Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.633

Rīgā 2014.gada 14.oktobrī (prot. Nr.55 38.§)
Autoceļu un ielu būvnoteikumi
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 2.punktu
un 14.1 panta ceturto daļu
(Grozīta ar MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 385)
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. valsts autoceļu (turpmāk – valsts autoceļi), pašvaldību ceļu, ielu, māju ceļu (turpmāk – ceļi un ielas) un komersantu ceļu būvniecības procesa kārtību, būvniecības procesā iesaistītās institūcijas un atbildīgos būvspeciālistus;

1.2. būvniecības procesam nepieciešamos dokumentus un to saturu;

1.3. būvatļaujā un paskaidrojuma rakstā iekļaujamos nosacījumus;

1.4. atkāpju saskaņošanas kārtību;

1.5. būvprojekta ekspertīzes apjomu;

1.6. par būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu atbildīgo institūciju;

1.7. būves konservācijas kārtību;

1.8. būves novietojuma uzmērījumu veikšanas kārtību un kārtību, kādā būve pieņemama pastāvīgā ekspluatācijā;

1.9. būvdarbu garantijas termiņus pēc būves pieņemšanas pastāvīgā ekspluatācijā;

1.10. gadījumus, kuros piemērojama atzīmes veikšana ar noklusējumu.

(Grozīts ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514; MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 385)

2. Noteikumi attiecas uz jaunu valsts autoceļu, ceļu un ielu, komersantu ceļu būvniecību, kā arī uz esošu valsts autoceļu, ceļu un ielu, komersantu ceļu atjaunošanu, pārbūvi un nojaukšanu.

3. Termini "autoceļš", "ceļš" un "iela" šajos noteikumos tiek lietoti atbilstoši likumā "Par autoceļiem" un Ceļu satiksmes likumā noteiktajai definīcijai.

4. Par šajos noteikumos noteiktā valsts autoceļu būvniecības procesa kontroli un tiesiskumu atbildīga ir valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi", kas pilda būvvaldes funkcijas (turpmāk – valsts autoceļu būvvalde), bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā minētajā gadījumā par būvdarbu kontroli un tiesiskumu atbildīgs ir Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – birojs).

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

5. Šajos noteikumos noteikto ceļu un ielu, kā arī komersantu ceļu būvniecības (turpmāk – būvniecība) procesa kontroli un tiesiskumu nodrošina institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas:

5.1. Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" apakšpunktā un 1.1 punktā minētajos gadījumos – birojs;

5.2. citos gadījumos – attiecīgās administratīvās teritorijas būvvalde.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 334 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 385)

6. (Svītrots ar MK 20.03.2018. noteikumiem Nr. 167)

7. (Svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

2. Valsts autoceļu būvnoteikumi

(Sadaļa MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

2.1. Būvniecības iecere

(Nodaļa MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

8. Valsts autoceļa vai tā posma jaunai būvniecībai vai pārbūvei ir nepieciešama būvatļauja. Būvatļaujā valsts autoceļu būvvalde ietver būvniecības iesnieguma 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.1. 2.7.2. apakšpunktā, 4. un 7. punktā norādīto informāciju par būvniecības ieceri, kā arī būvatļaujas nosacījumus un to izpildes termiņus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

9. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

10. Valsts autoceļa vai tā posma atjaunošanai (izņemot šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētos gadījumus), nojaukšanai un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (izņemot ceļa zīmes, aizsargbarjeras, signālstabiņus un horizontālo un vertikālo apzīmējumu) būvniecībai nepieciešams paskaidrojuma raksts (6. pielikums).

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514; MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 381)

11. Par ceļa zīmju, aizsargbarjeru, signālstabiņu un horizontālo un vertikālo apzīmējumu būvniecību nav jāinformē valsts autoceļu būvvalde. Par pabeigtiem būvdarbiem būvdarbu veicējs piecu darbdienu laikā informē valsts autoceļu būvvaldi, iesniedzot paziņojumu, kuram pievienots novietojuma plāns.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

12. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

13. Būvniecības iesniegums, paskaidrojuma raksts vai paziņojums nav nepieciešams:

13.1. avāriju un bojājumu seku (arī bojājumu, kas radušies dabas stihijas, noziedzīgu nodarījumu un citu neparedzētu apstākļu dēļ) novēršanai;

13.2. visu veidu satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem, kas tiek uzstādīti uz laiku līdz sešiem mēnešiem;

13.3. ikdienas uzturēšanas darbiem un valsts autoceļa seguma atjaunošanai.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514; MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 381)

14. Lai saņemtu būvatļauju, būvniecības ierosinātājs iesniedz valsts autoceļu būvvaldē būvniecības iesniegumu (7. pielikums), kurā iekļauj šādu informāciju:

14.1. būvniecības ierosinātājs;

14.2. valsts autoceļa maršruts (nozīme, indekss, nosaukums, posma adrese (km));

14.3. plānotais būvprojekta nosaukums;

14.4. plānotais būvniecības veids (jauna būvniecība vai pārbūve);

14.5. valsts autoceļu būvniecībā plānotais lietošanas veids (autoceļš, tilts, tunelis, caurteka, gājēju vai velosipēdu ceļš);

14.6. ziņas par zemes gabalu (nekustamā īpašuma kadastra numurs un zemes vienības kadastra apzīmējums);

14.7. valsts autoceļa esošie un plānotie galvenie tehniskie rādītāji (garums, platums, laukums, augstums to esošajās un plānotajās mērvienībās);

14.8. plānotais būvniecības kalendāra plāns (gada ceturkšņa detalizācijā);

14.9. būvniecībā plānotie galvenie būvdarbu veidi un būvizstrādājumi (jauna grants pamata un asfaltbetona seguma būvniecība, divkārtu virsmas apstrāde ar ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanu);

14.10. plānotais kapitālieguldījumu kalpošanas ilgums (gadi);

14.11. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549).

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

15. Ja valsts autoceļa pieņemšana ekspluatācijā paredzēta pa kārtām, būvniecības iesniegumā (7. pielikums) iekļauj sadalījumu pa kārtām, norādot valsts autoceļa posmu robežas un kārtu secību.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

16. Ja valsts autoceļa vai tā posma jauna būvniecība vai pārbūve paredzēta ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas vai sarkano līniju robežām, būvniecības iesniegumam (7. pielikums) papildus pievieno būvprojektu minimālā sastāvā, kurā ietver:

16.1. valsts autoceļa vai tilta galvenos tehniskos parametrus;

16.2. informāciju par būvniecībai nepieciešamo zemi un zemes iegādes risinājumiem;

16.3. dokumentus, kas nepieciešami būvniecības ieceres publiskai apspriešanai (ja tā ir nepieciešama).

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

17. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

18. Ierosinot valsts autoceļa, tā posma vai atsevišķa elementa atjaunošanu, nojaukšanu vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (izņemot ceļa zīmju, aizsargbarjeru, signālstabiņu un horizontālā un vertikālā apzīmējuma) būvniecību, būvniecības ierosinātājs iesniedz valsts autoceļu būvvaldē paskaidrojuma raksta (6. pielikums) I daļu, kurai pievieno:

18.1. skaidrojošu aprakstu, kurā norāda informāciju par plānoto būvniecību, tajā skaitā par būvdarbu veikšanas paņēmieniem un tehnoloģijām, lietotajiem būvizstrādājumiem un pasākumiem ceļu satiksmes drošības nodrošināšanai, ja tādi nepieciešami;

18.2. ja paredzēta satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvniecība, papildus pievieno novietojuma plānu vizuāli uztveramā mērogā;

18.3. ja paredzēta atjaunošana, papildus pievieno:

18.3.1. valsts autoceļu tīkla pārlūka kartes izdruku ar objekta novietojuma shēmu (tiltam – plānu, kopskatu);

18.3.2. defektu aktu;

18.3.3. darbu apjomu sarakstu;

18.3.4. būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanas plānu, paredzēto apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu;

18.4. ja paredzēta nojaukšana, papildus pievieno:

18.4.1. trases plānu atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna mērogā M 1:500 līdz M 1:2000;

18.4.2. būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanas plānu, paredzēto apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu;

18.5. citus dokumentus, kas raksturo valsts autoceļu un būvniecības ieceres īstenošanu.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

19. Būvatļaujā iekļauj:

19.1. projektēšanas nosacījumus, ietverot:

19.1.1. valsts autoceļu būvvaldē iesniedzamās būvprojekta daļas un citas būvprojekta detalizācijas prasības;

19.1.2. prasības par saskaņojumiem no valsts un pašvaldību institūcijām;

19.1.3. prasības par saskaņojumiem no inženiertīklu īpašniekiem par pieslēgumiem (atslēgumiem) un to šķērsojumiem;

19.1.4. (svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514);

19.1.5. (svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514);

19.1.6. prasības būvprojekta risinājumu saskaņošanai ar blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem vai, ja tādu nav, – ar tiesiskajiem valdītājiem, ja būvdarbi plānoti ārpus ceļu zemes nodalījuma joslas robežām;

19.1.7. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – citiem dokumentiem, atļaujām vai saskaņojumiem noteiktās prasības;

19.1.8. (svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514);

19.2. būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot:

19.2.1. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma, būvuzraudzības un autoruzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) un līguma summa (euro));

19.2.2. prasības būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība);

19.2.3. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

19.2.4. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti;

19.3. būvatļaujas nosacījumu izpildes termiņus.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

20. Paskaidrojuma rakstā iekļauj būvdarbu uzsākšanas un būvlaukuma aprīkošanas nosacījumus, kā arī satiksmes organizācijas nosacījumus būvdarbu laikā, ietverot:

20.1. prasības būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība);

20.2. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

20.3. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

2.2. Projektēšana

(Nodaļa MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

21. Valsts autoceļu būvprojekta saturu un noformēšanas prasības būvniecības ierosinātājs nosaka projektēšanas uzdevumā, pamatojoties uz piemērojamajiem standartiem.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

22. Valsts autoceļu būvvalde, pamatojoties uz būvniecības ierosinātāja saskaņoto būvprojektu, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

23. Pēc tam kad valsts autoceļu būvvalde būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, būvniecības ierosinātājs sāk īstenot būvdarbu uzsākšanas nosacījumus. To maksimālais izpildes termiņš ir pieci gadi.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

24. Ja būvdarbi nav uzsākti līdz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes termiņa beigām, būvprojektu atjauno atbilstoši piemērojamajiem standartiem un specifikāciju prasībām, kā arī no jauna saņem nepieciešamos saskaņojumus.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

25. Ja nepieciešami citādi risinājumi, nekā paredzēts būvprojektā, to īstenošana pieļaujama pēc būvprojekta izmaiņu veikšanas, ja tie attiecas uz Būvniecības likuma 16. panta 2.1 daļu, 17. panta 2.1 daļu vai vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajiem gadījumiem. Būvprojekta izmaiņu dokumentāciju ar skaidrojošu aprakstu par veiktajām izmaiņām pievieno būvniecības informācijas sistēmā.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

26. Ekspertīzes ietvaros būveksperts pārbauda:

26.1. autoceļu segu konstrukcijas aprēķinu, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu aprīkojuma, kā arī ģeometrisko parametru atbilstību lietošanas drošumam un ūdens novadīšanas risinājumus;

26.2. tiltu nesošo konstrukciju atbilstību mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībām – slodžu kombināciju izvēles pareizību, segu konstrukciju, tiltu balstu un laiduma konstrukciju nestspēju un dimensijas.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

27. Pēc tam kad būvdarbu veicējs būvniecības informācijas sistēmā ir iesniedzis nepieciešamo informāciju un dokumentus, valsts autoceļu būvvalde izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai atsaka akceptēt būvniecības ieceri.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

27.1 Ja būvniecības ieceres dokumentācijā būvdarbi vai nodošana ekspluatācijā ir plānota pa būves kārtām, būvniecības ierosinātājs iesniedz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei nepieciešamos dokumentus un informāciju atsevišķi par katru būves kārtu, tai skaitā norādot tajā realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts).

