Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.132

Rīgā 2010.gada 9.februārī (prot. Nr.7 33.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumiem "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" un "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošana" (turpmāk – pasākums).

2. (Svītrots ar MK 10.11.2015. noteikumiem Nr. 642)

3. Projektu iesniegumu (1.pielikums) pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo un atbalstu pieprasa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

4. Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību vai nodarbinātību lauku teritorijā un dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

5. Pasākuma īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Iedzīvotāju skaitu nosaka saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu Latvijas administratīvajās teritorijās atbilstoši jaunākajiem valsts statistiskajiem novērojumiem.

(Grozīts ar MK 08.03.2011. noteikumiem Nr.184)

5.1 Lauku atbalsta dienests pēc projektu iesniegumu saņemšanas:

5.1 1. uzsāk to vērtēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

5.1 2. savā tīmekļa vietnē publicē informāciju par pasākuma kārtai piešķirtā finansējuma atlikumu, atjaunojot informāciju ne retāk kā reizi nedēļā.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.203 redakcijā)

5.2 No dienas, kad iesniegto projektu īstenošanai pieteiktais publiskais finansējums sasniedz 80 procentu no konkrētajā pasākuma kārtā pieejamā finansējuma, Lauku atbalsta dienests turpina pieņemt projektu iesniegumus vēl vismaz 30 kalendāra dienas, tos apkopojot un sarindojot atbilstoši šo noteikumu 21.punktā minētajām prasībām. Šo nosacījumu piemēro, ja attiecīgā pasākuma kārta ilgst vairāk par 30 kalendāra dienām.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.203 redakcijā)

6. Atbalsta pretendents ir:

6.1. apakšpasākumā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai" – fiziska persona, kas dibina jaunu mikrouzņēmumu, kā arī individuālais komersants vai juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vairāk nekā 75 procenti privātā kapitāla daļu un kura atbilst mikrouzņēmuma definīcijai saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Regula Nr. 651/2014) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), I pielikumā noteikto klasifikāciju;

6.2. apakšpasākumā "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošana" – fiziska vai juridiska persona, kura ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus saskaņā ar Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulas (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), 35. pantu. Atbalsta pretendenta ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības ir ne mazāk kā 51 procents no kopējiem ieņēmumiem. Ja atbalsta pretendents ir juridiska persona, tās pamatkapitālā ir vairāk nekā 75 procenti privātā kapitāla daļu. Šajā apakšpasākumā atbalsta pretendenti var būt mikrouzņēmumi un mazie un vidējie saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajai definīcijai.

(MK 10.11.2015. noteikumu Nr. 642 redakcijā)

6.1 Par saistītajām personām uzskata personas, kas atbilst Regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punktā un normatīvajos aktos par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā noteiktajai saistīto uzņēmumu definīcijai.

(MK 10.11.2015. noteikumu Nr. 642 redakcijā)

7. Uz atbalstu pasākumā nevar pretendēt persona:

7.1. uz kuru attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu;

7.2. kas atbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja statusam. Šādam statusam atbilst:

7.2.1. tāds saimnieciskās darbības veicējs, kura zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas zaudējumi pārsniedz ceturtdaļu no pamatkapitāla;

7.2.2. saimnieciskās darbības veicējs, kam nav jāreģistrē pamatkapitāls, ja tam saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu gadu finanšu pārskatiem un projekta iesniegumā norādīto informāciju ir novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes – zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums un procentu likmju celšanās – un ja projekta iesniegumā ietvertā informācija nepierāda, ka saimnieciskās darbības veicējs spēj atgūties ar saviem resursiem vai ar līdzekļiem, ko tas iegūst no saviem īpašniekiem vai no tirgus avotiem;

7.3. ja tā ar tiesas lēmumu ir atzīta par maksātnespējīgu, atrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, tās saimnieciskā darbība ir izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tā atrodas likvidācijas procesā.

8. Šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minēto nosacījumu nepiemēro mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas reģistrēti mazāk nekā trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

9. Atbalstu piešķir šādām aktivitātēm:

9.1. jaunu mikrouzņēmumu radīšanai – šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajiem atbalsta pretendentiem – fiziskām personām, juridiskām personām vai individuāliem komersantiem, kas nav uzsākuši saimniecisko darbību līdz projekta iesnieguma iesniegšanai;

9.2. esošās saimnieciskās darbības attīstībai vai dažādošanai – juridiskām personām vai individuālajiem komersantiem, kam ir noslēgts pārskata gads un Valsts ieņēmumu dienestā iesniegta iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija vai gada pārskats. Esošās saimnieciskās darbības sistemātiskumu apliecina darījumu regularitāte – vismaz trīs darījumi par atlīdzību finanšu pārskata gadā.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.203 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.205)

9.1 Pasākuma ietvaros atbalsta pretendents var pretendēt uz kredītu fonda aizdevuma saņemšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.730 redakcijā)

