Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1524

Rīgā 2013.gada 17.decembrī (prot. Nr.67 79.§)
Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta 3.1 un ceturto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pasākumus valsts atbalstam lauksaimniecībai un lauku attīstībai (turpmāk – atbalsts), atbalsta apmēru, kā arī tā piešķiršanas kārtību un kritērijus.

2. Atbalsts 2024. gadā ietver finansējumu 8 720 490 euro apmērā šādiem atbalsta pasākumiem:

2.1. lopkopības attīstībai – 6 079 335 euro:

2.1.1. ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai – 3 369 376 euro:

2.1.1.1. ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē – 2 038 774 euro;

2.1.1.2. ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē – 450 179 euro, tai skaitā sertificētu tīršķirnes vaislas buļļu novērtēšanai – 248 636 euro un vismaz vienu gadu vecu buļļu novērtēšanai – 20 000 euro;

2.1.1.3. ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē – 175 000 euro;

2.1.1.4. ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē – 170 745 euro;

2.1.1.5. ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē – 122 962 euro;

2.1.1.6. ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē – 34 272 euro;

2.1.1.7. ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs – 124 364 euro;

2.1.1.8. dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem – 253 080 euro;

2.1.2. dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai – 366 683 euro;

2.1.3. dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai – 1 873 440 euro;

2.1.4. dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei vai likvidēšanai – 120 000 euro;

2.1.5. veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai – 319 836 euro;

2.1.6. lauksaimniecības dzīvnieku gēnu bankas darbības nodrošināšanai – 30 000 euro;

2.2. augkopības attīstībai – 489 013 euro:

2.2.1. augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai – 50 868 euro;

2.2.2. kultūraugu genofonda un izolātu kolekcijas saglabāšanai, standartšķirnes novērtēšanai, šķirnes identitātes pārbaudei un labību šķirņu izturības pret slimībām novērtēšanai – 223 924 euro;

2.2.3. augsnes minerālā slāpekļa un oglekļa monitoringa īstenošanai – 64 221 euro;

2.2.4. kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai – 150 000 euro;

2.3. starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – 731 586 euro:

2.3.1. lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās – 452 800 euro;

2.3.2. tehniskajam atbalstam lauksaimniecības nozarē – 278 786 euro;

2.4. tirgus veicināšanai – 696 216 euro;

2.5. pārtikas kvalitātes shēmām – 127 500 euro:

2.5.1. nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, bioloģiskās lauksaimniecības shēmas, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību shēmas veicināšanai – 120 000 euro;

2.5.2. aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību produkta reģistrācijai – 7500 euro;

2.6. lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares profesionālo izglītības programmu pilnveidošanai – 45 000 euro;

2.7. 2023. gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansējumam – 551 840 euro.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

3. Uz šo noteikumu 2.punktā minētā atbalsta saņemšanu var pretendēt fiziska vai juridiska persona (turpmāk – pretendents).

4. Šajos noteikumos minētajos pasākumos iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, kā arī pārskatus un sarakstus pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

5. Pretendents šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iesniedz Lauku atbalsta dienestā darījumu apliecinošu dokumentu kopijas vai to kopsavilkumu, kurā norāda pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, darījumu apliecinoša dokumenta saņēmēju, izrakstīšanas datumu, numuru un samaksāto summu.

6. Piešķirto finansējumu šo noteikumu 2., 3.​​​​​​​, 4.​​​​​​​, 5.​​​​​​​, 6.​​​​​​​ un 6.1 nodaļā minētajām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citā atbalsta programmā piešķirto finansējumu, ievērojot Komisijas 2022. gada 14. decembra Regulas (ES) 2022/2472, ar kuru, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu, dažu kategoriju atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgu ar iekšējo tirgu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2022. gada 21. decembris, Nr. L 327) (turpmāk – regula  2022/2472), 8. panta 3., 5. un 7. punktā noteiktās prasības.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

7. Atbalstu nepiešķir:

7.1. regulas 2022/2472 2. panta 59. punktā minētajam grūtībās nonākušajam atbalsta pretendentam;

7.2. Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulas (ES)  2023/2831  par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2023. gada 15. decembris, sērijas Nr. L) (turpmāk – regula 2023/2831) 1. panta 1. punktā minētajām izslēdzamajām darbībām vai nozarēm, ja atbalsts pretendentam tiek piešķirts saskaņā ar regulu 2023/2831;

7.3. pretendentam, uz ko attiecas regulas 2022/2472 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā noteiktais atgūšanas rīkojums;

7.4. pretendentam, ko Lauku atbalsta dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai, ir izslēdzis no atbalsta saņēmēju loka.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 77)

7.1 (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

7.2 Šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētās prasības nepiemēro, ja atbalstu piešķir atbilstoši:

7.21. regulai 2023/2831 un Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulai (EK) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – regula Nr. 1408/2013);

7.22. regulas  2022/2472 27. panta 2. punkta "c" un "d" apakšpunktam.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 77)

7.3 (Svītrots ar MK 26.03.2024. noteikumiem Nr. 194)

8. Lauku atbalsta dienests:

8.1. savā tīmekļvietnē ievieto informāciju par atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību;

8.2. izvērtē pretendenta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2., 3.​​​​​​​, 4.​​​​​​​, 5., 6.6.1 un 6.2 nodaļā minētajām prasībām un mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu. Lēmuma pieņemšanas diena par iesnieguma apstiprināšanu uzskatāma par atbalsta piešķiršanas dienu. Ja iesniegums tiek apstiprināts, Lauku atbalsta dienests veic norēķinus vai slēdz līgumu ar pretendentu par šo noteikumu 2. punktā minētā atbalsta piešķiršanu, līgumā paredzot pušu saistības, atbildību un norēķinu kārtību;

8.3. izlases veidā pārbauda ne mazāk kā vienu procentu no atbalsta saņēmējiem, tostarp valsts iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, ja šajos noteikumos nav noteikta cita kontroles kārtība;

8.4. nodrošina pārbaudi, lai šo noteikumu 8.5.2. un 8.5.3. apakšpunktā minētais atbalsts triju gadu periodā, skaitot no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas, nepārsniegtu regulas 2023/2831 3. panta 2. punktā noteikto de minimis atbalsta apmēru vienam vienotam uzņēmumam, bet pēdējo triju fiskālo gadu periodā – regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā noteikto de minimis atbalsta apmēru vienam vienotam uzņēmumam;

8.5. izmaksā:

8.5.1. pretendentam atbalstu bezskaidras naudas norēķinu veidā uz tā kredītiestādes kontu vai valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" norēķinu kontu, nepārsniedzot šo noteikumu 2. punktā minēto atbalsta pasākuma finansējumu. Ja atbalsta pieprasījums pārsniedz piešķirto finansējuma apmēru, Lauku atbalsta dienests izdara norēķinus, proporcionāli samazinot izmaksājamo atbalsta apmēru par vienu vienību;

8.5.2. šo noteikumu 2.11. un 4.3. apakšnodaļā, kā arī 5. un 6.2 nodaļā minēto atbalstu, nepārsniedzot regulas 2023/2831 3. panta 2. punktā noteikto atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam saskaņā ar minētās regulas 2. panta 2. punktu;

8.5.3. šo noteikumu 3.4. un 4.3. apakšnodaļā, kā arī 5. nodaļā minēto atbalstu, nepārsniedzot regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā noteikto atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam saskaņā ar regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktu;

8.6. atbalstu šo noteikumu 2.11., 3.4. un 4.3. apakšnodaļā, kā arī 5. un 6.2 nodaļā minētajiem pretendentiem drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas 2023/2831 3. panta 2. punktā vai regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam saskaņā ar regulas 2023/2831 5. panta 1. un 2. punktu vai regulas Nr. 1408/2013 5. panta 1. un 2. punktu, kā arī ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja ar šo kumulāciju netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kura konkrētajā gadījumā īpašiem apstākļiem noteikta attiecīgajā valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā, saskaņā ar regulas 2023/2831 5. panta 3. punktu vai regulas Nr. 1408/2013 5. panta 3. punktu;

8.7. datus par izmaksāto atbalstu glabā atbilstoši regulas  2022/2472 13. pantā noteiktajām prasībām;

8.8. divu mēnešu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai 2023.–2027. gada plānošanas periodā, pieprasa atbalsta atmaksu, ja pretendents sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šajos noteikumos minētās prasības;

8.9. piešķir šo noteikumu 2.1.1., 2.3., 2.4. un 2.5.1. apakšpunktā minēto atbalstu, ievērojot regulas 2022/2472 6. panta 2. punktā noteiktās prasības;

8.10. šo noteikumu 2., 3.​​​​​​​, 4.​​​​​​​, 5. un 6. nodaļā minēto atbalsta pasākumu attaisnotajos izdevumos iekļauj pievienotās vērtības nodokli, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta;

8.11. publicē informāciju par atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar regulu 2022/2472, ievērojot minētās regulas 9. panta 1. punkta "c" apakšpunkta un 4. punkta prasības;

8.12. datus par izmaksāto atbalstu glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas;

8.13. lēmumu par atbalsta piešķiršanu saskaņā ar regulu 2023/2831 un regulu Nr. 1408/2013 pieņem līdz regulas 2023/2831 7. panta 3. punktā un 8. pantā un regulas Nr. 1408/2013 7. panta 3. punktā un 8. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām;

8.14. datus par de minimis atbalstu glabā atbilstoši regulas 2023/2831 6. panta 3. punktā vai regulas Nr. 1408/2013 6. panta 4. punktā minētajām prasībām.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 77)

8.1 Pretendents, kas saņem de minimis atbalstu:

8.11. ievēro regulas 2023/2831 1. panta 2. punktā un regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktā noteiktās prasības;

8.1 2. un ir izmantojis šo noteikumu 8.6. apakšpunktā minēto atbalsta kumulācijas iespēju, sniedz Lauku atbalsta dienestam, Valsts augu aizsardzības dienestam vai Agroresursu un ekonomikas institūtam informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu.

(MK 15.09.2020. noteikumu Nr. 582 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 77)

8.2 Pretendents lēmumu par jebkuru piešķirto atbalstu glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas. De minimis atbalsta saņēmējs informāciju par tam piešķirto de minimis atbalstu glabā 10 gadus saskaņā ar regulas 2023/2831 6. panta 3. punktu vai regulas Nr. 1408/2013 6. panta 4. punktu.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

9. Šajos noteikumos minētais atbalsts attiecas uz pasākumiem, kas tiek īstenoti kārtējā gadā, izņemot šo noteikumu 2.7. apakšpunktā minētos pasākumus.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 126 redakcijā)

10. Ja atbalsts ir piešķirts Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Malnavas koledžas studentiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību, bet atbalsta saņēmējam pēc izglītības iegūšanas neizdodas uzsākt darba attiecības ar nākamo darba devēju, tas ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc studiju beigām iesniedz Lauku atbalsta dienestā izglītību apliecinoša dokumenta kopiju. Lauku atbalsta dienests no atbalsta saņēmēja nepieprasa šajā punktā minētajos normatīvajos aktos paredzētās izziņas un saņemtā atbalsta atmaksu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

10.1 Ja ir pārkāptas regulā  2022/2472 vai Eiropas Komisijas lēmumā par valsts atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu noteiktās prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt saņemto nelikumīgo valsts atbalstu. Ja ir pārkāptas regulā  2023/2831 vai regulā Nr. 1408/2013 noteiktās prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt visu atbalsta pasākumā saņemto valsts atbalstu. To atmaksā kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

2. Atbalsts lopkopības attīstībai
2.1. Atbalsta piešķiršanas prasības

11. Atbalsta mērķis ir, izmantojot augstvērtīgus vaislas lauksaimniecības dzīvniekus (turpmāk – dzīvnieks), veicināt lopkopības nozaru ciltsdarba attīstību, nodrošināt dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanu, piena šķirņu govju un kazu virspārraudzību, kā arī dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu.

11.1 Atbalstu, izņemot šo noteikumu 2.8.1, 2.11. un 2.15. apakšnodaļā minēto atbalstu, sniedz saskaņā ar regulu 2022/2472 subsidēta pakalpojuma veidā, ja gala labuma guvējs ir primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājs.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

12. Atbilstoši regulai  2022/2472 atbalsts sedz šādas izmaksas:

12.1. līdz 100 procentiem no attiecināmajām izmaksām par dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem saskaņā ar regulas 2022/2472 24. panta 8. punktu;

12.2. līdz 70 procentiem no izmaksām par dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes testiem (dzīvnieku produktivitātes kontroli un novērtēšanu pēc pēcnācējiem, dzīvnieku kvalitātes novērtēšanu pēc pēcnācēju kontrolnobarošanas rezultātiem, darbspēju noteikšanu, dzīvnieku lineāro un eksterjera vērtēšanu, pāru atlasi) saskaņā ar regulas 2022/2472 27. panta 5. punkta "a" apakšpunktu;

12.3. līdz 75 procentiem no izmaksām par dzīvnieku līķu pārstrādi un likvidēšanu saskaņā ar regulas 2022/2472 27. panta 5. punkta "b" apakšpunktu;

12.4. līdz 100 procentiem no administratīvajām izmaksām par ciltsgrāmatu iekārtošanu un uzturēšanu saskaņā ar regulas 2022/2472 27. panta 5. punkta "c" apakšpunktu;

12.5. līdz 100 procentiem no izmaksām par dzīvnieku līķu savākšanu un transportēšanu saskaņā ar regulas 2022/2472 27. panta 5. punkta "c" apakšpunktu.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

13. Atbalstu var saņemt:

13.1. pretendents, kas ir atzīta šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrība vai atzīta krustojuma cūku audzētāju organizācija atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanu, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtību (turpmāk – organizācija);

13.2. komersants, kurš ir reģistrēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī par embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrāciju un kurš uzglabā Latvijas ģenētisko resursu – Latvijas brūnās vecā tipa šķirnes vai Latvijas zilās šķirnes buļļu spermu (turpmāk – komersants);

13.3. akreditēta piena laboratorija, kas savu kompetenci ir apliecinājusi atbilstoši normatīvajiem aktiem par slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtību (turpmāk – laboratorija);

13.4. datu apstrādes centrs, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības un snieguma pārbaudes datu apstrādi, kā arī nodrošina minēto datu apmaiņu un uzkrāšanu (turpmāk – datu centrs);

13.5. pretendents, kas atbilst šo noteikumu 99. punktā minētajām prasībām;

13.6. pretendents, kas atbilst šo noteikumu 106. punktā minētajām prasībām;

13.7. pretendents, kas atbilst šo noteikumu 115. punktā minētajām prasībām;

13.8. pretendents, kas atbilst šo noteikumu 123. punktā minētajām prasībām;

13.9. (svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107);

13.10. (svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107).