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

27.2 (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

2.3. Būvdarbi

(Nodaļa MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

28. Būvniecības ierosinātājs vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu, bet autoruzraudzības veikšanai – būvprojekta izstrādātāju.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

28.1 Valsts autoceļa atjaunošanai būvuzraudzību var veikt pie būvniecības ierosinātāja nodarbināts būvspeciālists, pamatojoties uz darba devēja rīkojumu.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 334 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

28.2 Pēc tam kad valsts autoceļu būvvalde būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi, būvdarbu veicējam un atbildīgajiem būvspeciālistiem būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvdarbu žurnāls un nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

29. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvniecības ierosinātājs nodod un būvdarbu veicējs pieņem būvlaukumu.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

30. Būvlaukuma nodošanas aktā (2. pielikums) nosaka būvdarbu veicēja atbildību par satiksmes organizēšanu, kā arī par būvlaukuma uzturēšanu būvdarbu līgumā paredzētajā apjomā. Būvlaukuma nodošanas aktu pievieno būvniecības informācijas sistēmā.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

31. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

32. Būvdarbu laikā visām konstrukcijām, kuras tiek nosegtas ar citām konstruktīvām kārtām, tiek sastādīts segto darbu pieņemšanas akts.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

33. Segtos darbus pārbauda un pieņem secīgi pirms nākamo darbu veikšanas. Segto darbu pieņemšanas aktu veido būvniecības informācijas sistēmā no būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem par izpildītajiem speciālajiem un ikdienas būvdarbiem un to apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums).

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

33.1 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem segto darbu pieņemšanas aktam būvniecības informācijas sistēmā pievieno būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus, ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

33.2 (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

34. Ja valsts autoceļa būvdarbi tiek apturēti vai pārtraukti, būvniecības ierosinātājs veic valsts autoceļa konservāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

35. Valsts autoceļa konservācijas darbu veikšanai tiek izstrādāts konservācijas darbu veikšanas projekts, kurā ietver:

35.1. pabeidzamo darbu sarakstu;

35.2. projekta risinājumus būvkonstrukciju noturības zudumu un būves elementu turpmākās bojāšanās novēršanai;

35.3. konservācijas darbu veikšanas kalendāra plānu.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

36. Pēc valsts autoceļa, tā posma vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvdarbu pabeigšanas sagatavo būvdarbu pabeigšanas aktu (4. pielikums), ar kura parakstīšanas brīdi beidzas būvdarbu veicēja atbildība par būvlaukuma uzturēšanu un satiksmes organizāciju. Minēto aktu pievieno būvniecības informācijas sistēmā.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

37. Jaunas būvniecības vai pārbūves gadījumā valsts autoceļa izmantošana būvdarbu laikā un no būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas brīža līdz autoceļa pieņemšanai ekspluatācijā ir atļauta, ja būvprojektā iekļauts valsts autoceļa izmantošanas pieļaujamības izvērtējums un izmantošanas nosacījumi.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

38. Valsts autoceļa vai tā posma izmantošana ir atļauta atjaunošanas vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvdarbu laikā.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

39. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvdarbu veicējs sagatavo paveikto būvdarbu uzmērījumus un izpildmērījumus, kuru veikšanas kārtību, nepieciešamo apjomu un iesniegšanas termiņu valsts autoceļu būvvaldei atbilstoši normatīvajiem aktiem nosaka būvniecības ierosinātājs būvdarbu līgumā. Paveikto būvdarbu uzmērījumu dokumentu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt garāks par trim mēnešiem.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

40. Pirms valsts autoceļa pieņemšanas ekspluatācijā veic izpildmērījumu, izņemot:

40.1. atjaunošanas vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvniecību;

40.2. pagaidu būves novietošanu.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

41. Pirms tiltu vai tuneļu pieņemšanas ekspluatācijā veic tajos esošo telpu uzmērīšanu, ja veikta šo telpu pārbūve vai šīs telpas nav kadastrāli uzmērītas.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

42. Tiltiem un tuneļiem stāvu plānu vai telpu grupas plānu izstrādā atbilstoši normatīvajiem aktiem par būvju kadastrālo uzmērīšanu.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

43. Valsts autoceļa izpildmērījuma plānu izstrādā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tajā papildus iekļaujot šādu informāciju:

43.1. valsts autoceļa laukums, kuru veido brauktuves laukums, velosipēdu ceļu, ietvju un apmaļu laukums, izņemot veģetācijas aizņemto laukumu atbilstoši autoceļa seguma materiāliem, brauktuves platums un brauktuves garums pa valsts autoceļa ass līniju;

43.2. valsts autoceļa lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

44. Valsts autoceļa vai tā posma, mākslīgo būvju vai atsevišķu konstrukciju nojaukšanas izpildmērījuma plānā norāda nojauktā autoceļa vai mākslīgo būvju sākuma un beigu punktu vai atsevišķo konstrukciju novietojuma piesaistes adresi.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

45. Valsts autoceļu būvvalde būvdarbu izpildmērījumu dokumentus (ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam) jaunu valsts autoceļu būvniecības, valsts autoceļu pārbūves vai nojaukšanas darbiem glabā ne mazāk kā 25 gadus pēc būvdarbu pabeigšanas, bet valsts autoceļu atjaunošanas darbiem – ne mazāk kā 10 gadus pēc būvdarbu pabeigšanas.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

2.4. Pieņemšana ekspluatācijā

(Nodaļa MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

46. Institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, 10 darbdienu laikā pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei pārbauda un sniedz atzinumu par valsts autoceļa gatavību ekspluatācijai, tā atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

47. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

48. Jaunbūvēta vai pārbūvēta valsts autoceļa vai tā posma pieņemšanai pastāvīgā ekspluatācijā, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, būvniecības ierosinātājs valsts autoceļu būvvaldē iesniedz šo noteikumu 50. punktā minētos dokumentus.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

49. Jaunbūvēta vai pārbūvēta valsts autoceļa vai tā posma pieņemšanai pastāvīgā ekspluatācijā, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, būvniecības ierosinātājs birojā iesniedz šo noteikumu 50. punktā minētos dokumentus.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

50. Jaunbūvēta vai pārbūvēta valsts autoceļa vai tā posma pieņemšanai pastāvīgā ekspluatācijā būvniecības ierosinātājs iesniedz valsts autoceļu būvvaldē vai birojā būvdarbu pabeigšanas aktu, kuram pievieno šādus dokumentus:

50.1. šo noteikumu 46. punktā minēto institūciju atzinumus;

50.2. izpildmērījumu plānu;

50.3. izpildmērījumus, kas nav pievienoti būvdarbu žurnālam;

50.4. laboratorijas pārbaužu rezultātus, kas nav pievienoti būvdarbu žurnālam;

50.5. būvdarbu dokumentus.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

51. Jaunbūvētu vai pārbūvētu valsts autoceļu vai tā posmu pieņem ekspluatācijā ar aktu par būves pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā. Aktā ietver būvniecības ierosinātāja norādīto informāciju, kā arī norāda atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

52. (Svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

53. Valsts autoceļa vai tā posma atjaunošana vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvniecība ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar dienu, kad valsts autoceļu būvvalde izdarījusi būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, ja būvdarbu veikšanai nepieciešams paskaidrojuma raksts un būvdarbu veicējs ir iesniedzis valsts autoceļu būvvaldē šo noteikumu 11. punktā minētos dokumentus.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā) 

54. Ja veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai būvniecības iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti (piemēram, būvdarbu žurnāls, atzinumi par valsts autoceļa gatavību ekspluatācijai), valsts autoceļu būvvalde pieņem lēmumu par konstatētajām atkāpēm, norādot konstatētās atkāpes no akceptētās būvniecības ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un termiņu atkāpju novēršanai.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

55. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 54. punktā minētajā lēmumā norādītās atkāpes, valsts autoceļu būvvalde izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

56. (Svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

57. Pēc valsts autoceļa pieņemšanas pastāvīgā ekspluatācijā būvniecības ierosinātājs atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam iesniedz Valsts zemes dienestā datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā būvprojektu un izpildmērījumu plānu, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

58. Būvdarbu garantijas termiņš nav mazāks kā divi gadi pēc darbu pieņemšanas vai būves pieņemšanas pastāvīgā ekspluatācijā. Būvdarbu līgumā var noteikt garākus garantijas termiņus, ņemot vērā būvprojektā paredzēto risinājumu kalpošanas laiku.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā)

59. Laikposms starp būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanu un akta izdošanu par būves pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā tiek ieskaitīts būvdarbu garantijas termiņā.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

60. Pēc valsts autoceļa vai tā posma atjaunošanas vai nojaukšanas būvdarbu pabeigšanas vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (izņemot ceļa zīmes, aizsargbarjeras, signālstabiņus un horizontālo un vertikālo apzīmējumu) uzstādīšanas pabeigšanas būvniecības ierosinātājs aizpilda paskaidrojuma raksta (6. pielikums) II daļu un piecu darbdienu laikā iesniedz valsts autoceļu būvvaldē.

(MK 20.03.2018. noteikumu Nr. 167 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

3. Ceļu, ielu un komersantu ceļu būvnoteikumi

(Nodaļas nosaukums MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

61. Šajā nodaļā noteiktās prasības attiecas uz jaunu pašvaldības ceļu, ielu, velosipēdu ceļu, gājēju ceļu, māju ceļu un komersantu ceļu būvniecību, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvniecību, kā arī uz esošo pašvaldības ceļu, ielu, velosipēdu ceļu, gājēju ceļu, māju ceļu un komersantu ceļu atjaunošanu, pārbūvi un nojaukšanu.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

62. Būvniecības ieceres dokumentāciju par plānoto būvniecību iesniedz tajā būvvaldē, kura atbild par attiecīgo administratīvo teritoriju. Ja būvniecība plānota vairāku pašvaldību administratīvajās teritorijās, būvniecības ieceres dokumentāciju iesniedz:

62.1. visās būvvaldēs, kuru administratīvajā teritorijā plānota būvniecība un būvniecības process no ieceres līdz pieņemšanai ekspluatācijā katrā norisinās atsevišķi;

62.2. tās pašvaldības būvvaldē, kurai deleģēta atsevišķu uzdevumu izpilde būvniecības procesa ietvaros.

63. Atkarībā no plānotās būvniecības ieceres, vispārīgajos būvnoteikumos noteiktās inženierbūvju grupas un būvniecības veida ir šādi būvniecības ieceres iesnieguma veidi:

63.1. paskaidrojuma raksts (6. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 64.1 punktā minētajos gadījumos;

63.2. būvniecības iesniegums (7. pielikums), kuru aizpilda šo noteikumu 64.2 punktā minētajos gadījumos.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

64. Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami:

64.1. pirmās grupas māju ceļu atjaunošanai;

64.2. veicot avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus objektā, kuram ir noteikta ekspluatācijas vai drošības aizsargjosla;

64.3. ceļa zīmju, aizsargbarjeru, signālstabiņu un horizontālo un vertikālo apzīmējumu būvniecībai;

64.4. satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu atjaunošanai;

64.5. velosipēdu ceļu un gājēju ceļu atjaunošanai;

64.6. komersantu ceļu atjaunošanai;

64.7. ikdienas uzturēšanas darbiem un ceļa un ielas seguma atjaunošanai.

(Grozīts ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514; MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 381)

64.1 Paskaidrojuma rakstu piemēro šādos gadījumos:

64.1 1. satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (izņemot ceļa zīmes, aizsargbarjeras, signālstabiņus un horizontālos un vertikālos apzīmējumus) būvniecībai;

64.1 2. pirmās grupas māju ceļu jaunai būvniecībai, pārbūvei un nojaukšanai;

64.1 3. pievienojumu būvniecībai pie esošā pašvaldību ielu tīkla vai valsts vietējā autoceļa;

64.1 4. velosipēdu ceļu un gājēju ceļu jaunai būvniecībai, pārbūvei un nojaukšanai;

64.1 5. komersantu ceļu jaunai būvniecībai, pārbūvei un nojaukšanai;

64.1 6. otrās vai trešās grupas ceļu un ielu atjaunošanai (izņemot šo noteikumu 64.7. apakšpunktā minētos gadījumus) un nojaukšanai.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.07.2023. noteikumiem Nr. 381)

64.2 Pārējos gadījumos, kas nav minēti šo noteikumu 64. un 64.punktā, izstrādā būvprojektu minimālā sastāvā un saņem būvatļauju.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

65. Persona, ierosinot jebkura veida būvniecību, būvniecības ieceres iesniegumam pievieno:

65.1. valdījuma vai lietojuma gadījumā – dokumentu, kas apliecina tiesības ierosināt būvniecību, ja attiecīgā informācija nav pieejama valsts informācijas sistēmās;

65.2. saskaņojumu ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas, un citas atļaujas vai saskaņojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.daļā minēto gadījumu).