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

10. Vienā projekta iesniegumā ietver vienu aktivitāti.

11. Šo noteikumu 6.punktā minētajiem atbalsta pretendentiem saskaņā ar saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (turpmāk – NACE 2.red.) kodiem ir šādas projekta īstenošanas nozares:

11.1. citu dzīvnieku audzēšana (NACE 2.red. A sadaļas 01.49 klase), izņemot tādu dzīvnieku audzēšanu, kuri minēti Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likumā, un mājdzīvnieku audzēšanu;

11.2. mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (NACE 2.red. A sadaļas 02.10 klase), izņemot meža koku audzētavu darbību;

11.2.1 mežsaimniecības palīgdarbības (NACE 2.red. A sadaļas 02.40 klase) – tikai mežistrādes pakalpojumu sniegšana;

11.3. pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (NACE 2.red. B sadaļas 08.nodaļa) un ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības (NACE 2.red. B sadaļas 09.nodaļa);

11.3.1 pārtikas produktu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 10.nodaļa) un dzērienu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 11.nodaļa), ja gala produkti nav minēti līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā;

11.4. (svītrots ar MK 08.03.2011. noteikumiem Nr.184);

11.5. tekstilizstrādājumu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 13.nodaļa), izņemot sintētisko šķiedru ražošanu;

11.6. apģērbu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 14.nodaļa);

11.7. ādas un ādas izstrādājumu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 15.nodaļa);

11.8. koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana (izņemot mēbeles), salmu un pīto izstrādājumu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 16.nodaļa);

11.9. papīra un papīra izstrādājumu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 17.nodaļa);

11.10. poligrāfija un ierakstu reproducēšana (NACE 2.red. C sadaļas 18.nodaļa);

11.11. ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 20.nodaļa), izņemot sprāgstvielu ražošanu (NACE 2.red. C sadaļas 20.51 klase) (izņēmums neattiecas uz sērkociņu ražošanu) un sintētisko šķiedru ražošanu (NACE 2.red. C sadaļas 20.6 grupa);

11.12. farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 21.nodaļa);

11.13. gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 22.nodaļa);

11.14. nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 23.nodaļa);

11.15. gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnu un iekārtu ražošanu (NACE 2.red. C sadaļas 25.nodaļa) un ieroču un munīcijas ražošanu (NACE 2.red. C sadaļas 25.4 grupa);

11.16. datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 26.nodaļa);

11.17. elektrisko iekārtu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 27.nodaļa);

11.18. citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 28.nodaļa);

11.19. automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 29.nodaļa);

11.20. citu transportlīdzekļu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 30.nodaļa), izņemot kuģu būvi;

11.21. mēbeļu ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 31.nodaļa);

11.22. cita veida ražošana (NACE 2.red. C sadaļas 32.nodaļa);

11.23. iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (NACE 2.red. C sadaļas 33.nodaļa);

11.24. (svītrots ar MK 08.03.2011. noteikumiem Nr.184);

11.25. ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (NACE 2.red. E sadaļas 36.nodaļa);

11.26. notekūdeņu savākšana un attīrīšana (NACE 2.red. E sadaļas 37.nodaļa);

11.27. ēku būvniecība (NACE 2.red. F sadaļas 41.nodaļa);

11.28. inženierbūvniecība (NACE 2.red. F sadaļas 42.nodaļa);

11.29. specializētie būvdarbi (NACE 2.red. F sadaļas 43.nodaļa);

11.30. automobiļu apkope un remonts (NACE 2.red. G sadaļas 45.20 klase);

11.31. motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope un remonts (NACE 2.red. G sadaļas 45.40 klase), izņemot jebkura veida vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību;

11.32. (svītrots ar MK 08.03.2011. noteikumiem Nr.184);

11.33. restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi, izņemot tūrisma mītnēs (NACE 2.red. I sadaļas 56.10 klase);

11.34. izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma un citu ēdināšanas pakalpojumu darbības (NACE 2.red. I sadaļas 56.2 grupa), kā arī suvenīru un amatnieku izstrādājumu mazumtirdzniecība (NACE 2.red. G sadaļas 47.78 klase);

11.35. izdevējdarbība (NACE 2.red. J sadaļas 58.nodaļa), izņemot ar to saistīto datubāzu un tīmekļa vietņu uzturēšanu;

11.36. skaņu ierakstu producēšana (NACE 2.red. J sadaļas 59.20 klase), izņemot ar to saistīto datubāzu un tīmekļa vietņu uzturēšanu;

11.37. arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi, kā arī tehniskā pārbaude un analīze (NACE 2.red. M sadaļas 71.nodaļa);

11.38. pētījumi un eksperimentālās izstrādes dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (NACE 2.red. M sadaļas 72.1 grupa);

11.39. specializētie projektēšanas darbi (NACE 2.red. M sadaļas 74.10 klase);

11.40. veterinārie pakalpojumi (NACE 2.red. M sadaļas 75.nodaļa);

11.41. drošības sistēmu pakalpojumi (NACE 2.red. N sadaļas 80.20 klase);

11.42. būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi (NACE 2.red. N sadaļas 81.nodaļa);

11.43. ārstu un zobārstu prakse (NACE 2.red. Q sadaļas 86.2 grupa);

11.43.1 pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (NACE 2.red. Q sadaļas 86.90 klase);

11.44. datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts (NACE 2.red. S sadaļas 95.nodaļa);

11.45. pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (NACE 2.red. S sadaļas 96.nodaļa), izņemot fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumus (NACE 2.red. S sadaļas 96.04 klase) un citur neklasificētus individuālos pakalpojumus (NACE 2.red. S sadaļas 96.09 klase).