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116; MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 77)

14. Organizācija var saņemt atbalstu, ja atbalsta pasākumi attiecas uz:

14.1. ganāmpulku, kurš ir reģistrēts un kura lauksaimniecības dzīvnieki un novietnes ir reģistrētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un kurā veic pārraudzību vai snieguma pārbaudi atbilstoši normatīvajiem aktiem par attiecīgās sugas dzīvnieku pārraudzību un snieguma pārbaudi vai atbilstoši attiecīgās sugas audzēšanas programmai (turpmāk – pārraudzības ganāmpulks);

14.2. saimniecību, kura ir iekļauta šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecību sarakstā atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanu, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtību (turpmāk – šķirnes saimniecība);

14.3. dzīvnieku, kam vismaz gadu veikta pārraudzība vai snieguma pārbaude, izņemot pirmpieni (govi, kurai nav aprēķināti standarta laktācijas dati un kura nav vecāka par četriem gadiem, kā arī kazu, kurai nav aprēķināti noslēgtas laktācijas dati un kura nav jaunāka par 15 mēnešiem un vecāka par četriem gadiem), atbilstoši normatīvajiem aktiem par attiecīgās sugas lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzību un snieguma pārbaudi (turpmāk – pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošs dzīvnieks) un kam Lauksaimniecības datu centrs pēdējā noslēgtajā pārraudzības un snieguma pārbaudes gadā nav anulējis pārraudzības vai snieguma pārbaudes datus;

14.4. dzīvnieku, ko pirmo reizi tā dzīves laikā ieraksta ciltsgrāmatā vai izvērtē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanu.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 121; MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

14.1 Organizācija pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju par gala labuma guvējiem, norādot katra gala labuma guvēja atbalsta summu attiecīgajā atbalsta pasākumā.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

15. Lauksaimniecības datu centrs līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1. februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju par ciltsgrāmatā uzņemtajiem dzīvniekiem pa sugām atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanu.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā)

2.2. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē

16. Atbalsta mērķis piensaimniecības nozarē ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

17. Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un šādiem dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem:

17.1. produktivitātes kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācējiem;

17.2. lineārajai vērtēšanai;

17.3. pāru atlasei.

18. Atbalstu dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (produktivitātes kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācējiem, lineārajai vērtēšanai un pāru atlasei) piešķir:

18.1. organizācijai – kā vienreizēju maksājumu 113,83 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par katru pārraudzības ganāmpulkā esošu pārbaudāmā buļļa meitu (pirmpieni) pēc pirmās standarta laktācijas (240–305 dienas) slēgšanas, ja:

18.1.1. ganāmpulkā veic plānotu jaunbuļļu pārbaudi;

18.1.2. pārbaudāmā buļļa meitai (pirmpienei) pēc organizācijas pieprasījuma ir veikta DNS analīze, ko apliecina laboratorijas atzinums. DNS analīzi neveic un atbalsta maksājumu samazina par 50 procentiem, ja pārbaudāmā buļļa meitai (pirmpienei) ir zināma izcelšanās;

18.1.3. pārbaudāmā buļļa meita (pirmpiene) ir lineāri novērtēta un dati ir reģistrēti Lauksaimniecības datu centra centrālajā datubāzē;

18.2. komersantam par augstvērtīgu šķirnes vaislas buļļu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes, ja bullis ir sasniedzis 12 mēnešu vecumu un ir sertificēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikāciju, bet Latvijas brūnās vecā tipa šķirnes vai Latvijas zilās šķirnes saglabāšanai paredzēts bullis ir sasniedzis sešu mēnešu vecumu un pēc 12 mēnešu vecuma sasniegšanas ir sertificēts atbilstoši minētajiem normatīvajiem aktiem, – 38,40 euro mēnesī par katru bulli;

18.2.1 organizācijai, kas īsteno ģenētisko resursu saglabāšanas programmu, – 6000 euro Latvijas brūnās vecā tipa šķirnes un Latvijas zilās šķirnes tipiskuma un populācijas saglabāšanai, lai segtu uzturēšanas un administratīvās izmaksas par Latvijas brūnās vecā tipa šķirnes un Latvijas zilās šķirnes vīriešu kārtas jaundzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes pārbaudes testiem tādu ģenētisko resursu buļļu jaunu līniju izveidei, kuru vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 50 procentus;

18.2.2 organizācijai, kas ir ciltsgrāmatas kārtotāja, – 26 000 euro piena šķirņu govs DNS analīzes kopējo izmaksu segšanai, lai nodrošinātu ciltsgrāmatā uzņemamo dzīvnieku izcelsmes ticamību, kā arī sarkano šķirņu vaislas buļļu genoma noteikšanas kopējo izmaksu segšanai;

18.3. datu centram un laboratorijām – 0,94 euro (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli) mēnesī par vienas pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošas piena šķirņu govs un kazas pārraudzības un snieguma pārbaudes rezultātu ieguves, apstrādes un datu apmaiņas nodrošināšanu un arhivēšanu:

18.3.1. datu centram – 0,27 euro (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli) mēnesī par viena dzīvnieka pārraudzības un snieguma pārbaudes rezultātu apstrādi un datu apmaiņas nodrošināšanu;

18.3.2. laboratorijām:

18.3.2.1. par vienu mēnesī veikto pārraudzības un snieguma pārbaudes analīzi piena šķirņu govju un kazu pienam – 0,67 euro (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

18.3.2.2. (Svītrots);

18.4. organizācijai – kā vienreizēju maksājumu 8,50 euro par katru lineāri novērtētu pirmās un trešās laktācijas pārraudzības ganāmpulkā esošu piena šķirņu vai piena šķirņu krustojumu govi, kurai vienas piena šķirņu grupas asinība sasniedz vismaz 75 procentus;

18.5. pārraudzības ganāmpulkā par vaislinieku atlasi pārojumiem, lai novērstu tuvradniecību (inbrīdingu) un panāktu lielāku kontroli pār recesīvajiem gēniem, organizācijai – kā vienreizēju maksājumu 0,14 euro par vienu pāru atlasi, kas reģistrēta Lauksaimniecības datu centra centrālajā datubāzē.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32; MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107; MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 586; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116; MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 121; MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 126; MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107; MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 77)

19. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

20. Lai saņemtu šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija:

20.1. līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (1. pielikums);

20.2. katru ceturksni līdz pēdējā mēneša divdesmitajam datumam iesniedz Lauksaimniecības datu centrā lineāri novērtēto pārbaudāmo buļļu meitu (pirmpieņu) sarakstu un DNS analīžu rezultātus;

20.3. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1. februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu (2. pielikums) un administratīvo izdevumu samaksu apliecinošo dokumentu kopijas.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

21. Informāciju par šo noteikumu 18.1.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošiem dzīvniekiem saskaņā ar dzīvnieku reģistra centrālo datubāzi (pēc stāvokļa ceturkšņa pēdējā mēneša divdesmitajā datumā) Lauksaimniecības datu centrs katru ceturksni līdz pēdējā mēneša divdesmit piektajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

22. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, pamatojoties uz šo noteikumu 20.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

23. Lai saņemtu šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minēto atbalstu, komersants līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1. februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (3. pielikums). Iesniegumam pievieno ģenētisko resursu Latvijas brūnās vecā tipa šķirnes vai Latvijas zilās šķirnes buļļu sarakstu un uzglabājamās spermas devu skaitu ceturksnī.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

23.1 Lai saņemtu šo noteikumu 18.2.1 un 18.2.2 apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

23.1 1. līdz kārtējā gada 1. martam – iesniegumu. Iesniegumam pievieno plānoto izdevumu tāmi;

23.12. līdz kārtējā gada 5. decembrim – samaksu apliecinošo dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116; MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 77)

23.2 Lauku atbalsta dienests:

23.2 1. pēc šo noteikumu 23.1 1. apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 90 procentu apmērā no izdevumu tāmē norādītās kopējās summas;

23.2 2. pēc šo noteikumu 23.1 2. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

24. Lai saņemtu šo noteikumu 18.3.apakšpunktā minēto atbalstu:

24.1. datu centrs:

24.1.1. līdz kārtējā gada 1. martam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (4.pielikums);

24.1.2. par pirmo pusgadu līdz kārtējā gada 10. augustam, bet par otro pusgadu līdz nākamā gada 10. janvārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu (5. pielikums);

24.2. laboratorijas:

24.2.1. līdz kārtējā gada 1. martam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (6.pielikums);

24.2.2. katru mēnesi līdz piektajam datumam, bet par decembri – līdz nākamā gada 10.janvārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārraudzības un snieguma pārbaudes informācijas pārskatu (7.pielikums).

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr. 85; MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

25. Lai saņemtu šo noteikumu 18.4.apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija katru mēnesi līdz desmitajam datumam, bet par decembri – līdz nākamā gada 10.janvārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (8.pielikums).

26. Lai saņemtu šo noteikumu 18.5. apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1. februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (9. pielikums).

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

27. Šo noteikumu 17.punktā minēto atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu vai novērtētu dzīvnieku 4,27 euro apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (10.pielikums) par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemamiem dzīvniekiem.

(Grozīts ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

28. Ja iesniegtajos dokumentos organizācijas ir norādījušas vienu un to pašu apsekoto pārraudzības vai snieguma pārbaudes dzīvnieku, atbalstu par konkrēto dzīvnieku nepiešķir.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

2.3. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē

29. Atbalsta mērķis liellopu gaļas ražošanas nozarē ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

30. Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un šādiem dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanas testiem:

30.1. ciltsvērtības noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem;

30.2. lineārajai vērtēšanai.

31. Atbalstu par dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanas testiem (ciltsvērtības noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem, lineārajai novērtēšanai) piešķir organizācijai:

31.1. par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu pārraudzības ganāmpulkā:

31.1.1. sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz kārtējā gada 1.aprīlim), kas novērtēts pēc pēcnācējiem kontrolnobarošanā, kā vienreizēju maksājumu 462,43 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā);

31.1.2. sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz kārtējā gada 1.aprīlim), kas novērtēts pēc pēcnācēju kvalitātes (pēcnācēju dzimšanas un atšķiršanas svars atbilst selekcijas darba veikšanai noteiktajām prasībām), – 284,60 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā);

31.2. kā vienreizēju maksājumu 12,81 euro apmērā par katru lineāri novērtētu pirmās un trešās vai ceturtās laktācijas pārraudzības ganāmpulkā esošu zīdītājgovi;

31.3. kas ir ciltsgrāmatas kārtotāja, – 20 000 euro apmērā DNS analīzes kopējo izmaksu segšanai, lai nodrošinātu ciltsgrāmatā uzņemamo dzīvnieku izcelsmes ticamību;

31.4. kā vienreizēju maksājumu 100 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par tāda vismaz vienu gadu veca buļļa ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu, kurš kārtējā gadā no tā dzimšanas ganāmpulka pārvietots uz citu ganāmpulku Latvijā, ir ierakstīts ciltsgrāmatā un kuram ir novērtēts eksterjers un veiktas DNS analīzes.

(Grozīts ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107; MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 121; MK 15.02.2022. noteikumiem Nr. 126; MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 77)

32. Organizācija par šo noteikumu 31.1.1. un 31.1.2.apakšpunktā minētajiem sertificētajiem tīršķirnes vaislas buļļiem atbalstu saņem:

32.1. ja ganāmpulka īpašnieks normatīvajos aktos par gaļas liellopu pārraudzību un snieguma pārbaudi noteiktajā kārtībā Lauksaimniecības datu centrā ir iesniedzis informāciju dzīvnieku ģenētiskās vērtības noteikšanai;

32.2. ja tīršķirnes vaislas bullis ir sertificēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikāciju;

32.3. par vienu vai vairākiem sertificētajiem tīršķirnes vaislas buļļiem vienā pārraudzības ganāmpulkā, ja, rēķinot uz vienu tīršķirnes vaislas bulli, ganāmpulkā (pēc stāvokļa kārtējā gada 1.aprīlī) ir vairāk nekā deviņas zīdītājgovis vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem.

(Grozīts ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

33. Par specializēto gaļas šķirņu tīršķirnes vaislas bulli uzskata dzīvnieku, kura vienas šķirnes asinība ir 100 procenti.