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

66. Šo noteikumu 65.2. apakšpunktā minēto trešo personu saskaņojumu atbilstoši Būvniecības likuma 15. panta otrajai daļai iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildei. Personas saskaņojumu (izņemot Būvniecības likuma 14. panta 1.1 un 1.daļā minēto gadījumu) noformē kā atsevišķu vienošanos tā, lai no tās izrietētu nepārprotama personas piekrišana būvniecības iecerei, kas skar attiecīgo personu.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

66.1 Ja plānotajai būvniecībai, kuru īsteno, pamatojoties uz paskaidrojuma rakstu, atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešami tehniskie vai īpašie noteikumi, atļaujas vai saskaņojumi, tos pieprasa un saņem pirms attiecīgās būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

3.1. Būvniecības ieceres dokumentu izstrādāšana

67. Būvniecības ierosinātājs vienojas ar būvprojekta izstrādātāju atbilstošā projektēšanas jomas darbības sfērā par attiecīgajai būvniecības iecerei nepieciešamās dokumentācijas izstrādi. Atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un paredzētajam būvniecības veidam aizpilda vienu no būvniecības ieceres iesniegumiem.

(Grozīts ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

67.1 Komersantu ceļa nojaukšanai nepieciešamo dokumentāciju var izstrādāt pie būvniecības ierosinātāja nodarbināts būvspeciālists atbilstošā projektēšanas jomas darbības sfērā.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

68. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, ievērojot Būvniecības likumā noteiktos būvniecības principus.

69. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

70. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvspeciālists.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

70.1 Projektēšanas pamatnes ir šādas:

70.1. instrumentāli uzmērīts zemes robežu plāns;

70.2. augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas, ielu sarkano līniju, zemes vienību robežu un to kadastra apzīmējumu un zemes vienību daļu un to kadastra apzīmējumu savietots attēlojums vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) (turpmāk – būvju situācijas plāns);

70.3. topogrāfiskais plāns.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

70.2 Par projektēšanas pamatni izmanto:

70.1. instrumentāli uzmērītu zemes robežu plānu vai būvju situācijas plānu ārpus pilsētām un ciemiem pirmās grupas māju ceļu un komersantu ceļu jaunai būvniecībai, pārbūvei un nojaukšanai, velosipēdu ceļu un gājēju ceļu jaunai būvniecībai, pārbūvei, nojaukšanai;

70.2. būvju situācijas plānu vai topogrāfisko plānu pilsētās un ciemos pirmās grupas māju ceļu un komersantu ceļu jaunai būvniecībai, pārbūvei un nojaukšanai, velosipēdu ceļu un gājēju ceļu jaunai būvniecībai, pārbūvei, nojaukšanai, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (izņemot ceļa zīmes, aizsargbarjeras, signālstabiņus un horizontālos un vertikālos apzīmējumus) būvniecībai, pievienojuma būvniecībai esošajam pašvaldību ielu tīklam un valsts vietējam autoceļam, otrās vai trešās grupas ceļu un ielu atjaunošanai vai nojaukšanai.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

70.3 Būvju situācijas plānu nesagatavo, ja:

70.1. tās pašvaldības vai personas rīcībā, kurai pašvaldība deleģējusi augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanu (turpmāk – datubāzes turētājs), nav augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas par dzelzceļa, valsts autoceļa vai pašvaldību autoceļa vai ielas aizsargjoslas teritorijas daļu, kurā ir plānota būvdarbu veikšana;

70.2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta atzīme par zemes vienības robežu neatbilstību.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

70.4 Būvju situācijas plānu sagatavo ģeodēziskajos darbos sertificēta persona (turpmāk – mērnieks) vai datubāzes turētājs. Būvju situācijas plānu nesagatavo datubāzes turētājs, ja tā rīcībā nav augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas par visu zemes vienību vai teritoriju, kas noteikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

70.5 Būvju situācijas plānu sagatavo:

70.1. zemes vienībai vai teritorijai, kas noteikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos;

70.2. atbilstoši precizitātei, kāda noteikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos;

70.3. elektroniski vektordatu formā un attēlo elektroniski vektordatu formā vai papīra izdruku veidā.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

70.6 Būvju situācijas plāna sagatavošanai nepieciešamo informāciju sagatavotājs pieprasa no:

70.1. datubāzes uzturētāja – pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes datus un ielu sarkanās līnijas;

70.2. Valsts zemes dienesta – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus (kadastra karti);

70.3. citām personām, ja tas nepieciešams.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

70.7 Mērnieks veic mērījumu apvidū atbilstoši augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, ja:

70.1. datubāzes turētāja rīcībā nav augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas par visu zemes vienību vai teritoriju, kas noteikta augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos, vai augstas detalizācijas topogrāfiskajā informācijā nav attēlotas apvidū esošās būves;

70.2. virszemes stāvoklis apvidū neatbilst pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē uzkrātajai topogrāfiskajai informācijai.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

70.8 Paskaidrojuma raksta, būvprojekta minimālā sastāvā rasējumus un būvprojekta rasējumus atbilstošā mērogā var izstrādāt uz būvju situācijas plāna, izņemot šo noteikumu 70.3 punktā minēto gadījumu.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

70.9 Ja būvprojekta minimālā sastāvā rasējumi ir izstrādāti uz topogrāfiskā plāna, tad būvprojekta rasējumus var izstrādāt uz būvju situācijas plāna.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

3.1.1. Būvniecības ieceres dokumenti

(Apakšnodaļa MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

71. Ierosinot būvniecību šo noteikumu 64.1 punktā minētajā gadījumā, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šo noteikumu 65. un 66.1 punktā minētos dokumentus, kā arī šādus dokumentus:

71.1. skaidrojošu aprakstu, kurā norādīta informācija par plānoto būvniecību, tai skaitā par būvdarbu veikšanas paņēmieniem un tehnoloģijām, izmantotajiem materiāliem, sadalījumu būves kārtās, norādot objekta posmu robežas un secību, kā arī tajā ietveramo apjomu (ja paredz būvdarbus vai objekta nodošanu ekspluatācijā pa būves kārtām), un pasākumiem ceļu satiksmes drošības nodrošināšanai, ja tādi nepieciešami;

71.2. grafisko dokumentu ar māju ceļu, velosipēdu ceļu, gājēju ceļu, komersantu ceļu, pievienojuma, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (izņemot ceļa zīmes, aizsargbarjeras, signālstabiņus un horizontālos un vertikālos apzīmējumus) tehnisko risinājumu (izņemot nojaukšanu);

71.3. situācijas plānu atbilstošā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000), kurā norādīts objekta novietojums un tā izmēri;

71.4. dokumentus saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem;

71.5. citus dokumentus, ja to nosaka normatīvie akti.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

72. Ja māju ceļu, komersantu ceļu vai pievienojumu plānots pievienot valsts galvenajam vai reģionālajam autoceļam vai esošu māju ceļu, komersantu ceļu vai pievienojumu valsts galvenajam vai reģionālajam autoceļam plānots pārbūvēt, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz būvniecības iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā saskaņā ar šo noteikumu 73. punktu. Šādu būvniecību un pieņemšanu ekspluatācijā veic atbilstoši būvatļaujas būvniecības procesam.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

73. Ierosinot būvniecību šo noteikumu 64.2 punktā minētajā gadījumā, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz būvniecības iesniegumu, kuram pievieno šo noteikumu 65. un 66.1 punktā minētos dokumentus un būvprojektu minimālā sastāvā. Būvprojekta minimālā sastāvā ietilpst:

73.1. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, paredzēto būvdarbu apjomu un būvdarbu veikšanas paņēmieniem un tehnoloģijām;

73.2. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā M 1:250; M 1:500; M 1:1000;

73.3. raksturīgie griezumi un izbūves shēmas (šķērsprofils);

73.4. grafiskie dokumenti ar ceļa un ielas vai tilta tehnisko risinājumu;

73.5. labiekārtošanas risinājuma plāns, ja ir paredzēts labiekārtojums;

73.6. transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts;

73.7. ja ceļa un ielas nodošana ekspluatācijā ir paredzēta pa būves kārtām, – konkrēts sadalījums pa kārtām, norādot ceļa un ielas posmu robežas un secību;

73.8. citi dokumenti, ja to nosaka normatīvie akti.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

74. Komersantu ceļa būvniecības ieceres dokumentācijas vai būvprojekta detalizētu saturu un noformēšanas prasības papildus šo noteikumu 71., 72. vai 73. punkta nosacījumiem, ja nepieciešams, nosaka komersantu ceļa īpašnieks projektēšanas uzdevumā, pamatojoties uz Latvijas standarta LVS 190-6:2009 "Ceļu projektēšanas noteikumi" 6. daļu "Autoceļu un tiltu būvprojekta saturs un noformēšana" vai komersantu ceļa īpašnieka noteiktajām prasībām, ja tās pamatotas ar normatīvo aktu vai standartu prasībām. Komersantu ceļa īpašnieks projektēšanas uzdevumā detalizēti apraksta minimālo inženierizpētes apjomu konkrētajam objektam, kā arī prasības svarīgākajiem tehniskajiem parametriem, normatīvajiem aktiem un standartiem, kuri jāievēro, izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju vai būvprojektu.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

3.1.2. Ceļa un ielas būvniecības ieceres dokumenti

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

73. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

74. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

3.2. Būvniecības ieceres izskatīšanas kārtība

75. Saņemot būvniecības ieceres iesniegumu un šajos noteikumos noteiktos dokumentus un informāciju, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos termiņos izskata būvniecības ieceres atbilstību normatīvajiem aktiem un pieņem lēmumu atbilstoši Būvniecības likuma 14. panta trešajai daļai.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514; MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 385)

75.1 Būvniecības likuma 14.1 panta pirmo daļu piemēro šo noteikumu 64.1 1., 64.1 2. (izņemot pirmās grupas māju ceļu jaunu būvniecību vai pārbūvi), 64.1 4. (izņemot velosipēdu ceļu un gājēju ceļu jaunu būvniecību vai pārbūvi), 64.1 5. (izņemot komersantu ceļu jaunu būvniecību vai pārbūvi) un 64.1 6. apakšpunktā minētajā gadījumā.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 385 redakcijā; sk. 275. punktu)

76. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 1. punktu, izdod būvatļauju, kurā ietver būvniecības iesnieguma 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.6., 2.7.1., 2.7.2.  apakšpunktā, 4. un 7. punktā norādīto informāciju par būvniecības ieceri, kā arī būvatļaujas nosacījumus un to izpildes termiņus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

77. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 2. punktā minētajā gadījumā izdara atzīmi būvniecības informācijas sistēmā par būvniecības ieceres akceptu. Būvniecības ieceres īstenošanas termiņš ir pieci gadi no dienas, kad pieņemts lēmums par būvniecības ieceres akceptu.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

78. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

79. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

3.3. Būvatļaujā un paskaidrojuma rakstā iekļaujamie nosacījumi

(Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

80. Būvatļaujā iekļauj:

80.1. projektēšanas nosacījumus, ietverot:

80.1.1. prasības par būvprojekta daļām un būvprojekta detalizāciju atbilstoši pašvaldības apbūves noteikumiem, saskaņā ar Būvniecības likuma 15. panta piekto daļu;

80.1.2. prasības par saskaņojumiem no valsts un pašvaldību institūcijām;

80.1.3. prasības par saskaņojumiem no inženiertīklu īpašniekiem par pieslēgumiem (atslēgumiem) un to šķērsojumiem;

80.1.4. prasības par saņemamajiem saskaņojumiem no nekustamā īpašuma īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem un trešajām personām;

80.1.5. (svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514);

80.1.6. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus;

80.2. būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot:

80.2.1. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma, būvuzraudzības un autoruzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) un līguma summa (euro));

80.2.2. prasības būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība);

80.2.3. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

80.2.4. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti;

80.3. termiņus būvatļaujas nosacījumu izpildei.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