(Grozīts ar MK 06.04.2010. noteikumiem Nr.344; MK 08.03.2011. noteikumiem Nr.184; MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.203; MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.205)

12. (Svītrots ar MK 08.03.2011. noteikumiem Nr.184)

13. Atbalsta pretendents atbilst šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:

13.1. projekta mērķis atbilst pasākuma mērķim, un, īstenojot projektu, pretendents sasniedz projekta mērķi;

13.2. ja paredzēts īstenot šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto aktivitāti, atbalsta pretendentam pieder ne mazāk kā 51 procents nodibinātā mikrouzņēmuma kapitāldaļu un tam ir izšķiroša ietekme uzņēmumā visu projekta uzraudzības laiku;

13.3. īstenojot projektu, atbalsta pretendents nodrošina vismaz vienu no šādām prasībām:

13.3.1. jaunu darba vietu radīšana;

13.3.2. esošo darba vietu saglabāšana;

13.3.3. saimnieciskās darbības attīstība un paplašināšana;

13.4. īstenojot šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minēto aktivitāti, nodrošina atbalsta pretendenta saimnieciskās darbības attīstību un paplašināšanu (norāda 1.pielikuma C.4.sadaļā);

13.5. projekta iesniegumā pierāda saimnieciskās darbības ekonomisko dzīvotspēju atbilstoši šo noteikumu 15. un 16.punktā minētajām prasībām;

13.6. (svītrots ar MK 08.03.2011. noteikumiem Nr.184).

(Grozīts ar MK 08.03.2011. noteikumiem Nr.184; MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.203)

14. (Svītrots ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.203)

15. Ja paredzēts īstenot šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto aktivitāti, saimnieciskās darbības ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir neto apgrozījums, kas trešajā gadā pēc projekta ieviešanas un turpmāk visu projekta uzraudzības laiku ir vismaz 20 procentu no projekta investīciju apmēra.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.203 redakcijā)

16. Ja paredzēts īstenot šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minēto aktivitāti:

16.1. un projekta attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz 49 801 euro, saimnieciskās darbības ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir neto apgrozījums, kas trešajā gadā pēc projekta ieviešanas un turpmāk visu projekta uzraudzības laiku ir vismaz 20 procentu no projekta investīciju apmēra;

16.1.1 un projekta attiecināmo izmaksu kopsumma ir no 49 801 līdz 100 000 euro:

16.1.1 1. ieņēmumi no saimnieciskās darbības gadā pēc projekta īstenošanas palielinās vismaz par trim procentiem vai izdevumi samazinās vismaz par trim procentiem salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu;

16.1.1 2. projekta iesniegumā norādītā naudas plūsma ir pozitīva laikposmā no pēdējā noslēgtā finanšu gada vai operatīvā finanšu pārskata līdz projekta iesnieguma iesniegšanai, projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas un apliecina spēju projektu īstenot un sasniegt mērķi;

16.2. un projekta attiecināmo izmaksu kopsumma pārsniedz 100 000 euro:

16.2.1. naudas plūsma ir pozitīva laikposmā no pēdējā noslēgtā finanšu gada vai operatīvā finanšu pārskata līdz projekta iesnieguma iesniegšanai, projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos projekta īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas, bet ne mazāk kā trīs gadus pēc kārtas;

16.2.2. atbalsta pretendents pierāda saimnieciskās darbības ekonomisko dzīvotspēju pēdējā noslēgtajā finanšu gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, un ekonomiskā dzīvotspēja atbilst diviem no šādiem rādītājiem:

16.2.2.1. pašu kapitāla attiecība pret aktīvu kopsummu ir lielāka par vai vienāda ar 0,20;

16.2.2.2. apgrozāmo līdzekļu attiecība pret īstermiņa kreditoriem ir lielāka par vai vienāda ar 1,00 (no īstermiņa kreditoriem izslēdz īstermiņa nākamo periodu ieņēmumu sastāvā iekļauto valsts un Eiropas Savienības finansiālo atbalstu);

16.2.2.3. tīrās peļņas un nolietojuma, kas reizināts ar 50 procentiem, summa ir lielāka par vai vienāda ar 0;

16.2.3. atbalsta pretendents pierāda saimnieciskās darbības ekonomisko dzīvotspēju gadā pēc projekta īstenošanas, un ekonomiskā dzīvotspēja atbilst šo noteikumu 16.2.2.2.apakšpunktā minētajam rādītājam un vismaz vienam no šo noteikumu 16.2.2.1. vai 16.2.2.3.apakšpunktā minētajiem rādītājiem.