34. Lauksaimniecības datu centrs iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju: 

34.1. par šo noteikumu 31.1. un 31.2. apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošiem dzīvniekiem saskaņā ar dzīvnieku reģistra centrālo datubāzi (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. aprīlī) –  līdz kārtējā gada 10. aprīlim;

34.2. par šo noteikumu 31.4. apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošiem dzīvniekiem saskaņā ar dzīvnieku reģistra centrālo datubāzi  – reizi ceturksnī līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1. februārim.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

35. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

36. Lai saņemtu šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija:

36.1. līdz kārtējā gada 1. martam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (11. pielikums);

36.2. līdz kārtējā gada 15. jūlijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

36.2.1. par katru šo noteikumu 31.1. apakšpunktā minēto pārraudzības ganāmpulku – īpašnieku sarakstu ar novērtēto dzīvnieku skaitu;

36.2.2. administratīvo izdevumu samaksu apliecinošo dokumentu kopijas.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

37. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, pamatojoties uz šo noteikumu 36.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

38. Lai saņemtu šo noteikumu 31.2.apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam, bet par decembri – līdz nākamā gada 10.janvārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (12.pielikums).

38.1 Lai saņemtu šo noteikumu 31.3. apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

38.1 1. līdz kārtējā gada 1. martam – iesniegumu un plānoto izdevumu tāmi;

38.1 2. līdz nākamā gada 10. janvārim – izdevumu samaksu apliecinošo dokumentu kopijas atbilstoši iesniegtajai izdevumu tāmei.

(MK 21.02.2017. noteikumu Nr. 100 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

38.2 Lauku atbalsta dienests:

38.2 1. pēc šo noteikumu 38.1 1. apakšpunktā minētā iesnieguma un tāmes saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 90 procentu apmērā no izdevumu tāmes kopējās summas;

38.2 2. pēc šo noteikumu 38.1 2. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu.

(MK 21.02.2017. noteikumu Nr. 100 redakcijā)

38.3 Lai saņemtu šo noteikumu 31.4. apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija reizi ceturksnī līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1. februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu par atbilstošajiem buļļiem (12.1 pielikums).

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

39. Šo noteikumu 30.punktā minēto atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu vai novērtētu dzīvnieku 8,54 euro apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (10.pielikums) par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemamiem dzīvniekiem.

(Grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr. 164; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

40. Ja iesniegtajos dokumentos organizācijas ir norādījušas vienu un to pašu apsekoto pārraudzības vai snieguma pārbaudes dzīvnieku, atbalstu par konkrēto dzīvnieku nepiešķir.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

2.4. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē

41. Atbalsta mērķis cūkkopības nozarē ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

42. Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un šādiem dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem:

42.1. produktivitātes kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes;

42.2. krustojuma cūku produktivitātes novērtēšanu;

42.3. ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testos iegūto datu apstrādei un uzglabāšanai.

43. Atbalstu dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (produktivitātes kontrolei un novērtēšanai) piešķir organizācijai:

43.1. kā vienreizēju maksājumu 17,10 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par šķirnes jauncūku (cūku, kuili), kurai ir veikts produktivitātes tests šķirnes saimniecībā, nosakot speķa biezumu, liesās gaļas īpatsvaru, svaru, ātraudzību un eksterjeru, kā arī ģenētiskās vērtības tests;

43.2. kā vienreizēju maksājumu 71,14 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par vaislas dzīvnieka produktivitātes kontroli pārraudzības ganāmpulkā, ja organizācija ir noslēgusi līgumu ar ganāmpulka īpašnieku par produktivitātes rādītāju iegūšanu no kārtējā gada 1.janvāra līdz 1.decembrim.

(Grozīts ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

44. Šo noteikumu 42.1.apakšpunktā minēto atbalstu 64,03 euro apmērā augstvērtīga šķirnes kuiļa ikmēneša novērtēšanai saskaņā ar labāko lineāro objektīvās prognozes datu statistikas apstrādes metodiku (BLUP) pēc pēcnācēju kvalitātes ar indeksu 105 un vairāk, ja kuilis ir sertificēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikāciju, piešķir organizācijai un komersantam reizi ceturksnī.

(Grozīts ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

45. Šo noteikumu 42.2. apakšpunktā minēto atbalstu piešķir organizācijai kā vienreizēju maksājumu 1,00 euro apmērā par katru novērtētu krustojuma cūku, kura iegūta saskaņā ar Latvijā audzēto cūku audzēšanas programmām un kurai noteikts speķa biezums un ķermeņa liesās gaļas saturs.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā)

46. Šo noteikumu 42.3.apakšpunktā minēto atbalstu piešķir organizācijai kā vienreizēju maksājumu 0,15 euro apmērā par vienā ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testā iegūto datu apstrādi un uzglabāšanu.

(Grozīts ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

47. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

48. Par šo noteikumu 43.punktā minēto atbalstu:

48.1. organizācija līdz kārtējā gada 1. martam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (13. pielikums);

48.2. Lauksaimniecības datu centrs katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmitajam datumam (pēc stāvokļa ceturkšņa pirmā mēneša pirmajā datumā) iesniedz Lauku atbalsta dienestā informāciju par cūku kustību pārraudzības ganāmpulkā;

48.3. organizācija katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

48.3.1. pārskatu par šo noteikumu 43.1.apakšpunktā minētajām jauncūkām (cūkām, kuiļiem) (14.pielikums);

48.3.2. pārskatu par šo noteikumu 43.2.apakšpunktā minētajiem dzīvniekiem (15.pielikums);

48.3.3. samaksu apliecinošu dokumentu kopijas par administratīvajiem izdevumiem.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr. 85; MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

49. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, pamatojoties uz šo noteikumu 48.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

50. Lai saņemtu šo noteikumu 44.punktā minēto atbalstu, organizācija un komersants katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (16.pielikums).

51. Lai saņemtu šo noteikumu 45.punktā minēto atbalstu, organizācija katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (17.pielikums).

52. Lai saņemtu šo noteikumu 46.punktā minēto atbalstu, organizācija katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (18.pielikums).

53. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanu atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu vai novērtētu dzīvnieku 0,50 euro apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1. februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (10. pielikums) par ciltsgrāmatā uzņemamiem vai novērtētiem dzīvniekiem.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā)

54. Ja šo noteikumu 48.3.1. apakšpunktā iesniegtajos dokumentos organizācijas ir norādījušas vienu un to pašu apsekoto pārraudzības vai snieguma pārbaudes dzīvnieku, atbalstu par konkrēto dzīvnieku nepiešķir.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

2.5. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē

55. Atbalsta mērķis zirgkopības nozarē ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

56. Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un šādiem ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem:

56.1. darbspēju noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes;

56.2. vaislas ērzeļu un vaislas ķēvju eksterjera vērtēšanai.

57. Atbalstu tīršķirnes dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (darbspēju noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes) pārraudzības ganāmpulkā piešķir organizācijai:

57.1. par tāda augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes:

57.1.1. (Svītrots);

57.1.2. kuram pēdējo piecu gadu laikā ir vismaz astoņi tīršķirnes pēcnācēji;

57.1.3. kuram ir sertificēts vai šķirnes ciltskodolā iekļauts vismaz viens pēcnācējs;

57.2. par vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu;

57.3. par jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu, ja jaunzirga tēvs ir sertificēts ērzelis un māte ir tīršķirnes ķēve;

57.4. par kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu, ja kumeļa tēvs ir sertificēts ērzelis un māte ir tīršķirnes ķēve.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

58. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

59. Par šo noteikumu 57.61. un 63. punktā minēto atbalstu:

59.1. organizācija līdz kārtējā gada 1. martam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (19. pielikums). Iesniegumam pievieno to pārraudzības ganāmpulku sarakstu, kuros plānoti ciltsdarba pasākumi, un detalizētu izdevumu tāmi par katru atbalsta pasākumu;

59.2. Lauku atbalsta dienests pēc šo noteikumu 59.1. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 95 procentu apmērā no plānotās atbalsta maksājumu summas;

59.3. organizācija līdz kārtējā gada 1. decembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus pārskatus kopā ar samaksu apliecinošu dokumentu kopijām atbilstoši iesniegto izdevumu tāmei:

59.3.1. par augstvērtīgu sertificētu šķirnes vaislas ērzeļu novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes (20. pielikums);

59.3.2. par vaislas ērzeļu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu (21. pielikums);

59.3.3. par jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu (22. pielikums);

59.3.4. par kumeļu sagatavošanu vērtēšanai un to ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu (23. pielikums);

59.3.5. (Svītrots);

59.3.6. par vaislas ērzeļa un vaislas ķēves eksterjera novērtēšanu (25. pielikums);

59.3.7. par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem (25.1 pielikums).

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

60. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, pamatojoties uz šo noteikumu 59.1. apakšpunktā minēto tāmi, kā arī 59.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

61. Šo noteikumu 56.2.apakšpunktā minēto atbalstu 14,23 euro apmērā piešķir organizācijai kā vienreizēju maksājumu par katra vaislas ērzeļa vai vaislas ķēves eksterjera novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā.

62. (Svītrots ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 77)

63. Šo noteikumu 56. punktā minēto atbalstu 8,54 euro apmērā piešķir organizācijai par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

64. Atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku kataloga izveidi un uzturēšanu, zirgu ciltsgrāmatas izdošanu, dalību starptautiskajās izstādēs, kā arī lopkopības nozarei aktuālas informācijas regulāru atspoguļošanu publiski pieejamā veidā maksā organizācijai, kas ir Latvijas Republikas zirgu valsts ciltsgrāmatas kārtotāja. Lai saņemtu atbalstu, minētā organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

64.1. līdz kārtējā gada 1. martam – iesniegumu, kam pievienota izdevumu tāme;

64.2. līdz kārtējā gada 1. decembrim – izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116; MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 77)

65. Lauku atbalsta dienests:

65.1. pēc šo noteikumu 64.1.apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas veic priekšapmaksu 90 procentu apmērā;

65.2. pēc šo noteikumu 64.2.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu.

66. Ja iesniegtajos dokumentos organizācijas ir norādījušas vienu un to pašu apsekoto pārraudzības vai snieguma pārbaudes dzīvnieku, atbalstu par konkrēto dzīvnieku nepiešķir.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

2.6. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē

67. Atbalsta mērķis aitkopības nozarē ir paaugstināt šķirnes aitu kvalitāti, kā arī saglabāt un uzlabot dzīvnieku esošo genotipu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

68. Atbalsts paredzēts:

68.1. dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanas testiem (novērtēšana pēc pēcnācējiem);

68.2. ciltsgrāmatas uzturēšanai.

69. Atbalstu par dzīvnieka ģenētiskās kvalitātes noteikšanas testiem (novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes) maksā organizācijai:

69.1. par vaislai ataudzējama teķa (no viena gada līdz 1,5 gadu vecumam) ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu;

69.2. par sertificēta augstvērtīga šķirnes vaislas teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pēc pēcnācēju kvalitātes;

69.3. par vaislai audzējamo teķu skrepi genotipa noteikšanu, maedi-visna seroloģijas testiem un vaislas teķu izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi.

(Grozīts ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107; MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 77)

70. Organizācija šo noteikumu 69. punktā minēto atbalstu saņem, ja ievēro šādas prasības:

70.1. šo noteikumu 69.1. apakšpunktā minēto ciltsdarba pasākumu īsteno ganāmpulkā, par kuru ir noslēgta vienošanās par attiecīgās audzēšanas programmas īstenošanu (turpmāk – snieguma pārbaudes ganāmpulks);

70.2. šo noteikumu 69.2. apakšpunktā minēto ciltsdarba pasākumu īsteno snieguma pārbaudes ganāmpulkā vai pārraudzības ganāmpulkā, kurā teķi ir sertificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikāciju un kurā ir vienas šķirnes dzīvnieki.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā)

70.1 Atbalstu 42 000 euro apmērā piešķir organizācijai par vaislas teķu kvalitātes novērtēšanu pēc pēcnācēju kontrolnobarošanas rezultātiem un par atbilstības noteikšanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, lai segtu produktivitātes rādītāju novērtēšanas administratīvās un uzturēšanas izmaksas.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

70.2 Lai saņemtu šo noteikumu 70.1 punktā minēto atbalstu, organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

70.2 1. līdz kārtējā gada 1. martam – iesniegumu. Iesniegumam pievieno plānoto izdevumu tāmi;

70.2 2. līdz nākamā gada 10. janvārim – samaksu apliecinošo dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

70.3 Lauku atbalsta dienests:

70.3 1. pēc šo noteikumu 70.2 1. apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 90 procentu apmērā no izdevumu tāmē norādītās kopējās summas;

70.3 2. pēc šo noteikumu 70.2 2. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

71. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

72. Lauksaimniecības datu centrs līdz nākamā gada 10. janvārim Lauku atbalsta dienestā un organizācijā iesniedz informāciju no dzīvnieku reģistra centrālās datubāzes par šo noteikumu 69. un 70. punktā minētajām prasībām atbilstošiem dzīvniekiem.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116; MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 121)

73. Par šo noteikumu 69. punktā minēto atbalstu:

73.1. organizācija līdz kārtējā gada 1. martam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (26. pielikums) kopā ar detalizētu izdevumu tāmi par katru atbalsta pasākumu;

73.2. Lauku atbalsta dienests pēc šo noteikumu 73.1. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 95 procentu apmērā no plānotās atbalsta maksājumu summas;

73.3. organizācija līdz nākamā gada 10. februārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz samaksu apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši iesniegtajai izdevumu tāmei un šādus pārskatus:

73.3.1. par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu vaislai ataudzējamiem teķiem (27. pielikums);

73.3.2. par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pēc pēcnācēju kvalitātes sertificētiem augstvērtīgiem šķirnes vaislas teķiem (28. pielikums);

73.4. organizācija līdz nākamā gada 10. janvārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz samaksu apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši iesniegtajai izdevumu tāmei par šo noteikumu 69.3. apakšpunktā minēto atbalstu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107; MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116; MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 77)

74. Lauku atbalsta dienests norēķinus veic, pamatojoties uz šo noteikumu 73.1., 73.3. un 73.4. apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

(MK 05.03.2019. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

75. Šo noteikumu 68.2.apakšpunktā minēto atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku 8,54 euro apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (10.pielikums) par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemamiem dzīvniekiem.