81. Ja būvdarbus veiks būvētājs, paskaidrojuma rakstā iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumu, ietverot prasību par informācijas sniegšanu par būvdarbu veicēju.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

82. Ja būvdarbus veiks būvkomersants, paskaidrojuma rakstā iekļauj būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot:

82.1. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) un līguma summa (euro));

82.2. prasības būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvuzraudzības plāns, ja tiek veikta būvuzraudzība);

82.3. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

82.4. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

83. Būvatļaujā iekļautie nosacījumi būvdarbu uzsākšanai izpildāmi piecu gadu laikā no dienas, kad būvniecības informācijas sistēmā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

3.4. Projektēšana
3.4.1. Būvprojekta sastāvs un tā izstrādāšana

84. Saņemot būvatļauju, būvniecības ierosinātājs nodrošina būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildi. Nepieciešamos tehniskos vai īpašos noteikumus pieprasa attiecīgajām institūcijām, ja tie nav saņemti, izstrādājot būvprojektu minimālā sastāvā.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

85. Būvprojektam ir šādas sastāvdaļas:

85.1. vispārīgā daļa:

85.1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;

85.1.2. zemes gabala inženierizpētes dokumenti;

85.1.3. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļa un ielas tehniskajiem rādītājiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību, kā arī vides aizsardzības pasākumiem;

85.1.4. vispārīgo rādītāju lapa;

85.1.5. būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000);

85.1.6. savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000);

85.2. teritorijas daļa (ceļa daļa):

85.2.1. garenprofils vai vertikālais plāns;

85.2.2. labiekārtojuma un apstādījumu plāns;

85.2.3. grafiskais dokuments ar ceļa un ielas vai tilta tehnisko risinājumu;

85.2.4. raksturīgie griezumi un izbūves shēmas (šķērsprofili);

85.2.5. satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izbūves plāns;

85.2.6. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;

85.3. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma;

85.4. būvkonstrukciju daļa;

85.4.1. konstrukciju plāni, griezumi, mezgli;

85.4.2. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;

85.4.1 inženiertīklu daļas (piemēram, pašteces kanalizācija, elektroapgāde, elektronisko sakaru sistēmas):

85.4.1 1. risinājumi, pieslēguma shēmas, griezumi;

85.4.1 2. būvizstrādājumu specifikācijas;

85.4.2 citu inženierrisinājumu daļas, ja tādas nepieciešamas;

85.5. darbu organizēšanas projekts;

85.6. izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi, slodžu pārbaudes kārtība tiltiem;

85.7. detalizācijas daļa atbilstoši pašvaldības apbūves noteikumiem;

85.8. (svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549).

(Grozīts ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

86. Objektiem, kas finansēti no publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, būvprojektā papildus ietver ekonomisko daļu:

86.1. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkumu;

86.2. būvdarbu apjomus;

86.3. izmaksu aprēķinus (tāmi).

87. Būvprojektu izstrādā latviešu valodā. Svešvalodā izstrādātā būvprojekta tekstuālā daļa tulkojama latviešu valodā.

88. Būvprojekta izstrādātājs izstrādā būvprojektu tādā apjomā, kāds ir noteikts šajos noteikumos un nepieciešams būvniecības ieceres realizācijai, kā arī norādīts būvatļaujā.

89. Darbu organizēšanas projektu izstrādā visam būvdarbu apjomam (būvprojektam), un tam ir šādas sastāvdaļas:

89.1. būvdarbu kalendāra plāns (ja to pieprasa būvniecības ierosinātājs);

89.2. būvdarbu ģenerālplāns, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota ēkas, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;

89.3. darba aizsardzības plāns (to var izstrādāt arī kā patstāvīgu dokumentu);

89.4. skaidrojošs apraksts.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

90. Būvdarbu ģenerālplānu izstrādā atsevišķiem būvniecības posmiem. Būvdarbu ģenerālplānā atzīmē jaunceļamās, esošās un nojaucamās būves, pagaidu būves, pastāvīgos un pagaidu ceļus, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukumus.

91. Ja ar būvdarbiem saistīts ražošanas process paredzēts arī ārpus būvlaukuma, ieteicams sastādīt situācijas plānu, kurā norādīti visi materiāltehniskās apgādes un palīgražošanas objekti.

92. Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles un nodrošināšanas organizēšanai būvlaukumā.

93. Izstrādājot būvprojektus ekspluatācijā esošā ceļa un ielas pārbūvei, kas jāveic, nepārtraucot to pamatfunkciju izpildi, darbu organizēšanas projektā papildus norāda:

93.1. kādi darbi un kādā secībā veicami, nepārtraucot ceļa un ielas pamatfunkciju, un kādi darbi, kādā secībā un kādos termiņos – plānotajos pamatfunkciju izpildes pārtraukumos;

93.2. būvdarbu ģenerālplānos – ekspluatācijā esošo ceļu un ielu vai to posmu, arī inženiertīklus, kuru funkcionēšana pārbūves laikā netiek pārtraukta, kā arī ceļu un ielu vai to posmu un inženiertīklus, kuru funkcionēšana tiek pārtraukta uz laiku vai pilnīgi;

93.3. skaidrojošajā aprakstā – sadarbību starp būvdarbu veicēju un pārbūvējamā vai atjaunojamā ceļa un ielas īpašnieku, kā arī pasākumus, kas nodrošina netraucētu ceļa un ielas pamatfunkciju izpildi un pārbūves darbu veikšanu;

93.4. būvizstrādājumu un demontāžas materiālu pagaidu nokraušanas vietas.

3.4.2. Būvprojekta atkāpju no tehniskajām prasībām saskaņošana

94. Ja inženiertīklu pieslēgšanās vai to šķērsošanas tehniskās prasības vai tehnisko vai īpašo noteikumu prasības nevar izpildīt, būvprojekta tehniskie risinājumi saskaņojami institūcijās, kas noteikušas attiecīgās prasības. Atkāpes no inženiertīklu pieslēgšanās vai to šķērsošanas tehniskajām prasībām vai tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem saskaņojamas būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes laikā. Par inženiertīklu pieslēgšanās vai to šķērsošanas tehnisko prasību atkāpju saskaņošanu attiecīgās institūcijas var iekasēt samaksu atbilstoši institūcijas apstiprinātajam cenrādim.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

95. Ja būvniecību regulējošo normatīvo aktu tehniskās prasības nevar izpildīt, Būvniecības likuma 9.1 pantā noteiktajos gadījumos tās pieļaujams saskaņot ar attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām. Saskaņošana veicama būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes laikā.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

3.4.3. Būvprojekta ekspertīze

96. Ja vispārīgie būvnoteikumi paredz obligātu būvprojekta ekspertīzi, to veic, lai izvērtētu projektējamā ceļa un ielas vai tilta atbilstību mehāniskās stiprības un stabilitātes, ugunsdrošības un lietošanas drošības prasībām:

96.1. būvkonstrukciju daļai;

96.2. citiem būvprojekta daļās iekļautajiem risinājumiem, kas ietekmē ceļa un ielas vai tilta nestspēju un lietošanas drošību.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

97. Būvprojekta ekspertīzes atzinumu pievieno būvniecības informācijas sistēmā.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

3.4.4. Būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpilde

98. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

99. Būvprojektu izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un to pievieno būvniecības informācijas sistēmā. Izstrādāto būvprojektu būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvprojekta izstrādātājs un citas personas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem (izņemot šo noteikumu 66. punktā minētās personas).

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

100. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izvērtē izstrādāto būvprojektu atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem projektēšanas nosacījumiem un nepieciešamo tehnisko risinājumu esību, kā arī pārliecinās par normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

101. Ja izpildīti visi projektēšanas nosacījumi, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā termiņā izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 385)

102. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

103. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka nav izpildīti visi projektēšanas nosacījumi vai nav saņemti visi nepieciešamie saskaņojumi no trešajām personām, tā uzdod būvniecības ierosinātājam pārstrādāt būvprojektu vai saņemt trūkstošos saskaņojumus.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

104. Būvniecības ierosinātājs šo noteikumu 103. punktā minētos trūkumus novērš būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

105. Pēc būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildīšanas būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus un informāciju.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

3.5. Būvdarbi

105.1 (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

106. Izpildot būvatļaujā iekļautos būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvatļaujā norādītos dokumentus un informāciju, un minētā institūcija vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā termiņā:

106.1. būvatļaujā izdara atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

106.2. (svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606);

106.3. būvatļaujā norāda maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam, līdz kuram iespējams pagarināt būvatļauju (būvdarbu veikšanu) un līdz kuram objekts jānodod ekspluatācijā;

106.4. būvatļaujā norāda būvdarbu veicēju un pieaicinātos būvspeciālistus.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514; MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 385)

106.1 Ja būvniecības ieceres dokumentācijā būvdarbi vai nodošana ekspluatācijā ir plānota pa būves kārtām, būvniecības ierosinātājs iesniedz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei nepieciešamos dokumentus un informāciju atsevišķi par katru būves kārtu, tai skaitā norādot tajā realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts).

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

107. Ja būvdarbu laikā rodas nepieciešamība paredzēt citādus risinājumus, nekā tas paredzēts būvprojektā, to īstenošana pieļaujama pēc būvprojekta izmaiņu veikšanas, ja tie attiecas uz Būvniecības likuma 17. panta 2.1 daļā minētajiem gadījumiem vai vispārīgajos būvnoteikumos noteikto. Būvniecības likuma 17. panta 2.1 daļā minētajos gadījumos izmainītās būvprojekta daļas un dokumentus, kas pamato izmaiņu nepieciešamību, iesniedz saskaņošanai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas. Ja izmaiņas būvprojektā paredz sadalījumu būves kārtās, veic izmaiņas būvniecības informācijas sistēmā būvdarbu uzsākšanas nosacījumos, norādot konkrētus realizējamos objektus (objekta kadastra apzīmējumu, ja tāds ir piešķirts) katrai būves kārtai, būvdarbu veicēju un atbildīgos būvspeciālistus.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

108. Būvdarbu laikā var mainīt būvdarbu veicēju un pieaicinātos būvspeciālistus, ja institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz informāciju par jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš) vai informāciju par jaunajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no–līdz) un līguma summa (euro)) un viņu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš). Jaunais būvdarbu veicējs vai pieaicinātais būvspeciālists ir tiesīgs uzsākt pienākumu izpildi būvlaukumā pēc attiecīgu izmaiņu veikšanas būvniecības informācijas sistēmā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

108.1 Ja būvdarbu laikā būvdarbu veicējam mainās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņš, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz informāciju, norādot jaunās polises izdevēju, datumu, numuru un polises darbības termiņu.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

108.2 Ja ceļš un iela vai tās kārta (ja ceļu un ielu paredzēts īstenot pa kārtām) nav nodota ekspluatācijā noteiktajā termiņā, būvatļauju pagarina uz būvniecības ierosinātāja pieprasīto laiku, ja institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniegts ceļa un ielas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plāns, kā arī uz pieprasīto pagarinājuma termiņu izsniegtas būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 385 redakcijā)

108.3 Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, var pagarināt maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu pēc šo noteikumu 108.2 punktā minēto nosacījumu izpildes.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 385 redakcijā)

109. Izpildot paskaidrojuma rakstā iekļautos būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz nepieciešamos dokumentus un informāciju. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā termiņā izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514; MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 385)

3.5.1. Būvdarbu sagatavošana

110. Būvdarbu sagatavošana uzsākama tikai pēc tam, kad saņemtā būvatļauja kļuvusi neapstrīdama un izpildīti būvatļaujā ietvertie nosacījumi, bet, ja nepieciešams paskaidrojuma raksts, – kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi.

(Grozīts ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

110.1 Ceļu un ielu izmantošana ir atļauta atjaunošanas būvdarbu laikā, bet komersantu ceļu izmantošana ir atļauta pārbūves vai satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvdarbu laikā.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

111. Būvdarbu sagatavošanu un būvdarbus veic būvdarbu veicējs.

112. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

113. Būvniecības ierosinātājs saņem ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas, kā arī atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā norīko vienu vai vairākus darba aizsardzības koordinatorus, ja būvdarbus veiks vairāk nekā viens būvdarbu veicējs.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

113.1 Pēc tad kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi, būvdarbu veicējam un atbildīgajiem būvspeciālistiem būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvdarbu žurnāls un nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

114. Būvdarbu veicējs nodarbina vienu vai vairākus darba aizsardzības speciālistus vai piesaista kompetentu speciālistu vai institūciju atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā.