(Grozīts ar MK 08.03.2011. noteikumiem Nr.184; MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.203; MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1264)

17. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu, glabāšanu un apriti šādus dokumentus:

17.1. ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā – projekta iesniegumu vienā eksemplārā (otru projekta iesnieguma eksemplāru iesniedz, ja vēlas saņemt atzīmi par projekta iesnieguma saņemšanu) un saimnieciskās darbības finanšu analīzi vismaz trim gadiem. Ja paredzēts īstenot šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto aktivitāti, saimnieciskās darbības finanšu analīzē ietver šo noteikumu 1.pielikuma E.1. un E.2.sadaļu, bet, ja paredzēts īstenot 9.2.apakšpunktā minēto aktivitāti, – 1.pielikuma E.1., E.2., E.3., E.4. un E.5.sadaļu, kā arī E.6.sadaļu, ja projekta attiecināmo izmaksu kopsumma pārsniedz 100 000 euro. Ja plānots īstenot projektu, kura attiecināmo izmaksu kopsumma visā plānošanas periodā vienai atbalsta pretendenta saistīto personu grupai nepārsniedz 49 801 euro, saimnieciskās darbības finanšu analīzē ietver šo noteikumu 1.pielikuma E.1. un E.5.sadaļu;

17.2. atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

17.3. deklarāciju par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību sīkās komercsabiedrības kategorijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai;

17.4. apliecinājumu par projekta īstenošanai pieejamiem finanšu resursiem. Ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts – izziņu par kredīta piešķiršanu (2.pielikums). Izziņu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu. Minēto izziņu neiesniedz par šo noteikumu 9.1 punktā minēto aizdevumu. Triju mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbalsta pretendents rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu par šo noteikumu 9.1 punktā minētā aizdevuma saņemšanu, iesniedzot informāciju personīgi vai nosūtot pa pastu. Ja atbalsta pretendents projekta īstenošanā plāno ieguldīt privātos vai kādus citus naudas līdzekļus, tas iesniedz dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību;

17.5. (svītrots ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.203);

17.6. (svītrots ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.203);

17.7. operatīvo finanšu pārskatu par 12 mēnešu laikposmu līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim, ja atbalsta pretendents ir reģistrēts ilgāk nekā trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas un ja tam saskaņā ar pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskatu zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla. Finanšu pārskats projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāks par diviem mēnešiem;

17.8. izziņu par deklarēto dzīvesvietu (kopiju);

17.9. zemesgrāmatu nodaļas izdotu nostiprinājuma uzrakstu (kopiju (uzrāda oriģinālu)) vai zemesgrāmatas apliecību par zemi vai ēku (būvi), kurā paredzēts īstenot projektu (kopiju (uzrāda oriģinālu)), vai ilgtermiņa zemes vai ēkas (būves) nomas līgumu, kurš reģistrēts zemesgrāmatā (kopiju (uzrāda oriģinālu)) un kura nomas termiņš nav mazāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja paredzēts īstenot šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto aktivitāti, ilgtermiņa zemes nomas līgums jāreģistrē zemesgrāmatā 60 darbdienu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta pieņemtā lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

17.10. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu. Ja nav jāpiemēro normatīvie akti par iepirkuma procedūrām, – aprakstu brīvā formā, kurā norāda, kā tika noteikta mazākā cena, un informāciju par aptaujātajiem uzņēmējiem. Aprakstam pievieno reklāmas bukletus un citu informāciju, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti. Pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai vai rekonstrukcijai, būvniecības un iepirkuma dokumentus par būvniecības, rekonstrukcijas, vienkāršotās rekonstrukcijas un vispārējām izmaksām, kas saistītas ar būvniecību, iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pretendējot uz finansējumu būvmateriālu iegādei, būvniecības un iepirkuma dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu;

17.11. par jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, vienkāršotās rekonstrukcijas projektiem papildus iesniedz:

17.11.1. plānošanas un arhitektūras uzdevumu (kopiju (uzrāda oriģinālu)), ja iesniegšanas dienā nav apstiprināta tehniskā projekta;

17.11.2. ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija, – apliecinājuma karti un ieceres dokumentāciju (minēto dokumentu kopijas (uzrāda oriģinālus)). Ieceres dokumentācija ir izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem;

17.11.3. akceptētu būvprojektu (tehniskā projekta stadijā) vai tā kopiju (uzrāda oriģinālu). Ja pretendents projekta ietvaros paredz iegādāties tikai būvmateriālus jaunai būvniecībai vai rekonstrukcijai, būvprojektu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu, bet pārējos gadījumos būvprojektu iesniedz ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija, iesniedz atbalsta pretendenta sastādītu tāmi;

17.11.4. būvatļauju (kopiju (uzrāda oriģinālu)), ko iesniedz ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

(MK 08.03.2011. noteikumu Nr.184 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.203; MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.205; MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1264)

17.1 Ja atbalsta pretendents neiesniedz šo noteikumu 17.8. un 17.9.apakšpunktā minētos dokumentus, Lauku atbalsta dienests tos saņem no iestādēm Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

(MK 20.03.2012. noteikumu Nr.203 redakcijā)

18. Šo noteikumu 17.punktā minēto dokumentu oriģinālus neuzrāda, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā.