2.7. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē

76. Atbalsta mērķis kazkopības nozarē ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

77. Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un šādiem dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem:

77.1. produktivitātes noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes;

77.2. pirmās un otrās laktācijas kazu lineārai vērtēšanai, kā arī iegūto datu analīzei, ciltsdarba izkopšanas plāna un lecināšanas pāru atlases programmas izstrādei.

77.3. par vaislai audzējamo kazu un āžu kazeīna genotipa noteikšanu, skrepi genotipa noteikšanu, artrīta–encefalīta seroloģijas testiem un izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi.

(Grozīts ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107; MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 121)

78. Atbalstu par dzīvnieka ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (novērtēšanai pēc pēcnācējiem) maksā organizācijai:

78.1. kā vienreizēju maksājumu 71,14 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu tīršķirnes (dzīvnieks, kam vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 95 procentus vai kas ir divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu dzīvnieku krustojums) vaislas kazu mātei;

78.2. kā vienreizēju maksājumu 42,69 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu vismaz pirmās pakāpes krustojuma (dzīvnieks iegūts, krustojot Latvijā audzētu piena šķirņu kazu ar specializēto gaļas šķirņu āzi, un gaļas šķirņu īpatsvars asinībā sasniedz vismaz 50 procentus) vaislas kazu mātei;

78.3. (svītrots ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116);

78.4. kā vienreizēju maksājumu 42,69 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes;

78.5. kā vienreizēju maksājumu 71,14 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc meitu ražības rādītājiem.

79. (Svītrots ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

80. Organizācija šo noteikumu 78.4. un 78.5.apakšpunktā minēto atbalstu saņem, ja pasākumus veic pārraudzības ganāmpulkos, kuros āži ir sertificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to vaislas materiāla sertifikāciju.

(Grozīts ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

81. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

82. Par šo noteikumu 77.3. apakšpunktā un 78. punktā minēto atbalstu organizācija:

82.1. līdz kārtējā gada 1. martam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (29. pielikums). Lauku atbalsta dienests pēc iesnieguma saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 75 procentu apmērā no plānotajām kopējām izmaksām;

82.2. līdz kārtējā gada 20. augustam iesniedz Lauksaimniecības datu centrā pārraudzības ganāmpulkos esošo piena tīršķirnes un specializēto gaļas šķirnes sertificēto āžu sarakstus (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. augustā);

82.3. līdz kārtējā gada 1. septembrim (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. augustā), bet par šo noteikumu 77.3. apakšpunktā minēto atbalstu – līdz kārtējā gada 1. decembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus pārskatus kopā ar samaksu apliecinošo dokumentu kopijām par administratīvajiem izdevumiem:

82.3.1. par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošām specializēto gaļas šķirņu tīršķirnes un pirmās pakāpes krustojuma vaislas kazu mātēm (30. pielikums);

82.3.2. (svītrots ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116);

82.3.3. par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes sertificētiem augstvērtīgiem tīršķirnes āžiem (32. pielikums);

82.3.4. par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc meitu ražības rādītājiem sertificētiem augstvērtīgiem tīršķirnes āžiem (33. pielikums).

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

83. Lauksaimniecības datu centrs līdz kārtējā gada 1. septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā un organizācijā informāciju no dzīvnieku reģistra centrālās datubāzes (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. augustā) par šo noteikumu 78. punktā minētajām prasībām atbilstošām pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošām specializēto gaļas šķirņu vaislas kazu mātēm un sertificētiem augstvērtīgiem tīršķirnes āžiem.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā)

84. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, pamatojoties uz šo noteikumu 82.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

85. Šo noteikumu 77.2.apakšpunktā minēto atbalstu piešķir organizācijai kā vienreizēju maksājumu 7,11 euro apmērā par katru lineāri novērtētu pirmās vai otrās laktācijas kazu.

86. Lai saņemtu šo noteikumu 85.punktā minēto atbalstu, organizācija līdz kārtējā gada 1.oktobrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (34.pielikums) par novērtējamiem dzīvniekiem.

87. Atbalstu 4 410,90 euro apmērā piešķir organizācijai, lai segtu administratīvās izmaksas par pirmās un otrās laktācijas kazu lineārā vērtēšanā iegūto datu analīzi, kā arī ciltsdarba izkopšanas plāna un lecināšanas pāru atlases programmas izstrādi pārraudzības ganāmpulkiem.

88. Lai saņemtu šo noteikumu 87.punktā minēto atbalstu, organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

88.1. līdz kārtējā gada 1. martam – iesniegumu. Iesniegumam pievieno plānoto izdevumu tāmi;

88.2. līdz kārtējā gada 1.decembrim – samaksu apliecinošo dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi.

(Grozīts ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

89. Lauku atbalsta dienests:

89.1. pēc šo noteikumu 88.1.apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 90 procentu apmērā;

89.2. pēc šo noteikumu 88.2.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu.

90. Atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku 8,54 euro apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas katru ceturksni līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (10.pielikums) par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemamiem dzīvniekiem.

2.8. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs

91. Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu lopkopības netradicionālajās nozarēs – zvērkopībā, truškopībā un biškopībā, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus vaislas dzīvniekus un bišu ciltssaimes, lai saglabātu un uzlabotu esošo genotipu.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

92. Atbalsts paredzēts:

92.1. vaislas dzīvnieku un bišu ciltssaimju ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanai;

92.2. (svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107).

(MK 22.03.2016. noteikumu Nr. 166 redakcijā)

93. Atbalstu piešķir organizācijai, kas veic dzīvnieku un bišu ciltssaimju ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu šķirnes saimniecībās atbilstoši audzēšanas programmai attiecīgajā nozarē.

(Grozīts ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

94. Atbalstu ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanai maksā:

94.1. (svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107);

94.2. zvērkopībā – par pirmās klases un otrās klases audzējamā vaislas dzīvnieka novērtēšanu:

94.2.1. par ūdeles ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu – vienreizēju maksājumu divu euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,28 euro apmērā);

94.2.2. par lapsas un polārlapsas ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu – 2,13 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,71 euro apmērā);

94.3. truškopībā:

94.3.1. par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vaislas mātei, kurai ir vismaz viens saglabāts metiens, un vaislas tēvam, ar kuru lecinātām mātēm (vismaz četrām) atzīta grūsnība un kura vērtējums ir no 93 līdz 100 punktiem, – vienreizēju maksājumu divu euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,43 euro apmērā);

94.3.2. par selekcijas programmas uzturēšanu un dzīvnieku ciltsvērtības indeksa noteikšanu – vienreizēju maksājumu 2000 euro apmērā, bet ne vairāk kā 1000 euro vienai organizācijai;

94.4. (svītrots ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100);

94.5. biškopībā – par novērtējamu bišu ciltssaimi, kuras vērtējuma kubitālā indeksa rādītāji ir robežās no 1,3 līdz 2,7, kā arī citi selekcijas darbam nepieciešamie radītāji atbilst norādītajai pasugai, – vienreizēju maksājumu 9,96 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā).

(Grozīts ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107; MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

95. Par šo noteikumu 94.punktā minēto atbalstu:

95.1. organizācija līdz kārtējā gada 1.augustam Lauksaimniecības datu centrā iesniedz informāciju (pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā) par dzīvnieku skaitu šķirnes saimniecībās;

95.2. Lauksaimniecības datu centrs šo noteikumu 95.1.apakšpunktā minēto informāciju salīdzina ar dzīvnieku reģistra centrālo datubāzi (pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā) un līdz kārtējā gada 1.septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

95.1 Lai saņemtu šo noteikumu 94.3.2. apakšpunktā minēto atbalstu, truškopības organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

95.1 1. līdz kārtējā gada 1. martam – iesniegumu un plānoto izdevumu tāmi;

95.1 2. līdz kārtējā gada 15. decembrim – izdevumu samaksu apliecinošo dokumentu kopijas atbilstoši iesniegtajai izdevumu tāmei.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

95.2 Lauku atbalsta dienests:

95.2 1. pēc šo noteikumu 95.1 1. apakšpunktā minētā iesnieguma un tāmes saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 90 procentu apmērā no izdevumu tāmes kopējās summas;

95.2 2. pēc šo noteikumu 95.1 2. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu.

(MK 21.02.2017. noteikumu Nr. 100 redakcijā)

96. Lai saņemtu šo noteikumu 94. punktā (izņemot 94.3.2. apakšpunktu) minēto atbalstu, organizācija līdz kārtējā gada 1. septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 35., 36. vai 37. pielikumam un līdz kārtējā gada 1. decembrim – samaksu apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši iesniegtajam iesniegumam. Lauku atbalsta dienests veic norēķinus 100 procentu apmērā, pamatojoties uz minēto iesniegumu.

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

2.8.1 Atbalsts dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem

(Apakšnodaļa MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

96.1 Atbalsta mērķis ir veicināt progresīvu tehnoloģiju izmantošanu, nodrošinot dzīvnieku novērtēšanu un to ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu, kā arī dzīvnieku darbspēju noteikšanu, starptautisku un Latvijas mēroga pasākumu (turpmāk – pasākums) organizēšanu un dalību tajos, lai popularizētu ciltsdarba rezultātus Latvijā un ārvalstīs. Atbalstu sniedz saskaņā ar regulas  2022/2472 24. panta 2. punkta "a" apakšpunktu un 6. punktu.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

96.2 Atbalstu 100 procentu apmērā piešķir dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumu organizēšanai un dalībai starptautiskajos pasākumos, lai segtu regulas 2022/2472 24. panta 4. punktā minētās izmaksas, bet ne vairāk kā 21 090 euro piensaimniecības, liellopu gaļas ražošanas, cūkkopības, zirgkopības, aitkopības, kazkopības, briežkopības un truškopības nozares organizācijai.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

96.3 Lai saņemtu atbalstu, organizācija:

96.31. izvēlas atbilstošāko zemākās cenas piedāvājumu, ko apliecina vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzinājums, ja attiecīgās izmaksas pozīcija ir lielāka par 1000 euro;

96.3 2. līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (37.1 pielikums), kam pievienots pasākuma nolikums, izdevumu tāme un šo noteikumu 96.3 1. apakšpunktā minētais apliecinājums.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

96.4 Lauku atbalsta dienests:

96.4 1. izvērtē šo noteikumu 96.3 punktā minētā iesnieguma un dokumentu atbilstību vērtēšanas kritērijiem dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumu organizēšanai (37.2 pielikums) un mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu;

96.4 2. atbalstu piešķir organizācijai, kura kopvērtējumā saņēmusi lielāko punktu skaitu, bet ne mazāk kā 20 punktus. Ja nozarē vairākas organizācijas saņēmušas vienādu punktu skaitu, Lauku atbalsta dienests atbalstu piešķir organizācijai rindas kārtībā pēc iesnieguma saņemšanas laika, nepārsniedzot šo noteikumu 2.1.1.8. apakšpunktā minētā atbalsta pasākumam piešķirtā finansējuma apmēru;

96.4 3. lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz priekšapmaksu 90 procentu apmērā no izdevumu tāmē norādītās kopējās summas.

(Grozīts ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

96.5 Organizācija par šo noteikumu 96.2 punktā minētajiem izdevumiem līdz kārtējā gada 1. decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā samaksu apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši šo noteikumu 96.3 punktā minētajai izdevumu tāmei un informāciju par pasākuma dalībnieku skaitu.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

96.6 Lauku atbalsta dienests pēc šo noteikumu 96.5 punktā minēto dokumentu saņemšanas veic galīgo norēķinu.

2.9. Atbalsts dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai

97. Atbalsta mērķis ir nodrošināt dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanu normatīvajos aktos par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un normatīvajos aktos par slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzību un snieguma pārbaudi noteikto piena šķirņu govju un kazu virspārraudzību.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā)

98. Atbalsts paredzēts:

98.1. dzīvnieku ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai;

98.2. piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai.

99. Atbalstu par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā iekļautās informācijas uzturēšanu un atjaunošanu piešķir institūcijai, kas nodrošina valstī vienotu informācijas centrālo datubāzi par dzīvniekiem un lopkopības nozari (turpmāk – lopkopības informācijas centrs), šādā apmērā:

99.1. par katru datubāzē reģistrētu liellopu un zirgu – 0,075 euro mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

99.2. par katru datubāzē reģistrētu aitu, kazu un cūku – 0,033 euro mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

99.3. par katru datubāzē reģistrētu ganāmpulku – 0,030 euro mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

99.4. par katru datubāzē reģistrētu novietni – 0,17 euro mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

99.5. par aitu pārraudzības un snieguma pārbaudes datu apstrādi – 0,50 euro par dzīvnieku (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

99.6. par gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes datu apstrādi – 0,50 euro par dzīvnieku (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli).