115. Ja būvdarbu veicējs noslēdzis būvdarbu līgumus ar atsevišķu būvdarbu veicējiem, viņš būvniecības informācijas sistēmā piešķir katram atsevišķu būvdarbu veicējam piekļuves tiesības būvdarbu žurnālam un nepieciešamajai būvniecības ieceres dokumentācijai.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

115.1 (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

115.2 Būvētājam, kurš uzņemas būvdarbu veicēja un atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus, būvdarbu veikšanai nav nepieciešamas patstāvīgas prakses tiesības arhitektūras vai būvniecības jomā, ja būvētājs savām vajadzībām būvē, pārbūvē, atjauno vai nojauc pirmās grupas māju ceļu vai pievienojumu citam, nevis valsts galvenajam vai reģionālajam autoceļam.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

116. Būvdarbu sagatavošanas procesā veicami nepieciešamie organizatoriskie pasākumi, kā arī darbi būvlaukumā un ārpus tā, lai nodrošinātu būvdarbu sekmīgu norisi un visu būvdarbu dalībnieku saskaņotu darbību.

117. Būvdarbu veicējs, izskatot būvniecības ieceres dokumentāciju, pārliecinās par papildu – detalizētāku – rasējumu nepieciešamību. Detalizētākus rasējumus var izstrādāt arī būvdarbu gaitā, un tie pievienojami būvniecības informācijas sistēmā un saskaņojami ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514; MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 385)

117.1 Pirms komersantu ceļu būvdarbu uzsākšanas būvniecības ierosinātājs nodod un būvdarbu veicējs pieņem būvlaukumu. Pieņemšanas datumu norāda būvdarbu vietas nodošanas un pieņemšanas aktā (2. pielikums), kuru sagatavo būvdarbu veicējs. No akta parakstīšanas dienas līdz dienai, kad būvi pieņem ekspluatācijā vai kad pieņem nojaukšanas darbus, būvdarbu veicējs ir atbildīgs par būvdarbu vietas uzturēšanu.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

118. Kad nospraustas galvenās būvasis, bet būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvdarbu veicējs veic visus būvniecības ieceres teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām (piemēram, applūšanu, noslīdeņiem), kas paredzēti šo noteikumu 121. punktā minētajā darbu veikšanas projektā.

119. Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos galvenais būvdarbu veicējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes inženiertīklu un citu būvju asis vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem. Minētos pasākumus darbu veikšanas projektā saskaņo ar skarto inženiertīklu un ēku īpašniekiem.

3.5.2. Būvdarbu veikšanas dokumentācija

120. Būvdarbus organizē un veic saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā būvprojektu un tā sastāvā esošo darbu organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu.

(Grozīts ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

121. Pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz akceptēto būvniecības ieceres dokumentāciju, izstrādā būvdarbu veicējs (galvenais būvdarbu veicējs), bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēji. Izstrādājot darbu veikšanas projektu, ievēro darbu organizēšanas projektā (ja tāds ir izstrādāts) norādīto. Darbu veikšanas projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

121.1 Darbu veikšanas projektu izstrādā otrās un trešās grupas ceļam un ielai. Māju ceļam, komersantu ceļam, velosipēdu ceļam, gājēju ceļam vai pievienojumam darbu veikšanas projektu izstrādā, ja to pieprasa būvniecības ierosinātājs.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

121.2 Darbu veikšanas projektā iekļauj:

121.1. darbu veikšanas kalendāra grafiku;

121.2. būvdarbu ģenerālplānu, kas izstrādāts, pamatojoties uz grafisko dokumentu (plānu), kurā ir atspoguļota ēkas, ceļu un inženiertīklu esošā situācija;

121.3. sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstu;

121.4. netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norādi par izpildes zonām;

121.5. galveno būvmašīnu darba grafiku;

121.6. nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu veikšanai objektā;

121.7. nepieciešamos būvju nospraušanas darbus;

121.8. pagaidu tehnoloģisko konstrukciju pamatotus risinājumus;

121.9. darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskos risinājumus;

121.10. būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstu;

121.11. skaidrojošu aprakstu;

121.12. darbaspēka kustības grafiku;

121.13. būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumus un to novietošanas vietas būvlaukumā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

122. Atkarībā no būvdarbu apjoma un plānotā būvdarbu ilguma darbu veikšanas projektu izstrādā visam ceļam un ielai kopumā, atsevišķai tās daļai (posmam) vai būvdarbu ciklam (piemēram, pazemes ciklam, virszemes ciklam, būvdarbu sagatavošanas ciklam).

123. Izstrādājot darbu veikšanas projektu esošajām būvēm, ievēro to īpašnieku noteikumus un situāciju būvobjektā.

124. Ja darbu veikšanas projektu izstrādā atsevišķu būvdarbu veicējs, minētais projekts saskaņojams ar galveno būvdarbu veicēju. Pamatojoties uz uzņēmuma vadītāja pilnvarojumu, darbu veikšanas projektu apstiprina atsevišķu būvdarbu veicēja atbildīgais būvspeciālists. Pārbūves darbu veikšanas projektu saskaņo arī ar būvprojekta izstrādātāju un būvniecības ierosinātāju.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

125. Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības informācijas sistēmā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

126. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

127. Būvdarbu žurnālu neaizpilda šo noteikumu 115.2 punktā minētajā gadījumā.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

127.1 (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

128. Būvdarbu vadītājs katru darba dienu būvdarbu žurnālā veic ierakstus, un tiem jāraksturo faktiskā situācija būvlaukumā. Ja būvuzraugam un autoruzraugam ir kādi iebildumi vai norādījumi, tos ieraksta būvdarbu žurnālā. Iebildumi vai norādījumi uzskatāmi par izpildītiem, ja būvuzraugs vai autoruzraugs veicis attiecīgu atzīmi būvdarbu žurnālā. Ierakstus būvdarbu žurnālā veic arī atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji par saviem veiktajiem darbiem.

3.5.3. Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole

129. Par darba aizsardzību būvlaukumā savas kompetences ietvaros ir atbildīgs galvenā būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēju atbildīgie būvdarbu vadītāji. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus.

130. Autotransporta un pašgājēju mehānismu kustību būvlaukumā organizē saskaņā ar darbu veikšanas projektu, būvnormatīviem un ceļu satiksmes noteikumiem.

131. Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

132. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:

132.1. būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto būvizstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;

132.2. atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;

132.3. pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli.

133. Darbi, kuru pārbaude pēc pilnīgas būvdarbu pabeigšanas nav iespējama, pieņemami uzreiz pēc to izpildes, sastādot segto darbu aktu.

134. Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus ekspluatācijā pieņem, sastādot pieņemšanas aktu.

(Grozīts ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

134.1 Nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktu veido būvniecības informācijas sistēmā no būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem par izpildītajiem speciālajiem un ikdienas būvdarbiem un to apstiprina atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums).

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

134.2 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktam būvniecības informācijas sistēmā pievieno būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus, ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

134.3 (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

135. Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja būvdarbu veicēju pārstāvji un būvuzraugs (ja būvniecībai tiek veikta būvuzraudzība) nav būvniecības informācijas sistēmā izveidojuši un apstiprinājuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs vai autoruzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, turpmākie darbi jāpārtrauc, veicot attiecīgu ierakstu būvdarbu žurnālā un norādot izpildes termiņu. Darbus turpina tikai pēc tam, kad visi apstiprinājuši attiecīgo segto darbu aktu.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

136. Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veic atkārtotu iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaudi un sastāda attiecīgu aktu.

137. Būvniecības ierosinātājs būvdarbu kvalitātes kontrolei vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos pieaicina būvuzraugu. Pirmās un otrās grupas objektu būvuzraudzību var veikt pie būvniecības ierosinātāja nodarbināts būvspeciālists, pamatojoties uz darba devēja rīkojumu.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

138. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

3.5.4. Vides aizsardzības nosacījumi

139. Būvdarbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbus organizē un veic, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības.

(Grozīts ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

140. Veicot ceļa un ielas vai komersantu ceļu atjaunošanu, pārbūvēšanu vai nojaukšanu, ja iespējams, veic būvniecībā radušos atkritumu pārstrādi un reģenerāciju. Visus būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apsaimnieko atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.

(Grozīts ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

141. Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot planēšanas darbus būvlaukumā, derīgo augsnes kārtu noņem un nebojātu uzglabā turpmākai izmantošanai.

142. Urbšanas darbu procesā, sasniedzot ūdens nesējhorizontu, veic pasākumus pazemes ūdeņu nelietderīgas izplūšanas un ūdens nesējhorizonta piesārņošanas novēršanai.

143. Veicot grunts pastiprināšanu, novērš pazemes ūdeņu un atklāto ūdenstilpju piesārņošanu. Nepieciešamie pasākumi jāparedz darbu veikšanas projektā.

144. Būvdarbu procesā var mainīt dabisko reljefu un hidroģeoloģiskos apstākļus (piemēram, aizbērt gravas un karjerus, ierīkot drenāžu), ja minētie pasākumi paredzēti būvniecības ieceres dokumentācijā.

(Grozīts ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

3.5.5. Konservācija būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas gadījumā

145. Ceļa un ielas vai komersantu ceļu konservāciju veic, ja būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas dēļ var rasties bīstamība videi vai cilvēku dzīvībai vai veselībai vai var rasties bīstami bojājumi konstrukcijās.

(Grozīts ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

146. Lēmumu par būvdarbu pārtraukšanu var pieņemt būvniecības ierosinātājs, par to paziņojot institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas. Šo noteikumu 145. punktā minētajā gadījumā pirms būvdarbu pārtraukšanas būvniecības ierosinātājs iesniedz saskaņošanai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, konservācijas darbu veikšanas projektu.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

147. Konservācijas darbu veikšanas projektā norāda:

147.1. nepieciešamo pabeidzamo darbu sarakstu;

147.2. risinājumus ceļa un ielas vai komersantu ceļu stiprībai un stabilitātei, lietošanas drošībai un turpmākās bojāšanās novēršanai;

147.3. risinājumus, lai novērstu bīstamību cilvēku dzīvībai un veselībai vai videi;

147.4. ceļa un ielas vai komersantu ceļu konservācijas darbu veikšanas kalendāra plānu.

(Grozīts ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

147.1 Ja komersantu ceļa būvdarbi tiek pārtraukti un tas nav tehnoloģiskais vai sezonas pārtraukums, būvdarbu veicējs veic būves konservācijas pasākumus un ar būves nodošanas un pieņemšanas aktu nodod būvi būvniecības ierosinātājam.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

147.2 Ja komersantu ceļa būvdarbi tiek pārtraukti un tas ir tehnoloģiskais vai sezonas pārtraukums, būvdarbu veicējs sastāda būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu. Aktā norāda paveiktos un atliktos būvdarbus un to izpildes termiņus.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

148. Ja iestāde, kas nav institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, atbilstoši savai kompetencei ir apturējusi būvdarbus, tā nekavējoties par to paziņo institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

149. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 146. un 148. punktā minētās informācijas saņemšanas par būvdarbu pārtraukšanu vai apturēšanu veic objekta apsekošanu un pieņem lēmumu par atļauju pārtraukt būvdarbus, saskaņo ielu konservācijas darbu veikšanas projektu vai, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par ceļa un ielas vai komersantu ceļu konservāciju.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 334 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

150. Ja pēc objekta apsekošanas konstatēts, ka nepieciešama ceļa un ielas vai komersantu ceļu konservācija, bet būvniecības ierosinātājs nav iesniedzis institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, konservācijas darbu veikšanas projektu, minētā institūcija lēmumā par ceļa un ielas vai komersantu ceļu konservāciju norāda:

150.1. konservācijas iemeslus;

150.2. konservācijas nosacījumus (arī pasākumus, kas veicami, lai nodrošinātu ceļa un ielas vai komersantu ceļu konstrukciju drošību, stabilitāti un neaizskaramību, kā arī konservācijas darbu veikšanas projekta apjomu, ja tas ir nepieciešams);

150.3. termiņu konservācijas darbu veikšanas projekta iesniegšanai.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

151. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, 10 darbdienu laikā pēc konservācijas darbu veikšanas projekta saņemšanas, izvērtējot tā atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, saskaņo to vai pieņem lēmumu, kurā norāda konstatētos trūkumus un šo trūkumu novēršanas termiņu.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

152. Pēc šo noteikumu 151. punktā minētā lēmuma izpildes būvniecības ierosinātājs atkārtoti vēršas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

153. Uz ceļa un ielas vai komersantu ceļu konservācijas darbiem attiecināmas būvdarbu veikšanas prasības, tai skaitā prasība par būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Būvdarbu veicēja civiltiesiskā atbildība apdrošināma uz visu konservācijas darbu realizēšanas laiku.