19. Ja paredzēts īstenot šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto aktivitāti, atbalsta pretendents 60 darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu par jaundibinātā komersanta reģistrāciju, iesniedzot informāciju personīgi vai pa pastu, un iesniedz šo noteikumu 17.9.apakšpunktā minētos dokumentus par nomas līguma reģistrēšanu zemesgrāmatā, ja projektu paredzēts īstenot uz nomātas zemes vai nomātā ēkā (būvē), kas reģistrēta uz jaundibinātā komersanta vārda.

(MK 08.03.2011. noteikumu Nr.184 redakcijā)

20. (Svītrots ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.203)

21. Projektu iesniegumus sarindo atbilstoši projektu atlases kritērijiem (3.pielikums). Ja projektu atlasē punktu skaits ir vienāds, priekšroka ir atbalsta pretendentam, kurš projektā atbalstāmo saimniecisko darbību plāno veikt pašvaldībā ar mazāku teritorijas attīstības indeksu, kas noteikts atbilstoši normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanu.

(MK 08.03.2011. noteikumu Nr.184 redakcijā)

21.1 Šo noteikumu 9.punktā minēto aktivitāšu īstenošanu atbalsta pretendents uzsāk ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

(MK 08.03.2011. noteikumu Nr.184 redakcijā)

22. Ja atbalsta pretendents ir īstenojis šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto aktivitāti (nodibināts jauns mikrouzņēmums un sasniegti projektā izvirzītie mērķi), gadu pēc pēdējā maksājuma veikšanas dienas, iesniedzot attiecīgu projekta iesniegumu, iespējams pretendēt uz publiskā finansējuma saņemšanu par šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minēto aktivitāti.

23. Atbalsta pretendents šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minētās aktivitātes īstenošanai 2007.–2013.gadā (turpmāk – plānošanas periods) var pieteikties vienu reizi.

III. Publiskā finansējuma veids un apmērs

24. Atbalsta intensitāte ir:

24.1. 40 procentu no kopējās attiecināmo izmaksu summas šo noteikumu 9.punktā minētajās aktivitātēs, izņemot šo noteikumu 24.2.apakšpunktā minētos gadījumus;

24.2. 50 procentu no kopējās attiecināmo izmaksu summas šo noteikumu 11.2. un 11.2.1 apakšpunktā minētajās nozarēs mežaudžu kopšanai un atjaunošanai paredzēta jauna aprīkojuma un rokas motorinstrumentu, kā arī darba aizsardzības līdzekļu iegādei.

(MK 16.04.2013. noteikumu Nr.205 redakcijā)

24.1 Šo noteikumu 24.punktā minētā atbalsta intensitāte netiek pārsniegta, ja atbalsta pretendents ir saņēmis šo noteikumu 9.1 punktā minēto aizdevumu.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.730 redakcijā)

25. Visā plānošanas periodā vienai ar atbalsta pretendentu saistīto personu grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 100 000 euro.

(MK 16.04.2013. noteikumu Nr.205 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1264)

26. Plānošanas periodā vienam atbalsta pretendentam ir pieejama:

26.1. šo noteikumu 9.1. un 9.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei paredzētā attiecināmo izmaksu summa, ja atbalsta pretendents īstenojis šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto aktivitāti;

26.2. šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei paredzētā attiecināmo izmaksu summa, ja atbalsta pretendents nepretendē uz šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minēto aktivitāti.

27. Šo noteikumu ietvaros piešķirto finansējumu var apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu tām pašām attiecināmajām izmaksām, ievērojot, ka piešķirtais finansējums šo noteikumu ietvaros kopā ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros piešķirto finansējumu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā finansējuma intensitāti, neatkarīgi no tā, vai finansējums tiek sniegts no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem.

28. Atbalsta saņēmējs sedz vismaz 25 procentus no attiecināmajām izmaksām, izmantojot paša resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

29. Pasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

29.1. jaunu ražošanas pamatlīdzekļu (tehnika, iekārtas un aprīkojums, tai skaitā datorprogrammatūra) iegādes izmaksas, lai tieši nodrošinātu ražošanas procesu attiecīgajā projekta īstenošanas nozarē, kā arī vienreizējas izmaksas, kas saistītas ar tehnikas un iekārtu uzstādīšanu to darbības nodrošināšanai. Mobilās tehnikas iegāde atbalstāma tikai tad, ja atbalsta saņēmējs vismaz vienu gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir deklarējis savu dzīvesvietu vai reģistrējis uzņēmumu lauku teritorijā un nodrošina šo piesaisti lauku teritorijai visu projekta uzraudzības laiku;

29.2. jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, vienkāršotas rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu, bet nepārsniedzot maksimālās attiecināmās izmaksas (4.pielikums);

