jomā; ieviest programmas un plānus infekciju slimību kontroles jomā, pārtikas drošuma, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, peldūdeņu un dzeramā ūdens kvalitātes un citās līdzīgās jomās; identificēt, dokumentēt un ziņot par kaitīgajiem faktoriem apkārtējā vidē un darbavietās, kontrolēt riska faktorus darba un apkārtējā vidē un konsultēt par normatīvo aktu piemērošanu vides un darba aizsardzības jomā; izstrādāt, ieviest un uzraudzīt programmas ķīmisko, fizikālo un bioloģisko faktoru radītā piesārņojuma novēršanai vai samazināšanai apkārtējā vidē; izstrādāt pasākumus sabiedrības, atsevišķu grupu un apkārtējās vides aizsardzībai pret kaitīgajiem faktoriem; nodarboties ar ergonomisko principu ieviešanu darba vidē; apmācīt, informēt un konsultēt par darba aizsardzības un vides veselības jautājumiem; dokumentēt un izmeklēt traumu un iekārtu bojājumus; koordinēt kompensācijas saņemšanas, rehabilitācijas un darbā atgriešanās jautājumus darbiniekiem, kuri guvuši traumas darba pienākumu pildīšanas laikā; plānot, organizēt un veikt darbu iedzīvotāju veselības aizsardzībai, uzturēšanai, veicināšanai un atgūšanai; veikt sabiedrības veselības stāvokli raksturojošo indikatoru monitoringu; izvērtēt sabiedrības veselības stāvokli; iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistikas datus; identificēt problēmas un noteikt prioritārās rīcības; apzināt sabiedrības veselības riska faktorus; īstenot pasākumus veselības riska faktoru mazināšanai un novēršanai; veikt infekcijas slimību un citu slimību epidemioloģisko uzraudzību; plānot, koordinēt un īstenot veselības veicināšanas, slimību izplatības ierobežošanas un profilakses pasākumus; izglītot iedzīvotājus veselības saglabāšanas un veicināšanas jautājumos; veikt rentgena iekārtu darba zonu monitoringu; nodrošināt ar radiācijas drošību saistīto instrukciju izstrādi un aktualizāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām; vadīt citus darbiniekus.

259. Atsevišķās grupas "2263 Vides, darba aizsardzības, higiēnas un sabiedrības veselības vecākie speciālisti" profesijas:

259.1. Darba aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS – profesijas kods "2263 01";

259.2. Vides veselības ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2263 02";

259.3. Sabiedrības veselības ĀRSTS – profesijas kods "2263 03";

259.4. Higiēnas ĀRSTS – profesijas kods "2263 04";

259.5. HIGIĒNISTS – profesijas kods "2263 05";

259.6. ĀRSTS (EPIDEMIOLOGS) – profesijas kods "2263 06";

259.7. Sabiedrības veselības SPECIĀLISTS – profesijas kods "2263 07";

259.8. Pretradiācijas aizsardzības SPECIĀLISTS – profesijas kods "2263  08".

2.12.4. Atsevišķās grupas
"2264 Fizioterapeiti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

260. Šie vecākie speciālisti, izmantojot dažādas fizikālās terapijas metodes un paņēmienus, nodarbojas ar personas funkcionālā stāvokļa izmeklēšanu, novērtēšanu un ārstēšanu, palīdz pacientam atgūt zaudēto funkciju, mazināt tās trūkumu vai to kompensēt.

261. Atsevišķajā grupā "2264 Fizioterapeiti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt muskuļu, nervu, locītavu un funkcionālo spēju testus, lai diagnosticētu un novērtētu fiziska rakstura traucējumus; kopā ar pacientu izstrādāt ārstēšanas plānu; veikt ārstēšanu, lai samazinātu sāpes, uzlabotu asinsriti, stiprinātu muskulatūru, uzlabotu kardiovaskulārās un respiratorās funkcijas, atjaunotu locītavu mobilitāti, uzlabotu līdzsvara sajūtu un koordināciju; ārstēšanā izmantot vingrošanas, ultraskaņas, siltuma, aukstuma, masāžas, hidroterapijas, elektroterapijas, ultravioleto un infrasarkano staru procedūras; novērtēt un dokumentēt personas ārstēšanas procesu; konsultēt pacientus un viņu ģimenes locekļus par fizikālās terapijas procedūru veikšanu mājās; sniegt un saņemt pacienta ārstēšanai nepieciešamo informāciju no citiem veselības aprūpes speciālistiem; izstrādāt un ieviest fizisku traucējumu vai bojājumu skrīninga un profilakses programmas; vadīt citus darbiniekus.

262. Atsevišķās grupas "2264 Fizioterapeiti" profesijas:

262.1. ElektroTERAPEITS – profesijas kods "2264 01";

262.2. FIZIOTERAPEITS – profesijas kods "2264 02";

262.3. KINEZOTERAPEITS – profesijas kods "2264 03";

262.4. ERGOTERAPEITS – profesijas kods "2264 04";

262.5. Fizikālais TERAPEITS – profesijas kods "2264 05";

262.6. REITTERAPEITS – profesijas kods "2264 06".

2.12.5. Atsevišķās grupas
"2265 Uzturzinātnes un uztura speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

263. Šie vecākie speciālisti nodarbojas ar uztura plānošanas jautājumiem.

264. Atsevišķajā grupā "2265 Uzturzinātnes un uztura speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– konsultēt personas un sabiedrības grupas par veselīga uztura un ēdiena pagatavošanas jautājumiem; plānot diētas un ēdienkartes, pārraudzīt ēdiena sagatavošanas un pasniegšanas procesu, uzraudzīt pārtikas kvalitāti uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumiem; iegūt un analizēt informāciju, kas saistīta ar indivīdu un sabiedrības grupu veselības un uztura jautājumiem; plānot un vadīt diētu izstrādāšanu atsevišķām personām, personu grupām vai noteiktas nozares darbiniekiem; apmācīt indivīdus un sabiedrības grupas veselīga uztura jautājumos; plānot un vadīt pētījumus uzturzinātnē; vadīt citus darbiniekus.

265. Atsevišķās grupas "2265 Uzturzinātnes un uztura speciālisti" profesijas:

265.1. Uztura SPECIĀLISTS – profesijas kods "2265 01";

265.2. Uzturzinātnes SPECIĀLISTS – profesijas kods "2265 02".

2.12.6. Atsevišķās grupas
"2266 Audiologi un runas terapeiti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

266. Šie vecākie speciālisti nodarbojas ar dzirdes, runas/valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu diagnostiku un ārstēšanu.

267. Atsevišķajā grupā "2266 Audiologi un runas terapeiti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt dzirdes, runas un (vai) valodas, skaņu veidošanas un rīšanas traucējumu novērtējumu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju personām, kurām ir dažādu etioloģiju izraisīti dzirdes, runas, valodas, balss un rīšanas traucējumi; izmantojot diagnostiskos līdzekļus un metodes, noteikt bojājuma pakāpi; veikt logopēdisko korekciju un rehabilitāciju, strādājot ar runas (artikulācijas, tempa un ritma, balss) un valodas traucējumiem, orāli faringālās funkcijas traucējumiem, kā arī ar runas un (vai) valodas traucējumiem, kuri ir sekundāri attiecībā pret citu funkciju traucējumiem; veicināt runas un valodas, kā arī komunikatīvās funkcijas attīstību; lemt par dzirdes un citu palīgierīču nepieciešamību pacientam un konsultēt par to pareizu lietošanu; nosūtīt pacientus pie citiem speciālistiem; konsultēt, sadarboties un apmācīt personas piederīgos, citus korekcijā un rehabilitācijā iesaistītos speciālistus; veikt runas un (vai) valodas traucējumu profilaksi; vadīt citus darbiniekus.

268. Atsevišķās grupas "2266 Audiologi un runas terapeiti" profesijas:

268.1. AudioLOGOPĒDS – profesijas kods "2266 01";

268.2. Runas TERAPEITS – profesijas kods "2266 02";

268.3. LOGOPĒDS – profesijas kods "2266 03";

268.4. AUDIOLOGS – profesijas kods "2266 04";

268.5. Bērnu AUDIOLOGS – profesijas kods "2266 05";

268.6. PEDAUDIOLOGS – profesijas kods "2266 06".

2.12.7. Atsevišķās grupas
"2267 Optometristi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

269. Šie vecākie speciālisti nodarbojas ar redzes traucējumu diagnostiku un ārstēšanu un izraksta optiskos palīglīdzekļus vai citas redzes traucējumu ārstēšanas procedūras.

270. Atsevišķajā grupā "2267 Optometristi" iekļautās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pārbaudīt redzi un diagnosticēt redzes traucējumus un patoloģijas; izrakstīt brilles, kontaktlēcas vai izvēlēties citas redzes traucējumu ārstēšanas metodes; sarežģītos gadījumos nosūtīt pie ārsta; konsultēt par redzes veselības, briļļu, kontaktlēcu vai citu redzes uzlabošanas līdzekļu lietošanas jautājumiem.

271. Atsevišķās grupas "2267 Optometristi" profesija ir "OPTOMETRISTS" – profesijas kods "2267 01".

2.12.8. Atsevišķās grupas
"2269 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

272. Šie vecākie speciālisti attiecas uz veselības aprūpes speciālistiem, kas citur nav klasificēti, piemēram, podiatri, darba terapeiti un citi, kā arī vecākie speciālisti izstrādā un izgatavo biotehniskās, protēžu-ortožu un biomehāniskās sistēmas atbilstoši kvalitātes un funkcionalitātes prasībām.

273. Atsevišķajā grupā "2269 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmeklēt personu, diagnosticēt traucējumu vai slimību; sastādīt ārstēšanas plānu un dokumentēt ārstēšanas procesu; novērtēt pacienta funkcionālos traucējumus un veikt rehabilitācijas pasākumus; novērtēt personas emocionālo, psiholoģisko un fizisko stāvokli; sekmēt ārstēšanas un rehabilitācijas procesu ar mūzikas, mākslas un darba terapijas metodēm; plānot un īstenot terapeitisko darbību, organizējot vingrināšanos, arodapmācības un atpūtu cilvēkiem ar psihiskiem vai fiziskiem traucējumiem; risināt neredzīgo orientēšanās problēmas; veikt pacientu pēdas kaulu locītavu sistēmas, asinsrites, jušanas, mīksto audu trofikas pārbaudi un bojājuma riska pakāpes novērtēšanu, pēdas aprūpi; konsultēt, sadarboties un apmācīt pacienta piederīgos, citus ārstēšanā un rehabilitācijā iesaistītos speciālistus; veikt medicīniski radioloģiskās procedūras, radionukleīdās medicīnas (kodolmedicīnas) procedūras un diagnostiskās radioloģijas (radiodiagnostiskos) izmeklējumus, izvērtēt manipulāciju nepieciešamību atbilstoši klīniskajai situācijai un mainīt to; nosūtīt personas pie citiem veselības aprūpes speciālistiem; analizēt sabiedrības veselības stāvokli, fizisko un sociālo vidi; apzināt un analizēt veselības riska faktorus un to novēršanas iespējas; noskaidrot sabiedrības veselības vajadzības un prioritātes; piedalīties sabiedrības veselības politikas veidošanā, tiesību aktu pilnveidošanā; plānot, īstenot un novērtēt dažādas sabiedrības veselības programmas; izglītot atsevišķus indivīdus un sabiedrību veselības jautājumos; veikt pētniecisko darbu; izmeklēt pacientu; noteikt protēžu un palīglīdzekļu specifikācijas; konstruēt, izgatavot, pārveidot protēzes un palīglīdzekļus, pārbaudīt un pielāgot tās atbilstoši pacienta vajadzībām; modificēt modeļus; izstrādāt (sagatavot tehnisko dokumentāciju un aprēķinus) un organizēt biotehnisko un protēžu sistēmu un mezglu izgatavošanu; organizēt un vadīt biotehnisko un protēžu sistēmu ražošanu un ieviest jaunas tehnoloģijas; novērtēt pacienta acs dobuma veselības stāvokli; izvērtēt manipulāciju nepieciešamību atbilstoši acs dobuma situācijai; noteikt un izgatavot atbilstošas nepieciešamības acs protēzes (izmeklējot pacientu, nozīmēt izstrādājuma veidu, veikt mērījumus, noņemt atlējumu, noņemt izmērus, sagatavot ģipsi, apstrādāt mākslīgo plastmasu un stiklu, formēt, izgatavot gatavu formu); pārbaudīt un pielāgot acs protēzes atbilstoši pacienta vajadzībām; dokumentēt veikto manipulāciju procesu; konsultēt pacientus par acu protēžu lietošanu un kopšanu; veikt pētniecisko darbu; noteikt acu protēžu specifikācijas; sagatavot tehnisko dokumentāciju, aprēķinus un organizēt acu protēžu sistēmu un izgatavošanu; organizēt un vadīt acu protēžu sistēmu ražošanu un ieviest jaunas tehnoloģijas.

274. Atsevišķās grupas "2269 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti" profesijas:

274.1. Sabiedrības veselības ORGANIZATORS – profesijas kods "2269 01";

274.2. Sabiedrības veselības METODIĶIS – profesijas kods "2269 02";

274.3. Sabiedrības veselības ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2269 03";

274.4. Veselības veicināšanas KONSULTANTS – profesijas kods "2269 04";

274.5. Veselības veicināšanas KOORDINĒTĀJS – profesijas kods "2269 05";

274.6. PODOLOGS – profesijas kods "2269 06";

274.7. Darba TERAPEITS – profesijas kods "2269 07";

274.8. Mākslas TERAPEITS – profesijas kods "2269 08";

274.9. Mūzikas TERAPEITS – profesijas kods "2269 09";

274.10. Neredzīgo TERAPEITS – profesijas kods "2269 10";

274.11. RADIOGRĀFERS – profesijas kods "2269 11";

274.12. Mākslas terapijas SPECIĀLISTS – profesijas kods "2269 12";

274.13. BIONIĶIS PROTĒZISTS – profesijas kods "2269 13";

274.14. Bionikas un protezēšanas INŽENIERIS – profesijas kods "2269 14";

274.15. Acu PROTĒZISTS (OKULĀRISTS) – profesijas kods "2269 15".

2.13. Mazās grupas
"231 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls"
un atsevišķās grupas
"2310 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls"
kvalifikācijas pamatprasības, nodarbinātības apraksts un klasifikācija

275. Šie vecākie speciālisti māca savu disciplīnu augstākajās izglītības iestādēs, strādā pētniecības darbu un attīsta koncepcijas, teorijas un darba metodes, kas nepieciešamas pasniedzamajās disciplīnās, gatavo pedagoģiskus rakstus, kā arī raksta mācību grāmatas.

276. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazās grupas "231 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls" atsevišķajā grupā:

276.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

276.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

276.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

276.4. izglītība: augstākā izglītība, zinātniskais grāds atbilstoši amatam.

277. Mazās grupas "231 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls" profesijas klasificētas atsevišķajā grupā "2310 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls".

278. Atsevišķajā grupā "2310 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sastādīt un pēc pieprasījuma grozīt mācību plānus un studiju programmas; lasīt lekcijas, vadīt kursus, seminārus un laboratorijas darbus studentiem; veicināt studentu diskusiju un patstāvīgas domāšanas attīstību; vadīt studentu praktiskos un eksperimentālos darbus un sekot šiem darbiem; novērtēt studenta atbildi un ierakstīt atzīmi studentam, kurš izgājis testēšanu vai nokārtojis eksāmenu; vadīt zinātnisko darbu augstskolu beigušam studentam vai citam fakultātes loceklim; veikt mācību pētniecības darbu, attīstīt koncepcijas, teorijas un metodiku, lai lietotu tās ražošanas un citās jomās; rakstīt mācību grāmatas, zinātniskos rakstus; piedalīties konferencēs un semināros, kā arī apspriedēs par skolu budžetu un citiem jautājumiem; vadīt citus darbiniekus.

279. Atsevišķās grupas "2310 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls" profesijas:

279.1. ASISTENTS (izglītības jomā) – profesijas kods "2310 01";

279.2. DOCENTS – profesijas kods "2310 02";

279.3. LEKTORS – profesijas kods "2310 03";

279.4. PROFESORS – profesijas kods "2310 04";

279.5. Asociētais PROFESORS – profesijas kods "2310 05";

279.6. Vecākais PASNIEDZĒJS – profesijas kods "2310 07";

279.7. PASNIEDZĒJS – profesijas kods "2310 08";

279.8. PEDAGOGS – profesijas kods "2310 09".

2.14. Mazās grupas
"232 Profesionālās izglītības pedagogi"
un atsevišķās grupas
"2320 Profesionālās izglītības pedagogi"
kvalifikācijas pamatprasības, nodarbinātības apraksts un klasifikācija

280. Šie vecākie speciālisti pasniedz vienu vai vairākas disciplīnas, lai sākumskolu beigušie iegūtu aroda, profesionālo, speciālo vidējo izglītību pamata vai vidējā pakāpē un sagatavotos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē, kā arī īsteno profesionālās ievirzes interešu izglītības programmas.

281. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazās grupas "232 Profesionālās izglītības pedagogi" atsevišķajā grupā:

281.1. zina: pedagoģisko problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko mācību līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar izglītību saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

281.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas; sadarboties ar skolēniem un viņu vecākiem;

281.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

281.4. izglītība: augstākā izglītība.

282. Mazās grupas "232 Profesionālās izglītības pedagogi" profesijas klasificētas atsevišķā grupā "2320 Profesionālās izglītības pedagogi".

283. Atsevišķajā grupā "2320 Profesionālās izglītības pedagogi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– gatavot un mainīt mācību plānus, izstrādāt arodizglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas; vadīt sava mācību priekšmeta stundas un skolēnu darbu klasē, nodrošināt disciplīnu klasē; gatavot mācībām nepieciešamos materiālus; gatavot skolēnu sekmju pārbaudes testus un eksāmenu materiālus; gatavot pārskatus par skolēnu darbu un apspriest tos ar citiem skolotājiem un vecākiem; piedalīties diskusijās par skolas mācību un organizatorisko darbu; organizēt ārpusklases darbu; organizēt un vadīt individuālo darbu ar skolēniem.

284. Atsevišķās grupas "2320 Profesionālās izglītības pedagogi" profesijas:

284.1. Profesionālās izglītības SKOLOTĀJS – profesijas kods "2320 01";

284.2. Profesionālās ievirzes izglītības SKOLOTĀJS – profesijas kods "2320 02".

2.15. Mazās grupas
"233 Vidējās izglītības pedagogi"
un atsevišķās grupas
"2330 Vidējās izglītības pedagogi"
kvalifikācijas pamatprasības, nodarbinātības apraksts un klasifikācija

285. Šie vecākie speciālisti pasniedz vienu vai vairākas disciplīnas, lai sākumskolu beigušie iegūtu vidējo izglītību pamata vai vidējā pakāpē un sagatavotos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē.

286. Kvalifikācijas pamatprasības profesijai, kas klasificēta mazās grupas "233 Vidējās izglītības pedagogi" atsevišķajā grupā:

286.1. zina: pedagoģisko problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko mācību līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar izglītību saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

286.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas; sadarboties ar skolēniem un viņu vecākiem;

286.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

286.4. izglītība: augstākā izglītība.

287. Mazās grupas "233 Vidējās izglītības pedagogi" profesija klasificēta atsevišķajā grupā "2330 Vidējās izglītības pedagogi".

288. Atsevišķajā grupā "2330 Vidējās izglītības pedagogi" iekļauto profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– gatavot un mainīt mācību plānus, izstrādāt izglītības programmas; vadīt sava mācību priekšmeta stundas un skolēnu darbu klasē, nodrošināt disciplīnu klasē; gatavot mācībām nepieciešamos materiālus; gatavot skolēnu sekmju pārbaudes testus un eksāmenu materiālus; gatavot pārskatus par skolēnu darbu un apspriest tos ar citiem skolotājiem un vecākiem; piedalīties diskusijās par skolas mācību un organizatorisko darbu; organizēt ārpusklases darbu; organizēt un vadīt individuālo darbu ar skolēniem.

289. Atsevišķās grupas "2330 Vidējās izglītības pedagogi" profesija ir "Vispārējās vidējās izglītības SKOLOTĀJS" – profesijas kods "2330 01".

2.16. Mazās grupas
"234 Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

290. Šie vecākie speciālisti māca vairākus mācību priekšmetus pamatizglītības un pirmsskolas izglītības līmenī, organizē grupu un individuālās rotaļas un mācību nodarbības, kas palīdz bērnam fiziski un garīgi attīstīties, iegūt komunikatīvās iemaņas.

291. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "234 Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi" atbilstošās atsevišķajās grupās:

291.1. zina: audzināšanas un mācību teoriju, pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; mācību priekšmetus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; izglītības procesa izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar izglītību saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

291.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas, tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas; sadarboties ar bērniem un viņu vecākiem;

291.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par mācību darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

291.4. izglītība: augstākā izglītība.

292. Mazās grupas "234 Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

292.1. atsevišķā grupa "2341 Pamatizglītības pedagogi";

292.2. atsevišķā grupa "2342 Pirmsskolas pedagogi".

2.16.1. Atsevišķās grupas
"2341 Pamatizglītības pedagogi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

293. Šie vecākie speciālisti māca dažādus mācību priekšmetus pamatizglītības līmenī.

294. Atsevišķajā grupā "2341 Pamatizglītības pedagogi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– gatavot izglītības programmas un mācīt lasīšanu, rakstīšanu, matemātiku un citus mācību priekšmetus atbilstoši ieteiktajam mācību plānam; gatavot, izraudzīties un novērtēt testus un uzdevumus, lai attīstītu skolēnu domāšanu, noteiktu to sekmju līmeni un, ja nepieciešams, norādītu, kā šo līmeni uzlabot; organizēt un vadīt skolēnu ārpusklases darbu; veicināt skolēna individualitātes attīstību un apspriest attīstības sekmes ar skolēna vecākiem un citiem skolotājiem; nodrošināt skolēnu disciplīnu klasē un ārpus tās; gatavot pārskatus par mācību darbu.

295. Atsevišķās grupas "2341 Pamatizglītības pedagogi" profesijas:

295.1. Vispārējās pamatizglītības SKOLOTĀJS – profesijas kods "2341 01";

295.2. Sākumizglītības SKOLOTĀJS – profesijas kods "2341 02".

2.16.2. Atsevišķās grupas
"2342 Pirmsskolas pedagogi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

296. Šie vecākie speciālisti organizē pirmsskolas programmas apguvi, grupu un individuālās spēles un mācību darbību pirmsskolas vecuma bērnu fiziskās, intelektuālās un sabiedriskās attīstības veicināšanai.

297. Atsevišķajā grupā "2342 Pirmsskolas pedagogi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un organizēt darbību, lai veicinātu bērnu fizisko, intelektuālo un sabiedrisko iemaņu attīstību; veicināt runas attīstību ar stāstu, spēļu (rotaļu), dziesmu, dzejoļu un reālu sarunu un diskusiju palīdzību; novērot bērnus, lai kopā ar vecākiem novērtētu viņu attīstību un apspriestu iespējamās problēmas; uzraudzīt bērnu darbību, lai nodrošinātu viņu drošību un atrisinātu konfliktus; plānot un organizēt darbību, kas stimulē agrīnā vecuma bērnu psihomotoro un komunikatīvo iemaņu attīstību, veicināt runas attīstību, dzimtās valodas izpratni un apguvi.

298. Atsevišķās grupas "2342 Pirmsskolas pedagogi" profesijas:

298.1. Pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS – profesijas kods "2342 01";

298.2. Pirmsskolas izglītības mūzikas SKOLOTĀJS – profesijas kods "2342 02";

298.3. Pirmsskolas izglītības sporta SKOLOTĀJS – profesijas kods "2342 03".

2.17. Mazās grupas
"235 Citi izglītības jomas vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

299. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, gatavo mācību līdzekļus, metodiku un konsultē to lietošanā, kontrolē skolotāju darbu, kā arī attiecīgo izglītības programmu rezultativitāti un, ja nepieciešams, ierosina tās mainīt vai papildināt, māca bērnus, pusaudžus un pieaugušos ar fiziskās vai psihiskās attīstības traucējumiem vai tos, kuriem grūti mācīties kādā mācību līmenī, māca izglītojamiem mācību priekšmetus un organizē mācības profesionālajā izglītībā un profesionālajā pilnveides izglītībā, organizē interešu izglītības darbu un vada pulciņus, organizē internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē, māca mūzikas teoriju, mūziku un tās sasniegumus, kā arī māca vadīt gaisa kuģus, kuģus, automašīnas, dzelzceļa, metropolitēna vilcienus un citus transportlīdzekļus, darba mašīnas un veic kompetences atbilstības vērtēšanas pakalpojumus.

300. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "235 Citi izglītības jomas vecākie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

300.1. zina: pedagoģisko problēmu analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko mācību līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar izglītību saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

300.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas; sadarboties ar izglītojamajiem un viņu vecākiem;

300.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

300.4. izglītība: augstākā izglītība vai atsevišķos gadījumos – vidējā izglītība.

301. Mazās grupas "235 Citi izglītības jomas vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

301.1. atsevišķā grupa "2351 Izglītības metodikas speciālisti";

301.2. atsevišķā grupa "2352 Speciālās izglītības pedagogi";

301.3. atsevišķā grupa "2354 Citi mūzikas skolotāji";

301.4. atsevišķā grupa "2356 Informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji";

301.5. atsevišķā grupa "2359 Citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti".

2.17.1. Atsevišķās grupas
"2351 Izglītības metodikas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

302. Šie vecākie speciālisti veic pētījumus un konsultē mācīšanas metodikas un mācību līdzekļu izmantošanas jautājumos, pārbauda skolotāju darbu un atbilstošo izglītības programmu izmantošanas rezultātus un, ja nepieciešams, piedāvā priekšlikumus grozījumiem un papildinājumiem.

303. Atsevišķajā grupā "2351 Izglītības metodikas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt pētījumus mācību plāna, mācīšanas metodikas pilnveidošanas un citos izglītības procesa aspektos; konsultēt iespējamo papildinājumu jautājumos; konsultēt mācību kursa un eksaminēšanas metožu jautājumos; veikt audiovizuālo un citu mācību līdzekļu izmantošanas pētījumus, konsultēt, plānot un organizēt to izmantošanu izglītības iestādēs; pārbaudīt skolotāju darbu un izglītības programmu izmantošanas rezultātus; ieteikt izdarīt būtiskus grozījumus un papildinājumus; gatavot dokumentus un pārskatus; organizēt novada pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un koordinēt metodisko darbu; īstenot vispārējo, profesionālo, profesionālās ievirzes un interešu izglītību; organizēt pieaugušo izglītības pasākumus; veidot un uzturēt izglītības informācijas bāzi; īstenot projektus izglītības un kultūras jomā; koordinēt interešu izglītības programmu izstrādi un izsniegt licences; organizēt novada pieaugušo izglītības konkursus; periodiski inspicēt skolas un kopā ar skolas vadību un skolotājiem apspriest jautājumus par skolas mācību plāniem, mācību bāzi un citus jautājumus; apmeklēt nodarbības, lai iepazītos ar mācīšanas metodiku un novērtētu skolotāja darbu stundās un sasniegtos rezultātus; gatavot pārskatus un ieteikumus skolas vadībai par iespējamiem mācību plāna, izglītības procesa un citiem grozījumiem un papildinājumiem; nodrošināt kvalitatīvu izglītošanas procesa vadību, organizāciju un iekšējo kontroli izglītības iestādē atbilstoši kompetencei; pārzināt ar pirmsskolas izglītību saistīto normatīvo aktu bāzi, iepazīties ar izmaiņām normatīvajos aktos un nodrošināt to izpildi iestādē; izstrādāt un piedalīties izglītības iestādes izglītības procesa darbību reglamentējošo dokumentu (pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma, pirmsskolas izglītības programmu, dienas kārtības noteikumu, pedagogu pienākumu sadales, iekšējās kārtības noteikumu u.c. dokumentu) izstrādāšanā un nodrošināt to izpildi; plānot un vadīt metodisko darbu pirmsskolas izglītības iestādē (obligāto dokumentāciju, pedagoģiskā darba galvenos uzdevumus, nedēļas, mēneša, gada, pedagoģisko pasākumu plānu u.c.) un nodrošināt tā izpildi; organizēt, vadīt un koordinēt pedagoģiskā personāla pedagoģiski metodisko izglītošanu, pedagoģiskās padomes sēdes, pedagoģiskā darba sanāksmes, metodiskās apvienības, kursus, seminārus, pieredzes skolas, konsultācijas, darba grupas, pārrunas, sarunas u.c. veidu sadarbības formas ar pedagogiem par pirmsskolas izglītības jautājumiem; piedalīties izstādēs, skatēs, konferencēs u.c.; organizēt un vadīt pedagogu, bērnu, ģimeņu piedalīšanos radošajos metodisko darbu konkursos, skatēs, izstādēs, mācību ekskursijās, svētkos u.c.; sniegt metodisku palīdzību pedagogiem un vecākiem darbā ar bērniem (pedagoģiskā procesa organizācijas, ārpusnodarbību, tālākizglītības, pašizglītības, saskarsmes u.c. jautājumos); nodrošināt izglītības iestādē jaunāko (pedagoģisko, bērnu u.c.) literatūru, bibliotēkas izveidi; izstrādāt, veidot, apkopot metodiskos materiālus pirmsskolas izglītības procesa kvalitātes pilnveidei, papildinot tos ar jaunākajām pedagoģiskajām un psiholoģiskajām atziņām; veikt pedagoģiskā darba pieredzes apmaiņu izglītības iestādē un ārpus tās, to apkopot, pilnveidot un popularizēt; veicināt un nodrošināt pirmsskolas un sākumskolas pēctecības jautājumu risināšanu, pedagogu sadarbību.

304. Atsevišķās grupas "2351 Izglītības metodikas speciālisti" profesijas:

304.1. Izglītības METODIĶIS – profesijas kods "2351 01";

304.2. METODIĶIS – profesijas kods "2351 02";

304.3. Galvenais SPECIĀLISTS METODIĶIS – profesijas kods "2351 03";

304.4. Izglītības valsts INSPEKTORS – profesijas kods "2351 04";

304.5. Valsts bērnu tiesību aizsardzības INSPEKTORS – profesijas kods "2351 05";

304.6. Pirmsskolas izglītības METODIĶIS – profesijas kods "2351 06".

2.17.2. Atsevišķās grupas
"2352 Speciālās izglītības pedagogi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

305. Šie vecākie speciālisti māca bērnus, pusaudžus un pieaugušos ar fiziskās vai psihiskās attīstības traucējumiem vai tos, kuriem grūti mācīties kādā mācību līmenī.

306. Atsevišķajā grupā "2352 Speciālās izglītības pedagogi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– gatavot un mainīt mācību plānus, gatavot stundas un vadīt tās saskaņā ar prasībām; mācīt speciālo līdzekļu lietošanas tehnoloģiju, Braila rakstu vai lasīšanu no lūpām atbilstoši skolēnu attīstības līmenim, kā arī uzraudzīt darbu klasē; radīt un stiprināt skolēnos ticību sev, savām spējām, palīdzēt viņiem atrast un apgūt darbības metodes, kas kompensētu attīstības līmeņa dēļ radušos ierobežojumus, radīt viņos panākuma izjūtu; gatavot un izmantot testus, novērtēt un atzīmēt katra skolēna sekmes, apspriest tās ar vecākiem, vecāko skolotāju, ārstējošo ārstu, sociālajiem darbiniekiem; organizēt un vadīt individuālās mācības; gatavot pārskatus par skolēnu mācību darbu.

307. Atsevišķās grupas "2352 Speciālās izglītības pedagogi" profesijas:

307.1. SKOLOTĀJS LOGOPĒDS – profesijas kods "2352 01";

307.2. Speciālās izglītības SKOLOTĀJS – profesijas kods "2352 02";

307.3. Speciālais PEDAGOGS – profesijas kods "2352 03".

2.17.3. Atsevišķās grupas
"2354 Citi mūzikas skolotāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

308. Šie vecākie speciālisti māca mūziku un sniedz atbalstu kora kolektīviem mākslinieciskā izpildījuma kvalitātes paaugstināšanā.

309. Atsevišķajā grupā "2354 Citi mūzikas skolotāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– novērtēt skolēnu līmeni un spējas; plānot un izstrādāt studiju programmas, mācību seminārus atsevišķiem studentiem un grupām; sagatavot un sniegt materiālus par mūzikas teoriju un mūzikas interpretācijām; mācīt dziedāt un spēlēt instrumentus; mācīt lasīt un rakstīt notis; novērtēt audzēkņu mūzikas sniegumu un sniegt padomus; pārskatīt mācību materiālus un mācību metodes; sagatavot studentus vai audzēkņus pārbaudēm; organizēt ekskursijas uz koncertiem; sniegt atbalstu koru kolektīviem.

310. Atsevišķās grupas "2354 Citi mūzikas skolotāji" profesijas:

310.1. Mūzikas SKOLOTĀJS – profesijas kods "2354 01";

310.2. Vokālais PEDAGOGS – profesijas kods "2354 02".

2.17.4. Atsevišķās grupas
"2356 Informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

311. Šie vecākie speciālisti māca vadīt gaisa kuģus, kuģus, automašīnas, dzelzceļa, metropolitēna vilcienus un citus transportlīdzekļus, darba mašīnas un veic kompetences atbilstības vērtēšanas pakalpojumus.

312. Atsevišķajā grupā "2356 Informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– mācīt gaisa un sauszemes transportlīdzekļu darbības un vadīšanas principus; pavadīt audzēkņus mācību lidojumos, ceļojumos un izskaidrot veicamos uzdevumus; izskaidrot gaisa un sauszemes transportlīdzekļu kustības noteikumus; mācīt racionālas darba metodes; veikt kompetences atbilstības vērtēšanas pakalpojumus noteikto starptautisko un nacionālo profesionālās apmācības standartu prasību ievērošanā; organizēt pasta ekspluatācijas darbu; konsultēt metodisko un normatīvo dokumentu piemērošanas un izmantošanas jautājumos; pieņemt transportlīdzekļu vadītāju teorētisko un praktisko eksāmenu; sniegt klientiem informāciju par eksaminācijas procesu klātienē un pa telefonu; norīkot pretendentus uz vadītāju kvalifikācijas iegūšanas teorētisko eksāmenu; norīkot pretendentus uz vadītāju kvalifikācijas iegūšanas braukšanas eksāmenu; veikt ar autovadītāju apmācības kontroles procesu saistītās darbības; veikt ar transportlīdzekļu vadītājiem noteikto aizliegumu reģistrācijas procesu saistītās darbības; organizēt un uzraudzīt kvalifikācijas un eksaminācijas procesu norisei nepieciešamo iekārtu un palīglīdzekļu sagādi, uzskaiti, nepārtrauktas darbības nodrošināšanu.

313. Atsevišķās grupas "2356 Informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji" profesijas:

313.1. Aviācijas INSTRUKTORS – profesijas kods "2356 01";

313.2. Kuģu INSTRUKTORS – profesijas kods "2356 02";

313.3. Glābšanas darbu INSTRUKTORS – profesijas kods "2356 03";

313.4. Dzelzceļa INSTRUKTORS – profesijas kods "2356 04";

313.5. Jūrnieku profesionālās apmācības PEDAGOGS (instruktors) – profesijas kods "2356 05";

313.6. Jūrnieku kompetences atbilstības VĒRTĒTĀJS – profesijas kods "2356 06";

313.7. Jūrnieku kompetences atbilstības PĀRRAUGS – profesijas kods "2356 07";

313.8. Autoskolas teorētisko priekšmetu PASNIEDZĒJS – profesijas kods "2356 08";

313.9. (Svītrots ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.24);

313.10. Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu vadītāju apmācības PASNIEDZĒJS – profesijas kods "2356 10";

313.11. Jūrnieku praktiskās apmācības PASNIEDZĒJS (instruktors) – profesijas kods "2356 11";

313.12. Jūrnieku kvalifikācijas VĒRTĒTĀJS – profesijas kods "2356 12";

313.13. Atbilstības VĒRTĒTĀJS – profesijas kods "2356 13";

313.14. Pasta darba organizācijas INSTRUKTORS – profesijas kods "2356 14";

313.15. Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) apmācības PASNIEDZĒJS – profesijas kods "2356 15";

313.16. Vecākais INSTRUKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "2356 16";

313.17. INSTRUKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "2356 17";

313.18. Transportlīdzekļu vadītāju eksaminācijas INSPEKTORS – profesijas kods "2356 18".

2.17.5. Atsevišķās grupas
"2359 Citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

314. Šie vecākie speciālisti organizē skolēnu klases (grupas) kopīgo darbību un veic individuālo darbu ar skolēniem vai visas skolas (vairāku klašu) kopīgo darbību ārpusstundu laikā, kā arī plāno nodarbību sarakstu un sagatavo atskaites, veic sociālpedagoģisko darbību bērnu un jauniešu negatīvas socializācijas cēloņu un seku ierobežošanā un novērtēšanā, koordinē sociālās palīdzības, izglītības, pašvaldību iestāžu darbu jauniešu sociālās reintegrācijas mērķu sasniegšanai, māca izglītojamiem mācību priekšmetus un organizē mācības profesionālajā izglītībā un profesionālajā pilnveides izglītībā, organizē interešu izglītības darbu un vada pulciņus, organizē internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē, plāno studentiem prakses.

315. Atsevišķajā grupā "2359 Citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un vadīt skolēnu papildizglītības procesu; radīt apstākļus personības garīgai un fiziskai attīstībai, interešu apmierināšanai; organizēt veselību veicinošus pasākumus, sporta nodarbības; veidot un attīstīt izglītības iestādes tradīcijas, tai skaitā sporta tradīcijas; nodrošināt palīdzību mācību mājas uzdevumu izpildē; vadīt šiem uzdevumiem atbilstošas mācībstundas, nodarbības vai pasākumus; koordinēt skolēnu pašpārvaldi; organizēt un vadīt individuālo darbu ar skolēniem, sociāli pedagoģisko un psiholoģisko palīdzību; sagatavot un nodrošināt izmaiņas nodarbību sarakstos, pārbaudījumu un konsultāciju grafikos, uzskaitīt nostrādātās slodzes un sagatavot atskaites; nodrošināt pozitīvu un atbilstošu saskarsmi audzēkņu prasmju un iemaņu apguvei konkrētā sporta veidā vai profesijā; organizēt un vadīt nodarbības treniņu un audzināšanas mērķu sasniegšanai, analizēt un vērtēt audzēkņu iegūtās vispārējās speciālās profesionālās fiziskās prasmes un iemaņas; veidot audzēkņu radošo attieksmi un patstāvību treniņu procesā; izstrādāt metodiskos materiālus mācību/treniņu un audzināšanas procesa īstenošanai; plānot, vadīt sporta izglītības vai treniņu programmu, izvērtēt to atbilstoši sporta zinātnes teorētiskiem un praksē pamatotiem principiem, piemērojot cilvēka organismam atbilstošas fiziskās slodzes, racionāli izmantojot sportu cilvēka veselības nostiprināšanai, saglabāšanai vai augstas meistarības sasniegšanai; konkrētā sporta veida vai profesijas prasmju un iemaņu apguvē nodrošināt pozitīvu vidi un tai atbilstošu saskarsmi; plānot, organizēt un vadīt nodarbības atbilstoši izvirzītajiem treniņu mērķiem; analizēt un novērtēt cilvēku iegūtās vispārējās, speciālās profesionālās fiziskās spējas, prasmes un iemaņas; veidot indivīdu radošo attieksmi un patstāvību treniņu procesā; izvēlēties vai izstrādāt metodiskos materiālus mācību/treniņu procesa īstenošanai; apzināt, analizēt un organizēt konkrētā pašvaldībā pedagoģiski medicīnisku palīdzību ģimenēm, kurās ir pirmsskolas vecuma bērni ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, organizējot pirmsskolas grupas dažādiem profiliem; analizēt pedagoģisko procesu pirmsskolas izglītības iestādēs un pašvaldības teritorijā; piedalīties izglītības iestāžu un izglītības programmu sagatavošanā licencēšanai; piedalīties izglītības pārvaldes darba plānošanā; apkopot un veikt vispārizglītojošo skolu statistisko un analītisko mācību darba analīzi; konsultēt izglītības iestāžu direktorus, direktoru vietniekus, metodiķus, pašvaldības skolu skolotāju metodisko apvienību vadītājus un pedagogus par izglītības satura, vērtēšanas, metodikas, pārbaudes darbu organizācijas un citiem jautājumiem; informēt sabiedrību par vispārējās izglītības jautājumiem pašvaldības teritorijā; konsultēt un koordinēt izglītības iestādes jautājumos, kas saistīti ar vērtēšanas procesa organizāciju; uzraudzīt un apsekot bērnu tiesību nodrošinājumu un interešu ievērošanu pašvaldības teritorijā; koordinēt dažādu institūciju (piemēram, mācību un audzināšanas iestādes, bāriņtiesas, sociālie dienesti, ārstniecības iestādes, sabiedriskās organizācijas) sadarbību bērnu tiesību aizsardzības jautājumos; izzināt un analizēt bērnu tiesību aizsardzības nodrošinājumu pašvaldības teritorijā, un veikt pasākumus, lai pilnveidotu bērnu tiesību aizsardzību; informēt un izglītot bērnus, lai veidotu iemaņas, kā izsargāties no situācijām, kurās var tikt apdraudēta garīgā un fiziskā veselība; veikt pasākumus bērnu tiesību pārkāpumu atklāšanā un novēršanā; kā pilnvarotai personai pārstāvēt bērna intereses tiesu iestādēs; piedalīties bērnu dzīves un audzināšanas apstākļu izpētē un konfliktsituāciju risināšanā; kārtot nepieciešamo dokumentāciju bērna nosūtīšanai uz mācību un pāraudzināšanas iestādēm; piedalīties profilaktiskajā darbā ar sociālā riska ģimenēm; piedalīties pašvaldības skolas vecuma bērnu uzskaitē, noskaidrot apstākļus, ja bērni neapmeklē skolu; organizēt izglītojošo darbu bērnu tiesību aizsardzības jautājumos; informēt sabiedrību par bērna tiesību aizsardzības stāvokli pašvaldības teritorijā; koordinēt citu darbinieku darbību; atbilstoši pedagoģiskajai kompetencei veikt riska grupas bērnu un jauniešu sociālās dzīves analīzi un pētīt degradācijas cēloņus; plānot un īstenot audzinošu darbu bērnu un jauniešu socializācijas vietās (piemēram, ģimenēs, izglītības iestādēs, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, ārstniecības iestādēs, bērnu un jauniešu rehabilitācijas centros, brīvā laika pavadīšanas vietās); nodrošināt bērnu un jauniešu tiesību aizsardzību, socializācijas un resocializācijas procesam izvirzīto mērķu un uzdevumu īstenošanai nepieciešamos nosacījumus sociālpedagoģiskajā jomā; diagnosticēt bērnu un jauniešu socializācijas procesa problēmas, kā arī noteikt esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un dzīves prasmju apguvi; prognozēt socializācijas procesa kvalitāti ģimenēs ar bērniem un jauniešiem, kā arī citās formālajās un neformālajās sociālajās struktūrās; plānot un īstenot konkrēto sociālpedagoģisko darbību bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības un resocializācijas jomā; koordinēt starpinstitucionālo sadarbību sociālpedagoģisko uzdevumu risināšanā; plānveidīgi veikt preventīvo darbu; veikt ģimeņu sociālpedagoģiskās konsultācijas un veicināt to pedagoģisko un juridisko izglītību; risināt sociālo apstākļu radītos konfliktus starp skolu, ģimeni, pašvaldību, bāriņtiesu un citām institūcijām; nodrošināt bērnu un jauniešu sociālās reintegrācijas optimālai norisei nepieciešamo pedagoģisko vidi un līdzekļus; veicināt bērnu tiesību aizsardzības iestādēs pedagoģiski optimālu lēmumu pieņemšanu un īstenošanu; īstenot sociālpedagoģisko darbu bērnu un jauniešu specifiskajās sociālajās grupās (piemēram, narkotiku un alkohola atkarīgo jauniešu grupās); veikt sistemātisku profilakses darbu (informēšanu, atbalstu, izglītošanu un motivāciju) ar bērniem, jauniešiem un viņu ģimenēm; veikt savlaicīgu psihoaktīvo vielu lietotāju un datorspēlētāju atklāšanu, apsekošanu un situācijas novērtēšanu; vadīt nodarbības izglītības iestādēs; motivēt atkarīgos jauniešus uz ārstēšanos un psihoaktīvo vielu lietošanas, datorspēļu un azartspēļu spēlēšanas pārtraukšanu; sniegt izglītojamiem profesionālo izglītību, profesionālās pilnveides izglītību un interešu izglītību; organizēt internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē; plānot studentiem prakses; meklēt prakses darba vadītājus un prakses vietas; plānot, izstrādāt un īstenot brīvā laika, atpūtas projektus, pasākumus un programmas dažāda vecuma un dzimuma klientiem ar mērķi atjaunot un nostiprināt cilvēka fiziskās, garīgās un emocionālās spējas, orientējoties uz tūrisma, sporta, dziednieciskām un citām rekreācijas darbībām un ievērojot konkrētā administratīvā rajona rekreācijas resursus; uzsākt, vadīt un izvērtēt mentordarbības situāciju; veltīt laiku pieredzes pārņēmējam un dalīties savā pieredzē un zināšanās; iepazīstināt ar skolas mācību un sociālo vidi, veicināt iekļaušanos profesionālajā vidē; palīdzēt pieredzes pārņēmējam identificēt problēmas un rast risinājumus; palīdzēt plānot pieredzes pārņēmēja darbību; novērot un analizēt pieredzes pārņēmēja darbību; uzsākt, vadīt un izvērtēt mentordarbības situāciju; konsultēt izglītojamos, viņu vecākus un skolotājus (individuāli un grupu konsultācijās), lai palīdzēt apzināties savu potenciālu, pašrealizācijas iespējas un veicināt patstāvību lēmuma pieņemšanā; informēt izglītojamos, viņu vecākus un skolotājus karjeras veidošanas jautājumos; izglītot izglītojamos, viņu vecākus un skolotājus karjeras veidošanas jautājumos, veicinot izpratni sevis izzināšanā, izglītības iespēju un tās satura izpētes prasmju veidošanos un sekmējot karjeras plānošanas un lēmuma pieņemšanas prasmju veidošanos; izstrādāt nodarbību ciklu pēctecīgai profesijas izvēles jautājumu iekļaušanai klases stundās un citās aktivitātēs; piedalīties izglītības iestādes audzināšanas programmas izstrādē, iesniedzot priekšlikumus tēmām par karjeras izaugsmes iespējām un profesijas izvēli; veidot, uzturēt un papildināt metodisko materiālu bāzi skolēnu izpētē; veidot, uzturēt un papildināt datubāzi par absolventu tālāko izglītību, profesijas izvēli; veikt pētniecisko un metodisko darbu; veicināt sadarbību starp vecākiem, atbalsta personālu un citām institūcijām, kas nodarbojas ar izglītojamo apmācību, audzināšanu un konsultāciju sniegšanu.

316. Atsevišķās grupas "2359 Citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti" profesijas:

316.1. Sociālais PEDAGOGS – profesijas kods "2359 01";

316.2. Atkarību profilakses SPECIĀLISTS – profesijas kods "2359 02";

316.3. Pagarinātās dienas grupas SKOLOTĀJS – profesijas kods "2359 03";

316.4. Izglītības iestādes muzeju PEDAGOGS – profesijas kods "2359 04";

316.5. PEDAGOGA PALĪGS – profesijas kods "2359 05";

316.6. Interešu izglītības SKOLOTĀJS – profesijas kods "2359 06";

316.7. Internāta, dienesta viesnīcas SKOLOTĀJS – profesijas kods "2359 07";

316.8. Sporta ORGANIZATORS – profesijas kods "2359 08";

316.9. Vecākais sporta TRENERIS – profesijas kods "2359 09";

316.10. SPECIĀLISTS bērnu tiesību aizsardzības jautājumos – profesijas kods "2359 10";

316.11. Arod(amat)mācības SKOLOTĀJS – profesijas kods "2359 11";

316.12. Rekreācijas SPECIĀLISTS – profesijas kods "2359 12";

316.13. PLĀNOTĀJS – profesijas kods "2359 13";

316.14. SKOLOTĀJS MENTORS – profesijas kods 2359 14";

316.15. PEDAGOGS karjeras KONSULTANTS – profesijas kods "2359 15".

2.18. Mazās grupas
"241 Finanšu vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

317. Šie vecākie speciālisti pilnveido un piemēro saimnieciskās darbības organizēšanas un vadīšanas metodes, konsultē saimnieciskās darbības jautājumos, sniedz grāmatvedības pakalpojumus, izstrādā finansiālās darbības stratēģiju, piesaista un izvieto finanšu resursus.

318. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "241 Finanšu vecākie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

318.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

318.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

318.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

318.4. izglītība: augstākā izglītība.

319. Mazās grupas "241 Finanšu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

319.1. atsevišķā grupa "2411 Grāmatveži";

319.2. atsevišķā grupa "2412 Finanšu un investīciju konsultanti";

319.3. atsevišķā grupa "2413 Finanšu analītiķi".

2.18.1. Atsevišķās grupas
"2411 Grāmatveži"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

320. Šie vecākie speciālisti sniedz grāmatvedības pakalpojumus, konsultē grāmatvedības jautājumos, veic grāmatvedības grāmatu, dokumentu un pārskatu revīziju un auditu; izdara par tiem atzinumus un izstrādā metodiskus dokumentus.

321. Atsevišķajā grupā "2411 Grāmatveži" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un noteikt budžeta un grāmatvedības kontroli un citus grāmatvedības darbības aspektus un sistēmas, kā arī konsultēt šajos jautājumos; gatavot finanšu dokumentus apstiprināšanai pirms iesniegšanas vadībai, akcionāriem, juridiskām un citām ar likumu noteiktām personām; gatavot maksājumu deklarācijas, konsultēt par nodokļu un maksājumu problēmām, apstrīdēt strīdīgas prasības nodokļu komisijā; gatavot budžeta ieņēmumu prognožu pārskatus; veikt finanšu pētījumus dokumentu viltošanas un bankrota jautājumos; kontrolēt pārskatus un grāmatvedības grāmatas; veikt kredītiestāžu auditu, grāmatvedības un statistikas pārskatu analīzi, izdarīt atzinumus, gatavot normatīvos un metodiskos dokumentus, veikt analītisko darbu; identificēt iestādes iekšējā audita apjomā esošo auditējamo sistēmu kopumu; sagatavot iestādes iekšējā audita ilgtermiņa attīstības plānu, stratēģisko plānu, gada plānu un iekšējo auditora mācību plānu; nodrošināt finanšu, vadības, izpildes novērtējuma, kvalitātes un citu veidu iekšējo auditu veikšanu; organizēt iekšējos auditus atbilstoši iekšējā audita standartiem un ētikas principiem; analizēt un izvērtēt kapitāla izlietojumu; plānot kapitāla palielināšanu un finansēšanas avotus; veikt finanšu plānošanu un prognozēšanu; sagatavot investīciju projektus; plānot un veikt zinātniskās pētniecības darbu finanšu ekonomikā; sniegt metodisko palīdzību grāmatvedības jautājumos budžeta izpildītājiem un grāmatvežiem; nodrošināt budžeta grāmatvedības reģistru kārtošanu, grāmatvedības dokumentu vai datu attēlu uzglabāšanu; zvērināta revidenta pārraudzībā sniegt revīzijas pakalpojumus saskaņā ar Latvijā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem; piedalīties auditu veikšanā.

322. Atsevišķās grupas "2411 Grāmatveži" profesijas:

322.1. Vecākais GRĀMATVEDIS – profesijas kods "2411 01";

322.2. REVIDENTS – profesijas kods "2411 02";

322.3. Zvērināts REVIDENTS – profesijas kods "2411 03";

322.4. Aizdevumu REVIDENTS – profesijas kods "2411 04";

322.5. auditors – profesijas kods "2411 05";

322.6. Informācijas sistēmu AUDITORS – profesijas kods "2411 06";

322.7. Uzraudzības AUDITORS – profesijas kods "2411 07";

322.8. Iekšējais AUDITORS – profesijas kods "2411 08";

322.9. Kredītiestāžu uzraudzības EKSPERTS – profesijas kods "2411 09";

322.10. Grāmatvedības EKSPERTS – profesijas kods "2411 10";

322.11. Metodikas EKSPERTS – profesijas kods "2411 11";

322.12. Kredītiestāžu uzraudzības ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2411 12";

322.13. Iekšējās kontroles galvenais SPECIĀLISTS – profesijas kods "2411 13";

322.14. Iekšējās kontroles galvenais INSPEKTORS – profesijas kods "2411 14";

322.15. Struktūrvienību koordinācijas, profilakses un informācijas uzskaites galvenais SPECIĀLISTS – profesijas kods "2411 15";

322.16. Zvērināta REVIDENTA PALĪGS – profesijas kods "2411 16".

2.18.2. Atsevišķās grupas
"2412 Finanšu un investīciju konsultanti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

323. Šie vecākie speciālisti pēta un piemēro ar finansēm saistītus saimnieciskās darbības aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzņēmuma darbību.

324. Atsevišķajā grupā "2412 Finanšu un investīciju konsultanti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– analizēt, izvērtēt kapitāla izlietojumu; plānot kapitāla palielināšanu un finansēšanas avotus; veikt finanšu plānošanu un prognozēšanu; kontrolēt finanšu sadali un izlietojumu; sagatavot investīciju projektus; veikt zinātniskās pētniecības darbu finanšu ekonomikā; pētīt un organizēt ar saimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanu saistītus finanšu aspektus; pētīt un skaidrot iekšējo ekonomiku un saimniekošanas iespējas, informēt par šiem jautājumiem un konsultēt; konsultēt klientus par iepirkumu organizēšanas jautājumiem; konsultēt klientus par jautājumiem, kas saistīti ar nodokļiem; organizēt saimniecisko darbību klienta vārdā atbilstoši normatīvo aktu prasībām ar nodokļiem saistītajos jautājumos; piedalīties strīdu izšķiršanā un tiesas sēdēs; apzināt ar komercdarbību saistītās problēmas, piedāvājot iespējamo problēmrisinājumu; piedalīties ar komercdarbības vidi saistīto projektu plānošanā; sagatavot, analizēt un sniegt ar komercdarbības vidi saistīto informāciju valsts un pašvaldību institūcijām.

325. Atsevišķās grupas "2412 Finanšu un investīciju konsultanti" profesijas:

325.1. FINANSISTS – profesijas kods "2412 01";

325.2. Komercdarbības KONSULTANTS – profesijas kods "2412 02";

325.3. Vecākais komercdarbības SPECIĀLISTS – profesijas kods "2412 03";

325.4. KONSULTANTS iepirkumu SPECIĀLISTS – profesijas kods "2412 04";

325.5. Nodokļu KONSULTANTS – profesijas kods "2412 05".

2.18.3. Atsevišķās grupas
"2413 Finanšu analītiķi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

326. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādājot un attīstot ekonomiskās teorijas, koncepcijas un metodiku, plāno un prognozē finansiālo darbību, risinot pašreizējās un nākotnes finansiālās problēmas un sniedzot konsultācijas.

327. Atsevišķajā grupā "2413 Finanšu analītiķi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– analizēt vērtspapīru, akciju, obligāciju un citu finanšu dokumentu, tai skaitā arī ārzemju valūtās, tirgus tendences; izstrādāt finansiālās darbības stratēģiju; piesaistīt un izvietot finanšu resursus; optimizēt kapitāla struktūru; sagatavot investīciju projektus; sagatavot un kontrolēt budžetu; plānot naudas plūsmu un finanšu rezultātus; sagatavot finanšu pārskatus; nodrošināt uzņēmuma vadību ar pilnīgu informāciju par finanšu stāvokli; izveidot finansiālās darbības novērtēšanas sistēmu un kontrolēt normatīvajos aktos noteikto finansiālo darbību reglamentējošo prasību ievērošanu; vadīt finanšu plānošanas un analīzes darbu; veikt valūtas, zelta, vērtspapīru un citu finanšu instrumentu analīzi; īstenot ārvalstu valūtas un zelta rezervju pārvaldīšanas principus, ilgtermiņa ieguldījumu stratēģijas un taktiku; veikt darījumus ar ārvalstu un vietējām finanšu institūcijām; pārvaldīt ārvalstu valūtas un zelta rezervju portfeļus; veikt valūtu kursu kotāciju; sekot jaunākajiem notikumiem pasaules finanšu tirgos, izvērtēt to ietekmi uz pārvaldāmo ieguldījumu portfeli; pilnveidot ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanas tehniku; piedalīties finanšu risku pārvaldīšanas un kontroles programmas pilnveidošanā; veikt ikdienas riska kontroli; piedalīties ieguldījumu pārvaldītāju darījumu apstrādē un kontrolē; veikt ārvalstu valūtas un zelta ieguldījumu portfeļu novērtēšanu; apkopot datus par vērtspapīru cenām un procentu likmēm; aprēķināt portfeļu peļņas rādītājus un peļņas sadalījumu; sagatavot riska pārskatus; sagatavot pārskatus par ārvalstu valūtas un zelta rezervēm; analizēt riska kontroles procedūras un pilnveidot tās; veikt nodarbināto apmācību finanšu analīzes un plānošanas jautājumos; patstāvīgi plānot un veikt zinātniskās pētniecības darbu finanšu jomā.

328. Atsevišķās grupas "2413 Finanšu analītiķi" profesijas:

328.1. Finanšu tirgus ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2413 01";

328.2. Finanšu ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2413 02";

328.3. Naudas apgrozības ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2413 03";

328.4. Naudas plūsmas ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2413 04";

328.5. Riska ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2413 05";

328.6. Finanšu ieguldījumu portfeļa VADĪTĀJS – profesijas kods "2413 06";

328.7. Finanšu risku VADĪTĀJS – profesijas kods "2413 07".

2.19. Mazās grupas
"242 Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

329. Vecākie speciālisti pilnveido un piemēro saimnieciskās darbības organizēšanas un vadīšanas metodes, konsultē saimnieciskās darbības jautājumos, veic kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un uzturēšanu un nodrošina risku vadības procesu, nodrošina kompleksu projektu vai programmu vadīšanu un koordinēšanu, sagatavo normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās tautas saimniecības nozares vai darbības jomas attīstības, nepieciešamo materiālo un finanšu resursu plānošanā, veic analītisko darbu.

330. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "242 Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

330.1. zina: uzdotā darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos, kvalitātes vadības teorētiskos un praktiskos aspektus, kā arī ISO 9000 kvalitātes standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

330.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

330.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par lēmumiem amata noteikto valsts pārvaldes funkciju īstenošanā un amatam noteikto funkciju īstenošanā profesionālajā jomā; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par sagatavotās informācijas atbilstību un pareizību; par izstrādāto atzinumu un priekšlikumu kompetenci; par materiāli tehnisko, finanšu resursu lietderīgu izmantošanu; par darbības atbilstību normatīvajiem aktiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

330.4. izglītība: augstākā izglītība.

331. Mazās grupas "242 Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

331.1. atsevišķā grupa "2421 Vadības un organizācijas analītiķi";

331.2. atsevišķā grupa "2422 Politikas pārvaldības vecākie speciālisti";

331.3. atsevišķā grupa "2423 Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecākie speciālisti";

331.4. atsevišķā grupa "2424 Apmācības un personāla attīstības vecākie speciālisti".

2.19.1. Atsevišķās grupas
"2421 Vadības un organizācijas analītiķi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

332. Šie vecākie speciālisti veic darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzņēmuma darbību.

333. Atsevišķajā grupā "2421 Vadības un organizācijas analītiķi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt un organizēt ar saimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanu saistītus finanšu aspektus; pētīt un skaidrot iekšējo ekonomiku un saimniekošanas iespējas, informēt par šiem jautājumiem un konsultēt; izstrādāt stratēģijas un plānus, kuru mērķis ir panākt klientu apmierinātību, efektīvi izmantot organizācijas resursus; analizēt un izvērtēt pašreizējo sistēmu un struktūru; apspriest pašreizējo sistēmu ar personālu; risināt organizatoriskās problēmas; veikt uzņēmuma pētījumu, analizējot esošās administratīvās un lietvedības procedūras; reģistrēt un analizēt organizācijas darbu plūsmas diagrammas, protokolus, ziņojumus, rokasgrāmatas un darba aprakstus; sniegt priekšlikumus metožu un procedūru pārskatīšanai, lai atrisinātu organizatoriskās problēmas; īstenot apstiprinātās rekomendācijas, pārskatītās instrukcijas un procedūru rokasgrāmatas; nodrošināt incidentu, nelaimes gadījumu un citu bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumu izmeklēšanu un pasākumu organizēšanu, lai novērstu šādu gadījumu atkārtošanos un paaugstinātu kopējo drošības stāvokli; sniegt atzinumus par izvērtēšanai iesniegtajiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem; nodrošināt nepieciešamās informācijas saņemšanu no Eiropas Savienības institūcijām; analizēt ekonomiskās politikas stratēģiskos virzienus un izstrādāt priekšlikumus to pilnveidošanai; nodrošināt analītisko produktu izvērtēšanu un uzlabošanu atbilstoši labākajai pasaules praksei; piedalīties apspriedēs, darba grupās, komisijās, kas izstrādā normatīvos aktus un kompleksus uzdevumus par uzņēmuma pamatdarbības jautājumiem; izstrādāt un koordinēt pasākumus, kuri saistīti ar darbības nepārtrauktības nodrošināšanu; koordinēt struktūrvienību rīcību darbības nepārtrauktības nodrošināšanā incidenta, ārkārtas situācijas vai krīzes gadījumos; plānot, organizēt un veikt pasākumus darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas procesa testēšanai; organizēt incidentu, kuru ietekme pārsniedz vienas struktūrvienības darbības jomu, un ārkārtas situāciju vienotu uzskaiti un analīzi; veikt darbinieku apmācību un izglītošanu darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas jomā; sniegt konsultācijas darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas jautājumos; sagatavot un iesniegt vadībai pārskatu par situāciju darbības nepārtrauktības pārvaldīšanas jomā un priekšlikumus darbības nepārtrauktības procesa uzlabošanai; vadīt centralizētu darbības risku identificēšanas un novērtēšanas procesu, nodrošinot regulāru pārskatu sniegšanu par esošajiem darbības riskiem, īstenotajiem un papildus nepieciešamajiem to ierobežošanas pasākumiem un sasniegtajiem riska ierobežošanas rezultātiem; izstrādāt un pilnveidot darbības risku analīzes metodiku un sniegt atbalstu citiem darbiniekiem darbības risku identificēšanā un novērtēšanā; vadīt un pilnveidot darbības risku pārvaldības informācijas sistēmas izstrādi, ieviešanu un sistēmas lietotāju apmācību un rūpēties par izveidotās sistēmas efektīvu darbību; sagatavot priekšlikumus ar darbības risku pārvaldīšanu saistīto iekšējo normatīvo aktu pilnveidei un kontrolēt attiecīgo spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu, apmācīt un konsultēt darbiniekus darbības risku pārvaldīšanas jomā; vadīt stratēģijas izstrādes un aktualizēšanas procesu, nodrošinot, ka stratēģiskās vadības sistēma sekmē mērķu sasniegšanu un uzdevumu efektīvu izpildi, ņemot vērā labāko zināmo praksi un rīcībā esošos resursus; nodrošināt, ka stratēģisko vadību reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu prasības ir aktuālas un adekvātas; nodrošināt, ka plānošanā un apstiprināto plānu izpildes kontrolē tiek lietderīgi izmantoti citu vadības procesu rezultāti, t.sk. risku pārvaldīšanas, darbības nepārtrauktības nodrošināšanas, vadības uzskaites, iekšējā un ārējā audita rezultāti; koordinēt stratēģiskās attīstības plāna izstrādi un savlaicīgu tā aktualizēšanu; nodrošināt ar darbu plānošanu un plānu izpildes kontroli saistītās informācijas regulāru un savlaicīgu sagatavošanu un sniegšanu vadībai; uzturēt funkciju un procesu katalogu, nodrošinot tā aktualitāti un pilnīgumu; vadīt uzņēmuma vadības sistēmu pilnveidošanu.

334. Atsevišķās grupas "2421 Vadības un organizācijas analītiķi" profesijas:

334.1. Vecākais Konsultants – profesijas kods "2421 01";

334.2. KONSULTANTS – profesijas kods "2421 02";

334.3. Šūšanas ražošanas KONSULTANTS – profesijas kods "2421 03";

334.4. Medicīnas KONSULTANTS – profesijas kods "2421 04";

334.5. Zinātniskais KONSULTANTS – profesijas kods "2421 05";

334.6. Bīstamo kravu pārvadājumu drošības KONSULTANTS (padomnieks) – profesijas kods "2421 06";

334.7. Drošības KONSULTANTS (padomnieks) – profesijas kods "2421 07";

334.8. PADOMNIEKS (konsultants) – profesijas kods "2421 08";

334.9. Darbības nepārtrauktības VADĪTĀJS – profesijas kods "2421 09";

334.10. Darbības risku VADĪTĀJS – profesijas kods "2421 10";

334.11. Stratēģiskās vadības procesa VADĪTĀJS – profesijas kods "2421 11".

2.19.2. Atsevišķās grupas
"2422 Politikas pārvaldības vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

335. Šie vecākie speciālisti pēta un piemēro saimnieciskās darbības aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzņēmuma darbību, nodrošina kompleksu projektu vai programmu vadīšanu un koordinēšanu, nodarbojas ar lietisko pierādījumu, notikumu, situāciju un tajos esošo objektu un pēdu izpēti, izmantojot zinātniski pamatotas un specializētas izpētes metodes, lai noskaidrotu kriminālprocesam, administratīvajam procesam vai civilprocesam nozīmīgus faktus un apstākļus, dodot eksperta atzinumu, izstrādā attiecīgās nozares normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās tautas saimniecības nozares vai darbības jomas attīstības, nepieciešamo materiālo un finanšu resursu plānošanā, veic analītisku darbu, noformē dokumentus, izpilda kontroles funkcijas, veic pārbaudes un ekspertīzes, sastāda pārskatus, izskata iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības; analizē institūcijas vai struktūrvienības darbību un attīstības tendences atbilstoši Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un citiem ilgtspējīgas attīstības kritērijiem un principiem, definē institūcijas vai struktūrvienības prioritārās un kompleksās problēmas, iesaka jaunas konceptuālas idejas un risinājumus, attīsta teritoriālo struktūrvienības ekonomisko, sociālo un dabas vidi atbilstoši institūcijas kompetencei, veicina pilsoniskas sabiedrības attīstību, nodrošina ar brīvības atņemšanu notiesāto un probācijas klientu resocializācijas pasākumu izpildi; organizē sabiedrībā izciešamo kriminālsodu izpildi un citu brīvības atņemšanai alternatīvu līdzekļu izmantošanu sabiedrības drošības nodrošināšanai un taisnīguma atjaunošanai.