(Grozīts ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

154. Būvdarbi ir uzskatāmi par pārtrauktiem ar brīdi, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir pieņēmusi lēmumu par atļauju apturēt būvdarbus vai būvniecības ierosinātājs ir pabeidzis ceļa un ielas vai komersantu ceļu konservācijas darbus atbilstoši minētās institūcijas saskaņotajam ceļa un ielas vai komersantu ceļu konservācijas darbu veikšanas projektam.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 334 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

155. Ja būvniecības ierosinātājs neizpilda šo noteikumu prasības, pašvaldība, iepriekš brīdinot būvniecības ierosinātāju, ir tiesīga veikt ceļa un ielas vai komersantu ceļu konservācijas darbus. Visus ar ceļa un ielas vai komersantu ceļu konservāciju saistītos izdevumus sedz būvniecības ierosinātājs.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

156. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pēc būvdarbu pārtraukšanas vēlākā laika periodā konstatē, ka ceļš un iela var radīt bīstamību videi vai cilvēku dzīvībai vai veselībai, vai ir bīstami bojātas konstrukcijas, tā pieņem lēmumu par ceļa un ielas vai komersantu ceļu konservāciju šajā nodaļā noteiktajā kārtībā.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 334 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

157. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pēc būvdarbu apturēšanas konstatē, ka nepieciešama ceļa un ielas vai komersantu ceļu konservācija, tā pieņem lēmumu par ceļa un ielas vai komersantu ceļu konservāciju šajā nodaļā noteiktajā kārtībā.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 334 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

3.5.6. Komersantu ceļu uzmērīšana

(Apakšnodaļa MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

157.1 Pēc būvdarbu pabeigšanas veic paveikto būvdarbu uzmērījumus un izpildmērījumus. Uzmērījumu un izpildmērījumu veikšanas kārtību un nepieciešamo apjomu nosaka būvniecības ierosinātājs atbilstoši normatīvajiem aktiem.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

157.2 Būvdarbu veicējs sagatavo paveikto būvdarbu uzmērījumu dokumentus un izpildshēmu (būves novietojuma plānu vienā no šādiem mērogiem – M 1:1000, M 1:2000 vai M 1:5000) un nodod tos būvniecības ierosinātājam mēneša laikā pēc būvdarbu pabeigšanas, ja būvdarbu līgumā nav noteikts citādi.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

157.3 Būvniecības ierosinātājs būvdarbu uzmērījumu dokumentus (ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam) glabā ne mazāk kā 25 gadus pēc būvdarbu pabeigšanas.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

157.4 Būves izpildmērījumā atspoguļo būvniecības procesā radušos topogrāfisko informāciju par komersantu ceļu, papildus norādot komersantu ceļa laukumu (brauktuves laukums, ieskaitot velosipēdu ceļu, ietvju un apmaļu laukumu, ja tāds ir, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu) atbilstoši komersantu ceļa seguma materiāliem, brauktuves platumu un brauktuves garumu pa komersantu ceļa ass līniju.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

3.6. Pieņemšana ekspluatācijā un atsevišķu darbu pieņemšana
3.6.1. Pieņemšana ekspluatācijā paskaidrojuma raksta būvniecības procesa ietvarā

(Apakšnodaļas nosaukums MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

157.5 Pēc būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs pieprasa institūcijām, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, sniegt atzinumu par būves atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem. Institūcijas 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

158. Pēc šo noteikumu 64.1 punktā minēto būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta II daļu. Paskaidrojuma rakstam pievieno:

158.1. to institūciju atzinumus par objekta un inženiertīklu gatavību ekspluatācijai, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus;

158.2. izpildmērījuma plānu (ar objekta novietni, izbūvētiem vai nojauktiem ārējiem inženiertīkliem un citām vienlaikus izbūvētām/nojauktām būvēm), bet pārbūves gadījumā – ja mainījusies situācija apvidū;

158.3. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju, izņemot šo noteikumu 127. punktā minēto gadījumu.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

159. Paskaidrojuma rakstā norāda ar būvniecības ierosinātāju saskaņotu termiņu, kurā būvniecības ierosinātājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc objekta nodošanas. Būvdarbu garantijas termiņš nav mazāks kā divi gadi pēc būvdarbu pabeigšanas. Laikposms starp būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanu un objekta pieņemšanu ekspluatācijā tiek ieskaitīts būvdarbu garantijas termiņā.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

160. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, piecu darbdienu laikā pēc visu noteikto dokumentu saņemšanas pārbauda patvaļīgās būvniecības esamību un izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu. Ja objekts ir nojaukts, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdod izziņu par būves neesību, kurā ietver būvniecības ierosinātāja norādīto informāciju, kā arī atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

160.1 Objektu var pieņemt ekspluatācijā ar atliktajiem darbiem. Būvdarbu veicējs izpilda atliktos darbus norādītajā termiņā. Atlikto būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos un apjomā kontrolē institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

161. Objektu uzskata par pieņemtu ekspluatācijā ar dienu, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

162. Ja institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, konstatē, ka ir veikta patvaļīga būvniecība, kā arī būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti, tā būvniecības ierosinātājam lēmumā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

163. Ja būvniecības ierosinātājs ir novērsis šo noteikumu 162. punktā minētajā lēmumā norādītās nepilnības, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu un, ja objekts ir nojaukts, izdod izziņu par būves neesību.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

3.6.2. Pieņemšana ekspluatācijā būvatļaujas būvniecības procesa ietvarā

(Apakšnodaļas nosaukums MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

164. Pēc būvdarbu pabeigšanas veic paveikto būvdarbu uzmērījumus un izpildmērījumus. Kārtību, kādā veic minētos mērījumus, un to nepieciešamo apjomu nosaka būvniecības ierosinātājs, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

165. Ceļa un ielas izpildmērījumu plānu izstrādā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, papildus tajā iekļaujot informāciju par ceļa un ielas laukumu (brauktuves laukums, ieskaitot veloceliņu, ietvju un apmaļu laukumu, bet neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu) atbilstoši ceļa un ielas seguma materiāliem, brauktuves platumu un brauktuves garumu pa ceļa un ielas ass līniju.

166. Jaunbūvējamu, pārbūvējamu ceļu un ielu var izmantot pirms būves pieņemšanas ekspluatācijā, ja institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniegtajā būvprojektā tika iekļauts izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā un izmantošanas nosacījumi.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

167. Pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par ceļa un ielas gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

168. Ceļa un ielas pieņemšanu ekspluatācijā ierosina būvniecības ierosinātājs. Pirms ierosina būves vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, būvei vai tās daļai veic izpildmērījumu.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

169. Ierosinot ceļa un ielas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājs iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu (11. pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:

169.1. būvprojekta izmainītās daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

169.2. būves vai tās daļas novietnes izpildmērījuma plānu;

169.3. šo noteikumu 167. punktā minēto institūciju atzinumus;

169.4. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju;

169.5. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstību apliecinošu dokumentāciju, ja tās nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam;

169.6. būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi, ja būvdarbu laikā ir veikta būvuzraudzība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

169.1 Apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu būvniecības informācijas sistēmā apstiprina būvniecības ierosinātājs, būvdarbu veicējs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja veikta autoruzraudzība).

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

170. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

171. Ceļu un ielu vai tās daļu pieņem ekspluatācijā institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas. Birojs pieņemšanas darbā pieaicina būvvaldes amatpersonu, ja būvvalde ir izteikusi vēlmi tajā piedalīties.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 334 redakcijā)

172. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pēc visu noteikto dokumentu saņemšanas, saskaņojot ar būvniecības ierosinātāju, nosaka ceļa un ielas vai tās daļas pieņemšanas termiņu, kas nav ilgāks par 10 darbdienām no dokumentu iesniegšanas dienas minētajā institūcijā.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 334 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

173. Būvniecības ierosinātājs ceļu un ielu vai tās daļu uzrāda institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas. Būvniecības ierosinātājs pieaicina būvdarbu veicēju vai tā pilnvarotu pārstāvi, kas ir veicis attiecīgos būvdarbus.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

174. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, novērtē ceļa un ielas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, pamatojoties uz šo noteikumu 169. punktā minētajiem dokumentiem, būvniecības informācijas sistēmā pieejamo informāciju un dokumentiem (piemēram, būvdarbu žurnāls, pieņemšanas akti, atzinumi par ceļa un ielas vai inženiertīklu gatavību ekspluatācijai), kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā un būvprojektam.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 334 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

175. Ja ceļam un ielai vai tās daļai veikta būvuzraudzība, būves pieņemšanā var piedalīties būvuzraugs. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būves pieņemšanā var pieaicināt būvprojekta izstrādātāju, ja viņš nav veicis autoruzraudzību.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

176. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdod aktu par būves vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk – akts). Aktā ietver apliecinājumā par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3. apakšpunktā, 3. un 5.punktā norādīto informāciju, kā arī norāda ziņas par objektu (adrese, kadastra apzīmējums, būves grupa, lietošanas veids, būvi raksturojošie lielumi un būvizstrādājumi), būvdarbu garantijas termiņu, atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

177. Aktā norāda ar būvniecības ierosinātāju un būvdarbu veicēju saskaņotu termiņu, kurā būvniecības ierosinātājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc ceļa un ielas vai tās daļas pieņemšanas ekspluatācijā. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš ir:

177.1. trīs gadi otrās grupas būvei;

177.2. pieci gadi trešās grupas būvei.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606; MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

177.1 Laikposms starp būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanu un akta izdošanu tiek ieskaitīts būvdarbu garantijas termiņā.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

178. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, nav tiesīga pieņemt ceļu un ielu vai tās daļu ekspluatācijā, ja kāda no institūcijām sniegusi negatīvu atzinumu par būves nodošanu ekspluatācijā vai būvniecības informācijas sistēmā nav pieejama attiecīgā informācija un dokumenti.

(MK 12.06.2018. noteikumu Nr. 334 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

179. Ja ceļš un iela vai tās daļa netiek pieņemta ekspluatācijā, institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izsniedz būvniecības ierosinātājam pamatotu lēmumu. Lēmumā norāda konstatētās atkāpes no būvprojekta vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

180. Pēc šo noteikumu 179. punktā minētajā lēmumā norādīto trūkumu novēršanas būvniecības ierosinātājs atkārtoti uzaicina institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, un uzrāda ceļu un ielu vai tās daļu.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

181. Ceļš un iela vai tās daļa ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar akta izdošanas dienu.

(Grozīts ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

182. Akta ciparu kodā ir šādas 14 zīmes:

182.1. pirmās divas zīmes – attiecīgā gada skaitļa pēdējie divi cipari;

182.2. nākamās piecas zīmes – akta reģistrācijas numurs, kas līdz piecām zīmēm papildināts ar nullēm no kreisās puses;

182.3. pēdējās septiņas zīmes – būves teritoriālais kods saskaņā ar Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334; MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

183. Būves kārtu var pieņemt ekspluatācijā, ja tās būvdarbi ir pilnīgi pabeigti un ir veikti visi attiecīgajai būves kārtai paredzētie ugunsdrošības, darba aizsardzības un vides aizsardzības pasākumi, kā arī izdarīts viss būvprojektā paredzētais, lai nodrošinātu vides pieejamību.

184. Ja ceļu un ielu vai tās daļu pieņem ekspluatācijā ziemā, labiekārtošanas darbus (piemēram, teritorijas apzaļumošanu, koku, krūmu stādīšanu) var veikt minētajiem darbiem labvēlīgā sezonā, bet tie jāpabeidz līdz attiecīgā gada 1. jūnijam.