29.3. būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz akceptētu būvprojektu, kas iesniegts kopā ar projekta iesniegumu, vai atbalsta pretendenta sastādītu tāmi vienkāršotai rekonstrukcijai, nepārsniedzot maksimālās attiecināmās izmaksas (4.pielikums);

29.4. būvprojekta izstrādes izmaksas atbilstoši būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, bet ne vairāk kā astoņus procentus no būvniecības tāmē iekļauto attiecināmo izmaksu kopsummas. Būvprojekta izmaksas ir attiecināmas, ja projekta attiecināmajās izmaksās ir paredzēta attiecīgās ēkas būvniecība vai rekonstrukcija. Šīs izmaksas ir attiecināmas tikai pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.203)

30. Ja atbalsta pretendents projekta iesniegumā neparedz publisko finansējumu iekārtu uzstādīšanai, tās uzstāda un nodod ekspluatācijā atbilstoši normatīvajos aktos par iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību noteiktajām prasībām. Publisko finansējumu par minētajām iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

31. Maksimālo attiecināmo izmaksu publiskā finansējuma aprēķinā ietver visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas (tai skaitā iekšējo un ārējo ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes, ventilācijas un apkures sistēmas izmaksas), bet neietver iekārtu izmaksas.

32. Ja projektā paredzētās jaunas būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas attiecīgajam būves tipam pārsniedz noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas, izmaksu starpību sedz atbalsta pretendents.

33. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas un būvmateriāli, kas tiešā veidā saistīti ar projekta mērķa sasniegšanu.

34. Papildus šo noteikumu 29.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām pasākumā par attiecināmajām izmaksām uzskata arī šādas ar būvprojektu saistītas izmaksas, ja to summa nepārsniedz 30 procentus no būvniecības attiecināmo izmaksu kopsummas:

34.1. administratīvo telpu jaunas būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas;

34.2. apsardzes un caurlaides telpu ierīkošanas izmaksas;

34.3. apsardzes signalizācijas, tai skaitā videonovērošanas sistēmas, ierīkošanas izmaksas;

34.4. palīgtelpu izmaksas, ja ir izskaidrota palīgtelpu funkcionālā izmantošana un nepieciešamība projekta aktivitātes īstenošanā;

34.5. personāla telpu ierīkošanas izmaksas;

34.6. teritorijas labiekārtošanas izmaksas (piemēram, par teritorijas asfaltēšanu vai cita klājuma ieklāšanu, zāliena ierīkošanu, ārējā apgaismojuma ierīkošanu un žoga izbūvi).

35. Pasākumā ir noteiktas šādas neattiecināmās izmaksas:

35.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību radītie zaudējumi;

35.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesāšanās izdevumi;

35.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam attiecīgu vērtību, kā arī tad, ja apakšlīgumos samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

35.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

35.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas, tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

35.6. atlīdzība personālam;

35.7. vispārējas nozīmes transportlīdzekļu izmaksas (tai skaitā traktori, kvadricikli), izņemot specializētos transportlīdzekļus, kuri konstruktīvi un tikai rūpnieciski ražoti speciālas nozīmes kravu pārvadāšanai vai specifisku darbu veikšanai un uz kuriem ir uzstādītas specifisko funkciju veikšanai paredzētās iekārtas;

35.8. tādas mežizstrādes pašgājējtehnikas (pievešanas, treilēšanas, koku gāšanas, atzarošanas un sagarināšanas mašīnas) iegāde, kuras pašmasa ir lielāka par piecām tonnām, kā arī tās aprīkojuma iegāde, ja tas funkcionāli nepieciešams minētās tehnikas darbībai;

35.9. investīcijas iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādei, kas paredzēts lauksaimniecības produkcijas ražošanai;

35.10. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes 2005.gada 20.septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA);

35.11. nodokļi un nodevas;

35.12. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

35.13. vispārīgās izmaksas, kas saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tai skaitā par konsultācijām.

(Grozīts ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.203; MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.205)

36. Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma aprēķina gadā pārsniedz vidējo tirgus cenu, kā arī aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafikā noteiktajā termiņā nepabeigtus darbus uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

37. Ja atbalsta pretendents ir uzsācis atbalstāmās aktivitātes īstenošanu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, finansējums netiek piešķirts.

38. Šo noteikumu 29.punktā minētās attiecināmās izmaksas atbalsta saņēmējs:

38.1. izmanto nepieciešamo līdzekļu iegādei no trešajām personām saskaņā ar tirgus nosacījumiem;

38.2. izmanto tikai projekta iesniegumā norādītajā projekta īstenošanas vietā un savā saimnieciskajā darbībā;

38.3. ietver aktīvos kā amortizējamus ilgtermiņa ieguldījumus, tie paliek atbalsta saņēmēja īpašumā un tos nenodod lietošanā trešajām personām vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas.