336. Atsevišķajā grupā "2422 Politikas pārvaldības vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt programmas stratēģiju (mērķus, uzdevumus, plānotās aktivitātes un to rezultātus) un piedalīties programmas izvērtēšanā; nodrošināt programmā iesniegto projektu pieteikumu izskatīšanu, vērtēšanu, koriģēšanu, veicināt potenciālo partneru identificēšanu; pārraudzīt un vadīt programmā apstiprinātos projektus; definēt attiecīgās nozares projektu, tai skaitā noteikt projekta kvalitāti, laiku un izmaksas, veikt attiecīgās nozares projekta finanšu analīzi, nosakot tā saimniecisko derīgumu un ekonomisko efektivitāti; organizēt attiecīgās nozares projektu; plānot attiecīgās nozares projektu; veikt attiecīgās nozares projekta uzraudzību un tālākvirzīšanu; sastādīt attiecīgās nozares projekta dokumentāciju, ziņojumus; prezentēt attiecīgās nozares projekta starprezultātus; noslēgt attiecīgās nozares projektu; novērot uzņēmuma ārējās darbības vides attīstību (īpaši nozares kontekstā) un iekšējos sakaru procesus; sniegt informāciju, pārliecināt, veicināt saprašanos, radīt un saglabāt uzticēšanos, prognozēt un novērst konfliktus, sekmēt sabiedrības atbalstu uzņēmuma darbībai; vadīt uzņēmuma noliktavu un transporta saimniecību, sekot informācijas sistēmas darbībai; pētīt un organizēt ar saimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanu saistītus finanšu, juridiskos un organizatoriskos aspektus; pētīt un skaidrot iekšējo ekonomiku un saimniekošanas iespējas, informēt par šiem jautājumiem un konsultēt; piedalīties nozares politikas vai attīstības stratēģijas veidošanā, koordinēt nozares darbību, izstrādāt normatīvo aktu projektus, kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu, sagatavot administratīvos aktus, citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus kontroles un uzraudzības jomā; izskatīt un analizēt Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju materiālus, nodrošināt informācijas apriti; sagatavot starptautisko sadarbības līgumu projektus; organizēt ārvalstu delegāciju vizītes; sagatavot starptautiskajām organizācijām nepieciešamos pārskatus; sadarboties ar citu valstu organizācijām; koordinēt struktūrvienību darbību un atbildēt par uzticēto pienākumu izpildi; apkopot un analizēt informāciju, kas saistīta ar normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi; sniegt pārskatus un priekšlikumus par iestādes darbību; sagatavot likumā paredzētos atzinumus un ziņojumus; nodrošināt starptautisko sadarbības saraksti un piedalīties starptautisko projektu dokumentu tehniskajā sagatavošanā; izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības; izmantot informācijas tehnoloģijas sistēmas; nodrošināt nepieciešamo izmaiņu izstrādi un ieviešanu, līgumu izpildi; sniegt informāciju par savu uzņēmumu un konsultēt par ražošanas organizācijas produktivitātes paaugstināšanu un kvalitāti; veikt savstarpējo tiesību un pienākumu nodrošināšanu; organizēt un kontrolēt ražošanas procesus; organizēt preču prezentāciju norisi; sadarboties ar esošajiem un potenciāliem sadarbības partneriem; piesaistīt jaunus klientus; veikt ekspertīzes; risināt klīnisko pētījumu problēmas; organizēt datu vākšanu par jaunu pētījumu veikšanas iespējām, izvēloties pētniekus un sazinoties ar potenciālajiem pētījumu centriem; organizēt un sastādīt pētījumu budžetus; pārraudzīt maksājumu plūsmu; organizēt datu ievadīšanu datubāzēs; organizēt monitorēšanas vizītes un piedalīties tajās, veicinot augstas kvalitātes pētījumu datu iegūšanu; sadarboties ar centrālajām zāļu reģistrācijas struktūrvienībām, lai saņemtu informāciju, kas nepieciešama zāļu (produktu) reģistrācijai vai izmaiņām reģistrācijas dokumentācijā; laikus sagatavot zāļu reģistrācijas dokumentāciju iesniegšanai institūcijās; organizēt pienākumu sadali starp zāļu reģistrācijas speciālistiem; organizēt zāļu iepakojumu maketu nosūtīšanu ražotnēm; sagatavot iepakojumu apstiprināšanu; organizēt zāļu lietošanas instrukciju un aprakstu veidošanu un (vai) adaptēšanu; organizēt tehniskās piegādes nosacījumu salīdzināšanu ar reģistrētajām specifikācijām; iesniegt ziņojumus par zāļu reģistrāciju; apstiprināt sagatavotos reklāmas materiālus zāļu reģistrācijas jomā; ievadīt vietējos reģistros informāciju par ziņojumiem; apkopot informāciju par spontāniem nevēlamiem notikumiem un incidentiem ar zālēm (produktiem); organizēt periodisko drošības ziņojumu iesniegšanu; apzināt ar komercdarbību saistītās problēmas, piedāvājot iespējamo problēmrisinājumu; piedalīties ar komercdarbības vidi saistīto projektu plānošanā; sagatavot, analizēt un sniegt ar komercdarbības vidi saistīto informāciju valsts un pašvaldību institūcijām; organizēt zinātnisko institūciju (augstskolu un zinātnisko institūtu) augstāko koleģiālo orgānu (Senāts, zinātniskā padome, promocijas padome) darbu un koordinēt dokumentu apriti; plānot koleģiālo orgānu perspektīvo darbu; organizēt sēžu darbu un kontrolēt sēdē izskatāmos dokumentus, sagatavot sēžu izrakstus; kontrolēt lēmumu izpildes termiņus un rezultātus; organizēt personāla zinātnisko atestāciju, vēlēšanas uz akadēmiskajiem amatiem; koordinēt zinātnisko institūciju darbības pārskatu sagatavošanu, zinātnisko darbu izdošanu; organizēt projektu pieteikumu ekspertīzes komisiju darbu; koordinēt koleģiālo orgānu sadarbību augstskolu pētniecības stratēģijas īstenošanai; kontrolēt un organizēt kontrolieru darbības un taktiku pārbaudes vietās; vadīt un organizēt kontrolieru darbu; aizturēt un izņemt dokumentus, izsniegt pagaidu atļaujas; pieņemt lēmumu par administratīvās lietas uzsākšanu, sastādīt protokolus un citus administratīvos dokumentus; veikt darbu ar jaunatni; sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas pilnveidei; īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā; sekmēt jauniešu pilsonisko audzināšanu; veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē; konsultēt jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicināt jauniešu personības attīstību; veikt darbu ar jaunatni, iesaistot jauniešus darba ar jaunatni īstenošanā un izvērtēšanā; nodrošināt aktivitātes un brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas jauniešiem vietējā līmenī; līdzdarboties starptautisko pasākumu un projektu īstenošanā; nodrošināt informācijas pieejamību un apriti par jaunatnes politikas jautājumiem; plānot, vadīt un organizēt "Sanus per Aquam" jeb "veselība caur ūdeni"" (turpmāk – SPA) pakalpojumu sniegšanu; plānot un vadīt ikdienas darījumus; veikt darbus, kas saistīti ar dzīvojamo māju, nedzīvojamo namu un cita veida nekustamā īpašuma pārvaldīšanu atbilstoši lietošanas mērķiem un tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem tehnoloģiskiem un procesuāliem aspektiem; pārzināt un analizēt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, rekonstrukcijas vai renovācijas darbu plānošanu un izpildi, pārzināt būvdarbu vadīšanu, būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvju ekspluatāciju; pārbaudīt, vai ceļamās un jau uzceltās un nodošanai sagatavotās būves atbilst būvniecības likumiem, apstiprinātajiem plāniem, specifikācijām un standartiem, kā arī citiem normatīviem par ēku kvalitāti, drošību un drošības zonām; pārbaudīt uzbūvētās ēkas un celtnes, lai konstatētu ekspluatācijas pārkāpumus, atkāpes, kas var radīt bīstamus darba un sadzīves apstākļus; pārzināt nekustamā īpašuma pārvaldīšanu ietekmējošos faktorus; izvēlēties efektīvākos attiecīgā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas paņēmienus, pamatojoties uz noteiktajām prognozēm par nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēm, tehnoloģisko procesu izvērtēšanas rezultātiem, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas inženierekonomiskajiem aprēķiniem; veikt zinātniskās pētniecības darbus un izstrādāt jaunas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas formas un metodes; veikt savu izstrādājumu un pakalpojumu cenu noteikšanas pētījumus, konsultēt šajos jautājumos; lietot praksē teorētiskās un zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, piedaloties prasmju pārbaudes testos; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; gatavot pārskatus atbildīgiem administrācijas darbiniekiem; nodrošināt informācijas sagatavošanu vides aizsardzības un vides apsaimniekošanas jomās; identificēt un formulēt vides problēmas pašvaldībā, pašvaldības kapitālsabiedrībās, lauku attīstību noteicošās jomās; konsultēt pašvaldības vadību par iespējamiem risinājumiem noteiktos vides apsaimniekošanas sektoros; pārzināt pašvaldības vai uzņēmumu dokumentāciju un veikt iekšējo administratīvo koordinēšanu struktūrvienībā; papildināt ar nepieciešamo informāciju jebkuru no esošajām sistēmām, reģistriem vai programmām; sagatavot nepieciešamo dokumentāciju no jebkura uzņēmuma vai struktūrvienības datubāzes vai reģistra; piedalīties projektu izstrādē un koordinēšanā vides aizsardzības, vides apsaimniekošanas, lauku attīstības pasākumu jomās; organizēt vides informācijas apriti pašvaldībā; pārstāvēt pašvaldību vai uzņēmumu sadarbībā ar vides apsaimniekošanas vai tehnoloģiju piegādātāju institūciju; organizēt un vadīt saimniecību iestādēs, privātās mājās; novērtēt un veidot darbinieku motivācijas sistēmu; konsultēt darbiniekus; organizēt produktu pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu viesiem; veikt pasta sūtījumu pieņemšanu, apstrādi, izsniegšanu un sniegt pasta citus pakalpojumus; veikt ekspluatācijas darba kontroli; organizēt un veikt namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; uzturēt namu un tam funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu labā tehniskā kārtībā; nodrošināt to sanitāro apkopi; sistemātiski pārbaudīt nama vispārējo stāvokli un ugunsdrošību; pārzināt un uzraudzīt remontdarbu norisi; kontrolēt izpildīto darbu apjomus, kvalitāti un termiņus; organizēt namu renovāciju; aprēķināt un iekasēt īres, nomas un apsaimniekošanas maksas; sagatavot materiālus tiesvedības vajadzībām; kārtot visus nodokļu maksājumus, kuri attiecas uz namiem; slēgt līgumus ar komunālo pakalpojumu piegādātājiem un nodrošināt šajos līgumos paredzēto saistību izpildi; veikt kontroli par esošajos namos deklarētajām un iemitinātajām personām; izvēlēties darbiniekus; izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un sniegt atbildes uz tiem; veikt izskaidrošanas darbu licences saņēmējam; izskaidrot licences saņēmēja un licences izsniedzēja pienākumus un tiesības; sagatavot un izsniegt licences; apkopot datus par izsniegtajām licencēm; kontrolēt licenču nepieciešamību attiecīgajos objektos un veikt izskaidrošanas darbu par licences nepieciešamību, veidiem un citiem nosacījumiem; veikt darbības, kas attiecas uz preču muitošanu, īstenojot muitas kontroles pasākumus, tai skaitā preču aplikšanu ar muitas maksājumiem un muitas maksājumu iekasēšanu; novērtēt ekonomisko un sociālo vidi un tās attīstības tendences; organizēt problēmu sabiedrisko apspriešanu; noteikt un analizēt institūcijas vai struktūrvienības darbības un attīstības problēmas un to risinājumus; izstrādāt stratēģisko, taktisko un operatīvo plānu projektus, pārskatus un ziņojumus; noteikt sociālās vides problēmas un sniegt priekšlikumus to risinājumam; pārbaudīt deklarētāja personību, adreses esību un tiesisko pamatu; deklarēt dzīvesvietu, anulēt deklarēto dzīvesvietu; konsultēt; izsniegt izziņas; pieņemt iedzīvotāju iesniegumus iedzīvotāju deklarēšanas jautājumos; reģistrēt personu deklarēto dzīvesvietu; noformēt darbinieku personas lietas; organizēt apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo ēku apsaimniekošanu; koordinēt dzīvojamo māju apsaimniekotāju darbību; organizēt apsaimniekošanā nodoto ēku renovācijas projektu izstrādi un kredītresursu piesaisti; uzskaitīt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu; reģistrēt un likumā noteiktajā kārtībā pieņemt izskatīšanai nekustamo īpašumu pirkumu līgumus pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanai; uzskaitīt noslēgtos zemes nomas līgumus; organizēt un kontrolēt nomas maksas iekasēšanu, uzskaitīt mazdārziņus; slēgt mazdārziņu nomas līgumus; organizēt un kontrolēt pašvaldības dzīvojamā fonda piešķiršanu, organizēt kapitāli remontējamo telpu apsekošanu, uzskaiti un piešķiršanu iedzīvotājiem; apsekot pašvaldības īpašumus; reģistrēt jaundzimušos bērnus; pieņemt un reģistrēt paternitātes iesniegumus; noformēt adopcijas dokumentus atbilstoši tiesas spriedumam; reģistrēt personu miršanu, risinot ar to saistītos jautājumus; noformēt īpašos miršanas reģistrus; normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemt un izsludināt laulību pieteikumus; svinīgi reģistrēt laulības, noformēt laulību zāli, sagatavot laulību ceremonijas scenāriju; pieņemt personu pieteikumus uzvārda, vārda vai tautības ieraksta maiņai; veikt nekustamā īpašuma tiesisko reģistrāciju; apkopot pašvaldības kapitālsabiedrību sniegto informāciju par brīvajām nomas telpām, organizēt šo brīvo telpu nodošanu nomā; kontrolēt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu nosacījumu izpildi; organizēt telpu nomas līgumu noslēgšanu; uzskaitīt pašvaldības teritorijā deklarētos pirmsskolas un obligātā skolas vecuma bērnus un izglītības iestāžu audzēkņus; pieņemt un reģistrēt iedzīvotāju iesniegumus un izsniegt norīkojumus bērnu ievietošanai pirmsskolas izglītības iestādēs; sagatavot izglītojamo sarakstus līgumu slēgšanai par pašvaldības izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību teritorijās deklarētajiem iedzīvotājiem un vietējās pašvaldības iedzīvotāju saņemtajiem izglītības pakalpojumiem citu pašvaldību izglītības iestādēs; sniegt izvērtēšanas ziņojumu par probācijas klientu; nodrošināt probācijas programmu izstrādi un licencētu programmu īstenošanu; organizēt kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi; organizēt audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi; pārbaudes laikā uzraudzīt personas, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības; organizēt un vadīt izlīgumu kriminālprocesā; uzraudzīt personas, kuras nosacīti notiesātas vai nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm vai kurām noteikta probācijas uzraudzība; nodrošināt papildsoda – probācijas uzraudzība – izpildi; aizstāvēt Latvijas valsts, tās pilsoņu un juridisko personu intereses un tiesības ārvalstīs; koordinēt Latvijas Republikas valsts iestāžu starptautiskos sakarus; informēt ārvalstu oficiālās iestādes un sabiedrību par norisēm Latvijas Republikā; sekot ārvalstu saimnieciskās, politiskās un kultūras dzīves norisēm un informēt par tām Latvijas valsts iestādes un sabiedrību; veicināt Latvijas ekonomiskos un kultūras sakarus ar ārvalstīm; izsniegt ārvalstniekiem Latvijas Republikas vīzas; organizēt, kontrolēt, uzraudzīt pārziņa veiktās personas datu apstrādes atbilstību likuma prasībām; veidot reģistru, kurā iekļauj informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ko bez maksas sniedz datu subjektam vai Datu valsts inspekcijai pēc to pieprasījuma; saglabāt un bez tiesiska pamata neizpaust personas datus arī pēc darba tiesisko vai dienesta attiecību izbeigšanas; sagatavot gada pārskatu par savu darbību; sniegt nepieciešamās ziņas ministrijas (pašvaldības) vadībai vai ar valsts sekretāra rīkojumu noteiktai amatpersonai (pašvaldības iestāžu darbinieku vidus ieceltajai personai), kura pilda kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus; sagatavot dokumentus, lai ministrijas (pašvaldības) vadība vai attiecīgā amatpersona (ieceltā persona) varētu pildīt kapitāla daļu turētāja funkcijas publiski privātajā kapitālsabiedrībā vai privātajā kapitālsabiedrībā vai pieņemt dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumus valsts kapitālsabiedrībā; nodrošināt Saeimas komisiju darbu, sagatavojot komisijas pārziņā esošos likumprojektus un lēmumu projektus, sniedzot konsultācijas un sadarbojoties ar iestādēm un politiskajām amatpersonām, koordinējot iesaistīto iestāžu un amatpersonu sadarbību likumdošanas procesa ietvaros un organizējot Saeimas komisiju sēdes; nodrošināt konsultatīvo un administratīvo atbalstu Saeimas frakcijai, kā arī kārtot visus ar frakcijas deputātu darbību saistītos organizatoriskos, tehniskos, konsultatīvos un citus jautājumus.

337. Atsevišķās grupas "2422 Politikas pārvaldības vecākie speciālisti" profesijas:

337.1. Projekta VADĪTĀJS/ DIREKTORS – profesijas kods "2422 01";

337.2. Projekta KOORDINATORS – profesijas kods "2422 02";

337.3. Vecākais REFERENTS – profesijas kods "2422 03";

337.4. REFERENTS – profesijas kods "2422 04";

337.5. Jaunākais REFERENTS – profesijas kods "2422 05";

337.6. Vecākais INSPEKTORS – profesijas kods "2422 06";

337.7. INSPEKTORS – profesijas kods "2422 07";

337.8. Jaunākais INSPEKTORS – profesijas kods "2422 08";

337.9. Vecākais EKSPERTS – profesijas kods "2422 09";

337.10. EKSPERTS – profesijas kods "2422 10";

337.11. Jaunākais EKSPERTS – profesijas kods "2422 11";

337.12. Klīnisko pētījumu VADĪTĀJS – profesijas kods "2422 12";

337.13. Zāļu reģistrācijas VADĪTĀJS – profesijas kods "2422 13";

337.14. SPA VADĪTĀJS – profesijas kods "2422 14";

337.15. Zinātniskais SEKRETĀRS – profesijas kods "2422 15";

337.16. Galvenais SPECIĀLISTS sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm – profesijas kods "2422 16";

337.17. Vecākais KONTROLIERIS (pašvaldībās) – profesijas kods "2422 17";

337.18. KONTROLIERIS (pašvaldībās) – profesijas kods "2422 18";

337.19. Jaunākais KONTROLIERIS (pašvaldībās) – profesijas kods "2422 19";

337.20. Nekustamā īpašuma PĀRVALDNIEKS – profesijas kods "2422 20";

337.21. Namu PĀRVALDNIEKS – profesijas kods "2422 21";

337.22. Kancelejas pārzinis – profesijas kods "2422 22";

337.23. Civilaizsardzības ORGANIZATORS – profesijas kods "2422 23";

337.24. Ārējo sakaru ORGANIZATORS – profesijas kods "2422 24";

337.25. Viesnīcu pakalpojumu ORGANIZATORS – profesijas kods "2422 25";

337.26. Pašvaldības/ finanšu stabilizācijas procesa UZRAUGS – profesijas kods "2422 26";

337.27. Jaunatnes lietu SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422 27";

337.28. Penitenciārā un probācijas darba SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422 28";

337.29. Dzimtsarakstu INSPEKTORS – profesijas kods "2422 29";

337.30. Arodbiedrību/ darba KOORDINĒTĀJS – profesijas kods "2422 30";

337.31. Vides pārvaldības SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422 31";

337.32. Pasta SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422 32";

337.33. Licencēšanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422 33";

337.34. Muitošanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422 34";

337.35. Sabiedrības pārvaldes SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422 35";

337.36. Iedzīvotāju reģistrēšanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422 36";

337.37. Dzīvojamo māju/ īpašumu apsaimniekošanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422 37";

337.38. SPECIĀLISTS zemes nomas jautājumos – profesijas kods "2422 38";

337.39. SPECIĀLISTS mājokļu jautājumos – profesijas kods "2422 39";

337.40. Dzimtsarakstu SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422 40";

337.41. Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422 41";

337.42. Izglītības darba SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422 42";

337.43. Pirmais SEKRETĀRS – profesijas kods "2422 43";

337.44. KONSULS – profesijas kods "2422 44";

337.45. Otrais SEKRETĀRS – profesijas kods "2422 45";

337.46. Trešais SEKRETĀRS – profesijas kods "2422 46";

337.47. VICEKONSULS – profesijas kods "2422 47";

337.48. ATAŠEJS – profesijas kods "2422 48";

337.49. ATAŠEJS –VĒSTNIEKA SEKRETĀRS – profesijas kods "2422 49";

337.50. Virsmežniecības INŽENIERIS – profesijas kods "2422 50";

337.51. Galvenais SPECIĀLISTS starptautiskās sadarbības jautājumos – profesijas kods "2422 52";

337.52. Programmu DIREKTORS/ VADĪTĀJS – profesijas kods "2422 53";

337.53. BūvINSPEKTORS – profesijas kods "2422 54";

337.54. BūvINSPEKTORA PALĪGS – profesijas kods "2422 55";

337.55. MEŽZINIS – profesijas kods "2422 56";

337.56. Jaunatnes DARBINIEKS – profesijas kods "2422 57";

337.57. Personas datu aizsardzības SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422 58";

337.58. Vecākais SPECIĀLISTS kapitāldaļu jautājumos – profesijas kods "2422 59";

337.59. Probācijas SPECIĀLISTS – profesijas kods "2422 60";

337.60. Nozares PADOMNIEKS – profesijas kods "2422 61";

337.61. Saeimas komisijas vecākais KONSULTANTS – profesijas kods "2422 62";

337.62. Saeimas komisijas KONSULTANTS – profesijas kods "2422 63";

337.63. Saeimas frakcijas vecākais KONSULTANTS – profesijas kods "2422 64";

337.64. Saeimas frakcijas KONSULTANTS – profesijas kods "2422 65".

2.19.3. Atsevišķās grupas
"2423 Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

338. Šie vecākie speciālisti sniedz profesionālus saimnieciskās darbības pakalpojumus, kas saistīti ar tādu personāla politiku kā darbinieku līgšana un kvalifikācijas celšana, profesionālā analīze, atlase un orientācija, veic kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un uzturēšanu un nodrošina risku vadības procesus.

339. Atsevišķajā grupā "2423 Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt un formulēt uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku; plānot un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem; plānot un prognozēt uzņēmuma personāla resursus; izstrādāt iekšējos normatīvos aktus un rīkojumus uzņēmuma personāla jautājumos un kontrolēt iekšējo normatīvo aktu ievērošanu; īstenot uz klientu vērstu pieeju; analizēt klientu iegūtās vispārējās vai profesionālās zināšanas un prasmes; palīdzēt klientiem apzināties savu potenciālu un aktivizēt patstāvību izglītības un profesionālās darbības izvēles procesā; sniegt psiholoģisku atbalstu; pārzināt un kārtot darbinieku līgšanu, norīkošanu vai izvirzīšanu amatā, mācības, darba samaksu, stimulēšanu un citus personāla politikas jautājumus un sniegt konsultācijas šajos jautājumos; pētīt un analizēt izpildāmo darbu, izmantojot pārrunas ar darbiniekiem, kontrolieriem un vadību, kā arī līdzīgas pētīšanas metodes un detalizēti aprakstīt šo pētījumu rezultātā veicamo darbu; gatavot informatīvos biļetenus par profesijām vai profesiju klasifikācijas sistēmām; izstrādāt iepriekš minētos un citus vadošā personāla darba profesionālās analīzes aspektus un konsultēt to, plānot tā personālu; konsultēt, informēt un izglītot klientus karjeras veidošanas jautājumos; konsultēt, informēt un izglītot klientus (skolēni un viņu vecāki, skolotāji, nodarbinātie, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti) un darba devējus karjeras attīstības jautājumos; sniegt atbalstu klientiem viņu karjeras plānošanā un veidošanā, tai skaitā atbalsta lēmuma pieņemšanā par profesijas, darba, formālās un neformālās izglītības izvēli; palīdzēt attīstīt karjeras vadības, tai skaitā darba meklēšanas prasmes; konsultēt dažādu vecumu, sociālās un kultūras izcelsmes cilvēkus individuālu pārrunu veidā un grupās; informēt un izglītot sabiedrību jautājumos, kas saistīti ar karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem: veikt pētniecisko un metodisko darbu karjeras veidošanas jautājumos; vadīt un kontrolēt kvalitātes sistēmas ieviešanu un uzturēšanu uzņēmumā; nodrošināt uzņēmuma risku vadības procesus, t.sk., risku vadības plānošanu, risku identificēšanu, risku analīzi un risku uzraudzību, kā arī nodrošināt risku vadības procesu pilnveidošanu atbilstoši uzņēmuma darbības stratēģijai un ikdienas vajadzībām; organizēt tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu vadības metožu, mērīšanas, vērtēšanas, atbilstības novērtēšanas un pilnveides metodoloģiju izstrādāšanu, kvalitātes risku identifikāciju un vadību; analizēt, izvērtēt, veidot, izplatīt un ieviest praksē kvalitātes vadības un pilnveides metodes, lai sekmētu pastāvīgu uzņēmuma darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu; rūpēties, lai uzņēmuma procesi un produkti apmierinātu klientu prasības, vajadzības, vēlmes, neradītu kaitējumu sabiedrībai un videi; pārzināt uzņēmuma vadības, klientu, īpašnieku un sabiedrības intereses; vadīt un īstenot kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un pilnveidi; veikt savu darbu, ievērojot saistošās, nozares specifiskās, uz procesiem un produktiem attiecināmās normatīvo aktu un standartu prasības; rosināt konkurentu un citu uzņēmumu pieredzes apgūšanu un prasmīgas saimniekošanas izpratni; izstrādāt, ieviest, uzturēt un pilnveidot uzņēmuma integrētās vadības sistēmu, tai skaitā kvalitātes vadības, vides pārvaldības un citas vadības sistēmas; piedalīties uzņēmuma darbības uzlabošanas projektos un metodiski atbalstīt tos; veikt kvalitātes risku identifikāciju un vadību; analizēt, izvērtēt, piemērot un ieviest praksē kvalitātes vadības un pilnveides metodes, lai sekmētu uzņēmuma darbības pilnveidi un efektivitātes nodrošināšanu; gatavot materiālus kvalitātes sistēmas izmaiņām; piedalīties kvalitātes audita procesos; veicināt to, lai klients uzstāda sabalansētus dzīves un profesionālos mērķus, kā arī nosaka optimālās prioritātes; veicināt optimālu, klientam organisku darbības vidi stratēģijas radīšanai un tās realizācijas patstāvīgu plānošanu; palīdzēt klientam apzināt, atklāt un patstāvīgi attīstīt tādas īpašības un prasmes, kas ir nepieciešamas uzstādīto mērķu sasniegšanai; sekmēt jaunu uzvedības modeļu izstrādi un ieviešanu, jaunu prasmju apguvi, personīgo, profesionālo, vadības un organizācijas pārmaiņu ieviešanu; stimulēt pieņemto lēmumu apzināšanās līmeņa celšanu un personīgās atbildības uzņemšanos par to realizāciju un iespējamajām sekām, atbalstīt šo lēmumu ekoloģiskuma pārbaudi attiecībā pret cilvēku/grupu/organizāciju un sabiedrību kopumā; veidot motivējošo vidi, palīdzēt klientam koncentrēties uz uzstādīto mērķu sasniegšanu; nodrošināt klientam kvalitatīvu, uz faktiem balstītu atgriezenisko saiti, kas ir domāta efektivitātes, rezultativitātes un mācīšanās paaugstināšanai; veicināt sociālās un profesionālās komunikācijas kvalitātes celšanu, tādas vides paplašināšanu, kas atbalsta attīstību, personīgo un profesionālo pilnveidošanos; nodrošināt profesionālas izdegšanas profilaksi un veicināt stresa noturības paaugstināšanu.

340. Atsevišķās grupas "2423 Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecākie speciālisti" profesijas:

340.1. Nodarbinātības ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2423 01";

340.2. Darba satura ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2423 02";

340.3. Personāla VADĪTĀJS – profesijas kods "2423 03";

340.4. Vecākais personāla INSPEKTORS – profesijas kods "2423 04";

340.5. Personāla INSPEKTORS – profesijas kods "2423 05";

340.6. Personāla atlases SPECIĀLISTS – profesijas kods "2423 06";

340.7. Personāla SPECIĀLISTS – profesijas kods "2423 07";

340.8. Personāla lietu PĀRZINIS – profesijas kods "2423 08";

340.9. Profesiju izvēles KONSULTANTS – profesijas kods "2423 09";

340.10. Karjeras KONSULTANTS – profesijas kods "2423 10";

340.11. Procesu kvalitātes vadības INŽENIERIS – profesijas kods "2423 11";

340.12. Kvalitātes vadības sistēmu KONSULTANTS – profesijas kods "2423 12";

340.13. Kvalitātes vadības sistēmu SPECIĀLISTS – profesijas kods "2423 13";

340.14. Kvalitātes VADĪTĀJS – profesijas kods "2423 14";

340.15. Risku vadības SPECIĀLISTS – profesijas kods "2423 15";

340.16. Izaugsmes VEICINĀTĀJS – profesijas kods "2423 16".

2.19.4. Atsevišķās grupas
"2424 Apmācības un personāla attīstības vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

341. Šie vecākie speciālisti sniedz profesionālus saimnieciskās darbības pakalpojumus, kas saistīti ar personāla apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu.

342. Atsevišķajā grupā "2424 Apmācības un personāla attīstības vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt un formulēt uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku; analizēt klientu iegūtās vispārējās vai profesionālās zināšanas un prasmes; palīdzēt klientiem apzināties savu potenciālu un aktivizēt patstāvību izglītības un profesionālās darbības izvēles procesā; sniegt psiholoģisku atbalstu; apmācīt, informēt par profesijām un veikt profesionālo orientāciju vai atlasi; pētīt darbā līgšanas iespējas un konsultēt personālu profesionālās karjeras, tālākas kvalifikācijas celšanas vai pārkvalifikācijas jautājumos; organizēt un vadīt mācību centra darbu, plānot, organizēt un koordinēt personāla mācības; veikt personāla atlasi un novērtēšanu; izstrādāt personāla mācību programmas; organizēt personāla apmācības; apmācīt personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi; analizēt un novērtēt uzņēmuma darbinieku darbību, tās rezultātus un ziņot par to uzņēmuma vadībai; kārtot un uzraudzīt personāla lietas rakstiskā un elektroniskā veidā; konsultēt klientus individuāli un grupās karjeras izvēlē un veidošanā; organizēt un vadīt supervīzijas (mērķtiecīgi organizēts konsultatīvais un izglītojošais atbalsts, ko profesionālajā kontekstā saņem indivīds, grupa vai organizācija, lai pilnveidotu profesionālo kompetenci un profesionālās darbības kvalitāti) procesu; īstenot pētniecisko darbību un veicināt profesijas attīstību.

343. Atsevišķās grupas "2424 Apmācības un personāla attīstības vecākie speciālisti" profesijas:

343.1. Personāla mācību KOORDINĒTĀJS – profesijas kods "2424 01";

343.2. Mācību projekta VADĪTĀJS – profesijas kods "2424 02";

343.3. Mācību centra vecākais PASNIEDZĒJS – profesijas kods "2424 03";

343.4. Mācību centra PASNIEDZĒJS – profesijas kods "2424 04";

343.5. Personāla apmācības SPECIĀLISTS – profesijas kods "2424 05";

343.6. SUPERVIZORS/ KONSULTANTS PĀRRAUGS – profesijas kods "2424 06";

343.7. Gaisa kuģu tehniskās apkopes personāla mācību INSTRUKTORS – profesijas kods "2424  07".

2.20. Mazās grupas
"243 Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

344. Šie vecākie speciālisti pilnveido un piemēro saimnieciskās darbības organizēšanas un vadīšanas metodes, konsultē saimnieciskās darbības jautājumos, nodrošina kompleksu projektu vai programmu vadīšanu un koordinēšanu.

345. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "243 Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

345.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

345.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

345.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

345.4. izglītība: augstākā izglītība.

346. Mazās grupas "243 Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

346.1. atsevišķā grupa "2431 Reklāmas un tirgvedības vecākie speciālisti";

346.2. atsevišķā grupa "2432 Sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti";

346.3. atsevišķā grupa "2433 Tehnisko un medicīnas preču tirdzniecības vecākie speciālisti (izņemot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT))";

346.4. atsevišķā grupa "2434 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tirdzniecības vecākie speciālisti".

2.20.1. Atsevišķās grupas
"2431 Reklāmas un tirgvedības vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

347. Šie vecākie speciālisti pēta un piemēro tirgvedības un citus saimnieciskās darbības aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzņēmuma darbību, izstrādā tūrisma un ekskursiju maršrutus, to aprakstus, vada ekskursijas, nodrošina ārzemju tūristu sakaru iespējas.

348. Atsevišķajā grupā "2431 Reklāmas un tirgvedības vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt savu izstrādājumu un pakalpojumu cenu noteikšanas pētījumus, konsultēt šajos jautājumos, kā arī noteikt tirgus potenciāla un tā turpmākās attīstības tendences; plānot, konsultēt, vadīt un koordinēt reklāmas kampaņu; novērot uzņēmuma ārējās darbības vides attīstību (īpaši nozares kontekstā) un iekšējos sakaru procesus; sniegt informāciju, pārliecināt, veicināt saprašanos, radīt un saglabāt uzticēšanos, prognozēt un novērst konfliktus, sekmēt sabiedrības atbalstu uzņēmuma darbībai; vadīt uzņēmuma noliktavu un transporta saimniecību, sekot informācijas sistēmas darbībai; veidot un uzraudzīt iepērkamo kārtējo krājumu piegāžu pasūtīšanas kārtību; kontrolēt krājumus iepērkamām izejvielām un pārdodamām precēm; vadīt pārdodamo preču sadales sistēmas darbību; pētīt un gatavot sabiedrības informēšanas programmas, pētīt un veidot uzņēmuma tēlu; sagatavot pētījuma piedāvājumus klientiem un pēc klientu apstiprinājuma koordinēt pētījuma sagatavošanu un prezentēt klientam rezultātu, ja nepieciešams, piesaistot vajadzīgos speciālistus; sadarboties ar citiem speciālistiem, lai identificētu klienta pētījumu vajadzības; izstrādāt radošās koncepcijas komunikāciju stratēģijas īstenošanai atbilstoši radošajam uzdevumam un prezentēt tās klientam; vadīt drukāto, video un citu reklāmas materiālu izstrādes procesu, sadarbojoties ar māksliniekiem un teksta autoriem, kā arī ar videostudijām, fotostudijām un skaņas studijām; piedalīties auditorijas izpētes pasākumos; organizēt un kontrolēt pārdošanas pakalpojumu procesus; organizēt sadarbību ar korporatīvajiem (lielajiem) klientiem; sagatavot un iesniegt pakalpojumu piedāvājumus; konsultēt patentu un licenču jautājumos, palīdzēt sagatavot iesniegumus, izskatīt tos un gatavot pārskatus par patentu un licenču izsniegšanu vai noraidīšanu, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izsniegt licences un atļaujas komercdarbības uzsākšanai un veikšanai; sadarboties ar esošajiem un potenciāliem sadarbības partneriem; piesaistīt jaunus klientus; piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē; veikt zinātniskās pētniecības darbus tūrisma jomā, veikt pētniecības darbu jaunu ekskursiju maršrutu izstrādē; sagatavot ekskursiju tekstus; vadīt ekskursijas; nodrošināt ārzemju tūristu sakaru iespējas; veidot un uzturēt kontaktus ar lielajiem klientiem; slēgt sadarbības līgumus; organizēt pārrunas un prezentēt produkcijas; plānot tirgvedības pasākumus; analizēt tirdzniecības rezultātus un uzturēt datubāzes; ar mērķtiecīgām, plānotām, savlaicīgām un kreatīvām tirgvedības aktivitātēm nodrošināt atbildībā esošos dzērienu kategorijas produktu un citu produktu virzību tirgū; attīstīt attiecīgo produktu zīmolus, balstoties uz izstrādātām stratēģijām; vadīt citus darbiniekus.

349. Atsevišķās grupas "2431 Reklāmas un tirgvedības vecākie speciālisti" profesijas:

349.1. Vecākais reklāmas AĢENTS – profesijas kods "2431 01";

349.2. Reklāmas VADĪTĀJS – profesijas kods "2431 02";

349.3. Tirgvedības VADĪTĀJS – profesijas kods "2431 03";

349.4. Tirdzniecības VADĪTĀJS – profesijas kods "2431 04";

349.5. Pārdošanas VADĪTĀJS – profesijas kods "2431 05";

349.6. Eksporta VADĪTĀJS – profesijas kods "2431 06";

349.7. Klientu apkalpošanas VADĪTĀJS – profesijas kods "2431 07";

349.8. Vecākais tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2431 08";

349.9. Patentu AĢENTS – profesijas kods "2431 09";

349.10. Loģistikas vecākais SPECIĀLISTS – profesijas kods "2431 10";

349.11. Tūristu GIDS – profesijas kods "2431 11";

349.12. Tūrisma ORGANIZATORS – profesijas kods "2431 12";

349.13. Ekskursiju ORGANIZATORS – profesijas kods "2431 13";

349.14. Lielo klientu VADĪTĀJS – profesijas kods "2431 14";

349.15. Produktu grupas VADĪTĀJS – profesijas kods "2431 15".

2.20.2. Atsevišķās grupas
"2432 Sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

350. Šie vecākie speciālisti pēta un piemēro tirgvedības un citus saimnieciskās darbības aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzņēmuma darbību.

351. Atsevišķajā grupā "2432 Sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sniegt informāciju, pārliecināt, veicināt saprašanos, radīt un saglabāt uzticēšanos, prognozēt un novērst konfliktus, sekmēt sabiedrības atbalstu uzņēmuma darbībai; pārvaldīt attiecību veidošanu ar plašsaziņas līdzekļiem, koordinēt sadarbību ar plašsaziņas līdzekļu aģentūrām; pārzināt gan drukāto, gan elektronisko plašsaziņas līdzekļu darba organizāciju un žurnālista profesijas specifiku; vadīt sabiedrisko attiecību projektu izstrādi; izstrādāt komunikāciju un masu mediju stratēģiju, un sniegt konsultācijas klientiem par šo stratēģiju; plānot, konsultēt, vadīt un koordinēt sabiedrības informēšanas kampaņas; pārzināt sabiedriskās domas veidošanas un uzņēmuma auditorijas specifiku; veidot uzņēmumam labvēlīgu informācijas vidi; sadarboties ar esošajiem un potenciāliem sadarbības partneriem; piesaistīt jaunus klientus; piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē.

352. Atsevišķajās grupas "2432 Sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti" profesijas:

352.1. Sabiedrisko attiecību VADĪTĀJS – profesijas kods "2432 01";

352.2. Preses sekretārs – profesijas kods "2432 02";

352.3. Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRS – profesijas kods "2432 03";

352.4. Ministru PREZIDENTA BIEDRA preses SEKRETĀRS – profesijas kods "2432 04";

352.5. Ministru kabineta preses SEKRETĀRS – profesijas kods "2432 05";

352.6. MINISTRA preses SEKRETĀRS – profesijas kods "2432 06";

352.7. Valsts KONTROLIERA preses SEKRETĀRS – profesijas kods "2432 07";

352.8. Sabiedrisko attiecību SPECIĀLISTS – profesijas kods "2432 08".

2.20.3. Atsevišķās grupas
"2433 Tehnisko un medicīnas preču tirdzniecības vecākie speciālisti (izņemot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT))"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

353. Šie vecākie speciālisti organizē lietišķus kontaktus, reklamē savu produkciju un pārdod to, piedāvā kredīta un citu komercinformāciju un tamlīdzīgus komerciālus pakalpojumus.

354. Atsevišķajā grupā "2433 Tehnisko un medicīnas preču tirdzniecības vecākie speciālisti (izņemot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT))" iekļautās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sagādāt informāciju par pārdodamajiem pakalpojumiem un iespējamo pircēju prasībām; veikt sarunas par kontraktu slēgšanu pārdevēja vai pircēja vārdā un izskaidrot klientam pārdošanas, kā arī samaksas noteikumus; parakstīt līgumu pircēja vai pārdevēja vārdā un nodrošināt līguma izpildi; rūpēties, lai savāktā informācija pircējam tiktu sniegta norunātajā veidā un laikā; apkalpot pircējus; organizēt preču iepirkšanu un pārdošanu; uzskaitīt un kontrolēt preču apgrozījumu; nodrošināt preču iepirkšanu, uzglabāšanu un kvalitātes kontroli, saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaiti; apkalpot klientus, izstrādāt projektus, uzskaitīt un kontrolēt materiālās vērtības.

355. Atsevišķās grupas "2433 Tehnisko un medicīnas preču tirdzniecības vecākie speciālisti (izņemot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT))" profesija ir "Medicīniskais PĀRSTĀVIS" – profesijas kods "2433 01".

2.20.4. Atsevišķās grupas
"2434 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tirdzniecības vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

356. Šie vecākie speciālisti apzina tirgū piedāvātos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktus, organizē lietišķus kontaktus, reklamē savu produkciju un pārdod to, piedāvā kredīta un citu komercinformāciju un tamlīdzīgus komerciālus pakalpojumus.

357. Atsevišķajā grupā "2434 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tirdzniecības vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– nodrošināt informāciju klientu vajadzību pētīšanai; sagādāt informāciju par pārdodamajiem pakalpojumiem un iespējamo pircēju prasībām; noteikt nepieciešamo resursu daudzumu un apjomu; apkopot informāciju par cenām un preču krājumiem; veikt sarunas par kontraktu slēgšanu pārdevēja vai pircēja vārdā un izskaidrot klientam pārdošanas, kā arī samaksas noteikumus; parakstīt līgumu pircēja vai pārdevēja vārdā un nodrošināt līguma izpildi; rūpēties, lai savāktā informācija pircējam tiktu sniegta norunātajā veidā un laikā; konsultēt klientus darbam ar informatīvajām sistēmām un to elementiem; apkalpot pircējus; organizēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu iepirkšanu un pārdošanu; uzskaitīt un kontrolēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu apgrozījumu; nodrošināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu iepirkšanu, uzglabāšanu un kvalitātes kontroli, saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaiti; apkalpot klientus, intervēt informatīvās sistēmas projekta pasūtītāju un apkopot interviju rezultātus; izstrādāt projektus, uzskaitīt un kontrolēt materiālās vērtības.

358. Atsevišķās grupas "2434 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tirdzniecības vecākie speciālisti" profesijas:

358.1. Komercdarbības SPECIĀLISTS (informātikā) – profesijas kods "2434 01";

358.2. Elektroniskās komercijas SPECIĀLISTS – profesijas kods "2434 02".

2.21. Mazās grupas
"251 Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

359. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, plāno, izstrādā, raksta, testē un sniedz padomus, kā uzlabot informācijas tehnoloģiju sistēmas, kā aparatūru, programmatūru un lietojumprogrammas, kam jāatbilst noteiktām specifiskām prasībām.

360. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "251 Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi" atbilstošās atsevišķajās grupās:

360.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

360.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

360.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

360.4. izglītība: augstākā izglītība.

361. Mazās grupas "251 Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

361.1. atsevišķā grupa "2511 Sistēmanalītiķi";

361.2. atsevišķā grupa "2512 Programmētāji";

361.3. atsevišķā grupa "2513 Tīmekļa lapu un multimediju veidotāji";

361.4. atsevišķā grupa "2514 Lietojumprogrammu izstrādātāji";

361.5. atsevišķā grupa "2519 Citur neklasificēti programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi".

2.21.1. Atsevišķās grupas
"2511 Sistēmanalītiķi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

362. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, analizē un izvērtē klientu prasības attiecībā uz informācijas tehnoloģijām, procedūrām vai problēmām, kā arī attīsta un īsteno priekšlikumus, ieteikumus un izstrādā plānus, lai uzlabotu pašreizējo vai jaunās informācijas sistēmas.

363. Atsevišķajā grupā "2511 Sistēmanalītiķi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– konsultēties ar informācijas tehnoloģiju lietotājiem, lai formulētu nepieciešamo dokumentu prasības un pārvaldību, lai panāktu vienošanos par sistēmas darbības un pārvaldības principiem; noteikt un analizēt biznesa procesus, procedūras un darba pieredzi; identificēt un novērst nepilnības un ieteikt optimālu risinājumu komercdarbībā, lai sistēma būtu funkcionāla un pārskatāma; uzņemties atbildību par funkcionālo risinājumu, piemēram, radot, pieņemot un īstenojot sistēmas testēšanas plānus; attīstīt funkcionālo specifikāciju, ko var izmantot sistēmas attīstītāji; paplašināt vai mainīt esošās sistēmas, lai uzlabotu to darbu vai lai tās kalpotu jauniem mērķiem; koordinēt un uzlabot datoru sistēmu organizāciju, lai palielinātu savietojamību.

364. Atsevišķās grupas "2511 Sistēmanalītiķi" profesijas:

364.1. Skaitļotāju/ sistēmu ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2511 01";

364.2. SistēmANALĪTIĶIS – profesijas kods "2511 02";

364.3. Skaitļošanas sistēmu ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2511 03".

2.21.2. Atsevišķās grupas
"2512 Programmētāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

365. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, analizē un izvērtē prasības attiecībā uz esošu vai jaunu lietojumprogrammu, operētājsistēmu dizainu, izstrādā, pārbauda un uztur programmatūras, lai nodrošinātu sistēmu lietotāju vajadzības.

366. Atsevišķajā grupā "2512 Programmētāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt, analizēt un novērtēt programmatūras prasības un darbības sistēmas; izstrādāt datoru programmatūru sistēmas; konsultēties par šiem jautājumiem ar sistēmu konstruktoriem, analītiķiem un citiem speciālistiem; attīstīt programmatūras testēšanas un apstiprināšanas procedūras; izstrādāt un pārveidot esošās programmatūras atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem, konfigurējot izstrādes vidi un rakstot programmas kodu saskaņā ar projektējuma un kodēšanas vadlīnijām; ieviest un uzturēt programmatūru un konsultēt tās lietotājus; veikt vides sagatavošanu programmatūras ieviešanai, kā arī sagatavot programmatūras testēšanas plānu un veikt nepieciešamās programmatūras izmaiņas; analizēt esošo situāciju; plānot programmatūras projektus; izstrādāt programmatūras plānošanas un attīstības dokumentāciju; organizēt un vadīt programmētāju darba grupu; konsultēt klientus par sistēmu uzturēšanu.

367. Atsevišķās grupas "2512 Programmētāji" profesijas:

367.1. Skaitļotāju/ sistēmu KONSTRUKTORS – profesijas kods "2512 01";

367.2. Programmēšanas INŽENIERIS – profesijas kods "2512 02";

367.3. Mehanizētās apstrādes projektēšanas INŽENIERIS – profesijas kods "2512 03";

367.4. Datorvadības tehnoloģiju INŽENIERIS – profesijas kods "2512 04";

367.5. PROGRAMMĒTĀJS – profesijas kods "2512 05";

367.6. Skaitļošanas sistēmu PROJEKTĒTĀJS – profesijas kods "2512 06".

2.21.3. Atsevišķās grupas
"2513 Tīmekļa lapu un multimediju veidotāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

368. Šie vecākie speciālisti apvieno projektēšanas un tehniskās zināšanas, lai izpētītu, analizētu, novērtētu, izstrādātu, programmētu un uzlabotu mājaslapas un lietojumprogrammu programmas, kas satur tekstu, grafiku, animāciju, attēlu, audio un video pārraidi un citus interaktīvus plašsaziņas līdzekļus.

369. Atsevišķajā grupā "2513 Tīmekļa lapu un multimediju veidotāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– analizēt, plānot un attīstīt interneta mājaslapām piemērotu vidi, apvienojot māksliniecisku un radošu pieeju ar programmēšanas un skriptu valodu; izstrādāt un attīstīt digitālo animāciju, attēlu, prezentācijas, spēles, audio un video klipus un interneta lietojumprogrammas, izmantojot multivides programmas, rīkus un pakalpojumus, interaktīvās grafikas un programmēšanas valodas; sazināties ar tīkla speciālistiem par jautājumiem, saistītiem ar drošību interneta portālos; kontrolēt un uzturēt interneta un tīmekļa servera drošību, atbilstošu telpu izmantošanu, lietotāju piekļuvi, komercdarbības nepārtrauktības nodrošināšanu, arhīvu nodrošināšanu un plānošanu katastrofu gadījumā; izstrādāt, attīstīt un integrēt datora programmu kodus citiem specializētiem gadījumiem, piemēram, attēlu failiem, audio failiem un skriptu valodām, kā arī izveidot, uzturēt un atbalstīt tīmekļa vietnes; analizēt, precizēt un attīstīt interneta stratēģijas, tīmekļa balstītas metodoloģijas un attīstības plānus; apgūt datorspēļu, kā arī citu spēļu (piemēram, galda spēļu) vēsturi un attīstību; orientēties spēļu uzbūves pamatprincipos; analizēt auditoriju; apgūt un prast orientēties datorspēļu žanros un to pieprasījumā tirgū; pastāvīgi sekot līdzi tirgus izmaiņām; organizēt un koordinēt datorspēles izstrādes procesu un iesaistīt spēles izveidošanā nepieciešamo profesiju pārstāvjus; orientēties programmēšanas jaunākajās tendencēs, lietotņu teorijā, maketos, audio, video un spēļu reklamēšanas medijos spēļu izstrādei; orientēties spēļu pārdošanas jomā.

370. Atsevišķās grupas "2513 Tīmekļa lapu un multimediju veidotāji" profesijas:

370.1. Skaitļotāju/ komunikāciju ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2513 01";

370.2. Informatīvo sistēmu PROJEKTĒTĀJS – profesijas kods "2513 02";

370.3. DATORGRAFIĶIS – profesijas kods "2513 03";

370.4. Datorspēļu izstrādes ORGANIZATORS – profesijas kods "2513 04".

2.21.4. Atsevišķās grupas
"2514 Lietojumprogrammu izstrādātāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

371. Šie vecākie speciālisti raksta un uztur programmas kodus, tos iestrādājot tehniskajās instrukcijās un specifikācijās lietojumprogrammu programmās un operētājsistēmās.

372. Atsevišķajā grupā "2514 Lietojumprogrammu izstrādātāji" iekļautās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– rakstīt un uzturēt programmas kodus instrukcijās un specifikācijas saskaņā ar noteiktiem kvalitātes standartiem; pārskatīt, atjaunot vai paplašināt esošās programmas, lai uzlabotu to darbības efektivitāti vai pielāgotos jaunajām prasībām; izmēģināt programmu un lietojumprogrammu darbību, lai apstiprinātu, ka panākts vēlamais efekts; apkopot un rakstīt programmu dokumentāciju; identificēt tehniskas problēmas dažādiem procesiem un risinājumiem.

373. Atsevišķās grupas "2514 Lietojumprogrammu izstrādātāji" profesija ir "Lietojumprogrammu IZSTRĀDĀTĀJS" – profesijas kods "2514 01".

2.21.5. Atsevišķās grupas
"2519 Citur neklasificēti programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

374. Šie vecākie speciālisti apkalpo datu bankas un datubāzes sistēmas, lai nodrošinātu datu apstrādi, to ticamību un drošības saglabāšanu.

375. Atsevišķajā grupā "2519 Citur neklasificēti programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– apkalpot datu bankas un datubāzes sistēmas, lai nodrošinātu datu apstrādi, to ticamību un datu drošības saglabāšanu; izstrādāt un dokumentēt programmatūras testēšanas plānus; instalēt programmatūru un operētājsistēmu, konfigurēt, veikt testēšanu; pārliecināties, ka programmas darbojas saskaņā ar lietotāja prasībām un atbilst pamatnostādnēm; izpildīt, analizēt un dokumentēt lietojumprogrammu testēšanas rezultātus un arī informāciju un telekomunikāciju sistēmu testus; izstrādāt un īstenot programmatūras un informāciju sistēmu testēšanas politiku, procedūru un programmas kodus; projektēt un izstrādāt interneta pārlūkprogrammās un mobilajās komunikāciju ierīcēs izmantojamus informācijas komunikāciju tehnoloģijas produktus, tajā skaitā Web 2.0 programmatūru; realizēt Web programmatūras izskata māksliniecisko ideju; projektēt, uzstādīt, konfigurēt un ekspluatēt Web serverus, nodrošināt to drošību un sniegt atbalstu lietotājiem; veidot serveru un programmatūras tehnisko dokumentāciju.

376. Atsevišķās grupas "2519 Citur neklasificēti programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi" profesijas:

376.1. Skaitļotāju lietošanas INŽENIERIS – profesijas kods "2519 01";

376.2. Komunikāciju PROGRAMMĒTĀJS – profesijas kods "2519 02";

376.3. Tehnisko sistēmu apsardzes programmēšanas INŽENIERIS – profesijas kods "2519 03";

376.4. Elektroniskās komunikāciju vides IZSTRĀDĀTĀJS – profesijas kods "2519 04";

376.5. Informācijas sistēmu TESTĒTĀJS – profesijas kods "2519 05".

2.22. Mazās grupas
"252 Datubāzu un tīklu vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

377. Šie vecākie speciālisti izstrādā, attīstīta, kontrolē, uztur un atbalsta optimālu informācijas tehnoloģiju sistēmu un tās infrastruktūras darbu un drošību, tai skaitā datubāzes, aparatūru un programmatūru, tīklu un operētājsistēmas.

378. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "252 Datubāzu un tīklu vecākie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

378.1. zina: pētāmās problēmas sistēmanalīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

378.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

378.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

378.4. izglītība: augstākā izglītība.

379. Mazās grupas "252 Datubāzu un tīklu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

379.1. atsevišķā grupa "2521 Datubāzu veidotāji un administratori";

379.2. atsevišķā grupa "2522 Sistēmu administratori";

379.3. atsevišķā grupa "2523 Datortīklu vecākie speciālisti";

379.4. atsevišķā grupa "2529 Citur neklasificēti datubāzu un tīklu vecākie speciālisti".

2.22.1. Atsevišķās grupas
"2521 Datubāzu veidotāji un administratori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

380. Šie vecākie speciālisti izstrādā, attīstīta, kontrolē, uztur un atbalsta optimālu datubāzu darbību un drošību.

381. Atsevišķajā grupā "2521 Datubāzu veidotāji un administratori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt datubāzu arhitektūru, datu struktūras, tabulas, vārdnīcas un terminoloģiju informācijas sistēmu projektiem; projektēt, izstrādāt, uzlabot, integrēt, ieviest un testēt datubāzu pārvaldības sistēmas; veikt pētījumus, atlasi un sniegt konsultācijas par datubāzu pārvaldības instrumentu piemērošanu; izstrādāt un ieviest datu administrēšanas politiku, dokumentāciju, standartus un modeļus; izstrādāt metodes un procedūras, lai nodrošinātu piekļuvi datubāzēm un to izmantošanu, kā arī veidotu rezerves kopijas un nodrošinātu datu atjaunošanu; veikt profilaktisko apkopi, veidot rezerves kopijas, nodrošināt reģenerācijas procesus, īstenot un nodrošināt integritātes kontroli.

382. Atsevišķās grupas "2521 Datubāzu veidotāji un administratori" profesijas:

382.1. Skaitļotāju/ datubāzes ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2521 01";

382.2. Skaitļotāju/ datubāzes VADĪTĀJS – profesijas kods "2521 02";

382.3. Informācijas tehnoloģijas projektu VADĪTĀJS – profesijas kods "2521 03";

382.4. Datubāzes PROGRAMMĒTĀJS – profesijas kods "2521 04";

382.5. Datubāzu INŽENIERIS – profesijas kods "2521 05";

382.6. Datubāzu ADMINISTRATORS – profesijas kods "2521 06".

2.22.2. Atsevišķās grupas
"2522 Sistēmu administratori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

383. Šie vecākie speciālisti izstrādā, kontrolē, uztur un atbalsta optimālu un drošu informācijas tehnoloģiju sistēmu darbību.

384. Atsevišķajā grupā "2522 Sistēmu administratori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– uzturēt un administrēt datoru tīklus un to skaitļošanas vidi, tai skaitā datortehniku, sistēmas programmatūru, lietojumprogrammas un visu veidu konfigurācijas; veikt izmaiņas, lai uzlabotu sistēmu, tīklu konfigurāciju atbilstoši aparatūras vai programmatūras prasībām; diagnosticēt problēmas aparatūrai un programmatūrai; nodrošināt datu kopijas un datu atjaunošanu; nodrošināt datortehnikas un programmatūras, kā arī datortīkla optimālo darbspēju lietotāju vajadzībām; projektēt, konfigurēt un administrēt datorsistēmas un datortīklus; nodrošināt informācijas aizsardzību un drošību; sniegt tehnisko un konsultatīvo atbalstu lietotājiem; sagatavot nepieciešamo lietotāja dokumentāciju un darba instrukcijas; uzraudzīt datorsistēmas un tīklus, kā arī koordinēt piekļuvi datortīklam un tā izmantošanu.

385. Atsevišķās grupas "2522 Sistēmu administratori" profesijas:

385.1. Datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORS – profesijas kods "2522 01";

385.2. Informācijas tehnoloģiju ADMINISTRATORS – profesijas kods "2522 02";

385.3. Informācijas sistēmu ADMINISTRATORS – profesijas kods "2522 03";

385.4. Informācijas sistēmu UZTURĒTĀJS – profesijas kods "2522 04".

2.22.3. Atsevišķās grupas
"2523 Datortīklu vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

386. Šie vecākie speciālisti pēta, analizē un iesaka tīklu struktūru stratēģiju un attīstību, kā arī īsteno, pārvalda, uztur un konfigurē tīkla aparatūru un programmatūru, meklē traucējumus un uztur tīklu optimizētu darbību.

387. Atsevišķajā grupā "2523 Datortīklu vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– analizēt, izstrādāt, interpretēt un izvērtēt sarežģītu sistēmu projektēšanas un arhitektūras specifikācijas, datu modeļus un diagrammas, attīstīt, konfigurēt un integrēt datorsistēmas; pētīt, analizēt, izvērtēt un uzraudzīt tīklu infrastruktūru, konfigurēt, lai nodrošinātu tīklu optimālu darbību; novērtēt un ieteikt uzlabojumus tīkla darbībā un integrēt aparatūru, programmatūru, komunikācijas un vadības sistēmas; risināt problēmas tīklu traucējumu un ārkārtas situācijās; instalēt, konfigurēt, testēt, uzturēt, administrēt un modernizēt tīklus, datubāzes programmas, serverus un darba stacijas; sagatavot un uzturēt procedūras un dokumentāciju, veikt tīkla inventarizāciju, ierakstu diagnozi tīkla traucējumu gadījumā, veikt uzlabojumus un modifikācijas tīklos un apkopes instrukcijās; uzraudzīt tīkla darbību, jaudas izmantošanu, lai nodrošinātu nepārtrauktu integritāti un optimālu tīkla veiktspēju.

388. Atsevišķās grupas "2523 Datortīklu vecākie speciālisti" profesijas:

388.1. Skaitļotāju/ sistēmu INŽENIERIS – profesijas kods "2523 01";

388.2. Vecākais datortīkla ADMINISTRATORS – profesijas kods "2523 02";

388.3. Operāciju sistēmu INŽENIERIS – profesijas kods "2523 03";

388.4. Informācijas sistēmINŽENIERIS – profesijas kods "2523 04".

2.22.4. Atsevišķās grupas
"2529 Citur neklasificēti datubāzu un tīklu vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

389. Šie vecākie speciālisti vada informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības procesus un sniedz konsultācijas, īsteno informācijas sistēmu drošības pārvaldības plāna ieviešanu, administrē bankomāta tīklus un interneta bankas, izstrādā un uztur plānojuma ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS).

390. Atsevišķajā grupā "2529 Citur neklasificēti datubāzu un tīklu vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības procesus un sniegt konsultācijas; administrēt bankomāta tīklus un interneta bankas; izstrādāt plānus, lai nodrošinātu datora failus pret nejaušu vai neatļautu piekļuvi, iznīcināšanu vai izpaušanu un nodrošinātu datu apstrādi ārkārtas situācijās; apmācīt lietotājus un nodrošināt sistēmas drošību, kā arī uzlabot serveru un tīklu efektivitāti; ar lietotājiem apspriest jautājumus, piemēram, par datoru datu piekļuves vajadzībām, drošības pārkāpumiem un izmaiņām programmās; uzraudzīt ziņojumus par datoru vīrusiem, atjaunināt vīrusu aizsardzības sistēmas; uzlabot datoru drošības failus, iekļaut jaunā programmatūrā, labot kļūdas, mainīt individuālās pieejas statusu; uzraudzīt datu izmantošanu, regulētu piekļuvi failiem; veikt riska novērtējumu un testēt datu apstrādes sistēmu, lai nodrošinātu to darbību un drošības pasākumus; īstenot informācijas sistēmu drošības pārvaldības plāna ieviešanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības; izstrādāt un uzturēt plānojuma ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS); piedalīties teritorijas plānojuma grafiskās daļas izstrādes uzraudzībā un sabiedriskā transporta ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) izveidē un uzturēšanā; pārraudzīt ar informācijas sistēmu drošību saistīto iekšējo normatīvo aktu ieviešanu un ievērošanu; pārraudzīt ārējo normatīvo aktu, kas attiecas uz informācijas sistēmu jomu, ievērošanu uzņēmumā; organizēt un vadīt valsts informācijas sistēmas drošības pasākumu īstenošanu, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības; piedalīties ar informācijas sistēmu drošību saistītajos projektos, piedalīties informācijas sistēmu risku analīzes veikšanā, sniegt pilnveides ieteikumus minēto sistēmu pārvaldībai un pārraudzīt to īstenošanu, veikt informācijas sistēmu īpašnieku, kā arī pārējo darbinieku izglītošanu informācijas sistēmu drošības jomā; sekot līdzi jaunumiem informācijas sistēmu drošības jomā, izvērtēt to iespējamo ietekmi uz uzņēmuma darbību un sniegt priekšlikumus vadībai.

391. Atsevišķās grupas "2529 Citur neklasificēti datubāzu un tīklu vecākie speciālisti" profesijas:

391.1. Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu VADĪTĀJS – profesijas kods "2529 01";

391.2. Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu VADĪTĀJS – profesijas kods "2529 02";

391.3. Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu KONSULTANTS – profesijas kods "2529 03";

391.4. Interneta portāla REDAKTORS – profesijas kods "2529 04";

391.5. Bankomātu tīkla ADMINISTRATORS – profesijas kods "2529 05";

391.6. Interneta bankas ADMINISTRATORS – profesijas kods "2529 06";

391.7. Informācijas sistēmas drošības PĀRVALDNIEKS – profesijas kods "2529  07";

391.8. Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas SPECIĀLISTS – profesijas kods "2529 08".

2.23. Mazās grupas
"261 Juridisko lietu vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

392. Šie vecākie speciālisti veic pētījumus juridiskajā jomā, konsultē klientus juridiskajos jautājumos, tiesās veic aizstāvja vai apsūdzētāja funkcijas, kā arī vada tiesas sēdes un pasludina tiesas spriedumu.

393. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "261 Juridisko lietu vecākie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

393.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

393.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

393.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

393.4. izglītība: augstākā izglītība.

394. Mazās grupas "261 Juridisko lietu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

394.1. atsevišķā grupa "2611 Juristi";

394.2. atsevišķā grupa "2612 Tiesneši";

394.3. atsevišķā grupa "2619 Citur neklasificēti juridisko lietu vecākie speciālisti".

2.23.1. Atsevišķās grupas
"2611 Juristi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

395. Šie vecākie speciālisti konsultē klientus dažādos juridiskajos jautājumos, tiesā veic aizstāvja funkcijas un veic kriminālvajāšanu un uztur valsts apsūdzību tiesā.

396. Atsevišķajā grupā "2611 Juristi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– uzraudzīt izmeklēšanas un operatīvo iestāžu darbu; organizēt, vadīt un veikt izmeklēšanu krimināllietās; pieņemt lēmumu par apsūdzētā saukšanu pie kriminālatbildības; veikt apsūdzības funkcijas tiesā; pētīt juridiskās teorijas un principus; gatavot ar spēkā esošiem likumiem saskaņotus likumprojektus un valdības lēmumus, konsultēt klientus, tai skaitā valdību, juridiskajos jautājumos un organizēt likumīgu saimniecisko darbību klientu vārdā; palīdzēt klientiem tiesas prāvās gadījumos, kad iespējama juridiska polemika; gatavot prasītāja vai atbildētāja iesniegumus, konstatēt faktus; gatavot juridiskos dokumentus; sniegt juridisko palīdzību personām, aizstāvēt un pārstāvēt tiesā un pirmstiesas izmeklēšanā personu likumīgās intereses, sniegt juridiskas konsultācijas un veikt citas juridiskas darbības; vadīt citus darbiniekus.

397. Atsevišķās grupas "2611 Juristi" profesijas:

397.1. JURISTS – profesijas kods "2611 01";

397.2. Zvērināts ADVOKĀTS – profesijas kods "2611 02";

397.3. Zvērināta ADVOKĀTA PALĪGS – profesijas kods "2611 03";

397.4. VirsPROKURORS – profesijas kods "2611 04";

397.5. VirsPROKURORA VIETNIEKS – profesijas kods "2611 05";

397.6. PROKURORS – profesijas kods "2611 06";

397.7. Saeimas struktūrvienības juridiskais PADOMNIEKS – profesijas kods "2611  07".

2.23.2. Atsevišķās grupas
"2612 Tiesneši"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

398. Šie vecākie speciālisti vada prāvu un pasludina spriedumu tiesā.

399. Atsevišķajā grupā "2612 Tiesneši" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izskatīt likumu, Ministru kabineta tiesību aktu un citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei; izskatīt civillietas, administratīvās lietas un krimināllietas, pasludināt spriedumu; vadīt tiesas sēdes; izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, pieņemt šajās lietās lēmumus; tiesas procesos izskaidrot pusēm viņu pienākumus un tiesības; izskaidrot pasludinātos spriedumus un pieņemtos lēmumus; vadīt citus darbiniekus.

400. Atsevišķās grupas "2612 Tiesneši" profesijas:

400.1. Tiesas priekšsēdētājs – profesijas kods "2612 01";

400.2. Tiesnesis – profesijas kods "2612 02";

400.3. Senators – profesijas kods "2612 03";

400.4. Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS – profesijas kods "2612 04";

400.5. Tiesu palātas PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "2612 05";

400.6. Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "2612 06";

400.7. Tiesu nama PRIEKŠSĒDĒTĀJS – profesijas kods "2612 07".

2.23.3. Atsevišķās grupas
"2619 Citur neklasificēti juridisko lietu vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

401. Šie vecākie speciālisti veic ar apsūdzību un aizstāvību nesaistītas juridiskas funkcijas.

402. Atsevišķajā grupā "2619 Citur neklasificēti juridisko lietu vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– konsultēt dažādos darba, personiskos un pārvaldes problēmu juridiskajos aspektos; veikt tiesu ekspertīzes noteiktās tiesu eksperta specialitātēs, izstrādāt jaunas pētīšanas metodes un līdzekļus, apmācīt un sniegt konsultācijas ekspertīžu noteicējiem par lietisko pierādījumu, ekspertīzes objektu, t.sk. pēdu, izņemšanu un sagatavošanu ekspertīzei un ekspertīzē iespējamajiem risināmajiem jautājumiem; pārstāvēt klientu tiesas procesā; gatavot un apliecināt juridiskos dokumentus; organizēt mantas nodošanu; noskaidrot nedabiskas nāves iemeslus; veikt tiesiskās aizsardzības procesa un juridisko un fizisko personu maksātnespējas procesa administratora pienākumus; vadīt sabiedrības likvidācijas procesu; pieteikt sabiedrības izslēgšanu no komercreģistra; sabiedrības grāmatvedības un citus dokumentus nodot glabāšanā Latvijā vienam no sabiedrības biedriem, trešajai personai vai valsts arhīvam; izstrādāt lēmumus un līgumus; pārbaudīt sagatavoto un iesniegto projektu tiesiskumu; sniegt juridiskas konsultācijas valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām un iedzīvotājiem valsts pārvaldes un pašvaldības darbības jomā; nodrošināt valsts pārvaldes institūciju un pašvaldību pārstāvniecību tiesvedības procesos; taisīt notariālos aktus; taisīt apliecinājumus; pieņemt glabājumā naudu, vērtspapīrus un dokumentus; vest mantojuma lietas; sastādīt mantas dalīšanas projektus likumā paredzētajos gadījumos; gādāt par tiesību un tiesību nodrošinājumu nostiprināšanu zemesgrāmatās; gādāt no valsts, pašvaldības un privātām iestādēm, kā arī no amatpersonām un privātām personām atļaujas, apliecības un citus dokumentus, kas vajadzīgi notariāli taisāmo un apliecināmo aktu noslēgšanai vai nostiprināšanai; sastādīt aktu, līgumu un citu ar zvērināta notāra darbību saistītu dokumentu projektus, kā arī izgatavot norakstus un tulkojumus; vadīt citus darbiniekus; nodrošināt transportlīdzekļu un mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas procesa virsuzraudzību; plānot un ieviest jaunus transportlīdzekļu reģistrācijas pakalpojumus; sniegt informāciju, konsultācijas un skaidrojumus par transportlīdzekļu un mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas jautājumiem; pilnveidot un papildināt transportlīdzekļu reģistra datubāzi un programmu; sadarboties ar ārvalstu un Latvijas Republikas dažādām institūcijām informācijas apmaiņā par transportlīdzekļu reģistrācijas jautājumiem; pieņemt lēmumus par transportlīdzekļu un mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrāciju ļoti komplicētos gadījumos, nodrošināt transportlīdzekļu un mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas procesa veikšanai nepieciešamo materiālu piegādi.

403. Atsevišķās grupas "2619 Citur neklasificēti juridisko lietu vecākie speciālisti" profesijas:

403.1. JURISKONSULTS – profesijas kods "2619 01";

403.2. Tieslietu KONSULTANTS – profesijas kods "2619 02";

403.3. Vecākais tiesu EKSPERTS – profesijas kods "2619 03";

403.4. Tiesu EKSPERTS – profesijas kods "2619 04";

403.5. Zvērināts NOTĀRS – profesijas kods "2619 05";

403.6. Zvērināta NOTĀRA PALĪGS – profesijas kods "2619 06";

403.7. Zvērināts tiesu IZPILDĪTĀJS – profesijas kods "2619 07";

403.8. ĢENERĀLPROKURORA PADOMNIEKS – profesijas kods "2619 08";

403.9. Maksātnespējas procesa ADMINISTRATORS – profesijas kods "2619 09";

403.10. LIKVIDATORS – profesijas kods "2619 10";

403.11. Valsts NOTĀRS – profesijas kods "2619 11";

403.12. Transportlīdzekļu reģistrācijas SPECIĀLISTS – profesijas kods "2619 12".

2.24. Mazās grupas
"262 Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

404. Šie vecākie speciālisti apkalpo arhīvu, bibliotēku, muzeju, mākslas galeriju un citu līdzīgu organizāciju krājumus un to lietotājus.

405. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "262 Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

405.1. zina: informācijas un dokumentu pārvaldības politikas pamatprincipus un problēmas; pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnoloģiju darbības izmantošanas iespējas, lietošanas nosacījumus; informācijas kvalitātes izvērtēšanas principus; informācijas iegūšanas, sakārtošanas, ieguves un nodošanas lietotājiem principus un metodes; informācijas lietotāju vajadzību noteikšanas un apmierināšanas sistēmu; informācijas resursu veidošanas metodes un principus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju; nozares terminoloģiju; pārvaldības, personālvadības un sabiedrisko attiecību organizācijas principus un realizācijas metodes, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

405.2. prot: strādāt ar datorprogrammām un izmantot informācijas tehnoloģijas; lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

405.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

405.4. izglītība: augstākā izglītība.

406. Mazās grupas "262 Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

406.1. atsevišķā grupa "2621 Arhīvisti un muzeju vecākie speciālisti";

406.2. atsevišķā grupa "2622 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti".

2.24.1. Atsevišķās grupas
"2621 Arhīvisti un muzeju vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

407. Šie vecākie speciālisti muzejos un mākslas galerijās veic zinātniskās pētniecības darbu, vāc un novērtē dokumentus, materiālus un faktus, kam ir vēsturiska, kultūras un mākslas un (vai) arhīviska vērtība, kā arī mākslas darbus un citas lietas, rūpējas par to dokumentēšanu, drošību un saglabāšanu, nodrošina sabiedrības izglītošanu, kā arī materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtību popularizēšanu, strādā Latvijas Nacionālajā arhīvā un īsteno valsts politiku arhīvu un dokumentu pārvaldības jomā, nodrošinot nacionālā dokumentārā mantojuma uzkrāšanu, pieejamību, izmantošanu, popularizēšanu, kā arī arhīvu un dokumentu pārvaldības uzraudzību institūcijās, veic institūciju arhīvu darbības analīzi, piedalās arhīvu darbības pilnveidošanā un arhīvu informācijas sistēmas izstrādē, akceptēšanā un pilnveidošanā, strādā publisko un privāto tiesību juridisko personu arhīvos un struktūrvienībās, kas nodarbojas ar dokumentu pārvaldību, organizē un pārvalda attiecīgās institūcijas dokumentu sistēmas un procesus, veic dokumentu komplektēšanu iestādēs.

408. Atsevišķajā grupā "2621 Arhīvisti un muzeju vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt zinātniskās pētniecības darbu, vākt, novērtēt, komplektēt un sargāt arhīviski vērtīgus dokumentus, fotogrāfijas, filmas, skaņu ierakstus un muzejiskos priekšmetus ar kultūrvēsturisku nozīmi; organizēt un vadīt savāktā materiāla bibliogrāfijas, mikrofilmu kopiju un citu informācijas līdzekļu sagatavošanu, kā arī nodrošināt to pieejamību; noteikt uzņēmuma dokumentēšanas un dokumentu pārvaldības vajadzības; nodrošināt dokumentu pārvaldības procesa norisi; vadīt dokumentu sistēmu veidošanu; veikt dokumentu sistēmu auditus un darbības kontroli; nodrošināt dokumentu sistēmu atbilstību normatīvajiem aktiem un uzņēmuma vajadzībām; veikt dokumentu pārvaldības iekšējo kontroli un uzraudzību; plānot un vadīt dokumentu pārvaldību atbilstoši uzņēmuma mērķiem tiešā uzņēmuma vadības pakļautībā un sadarbībā ar citu struktūrvienību vadītājiem; organizēt dokumentu sakārtošanu, izvērtēšanu, atlasi iznīcināšanai un dokumentu ar arhīvisku vērtību nodošanu/pieņemšanu Latvijas Nacionālajā arhīvā; veikt arhīvu dokumentu sistematizāciju un aprakstīšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un pieņemtajiem standartiem; pētīt oriģinālus, izmantot un sadalīt materiālus un priekšmetus, kam ir kultūras un mākslas vērtība; organizēt mākslas, kultūras un vēsturisko priekšmetu dokumentēšanu, sargāšanu un saglabāšanu muzejos un mākslas galerijās; nodrošināt dokumentu preventīvo aizsardzību un nodrošinājuma fonda papildināšanu; gatavot savākto materiālu klasifikatorus un katalogus muzejos un galerijās, veidot un papildināt arhīvu uzziņu sistēmu (rokasgrāmatas, ceļvežus, katalogus), piedalīties nacionālā dokumentārā mantojuma reģistra aktualizēšanā; vadīt šo darbu un organizēt izstādes; vadīt un organizēt dokumentu izmantošanas procesus un projektus; stiprināt saikni ar sabiedrību; gatavot zinātniskos rakstus, pārskatus un dokumentu krājumus; organizēt dokumentu komplektēšanu iestādes arhīvā; izvērtēt iestādes dokumentus; organizēt pastāvīgi glabājamo un uz laiku glabājamo dokumentu sakārtošanu; piedalīties informācijas sistēmas datu izvērtēšanā un glabāšanas termiņu noteikšanā; piedalīties iestādes dokumentu klasifikācijas shēmas un dokumentu glabāšanas termiņu (nomenklatūras) izstrādē; sniegt konsultācijas arhīvu un dokumentu glabātavu darbiniekiem par dokumentu apstrādi, saglabāšanu un informācijas sistēmas lietošanu; recenzēt zinātniski pētnieciskos un metodiskos darbus; piedalīties Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga veidošanā; veidot ekspozīcijas un izstādes muzejos; izstrādāt un vadīt muzejpedagoģiskās programmas un citus izglītojošos pasākumus muzejos; īstenot uzņēmuma apmeklētāju centra (turpmāk – centrs) darbības koncepciju saskaņā ar uzņēmuma darbības un sabiedrisko attiecību mērķiem; gatavot centra darba plānus; nodrošināt centra objektu kolekcionēšanu, saglabāšanu, pētīšanu un eksponēšanu; sekot centra attīstības izdevumu izlietojumam atbilstoši apstiprinātajam budžetam; kontrolēt centra stendu un multimediju tekstuālo un vizuālo saturu; vadīt centra satura un uzskates materiālu izstrādi un pilnveidošanu; plānot un nodrošināt ekspozīcijas materiāltehniskās bāzes pietiekamību un centra darba nepārtrauktību, kā arī organizēt ekspozīcijas sastāvdaļu sagādi, montāžu un tehnisko apkalpošanu, vadīt centra apmeklētāju grupas un individuālos apmeklētājus, vadot ekskursijas latviešu, krievu un angļu valodā; organizēt un nodrošināt skaņas pastiprināšanas un informācijas elektroniskās vizualizācijas sistēmu darbību; plānot un īstenot centra darbu ārpus ekspozīcijas – seminārus, izstādes u. tml.; organizēt un īstenot centra sadarbību ar starptautiskajām un nacionālajām muzeju un naudas muzeju organizācijām un apkopot to pieredzi; pārzināt centra struktūru un īstenot tā darbības koncepciju; vadīt centra apmeklētāju grupu un individuālās ekskursijas latviešu, krievu un angļu valodā; regulāri papildināt zināšanas un izpratni par globālās un valsts ekonomikas procesiem, finanšu aktualitātēm un uzņēmuma lomu tajās; paaugstināt ekskursiju vadīšanas kvalifikāciju; kontrolēt centra stendu un multimediju tekstuālo un vizuālo saturu; piedalīties centra ekspozīcijas un darbības attīstības plānošanas procesā; veikt centra vajadzībām nepieciešamā satura un ilustratīvā materiāla atlasi un izstrādi; sagatavot stendu un multimediju aplikāciju skices un projektus; koordinēt un īstenot sadarbību ar satura un ilustratīvā materiāla atainotājiem stendu un multimediju radīšanas vai pārveides procesā; piedalīties interneta vietnes ekonomikas izglītības sadaļas izveidē un satura uzturēšanā, regulāri veikt centra darbības un satura kvantitatīvu un kvalitatīvu novērtējumu, apkopojot apmeklētāju statistiku, veicot apmeklētāju aptaujas u. tml.; organizēt sadarbību ar izglītības sistēmas darbiniekiem un turpināt uzlabot apmeklējuma metodisko materiālu; plānot, organizēt un vadīt centrā notiekošos pasākumus; piedalīties centra darbā ārpus ekspozīcijas – semināru, izstāžu u. tml. organizēšanā.

409. Atsevišķās grupas "2621 Arhīvisti un muzeju vecākie speciālisti" profesijas:

409.1. ARHĪVISTS – profesijas kods "2621 01";

409.2. Mākslas EKSPERTS (muzejos) – profesijas kods "2621 02";

409.3. Krājuma GLABĀTĀJS (muzejos) – profesijas kods "2621 03";

409.4. Fondu GLABĀTĀJS (arhīvos) – profesijas kods "2621 04";

409.5. Ekspozīciju un izstāžu KURATORS – profesijas kods "2621 05";

409.6. MUZEJPEDAGOGS – profesijas kods "2621 06";

409.7. Galvenais ARHĪVISTS – profesijas kods "2621 07";

409.8. Dokumentu sistēmu VADĪTĀJS – profesijas kods "2621 08";

409.9. Arhīva EKSPERTS – profesijas kods "2621 09";

409.10. Galvenais krājuma GLABĀTĀJS (muzejos) – profesijas kods "2621 10";

409.11. Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem VADĪTĀJS (muzejos) – profesijas kods "2621 11";

409.12. Apmeklētāju centra VADĪTĀJS – profesijas kods "2621 12";

409.13. Apmeklētāju centra SPECIĀLISTS – profesijas kods "2621 13".

2.24.2. Atsevišķās grupas
"2622 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

410. Šie vecākie speciālisti strādā zinātniskajā, publiskajā, speciālajā vai izglītības iestādes bibliotēkā, informācijas iestādē (centrā), tās struktūrvienībā vai arī studiju resursu centrā, pārvalda attiecīgās institūcijas informācijas sistēmas un informācijas infrastruktūru, izstrādā un īsteno bibliotēku integrētās informācijas sistēmas izvēles, ieviešanas un attīstības stratēģiju, vāc un uzglabā rokrakstus un iespieddarbus, atjauno tos un apgādā pasūtītājus ar informāciju par tiem.