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

100. Atbalstu 12 805,85 euro apmērā par piena šķirņu slaucamo govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanu piešķir lopkopības informācijas centram.

101. Lai saņemtu šo noteikumu 99. un 100. punktā minēto atbalstu:

101.1. lopkopības informācijas centrs līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu;

101.2. lopkopības informācijas centrs par pirmo pusgadu līdz kārtējā gada 10. augustam, bet par otro pusgadu līdz nākamā gada 10. janvārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par paveikto darbu.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr. 85; MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

2.10. Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai

102. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

103. Atbalsta mērķis ir nodrošināt dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu, lai nepieļautu cilvēku un dzīvnieku inficēšanos vai saindēšanos, kā arī patogēno mikroorganismu nokļūšanu un izplatīšanos vidē.

104. Atbalsts paredzēts:

104.1. līdz 100 procentiem no dzīvnieku līķu savākšanas un transportēšanas izmaksām;

104.2. līdz 75 procentiem no dzīvnieku līķu pārstrādes un likvidēšanas izmaksām.

105. Atbalstu maksā par šādiem pakalpojumiem un šādā apmērā:

105.1. par jebkura vecuma liellopu, aitu un kazu līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu – līdz 320 euro par tonnu. Dzīvnieka līķa īpašnieks vai turētājs sedz izmaksas par dzīvnieku līķu pārstrādi un likvidēšanu, bet ne vairāk kā 14,23 euro par tonnu;

105.2. par lauksaimniecības dzīvnieku līķu (izņemot jebkura vecuma liellopu, aitu un kazu līķus) savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu – līdz 104,40 euro par tonnu. Dzīvnieka līķa īpašnieks vai turētājs sedz pārējās izmaksas par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu, bet ne vairāk kā 142,29 euro par tonnu;

105.3. par putnu līķu pārstrādi un likvidēšanu uz vietas putnu novietnē – līdz 8,54 euro par tonnu.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

106. Atbalstu piešķir pretendentam, kas nodrošina:

106.1. optimizētu dzīvnieku līķu savākšanas, transportēšanas, pārstrādāšanas un likvidēšanas sistēmu. Pretendents, kas pats nenodarbojas ar dzīvnieku līķu pārstrādāšanu un likvidēšanu, par šo pakalpojumu sniegšanu ir noslēdzis līgumu ar dzīvnieku līķu pārstrādāšanas un likvidēšanas uzņēmumu, un līgumā ir norādītas dzīvnieku līķu pārstrādes un likvidēšanas izmaksas;

106.2. dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādāšanu un likvidēšanu atbilstoši prasībām, kas norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulā (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2009.gada 14.novembris, Nr. L 300), un Eiropas Komisijas 2011.gada 25.februāra Regulā (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2011.gada 26.februāris, Nr. L 54);

106.3. valsts pilnvarota veterinārārsta pakalpojumus infekcijas slimību valsts uzraudzībai. Valsts pilnvarota veterinārārsta pakalpojumi nav nepieciešami, ja pretendents veic tikai dzīvnieku līķu savākšanu un transportēšanu;

106.4. dzīvnieku līķu savākšanu un transportēšanu 48 stundu laikā vasaras periodā (aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī) un 72 stundu laikā ziemas periodā (janvārī, februārī, martā, oktobrī, novembrī un decembrī) pēc informācijas saņemšanas par dzīvnieka nobeigšanos. Šo pasākumu uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr. 85; MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

107. Pretendents par šo noteikumu 106.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu sniegšanu iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

107.1. iesniegumu, kurā norāda informāciju saskaņā ar šo noteikumu 106. punktā minētajām prasībām;

107.2. šo noteikumu 106.1. apakšpunktā minētā līguma kopiju.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

108. Pretendents vai nosūtītājs aizpilda dzīvnieku līķu pavaddokumentu par dzīvnieku līķu savākšanu un transportēšanu (38. pielikums).

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

109. Lai saņemtu atbalstu, pretendents:

109.1. līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu atbalsta saņemšanai (39. pielikums) par mēnesi;

109.2. (svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107);

109.3. slēdz līgumu ar Lauksaimniecības datu centru par informācijas apmaiņu par dzīvniekiem, kas ir nobeigušies;

109.4. iesniegumu pirms iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā saskaņo ar Lauksaimniecības datu centru.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

110. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

111. Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 109.1. apakšpunktā minēto iesniegumu un veic norēķinus par iepriekšējo mēnesi.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

111.1 Ja Pārtikas un veterinārais dienests konstatē, ka ir pārkāptas šo noteikumu 106.4. apakšpunktā minētās prasības, tas paziņo to Lauku atbalsta dienestam.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

111.2 Pretendents pēc Zemkopības ministrijas pieprasījuma iesniedz Zemkopības ministrijā informāciju par pakalpojumiem, kurus tas sniedz saskaņā ar šo nodaļu.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

2.11. Atbalsts dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei vai likvidēšanai

(Apakšnodaļas nosaukums MK 05.03.2019. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

112. Atbalstu sniedz saskaņā ar regulu 2023/2831.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

113. Atbalsta mērķis ir nodrošināt Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzības objektu reģistrā reģistrētajās un atzītajās kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos dzīvnieku izcelsmes 1. un 2. kategorijas blakusproduktu (izņemot kūtsmēslus un gremošanas trakta saturu), kā arī reģistrētajās un atzītajās kautuvēs radušos cūku sugas dzīvnieku izcelsmes nošķirtu, šķirotu un attīrītu 3. kategorijas blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādi vai likvidēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam.

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 107 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

114. Atbalsts par šo noteikumu 113. punktā minēto blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādi vai likvidēšanu ir līdz 28,46 euro par tonnu.

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 107 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

115. Atbalstu piešķir pretendentam, kas nodrošina:

115.1. optimizētu blakusproduktu savākšanas, transportēšanas un pārstrādāšanas vai likvidēšanas sistēmu. Pretendents, kas pats nenodarbojas ar blakusproduktu pārstrādāšanu un likvidēšanu, par šo pakalpojumu sniegšanu ir noslēdzis līgumu ar blakusproduktu pārstrādāšanas un likvidēšanas uzņēmumu, un līgumā ir norādītas blakusproduktu pārstrādes un likvidēšanas izmaksas;

115.2. blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu vai likvidēšanu atbilstoši prasībām, kas norādītas Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulā (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2009.gada 14.novembris, Nr. L 300), un Eiropas Komisijas 2011.gada 25.februāra Regulā (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2011.gada 26.februāris, Nr. L 54). Uzraudzību un kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam;

115.3. (svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107);

115.4. ka blakusproduktu pārstrādes procesā iegūtais produkts nav Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētais produkts.

(Grozīts ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104; MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

116. Lai saņemtu šo noteikumu 114. punktā minēto atbalstu, pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

116.1. iesniegumu;

116.2. šo noteikumu 115.1. apakšpunktā minētā līguma kopiju.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

117. Pretendents vai nosūtītājs atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, aizpilda blakusproduktu pavaddokumentu un saskaņo to ar valsts pilnvarotu veterinārārstu vai Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoru. Pretendents minēto pavaddokumentu pievieno šo noteikumu 118.1. apakšpunktā minētajam iesniegumam.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

118. Lai saņemtu atbalstu, pretendents:

118.1. līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu atbalsta saņemšanai (41. pielikums) par mēnesi;

118.2. (svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107);

118.3. sagatavo un apstiprina uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr. 85 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

119. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

120. Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 118.1. apakšpunktā minēto iesniegumu un veic norēķinus par iepriekšējo mēnesi.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

2.12. Atbalsts veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai

121. Atbalsta mērķis ir nodrošināt pārtikā izmantojamo dzīvnieku izcelsmes produktu nekaitīgumu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

122. Atbalsts sedz daļu no veterinārās ekspertīzes pakalpojuma izmaksām, bet nepārsniedz šādas likmes par vienu nokauto dzīvnieku:

122.1. pieaugušam liellopam – 1,59 euro;

122.2. jaunlopam – 0,64 euro;

122.3. zirgam – 0,95 euro;

122.4. cūkai ar kautsvaru līdz 25 kg – 0,16 euro;

122.5. cūkai ar kautsvaru virs 25 kg – 0,32 euro;

122.6. aitai un kazai ar kautsvaru līdz 12 kg – 0,048 euro;

122.7. aitai un kazai ar kautsvaru virs 12 kg – 0,08 euro;

122.8. mājputnam – 0,0017 euro;

122.9. trusim – 0,0017 euro.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā)

123. Šo noteikumu 122.punktā minēto atbalstu piešķir institūcijai, kas īsteno valsts uzraudzību un kontroli pārtikas, dzīvnieku barības, blakusproduktu, veterināro zāļu aprites, dzīvnieku veselības, labturības un ciltsdarba jomā, kā arī nodrošina nepārtikas preču drošuma un fitosanitāro robežkontroli (turpmāk – uzraudzības institūcija).

124. Par šo noteikumu 122.punktā minēto atbalstu:

124.1. uzraudzības institūcija līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu;

124.2. (svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr. 85);

124.3. uzraudzības institūcija par pirmo pusgadu līdz kārtējā gada 10. augustam, bet par otro pusgadu līdz nākamā gada 10. janvārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par veterināro ekspertīžu izmaksām atbilstoši šo noteikumu 122. punktā norādītajām likmēm.

(Grozīts ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116; MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

2.13. Atbalsts biškopības nozarei

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

125. (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

126. (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

127. (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

128. (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

129. (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

2.14. Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

129.1 (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

129.2 (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

129.3 (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

129.4 (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

129.5 (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

129.6 (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

129.7 (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

129.8 (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

129.9 (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

129.10 (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

2.15. Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku gēnu bankas darbības nodrošināšanai

(Apakšnodaļa MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 126 redakcijā)

129.11 Atbalsta mērķis ir nodrošināt lauksaimniecības dzīvnieku gēnu bankas darbību un datubāzes uzturēšanu.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 126 redakcijā)

129.12 Atbalstu piešķir pretendentam, kas nodrošina lauksaimniecības dzīvnieku gēnu bankas darbību atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku un vietējo šķirņu mājas (istabas) dzīvnieku gēnu bankas uzturēšanas kārtību, šādu pasākumu īstenošanai:

129.121. lauksaimniecības dzīvnieku bioloģiskā materiāla sagatavošanai un uzglabāšanai;

129.122. lauksaimniecības dzīvnieku bioloģiskā materiāla reģistrēšanai un aprakstīšanai;

129.123. lauksaimniecības dzīvnieku gēnu bankas datubāzes un tīmekļvietnes darbības nodrošināšanai;

129.124. sadarbībai ar lauksaimniecības dzīvnieku gēnu bankas darbību saistītajām institūcijām.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 126 redakcijā)

129.13 Atbalsta attiecināmās izmaksas ir:

129.131. biroja aprīkojuma, lauksaimniecības dzīvnieku gēnu bankas iekārtu, aprīkojuma un reaģentu iegāde;

129.132. iekārtu un biroja aprīkojuma darbības nodrošināšana (tostarp izmaksas par ūdeni, elektrību, šķidro slāpekli, apkuri un degvielu ģeneratoru darbībai);

129.133. atalgojums un darba devēja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

129.134. darba braucienu izmaksas, kas saistītas ar lauksaimniecības dzīvnieku gēnu bankas darbības nodrošināšanu.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 126 redakcijā)

129.14 Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus ar Zemkopības ministriju saskaņotus dokumentus:

129.141. iesniegumu, kurā precīzi norāda veicamos pasākumus atbilstoši šo noteikumu 129.12 punktam;

129.142. detalizētu izdevumu tāmi, kurā norāda pasākumu izmaksas atbilstoši šo noteikumu 129.12 punktam.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 126 redakcijā)

129.15 Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 129.14 punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu. Lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz:

129.151. priekšapmaksu 70 procentu apmērā no Lauku atbalsta dienesta noteiktā atbalsta apmēra;

129.152. priekšapmaksu 20 procentu apmērā no Lauku atbalsta dienesta noteiktā atbalsta apmēra pēc starppārskata iesniegšanas un apstiprināšanas;

129.153. galīgo norēķinu pēc gala pārskata un izdevumu samaksu apliecinošu dokumentu iesniegšanas;

129.154. attaisnotajos izdevumos iekļaut pievienotās vērtības nodokli, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 126 redakcijā)

129.16 Pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

129.161. starppārskatu par kārtējo darbu izpildi – līdz kārtējā gada 1. augustam;

129.162. gala pārskatu par pasākumu izpildi un samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkumu par atbalsta īstenošanu atbilstoši izdevumu tāmei un šīs nodaļas prasībām – līdz kārtējā gada 20. novembrim.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 126 redakcijā)

3. Atbalsts augkopības attīstībai
3.1. Atbalsts augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai

130. Atbalstu piešķir zinātniskam institūtam, kas uztur augu gēnu banku un augu ģenētisko resursu centrālo datubāzi, šādu pasākumu nodrošināšanai:

130.1. Zemkopības ministrijas kompetencē esošo augu ģenētisko resursu gēnu bankas darbības un sēklu paraugu saglabāšanai;

130.2. Zemkopības ministrijas kompetencē esošo augu ģenētisko resursu centrālās datubāzes darbības nodrošināšanai;

130.3. Zemkopības ministrijas kompetencē esošo augu ģenētisko resursu molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai.