IV1. Regulas Nr. 651/2014 nosacījumu piemērošana

(Nodaļa MK 10.11.2015. noteikumu Nr. 642 redakcijā)

38.1 Šo noteikumu 9. punktā minētajām aktivitātēm atbalstu sniedz saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 14. un 18. panta nosacījumiem.

38.2 Atbalstu nepiešķir:

38.2 1. Regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktā minētajām darbībām;

38.2 2. Regulas Nr. 651/2014 13. panta "a" apakšpunktā minētajā nozarē un "b" apakšpunktā minētajām darbībām;

38.2 3. ja divu gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas atbalsta pretendents Eiropas Ekonomikas zonā projekta īstenošanas nozarē ir beidzis esošo darbību vai līdzīgu darbību Regulas Nr. 651/2014 2. panta 50. punkta izpratnē vai atbalsta pretendentam ir konkrēti plāni izbeigt šādu darbību divu gadu laikā pēc tam, kad līgumā par ieguldījumiem paredzētais ieguldījumu projekts ir pabeigts;

38.2 4. Regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā minētajām nozarēm šīs regulas 2. panta 9. un 10. punkta izpratnē;

38.2 5. Regulas Nr. 651/2014 1. panta 5. punktā minētajām darbībām.

38.3 Projekta iesniedzējs, kas darbojas gan Regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā minētajās nozarēs, gan citās nozarēs, uz kurām attiecas Regulā Nr. 651/2014 minētās darbības jomas, nodala atbalstāmās darbības vai finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmas, nodrošinot, ka, veicot darbības nodalītajās nozarēs, netiek gūts labums no atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Regulu Nr. 651/2014.

38.4 Atbalstu nepiešķir Regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā minētajā gadījumā.

38.5 Atbalstu piešķir Regulas Nr. 651/2014 14. panta 4. punkta "a" apakšpunktā minētajām izmaksām.

38.6 Materiālie aktīvi atbilst Regulas Nr. 651/2014 2. panta 29. punkta definīcijai.

38.7 Atbalsts tiek sniegts sākotnējiem ieguldījumiem saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 2. panta 49. punkta definīciju.

38.8 Saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 14. panta 5. punktu projektā veiktos ieguldījumus saglabā projekta īstenošanas vietā vismaz piecus gadus pēc tā īstenošanas.

38.9 Saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 14. panta 6. punktu atbalsta pretendents, īstenojot projektu, iegādājas jaunus ražošanas pamatlīdzekļus.

38.10 Piešķirot atbalstu būtisku pārmaiņu ieviešanai ražošanas procesā, ievēro Regulas Nr. 651/2014 14. panta 7. punkta prasības.

38.11 Regulas Nr. 651/2014 14. panta 13. punkta prasības piemēro, ja atbalsta projekts uzskatāms par vienotu investīciju projektu.

38.12 Atbalstu, kas piešķirts, pamatojoties uz šiem noteikumiem, var apvienot ar citu valsts atbalstu, kura attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, nepārsniedzot šajos noteikumos paredzētā finansējuma intensitāti vai maksimālo publisko finansējuma apmēru, vai maksimālo robežvērtību, kas noteikta Regulā Nr. 651/2014, citā Eiropas Komisijas pieņemtā grupu atbrīvojuma regulā, de minimis regulā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

38.13 Finansējumu, kas piešķirts, pamatojoties uz šiem noteikumiem, var apvienot ar citu valsts atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja ar šādu apvienošanu netiek pārsniegta lielākā finansējuma intensitāte vai maksimālais publiskā finansējuma apmērs, ievērojot šo noteikumu 24. un 25. punkta nosacījumus un maksimālo publisko finansējuma apmēru, kas noteikts citā valsts atbalsta programmā atbilstoši Regulai Nr. 651/2014 vai Eiropas Komisijas lēmumā.

38.14 Apvienot atbalstu ar citu atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai un uzsākt projektu atļauts tikai pēc tam, kad visas iesaistītās institūcijas pieņēmušas lēmumu par atbalsta sniegšanu ieguldījumu projektam.

38.15 Regulas Nr. 651/2014 18. panta prasības piemēro, ja projektā paredzētas konsultāciju izmaksas.

38.16 Atbalstu nepiešķir, ja Lauku atbalsta dienests projekta iesnieguma apstiprināšanas brīdī ir konstatējis kādu no grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmēm atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktam un normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

38.17 Lauku atbalsta dienests publicē Regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteikto informāciju un saskaņā ar minētās regulas 12. pantu nodrošina tās pieejamību. Atbalsta saņēmējs nodrošina ar projektu saistīto dokumentu pieejamību vismaz 10 gadus pēc projekta īstenošanas.

38.18 Lai izpildītu Regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā minēto stimulējošās ietekmes nosacījumu, projektu uzsāk īstenot pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā. Projekta īstenošanas uzsākšana atbilst Regulas Nr. 651/2014 2. panta 23. punktam. Ja projekta īstenošana ir uzsākta pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, projekta iesniegumu noraida.

V. Projekta uzraudzība

39. Atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējā maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (5.pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (6.pielikums).

40. Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 1.jūnijam piecu gadu periodā iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (6.pielikums) par iepriekšējo kalendāra gadu.

(Grozīts ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.205)

41. Projekta uzraudzības laikā – piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas – atbalsta saņēmējs nedrīkst mainīt projekta īstenošanas vietu.

VI. Noslēguma jautājumi

42. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumus Nr.300 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 70.nr.; 2009, 99.nr.).

43. Projektu iesniegumi, kas apstiprināti atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.300 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)"", tiek īstenoti un uzraudzīti saskaņā ar līgumā par atbalsta saņemšanu ietvertajiem nosacījumiem.

44. Atbalstu saskaņā ar Komisijas 2008. gada 6. augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula), nepiešķir pēc Regulas Nr. 651/2014 spēkā stāšanās.

(MK 10.11.2015. noteikumu Nr. 642 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.februāra noteikumiem Nr.132

(Pielikums MK 20.03.2012. noteikumu Nr.203 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1264)

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.februāra noteikumiem Nr.132
Kredītiestādes izziņas paraugs par kredīta piešķiršanu

Zemkopības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.februāra noteikumiem Nr.132
Projektu atlases kritēriji

(Pielikums MK 08.03.2011. noteikumu Nr.184 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.03.2012. noteikumiem Nr.203)

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.februāra noteikumiem Nr.132
Maksimālās attiecināmās izmaksas publiskā finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības, rekonstrukcijas, vienkāršotās rekonstrukcijas projektiem galvenajiem būvju tipiem (euro/m2)

(Pielikums MK 05.11.2013. noteikumu Nr.1264 redakcijā)

Nr. p.k.

Būvju tipi

Jaunbūve
(par kopējo būves platību
(bez PVN))

Rekonstrukcija
(par kopējo rekonstruējamo platību
(bez PVN))

Vienkāršotā rekonstrukcija
(par kopējo rekonstruējamo platību
(bez PVN))

1.

Ražošanas ēka

569,15

398,40

313,03

2.

Palīgbūve, noliktava

355,72

249,00

199,20

3.

Nojume (bez sienas apšuvuma, vārtiem un logiem)

170,74

120,94

92,49

5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.februāra noteikumiem Nr.132
Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" (kods 312(311))

Zemkopības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 9.februāra noteikumiem Nr.132

(Pielikums MK 20.03.2012. noteikumu Nr.203 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1264)

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākumā "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" (kods 312(311))

1. Vispārīgā informācija

Projekta iesnieguma numurs
Atbalsta saņēmēja vārds, uzvārds/nosaukums
Uzņēmuma īpašnieks (atzīmē, ja tā ir L31201 aktivitāte)

sieviete

vīrietis

LAD klienta numurs

2. Finansiālie rādītāji

Atbalsta saņēmēja pēdējā noslēgtā gada pārskata rādītāji par _________ gadu

Finansiālie rādītāji
t.sk. no nelauksaimnieciskās darbības
Uzņēmuma neto apgrozījumseuroeuro
Uzņēmuma izmaksaseuroeuro
Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu samaksaseuro
Uzņēmuma lauksaimniecībā izmantojamās zemes kopējā platībaha


Projektā plānotais neto apgrozījums no investīcijasFaktiskais neto apgrozījums no investīcijas

3. Vispārējie rādītāji – indikatori

Darba vietu skaits pārskata periodā (ieskaitot jaunradītās)

Jaunradīto darba vietu skaits pārskata periodā

Vīrieši

Vīrieši

t.sk. jaunāki par 25 gadiem

t.sk. jaunāki par 25 gadiem

Sievietes

Sievietes

t.sk. jaunākas par 25 gadiem

t.sk. jaunākas par 25 gadiem

Kopā

Kopā


Saražotā produkcija atbalstītajā nozarē pārskata gadā(skaits)
Sniegto pakalpojumu apjoms atbalstītajā nozarē pārskata gadā(apjoms)
Kurināmā ražošana no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem pārskata gadā(tonnas)

Ja radušās atkāpes no projektā plānotā, lūdzam sniegt skaidrojumu:

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa

Pārskats iesniegts

(datums*)


(vārds, uzvārds)

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 132Pieņemts: 09.02.2010.Stājas spēkā: 06.03.2010.Zaudē spēku: 19.07.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 37, 05.03.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
206103
{"selected":{"value":"13.11.2015","content":"<font class='s-1'>13.11.2015.-18.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.11.2015","iso_value":"2015\/11\/13","content":"<font class='s-1'>13.11.2015.-18.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-12.11.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.04.2013","iso_value":"2013\/04\/26","content":"<font class='s-1'>26.04.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.03.2012","iso_value":"2012\/03\/30","content":"<font class='s-1'>30.03.2012.-25.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.03.2011","iso_value":"2011\/03\/19","content":"<font class='s-1'>19.03.2011.-29.03.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.08.2010","iso_value":"2010\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2010.-18.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.04.2010","iso_value":"2010\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2010.-13.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.03.2010","iso_value":"2010\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2010.-15.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.11.2015
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"