411. Atsevišķajā grupā "2622 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veicināt informācijas tehnoloģiju (IT) ieviešanu institūcijā; organizēt datortehnikas un programmatūras iegādi, interneta pieslēgumu, lokālā tīkla izveidi, integrētās informācijas sistēmas (IIS) izvēli, iegādi un ieviešanu; administrēt un konfigurēt IIS, informēt IIS izstrādātājus/piegādātājus par sistēmas nepilnībām, uzlabošanas vēlmēm un prasībām; sekmēt IIS adaptāciju, apgūšanu, attīstību; atbildēt par standartu, noteikumu, formātu protokolu, datu ieguves sistēmu ieviešanu un ievērošanu; sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām institūcijas automatizācijas pilnveidošanā; nodrošināt kvalitatīvus informācijas pakalpojumus, izmantojot visus pieejas punktus un datu ieguves iespējas; organizēt datubāzu un elektronisko katalogu izveidi, nodrošinot bibliogrāfisko ierakstu funkcionālās prasības; papildināt zināšanas un organizēt klientu apmācību IT izmantošanā, informācijas ieguvē un apstrādē; sistemātiski veidot, gatavot un sargāt grāmatu, periodisko izdevumu un citu iespieddarbu vai audiovizuālo materiālu kolekcijas; izvēlēties un ieteikt bibliotēkas grāmatas un citus iespieddarbus vai audiovizuālos materiālus, klasificēt bibliotēkas materiālu un veidot katalogu; organizēt un vadīt grāmatu pagaidu lietošanas sistēmu un informācijas tīklu; pētīt bibliotēkas u.tml. pakalpojumu izmantotāju intereses un atbilstoši tām veikt nepieciešamos grozījumus pakalpojumu sistēmā; vākt, novērtēt, komplektēt un sargāt grāmatas, periodiskos izdevumus, bibliogrāfiskas vēsturiskas vērtības un citus iespieddarbus; organizēt un vadīt savāktā materiāla sagatavošanu, sargāšanu un glabāšanu; nodrošināt materiālu pieejamību; nodarboties ar elektroniskās informācijas resursu detalizētu aprakstīšanu; veidot metadatus (dati par elektroniskās informācijas objektu datiem); organizēt izstādes.

412. Atsevišķās grupas "2622 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas:

412.1. BIBLIOGRĀFS – profesijas kods "2622 01";

412.2. Vecākais BIBLIOTEKĀRS – profesijas kods "2622 02";

412.3. DOKUMENTĀLISTS – profesijas kods "2622 03";

412.4. INFORMĀTIĶIS – profesijas kods "2622 04";

412.5. Sistēmbibliotekārs – profesijas kods "2622 05";

412.6. Fondu GLABĀTĀJS (bibliotēkās) – profesijas kods "2622 06";

412.7. Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS – profesijas kods "2622 07";

412.8. Metadatu REDAKTORS – profesijas kods "2622 08";

412.9. Metadatu VEIDOTĀJS – profesijas kods "2622 09".

2.25. Mazās grupas
"263 Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

413. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, pilnveido un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes, izmanto savas zināšanas ekonomikas, socioloģijas, antropoloģijas, vēstures, psiholoģijas, reliģijas un citu sociālo zinātņu nozarēs, kā arī sniedz sociālus pakalpojumus, veic zinātniskās pētniecības darbus teoloģijas jomā, attīsta un skaidro reliģiskas koncepcijas, piedalās to īstenošanā un sniedz konsultācijas, sniedz palīdzību dažādām klientu grupām ar sociālo un kultūras adaptāciju saistītu dzīves problēmu un grūtību pārvarēšanā.

414. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "263 Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

414.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

414.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

414.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

414.4. izglītība: augstākā izglītība.

415. Mazās grupas "263 Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

415.1. atsevišķā grupa "2631 Ekonomisti";

415.2. atsevišķā grupa "2632 Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

415.3. atsevišķā grupa "2633 Filozofi, vēsturnieki un politologi";

415.4. atsevišķā grupa "2634 Psihologi";

415.5. atsevišķā grupa "2635 Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti";

415.6. atsevišķā grupa "2636 Reliģisko lietu vecākie speciālisti".

2.25.1. Atsevišķās grupas
"2631 Ekonomisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

416. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, izstrādājot un attīstot ekonomiskās teorijas, koncepcijas un metodiku, ko izmanto, nosakot un aprakstot nacionālo un starptautisko preču, pakalpojumu un darba izvēles stāvokli, kā arī izmanto zināšanas, veidojot ekonomisko politiku, risinot pašreizējās un nākotnes ekonomiskās problēmas un sniedzot konsultācijas.

417. Atsevišķajā grupā "2631 Ekonomisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt dažādas ekonomiskās problēmas – makroekonomiskos procesus, naudas apgrozību, ražošanas veidus un tirgvedību, nacionālās un starptautiskās tirdzniecības tendences, valūtas finansiālo politiku un cenu politiku, nodarbinātību, darba ražīgumu un samaksu, ražošanas izdevumus, kā arī konsultēt šajos jautājumos; vākt, analizēt un interpretēt ekonomikas datus, izmantojot ekonomikas teorijas, kā arī dažādas statistikas un citas metodes; konsultēt ekonomiskās politikas un darbības virziena izvēles jautājumos, ņemot vērā iepriekšējos, esošos un sagaidāmos ekonomiskos faktorus un tendences; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt darbus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu darījumu vadīšanas, vērtēšanas, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ekonomiskajiem un vadīšanas aspektiem; analizējot un sintezējot nekustamā īpašuma tirgū esošos ekonomiskos procesus, tos ietekmējošos faktorus, noteikt komercsabiedrības mērķus, izvēlēties efektīvākos projektus investīciju ieguldījumiem nekustamā īpašuma jomā, pamatojoties uz noteiktajām prognozēm nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēs, vērtēšanas rezultātiem, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ekonomiskajiem aprēķiniem dažādos īpašumu veidos.

418. Atsevišķās grupas "2631 Ekonomisti" profesijas:

418.1. EKONOMETRISTS – profesijas kods "2631 01";

418.2. EKONOMISTS – profesijas kods "2631 02";

418.3. Lauksaimniecības EKONOMISTS – profesijas kods "2631 03";

418.4. Ekonometrijas EKONOMISTS – profesijas kods "2631 04";

418.5. Finanšu EKONOMISTS – profesijas kods "2631 05";

418.6. Ārējās tirdzniecības EKONOMISTS – profesijas kods "2631 06";

418.7. Darba EKONOMISTS – profesijas kods "2631 07";

418.8. Cenu EKONOMISTS – profesijas kods "2631 08";

418.9. Nodokļu EKONOMISTS – profesijas kods "2631 09";

418.10. Darba algas ekonomists – profesijas kods "2631 10";

418.11. Makroekonomikas ANALĪTIĶIS – profesijas kods "2631 11";

418.12. Budžeta EKONOMISTS – profesijas kods "2631 12";

418.13. Starptautisko ekonomisko attiecību SPECIĀLISTS – profesijas kods "2631 13";

418.14. Nekustamā īpašuma EKONOMISTS – profesijas kods "2631 14";

418.15. Galvenais EKONOMISTS – profesijas kods "2631 15".

2.25.2. Atsevišķās grupas
"2632 Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

419. Šie vecākie speciālisti pēta un apraksta sabiedrības sociālo struktūru, cilvēces izcelšanos un evolūciju, apkārtējās vides un cilvēku darbības savstarpējās attieksmes un izmanto iegūtās ziņas par pamatu politisku lēmumu pieņemšanā.

420. Atsevišķajā grupā "2632 Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt cilvēku sabiedrības izcelšanās, struktūras, sociālo normu, organizācijas un savstarpējo attiecību pētījumus; skaidrot cilvēces izcelšanos un evolūciju, pētot mainīgas kultūras un sociālās problēmas un parādības; skaidrot cilvēces attīstību, pētot pagātnes materiālās kultūras paliekas, piemēram, dzīvojamās telpas, tempļus, instrumentus, monētas, ieročus, skulptūras; pētīt zonu un apgabalu fizikālos un klimatiskos apstākļus un pieskaņot tiem ekonomisko, sociālo un kultūras darbību; konsultēt par šo pētījumu praktisko izmantošanu, veidojot ekonomisko un sociālo politiku; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt sociālo grupu un sociālo institūtu uzvedības, attieksmju un savstarpējās mijiedarbības izpēti un analīzi; analizēt sociālos procesus un problēmas; organizēt un vadīt sociālos pētījumus; nodrošināt informāciju un zināšanas vadības un pārvaldes lēmumu pieņemšanai vai akadēmiskiem nolūkiem.

421. Atsevišķās grupas "2632 Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas:

421.1. ANTROPOLOGS – profesijas kods "2632 01";

421.2. ARHEOLOGS – profesijas kods "2632 02";

421.3. KRIMINOLOGS – profesijas kods "2632 03";

421.4. ETNOLOGS – profesijas kods "2632 04";

421.5. EkonomĢEOGRĀFS – profesijas kods "2632 05";

421.6. FizioĢEOGRĀFS – profesijas kods "2632 06";

421.7. PolitoĢEOGRĀFS – profesijas kods "2632 07";

421.8. PENOLOGS – profesijas kods "2632 08";

421.9. SOCIĀLPATOLOGS – profesijas kods "2632 09";

421.10. SOCIOLOGS – profesijas kods "2632 10";

421.11. KriminoSOCIOLOGS – profesijas kods "2632 11";

421.12. Rūpniecības SOCIOLOGS – profesijas kods "2632 12";

421.13. PenoSOCIOLOGS – profesijas kods "2632 13";

421.14. Izglītības SOCIOLOGS – profesijas kods "2632 14".

2.25.3. Atsevišķās grupas
"2633 Filozofi, vēsturnieki un politologi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

422. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu, aprakstot pagājušus notikumus un darbību, aplūkojot sociālo un ekonomisko struktūru, kultūras un politisko institūtu attīstību, un izmanto iegūtās zināšanas par pamatu valsts, diplomātiskā un tamlīdzīgā politikā.

423. Atsevišķajā grupā "2633 Filozofi, vēsturnieki un politologi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt un pamatot pasaules un sabiedrības darbības, pieredzes un pastāvēšanas galvenos cēloņus, principus un līdzekļus, kā arī skaidrot un attīstīt filozofiskās koncepcijas un teorijas; salīdzināt pagātnes liecību oriģinālus, šolaiku pierakstus un tamlīdzīgus pirmavotus, kā arī sekundāros avotus, arheoloģiskos, antropoloģiskos un citus atradumus un konsultēt šajos jautājumos; iegūt materiālus, pārbaudīt to autentiskumu, pētīt un aprakstīt attiecīgā perioda, valsts vai apgabala vai attiecīgā ekonomiskā, sociālā vai politiskā aspekta vēsturi; veikt politiskās filozofijas, politisko sistēmu, institūciju un rīcības iepriekšējās un pašreizējās teorijas un prakses pētījumus; pētīt pastāvošos politiskos institūtus un vākt datus no dažādiem avotiem, ieskaitot sarunas ar oficiālām valdības un politisko partiju personām; iesniegt publicēšanai vai izmantošanai atradumus un secinājumus biedrībām un nodibinājumiem, organizācijām, politiskajām partijām, ieinteresētajām personām; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt vēsturiskās koksnes, t.sk. vēsturisko koka konstrukciju un priekšmetu dendrohronoloģisko datēšanu; veikt koku gadskārtu ilggadīgo hronoloģiju izstrādāšanu; iegūt informāciju no koku gadskārtas raksturojošo datu laikrindām, kuru izmanto vēstures zinātnēs (arheoloģijā, etnogrāfijā, arhitektūras un mākslas vēsturē), mežsaimniecībā, ekoloģijā, klimatoloģijā, ģeoloģijā un citās nozarēs.

424. Atsevišķās grupas "2633 Filozofi, vēsturnieki un politologi" profesijas:

424.1. ĢENEALOGS – profesijas kods "2633 01";

424.2. VĒSTURNIEKS – profesijas kods "2633 02";

424.3. Ekonomikas VĒSTURNIEKS – profesijas kods "2633 03";

424.4. Politikas VĒSTURNIEKS – profesijas kods "2633 04";

424.5. Sabiedrības VĒSTURNIEKS – profesijas kods "2633 05";

424.6. Mākslas VĒSTURNIEKS – profesijas kods "2633 06";

424.7. Medicīnas vēsturnieks – profesijas kods "2633 07";

424.8. FILOZOFS – profesijas kods "2633 08";

424.9. Politikas FILOZOFS – profesijas kods "2633 09";

424.10. POLITOLOGS – profesijas kods "2633 10";

424.11. DendroHRONOLOGS – profesijas kods "2633 11".

2.25.4. Atsevišķās grupas
"2634 Psihologi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

425. Šie vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu un pēta psiholoģiskos procesus un cilvēku – atsevišķu personu un grupu – izturēšanos, konsultē šajos jautājumos un lieto zināšanas, atbalstot personības, sociālo, izglītības un profesionālo atlasi un attīstību.

426. Atsevišķajā grupā "2634 Psihologi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt testus, lai noteiktu psihiskos, fiziskos un citus raksturlielumus (piemēram, intelektu, spējas, noslieces, iespējas), interpretēt un novērtēt konsultēšanas rezultātus; analizēt iedzimtības, sociālo, profesionālo un citu faktoru ietekmi uz personības domāšanu un izturēšanos; konsultēt psiholoģijas jautājumos, sarunāties ar atsevišķām personām un grupām, kā arī sniegt no tā izrietošos pakalpojumus; uzturēt nepieciešamos kontaktus ar saskarpersonām, piemēram, ar ģimenes locekļiem, izglītības iestāžu vadītājiem, darba devējiem, un dot ieteikumus jautājumu atrisināšanai un problēmu noregulēšanai; veikt klientu psiholoģisko izpēti saskaņā ar psihologa norādījumiem: psiholoģisku testēšanu, anketēšanu, intervēšanu, kā arī konsultēšanu vienkāršākās klienta problēmsituācijās, nobeigumposmā apstrādājot un apkopojot ievāktos datus atbilstoši psiholoģijas zinātnes prasībām, sagatavojot pārskatus par tiem un piedaloties to analīzē kopā ar psihologu; informēt klientu par izpētes vai konsultēšanas gaitu un psihologa pārraudzībā izvērtēt rezultātus; piedalīties psiholoģiskās adaptācijas un attīstības veicināšanas un rehabilitācijas programmu īstenošanā psihologa pārraudzībā; veikt zinātniskos pētījumus, prezentēt to rezultātus; strādājot psihologa vadībā, analizēt un piemērot psihologa profesionālajā darbībā psiholoģijas zinātnes teorētiskos un empīriski pamatotos principus; izvirzīt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas mērķus; veikt indivīda, grupas vai organizāciju psiholoģisko izpēti (novērtēšanu); veikt atbalsta psiholoģisko konsultēšanu un lietot citas psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes atbilstoši izvirzītajiem mērķiem; novērtēt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitāti; rakstīt un sniegt atzinumus; veikt zinātniskus pētījumus psiholoģijas jomā; pētīt psiholoģiskos faktorus, kā arī emocionālos personības traucējumus, konsultēties ar radniecīgu profesiju speciālistiem; veicināt cilvēka resursu optimizāciju izglītībā, ražošanā, tirdzniecībā, ģimenē, pārvaldē un citās sociālajās jomās, kur īpaša nozīme ir cilvēkam kā darbības subjektam; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus.

427. Atsevišķās grupas "2634 Psihologi" profesijas:

427.1. PSIHOLOGS – profesijas kods "2634 01";

427.2. Klīniskais PSIHOLOGS – profesijas kods "2634 02";

427.3. Izglītības PSIHOLOGS – profesijas kods "2634 03";

427.4. Eksperimentālo procesu PSIHOLOGS – profesijas kods "2634 04";

427.5. Ražošanas PSIHOLOGS – profesijas kods "2634 05";

427.6. Profesiju/ amatu PSIHOLOGS – profesijas kods "2634 06";

427.7. SocioPSIHOLOGS – profesijas kods "2634 07";

427.8. Organizācijas PSIHOLOGS – profesijas kods "2634 08";

427.9. Praktiskais PSIHOLOGS – profesijas kods "2634 09";

427.10. PSIHOLOGA ASISTENTS – profesijas kods "2634 10";

427.11. PSIHOLOGS KONSULTANTS – profesijas kods "2634 11".

2.25.5. Atsevišķās grupas
"2635 Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

428. Šie vecākie speciālisti nodrošina konsultācijas un padomu personām individuāli, grupā un organizācijā, kā arī ģimenēm, lai risinātu sociālās un individuālās problēmas, palīdz klientiem attīstīt prasmi piekļūt resursiem un atbalsta pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai risinātu sociālās problēmas.

429. Atsevišķajā grupā "2635 Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt klienta sociālo problēmu risināšanu sadarbībā ar klientu, piesaistot nepieciešamos speciālistus; izmantot atbilstošas metodes darbam ar klientu individuāli vai grupā, vai darbam ar ģimeni, lai identificētu sociālo problēmu un noteiktu atbilstošo sociālā pakalpojuma veidu; analizēt klienta sociālo problēmu un palīdzēt rast alternatīvas problēmu risinājuma iespējas; pārstāvēt klienta tiesības; nodrošināt klienta sociālā atbalsta tīkla veidošanu, strādāt ar ģimeni, lai rastu risinājumus savstarpējo attiecību, mijiedarbības, sociālo lomu un aprūpes problēmām; strādāt ar grupu, lai palīdzētu klientam attīstīt nepieciešamās prasmes, lai atrisinātu klienta sociālās un individuālās problēmas; aizstāvēt atsevišķu klientu grupas intereses pašvaldībā, iesaistot šīs klientu grupas savu interešu pārstāvēšanā; attīstīt preventīvās un intervences programmas, lai veicinātu iedzīvotāju vajadzību apmierināšanu; veidot sadarbību ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, izglītības un veselības aprūpes iestādēm, kas iesaistītas klienta sociālās problēmas risināšanā, lai iegūtu visaptverošu atgriezenisko informāciju par klienta sociālās problēmas dinamiku; veicot karitatīvo sociālo darbu, konsultēt personas starppersonu attiecību problēmu un reliģijas jautājumos un īstenot uz personas izaugsmi orientētu sociālā un garīgā līdzsvara piedāvājumu, līdzdarboties personas ētisko vērtību veidošanā.

430. Atsevišķās grupas "2635 Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti" profesijas:

430.1. Sociālais DARBINIEKS – profesijas kods "2635 01";

430.2. Karitatīvais sociālais DARBINIEKS – profesijas kods "2635 02";

430.3. Sociālais DARBINIEKS darbam ar ģimeni un bērniem – profesijas kods "2635 03";

430.4. Sociālais DARBINIEKS darbam ar veciem cilvēkiem – profesijas kods "2635 04";

430.5. Sociālais DARBINIEKS darbam ar bezpajumtniekiem – profesijas kods "2635 05";

430.6. Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar atkarības problēmām – profesijas kods "2635 06";

430.7. Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs un personām, kuras atbrīvotas no šīm iestādēm – profesijas kods "2635 07";

430.8. Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem – profesijas kods "2635 08";

430.9. Sociālais DARBINIEKS darbam ar klientiem ārstniecības iestādēs – profesijas kods "2635 09";

430.10. Sociālais DARBINIEKS darbam ar vardarbībā cietušām personām – profesijas kods "2635 10";

430.11. Sociālais DARBINIEKS darbam ar personu grupām – profesijas kods "2635 11";

430.12. Kopienas sociālais DARBINIEKS – profesijas kods "2635 12".

2.25.6. Atsevišķās grupas
"2636 Reliģisko lietu vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

431. Šie vecākie speciālisti ir profesionāli garīgi praktiskās palīdzības sniedzēji, kuri praksē aktualizē kristietības vērtības un savā profesionālajā kalpošanā ievēro kristīgās ticības likumus, vērtības un simbolus, un ticības praksi atzīst par cilvēku garīgās dzīvības rekreācijas avotu un tās inkubācijas (saudzēšanas un briedināšanas) metodi, praktizē to kā sociālās terapijas metodi darbā ar sociālo un kultūras adaptāciju saistītu dzīves problēmu un grūtību pārvarēšanā darbā ar dažādām klientu grupām, veic zinātniskās pētniecības darbus teoloģijas jomā, attīsta un skaidro reliģiskas koncepcijas, piedalās to īstenošanā un sniedz konsultācijas.

432. Atsevišķajā grupā "2636 Reliģisko lietu vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt zinātniskās pētniecības darbu, pētīt, skaidrot un attīstīt reliģiskās koncepcijas; sniegt palīdzību reliģiskās politikas veidošanā, izvēlē un praksē; pildīt dažādus administratīvos un sabiedriskos pienākumus; veikt reliģiskos rituālus; izplatīt reliģiskās doktrīnas savā valstī vai ārzemēs; radīt reliģiskos darbus vai pārskatus; veikt zinātnisku izpēti par garīgās aprūpes un tās izglītības uzlabošanu un integrāciju veselības aprūpes nozarē; veidot un attīstīt konceptuālās nostādnes un politiku garīgās aprūpes jomā veselības aprūpes iestādēs; organizēt un sniegt profesionālas, uz rezultātu orientētas garīgās aprūpes pakalpojumus dažādās ar veselības aprūpi saistītās situācijās visu ticību, kā arī konkrētas ticības tradīcijām nepiederošiem pacientiem, viņu tuviniekiem, kā arī veselības aprūpes iestāžu personālam; plānot, vadīt un attīstīt klīniskās garīgās mācību programmas un praksi garīdzniekiem, lajiem un teoloģijas studentiem, kā arī tālākizglītības programmas kapelāniem un vietējo reliģisko organizāciju brīvprātīgajiem; organizēt un koordinēt garīdznieku, citu ārpusinstitūciju garīgās aprūpes sniedzēju un brīvprātīgo darbu veselības aprūpes iestādē; plānot un vadīt atbalsta programmas dažādām pacientu, viņu tuvinieku un personāla grupām; sagatavot un vadīt mācību programmas veselības aprūpes iestādes personālam par tēmām, kas saistītas ar garīgo aprūpi veselības aprūpes iestādēs; piedalīties veselības aprūpes iestāžu ētikas komiteju darbā; veikt vienas vai vairāku personu, ģimeņu un grupu garīgo aprūpi un konsultēšanu, integrējot reliģiskos resursus un humanitāro, sociālo un izglītības zinātņu atziņas, lai veicinātu personības vispusīgu garīgo un psiholoģisko attīstību, kā arī lai sniegtu atbalstu daudzveidīgu garīgu, psiholoģisku un sociālu problēmu risināšanā; veikt savu profesionālo darbību patstāvīgi vai arī multiprofesionālas un daudzdisciplināras komandas sastāvā; vadīt citus darbiniekus.

433. Atsevišķās grupas "2636 Reliģisko lietu vecākie speciālisti" profesijas:

433.1. ARHIBĪSKAPS – profesijas kods "2636 01";

433.2. BĪSKAPS – profesijas kods "2636 02";

433.3. BONZA – profesijas kods "2636 03";

433.4. GARĪDZNIEKS – profesijas kods "2636 04";

433.5. IMAMS – profesijas kods "2636 05";

433.6. MĀCĪTĀJS – profesijas kods "2636 06";

433.7. MISIONĀRS – profesijas kods "2636 07";

433.8. PRIESTERIS – profesijas kods "2636 08";

433.9. Katoļu PRIESTERIS – profesijas kods "2636 09";

433.10. RABĪNS – profesijas kods "2636 10";

433.11. TEOLOGS – profesijas kods "2636 11";

433.12. VIKĀRS – profesijas kods "2636 12";

433.13. PRĀVESTS – profesijas kods "2636 13";

433.14. KARDINĀLS – profesijas kods 2636 14";

433.15. Sociālās aprūpes karitatīvais darbinieks, DIAKONS – profesijas kods "2636 15";

433.16. Garīgās aprūpes dienesta VADĪTĀJS – profesijas kods "2636 16";

433.17. Profesionālais veselības aprūpes KAPELĀNS – profesijas kods "2636 17";

433.18. Asociētais veselības aprūpes KAPELĀNS – profesijas kods "2636 18";

433.19. KAPELĀNS – profesijas kods "2636 19";

433.20. Baznīcas MŪZIĶIS – profesijas kods "2636 20";

433.21. VIRSKAPELĀNS (Nacionālajos bruņotajos spēkos un apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) – profesijas kods "2636 21";

433.22. Pastorālais KONSULTANTS – profesijas kods "2636 22".

2.26. Mazās grupas
"264 Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

434. Šie vecākie speciālisti rada vai izpilda literārus, dramatiskus un citus mākslas darbus, veic zinātniskās pētniecības darbus, pilnveido un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes, izmanto savas zināšanas filoloģijas jomā.

435. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "264 Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

435.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

435.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

435.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

435.4. izglītība: augstākā izglītība.

436. Mazās grupas "264 Rakstnieki, žurnālisti un lingvisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

436.1. atsevišķā grupa "2641 Rakstnieki un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti";

436.2. atsevišķā grupa "2642 Žurnālisti";

436.3. atsevišķā grupa "2643 Tulkotāji, tulki un citi lingvisti".

2.26.1. Atsevišķās grupas
"2641 Rakstnieki un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

437. Šie vecākie speciālisti rada literārus darbus publicēšanai vai dramatiskiem uzvedumiem, vērtē literārus, citus mākslas darbus un mākslas izstrādājumus.

438. Atsevišķajā grupā "2641 Rakstnieki un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– iecerēt un radīt literārus darbus publicēšanai vai dramatiskiem uzvedumiem; veidot scenārijus un iestudēt programmas teātrī, kino, radio vai televīzijā; recenzēt literārus, muzikālus un citus mākslas darbus, aktieru darbu; izveidot audiovizuāla darba vai pasākuma scenāriju; kopīgi ar režisoru, redaktoru, audiovizuāla ieraksta, tiešraides vai pasākuma dalībniekiem atbilstoši radošajai koncepcijai piedāvāt optimālo saturisko risinājumu.

439. Atsevišķās grupas "2641 Rakstnieki un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti" profesijas:

439.1. AUTORS – profesijas kods "2641 01";

439.2. BIOGRĀFS – profesijas kods "2641 02";

439.3. DRAMATURGS – profesijas kods "2641 03";

439.4. DZEJNIEKS – profesijas kods "2641 04";

439.5. ESEJISTS – profesijas kods "2641 05";

439.6. FEĻETONISTS – profesijas kods "2641 06";

439.7. KRITIĶIS – profesijas kods "2641 07";

439.8. LIRIĶIS – profesijas kods "2641 08";

439.9. RAKSTNIEKS – profesijas kods "2641 09";

439.10. SCENĀRISTS – profesijas kods "2641 10".

2.26.2. Atsevišķās grupas
"2642 Žurnālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

440. Šie vecākie speciālisti raksta, rediģē ziņas, stāstus un komentārus, literāri rediģē dažādus runātus un rakstītus tekstus, sagatavo tekstus publicēšanai.

441. Atsevišķajā grupā "2642 Žurnālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– intervēt politiskos un citus sabiedriskos darbiniekus preses konferencēs un citos pasākumos, gatavot individuālās intervijas raidīšanai radio vai televīzijā; radīt, atlasīt, labot, rediģēt rakstus iespiešanai periodikā; novērtēt un rediģēt grāmatu, brošūru rokrakstus vai vadīt materiālu rediģēšanu; novērtēt un rediģēt iespieddarbu – grāmatu, brošūru, prospektu, bukletu – manuskriptus, normatīvo aktu projektus u.c. informatīvos materiālus vai vadīt materiālu rediģēšanu; veidot attiecīgā izstrādājuma vai pakalpojuma reklāmu; atlasīt, gatavot publicēšanai presē, radio, televīzijā vai citos plašsaziņas līdzekļos reklāmas materiālus par uzņēmumu, gatavot publicēšanai presē normatīvos aktus un citus informatīvos materiālus; gatavot brošūras, ziņas un citus speciālos izdevumus; vākt, apstrādāt, analizēt un radio/ televīzijā mutiski pasniegt aktuālu informāciju dažādos žurnālistikas žanros un formātos gan tiešajā ēterā, gan veidojot raidījumus ierakstā; rediģēt ziņas, komentārus un citu informāciju, sagatavojot tekstus lasīšanai ēterā; publiski intervēt personas radio/ televīzijā; pieteikt cilvēkus, kurus intervē radio/ televīzijā un citur.

442. Atsevišķās grupas "2642 Žurnālisti" profesijas:

442.1. ŽURNĀLISTS – profesijas kods "2642 01";

442.2. KOMENTĒTĀJS – profesijas kods "2642 02";

442.3. KOREKTORS – profesijas kods "2642 03";

442.4. KORESPONDENTS – profesijas kods "2642 04";

442.5. REDAKTORS – profesijas kods "2642 05";

442.6. Galvenais REDAKTORS – profesijas kods "2642 06";

442.7. REPORTIERIS – profesijas kods "2642 07";

442.8. Literārais REDAKTORS – profesijas kods "2642 08";

442.9. Televīzijas/ radio raidījuma VADĪTĀJS – profesijas kods "2642 09".

2.26.3. Atsevišķās grupas
"2643 Tulkotāji, tulki un citi lingvisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

443. Šie vecākie speciālisti pēta valodas izcelšanos, attīstību un struktūru, kā arī veic mutiskus un rakstiskus tulkojumus no vienas valodas otrā.

444. Atsevišķajā grupā "2643 Tulkotāji, tulki un citi lingvisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt seno un mūsdienu valodu sakarus, dialektu un izlokšņu attiecības un vēsturi; skaidrot vārdu, to gramatisko un leksisko formu cilmi un attīstību; izstrādāt valodas klasifikācijas, gramatikas, vārdnīcu un līdzīga materiāla sistēmas un konsultēt šajos jautājumos; rakstiski tulkot no vienas valodas otrā, nodrošināt juridisku, tehnisku un zinātnisku oriģinālu satura kvalitatīvu atveidi; tulkot dažāda tipa tekstus atbilstoši izvirzītajām prasībām un teksta lietojuma īpatnībām; orientēties tulkojamo dokumentu nozarē un izmantot nozarē lietoto terminoloģiju; rediģēt paša un citu tulkotos tekstus; attīstīt skaitļotāju izmantošanas metodiku, lai pilnveidotu tulkošanas kvalitāti un produktivitāti; mutiski tulkot no vienas valodas otrā, sevišķi sanāksmēs, sēdēs un līdzīgos pasākumos; sniegt pakalpojumus starptautiskās konferencēs, vietējo organizāciju organizētajās sēdēs un pasākumos ar ārzemju pārstāvju piedalīšanos; piedalīties uzņēmuma reprezentācijā, tulkot sarunas, lietišķos un cita veida rakstiskos tekstus, privātas un darījuma vēstules; organizēt darījuma braucienus un piedalīties tajos; kārtot lietvedību svešvalodās; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus.

445. Atsevišķās grupas "2643 Tulkotāji, tulki un citi lingvisti" profesijas:

445.1. ETIMOLOGS – profesijas kods "2643 01";

445.2. GRAFOLOGS – profesijas kods "2643 02";

445.3. TULKS – profesijas kods "2643 03";

445.4. LEKSIKOGRĀFS – profesijas kods "2643 04";

445.5. LINGVISTS – profesijas kods "2643 05";

445.6. MORFOLOGS – profesijas kods "2643 06";

445.7. FILOLOGS – profesijas kods "2643 07";

445.8. SEMANTIĶIS – profesijas kods "2643 08";

445.9. FONOLOGS – profesijas kods "2643 09";

445.10. TULKOTĀJS – profesijas kods "2643 10";

445.11. Tiesas TULKS – profesijas kods "2643 11";

445.12. Zīmju valodas TULKS – profesijas kods "2643 12";

445.13. TERMINOLOGS – profesijas kods "2643 13";

445.14. TULKS REFERENTS – profesijas kods "2643 14".

2.27. Mazās grupas
"265 Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

446. Šie vecākie speciālisti rada vai izpilda literārus, dramatiskus, muzikālus un citus mākslas darbus vai skaņdarbus, restaurē mākslas darbus, izklaidē publiku, iestudējot uzvedumus uz skatuves, ielās, stadionos u.c.

447. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "265 Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki" atbilstošās atsevišķajās grupās:

447.1. zina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, ar to saistītos normatīvos materiālus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

447.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

447.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

447.4. izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējā izglītība.

448. Mazās grupas "265 Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

448.1. atsevišķā grupa "2651 Vizuālo mākslu mākslinieki";

448.2. atsevišķā grupa "2652 Mūziķi, dziedātāji, komponisti un muzikologi";

448.3. atsevišķā grupa "2653 Dejotāji un horeogrāfi";

448.4. atsevišķā grupa "2654 Kino, teātru un tiem radniecīgu jomu režisori un producenti";

448.5. atsevišķā grupa "2655 Aktieri";

448.6. atsevišķā grupa "2656 Radio, televīzijas un citu mediju diktori";

448.7. atsevišķā grupa "2659 Citur neklasificēti radošo un izpildītājmākslu jomas mākslinieki".

2.27.1. Atsevišķās grupas
"2651 Vizuālo mākslu mākslinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

449. Šie vecākie speciālisti rada oriģinālus, individuāli vai atsevišķos gadījumos arī vairāku autoru kopīgi radītus glezniecības, tēlniecības un grafikas darbus, grāmatu ilustrācijas, lietišķās mākslas priekšmetus, vides objektus, funkcionāli un konstruktīvi pamatotus, estētiski augstvērtīgus interjera elementus un interjera ansambļus, īsteno māksliniecisku ideju, izmantojot datortehnoloģijas un citas mūsdienu tehnoloģijas, veido videomākslas darbus, videoinstalācijas un rīko mākslinieciskas akcijas, atjauno agrāk radītus mākslas darbus, vēstures un kultūras pieminekļus, piešķirot tiem sākotnējo veidu.

450. Atsevišķajā grupā "2651 Vizuālo mākslu mākslinieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veicināt tēlotājas mākslas un lietišķās mākslas, kā arī citu vizuālās mākslas veidu profesionāli augstvērtīgu attīstību; radīt tēlainas vai abstraktas trīsdimensiju vai reljefas formas objektus, izmantojot koku, akmeni, metālu vai citu materiālu; radīt tēlainus vai abstraktus zīmējumus un gleznas jebkurā tehnikā; radīt zīmējumus vai gravīras metālā, kokā vai citos materiālos; radīt cilvēkus un notikumus attēlojošu multiplikāciju; radīt zīmējumus un ilustrācijas grāmatām, žurnāliem, reklāmai un citiem nolūkiem; restaurēt mākslas priekšmetus, vēstures un kultūras pieminekļus; radīt miniatūras; veikt iekštelpu funkcionālās shēmas un pilna apjoma interjera projektu, kā arī interjera stila piedāvājumu izstrādi, telpisku objektu projektēšanu, projekta izpildes organizēšanu un autoruzraudzību; izstrādāt projektējamā objekta vizualizāciju digitālā formātā; izstrādāt, apstrādāt, stilizēt un radikāli mainīt grafisko attēlu un telpisko objektu (poligrāfijā, modelēšanā un reklāmā), un kustīgo attēlu (video, animācija) ar datora palīdzību, kā arī sagatavot tehnoloģiski pamatotu projekta īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju; noteikt restaurējamā objekta defektu rašanās iemeslus un to novēršanas paņēmienus un metodes; novērtēt un dokumentēt objekta stāvokli; veikt objekta profilaktisko nostiprināšanu, konservāciju, dezinfekciju un tīrīšanu; izgatavot darba objekta uzmērījumu, zīmējumu un dokumentālo foto; restaurēt mākslas priekšmetus, vēstures un kultūras pieminekļus, piešķirot tiem sākotnējo veidu; konsekventi ievērot profesionālās ētikas normas un atbildēt par objekta autentiskuma saglabāšanu; izprast un ievērot objektu dokumentālo dabu – neatkarīgi no tā, vai tie būtu augsti mākslinieciski izstrādājumi vai vienkārši sadzīves priekšmeti; sagatavot restaurācijas darbu programmu un nodrošināt tās īstenošanu; apzināt, organizēt un vadīt atsevišķu darbu veidu un apjomu izpildītājus.

451. Atsevišķās grupas "2651 Vizuālo mākslu mākslinieki" profesijas:

451.1. BrīvMĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651 01";

451.2. GLEZNOTĀJS – profesijas kods "2651 02";

451.3. GRAFIĶIS – profesijas kods "2651 03";

451.4. KARIKATŪRISTS – profesijas kods "2651 04";

451.5. MĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651 05";

451.6. Galvenais MĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651 06";

451.7. MULTIPLIKATORS – profesijas kods "2651 07";

451.8. RESTAURĒTĀJS – profesijas kods "2651 08";

451.9. TĒLNIEKS (SKULPTORS) – profesijas kods "2651 09";

451.10. Mākslinieciskais VADĪTĀJS – profesijas kods "2651 10";

451.11. Teātra apavu MODELĒTĀJS – profesijas kods "2651 11";

451.12. Teātra kostīmu MODELĒTĀJS – profesijas kods "2651 12";

451.13. MĀKSLINIEKS INSCENĒTĀJS – profesijas kods "2651 13";

451.14. MODELĒTĀJS – profesijas kods "2651 14";

451.15. Ādas apdares MĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651 15";

451.16. Dzintara apstrādes MĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651 16";

451.17. Kinofilmu MĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651 17";

451.18. KokTĒLNIEKS – profesijas kods "2651 18";

451.19. INSTALATORS – profesijas kods "2651 19";

451.20. JuvelierMĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651 21";

451.21. Mākslas KERAMIĶIS – profesijas kods "2651 22";

451.22. Porcelāna APGLEZNOTĀJS – profesijas kods "2651 23";

451.23. MetālMĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651 24";

451.24. PLAKĀTISTS – profesijas kods "2651 25";

451.25. SCENOGRĀFS – profesijas kods "2651 26";

451.26. Stikla apstrādes MĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651 27";

451.27. TekstilMĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651 28";

451.28. VideoMĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651 29";

451.29. Vides MĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651 30";

451.30. VITRĀŽISTS – profesijas kods "2651 31";

451.31. Teātra kostīmu MĀKSLINIEKS – profesijas kods "2651 32";

451.32. Vecākais mākslas pasākumu ORGANIZATORS – profesijas kods "2651 33";

451.33. RESTAURATORS – profesijas kods "2651 34";

451.34. Monumentālo gleznu RESTAURATORS – profesijas kods "2651 35";

451.35. Stājgleznu RESTAURATORS – profesijas kods "2651 36";

451.36. Monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu RESTAURATORS – profesijas kods "2651 37";

451.37. Grafikas RESTAURATORS – profesijas kods "2651 38";

451.38. Rokrakstu, dokumentu, grāmatu RESTAURATORS – profesijas kods "2651 39";

451.39. Mēbeļu, kokgriezuma RESTAURATORS – profesijas kods "2651 40";

451.40. Keramikas, stikla izstrādājumu RESTAURATORS – profesijas kods "2651 41";

451.41. Tekstiliju RESTAURATORS – profesijas kods "2651 42";

451.42. Ādas, pergamenta izstrādājumu RESTAURATORS – profesijas kods "2651 43";

451.43. Metāla izstrādājumu RESTAURATORS – profesijas kods "2651 44";

451.44. Foto un kino materiālu RESTAURATORS – profesijas kods "2651 45";

451.45. Arheoloģiskā materiāla RESTAURATORS – profesijas kods "2651 46".

2.27.2. Atsevišķās grupas
"2652 Mūziķi, dziedātāji, komponisti un muzikologi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

452. Šie vecākie speciālisti analizē, komponē vai aranžē muzikāli dramatiskus darbus vai skaņdarbus, raksta recenzijas, diriģē vai izpilda skaņdarbus vai muzikāli dramatiskus darbus, organizē un vada orķestra, kora, ansambļa un citu kolektīvu darbu, spēlē mūzikas instrumentus, dzied muzikālos pasākumos vai koncertos, uzstājas koncertzālēs, klubos, brīvdabas estrādēs un tamlīdzīgās vietās.

453. Atsevišķajā grupā "2652 Mūziķi, dziedātāji, komponisti un muzikologi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– analizēt, izdomāt un komponēt dažādu stilu, žanru un formu skaņdarbus, muzikāli dramatiskus un multimediālus darbus, lietojot klasiskās un mūsdienu kompozīcijas tehnikas; rakstīt recenzijas; adaptēt vai instrumentēt un aranžēt mūziku attiecīgajām instrumentu grupām, orķestriem, instrumentiem, vokālajiem kolektīviem (koriem, ansambļiem); veikt skaņdarba pārlikumus; spēlēt vienu vai vairākus mūzikas instrumentus; patstāvīgi iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes instrumentālos skaņdarbus – solo, ansamblī, orķestrī, instrumenta vai orķestra pavadījumā; ar kori vai orķestri, solistiem vai cita sastāva muzicējošo vienību iestudēt dažādu laikmetu, stilu, žanru un formu, tai skaitā augstākās sarežģītības pakāpes, skaņdarbus un vadīt skaņdarba atskaņojumu; novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni; veidot skaņdarba interpretāciju; atlasīt un izvērtēt muzicējošās vienības māksliniecisko repertuāru; sastādīt koncertu programmas; īstenot muzikālus projektus; dziedāt solo vai vokālajos kolektīvos; piedalīties vokālās mākslas attīstības procesos; pārvaldīt dažādu laikmetu vokālās mūzikas stilus, dziedāšanas tehnikas; patstāvīgi, diriģenta vai režisora vadībā vai kopā ar citiem mūziķiem iestudēt un publiski atskaņot dažādas sarežģītības pakāpes vokālos, vokāli instrumentālos un vokāli simfoniskos darbus; novērtēt dziedājuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, skaņdarba interpretāciju; izvērtēt sasniegumus un izdarīt korekcijas; atlasīt vokālā žanra spilgtāko māksliniecisko repertuāru un sastādīt koncertprogrammas; organizēt un vadīt orķestra, kora, ansambļa un citu muzikālu kolektīvu darbu; pētīt un izskaidrot mūzikas attīstības procesus, mūzikas attīstības likumsakarības; savākt un analizēt muzikoloģijas jomas nepieciešamos datus; izdarīt slēdzienus, kas ietver mūzikas sociālo, zinātnisko vai ētisko aspektu atspoguļojumu; sniegt informāciju, idejas un risinājumus gan speciālistu, gan nespeciālistu auditorijā; analizēt un izvērtēt dažādu laikmetu un stilu skaņdarbus; vadīt koncertlekcijas; spēlēt vismaz vienu mūzikas instrumentu; lasīt lekcijas; sastādīt koncertprogrammas; sniegt informāciju par mūzikas dzīves notikumiem; novērtēt atskaņojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, skaņdarba interpretāciju; veicināt latviešu mūzikas iekļaušanos pasaules kultūras apritē; rūpēties par Latvijas mūzikas kultūras mantojuma saglabāšanu; pielietot masu mediju mūsdienīgos tehniskos līdzekļus, kas nepieciešami muzikologa pamatuzdevumu veikšanai; vadīt folkloras kopas nodarbības; veicināt folkloras kopu kolektīvu profesionālo izaugsmi, nodrošinot attiecīgās folkloras kopas novirzienam atbilstošu, repertuāru; organizēt un nodrošināt folkloras kopu dalību pasākumos, konkursos, skatēs un festivālos; veicinot folkloras kopu izaugsmi, piesaistīt jaunus folkloras kopu dalībniekus; veikt darbu tautasdziesmu atlasīšanai folkloras krātuvēs; veikt novada dziesmu pūra izzināšanu un pētīt reģiona tradīcijas; izpildīt skaņdarbus vai muzikāli dramatiskus darbus koncertos, muzikālos uzvedumos vai citos pasākumos; īstenot mūzikas, kultūras un izglītības nozares projektus; vākt, apkopot un sistematizēt informāciju muzikālu darbu datubāzēm; palīdzēt sastādīt bibliotēku, mūzikas fondu un izdevniecību krājumus; sadarboties ar plašsaziņas līdzekļiem; patstāvīgi īstenot ieceres, pētot un analizējot mūzikas kultūrā nozīmīgu personību daiļradi un darbību, kā arī dažādu laikmetu, stilu un žanru mūzikas kultūrvēsturisko nozīmi; vadīt citus darbiniekus.

454. Atsevišķās grupas "2652 Mūziķi, dziedātāji, komponisti un muzikologi" profesijas:

454.1. DIRIĢENTS – profesijas kods "2652 01";

454.2. Galvenais DIRIĢENTS – profesijas kods "2652 02";

454.3. Orķestra KONCERTMEISTARS – profesijas kods "2652 03";

454.4. MUZIKOLOGS – profesijas kods "2652 04";

454.5. Instrumentu MŪZIĶIS – profesijas kods "2652 05";

454.6. Pūšaminstrumentu MŪZIĶIS – profesijas kods "2652 06";

454.7. Sitaminstrumentu MŪZIĶIS – profesijas kods "2652 07";

454.8. Stīginstrumentu MŪZIĶIS – profesijas kods "2652 08";

454.9. Taustiņinstrumentu MŪZIĶIS – profesijas kods "2652 09";

454.10. SOLISTS – profesijas kods "2652 10";

454.11. Operas VOKĀLISTS – profesijas kods "2652 11";

454.12. Galvenais KORMEISTARS – profesijas kods "2652 12";

454.13. KOMPONISTS – profesijas kods "2652 13";

454.14. Vecākais mūzikas pasākumu organizators – profesijas kods "2652 14";

454.15. Kora DZIEDĀTĀJS – profesijas kods "2652 15";

454.16. Orķestra VADĪTĀJS – profesijas kods "2652 16";

454.17. Orķestra DIRIĢENTS – profesijas kods "2652 17";

454.18. Ansambļa VADĪTĀJS – profesijas kods "2652 18";

454.19. MŪZIĶIS – profesijas kods "2652 19";

454.20. DZIEDĀTĀJS – profesijas kods "2652 20";

454.21. KORMEISTARS – profesijas kods "2652 21";

454.22. Operas trupas VADĪTĀJS – profesijas kods "2652 22";

454.23. Baznīcas mūzikas dzīves ORGANIZATORS – profesijas kods "2652 23";

454.24. Kora DIRIĢENTS – profesijas kods "2652 24";

454.25. KONCERTMEISTARS – profesijas kods "2652 25";

454.26. VOKĀLISTS – profesijas kods "2652 26";

454.27. Folkloras kopas VADĪTĀJS – profesijas kods "2652 27";

454.28. Mūzikas teorijas SPECIĀLISTS – profesijas kods "2652 28";

454.29. Orķestra MŪZIĶIS – profesijas kods "2652 29".

2.27.3. Atsevišķās grupas
"2653 Dejotāji un horeogrāfi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

455. Šie vecākie speciālisti iecer un rada dejas vai dejo, organizē un vada deju kolektīva darbu, dejo muzikālos pasākumos, ielās, klubos, cirkā un tamlīdzīgās vietās.

456. Atsevišķajā grupā "2653 Dejotāji un horeogrāfi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– iecerēt un radīt dejas, kas ar attiecīgiem soļiem, kustībām atspoguļo vēsturi, tēmu, ideju, garastāvokli; izpildīt dejas solo, divatā ar partneri vai deju kolektīvā; organizēt un vadīt deju kolektīva darbu; veikt horeogrāfa, deju kolektīva vadītāja, repetitora darbu, kā arī dejot teātros, aktiermākslas grupās un kolektīvos, kuri savā darbībā izmanto horeogrāfiju, īstenot kultūrizglītības konkrētos projektus; dejot solo vai divatā ar partneri, vai arī deju grupās klubos, estrādē; izdomāt un radīt horeogrāfijas iestudējumus; ar horeogrāfijas mākslas izteiksmes līdzekļu palīdzību paust idejas un realizēt radošus projektus; piedalīties horeogrāfijas mākslas attīstības procesos; pārzināt un orientēties izvēlētajā dejas mākslas žanrā, to izkopt un pilnveidot; orientēties dejas mākslas stilu un žanru daudzveidībā; apgūt teorētiskās zināšanas un iegūt praktiskās iemaņas dejas tehnikās; vadīt citus darbiniekus.

457. Atsevišķās grupas "2653 Dejotāji un horeogrāfi" profesijas:

457.1. Baleta SOLISTS – profesijas kods "2653 01";

457.2. DEJOTĀJS – profesijas kods "2653 02";

457.3. HOREOGRĀFS – profesijas kods "2653 03";

457.4. BaletDEJOTĀJS – profesijas kods "2653 04";

457.5. Baleta REPETITORS – profesijas kods "2653 05";

457.6. BALETMEISTARS – profesijas kods "2653 06";

457.7. Baleta režisors – profesijas kods "2653 07";

457.8. Deju kolektīvu, kopu un naktsklubu DEJOTĀJS – profesijas kods "2653 08";

457.9. Baleta trupas VADĪTĀJS – profesijas kods "2653 09";

457.10. Deju kopu VADĪTĀJS – profesijas kods "2653 10";

457.11. Deju ansambļa VADĪTĀJS – profesijas kods "2653 11";

457.12. Deju kolektīva VADĪTĀJS – profesijas kods "2653 12";

457.13. Deju kolektīva REPETITORS – profesijas kods "2653  13".

2.27.4. Atsevišķās grupas
"2654 Kino, teātru un tiem radniecīgu jomu režisori un producenti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

458. Šie vecākie speciālisti vada filmēšanu, televīzijas, radio vai skatuves uzvedumus.

459. Atsevišķajā grupā "2654 Kino, teātru un tiem radniecīgu jomu režisori un producenti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pētīt scenāriju, lai pamatoti raksturotu aktieru māksliniecisko pārvēršanos, skaidrotu aktiera tēlošanas, kā arī visa dramatiskā uzveduma veidošanas metodes darbam teātrī, televīzijā, radio vai kino, pieņemt galīgo lēmumu par aktieru izvēli, kostīmiem, skaņas un gaismas efektiem u.c.; piedalīties audiovizuālo darbu veidošanā, sadarbībā ar scenāristu vai žurnālistu izstrādājot audiovizuālā darba radošo koncepciju, un darboties radošajā komandā kopīgi ar operatoru, redaktoru, mākslinieku, skaņu režisoru, stilistu, grimētāju, apgaismotāju un citiem tehniskajiem darbiniekiem, kā arī ieraksta vai tiešraides dalībniekiem, veidojot audiovizuālo darbu; atbilstoši radošajai koncepcijai realizēt optimālu audiovizuālā darba risinājumu; veikt kvalitatīvu uzņemšanas objekta fiksāciju un sadarbībā ar videoinženieri veikt videomateriāla pēcapstrādi un montāžu; lietotāja līmenī pārzināt video režijas daudzkameru komutācijas pulti, dažādu videoefektu pielietošanas tehniku, kadra kompozīcijas veidošanu, dramaturģijas pamatprincipus, inscenējuma veidošanu, darbu ar aktieriem, dažādu žanru video estētiku, dažādus audiovizuālo darbu formātus, videomontāžas principus, dokumentālā un mākslinieciskā tēla vizuālo veidošanu; izstrādāt sadarbībā ar raidījuma scenārija autoru, raidījuma vadītāju raidījuma koncepciju, nodrošinot tā satura atbilstību augstam žurnālistikas standartam saskaņā ar vispārpieņemtajiem plašsaziņas līdzekļu darbības principiem – neatkarība, objektivitāte, viedokļu daudzveidība; plānot raidījuma realizēšanas un attīstības posmus, veikt raidījuma darbu, termiņu, resursu plānošanu, koordinēšanu un kontroli; plānot raidījuma veidotāju komandas darba apspriedes; atbilstoši raidījuma koncepcijai realizēt optimālu raidījuma risinājumu; sekot raidījuma plānu izpildei, analizēt rezultātus, izstrādāt priekšlikumus, veikt korekcijas esošajos plānos, sagatavot raidījuma atskaites; vadīt raidījuma dokumentēšanu, koordinēt interaktivitāti ar klausītājiem par raidījuma formātu un tajā aplūkotajām tēmām; vadīt citus darbiniekus.

460. Atsevišķās grupas "2654 Kino, teātru un tiem radniecīgu jomu režisori un producenti" profesijas:

460.1. Kinofilmas DIREKTORS – profesijas kods "2654 01";

460.2. Radiouzveduma DIREKTORS – profesijas kods "2654 02";

460.3. Izrādes DIREKTORS – profesijas kods "2654 03";

460.4. Televīzijas uzveduma DIREKTORS – profesijas kods "2654 04";

460.5. Izrādes REŽISORS – profesijas kods "2654 05";

460.6. Kinofilmas REŽISORS – profesijas kods "2654 06";

460.7. Skaņu REŽISORS – profesijas kods "2654 07";

460.8. Kustību REŽISORS – profesijas kods "2654 08";

460.9. REŽISORA ASISTENTS – profesijas kods "2654 09";

460.10. Dramatisko kopu VADĪTĀJS – profesijas kods "2654 10";

460.11. Amatierteātra kolektīva VADĪTĀJS – profesijas kods "2654 11";

460.12. Televīzijas REŽISORS – profesijas kods "2654 12";

460.13. Televīzijas un kino PRODUCENTS – profesijas kods "2654 13";

460.14. Televīzijas/ radio raidījuma PRODUCENTS – profesijas kods "2654 14";

460.15. Gaismu REŽISORS – profesijas kods "2654 15".

2.27.5. Atsevišķās grupas
"2655 Aktieri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

461. Šie vecākie speciālisti atveido lomas.

462. Atsevišķajā grupā "2655 Aktieri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– lasīt dzejoļus vai replikas, tēlot lomu dramatiskajos uzvedumos teātrī, televīzijā, radio vai filmās; stāstīt stāstus vai lasīt literārus darbus; piedalīties izrāžu, koncertu un citu skatuves mākslas veidu iestudēšanā un izrādīšanā; sadarbībā ar citiem speciālistiem (režisoriem, horeogrāfiem, aktieriem,) izstrādāt un atveidot lomu masu skatos dramatiskajos vai horeogrāfiskajos uzvedumos teātrī, televīzijā, radio, ielas performancēs vai filmās ar estētiskās un mākslinieciskās vērtības pamatpazīmēm.

463. Atsevišķās grupas "2655 Aktieri" profesijas:

463.1. AKTIERIS (piektā līmeņa kvalifikācija) – profesijas kods "2655 01";

463.2. Leļļu teātra AKTIERIS – profesijas kods "2655 02";

463.3. AKTIERIS (trešā līmeņa kvalifikācija) – profesijas kods "2655 03";

463.4. AKTRISE TRAVESTIJA – profesijas kods "2655 04".

2.27.6. Atsevišķās grupas
"2656 Radio, televīzijas un citu mediju diktori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

464. Šie vecākie speciālisti lasa ziņas vai citus ziņojumus radio, televīzijā, teātrī un citās vietās.

465. Atsevišķajā grupā "2656 Radio, televīzijas un citu mediju diktori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– lasīt jaunākos un citus ziņojumus radio un televīzijā; pieteikt aktierus vai cilvēkus, kurus intervē radio, televīzijā, teātros, klubos un citās vietās; publiski intervēt personas radio, televīzijā.

466. Atsevišķās grupas "2656 Radio, televīzijas un citu mediju diktori" profesijas:

466.1. Televīzijas DIKTORS – profesijas kods "2656 01";

466.2. Radio DIKTORS – profesijas kods "2656 02";

466.3. DISKŽOKEJS – profesijas kods "2656 03";

466.4. Radio un televīzijas KOMENTĒTĀJS – profesijas kods "2656 04";

466.5. KONFERANSJĒ – profesijas kods "2656 05";

466.6. Radio un televīzijas INTERVĒTĀJS – profesijas kods "2656 06";

466.7. SUFLIERIS – profesijas kods "2656 07".

2.27.7. Atsevišķās grupas
"2659 Citur neklasificēti radošo un izpildītājmākslu jomas mākslinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

467. Šie vecākie speciālisti izklaidē publiku cirkos un citās vietās, izpildot dažādus priekšnesumus.

468. Atsevišķajā grupā "2659 Citur neklasificēti radošo un izpildītājmākslu jomas mākslinieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izpildīt izklaidējošus trikus un stāstīt uzjautrinošus atgadījumus; demonstrēt trikus, roku veiklību, hipnozes mākslu; izpildīt sarežģītus akrobātiskus, vingrošanas un žonglēšanas trikus; dresēt dzīvniekus un piedalīties ar tiem priekšnesumos.

469. Atsevišķās grupas "2659 Citur neklasificēti radošo un izpildītājmākslu jomas mākslinieki" profesijas:

469.1. Cirka AKROBĀTS – profesijas kods "2659 01";

469.2. Cirka izrādes VADĪTĀJS – profesijas kods "2659 02";

469.3. Striptīza MĀKSLINIEKS – profesijas kods "2659 03";

469.4. KLAUNS – profesijas kods "2659 04";

469.5. KOMIĶIS – profesijas kods "2659 05";

469.6. HIPNOTIZĒTĀJS – profesijas kods "2659 06";

469.7. ILUZIONISTS (burvju mākslinieks) – profesijas kods "2659 07";

469.8. IMITĒTĀJS – profesijas kods "2659 08";

469.9. ŽONGLIERIS – profesijas kods "2659 09";

469.10. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

469.11. Triku MEISTARS – profesijas kods "2659 11";

469.12. Leļļu MEISTARS – profesijas kods "2659 12";

469.13. DRESĒTĀJS – profesijas kods "2659 13";

469.14. VēderRUNĀTĀJS – profesijas kods "2659 14";

469.15. Cirka VINGROTĀJS – profesijas kods "2659 15";

469.16. Cirka ATLĒTS – profesijas kods "2659 16";

469.17. EKVILIBRISTS – profesijas kods "2659 17";

469.18. FAĶĪRS – profesijas kods "2659 18".

3. Trešās pamatgrupas
"3 Speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

470. Šie speciālisti veic pēc satura līdzīgas tehniskās funkcijas, kas saistītas ar zinātnisko, sociālo, valstisko, komerciālo vai māksliniecisko koncepciju, principu, likumu un metožu sagatavošanu un lietošanu, kā arī vada attiecīga līmeņa mācības. Speciālisti strādā vadītāju vai vecāko speciālistu vadībā, atsevišķos gadījumos viņi var būt vadītāji.

471. Pamatgrupas "3 Speciālisti" profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt tehnisko darbību, kas attiecas uz koncepciju un pētīšanas metožu sagatavošanu un lietošanu dabas, medicīnas, lauksaimniecības un sabiedrisko zinātņu jomās, kā arī inženierzinātnēs un humanitārajās zinātnēs; veikt dažādu tehnisko darbību tirdzniecības, finanšu, pārvaldes jomā, lai panāktu dažu valsts likumu un lēmumu iedarbīgu izmantošanu; darboties ar mākslu un sportu saistītā sociālajā jomā; īstenot dažas reliģiskās darbības funkcijas.

472. Pamatgrupas "3 Speciālisti" profesijas klasificētas šādās apakšgrupās:

472.1. apakšgrupa "31 Zinātnes un inženierzinātņu speciālisti";

472.2. apakšgrupa "32 Veselības aprūpes jomas speciālisti";

472.3. apakšgrupa "33 Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) speciālisti";

472.4. apakšgrupa "34 Juridisko, sociālo, kultūras lietu un tām radniecīgu lietu speciālisti";

472.5. apakšgrupa "35 Informācijas tehnoloģiju jomas speciālisti".

473. Apakšgrupas "31 Zinātnes un inženierzinātņu speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

473.1. mazā grupa "311 Fizikas un inženierzinātņu speciālisti";

473.2. mazā grupa "312 Ieguves, apstrādes rūpniecības un būvniecības uzraugi";

473.3. mazā grupa "313 Tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti";

473.4. mazā grupa "314 Dabas zinātņu un tām radniecīgu zinātņu speciālisti";

473.5. mazā grupa "315 Kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti".

474. Apakšgrupas "32 Veselības aprūpes jomas speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

474.1. mazā grupa "321 Medicīnas un farmācijas speciālisti";

474.2. mazā grupa "322 Medicīnas māsu speciālisti";

474.3. mazā grupa "323 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti";

474.4. mazā grupa "324 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti";

474.5. mazā grupa "325 Citi veselības aprūpes jomas speciālisti".

475. Apakšgrupas "33 Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

475.1. mazā grupa "331 Finanšu un matemātikas speciālisti";

475.2. mazā grupa "332 Tirdzniecības un iepirkumu aģenti un starpnieki";

475.3. mazā grupa "333 Komercpakalpojumu speciālisti";

475.4. mazā grupa "334 Administratīvie un specializētie sekretāri";

475.5. mazā grupa "335 Valsts varas īstenošanas speciālisti".

476. Apakšgrupas "34 Juridisko, sociālo un kultūras lietu un tām radniecīgu lietu speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

476.1. mazā grupa "341 Juridisko, sociālo un reliģijas lietu speciālisti";

476.2. mazā grupa "342 Sporta un fiziskās sagatavotības speciālisti";

476.3. mazā grupa "343 Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālisti".

477. Apakšgrupas "35 Informācijas tehnoloģiju speciālisti" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

477.1. mazā grupa "351 Informācijas tehnoloģiju darbības un lietotāju atbalsta speciālisti";

477.2. mazā grupa "352 Telekomunikāciju un radiosakaru iekārtu speciālisti".

3.1. Mazās grupas
"311 Fizikas un inženierzinātņu speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

478. Šie speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar zinātniskās pētniecības darbību vai ar praktisko koncepciju, principu un darba metožu lietošanu fizikas zinātnēs, kā arī inženierzinātnēs, tehniskās rasēšanas nozarēs.

479. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "311 Fizikas un inženierzinātņu speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

479.1. zina: pētāmās problēmas teorētiskos un praktiskos aspektus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos; ēku un inženierbūvju kadastrālās uzmērīšanas metodes, mērījumu veikšanā nodrošināmo precizitāti un kadastrālajai vērtēšanai nepieciešamos tehniskos datus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

479.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

479.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par ēku un inženierbūvju kvalitatīvu kadastrālo uzmērīšanu un tehniskā stāvokļa novērtēšanu; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

479.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

480. Mazās grupas "311 Fizikas un inženierzinātņu speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

480.1. atsevišķā grupa "3111 Ķīmijas un fizikas zinātņu speciālisti";

480.2. atsevišķā grupa "3112 Būvniecības speciālisti";

480.3. atsevišķā grupa "3113 Elektrotehnikas speciālisti";

480.4. atsevišķā grupa "3114 Elektronikas speciālisti";

480.5. atsevišķā grupa "3115 Inženiermehānikas speciālisti";

480.6. atsevišķā grupa "3116 Inženierķīmijas speciālisti";

480.7. atsevišķā grupa "3117 Ieguves rūpniecības un metalurģijas speciālisti";

480.8. atsevišķā grupa "3118 Rasētāji";

480.9. atsevišķā grupa "3119 Citur neklasificēti fizikas un inženierzinātņu speciālisti".

3.1.1. Atsevišķās grupas
"3111 Ķīmijas un fizikas zinātņu speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

481. Šie speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbiem ķīmijas, fizikas, ģeoloģijas, ģeofizikas, meteoroloģijas un astronomijas nozarē, kā arī ar šo pētniecības darbības rezultātu lietošanu rūpniecības, medicīnas un militārajās nozarēs.

482. Atsevišķajā grupā "3111 Ķīmijas un fizikas zinātņu speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vākt paraugus, gatavot materiālus un iekārtas eksperimentiem, veikt izmēģinājumus un pētījumus; piedalīties mēģinājumu un pētniecības darbu gatavošanā un īstenošanā; atbilstoši instrukcijām gatavot vispusīgus aprēķinus par materiāliem, to daudzumu, cenām, kā arī par darba patēriņu, kas nepieciešams projekta īstenošanai; lietot tehniskās iemaņas darba procesā; organizēt pētniecības iekārtu apkalpi un remontu; veikt ķīmisko sintēzi vai tās daļu, ķīmiskās un fizikāli ķīmiskās analīzes, izmantojot klasiskās un instrumentālās analīzes metodes atbilstoši standartu un tehniskās dokumentācijas prasībām vai vadošā speciālista norādēm.

483. Atsevišķās grupas "3111 Ķīmijas un fizikas zinātņu speciālisti" profesijas:

483.1. Astronomijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3111 01";

483.2. Fizikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3111 02";

483.3. Ģeofizikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3111 03";

483.4. Ģeoloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3111 04";

483.5. Ķīmijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3111 05";

483.6. Meteoroloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3111 06";

483.7. Okeanogrāfijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3111 07";

483.8. Ķīmijas un fizikas LABORANTS – profesijas kods "3111 08";

483.9. Metroloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3111 09";

483.10. Hidroloģijas tehniķis – profesijas kods "3111 10";

483.11. Hidrogrāfijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3111 11".

3.1.2. Atsevišķās grupas
"3112 Būvniecības speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

484. Šie speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu būvniecībā, kā arī ar civilo un rūpniecības ēku un tamlīdzīgu būvobjektu ūdens padeves, attīrīšanas iekārtu, tiltu, ceļu un lidostu projektēšanu, konstruēšanu, būvniecību, ekspluatāciju, aprūpi un remontu, veic būvju, tai skaitā ēku un inženierbūvju, kadastrālo uzmērīšanu, lai iegūtu datus par kadastrālās uzmērīšanas objektu, inspicē jaunas vai jau esošas dzīvojamās ēkas, rūpniecības objektus, iestādes, viesnīcas un citas celtnes un būves, lai nodrošinātu būvnormatīvu un būvniecības noteikumu, apstiprināto plānu, specifikāciju un standartu, pretugunsgrēka aizsardzības nolikumu un citu normatīvu ievērošanu, izlūko ugunsgrēku vietas, konstatē to cēloņus, sniedz ieteikumus.

485. Atsevišķajā grupā "3112 Būvniecības speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt grunts un būvmateriālu pārbaudi lauka vai laboratorijas apstākļos vai sniegt palīdzību šo darbu izpildē; sniegt tehnisko palīdzību celtņu un citu būvkonstrukciju vai būvlaukumu inspicēšanā vai inspicēšanas pārskatu gatavošanā; iepazīstināt arhitektus un celtniekus ar būvlaukumu, lai panāktu garantētu materiālu un darba standartu atbilstību; izstrādāt ceļamo objektu projektus, darba zīmējumus; lietot tehniskos būvniecības principus un praktiskās atziņas, risinot problēmas, kas rodas darba procesā; gatavot vispusīgus datus par projekta īstenošanai nepieciešamo materiālu un darba patēriņu un aprēķinus pēc spēkā esošajām instrukcijām; organizēt ietaišu aprūpi un remontu; veikt konkrētu ēku inženiertīklu montāžas darbu organizēšanu, pamatojoties uz projekta dokumentāciju, objekta realizācijas līguma nosacījumiem; organizēt ceļu būves konkrēta iecirkņa darbu īstenošanu, pamatojoties uz projekta dokumentāciju un ceļu būves darbu vadītāja norādījumiem; vadīt atsevišķu inženiertīklu montāžas darbu veidu un apjomu strādnieku posmus; vadīt ceļu būves strādnieku posmus atsevišķu darba apjomu veikšanai; izpildīt apdares darbus jaunbūvēs, remontējamās un rekonstruējamās ēkās; lasīt rasējumus, izplānot veicamā darba operācijas un darba vietu; izvēlēties instrumentus un aprīkojumu šo darbu veikšanai atbilstoši projektā paredzētajiem materiāliem un iekārtām; plānot to piegādi, novietojumu un glabāšanu būvobjektā; saskaņot savu darbu ar visu projekta īstenošanā iesaistīto dalībnieku darbu veikšanas kārtību un grafiku; veikt ģeodēziskos uzmērījumus un ģeodēzisko kontroli; rūpēties, lai darbi tiktu veikti atbilstoši būvprojekta, būvnormatīvu un standartu prasībām un izdevumi iekļautos apstiprinātās tāmes ietvaros; veikt nepieciešamos pasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba aizsardzībai objektā; izgatavot nepieciešamo izpilddokumentāciju; sagatavot un iesniegt vadībai nepieciešamās atskaites; veikt ēku un inženierbūvju kadastrālo uzmērīšanu un tehniskā stāvokļa novērtēšanu; sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem; sagatavot administratīvos aktus; konsultēt apmeklētājus; piedalīties priekšlikumu izstrādē industriālā mantojuma saglabāšanai un aizsardzībai; piedalīties iesniegto būvprojektu izvērtēšanā, saskaņošanā un akceptēšanā; piedalīties vienotas informatīvās bāzes izveidē par esošajām un projektējamām apakšzemes inženierkomunikācijām; konsultēt uzņēmumus, kas veic būvniecības un montāžas darbus, par likumu, normatīvu izpratni un ievērošanu būvniecībā, nodrošinot celtņu kvalitāti un drošību; inspicēt rūpniecības objektus, iestādes, viesnīcas, kinoteātrus un citas būves, lai noskaidrotu ugunsgrēka izcelšanās un tā likvidēšanas iespējas; konsultēt ugunsgrēka signalizācijas montāžas, ugunsdrošo materiālu un transportēšanas līdzekļu izvēlē; izlūkot ugunsgrēka vietas un noteikt ugunsgrēka cēloņus; izstrādāt rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam; izstrādāt ugunsdrošības instrukcijas saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, ražošanas iekārtu tehnoloģiskajām un ekspluatācijas instrukcijām, kā arī ņemot vērā ugunsgrēka riskus, ēku un būvju plānošanas un ugunsaizsardzības risinājumus, tehnoloģisko iekārtu un ražošanas iekārtu sprādzienbīstamību un ugunsbīstamību; veikt ugunsdrošības instruktāžu objektā (uzņēmumā) visiem darbiniekiem, kā arī personām, kas veic pagaidu darbus, atrodas ražošanas praksē vai apmācībā, dzīvo viesnīcās, viesu namos un pansionātos; organizēt konkrētu ikdienas darbu izpildi ceļu būvniecības jomā; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; vadīt ceļu uzturēšanas darbus konkrētu darba apjomu veikšanai pēc darbu vadītāja norādījumiem; organizēt uz tiltiem, satiksmes pārvadiem un gājēju tuneļos (mākslīgās būves) avārijas dienesta dežūru nodrošināšanu un remontdarbus (piemēram, asfaltbetona seguma remontu un frēzēšanu, bruģakmens ieklāšanu un iesēdumu remontu, profilēto metāla barjeru uzstādīšanu un remontu, triecienabsorbējošu sistēmu remontu, norobežojošā stiepļu žoga uzstādīšanu un remontu, metāla durvju izgatavošanu, uzstādīšanu un remontu, metāla un dzelzsbetona margu remontu, mākslīgo būvju konusu remontu un to nostiprināšanu, deformācijas šuvju remontu un izbūvi, kāpņu remontu, lietusūdens pieņēmēju restu, kolektoru un aku tīrīšanu, izbūvi un remontu, atbalsta sienu remontu, margu tīrīšanu, krāsošanu, uzstādīšanu un remontu, bērnu ratiņu nobrauktuvju izbūvi un remontu, nogāžu izskalojumu remontu, grīdas flīžu ieklāšanu un remontu); organizēt ceļu satiksmes negadījumu seku likvidācijas darbus; organizēt sniega izvešanu no mākslīgām būvēm, smilts un nogulšņu savākšanu no mākslīgām būvēm un ielām, zāles pļaušanas darbus, metināšanas darbus un atkritumu urnu uzstādīšanu; veikt iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju sistēmu, tai skaitā apkures, vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, aukstumiekārtu sistēmu (turpmāk – inženierkomunikācijas), izbūves, ekspluatācijas un remonta darbu organizēšanu un vadīšanu; noteikt atsevišķu inženierkomunikāciju montāžas darbu veidus un apjomu; izvēlēties materiālus, instrumentus un aprīkojumu inženierkomunikāciju montāžas darbu veikšanai atbilstoši būvprojektā paredzētajiem materiāliem un iekārtām, plānot to piegādi, novietojumu un uzglabāšanu būvobjektā; saskaņot savu darbu ar visiem projekta īstenošanā iesaistītajiem dalībniekiem, kopējiem darbu grafikiem; veikt betona un dzelzsbetona konstrukciju izgatavošanu (t.sk. izveidot pamatni, izgatavot veidņu konstrukcijas un stiegrojumu, ievietot būvizstrādājumus un detaļas, veikt konstrukciju betonēšanu, betona virsmas apstrādi, betona kopšanu cietēšanas laikā, konstrukciju atveidņošanu) ēku, autoceļu, dzelzceļu un hidrotehnisko būvju būvniecības darbos vai izgatavot betona būvizstrādājumus uzņēmuma ražotnē; atbilstoši tehniskajam uzdevumam organizēt sausās būves montāžas darbus, vadīt sausās būves montētāju darbu un veikt ārējo un iekšējo sienu apšuvuma, starpsienu konstrukciju, piekārto griestu, grīdas konstrukciju, logu, durvju un citu konstrukciju montāžu ar sausās būves tehnoloģijām, ievērojot un nodrošinot būvfizikālās un dizaina projekta prasības.