185. Kokus un krūmus stāda tuvākajā piemērotajā laikā.

186. Saskaņā ar šo noteikumu 184. un 185. punktu noteiktos atliktos būvdarbus un to veikšanas termiņus ieraksta aktā. Aktā minēto atlikto būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos un apjomā kontrolē institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas.

(Grozīts ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

187. Atliktos būvdarbus būvdarbu veicējs veic aktā noteiktajos termiņos un apjomā, ja būvniecības ierosinātājs nav vienojies par citu kārtību.

(Grozīts ar MK 12.06.2018. noteikumiem Nr. 334)

188. Īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā noteiktajam pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Valsts zemes dienestā datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā un izpildmērījuma plānu, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

3.6.3. Ceļu un ielu atjaunošanas un nojaukšanas darbu pabeigšana

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

189. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

190. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

191. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

192. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

193. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

194. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

195. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

4. Komersantu ceļu būvnoteikumi

(Nodaļa svītrota ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

4.1. Komersantu ceļu būvniecības procesam nepieciešamie dokumenti un to saturs

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

196. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

197. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

198. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

199. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

199.1 (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

200. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

201. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

202. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

203. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

203.1 (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

204. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

205. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

206. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

207. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

208. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

4.2. Būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpilde

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

209. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

210. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

211. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

212. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

213. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

214. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

215. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

216. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

217. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

218. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

219. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

220. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

221. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

222. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

223. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

4.3. Būvdarbi

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

223.1 (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

224. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

224.1 (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

224.2 (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

224.3 (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

225. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

226. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

227. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

227.1 (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

228. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

229. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

230. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

231. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

232. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

233. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

234. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

235. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

236. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

237. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

237.1 (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

237.2 (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

237.3 (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

238. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

4.4. Komersantu ceļu konservācijas kārtība

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

239. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

240. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

241. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

242. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

4.5. Būves novietojuma uzmērījumu veikšanas kārtība un kārtība, kādā būvi pieņem ekspluatācijā

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

243. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

244. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

245. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

246. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

247. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

248. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

249. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

250. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

251. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

252. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

253. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

254. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

255. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

256. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

257. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

258. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

259. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

260. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

261. (Svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

262. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

263. (Svītrots ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

5. Sadarbība

(Nodaļa svītrota ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

264. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

265. (Svītrots ar MK 19.11.2019. noteikumiem Nr. 549)

6. Noslēguma jautājumi

266. No 2015. gada 1. jūlija Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punkta "b" un "c" apakšpunktā minētajos gadījumos valsts autoceļu, pašvaldību ceļu un ielu pieņemšanu šo noteikumu 2.5. un 3.6.2. apakšnodaļā noteiktajā kārtībā un būvdarbu kontroli veic birojs, bet līdz 2015. gada 30. jūnijam atbilstoši savai kompetencei to veic valsts autoceļu būvvalde vai būvvalde.

(Grozīts ar MK 20.03.2018. noteikumiem Nr. 167)

267. Valsts autoceļu būvdarbi, kuri uzsākti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, pabeidzami un pieņemami ekspluatācijā šo noteikumu 2.5. apakšnodaļā noteiktajā kārtībā, ja valsts autoceļa īpašnieks ar būvdarbu veicēju būvdarbu līgumā nav vienojies par citu kārtību.

268. Pašvaldību ceļu un ielu būvdarbi, kuri uzsākti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, pabeidzami un pieņemami ekspluatācijā šo noteikumu 3.6.2. apakšnodaļā noteiktajā kārtībā.

269. Komersantu ceļu būvdarbi, kuri uzsākti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, pabeidzami un pieņemami ekspluatācijā šo noteikumu 4.5. apakšnodaļā noteiktajā kārtībā, ja komersantu ceļa īpašnieks ar būvdarbu veicēju būvdarbu līgumā nav vienojies par citu kārtību.

270. Grozījumi šo noteikumu 79. un 208. punktā par būvniecības realizācijas termiņa pagarināšanu attiecas uz spēkā esošām apliecinājuma kartēm un apliecinājuma kartēm, kurām beidzies realizācijas termiņš un kuras institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas, ir akceptējusi, sākot ar 2014. gada 1. oktobri.

(MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā)

271. Būvniecības likuma pārejas noteikumu 22. punktā minētajā gadījumā, ja būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, būvniecības ierosinātājs ceļu un ielu, kā arī komersantu ceļu būvniecības gadījumā nodod glabāšanā tās institūcijas arhīvā, kura pilda būvvaldes funkcijas, šādus dokumentus:

271.1. apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu;

271.2. izmainītās būvprojekta daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

271.3. institūciju atzinumus par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu;

271.4. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;

271.5. izpildmērījumu plānu;

271.6. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību.

(MK 19.11.2019. noteikumu Nr. 549 redakcijā)

272. Ja būvdarbu veikšanai līdz 2021. gada 31. oktobrim ir akceptēta apliecinājuma karte, šos būvdarbus pabeidz atbilstoši uzsāktajam būvniecības procesa veidam:

272.1. valsts autoceļiem – atbilstoši šo noteikumu 2.4. apakšnodaļā noteiktajai kārtībai, iesniedzot apliecinājuma kartes II daļu (8. pielikums);

272.2. ceļiem un ielām vai komersantu ceļiem – atbilstoši šo noteikumu 3.6.1. apakšnodaļā noteiktajai kārtībai, iesniedzot apliecinājuma kartes II daļu (8. pielikums) un šo noteikumu 158. punktā noteiktos dokumentus;

272.3. komersantu ceļiem būvatļaujas gadījumā – būvprojekts izstrādājams atbilstoši šo noteikumu 74. punktam, būvdarbus veic atbilstoši šo noteikumu 3.5. apakšnodaļā noteiktajai kārtībai un nodod ekspluatācijā atbilstoši šo noteikumu 3.6.2. apakšnodaļā noteiktajai kārtībai.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

273. Ja saskaņā ar Būvniecības likuma pārejas noteikumu 22. punktu būvniecības process noris, neizmantojot būvniecības informācijas sistēmu, tad ievēro Būvniecības likumu un šajos noteikumos noteikto kārtību un termiņus, izņemot šādus gadījumus:

273.1. būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot būvniecības iesniegumu) papīra dokumentu formā izstrādā trijos eksemplāros, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos – četros eksemplāros vai izstrādā elektroniski vienā eksemplārā. Ja būvniecības ierosinātājs pats izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju papīra dokumentu formā, to sagatavo divos eksemplāros. Trešo personu saskaņojumu var noformēt uz būvprojekta ģenerālplāna, kā arī atkāpes no tehnisko noteikumu prasībām var saskaņot uz būvprojekta ģenerālplāna. Visus eksemplārus izskatīšanai iesniedz institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas;

273.2. būvprojekta ekspertīzi, ja tāda nepieciešama, pievieno būvprojekta dokumentācijai;

273.3. būvdarbu žurnālu iesniedz reģistrācijai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei;

273.4. būvniecības ierosinātājs pirms būvdarbu uzsākšanas izsniedz būvdarbu veicējam, bet būvdarbu veicējs – katram atsevišķu būvdarbu veicējam akceptētu paskaidrojuma rakstu vai būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi un nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju;

273.5. darbu veikšanas projektu pirms būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto darbu uzsākšanas nodod atbildīgajam būvdarbu vadītājam. Darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles institūcijām;

273.6. būvdarbu žurnālu aizpilda atbilstoši vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajam būvdarbu žurnāla saturam;

273.7. pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu (3. pielikums), ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums). Pieņemšanas aktam pievieno šo noteikumu 33.1 vai 134.2 punktā minētos dokumentus.

(MK 10.08.2021. noteikumu Nr. 514 redakcijā)

274. Līdz attiecīgās būvniecības informācijas sistēmas programmatūras izstrādāšanai un ieviešanai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1. martam:

274.1. ja paskaidrojuma raksta būvniecības procesa ietvarā paredzēti atliktie būvdarbi, tad, iesniedzot paskaidrojuma raksta II daļu, papildus pievieno dokumentu, kurā norāda ziņas par atliktajiem būvdarbiem (darba nosaukums, mērvienība un daudzums, pabeigšanas termiņš), un institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdod atsevišķu lēmumu par atliktajiem būvdarbiem un izdara būvniecības informācijas sistēmā paskaidrojuma rakstā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;

274.2. ja paskaidrojuma raksta būvniecības procesa ietvarā būvniecības iecerē ir paredzēti būvdarbi vai objekta nodošana ekspluatācijā pa būves kārtām, tad:

274.2.1. nododot ekspluatācijā katru būves kārtu, izņemot pēdējo kārtu, iesniedz brīvas formas iesniegumu, kurā norāda informāciju atbilstoši paskaidrojuma raksta II daļai un šo noteikumu 158. punktā minētos dokumentus, un institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdod atsevišķu lēmumu par būvdarbu pabeigšanu;

274.2.2. nododot ekspluatācijā pēdējo būves kārtu, iesniedz paskaidrojuma raksta II daļu un šo noteikumu 158. punktā minētos dokumentus, un institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara būvniecības informācijas sistēmā paskaidrojuma rakstā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;

274.3. iekļaujot būvniecības informācijas sistēmā datus par būvspeciālista darbības jomu, norāda informāciju tādā apjomā, kādu nodrošina būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitāte.

(MK 30.11.2021. noteikumu Nr. 778 redakcijā)

275. Šo noteikumu 75.punkts ir piemērojams ar 2023. gada 1. jūliju un attiecas uz būvniecības procesiem, kas noris, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu.

(MK 21.06.2022. noteikumu Nr. 385 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministra vietā –
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

1.1 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633
Apliecinājuma karte valsts autoceļa vai tā posma atjaunošanai vai nojaukšanai

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

1.2 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada  14. oktobra
noteikumiem Nr. 633
Paskaidrojuma raksts par valsts autoceļa vai tā posma vienkāršotu atjaunošanu un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvniecību

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

1.3 pielikums
Ministru kabineta
2014. gada  14. oktobra
noteikumiem Nr. 633
Būvniecības iesniegums valsts autoceļa būvniecībai vai pārbūvei

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

2. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633
Būvlaukuma nodošanas akts

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

Būvlaukuma nodošanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un atrašanās vieta (km).

2. Inženierbūves kadastra apzīmējums.

3. Būvniecības veids.

4. Īss galveno paredzamo darbu uzskaitījums.

5. Inženierbūves īpašnieka rekvizīti (juridiskās personas nosaukums, pārstāvja vārds, uzvārds un amats).

6. Būvdarbu veicēja rekvizīti (juridiskās personas nosaukums, pārstāvja vārds, uzvārds un amats).

7. Būvdarbu līguma datums un numurs.

8. Atbildīgā būvdarbu vadītāja, būvuzrauga un autoruzrauga rekvizīti (vārds, uzvārds, adrese, sertifikāta numurs un darbības sfēra un tālruņa numurs).

9. Nepieciešamās papildu atļaujas pirms darbu uzsākšanas.

3. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

Segto darbu pieņemšanas akts

Segto darbu pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un atrašanās vieta.

2. Darba nosaukums.

3. Būvniecības ierosinātājs:

3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

4. Pieņemšanai uzrādīto darbu uzskaitījums un īss raksturojums.

5. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti segtie darbi (piemēram, rasējuma numurs).

6. Segtajos darbos lietotās konstrukcijas un būvizstrādājumi (sertifikāti vai citi kvalitāti apliecinoši dokumenti).

7. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

7.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

7.2. rasējuma numurs;

7.3. saskaņošanas datums.

8. Segto darbu pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs un darbības sfēra).

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un atrašanās vieta.

2. Konstrukcijas nosaukums.

3. Būvniecības ierosinātājs:

3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

4. Pieņemšanai uzrādīto nozīmīgo konstrukciju uzskaitījums un īss raksturojums.

5. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti nozīmīgo konstrukciju darbi (piemēram, rasējuma numurs).

6. Lietotās konstrukcijas un būvizstrādājumi (sertifikāti vai citi kvalitāti apliecinoši dokumenti).

7. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

7.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

7.2. rasējuma numurs;

7.3. saskaņošanas datums.