131. Pasākumu īstenošanu uzrauga Ģenētisko resursu padome.

132. Lai saņemtu atbalstu, zinātniskais institūts līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus Ģenētisko resursu padomes apstiprinātus dokumentus:

132.1. iesniegumu, kurā precīzi norāda veicamos pasākumus atbilstoši šo noteikumu 130.punktam;

132.2. detalizētu izdevumu tāmi, kurā norāda pasākumu izmaksas atbilstoši šo noteikumu 130.punktam.

(Grozīts ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

133. Atbalstu maksā saskaņā ar lēmumu. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda pretendenta atbilstību šo noteikumu 130. punktā minētajām prasībām un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu. Lēmuma neatņemama sastāvdaļa ir izdevumu tāme.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

134. Lauku atbalsta dienests lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz:

134.1. priekšapmaksu, nepārsniedzot 60 procentus no atbalsta pasākumam piešķirtā finansējuma;

134.2. papildu maksājumu darbu turpināšanai pēc starppārskata iesniegšanas un apstiprināšanas, nepārsniedzot 35 procentus no apakšpasākumam piešķirtā atbalsta apmēra.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 126 redakcijā)

135. Zinātniskais institūts līdz kārtējā gada 1.jūlijam Lauku atbalsta dienestā iesniedz Ģenētisko resursu padomes apstiprinātu starppārskatu par kārtējo darbu izpildi. Starppārskatā norāda šo noteikumu 130.punktā minēto pasākumu izpildes gaitu (paveiktos darbus un to rezultātus) un tam pievieno komandējumu pārskatus.

136. Zinātniskais institūts līdz kārtējā gada 5.decembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus Ģenētisko resursu padomes apstiprinātus dokumentus:

136.1. noslēguma pārskatu – kopsavilkumu par pasākumu izpildi;

136.2. samaksu un darījumu apliecinošu dokumentu kopijas saskaņā ar šo noteikumu 132.2.apakšpunktā minēto izdevumu tāmi.

(Grozīts ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

137. Lauku atbalsta dienests galīgo norēķinu veic pēc noslēguma pārskata un samaksu apliecinošo dokumentu kopiju apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā.

3.2. Atbalsts kultūraugu genofonda un izolātu saglabāšanai, standartšķirnes novērtēšanai, šķirnes identitātes pārbaudei un labības šķirņu izturības pret slimībām novērtēšanai

(Apakšnodaļas nosaukums MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

138. Atbalsta mērķis ir saglabāt un novērtēt augu ģenētisko resursu (turpmāk – kultūraugu genofonds) un izolātu kolekcijas, paplašinot selekcijas darba iespējas, novērtēt lauksaimniecības kultūraugu standartšķirni un pārbaudīt šķirnes identitāti, kā arī novērtēt labības šķirņu izturību pret slimībām.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

139. Atbalstu saņem pretendents, kas īsteno vismaz vienu no šādām darbībām:

139.1. saglabā un novērtē kultūraugu genofondu (izņemot dekoratīvos augus);

139.2. nodrošina šķirnes identitātes pārbaudi atbilstoši līgumam par sēklu partiju šķirnes identitātes pārbaudes (pēcpārbaudes) lauciņu uzturēšanu, kurš noslēgts ar Valsts augu aizsardzības dienestu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu;

139.3. novērtē lauksaimniecības kultūraugu standartšķirni;

139.4. uztur Latvijas izcelsmes dārzaugiem patogēno sēņu un baktēriju izolātu kolekciju;

139.5. novērtē labības šķirņu izturību pret slimībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu šķirņu saimniecisko īpašību novērtēšanu.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 77)

140. Šo noteikumu 139.1. apakšpunktā minētais pretendents:

140.1. līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniegumu, izmantojot Lauku atbalsta dienesta sagatavoto veidlapu, un kultūraugu genofonda saglabāšanas un novērtēšanas programmu atbilstoši šo noteikumu 45. pielikumā minētajiem izcenojumiem;

140.2. vienu gadu no valsts atbalsta piešķiršanas dienas nav tiesīgs atsavināt kultūraugu genofondu, ja vien atsavināšana nav saskaņota ar Zemkopības ministriju; 

140.3. mēneša laikā pēc attiecīgā notikuma konstatēšanas rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu par kultūraugu genofonda postījumiem, kā arī par programmas iespējamo neizpildi;

140.4. sagatavo pārskatu par kultūraugu genofonda saglabāšanas un novērtēšanas rezultātiem un līdz kārtējā gada 30. decembrim iesniedz to Zemkopības ministrijā.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

141. Šo noteikumu 139.2. apakšpunktā minētais pretendents:

141.1. līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniegumu, izmantojot Lauku atbalsta dienesta sagatavoto veidlapu, un informāciju par šķirnes identitātes pārbaudei paredzēto vienību skaitu pa sugu grupām saskaņā ar šo noteikumu 45. pielikuma 80., 81. un 82. punktu;

141.2. pirms šo noteikumu 144.12. un 144.13. apakšpunktā minētā starppārskata un noslēguma pārskata iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā saskaņo to ar Valsts augu aizsardzības dienestu.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

142. Šo noteikumu 139.3. apakšpunktā minētais pretendents:

142.1. līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniegumu, izmantojot Lauku atbalsta dienesta sagatavoto veidlapu, un lauksaimniecības kultūraugu standartšķirņu sarakstu, norādot standartšķirnes un vienības pa sugu grupām saskaņā ar šo noteikumu 45. pielikuma 83. punktu, kā arī ar Zemkopības ministriju saskaņoto sugu sējumu plānu;

142.2. līdz kārtējā gada 15. jūnijam saskaņo ar Zemkopības ministriju sugu sējumu plānu par vasarājiem, bet līdz kārtējā gada 1. augustam – par ziemājiem.

 

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

143. Šo noteikumu 139.4. apakšpunktā minētais pretendents:

143.1. līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniegumu, izmantojot Lauku atbalsta dienesta sagatavoto veidlapu, un tāmi par Latvijas izcelsmes dārzaugiem patogēno sēņu un baktēriju izolātu kolekcijas uzturēšanu 10 774 euro apmērā;

143.2. vienu gadu no valsts atbalsta piešķiršanas dienas nav tiesīgs atsavināt Latvijas izcelsmes dārzaugiem patogēno sēņu un baktēriju izolātu kolekciju, ja vien atsavināšana nav saskaņota ar Zemkopības ministriju;

143.3. mēneša laikā pēc attiecīgā notikuma konstatēšanas rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu par Latvijas izcelsmes dārzaugiem patogēno sēņu un baktēriju izolātu kolekcijā esošo paraugu bojāeju;

143.4. sagatavo pārskatu par Latvijas izcelsmes dārzaugiem patogēno sēņu un baktēriju izolātu kolekcijas saglabāšanas rezultātiem un līdz kārtējā gada 30. decembrim iesniedz to Zemkopības ministrijā.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

143.1 Šo noteikumu 139.5. apakšpunktā minētais pretendents:

143.11. līdz kārtējā gada 15. februārim iesniedz Zemkopības ministrijā saskaņošanai tāmi, kura nepārsniedz 17 000 euro un kurā ietver izmaksas par:

143.11.1. šķirņu izmēģinājumu ierīkošanu, kopšanu un labības slimību uzskaiti;

143.11.2. diviem mācību semināriem, tostarp teorētisko un praktisko, atbilstošo izmēģinājumu veicējiem;

143.11.3. pārskata sagatavošanu, tostarp par tām šķirnēm, kurām ir otrais un trešais izmēģinājumu gads, iekļaujot kopsavilkumu par visiem izmēģinājumu gadiem;

143.11.4. publicitātes nodrošināšanu, tostarp par šķirņu saimniecisko īpašību izmēģinājumu rezultātu apkopošanu, uzturēšanu un publisku pieejamību;

143.12. līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniegumu, izmantojot Lauku atbalsta dienesta sagatavoto veidlapu, un tāmi, kas saskaņota ar Zemkopības ministriju atbilstoši šo noteikumu 143.11. apakšpunktam;

143.13. šo noteikumu 143.11.3. apakšpunktā minēto pārskatu līdz kārtējā gada 15. novembrim iesniedz apstiprināšanai Zemkopības ministrijā.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

144. (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

144.1 Lauku atbalsta dienests lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz:

144.11. priekšapmaksu 60 procentu apmērā no lēmumā paredzētās summas. Pretendentam, kas nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, izmaksātajā atbalsta summā kā attaisnotos izdevumus ietver pievienotās vērtības nodokli;

144.12. starppārskata iesniegšanu līdz kārtējā gada 1. jūlijam, pēc starppārskata apstiprināšanas paredzot priekšapmaksu 35 procentu apmērā;

144.13. gala pārskata iesniegšanu līdz kārtējā gada 1. decembrim.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

145. Pēc šo noteikumu 144.13. apakšpunktā minētā gala pārskata saņemšanas Lauku atbalsta dienests izdara galīgo norēķinu.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

3.3. Atbalsts augsnes minerālā slāpekļa un oglekļa monitoringa īstenošanai

(Apakšnodaļa MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 107 redakcijā; apakšnodaļas nosaukums MK 05.03.2019. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

146. Atbalsta mērķis ir nodrošināt informācijas ieguvi par slāpekļa daudzumu augsnē īpaši jutīgajās teritorijās un sniegt lauksaimniekiem ieteikumus slāpekļa papildmēslojuma devu precizēšanai, kā arī veikt oglekļa monitoringu augšņu agroķīmiskās izpētes reprezentatīvās kopas daļā, lai iegūtu informāciju par oglekļa saturu un tā krājumiem augsnē, ņemot vērā saimniekošanas sistēmu un lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas veidu (aramzeme, zālāji, augļu dārzi).

(MK 18.02.2021. noteikumu Nr. 121 redakcijā)

147. Atbalstu piešķir Valsts augu aizsardzības dienestam:

147.1. šādu augsnes minerālā slāpekļa monitoringa pasākumu īstenošanai:

147.1.1. augsnes paraugu ņemšanai monitoringa punktos trijos dziļumos dažādās Latvijas vietās atšķirīgos augšņu apstākļos pavasarī un rudenī;

147.1.2. augsnes minerālā slāpekļa datubāzes uzturēšanai;

147.1.3. ieteikumu izstrādei slāpekļa papildmēslojuma devu precizēšanai;

147.2. šādiem oglekļa monitoringa pasākumiem augšņu agroķīmiskās izpētes reprezentatīvās kopas daļā:

147.2.1. augsnes paraugu ņemšanai augšņu agroķīmiskās izpētes reprezentatīvās kopas daļā;

147.2.2. oglekļa satura noteikšanas analīzēm;

147.2.3. oglekļa datubāzes izveidošanai un uzturēšanai.

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 107 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 121)

148. Lai saņemtu šo noteikumu 147. punktā minēto atbalstu, Valsts augu aizsardzības dienests līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu un pievieno plānoto izdevumu tāmi.

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

149. Valsts augu aizsardzības dienests līdz kārtējā gada 10. decembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par slāpekļa monitoringa rezultātiem un sniegtajiem ieteikumiem slāpekļa papildmēslojuma devu precizēšanai, kā arī par iegūtajiem rezultātiem oglekļa monitoringā.

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

3.4. Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai

150. Atbalsta mērķis ir palielināt labības, kartupeļu, lopbarības augu, eļļas un šķiedraugu kvalitatīvu sēklu sagatavošanu un izmantošanu.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

151. Atbalstu piešķir institūcijai, kas nodrošina augu aizsardzību, sēklu sertificēšanu, sēklu un mēslošanas līdzekļu aprites uzraudzību, kā arī selekcionāru tiesību aizsardzību (turpmāk – augu aizsardzības dienests), 100 procentu apmērā no cenām, kas noteiktas normatīvajos aktos par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi, par šādiem iepriekšējā gada trešajā un ceturtajā ceturksnī un kārtējā gadā sniegtajiem pakalpojumiem:

151.1. lauku apskati Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētajām personām, ja attiecīgās sugu grupas kopējā sēklaudzēšanas platība ir:

151.1.1. labībai – lielāka par 10 hektāriem;

151.1.2. kartupeļu PBTC kategorijai – jebkura platība, bet pārējiem kartupeļiem – lielāka par vienu hektāru;

151.1.3. lopbarības augiem (46. pielikums), eļļas augiem un šķiedraugiem – lielāka par pieciem hektāriem;

151.2. vidējā sēklu parauga noņemšanu, sēklu kvalitatīvo īpašību novērtēšanu sertifikācijai paredzētajām labības, eļļas augu, šķiedraugu un 46. pielikumā minēto lopbarības augu sēklu partijām;

151.3. oficiālo etiķešu vai augu pasu drukāšanu un izsniegšanu sertificētajām labības, eļļas augu, šķiedraugu, kartupeļu un 46. pielikumā minēto lopbarības augu sēklu partijām;

151.4. kartupeļu bumbuļu laboratorisko analīzi, lai noteiktu kartupeļu gaišo un tumšo gredzenpuvi;

151.5. sēklas kartupeļu vīrusu infekcijas noteikšanu mātesaugiem, PBTC, PB1, PB2, PB3, PB4, S, SE un E sēklu kategorijām;

151.6. kartupeļu augsnes paraugu ņemšanu un par analīzēm augu kaitīgo organismu noteikšanai visās kartupeļu audzēšanas platībās kartupeļu sēklaudzēšanas saimniecībās;

151.7. vidējā sēklu parauga noņemšanu, sēklu kvalitatīvo īpašību novērtēšanu sertifikācijai paredzētajām kartupeļu sēklu partijām;

151.8. mātesaugu paraugu analīzēm bakteriālās melnkājas Pectobacterium spp. un Dickeya spp. (sin. Erwinia spp.) noteikšanai;

151.9. sēklas kartupeļu bumbuļu laboratoriskām analīzēm, lai noteiktu tādus kaitīgos organismus kā Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax, Ditylechus destructor, Synchytrium endobioticum un Epitrix sp.