486. Atsevišķās grupas "3112 Būvniecības speciālisti" profesijas:

486.1. Būvniecības KALKULĒTĀJS – profesijas kods "3112 01";

486.2. Ēku būvTEHNIĶIS – profesijas kods "3112 02";

486.3. Mērniecības būvTEHNIĶIS – profesijas kods "3112 03";

486.4. Uzraudzības būvTEHNIĶIS – profesijas kods "3112 04";

486.5. Apūdeņošanas būvTEHNIĶIS – profesijas kods "3112 05";

486.6. Meliorācijas būvTEHNIĶIS – profesijas kods "3112 06";

486.7. Inženierkomunikāciju TEHNIĶIS – profesijas kods "3112 07";

486.8. Bagarēšanas būvTEHNIĶIS – profesijas kods "3112 08";

486.9. Konstrukciju būvTEHNIĶIS – profesijas kods "3112 09";

486.10. Hidroloģijas būvTEHNIĶIS – profesijas kods "3112 10";

486.11. Iekšējo iekārtu būvTEHNIĶIS – profesijas kods "3112 11";

486.12. Hidrotehnikas būvTEHNIĶIS – profesijas kods "3112 12";

486.13. Pazemes darbu būvTEHNIĶIS – profesijas kods "3112 13";

486.14. Arhitektūras tehniķis – profesijas kods "3112 14";

486.15. ĢeoTEHNIĶIS – profesijas kods "3112 15";

486.16. Ceļu būvTEHNIĶIS – profesijas kods "3112 16";

486.17. Apdares darbu TEHNIĶIS – profesijas kods "3112 17";

486.18. Būvju kadastrālās uzmērīšanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3112 18";

486.19. Industriālās apbūves SPECIĀLISTS – profesijas kods "3112 19";

486.20. Apbūves aizsardzības zonu SPECIĀLISTS – profesijas kods "3112 20";

486.21. Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais SPECIĀLISTS – profesijas kods "3112 21";

486.22. Ugunsdrošības INSPEKTORS – profesijas kods "3112 23";

486.23. Ugunsdrošības TEHNIĶIS – profesijas kods "3112 25";

486.24. Civilās aizsardzības TEHNIĶIS – profesijas kods "3112 26";

486.25. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības TEHNIĶIS – profesijas kods "3112 27";

486.26. Būvdarbu VADĪTĀJA PALĪGS – profesijas kods "3112 29";

486.27. Nomnieku KOORDINATORS – profesijas kods "3112 30";

486.28. Ceļu MEISTARS – profesijas kods "3112 31";

486.29. Ceļu MEISTARA PALĪGS – profesijas kods "3112 32";

486.30. Mākslīgo būvju MEISTARS – profesijas kods "3112 33";

486.31. Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3112 34";

486.32. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3112 35";

486.33. Aukstumiekārtu sistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3112 36";

486.34. Gāzes apgādes sistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3112 37";

486.35. Siltumapgādes un apkures sistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3112 38";

486.36. Betonēšanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3112 39";

486.37. Sausās būves TEHNIĶIS – profesijas kods "3112 40";

486.38. Būvdarbu projekta VADĪTĀJA PALĪGS – profesijas kods "3112 41";

486.39. Ugunsdrošības SPECIĀLISTS – profesijas kods "3112 42".

3.1.3. Atsevišķās grupas
"3113 Elektrotehnikas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

487. Šie speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu elektrotehnikas jomā, kā arī ar elektropievades ierīkošanu, ietaišu un sadales sistēmu projektēšanu, ražošanu, montāžu, ieviešanu, lietošanu, tehnisko apkopi un remontu.

488. Atsevišķā grupā "3113 Elektrotehnikas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sniegt palīdzību tehniskos darbos ar elektriskām ietaisēm vai to izmēģinājuma paraugu pētīšanā un pilnveidošanā; pēc spēkā esošajām instrukcijām gatavot elektriskās instalācijas rasējumus; pēc spēkā esošajām instrukcijām veikt vispusīgus aprēķinus par materiāliem un darba izdevumiem, kas nepieciešami elektrības sistēmu un ierīču izgatavošanai un ieviešanai; veikt tehniskās funkcijas elektrosistēmu un ierīču ražošanā, ieregulēšanā, tehniskajā apkopē, instalācijas lietošanā, uzraudzībā un remontā, lai garantētu drošu darbību, kā arī atbilstību spēkā esošajām instrukcijām un norādījumiem; izmantot elektronikas principus un praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas; veikt elektrisko iekārtu montāžu, apkalpošanu un remontu; organizēt un vadīt nepieciešamos mērījumus un elektroiekārtu regulēšanu; organizēt un vadīt iekšējo instalāciju, kabeļu līniju, gaisvada elektrolīniju un piekarkabeļu montāžu; izstrādāt elektroietaišu projektus; plānot, organizēt un veikt elektroietaišu projektēšanas, izbūves un ekspluatācijas (elektroietaišu darbspējas uzturēšanas un darbmūža pagarināšanas) darbus sadarbībā ar tiešo darba vadītāju; izsniegt rakšanas darbu atļaujas; iezīmēt planšetēs jaunas apgaismojuma kabeļu līnijas; izgatavot planšetu kopijas pazemes komunikāciju uzrādīšanai un to skiču iesniegšanai būvdarbu objektos; ja nepieciešams, veikt kontrolmērījumus kabeļu piesaistēm; konstruēt jaunas planšetes; veikt materiālu kopēšanas darbus, uzraudzīt aģentūras tehnisko arhīvu un materiālu izsniegšanas kārtību.

489. Atsevišķās grupas "3113 Elektrotehnikas speciālisti" profesijas:

489.1. Elektrības KALKULĒTĀJS – profesijas kods "3113 01";

489.2. ElektroTEHNIĶIS – profesijas kods "3113 02";

489.3. Elektroapgaismes TEHNIĶIS – profesijas kods "3113 03";

489.4. Elektrosprieguma sadales TEHNIĶIS – profesijas kods "3113 04";

489.5. Elektriskās vilces TEHNIĶIS – profesijas kods "3113 05";

489.6. Elektrosistēmas TEHNIĶIS – profesijas kods "3113 06";

489.7. Augstsprieguma TEHNIĶIS – profesijas kods "3113 07";

489.8. Elektrosprieguma pārvades TEHNIĶIS – profesijas kods "3113 08";

489.9. ElektroTEHNIĶIS (elektrisko iekārtu speciālists) – profesijas kods "3113 09";

489.10. Tehniskais SPECIĀLISTS – profesijas kods "3113 10";

489.11. Elektrisko iekārtu SPECIĀLISTS – profesijas kods "3113 11";

489.12. Lauksaimniecības enerģētikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3113 12";

489.13. Elektrisko tīklu TEHNIĶIS – profesijas kods "3113 13";

489.14. Rūpnīcu elektroiekārtu TEHNIĶIS – profesijas kods "3113 14";

489.15. Elektromontāžas TEHNIĶIS – profesijas kods "3113 15".

3.1.4. Atsevišķās grupas
"3114 Elektronikas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

490. Šie speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu elektronikas un telekomunikāciju nozarē, kā arī ar elektronisko iekārtu un elektronisko sistēmu projektēšanu, ražošanu, montāžu, komunikāciju lietošanu, uzraudzību un remontu.

491. Atsevišķajā grupā "3114 Elektronikas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt tehniska rakstura darbus, kas saistīti ar elektronikas iekārtām un to izmēģinājuma paraugu izpēti un pilnveidošanu; pēc spēkā esošajām instrukcijām gatavot elektronisko shēmu rasējumus; pēc spēkā esošajām instrukcijām veikt vispusīgu materiālu un darba patēriņa aprēķinu nepieciešamo elektronisko iekārtu izgatavošanai un ieviešanai; sniegt tehnisku palīdzību elektronisko sistēmu izgatavošanā, lietošanā, uzraudzībā un remontā, lai nodrošinātu to apmierinošu darbību un atbilstību standartiem un norādījumiem; piemērot tehniskos elektronikas principus un praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas; veikt tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar elektronisko komunikāciju sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, montāžu, programmēšanu, trenēšanu un apkalpošanu; pārbaudīt, remontēt, regulēt signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas (SCB) iekārtas; veikt elektromontāžas darbus, mērījumus un ierakstus speciālos žurnālos; izgatavot, montēt, regulēt, remontēt, uzstādīt, testēt un apkalpot elektroniskās iekārtas; programmēt un apkalpot elektroniskās sistēmas; veikt kabeļu instalācijas.

492. Atsevišķās grupas "3114 Elektronikas speciālisti" profesijas:

492.1. Elektronikas KALKULĒTĀJS – profesijas kods "3114 01";

492.2. Elektronikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3114 02";

492.3. Elektronikas/ kontrolmēraparātu TEHNIĶIS – profesijas kods "3114 03";

492.4. Aerokosmisko/ iekārtu elektronikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3114 04";

492.5. Informātikas/ elektronikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3114 05";

492.6. Pusvadītāju/ elektronikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3114 06";

492.7. Televīzijas komunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3114 07";

492.8. Telefona komunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3114 08";

492.9. Telegrāfa komunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3114 09";

492.10 Elektroiekārtas vecākais TEHNIĶIS – profesijas kods "3114 10";

492.11. Elektronisko komunikāciju SPECIĀLISTS – profesijas kods "3114 11";

492.12. Elektronikas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3114 12";

492.13. Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru TEHNIĶIS – profesijas kods "3114 13".

3.1.5. Atsevišķās grupas
"3115 Inženiermehānikas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

493. Šie speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu inženiermehānikas nozarē, ar gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanu, datu apstrādi un uzskaiti, kā arī ar iekārtu un mehānisko ierīču projektēšanu, izgatavošanu, montāžu, lietošanu, uzraudzību un remontu, valdības un iestāžu vārdā inspicē energoietaišu, elektrotehnisko, siltumtehnisko rūpniecības objektu vai transportlīdzekļu lietošanu, lai konstatētu bīstamus un veselībai kaitīgus apstākļus transportlīdzekļu lietošanā, ražošanas produkcijas un pakalpojumu jomā, kā arī valdības nolikumu un lēmumu pārkāpumus, kas skar ražošanas teritoriju, transportlīdzekļu, mehānismu un iekārtu ekspluatāciju, vides piesārņošanas un kaitīgo vielu glabāšanas aspektus.

494. Atsevišķajā grupā "3115 Inženiermehānikas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar mehānisko iekārtu, ierīču, to mezglu, izmēģinājuma paraugu pētīšanu un pilnveidošanu; pēc spēkā esošajām instrukcijām gatavot ierīču un mehānisko iekārtu, aparātu un to mezglu maketus; lietojot speciālas datorprogrammas, konstruēt detaļas un mezglus, projektēt to izgatavošanas un montāžas tehnoloģiskos procesus, nodrošinot ar programmām automatizētos ciparu programmas vadības darbgaldus; uzraudzīt mehāniķu, iekārtu atslēdznieku un izstrādājumu montētāju darbu; pēc spēkā esošajām instrukcijām veikt vispusīgus materiālu un darba patēriņa aprēķinus; saskaņā ar spēkā esošajām instrukcijām un norādījumiem īstenot tehnisko ierīču un mehānisko iekārtu, aparatūras un to mezglu ražošanu, lietošanu, uzraudzību un remontu; lietot tehniskās ierīces un mehāniskos principus, kā arī tehniskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas; īstenot drošības prasības darbu uzraudzībā; izstrādāt siltumražojošo iekārtu, ēku siltumapgādes un siltumtīklu projektus; organizēt un izpildīt siltumražojošo un siltumapgādes iekārtu montāžu; veikt siltumtīklu būves un montāžas darbus; veikt mērījumus un procesu automātisko vadību; veikt siltumenerģētisko iekārtu ekspluatāciju un remontu; veikt mehāniskās apstrādes, salikšanas, iepakošanas un citos tehnoloģiskajos procesos izmantojamo automātisko iekārtu projektēšanu, ieviešanu, uzstādīšanu un salikšanu; organizēt un veikt automātisko iekārtu apkalpošanas un remonta darbus; veikt mehatronisko sistēmu iestādīšanas, programmēšanas, mērīšanas un regulēšanas darbus; veikt automatizētos un datorizēti vadāmos tehnoloģiskos procesos izmantotu mehānisku, elektronisku un programmējamu vadības ierīču montāžu, tehnisko apkopi, diagnostiku un remontu; vadīt un organizēt darbu automobiļu un to mezglu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tam radniecīgos uzņēmumos; veikt automobiļa tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa diagnostiku un remontu; novērst automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainot agregātus, mezglus un detaļas, veicot demontāžas un montāžas darbus; atjaunot detaļas vai to salāgojumus, veicot atslēdznieka darbus; sniegt konsultācijas automobiļu tirdzniecības uzņēmumos; veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar aukstuma iekārtu un mehānisko ierīču izgatavošanu, montāžu, lietošanu, uzraudzību un remontu; veikt materiālu un darba patēriņa aprēķinus, risināt uzdevumus aukstuma iekārtu optimālā darba režīma sasniegšanai; nodarboties ar aukstuma iekārtu un sistēmu projektēšanu, ražošanu, uzstādīšanu, regulēšanu, apkalpošanu un komplektāciju, ievērojot jaunākos aukstumtehnikas attīstības sasniegumus; prast strādāt atbilstoši Eiropas standartu prasībām; nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu aukstuma nozarē; organizēt un kontrolēt cilvēkiem un videi drošu aukstumiekārtu ekspluatāciju; veikt kvalitātes vadību un kontroli; noteikt lokomotīves agregātu darbības bojājumus un novērst tos vilciena braukšanas laikā; veikt vagonu tehniskās uzturēšanas, apkalpes un remonta darbus; nodrošināt vilcienu kustības grafika un vilcienu formēšanas plāna ievērošanu, kravu pieņemšanu un izsniegšanu, noformēt pārvadājumu dokumentus, saņemt tarifos paredzēto maksu; kontrolēt kravu iekraušanu un kravu pārvadājumu noteikumu ievērošanu; veikt vagonu komerciālo apskati, bīstamo un negabarīta kravu pārvadāšanu, starptautisko nolīgumu un robežu līgumu izpildi; izstrādāt pārkraušanas tehnoloģiju atbilstoši kravas īpašībām; organizēt un vadīt dokeru darbu; kontrolēt kravas pārkraušanas procesu; veikt transportlīdzekļu bojājumu identificēšanu, novērtēšanu, atjaunošanas izdevumu aprēķināšanu; noteikt bojājumu un lūzumu rašanās iemeslus; pārbaudīt izstrādājumu kvalitāti; piedalīties ceļu satiksmes negadījumu izpētē; veikt tehnoloģisko iekārtu un ierīču montāžu, ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu; plānot un organizēt iekārtu montāžas un remonta darbus; nodrošināt darba aizsardzību iekārtu montāžas, ekspluatācijas un remonta laikā; konsultēt uzņēmumus par automobiļu, gaisa kuģu, citu transportlīdzekļu apkalpi un remontu; par pareizu valdības rīkojumu, normu tehnisko standartu ievērošanu un lietošanu, par pareizu jautājumu izpratni un rīcību ar ražojamo un realizējamo vai izmantojamo preču un pakalpojumu kvalitāti saistītu lēmumu un noteikumu ievērošanā; kā arī konsultēt uzņēmumus par pareizu valdības lēmumu izpratni higiēnas, sanitārijas, izejvielu tīrības un kvalitātes jautājumos, lauksaimniecības, pārtikas, medikamentu, parfimērijas un tamlīdzīgas produkcijas ražošanā un tirdzniecībā; pārbaudīt ekspluatācijā esošos transportlīdzekļus, lai konstatētu, vai tie atbilst valsts tehniskajiem standartiem; inspicēt transportlīdzekļu apkalpes un remonta vietas; konsultēt darba devējus un darbiniekus ražošanas apstākļu un rūpnieciskās vides drošuma jautājumos; kontrolēt pašvaldības normatīvo aktu ievērošanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā; konstatēt pārkāpumus; sastādīt administratīvos protokolus; pārbaudīt vizuāli transporta kravas tilpnes, pārkraušanas iekārtas, noliktavu tīrību; pārbaudīt svaru verifikācijas dokumentus, svarus, kravas dokumentus, kravas plombu un citu drošības nosacījumu izpildi, citu kravas fizisko aspektu, kas var būt būtiski no fitosanitārā viedokļa; pārbaudīt kravas identitāti un viendabīgumu (pārliecināties, vai auga vai auga produkta vai sugas veids atbilst saņemtajam vai izsniedzamajam fitosanitārajam sertifikātam); apskatīt vizuāli kravas, lai konstatētu kaitīgos organismus un citus fitosanitāro prasību aspektus (piemēram, augsnes vai iepriekš transportētas kravas atlikuma neesamību); ņemt un noformēt paraugus uzglabāšanai atbilstoši starptautiskajiem standartiem; organizēt starptautiskos kravu pārvadājumus; izpētīt un analizēt tirgu, sadarboties ar citiem transporta uzņēmumiem; attīstīt klientu datubāzi un kravu pārvadājumu iespējas Latvijas teritorijā; veikt kuģu izvēli Ostas Valsts kontroles (OVK) inspekcijām Latvijas ostās; veikt Latvijas kuģu un jahtu radio boju reģistrāciju; veikt OVK inspekcijas Latvijas ostās ienākošajiem ārvalstu kuģiem; veikt Latvijas Kuģu reģistrā reģistrēto un reģistrējamo kuģu karoga valsts un tehnisko uzraudzību, ar to saistīto dokumentu sastādīšanu un kuģu apliecību sagatavošanu, atpūtas kuģu pārbaudi un komercdarbībai paredzēto kuģu tehnisko uzraudzību; sagatavot nepieciešamos pārskatus par kuģu inspekcijām OVK un karoga valsts kontroles ietvaros; veikt Latvijas karoga kuģu drošības operatīvo kontroli; veikt pilnvaroto klasifikācijas sabiedrību starptautiskā drošības vadības kodeksa ieviešanas auditu uz Latvijas karoga kuģiem un Latvijas kuģošanas sabiedrībās; veikt kuģu būves un modernizācijas projektu atzīšanu, veikt kuģu būves remonta darbu uzraudzību; veikt kuģu noturības, tilpības u.c. aprēķinu izstrādāšanu atzīšanai; veikt Latvijas kuģu būves un remonta uzņēmumu, kā arī aprīkojuma servisa staciju pārbaudi to sertifikācijas nolūkā.

495. Atsevišķās grupas "3115 Inženiermehānikas speciālisti" profesijas:

495.1. Mehānikas darbu KALKULĒTĀJS – profesijas kods "3115 01";

495.2. Sausā doka PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "3115 02";

495.3. Zemūdens tīrīšanas doka PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "3115 03";

495.4. Kuģu PĀRVALDNIEKS – profesijas kods "3115 04";

495.5. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

495.6. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

495.7. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

495.8. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

495.9. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

495.10. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

495.11. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

495.12. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

495.13. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

495.14. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

495.15. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

495.16. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

495.17. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

495.18. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

495.19. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

495.20. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

495.21. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

495.22. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

495.23. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

495.24. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

495.25. Atomenerģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3115 25";

495.26. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

495.27. Siltumenerģētikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3115 27";

495.28. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

495.29. Energosistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3115 29";

495.30. Siltumapgādes, ventilācijas un saldēšanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3115 30";

495.31. Dzelzceļa automātisko sistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3115 31";

495.32. Transporta lokomotīvju TEHNIĶIS – profesijas kods "3115 32";

495.33. Sliežu ceļu saimniecības TEHNIĶIS – profesijas kods "3115 33";

495.34. Mēriekārtu TEHNIĶIS – profesijas kods "3115 34";

495.35. Mašīnbūves TEHNIĶIS – profesijas kods "3115 35";

495.36. Siltumenerģētikas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3115 36";

495.37. MEHATRONIĶIS – profesijas kods "3115 37";

495.38. Autoapkopes SPECIĀLISTS – profesijas kods "3115 38";

495.39. Lokomotīvju saimniecības TEHNIĶIS – profesijas kods "3115 39";

495.40. Transporta vagonu TEHNIĶIS – profesijas kods "3115 40";

495.41. Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības TEHNIĶIS – profesijas kods "3115 41";

495.42. Kraušanas darbu VADĪTĀJS (stividors) – profesijas kods "3115 42";

495.43. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

495.44. Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3115 44";

495.45. Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3115 45";

495.46. Mehatronisku sistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3115 46";

495.47. Kuģa TEHNIĶIS – profesijas kods "3115 47";

495.48. Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais EKSPERTS – profesijas kods "3115 48";

495.49. (Svītrots ar MK 04.08.2015. noteikumiem Nr.445);

495.50. Gāzes iekārtu TEHNIĶIS – profesijas kods "3115 50";

495.51. Ritošā sastāva PIEŅĒMĒJS – profesijas kods "3115 51";

495.52. Valsts/ tehniskās uzraudzības INSPEKTORS – profesijas kods "3115 52";

495.53. Energouzraudzības INSPEKTORS – profesijas kods "3115 53";

495.54. Tehniskās drošības INSPEKTORS – profesijas kods "3115 54";

495.55. Katlu uzraudzības INSPEKTORS – profesijas kods "3115 55";

495.56. Kuģošanas drošības INSPEKTORS – profesijas kods "3115 56";

495.57. Tehniskās uzraudzības INSPEKTORS – profesijas kods "3115 57";

495.58. Avāriju izmeklēšanas INSPEKTORS – profesijas kods "3115 58";

495.59. Glābšanas darbu koordinācijas INSPEKTORS – profesijas kods "3115 59";

495.60. Transportlīdzekļu tehniskās kontroles INSPEKTORS – profesijas kods "3115 60";

495.61. Civilās aviācijas drošības uzraudzības INSPEKTORS – profesijas kods "3115 61";

495.62. Dzelzceļa INSPEKTORS – profesijas kods "3115 62";

495.63. Tehniskais INSPEKTORS – profesijas kods "3115 63";

495.64. Kravas INSPEKTORS – profesijas kods "3115 64";

495.65. Dzelzceļa MEISTARS – profesijas kods "3115 65";

495.66. Mašīnbūves SPECIĀLISTS – profesijas kods "3115 66";

495.67. Aukstumtehnikas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3115 67";

495.68. Starptautisko kravu pārvadājumu SPECIĀLISTS – profesijas kods "3115 68";

495.69. Kuģu inspekciju KOORDINĒTĀJS – profesijas kods "3115 69";

495.70. Kuģu kontroles INSPEKTORS – profesijas kods "3115 70";

495.71. Gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3115  71".

3.1.6. Atsevišķās grupas
"3116 Inženierķīmijas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

496. Šie speciālisti veic tehniskus darbus, kas saistīti ar pētniecību ķīmijas nozarē, kā arī šai nozarē izmantojamo ierīču projektēšanu, izgatavošanu, lietošanu, uzraudzību un remontu.

497. Atsevišķajā grupā "3116 Inženierķīmijas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar rūpniecisko ķīmijas procesu iekārtošanu vai to izmēģinājuma paraugu pētīšanu un pilnveidošanu; pēc pastāvošām instrukcijām un norādījumiem gatavot ķīmiskās rūpniecības iekārtu maketus; veikt ķīmijas rūpniecības iekārtu un konstrukciju ieviešanu, izmantošanu, uzraudzību un remontu; izmantot ķīmijas principus un praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas; sniegt tehnisko palīdzību atsevišķos tehnoloģisko materiālu, ražojumu vai procesu aspektos; veikt ķīmiskas analīzes; veikt ķīmiskās, fizikāli ķīmiskās, bioķīmiskās un mikrobioloģiskās analīzes, izmantojot klasiskās un instrumentālās analīzes metodes atbilstoši standartu un citu normatīvo aktu prasībām; apkopot un izvērtēt analīžu rezultātus; sagatavot paraugus analīzes veikšanai; sekot izmantojamās aparatūras darba stāvoklim; apkopot materiālus un piedalīties atskaišu sagatavošanā, veikt metožu statistisku apstrādi; veikt starpproduktu un neiepakotu produktu paraugu vispusīgu pārbaudi atbilstoši apstiprinātajai dokumentācijai; veikt ķīmisko reaģentu, darba šķīdumu gatavošanu un kvalitātes kontroles analīzes; veikt tehnoloģisko procesu vai tā daļu atbilstoši ražošanas un kvalitātes kontroles dokumentācijai, lai iegūtu kvalitātes prasībām atbilstošu materiālu vai ķīmisku maisījumu, ievērojot darba aizsardzības un vides aizsardzības prasības; darba procesā sadarboties ar citiem speciālistiem.

498. Atsevišķās grupas "3116 Inženierķīmijas speciālisti" profesijas:

498.1. Ķīmijas KALKULĒTĀJS – profesijas kods "3116 01";

498.2. Inženierķīmijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3116 02";

498.3. Dabasgāzes pārvades TEHNIĶIS – profesijas kods "3116 03";

498.4. Ķīmisko procesu TEHNIĶIS – profesijas kods "3116 04";

498.5. Naftas TEHNIĶIS – profesijas kods "3116 05";

498.6. Ķīmijas LABORANTS – profesijas kods "3116 06";

498.7. Ķīmijas TEHNOLOGA PALĪGS – profesijas kods "3116 07";

498.8. Analītiskās ķīmijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3116 08";

498.9. Materiālu ķīmijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3116 09".

3.1.7. Atsevišķās grupas
"3117 Ieguves rūpniecības un metalurģijas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

499. Šie speciālisti veic tehniska rakstura uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu iežguves, kalnrūpniecības un metalurģijas nozarē, pilnveidojot cieto minerālu, naftas un gāzes ieguvju veidus, kā arī ar naftas un gāzes transporta un izmantošanas sistēmām un iekārtām un metāla rūdu ieguvi no raktuvēm.

500. Atsevišķajā grupā "3117 Ieguves rūpniecības un metalurģijas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar metālu un jaunu sakausējumu īpašību pētīšanu un ražošanas procesu pilnveidošanu, dārgmetālu raudzes noteikšanu; meklēt jaunus minerālu, naftas un gāzes ieguves paņēmienus; veikt ģeoloģiskās un topogrāfiskās izlūkošanas tehniskos uzdevumus, plānojot naftas, gāzes un rūdas ieguves un transportēšanas sistēmas, minerālu un metālu apstrādes un rafinēšanas rūpnīcas; gatavot vispusīgus materiālu un darba patēriņa aprēķinus, kas nepieciešami minerālu, naftas, gāzes atradņu izpētei, šo produktu ieguvei un transportēšanai minerālu apstrādes rūpnīcās; izmantot, uzraudzīt un remontēt naftas un gāzes atradņu meklēšanas, ieguves, transportēšanas, aizsardzības, apstrādes iekārtas; lietot tehniskos kalnu raktuvju, naftas un gāzes ieguves, transportēšanas un uzraudzības paņēmienus, kā arī praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas.

501. Atsevišķās grupas "3117 Ieguves rūpniecības un metalurģijas speciālisti" profesijas:

501.1. Naftas un gāzes/ urbumu CEMENTĒTĀJS – profesijas kods "3117 01";

501.2. Urbumu SKĀBJOTĀJS – profesijas kods "3117 02";

501.3. Metalurģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3117 03";

501.4. Metālraudzes TEHNIĶIS – profesijas kods "3117 04";

501.5. Naftas un gāzes/ urbumu URBĒJS – profesijas kods "3117 05";

501.6. Proves/ raudzes noteicējs – profesijas kods "3117 06".

3.1.8. Atsevišķās grupas
"3118 Rasētāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

502. Šie speciālisti gatavo tehniskos rasējumus, kartes un zīmējumus, kartes un ilustrācijas pēc skicēm, veicot mērīšanu un izmantojot citus paņēmienus, kā arī kopē zīmējumus un rasējumus uz iespiedplatēm.

503. Atsevišķajā grupā "3118 Rasētāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– gatavot un pārbaudīt darba rasējumus pēc skicēm un instrukcijām, ko sagatavojuši inženieri un projektētāji; strādāt ar rasēšanas skaitļotājiem, radot, pārveidojot un izgatavojot darba rasējumus skaitļu izteiksmē un uz papīra; strādāt ar citām ierīcēm, ar kurām darba rasējumus, kartes un citus zīmējumus atveido uz papīra un skaitļu izteiksmē; lietot stereoinstrumentus, vācot topogrāfijas datus analogu jeb skaitļu formā, kā arī izmantot šos un citus faktus, gatavojot un pētot topogrāfiskās, hidrogrāfiskās, vispārējās lietošanas un citas kartes; iekārtot un pārbaudīt ilustrācijas, kas paredzētas tehniskiem rakstu krājumiem, brošūrām, informācijas izdevumiem; kopēt rasējumus, zīmējumus; veikt ģeogrāfisko nosaukumu lauku apsekošanas darbus, ja nepieciešams, arī situācijas pārbaudi un punktu koordinātu noteikšanu un pārbaudi; vākt, apkopot, pārbaudīt un uzturēt darbam nepieciešamo informāciju; tehniski apstrādāt darba nodrošināšanai nepieciešamos materiālus; tehniski sagatavot datus karšu, ģeotelpisko datu, datubāzes, katalogu un vārdnīcu un tamlīdzīgām vajadzībām; ievadīt, tehniski apstrādāt, pārbaudīt un koriģēt informāciju datubāzē; kārtot, uzskaitīt un reģistrēt darbam nepieciešamos materiālus, literatūru un dokumentus; reģistrēt veiktos darbus un uzturēt aktuālus reģistrācijas žurnālus; ja nepieciešams, veikt vienkāršus kamerālos un lauka darbus toponīmu un ar tiem saistītās informācijas vākšanā, precizēšanā un aktualizācijā; veikt karšu lauku apsekošanas darbus un noformēt lauku darbu rezultātus; sastādīt, digitizēt un noformēt kartes; dešifrēt aerofotoainas vai ortofotokartes; veikt darbus, saistītus ar kartogrāfisko datubāzu aizpildīšanu un papildināšanu; izveidot un rediģēt digitālā augstuma modeļus; salīdzināt ortofotokartes ar agrāk izgatavotajām ortofotokartēm; labot kļūdas ortofotokartēs; meklēt jaunas idejas izstrādājumiem un to iepakojumiem galvenokārt mašīnbūves, aparātbūves un metālizstrādājumu ražošanas jomā, ievērojot funkcionalitātes, dizaina un ergonomikas prasības, veikt to attīstīšanu un vizualizēšanu, pielietojot modernās datorizētās tehnoloģijas; izstrādāt vai līdzdarboties izstrādājumu konstrukciju izveidē atkarībā no to sarežģītības pakāpes; izvēlēties materiālus un izgatavošanas pamattehnoloģijas; izgatavot rasējumus un citu tehnisko dokumentāciju; organizēt izstrādājumu prototipu vai modeļu izveidi un piedalīties tajā; izstrādāt vizuālās reklāmas objektus un materiālus.

504. Atsevišķās grupas "3118 Rasētāji" profesijas:

504.1. RASĒTĀJS – profesijas kods "3118 01";

504.2. Tehnikas ILUSTRĒTĀJS – profesijas kods "3118 02";

504.3. Arhitektūras RASĒTĀJS – profesijas kods "3118 03";

504.4. Kartogrāfijas RASĒTĀJS – profesijas kods "3118 04";

504.5. Spiedveidnes RASĒTĀJS – profesijas kods "3118 05";

504.6. Tehnikas RASĒTĀJS – profesijas kods "3118 06";

504.7. Būvtehnikas RASĒTĀJS – profesijas kods "3118 07";

504.8. Elektrosistēmu RASĒTĀJS – profesijas kods "3118 08";

504.9. Elektronikas RASĒTĀJS – profesijas kods "3118 09";

504.10. Apsildes un ventilācijas sistēmu RASĒTĀJS – profesijas kods "3118 10";

504.11. Kuģu/ tehnikas RASĒTĀJS – profesijas kods "3118 11";

504.12. Mehānikas RASĒTĀJS – profesijas kods "3118 12";

504.13. Aeronautikas RASĒTĀJS – profesijas kods "3118 13";

504.14. Ģeoloģijas RASĒTĀJS – profesijas kods "3118 14";

504.15. Ierīču un instrumentu RASĒTĀJS – profesijas kods "3118 15";

504.16. Litogrāfijas RASĒTĀJS – profesijas kods "3118 16";

504.17. Topogrāfijas RASĒTĀJS – profesijas kods "3118 17";

504.18. Zīmējumu un rasējumu KOPĒTĀJS – profesijas kods "3118 18";

504.19. Tehniskais REDAKTORS – profesijas kods "3118 19";

504.20. KARTOGRĀFS – profesijas kods "3118 20";

504.21. FOTOGRAMMETRISTS – profesijas kods "3118 21";

504.22. RASĒTĀJS DIZAINERS – profesijas kods "3118 22".

3.1.9. Atsevišķās grupas
"3119 Citur neklasificēti fizikas un inženierzinātņu speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

505. Šie speciālisti palīdz inženieriem produkcijas ražošanas inženiertehniskajās lietās, darba laika un kustības pētīšanā vai ražošanas pašizmaksas un apjoma aprēķinu gatavošanā.

506. Atsevišķajā grupā "3119 Citur neklasificēti fizikas un inženierzinātņu speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vākt datus un piedalīties tehniskos darbos, kas saistīti ar ražošanas metožu plānošanu, efektīvu, drošu un ekonomisku personāla, izejvielu un iekārtu izmantošanu un darbu veikšanas kārtības noteikšanu; veikt elektrotīklu darbības režīmu uzraudzību, regulēšanu un kontroli; vadīt operatīvos pārslēgumus, bojājumu novēršanu; piedalīties darbos, kas saistīti ar potenciālu nelaimes gadījumu analīzi, aizsardzības nodrošināšanu un drošas tehnoloģijas ieviešanu; vākt datus un palīdzēt ar būvniecības un arhitektūras projektu pašizmaksas, apjoma aprēķinu gatavošanu un pārbaudi saistītu tehnisku uzdevumu izpildē; veikt darba aizsardzības sistēmas organizēšanu un darba vides iekšējo uzraudzību, kā arī darba aizsardzības pasākumu plānošanu un izpildes uzraudzību atbilstoši kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem; spēt novērtēt darba vides riskus un veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos; veikt tehnoloģiskos uzdevumus, kas saistīti ar ražošanas efektivitātes paaugstināšanu un darba organizācijas pilnveidošanu koksnes mehāniskās apstrādes jomā, koka izstrādājumu projektēšanu un izgatavošanu, kā arī iekārtu un mehānisko ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu; veikt materiāla un darba patēriņa aprēķinus; risināt darba procesā radušās problēmas un īstenot darba un vides aizsardzības prasības; veikt pārtikas tehnoloģisko procesu vadīšanu un kontroli; atbildēt par ražošanas higiēnu un sanitāriju; organizēt un vadīt ražošanas vides un personāla higiēnas kontroles pasākumus; orientēties un strādāt ar ražošanas tehnoloģijām un iekārtām; organizēt poligrāfijas produkcijas ražošanu; organizēt darba vietas, izkārtot tās; izvēlēties un aprēķināt ražošanā nepieciešamo materiālu apjomu, sastādīt pasūtījuma specifikāciju; noteikt adījuma tehnoloģiskos parametrus, adītās drānas, kuponu un detaļu defektus; izgatavot iespieddarba maketu; nodrošināt tehnoloģisko procesu norisi, izejvielu pieņemšanu, uzglabāšanu, kā arī higiēnas noteikumu ievērošanu; palīdzēt nodrošināt kvalitātes vadību un kontroli; izstrādāt sanitārās normas un programmas atsevišķiem ražošanas iecirkņiem; noformēt dokumentāciju; veikt ekonomiskos aprēķinus atbilstoši izvēlētajam tehnoloģijas un iekārtu veidam; piedalīties jaunu tehnoloģisko procesu ieviešanā, jaunu produktu izstrādē, jaunu ražošanas iekārtu ražošanā un kvalitātes vadības sistēmas uzlabojumu izstrādē; atbildēt par ražošanas sanitāriju un personāla higiēnu, un darba aizsardzības ievērošanu darba vietā; prast strādāt ar ražošanas tehnoloģijām; izprast uzņēmuma normatīvi tehnisko dokumentāciju; organizēt ar projektiem saistīto dokumentu apriti saskaņā ar noteikto kārtību; projektu vadītāju uzdevumā piedalīties projektu tehniskajā vadībā; organizēt apaļkoku krautuves darbus; uzraudzīt apaļkoku zāģēšanu un nodrošināt zāģmateriālu šķirošanu, žāvēšanu un aizsardzību; izstrādāt tehnoloģisko dokumentāciju, režīmus un tehnoloģiskās kartes; koordinēt ar projekta vadītāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem noteikto prasību izpildi; sagatavot atbilstošu dokumentāciju, iekļaujot informāciju par darba aizsardzības prasībām; izstrādāt darba aizsardzības plānu; koordinēt darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem vai organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un aprēķinot to izpildei nepieciešamo laiku; sagatavot plānošanas un arhitektūras uzdevumus labiekārtojuma projektu izstrādei; konsultēt apmeklētājus jautājumos, kas saistīti ar tradicionālas pilsētvides saglabāšanu, aizsardzību un atjaunošanu; izvērtēt un saskaņot reklāmas un vizuālās informācijas izveides priekšlikumus; sniegt rakstiskus atzinumus; piedalīties iesniegto būvprojektu izvērtēšanā, saskaņošanā un akceptēšanā; apsekot aizsargājamos kultūras pieminekļus pirms jebkādu darbu sākšanas vai lai noskaidrotu kultūras pieminekļa saglabāšanas stāvokli; konstatēt laika gaitā radušās pārmaiņas; pārzināt situāciju tradicionālās pilsētvides dizaina objektu saglabāšanā un aizsardzībā; piedalīties izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas uzlabošanā un pilnveidošanā; kontrolēt izstrādājumu atbilstību pasūtītāja prasībām un kontrolēt prasību izpildi; kontrolēt tehnoloģisko operāciju izpildi; pārbaudīt ķīmisko, fizikālo, tehnisko, mehānisko un citu procesu norises, stāvokļa, kā arī kvalitātes kritēriju atbilstību tehniskajai un tehnoloģiskajai dokumentācijai un instrukcijām; reģistrēt konstatētās parametru novirzes; laboratoriski pārbaudīt tehnoloģiskā procesa norises; novērtēt sanitāro normu ievērošanu, apstrādājot pārtikas produktus, kontrolēt pārpalikumu iznīcināšanu un sabiedrisko vietu tīrību; noņemt pārtikas produktu un to izejvielu analīžu paraugus; veikt pārtikas produktu ķīmiskās, organoleptiskās un mikrobioloģiskās analīzes; aprēķināt un noformēt analīžu rezultātus; pārbaudīt pārtikas produktu kvalitātes atbilstību valsts standartu prasībām; plānot paraugu noņemšanas un analīžu grafikus; organizēt laboratorijas darbu analīžu veikšanai; piedalīties pārtikas ražošanas tehnoloģijas uzlabošanā un pilnveidošanā; kontrolēt higiēnas prasību ievērošanu pārtikas apritē; ierīkot videonovērošanas sistēmas objektos; konfigurēt analogās un digitālās videonovērošanas iekārtas; ierīkot apsardzes signalizācijas sistēmas un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas objektos, novērst to bojājumus un veikt remonta darbus; remontēt apsardzes tehniskās sistēmas, drošības signalizācijas sistēmas un centralizētās apsardzes pults signalizācijas sistēmas, kā arī ierīkot šīs sistēmas objektos; plānot, organizēt, uzraudzīt un kontrolēt koka izstrādājumu ražošanu; veikt izejvielu, izejmateriālu un gatavās produkcijas pieņemšanu, kontrolējot gatavās produkcijas un tehnoloģiskā procesa atbilstību normatīvajiem aktiem un tehniskajai dokumentācijai; sagatavot tehnisko dokumentāciju un rasējumus; strādāt ar kokapstrādes tehnoloģiskajām iekārtām; apkalpot alus liešanas un dzesēšanas iekārtas; veikt alus liešanas un dzesēšanas iekārtu montāžu un demontāžu, tehniskās apkopes un remontu; veikt alus liešanas un dzesēšanas iekārtu sanitāro apstrādi; sniegt klientiem tehnisko atbalstu izbraukuma pasākuma ietvaros; izgatavot tekstilijas vai piedalīties tekstiliju ražošanā; koordinēt un plānot tekstiliju ražošanas ikdienas darbu norisi, nodrošinot kvalitatīva produkta izstrādi atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām; vadīt un kontrolēt darba norisi, lai nodrošinātu koncertus un citus radošās industrijas jomas pasākumus ar kraušanas un pārvietošanas iekārtām, balsta konstrukcijām un sistēmām, piekares un celšanas iekārtām, gaismas un skaņas iekārtām, videoiekārtām un filmēšanas iekārtām, elektrību un signāliem, efektiem, scenogrāfiju un dekorācijām, pasākumu vietas iekārtojumu un infrastruktūru; vadīt citus darbiniekus.

507. Atsevišķās grupas "3119 Citur neklasificēti fizikas un inženierzinātņu speciālisti" profesijas:

507.1. Metožu TEHNIĶIS – profesijas kods "3119 01";

507.2. Plānošanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3119 02";

507.3. Ražošanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3119 03";

507.4. Darba aizsardzības SPECIĀLISTS – profesijas kods "3119 04";

507.5. Nedatorizēto/ sistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3119 05";

507.6. Telekomunikāciju/ darba normēšanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3119 06";

507.7. Izmaksu TEHNIĶIS – profesijas kods "3119 07";

507.8. Darba izpētes TEHNIĶIS – profesijas kods "3119 08";

507.9. Kvantitatīvās analīzes TEHNIĶIS – profesijas kods "3119 09";

507.10. Elektrotīklu DISPEČERS – profesijas kods "3119 10";

507.11. TEHNOLOGA PALĪGS – profesijas kods "3119 11";

507.12. Tehniskās informācijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3119 12";

507.13. Kvalitātes tehniķis – profesijas kods "3119 13";

507.14. Krimināllietu TEHNIĶIS – profesijas kods "3119 14";

507.15. Ieroču TEHNIĶIS – profesijas kods "3119 15";

507.16. TEHNIĶIS – KRIMINĀLISTS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3119 16";

507.17. TEHNIĶIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3119 17";

507.18. Kokapstrādes TEHNOLOGS – profesijas kods "3119 18";

507.19. Poligrāfijas ražošanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3119 19";

507.20. Pārtikas produktu ražošanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3119 20";

507.21. Trikotāžas izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3119 21";

507.22. Tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3119 22";

507.23. Šūto izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3119 23";

507.24. Pārtikas produktu pārstrādes SPECIĀLISTS – profesijas kods "3119 24";

507.25. Projektu ASISTENTS – profesijas kods "3119 25";

507.26. Zāģmateriālu ražošanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3119 26";

507.27. Koka izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3119 27";

507.28. Darba aizsardzības KOORDINATORS – profesijas kods "3119 28";

507.29. Darbu VADĪTĀJS (dzelzceļā) – profesijas kods "3119 29";

507.30. EnergoDISPEČERS – profesijas kods "3119 30";

507.31. Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3119 31";

507.32. Administratīvās inspekcijas INSPEKTORS – profesijas kods "3119 32";

507.33. Pieminekļu aizsardzības INSPEKTORS – profesijas kods "3119 33";

507.34. Apģērbu PĀRBAUDĪTĀJS – profesijas kods "3119 34";

507.35. Audumu PĀRBAUDĪTĀJS – profesijas kods "3119 35";

507.36. Kvalitātes konsultants – profesijas kods "3119 36";

507.37. Šūšanas kvalitātes KONSULTANTS – profesijas kods "3119 37";

507.38. Produkcijas KONTROLIERIS – profesijas kods "3119 38";

507.39. Produkcijas drošuma INSPEKTORS – profesijas kods "3119 39";

507.40. Produkcijas kvalitātes INSPEKTORS – profesijas kods "3119 40";

507.41. Pārtikas produktu kvalitātes INSPEKTORA PALĪGS – profesijas kods "3119 41";

507.42. Pārtikas kvalitātes SPECIĀLISTS – profesijas kods "3119 42";

507.43. DISPEČERS (enerģētikā) – profesijas kods "3119 43";

507.44. TEHNIĶIS – profesijas kods "3119 44";

507.45. Apsardzes sistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3119 45";

507.46. Alus liešanas un dzesēšanas iekārtu TEHNIĶIS – profesijas kods "3119 46";

507.47. Vērpto tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3119 47";

507.48. Austo tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3119 48";

507.49. Adīto tekstiliju ražošanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3119 49";

507.50. Neausto drānu un izstrādājumu ražošanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3119 50".

3.2. Mazās grupas
"312 Ieguves, apstrādes rūpniecības un būvniecības uzraugi"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

508. Šie speciālisti koordinē, pārrauga un kontrolē ieguves un apstrādes rūpniecības un būvniecības ražošanas procesus.

509. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "312 Ieguves, apstrādes rūpniecības un būvniecības uzraugi" atbilstošās atsevišķajās grupās:

509.1. zina: pētāmās problēmas teorētiskos un praktiskos aspektus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

509.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas; prast rīkoties ar pārtikas produktu kontroles laboratorijās lietojamām iekārtām un aparātiem; orientēties pārtikas produktu kvalitātes nodrošināšanas standartos un tehniskajos noteikumos, orientēties pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas procesos;

509.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

509.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

510. Mazās grupas "312 Ieguves, apstrādes rūpniecības un būvniecības uzraugi" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

510.1. atsevišķā grupa "3121 Ieguves rūpniecības uzraugi";

510.2. atsevišķā grupa "3122 Apstrādes rūpniecības uzraugi";

510.3. atsevišķā grupa "3123 Būvniecības uzraugi".

3.2.1. Atsevišķās grupas
"3121 Ieguves rūpniecības uzraugi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

511. Šie speciālisti koordinē, pārrauga un kontrolē ieguves rūpniecības ražošanas procesus karjeros un raktuvēs.

512. Atsevišķajā grupā "3121 Ieguves rūpniecības uzraugi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pārraudzīt un koordinēt vadības procesu karjeros; izstrādāt metodes un organizēt pasākumus, lai uzlabotu produktivitāti; risināt tehniskā personāla darba problēmas; sniegt ziņojumus un citu informāciju ieguves rūpniecības vadītājiem par darba rezultātiem; noteikt raktuvju vai karjeru personāla un nepieciešamās materiālās vērtības; apmācīt un vadīt citus darbiniekus.

513. Atsevišķās grupas "3121 Ieguves rūpniecības uzraugi" profesijas:

513.1. Ieguves rūpniecības UZRAUGS – profesijas kods "3121 01";

513.2. Karjera UZRAUGS – profesijas kods "3121 02".

3.2.2. Atsevišķās grupas
"3122 Apstrādes rūpniecības uzraugi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

514. Šie speciālisti koordinē, pārrauga un kontrolē apstrādes rūpniecības ražošanas procesus.

515. Atsevišķajā grupā "3122 Apstrādes rūpniecības uzraugi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pārraudzīt un koordinēt vadības procesu apstrādes rūpniecības uzņēmumos; organizēt un plānot ikdienas darbu attiecībā uz darba plāniem, ekonomiku, darba un vides aizsardzību; sagatavot tāmes, nepieciešamos dokumentus un ziņojumus; nodrošināt ražošanas procesu ar nepieciešamajiem materiāliem; nodrošināt darbinieku darba aizsardzību darba vietā; instruēt un apmācīt jaunos darbiniekus; vadīt citus darbiniekus.

516. Atsevišķās grupas "3122 Apstrādes rūpniecības uzraugi" profesijas:

516.1. Apstrādes rūpniecības UZRAUGS – profesijas kods "3122 01";

516.2. Montāžu UZRAUGS – profesijas kods "3122 02";

516.3. Ražošanas VADĪTĀJS – profesijas kods "3122 03".

3.2.3. Atsevišķās grupas
"3123 Būvniecības uzraugi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

517. Šie speciālisti koordinē, pārrauga un kontrolē būvniecības un ēku, ceļu un citu celtņu un būvju remontu ražošanas procesus.

518. Atsevišķajā grupā "3123 Būvniecības uzraugi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pārraudzīt un koordinēt vadības procesu būvniecības uzņēmumos; organizēt un plānot ikdienas darbu; nodrošināt būvniecības procesu ar nepieciešamajiem materiāliem un cilvēkresursiem; nodrošināt celtņu kvalitāti un drošību; pārbaudīt, vai ceļamās un jau uzceltās un nodošanai sagatavotās būves atbilst būvniecības likumiem, apstiprinātajiem plāniem, specifikācijām un standartiem, kā arī citiem normatīviem par ēku kvalitāti, drošību un drošības zonām; pārbaudīt uzbūvētās ēkas un celtnes, lai konstatētu ekspluatācijas pārkāpumus, atkāpes, kas var radīt bīstamus darba un sadzīves apstākļus; instruēt un apmācīt jaunos darbiniekus; vadīt citus darbiniekus.

519. Atsevišķās grupas "3123 Būvniecības uzraugi" profesijas:

519.1. Būvuzraugs – profesijas kods "3123 01";

519.2. Ceļu būvUZRAUGS – profesijas kods "3123 02";

519.3. Tiltu būvUZRAUGS – profesijas kods "3123 03".

3.3. Mazās grupas
"313 Tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

520. Šie speciālisti vada, kontrolē un uzrauga komutatorus, datorizētas kontroles sistēmas, elektrostacijas, vairāku funkciju procesa kontroles mašīnas, meža apsaimniekošanas darbiem paredzētās speciālās meža mašīnas un uztur tvaika dzinējus, turbīnas, katlus, termokrāsnis, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas un ūdens sūkņu stacijas un citas iekārtas.

521. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "313 Tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

521.1. zina: apkalpojamo iekārtu un mašīnu darbības principus, ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

521.2. prot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas, tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

521.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par noteiktā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem, iekārtām un mašīnām; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par drošības noteikumu izpildi; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

521.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

522. Mazās grupas "313 Tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

522.1. atsevišķā grupa "3131 Elektrostaciju operatori";

522.2. atsevišķā grupa "3132 Atkritumu dedzināšanas, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas un ūdens pārstrādes iekārtu operatori";

522.3. atsevišķā grupa "3133 Ķīmiskās pārstrādes rūpnīcu operatori";

522.4. atsevišķā grupa "3134 Naftas un dabasgāzes pārstrādes rūpnīcu operatori";

522.5. atsevišķā grupa "3135 Metāla ražošanas procesu speciālisti";

522.6. atsevišķā grupa "3139 Citur neklasificēti tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti".

3.3.1. Atsevišķās grupas
"3131 Elektrostaciju operatori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

523. Šie speciālisti vada un uzrauga komutatorus un saistītās iekārtas, elektriskās kontroles centru, kas kontrolē ražošanu un izplatīšanu elektriskas vai cita veida elektroenerģijas pārvades tīklos, darbina reaktoru, turbīnas, ģeneratorus un citas papildu iekārtas elektriskās strāvas ģenerēšanai.

524. Atsevišķajā grupā "3131 Elektrostaciju operatori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt un uzraudzīt siltuma elektrostacijas, kurās par kurināmo izmanto ogles un mazutu; vadīt un uzraudzīt atomstacijas un hidroelektrostacijas, saules, paisuma un bēguma, ģeotermiskās, vēja un citu veidu enerģijas ģenerēšanas stacijas.

525. Atsevišķās grupas "3131 Elektrostaciju operatori" profesijas:

525.1. Elektrospēkstacijas OPERATORS – profesijas kods "3131 01";

525.2. Hidroelektrospēkstacijas OPERATORS – profesijas kods "3131 02";

525.3. Elektrospēkstacijas/ komutatora OPERATORS – profesijas kods "3131 03";

525.4. Atomenerģijas/ reaktora OPERATORS – profesijas kods "3131 04";

525.5. Elektroģeneratora/ turbīnas OPERATORS – profesijas kods "3131 05";

525.6. Spēkstacijas/ turbīnas OPERATORS – profesijas kods "3131 06";

525.7. Tvaika/ spēkstacijas OPERATORS – profesijas kods "3131 07";

525.8. Vēja/ elektrostacijas OPERATORS – profesijas kods "3131 08";

525.9. Dīzeļģeneratora operators – profesijas kods "3131 09".

3.3.2. Atsevišķās grupas
"3132 Atkritumu dedzināšanas, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas un ūdens pārstrādes iekārtu operatori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

526. Šie speciālisti kontrolē un vada atkritumu dedzināšanas, notekūdeņu un šķidro atkritumu attīrīšanas iekārtas, ūdens filtrēšanas un attīrīšanas iekārtas, saldēšanas iekārtas un citas iekārtas, kas regulē ūdens pārstrādi un sadali.

527. Atsevišķajā grupā "3132 Atkritumu dedzināšanas, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas un ūdens pārstrādes iekārtu operatori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt, uzraudzīt augstas temperatūras krāsnis un iekārtas, kas paredzētas atkritumu un citu atlieku dedzināšanai; vadīt un uzraudzīt dzeramā ūdens sagatavošanas, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas; vadīt un uzraudzīt gaisa un gāzes kompresorus, sūkņus, kas pārsūknē šķidrumus, gāzes, pusšķidrus un smalknes materiālus refrižeratoru sistēmās; vadīt un uzraudzīt ventilācijas un apsildes sistēmas; vadīt un uzraudzīt saldēšanas un ūdens pārstrādes iekārtas; vadīt un uzraudzīt vārtu un aizbīdņu iekārtas ūdensvados, kanālos un slūžās; pārbaudīt iekārtas un atklāt darbības traucējumus, lai nodrošinātu attīrīšanas sistēmu normālu darbību.

528. Atsevišķās grupas "3132 Atkritumu dedzināšanas, ūdens un notekūdeņu attīrīšanas un ūdens pārstrādes iekārtu operatori" profesijas:

528.1. Dzesēšanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3132 01";

528.2. Karsēšanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3132 02";

528.3. Kompresora OPERATORS – profesijas kods "3132 03";

528.4. Atkritumu sadedzināšanas/ krāsns OPERATORS – profesijas kods "3132 04";

528.5. Ledus ražošanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3132 05";

528.6. Saldēšanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3132 06";

528.7. Ūdens aizsprosta OPERATORS – profesijas kods "3132 07";

528.8. Ventilācijas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3132 08";

528.9. Skābekļa ražošanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3132 09";

528.10. Skābekļa balonu PILDĪTĀJS – profesijas kods "3132 10";

528.11. Ūdens ķīmiskās apstrādes OPERATORS – profesijas kods "3132 11";

528.12. Ķīmisko reaģentu SAGATAVOTĀJS – profesijas kods "3132 12";

528.13. Automatizētas kurināmā padeves OPERATORS – profesijas kods "3132 13";

528.14. Slāpekļa/ ražošanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3132 14";

528.15. Sūknēšanas iekārtas apkalpotājs – profesijas kods "3132 15";

528.16. Spiedieniekārtu OPERATORS – profesijas kods "3132 16";

528.17. Attīrīšanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3132 17";

528.18. Filtrēšanas OPERATORS – profesijas kods "3132 18";

528.19. Notekūdeņu rūpnieciskās pārstrādes OPERATORS – profesijas kods "3132 19";

528.20. Rezervuāra OPERATORS – profesijas kods "3132 20";

528.21. Sūknēšanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3132 21";

528.22. Ūdens pārstrādes OPERATORS – profesijas kods "3132 22".

3.3.3. Atsevišķās grupas
"3133 Ķīmiskās pārstrādes rūpnīcu operatori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

529. Šie speciālisti vada un uzrauga ķīmiskās pārstrādes iekārtas, kas destilē un filtrē ķīmiskos materiālus.

530. Atsevišķajā grupā "3133 Ķīmiskās pārstrādes rūpnīcu operatori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas paredzētas ķīmisko un līdzīgu materiālu apstrādei, iekārtas, kurās šķīdinājumi (ar lielu spiedienu) tiek izlaisti cauri filtriem, iekārtas, kurās šķīdinājumi ar vakuuma metodi tiek izlaisti cauri filtriem uz rotējoša veltņa; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas atdala materiālus ar centrifūgu; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas nerafinēto naftu atbrīvo no nogulsnēm un ūdens, iekārtas, kurās šķidras nerafinētas ķīmiskās vielas tiek rafinētas vai sadalītas pamatkomponentos; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kurās tiek veiktas vairākas operācijas ar ķīmiskām reakcijām un iekārtas radioaktīvo elementu atdalīšanai no rūdas un tamlīdzīgiem minerāliem; pārbaudīt iekārtas un atklāt darbības traucējumus.

531. Atsevišķās grupas "3133 Ķīmiskās pārstrādes rūpnīcu operatori" profesijas:

531.1. Ķīmisko vielu/ karstās apstrādes OPERATORS – profesijas kods "3133 01";

531.2. Ķīmisko vielu/ filtrpreses OPERATORS – profesijas kods "3133 02";

531.3. Ķīmisko vielu/ separatora OPERATORS – profesijas kods "3133 03";

531.4. Ķīmijas destilēšanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3133 04";

531.5. Reaktora OPERATORS – profesijas kods "3133 05";

531.6. Radioaktīvo atkritumu/ pārstrādes OPERATORS – profesijas kods "3133 06".

3.3.4. Atsevišķās grupas
"3134 Naftas un dabasgāzes pārstrādes rūpnīcu operatori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

532. Šie speciālisti vada un uzrauga naftas un dabasgāzes pārstrādes iekārtas.

533. Atsevišķajā grupā "3134 Naftas un dabasgāzes pārstrādes rūpnīcu operatori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas atdala sēru no naftas un naftas produktiem, kā arī no tās blakusproduktiem; vadīt un uzraudzīt sūkņus, kas pārsūknē naftas produktus, ūdeni, ķīmiskos šķīdumus naftas attīrīšanas rūpnīcās; vadīt un uzraudzīt destilēšanas iekārtas, kurās destilē un rafinē naftas produktus; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas sajauc benzīnu ar ķīmiskām vielām un citām piedevām; pārbaudīt iekārtas un atklāt darbības traucējumus.

534. Atsevišķās grupas "3134 Naftas un dabasgāzes pārstrādes rūpnīcu operatori" profesijas:

534.1. Benzīna/ kontrolierīču OPERATORS – profesijas kods "3134 01";

534.2. Gāzes/ kontrolierīču OPERATORS – profesijas kods "3134 02";

534.3. Benzīna/ pārsūknēšanas OPERATORS – profesijas kods "3134 03";

534.4. Gāzes/ pārsūknēšanas OPERATORS – profesijas kods "3134 04".

3.3.5. Atsevišķās grupas
"3135 Metāla ražošanas procesu speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

535. Šie speciālisti vada un uzrauga metāla apstrādes iekārtas, krāsnis, metāla velmētavas un citas iekārtas.

536. Atsevišķajā grupā "3135 Metāla ražošanas procesu speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt, uzraudzīt melno un krāsaino metālu kausēšanas krāsnis, krāsnis metāla atkārtotai karsēšanai pirms kalšanas, presēšanas, valcēšanas vai citādas apstrādes; vadīt un uzraudzīt velmēšanas iekārtas, kas piešķir karstiem un aukstiem krāsainajiem metāliem attiecīgo formu, veidojot plāksnes, loksnes, foliju; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas veido liela un maza diametra bezšuvju caurules; vadīt un uzraudzīt liešanas mašīnas un iekārtas izkausētā metāla liešanai veidnēs; pārbaudīt iekārtas un atklāt darbības traucējumus.

537. Atsevišķās grupas "3135 Metāla ražošanas procesu speciālisti" profesijas:

537.1. Kausēšanas OPERATORS – profesijas kods "3135 01";

537.2. Spiedliešanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3135 02";

537.3. Metāla lējējs – profesijas kods "3135 03";

537.4. Metāla žāvēšanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3135 04";

537.5. Metāla apstrādes iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3135 05".

3.3.6. Atsevišķās grupas
"3139 Citur neklasificēti tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

538. Šie speciālisti vada un uzrauga citur neklasificētas iekārtas, piemēram, ražošanas montāžas līnijas, papīra un celulozes ražošanas iekārtas un citas iekārtas.

539. Atsevišķajā grupā "3139 Citur neklasificēti tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt, uzraudzīt iekārtas un defiberus, kas smalcina baļķus un pulpu; iekārtas autoklāvu pulpas izgatavošanai no koksnes, lupatām, skaidām, salmiem, papīra atliekām; iekārtas, kas balina koksnes pulpu; iekārtas, kas samaisa, samaļ un hidratē pulpu un citus ingredientus, lai iegūtu pamatmasu papīra izgatavošanai; automātiskās un pusautomātiskās montāžas līnijas, rūpniecisko robotu darbu, programmējot vai pārprogrammējot robotu programmas, risinot speciālos uzdevumus un nodrošinot rūpniecisko robotu darba uzsākšanu; vadīt un uzraudzīt vadāmos un autonomos zemūdens aparātus un zemūdens iekārtas.

540. Atsevišķās grupas "3139 Citur neklasificēti tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti" profesijas:

540.1. Papīra masas/ ražošanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3139 01";

540.2. Papīra masas/ pārstrādāšanas OPERATORS – profesijas kods "3139 02";

540.3. Papīra masas/ rafinēšanas OPERATORS – profesijas kods "3139 03";

540.4. Papīra masas/ sijāšanas OPERATORS – profesijas kods "3139 04";

540.5. Papīra masas/ vārīšanas OPERATORS – profesijas kods "3139 05";

540.6. Robotu UZRAUGS – profesijas kods "3139 06";

540.7. Robotu TEHNIĶIS – profesijas kods "3139 07";

540.8. Automatizētās/ montāžas līnijas OPERATORS – profesijas kods "3139 08";

540.9. Zemūdens tālvadības aparātu un zemūdens iekārtu OPERATORS – profesijas kods "3139  09".

3.4. Mazās grupas
"314 Dabas zinātņu un tām radniecīgu zinātņu speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

541. Šie speciālisti veic tehniskos darbus, kas saistīti ar koncepciju, teoriju, principu, metožu izstrādāšanu un praktisku lietošanu bioloģijā, botānikā, zooloģijā, bakterioloģijā, bioķīmijā un tamlīdzīgās dabaszinātnēs, kā arī lauksaimniecībā un ainavas veidošanā.

542. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "314 Dabas zinātņu un tām radniecīgu zinātņu speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

542.1. zina: pētāmās problēmas teorētiskos un praktiskos aspektus; vides problēmas ūdenssaimniecībās un atkritumu saimniecībās, kā arī citās jomās; analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

542.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas; rīkoties ar automātiskajām savākšanas un kontroles ierīcēm, ar datortehnikas sistēmām; orientēties vides aizsardzības tehnoloģiju problemātikā;

542.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

542.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

543. Mazās grupas "314 Dabas zinātņu un tām radniecīgu zinātņu speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

543.1. atsevišķā grupa "3141 Dabas zinātņu speciālisti (izņemot medicīnu)";

543.2. atsevišķā grupa "3142 Lauksaimniecības un nekustamā īpašuma speciālisti";

543.3. atsevišķā grupa "3143 Mežsaimniecības speciālisti".

3.4.1. Atsevišķās grupas
"3141 Dabas zinātņu speciālisti (izņemot medicīnu)"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

544. Šie speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pētniecību bioloģijas un citās dabaszinātnēs, kā arī ar praktisko pētniecības rezultātu lietošanu rūpniecībā, lauksaimniecībā, medicīnā, veselības aizsardzībā u.tml.

545. Atsevišķajā grupā "3141 Dabas zinātņu speciālisti (izņemot medicīnu)" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sagatavot materiālus un ierīces eksperimentiem, izmēģinājumiem, analīzēm; vākt un sagatavot augu, dzīvnieku un cilvēku šūnu, audu un orgānu paraugus, preparātus mēģinājumu un analīžu veikšanai; veikt eksperimentus, izmēģinājumus un analīzes savā nozarē vai asistēt speciālistiem; vākt datus un materiālus, noteikt darba patēriņu un pašizmaksu projekta ieviešanai dzīvē; izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, risinot problēmas, kas radušās darba procesā; apkopt un remontēt pētījumos izmantojamo aparatūru; veikt tehnisko darbu vides aizsardzības centru laboratorijās, uzņēmumu sanitārijas laboratorijās un notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un atkritumu saimniecībās; risināt pašvaldību vides sakopšanas un vides aizsardzības problēmas; veikt tehnisko un pētniecisko darbu bioloģiski aktīvu vielu ražošanas uzņēmumos ar mikrobioloģisko sintēzi un bioķīmijas, mikrobioloģijas laboratorijās; izstrādāt, organizēt un vadīt biotehnoloģiskos procesus uzņēmumā un veikt pētījumus un konsultācijas šajā jomā; organizēt un vadīt iekārtu ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu atbilstoši normatīvajiem aktiem un tehniskajai dokumentācijai; patstāvīgi vai biotehnoloģijas speciālista vadībā veikt biotehnoloģiskos procesus vai to daļu; nodrošināt biotehnoloģisko iekārtu ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu uzņēmuma struktūrvienībā atbilstoši reglamentējošajai dokumentācijai; piedalīties biotehnoloģisko ražošanas procesu pētījumos un apkopot to rezultātus; veikt uzdevumus, kas saistīti ar dzeramā ūdens, notekūdeņu, gaisa un augsnes kontroli, ar tehnoloģisko procesu uzraudzību un nodrošināšanu dzeramā ūdens sagatavošanā, notekūdeņu attīrīšanā un atkritumu apsaimniekošanā; plānot un organizēt izpildāmo darbu.

546. Atsevišķās grupas "3141 Dabas zinātņu speciālisti (izņemot medicīnu)" profesijas:

546.1. TAKSIDERMISTS – profesijas kods "3141 01";

546.2. Dabaszinātņu LABORANTS – profesijas kods "3141 02";

546.3. Anatomijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141 03";

546.4. Bakterioloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141 04";

546.5. Bioķīmijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141 05";

546.6. Biofizikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141 06";

546.7. Asins pārliešanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141 07";

546.8. Botānikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141 08";

546.9. Citoloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141 09";

546.10. Ekoloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141 10";

546.11. Ģenētikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141 11";

546.12. Hematoloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141 12";

546.13. Histoloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141 13";

546.14. Farmakoloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141 14";

546.15. Fizioloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141 15";

546.16. Seroloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141 16";

546.17. Audu TEHNIĶIS – profesijas kods "3141 17";

546.18. Zooloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3141 18";

546.19. MikroBIOLOGA PALĪGS – profesijas kods "3141 19";

546.20. VIRUSOLOGA PALĪGS – profesijas kods "3141 20";

546.21. Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGA PALĪGS – profesijas kods "3141 21";

546.22. PARAZITOLOGA PALĪGS – profesijas kods "3141 22";

546.23. ENTOMOLOGA PALĪGS – profesijas kods "3141 23";

546.24. (svītrots ar MK 02.08.2016. noteikumiem Nr. 503);

546.25. Vides TEHNIĶIS – profesijas kods "3141 25";

546.26. BioTEHNOLOGS – profesijas kods "3141 26";

546.27. BioTEHNOLOGA PALĪGS – profesijas kods "3141 27";

546.28. Piena un piena produktu TEHNOLOGA PALĪGS – profesijas kods "3141 28";

546.29. Vides iekārtu TEHNIĶIS – profesijas kods "3141 29";

546.30. Dzīvnieku PĀRRAUGS – profesijas kods "3141 30";

546.31. Dzīvnieku vērtēšanas EKSPERTS – profesijas kods "3141 31";

546.32. KINOLOGS – profesijas kods "3141 32".

3.4.2. Atsevišķās grupas
"3142 Lauksaimniecības un nekustamā īpašuma speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

547. Šie speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pētījumiem un to izmantošanu lauksaimniecības, nekustamo īpašumu jomā, kā arī ainavu veidošanā.

548. Atsevišķajā grupā "3142 Lauksaimniecības un nekustamā īpašuma speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sagatavot materiālus un iekārtas izmēģinājumiem un analīzei; vākt un sagatavot augu, šūnu un audu paraugus izmēģinājumiem un analīzei; lietot attiecīgās metodes un tehnoloģijas ainavu un apstādījumu veidošanā un kopšanā, zemes ierīcībā, agronomijā, zemkopībā; konsultēt produkcijas kvalitātes, ražas palielināšanas metožu un dabas rezervju un apkārtējās vides saglabāšanas, ainavu un apstādījumu veidošanas un kopšanas jautājumos; konsultēt erozijas un lauksaimniecības kaitēkļu apkarošanas jautājumos; veikt izmēģinājumus savas specialitātes jomā vai asistēt speciālistiem; veikt sēklu paraugu kvalitātes, tīrības un dīgtspējas analīzi; vākt datus un materiālus, noteikt darba patēriņu un pašizmaksu projektu ieviešanai dzīvē; apkalpot un remontēt pētniecības ierīces; izstrādāt dārzkopības produkcijas ražošanas tehnoloģijas un organizēt to izpildi; izstrādāt mēslošanas un augu aizsardzības programmas; nodrošināt darbu mehanizācijas iespējas un konkurētspējīgas kvalitātes standartiem atbilstošas produkcijas ražošanu; plānot, organizēt un vadīt darbus stādu audzētavā; lasīt lekcijas un izplatīt materiālus par jaunākajiem sasniegumiem, metodēm un tehnoloģiju lauksaimniecībā, organizēt to demonstrēšanu; izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, risinot problēmas, kas rodas darba procesā; nodarboties ar augkopības un lopkopības produkcijas ražošanu, ražas un produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju, kā arī kopt un reģistrēt liellopu, cūku, aitu, kazu ganāmpulku atbilstoši īpašnieka sniegtajiem datiem; apsekot ganāmpulku dabā; noformēt dzīvnieku reģistra grāmatas un dzīvnieku pases to īpašniekiem; konsultēt lopkopjus un citu dzīvnieku īpašniekus; sekot infekciju izplatībai valstī, rajonā, pagastā; sekot dzīvnieku labturībai un produktivitātei kūtīs un fermās; pārbaudīt piena ieguves noteikumu ievērošanu fermās; pārbaudīt pienotavās pilnu ciklu produkcijas ieguvē, pārbaudīt ūdens kvalitāti fermās, pienotavās; konsultēt par aktualitātēm lauku attīstības un lauksaimniecības jautājumos; organizēt valsts atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, dažādu fondu atbalsta veidu piesaisti, informatīvās dienas, iniciatīvas un interešu grupu tikšanās; vērtēt nekustamo īpašumu pasūtītāja – nekustamā īpašuma īpašnieka, pircēja, valsts vai pašvaldības iestādes, kredītiestādes – uzdevumā, vērtējumu saskaņot ar sertificēšanas institūcijas apstiprināto prakses vadītāju (sertificētu personu); izpētīt problēmas un piedāvāt to risinājumu nekustamā īpašuma ietvaros; atlasīt informāciju, izmantojot normatīvos aktus un starptautiskos noteikumus; organizēt lietišķo saraksti un nodrošināt lietvedības prasību ievērošanu; nodrošināt pasūtījuma izpildi; sagatavot domes lēmumu projektus par lauku teritorijas zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā vai tās atsavināšanā; sagatavot nepieciešamo dokumentāciju par lauku teritorijas brīvo valstij piekrītošo zemi; sagatavot domes lēmumu projektus par lauku teritorijas nekustamā īpašuma lietošanas tiesību pāreju, par pilsētas un lauku teritorijas nekustamā īpašuma sadalīšanu/apvienošanu, nosaukuma/adrešu piešķiršanu un maiņu; noformēt dokumentus par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu; aktualizēt zemes nekustamā īpašuma lietošanas mērķus; veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu; sagatavot nepieciešamos materiālus ar zemes lietām saistītām tiesvedībām; izskatīt fizisko, juridisko personu un valsts institūciju iesniegumus; apzināt, noformēt, sagatavot reģistrācijai un uzskaitīt pašvaldības nekustamos īpašumus, pašvaldības zemes fondu, kas nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai; veikt darbības pašvaldības īpašumu un pašvaldības dzīvojamo māju reģistrācijai zemesgrāmatā; veikt darbības ar zemesgrāmatā reģistrēto pašvaldības īpašumu un pašvaldības dzīvojamo māju uzņemšanu domes grāmatvedības bilancē, bilances vērtību maiņu, privatizēto daļu svītrošanu no bilances; koordinēt jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības īpašumu maiņu, citām personām piederošu īpašumu atsavināšanu pašvaldības vajadzībām, valstij piekrītošo īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā, pašvaldības nekustamā īpašuma izmantošanu; sekot nekustamo īpašumu nomas un īres līgumu termiņiem un nosacījumu izpildei; pildīt zemes komisijas locekļa pienākumus; veikt augu aizsardzības pasākumus pret dažādām augu slimībām un kaitēkļiem, veikt augu kolekciju fitosanitāro novērošanu un stāvokļa novērtēšanu; sekot līdzi augu aizsardzības līdzekļu sortimenta izmaiņām; sniegt klientiem konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar vidi, augu aizsardzību, augu audzēšanas tehnoloģijām integrētajā, bioloģiskajā un konvencionālajā lauksaimniecībā; sniegt priekšlikumus par augkopību Konsultatīvās sistēmas atbalsta datorprogrammā; sniegt klientiem pakalpojumu kultūraugu mēslošanas plānu izstrādāšanā; piedalīties projektos, demonstrējumu programmās un apmācību sistēmās augkopības jomā; pārzināt un izskaidrot klientiem lopkopības nozaru Eiropas Savienības un nacionālās atbalsta programmas; sastādīt liellopu barības devas; organizēt apmācības, sniegt klientiem konsultācijas un neatkarīga eksperta viedokli piena un gaļas lopkopībā; darboties piena un gaļas lopkopības projektos, demonstrējumu programmās, interešu grupās un apmācību sistēmās; sniegt konsultācijas veterinārmedicīnas jautājumos; sniegt informāciju par pakalpojumiem lauku komersantiem un lauku iedzīvotājiem par nacionālajiem un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, nacionālajām un Eiropas Savienības aktualitātēm lauksaimniecības un lauku attīstības jomā; apkopot resursus un finanšu instrumentus lauku attīstības veicināšanai un informēt par tiem lauku iedzīvotājus; plānot, organizēt un veikt kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu dažādās lauksaimniecības sistēmās, kādā no četrām dārzkopības apakšnozarēm (stādaudzēšana, puķkopība, dārzeņkopība vai augļkopība); plānot, organizēt un veikt dzīvnieku ēdināšanu, kopšanu, turēšanu, atražošanu un nodrošināt kvalitatīvas lopkopības produkcijas ieguvi, uzglabāšanu un realizāciju.