8. Nozīmīgo konstrukciju pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs un darbības sfēra).

4. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633
Būvdarbu pabeigšanas akts

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

Būvdarbu pabeigšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un atrašanās vieta (km).

2. Inženierbūves kadastra apzīmējums.

3. Būvdarbu līguma datums un numurs.

4. Būvdarbu pabeigšanas datums.

5. Būvlaukuma nodošanas akta datums.

6. Būvdarbu veicēja rekvizīti (juridiskās personas nosaukums, pārstāvja vārds, uzvārds un amats).

7. Būvuzrauga rekvizīti (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra).

8. Inženierbūves īpašnieka rekvizīti (juridiskās personas nosaukums, pārstāvja vārds, uzvārds un amats).

5. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633
Akts par būves pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

6. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514; MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 385)

Paskaidrojuma raksts

I. Ziņas par būvniecības ieceri

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona.

2. Ziņas par objektu (valsts autoceļš (posms), pašvaldību ceļš, iela, velosipēdu ceļš, gājēju ceļš, komersantu ceļš vai māju ceļš):

2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība (t. sk. satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (izņemot ceļa zīmes, aizsargbarjeras, signālstabiņus un horizontālo un vertikālo apzīmējumu) būvniecība) atjaunošana, pārbūve vai nojaukšana);

2.2. objekta nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. objekta kadastra apzīmējums;

2.4. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. objekta pašreizējais galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. objekta paredzētais galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. papildinformācija:

2.7.1. objekta garums (m);

2.7.2. objekta platums (m);

2.7.3. objekta pieslēgums;

2.7.4. ceļa klātnes normālprofils (NP);

2.7.5. seguma materiāls;

2.7.5.1 tilta, caurtekas vai tuneļa konstrukcija;

2.7.5.2 tilta gabarīts, caurtekas vai tuneļa garums;

2.7.6. galvenie tehniskie rādītāji satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvniecībai (nosaukums);

2.7.7. objekta galveno būvdarbu veidi un būvizstrādājumi;

2.7.8. plānotais būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus);

2.7.9. plānotais būvniecības atkritumu apjoms.

2.7.10. (svītrots ar MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 385);

2.7.11. (svītrots ar MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 385).

3. Būvniecības finansējuma avots.

4. Pilnvarotā persona:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

4.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

5. Būvniecības ieceres izstrādātājs:

5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs un darbības sfēra;

5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

6. Papildus piesaistītā(-o) būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra.

7. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

7.1. dokumenta veids;

7.2. dokumenta nosaukums.

II. Ziņas par būvdarbu pabeigšanu

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs.

2. Būvniecības atkritumu apsaimniekošana:

2.1. būvniecības atkritumu apsaimniekotājs (juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods);

2.2. būvniecības atkritumu apjoms;

2.3. būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus).

3. Būvdarbu garantijas termiņš.

4. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

4.1. dokumenta veids;

4.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.

1. Paskaidrojuma rakstā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Katru paskaidrojuma raksta daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.

3. Ja paredzēta māju ceļa pārbūve, paskaidrojuma rakstu aizpilda tādā apjomā, kas raksturo māju ceļam veicamās izmaiņas.

4. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja objekta būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

5. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

6. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.3. apakšpunktā minēto kadastra apzīmējumu norāda esošai inženierbūvei, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

7. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.6. apakšpunktā norādīto inženierbūves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja inženierbūvei tāds ir nosakāms.

8. Ja objekts ir nojaukts, paskaidrojuma raksta I daļas 2.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.7.5.1, 2.7.5.2, 2.7.6. un 2.7.7. apakšpunktā minētās ziņas par objektu nenorāda.

9. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.7.4., 2.7.5., 2.7.5.1, 2.7.5.2 un 2.7.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja paredzēta valsts autoceļa būvniecība.

10. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.7.8. un 2.7.9. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi.

11. Paskaidrojuma raksta I daļas 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks realizēta par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

12. Paskaidrojuma raksta I daļas 5. un 6. punktā minētās ziņas nenorāda, ja būvniecības ierosinātājs pats izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju.

13. Ja vienlaikus ar objekta būvniecību vai nojaukšanu īsteno citas pirmās grupas būves būvniecību vai nojaukšanu, paskaidrojuma rakstu papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.

7. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514; MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 385)

Būvniecības iesniegums

Būvniecības iesniegumā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona.

2. Ziņas par objektu:

2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, pārbūve vai nojaukšana);

2.2. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. objekta kadastra apzīmējums;

2.4. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. papildinformācija:

2.7.1. inženierbūves garums (m);

2.7.2. inženierbūves platums (m);

2.7.3. pieslēgumi (atslēgumi), šķērsojumi;

2.7.4. ceļa klātnes normālprofils (NP);

2.7.5. seguma materiāls;

2.7.6. tilta, caurtekas vai tuneļa konstrukcija;

2.7.7. tilta gabarīts, caurtekas vai tuneļa garums;

2.7.8. inženierbūves galveno būvdarbu veidi un būvizstrādājumi;

2.7.9. nepieciešamo inženiertīklu ierīkošana vai nojaukšana;

2.7.10. plānotais būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus);

2.7.11. plānotais būvniecības atkritumu apjoms.

2.7.12. (svītrots ar MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 385)

3. Plānotais būvniecības kalendāra plāns (gada ceturkšņu detalizācijā):

3.1. projektēšanas sagatavošana;

3.2. projektēšanas iepirkums;

3.3. projektēšana;

3.4. būvdarbu iepirkums;

3.5. būvdarbi.

4. Būvniecības finansējuma avots.

5. Plānotais kapitālieguldījumu kalpošanas laiks (gadi).

6. Pilnvarotā persona:

6.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

6.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

6.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

6.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

6.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

7. Būvprojekta izstrādātājs:

7.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

7.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs un darbības sfēra;

7.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

8. Būvprojekta izstrādātāja sniegtās ziņas par plānoto būvprojekta sastāvu, to nepieciešamo daļu, sadaļu izstrādi.

9. Ziņas par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvā regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības.

10. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

10.1. dokumenta veids;

10.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.

1. Būvniecības iesniegumā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Būvniecības iesnieguma 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

3. Būvniecības iesnieguma 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

4. Būvniecības iesnieguma 2.3. apakšpunktā minēto kadastra apzīmējumu norāda esošai inženierbūvei, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

5. Būvniecības iesnieguma 2.6. apakšpunktā norādīto inženierbūves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja inženierbūvei tāds ir nosakāms.

6. Ja inženierbūve ir nojaukta, būvniecības iesnieguma 2.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.7.6., 2.7.7., 2.7.8. un 2.7.9. apakšpunktā minētās ziņas par objektu nenorāda.

7. Būvniecības iesnieguma 2.7.4., 2.7.5., 2.7.6. un 2.7.7. apakšpunktā minētās ziņas par objektu norāda, ja paredzēta valsts autoceļa būvniecība.

8. Būvniecības iesnieguma 2.7.10. un 2.7.11. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi.

9. Būvniecības iesnieguma 3. un 5. punktā minētās ziņas norāda, ja paredzēta valsts autoceļa būvniecība.

10. Būvniecības iesnieguma 4. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks realizēta par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

11. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību īsteno citas būves būvniecību, būvniecības iesniegumu papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.

8. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514; MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 385)

Apliecinājuma karte

I. Ziņas par būvniecības ieceri
(Daļa svītrota ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

II. Ziņas par būvdarbu pabeigšanu

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs.

2. Būvniecības atkritumu apsaimniekošana:

2.1. būvniecības atkritumu apsaimniekotājs (juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods);

2.2. būvniecības atkritumu apjoms;

2.3. būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus).

3. Būvdarbu garantijas termiņš.

4. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

4.1. dokumenta veids;

4.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.
(Svītrotas ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514)

9. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

10. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633
Izziņa par būves neesību

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

11. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 606 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 514; MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 385)

Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu

Apliecinājumā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija – tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums.

2. Ziņas par objektu:

2.1. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.2. inženierbūves kadastra apzīmējums;

2.3. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.4. inženierbūves pašreizējais galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.5. inženierbūves paredzētais galvenais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. papildinformācija:

2.6.1. inženierbūves kopējais garums (m);

2.6.2. kopējā platība, kurā veikti būvdarbi (m2);

2.6.3. brauktuves platība (m2), ietvju platība (m2);

2.6.4. zālāju platība (m2), nomales platība (m2);

2.6.5. nogāžu nostiprinājums ar zāļu sēju (m2);

2.6.6. inženierbūves tehniskie rādītāji un daudzums;

2.6.7. inženierbūves būvizstrādājumi.

3. Ziņas par būvniecību:

3.1. būvdarbu sākšanas un pabeigšanas datums;

3.2. būvprojekta izstrādātājs:

3.2.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

3.2.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs un darbības sfēra;

3.2.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs;

3.3. pieļautās izmaiņas (norādot, ir vai nav veiktas) un atkāpes no būvprojekta, kas saskaņotas noteiktajā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā;

3.4. būvniecības dalībnieki, kuri piedalījušies būvprojekta īstenošanā:

3.4.1. būvdarbu veicējs (būvkomersanta nosaukums, juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs);

3.4.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra);

3.4.3. būvuzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra);

3.4.4. autoruzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un darbības sfēra);

3.5. būvniecības atkritumu apsaimniekošana:

3.5.1. būvniecības atkritumu apsaimniekotājs (juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods);

3.5.2. būvniecības atkritumu apjoms;

3.5.3. būvniecības atkritumu veids (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus).

3.6. (svītrots ar MK 21.06.2022. noteikumiem Nr. 385)

4. Būvdarbu garantijas termiņš.

5. Būvniecības kopējās izmaksas (euro), tai skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi.

6. Ziņas par atliktajiem būvdarbiem:

6.1. darba nosaukums;

6.2. mērvienība un daudzums;

6.3. pabeigšanas termiņš.

Piezīmes.

1. Apliecinājumā par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši īstenotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Ja ekspluatācijā paredzēts nodot vienlaikus vairākas inženierbūves, apliecinājuma 2. punktā minētās ziņas par objektu norāda katrai inženierbūvei atsevišķi.

3. Apliecinājuma 2.2. apakšpunktā minēto inženierbūves kadastra apzīmējumu nenorāda, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem kadastra apzīmējums nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

4. Apliecinājuma 2.5. apakšpunktā norādīto inženierbūves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja inženierbūvei tāds ir nosakāms.

5. Ja inženierbūve ir nojaukta, apliecinājuma 2.5. un 2.6. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda.

6. Apliecinājuma 3.4.3. un 3.4.4. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja tika veikta būvuzraudzība vai autoruzraudzība.

7. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību īstenota arī citas būves būvniecība, apliecinājumā ietver ziņas par attiecīgo būvi atbilstoši speciālos būvnoteikumos noteiktajai kārtībai.

8. Ja būvdarbu laikā būvniecības informācijas sistēmā būvdarbu žurnālā veikti ieraksti par atkritumu apsaimniekošanu, apliecinājuma 3.5. apakšpunktā minēto informāciju atspoguļo atbilstoši būvdarbu žurnālā veiktajiem ierakstiem.

12. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 633
Akts par pieņemšanu ekspluatācijā

(Pielikums svītrots ar MK 25.09.2018. noteikumiem Nr. 606)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Autoceļu un ielu būvnoteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 633Pieņemts: 14.10.2014.Stājas spēkā: 25.10.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 211, 24.10.2014. OP numurs: 2014/211.3
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
269710
{"selected":{"value":"19.07.2023","content":"<font class='s-1'>19.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.07.2023","iso_value":"2023\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2022","iso_value":"2022\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2022.-18.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.12.2021","iso_value":"2021\/12\/08","content":"<font class='s-1'>08.12.2021.-30.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2021","iso_value":"2021\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2021.-07.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.11.2019","iso_value":"2019\/11\/29","content":"<font class='s-1'>29.11.2019.-31.10.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.09.2018","iso_value":"2018\/09\/28","content":"<font class='s-1'>28.09.2018.-28.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.06.2018","iso_value":"2018\/06\/22","content":"<font class='s-1'>22.06.2018.-27.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2018","iso_value":"2018\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2018.-21.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.10.2014","iso_value":"2014\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.2014.-22.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.07.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"