549. Atsevišķās grupas "3142 Lauksaimniecības un nekustamā īpašuma speciālisti" profesijas:

549.1. Agronomijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3142 01";

549.2. Kokaudzēšanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3142 02";

549.3. Puķkopības TEHNIĶIS – profesijas kods "3142 03";

549.4. Dārzkopības TEHNIĶIS – profesijas kods "3142 04";

549.5. Sakņkopības TEHNIĶIS – profesijas kods "3142 05";

549.6. Pomoloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3142 06";

549.7. Augsnes TEHNIĶIS – profesijas kods "3142 07";

549.8. MĒRNIEKS – profesijas kods "3142 08";

549.9. ZOOTEHNIĶIS – profesijas kods "3142 09";

549.10. Ainavu tehniķis – profesijas kods "3142 10";

549.11. Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJS – profesijas kods "3142 12";

549.12. Dārzkopības SPECIĀLISTS – profesijas kods "3142 13";

549.13. Stādaudzēšanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3142 14";

549.14. Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJA ASISTENTS – profesijas kods "3142 15";

549.15. Zemes lietu SPECIĀLISTS – profesijas kods "3142 16";

549.16. Nekustamā īpašuma SPECIĀLISTS – profesijas kods "3142 17";

549.17. Zemkopības LABORANTS – profesijas kods "3142 18";

549.18. Sēklkopības TEHNIĶIS – profesijas kods "3142 19";

549.19. Lauksaimniecības organizators – profesijas kods "3142 20";

549.20. Lauku īpašuma APSAIMNIEKOTĀJS – profesijas kods "3142 21";

549.21. Zemnieku KONSULTANTS – profesijas kods "3142 22";

549.22. Lauku attīstības SPECIĀLISTS – profesijas kods "3142 23";

549.23. Augu aizsardzības SPECIĀLISTS – profesijas kods "3142 24";

549.24. Augkopības KONSULTANTS – profesijas kods "3142 25";

549.25. Lopkopības KONSULTANTS – profesijas kods "3142 26";

549.26. Lauku attīstības KONSULTANTS – profesijas kods "3142 27";

549.27. Augkopības TEHNIĶIS – profesijas kods "3142 28";

549.28. Lopkopības TEHNIĶIS – profesijas kods "3142 29".

3.4.3. Atsevišķās grupas
"3143 Mežsaimniecības speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

550. Šie speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pētījumiem un to izmantošanu mežsaimniecības jomā.

551. Atsevišķajā grupā "3143 Mežsaimniecības speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sagatavot materiālus un iekārtas izmēģinājumiem un analīzei; vākt un sagatavot augu, šūnu un audu paraugus izmēģinājumiem un analīzei; lietot attiecīgās metodes un tehnoloģijas mežsaimniecībā; veikt izmēģinājumus savas specialitātes jomā vai asistēt speciālistiem; plānot, organizēt, kontrolēt un sniegt konsultācijas meža atjaunošanas, meža kopšanas un mežizstrādes darbos atbilstoši darba aizsardzības un vides aizsardzības prasībām; piedalīties biznesa plānu un tāmju izstrādē; veikt meža atjaunošanu, kopšanu, kokmateriālu sagatavošanu un pievešanu; lasīt lekcijas un izplatīt materiālus par jaunākajiem sasniegumiem, metodēm un tehnoloģiju mežsaimniecībā, organizēt to demonstrēšanu; izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, risinot problēmas, kas rodas darba procesā; kopt mežu; plānot, veikt, organizēt un uzraudzīt mežkopību (meža atjaunošanu, uzmērīšanu, novērtēšanu, aizsardzību, kopšanu), stādāmā materiāla audzēšanu, šķirošanu, pirmapstrādi, sagatavošanu realizācijai, stādīšanu, meža infrastruktūras ikdienas uzturēšanu; pārzināt veicamo darbu paņēmienus un pašizmaksu kalkulēšanu; pārzināt meža dzīvnieku un putnu bioloģiju, vides aizsardzību; izprast un spēt uzraudzīt mežizstrādes procesus; veikt meža inventarizāciju (iegūt informāciju par mežu un tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm konkrētā meža īpašumā vai valdījumā un dokumentēt iegūto informāciju); izstrādāt meža apsaimniekošanas plānu, paredzot maksimāli vienmērīgi un ilgtspējīgi izmantot koksnes resursus.

552. Atsevišķās grupas "3143 Mežsaimniecības speciālisti" profesijas:

552.1. Meža TEHNIĶIS – profesijas kods "3143 01";

552.2. Mežkopības TEHNIĶIS – profesijas kods "3143 02";

552.3. Mežsaimniecības TEHNIĶIS – profesijas kods "3143 03";

552.4. Mežsaimniecības LABORANTS – profesijas kods "3143 04";

552.5. Meža INVENTARIZATORS – profesijas kods "3143 05".

3.5. Mazās grupas
"315 Kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

553. Šie speciālisti komandē un vada kuģus un gaisa kuģus, kontrolē kuģu un gaisa kuģu iekārtu darbību, izpilda funkcijas, kas nodrošina kustības drošību un ekspluatācijas efektivitāti.

554. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "315 Kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

554.1. zina: darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus un to pielietojumu konkrētajā jomā; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus un lietošanas noteikumus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

554.2. prot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas, tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

554.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

554.4. izglītība: augstākā profesionālā izglītība nozarē, profesionālā vidējā izglītība vai 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstoša profesionālā tālākizglītība nozarē;

554.5. jūrniecības jomā, lai iegūtu tiesības strādāt uz kuģiem, nepieciešams izpildīt jūrnieku sertificēšanas noteikumu prasības un saņemt attiecīgu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

555. Mazās grupas "315 Kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

555.1. atsevišķā grupa "3151 Kuģu mehāniķi";

555.2. atsevišķā grupa "3152 Kuģu vadītāji un loči";

555.3. atsevišķā grupa "3153 Gaisa kuģu piloti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti";

555.4. atsevišķā grupa "3154 Gaisa satiksmes vadības dispečeri";

555.5. atsevišķā grupa "3155 Gaisa satiksmes drošības elektronikas speciālisti".

3.5.1. Atsevišķās grupas
"3151 Kuģu mehāniķi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

556. Šie speciālisti strādā uz dažādu tipu kuģiem, plāno, organizē un patstāvīgi veic savā pārziņā esošo mehānisko, elektrisko un elektronisko iekārtu ekspluatāciju un remontu, kā arī pilda citas ar kuģa darbību saistītas operācijas uz kuģa vai krastā, kā to pieprasa starptautiskie un Latvijas Republikas normatīvie akti.

557. Atsevišķajā grupā "3151 Kuģu mehāniķi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, organizēt un veikt savā pārziņā esošo mehānisko, elektrisko un elektronisko sistēmu ekspluatāciju un remontu; nodrošināt degvielas un citu materiālu pasūtīšanu un saņemšanu un attiecīgu pierakstu uzturēšanu; veikt tehnisko uzraudzību pār kuģu mašīnu un aprīkojuma uzstādīšanu, apkopi un remontu, lai nodrošinātu atbilstību specifikācijām un normatīvo aktu prasībām; veikt mašīnu, mehānismu un aprīkojuma apskates, apkopi un, ja nepieciešams, remontu; pildīt sardzi mašīntelpās, kontrolēt un pierakstīt mašīnu, mehānismu un sistēmu darba parametrus; uzraudzīt citu darbinieku darbu mašīntelpās.

558. Atsevišķās grupas "3151 Kuģu mehāniķi" profesijas:

558.1. Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku – profesijas kods "3151 01";

558.2. Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku – profesijas kods "3151 02";

558.3. Vecākais mehāniķis uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku – profesijas kods "3151 03";

558.4. Otrais mehāniķis uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku – profesijas kods "3151 04";

558.5. Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW – profesijas kods "3151 05";

558.6. Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW – profesijas kods "3151 06";

558.7. Sardzes MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku – profesijas kods "3151 07";

558.8. MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW – profesijas kods "3151 08";

558.9. Vecākais mehāniķis uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 3000 kW – profesijas kods "3151 09";

558.10. Vecākais mehāniķis uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 1000 kW – profesijas kods "3151 10";

558.11. Mehāniķis uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW – profesijas kods "3151 11";

558.12. Mehāniķis uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW – profesijas kods "3151 12";

558.13. Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW – profesijas kods "3151 13";

558.14. Otrais mehāniķis uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW – profesijas kods "3151 14";

558.15. Sardzes mehāniķis uz zvejas kuģiem – profesijas kods "3151 15";

558.16. Mehāniķis uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 750 kW – profesijas kods "3151 16";

558.17. Kuģa galvenais elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3151 17";

558.18. Kuģa elektroMEHĀNIĶIS – profesijas kods "3151 18";

558.19. Kuģa elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3151 19";

558.20. Kutera elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3151 20";

558.21. Kuģu MEHĀNIĶIS (vadības līmenī) – profesijas kods "3151 21";

558.22. Kuģu MEHĀNIĶIS (ekspluatācijas līmenī) – profesijas kods "3151 22".

3.5.2. Atsevišķās grupas
"3152 Kuģu vadītāji un loči"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

559. Šie speciālisti komandē un vada kuģus un citus peldošos līdzekļus, pilda citas ar kuģa darbību saistītas funkcijas uz kuģa vai krastā, kā to pieprasa starptautiskie un Latvijas Republikas normatīvie akti.

560. Atsevišķajā grupā "3152 Kuģu vadītāji un loči" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– komandēt un vadīt kuģus vai citus peldošos līdzekļus jūrā vai iekšējos ūdeņos; kontrolēt uz klāja vai uz tiltiņa veicamas darbības un piedalīties tajās; vadīt kuģus, uzbraucot un iebraucot ostās, braucot pa kanāliem, šaurumiem un citiem ūdeņiem, kur vajadzīgas speciālās zināšanas; nodrošināt drošas iekraušanas un izkraušanas operācijas un kontrolēt darba aizsardzības noteikumu ievērošanu ar kuģa apkalpes locekļiem un pasažieriem; veikt tehnisko uzraudzību pār kuģa apkopi un remontu, lai nodrošinātu atbilstību specifikācijām un normatīvo aktu prasībām; izmantot teorijas un prakses zināšanas ar kuģiem un kuģošanu saistīto problēmu noteikšanā un novēršanā; nodrošināt nepieciešamo materiālu piegādi uz kuģi, komplektēt kuģa apkalpi atbilstoši visām prasībām un uzturēt nepieciešamos pierakstus par veiktajām darbībām; uzturēt radio sakarus ar krasta stacijām un citiem kuģiem, pārraidīt un saņemt ikdienas un ārkārtas informāciju; uzraudzīt kuģa apkalpes locekļu un citu darbinieku darbu uz kuģa; vadīt atpūtas kuģus – motorjahtas, kuterus un motorlaivas, kuru garums ir no 2,5 līdz 24 metriem, kā arī ūdensmotociklus.

561. Atsevišķās grupas "3152 Kuģu vadītāji un loči" profesijas:

561.1. Kapteinis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem – profesijas kods "3152 01";

561.2. Vecākais stūrmanis uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem – profesijas kods "3152 02";

561.3. KAPTEINIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā – profesijas kods "3152 03";

561.4. Vecākais STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā – profesijas kods "3152 04";

561.5. Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT – profesijas kods "3152 05";

561.6. Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 500 BT – profesijas kods "3152 06";

561.7. Kapteinis uz kuģiem, mazākiem par 200 BT – profesijas kods "3152 07";

561.8. Vecākais stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT – profesijas kods "3152 08";

561.9. Sardzes stūrmanis uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem – profesijas kods "3152 09";

561.10. Sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 500 BT piekrastes kuģošanā – profesijas kods "3152 10";

561.11. Kapteinis uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 3000 BT – profesijas kods "3152 11";

561.12. Kapteinis uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 500 BT – profesijas kods "3152 12";

561.13. Iekšējo ūdeņu kuģa STŪRMANIS – profesijas kods "3152 13";

561.14. Tāljūras LOCIS – profesijas kods "3152 14";

561.15. LOCIS – profesijas kods "3152 15";

561.16. Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā – profesijas kods "3152 16";

561.17. KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā zvejas rajonā – profesijas kods "3152 17";

561.18. Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā zvejas rajonā – profesijas kods "3152 18";

561.19. KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā zvejas rajonā – profesijas kods "3152 19";

561.20. Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā zvejas rajonā – profesijas kods "3152 20";

561.21. Kuģu satiksmes OPERATORS – profesijas kods "3152 21";

561.22. Kuģa KAPTEINIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3152 22";

561.23. Kutera KAPTEINIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3152 23";

561.24. Kuģa klāja VIRSNIEKS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3152 24";

561.25. Kuģa STŪRMANIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3152 25";

561.26. Kuģa STŪRESVĪRS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3152 26";

561.27. Peldošā celtņa MEISTARS (KAPTEINIS) – profesijas kods "3152 27";

561.28. Kuģa VADĪTĀJS uz kuģiem līdz 500 BT piekrastes kuģošanā – profesijas kods "3152 28";

561.29. Atpūtas kuģu VADĪTĀJS – profesijas kods "3152 29";

561.30. Kuģu VADĪTĀJS (vadības līmenī) – profesijas kods "3152 30";

561.31. Kuģu VADĪTĀJS (ekspluatācijas līmenī) – profesijas kods "3152 31".

3.5.3. Atsevišķās grupas
"3153 Gaisa kuģu piloti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

562. Šie speciālisti kontrolē gaisa kuģu iekārtu darbību, komandē un vada gaisa kuģus, nodrošinot pasažieru, pasta un kravas pārvadājumus, veic noteiktus pienākumus lidojuma sagatavošanā un lidojuma laikā.

563. Atsevišķajā grupā "3153 Gaisa kuģu piloti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– kontrolēt gaisa kuģu iekārtu darbību; komandēt un vadīt gaisa kuģus; vadīt gaisa kuģus atbilstoši ekspluatācijas un kontroles procedūrām; gatavot un apstiprināt lidojuma plānu vai pieņemt lidojuma standartplānu; garantēt normālu ierīču un vadības institūciju darbību; lietot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, konstatējot problēmas un pieņemot risinājumus; vadīt citus darbiniekus.

564. Atsevišķās grupas "3153 Gaisa kuģu piloti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti" profesijas:

564.1. Gaisa kuģa KAPTEINIS – profesijas kods "3153 01";

564.2. Lidojumu INŽENIERIS – profesijas kods "3153 02";

564.3. Gaisa kuģa STŪRMANIS – profesijas kods "3153 03";

564.4. Gaisa kuģa PILOTS – profesijas kods "3153 04";

564.5. Helikoptera PILOTS – profesijas kods "3153 05";

564.6. Helikoptera jaunākais PILOTS – profesijas kods "3153 06";

564.7. Hidroplāna PILOTS – profesijas kods "3153 07";

564.8. Gaisa kuģa komercPILOTS – profesijas kods "3153 08";

564.9. Helikoptera komercPILOTS – profesijas kods "3153 09";

564.10. Aviolīniju transporta gaisa kuģa PILOTS – profesijas kods "3153 10";

564.11. Aviolīniju transporta helikoptera PILOTS – profesijas kods "3153 11";

564.12. Planiera PILOTS – profesijas kods "3153 12";

564.13. Gaisa balona PILOTS – profesijas kods "3153 13";

564.14. Vecākais LIDOTĀJS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3153 14";

564.15. LIDOTĀJS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3153 15";

564.16. LIDOTĀJS (inženieris) – profesijas kods "3153 16";

564.17. STŪRMANIS – profesijas kods "3153 17";

564.18. LIDOTĀJS (radiotelefona operators) – profesijas kods "3153 18";

564.19. Gaisa kuģa PILOTS (instruktors) – profesijas kods "3153 19";

564.20. Helikoptera PILOTS (instruktors) – profesijas kods "3153 20";

564.21. Planiera PILOTS (instruktors) – profesijas kods "3153 21";

564.22. Gaisa balona PILOTS (instruktors) – profesijas kods "3153 22";

564.23. PILOTS – profesijas kods "3153 23";

564.24. Deltaplāna LIDOTĀJS – profesijas kods "3153 24";

564.25. LIDOTĀJS (bortmehāniķis operators) – profesijas kods "3153 25";

564.26. LIDOTĀJS (operators) – profesijas kods "3153 26".

3.5.4. Atsevišķās grupas
"3154 Gaisa satiksmes vadības dispečeri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

565. Šie speciālisti pārvalda gaisa kuģu kustību gaisā un uz zemes, lietojot radio, radiolokatoru un gaismas sistēmas, un sniedz informāciju par lidojumiem, kā arī sniedz aeronavigācijas pakalpojumus.

566. Atsevišķajā grupā "3154 Gaisa satiksmes vadības dispečeri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vadīt, kontrolēt gaisa kuģu kustību, tuvojoties aerodromam vai izlidojot no tā; vadīt un kontrolēt gaisa kuģus, kas atrodas noteiktā gaisa telpas sektorā; apspriest un apstiprināt lidojuma plānu; informēt apkalpi par meteoroloģiskajiem apstākļiem, aparatūras darbību, lidojuma plānu un gaisa kuģa kustību; izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas gaisa kuģu kustības jomā, risinot problēmas, kas rodas darbā; organizēt avārijas, meklēšanas un glābšanas dienesta darbību; sniegt aeronavigācijas pakalpojumus un speciālus paziņojumus lidotājiem (NOTAM), kas tiek nosūtīti, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, un kas satur informāciju par jebkuru aeronavigācijas iekārtu, pakalpojumu un noteikumu ieviešanu, izmaiņām vai informāciju par briesmām; vadīt citus darbiniekus.

567. Atsevišķās grupas "3154 Gaisa satiksmes vadības dispečeri" profesijas:

567.1. Gaisa satiksmes DISPEČERS – profesijas kods "3154 01";

567.2. Gaisa satiksmes kontroliekārtu OPERATORS – profesijas kods "3154 02";

567.3. Gaisa satiksmes vadības DISPEČERS – profesijas kods "3154 03";

567.4. Lidojumu VADĪTĀJS – profesijas kods "3154 04";

567.5. Lidlauka rajona lidojumu informācijas dienesta (AFIS) OPERATORS – profesijas kods "3154 05";

567.6. Speciālu ziņojumu sniegšanas lidotājiem (NOTAM) sistēmu INŽENIERIS – profesijas kods "3154 06";

567.7. Speciālu ziņojumu sniegšanas lidotājiem (NOTAM) sistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3154 07".

3.5.5. Atsevišķās grupas
"3155 Gaisa satiksmes drošības elektronikas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

568. Šie speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar gaisa kuģu kustības un aeronavigācijas kontroles sistēmu projektēšanu, izstrādāšanu, iekārtošanu, ekspluatāciju, apkalpi un remontu.

569. Atsevišķajā grupā "3155 Gaisa satiksmes drošības elektronikas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt tādus tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar elektronisko un elektrotehnisko aeronavigācijas sistēmu ierīču izstrādāšanu un prototipu izmēģināšanu; sniegt tehnisko palīdzību, projektējot un sagatavojot vispārējās darbības aeronavigācijas un gaisa kuģu vietas noteikšanas sistēmas, kā arī norādot kursu; sadarboties, gatavojot tāmes, iekārtu tehniskās un apmācības specifikācijas, kas paredzētas gaisa kuģu kustības drošībai un kontrolei; izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas gaisa kuģu kustības drošuma jomā; modificēt darbojošās virszemes iekārtas, pielāgojot tās jaunām gaisa kuģu kustības kontroles operācijām; kontrolēt un saskaņot virszemes aeronavigācijas aparatūru, cenšoties panākt maksimālo precizitāti un drošu pacelšanos, lidojumu vai nolaišanos; sniegt palīdzību tehniskās uzraudzības jomā virszemes aeronavigācijas iekārtu izstrādāšanas, uzstādīšanas, ekspluatācijas, apkalpes un remonta laikā, kā arī apkalpot radionavigācijas un radiolokācijas aparatūru un sistēmas, lai nodrošinātu starptautisko standartu un ieteikumu ievērošanu; izmeklēt aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus; vadīt citus darbiniekus.

570. Atsevišķās grupas "3155 Gaisa satiksmes drošības elektronikas speciālisti" profesijas:

570.1. Gaisa satiksmes drošības TEHNIĶIS – profesijas kods "3155 01";

570.2. Lidojumu nodrošināšanas INŽENIERIS – profesijas kods "3155 02";

570.3. Elektronavigācijas INŽENIERIS – profesijas kods "3155 03";

570.4. Radiolokācijas un radionavigācijas INŽENIERIS – profesijas kods "3155 04";

570.5. Radiolokācijas un radionavigācijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3155 05";

570.6. Radiolokācijas un radionavigācijas iekārtu MEHĀNIĶIS – profesijas kods "3155 06";

570.7. Radiolokācijas INŽENIERIS – profesijas kods "3155 07";

570.8. Radionavigācijas INŽENIERIS – profesijas kods "3155 08";

570.9. Radiolokācijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3155 09";

570.10. Radionavigācijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3155 10";

570.11. Radiolokācijas OPERATORS – profesijas kods "3155 11";

570.12. Radionavigācijas OPERATORS – profesijas kods "3155 12";

570.13. Gaisa kuģu tehniskās apkopes SPECIĀLISTS – profesijas kods "3155 13";

570.14. Radiokontroles punkta OPERATORS – profesijas kods "3155 14";

570.15. LIDOTĀJS (kravas operators) – profesijas kods "3155 15";

570.16. Aeronavigācijas datu apstrādes sistēmu INŽENIERIS – profesijas kods "3155 16";

570.17. Aviācijas mobilo sakaru INŽENIERIS – profesijas kods "3155 17";

570.18. Aviācijas mobilo sakaru TEHNIĶIS – profesijas kods "3155 18";

570.19. Aviācijas fiksēto sakaru/ datu pārraides tīkla INŽENIERIS – profesijas kods "3155 19";

570.20. Aviācijas fiksēto sakaru/ datu pārraides tīkla TEHNIĶIS – profesijas kods "3155 20";

570.21. Aviācijas fiksēto sakaru/ datu pārraides tīkla OPERATORS – profesijas kods "3155 21".

3.6. Mazās grupas
"321 Medicīnas un farmācijas speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

571. Šie speciālisti veic tehniskās funkcijas medicīnas un farmācijas nozarēs.

572. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "321 Medicīnas un farmācijas speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

572.1. zina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamos teorētiskos un praktiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko u.c. līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto ārstēšanas procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

572.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

572.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

572.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

573. Mazās grupas "321 Medicīnas un farmācijas speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

573.1. atsevišķā grupa "3211 Vizuālās diagnostikas un terapijas iekārtu speciālisti";

573.2. atsevišķā grupa "3212 Klīnisko un patoloģijas laboratoriju speciālisti";

573.3. atsevišķā grupa "3213 Farmaceitu asistenti";

573.4. atsevišķā grupa "3214 Medicīnisko protēžu un palīglīdzekļu un zobu protēžu speciālisti".

3.6.1. Atsevišķās grupas
"3211 Vizuālās diagnostikas un terapijas iekārtu speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

574. Šie speciālisti kontrolē tādu tehnisko iekārtu darbību, kuras izmanto slimību diagnozes noteikšanai un ārstēšanai. Radiologa vai cita veselības aprūpes vecākā speciālista pārraudzībā var veikt medicīniski radioloģiskās procedūras un diagnostiskās radioloģijas (radiodiagnostiskos) izmeklējumus.

575. Atsevišķajā grupā "3211 Vizuālās diagnostikas un terapijas iekārtu speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izskaidrot pacientam procedūras norisi, novērot pacientu un nodrošināt viņa drošību un komfortu izmeklēšanas vai ārstēšanas laikā; veikt medicīniski radioloģiskās procedūras un diagnostiskās radioloģijas (radiodiagnostiskos) izmeklējumus; kontrolēt tehniskās iekārtas, kas tiek lietotas dzirdes, sirdsdarbības, nieru, nervu sistēmas un citu slimību diagnozes noteikšanai vai ārstēšanai, kā arī anestezioloģijā un radiogrāfijā; nodrošināt radiācijas drošumu; stingri ievērot radiācijas drošību un starojuma dozas optimizāciju; nepārtraukti veicināt nozares attīstību, pilnveidojot savas zināšanas un profesionālās prasmes; piedalīties izglītības programmu ieviešanā ārstniecības iestādē; izvēlēties izmeklējumam atbilstošu ekspozīcijas režīmu un parametrus; novērtēt sagatavoto uzņēmumu kvalitāti un saglabāt iegūtos rezultātus; mērīt, aprēķināt un dokumentēt jonizējošā starojuma dozu, izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas medicīnas iekārtu jomā, risinot problēmas, kas rodas darba procesā un iekārtas apkalpošanā.

576. Atsevišķās grupas "3211 Vizuālās diagnostikas un terapijas iekārtu speciālisti" profesijas:

576.1. RADIOLOGA ASISTENTS – profesijas kods "3211 01";

576.2. Elektrokardiogrāfijas OPERATORS – profesijas kods "3211 02";

576.3. Elektroencefalogrāfijas OPERATORS – profesijas kods "3211 03";

576.4. Rentgenstaru iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3211 04".

3.6.2. Atsevišķās grupas
"3212 Klīnisko un patoloģijas laboratoriju speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

577. Šie speciālisti izmeklē cilvēka ķermeņa audus un šķidrumus, lai iegūtu informāciju par personas veselības stāvokli vai nāves cēloni.

578. Atsevišķajā grupā "3212 Klīnisko un patoloģijas laboratoriju speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt ķīmiskās asins, urīna un mugurkaulāja šķidruma analīzes; apkalpot un kalibrēt iekārtas izmeklējumu veikšanai; ievadīt datus laboratorisko izmeklējumu uzskaites sistēmās un informēt ārstus un citus veselības aprūpes vecākos speciālistus par analīžu rezultātiem; organizēt un sagatavot darba vietu izmeklējumu veikšanai, uzturēt kārtībā laboratorijas iekārtas; informēt pacientu vai pacienta aprūpes personālu, kā noņemt izmeklējamo materiālu vai sagatavoties tā noņemšanai; ja nepieciešams, noņemt, pieņemt, un izvērtēt izmeklējamo materiālu; laboratorijā piedalīties izmeklējamā materiāla izmeklēšanā; izvērtēt un dokumentēt iegūtos testēšanas rezultātus; izveidot un uzraudzīt programmas, lai nodrošinātu analīžu rezultātu precizitāti; izstrādāt, standartizēt, novērtēt un uzlabot paraugu izmeklēšanas procedūras un metodes.

579. Atsevišķās grupas "3212 Klīnisko un patoloģijas laboratoriju speciālisti" profesijas:

579.1. Patoloģijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3212 01";

579.2. Medicīnas LABORANTS – profesijas kods "3212 02";

579.3. Biomedicīnas LABORANTS – profesijas kods "3212 03";

579.4. Laboratorijas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3212 04".

3.6.3. Atsevišķās grupas
"3213 Farmaceitu asistenti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

580. Šie speciālisti sagatavo un izsniedz zāles farmaceitu vadībā.

581. Atsevišķajā grupā "3213 Farmaceitu asistenti" iekļautās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sagatavot iekārtas un aparatūru zāļu pagatavošanai; pagatavot un izsniegt zāles un citus ārstniecības līdzekļus farmaceitu vadībā; saskaņā ar ārsta norādījumiem informēt pacientus par zāļu lietošanu.

582. Atsevišķās grupas "3213 Farmaceitu asistenti" profesija ir "FARMACEITA asistents" – profesijas kods "3213 01".

3.6.4. Atsevišķās grupas
"3214 Medicīnisko protēžu un palīglīdzekļu un zobu protēžu speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

583. Šie speciālisti izgatavo, pielāgo un labo medicīniskās protēzes, palīglīdzekļus un stomatoloģiskās protēzes atbilstoši veselības aprūpes vecāko speciālistu norādījumiem.

584. Atsevišķajā grupā "3214 Medicīnisko protēžu un palīglīdzekļu un zobu protēžu speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmeklēt pacientu; sadarbībā ar veselības aprūpes vecākajiem speciālistiem noteikt protēžu un palīglīdzekļu specifikācijas; konstruēt, izgatavot, labot, pārveidot un pielaikot protēzes un palīglīdzekļus, pārbaudīt un pielāgot tās atbilstoši pacienta vajadzībām; noņemt ģipša nospiedumus, modificēt modeļus; instruēt pacientus par protēžu un palīgierīču lietošanu.

585. Atsevišķās grupas "3214 Medicīnisko protēžu un palīglīdzekļu un zobu protēžu speciālisti" profesijas:

585.1. Protēžu MEISTARS – profesijas kods "3214 01";

585.2. Tehniskais ORTOPĒDS – profesijas kods "3214 02";

585.3. Ortopēdijas TEHNIĶIS – profesijas kods "3214 03";

585.4. Protēžu PIELĀGOTĀJS – profesijas kods "3214 04";

585.5. Zobu/ protēžu MEISTARS – profesijas kods "3214 05";

585.6. Zobu TEHNIĶIS – profesijas kods "3214 06".

3.7. Mazās grupas
"322 Medicīnas māsu speciālisti"
un atsevišķās grupas
"3221 Medicīnas māsu profesiju speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības, nodarbinātības apraksts un klasifikācija

586. Šie speciālisti veselības aprūpes vecākā speciālista vadībā veic medicīnisko aprūpi personām, kurām tā nepieciešama sakarā ar novecošanos, slimību, ievainojumu vai citiem fiziskās vai garīgās veselības traucējumiem.

587. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazās grupas "322 Medicīnas māsu speciālisti" atsevišķajā grupā:

587.1. zina: slimību ārstēšanas, slimnieku aprūpes teorētiskos un praktiskos pamatus, ārstēšanas un aprūpes paņēmienus; darbā lietojamo līdzekļu darbības principus, lietošanas noteikumus; ārstēšanas un aprūpes procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

587.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas, tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

587.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā aprūpes darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

587.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

588. Mazās grupas "322 Medicīnas māsu speciālisti" profesijas klasificētas atsevišķajā grupā "3221 Medicīnas māsu profesiju speciālisti".

589. Atsevišķajā grupā "3221 Medicīnas māsu profesiju speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt slimnieku, ievainoto, invalīdu un citu personu medicīnisko aprūpi; izsniegt medikamentus un veikt ārstēšanas procedūras atbilstoši ārsta vai cita veselības aprūpes vecākā speciālista norādījumiem; uzraudzīt, novērot un dokumentēt pacienta veselības stāvokli; piedalīties pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā; palīdzēt gatavot ārstēšanai pacientus ar psihiskām slimībām; palīdzēt cilvēkiem ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem sociālās adaptācijas jomā; sniegt medicīnisko palīdzību mājās; sniegt medicīnisko palīdzību iedzīvotāju grupām vai cilvēkiem viņu darbavietās, konsultēt medicīniskās palīdzības jautājumos.

590. Atsevišķās grupas 3221 Medicīnas māsu profesiju speciālisti" profesijas:

590.1. MĀSA (Medicīnas MĀSA) – profesijas kods "3221 01";

590.2. Iecirkņa MĀSA – profesijas kods "3221 02".

3.8. Mazās grupas
"323 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti"
un atsevišķās grupas
"3230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības, nodarbinātības apraksts un klasifikācija

591. Šie speciālisti, izmantojot augu valsts preparātus, jogu un citas metodes un principus, kas balstīti zināšanās par dažādu kultūru tradīcijām un metodēm, nodarbojas ar cilvēka slimību, traucējumu un traumu profilaksi un ārstēšanu.

592. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazās grupas "323 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti" atsevišķajā grupā:

592.1. zina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamos teorētiskos un praktiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko u.c. līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto ārstēšanas procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

592.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas, tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

592.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā aprūpes darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

592.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

593. Mazās grupas "323 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti" profesijas klasificētas atsevišķajā grupā "3230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti".

594. Atsevišķajā grupā "3230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmeklēt pacientus, lai noteiktu slimības vai sūdzības raksturu un nepieciešamo ārstēšanu; ārstēt slimības un traumas, izmantojot dabas dziedniecības līdzekļus (augus, kukaiņus, dzīvnieku ekstraktus u.c.) un citas tautas ārstniecības metodes, kas stimulē organisma darbību; dziedināt un palīdzēt, lai veicinātu atveseļošanās un psihofiziskā stāvokļa uzlabošanas procesus, izmantojot jogas terapijas metodes, vadīt individuālās un grupu jogas nodarbības, mācīt, kā izpildīt jogas vingrinājumus, kā izmantot relaksācijas un vizualizācijas tehnikas, meditāciju, elpošanas vingrinājumus un pašmasāžas paņēmienus vispārējā fiziskā un psihiskā stāvokļa uzlabošanai un nostiprināšanai, konsultēt par jogas uztura izvēli, masāžas un pašmasāžas eļļu un citu preparātu izvēli, pašmasāžas veikšanu un citiem jautājumiem, kas saistīti ar psihofiziskā stāvokļa uzlabošanu un nostiprināšanu; nosūtīt pacientus un konsultēties ar citiem veselības aprūpes speciālistiem.

595. Atsevišķās grupas "3230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti" profesijas:

595.1. Dziednieks – profesijas kods "3230 01";

595.2. FITOTERAPEITS – profesijas kods "3230 02";

595.3. Jogas TERAPEITS – profesijas kods "3230 03";

595.4. Jogas MEISTARS – profesijas kods "3230 04";

595.5. Jogas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3230 05".

3.9. Mazās grupas
"324 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti"
un atsevišķās grupas
"3240 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti"
kvalifikācijas pamatprasības, nodarbinātības apraksts un klasifikācija

596. Šie speciālisti konsultē, diagnosticē, veic profilakses darbu veterinārmedicīnas jomā, bet viņu darbības joma ir ierobežota, un viņi veic mazāk sarežģītus darbus nekā veterinārārsti, palīdz veterinārārstiem, sagatavo un uzrauga instrumentus un ierīces, sagatavo materiālus un dzīvniekus apskatei un ārstēšanai.

597. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazās grupas "324 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti" atsevišķajā grupā:

597.1. zina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamos teorētiskos un praktiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko u.c. līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto ārstēšanas procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

597.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas, tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

597.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā aprūpes darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

597.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

598. Mazās grupas "324 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti" profesijas klasificētas atsevišķajā grupā "3240 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti".

599. Atsevišķajā grupā "3240 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– konsultēt iedzīvotājus un atsevišķas personas dzīvnieku ārstēšanas jautājumos; apskatīt dzīvniekus un noteikt diagnozi, ja nepieciešams, nosūtīt pie veterinārārsta; ārstēt slimus vai savainotus dzīvniekus; sagatavot dzīvnieku ārstēšanai nepieciešamos instrumentus un materiālus; veikt tehniskus uzdevumus dzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā; sagatavot dzīvniekus apskatei un ārstēšanai un, ja nepieciešams, nodrošināt miera stāvokli.

600. Atsevišķās grupas "324 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti" profesijas:

600.1. VeterinārĀRSTA ASISTENTS – profesijas kods "3240 01";

600.2. Veterinārfeldšeris – profesijas kods "3240 02";

600.3. Mākslīgās apsēklošanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3240 03".

3.10. Mazās grupas
"325 Citi veselības aprūpes jomas speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

601. Šie speciālisti veic tehniskās funkcijas medicīnas, stomatoloģijas, sanitārijas, veselības aizsardzības un radniecīgās nozarēs.

602. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "325 Citi veselības aprūpes jomas speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

602.1. zina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamos teorētiskos un praktiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko u.c. līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto ārstēšanas procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

602.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

602.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

602.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

603. Mazās grupas "325 Citi veselības aprūpes jomas speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

603.1. atsevišķā grupa "3251 Zobārstu asistenti un palīgi";

603.2. atsevišķā grupa "3252 Medicīniskās dokumentācijas un informācijas apstrādes speciālisti";

603.3. atsevišķā grupa "3254 Optiķi";

603.4. atsevišķā grupa "3255 Fizioterapijas speciālisti";

603.5. atsevišķā grupa "3257 Vides un darba aizsardzības inspektori un asistenti";

603.6. atsevišķā grupa "3258 Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki";

603.7. atsevišķā grupa "3259 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas speciālisti".

3.10.1. Atsevišķās grupas
"3251 Zobārstu asistenti un palīgi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

604. Šie speciālisti asistē zobārstam mutes dobuma ārstēšanas procesā, veic profilakses darbu, pēc zobārsta norādījumiem sagatavo darbam instrumentus, iekārtas un materiālus.

605. Atsevišķajā grupā "3251 Zobārstu asistenti un palīgi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– informēt iedzīvotāju grupas un atsevišķas personas mutes dobuma higiēnas, diētiskā uztura un citos profilakses jautājumos; veikt pirmreizējo zobārstniecisko apskati; sagatavot medicīnas dokumentāciju, instrumentus, iekārtas un zobārstniecības materiālus; diagnosticēt, konsultēt un ārstēt vienkāršās zobu kariesa formas, kā arī izdarīt zobu ekstrakcijas, strādājot zobārsta vadībā un uzraudzībā.

606. Atsevišķās grupas "3251 Zobārstu asistenti un palīgi" profesijas:

606.1. Zobu FELDŠERIS – profesijas kods "3251 01";

606.2. Zobu HIGIĒNISTS – profesijas kods "3251 02";

606.3. Zobārsta ASISTENTS – profesijas kods "3251 03".

3.10.2. Atsevišķās grupas
"3252 Medicīniskās dokumentācijas un informācijas apstrādes speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

607. Šie speciālisti atbilstoši medicīniskajām, juridiskajām, ētikas un administratīvajām prasībām veselības aprūpes pakalpojumu jomā vāc, apstrādā un uztur pacientu medicīniskos datus slimnīcās un citās veselības aprūpes institūcijās.

608. Atsevišķajā grupā "3252 Medicīniskās dokumentācijas un informācijas apstrādes speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, izveidot, uzturēt veselības datu glabāšanas un apstrādes sistēmas un strādāt ar tām; apkopot, klasificēt, kodēt, uzglabāt un analizēt pacientu medicīnisko informāciju; pārbaudīt datu pareizību un atbilstību; nodrošināt datu konfidencialitāti atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības prasībām; pārraudzīt lietvedības un administratīvos darbiniekus, kas iesaistīti medicīniskās dokumentācijas apstrādē.

609. Atsevišķās grupas "3252 Medicīniskās dokumentācijas un informācijas apstrādes speciālisti" profesijas:

609.1. Medicīniskās uzskaites un veselības aprūpes informācijas KODĒTĀJS – profesijas kods "3252 01";

609.2. Medicīniskās uzskaites un veselības aprūpes KOREKTORS – profesijas kods "3252 02".

3.10.3. Atsevišķās grupas
"3254 Optiķi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

610. Šie speciālisti izgatavo optiskās lēcas atbilstoši oftalmologa vai optometrista izrakstītai receptei, veic briļļu un citu redzes korekcijas līdzekļu labošanu un atjaunošanu.

611. Atsevišķajā grupā "3254 Optiķi" iekļautās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– atbilstoši optisko līdzekļu receptei izgatavot briļļu lēcas, pieslīpēt un iemontēt tās briļļu ietvaros, pielāgot briļļu rāmi personas sejas un acu īpatnībām; informēt par briļļu, kontaktlēcu vai citu redzes uzlabošanas līdzekļu pareizu lietošanu; palīdzēt klientiem pareizi izvēlēties ietvarus vai kontaktlēcas.

612. Atsevišķās grupas "3254 Optiķi" profesija ir "OPTIĶIS" – profesijas kods "3254 01".

3.10.4. Atsevišķās grupas
"3255 Fizioterapijas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

613. Šie speciālisti veic fizikālās terapijas procedūras saskaņā ar fizioterapeita vai cita veselības aprūpes vecākā speciālista norādījumiem.

614. Atsevišķajā grupā "3255 Fizioterapijas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt masāžu, lai uzlabotu asinsriti, nomierinātu nervu sistēmu, likvidētu sauso dzīslu savilkšanos un sniegtu citādus terapeitiskos efektus; instruēt, motivēt un palīdzēt pacientiem fizisko vingrinājumu laikā; veikt manuālās terapijas, sildīšanas, gaismas, skaņas, ūdens, ultraskaņas un citas fizikālās terapijas procedūras; novērot pacienta stāvokli ārstniecisko procedūru laikā, novērtēt to efektivitāti; kopā ar veselības aprūpes vecāko speciālistu pārrunāt pacienta ārstēšanas gaitu un, ja nepieciešams, lemt par ārstēšanas plāna koriģēšanu; apmācīt pacientus tehnisko palīglīdzekļu lietošanā; veikt akupresūras vai šiatsu un citas atveseļošanos veicinošas procedūras, piemēram, ar infrasarkanajiem stariem, mitrajām kompresēm, ledu, ēteriskajām eļļām, augiem un minerāliem; konsultēt iedzīvotāju grupas vai atsevišķas personas par pareizu ķermeņa stāvokli darba procesā, lai izvairītos no traumām, liekas spriedzes, kā arī lai nostiprinātu muskulatūru; praktizēt ārstniecībā un, lietojot dažādus masāžas veidus, veicināt pacienta vai klienta veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos.

615. Atsevišķās grupas "3255 Fizioterapijas speciālisti" profesijas:

615.1. MASIERIS (trešā līmeņa kvalifikācija) – profesijas kods "3255 01";

615.2. FIZIOTERAPEITA asistents – profesijas kods "3255 02";

615.3. Bērnu MASIERIS – profesijas kods "3255 03";

615.4. ERGOTERAPEITA ASISTENTS – profesijas kods "3255 04";

615.5. REITTERAPEITA ASISTENTS – profesijas kods "3255 05";

615.6. Akupresūras SPECIĀLISTS – profesijas kods "3255 06";

615.7. Šiatsu SPECIĀLISTS – profesijas kods "3255 07";

615.8. MASIERIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija) – profesijas kods "3255 08".

3.10.5. Atsevišķās grupas
"3257 Vides un darba aizsardzības inspektori un asistenti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

616. Šie speciālisti uzrauga un kontrolē normatīvajos aktos noteiktās prasības apkārtējās vides faktoriem, kas var ietekmēt cilvēka veselību, veselību un drošību darbavietā, kā arī preču un pakalpojumu drošību, veselības aprūpes vecāko speciālistu uzraudzībā ievieš un novērtē sanitārijas pasākumus.

617. Atsevišķajā grupā "3257 Vides un darba aizsardzības inspektori un asistenti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– konsultēt par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām darba un produktu drošības un higiēnas jomā; kontrolēt higiēnas un darba aizsardzības normatīvo prasību ievērošanu darbavietās; sagatavot administratīvos aktus, citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus vides un darba aizsardzības jomā; veikt nepieciešamos pasākumus sanitārijas apstākļu uzlabošanai un gaisa, ūdens, augsnes, pārtikas produktu piesārņojuma novēršanai; novērtēt sanitāro normu ievērošanu, apstrādājot pārtikas produktus, kontrolēt pārpalikumu iznīcināšanu un sabiedrisko vietu tīrību; veikt profilakses un neitralizēšanas pasākumus, likvidēt slimību pārnēsātāju organismus vai kaitīgās vielas; noteikt apjomu un izmaksas projektiem darba aizsardzības un higiēnas jomā.

618. Atsevišķās grupas "3257 Vides un darba aizsardzības inspektori un asistenti" profesijas:

618.1. Valsts darba INSPEKTORS – profesijas kods "3257 01";

618.2. Darba INSPEKTORS – profesijas kods "3257 02";

618.3. Vides aizsardzības inspektors – profesijas kods "3257 03";

618.4. Sanitārais INSPEKTORS – profesijas kods "3257 04";

618.5. Higiēnas DEZINFEKTORS – profesijas kods "3257 05";

618.6. Higiēnas ĀRSTA PALĪGS – profesijas kods "3257 06";

618.7. ĀRSTA (EPIDEMIOLOGA) PALĪGS – profesijas kods "3257 07".

3.10.6. Atsevišķās grupas
"3258 Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

619. Šie speciālisti sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību un transportē personas uz ārstniecības iestādēm.

620. Atsevišķajā grupā "3258 Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki" iekļautās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību dzīvībai vai veselībai bīstamā kritiskā stāvoklī; izmeklēt pacientu, noteikt diagnozi un izvērtēt pacienta veselības stāvokļa smaguma pakāpi; saskaņā ar protokolu veikt ārstnieciskās procedūras; atdzīvināt un defibrilēt pacientus un lietot dzīvības uzturēšanas iekārtas; transportēt pacientus uz/no ārstniecības iestādēm; apmācīt pirmās palīdzības sniegšanā.

621. Atsevišķās grupas "3258 Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki" profesija ir "Neatliekamās palīdzības ĀRSTA PALĪGS (FELDŠERIS)" – profesijas kods "3258 01".

3.10.7. Atsevišķās grupas
"3259 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

622. Šie speciālisti attiecas uz veselības aprūpes speciālistiem, kas citur nav klasificēti.

623. Atsevišķajā grupā "3259 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izmeklēt pacientu un diagnosticēt saslimšanu vai problēmu; novērot un dokumentēt ārstēšanas gaitu un rezultātus; veikt sejas un ķermeņa ādas apstrādes procedūras; ja nepieciešams, nosūtīt pacientu pie veselības aprūpes vecākā speciālista vai speciālista.

624. Atsevišķās grupas "3259 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas speciālisti" profesijas:

624.1. ORTOĒPISTS – profesijas kods "3259 01";

624.2. ORTOFONISTS – profesijas kods "3259 02";

624.3. ORTOOPTIĶIS – profesijas kods "3259 03";

624.4. Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS (kosmetoloģijā) – profesijas kods "3259 04";

624.5. KOSMĒTIĶIS – profesijas kods "3259 05";

624.6. (Svītrots ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.24);

624.7. (Svītrots ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.24);

624.8. (Svītrots ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.24).

3.11. Mazās grupas
"331 Finanšu un matemātikas speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

625. Šie speciālisti pērk un pārdod finanšu vērtspapīrus, ārzemju valūtu, noformē dažādus apdrošinājuma veidus, nekustamo īpašumu, veic ceļojumu pakalpojumus, darbojas kā vairumtirdzniecības aģenti, novērtē preces, nekustamo un citu īpašumu un pārdod to izsolē.

626. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "331 Finanšu un matemātikas speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

626.1. zina: uzdotā darba izpildes teorētiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

626.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

626.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

626.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

627. Mazās grupas "331 Finanšu un matemātikas speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

627.1. atsevišķā grupa "3311 Vērtspapīru un finanšu mākleri un brokeri";

627.2. atsevišķā grupa "3312 Kredītu un aizņēmumu speciālisti";

627.3. atsevišķā grupa "3313 Grāmatvedības speciālisti";

627.4. atsevišķā grupa "3314 Statistikas, matemātikas un tām radniecīgu jomu speciālisti";

627.5. atsevišķā grupa "3315 Novērtētāji un izsolītāji".

3.11.1. Atsevišķās grupas
"3311 Vērtspapīru un finanšu mākleri un brokeri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

628. Šie speciālisti pērk un pārdod vērtspapīrus, akcijas, obligācijas un citus finanšu dokumentus, pērk un pārdod ārzemju valūtu biržās, pamatojoties uz klientu pilnvarām, vai pilnvaro darījumu ar klientiem vai to vecākajiem administratoriem, pilnveido kredītiestāžu korespondentattiecību tīklus, analizē korespondētājbanku finanšu stāvokli, kontrolē reģiona filiāļu darbības visus virzienus.

629. Atsevišķajā grupā "3311 Vērtspapīru un finanšu mākleri un brokeri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– iegūt informāciju par klienta vai sabiedrības materiālo stāvokli pirms investīcijas darījuma; analizēt vērtspapīru, akciju, obligāciju un citu finanšu dokumentu, tai skaitā arī ārzemju valūtās, tirgus tendences, pārvaldīt finanšu institūciju aktīvu kopumu; informēt iespējamos pircējus par tirgus apstākļiem un perspektīvām; veikt darījumus ar vērtspapīriem un obligācijām; sadalīt akcijas un obligācijas tirgū, lai palielinātu klienta kapitālu; reģistrēt orderus un tos nodot, pērkot un pārdodot vērtspapīrus, akcijas, obligācijas un citus finanšu dokumentus; veikt valdības finanšu aģenta funkcijas ārvalstu kredītu uzskaitē un apkalpošanā, veikt dokumentāros norēķinus starptautiskā tirdzniecībā, veikt ārzemju valūtas operāciju darījumus; optimizēt korespondētājbanku tarifus; analizēt ekonomisko un sociālo situāciju reģionā vai pilsētā un novērtēt uzņēmuma pakalpojumu sniegšanas nepieciešamību un pilnveidošanas iespējas; uzturēt sakarus ar esošajiem klientiem, piesaistīt jaunus, izvēlēties klientam vispiemērotākos pakalpojumus; nodrošināt bankas un tās klientu norēķinus; konsultēt klientus par bankas pakalpojumiem un produktiem; esošajiem un potenciālajiem klientiem sniegt vispārēju informāciju par banku darbību un to veidošanās vēsturi, par bankas īpašniekiem (akcionāriem) un par bankas piedāvātajiem finanšu pakalpojumiem; prast atvērt un apkalpot noguldījumu un norēķinu kontus; veikt klientu padziļinātu izpēti; veikt kreditēšanas operācijas un nodrošināt to kvalitatīvu novērtējumu; izpildīt kases operācijas, ārvalstu valūtu operācijas; nodrošināt bankas operāciju uzskaiti; lietot informācijas tehnoloģijas; pārzināt banku attālinātos norēķinus; pārzināt banku darbību reglamentējošos normatīvos dokumentus un banku komercdarbības vidi; informēt un konsultēt klientus par maksājumu karšu pakalpojumiem, analizēt datus par maksājumu karšu darbību un izmantošanu; izgatavot maksājumu kartes, nodrošināt to darbību; vadīt maksājumu karšu izplatīšanu un apkalpošanu; veikt risku analīzi; vadīt esošo bankas produktu attīstību un uzlabošanu, izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus, pārraudzīt to ieviešanu; izstrādāt finanšu institūcijas procedūras, sniegt konsultācijas metodikā; sniegt konsultācijas, izpildīt pa telefonu saņemtos klienta uzdevumus; bloķēt kartes; aizpildīt deklarācijas; nodrošināt bankas maksājumu sistēmu operacionālo darbību un risināt visus ar sistēmu funkcionēšanu saistītos jautājumus; nodrošināt nepieciešamās maksājumu informācijas nosūtīšanu sistēmu dalībniekiem (kredītiestādēm, Latvijas Republikas Valsts kasei un citiem), konsultēt sistēmu dalībniekus par visiem ar bankas maksājumu sistēmu darbu saistītiem jautājumiem; uzkrāt un apkopot sistēmas statistiku; veikt dalībnieku bloķēšanu, izslēgšanu vai atjaunošanu, maksājumu sistēmās sekot dalībnieku likviditātei, sekot bloķēto maksājumu rindām; sadarboties ar maksājumu sistēmu dalībniekiem vai, ja nepieciešams, sākt šā jautājuma risināšanu; sniegt atzinumu par sistēmas darbību bloķējošām situācijām un pieņemt lēmumus par situācijas novēršanu; sekot uz dienas daļu izsniegto (intraday) kredītu izmantošanas un uz nakti izsniegto (overnight) kredītu piešķiršanas un atmaksas procesiem; nodrošināt Kredītu reģistra operācijas; piedalīties Kredītu reģistra sistēmas risku novērtēšanā; vadīt Kredītu reģistra dalībnieku un to pilnvaroto personu mācības darbā ar Kredītu reģistru; konsultēt Kredītu reģistra dalībniekus un citas juridiskās un fiziskās personas jautājumos par Kredītu reģistru; sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem un pretenzijām; risināt visus ar Kredītu reģistra sistēmas funkcionēšanu saistītos jautājumus; sagatavot un analizēt Kredītu reģistra statistiku; reģistrēt nosūtīto, saņemto un iekšējo reklamāciju; reģistrēt un tehnoloģiski apstrādāt saņemto karšu operāciju dokumentu pieprasījumu; izskatīt un tehnoloģiski apstrādāt interneta tirgotāju karšu reklamācijas; izskatīt karšu lietotāju pretenzijas.

630. Atsevišķās grupas "3311 Vērtspapīru un finanšu mākleri un brokeri" profesijas:

630.1. STARPNIEKS – profesijas kods "3311 01";

630.2. Valūtas maiņas STARPNIEKS – profesijas kods "3311 02";

630.3. Investīciju STARPNIEKS – profesijas kods "3311 03";

630.4. Obligāciju STARPNIEKS – profesijas kods "3311 04";

630.5. Vērtspapīru un akciju STARPNIEKS – profesijas kods "3311 05";

630.6. Biržas MĀKLERIS – profesijas kods "3311 06";

630.7. Parādzīmju PĀRDEVĒJS – profesijas kods "3311 07";

630.8. Vērtspapīru tirgotājs – profesijas kods "3311 08";

630.9. Akciju STARPNIEKS – profesijas kods "3311 09";

630.10. DĪLERIS – profesijas kods "3311 10";

630.11. Banku SPECIĀLISTS – profesijas kods "3311 11";

630.12. Vērtspapīru INSPEKTORS – profesijas kods "3311 12";

630.13. Ārējā parāda ANALĪTIĶIS – profesijas kods "3311 13";

630.14. BROKERIS – profesijas kods "3311 14";

630.15. Reģiona VADĪTĀJS – profesijas kods "3311 15";

630.16. Vērtspapīru EKSPERTS – profesijas kods "3311 16";

630.17. Akreditīvu EKSPERTS – profesijas kods "3311 17";

630.18. Klientu apkalpošanas PĀRZINIS – profesijas kods "3311 18";

630.19. Norēķinu karšu PĀRZINIS – profesijas kods "3311 19";

630.20. Norēķinu karšu izpārdošanas PĀRZINIS – profesijas kods "3311 20";

630.21. Korespondentattiecību ADMINISTRATORS – profesijas kods "3311 21";

630.22. Klientu/ korporatīvo klientu VADĪTĀJS (privātbaņķieris) – profesijas kods "3311 22";

630.23. Kontu ADMINISTRATORS (finanšu un tirdzniecības jomā) – profesijas kods "3311 23";

630.24. Testa atslēgu ADMINISTRATORS (pārzinis) – profesijas kods "3311 24";

630.25. Norēķinu ADMINISTRATORS – profesijas kods "3311 25";

630.26. Klientu KONSULTANTS – profesijas kods "3311 26";

630.27. Maksājumu karšu SPECIĀLISTS – profesijas kods "3311 27";

630.28. Maksājumu karšu izgatavošanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3311 28";

630.29. Maksājumu karšu ADMINISTRATORS – profesijas kods "3311 29";

630.30. Maksājumu karšu projektu VADĪTĀJS – profesijas kods "3311 30";

630.31. Finanšu produktu attīstības projektu VADĪTĀJS – profesijas kods "3311 31";

630.32. METODIĶIS (finanšu un tirdzniecības jomā) – profesijas kods "3311 32";

630.33. Dežurējošais maksājumu karšu ADMINISTRATORS – profesijas kods "3311 33";

630.34. Tirdzniecības finansēšanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3311 34";

630.35. Dokumentāro operāciju SPECIĀLISTS – profesijas kods "3311 35";

630.36. Muitas BROKERIS – profesijas kods "3311 36";

630.37. DEKLARANTS – profesijas kods "3311 37";

630.38. Maksājumu sistēmu EKSPERTS – profesijas kods "3311 38";

630.39. Kredītu reģistra EKSPERTS – profesijas kods "3311 39";

630.40. Reklamācijas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3311 40".

3.11.2. Atsevišķās grupas
"3312 Kredītu un aizņēmumu speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

631. Šie speciālisti analizē un novērtē finanšu informāciju par kredīta vai aizdevuma pieteikumiem un izsaka savu viedokli par piekrišanu (noraidīšanu) aizdevuma vai kredīta piešķiršanai.

632. Atsevišķajā grupā "3312 Kredītu un aizņēmumu speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– iegūt informāciju par klienta vai sabiedrības materiālo stāvokli pirms kredīta vai aizdevuma darījuma sākšanas; konsultēt un piedalīties aizdevumu noteikumu apspriešanā, aizdevumu pieprasījumu dokumentu analīzē un aizdevumu izsniegšanas organizēšanā; sekot aizņēmēju finansiālajam stāvoklim un nodrošinājumu (ķīlu) stāvoklim; veikt valsts ārējā parāda analīzi, izstrādāt ārējo aizņēmumu stratēģiju; attīstīt un izstrādāt līzinga projektus; attīstīt un izstrādāt faktūrkreditēšanas pakalpojumus; nodarboties ar klientiem izsniegto aizdevumu atgūšanu un restrukturizāciju; izstrādāt kredītreitinga noteikšanas kritērijus/metodikas, analizēt potenciālo un esošo darījumu partneru kredītspēju.

633. Atsevišķās grupas "3312 Kredītu un aizņēmumu speciālisti" profesijas:

633.1. Kredītu INSPEKTORS – profesijas kods "3312 01";

633.2. Kredītprojektu VADĪTĀJS – profesijas kods "3312 02";

633.3. Kredītu ANALĪTIĶIS – profesijas kods "3312 03";

633.4. Kredītportfeļa ADMINISTRATORS – profesijas kods "3312 04";

633.5. Aizdevumu ADMINISTRATORS – profesijas kods "3312 05";

633.6. Līzinga SPECIĀLISTS – profesijas kods "3312 06";

633.7. Faktūrkreditēšanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3312 07";

633.8. Kredītu piedziņas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3312 08".

3.11.3. Atsevišķās grupas
"3313 Grāmatvedības speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

634. Šie speciālisti veic pilnu finanšu operāciju uzskaiti uzņēmumos un pārbauda dokumentu noformēšanas pareizību, seko bankas finanšu resursu stāvoklim, nodrošina valūtas darījumu grāmatvedības darbību, veic jebkura veida dokumentu norēķinus starptautiskā tirdzniecībā.

635. Atsevišķajā grupā "3313 Grāmatvedības speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt pilnu uzņēmuma finansiālo operāciju uzskaiti grāmatvedības ekspertu vadībā, pamatojoties uz vispārējiem grāmatvedības uzskaites principiem; nodrošināt finanšu informācijas apkopošanu un apstrādi, finanšu rādītāju aprēķināšanu un analīzi; plānot un kontrolēt finanšu resursu sadali; izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma finansiālās darbības pilnveidošanai; veikt uzņēmuma finansiālo operāciju pilnu uzskaiti; nodrošināt savlaicīgu finanšu informācijas apkopošanu, apstrādi un finanšu rādītāju aprēķināšanu; analizēt uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus; gatavot finanšu pārskatus un nodokļu deklarācijas; apkopot, plānot un kontrolēt finanšu resursu sadali; izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma finansiālās darbības pilnveidošanai; nodrošināt Latvijas Republikas normatīvo aktu un starptautisko tiesību normu ievērošanu un piemērošanu grāmatvedības jomā; organizēt un vadīt citus darbiniekus; izstrādāt iekšējos normatīvos aktus un rīkojumus finanšu jomā; kontrolēt valūtas darījumu grāmatvedības darbību, veikt dokumentāros norēķinus starptautiskajā tirdzniecībā; pārbaudīt naudas maksājumus, ienākumus un citu finanšu operāciju dokumentu pareizību; uzskaitīt ilgtermiņa ieguldījumus un krājumus, pārcenot un norakstīt tos, uzskaitīt pilnvaras un kreditorus; kontrolēt un aprēķināt darba samaksu; gatavot finanšu pārskatus; lietot teorētiskās un praktiskās grāmatvedības zināšanas, risinot problēmas, kas radušās darba procesā; konsultēt grāmatvežus grāmatvedības programmas lietošanā; sniegt vispārēju informāciju esošajiem un potenciālajiem klientiem; apkalpot noguldījumu un norēķinu kontus; izpildīt kases operācijas un vienkāršākās valūtas operācijas; nodrošināt finanšu operāciju uzskaiti; veikt maksājumu un vērtspapīru norēķinu operācijas, kas saistītas ar ārvalstu rezervju pārvaldīšanas darījumiem, monetārās politikas darījumiem, kā arī ar klientu darījumu apkalpošanu; nodrošināt informācijas apriti ar korespondentbankām un citām bankām; uzskaitīt un pārbaudīt maksājumu un darījumu apstiprinājumu dokumentāciju; veikt ārvalstu korespondentkontu transakciju uzskaiti un kontroli; veikt norēķinus valdības finanšu aģenta funkcijas valdības līdzekļu (valdības aizņēmumi, Eiropas Savienības struktūrfondi un citi) apkalpošanā, gatavot pārskatus par valdības līdzekļu apkalpošanu.

636. Atsevišķās grupas "3313 Grāmatvedības speciālisti" profesijas:

636.1. GRĀMATVEDIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija) – profesijas kods "3313 01";

636.2. Valūtas darījumu GRĀMATVEDIS – profesijas kods "3313 02";

636.3. Vērtspapīru GRĀMATVEDIS – profesijas kods "3313 03";

636.4. Valūtas operāciju GRĀMATVEDIS – profesijas kods "3313 04";

636.5. Kontu OPERATORS – profesijas kods "3313 05";

636.6. Kontu ADMINISTRATORS – profesijas kods "3313 06";

636.7. Finanšu SPECIĀLISTS – profesijas kods "3313 07";

636.8. GRĀMATVEDIS (KONSULTANTS) – profesijas kods "3313 08";

636.9. Finanšu DARBINIEKS – profesijas kods "3313 09";

636.10. Materiālu uzskaites GRĀMATVEDIS – profesijas kods "3313 10";

636.11. Tirgus operāciju un maksājumu SPECIĀLISTS – profesijas kods "3313 11".

3.11.4. Atsevišķās grupas
"3314 Statistikas, matemātikas un tām radniecīgu jomu speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

637. Šie speciālisti sniedz palīdzību, plānojot un veicot matemātisko, statistisko un apdrošināšanas datu vākšanu, apstrādi un iesniegšanu. Viņu darbību vada vecākie statistikas speciālisti.

638. Atsevišķajā grupā "3314 Statistikas, matemātikas un tām radniecīgu jomu speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vākt un apstrādāt valsts statistiskās informācijas datus; sniegt palīdzību, plānojot un veicot statistiskos, matemātiskos un apdrošināšanas rēķinus un ar tiem saistītos aprēķinus; gatavot darba apjoma, izmaksu un materiālu detalizētu novērtējumu; pildīt uzdevumus, kas saistīti ar datu vākšanu un reģistrācijas, arī pētījumu kvalitātes kontroli; lietot standarta skaitļotāju programmu kompleksus apdrošināšanas, statistikas un matemātikas aprēķinu izpildei; gatavot apdrošināšanas, statistikas un matemātikas aprēķinus grafiski un tabulu veidā; veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar skaitļotāju un modelējošo sistēmu izmantošanu un apkalpošanu uzskaitē un pētījumos; veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar datu vākšanu uzskaitei un pētījumiem un to kvalitātes kontroli; izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas statistikas, matemātikas un apdrošināšanas aprēķinos; vākt, gatavot un analizēt statistikas un citus datus; plānot un veikt matemātisko, statistisko un apdrošināšanas datu apstrādi.

639. Atsevišķās grupas "3314 Statistikas, matemātikas un tām radniecīgu jomu speciālisti" profesijas:

639.1. STATISTIĶA PALĪGS – profesijas kods "3314 01";

639.2. GRĀMATVEŽA PALĪGS – profesijas kods "3314 02";

639.3. STATISTIĶIS – profesijas kods "3314 03";

639.4. AKTUĀRA ASISTENTS – profesijas kods "3314 04".

3.11.5. Atsevišķās grupas
"3315 Novērtētāji un izsolītāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

640. Šie speciālisti novērtē mantu un dažādas preces, kā arī zaudējumus atbilstoši apdrošināšanas līgumam, pārdod mantu un preces vairāksolīšanā.

641. Atsevišķajā grupā "3315 Novērtētāji un izsolītāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– novērtēt izejvielas, nekustamās mantas, rūpnieciskās iekārtas, personiskās mājas, mantas, mākslas priekšmetus, dārgakmeņus un citus objektus, ko piedāvā pārdošanai vai apdrošināšanai, un noteikt to vērtību; noteikt zaudējumu un kaitējuma apmērus, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošinātāju atbildību, kad jāatlīdzina zaudējumi, pamatojoties uz apdrošināšanas līgumu; pārdot izsolēs dažādus īpašuma veidus, automobiļus, preces, mājlopus, mākslas un juvelieru izstrādājumus; identificēt, novērtēt transportlīdzekļu bojājumus, aprēķināt un pamatot atjaunošanas izdevumus.

642. Atsevišķās grupas "3315 Novērtētāji un izsolītāji" profesijas:

642.1. Apdrošināšanas INSPEKTORS – profesijas kods "3315 01";

642.2. Prasību INSPEKTORS – profesijas kods "3315 02";

642.3. IZSOLĪTĀJS – profesijas kods "3315 03";

642.4. Prasību KONSULTANTS – profesijas kods "3315 04";

642.5. NOVĒRTĒTĀJS – profesijas kods "3315 05";

642.6. Apdrošināšanas KONSULTANTS – profesijas kods "3315 06";

642.7. Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais VĒRTĒTĀJS – profesijas kods "3315 07".

3.12. Mazās grupas
"332 Tirdzniecības un iepirkumu aģenti un starpnieki"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

643. Šie speciālisti pērk un pārdod finanšu vērtspapīrus, ārzemju valūtu, noformē dažādus apdrošinājumu veidus, nekustamo īpašumu, veic ceļojumu pakalpojumus, darbojas kā vairumtirdzniecības aģenti, novērtē preces, nekustamo un citu īpašumu un pārdod to izsolē.

644. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "332 Tirdzniecības un iepirkumu aģenti un starpnieki" atbilstošās atsevišķajās grupās:

644.1. zina: uzdotā darba izpildes teorētiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

644.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

644.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

644.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

645. Mazās grupas "332 Tirdzniecības un iepirkumu aģenti un starpnieki" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

645.1. atsevišķā grupa "3321 Apdrošināšanas pārstāvji";

645.2. atsevišķā grupa "3322 Tirdzniecības pārstāvji";

645.3. atsevišķā grupa "3323 Iepirkumu speciālisti";

645.4. atsevišķā grupa "3324 Tirdzniecības starpnieki".

3.12.1. Atsevišķās grupas
"3321 Apdrošināšanas pārstāvji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

646. Šie speciālisti sniedz konsultācijas par visiem apdrošināšanas jautājumiem un noformē dažādus dzīvības un īpašuma apdrošināšanas veidus.

647. Atsevišķajā grupā "3321 Apdrošināšanas pārstāvji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– iegūt informāciju par klientu materiālo stāvokli, kas nepieciešama, nosakot piemērotus apdrošināšanas veidus un to noteikumus; veikt pārrunas ar klientu, nosakot riska pakāpi un veidu, kādā tiek apdrošināts, noteikt apdrošināšanas summu un maksāšanas noteikumus; apspriest noteikumus un sastādīt atkārtotus apdrošināšanas līgumus; apspriest lielu un speciālu projektu vai būvju apdrošināšanas noteikumus, sastādīt līgumus un konsultēt šajos jautājumos.

648. Atsevišķās grupas "3321 Apdrošināšanas pārstāvji" profesijas:

648.1. Apdrošināšanas AĢENTS – profesijas kods "3321 01";

648.2. Apdrošināšanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3321 02";

648.3. Apdrošināšanas STARPNIEKS – profesijas kods "3321 03";

648.4. INSPEKTORS (apdrošināšanā) – profesijas kods "3321 04".

3.12.2. Atsevišķās grupas
"3322 Tirdzniecības pārstāvji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

649. Šie speciālisti vairumā pārdod dažādas preces, tai skaitā iekārtas, ierīces un citu tehnisko produkciju, vai veic ar pārdošanu saistītos pakalpojumus un sniedz nepieciešamo speciālo informāciju.

650. Atsevišķajā grupā "3322 Tirdzniecības pārstāvji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– iegūt pasūtījumus un pārdot preces rūpniecības, mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības uzņēmumiem; pārdot tehniskās iekārtas, produkciju un ar to saistītos pakalpojumus komerciestādēm vai atsevišķām personām; sniegt iespējamiem pircējiem vispārējo un speciālo informāciju, kas raksturo iekārtu darbību, demonstrēt ietaišu darbību, paziņot klientu iebildumus un pretenzijas izgatavotājiem; apkalpot un piesaistīt jaunus klientus; konsultēt klientus par datortīklu tehnoloģijām; pārdot pa tālruni produkciju un pakalpojumu; piedalīties uzņēmuma darbības plāna un citu plānu sastādīšanā; kontrolēt rezultātu atbilstību noteiktajiem mērķiem; organizēt un kontrolēt pārdošanas pakalpojumu procesus; sadarboties ar esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem; sniegt informāciju par pakalpojumu produktivitātes paaugstināšanu un kvalitāti; pieņemt pasūtījumus no klientiem pa telefonu, faksu vai e-pastu; veikt klientu apzvanīšanu pēc pārdošanas speciālista pieprasījuma; ievadīt, apkopot nepieciešamo informāciju datubāzē; sagatavot produktu (preču) izvietošanas dokumentus noliktavai; asistēt produktu grupas vadītājam ikdienas darbā; sagatavot dažādas atskaites, analītiskus pārskatus; uzturēt, atjaunināt un veikt izmaiņas esošo klientu datubāzē; ja nepieciešams, veikt klientu apkalpošanu tirdzniecības zālē, sniedzot informāciju par precēm un pakalpojumiem, kā arī risinot ar klientu radušās problēmsituācijas.

651. Atsevišķās grupas "3322 Tirdzniecības pārstāvji" profesijas:

651.1. Garantijas pakalpojumu KONSULTANTS – profesijas kods "3322 01";

651.2. Tirdzniecības AĢENTS – profesijas kods "3322 02";

651.3. Izpārdošanas PĀRSTĀVIS – profesijas kods "3322 03";

651.4. Tirdzniecības PĀRDEVĒJS – profesijas kods "3322 04";

651.5. Ceļojošais PĀRDEVĒJS – profesijas kods "3322 05";

651.6. tirgotājs – profesijas kods "3322 06";

651.7. Tirdzniecības PĀRSTĀVIS – profesijas kods "3322 07";

651.8. Klientu/ pārdošanas KONSULTANTS – profesijas kods "3322 08";

651.9. Pārdošanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3322 09";

651.10. Telefonbankas OPERATORS – profesijas kods "3322 10";

651.11. Pārdošanas SPECIĀLISTA ASISTENTS – profesijas kods "3322 11";

651.12. Tirdzniecības PĀRDEVĒJA ASISTENTS – profesijas kods "3322 12";

651.13. Produktu grupas VADĪTĀJA ASISTENTS – profesijas kods "3322  13".

3.12.3. Atsevišķās grupas
"3323 Iepirkumu speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

652. Šie speciālisti uzpērk preces un sniedz pakalpojumus rūpniecības, komerciālo un citu iestāžu un organizāciju vārdā.

653. Atsevišķajā grupā "3323 Iepirkumu speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt sarunas un noslēgt līgumus par iekārtu, izejvielu un produkcijas iepirkšanu rūpniecības uzņēmumiem, kā arī iepirkt preces, lai tās pārdotu; iegūt informāciju par tirgus konjunktūru, nepieciešamajām un esošajām rezervēm un noteikt iegādājamo preču daudzumu un kvalitāti, to vērtību, piegādes termiņu un citus līguma noteikumus; sastādīt regulāri papildināmo izejvielu un preču pasūtīšanas shēmas saskaņā ar apstiprinātajiem modeļiem, nosūtīt pasūtījumus; organizēt piegādājamo preču pieņemšanu; uzkrāt informāciju par izejvielu un preču pieprasījuma izmaiņām un dažādu piegādātāju darbības kvalitāti; analizēt izejvielu un preču krājumus uzņēmumā un to kustību noliktavās; veikt pircēju pasūtījumu apstrādi un sagatavot preces nosūtīšanai; analizēt preču nosūtīšanas maršrutus, sekot pārvadātāju darba kvalitātei; koordinēt preču plūsmas un krājumus; analizēt uzņēmuma loģistikas izmaksas sadarbībā ar tirgvedības, iepirkumu vai pārdošanas speciālistiem un koordinēt pasūtījumus krājumu papildināšanai; sekot pasūtīto piegāžu atrašanās vietai piegādes procesā un pēc nepieciešamības nodrošināt to izkraušanu un glabāšanu uzņēmuma noliktavā; organizēt preču glabāšanu noliktavā, to komplektāciju un savlaicīgu sadali un nosūtīšanu pircējiem; veikt pasūtīto preču komplektēšanu; kārtot preču transportēšanas pavaddokumentāciju, attiecības ar ekspeditoriem, transporta organizācijām; kontrolēt preču virzību starptautiskajā un nacionālajā līmenī līdz pircējam; pasūtīt un koordinēt starptautiskos jūras, gaisa, sauszemes vai multimodālus kravu pārvadājumus; pasažieru pārvadājumos veikt pasažieru plūsmas analīzi, izmaksu kontroli; sadarbībā ar kvalitātes vadības speciālistiem analizēt pasažieru apmierinātības līmeni; veikt maršrutu plānošanu un izstrādi atbilstoši pasažieru plūsmai; sekot pasažieru pārvadājumu regularitātes un pietiekamības nodrošināšanai vietējos un starptautiskos jūras, gaisa, sauszemes vai dzelzceļa pasažieru pārvadājumos; izstrādāt atbilstošo iepirkumu dokumentāciju; kontrolēt iepirkumu virzību un izpildi; organizēt un vadīt iepirkumu konkursus (organizēt un izsludināt iepirkumu procedūras, organizēt un protokolēt iepirkumu komisijas sanāksmes); sastādīt un slēgt līgumus ar telpu iznomātājiem un citiem piegādātājiem; plānot savas darbības jomas attīstību un nepieciešamos materiālos resursus; organizēt un kontrolēt mantisko vērtību pasūtīšanu, saņemšanu, uzskaiti un izsniegšanu; pārbaudīt saņemto mantisko vērtību atbilstību pamatdokumentiem; organizēt mantisko vērtību izvietošanu telpās un uzglabāšanu; organizēt, saskaņot un kontrolēt uzņēmuma autoparka un degvielas karšu uzskaiti un dokumentācijas apriti; realizēt un kontrolēt konkrētas preču grupas iepirkumu plānu saskaņā ar gada plānu un ievērojot uzņēmuma noteiktās prioritātes un stratēģiju; sniegt priekšlikumus plāna izmaiņām saskaņā ar izmaiņām tirgū, piegādātāju piedāvājumiem un preču kategoriju izmaiņām kopumā; savlaicīgi veikt preču pasūtījumus un sniegt ieteikumus preču realizēšanai, uzņēmuma maksimāli efektīvas darbības nodrošināšanai; uzturēt un koriģēt nepieciešamos preču krājumus, ievērojot krājumu aprites normas; izvērtēt neaktuālas, mazkustīgas un defektīvas preces; veidot preču pārdošanas cenas saskaņā ar tirgus situāciju, izmaksām un uzņēmuma noteiktiem mērķiem; sagatavot preču piedāvājumus akcijām un regulāri tos atjaunot, saskaņojot tos ar iepirkumu speciālistu; regulāri atjaunot un apstrādāt uzņēmuma pārdošanas katalogu; apkopot un sagatavot pasūtījuma veikšanai nepieciešamo informāciju; izskatīt un novērtēt jaunu piegādātāju piedāvājumus, saskaņojot tos ar iepirkumu speciālistu; sagatavot pārskatus par piegādātāja pārdošanas rezultātiem; plānot un nodrošināt loģistiku valsts amatpersonu dalības sanāksmēm; plānot un sniegt atbalstu uzņēmuma sūtījumu un korespondences piegādes procesā; piedalīties uzņēmuma reprezentācijas pasākumu tehniskajā nodrošināšanā.

654. Atsevišķās grupas "3323 Iepirkumu speciālisti" profesijas:

654.1. Iepirkumu SPECIĀLISTS – profesijas kods "3323 01";

654.2. Loģistikas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3323 02";

654.3. Iepirkumu AĢENTS – profesijas kods "3323 03";

654.4. Sagādes AĢENTS – profesijas kods "3323 04";

654.5. SAGĀDNIEKS – profesijas kods "3323 05";

654.6. Mazumtirdzniecības SAGĀDNIEKS – profesijas kods "3323 06";

654.7. Vairumtirdzniecības SAGĀDNIEKS – profesijas kods "3323 07";

654.8. Preču IEPIRCĒJS – profesijas kods "3323 08";

654.9. Vairumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS – profesijas kods "3323 09";

654.10. Mazumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS – profesijas kods "3323 10";

654.11. TIRGZINIS – profesijas kods "3323 11";

654.12. Vairumtirdzniecības AĢENTS – profesijas kods "3323 12";

654.13. Preču kategoriju VADĪTĀJS – profesijas kods "3323 13";

654.14. Iepirkumu SPECIĀLISTA ASISTENTS – profesijas kods "3323 14".

3.12.4. Atsevišķās grupas
"3324 Tirdzniecības starpnieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

655. Šie speciālisti pērk un pārdod preces, parasti vairumā, preču tirgus izsolēs vai tieši tirgū.

656. Atsevišķajā grupā "3324 Tirdzniecības starpnieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– nodibināt kontaktus starp preču produkcijas un pakalpojumu pircējiem un pārdevējiem; analizēt klienta prasības pērkot vai pārdodot, kā arī sniegt konsultācijas; organizēt izsoļu katalogu iesniegšanu, noteikt preču nosūtīšanas cenu; apmeklēt izsoles un tirgu un celt cenas izsolēs klienta vārdā; veikt sarunas ar klientu par izsolēs nepārdoto preču uzpirkšanu un pārdošanu; saņemt kravas vietas, noteikt pārtransportēšanas cenu un piedzīt to no klienta.

657. Atsevišķās grupas "3324 Tirdzniecības starpnieki" profesijas:

657.1. Pārtikas preču STARPNIEKS – profesijas kods "3324 01";

657.2. Tirdzniecības STARPNIEKS – profesijas kods "3324 02";

657.3. Transporta STARPNIEKS – profesijas kods "3324 03";

657.4. Tirdzniecības BROKERIS – profesijas kods "3324 04".

3.13. Mazās grupas
"333 Komercpakalpojumu speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

658. Šie speciālisti veido kontaktus starp pircējiem un pārdevējiem, ja tiek pirktas un pārdotas preces vairumā, veic muitas nodevu procedūras, noformē apdrošināšanas un eksporta licences, meklē darba vietas darba meklētājiem, kā arī meklē darbiniekus vakantām darba vietām vai slēdz darba līgumus ar personām par noteikta darba veikšanu atbilstoši darbuzņēmēja lūgumam, konsultē klientus atbilstoši apģērba etiķetes standartiem, piedāvā citus komercpakalpojumus.

659. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "333 Komercpakalpojumu speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

659.1. zina: uzdotā darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus, problēmas analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

659.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

659.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

659.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

660. Mazās grupas "333 Komercpakalpojumu speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

660.1. atsevišķā grupa "3331 Preču pārvadājumu aģenti";

660.2. atsevišķā grupa "3332 Konferenču un pasākumu organizatori";

660.3. atsevišķā grupa "3333 Nodarbinātības aģenti";

660.4. atsevišķā grupa "3334 Nekustamā īpašuma mākleri un īpašumu pārvaldes speciālisti";

660.5. atsevišķā grupa "3339 Citur neklasificēti komercpakalpojumu jomas speciālisti".

3.13.1. Atsevišķās grupas
"3331 Preču pārvadājumu aģenti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

661. Šie speciālisti veic preču pārvadājumu muitas procedūras un nodrošina apdrošināšanas, eksporta un importa licenču un citu dokumentu noformēšanu.

662. Atsevišķajā grupā "3331 Preču pārvadājumu aģenti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– realizēt importa un eksporta pārvadājumus, atbrīvojot preces no muitas nodevas, noformēt apdrošināšanas dokumentus; nodrošināt importa un eksporta licenču noformēšanu; parakstīt un izsniegt dokumentus, kuros fiksēti kravas pārvadāšanas līguma noteikumi; veikt muitas dokumentu noformēšanu; organizēt produkcijas piegādi no ārvalstu sadarbības partneriem; veikt importēto produktu nepārtrauktu kontroli un plānveidīgu pasūtīšanu saskaņā ar uzņēmuma budžetu, ražošanas plānu un pārdošanas aktivitātēm.

663. Atsevišķās grupas "3331 Preču pārvadājumu aģenti" profesijas:

663.1. Ekspedīcijas AĢENTS – profesijas kods "3331 01";

663.2. Realizācijas AĢENTS – profesijas kods "3331 02";

663.3. EKSPEDITORS – profesijas kods "3331 03";

663.4. DEKLARĒTĀJS – profesijas kods "3331 04";

663.5. Importa un eksporta SPECIĀLISTS – profesijas kods "3331 05".

3.13.2. Atsevišķās grupas
"3332 Konferenču un pasākumu organizatori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

664. Šie speciālisti plāno un organizē konferences, seminārus, banketus un dažādu veidu pasākumus.

665. Atsevišķajā grupā "3332 Konferenču un pasākumu organizatori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un organizēt konferences, seminārus, banketus, kāzas un citus pasākumus; risināt jautājumus par telpu un iekārtu īri, ēdināšanas pakalpojumiem, transportu un pasākuma dalībnieku izmitināšanu; apzināt klientu vajadzības; organizēt pasākuma dalībnieku reģistrāciju; pārzināt pasākuma budžetu un iekļauties tajā.

666. Atsevišķās grupas "3332 Konferenču un pasākumu organizatori" profesijas:

666.1. Konferenču un pasākumu ORGANIZATORS – profesijas kods "3332 01";

666.2. Kāzu PLĀNOTĀJS – profesijas kods "3332 02".

3.13.3. Atsevišķās grupas
"3333 Nodarbinātības aģenti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

667. Šie speciālisti meklē vakantas vietas personām, kas meklē darbu, meklē darbiniekus darba devējam, izstrādā līgumus noteiktu darbu veikšanai atbilstoši iestāžu, tai skaitā arī valsts iestāžu, pieprasījumam.

668. Atsevišķajā grupā "3333 Nodarbinātības aģenti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus personām, kas meklē darbu; sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus darba devēja vai darbinieka uzdevumā; apspriest kvalifikācijas un citus noteikumus, kas tiek izvirzīti nolīgstamajiem darbiniekiem, slēdzot līgumus ar darba devēju pārstāvjiem; meklēt darbiniekus ar noteiktu kvalifikāciju un nokārtot nepieciešamās formalitātes, ievērojot nacionālās un starptautiskās tiesību normas; nodrošināt darba līgumu atbilstību tiesību normām, sagatavot to projektus.

669. Atsevišķās grupas "3333 Nodarbinātības aģenti" profesijas:

669.1. Nodarbinātības AĢENTS – profesijas kods "3333 01";

669.2. Nodarbinātības organizators – profesijas kods "3333 02".

3.13.4. Atsevišķās grupas
"3334 Nekustamā īpašuma mākleri un īpašumu pārvaldes speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

670. Šie speciālisti pērk, pārdod, nomā nekustamo īpašumu un maksā nomu, parasti klientu vārdā un ar viņu pilnvarām.

671. Atsevišķajā grupā "3334 Nekustamā īpašuma mākleri un īpašumu pārvaldes speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– vākt informāciju par pārdodamo vai iznomājamo īpašumu, tā īpašnieka materiālo stāvokli un noteikumiem iespējamiem pircējiem vai nomātājiem; parādīt pārdodamo vai iznomājamo īpašumu un paskaidrot pārdošanas vai nomas noteikumus iespējamiem pircējiem vai nomātājiem; organizēt īpašuma vai nomas tiesību nodošanu un līguma parakstīšanu; vākt nomas maksu un naudas summas par obligācijām, ar īpašnieka pilnvaru apskatīt īpašumu pirms nomas līguma noslēgšanas, nomāšanas laikā un pēc nomas līguma izbeigšanās; izvērtēt situāciju nekustamā īpašuma tirgū; organizēt un piedalīties reklāmas pasākumos; noteikt komercsabiedrības mērķus; izvēlēties efektīvākos projektu ieguldījumus nekustamā īpašuma jomā; konsultēt klientus; strādāt pārdevēja, pircēja vai nomnieka interesēs.

672. Atsevišķās grupas "3334 Nekustamā īpašuma mākleri un īpašumu pārvaldes speciālisti" profesijas:

672.1. Īpašuma AĢENTS – profesijas kods "3334 01";

672.2. Nekustamā īpašuma AĢENTS – profesijas kods "3334 02";

672.3. Īpašuma PĀRDEVĒJS – profesijas kods "3334 03";

672.4. Nekustamā īpašuma PĀRDEVĒJS – profesijas kods "3334 04";

672.5. Dzīvokļu AĢENTS – profesijas kods "3334 05";

672.6. Nekustamā īpašuma darījumu STARPNIEKS – profesijas kods "3334 06".

3.13.5. Atsevišķās grupas
"3339 Citur neklasificēti komercpakalpojumu jomas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

673. Šie speciālisti organizē lietišķus kontaktus, piedāvā reklāmas plašsaziņas līdzekļos, transporta pakalpojumus, kredīta un citu komercinformāciju un tamlīdzīgus komerciālus pakalpojumus, nodrošina komercpakalpojumu iestāžu grafiskās identitātes ievērošanu un pielietojumu to vizuālajā noformējumā un reklāmpasākumos, organizē un kontrolē komercpakalpojumu iestāžu reklāmpasākumus, organizē kontraktu slēgšanu ar sportistiem, aktieriem, kā arī ar grāmatizdevējiem par lugu iestudēšanu, muzikālo mākslas darbu atskaņošanu, to ierakstu un muzikālās produkcijas pārdošanu, konsultē klientus atbilstoši apģērba etiķetes standartiem, izstrādā un īsteno kultūras tūrisma projektus.

674. Atsevišķajā grupā "3339 Citur neklasificēti komercpakalpojumu jomas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot, organizēt un kontrolēt procesus ražošanas un pakalpojumu nozarēs; analizēt un novērtēt uzņēmuma darbību, tās rezultātus; pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem un institūcijām; sniegt konsultācijas par saimnieciskās darbības organizēšanu un rezultativitātes paaugstināšanu; piedalīties nepieciešamo resursu plānošanā, sagādē un produkcijas realizācijā; organizēt vai veikt struktūrvienības iekšējo pārskatu un atskaišu sagatavošanu un prezentēšanu uzņēmuma vadībai; sagādāt informāciju par pārdodamajiem pakalpojumiem un iespējamo pircēju prasībām; sagatavot reklāmas kampaņu; pieskaņot reklāmpasākumus sabiedriskajiem pasākumiem; administratīvi nodrošināt apstiprināto reklāmas kampaņu un budžetu, kontrolēt un optimizēt izdevumus; pētīt reklāmas kampaņu efektivitāti; kontrolēt komercpakalpojumu iestāžu grafiskās identitātes ievērošanu, nodrošināt nepieciešamo izmaiņu izstrādi un ieviešanu; veikt tirgvedības un reklāmas komunikācijas projektu/kampaņu plānošanu, to izstrādes un īstenošanas organizēšanu; organizēt lietišķus kontaktus; piedāvāt reklāmas plašsaziņas līdzekļos; nodrošināt komercpakalpojumu iestāžu grafiskās identitātes ievērošanu un pielietojumu to vizuālajā noformējumā un reklāmpasākumos; organizēt un kontrolēt komercpakalpojumu iestāžu reklāmpasākumus, organizēt līgumu slēgšanu; konsultēt klientus atbilstoši komercdarbības etiķetes standartiem; veikt sarunas par kontraktu slēgšanu pārdevēja vai pircēja vārdā un izskaidrot klientam pārdošanas, kā arī samaksas noteikumus; parakstīt līgumu pircēja vai pārdevēja vārdā un nodrošināt līguma izpildi; rūpēties, lai savāktā informācija pircējam tiktu sniegta norunātajā veidā un laikā; mācēt pareizi redzēt proporcionālas attiecības starp apģērbiem: žakete un svārki, žakete un bikses un precīzi noteikt pareizās proporcijas, pareizu savstarpējo toņu gammu individuāli katram klientam, izvēloties apģērbu atbilstoši etiķetei; sadarboties ar apģērbu māksliniekiem – dizaineriem, krāsu stilistiem; novērot sava uzņēmuma darbības ārējās vides un iekšējā stāvokļa attīstību; vākt un apkopot aktuālo informāciju par publiskajiem viedokļiem, to galvenajām iezīmēm; piedalīties bukletu, brošūru, ziņu kopu, gada atskaišu un citu speciālo informatīvo materiālu sagatavošanā un preses konferenču, prezentāciju, īpašu pasākumu organizēšanā; sniegt informāciju par savu uzņēmumu, pārliecināt un veicināt saprašanos, radīt un saglabāt uzticēšanos; sekmēt dažādu publisku atbalstu uzņēmuma darbībai; veicināt darbinieku lojalitāti uzņēmumam; organizēt un veikt tirgus izpēti un analizēt tirgus izpētes rezultātus; plānot tirgvedības un reklāmas projektus/kampaņas, organizēt to izstrādi un īstenošanu; nodarboties ar dārzkopības produkcijas ražošanu nelielā uzņēmumā vai lielākā uzņēmumā ar ražošanas materiālu sagādi un saražotās produkcijas realizāciju, kā arī grāmatvedības datu uzskaiti un apstrādi; nodarboties ar lauksaimniecisko ražošanu; organizēt lauksaimniecības produktu ražošanu un pārdošanu; koordinēt lauksaimniecības darbības veikšanai nepieciešamo resursu (tai skaitā Eiropas Savienības finansējuma) ieguvi un sadali; organizēt lauksaimniecības darbu, tehnoloģiskos procesus; sekot līdzi aktivitātēm lauksaimniecības nozarē gan Latvijā, gan pasaulē; orientēties lauksaimniecības produktu attīstības tendencēs un galvenajos statistikas rādītājos; organizēt saimniecisko darbību; plānot komercdarbību struktūrvienībā vai uzņēmumā; sniegt konsultācijas par ražošanas organizāciju, produktivitātes paaugstināšanu un kvalitāti; īstenot projektus; veikt stratēģisko plānošanu, administrēšanu, klientu (patērētāju un ražotāju) tirdzniecības pakalpojumu savstarpējo tiesību un pienākumu nodrošināšanu; plānot, organizēt un kontrolēt ražošanas un apkalpošanas procesus, nodrošināt personāla vadīšanu; plānot uzņēmuma attīstību; apkalpot pircējus; organizēt preču iepirkšanu un pārdošanu; uzskaitīt un kontrolēt preču apgrozījumu; nodrošināt preču iepirkšanu, uzglabāšanu un kvalitātes kontroli, saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaiti; uzkrāt, grupēt un apstrādāt ekonomikas informācijas datus; nodrošināt informāciju uzņēmuma mērķu un uzdevumu sasniegšanai; iepirkt un pārdot gatavo produkciju mākslas un amatniecības jomā; apkalpot klientus, izstrādāt projektus, uzskaitīt un kontrolēt materiālās vērtības; piedalīties kultūras preču izstāžu un reklāmas kampaņu organizēšanā; sagatavot dokumentus zāļu reģistrācijai; veidot un nosūtīt ražotnēm zāļu iepakojumu maketus, pārbaudīt un apstiprināt gatavos iepakojumus; veidot un adaptēt zāļu marķējumus, lietošanas instrukcijas un aprakstus; organizēt zāļu reģistrācijas dokumentācijas tulkošanu no angļu valodas latviešu valodā; sagatavot reklāmas materiālus; izstrādāt ilgtermiņa tirgvedības, sabiedrības izglītošanas un reklāmas plānus, tos īstenot un novērot; organizēt un īstenot dažādās auditorijās tirgvedības, sabiedrības informēšanas un reklāmas pasākumus; nodrošināt speciālistu un darbinieku sagatavotību produktu ieviešanas un citu kampaņas plānu izpildei; pasūtīt un veikt tirgus pētījumus; analizēt dažādus pētījumu un statistikas datus; apkopot un apstrādāt informāciju; piedalīties pētnieku un pētījumu centru izvēlē, novērtēt to piemērotību; būt atbildīgiem par pētnieku sanāksmju organizēšanu un norisi; piedalīties starptautiskās pētījumu novērotāju sanāksmēs; sagatavot dokumentāciju, kas nepieciešama atļauju saņemšanai klīnisko pētījumu sākšanai; sagatavot korespondenci pētījuma laikā; būt atbildīgiem par savlaicīgiem pētījumu materiālu pasūtījumiem, šo pētījumu materiālu savlaicīgu izsniegšanu pētījumu centriem un neizlietoto pētījumu materiālu izņemšanu no pētījumu centriem; regulāri novērot pētījumus; iepirkt izejvielas, materiālus, pusfabrikātus un gatavos produktus; nodrošināt atbilstošu glabāšanu, ražošanas apgādi un gatavo produktu realizāciju; nodrošināt kravu, izejmateriālu, preču marķēšanu, komplektēšanu un nosūtīšanu; sekot krājumu glabāšanai un noformēšanai uzņēmuma struktūrvienībās; nodrošināt aktuālās informācijas publicēšanu uzņēmuma mājaslapās un saistītos kanālos; izveidot un uzturēt uzņēmuma profilu sociālajos tīklos; nodrošināt komunikāciju sociālajos tīklos; plānot un kontrolēt tirdzniecības un tirgvedības aktivitātes sociālajos medijos; sagatavot un nodrošināt jauninājumu izsūtīšanu uzņēmuma klientiem un darbiniekiem; uzturēt uzņēmuma iekšējo mājaslapu, nodrošinot aktuālās informācijas sagatavošanu un publicēšanu; analizēt sociālo mediju profilu apmeklējumu statistiku; veidot uzņēmuma tēlu un popularizēt uzņēmumu sociālajos medijos; konsultēt komersantus par saimniecību vadību un veikt saimniecību ekonomisko analīzi; sastādīt biznesa plānus, projektu pieteikumus un sniegt konsultācijas par ekonomikas un kooperācijas jautājumiem; pārzināt mikroekonomikas un makroekonomikas kopsakarības, kā arī ekonomikas terminoloģiju; izstrādāt un īstenot kultūras tūrisma projektus; sagatavot kultūras tūrisma produktus; nodarboties ar tirgvedību kultūras tūrisma jomā.

675. Atsevišķās grupas "3339 Citur neklasificēti komercpakalpojumu jomas speciālisti" profesijas:

675.1. Grāmatu tirdzniecības AĢENTS – profesijas kods "3339 01";

675.2. Muzikālo priekšnesumu AĢENTS – profesijas kods "3339 02";

675.3. Sporta AĢENTS – profesijas kods "3339 03";

675.4. Teātra AĢENTS – profesijas kods "3339 04";

675.5. Reklāmas komercdarbības pakalpojumu SPECIĀLISTS – profesijas kods "3339 05";

675.6. Sludinājumu ievietošanas/ komercdarbības pakalpojumu PĀRSTĀVIS – profesijas kods "3339 06";

675.7. Reklāmas/ komercpakalpojumu PĀRDEVĒJS – profesijas kods "3339 07";

675.8. Reklāmas AĢENTS – profesijas kods "3339 08";

675.9. Reklāmas KONSULTANTS – profesijas kods "3339 09";

675.10. Monētu tirdzniecības AĢENTS – profesijas kods "3339 10";

675.11. Saziņas līdzekļu KOORDINĒTĀJS – profesijas kods "3339 11";

675.12. Tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS – profesijas kods "3339 12";

675.13. Apģērba etiķetes KONSULTANTS – profesijas kods "3339 13";

675.14. Reklāmas VADĪTĀJA ASISTENTS – profesijas kods "3339 14";

675.15. Tirgvedības VADĪTĀJA ASISTENTS – profesijas kods "3339 15";

675.16. Loģistikas DARBINIEKS – profesijas kods "3339 16";

675.17. Dārzkopības KOMERCDARBINIEKS – profesijas kods "3339 17";

675.18. Mazumtirdzniecības KOMERCDARBINIEKS – profesijas kods "3339 18";

675.19. Komercdarbības SPECIĀLISTS (lauksaimniecībā) – profesijas kods "3339 19";

675.20. Komercdarbības SPECIĀLISTS – profesijas kods "3339 20";

675.21. Tirgvedības un tirdzniecības SPECIĀLISTS – profesijas kods "3339 21";

675.22. Agrārā sektora KOMERCDARBINIEKS – profesijas kods "3339 22";

675.23. Transporta pārvadājumu KOMERCDARBINIEKS – profesijas kods "3339 23";

675.24. Reklāmas pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS – profesijas kods "3339 24";

675.25. Viesnīcu pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS – profesijas kods "3339 25";

675.26. Restorāna pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS – profesijas kods "3339 26";

675.27. Rūpniecības KOMERCDARBINIEKS – profesijas kods "3339 27";

675.28. Komercdarījumu DARBINIEKS – profesijas kods "3339 28";

675.29. Komercpakalpojumu DARBINIEKS – profesijas kods "3339 29";

675.30. Tūrisma pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS – profesijas kods "3339 30";

675.31. Mākslas KOMERCDARBINIEKS – profesijas kods "3339 31";

675.32. Zāļu reģistrācijas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3339 32";

675.33. Produktu SPECIĀLISTS – profesijas kods "3339 33";

675.34. Klīnisko pētījumu SPECIĀLISTS – profesijas kods "3339 34";

675.35. Reklāmas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3339 35";

675.36. Reklāmas un tirgvedības projektu PLĀNOTĀJS – profesijas kods "3339 36";

675.37. Eksporta SPECIĀLISTS – profesijas kods "3339 37";

675.38. Ekonomikas KONSULTANTS – profesijas kods "3339 38";

675.39. Sociālo mediju SPECIĀLISTS – profesijas kods "3339 39";

675.40. KOMERCDARBINIEKS – profesijas kods "3339 40";

675.41. Kultūras tūrisma ORGANIZATORS – profesijas kods "3339 41".

3.14. Mazās grupas
"334 Administratīvie un specializētie sekretāri"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

676. Šie speciālisti pārzina dokumentāciju, nodrošina informācijas apmaiņu starp dažādām struktūrvienībām, veic struktūrvienības iekšējo organizatorisko koordināciju.

677. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "334 Administratīvie un specializētie sekretāri" atbilstošās atsevišķajās grupās:

677.1. zina: uzdotā darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; profesionālās darbības metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

677.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

677.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par darba un veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par sagatavotās informācijas atbilstību un pareizību; par izstrādāto atzinumu un priekšlikumu kvalitāti; par materiāli tehnisko, finanšu resursu lietderīgu izmantošanu; par darbības atbilstību normatīvajiem aktiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

677.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

678. Mazās grupas "334 Administratīvie un specializētie sekretāri" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

678.1. atsevišķā grupa "3341 Biroja administratori";

678.2. atsevišķā grupa "3342 Juridiskie sekretāri";

678.3. atsevišķā grupa "3343 Administratīvie sekretāri un izpildsekretāri";

678.4. atsevišķā grupa "3344 Medicīnas jomas sekretāri".

3.14.1. Atsevišķās grupas
"3341 Biroja administratori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

679. Šie speciālisti veic uzņēmuma vai tā struktūrvienības vadītāja darba apkalpošanu, lietojot datoru un citus tehniskos līdzekļus, apgādā vadītāja darba vietu ar kancelejas piederumiem un rada apstākļus vadītāja darba efektīvai izpildei, apstrādā saņemto un nosūtāmo pastu, organizē lietišķās tikšanās, kārto lietvedību, patstāvīgi atbild uz korespondenci.

680. Atsevišķajā grupā "3341 Biroja administratori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– organizēt un vadīt sekretariāta/biroja darbu kopumā; atbildēt par efektīvu informācijas un dokumentu plūsmas nodrošināšanu; nodrošināt kancelejas un saimniecības preču sagādi; dokumentēt sapulces un sagatavot prezentācijas; organizēt lietišķās tikšanās un uzņemt viesus; vadīt biroja darba attīstības projektus; piedalīties uzņēmuma iekšējo pasākumu organizēšanā; sniegt atbalstu uzņēmuma vadībai, citu struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem dažādos ikdienas jautājumos; koordinēt un īstenot uzņēmuma politiku personāla jautājumos; kārtot personāla lietvedību; sagatavot, noformēt, reģistrēt, uzskaitīt, sadalīt un nosūtīt dokumentus; veidot lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru; sagatavot dokumenta atvasinājumus; pārzināt un nodrošināt dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku; kontrolēt dokumentu un iesniegumu izpildes termiņus; gatavot pārskatus, apkopot materiālus; organizēt un tehniski nodrošināt informatīvās sanāksmes un lietišķās tikšanās; izstrādāt darbinieku aptaujas anketas, apkopot, analizēt un sistematizēt iegūtos rezultātus; organizēt darbinieku atlases procedūru, atlasi un pienākumu pildīšanai nepieciešamo apmācību; rediģēt un kārtot korespondenci, protokolus un paziņojumus, normatīvo aktu projektus; reģistrēt un organizēt telefonsarunas un apmeklētāju pieņemšanu; drukāt (ievadīt vai izvadīt no datora) dokumentus vai informāciju; sekot vadītāja rīkojumu un pavēļu izpildei; stenografēt tekstu, atšifrēt stenogrammas; pierakstīt dažādus ziņojumus vadītāja prombūtnes laikā un informēt par tiem vadītāju; pieņemt iesniegumus.

681. Atsevišķās grupas "3341 Biroja administratori" profesijas:

681.1. Biroja ADMINISTRATORS – profesijas kods "3341 01";

681.2. Sekretariāta VADĪTĀJS – profesijas kods "3341 02";

681.3. Vecākais LIETVEDIS – profesijas kods "3341 03";

681.4. LIETVEDIS – profesijas kods "3341 04";

681.5. Lietvedības galvenais INSPEKTORS – profesijas kods "3341 05";

681.6. Lietvedības INSPEKTORS – profesijas kods "3341 06";

681.7. Administratīvās lietvedības INSPEKTORS – profesijas kods "3341 07";

681.8. Biroja VADĪTĀJS – profesijas kods "3341 08".

3.14.2. Atsevišķās grupas
"3342 Juridiskie sekretāri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

682. Šie speciālisti pārstāv uzņēmumu starptautiskajās organizācijās un veic tehniskās funkcijas kā atbildīgie sekretāri, analizē informācijas avotu datus, gatavo pārskatus atbildīgiem administrācijas darbiniekiem, sniedz nepieciešamo informāciju un konsultē politikas, resoru programmu, darba organizācijas un citos jautājumos.

683. Atsevišķajā grupā "3342 Juridiskie sekretāri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt uzņēmumu vadītāju atbildīgo sekretāru pienākumus; veikt diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību atbildīgo sekretāru pienākumus; pārstāvēt uzņēmumu starptautiskajās organizācijās un piedalīties starptautiskajos projektos un starptautiskās ietvaru programmās; veikt pētījumus, izmantojot dažādus informācijas avotus, un gatavot pārskatus atbildīgiem administrācijas darbiniekiem; pārzināt pašvaldības vai uzņēmuma dokumentāciju un veikt iekšējo administratīvo koordinēšanu struktūrvienībā; papildināt ar nepieciešamo informāciju jebkuru no esošajām sistēmām, reģistriem vai programmām; sagatavot nepieciešamo dokumentāciju no jebkura uzņēmuma vai struktūrvienības datubāzes vai reģistra.

684. Atsevišķās grupas "3342 Juridiskie sekretāri" profesijas:

684.1. Atbildīgais SEKRETĀRS – profesijas kods "3342 01";

684.2. Komitejas SEKRETĀRS – profesijas kods "3342 02";

684.3. Pašvaldības SEKRETĀRS – profesijas kods "3342 03";

684.4. Valdības administrācijas SEKRETĀRS – profesijas kods "3342 04";

684.5. Vēstniecības/ pārstāvniecības SEKRETĀRS – profesijas kods "3342 05";

684.6. Komitejas izpildSEKRETĀRS – profesijas kods "3342 06";

684.7. Valsts pārvaldes izpildSEKRETĀRS – profesijas kods "3342 07";

684.8. Pašvaldības administrācijas/ izpildSEKRETĀRS – profesijas kods "3342 08";

684.9. Valdības administrācijas/ izpildSEKRETĀRS – profesijas kods "3342 09";

684.10. Komisijas SEKRETĀRS – profesijas kods "3342 10";

684.11. Sabiedrības SEKRETĀRS – profesijas kods "3342 11".

3.14.3. Atsevišķās grupas
"3343 Administratīvie sekretāri un izpildsekretāri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

685. Šie speciālisti veic tehniskās funkcijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās, atbildīgos resoros un valsts komitejās kā atbildīgie sekretāri, analizē kartīšu un citu informācijas avotu datus, gatavo pārskatus atbildīgiem administrācijas darbiniekiem, sniedz nepieciešamo informāciju un konsultē politikas, resoru programmu, administrācijas problēmu un citos jautājumos, veic darbības, kas saistītas ar informācijas komunikāciju nodrošināšanu, dokumentu pārzināšanu, sēžu protokolēšanu un organizatoriskās struktūrvienības iekšējo administratīvo koordināciju, lai palīdzētu struktūrvienības vadītājam un citiem darbiniekiem.

686. Atsevišķajā grupā "3343 Administratīvie sekretāri un izpildsekretāri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– kārtot administratīvo saraksti un protokolēt; kontrolēt un saskaņot atsevišķu pasākumu izpildes termiņus, ja nepieciešama izpildes atlikšana uz vēlāku laiku; apkopot iesniegumus sēdēm, plānot, organizēt sēdes, plānot un kārtot vadītāja un citu darbinieku dienesta braucienus; izsniegt dokumentus; izlikt sludinājumus; saņemt piedzītos naudas līdzekļus; veikt mantas apraksti un mantas izvešanu lietās par telpu atbrīvošanu (izlikšanu); veikt izpildu darbības lietās par atjaunošanu darbā un par mantas konfiskāciju; veikt mantas apraksti kopīgas mantas dalīšanas nolūkā vai mantojuma lietā; kontrolēt budžeta projektu izdevumus, sagatavot līgumu un pirkšanas pasūtījumu projektus; sniegt administratīvas un organizatoriskas izziņas vadītājam un citiem darbiniekiem, organizēt vadītājam apmeklētāju vai darbinieku pieņemšanu; veikt diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību resoru vadītāju palīgu pienākumus; veikt iekšlietu jomas iestāžu un to resoru vadītāju palīgu pienākumus; noformēt valsts pārvaldes iestāžu, iekšlietu iestāžu, tiesu un citu iestāžu sēžu protokolus; kārtot lietišķo, tehnisko vai cita veida saraksti; nodrošināt informācijas sagatavošanu un apriti, novērtēt vides stāvokli, izstrādāt projektus vides aizsardzības jomā, pārzināt, analizēt un novērtēt dokumentāciju un veikt darba organizācijas koordinēšanu struktūrvienībā; palīdzēt projekta vadītājam veikt projekta organizēšanu un vadīšanu; analizēt un novērtēt dokumentāciju un kontrolēt dokumentu apriti bāriņtiesā; veikt iekšējo administratīvo koordinēšanu; kontrolēt un saskaņot bāriņtiesas priekšsēdētāja dažādu pasākumu izpildi; koordinēt un kontrolēt pastāvīgo komiteju sekretāru darbu; protokolēt, reģistrēt domē pieņemtos lēmumus; sagatavot protokollēmumus, lēmumu norakstus un organizēt to nosūtīšanu adresātiem; kontrolēt domes lēmumu izpildi un ziņot par to vadībai; organizēt un nodrošināt reprezentācijas pakalpojumus, sadarbības partneru un klientu uzņemšanas pakalpojumus (t.sk. rezervēt viesnīcas, organizēt lietišķās tikšanās, kultūras pasākumus, nodrošināt reprezentācijas priekšmetu izgatavošanu un iegādi, sniegt gida pakalpojumus uzņēmuma organizēto starptautisko semināru un konferenču dalībniekiem un viesiem, nodrošināt transporta pakalpojumus); organizēt sadarbību protokola pakalpojumu jomā ar Eiropas Centrālo banku un Eiropas Centrālo banku sistēmu atbilstoši tiesību aktu prasībām; organizēt Eiropas Centrālo banku sistēmas komiteju un darba grupu sanāksmes atbilstoši nacionālo centrālo banku pamatfunkciju specifikai; veikt reprezentācijas, konferenču organizēšanas u.tml. pakalpojumu tirgus izpēti un sadarbības partneru izvēli; nodrošināt struktūrvienības operatīvo darbu izpildes organizēšanu un kontroli; nodrošināt struktūrvienības pārraudzībā esošo budžeta līdzekļu izlietošanas uzskaiti, nodrošināt struktūrvienības risku vadības sistēmas un kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu; sagatavot struktūrvienības iekšējo normatīvo aktu projektus, nodrošināt struktūrvienības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas mācību plānošanu un uzskaiti; nodrošināt struktūrvienības vadītāja rīkoto sanāksmju protokolēšanu; organizēt struktūrvienības vadītāja tikšanās un dažādu ar pamatdarbību saistītu komiteju, darba grupu sēdes, protokolēt šīs sēdes; veikt struktūrvienības saraksti ar organizācijām Latvijā un ārvalstīs, veikt ar struktūrvienības darbu saistītus tulkošanas darbus, sagatavot dažādu veidu ar pamatdarbību saistītus pārskatus vadītāja uzdevumā, piedalīties līgumu (un to grozījumu) ar ārvalstu rezervju pārvaldītājiem sagatavošanā un tulkošanā.

687. Atsevišķās grupas "3343 Administratīvie sekretāri un izpildsekretāri" profesijas:

687.1. Pārvaldes SEKRETĀRS – profesijas kods "3343 01";

687.2. Tiesas sēžu SEKRETĀRS – profesijas kods "3343 02";

687.3. Tiesas SEKRETĀRS – profesijas kods "3343 03";

687.4. SEKRETĀRS – KONSULTANTS (tiesu varas jomā) – profesijas kods "3343 04";

687.5. Ministru PREZIDENTA SEKRETĀRS – profesijas kods "3343 05";

687.6. Ārējo sakaru KOORDINĒTĀJS – profesijas kods "3343 06";

687.7. Diplomātiskais kurjers – profesijas kods "3343 07";

687.8. VĒSTNIEKA PALĪGS – profesijas kods "3343 08";

687.9. Ekspedīcijas pārzinis – profesijas kods "3343 09";

687.10. Arhīva pārzinis – profesijas kods "3343 10";

687.11. Lietvedības pārzinis – profesijas kods "3343 11";

687.12. Vides pārvaldības KONSULTANTS – profesijas kods "3343 12";

687.13. Projekta VADĪTĀJA ASISTENTS – profesijas kods "3343 13";

687.14. Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS – profesijas kods "3343 14";

687.15. Bāriņtiesas sēžu SEKRETĀRS – profesijas kods "3343 15";

687.16. Sēžu protokolu VADĪTĀJS – profesijas kods "3343 16";

687.17. Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRA PALĪGS – profesijas kods "3343 17";

687.18. MINISTRA PALĪGS – profesijas kods "3343 18";

687.19. Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta VADĪTĀJA PALĪGS – profesijas kods "3343 19";

687.20. Valsts SEKRETĀRA PALĪGS – profesijas kods "3343 20";

687.21. Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PALĪGS – profesijas kods "3343 21";

687.22. Valsts kancelejas DIREKTORA PALĪGS – profesijas kods "3343 22";

687.23. VADĪTĀJA/ DIREKTORA/ ĢENERĀLDIREKTORA PALĪGS – profesijas kods "3343 23";

687.24. DIREKTORA PALĪGS (revīzijas jomā) – profesijas kods "3343 24";

687.25. Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS – profesijas kods "3343 25";

687.26. VADĪTĀJA/ DIREKTORA/ ĢENERĀLDIREKTORA PADOMNIEKS – profesijas kods "3343 26";

687.27. Iestādes VADĪTĀJA/ DIREKTORA PALĪGS – profesijas kods "3343 27";

687.28. Koledžas DIREKTORA PALĪGS – profesijas kods "3343 28";

687.29. Zvērināta tiesu IZPILDĪTĀJA PALĪGS – profesijas kods "3343 29";

687.30. PRIEKŠNIEKA PALĪGS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3343 30";

687.31. PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3343 31";

687.32. KOMANDIERA PALĪGS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3343 32";

687.33. Operatīvā DEŽURANTA PALĪGS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3343 33";

687.34. PRIEKŠNIEKA PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) – profesijas kods "3343 34";

687.35. Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā) – profesijas kods "3343 35";

687.36. Valsts KONTROLIERA PALĪGS (revīzijas jomā) – profesijas kods "3343 36";

687.37. Valsts REVIDENTA PALĪGS (revīzijas jomā) – profesijas kods "3343 37";

687.38. DEŽURANTA PALĪGS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3343 38";

687.39. INSPEKTORA PALĪGS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3343 39";

687.40. EKSPERTA PALĪGS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3343 40";

687.41. Padomes SEKRETĀRS – profesijas kods "3343 41";

687.42. Valdes SEKRETĀRS – profesijas kods "3343 42";

687.43. Senāta PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS – profesijas kods "3343 43";

687.44. Protokola SPECIĀLISTS – profesijas kods "3343 44";

687.45. Struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS – profesijas kods "3343 45";

687.46. VĒSTNIEKA SEKRETĀRS – profesijas kods "3343  46".

3.14.4. Atsevišķās grupas
"3344 Medicīnas jomas sekretāri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

688. Šie speciālisti veic darbības, kas saistītas ar informācijas komunikāciju nodrošināšanu, dokumentu pārzināšanu, izmantojot zināšanas ārstniecības tehnoloģijas un veselības aprūpes jomā, un organizatoriskās struktūrvienības iekšējo administratīvo koordināciju, lai palīdzētu struktūrvienības vadītājam un citiem darbiniekiem, pieņem klientus un pacientus, sniedz tiem informāciju, organizē tikšanos ar vajadzīgām amatpersonām iestādēs, slimnīcās, poliklīnikās u.c.

689. Atsevišķajā grupā "3344 Medicīnas jomas sekretāri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pieņemt un reģistrēt klientus un pacientus; sniegt vajadzīgo informāciju, arī pa tālruni; noteikt klientiem un pacientiem pieņemšanas laiku pie attiecīgām amatpersonām; organizēt tikšanos ar vajadzīgajām amatpersonām; rediģēt un kārtot korespondenci, protokolus un paziņojumus; reģistrēt un organizēt telefonsarunas un apmeklētāju pieņemšanu; drukāt (ievadīt vai izvadīt no datora) dokumentus vai informāciju; sekot vadītāja rīkojumu un pavēļu izpildei; stenografēt tekstu, atšifrēt stenogrammas; pierakstīt dažādus ziņojumus vadītāja prombūtnes laikā un informēt par tiem vadītāju; pieņemt personiskos iesniegumus.

690. Atsevišķās grupas "3344 Medicīnas jomas sekretāri" profesijas:

690.1. Ārstniecības iestādes SEKRETĀRS – profesijas kods "3344 01";

690.2. Ārstniecības iestādes klientu un pacientu REĢISTRATORS – profesijas kods "3344 02".

3.15. Mazās grupas
"335 Valsts varas īstenošanas speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

691. Šie speciālisti nodrošina praktisko lietojumu valsts lēmumiem un noteikumiem, kas attiecas uz valsts robežu, nodokļiem, sociālās nodrošināšanas maksājumiem, veic valsts ekonomiskās robežas aizsardzību, veic noziedzīgu nodarījumu un likumpārkāpumu atklāšanu valsts ieņēmumu un muitas jomā, pārbauda nodokļu deklarācijas, ķīlu aktus un citus dokumentus, nosaka nodokļu veidu un summu, muitas nodevas un citus ieņēmumus, kas pienākas no fiziskām un juridiskām personām, sagatavo administratīvos aktus un metodiskos dokumentus, veic analītisko darbu, izskata iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības, nodrošina vai kontrolē licenču, iebraukšanas un izbraukšanas atļauju izsniegšanu, preču ievešanu un izvešanu, ēku būvniecību un citas darbības, ko regulē valsts, organizē policijas dienestu, izmeklē nozieguma vai likumpārkāpuma faktus un apstākļus, vāc informāciju par personām un iestādēm, ko izmanto, lai novērstu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, organizē uzņēmuma, tā īpašuma un personāla drošību un aizsardzību, novērš un dzēš ugunsgrēkus, glābj cilvēkus un materiālās vērtības, kā arī veic Latvijas valsts robežas apsardzību un kontroli.

692. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "335 Valsts varas īstenošanas speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

692.1. zina: uzdotā darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

692.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas, tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas; lietot ieroci un aizsargāt sevi un citus no iespējamiem uzbrukumiem; sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību, veikt administratīvo pārkāpumu profilaksi, atklāt administratīvo pārkāpumu un citu likumpārkāpumu cēloņus un tos veicinošos apstākļus, organizēt robežkontroli un robežuzraudzību; vadīt personālu; sadarboties ar juridiskajām un fiziskajām personām; vadīt personāla profesionālo sagatavošanu; sagatavot dokumentāciju;

692.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

692.4. izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – vidējā profesionālā izglītība.

693. Mazās grupas "335 Valsts varas īstenošanas speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

693.1. atsevišķā grupa "3351 Muitnieki";

693.2. atsevišķā grupa "3352 Valsts nodokļu inspektori";

693.3. atsevišķā grupa "3353 Valsts sociālās apdrošināšanas speciālisti";

693.4. atsevišķā grupa "3354 Valsts licencēšanas speciālisti";

693.5. atsevišķā grupa "3355 Iekšlietu inspektori un izmeklētāji";

693.6. atsevišķā grupa "3359 Citur neklasificēti valsts varas īstenošanas speciālisti".

3.15.1. Atsevišķās grupas
"3351 Muitnieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

694. Šie speciālisti veic valsts ekonomiskās robežas aizsardzību, veic noziedzīgu nodarījumu un likumpārkāpumu atklāšanu muitas jomā, veic preču un citu priekšmetu muitas kontroli, to aplikšanu ar muitas nodokli un muitas nodevām, muitas nodokļa un muitas nodevu iekasēšanu un muitas kontroles noformēšanu, kā arī valsts ekonomiskās robežas aizsardzību, veic izziņu kontrabandas lietās, pārbauda personas un transportlīdzekļus, kas šķērso valsts robežu, lai nodrošinātu valsts lēmumu un normatīvo aktu ievērošanu.

695. Atsevišķajā grupā "3351 Muitnieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– kontrolēt muitas lietās, akcīzes preču aprites jomā un nodokļu (nodevu) jomā pieņemto normatīvo aktu ievērošanu; piemērot muitas tarifus; sagatavot un izsniegt muitas atļaujas, kontrolēt preču un citu priekšmetu ievešanas un izvešanas atļaujas sistēmas ievērošanu; iekasēt valsts nodokļus, muitas nodokli un muitas nodevas, kā arī citus valsts noteiktos obligātos maksājumus, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem maksājami uz muitas robežas; pārbaudīt dokumentus, bagāžu personām, kas šķērso valsts robežu, lai noskaidrotu, vai tām ir nepieciešamās atļaujas un vajadzīgie dokumenti preču ievešanai vai izvešanai; pārbaudīt transportlīdzekļu dokumentus un kravu, lai konstatētu, vai netiek pārkāpti pastāvošie preču ievešanas un izvešanas noteikumi, kā arī pārbaudīt nodokļu samaksu; ja nepieciešams, atkarībā no apstākļiem un izdarīto pārbaužu rezultātiem piedalīties tiesā kā lieciniekiem, veikt likumā noteikto operatīvo darbību un citus kontroles pasākumus, lai atklātu un novērstu noziedzīgos nodarījumus muita jomā, veikt izziņu muitas jomā.

696. Atsevišķās grupas "3351 Muitnieki" profesijas:

696.1. Vecākais muitas EKSPERTS – profesijas kods "3351 01";

696.2. Vecākais muitas UZRAUGS – profesijas kods "3351 02";

696.3. Muitas eksperts – profesijas kods "3351 03";

696.4. Muitas uzraugs – profesijas kods "3351 04";

696.5. Jaunākais muitas EKSPERTS – profesijas kods "3351 05";

696.6. Jaunākais muitas UZRAUGS – profesijas kods "3351 06".

3.15.2. Atsevišķās grupas
"3352 Valsts nodokļu inspektori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

697. Šie speciālisti pārbauda nodokļu deklarācijas, ķīlu aktus un citus dokumentus, nosaka nodokļu veidu un summu, muitas nodevas un citus ieņēmumus, kas pienākas no fiziskām un juridiskām personām, sagatavo administratīvos aktus un metodiskos dokumentus; veic analītisko darbu; izskata iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības.

698. Atsevišķajā grupā "3352 Valsts nodokļu inspektori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izstrādāt nodokļu aprēķināšanas metodiku, un reglamentēt uzskaiti nodokļu aprēķināšanas vajadzībām, izstrādāt nodokļu uzskaites metodiku nodokļu pārskatu un deklarāciju sastādīšanai, izstrādāt nodokļu aplikšanas jautājumos noslēgto starpvalstu līgumu piemērošanas metodiku; uzskaitīt un reģistrēt nodokļu maksātājus un ar nodokļiem apliekamos objektus; iekasēt valsts nodokļus un nodevas, kā arī citus valsts noteiktos obligātos maksājumus Latvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasēt nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam; konsultēt nodokļu maksātājus nodokļu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos; kontrolēt nodokļu (nodevu) aprēķināšanas un maksāšanas kārtību; veikt uzņēmumu nodokļu aprēķinu un nodokļu maksājumu revīziju (auditu); veikt uzdevumus, kas saistīti ar nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanu; izsniegt, reģistrēt un pārreģistrēt speciālās atļaujas (licences), atļaujas un izziņas saimnieciskajai darbībai, kas saistīta ar akcīzes preču apriti; organizēt un veikt kontroles pasākumus akcīzes preču aprites jomā; piedzīt Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļu un nodevu parādus, kā arī citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādus, kuru iekasēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem piekrīt Valsts ieņēmumu dienestam; uzskaitīt konfiscēto, bezīpašnieka un atbilstoši mantošanas tiesībām valsts īpašumā pārgājušo mantu, nodrošināt kontroli pār tās realizāciju un ieņēmumu iemaksu valsts budžetā; sadarboties ar tiesībaizsardzības, valsts kontroles un valsts pārvaldes iestādēm, kā arī citām institūcijām.

699. Atsevišķās grupas "3352 Valsts nodokļu inspektori" profesijas:

699.1. Galvenais nodokļu INSPEKTORS – profesijas kods "3352 01";

699.2. Vecākais nodokļu INSPEKTORS – profesijas kods "3352 02";

699.3. Galvenais INSPEKTORS (nodokļu administrēšanas jomā) – profesijas kods "3352 03".

3.15.3. Atsevišķās grupas
"3353 Valsts sociālās apdrošināšanas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

700. Šie speciālisti apspriež iesniegumus, kas skar valsts sociālo apdrošināšanu un palīdzību naudas vai naturālā izteiksmē, un iesniegumus valsts pensijas nodrošināšanai vai pensijas un tās lieluma noteikšanai, nosūtot sevišķi svarīgus iesniegumus izskatīšanai valsts vecākajiem speciālistiem vai vadītājiem.

701. Atsevišķajā grupā "3353 Valsts sociālās apdrošināšanas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– konsultēt atsevišķus pilsoņus jautājumos, kas skar valsts sociālās un pensiju apdrošināšanas programmas, izmaksājamo summu noteikšanu, kā arī pilsoņu tiesību un pienākumu jautājumos; izskatīt līgumus un citus dokumentus, lai noteiktu sociālās apdrošināšanas vai palīdzības veidu un pensiju vai izmaksu lielumu.

702. Atsevišķās grupas "3353 Valsts sociālās apdrošināšanas speciālisti" profesijas:

702.1. Pabalstu INSPEKTORS – profesijas kods "3353 01";

702.2. Pensiju INSPEKTORS – profesijas kods "3353 02";

702.3. Pensiju un pabalstu INSPEKTORS – profesijas kods "3353 03".

3.15.4. Atsevišķās grupas
"3354 Valsts licencēšanas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

703. Šie speciālisti izskata pieteikumus par preču ievešanas un izvešanas, uzņēmumu dibināšanas, namu vai citu būvju celšanas licenču piešķiršanu, kā arī vīzu vai pases saņemšanas jautājumiem, vai arī nosaka šādu licenču piešķiršanas sevišķus noteikumus vai sevišķi svarīgos gadījumos pieteikumus nosūta izlemšanai valsts vecākajiem speciālistiem vai vadītājiem.

704. Atsevišķajā grupā "3354 Valsts licencēšanas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– konsultēt atsevišķas personas jautājumos, kas skar licenču veidus un izsniegšanas noteikumus, kā arī personu tiesību un pienākumu jautājumos; iztirzāt lūgumu un cita veida dokumentu licenču piešķiršanas noteikumus un iespējas.

705. Atsevišķās grupas "3354 Valsts licencēšanas speciālisti" profesijas:

705.1. Licenču INSPEKTORS – profesijas kods "3354 01";

705.2. PATENTVEDIS – profesijas kods "3354 02";

705.3. Imigrācijas inspektors – profesijas kods "3354 03";

705.4. Licencēšanas EKSPERTS – profesijas kods "3354 04".

3.15.5. Atsevišķās grupas
"3355 Iekšlietu inspektori un izmeklētāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

706. Šie speciālisti izmeklē noziedzīgu nodarījumu faktus un apstākļus, vāc informāciju par personām un iestādēm, ko izmanto, lai novērstu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, veic noziedzīgu nodarījumu un likumpārkāpumu atklāšanu valsts ieņēmumu jomā, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu (Valsts policija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts robežsardze, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests) speciālisti aizsargā personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, kā arī sniedz personām neatliekamo palīdzību, nodrošina valsts robežas neaizskaramību un novērš nelegālo migrāciju, novērš un dzēš ugunsgrēkus, glābj cilvēkus un materiālās vērtības, pilda ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības uzdevumus, pašvaldības policijas speciālisti aizsargā personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, kā arī sniedz personām neatliekamo palīdzību.

707. Atsevišķajā grupā "3355 Iekšlietu inspektori un izmeklētāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izveidot informācijas avotus par noziedzīgiem nodarījumiem, veikt profilaktisko darbu, izsekot likumpārkāpējus; dot liecību tiesā vai ziņot augstākām instancēm vai klientiem par izmeklēšanas rezultātiem; veikt likumā noteikto operatīvo darbību, lai atklātu un novērstu noziedzīgos nodarījumus valsts ieņēmumu jomā; sadarboties ar tiesībaizsardzības, valsts kontroles un valsts pārvaldes iestādēm, kā arī citām institūcijām; piedalīties dienesta darbības pamatvirzienu noteikšanā un finanšu resursu sadales (izlietojuma) kontrolē un atbildēt par uzticēto pienākumu izpildi; nodrošināt sabiedrisko kārtību un personu drošību; organizēt un vadīt robežkontroli un robežuzraudzību; organizēt personu robežas šķērsošanas kārtību; organizēt ieroču, munīcijas kravu, indīgo un radioaktīvo vielu, priekšmetu un citu mantu robežas šķērsošanas kārtību; organizēt transportlīdzekļu robežkontroli; organizēt un vadīt meklējamo personu, transportlīdzekļu, ieroču un sprāgstvielu meklēšanu un aizturēšanu, kā arī citu aizliegto vielu un priekšmetu meklēšanu un aizturēšanu; kontrolēt dienesta dokumentāciju; organizēt ārzemnieku un bezvalstnieku ieceļošanas un uzturēšanās kārtības kontroli Latvijas Republikā, nelegālo imigrantu aizturēšanu un izraidīšanu no valsts; organizēt sadarbību ar juridiskām un fiziskām personām; apsargāt valsts robežu, robežzīmes un citas robežbūves; novērst un atvairīt bruņotus iebrukumus, provokācijas uz valsts robežas; veikt personu, transportlīdzekļu, kravu robežkontroli; dzēst ugunsgrēkus un veikt glābšanas darbus avāriju gadījumos; īstenot civilās aizsardzības uzdevumus noziegumu novēršanā un atklāšanā; novērtēt un prognozēt operatīvo situāciju; apkopot un analizēt informāciju, kas saistīta ar normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi; sniegt pārskatus un priekšlikumus par iestādes darbību; sadarboties ar tiesībaizsardzības un citām valsts un pašvaldību iestādēm; kontrolēt dienestu un darbinieku darbību; gatavot pavēles un rīkojumus; izvēlēties un apmācīt personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi; veikt dienesta pārbaudes; plānot un veikt darbu sabiedriskās kārtības un personu drošības jomās; atbilstoši kompetencei veikt izmeklēšanas darbības kriminālprocesos un operatīvo darbību; īstenot kriminālizlūkošanas funkciju; izpildīt uzdevumus starptautiskajā sadarbībā noziedzības apkarošanā; veikt pasākumus likumpārkāpēju noskaidrošanā, aizturēšanā un saukšanā pie likumā noteiktās atbildības; veikt darbu sabiedriskās kārtības un personu drošības nodrošināšanā, likumpārkāpumu prevencijā, kā arī bezvēsts pazudušu personu un personu, kuras izdarījušas likumpārkāpumus, meklēšanā; veikt aizturēto, apcietināto un notiesāto konvojēšanu un apsardzi; apsargāt personas un objektus; uzraudzīt un kontrolēt ceļu un ūdens satiksmes drošību; uzraudzīt un kontrolēt ceļu satiksmes drošību; vadīt personāla profesionālo sagatavotību; organizēt, vadīt un veikt robežkontroli; uzraudzīt personu robežas šķērsošanas kārtību; uzraudzīt ieroču, munīcijas kravu, indīgo un radioaktīvo vielu, priekšmetu un citu mantu robežas šķērsošanas kārtību; organizēt meklējamo personu, transportlīdzekļu, kā arī ieroču un sprāgstvielu meklēšanu un aizturēšanu; vadīt indīgo, narkotisko un radioaktīvo vielu, kā arī citu aizliegto priekšmetu meklēšanu un aizturēšanu; pārzināt un tehniski pareizi ekspluatēt kuģošanas līdzekļa vai gaisa kuģa navigācijas ierīces un piederumus; sagatavot dienesta dokumentāciju; organizēt ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu ievērošanas kontroli valsts teritorijā, nelegālo imigrantu aizturēšanu un izraidīšanu no valsts; novērst un dzēst ugunsgrēkus; izmantot speciālu tehniku ugunsgrēka dzēšanā un avāriju likvidēšanā; glābt cilvēkus, dzīvniekus, mantu un citas materiālās vērtības ugunsgrēka un citu avāriju laikā; īstenot civilās aizsardzības uzdevumus; sadarboties ar juridiskām un fiziskām personām; organizēt pašvaldības policijas dienesta darbību; organizēt sabiedriskās kārtības sargāšanu pašvaldības teritorijā; uzturēt kārtību sabiedriskās vietās un masu pasākumos; sargāt iedzīvotājus un to likumiskās intereses no prettiesiskiem apdraudējumiem; veikt glābšanas darbus uz ūdens; aizturēt likumpārkāpējus; veikt pasākumus likumpārkāpēju saukšanā pie atbildības; uzlikt un iekasēt naudas sodus, nodrošināt skaidrās naudas glabāšanu un ieskaitīšanu pašvaldības policijas kontā; sagatavot dienesta dokumentus, atbilstoši kompetencei veikt darbības administratīvo pārkāpumu lietu lietvedībā; veikt likumpārkāpumu profilaksi; uzraudzīt un kontrolēt ceļu satiksmes drošību; organizēt, uzturēt un vadīt operatīvo transportu; apsargāt objektus; vadīt personāla profesionālo pilnveidošanu; pārbaudīt iesniegumus un sūdzības; novērst provokācijas, ugunsgrēkus un avārijas situācijas, novērtēt un prognozēt operatīvo situāciju; apkopot un analizēt informāciju, kas saistīta ar normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi; sniegt pārskatus un priekšlikumus par iestāžu darbību; sadarboties ar tiesībaizsardzības un citām valsts un pašvaldību iestādēm.

708. Atsevišķās grupas "3355 Iekšlietu inspektori un izmeklētāji" profesijas:

708.1. Policijas INSPEKTORS – profesijas kods "3355 01";

708.2. Vecākais IZMEKLĒTĀJS (nodokļu administrēšanas jomā) – profesijas kods "3355 02";

708.3. IZMEKLĒTĀJS (nodokļu administrēšanas jomā) – profesijas kods "3355 03";

708.4. Jaunākais IZMEKLĒTĀJS (nodokļu administrēšanas jomā) – profesijas kods "3355 04";

708.5. Vecākais INSPEKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355 05";

708.6. Vecākais INSPEKTORS - posteņa KOMANDIERIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355 06";

708.7. Valsts robežsardzes INSPEKTORS – profesijas kods "3355 07";

708.8. Pašvaldības policijas vecākais INSPEKTORS – profesijas kods "3355 08";

708.9. Valsts robežsardzes vecākais VIRSNIEKS – profesijas kods "3355 09";

708.10. Sevišķi svarīgu lietu INSPEKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355 10";

708.11. Vecākais iecirkņa INSPEKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355 11";

708.12. Sevišķi svarīgu uzdevumu INSPEKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355 12";

708.13. INSPEKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355 13";

708.14. Pašvaldības policijas INSPEKTORS – profesijas kods "3355 14";

708.15. INSPEKTORS – KRIMINĀLISTS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355 15";

708.16. INSPEKTORS – SAPIERIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355 16";

708.17. INSPEKTORS – SNAIPERIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355 17";

708.18. INSPEKTORS –KINOLOGS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355 18";

708.19. DežūrINSPEKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355 19";

708.20. DežūrINSPEKTORS - vada KOMANDIERIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355 20";

708.21. Iecirkņa INSPEKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355 21";

708.22. Ceļu policijas INSPEKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355 22";

708.23. Administratīvās prakses INSPEKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355 23";

708.24. INSPEKTORS –DEŽURANTS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355 24";

708.25. INSPEKTORS (KINOLOGS – SAPIERIS) (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355 25";

708.26. Pašvaldības policijas civilās aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS – profesijas kods "3355 26";

708.27. Pašvaldības policijas civilās aizsardzības SPECIĀLISTS – profesijas kods "3355 27";

708.28. Valsts robežsardzes jaunākais VIRSNIEKS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355 28";

708.29. Jaunākais INSPEKTORS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355 29";

708.30. Jaunākais INSPEKTORS – SAPIERIS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355 30";

708.31. Jaunākais INSPEKTORS – KINOLOGS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355 31";

708.32. Pašvaldības policijas jaunākais INSPEKTORS – profesijas kods "3355 32";

708.33. Pašvaldības policijas vecākais KĀRTĪBNIEKS – profesijas kods "3355 33";

708.34. Pašvaldības policijas KĀRTĪBNIEKS – profesijas kods "3355 34";

708.35. KĀRTĪBNIEKS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355 35";

708.36. Jaunākais KĀRTĪBNIEKS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355 36";

708.37. Pašvaldības policijas jaunākais KĀRTĪBNIEKS – profesijas kods "3355 37";

708.38. Koledžas KADETS (iekšlietu jomā) – profesijas kods "3355 38";

708.39. Valsts policijas jaunākais VIRSNIEKS – profesijas kods "3355 39";

708.40. Valsts policijas jaunākais INSPEKTORS – profesijas kods "3355 40".

3.15.6. Atsevišķās grupas
"3359 Citur neklasificēti valsts varas īstenošanas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

709. Šie speciālisti inspicē tirdzniecības vietas, lai nodrošinātu likumīgu un pareizu mērīšanas un svēršanas līdzekļu lietošanu tirdzniecībā, un kontrolē cenu un darba samaksas noteikumu ievērošanu, sevišķi svarīgas lietas nosūtot izlemšanai valsts vecākajiem speciālistiem vai vadītājiem.

710. Atsevišķajā grupā "3359 Citur neklasificēti valsts varas īstenošanas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– inspicēt tirdzniecības vietas, lai nodrošinātu pareizu mērīšanas un svēršanas līdzekļu lietošanu tirdzniecībā; kontrolēt cenu un darba samaksas noteikumu ievērošanu.

711. Atsevišķās grupas "3359 Citur neklasificēti valsts varas īstenošanas speciālisti" profesijas:

711.1. Cenu INSPEKTORS – profesijas kods "3359 01";

711.2. Algu INSPEKTORS – profesijas kods "3359 02";

711.3. Svaru un mēru INSPEKTORS – profesijas kods "3359 03".

3.16. Mazās grupas
"341 Juridisko, sociālo un reliģijas lietu speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

712. Šie speciālisti palīdz dažādu institūciju vadītājiem, kā arī vecākajiem speciālistiem juridiskās lietās, kas saistītas ar apdrošināšanas līgumiem, aizdevumu izsniegšanu un citiem finanšu darījumiem, sniedz konsultatīvu, organizatorisku palīdzību klientiem sociālo problēmu risināšanas procesā, sniedz sociālās palīdzības pakalpojumus, kā arī palīdzību personām ar īpašām vajadzībām, speciālisti veic vai palīdz veikt reliģiskos rituālus, sprediķo vai palīdz reliģisko sanāksmju laikā un māca bērnus un citus, kas gatavojas pieņemt ticību.

713. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "341 Juridisko, sociālo un reliģijas lietu speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

713.1. zina: uzdoto uzdevumu izpildes teorētiskos pamatus; risināmās problēmas gan teorētisku, gan uz praktiskiem pētījumiem pamatotu izpratni; sociālā darba procesus; sociālā darba formas un metodes; nedzirdīgo cilvēku kultūru un psiholoģiju; darbā izmantojamās komunikāciju tehnikas un datortehnikas darbības principus un lietošanas noteikumus; veicamā darba organizāciju un tehnoloģiju; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

713.2. prot: veidot kontaktu ar klientu un piemēroties apstākļiem; nodrošināt tulkojamā satura pilnīgu atveidi, stilistisku atbilstību un gramatisko pareizību; izmantot komunikāciju tehniku un datortehniku; noteikt problēmu un tās risināšanas fāzes; motivēt klientu pārmaiņām; risināt konfliktsituācijas; lietot praksē teorētiskās zināšanas; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas; sadarboties un strādāt komandā ar citiem speciālistiem; novērtēt savu darbu;

713.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem, par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par profesionālās ētikas ievērošanu; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

713.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

714. Mazās grupas "341 Juridisko, sociālo un reliģijas lietu speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

714.1. atsevišķā grupa "3411 Juristi un tiem radniecīgu profesiju speciālisti";

714.2. atsevišķā grupa "3412 Sociālā darba speciālisti";

714.3. atsevišķā grupa "3413 Reliģisko lietu speciālisti".

3.16.1. Atsevišķās grupas
"3411 Juristi un tiem radniecīgu profesiju speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

715. Šie speciālisti palīdz korporāciju, iestāžu un organizāciju vadītājiem, kā arī vecākajiem speciālistiem juridiskās lietās, kas saistītas ar apdrošināšanas līgumiem, aizdevumu izsniegšanu un citiem finanšu darījumiem vai tiesu ekspertīžu veikšanu.

716. Atsevišķajā grupā "3411 Juristi un tiem radniecīgu profesiju speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izpētīt juridiskus vai tamlīdzīgus dokumentus vai organizēt to izpēti; gatavot dienesta rakstus un ziņojumus, kas apkopo juridisko stāvokli, apdrošināšanas vai aizdevuma izsniegšanas apstākļu izklāstu; konsultēt klientus vai aģentus juridiskajos vai tehniskajos jautājumos; gatavot dokumentus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma, akciju vai citu lietu nodošanas formālu reģistrāciju; pārbaudīt dokumentu likumību un tos nosūtīt; rediģēt juridiska satura tekstus, pārbaudot to atbilstību gan no juridiskā, gan filoloģiskā viedokļa un nodrošinot to korektūru; pārbaudīt tekstā sastopamo tiesību aktu izmantošanas juridisko pamatotību, to nosaukumu un satura valodisko precizitāti; izvērtēt no citām valodām tulkoto juridisko tekstu un tiesību aktu satura atbilstību juridiskajai terminoloģijai latviešu valodā; sniegt atbalstu tiesu ekspertīžu veikšanā; pieņemt, pārbaudīt un reģistrēt valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas reģistrācijas sistēmā nostiprinājuma lūgumus; noformēt nekustamā īpašuma lietas un nosūtāmo korespondenci; apstrādāt informācijas pieprasījumus; veikt ar transportlīdzekļu un mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas procesu saistītās darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem; veikt agregātu numuru salīdzināšanu; sniegt klientiem informāciju par transportlīdzekļu un mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas jautājumiem; veikt invalīdu stāvvietu izmantošanas karšu izsniegšanu; veikt velosipēdu reģistrāciju; piešķirt atļaujas ārvalstīs pastāvīgi reģistrēto vieglo automobiļu lietošanai Latvijā; veikt ar transportlīdzekļu tirdzniecības procesu saistītās darbības, t. sk. veikt rēķinu–uzziņu veidlapu izsniegšanu un tirdzniecības numuru reģistrāciju; veikt ar aizliegumu transportlīdzekļiem un mazizmēra kuģošanas līdzekļiem reģistrācijas procesu saistītās darbības; veikt ar reģistrācijas iekārtām un palīglīdzekļiem saistītās darbības, t. sk. organizēt reģistrācijas procesu norisei nepieciešamo iekārtu un palīglīdzekļu sagādi, uzskaiti, nepārtrauktas darbības nodrošināšanu; pieņemt maksājumus.

717. Atsevišķās grupas "3411 Juristi un tiem radniecīgu profesiju speciālisti" profesijas:

717.1. PROKURORA PALĪGS – profesijas kods "3411 01";

717.2. JURISTA PALĪGS – profesijas kods "3411 02";

717.3. TIESNEŠA PALĪGS – profesijas kods "3411 03";

717.4. Tiesas KONSULTANTS – profesijas kods "3411 04";

717.5. Tiesas priekšsēdētāja palīgs – profesijas kods "3411 05";

717.6. Tiesu kolēģijas priekšsēdētāja palīgs – profesijas kods "3411 06";

717.7. Senatora palīgs – profesijas kods "3411 07";

717.8. Tiesu EKSPERTA PALĪGS – profesijas kods "3411 08";

717.9. JURISTS LINGVISTS – profesijas kods "3411 09";

717.10. KONSULTANTS (zemesgrāmatu nodaļā) – profesijas kods "3411 10";

717.11. Transportlīdzekļu REĢISTRATORS – profesijas kods "3411 11".

3.16.2. Atsevišķās grupas
"3412 Sociālā darba speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

718. Šie speciālisti administrē un ievieš sociālās palīdzības programmas un valsts un pašvaldību sociālos pakalpojumus, kā arī sniedz konsultatīvu, organizatorisku palīdzību klientiem personīgo individuālo un sociālo problēmu risināšanas procesā, sniedz palīdzību personām ar speciālām vajadzībām, aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības, māca klientiem nepieciešamās sociālās un darba prasmes, organizē interešu izglītības darbu un vada interešu pulciņus.

719. Atsevišķajā grupā "3412 Sociālā darba speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– ievākt informāciju par klienta pamatvajadzībām un novērtēt viņa būtiskākās iemaņas, stiprās un vājās puses; palīdzēt personām ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem saņemt sociālos pakalpojumus un uzlabot viņu sociālās funkcionēšanas spējas; novērtēt, kā mainās klienta iespējas aprūpēt sevi, un attiecīgi mainīt sociālās aprūpes pakalpojumu kompleksa apjomu un saturu; palīdzēt sociālajam darbiniekam sadarbībā ar citiem speciālistiem izstrādāt un īstenot klientu individuālos sociālās rehabilitācijas plānus sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas laikā, mainīt un papildināt tos atbilstoši pārmaiņām klienta dzīves situācijā; palīdzēt klientam atrast alternatīvus risinājuma variantus un attīstīt rīcības plānus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā, nodrošinot nepieciešamo atbalstu un palīdzību; palīdzēt klientam atrast un piekļūt valsts un pašvaldības resursiem, tai skaitā juridiskiem, medicīnas un finansiālai palīdzībai, mājokļa jautājumu risināšanai, nodarbinātībai, pārvietošanās iespējām, palīdzībai pārvākties uz citu mājokli, dienas aprūpei un citiem nepieciešamajiem pakalpojumiem; novērtēt personas (ģimenes) sociālo un materiālo situāciju un noteikt nepieciešamās sociālās palīdzības veidu, apjomu, saņemšanas ilgumu un līdzdarbības pienākumus; informēt klientu par viņa tiesībām uz sociālo palīdzību un par šo tiesību īstenošanas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem; konsultēt grupu māju un pusceļa māju klientus, uzraudzīt viņu aktivitātes un piedalīties izmaiņu plānošanā; piedalīties klientu atlases un novērtēšanas procesā, piemeklējot piemērotas sociālās programmas; nodrošināt palīdzību krīzes situācijā; īstenot dzīves prasmju darbnīcu, vardarbības terapijas programmas, uzvedības prasmju programmas, pakalpojumu programmas jauniešiem, kā arī citas sociālo pakalpojumu programmas sociālā darbinieka vai veselības aprūpes profesionāļa vadībā; palīdzēt klientam uzlabot esošās un apgūt jaunas sociālās prasmes; piedalīties intervences novērtēšanā un klienta progresa ziņojuma sagatavošanā; uzturēt kontaktu ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, izglītības iestādēm un veselības aprūpes institūcijām, kas var nodrošināt informāciju un atgriezenisko saiti par klienta visaptverošu sociālo situāciju un progresu; nodrošināt komunikācijas iespējas personām ar dzirdes traucējumiem, izmantojot simultāno/sinhrono, konsekutīvo/secīgo vai rakstveida tulkošanu; tulkot tekstus no latviešu zīmju valodas latviešu skaņu valodā un otrādi publiskos pasākumos, individuālās sarunās; tulkot no latviešu zīmju valodas svešvalodā un otrādi; tulkot latviešu valodā rakstīto tekstu zīmju valodā; zīmju valodā izteikto tekstu uzrakstīt latviešu valodā; komunikācijā ar klientu nodot un iegūt informāciju, izmantojot komunikāciju līdzekļus un datortehniku; uzturēt kontaktu ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem; risināt ar aizbildnības, aizgādības, adopcijas vai aizgādnības lietām saistītos jautājumus atbilstoši bāriņtiesas kompetencei; izskatīt iesniegumus par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību; aizstāvēt bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām; izšķirt vecāku domstarpības bērna aprūpes un aizgādības jautājumos (izņemot domstarpības par bērna dzīvesvietas noteikšanu), bērna un vecāku domstarpības, bērna un aizbildņa, kā arī aizbildņa un bērna vecāku domstarpības; sadarboties ar citām valsts un pašvaldības institūcijām un speciālistiem; veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptaujas, uzaicināt personas uz pārrunām, veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes, pārbaudīt bērna un citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus, kā arī pieprasīt un bez maksas saņemt ziņas un citu informāciju, lai prioritāri nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību un izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošus jautājumus; izvērtēt personas vai ģimenes atbilstību audžuģimenes pienākumu veikšanai un audžuģimenes statusa piešķiršanai; izvērtēt personas atbilstību aizbildņa pienākumu pildīšanai; izvērtēt un lemt par personas atzīšanu par adoptētāju; uzraudzīt aizbildņu rīcību bērna personisko un mantisko interešu un tiesību nodrošināšanā un aizgādņu rīcību aizgādņa pienākumu izpildē, pārbaudīt audžuģimenē un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā ievietota bērna aprūpi un viņa tiesību ievērošanu; uzraudzīt bērna aprūpi ģimenē divus gadus pēc adopcijas apstiprināšanas; risināt ar bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību saistītos jautājumus; sniegt palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādāt par mantojuma apsardzību, izdarīt apliecinājumus un pildīt citus uzdevumus; piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja normatīvie akti nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu; informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība; pārstāvēt bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā; mācīt klientiem prasmi saskatīt resursus sevī, nepieciešamās prasmes saskarsmei, uzņemties dažādas sociālās lomas; veicināt klientu līdzdalību savu sociālo un interešu prasmju apgūšanā; mācīt klientiem uzņemties atbildību par savu rīcību un lēmumiem; organizēt interešu izglītības darbu un vadīt interešu pulciņus.

720. Atsevišķās grupas "3412 Sociālā darba speciālisti" profesijas:

720.1. Sociālais APRŪPĒTĀJS – profesijas kods "3412 01";

720.2. Sociālais REHABILITĒTĀJS – profesijas kods "3412 02";

720.3. Sociālās palīdzības ORGANIZATORS – profesijas kods "3412 03";

720.4. SurdoTULKS – profesijas kods "3412 04";

720.5. Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas TULKS – profesijas kods "3412 05";

720.6. Bāriņtiesas LOCEKLIS – profesijas kods "3412 06";

720.7. Bāriņtiesas LOCEKĻA PALĪGS – profesijas kods "3412 07";

720.8. Bāriņtiesas struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS – profesijas kods "3412 08";

720.9. Interešu pulciņa AUDZINĀTĀJS – profesijas kods "3412 09".

3.16.3. Atsevišķās grupas
"3413 Reliģisko lietu speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

721. Šie speciālisti veic vai palīdz veikt reliģiskos rituālus, sprediķo vai palīdz reliģisko sanāksmju laikā un māca bērnus un citus, kas gatavojas pieņemt ticību, organizē pastorālās aprūpes darbu un līdzdarbojas reliģiskajā darbībā.

722. Atsevišķā grupā "3413 Reliģisko lietu speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– dzīvot noteiktā atšķirtībā no pasaulīgās sabiedrības, apgūstot reliģiskās mācības, sludināt reliģisko ticību ticīgo un neticīgo sanāksmēs vai nodarbībās; propagandēt reliģisko mācību starp neticīgajiem; mācīt bērnus un citus, kas gatavojas pieņemt ticību; atbilstoši Latvijas Republikā atzīto reliģisko konfesiju darbības praksei, tradīcijai un iekšējai kārtībai reliģisko lietu vecāko speciālistu vadībā organizēt pastorālās aprūpes darbu un līdzdarboties reliģiskajā darbībā; koordinēt reliģiska satura informatīvus un izglītojošus pasākumus; izskaidrot praktiskās teoloģijas jautājumus.

723. Atsevišķās grupas "3413 Reliģisko lietu speciālisti" profesijas:

723.1. Pestīšanas armijas DARBINIEKS – profesijas kods "3413 01";

723.2. EVAņĢĒLISTS – profesijas kods "3413 02";

723.3. ĶESTERIS – profesijas kods "3413 03";

723.4. MŪKS – profesijas kods "3413 04";

723.5. MŪĶENE – profesijas kods "3413 05";

723.6. SLUDINĀTĀJS – profesijas kods "3413 06";

723.7. Pastorālā darba SPECIĀLISTS – profesijas kods "3413 07".

3.17. Mazās grupas
"342 Sporta un fiziskās sagatavotības speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

724. Šie speciālisti trenē sportistus, organizē sporta pasākumus, vada fiziskās sagatavotības nodarbības, piedalās sporta sacensībās un veicina sporta attīstību, kā arī veic citas atpūtas pasākumus.

725. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "342 Sporta un fiziskās sagatavotības speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

725.1. zina: uzdevumu izpildes teorētiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

725.2. prot: lietot praksē iegūtās teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

725.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

725.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

726. Mazās grupas "342 Sporta un fiziskās sagatavotības speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

726.1. atsevišķā grupa "3421 Individuālo un komandu sporta veidu sportisti";

726.2. atsevišķā grupa "3422 Sporta treneri, sporta instruktori un sporta speciālisti";

726.3. atsevišķā grupa "3423 Fiziskās sagatavotības instruktori un sporta pasākumu organizatori".

3.17.1. Atsevišķās grupas
"3421 Individuālo un komandu sporta veidu sportisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

727. Šie speciālisti piedalās sporta sacensībās, atsevišķi vai komandā.

728. Atsevišķajā grupā "3421 Individuālo un komandu sporta veidu sportisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– piedalīties dažādu veidu sporta sacensībās; piedalīties regulāros treniņos; sniegt intervijas plašsaziņas medijiem; uzturēt augsta līmeņa zināšanas par konkrētu sporta veidu; pieņemt lēmumus par stratēģijām, konsultējoties ar treneri; novērtēt citus konkurentus un vietas apstākļus, konkurēt sporta pasākumos; ievērot noteikumus, kas saistīti ar konkrētu sporta veidu.

729. Atsevišķās grupas "3421 Individuālo un komandu sporta veidu sportisti" profesijas:

729.1. ATLĒTS – profesijas kods "3421 01";

729.2. Sacīkšu BRAUCĒJS – profesijas kods "3421 02";

729.3. ŽOKEJS – profesijas kods "3421 03";

729.4. Profesionāls SPORTISTS – profesijas kods "3421 04";

729.5. ALPĪNISTS – profesijas kods "3421 05".

3.17.2. Atsevišķās grupas
"3422 Sporta treneri, sporta instruktori un sporta speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

730. Šie speciālisti trenē sportistus un tiesā sporta sacensības.

731. Atsevišķajā grupā "3422 Sporta treneri, sporta instruktori un sporta speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– trenēt sportistus; plānot, organizēt, vadīt un izvērtēt mācību/treniņu procesu noteiktā sporta veidā, lietojot dažādas metodes; atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju profesionālo uzdevumu izpildei un problēmu risinājumiem mācību/treniņu procesā; virzīt savu darbību atbilstīgi sporta nozares konceptuālām pamatnostādnēm paredzamās un mainīgās situācijās; identificēt sportistu vai sportistu komandu vājās un stiprās puses; plānot un vadīt mācību/treniņu procesu; motivēt sportistus uzvarai sporta sacensībās; tiesāt sporta sacensības; analizēt un novērtēt sportistu vai sportistu komandas rezultatīvos rādītājus un pilnveidot sporta veidu treniņu programmas; uzraudzīt un analizēt sportistu tehniku, nākotnē veicot uzlabojumus; nodrošināt, lai tiktu ievēroti sporta sacensību noteikumi; reģistrēt laika un citus rezultatīvos rādītājus sporta sacensībās; apkopot rezultatīvos rādītājus un sporta sacensību ierakstus.

732. Atsevišķās grupas "3422 Sporta treneri, sporta instruktori un sporta speciālisti" profesijas:

732.1. Sporta INSTRUKTORS – profesijas kods "3422 01";

732.2. Sporta TIESNESIS – profesijas kods "3422 02";

732.3. Sporta TRENERIS – profesijas kods "3422 03";

732.4. Sporta METODIĶIS – profesijas kods "3422 04";

732.5. Sporta SPECIĀLISTS – profesijas kods "3422 05".

3.17.3. Atsevišķās grupas
"3423 Fiziskās sagatavotības instruktori un sporta pasākumu organizatori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

733. Šie speciālisti vada fiziskās sagatavotības nodarbības un apmāca dažādu veidu vingrinājumus, organizē sporta pasākumus.

734. Atsevišķajā grupā "3423 Fiziskās sagatavotības instruktori un sporta pasākumu organizatori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– plānot un veikt atpūtas un sporta aktivitātes, kā arī organizēt sporta pasākumus; nodrošināt sporta pasākumu tiesāšanu; izstrādāt sporta nodarbību grafikus un nodrošināt treniņu procesu norisi; popularizēt sporta pasākumus un nodrošināt sporta aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo materiāli tehnisko aprīkojumu; vadīt fiziskās sagatavotības nodarbības; nodrošināt drošību un, ja nepieciešams, sniegt pirmo palīdzību; konsultēt, ieteikt un vadīt vingrošanas veidam atbilstošas grupu nodarbības un klienta fiziskai sagatavotībai, veselības stāvoklim un vēlmēm atbilstošas individuālās vingrošanas nodarbības ar inventāru vai bez tā; demonstrēt nepieciešamos vingrinājumus un sniegt norādījumus, kā lietot sporta inventāru vai aprīkojumu; skaidrot sporta nodarbību noteikumus un ieviest drošības pasākumus.

735. Atsevišķās grupas "3423 Fiziskās sagatavotības instruktori un sporta pasākumu organizatori" profesijas:

735.1. Vingrošanas nodarbību INSTRUKTORS – profesijas kods "3423 01";

735.2. Trenažieru zāles INSTRUKTORS – profesijas kods "3423 02";

735.3. Sporta pasākumu ORGANIZATORS – profesijas kods "3423 03";

735.4. Sporta spēļu VADĪTĀJS – profesijas kods "3423 04".

3.18. Mazās grupas
"343 Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

736. Šie speciālisti nodarbojas ar preču dizainu un interjeru noformēšanu, fotografē, sniedz informāciju plašsaziņas līdzekļos, sniedz bibliotēku un informācijas centru lietotājiem nepieciešamo informāciju un informācijas pakalpojumus, izstrādā ēdienkartes, plāno un organizē virtuves darbu, atjauno un restaurē vēsturiskas koka un akmens būves, organizē kultūras un atpūtas pasākumus.

737. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "343 Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

737.1. zina: uzdevumu izpildes teorētiskos pamatus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

737.2. prot: lietot praksē iegūtās teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

737.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

737.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

738. Mazās grupas "343 Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

738.1. atsevišķā grupa "3431 Fotogrāfi";

738.2. atsevišķā grupa "3432 Dizaina speciālisti un dekoratori";

738.3. atsevišķā grupa "3433 Galeriju, muzeju un bibliotēku speciālisti";

738.4. atsevišķā grupa "3434 Šefpavāri";

738.5. atsevišķā grupa "3435 Citi mākslas un kultūras speciālisti".

3.18.1. Atsevišķās grupas
"3431 Fotogrāfi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

739. Šie speciālisti fotografē.

740. Atsevišķajā grupā "3431 Fotogrāfi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izgatavot fotogrāfijas reklāmas, mākslas, komerciāliem, ražošanas, zinātniskiem un citiem nolūkiem, ilustratīviem materiāliem preses un citos izdevumos; izgatavot atsevišķu personu vai personu grupu fotogrāfijas; piedalīties vizuālo darbu veidošanā visās jomās, kurās lieto fotogrāfiskus attēlus; darbojoties gan patstāvīgi, gan radošajā komandā kopīgi ar redaktoru, žurnālistu, mākslinieku, stilistu, grimētāju, apgaismotāju, fotosesiju dalībniekiem; atbilstoši radošajai koncepcijai piedāvāt optimālu vizuālo risinājumu un, izmantojot fotokameru, veikt kvalitatīvu uzņemšanas objekta vai subjekta fiksāciju un fotogrāfisko attēlu apstrādi; lietotāja un projektu vadītāja līmenī pārzināt foto uzņemšanas un attēlu veidošanas tehniku, kadra kompozīcijas veidošanu, krāsu mācību, apgaismošanas pamatprincipus; izvēlēties atbilstošas tehnoloģijas un atbildēt par attēla gala kvalitāti; izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas skaņas un attēla ierakstu jomā, risināt problēmas, kas rodas darba procesā.

741. Atsevišķās grupas "3431 Fotogrāfi" profesijas:

741.1. MikroFOTOGRĀFS – profesijas kods "3431 01";

741.2. Mākslas FOTOGRĀFS – profesijas kods "3431 02".

3.18.2. Atsevišķās grupas
"3432 Dizaina speciālisti un dekoratori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

742. Šie speciālisti apgūst un izmanto dažādas mākslas metodes, veicot dizainu, interjeru noformēšanu, preču realizācijas stimulēšanas darbus.

743. Atsevišķajā grupā "3432 Dizaina speciālisti un dekoratori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt rūpnieciskās produkcijas dizainu; radīt jaunu veidu un stilu apģērbus un aksesuārus; radīt interjeru, dzīvojamo un sabiedrisko ēku un celtņu noformēšanas un citu objektu izdaiļošanas projektus; veidot teātra izrāžu dekorācijas; mākslinieciski noformēt skatlogus vai citas vietas, kur tiek izstādītas preces; noformēt un ilustrēt grāmatas, kalendārus, katalogus un citus izdevumus, kā arī visus ar vizuālo noformējumu saistītos darbus; izstrādāt reklāmas produkciju, noformēt skatlogus, izgatavot izkārtņu projektus (bukleti, plakāti, vizītkartes, uzlīmes) atbilstoši dizainera skicei vai dizainera vadībā; piedāvāt dažāda stila tērpus un komplektēt garderobi, ņemot vērā cilvēka individualitāti; plānot un organizēt savu darbu; sadarbībā ar klientu izvēlēties tērpu modeļus un zīmēt to skices; komplektēt tērpu garderobi; pārzināt modes tendences un vizuālā tēla veidošanas pamatprincipus; patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu; konstruēt, modelēt, piegriezt, izgatavot dažādu stilu apģērbus, kas piemēroti individuālai izgatavošanai vai rūpnieciskai ražošanai; projektēt, izstrādāt skices; modelēt, veikt materiālu aprēķinus; sagatavot un apstrādāt materiālus; īstenot ieceres un izgatavot tehnoloģiskām prasībām atbilstošu izstrādājumu; veikt individuālu komercdarbību; sadarboties ar klientiem; plānot un organizēt savu darbu; veikt ar kultūrvidi saistītu pasūtījumu (vizuālā reklāma, ēku eksterjera un interjera noformējums) izpēti, skiču piedāvājuma izstrādi, projekta prezentāciju, tā izpildes organizēšanu un autoruzraudzību; modelēt un konstruēt tērpus, izgatavojot rūpnieciskos lekālus, izstrādājot dizainparaugus un rūpnieciskos etalonus; izvēlēties nepieciešamos palīgmateriālus un furnitūru, mezglu apstrādes iekārtas; vest pārrunas ar pasūtītāju, noskaidrojot produkta/kolekcijas koncepciju, darbības stabilitātes un izgatavošanas kritērijus; attīstīt dizaina koncepcijas, lietojot automatizētās projektēšanas sistēmas; projektēt konstruktīvos mezglus, veidot detalizētus galīgos rasējumus un specifikācijas, lietojot atbilstošas datorprogrammas (CAD), tai skaitā sastādīt materiālu un detaļu specifikācijas un izmaksu vērtējumus; veidot paraugus vai darba modeļus ar rokām vai lietojot speciālas datorizētas prototipu iekārtas vai vadīt to izgatavošanu; testēt dizaina koncepcijas, lietojot matemātisko vai fizikālo modelēšanu; dažādās projektēšanas stadijās sagatavot prezentācijas augstākai vadībai vai klientiem, kā arī sagatavot priekšlikumus konkursiem, dizaina projektu pieteikumus; radīt interjerus; veikt dzīvojamo un sabiedrisko ēku un celtņu noformēšanas un citus objektu izdaiļošanas projektus, tai skaitā arī atbilstošo priekšmetu restaurāciju; sadarbībā ar citiem speciālistiem plānot un izstrādāt vizuāli, tehnoloģiski, ergonomiski sakārtotus un pamatotus interjerus un reklāmas vai to daļas, kā arī atsevišķu elementu projektus ar estētiskām pazīmēm; piedalīties projekta izpildes organizēšanā un sagatavošanā; sekot līdzi modes tendencēm; izvēlēties piemērotākos materiālus konkrētam izstrādājumam; veidot modeli – paraugu; radīt dažādu stilu mēbeles vienā eksemplārā, ievērojot dažādu stilu prasības un to izmaiņas atbilstoši klienta vēlmēm; noskaidrot klienta vēlmes; sagatavot nepieciešamos materiālus; aprēķināt materiālu daudzumu; noformēt dāvanas; sagatavot skatlogu noformēšanas skices (vizualizācija); izstrādāt atbilstošas konstrukcijas projektu; iegādāties materiālus; noformēt skatlogus un vitrīnas; veikt iespieddarbu digitālo noformēšanu, to sagatavošanu iespiešanai un pēcapstrādei; plānot un izstrādāt iespieddarbu digitālā noformējuma projektus individuāli vai sadarbībā ar citiem speciālistiem.

744. Atsevišķās grupas "3432 Dizaina speciālisti un dekoratori" profesijas:

744.1. DEKORĒTĀJS – profesijas kods "3432 01";

744.2. Izstādes DEKORĒTĀJS – profesijas kods "3432 02";

744.3. Skatlogu DEKORĒTĀJS – profesijas kods "3432 03";

744.4. Dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 04";

744.5. Juvelierizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 05";

744.6. Iesaiņojuma dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 06";

744.7. Plakātu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 07";

744.8. Audumu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 08";

744.9. ILUSTRATORS – profesijas kods "3432 09";

744.10. Teātra DEKORĒTĀJS – profesijas kods "3432 10";

744.11. Noformēšanas MĀKSLINIEKS – profesijas kods "3432 11";

744.12. Mākslas pasākumu ORGANIZATORS – profesijas kods "3432 12";

744.13. Augu valsts dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 13";

744.14. Apģērbu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 14";

744.15. Ādas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 15";

744.16. Keramikas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 16";

744.17. Koka izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods 3432 17";

744.18. Metāla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 18";

744.19. Stikla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 19";

744.20. Tekstilizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 20";

744.21. Interjera un reklāmas dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 21";

744.22. Ādas izstrādājumu MODELĒTĀJS – profesijas kods "3432 22";

744.23. Tekstilizstrādājumu MODELĒTĀJS – profesijas kods "3432 23";

744.24. Rokdarbu MODELĒTĀJS – profesijas kods "3432 24";

744.25. Dekoratīvo objektu TĒLNIEKS – profesijas kods "3432 25";

744.26. Lietišķās mākslas izstrādājumu MODELĒTĀJS – profesijas kods "3432 26";

744.27. Vides DIZAINERS – profesijas kods "3432 27";

744.28. Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 28";

744.29. Tērpu stila SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 29";

744.30. Interjera NOFORMĒTĀJS – profesijas kods "3432 30";

744.31. Vizuālās reklāmas NOFORMĒTĀJS – profesijas kods "3432 31";

744.32. Produkta dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 32";

744.33. Vizuālās reklāmas dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 33";

744.34. Interjera dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 34";

744.35. Multimediju dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 35";

744.36. Mēbeļu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 36";

744.37. Ādas materiālu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 37";

744.38. Keramikas dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 38";

744.39. Koksnes materiālu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 39";

744.40. Stikla dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 40";

744.41. Tekstilmateriālu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 41";

744.42. Metālmateriālu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 42";

744.43. Materiālu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 43";

744.44. Stila mēbeļu MODELĒTĀJS – profesijas kods "3432 44";

744.45. Dāvanu NOFORMĒTĀJS – profesijas kods "3432 45";

744.46. Skatlogu NOFORMĒTĀJS – profesijas kods "3432 46";

744.47. Foto dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 47";

744.48. Tēlniecības objektu dizaina SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 48";

744.49. Apģērbu MODELĒTĀJS – profesijas kods "3432 49";

744.50. Iespieddarbu noformējuma SPECIĀLISTS – profesijas kods "3432 50".

3.18.3. Atsevišķās grupas
"3433 Galeriju, muzeju un bibliotēku speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

745. Šie speciālisti strādā zinātniskajās, speciālajās, publiskajās un izglītības iestāžu bibliotēkās, kā arī informācijas centros un sniedz bibliotēku un informācijas centru lietotājiem nepieciešamo informāciju un informācijas pakalpojumus.

746. Atsevišķajā grupā "3433 Galeriju, muzeju un bibliotēku speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veidot bibliotēku un informācijas centru krājumus un datubāzes; sniegt bibliotēkas un informācijas pakalpojumus; popularizēt bibliotēku un tās piedāvājumus; komplektēt un kataloģizēt iespiestos un elektroniskos dokumentus; pārzināt bibliotēku informācijas sistēmas un resursus.

747. Atsevišķās grupas "3433 Galeriju, muzeju un bibliotēku speciālisti" profesijas:

747.1. BIBLIOTEKĀRS – kods "3433 01";

747.2. Bibliotēku informācijas SPECIĀLISTS – profesijas kods "3433 02";

747.3. Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija) – profesijas kods "3433 03".

3.18.4. Atsevišķās grupas
"3434 Šefpavāri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

748. Šie speciālisti izstrādā ēdienkartes, plāno un organizē virtuves darbu, gatavo ēdienus un dzērienus viesnīcās, restorānos un citās iestādēs, uz kuģiem, vilcienos un privātās mājās.

749. Atsevišķajā grupā "3434 Šefpavāri" iekļautās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– novērtēt pārtikas produktu kvalitāti; plānot receptes un ēdienkartes; pasūtīt pārtikas piegādi; uzraudzīt ēdiena kvalitāti un noformējumu; pārraudzīt citu pavāru darbu; apmācīt un instruēt citus pavārus par ēdinu gatavošanas, higiēnas un pārtikas drošības jautājumiem; gatavot un noformēt ēdienus un dzērienus; plānot un koordinēt virtuves darbu; atbildēt par sava darba kvalitāti vadības un kontroles nodrošināšanā; vadīt citus darbiniekus.

750. Atsevišķās grupas "3434 Šefpavāri" profesija ir "ŠEFPAVĀRS" – profesijas kods "3434 01".

3.18.5. Atsevišķās grupas
"3435 Citi mākslas un kultūras speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

751. Šie speciālisti atjauno un restaurē kultūras vērtības arhitektūrā – koka un akmens būves, organizē kultūras un atpūtas pasākumus uzņēmumā, sniedz atbalstu citiem mākslas un kultūras speciālistiem.

752. Atsevišķajā grupā "3435 Citi mākslas un kultūras speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt restaurējamās koka un akmens būves izpēti, vadoties pēc tās izgatavošanas paņēmieniem un tehnoloģijām; noteikt restaurējamā objekta bojājumu rašanās iemeslus un to novēršanas paņēmienus; restaurācijas procesā saglabāt esošās detaļas vai arī pārveidot to, piemērojot mūsdienu apstākļiem un tehnoloģijām; veikt restaurējamā objekta profilaktisko nostiprināšanu, konservāciju, dezinfekciju un tīrīšanu; restaurēt vēstures un kultūras pieminekļus – koka un akmens būves (ēkas); restauratora vadībā saglabāt, konservēt un restaurēt kultūras vērtību – ēku, mākslas darbu, iekārtu un priekšmetu – tehnisko stāvokli; plānot, organizēt un vadīt dažādus kultūras un atpūtas pasākumus; vadīt vietēja vai reģionāla mēroga kultūras uzņēmumu; vadīt interešu pulciņus; izstrādāt ar kultūras un izglītības jomām saistītus radošus projektus; rūpēties par mākslinieciskā līmeņa kvalitāti; piedalīties valstiski un starptautiski nozīmīgu kultūras pasākumu īstenošanā; kontrolēt šiem mērķiem piešķirto līdzekļu izlietojumu; sniegt atbalstu citiem kultūras un mākslas speciālistiem; strādāt ar pirotehniskajiem izstrādājumiem un digitālajām uguņošanas vadības sistēmām; ievērot drošības pasākumus pirotehnikas izstrādājumu uzglabāšanai, transportēšanai un lietošanai.

753. Atsevišķās grupas "3435 Citi mākslas un kultūras speciālisti" profesijas:

753.1. Polihromā koka RESTAURATORS – profesijas kods "3435 06";

753.2. Koka būvju RESTAURATORS – profesijas kods "3435 13";

753.3. Akmens būvju RESTAURATORS – profesijas kods "3435 14";

753.4. Zeltījumu RESTAURATORS – profesijas kods "3435 17";

753.5. RESTAURATORA ASISTENTS – profesijas kods "3435 18";

753.6. Kultūras METODIĶIS – profesijas kods "3435 19";

753.7. Kultūras pasākumu ORGANIZATORS – profesijas kods "3435 20";

753.8. Kultūras pasākumu VADĪTĀJS – profesijas kods "3435 21";

753.9. Svētku REŽISORS – profesijas kods "3435 22";

753.10. Kultūras VADĪTĀJS – profesijas kods "3435 23";

753.11. Interešu pulciņa VADĪTĀJS – profesijas kods "3435 28";

753.12. PiroTEHNIĶIS – profesijas kods "3435 29".

3.19. Mazās grupas
"351 Informācijas tehnoloģiju darbības un lietotāju atbalsta speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

754. Šie speciālisti sniedz tehnisko palīdzību komunikāciju sistēmas, datoru sistēmu un tīklu lietotājiem, veic ar informācijas ievadīšanu saistītus pienākumus programmēšanā, nodrošina programmu un aparatūras apkalpošanu.

755. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "351 Informācijas tehnoloģiju darbības un lietotāju atbalsta speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

755.1. zina: pētāmās problēmas teorētiskos un praktiskos aspektus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

755.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

755.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

755.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

756. Mazās grupas "351 Informācijas tehnoloģiju darbības un lietotāju atbalsta speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

756.1. atsevišķā grupa "3511 Informācijas tehnoloģiju darbības speciālisti";

756.2. atsevišķā grupa "3512 Informācijas tehnoloģiju lietotāju atbalsta speciālisti";

756.3. atsevišķā grupa "3513 Datortīklu un datorsistēmu speciālisti";

756.4. atsevišķā grupa "3514 Tīklu speciālisti".

3.19.1. Atsevišķās grupas
"3511 Informācijas tehnoloģiju darbības speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

757. Šie speciālisti apkalpo informācijas tehnoloģiju sistēmas, aparatūras, programmatūras un ar to saistīto datoru aprīkojumu, kā arī perifērijas iekārtas, kas tiek lietotas skaitļu datu pierakstam, saglabāšanai, pārraidei, apstrādei un to pārveidošanai grafiskā attēlā uz ekrāna, papīra vai lentes, apkalpo S.W.I.F.T. (Society worldwide interbank financial telecomunication) sistēmu.

758. Atsevišķajā grupā "3511 Informācijas tehnoloģiju darbības speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– apkalpot un kontrolēt informācijas tehnoloģiju sistēmas, aparatūras, programmatūras un ar to saistīto datoru aprīkojumu; ekspluatēt un kontrolēt perifērijas iekārtas, kas atbilstoši lietotāja prasībām tiek izmantotas skaitlisko datu pierakstīšanai, saglabāšanai, pārraidei un to pārveidošanai grafiskā attēlā uz ekrāna, papīra vai lentē; sekot S.W.I.F.T. sistēmas darbībai, nodrošināt datu ievadīšanu S.W.I.F.T. sistēmā un to pārraidi, pārbaudīt sagatavotos S.W.I.F.T. ziņojumus pirms to pārraidīšanas, pārbaudīt pa elektronisko pastu saņemtos maksājumu uzdevumus, ievadīt tos programmā un nosūtīt; organizēt un savlaicīgi, efektīvi izpildīt lietotāja norādītos skaitļošanas darbus; uzstādīt magnētlentes un magnētdiskus, kas nepieciešami datu apstrādei un pierakstam tādā veidā, kas piemērots mašīnlasīšanai vai ierakstīšanai, kā arī saglabāt diskus un lentes; kārtot skaitļošanas operāciju žurnālu; izpildīt dublējošās operācijas atbilstoši procedūrām; lietot teorētiskās un praktiskās atziņas skaitļotāju un perifērijas iekārtu jomā, konstatējot un risinot problēmas, kas radušās skaitļošanas ierīču izmantošanā vai neliela remonta rezultātā, un veikt korekcijas.

759. Atsevišķās grupas "3511 Informācijas tehnoloģiju darbības speciālisti" profesijas:

759.1. Skaitļotāja OPERATORS – profesijas kods "3511 01";

759.2. Perifērijas iekārtu OPERATORS – profesijas kods "3511 02";

759.3. Datora OPERATORS – profesijas kods "3511 03";

759.4. s.w.i.f.t. operators – profesijas kods "3511 04";

759.5. Mijieskaita norēķinu OPERATORS – profesijas kods "3511 05";

759.6. s.w.i.f.t. ADMINISTRATORS – profesijas kods "3511 06".

3.19.2. Atsevišķās grupas
"3512 Informācijas tehnoloģiju lietotāju atbalsta speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

760. Šie speciālisti palīdz standarta programmu sistēmu pakešu lietotājiem, ievadot programmas un risinot problēmas to darbā, ievieš jaunas programmas, izdara nelielas izmaiņas, vecāko speciālistu vadībā izmantojot un pilnveidojot esošās programmas, reģistrē un sankcionē informatīvo sistēmu lietotājus, kontrolē starptautiska datortīkla lietotājus, testē un uztur no jauna izstrādātās un jau esošās informācijas sistēmas, kontrolē un nodrošina to kvalitāti un drošību, veido interneta lapas.

761. Atsevišķajā grupā "3512 Informācijas tehnoloģiju lietotāju atbalsta speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– palīdzēt speciālistiem, kas izmanto standartprogrammu sistēmas, ievadot programmas un risinot to izmantošanas problēmas; pievienot jaunas programmas attiecīgās aparātu apgādes un darbojošos konfigurāciju sistēmas ietvaros; ieviest jaunas periferiālās iekārtas un izpildīt nepieciešamo labojumu darbojošos sistēmu parametros; ievadīt, apkalpot un pilnveidot programmas, vecāko speciālistu vadībā izpildot nelielus labojumus un korekcijas; kārtot un pilnveidot programmas un to ievadīšanas dokumentāciju; uzstādīt interneta bankas programmas un apmācīt to lietotājus; pilnveidot interneta bankas datubāzi; pilnveidot un attīstīt interneta bankas programmatūru; konsultēt interneta bankas lietotājus; uzraudzīt POS terminālu (dators (parasti nestandarta "kases" veidā), kas ietver sevī kasiera monitoru, pircēja displeju čeka datu atspoguļošanai, čeku printeri un fiskālās atmiņas moduli čeka rezultātu reģistrācijai) un bankomātu tīkla darbību; izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas programmēšanā un skaitļotāju lietošanā; veikt programmatūras izstrādi, pārbaudīt tās darbību un veikt nepieciešamās izmaiņas, lai izveidotu funkcionālus un izvirzītajām prasībām atbilstošus programmatūras risinājumus; plānot, sagatavot un veikt programmatūras īpašību pārbaudi; analizēt rezultātus, dokumentēt reālo stāvokli un atbilstību noteiktajām prasībām; izstrādāt un noformēt dokumentus; organizēt pakalpojumu un dokumentu aprites procedūru aprakstīšanu; iegūt, analizēt un klasificēt informāciju; nodrošināt mājaslapas internetā pastāvēšanu un (vai) strādāt ar attēla rediģēšanu un izstrādāt vienkāršas programmas; veikt nepieciešamās izmaiņas mājaslapas internetā saturā saskaņā ar pasūtītāja prasībām; izvietot tekstu, attēlus, virsrakstus, kadrēt un veikt citas līdzīgas darbības; attīstīt mājaslapas internetā dizainu, lietojot speciālas programmatūras; attīstīt iestādes tīmekļa vidi un atbildēt par tehniskiem risinājumiem; veikt mājaslapas izstrādei nepieciešamo programmēšanu; programmēt vai attīstīt satura vadības sistēmas; strādāt ar dizaina un attēlu apstrādes programmām; sniegt konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku.

762. Atsevišķās grupas "3512 Informācijas tehnoloģiju lietotāju atbalsta speciālisti" profesijas:

762.1. DatorTEHNIĶIS – profesijas kods "3512 01";

762.2. Datubāzu TEHNIĶIS – profesijas kods "3512 02";

762.3. Programmēšanas TEHNIĶIS – profesijas kods "3512 03";

762.4. Informācijas vadības SPECIĀLISTS – profesijas kods "3512 04".

3.19.3. Atsevišķās grupas
"3513 Datortīklu un datorsistēmu speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

763. Šie speciālisti izstrādā, uztur un darbojas ar tīklu un citu datu komunikāciju sistēmām.

764. Atsevišķajā grupā "3513 Datortīklu un datorsistēmu speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– uzstādīt vienkāršus lokālos datortīklus; pārbaudīt un novērst kļūmes visu veidu datortehnikas un programmatūras darbībā; konfigurēt, diagnosticēt un modernizēt datortehniku, programmatūru un vienkāršus lokālos datortīklus; sniegt konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, tai skaitā elektroniski un telefoniski; ar savu profesionālo darbību veicināt un uzlabot datorlietotāju darba efektivitāti; ierīkot datortehnikas, tīkla programmatūru, operētājsistēmas programmatūru un lietojumprogrammu programmatūru.

765. Atsevišķās grupas "3513 Datortīklu un datorsistēmu speciālisti" profesijas:

765.1. Datorsistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3513 01";

765.2. Operāciju sistēmu TEHNIĶIS – profesijas kods "3513 02";

765.3. Informācijas sistēmu kvalitātes KONTROLIERIS – profesijas kods "3513 04";

765.4. Informācijas sistēmu drošības KONTROLIERIS – profesijas kods "3513 05";

765.5. Informācijas sistēmu drošības ADMINISTRATORS – profesijas kods "3513 06";

765.6. Datorsistēmu TESTĒTĀJS – profesijas kods "3513 07".

3.19.4. Atsevišķās grupas
"3514 Tīklu speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

766. Šie speciālisti uzrauga un apkalpo interneta un intraneta mājaslapas, tīmekļa servera aparatūru un programmatūru.

767. Atsevišķajā grupā "3514 Tīklu speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– ierīkot, uzraudzīt un apkalpot interneta un intraneta mājaslapas, tīmekļa servera aparatūru un programmatūru; pilnveidot un uzturēt dokumentāciju un instrukcijas; attīstīt, koordinēt, īstenot un uzraudzīt drošības pasākumus; analizēt un sniegt priekšlikumus, lai uzlabotu tīklu darbības rezultātus, tostarp modernizēt un apgūt jaunas sistēmas; sniegt konsultācijas klientiem un lietotājiem; modificēt interneta lapas; veikt tīmekļa servera rezerves un reģenerācijas darbības; apkalpot biroja tehniku, uzpildīt lāzerprintera kasetnes; uzstādīt datorprogrammas; novērst neatļautas programmatūras lietošanu.

768. Atsevišķās grupas "3514 Tīklu speciālisti" profesijas:

768.1. Informācijas tīkla PĀRZINIS – profesijas kods "3514 01";

768.2. Datortīkla ADMINISTRATORS – profesijas kods "3514 02";

768.3. Mājaslapas ADMINISTRATORS – profesijas kods "3514 03".

3.20. Mazās grupas
"352 Telekomunikāciju un radiosakaru iekārtu speciālisti"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

769. Šie speciālisti darbojas ar kinofilmu iekārtām un videokamerām vai citām ierīcēm, ar kurām tiek ierakstīts un rediģēts attēls un skaņa, apkalpo radiotranslācijas un televīzijas translācijas iekārtas un telekomunikāciju sistēmas.

770. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "352 Telekomunikāciju un radiosakaru iekārtu speciālisti" atbilstošās atsevišķajās grupās:

770.1. zina: pētāmās problēmas teorētiskos un praktiskos aspektus, analīzes un sintēzes metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

770.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

770.3. atbild: par savas profesionālās darbības rezultātiem; par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

770.4. izglītība: augstākā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība.

771. Mazās grupas "352 Telekomunikāciju un radiosakaru iekārtu speciālisti" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

771.1. atsevišķā grupa "3521 Radiosakaru un audiovizuālās jomas speciālisti";

771.2. atsevišķā grupa "3522 Telekomunikāciju tehniskās attīstības speciālisti".

3.20.1. Atsevišķās grupas
"3521 Radiosakaru un audiovizuālās jomas speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

772. Šie speciālisti kontrolē kino, videokameru un citas attēla un skaņas ieraksta un montēšanas aparatūras darbu, radiotranslācijas un televīzijas translācijas aparatūras, kas pārraida iepriekš ierakstītu vai tiešā ētera attēlu un skaņu, kā arī citādus radiosakaru signālus uz sauszemes, ūdenī un gaisā.

773. Atsevišķajā grupā "3521 Radiosakaru un audiovizuālās jomas speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izgatavot attēla un skaņu ierakstus reklāmas, mākslas, komerciāliem, ražošanas, zinātniskiem un citiem nolūkiem, ilustratīviem materiāliem preses un citos izdevumos; iestatīt un izmantot kinokameras un videokameras, kā arī mikrouzņemšanas, aerouzņemšanas un citus speciālu attēlu ierakstīšanas aparātus; kontrolēt kinofilmām, videolentēm, platēm, diskiem, lentēm, skaitliskās informācijas diskiem tiešā ētera vai citiem mērķiem paredzēto skaņu iekārtu aparatūru darbu; izmantot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas skaņas un attēla ierakstu jomā, risinot problēmas, kas rodas darba procesā; kontrolēt pārraides un translācijas sistēmu un pavadoņu komunikāciju sistēmu darbību, translējot tālsarunas, radio un televīzijas programmas; kontrolēt kinoprojekcijas aparatūras darbību; plānot un izstrādāt vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus videoproduktus (filma, televīzijas raidījums, videoinstalācija, videoklips u.c.), to daļu vai atsevišķus elementus; nodrošināt dažādu pasākumu atskaņošanu un apgaismošanu; izvēlēties atbilstošu mūziku, video projekciju un apgaismojumu.

774. Atsevišķās grupas 3521 Radiosakaru un audiovizuālās jomas speciālisti" profesijas:

774.1. Radio/ elektronikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3521 01";

774.2. Radioiekārtas vecākais TEHNIĶIS – profesijas kods "3521 02";

774.3. KinoOPERATORA ASISTENTS – profesijas kods "3521 03";

774.4. KinoOPERATORS – profesijas kods "3521 04";

774.5. Audio iekārtu OPERATORS – profesijas kods "3521 05";

774.6. Kinofilmu/ skaņu REDAKTORS – profesijas kods "3521 06";

774.7. Televīzijas OPERATORS – profesijas kods "3521 07";

774.8. Ieskaņošanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3521 08";

774.9. Mikrofona OPERATORS – profesijas kods "3521 09";

774.10. Ierakstīšanas iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3521 10";

774.11. Skaņu OPERATORS – profesijas kods "3521 11";

774.12. Kuģa RADISTS – profesijas kods "3521 12";

774.13. Pārraides iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3521 13";

774.14. Studijas tehniskās iekārtas OPERATORS – profesijas kods "3521 14";

774.15. Morzes alfabēta OPERATORS – profesijas kods "3521 15";

774.16. Aviācijas/ radioiekārtas OPERATORS – profesijas kods "3521 16";

774.17. Sauszemes/ radioiekārtas OPERATORS – profesijas kods "3521 17";

774.18. Jūras/ radioiekārtas OPERATORS – profesijas kods "3521 18";

774.19. Telegrāfa OPERATORS – profesijas kods "3521 19";

774.20. KinoPROJICĒTĀJS – profesijas kods "3521 20";

774.21. TELEGRĀFISTS – profesijas kods "3521 21";

774.22. Kuģa radioOPERATORS – profesijas kods "3521 22";

774.23. GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) universālais OPERATORS – profesijas kods "3521 23";

774.24. GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) ierobežotais OPERATORS – profesijas kods "3521 24";

774.25. Kultūras pasākumu tehniskais REŽISORS – profesijas kods "3521 25";

774.26. VideoOPERATORS – profesijas kods "3521 26";

774.27. Audio un video TEHNIĶIS – profesijas kods "3521 27";

774.28. GAISMOTĀJS – profesijas kods "3521 28".

3.20.2. Atsevišķās grupas
"3522 Telekomunikāciju tehniskās attīstības speciālisti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

775. Šie speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar pētniecības darbu telekomunikāciju jomā, kā arī ar elektromehānisko telekomunikāciju sistēmu projektēšanu, ražošanu, montāžu, komunikāciju lietošanu, uzraudzību un remontu.

776. Atsevišķajā grupā "3522 Telekomunikāciju tehniskās attīstības speciālisti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt tehniska rakstura darbus, kas saistīti ar telekomunikāciju iekārtām un to izmēģinājuma paraugu izpēti un pilnveidošanu; pēc spēkā esošajām instrukcijām gatavot elektronisko shēmu rasējumus; pēc spēkā esošajām instrukcijām veikt vispusīgu materiālu un darba patēriņa aprēķinu nepieciešamo telekomunikāciju iekārtu izgatavošanai un ieviešanai; ierīkot telekomunikāciju tīklu; novērtēt tīkla un tā elementu veiktspēju; veikt tīkla bojājumu diagnostiku un novēršanu; konfigurēt komutācijas un maršrutēšanas iekārtas, izmantojot atbilstošus instrumentus, mērinstrumentus un programmnodrošinājumu; nodrošināt kvalitatīvu un nepārtrauktu telekomunikāciju tīkla darbību un attīstību; sniegt tehnisku palīdzību telekomunikāciju sistēmu izgatavošanā, lietošanā, uzraudzībā un remontā, lai nodrošinātu to apmierinošu darbību un atbilstību standartiem un norādījumiem; piemērot tehniskos telekomunikāciju principus un praktiskās iemaņas, risinot darba procesā radušās problēmas; veikt tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar elektronisko komunikāciju sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, montāžu, programmēšanu, trenēšanu un apkalpošanu.

777. Atsevišķās grupas "3522 Telekomunikāciju tehniskās attīstības speciālisti" profesijas:

777.1. Telekomunikāciju TEHNIĶIS – profesijas kods "3522 01";

777.2. Aerokosmisko telekomunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3522 02";

777.3. Radara telekomunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3522 03";

777.4. Signālsistēmu telekomunikāciju/ elektronikas TEHNIĶIS – profesijas kods "3522 04";

777.5. Telekomunikāciju SPECIĀLISTS – profesijas kods "3522 05";

777.6. Tālsakaru OPERATORS – profesijas kods "3522 06";

777.7. GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) I klases radioELEKTRONIĶIS – profesijas kods "3522 07";

777.8. GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) II klases radioELEKTRONIĶIS – profesijas kods "3522 08".

4. Ceturtās pamatgrupas
"4 Kalpotāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

778. Šie darbinieki organizē, sistematizē, novērtē, glabā attiecīgas problēmas risināšanai nepieciešamo informāciju, ievada un meklē to datortehnikā, veic pienākumus, kas saistīti ar kancelejas darbu, naudas operācijām, ceļojumu organizēšanu, informē klientus, organizē lietišķas tikšanās. Kalpotāji strādā vadītāju vai vecāko speciālistu vadībā.

779. Pamatgrupas "4 Kalpotāji" profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– stenografēt; rakstīt ar datoru; ievadīt datus datorā un izvadīt no tā; veikt sekretāra pienākumus, kārtot lietvedību; uzskaitīt noliktavas produkciju, ražošanas rezerves, reģistrēt transporta kustību; veikt bibliotēkas un pasta pakalpojumus; aizpildīt dokumentus; veikt naudas operācijas; organizēt ceļojumus; informēt klientus, reģistrēt pacientus.

780. Pamatgrupas "4 Kalpotāji" profesijas klasificētas šādās apakšgrupās:

780.1. apakšgrupa "41 Iestāžu kalpotāji un kancelejas tehnikas operatori";

780.2. apakšgrupa "42 Klientu apkalpotāji";

780.3. apakšgrupa "43 Uzskaites un materiālo vērtību reģistrēšanas darbinieki";

780.4. apakšgrupa "44 Citi kalpotāji".

781. Apakšgrupas "41 Iestāžu kalpotāji un kancelejas tehnikas operatori" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

781.1. mazā grupa "411 Iestāžu kalpotāji";

781.2. mazā grupa "412 Sekretāri";

781.3. mazā grupa "413 Kancelejas tehnikas operatori".

782. Apakšgrupas "42 Klientu apkalpotāji" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

782.1. mazā grupa "421 Kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki";

782.2. mazā grupa "422 Klientu informētāji".

783. Apakšgrupas "43 Uzskaites un materiālo vērtību reģistrēšanas darbinieki" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

783.1. mazā grupa "431 Uzskaites darbinieki";

783.2. mazā grupa "432 Materiālo vērtību un transporta darbības uzskaites darbinieki".

784. Apakšgrupas "44 Citi kalpotāji" profesijas klasificētas mazajā grupā "441 Citi kalpotāji".

4.1. Mazās grupas
"411 Iestāžu kalpotāji"
un atsevišķās grupas
"4110 Iestāžu kalpotāji"
kvalifikācijas pamatprasības, nodarbinātības apraksts un klasifikācija

785. Šie darbinieki veic lietvedības un administratīvos uzdevumus saskaņā ar noteiktajām procedūrām.

786. Kvalifikācijas pamatprasības profesijai, kas klasificēta mazās grupas "411 Iestāžu kalpotāji" atsevišķajā grupā:

786.1. zina: kancelejas darba metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

786.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

786.3. atbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

786.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

787. Mazās grupas "411 Iestāžu kalpotāji" profesija klasificēta atsevišķajā grupā "4110 Iestāžu kalpotāji".

788. Atsevišķajā grupā "4110 Iestāžu kalpotāji" iekļautās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– reģistrēt, sagatavot, šķirot un klasificēt iesniegto informāciju; atvērt un nosūtīt pastu; strādāt ar datortehniku, veicot korespondences un citu dokumentu teksta maketēšanu, rediģēšanu un izdrukāšanu; strādāt ar faksu vai citiem tehniskiem līdzekļiem; veikt kancelejas darbus; rediģēt un kārtot korespondenci, protokolus un paziņojumus; reģistrēt un organizēt telefonsarunas un apmeklētāju pieņemšanu.

789. Atsevišķās grupas "4110 Iestāžu kalpotāji" profesija ir "Vadošais biroja SEKRETĀRS" – profesijas kods "4110 01".

4.2. Mazās grupas
"412 Sekretāri"
un atsevišķās grupas
"4120 Sekretāri"
kvalifikācijas pamatprasības, nodarbinātības apraksts un klasifikācija

790. Šie darbinieki veic uzņēmuma vai tā struktūrvienības vadītāja darba apkalpošanu, lietojot datoru un citus tehniskos līdzekļus, apgādā vadītāja darba vietu ar kancelejas piederumiem un rada apstākļus vadītāja darba efektīvai izpildei, apstrādā saņemto un nosūtāmo pastu, organizē lietišķās tikšanās, kārto lietvedību, patstāvīgi atbild uz korespondenci.

791. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazās grupas "412 Sekretāri" atsevišķajā grupā:

791.1. zina: kancelejas darba metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

791.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

791.3. atbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

791.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

792. Mazās grupas "412 Sekretāri" profesijas klasificētas atsevišķajā grupā "4120 Sekretāri".

793. Atsevišķajā grupā "4120 Sekretāri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– kvalificēti organizēt un vadīt dokumentu pārvaldības procesu uzņēmumā; nodrošināt efektīvu informācijas un dokumentu apriti; operatīvi vadīt un koordinēt uzņēmuma informācijas apmaiņas plūsmu, saņemt, reģistrēt un nosūtīt dokumentus; organizēt un nodrošināt raitu sanāksmju norisi un protokolēšanu, lietišķās tikšanās un darījuma braucienus; pārzināt un nodrošināt dokumentu sagatavošanu nodošanai arhīvam un arhivēšanu, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku; pārzināt uzņēmuma struktūru un procesus, sazināties gan ar uzņēmuma darbiniekiem, gan ar klientiem atbilstoši kompetencei; rediģēt un kārtot korespondenci, protokolus un paziņojumus; reģistrēt un organizēt telefonsarunas un apmeklētāju pieņemšanu; drukāt (ievadīt vai izvadīt no datora) dokumentus vai informāciju; sekot vadītāja rīkojumu un pavēļu izpildei; stenografēt tekstu, atšifrēt stenogrammas; pierakstīt dažādus ziņojumus vadītāja prombūtnes laikā un informēt par tiem vadītāju; pieņemt personiskos iesniegumus.

794. Atsevišķās grupas "4120 Sekretāri" profesijas:

794.1. SEKRETĀRS – profesijas kods "4120 01";

794.2. Tehniskais SEKRETĀRS – profesijas kods "4120 02";

794.3. Lietvedības SEKRETĀRS – profesijas kods "4120 03".

4.3. Mazās grupas
"413 Kancelejas tehnikas operatori"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

795. Šo darbinieku profesionālā darbība ir saistīta ar tehniskām ierīcēm, tie pieraksta, stenografē diktēto materiālu, to atšifrē un pārraksta ar datoru; sagatavo informāciju un apstrādā to ar datoru atbilstoši iepriekš sagatavotai programmai.

796. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "413 Kancelejas tehnikas operatori" atbilstošās atsevišķajās grupās:

796.1. zina: kancelejas darba metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

796.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

796.3. atbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

796.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

797. Mazās grupas "413 Kancelejas tehnikas operatori" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

797.1. atsevišķā grupa "4131 Mašīnrakstītāji un dokumentu sagatavošanas darbinieki";

797.2. atsevišķā grupa "4132 Datu ievadīšanas operatori".

4.3.1. Atsevišķās grupas
"4131 Mašīnrakstītāji un dokumentu sagatavošanas darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

798. Šie darbinieki stenografē un veic mašīnrakstīšanas darbus, pierakstot teikto vai tehniski sniegto informāciju, redakcionāli sagatavo dažādus dokumentus, lietojot speciālu tehniku, nosūta un pieņem informāciju un dokumentus pa telefaksu vai ar citiem tehniskiem līdzekļiem.

799. Atsevišķajā grupā "4131 Mašīnrakstītāji un dokumentu sagatavošanas darbinieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– stenografēt vai pierakstīt runas, lekcijas, sēžu protokolus, vēstules, pavēles, instrukcijas, atzinumus, telefonogrammas un citu dokumentālu informāciju, atšifrēt stenogrammas; veikt audioierakstu salīdzināšanu ar sagatavotu stenogrammas teksta izdruku; sinhroni atšifrēt teksta redaktorā audioierakstus (Saeimas sēžu audioierakstus, atbildes uz deputātu jautājumiem, parlamentārās izmeklēšanas komisiju sēdes, Saeimā un ārpus tās notiekošo semināru, konferenču un citu pasākumu audioierakstus); veikt stenogrammu un citu dokumentu datorizētu sagatavošanu un apstrādi; pēc kontrolnoklausīšanās (audioierakstu salīdzināšanas ar teksta izdruku) veikt stenogrammas tekstā pieļauto kļūdu operatīvu labošanu; ievadīt stenogrammas provizoriskajā tekstā redakcionālus un korektūras labojumus, starpsaucienus no zāles; komplektēt atsevišķus teksta failus; strādāt ar jebkuras sistēmas rakstāmmašīnām, ar tekstiem no iespieddarbu oriģināliem vai rokraksta; veikt kancelejas darbus, dokumentu iešūšanu vai to kopēšanu; ar skaitļošanas tehnikas palīdzību maketēt, rediģēt un izdrukāt korespondences un citu dokumentu tekstus; strādāt ar telefaksu un citiem tehniskiem līdzekļiem; apstrādāt informācijas pavaddokumentus, sagatavot un kontrolēt informācijas mehanizētās apstrādes datus; izpildīt dažus kancelejas darbus; ievadīt sistēmā ienākošo preču, kravu dokumentus; saņemt un ievadīt sistēmā, preču, kravu un transporta rēķinus; saņemt un ievadīt sistēmā inventarizācijas un citus datus; ievadīt sistēmā klientu anketu datus; sniegt informāciju pārskatu sagatavošanai; pieņemt un apstrādāt dažādus dokumentus; sagatavot nepieciešamos dokumentus, izmantojot darba specifikai atbilstošas lietojumprogrammas; sniegt tehnisku atbalstu pārdošanas speciālistiem un citiem speciālistiem dokumentu sagatavošanas jomā.

800. Atsevišķās grupas "4131 Mašīnrakstītāji un dokumentu sagatavošanas darbinieki" profesijas:

800.1. MAŠĪNRAKSTĪTĀJS – profesijas kods "4131 01";

800.2. STENOGRĀFS – profesijas kods "4131 02";

800.3. Telefaksa OPERATORS – profesijas kods "4131 03";

800.4. Teleksa OPERATORS – profesijas kods "4131 04";

800.5. Teletaipa OPERATORS – profesijas kods "4131 05";

800.6. Datu ievades OPERATORS – profesijas kods "4131 06";

800.7. Teksta redaktora OPERATORS – profesijas kods "4131 07";

800.8. Tehniskais un datu apstrādes OPERATORS – profesijas kods "4131 08";

800.9. Audioierakstu atšifrēšanas OPERATORS – profesijas kods "4131 09".

4.3.2. Atsevišķās grupas
"4132 Datu ievadīšanas operatori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

801. Šie darbinieki ievada kodētus, statistikas, finanšu un citus skaitliskos datus vai informāciju elektroniskās iekārtās, kas paredzētas informācijas apstrādei un pārraidei, veic matemātiskus aprēķinus ar elektronisko ierīču palīdzību, veic personu apliecinošu dokumentu personalizācijas operācijas atbilstoši noteiktajam tehnoloģiskajam procesam, izmantojot attiecīgu informācijas sistēmu, kā arī lietojot darba procesā nepieciešamos tehniskos līdzekļus un speciālo personalizācijas un kvalitātes pārbaudes aparatūru.

802. Atsevišķajā grupā "4132 Datu ievadīšanas operatori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– ievadīt, labot, formatēt tekstu (informāciju), pievienot tekstam grafiskos elementus un attēlus, sūtīt un saņemt teksta dokumentus, izmantojot informācijas tehnoloģijas, profesionālās datorprogrammas un biroja tehniku; strādāt ar uzskaites elektroniskām iekārtām; ievadīt datus no dažādām datubāzēm, sistēmām un programmatūrām; strādāt ar kalkulatoru; veikt personu apliecinošu dokumentu personalizāciju, izmantojot attiecīgu informācijas sistēmu un strādājot ar speciālo personalizācijas datortehniku; izmantojot datortehniku un citus tehniskos līdzekļus, veikt ar personalizācijas procesu saistītas darbības – saņemt, šķirot un nosūtīt dokumentus, kā arī noformēt to pavaddokumentus; veikt līdzīga satura uzdevumus.

803. Atsevišķās grupas "4132 Datu ievadīšanas operatori" profesijas:

803.1. Informācijas ievadīšanas OPERATORS – profesijas kods "4132 01";

803.2. Elektroniskā pasta OPERATORS – profesijas kods "4132 02";

803.3. Pārkodēšanas OPERATORS – profesijas kods "4132 03";

803.4. Signalizācijas pults OPERATORS – profesijas kods "4132 04";

803.5. Energosistēmas vadības pults OPERATORS – profesijas kods "4132 05";

803.6. Teksta MAKETĒTĀJS – profesijas kods "4132 06";

803.7. Uzskaites OPERATORS – profesijas kods "4132 07";

803.8. Kalkulatoru OPERATORS – profesijas kods "4132 08";

803.9. Summatoru OPERATORS – profesijas kods "4132 09";

803.10. Dokumentu personalizācijas OPERATORS – profesijas kods "4132 10";

803.11. Teksta IEVADĪTĀJS – profesijas kods "4132 11".

4.4. Mazās grupas
"421 Kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

804. Šie darbinieki tieši no klientiem iekasē naudu par precēm un pakalpojumiem, izsniedz skaidru naudu bankās un tām radniecīgās iestādēs, sniedz dažādus finansiālus pakalpojumus tieši klientiem bankās, pastā, pieņemot, mainot, izmaksājot naudu, pieņem un izmaksā derību likmes sporta un citās sacensībās, kā arī vada azarta spēles spēļu namos, izsniedz naudu pret ieķīlātām mantām, priekšmetiem un vērtspapīriem.

805. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "421 Kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" atbilstošās atsevišķajās grupās:

805.1. zina: profesionālās darbības metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju; darba režīmus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus, produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

805.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

805.3. atbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par pašu pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

805.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

806. Mazās grupas "421 Kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

806.1. atsevišķā grupa "4211 Bankas kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki";

806.2. atsevišķā grupa "4212 Bukmeikeri, krupjē un tiem radniecīgu profesiju spēļu industrijas darbinieki";

806.3. atsevišķā grupa "4213 Lombardu darbinieki un naudas aizdevēji";

806.4. atsevišķā grupa "4214 Parādu piedzinēji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki".

4.4.1. Atsevišķās grupas
"4211 Bankas kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

807. Šie darbinieki apkalpo klientus bankās un pasta iestādēs, pieņem, maina un izmaksā naudu, pērk un pārdod skaidro ārzemju valūtu, šķiro un iesaiņo naudas vienības pēc to nosaukuma, veida, nomināla un skaita, sniedz pasta pakalpojumus, iemaksā skaidru naudu bankās un tām līdzīgās iestādēs.

808. Atsevišķajā grupā "4211 Bankas kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– organizēt un plānot darbu centrālajā kasē, kontrolēt naudas plūsmu starp filiālēm; nodrošināt pietiekamu skaidras naudas apjomu darbam; pieņemt no klientiem naudu vai čekus; izmaksāt klientiem naudu; samaksāt klientu uzdevumā rēķinus un naudas pārvedumus; debetēt un kreditēt klientu rēķinus; mainīt klientu naudu no vienas valūtas citā; veikt naudas operāciju sabalansēšanu; pirkt un pārdot skaidro ārzemju valūtu; veikt nolietotu un novecojušu naudas banknošu apmaiņu; pieņemt un uzglabāt klientu vērtības bankas depozītglabātavās; nodrošināt naudas līdzekļu, vērtspapīru, stingrās uzskaites veidlapu un citu vērtību glabāšanu; saņemot (nododot) naudas līdzekļus vai citas materiālās vērtības naudas glabātavā, no cita kasiera vai inkasācijas, kontrolēt kases dokumentu precīzu noformēšanu; pieņemt naudu no kasēm, veikt naudas apstrādi – skaitīšanu, pārbaudi, šķirošanu, iesaiņošanu; noformēt naudas pārvedumus un pārdot pastmarkas; iemaksāt skaidru naudu bankās pēc orderiem, kredītzīmēm; izmaksāt darba algas uzņēmuma darbiniekiem; strādāt ar elektronisko kases aparātu (EKA); reģistrēt EKA saņemto un izsniegto naudu; aizpildīt un pārbaudīt EKA žurnālu; veikt ar maksājumu iekasēšanas un maksājumu dokumentu noformēšanas procesu saistītās darbības; sniegt klientiem informāciju par uzņēmuma pakalpojumu, nodevu, nodokļu un naudas sodu apmaksas iespējām; pieņemt lēmumu par maksājumu jautājumiem normatīvajos aktos tieši neatrunātos gadījumos; pieņemt lēmumu par dokumentu aizturēšanu viltojumu gadījumā; sagatavot kases dokumentus, ikdienas un ikmēneša pārskatus par veiktajām maksājumu operācijām un sniegtajiem pakalpojumiem.

809. Atsevišķās grupas "4211 Bankas kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesijas:

809.1. Bankas KASIERIS – profesijas kods "4211 01";

809.2. Naudas MAINĪTĀJS – profesijas kods "4211 02";

809.3. Pastmarku PĀRDEVĒJS – profesijas kods "4211 03";

809.4. Valūtas KASIERIS – profesijas kods "4211 04";

809.5. KontrolKASIERIS – profesijas kods "4211 05";

809.6. Naudas SADALĪTĀJS – profesijas kods "4211 06";

809.7. Naudas APSTRĀDĀTĀJS – profesijas kods "4211 07";

809.8. Kases kontu OPERATORS – profesijas kods "4211 08";

809.9. Galvenais KASIERIS – profesijas kods "4211 09";

809.10. Kases VADĪTĀJS – profesijas kods "4211 10";

809.11. Pasta OPERATORS – profesijas kods "4211 11";

809.12. Bankas INKASENTS – profesijas kods "4211 12";

809.13. Naudas izmaksas KASIERIS – profesijas kods "4211 13";

809.14. Bagāžas KASIERIS – profesijas kods "4211 15";

809.15. Preču KASIERIS – profesijas kods "4211 16";

809.16. Lietvedības INSPEKTORS KASIERIS – profesijas kods "4211 17";

809.17. KASIERIS OPERATORS – profesijas kods "4211 18";

809.18. Pakalpojumu KASIERIS – profesijas kods "4211 19".

4.4.2. Atsevišķās grupas
"4212 Bukmeikeri, krupjē un tiem radniecīgu profesiju spēļu industrijas darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

810. Šie darbinieki aprēķina laimestu apmērus, pieņem un izmaksā derību summas sporta un citās sacensībās, kā arī vada azartspēles azartspēļu norises vietās, no klientiem pieņem samaksu par pārdotajām bingo kartītēm.

811. Atsevišķajā grupā "4212 Bukmeikeri, krupjē un tiem radniecīgu profesiju spēļu industrijas darbinieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– noteikt riska pakāpi azartspēlēs; aprēķināt iemaksu likmes, organizēt un vadīt ruletes spēli; izskaidrot azartspēļu noteikumus; izziņot laimējušos numurus, izmaksāt laimestus, iekasēt naudu no zaudētājiem; iepazīstināt apmeklētājus ar azartspēļu automātu noteikumiem; mainīt naudu; izsniegt žetonus; kontrolēt, lai pie azartspēļu automātiem nespēlētu personas, kas jaunākas par 18 gadiem; sekot azartspēļu automātu tehniskajam stāvoklim un informēt par to bojājumiem tehniskos darbiniekus; izskaidrot bingo spēles noteikumus un pārdot bingo kartītes apmeklētājiem.

812. Atsevišķās grupas "4212 Bukmeikeri, krupjē un tiem radniecīgu profesiju spēļu industrijas darbinieki" profesijas:

812.1. BUKMEIKERS – profesijas kods "4212 01";

812.2. KRUPJĒ – profesijas kods "4212 02";

812.3. Totalizatora BUKMEIKERS – profesijas kods "4212 03";

812.4. Spēļu iekārtu PĀRRAUGS – profesijas kods "4212 04";

812.5. Bingo kartīšu PĀRDEVĒJS – profesijas kods "4212 05".

4.4.3. Atsevišķās grupas
"4213 Lombardu darbinieki un naudas aizdevēji" nodarbinātības apraksts un klasifikācija

813. Šie darbinieki izsniedz naudu pret ieķīlātajām mantām, priekšmetiem un vērtspapīriem.

814. Atsevišķajā grupā "4213 Lombardu darbinieki un naudas aizdevēji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– novērtēt ieķīlātās mantas, aprēķināt procentus un veikt naudas izmaksas; atdot mantas, ja parāds tiek dzēsts, un pārdot mantas, ja parāds nav atdots; izsniegt naudas un citus aizdevumus ar nosacījumu, ka tie tiks dzēsti noteiktā termiņā, dzēsti no nākamā gada ražas vai ar citiem nosacījumiem.

815. Atsevišķās grupas "4213 Lombardu darbinieki un naudas aizdevēji" profesijas:

815.1. Naudas AIZDEVĒJS – profesijas kods "4213 01";

815.2. NOVĒRTĒTĀJS (lombardos) – profesijas kods "4213 02".

4.4.4. Atsevišķās grupas
"4214 Parādu piedzinēji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

816. Šie darbinieki savāc parādus un veic ar to saistītos pienākumus.

817. Atsevišķajā grupā "4214 Parādu piedzinēji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– atgādināt klientiem pa tālruni vai vēstulēs par parāda atdošanas termiņu vai par tā pārcelšanu; noskaidrot parādnieku adreses un tos personiski apmeklēt; aprēķināt savāktās summas un soda naudas; kārtot dokumentus par parādu nemaksātāju nodošanu tiesai; organizēt un savākt labdarības ziedojumus.

818. Atsevišķās grupas "4214 Parādu piedzinēji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesijas:

818.1. Parāda PIEDZINĒJS – profesijas kods "4214 01";

818.2. Ziedojumu VĀCĒJS – profesijas kods "4214 02".

4.5. Mazās grupas
"422 Klientu informētāji"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

819. Šie darbinieki uztur tiešus sakarus ar klientiem, organizējot ceļojumus un pasūtot transportlīdzekļus, rezervē vietas viesnīcās, reģistrē klientus un ārstnieciskās iestādes pacientus, sniedzot tiem nepieciešamo informāciju, organizējot tikšanos ar amatpersonām, ārstiem, informē klientus un pacientus pa tālruni, veic dežūrdienestu pie telefona komutatora pults.

820. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "422 Klientu informētāji" atbilstošās atsevišķajās grupās:

820.1. zina: profesionālās darbības metodes un paņēmienus; klientu apkalpošanas iestāžu darba grafikus un darbības principus; dokumentu noformēšanas kārtību; lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus un lietošanas noteikumus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

820.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt, nodibināt lietišķus kontaktus ar klientiem; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

820.3. atbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par laikā veiktu, precīzu pienākumu izpildi; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

820.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

821. Mazās grupas "422 Klientu informētāji" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

821.1. atsevišķā grupa "4221 Ceļojumu konsultanti un ceļojumu biroju darbinieki";

821.2. atsevišķā grupa "4222 Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas darbinieki";

821.3. atsevišķā grupa "4223 Telefona komutatoru operatori";

821.4. atsevišķā grupa "4224 Viesnīcu administratori";

821.5. atsevišķā grupa "4225 Uzziņu operatori";

821.6. atsevišķā grupa "4226 Reģistratori";

821.7. atsevišķā grupa "4227 Aptauju un tirgus pētījumu intervētāji";

821.8. atsevišķā grupa "4229 Citur neklasificēti klientu informēšanas darbinieki".

4.5.1. Atsevišķās grupas
"4221 Ceļojumu konsultanti un ceļojumu biroju darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

822. Šie darbinieki plāno ceļojumu maršrutus un sarakstus, ceļotāju izmitināšanu, organizē un pārdod atpūtas un lietišķo ceļojumu ceļazīmes, sniedz informāciju, izstrādā ceļojumu maršrutus, rezervē vietas viesnīcās, transportlīdzekļos u.c., organizē viesu uzņemšanu un apkalpošanu lauku tūrisma saimniecībās, apkalpo ekotūrisma objektus.

823. Atsevišķajā grupā "4221 Ceļojumu konsultanti un ceļojumu biroju darbinieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– iegūt informāciju par dažādu veidu transportlīdzekļu skaitu un izmantošanas maksu, kā arī par telpām ceļotāju izmitināšanai; noskaidrot ceļotāju prasības un informēt par organizatoriskiem jautājumiem, kas saistīti ar ceļojumu; rezervēt un pārbaudīt iepriekš pasūtītās biļetes un istabas viesnīcās, izsniegt ceļotājiem biļetes un talonus; organizēt grupām dienesta un atpūtas braucienus un nodot lietas atbildīgajām personām vai personu grupām; organizēt ceļam nepieciešamo apliecību un dokumentu iegūšanu; palīdzēt klientiem izvēlēties ceļojuma maršrutu un ceļošanas veidu; rezervēt vietas transportlīdzekļos un viesnīcās; izsniegt biļetes un citus dokumentus; kārtot vīzas; izrakstīt rēķinus un iekasēt naudu par pakalpojumiem; organizēt viesu uzņemšanu un apkalpošanu lauku tūrisma saimniecībā (pieņemt pasūtījumus, organizēt viesu apkalpošanu, piedāvāt un sniegt lauku tūrisma un viesmīlības pakalpojumus viesiem, veikt uzskaiti un atskaites par viesiem tūrisma uzņēmumā); sagatavot un prezentēt ekotūrisma produktu; apkalpot ekotūrisma objektus; piedalīties ekotūrisma maršrutu plānošanā, izstrādē un iekārtošanā, ekotūrisma ekskursiju sagatavošanā un grupu vai individuālu apmeklētāju pavadīšanā; piedalīties videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanā.

824. Atsevišķās grupas "4221 Ceļojumu konsultanti un ceļojumu biroju darbinieki" profesijas:

824.1. Ceļojumu KONSULTANTS – profesijas kods "4221 01";

824.2. Ceļojumu ORGANIZATORS – profesijas kods "4221 02";

824.3. Tūrisma informācijas KONSULTANTS – profesijas kods "4221 03";

824.4. Ceļojumu AĢENTS – profesijas kods "4221 04";

824.5. Lauku tūrisma SPECIĀLISTS – profesijas kods "4221 05";

824.6. Ekotūrisma SPECIĀLISTS – profesijas kods "4221 06".

4.5.2. Atsevišķās grupas
"4222 Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

825. Šie darbinieki pieņem klientus un pacientus, sniedz tiem informāciju, organizē tikšanos ar vajadzīgām amatpersonām iestādēs, slimnīcās, poliklīnikās u.c.

826. Atsevišķajā grupā "4222 Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas darbinieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pieņemt klientus un pacientus; sniegt vajadzīgo informāciju, arī pa tālruni; noteikt klientiem un pacientiem pieņemšanas laiku pie attiecīgām amatpersonām; organizēt tikšanos ar vajadzīgajām amatpersonām; rezervēt klientiem un pacientiem vietas viesnīcās un transportlīdzekļos; izsniegt reklāmas prospektus, bukletus un informācijas lapas; pieņemt no klientiem pasūtījumus, apstrādāt tos, lietojot datorprogrammu; sniegt informāciju par preču cenām, iespēju iegādāties, raksturot preces, to īpašības; saskaņot ar klientu preču piegādes laiku, vietu, adresi, informēt par to loģistikas nodaļu; informēt klientus par izmaiņām pasūtījumā, saskaņot izmaiņas; noformēt un izrakstīt rēķinus un preču pavadzīmes; informēt preču iepircēju par precēm, kas jāiepērk klienta vajadzībām; atbildēt pa tālruni uz klientu jautājumiem, sniegt konsultācijas, izpildīt pa tālruni saņemtos klienta uzdevumus; konsultēt pa tālruni klientus par maksājumu kartēm, bloķēt kartes; strādāt ar datortehniku, izstrādājot, rediģējot, apstrādājot korespondenci un citus pārvaldes dokumentus; strādāt ar faksu un citu biroja tehniku; pierakstīt un apstrādāt datorsalikumā runas, sēžu protokolus, vēstules, rīkojumus, instrukcijas, atzinumus un citu dokumentāru informāciju; veikt biroja un kancelejas darbus; organizēt telefonsarunas un personu pieņemšanu; izsniegt un mainīt vadītāju apliecību; veikt pretendentu norīkošanu uz vadītāju kvalifikācijas iegūšanas braukšanas eksāmenu; veikt inspektoru izlozi uz vadītāja kvalifikācijas iegūšanas braukšanas eksāmenu; pieņemt maksājumus.

827. Atsevišķās grupas "4222 Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas darbinieki" profesijas:

827.1. PASZINIS – profesijas kods "4222 01";

827.2. Izziņu SNIEDZĒJS – profesijas kods "4222 02";

827.3. INFORMĒTĀJS (transportā) – profesijas kods "4222 03";

827.4. Klientu apkalpošanas OPERATORS – profesijas kods "4222 04";

827.5. Telefona informācijas dienesta KONSULTANTS – profesijas kods "4222 05";

827.6. Telefonbankas KONSULTANTS – profesijas kods "4222 06";

827.7. Klientu apkalpošanas SPECIĀLISTS – profesijas kods "4222 07";

827.8. Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas INSPEKTORS – profesijas kods "4222 08".

4.5.3. Atsevišķās grupas
"4223 Telefona komutatoru operatori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

828. Šie darbinieki strādā pie komutatora pults vai komutatora sekcijām vietējās un starptautiskajās telefonu centrālēs.

829. Atsevišķajā grupā "4223 Telefona komutatoru operatori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– savienot abonentus; izsaukt abonentus vietējās un starptautiskās līnijās; fiksēt maksu par sarunām; sniegt izziņas pa telefonu, konsultēt pa telefonu, pierakstīt abonentu norādījumus un paziņot tos adresātiem.

830. Atsevišķās grupas "4223 Telefona komutatoru operatori" profesijas:

830.1. Telefona komutatora OPERATORS – profesijas kods "4223 01";

830.2. Telefonists – profesijas kods "4223 02";

830.3. Abonentu daļas OPERATORS (konsultants) – profesijas kods "4223 03".

4.5.4. Atsevišķās grupas
"4224 Viesnīcu administratori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

831. Šie darbinieki organizē un vada saimniecību viesnīcās, reģistrē klientus.

832. Atsevišķajā grupā "4224 Viesnīcu administratori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– salīgt, mācīt un atbrīvot darbiniekus, kas veic kalpotāju pienākumus, organizēt un vadīt viņu darbu; iegādāties produktus un citus materiālus, kontrolēt to izlietošanu un uzglabāšanu; nodarboties ar viesu uzņemšanu; veikt vietu rezervēšanu, reģistrēt viesus, sniegt informāciju un papildpakalpojumus; veikt norēķinus; sagatavot telpas, uzņemt viesus; rezervēt klientiem un pacientiem vietas viesnīcās.

833. Atsevišķās grupas "4224 Viesnīcu administratori" profesijas:

833.1. Viesu uzņemšanas ORGANIZATORS – profesijas kods "4224 01";

833.2. Viesnīcas ADMINISTRATORS – profesijas kods "4224 02";

833.3. Viesnīcas klientu REĢISTRATORS – profesijas kods "4224 03".

4.5.5. Atsevišķās grupas
"4225 Uzziņu operatori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

834. Šie darbinieki pieņem iesniegumus, sūdzības par organizācijas precēm un pakalpojumiem, sniedz par tiem informāciju un nodod informāciju attiecīgām amatpersonām.

835. Atsevišķajā grupā "4225 Uzziņu operatori" iekļautās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sniegt informāciju par preču cenām, iespēju iegādāties, raksturot preces, to īpašības; saskaņot ar klientu preču piegādes laiku, vietu, adresi, informēt par to loģistikas nodaļu; informēt klientus par izmaiņām pasūtījumā, saskaņot izmaiņas; noformēt un izrakstīt rēķinus un preču pavadzīmes; informēt preču iepircēju par precēm, kas jāiepērk klienta vajadzībām; sniegt palīdzību un padomu; atbildēt pa tālruni uz klientu jautājumiem; reģistrēt sūdzības; sniegt informāciju, atsaucoties uz ekspertu viedokli; izsniegt reklāmas prospektus, bukletus un informācijas lapas; sniegt un izplatīt informāciju tirdzniecības centra veikalos; tirgot elektroniskās dāvanu kartes un elektroniskās lojalitātes kartes.

836. Atsevišķās grupas "4225 Uzziņu operatori" profesija ir "Uzziņu OPERATORS" – profesijas kods "4225 01".

4.5.6. Atsevišķās grupas
"4226 Reģistratori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

837. Šie darbinieki pieņem apmeklētājus, klientus, pacientus vai viesus, reģistrē tos un sniedz tiem informāciju, organizē tikšanos ar vajadzīgām amatpersonām iestādēs, slimnīcās, poliklīnikās, spēļu zālēs un citos uzņēmumos.

838. Atsevišķajā grupā "4226 Reģistratori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pieņemt un reģistrēt klientus un pacientus; sniegt vajadzīgo informāciju, arī pa tālruni; noteikt klientiem un pacientiem pieņemšanas laiku pie attiecīgām amatpersonām; organizēt tikšanos ar vajadzīgajām amatpersonām; rezervēt klientiem un pacientiem vietas transportlīdzekļos; izsniegt reklāmas prospektus, bukletus un informācijas lapas; pieņemt no klientiem pasūtījumus, apstrādāt tos, lietojot datorprogrammu; atbildēt pa tālruni uz klientu jautājumiem, sniegt konsultācijas, izpildīt pa tālruni saņemtos klienta uzdevumus; reģistrēt un organizēt telefonsarunas un personu pieņemšanu.

839. Atsevišķās grupas "4226 Reģistratori" profesijas:

839.1. Klientu un pacientu REĢISTRATORS – profesijas kods "4226 01";

839.2. REĢISTRATORS – profesijas kods "4226 02".

4.5.7. Atsevišķās grupas
"4227 Aptauju un tirgus pētījumu intervētāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

840. Šie darbinieki intervē iedzīvotājus un ieraksta viņu atbildes par aptaujas vai tirgus pētījuma jautājumiem par vairākām tēmām.

841. Atsevišķajā grupā "4227 Aptauju un tirgus pētījumu intervētāji" iekļautās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sazināties ar personām pa tālruni vai personīgi un paskaidrot intervijas nolūkus; uzdot konkrētus aptaujas vai apsekojuma jautājumus; pierakstīt atbildes uz papīra vai ievadīt tieši datubāzē, izmantojot datoru; identificēt un atrisināt pretrunīgas atbildes; nodrošināt atgriezenisko saiti ar apsekojuma sponsoriem par problēmām, lai saņemtu ticamus datus.

842. Atsevišķās grupas "4227 Aptauju un tirgus pētījumu intervētāji" profesija ir "INTERVĒTĀJS" – profesijas kods "4227 01".

4.5.8. Atsevišķās grupas
"4229 Citur neklasificēti klientu informēšanas darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

843. Šie darbinieki iegūst un apstrādā informāciju no klientiem, kas nepieciešama, lai noteiktu tiesības saņemt pakalpojumus.

844. Atsevišķajā grupā "4229 Citur neklasificēti klientu informēšanas darbinieki" iekļautās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– iegūt un apstrādāt informāciju par pacientu aptaujas rezultātiem, kas nepieciešama, lai nodrošinātu slimnīcu ārstniecības pakalpojumus; intervēt pretendentus par valsts palīdzību, lai vāktu informāciju, kas attiecas uz tās piemērošanu; pārbaudīt informāciju; piešķirt, pārtraukt vai atteikt palīdzību; sniegt informāciju saistībā ar pabalstiem un citām sociālajām garantijām; sniegt informāciju par citām ārstniecības iestādēm.

845. Atsevišķās grupas "4229 Citur neklasificēti klientu informēšanas darbinieki" profesija ir "Ārstniecības pakalpojumu informēšanas OPERATORS" – profesijas kods "4229 01".

4.6. Mazās grupas
"431 Uzskaites darbinieki"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

846. Šie darbinieki vāc, klasificē un sistematizē grāmatvedības, finanšu un statistikas informāciju, veic apdrošināšanas un bankas finanšu operācijas.

847. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "431 Uzskaites darbinieki" atbilstošās atsevišķajās grupās:

847.1. zina: profesionālās darbības metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanos; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

847.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

847.3. atbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

847.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

848. Mazās grupas "431 Uzskaites darbinieki" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

848.1. atsevišķā grupa "4311 Uzskaites un grāmatvedības darbinieki";

848.2. atsevišķā grupa "4312 Statistikas, finanšu un apdrošināšanas darbinieki";

848.3. atsevišķā grupa "4313 Algu aprēķināšanas darbinieki".

4.6.1. Atsevišķās grupas
"4311 Uzskaites un grāmatvedības darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

849. Šie darbinieki palīdz veikt uzskaiti un grāmatvedības operācijas, aprēķināt pašizmaksu un algas, saņemt naudu no abonentiem, kā arī izmaksāt algas un veikt inventarizācijas.

850. Atsevišķajā grupā "4311 Uzskaites un grāmatvedības darbinieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izdarīt ierakstus uzskaites un grāmatvedības dokumentos; veikt nepieciešamos aprēķinus; veikt citas mazāk atbildīgas uzskaites un grāmatvedības funkcijas; atbilstoši spēkā esošajām instrukcijām rēķināt produkcijas pašizmaksu; saņemt naudu no abonentiem; aprēķināt pašvaldības nodokļus un nodevas; pieņemt un reģistrēt ziņojumus par visu veidu bojājumiem; veikt izpildīto remontdarbu uzskaiti; sagatavot aprēķinus objekta remonta, renovācijas vai rekonstrukcijas darbu tāmēm; aprēķināt objekta telpu remonta, renovācijas vai rekonstrukcijas darbu apjomus; pārbaudīt iestāžu vai būvuzņēmumu sagatavotās objekta remonta, renovācijas un rekonstrukcijas darbu tāmes un sniegt atzinumu par tām; piedalīties objektu apsekošanā un to tehniskā stāvokļa novērtēšanā; periodiski braukt uz veikaliem; veikt inventarizācijas veikalos; konstatēt preču atlikumus vai iztrūkumus; nodot atskaites par inventarizācijas rezultātiem; strādāt ar skaidras naudas un pamatlīdzekļu uzskaiti mazajā uzņēmumā; veikt algu aprēķinu; veikt uzskaiti noliktavās; veikt materiālu, izejvielu, darba instrumentu un darba apģērbu, kā arī citu preču uzskaiti; pieņemt, pārbaudīt un parakstīt materiālu, izejvielu un preču piegādes dokumentus; kontrolēt materiālu, izejvielu, darba instrumentu un darba apģērbu, kā arī citu preču atlikumus noliktavā; pēc pieprasījuma sagatavot nepieciešamās informatīvās atskaites.

851. Atsevišķās grupas "4311 Uzskaites un grāmatvedības darbinieki" profesijas:

851.1. GRĀMATVEDIS (trešā līmeņa kvalifikācija) – profesijas kods "4311 01";

851.2. KASIERIS – profesijas kods "4311 02";

851.3. Grāmatvedības UZSKAITVEDIS – profesijas kods "4311 03";

851.4. Pašizmaksas RĒĶINĀTĀJS – profesijas kods "4311 04";

851.5. Remontdarbu DISPEČERS – profesijas kods "4311 05";

851.6. Nodokļu (nodevu) ADMINISTRATORS – profesijas kods "4311 06";

851.7. RĒĶINVEDIS – profesijas kods "4311 07";

851.8. TĀMĒTĀJS – profesijas kods "4311 08";

851.9. INVENTARIZATORS – profesijas kods "4311 09".

4.6.2. Atsevišķās grupas
"4312 Statistikas, finanšu un apdrošināšanas darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

852. Šie darbinieki uzskaita un apstrādā statistikas, finanšu un apdrošināšanas informāciju, veic ar bankas operācijām saistītus kancelejas darbus.

853. Atsevišķajā grupā "4312 Statistikas, finanšu un apdrošināšanas darbinieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– saņemt un sakārtot statistikas informāciju; saskaitīt skaitļus, aprēķināt procentus un ierakstīt tos tabulās; sagatavot finanšu dokumentus; aprēķināt starpnieku maksājumus; uzskaitīt vērtspapīrus; intervēt iedzīvotājus, lai īstenotu Valsts statistikas likumā noteiktās funkcijas.

854. Atsevišķās grupas "4312 Statistikas, finanšu un apdrošināšanas darbinieki" profesijas:

854.1. TAKSĒTĀJS – profesijas kods "4312 01";

854.2. Statistikas un finanšu UZSKAITVEDIS – profesijas kods "4312 02";

854.3. Apdrošināšanas DARBINIEKS – profesijas kods "4312 03".

4.6.3. Atsevišķās grupas
"4313 Algu aprēķināšanas darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

855. Šie darbinieki veic darba algas aprēķinu un izmaksu un citas grāmatvedības operācijas.

856. Atsevišķajā grupā "4313 Algu aprēķināšanas darbinieki" iekļautās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt uzskaiti par darbinieka nostrādāto laiku, atvaļinājuma laiku un virsstundām; aprēķināt darbinieku darba samaksu un pabalstus, izmantojot datorprogrammas; aprēķināt un sagatavot izziņas par darbinieku vidējo izpeļņu; veikt darba samaksas un pabalstu maksājumus.

857. Atsevišķās grupas "4313 Algu aprēķināšanas darbinieki" profesija ir "Algu GRĀMATVEDIS" – profesijas kods "4313 01".

4.6.4. Mazās grupas
"432 Materiālo vērtību un transporta darbības uzskaites darbinieki"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

858. Šie darbinieki uzskaita novietoto, pasūtīto vai uzkrājamo produkcijas daudzumu, plāno ražošanai nepieciešamo materiālu daudzumu, veic nepārtrauktu ražošanas uzskaiti, koordinē pasažieru un kravas transporta darbību.

859. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "432 Materiālo vērtību un transporta darbības uzskaites darbinieki" atbilstošās atsevišķajās grupās:

859.1. zina: profesionālās darbības metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principus, lietošanas noteikumus; darba drošības noteikumus jūras ostās, kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskos noteikumus, kravu pārvadāšanas noteikumus, ostas iekārtu un ostas akvatorijas ekspluatācijas tehniskos noteikumus, jūras ostu pacēlājtransporta iekārtu ekspluatācijas tehniskos noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

859.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

859.3. atbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

859.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

860. Mazās grupas "432 Materiālo vērtību un transporta darbības uzskaites darbinieki" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

860.1. atsevišķā grupa "4321 Noliktavu darbinieki";

860.2. atsevišķā grupa "4322 Ražošanas uzskaites darbinieki";

860.3. atsevišķā grupa "4323 Transporta uzskaites darbinieki".

4.6.5. Atsevišķās grupas
"4321 Noliktavu darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

861. Šie darbinieki uzskaita noliktavā saņemto gatavo produkciju, saņemtos, nosvērtos, sakrautos un novietotos materiālus.

862. Atsevišķajā grupā "4321 Noliktavu darbinieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– organizēt un kontrolēt preču saņemšanu un izsniegšanu; pārbaudīt pieņemto vērtību atbilstību pamatdokumentiem; organizēt izkraušanas, iekraušanas un novietošanas darbus; komplektēt preces atbilstoši pasūtītāja pavadrakstam; uzskaitīt noliktavā novietotās preces; rakstīt inventarizācijas sarakstus; pieņemt preci (pienu) savākšanas maršrutā; pieņemt produkciju (preces) uzglabāšanai noliktavā, saskaitīt to un apskatīt, vai tā nav bojāta, atbilst pēc daudzuma, pēc svara un iepakojuma atbilstoši pavadzīmei; parakstīt pavadzīmi par produkcijas (preču) pieņemšanu; pirms nosūtīšanas pārbaudīt nokomplektētās produkcijas (preces) atbilstību produkcijas (preces) saņēmēja (klienta) iesniegtajiem pieprasījuma dokumentiem; ziņot savam tiešajam vadītājam par nepareizu produkcijas (preču) nokomplektēšanu; būt materiāli atbildīgam par precēm; uzskaitīt (numurēt un reģistrēt kostīmu reģistrā) kostīmus; labot kostīmus; nodrošināt kostīmu apriti; uzturēt noliktavas labā darba kārtībā; pieņemt un nodot importa un eksporta kravas; uzskaitīt pieņemto un izdoto taru; organizēt taras izkraušanu un uzkraušanu atbilstoši pavaddokumentiem; pieņemt atgriezto produkciju saskaņā ar pavaddokumentiem; uzskaitīt faktiski atgriezto produkciju; atbildēt par precīzu, savlaicīgu un kvalitatīvu produkcijas pakošanu saskaņā ar uzņēmuma mērķiem.

863. Atsevišķās grupas "4321 Noliktavu darbinieki" profesijas:

863.1. Noliktavu EKSPEDITORS – profesijas kods "4321 01";

863.2. MANTZINIS – profesijas kods "4321 02";

863.3. Noliktavas PĀRZINIS – profesijas kods "4321 03";

863.4. SVĒRĀJS – profesijas kods "4321 04";

863.5. Kravas NOFORMĒTĀJS – profesijas kods "4321 05";

863.6. PREČZINIS – profesijas kods "4321 06";

863.7. Produkcijas (preces) PIEŅĒMĒJS – profesijas kods "4321 07";

863.8. Noliktavas DARBINIEKS – profesijas kods "4321 08";

863.9. Komplektēšanas KONTROLIERIS – profesijas kods "4321 09";

863.10. Maiņas VECĀKAIS – profesijas kods "4321 10";

863.11. Taras PĀRZINIS – profesijas kods "4321 11";

863.12. Atgrieztās produkcijas UZSKAITVEDIS – profesijas kods "4321 12".

4.6.6. Atsevišķās grupas
"4322 Ražošanas uzskaites darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

864. Šie darbinieki plāno, aprēķina ražošanas programmas izpildei nepieciešamo materiālu, enerģijas un kurināmā daudzumu, kā arī seko produkcijas piegādes grafikam, enerģijas sadalei un patēriņam.

865. Atsevišķajā grupā "4322 Ražošanas uzskaites darbinieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– aprēķināt ražošanai vai iestādes darbībai nepieciešamo materiālo resursu daudzumu, kvalitāti un sortimentu; sastādīt materiālo resursu pasūtīšanas grafiku un sekot to piegādei; organizēt resursu sadali; kontrolēt saimniecisko līgumu saistību izpildi; veikt produkcijas operatīvo uzskaiti; pārbaudīt ražošanas pasūtījumus; pieņemt preču un materiālu vērtības pēc daudzuma, kvalitātes un nomenklatūras; noformēt materiālu un izejvielu pieņemšanas dokumentus; izvietot un sašķirot ienākošos materiālus; nosūtīt un izsniegt materiālus uz atbilstošo dokumentu pamata; noformēt pasūtījumus; nodrošināt degvielas uzpildes operācijas un iekraušanas darbu drošību; strādāt ar datorprogrammām, ievadot ienākošas un izejošas pārvietošanas dokumentus; nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu dzērienu ražošanas uzdevumu izpildi; nodrošināt efektīvu ražošanas plāna izpildi.

866. Atsevišķās grupas "4322 Ražošanas uzskaites darbinieki" profesijas:

866.1. Materiālu PLĀNOTĀJS – profesijas kods "4322 01";

866.2. Ražošanas PLĀNOTĀJS – profesijas kods "4322 02";

866.3. Ražošanas DISPEČERS – profesijas kods "4322 03";

866.4. Darbu RĪKOTĀJS – profesijas kods "4322 04";

866.5. Ražošanas KONTROLIERIS – profesijas kods "4322 05";

866.6. Galvenais saimniecības PĀRZINIS – profesijas kods "4322 06";

866.7. Vecākais saimniecības PĀRZINIS – profesijas kods "4322 07";

866.8. Degvielas UZSKAITVEDIS – profesijas kods "4322 08";

866.9. Dzērienu ražošanas BRIGADIERIS – profesijas kods "4322 09".

4.6.7. Atsevišķās grupas
"4323 Transporta uzskaites darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

867. Šie darbinieki veic visu transportlīdzekļu veidu uzskaiti, koordinē pasažieru un kravas pārvadājumu kustību pa autoceļiem, dzelzceļu, gaisa, ūdens līnijām, gatavo informāciju iestādes vadībai, uzskaita, nodrošina un organizē transportlīdzekļu iekraušanas/izkraušanas darbus, kā arī veic kuģu ienākšanas un iziešanas formalitātes ostās un citās valsts vai pašvaldību institūcijās, pieņem un uzskaita kokmateriālus un citu kravu.

868. Atsevišķajā grupā "4323 Transporta uzskaites darbinieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt visas transporta kustības (tai skaitā kravas pārvadājumu) uzskaiti un koordinēšanu; pieņemt un uzskaitīt kokmateriālus; veikt kokmateriālu kontroli; organizēt kokmateriālu nosūtīšanas darbus; noskaidrot un noteikt vilcienu kustības grafiku attiecīgajā dzelzceļa zonā; uzskaitīt un kontrolēt kravas pārvadājumus; sastādīt un koordinēt kravu iekraušanas un izkraušanas grafikus; koordinēt pasažieru pārvadāšanu; nodrošināt autotransporta savlaicīgu tehnisko apkopju un remontdarbu veikšanu; kontrolēt autotransporta tehnisko stāvokli; plānot autovadītāju darbu; kontrolēt ceļazīmes un degvielas izlietojumu; novērot un kontrolēt satiksmes plūsmu un satiksmes organizāciju svarīgākajos satiksmes mezglos konkrētās pilsētas vietās, kur uzstādītas videonovērošanas sistēmas; pieņemt informāciju par novērotajiem satiksmes traucējumiem pa diennakts bezmaksas tālruni; saņemot informāciju par būtiskiem satiksmes traucējumiem pilsētas ielās, nodot to iestādēm un uzņēmumiem, kuru darbība ir saistīta ar satiksmi, tās organizāciju, sabiedriskā transporta pakalpojumiem pilsētā, kā arī informēt plašsaziņas līdzekļus; būt informētam par satiksmes ierobežojumiem pilsētā, kas saistīti ar satiksmes slēgšanu un satiksmes organizācijas izmaiņām sakarā ar objektu uzturēšanas un būvniecības darbu izpildi ielu tīklā, sabiedriskajiem pasākumiem; informēt vadību par notiekošo; efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt transportlīdzekļu (kuģu, dzelzceļa vagonu, autotransporta) iekraušanu/izkraušanu noteiktā laikā; sniegt ieinteresētajām pusēm atskaiti par uzskaitītās kravas stāvokļa atbilstību noteiktu standartu prasībām; nodrošināt izstrādes normu izpildi; kontrolēt ostas teritorijā esošo būvju, iekārtu, inventāra, sliežu ceļu un noliktavu stāvokli; novērtēt pārkraušanai paredzētās kravas īpatnības un stāvokli, pārkraušanas kārtību; veikt instruktāžu; kontrolēt darba aizsardzības instrukciju un tehnoloģijas ievērošanu; saņemt pārkraušanas dokumentus; noteikt iekrautās/izkrautās kravas daudzumu; noformēt kravas apstrādes dokumentus; vadīt kuģu pietauvošanos (attauvošanos no) piestātnēm; nodrošināt kravu uzskaiti; veikt paveikto darbu uzskaiti; pārstāvēt kuģa īpašnieka intereses darbībās ar citām juridiskām un fiziskām personām; veikt kuģu ienākšanas un iziešanas formalitātes ostās un citās valsts un pašvaldības institūcijās; īstenot kuģa apkalpes interesēs konsulārās formalitātes un finanšu operācijas pēc kuģa īpašnieka pilnvarojuma; pieņemt no kuģu aģentiem kuģu ienākšanas un iziešanas dokumentus; veikt kuģu kustības uzskaiti; pieņemt un izziņot kuģiem un ostā esošajiem uzņēmumiem meteoroloģijas prognozes un ūdenslīmeņa svārstības; nodrošināt kuģu žurnālu reģistrēšanu; organizēt ostas akvatorijā piesārņojumu seku likvidēšanu, glābšanas un avārijas darbus; vadīt trases treniņus no informācijas telpas un sadarboties ar ledus dienestu; pirms darba uzsākšanas pārbaudīt nepieciešamo iekārtu darbību (skaļruņus, informācijas selektorus, starta kameras, monitorus informācijas dienestā, rācijas, laika ņemšanas iekārtas); saņemt apstiprinājumu par trases gatavību treniņam no trases apkalpojošā dienesta; saņemt starta kārtības protokolu no trenera un vienoties par to, kādā valodā tiks sniegta informācija treniņa laikā; informēt sportistus par starta secību un atlikušo laiku līdz treniņa sākumam; sniegt nepieciešamo informāciju pirms treniņa, treniņa laikā un treniņa beigās.

869. Atsevišķās grupas "4323 Transporta uzskaites darbinieki" profesijas:

869.1. Transporta DISPEČERS – profesijas kods "4323 01";

869.2. Galvenais transporta INSPEKTORS – profesijas kods "4323 02";

869.3. Transporta INSPEKTORS – profesijas kods "4323 03";

869.4. Transporta KONTROLIERIS – profesijas kods "4323 04";

869.5. Transporta biroja PĀRVALDNIEKS – profesijas kods "4323 05";

869.6. Dzelzceļa pārvadājumu un kustības ORGANIZATORS – profesijas kods "4323 06";

869.7. Maršruta pārraugs – profesijas kods "4323 07";

869.8. Transportlīdzekļu manevru pārraugs – profesijas kods "4323 08";

869.9. Transportlīdzekļu pieņēmējs – profesijas kods "4323 09";

869.10. Kravas PIEŅĒMĒJS NOSŪTĪTĀJS – profesijas kods "4323 10";

869.11. Ātrummērīšanas lenšu NOLASĪTĀJS – profesijas kods "4323 11";

869.12. Stacijas DEŽURANTS – profesijas kods "4323 12";

869.13. (Svītrots ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.24);

869.14. Līnijas dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "4323 14";

869.15. Dzelzceļa DISPEČERS – profesijas kods "4323 15";

869.16. Dzelzceļa depo DEŽURANTS – profesijas kods "4323 16";

869.17. Transporta grafika ANALĪTIĶIS – profesijas kods "4323 17";

869.18. Lokomotīvju NORĪKOTĀJS – profesijas kods "4323 18";

869.19. Autoremonta darbnīcas VADĪTĀJS – profesijas kods "4323 19";

869.20. Dzelzceļa DISPEČERA PALĪGS – profesijas kods "4323 20";

869.21. Dzelzceļa OPERATORS – profesijas kods "4323 21";

869.22. Dzelzceļa OPERATORA PALĪGS – profesijas kods "4323 22";

869.23. Dzelzceļa DEŽURANTS – profesijas kods "4323 23";

869.24. Dzelzceļa DEŽURANTA PALĪGS – profesijas kods "4323 24";

869.25. Pasažieru vilciena KONTROLIERIS (revidents) – profesijas kods "4323 25";

869.26. Transporta PĀRRAUGS – profesijas kods "4323 26";

869.27. Videonovērošanas OPERATORS – profesijas kods "4323 27";

869.28. Kravas pārkraušanas darbu ORGANIZATORS ostā – profesijas kods "4323 28";

869.29. TĀLMANIS – profesijas kods "4323 29";

869.30. Kuģu AĢENTS – profesijas kods "4323 30";

869.31. BRIGADIERIS (ostās) – profesijas kods "4323 31";

869.32. Ostas UZRAUGS – profesijas kods "4323 32";

869.33. Trases DISPEČERS – profesijas kods "4323 33";

869.34. Līnijas dzelzceļa stacijas DEŽURANTS – profesijas kods "4323  34".

4.7. Mazās grupas
"441 Citi kalpotāji"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

870. Šie darbinieki reģistrē, komplektē, izsniedz un saņem grāmatas no lasītājiem, klasificē un aizpilda kartotēkas, šķiro un iznēsā pastu, šifrē un koriģē tekstus, aizpilda dokumentus, veic citus pienākumus.

871. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "441 Citi kalpotāji" atbilstošās atsevišķajās grupās:

871.1. zina: profesionālā darba metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūvi, darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

871.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

871.3. atbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

871.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

872. Mazās grupas "441 Citi kalpotāji" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

872.1. atsevišķā grupa "4411 Bibliotēku darbinieki";

872.2. atsevišķā grupa "4412 Pasta piegādes un šķirošanas darbinieki";

872.3. atsevišķā grupa "4413 Informācijas kodētāji, korektori un tiem radniecīgu profesiju darbinieki";

872.4. atsevišķā grupa "4414 Rakstveži un tiem radniecīgu profesiju darbinieki";

872.5. atsevišķā grupa "4415 Arhivēšanas un kopēšanas darbu darbinieki";

872.6. atsevišķā grupa "4416 Personāla uzskaites darbinieki";

872.7. atsevišķā grupa "4419 Citur neklasificēti kalpotāji".

4.7.1. Atsevišķās grupas
"4411 Bibliotēku darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

873. Šie darbinieki veic bibliotēkas dienesta darbus, kā arī aizpilda un klasificē lietvedības kartotēku reģistrācijas dokumentus.

874. Atsevišķajā grupā "4411 Bibliotēku darbinieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– uzglabāt, komplektēt vai reģistrēt grāmatas un dokumentus; reģistrēt bibliotēkas apmeklētājus, izsniegt un saņemt grāmatas; gatavot dokumentu vai izziņu kopijas; sastādīt, sistematizēt un ierakstīt izziņas, pamatojoties uz arhīva dokumentiem; uzskaitīt dokumentus.

875. Atsevišķās grupas "4411 Bibliotēku darbinieki" profesijas:

875.1. REĢISTRĒTĀJS – profesijas kods "4411 01";

875.2. Bibliotēku LIETVEDIS – profesijas kods "4411 02";

875.3. Kopēšanas mašīnu OPERATORS – profesijas kods "4411 03".

4.7.2. Atsevišķās grupas
"4412 Pasta piegādes un šķirošanas darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

876. Šie darbinieki veic pasta sūtījumu pieņemšanu un apstrādi, šķiro, reģistrē pasta korespondenci un piegādā to adresātiem no pasta nodaļām, kā arī paša uzņēmuma ietvaros.

877. Atsevišķajā grupā "4412 Pasta piegādes un šķirošanas darbinieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– saņemt, šķirot, reģistrēt un sagatavot piegādei korespondenci, bandroles, iespiedizdevumus; noteiktā laikā piegādāt adresātiem visu veidu pasta sūtījumus; koordinēt iestāžu un organizāciju pasta piegādes laika grafiku; sniegt pasta norēķinu sistēmas (PNS) un citus pakalpojumus klientiem; pieņemt sūdzības un priekšlikumus no klientiem; sagatavot darba dienas/maiņas un mēneša atskaites; veikt skaidras naudas, pasta sūtījumu un mantisko vērtību apgrozījuma uzskaiti.

878. Atsevišķās grupas "4412 Pasta piegādes un šķirošanas darbinieki" profesijas:

878.1. Pasta NOSŪTĪTĀJS – profesijas kods "4412 01";

878.2. Pasta KURJERS – profesijas kods "4412 02";

878.3. PASTNIEKS – profesijas kods "4412 03";

878.4. Tiesas ZIŅNESIS – profesijas kods "4412 04";

878.5. Pasta ŠĶIROTĀJS – profesijas kods "4412 05";

878.6. Pasta DARBINIEKS – profesijas kods "4412 06".

4.7.3. Atsevišķās grupas
"4413 Informācijas kodētāji, korektori un tiem radniecīgu profesiju darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

879. Šie darbinieki kodē informāciju, pārbauda un labo kļūdas, kā arī veic citus kancelejas darbus.

880. Atsevišķajā grupā "4413 Informācijas kodētāji, korektori un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– kodēt, klasificēt informāciju turpmākai apstrādei; salīdzināt iespiešanai paredzēto tekstu ar oriģinālo tekstu, labot kļūdas; šķirot un apzīmēt ar atšķirības zīmēm veidlapas; uzrakstīt adreses uz reklāmas un cirkulārām vēstulēm.

881. Atsevišķās grupas "4413 Informācijas kodētāji, korektori un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesijas:

881.1. Informācijas KODĒTĀJS – profesijas kods "4413 01";

881.2. Informācijas KOREKTORS – profesijas kods "4413 02";

881.3. Dokumentu ZĪMOGOTĀJS – profesijas kods "4413 03";

881.4. Dokumentu ŠĶIROTĀJS – profesijas kods "4413 04".

4.7.4. Atsevišķās grupas
"4414 Rakstveži un tiem radniecīgu profesiju darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

882. Šie darbinieki raksta vēstules un aizpilda veidlapas par personām, kas nespēj rakstīt un lasīt, un sniedz nepieciešamo informāciju.

883. Atsevišķajā grupā "4414 Rakstveži un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" iekļautās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– lasīt un paskaidrot dokumentus lasītnepratējiem; rakstīt vēstules un aizpildīt veidlapas par personām, kas nespēj rakstīt un lasīt, un sniegt nepieciešamo informāciju.

884. Atsevišķās grupas "4414 Rakstveži un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesija ir "RAKSTVEDIS" – profesijas kods "4414 01".

4.7.5. Atsevišķās grupas
"4415 Arhivēšanas un kopēšanas darbu darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

885. Šie darbinieki arhivē korespondenci, kartes, rēķinus, kvītis un citu informāciju uzskaites alfabēta vai numerācijas kārtībā vai izmanto reģistrācijas sistēmu, sniedz pieprasītos dokumentus, fotokopijas un citus materiālus, veic pienākumus, kas saistīti ar procesiem un darbībām dokumentu tehniskai un intelektuālai saglabāšanai, tai skaitā ar preventīvo aizsardzību un pārnesi uz jaunu informācijas nesēju.

886. Atsevišķajā grupā "4415 Arhivēšanas un kopēšanas darbu darbinieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– šķirot vai klasificēt materiālus saskaņā ar noteiktiem kritērijiem vai hronoloģiskā, alfabētiskā vai skaitliskā secībā; uzglabāt materiālus speciālos skapjos, uzglabāšanas kastēs; atrast un izņemt nepieciešamos materiālus no datora datnēm pēc pieprasījuma; kopēt, digitalizēt dokumentus; sūtīt dokumentus pa faksu; izvietot dokumentus arhīvglabātavā un veikt dokumentu pārvietošanu, veikt dokumentu profilaktisko apstrādi (piemēram, atputekļošana, dezinfekcija), sakārtot dokumentus pastāvīgai glabāšanai atbilstoši informācijas nesējam, uzturēt optimālus dokumentu glabāšanas apstākļus, nodrošināt dokumentu preventīvo aizsardzību, veikt dokumentu izsniegšanu no arhīvglabātavas, sagatavot dokumentus izmantošanai, veikt dokumentu esības un fiziskā stāvokļa pārbaudes, sagatavot dokumentus konservācijai, restaurācijai, mikrofilmēšanai un digitalizācijai, veikt dokumentu uzskaiti arhīvglabātavā, veikt dokumentu glabāšanas apstākļu sistemātisku novērošanu un īstenot pasākumus to uzlabošanai, apzināt un atlasīt sevišķi vērtīgos un unikālos dokumentus; veikt transportlīdzekļu un mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas dokumentu apstrādi, t. sk. izdrukāt reģistrācijas dokumentus, sagatavot tehniskās apskates uzlīmes, sagatavot pārskatus par anulētajām, bojātajām un lietošanai nederīgajām reģistrācijas dokumentu veidlapām un numuru zīmēm, laminēt reģistrācijas dokumentus, izsniegt klientiem reģistrācijas dokumentus un numuru zīmes, vākt, uzskaitīt un uzglabāt nodotās iznīcināšanai paredzētās numuru zīmes; plānot un koordinēt kopēšanas aparatūras tehnisko apkopi, remontu un rezerves daļu iegādi; patstāvīgi novērst vienkāršus kopēšanas tehnikas bojājumus.

887. Atsevišķās grupas "4415 Arhivēšanas un kopēšanas darbu darbinieki" profesijas:

887.1. ARHIVĀRS – profesijas kods "4415 01";

887.2. KOPĒTĀJS – profesijas kods "4415 02";

887.3. Jaunākais fondu GLABĀTĀJS (arhīvos) – profesijas kods "4415 03";

887.4. Dokumentu DIGITALIZĒTĀJS – profesijas kods "4415 04";

887.5. Transportlīdzekļu REĢISTRATORA PALĪGS – profesijas kods "4415 05";

887.6. Dokumentu pavairošanas tehnikas OPERATORS – profesijas kods "4415 06".

4.7.6. Atsevišķās grupas
"4416 Personāla uzskaites darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

888. Šie darbinieki uztur un atjauno personāla dokumentus, informāciju par pārcelšanu un paaugstināšanu, darbinieku atvaļinājumu, uzkrāto darba samaksu, apmācību un citu informāciju.

889. Atsevišķajā grupā "4416 Personāla uzskaites darbinieki" iekļautās profesijas profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– atjaunot informāciju par darbinieku nodarbinātības vēsturi, algu, kvalifikāciju un apmācību, atvaļinājumu; uzskaitīt darbiniekus; izsūtīt darba pieteikumus; apstrādāt darba pieteikumus un sniegt atbildi par konkursa rezultātiem; uzturēt un atjaunot reģistrācijas sistēmas; sagatavot ziņojumus un dokumentus par personāla darbību; informēt potenciālos darbiniekus par darba iespējām uzņēmumā; sagatavot un uzturēt personāla uzskaites dokumentāciju.

890. Atsevišķās grupas "4416 Personāla uzskaites darbinieki" profesija ir "Personāla uzskaites DARBINIEKS" – profesijas kods "4416 01".

4.7.7. Atsevišķās grupas
"4419 Citur neklasificēti kalpotāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

891. Šie darbinieki attiecas uz kancelejas darbiniekiem, kas citur nav klasificēti.

892. Atsevišķajā grupā "4419 Citur neklasificēti kalpotāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– uzskaitīt uzņēmumā strādājošos, reģistrēt no darba atbrīvotos strādājošos; rakstīt organizācijai nepieciešamo adrešu un tālruņa numuru sarakstus un reģistrēt izmaiņas tajos; rakstīt un nosūtīt vēstules, aizpildīt dokumentu veidlapas; tulkot tekstu.

893. Atsevišķās grupas "4419 Citur neklasificēti kalpotāji" profesijas:

893.1. TABEĻVEDIS – profesijas kods "4419 01";

893.2. UZSKAITVEDIS – profesijas kods "4419 02".

5. Piektās pamatgrupas
"5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

894. Šie pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki sniedz pakalpojumus ceļojumos un mājsaimniecībā, aprūpē bērnus, slimniekus, invalīdus un vecos cilvēkus, strādā sabiedriskajā ēdināšanā, dzēš ugunsgrēkus, sargā sabiedrisko kārtību, mantu un cilvēkus, pārdod un demonstrē preces, strādā par modeļiem. Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki strādā vadītāju vai vecāko speciālistu vadībā, atsevišķos gadījumos viņi var būt vadītāji.

895. Pamatgrupas "5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki" profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sniegt individuālos pakalpojumus ceļojumos; organizēt mājsaimniecību; sagatavot un pasniegt ēdienus un dzērienus; apkalpot frizētavās un skaistumkopšanas salonos; kopt bērnus, slimniekus, invalīdus un vecos cilvēkus; organizēt bēres, iezārkot, balzamēt; sargāt cilvēkus, mantu un sabiedrisko kārtību; pārdot preces vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzņēmumos, kioskos, tirgus laukumos; demonstrēt preces pircējiem; pozēt fotogrāfiem, skulptoriem un gleznotājiem; demonstrēt tērpus; vadīt citus darbiniekus.

896. Pamatgrupas "5 Pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki" profesijas klasificētas šādās apakšgrupās:

896.1. apakšgrupa "51 Individuālo pakalpojumu jomas darbinieki";

896.2. apakšgrupa "52 Tirdzniecības darbinieki";

896.3. apakšgrupa "53 Individuālās aprūpes darbinieki";

896.4. apakšgrupa "54 Apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki".

897. Apakšgrupas "51 Individuālo pakalpojumu jomas darbinieki" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

897.1. mazā grupa "511 Ceļojumu pavadoņi, konduktori un gidi";

897.2. mazā grupa "512 Pavāri";

897.3. mazā grupa "513 Viesmīļi un bārmeņi";

897.4. mazā grupa "514 Frizieri, skaistumkopšanas darbinieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki";

897.5. mazā grupa "515 Namu pārziņi un saimniecības vadītāji";

897.6. mazā grupa "516 Citi individuālo pakalpojumu jomas darbinieki".

898. Apakšgrupas "52 Tirdzniecības darbinieki" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

898.1. mazā grupa "521 Ielu un tirgus pārdevēji";

898.2. mazā grupa "522 Veikalu pārdevēji";

898.3. mazā grupa "523 Kasieri un biļešu pārdevēji";

898.4. mazā grupa "524 Citi tirdzniecības darbinieki".

899. Apakšgrupas "53 Individuālās aprūpes darbinieki" profesijas klasificētas šādās mazajās grupās:

899.1. mazā grupa "531 Bērnu pieskatītāji un skolotāju palīgi";

899.2. mazā grupa "532 Individuālās aprūpes darbinieki".

900. Apakšgrupas "54 Apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki" profesijas klasificētas mazajā grupā "541 Apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki".

5.1. Mazās grupas
"511 Ceļojumu pavadoņi, konduktori un gidi"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

901. Šie darbinieki sniedz dažādus individuālus pakalpojumus ceļojumos ar gaisa kuģi, vilcienu, kuģi, autobusu un citiem transportlīdzekļiem, pavada tūristu grupas vai atsevišķus tūristus tūrisma ceļojumos, ievērojamo vietu apskatē un ekskursijās.

902. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "511 Ceļojumu pavadoņi, konduktori un gidi" atbilstošās atsevišķajās grupās:

902.1. zina: profesionālās darbības metodes un paņēmienus; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

902.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

902.3. atbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

902.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

903. Mazās grupas "511 Ceļojumu pavadoņi, konduktori un gidi" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

903.1. atsevišķā grupa "5111 Ceļojumu pavadoņi un stjuarti";

903.2. atsevišķā grupa "5112 Transporta konduktori";

903.3. atsevišķā grupa "5113 Ceļojumu gidi".

5.1.1. Atsevišķās grupas
"5111 Ceļojumu pavadoņi un stjuarti"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

904. Šie darbinieki sniedz individuālos pakalpojumus ceļojumos, lai nodrošinātu ceļotāju komfortu un drošību, apkalpo tūristus transportlīdzekļos, nodrošina tajos kārtību.

905. Atsevišķajā grupā "5111 Ceļojumu pavadoņi un stjuarti" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sniegt pakalpojumus gaisa kuģos un citos transportlīdzekļos; skaidrot uzvedības noteikumus tajos; piedāvāt ceļotājiem avīzes, žurnālus u.tml.; sniegt nepieciešamo un interesējošo informāciju; pasniegt iepriekš sagatavotus ēdienus un dzērienus salonā, kajītēs, kupejās un citur; pārdot dažādas preces; ja nepieciešams, sniegt pirmo medicīnisko palīdzību ceļotājiem; apkalpot ceļotājus lidostās, stacijās un citur; apkalpot ceļotājus vilcienos, nodrošinot viņu drošību, komfortu; sniegt nepieciešamo informāciju vilcienos; sniegt pakalpojumus guļamvagonos; apkalpot ceļotājus uz kuģiem, nodrošinot komfortu un drošību.

906. Atsevišķās grupas "5111 Ceļojumu pavadoņi un stjuarti" profesijas:

906.1. Lidostas pasažieru apkalpošanas AĢENTS – profesijas kods "5111 01";

906.2. Ielidošanas servisa aģents – profesijas kods "5111 02";

906.3. Vilciena PAVADONIS – profesijas kods "5111 03";

906.4. Kuģa vecākais STJUARTS – profesijas kods "5111 04";

906.5. Kuģa STJUARTS – profesijas kods "5111 05";

906.6. Gaisa kuģa STJUARTS – profesijas kods "5111 06";

906.7. Vagonu PAVADONIS – profesijas kods "5111 07";

906.8. Dienesta vagona PAVADONIS – profesijas kods "5111 08".

5.1.2. Atsevišķās grupas
"5112 Transporta konduktori"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

907. Šie darbinieki pārdod un pārbauda biļetes, kā arī nodrošina ceļotāju komfortu un drošību vilcienos, autobusos un citos transportlīdzekļos.

908. Atsevišķajā grupā "5112 Transporta konduktori" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pārdot biļetes vai pārbaudīt agrāk nopirktās biļetes; informēt ceļotājus par pieturām un pārsēšanos; veikt nepieciešamos pasākumus nelaimes gadījumā.

909. Atsevišķās grupas "5112 Transporta konduktori" profesijas:

909.1. Autobusa KONDUKTORS – profesijas kods "5112 01";

909.2. Pārceltuves KONDUKTORS – profesijas kods "5112 02";

909.3. Tramvaja KONDUKTORS – profesijas kods "5112 03";

909.4. Trošu vagona KONDUKTORS – profesijas kods "5112 04";

909.5. Pasažieru vilciena KONDUKTORS (kontrolieris) – profesijas kods "5112 05".

5.1.3. Atsevišķās grupas
"5113 Ceļojumu gidi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

910. Šie darbinieki vada ekskursijas, pavada atsevišķas personas vai grupas, apskatot vietējas nozīmes ievērojamās vietas (piemēram, muzejus, arhitektūras pieminekļus, dabas mantojumu), un sniedz interesējošo informāciju.

911. Atsevišķajā grupā "5113 Ceļojumu gidi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sagatavot ekskursiju tekstus; vadīt ekskursijas, nodrošināt ārzemju tūristu sakaru iespējas; pavadīt tūristus, nodrošinot viņu komfortu un drošību, kā arī apskatot vietējas nozīmes ievērojamās vietas; sniegt informāciju par tūrisma objektiem, atbildēt uz tūristu jautājumiem; organizēt izklaidēšanos; pavadīt tūristu grupas vai individuālos tūristus ceļojumu laikā; plānot un organizēt savus ceļojumam nepieciešamos darbus.

912. Atsevišķās grupas "5113 Ceļojumu gidi" profesijas:

912.1. Tūristu grupas VADĪTĀJS – profesijas kods "5113 01";

912.2. Ekskursiju GIDS – profesijas kods "5113 02";

912.3. Tūrisma GIDS – profesijas kods "5113 03";

912.4. Kultūras tūrisma GIDS – profesijas kods "5113 04".

5.2. Mazās grupas
"512 Pavāri"
un atsevišķās grupas
"5120 Pavāri"
kvalifikācijas pamatprasības, nodarbinātības apraksts un klasifikācija

913. Šie darbinieki plāno un organizē virtuves darbu, gatavo ēdienus un dzērienus viesnīcās, restorānos un citās iestādēs, komercsabiedrībās, ārstniecības iestādēs, ražojot sviestmaizes un citus ātri pagatavojamus vai uzreiz lietojamus produktus pārtikas rūpniecībā un pārtikas tirdzniecības uzņēmumu kulinārijas nodaļās, kā arī privātās mājās, kuģos, vilcienos un citur.

914. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazās grupas "512 Pavāri" atsevišķajā grupā:

914.1. zina: uzdotā darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus, profesionālās darbības metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, pārtikas produktu un citu preču cenas un glabāšanas termiņus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; higiēnas, darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

914.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

914.3. atbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

914.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

915. Mazās grupas "512 Pavāri" profesijas klasificētas atsevišķajā grupā "5120 Pavāri".

916. Atsevišķajā grupā "5120 Pavāri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– novērtēt pārtikas produktu kvalitāti un veikt to pirmapstrādi; gatavot un noformēt ēdienus, t.sk. ievērot ēdienu porciju lieluma, noformēšanas un pasniegšanas noteikumus; zināt ārzemju virtuves raksturīgākās īpatnības, dažādu diētu raksturojumu un šo diētu produktus; plānot un koordinēt virtuves darbu vai veikt šos uzdevumus citu speciālistu uzraudzībā.

917. Atsevišķās grupas "5120 Pavāri" profesijas:

917.1. Vecākais PAVĀRS – profesijas kods "5120 01";

917.2. PAVĀRS – profesijas kods "5120 02";

917.3. Kuģa PAVĀRS – profesijas kods "5120 03".

5.3. Mazās grupas
"513 Viesmīļi un bārmeņi"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

918. Šie darbinieki klāj galdus, pasniedz ēdienus un dzērienus restorānos, ēdnīcās un citās iestādēs, komercsabiedrībās, ārstniecības iestādēs, restorānvagonos, klubos, kā arī privātās mājās, kuģos, pasažieru vilcienos un citur.

919. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "513 Viesmīļi un bārmeņi" atbilstošās atsevišķajās grupās:

919.1. zina: uzdotā darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus, profesionālās darbības metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, pārtikas produktu un citu preču cenas un glabāšanas termiņus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; higiēnas, darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

919.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

919.3. atbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

919.4. izglītība: pamata, vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

920. Mazās grupas "513 Viesmīļi un bārmeņi" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

920.1. atsevišķā grupa "5131 Viesmīļi";

920.2. atsevišķā grupa "5132 Bārmeņi".

5.3.1. Atsevišķās grupas
"5131 Viesmīļi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

921. Šie darbinieki piedāvā un pasniedz ēdienus un dzērienus sabiedriskās ēdināšanas iestādēs vai klubos, ārstniecības iestādēs, uz kuģiem, vilcienos un citur.

922. Atsevišķajā grupā "5131 Viesmīļi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– apkalpot viesus, ievērojot to vēlmes un apkalpošanas procesus; klāt galdus ikdienā un raksturot galda klājumus svētku gadījumos; pasniegt ēdienus un dzērienus; konsultēt par pārtikas un dzērienu izvēli; kopt aprīkojumu; orientēties noliktavu saimniecībā; raksturot ražošanas uzskaiti; izsniegt rēķinus un pieņemt samaksu; nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus; nodrošināt ēdināšanas uzņēmumus, viesnīcas, vīna veikalus un citus uzņēmumus ar alkoholisko dzērienu sortimentu; organizēt alkoholisko dzērienu rotāciju, kalkulāciju, uzskaiti, pasūtīšanu un pārdošanu; izstrādāt un izveidot vīna un alkoholisko dzērienu kartes; strādāt tiešā kontaktā ar klientiem, organizējot un pasniedzot vīnu un citus alkoholiskos dzērienus atbilstoši to pasniegšanas standartiem; ieteikt vīnu un citus alkoholiskos dzērienus pie klientu izvēlētajiem ēdieniem.

923. Atsevišķās grupas "5131 Viesmīļi" profesijas:

923.1. VIESMĪLIS – profesijas kods "5131 01";

923.2. Bistro pakalpojumu DARBINIEKS – profesijas kods "5131 02";

923.3. Bufetes KALPOTĀJS – profesijas kods "5131 03";

923.4. VĪNZINIS – profesijas kods "5131 04".

5.3.2. Atsevišķās grupas
"5132 Bārmeņi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

924. Šie darbinieki sagatavo un pasniedz alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus sabiedriskās ēdināšanas iestādēs vai klubos, uz kuģiem, vilcienos un citur.

925. Atsevišķajā grupā "5132 Bārmeņi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sagatavot alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus un apkalpot klientus pie bāra letes; kopt bāra leti, tējkannas, kafijas automātus un citas dzērienu gatavošanas ierīces, izmantojot mazgāšanas līdzekļus; izsniegt rēķinu un pieņemt samaksu par pakalpojumu; pārdot uzkodas un citas pārtikas preces; pārzināt dažādu kafijas veidu pagatavošanas mākslu un pagatavot dažādu veidu kafiju; nodrošināt restorānos, kafejnīcās un citos ēdināšanas uzņēmumos augstvērtīga dzēriena (kafijas, tējas, ūdens, stipro alkoholisko dzērienu un vīna) uzglabāšanu, izvēli un pasniegšanu.

926. Atsevišķās grupas "5132 Bārmeņi" profesijas:

926.1. Vecākais BĀRMENIS – profesijas kods "5132 01";

926.2. BĀRMENIS – profesijas kods "5132 02";

926.3. Minibāru PĀRZINIS – profesijas kods "5132 03";

926.4. Kafijas dzērienu BĀRMENIS – profesijas kods "5132 04".

5.4. Mazās grupas
"514 Frizieri, skaistumkopšanas darbinieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

927. Šie darbinieki apkalpo klientus skaistumkopšanas salonos, frizētavās, pirtīs, veic kalpotāju pienākumus.

928. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "514 Frizieri, skaistumkopšanas darbinieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" atbilstošās atsevišķajās grupās:

928.1. zina: profesionālās darbības metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, dažādu pakalpojumu veidu izmaksu veidošanos; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

928.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas, tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

928.3. atbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

928.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

929. Mazās grupas "514 Frizieri, skaistumkopšanas darbinieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

929.1. atsevišķā grupa "5141 Frizieri";

929.2. atsevišķā grupa "5142 Skaistumkopšanas un tai radniecīgu profesiju darbinieki".

5.4.1. Atsevišķās grupas
"5141 Frizieri"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

930. Šie darbinieki griež un ieveido matus vai suņa spalvas, skuj bārdas un veic citus līdzīgus darbus.

931. Atsevišķajā grupā "5141 Frizieri" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– griezt, mazgāt, krāsot un ieveidot matus; skūt bārdu; pēc klienta pieprasījuma piemērīt parūkas; tīrīt ādu, ieziest ar krēmu, losjonu un tamlīdzīgiem līdzekļiem; noteikt un veidot klienta individuālo krāsu paleti; modelēt un veidot frizūras; modelēt un veidot frizūras un frizūru modes kolekcijas; lietot jaunākās tehnoloģijas un izmantot daudzveidīgus instrumentus, profesionālo matu un dekoratīvo kosmētiku; ievērot sanitāri higiēniskos noteikumus; patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu; strādāt komandā; modelēt un veidot frizūras atbilstoši izstrādātajam individuālajam stilistiskajam tēlam, sadarbojoties ar klientu un pēc vajadzības piesaistot citus speciālistus; veidot individuālajam stilam un frizūrai piemērotu grimu; pārzināt modes un stila laikmetu tendences; veidot pozitīvas attiecības ar klientu; griezt, mazgāt, krāsot suņa spalvas un veidot frizūras suņiem; pārzināt suņu šķirnes; atbilstoši suņu izskata standartam gatavot suņus izstādēm.

932. Atsevišķās grupas "5141 Frizieri" profesijas:

932.1. FRIZIERIS – profesijas kods "5141 01";

932.2. Parūku MEISTARS – profesijas kods "5141 02";

932.3. Frizūru MODELĒTĀJS – profesijas kods "5141 03";

932.4. Dāmu FRIZIERIS – profesijas kods "5141 04";

932.5. Kungu FRIZIERIS – profesijas kods "5141 05";

932.6. Suņu FRIZIERIS – profesijas kods "5141 06";

932.7. FRIZIERIS-STILISTS – profesijas kods "5141 07".

5.4.2. Atsevišķās grupas
"5142 Skaistumkopšanas un tai radniecīgu profesiju darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

933. Šie darbinieki sniedz kosmētiskos pakalpojumus, grimē un veic citus līdzīgus darbus.

934. Atsevišķajā grupā "5142 Skaistumkopšanas un tai radniecīgu profesiju darbinieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– izdarīt sejas, galvas ādas un ķermeņa ādas kosmētisko aprūpi; noteikt sejas ādas īpašības un īpatnības, izvēlēties atbilstošus dekoratīvās kosmētikas līdzekļus, aprīkojumu, sagatavot seju un veidot dažādām sadzīves situācijām atbilstošus grimus (meikapus), saskaņojot tos ar tēlu (piemēram, dienas, vakara, svētku, konkursu, modes skatēm, izklaides programmām, fotogrāfijām), modes un skaistumkopšanas salonos un citās pakalpojumu jomās; grimēt klientus skaistumkopšanas salonos; grimēt aktierus un citus māksliniekus; strādāt pie konkrēta tēla (piemēram, sociālais, vēsturiskais, nacionālais) veidošanas, izvēloties atbilstošus līdzekļus, aprīkojumu; veidot savu darbu kolekciju; sadarbībā ar klientu radīt koptēlu, komplektēt apģērbu, veidot frizūru un grimu, apgleznot seju un ķermeni; pieskaņot vidi; izvēlēties koptēla veidošanai nepieciešamos līdzekļus, tehnoloģiju un materiālus; aprēķināt darba izmaksas; patstāvīgi plānot un organizēt darbu; orientēties modes tendencēs; izdarīt pedikīru un manikīru; sniegt palīdzību klientiem pirtīs; veikt specifiskām pirts masāžas tehnikām ("Stoun" masāža, šokolādes ietīšana, dzintara terapija, krāsu terapija, fitoterapija, Latvijas un citu tautu sejas un ķermeņa kopšanas tradīcijas) atbilstošas procedūras, veikt pirts procedūras, izmantojot vingrojumus un fizisko slodzi, galvaniku, jonofrēzi, press- un vakuumaparātus; izmantot dabiskas vielas (piemēram, augus, mālus, eļļas) atbilstoši klienta vajadzībām, apkalpot, veidot klienta individuālo vizuālo tēlu; zīmēt savu priekšlikumu skices; grimēt klienta ķermeni un seju; izpildīt vizāžas elementus; veidot auguma proporcijām atbilstošu tērpa skici un mulāžu; veidot tēlus reklāmas klipiem, modes kolekciju izrādēm; caurdurt ādu, dekoratīvi izdaiļojot ķermeni ar juvelierizstrādājumiem; veikt mikropigmentācijas procedūru (ievadot krāsu zem ādas un izmantojot speciālu aparatūru un krāsas); izvēlēties piemērotākās tehnikas, adatu tipus, pigmentu krāsas atbilstoši klienta prasībām un vēlmēm; apkalpot klientu un sadarboties individuālā vizuālā tēla veidošanā un kopšanā; patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu; strādāt komandā; sniegt SPA pakalpojumus; izvērtēt klientus, plānot un īstenot procedūras, izmantojot kā palīglīdzekļus eļļas (augu, ēteriskās un citas dabīgās aktīvās vielas); konsultēt klientus; lietot atbilstošas darba tehnoloģijas ar eļļām un profesionālās aromterapeita darbības metodes; ievērot sanitāri higiēniskās normas un profesionālo ētiku; veicināt klientu labsajūtas un psiholoģiskā komforta uzturēšanu.

935. Atsevišķās grupas "5142 Skaistumkopšanas un tai radniecīgu profesiju darbinieki" profesijas:

935.1. STILISTS – profesijas kods "5142 01";

935.2. Vizuālā tēla STILISTS – profesijas kods "5142 02";

935.3. ĢĒRBĒJS – profesijas kods "5142 03";

935.4. GRIMĒTĀJS – profesijas kods "5142 04";

935.5. VIZĀŽISTS – profesijas kods "5142 05";

935.6. ESTĒTISTS – profesijas kods "5142 06";

935.7. Manikīra un pedikīra SPECIĀLISTS – profesijas kods "5142 07";

935.8. MANIKĪRS – profesijas kods "5142 08";

935.9. PEDIKĪRS – profesijas kods "5142 09";

935.10. Mikropigmentācijas SPECIĀLISTS – profesijas kods "5142 10";

935.11. TETOVĒTĀJS – profesijas kods "5142 11";

935.12. Dekoratīvās caurduršanas MEISTARS – profesijas kods "5142 12";

935.13. PIRTNIEKS – profesijas kods "5142 13";

935.14. Pirts MEISTARS – profesijas kods "5142 14";

935.15. Pirts MEISTARA PALĪGS – profesijas kods "5142 15";

935.16. Solārija DARBINIEKS – profesijas kods "5142 16";

935.17. SPA SPECIĀLISTS – profesijas kods "5142 17";

935.18. AromTERAPEITS – profesijas kods "5142 18".

5.5. Mazās grupas
"515 Namu pārziņi un saimniecības vadītāji"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

936. Šie darbinieki organizē un vada saimniecību, uzrauga tīrīšanas darbus birojos, viesnīcās un citās institūcijās, pārvalda tiem nodotās ēkas, būves un tām piegulošo teritoriju, veic mājsaimniecības darbus.

937. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "515 Namu pārziņi un saimniecības vadītāji" atbilstošās atsevišķajās grupās:

937.1. zina: uzdotā darba izpildes teorētiskos un praktiskos pamatus, profesionālās darbības metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, pārtikas produktu un citu preču cenas un glabāšanas termiņus; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

937.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

937.3. atbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

937.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

938. Mazās grupas "515 Namu pārziņi un saimniecības vadītāji" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

938.1. atsevišķā grupa "5151 Uzkopšanas un saimniecības daļas vadītāji birojos, viesnīcās un citās iestādēs";

938.2. atsevišķā grupa "5152 Saimniecības vadītāji mājsaimniecībās";

938.3. atsevišķā grupa "5153 Namu apsaimniekotāji".

5.5.1. Atsevišķās grupas
"5151 Uzkopšanas un saimniecības daļas vadītāji birojos, viesnīcās un citās iestādēs"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

939. Šie darbinieki organizē un vada saimniecību birojos, vēstniecībās, viesnīcās, viesu mājās, moteļos, ēdināšanas uzņēmumos, klubos, izglītības iestādēs un citur.

940. Atsevišķajā grupā "5151 Uzkopšanas un saimniecības daļas vadītāji birojos, viesnīcās un citās iestādēs" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– salīgt, mācīt un atbrīvot darbiniekus, kas veic kalpotāju pienākumus, organizēt un vadīt viņu darbu; iegādāties produktus un citus materiālus, kontrolēt to izlietošanu un uzglabāšanu; nodarboties ar viesu uzņemšanu; veikt vietu rezervēšanu, reģistrēt viesus, sniegt informāciju un papildpakalpojumus; veikt norēķinus; plānot, organizēt, vadīt lauku tūrismam izmantojamo māju viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus; sagatavot telpas, uzņemt viesus; gatavot un pasniegt vienkāršus ēdienus un dzērienus; apkalpot viesus; plānot un organizēt viesu apkalpošanu banketos; pieņemt pasūtījumus; organizēt pasūtījumu izpildi; sastādīt ēdienkarti, vīnu un dzērienu kartes; veikt kalkulāciju; pārzināt bāra un restorāna tehnoloģiskās iekārtas; strādāt ar dokumentiem; uz kuģiem vadīt ēdināšanas un apkalpošanas procesus; organizēt uzskaiti un pārskatu sniegšanu; plānot un organizēt darba uzdevumu izpildi; kontaktēties ar kuģa komandu; sadalīt darba uzdevumus un kontrolēt to izpildi; veikt ēdināšanas procesa paškontroli; plānot kapsētas darbu; kārtot un saglabāt kapsētas lietvedības dokumentāciju; uzskaitīt un saglabāt kapsētas materiālās vērtības; iekasēt maksu par kapsētā sniegtajiem pakalpojumiem; nospraust, uzmērīt un ierādīt kapa vietu, to precīzi uzskaitīt un reģistrēt; nodrošināt apbedīšanu, kapsētas apgādi ar atkritumu izvešanas konteineriem un ūdenssūkņiem; kontrolēt kapsētas teritorijas un tai piegulošo teritoriju kopšanu un tīrību; noformēt un izsniegt izziņas par apbedījumiem; pieņemt un reģistrēt iesniegumus; izskatīt sūdzības un sniegt atbildes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; piedalīties saimniecības struktūrvienības darba organizēšanā; uzturēt un pilnveidot saimniecības struktūrvienības kvalitātes vadības procesus; kontrolēt pakļauto darbinieku darba kvalitāti; organizēt administrācijas īpašuma saglabāšanu, racionālu izmantošanu un precīzu uzskaiti; piedalīties kancelejas un prezentācijas preču iegādes, uzskaites un izsniegšanas organizēšanā; pieņemt un reģistrēt no citām struktūrvienībām transporta pieteikumus un izsniegt automobiļu vadītājiem maršrutu norīkojumus; pierakstīt klientus pie SPA speciālistiem; koordinēt SPA centra klientu plūsmu; nodrošināt personāla apmācību; vadīt citus darbiniekus.

941. Atsevišķās grupas "5151 Uzkopšanas un saimniecības daļas vadītāji birojos, viesnīcās un citās iestādēs" profesijas:

941.1. ADMINISTRATORS – profesijas kods "5151 01";

941.2. Nometnes PRIEKŠNIEKS – profesijas kods "5151 02";

941.3. Saimniecības VADĪTĀJS – profesijas kods "5151 03";

941.4. Teātra/ galvenais ADMINISTRATORS – profesijas kods "5151 04";

941.5. Virtuves VADĪTĀJS – profesijas kods "5151 05";

941.6. Sporta zāles PĀRZINIS – profesijas kods "5151 06";

941.7. Atpūtas bāzes PĀRZINIS – profesijas kods "5151 07";

941.8. Tiesas administrators – profesijas kods "5151 08";

941.9. Veļas mazgātavas vadītājs – profesijas kods "5151 09";

941.10. Mājas PĀRVALDNIEKS – profesijas kods "5151 10";

941.11. Saimniecības pārzinis – profesijas kods "5151 11";

941.12. Dienesta viesnīcas vadītājs – profesijas kods "5151 12";

941.13. Viesu uzņemšanas dienesta SPECIĀLISTS – profesijas kods "5151 13";

941.14. Viesmīlības pakalpojumu SPECIĀLISTS – profesijas kods "5151 14";

941.15. Viesnīcu pakalpojumu SPECIĀLISTS – profesijas kods "5151 15";

941.16. Restorānu pakalpojumu SPECIĀLISTS – profesijas kods "5151 16";

941.17. Ēdināšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS – profesijas kods "5151 17";

941.18. Zāles ADMINISTRATORS – profesijas kods "5151 18";

941.19. Uzkopšanas darba VADĪTĀJS – profesijas kods "5151 19";

941.20. Kapsētas PĀRZINIS – profesijas kods "5151 20";

941.21. Kapsētas PĀRZIŅA PALĪGS – profesijas kods "5151 21";

941.22. SPA ADMINISTRATORS – profesijas kods "5151 22";

941.23. Viesnīcas stāva PĀRZINIS – profesijas kods "5151 23".

5.5.2. Atsevišķās grupas
"5152 Saimniecības vadītāji mājsaimniecībās"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

942. Šie darbinieki organizē un vada saimniecību privātās mājās vai līdzīgās saimniecībās.

943. Atsevišķajā grupā "5152 Saimniecības vadītāji mājsaimniecībās" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pārraudzīt un mācīt mājkalpotājus; organizēt un vadīt viņu darbu; iegādāties produktus un citas preces, kontrolēt to izlietošanu un uzglabāšanu; nodarboties ar viesu uzņemšanu; pārraudzīt tīrīšanas darbus; rūpēties par mājsaimniecības mājdzīvniekiem; atbildēt uz telefona zvaniem; organizēt ēdienreizes.

944. Atsevišķās grupas "5152 Saimniecības vadītāji mājsaimniecībās" profesijas:

944.1. EKONOMS – profesijas kods "5152 01";

944.2. MĀJSAIMNIECE – profesijas kods "5152 02".

5.5.3. Atsevišķās grupas
"5153 Namu apsaimniekotāji"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

945. Šie darbinieki pārvalda un apsaimnieko tiem nodotos namus, būves un tiem funkcionāli nepieciešamos zemesgabalus, rūpējas par dzīvojamo ēku, viesnīcu, iestāžu, baznīcu, citu ēku, mākslīgo būvju un to teritoriju saglabāšanu un uzturēšanu kārtībā.

946. Atsevišķajā grupā "5153 Namu apsaimniekotāji" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– nodrošināt un veikt namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, nodrošināt namu un tiem funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu uzturēšanu tehniskā kārtībā, sanitāro apkopi un labiekārtošanu; veikt namu ārējo fasāžu apkopi; nodrošināt koplietošanas telpu uzkopšanu; sistemātiski pārbaudīt nama vispārējo stāvokli un ugunsdrošību; plānot un uzraudzīt namu remonta, rekonstrukcijas un renovācijas darbu veikšanu, pārzināt un uzraudzīt remontdarbu norisi, kontrolēt izpildīto darbu apjomus, kvalitāti un termiņus; uzraudzīt dzīvojamo māju un citu ēku inženiertehnisko sistēmu darbību; sagatavot materiālus tiesvedības vajadzībām, veikt nepieciešamos pasākumus pret likumpārkāpumiem, kas vērsti pret pārvaldāmo un apsaimniekojamo īpašumu; slēgt līgumus, kas saistīti ar namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tai skaitā ar pakalpojumu piegādātājiem, kontrolēt noslēgto līgumu saistību izpildi; veikt darbības, kas saistītas ar namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksājumu aprēķināšanu un iekasēšanu; nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un citu noteikumu ievērošanu; nodrošināt iedzīvotāju iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanu un atbilžu sagatavošanu uz tiem; nodrošināt informācijas pakalpojumu sniegšanu īpašniekiem un pārvaldniekam; piedalīties ēku interjeru uzpošanā un sīkajā remontā; rūpēties par apkures un ūdensapgādes sistēmas uzturēšanu kārtībā; uzturēt kontaktus ar īrniekiem, lai saglabātu ēkas un citu īpašumu; organizēt uz tiltiem, satiksmes pārvadiem un gājēju tuneļos (mākslīgās būves) atkritumu urnu iegādi un to uzstādīšanu, grafiti zīmējumu notīrīšanu no sienām, melnzemes slāņa atjaunošanu, gājēju tuneļu informatīvo norāžu atjaunošanu, ielu slaucīšanas un sniega un lapu tīrīšanas darbus, sniega izvešanu, atkritumu savākšanu un izvešanu, sienu un grīdu mazgāšanu, lietusūdens noteces un savākšanas sistēmu tīrīšanu un skalošanu, zāles pļaušanas darbus; vadīt citus darbiniekus.

947. Atsevišķās grupas "5153 Namu apsaimniekotāji" profesijas:

947.1. Namu PĀRZINIS – profesijas kods "5153 01";

947.2. Ēku un apsaimniekojamās teritorijas PĀRZINIS – profesijas kods "5153 02";

947.3. Namu APSAIMNIEKOTĀJS – profesijas kods "5153 03";

947.4. Uzkopšanas darbu MEISTARS – profesijas kods "5153 04";

947.5. Ēkas inženiertehnisko sistēmu UZRAUGS – profesijas kods "5153 05".

5.6. Mazās grupas
"516 Citu individuālo pakalpojumu jomas darbinieki"
kvalifikācijas pamatprasības un klasifikācija

948. Šie darbinieki apkalpo klientus, kavē laiku, veic kalpotāju pienākumus, sniedz apbedīšanas pakalpojumus.

949. Kvalifikācijas pamatprasības profesijām, kas klasificētas mazajai grupai "516 Citu individuālo pakalpojumu jomas darbinieki" atbilstošās atsevišķajās grupās:

949.1. zina: profesionālās darbības metodes un paņēmienus; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principus, lietošanas noteikumus; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, dažādu pakalpojumu veidu izmaksu veidošanos; nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos normatīvos aktus un standartus; darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas; profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

949.2. prot: lietot praksē teorētiskās zināšanas, tās nepārtraukti papildināt; pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas; izmantot informācijas tehnoloģijas;

949.3. atbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par paša pieņemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu;

949.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

950. Mazās grupas "516 Citu individuālo pakalpojumu jomas darbinieki" profesijas klasificētas šādās atsevišķajās grupās:

950.1. atsevišķā grupa "5161 Astrologi, zīlnieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki";

950.2. atsevišķā grupa "5162 Pavadoņi un sulaiņi";

950.3. atsevišķā grupa "5163 Apbedīšanas pakalpojumu darbinieki";

950.4. atsevišķā grupa "5164 Mājdzīvnieku kopēji un dzīvnieku aprūpes darbinieki";

950.5. atsevišķā grupa "5165 Braukšanas apmācības instruktori";

950.6. atsevišķā grupa "5169 Citur neklasificēti individuālo pakalpojumu jomas darbinieki".

5.6.1. Atsevišķās grupas
"5161 Astrologi, zīlnieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

951. Šie darbinieki sastāda klientiem horoskopus, kuros ar astroloģiskām un tamlīdzīgām metodēm skaidro viņu pagātnes notikumus un pareģo nākotni, skaidro pagātnes notikumus un pareģo nākotni pēc klienta plaukstu līnijām, spēļu kārtīm un ar citām metodēm, dziedē fizisko un psihisko nespēku ar garīgu ietekmi, iedvesmu, biostrāvu un biolauku palīdzību.

952. Atsevišķajā grupā "5161 Astrologi, zīlnieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– sastādīt klientiem horoskopus, sniedzot informāciju par viņu pagātni un nākotni; noteikt piemērotāko laiku dažādu veidu darbībai; pētīt zvaigznāju un zvaigžņu ietekmi uz klienta dzīvi; dot padomus par attiecīgu aizsardzības līdzekļu lietošanu; atšifrēt klienta plaukstu līniju nozīmi; interpretēt klienta izvilkto kāršu nozīmi, tējas vai kafijas biezumu izvietojumu tasītē u.tml. un, pamatojoties uz šo interpretāciju, paredzēt nākotnes notikumus; brīdināt klientu par draudošām briesmām un dot padomus par vēlamo rīcību; dziedēt psihisko un fizisko nespēku ar iedvesmu, garīgu ietekmi, lūgšanām, biostrāvām, biolauku; konsultēt iedzīvotājus un atsevišķas personas par pareizas uzvedības veidiem, stiprinot pārliecību par sekmīgu izārstēšanos; apmācīt uztvert pasaules uzbūves kopainu vienā veselumā; koriģēt un harmonizēt cilvēka enerģijas lauka struktūru.

953. Atsevišķās grupas "5161 Astrologi, zīlnieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki" profesijas:

953.1. ASTROLOGS – profesijas kods "5161 01";

953.2. HIROMANTS – profesijas kods "5161 02";

953.3. OKULTISTS – profesijas kods "5161 03";

953.4. ZĪLNIEKS – profesijas kods "5161 04";

953.5. EKSTRASENSS – profesijas kods "5161 05";

953.6. BIOENERĢĒTIĶIS – profesijas kods "5161 06".

5.6.2. Atsevišķās grupas
"5162 Pavadoņi un sulaiņi"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

954. Šīs atsevišķās grupas darbinieki strādā par laika kavētājiem, pavadoņiem, izpildot dažādus darba devēja uzdevumus, vai asistentiem, sociālajiem mentoriem un sniedz atbalstu personām ar I vai II grupas invaliditāti, personām ar grūtībām integrēties sabiedrībā un darba tirgū, t. sk. ilgstošajiem bezdarbniekiem, patvēruma meklētājiem, personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu, bērniem ar invaliditāti, kuriem konstatēts ļoti smagas vai smagas pakāpes funkcionēšanas ierobežojums, un citām personām ārpus mājokļa un mājoklī.

955. Atsevišķajā grupā "5162 Pavadoņi un sulaiņi" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– pavadīt darba devēju dažādās dzīves situācijās, lasīt priekšā, sarunāties un piedalīties ar viņu dažādos pasākumos, piemēram, sporta sacensībās; palīdzēt uzņemt viesus darba devēja mājās; kārtot darba devēja apģērbu un citas personiskās lietas; palīdzēt personai nokļūt vietā, kur tā mācās, strādā vai saņem pakalpojumus; palīdzēt personai pārvietoties un veikt pašaprūpi izglītības iestādē, algota darba vietā; sniegt personai atbalstu saskarsmē ar citām fiziskajām un juridiskajām personām; palīdzēt personai ar redzes invaliditāti piedalīties profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības programmas apgūšanā; palīdzēt identificēt un izvērtēt vajadzības, apzināt, piesaistīt un ieteikt nepieciešamos resursus, respektējot šo personu pašnoteikšanos; uzlabot un veicināt tiešās saziņas prasmes ar dzirdīgajiem un nedzirdīgajiem cilvēkiem, kompensējot iztrūkstošo maņu – dzirdi; būt vārdiskās informācijas starpniekam un precīzam interpretētājam; sniegt atbalstu personai ar garīga rakstura traucējumiem, kura saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus, tās pārejas posmā no institūcijas uz dzīvi sabiedrībā, veidojot izpratni par dzīvi sabiedrībā, palīdzot reālā sabiedrības vidē apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, rosinot attīstīt un radīt jaunas iemaņas; sniegt atbalstu personām ar grūtībām integrēties sabiedrībā un darba tirgū, t. sk. ilgstošajiem bezdarbniekiem, patvēruma meklētājiem, personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu to integrācijas pārejas posmā un citām personām, veidojot izpratni par dzīvi sabiedrībā, palīdzot reālā sabiedrības vidē apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, rosinot attīstīt un radīt jaunas iemaņas; sniegt atbalstu ikdienas situāciju risināšanā, kā resursus izmantojot savas zināšanas, vidē pieejamos resursus; veikt situācijas apzināšanu un sniegt iespējamo risinājumu, sadarbojoties ar pašu klientu vai klienta ģimeni.

956. Atsevišķās grupas "5162 Pavadoņi un sulaiņi" profesijas:

956.1. PAVADONIS – profesijas kods "5162 01";

956.2. ASISTENTS personām ar invaliditāti – profesijas kods "5162 02";

956.3. ASISTENTS personām ar dzirdes traucējumiem – profesijas kods "5162 03";

956.4. Sociālais MENTORS – profesijas kods "5162  04".

5.6.3. Atsevišķās grupas
"5163 Apbedīšanas pakalpojumu darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

957. Šie darbinieki sniedz dažādus apbedīšanas pakalpojumus.

958. Atsevišķajā grupā "5163 Apbedīšanas pakalpojumu darbinieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– kremēt, balzamēt, iezārkot; apglabāt, kremēt cilvēku līķus (mirušā saglabāšana, sagatavošana apglabāšanai vai kremācijai, apbedīšanas un kremēšanas pakalpojumu nodrošināšana); noformēt sēru ceremonijas telpu, iznomāt to; transportēt mirušo (cilvēku mirstīgo atlieku transportēšana Latvijas teritorijā, cilvēku mirstīgo atlieku transportēšana ārpus Latvijas teritorijas un šīs procedūras veikšanai nepieciešamo dokumentu noformēšana); tirgot apbedīšanas piederumus; ražot zārkus (koka un tapsētos), ražot apbedīšanas piederumus – šūtos izstrādājumus un citur nekvalificētos apbedīšanas piederumus; vadīt sēru ceremonijas; teikt sēru runas un izpildīt sēru ceremonijas mūziku.

959. Atsevišķās grupas "5163 Apbedīšanas pakalpojumu darbinieki" profesijas:

959.1. BALZAMĒTĀJS – profesijas kods "5163 01";

959.2. IEZĀRKOTĀJS – profesijas kods "5163 02";

959.3. KAPRACIS – profesijas kods "5163 03";

959.4. Apbedīšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS – profesijas kods "5163 04";

959.5. Sēru ceremoniju MĀKSLINIEKS (vadītājs) – profesijas kods "5163 05".

5.6.4. Atsevišķās grupas
"5164 Mājdzīvnieku kopēji un dzīvnieku aprūpes darbinieki"
nodarbinātības apraksts un klasifikācija

960. Šie darbinieki veic mājdzīvnieku un citu dzīvnieku apmācību, aprūpi un kopšanu.

961. Atsevišķajā grupā "5164 Mājdzīvnieku kopēji un dzīvnieku aprūpes darbinieki" iekļauto profesiju attiecīgie profesionālās darbības pamatuzdevumi:

– veikt mājdzīvnieku un citu dzīvnieku kopšanas darbus; mā