(Grozīts ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32; MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 121)

151.1 Augu aizsardzības dienests šo noteikumu 151. punktā minētos subsidētos pakalpojumus sniedz saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013, ievērojot normatīvajos aktos par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem noteiktās prasības un nodrošinot šo noteikumu 8.4., 8.5.2., 8.5.3., 8.6., 8.13. un 8.14. apakšpunktā, kā arī 10.1 punktā minēto de minimis atbalsta prasību izpildi attiecībā uz atbalsta piešķiršanu, datu glabāšanu un valsts atbalsta atmaksu.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

151.2 Augu aizsardzības dienests administratīvo izdevumu segšanai paredz ne vairāk kā 10 procentus no kopējās atbalsta summas.

(MK 20.02.2018. noteikumu Nr. 107 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

152. Augu aizsardzības dienests līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmitajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par iepriekšējā ceturksnī sniegtajiem pakalpojumiem un nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Noslēguma pārskatu par sniegtajiem pakalpojumiem kārtējā gadā un administratīvo izdevumu samaksu apliecinošu dokumentu kopijas Augu aizsardzības dienests iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz nākamā gada 20. aprīlim.

(MK 21.02.2017. noteikumu Nr. 100 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

153. Par šo noteikumu 151.punktā minētajiem pakalpojumiem Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētajām personām nepiemēro maksu, kas noteikta normatīvajos aktos par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

154. Ja augu aizsardzības dienests konstatē, ka kādi no šo noteikumu 151. punktā minēto pakalpojumu rezultātiem neatbilst normatīvajos aktos par labības, lopbarības augu, eļļas un šķiedraugu, kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklu (sēklas kartupeļu) tirdzniecību noteiktajām prasībām, Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētā persona par attiecīgo pakalpojumu augu aizsardzības dienestam maksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

(MK 21.02.2017. noteikumu Nr. 100 redakcijā)

3.5. Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

155. (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

156. (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

157. (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

158. (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

159. (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

160. (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

161. (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

162. (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

163. (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

4. Atbalsts starptautiskai un savstarpējai sadarbībai

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

4.1. Atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

164. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

165. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

166. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

167. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

168. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

169. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

170. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

171. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

172. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

173. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

4.2. Atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās

(Apakšnodaļa MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā)

174. Atbalsta mērķis ir iesaistīt lauku un lauksaimnieku, kā arī pārtikas pārstrādes nozares biedrības un nodibinājumus (turpmāk – nevalstiskā organizācija) lēmumu pieņemšanā un nodrošināt informācijas apriti starp valsts pārvaldes iestādēm, Eiropas Savienības institūcijām un lauksaimniekiem, kā arī pārtikas pārstrādes nozares pārstāvjiem.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā)

175. Atbalstu sniedz saskaņā ar regulas 2022/2472 21. panta 3. un 8. punktu, līdz 100 procentiem sedzot nevalstiskās organizācijas izmaksas, kas saistītas ar darbības kvalitātes paaugstināšanu un kapacitātes stiprināšanu.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

176. Atbalstu līdz 25 000 euro piešķir daudznozaru nevalstiskajai organizācijai, kas apvieno lauksaimniekus vai to biedrības un nodibinājumus, vai lauksaimnieku kooperatīvus, ja:

176.1. nevalstiskā organizācija vismaz piecus gadus ir reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā;

176.2. nevalstiskā organizācija nacionālā līmenī pārstāv vismaz četras lauksaimniecības nozares jomas;

176.3. nevalstiskā organizācija apvieno vismaz 40 biedru, kas ir juridiskas personas, vai 100 biedru, kas ir fiziskas un juridiskas personas;

176.4. nevalstiskās organizācijas iesniegtais projekts atbilst šādiem uzdevumiem:

176.4.1. nacionālā līmenī informēt lauksaimniekus un lauku iedzīvotājus par iespējām valsts un Eiropas Savienības lauku un lauksaimniecības atbalsta politikas veidošanā, kā arī iesaistīt lauksaimniekus un lauku iedzīvotājus minētās politikas veidošanā;

176.4.2. apzināt, izpētīt un izplatīt lauksaimnieku un lauku iedzīvotāju viedokli par lauksaimnieku un lauku iedzīvotāju vajadzībām;

176.4.3. piedalīties Zemkopības ministrijas darba grupās un komitejās;

176.4.4. sagatavot priekšlikumus un sniegt atzinumus par politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem lauksaimniecības nozarē.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

177. Atbalsta attiecināmās izmaksas ir:

177.1. biroja izdevumi (tostarp kancelejas preces, sakaru (tālruņa, pasta) pakalpojumi, biroja tehnikas iegāde reizi trijos gados un tās apkalpošana, ārpakalpojumi nevalstiskās organizācijas tiešās darbības nodrošināšanai);

177.2. biroja telpu īre (tostarp komunālie maksājumi);

177.3. transporta izdevumi;

177.4. biroja darbinieku darba samaksa (tostarp darbaspēka nodokļi);

177.5. informatīvo materiālu un publikāciju sagatavošana, interneta pakalpojumi, tīmekļvietnes izveide, tās atjaunošana un uzturēšana, programmatūru iegāde;

177.6. izglītojošu pasākumu (konferenču, semināru) organizēšanas izdevumi;

177.7. dalības maksa starptautiskā organizācijā;

177.8. komandējumu izdevumi.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 121)

178. Lai saņemtu šo noteikumu 176. punktā minēto atbalstu, nevalstiskā organizācija līdz kārtējā gada 1. martam Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

178.1. iesniegumu (52. pielikums);

178.2. projektu, kurā norāda:

178.2.1. projekta mērķi;

178.2.2. pasākumus projekta mērķa sasniegšanai un informāciju par kārtējā gadā plānotajiem sabiedriskajiem pasākumiem (informācijas publicēšanu plašsaziņas līdzekļos, kursu, semināru un konferenču rīkošanu un apmeklēšanu);

178.2.3. sasniedzamos rezultātus;

178.3. projekta izdevumu tāmi saskaņā ar šo noteikumu 177. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām un ieplānotajiem pašu līdzekļiem;

178.4. informāciju par nevalstiskās organizācijas:

178.4.1. darbības ilgumu, pārstāvētajām jomām, biedru skaitu un sarakstu, no biedriem iekasētās biedru naudas apmēru;

178.4.2. pēdējos trijos gados rīkotajiem un apmeklētajiem sabiedriskajiem pasākumiem (informācijas publicēšanu plašsaziņas līdzekļos, kursu, semināru un konferenču rīkošanu un apmeklēšanu);

178.4.3. pēdējos trijos gados īstenotajiem projektiem, kas nav līdzfinansēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai (norāda projekta nosaukumu, finansējumu un īstenošanas vietu);

178.4.4. pēdējos trijos gados īstenotajiem projektiem, kuri ir līdzfinansēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai (norāda projekta nosaukumu, finansējumu un īstenošanas vietu);

178.4.5. informāciju par sagatavotajiem priekšlikumiem un atzinumiem par normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā)

179. Lauku atbalsta dienests atbilstoši šo noteikumu 52.1 pielikumā minētajiem atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem izvērtē šo noteikumu 178. punktā minētos dokumentus un mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

179.1. noraidīt projekta iesniegumu un neturpināt tā vērtēšanu, ja vismaz viens projektu atbilstības vērtēšanas kritērijs ir novērtēts kā neatbilstošs;

179.2. piešķirt atbalstu, ja nevalstiskā organizācija atbilst visiem projektu atbilstības vērtēšanas kritērijiem un kvalitātes vērtēšanas kritēriju kopvērtējumā ir saņēmusi ne mazāk kā 25 punktus. Lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz:

179.2.1. atbalsta summu atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritēriju kopvērtējumā iegūtajam punktu skaitam un šo noteikumu 52.2 pielikumā minētajai atbalsta summai. Ja pieprasītais finansējums pārsniedz šo noteikumu 2.3.1. apakšpunktā minēto atbalsta pasākumam plānoto finansējumu, Lauku atbalsta dienests proporcionāli samazina atbalsta summu katrai nevalstiskajai organizācijai;

179.2.2. priekšapmaksu 70 procentu apmērā no Lauku atbalsta dienesta noteiktā atbalsta apmēra;

179.2.3. priekšapmaksu 20 procentu apmērā no Lauku atbalsta dienesta noteiktā atbalsta apmēra pēc starppārskata iesniegšanas un apstiprināšanas;

179.2.4. galīgo norēķinu pēc gala pārskata un izdevumu samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas;

179.3. atteikt atbalsta piešķiršanu, ja kvalitātes vērtēšanas kritēriju kopvērtējumā nevalstiskā organizācija saņēmusi mazāk nekā 25 punktus.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

180. Atbalsts 241 700 euro paredzēts nevalstiskajai organizācijai, ja:

180.1. nevalstiskā organizācija atbilst šo noteikumu 176.1. un 176.2. apakšpunktā minētajām prasībām un apvieno vismaz 40 lauksaimniecības nozari pārstāvošu nevalstisko organizāciju;

180.2. nevalstiskā organizācija nodrošina:

180.2.1. normatīvajos aktos par lauksaimniecības un lauku attīstību noteikto sadarbību ar Zemkopības ministriju, veidojot un īstenojot kopīgu lauksaimniecības politiku;

180.2.2. lauksaimnieku interešu pārstāvēšanu Eiropas Savienības institūcijās;

180.2.3. sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, kuras nav šīs nevalstiskās organizācijas biedri un ar kurām atbilstoši to kompetencei ir noslēgti sadarbības līgumi;

180.3. nevalstiskās organizācijas iesniegtais projekts atbilst šo noteikumu 176.4. apakšpunktā minētajiem uzdevumiem.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 126 redakcijā)

181. Šo noteikumu 180. punktā minētā atbalsta attiecināmās izmaksas ir:

181.1. šo noteikumu 177. punktā minētās izmaksas;

181.2. dalības maksa starptautiskajā organizācijā COPA COCEGA un citās starptautiskās organizācijās – ne vairāk kā 51 065 euro;

181.3. atbalsts nevalstiskās organizācijas sastāvā esošajām lauksaimniecības nozares organizācijām un reģionālajām lauksaimnieku apvienībām šo noteikumu 177. punktā minēto izmaksu segšanai – ne vairāk kā 40 000 euro, ja nevalstiskajai organizācijai ir sadarbības līgumi ar minētajām nozares organizācijām un lauksaimnieku apvienībām, kā arī nolikums par atbalsta administrēšanu minētajām organizācijām un apvienībām.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā)

182. Lai saņemtu šo noteikumu 180. punktā minēto atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 1. martam Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

182.1. iesniegumu (52. pielikums);

182.2. ar Zemkopības ministriju saskaņotu projektu un detalizētu izdevumu tāmi. Projektā norāda:

182.2.1. projekta mērķi;

182.2.2. pasākumus projekta mērķa sasniegšanai;

182.2.3. sasniedzamos rezultātus;

182.3. informāciju par nevalstiskās organizācijas darbības ilgumu, pārstāvētajām nozares jomām, biedru skaitu un sarakstu.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā)

182.1 Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 182. punktā minētos dokumentus un mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

182.1 1. piešķirt atbalstu, ja nevalstiskā organizācija atbilst šo noteikumu 180.1. un 180.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem un nevalstiskās organizācijas projekts atbilst šo noteikumu 176.4. apakšpunktā minētajiem uzdevumiem. Lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz:

182.1 1.1. šo noteikumu 180. punktā minēto atbalsta summu;

182.1 1.2. priekšapmaksu 70 procentu apmērā no Lauku atbalsta dienesta noteiktā atbalsta apmēra;

182.1 1.3. priekšapmaksu 20 procentu apmērā no Lauku atbalsta dienesta noteiktā atbalsta apmēra pēc starppārskata iesniegšanas un apstiprināšanas;

182.11.4. galīgo norēķinu pēc gala pārskata un izdevumu samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas;

182.1 2. atteikt atbalsta piešķiršanu, ja nevalstiskā organizācija neatbilst šo noteikumu 180.1. un 180.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem un nevalstiskās organizācijas projekts neatbilst šo noteikumu 176.4. apakšpunktā minētajiem uzdevumiem.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

182.2 Atbalsts 40 000 euro paredzēts nevalstiskajai organizācijai, kas apvieno pārtikas pārstrādes nozares biedrības vai nodibinājumus un mazos un vidējos ražošanas uzņēmumus pārtikas pārstrādes jomā, ja:

182.2 1. nevalstiskā organizācija vismaz piecus gadus ir reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrā;

182.2 2. nevalstiskā organizācija apvieno vismaz 30 biedru;

182.2 3. nevalstiskā organizācija nodrošina Latvijas pārtikas pārstrādes nozares ilgtermiņa attīstību un nozares interešu pārstāvību Zemkopības ministrijā saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu un ir atbildīga par Pārtikas produktu kvalitātes klastera darbību Latvijā;

182.2 4. nevalstiskās organizācijas iesniegtais projekts atbilst šādiem uzdevumiem:

182.2 4.1. nacionālā līmenī informēt pārtikas pārstrādes nozares pārstāvjus par iespējām valsts un Eiropas atbalsta politikas veidošanā, kā arī iesaistīt pārtikas pārstrādes nozares pārstāvjus minētās politikas veidošanā;

182.2 4.2. apzināt, izpētīt un izplatīt pārtikas pārstrādes nozares pārstāvju viedokli par nozares vajadzībām;

182.2 4.3. piedalīties Zemkopības ministrijas darba grupās un komitejās;

182.2 4.4. sagatavot priekšlikumus un sniegt atzinumus par politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem pārtikas pārstrādes jomā.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā)

182.3 Šo noteikumu 182.2 punktā minētā atbalsta attiecināmās izmaksas ir:

182.3 1. šo noteikumu 177. punktā minētās izmaksas;

182.3 2. atbalsts nevalstiskās organizācijas sastāvā esošajām pārtikas pārstrādes nozares organizācijām šo noteikumu 177. punktā minēto izmaksu segšanai, ja nevalstiskajai organizācijai ir sadarbības līgumi ar minētajām nozares organizācijām.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā)

182.4 Lai saņemtu šo noteikumu 182.2 punktā minēto atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 1. martam Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

182.4 1. iesniegumu (52. pielikums);

182.4 2. ar Zemkopības ministriju saskaņotu projektu un detalizētu izdevumu tāmi. Projektā norāda:

182.4 2.1. projekta mērķi;

182.4 2.2. pasākumus projekta mērķa sasniegšanai;

182.4 2.3. sasniedzamos rezultātus;

182.4 3. informāciju par nevalstiskās organizācijas darbības ilgumu, biedru skaitu un sarakstu.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā)

182.5 Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 182.4 punktā minētos dokumentus un mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

182.5 1. piešķirt atbalstu, ja nevalstiskā organizācija atbilst šo noteikumu 182.2 1., 182.2 2. un 182.2 3. apakšpunktā minētajiem kritērijiem un tās projekts atbilst šo noteikumu 182.2 4. apakšpunktā minētajiem uzdevumiem. Lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz:

182.5 1.1. šo noteikumu 182.2 punktā minēto atbalsta summu;

182.5 1.2. priekšapmaksu 70 procentu apmērā no Lauku atbalsta dienesta noteiktā atbalsta apmēra;

182.5 1.3. priekšapmaksu 20 procentu apmērā no Lauku atbalsta dienesta noteiktā atbalsta apmēra pēc starppārskata iesniegšanas un apstiprināšanas;

182.51.4. galīgo norēķinu pēc gala pārskata un izdevumu samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas;

182.5 2. atteikt atbalsta piešķiršanu, ja nevalstiskā organizācija neatbilst šo noteikumu 182.2 1., 182.2 2. un 182.2 3. apakšpunktā minētajiem kritērijiem un tās projekts neatbilst šo noteikumu 182.2 4. apakšpunktā minētajiem uzdevumiem.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

182.6 Šo noteikumu 176., 180. un 182.2 punktā minētā nevalstiskā organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

182.6 1. līdz kārtējā gada 1. augustam – starppārskatu par kārtējo darbu izpildi (52.3 pielikums);

182.62. līdz kārtējā gada 10. decembrim – gala pārskatu par projekta izpildi (52.4 pielikums) un izdevumu samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkumu atbilstoši izdevumu tāmei.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

182.7 Nevalstiskā organizācija šajā nodaļā minētā atbalsta saņemšanai var iesniegt tikai vienu iesniegumu un projektu.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā)

182.8 Atbalstu 4500 euro apmērā (tostarp savstarpējai un starptautiskai sadarbībai, informatīvo materiālu izdošanai un tīmekļvietnes administrēšanai, dalībai semināros, konkursu organizēšanai, balvām, darbības nodrošināšanas administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai) piešķir biedrībai, kura apvieno lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, agrārās ekonomikas, inženierzinātņu un meža nozares zinātniekus un nosaka prioritāros pētniecības virzienus fundamentālajā un pielietojamajā zinātnē.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 126 redakcijā)

182.9 Lai saņemtu šo noteikumu 182.8 punktā minēto atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu kopā ar Zemkopības ministrijas apstiprinātu darba uzdevumu un izdevumu tāmi. Lauku atbalsta dienests izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu. Lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz šādus nosacījumus:

182.9 1. darba izpildes laiks ir no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim;

182.9 2. priekšapmaksu piešķir 100 procentu apmērā;

182.9 3. atbalsta saņēmējs līdz nākamā gada 1. februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā gala pārskatu.

(MK 18.02.2021. noteikumu Nr. 121 redakcijā)

182.10 (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

182.11 (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

182.12 (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

182.13 (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

182.14 Ja kādā no tāmes izmaksu pozīcijām grozījumu apmērs pārsniedz 10 procentu, šo noteikumu 180.182.2 un 182.8 punktā minētais pretendents ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms plānoto darbību uzsākšanas saskaņo tāmes grozījumus ar Zemkopības ministriju.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

4.3. Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē

183. Atbalstu sniedz saskaņā ar regulas 2022/2472 21. pantu, regulu 2023/2831 un regulu Nr. 1408/2013. Tehniskā atbalsta mērķis ir nodrošināt iesniegumu izvērtēšanu un finansējuma piešķiršanu atbalsta pasākumiem, kas nav ietverti šajos noteikumos minētajos citos valsts atbalsta pasākumos.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

184. Tehnisko atbalstu nepiešķir investīcijām lauksaimniecības nozarē un tādiem ārkārtas atbalsta pasākumiem, kas saistīti ar zaudējumu segšanu nelabvēlīgu klimatisko apstākļu (piemēram, vētras, plūdu, krusas, sausuma) un ugunsgrēku dēļ, kā arī ar meža dzīvnieku nodarītajiem postījumiem lauksaimniecības dzīvniekiem.

(MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

185. Tehnisko atbalstu ir tiesības saņemt fiziskai vai juridiskai personai, ja tās:

185.1. darbība ir saistīta ar lauksaimniecību un lauku attīstību;

185.2. atbalstāmā darbība ir saistīta ar lauksaimniecības un lauku attīstības popularizēšanu un sabiedrības informēšanu un izglītošanu lauksaimniecības un lauku attīstības jomā;

185.3. atbalstāmā darbība ir saistīta ar lauku kultūras mantojuma saglabāšanu;

185.4. atbalstāmā darbība ir saistīta ar lauksaimniecības nozarei būtiskiem stratēģiskiem jautājumiem.

(MK 26.03.2024. noteikumu Nr. 194 redakcijā)

186. Lēmumu par līdzekļu piešķiršanu tehniskajam atbalstam pieņem Zemkopības ministrijas izveidota komisija (turpmāk – tehniskā atbalsta komisija).

187. Tehniskā atbalsta komisijai ir šādi uzdevumi:

187.1. koordinēt atbalsta piešķiršanu un pieņemt lēmumus par tehniskā atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt tehnisko atbalstu;

187.2. izvērtēt pretendentu iesniegumus, kas saistīti ar lauksaimniecības un lauku attīstības veicināšanu, prioritāri paredzot tehnisko atbalstu:

187.2.1. lauksaimniecības attīstības veicināšanas un sadarbības pasākumiem, kas vērsti uz lauksaimniecības nozarē nodarbinātajiem un lauku iedzīvotājiem;

187.2.2. gadījumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienības prasību un atbalsta ieviešanu;

187.3. pieprasīt, apkopot un analizēt informāciju par tehniskā atbalsta nepieciešamību pretendentam.

(Grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

188. Lai saņemtu tehnisko atbalstu, pretendents iesniedz Zemkopības ministrijā iesniegumu (53.pielikums). Iesniegumam pievieno pasākuma aprakstu un izdevumu tāmi.

189. Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā, pamatojoties uz tehniskā atbalsta komisijas pieņemto lēmumu (lēmuma pieņemšanas diena uzskatāma par valsts atbalsta piešķiršanas dienu).

(Grozīts ar MK 13.08.2019. noteikumiem Nr. 375)

5. Atbalsts tirgus veicināšanai
5.1. Atbalsta piešķiršanas prasības

190. Atbalsta mērķis ir palielināt un diversificēt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču eksportu.

191. Atbalstu piešķir Agroresursu un ekonomikas institūtam (turpmāk – institūts) Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības stendu organizēšanai starptautiskajās izstādēs (turpmāk – kopstends), tostarp starptautiskajā lauksaimniecības, pārtikas produktu un dārzniecības izstādē "Internationale Grüne Woche Berlin", laikposmā no kārtējā gada 1. februāra līdz nākamā gada 31. janvārim.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

191.1 Atbalstu Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības stenda organizēšanai starptautiskajā izstādē "Internationale Grüne Woche Berlin" piešķir saskaņā ar regulas 2022/2472 24. panta 2. punkta "a" apakšpunktu, 4., 6. un 8. punktu. Atbalsts paredzēts subsidēta pakalpojuma veidā uzņēmumiem, kas atbilst mikrouzņēmumu, mazo vai vidējo uzņēmumu kategorijai atbilstoši regulas  2022/2472 I pielikumam.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

192. Lai saņemtu atbalstu, institūts līdz kārtējā gada 15. martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus dokumentus:

192.1. ar Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu saskaņotu iesniegumu, kas ietver to starptautisko izstāžu aprakstu, kurās institūts plāno organizēt kopstendus, norādot starptautisko izstāžu norises vietu un laiku, to izvēles pamatojumu, kā arī prognozējamos rezultātus, kas vērsti uz mērķa sasniegšanu;

192.2. detalizētu izdevumu tāmi. Tāmē ietver šādas pozīcijas:

192.2.1. kopstendu organizēšanas un darbības nodrošināšanas izdevumus sadalījumā pa starptautiskajām izstādēm ar detalizētiem izdevumu posteņiem:

192.2.1.1. kopstenda platības nomas maksu (norādot vienību izmaksas);

192.2.1.2. kopstenda izveidošanas, transportēšanas, uzstādīšanas un demontēšanas izmaksas;

192.2.1.3. izdevumus par precēm un pakalpojumiem kopstenda noformēšanai un darbības nodrošināšanai (tai skaitā izmaksas, kas saistītas ar šo noteikumu 197.punktā minēto produktu iegādi);

192.2.1.4. izdevumus par izstādes materiālu (izņemot kopstendu) transportēšanu;

192.2.1.5. kopstenda un citu izstādes materiālu uzglabāšanas izmaksas;

192.2.1.6. izdevumus par informatīvo materiālu sagatavošanu (norādot vienību izmaksas);

192.2.1.7. izdevumus par informācijas ievietošanu starptautiskās izstādes katalogā (norādot vienību izmaksas);

192.2.1.8. izdevumus par institūta darbinieku komandējumiem (darba braucieniem), kas saistīti ar kopstenda darbības nodrošināšanu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi (norādot vienību izmaksas);

192.2.2. (svītrots ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 77);

192.2.3. administratīvos izdevumus (nepārsniedzot 15 procentus no kopējās izdevumu tāmes summas) pa detalizētiem izdevumu posteņiem:

192.2.3.1. projekta vadības atlīdzības izmaksas par projektā veicamo darbību plānošanu, koordinēšanu un kontroli, tai skaitā par projekta dokumentācijas nodrošināšanu, kā arī projekta iepirkumu organizēšanu un kontroli. Atlīdzību par darbu nosaka samērīgi, ņemot vērā darba apjomu un specifiku un vidējo atalgojumu attiecīgajā institūcijā līdzīgos amatos nodarbinātajiem;

192.2.3.2. darba devēja sociālais nodoklis;

192.2.3.3. biroja, sakaru un transporta izmaksas.

(Grozīts ar MK 09.12.2014. noteikumiem Nr. 749; MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

193. Pēc šo noteikumu 192. punktā minēto dokumentu saņemšanas Lauku atbalsta dienests  tos izvērtē un mēneša laikā pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu. Lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz:

193.1. priekšapmaksu 95 procentu apmērā no kopējās atbalsta summas (732 858 euro);

193.2. projekta īstenošanai nepieciešamo iepirkumu organizēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā;

193.3. saņemtā atbalsta un ar to saistītās finanšu plūsmas nodalīšanu no citām atbalsta saņēmēja darbības finanšu plūsmām.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 126 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107; MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 77)

194. Institūts var izdarīt precizējumus šo noteikumu 192. punktā minētajos dokumentos, ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms plānoto darbību uzsākšanas iesniedzot Lauku atbalsta dienestā grozījumu nepieciešamības pamatojumu. 

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

195. Institūts apkopo un izvērtē kopstendu dalībnieku iesniegto pārskatu rezultātus. Lai izvērtētu kopstendu dalībnieku rezultātus ilgtermiņā, institūts pēc trim mēnešiem kopš dalības izstādē veic anketēšanu par sasniegtajiem mērķiem un rezultātiem.

196. Institūts ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību, izmantojot arī savu tīmekļvietni, publicē informāciju par:

196.1. starptautiskajām izstādēm, kurās ir plānots iekārtot kopstendus, norādot starptautisko izstāžu organizētāju noteikto nomas maksu par neaprīkotu ekspozīcijas platību;

196.2. iespēju pieteikties dalībai kopstendos un pieteikšanās nosacījumus, tostarp plānoto dalībnieku kopskaitu katrā kopstendā, norādot iesniegumu iesniegšanas termiņu;

196.3. kopstendu dalībnieku iesniegtajos pārskatos norādīto rezultātu apkopojumu.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

197. Institūts starptautiskās lauksaimniecības, pārtikas produktu un dārzniecības izstādes "Internationale Grüne Woche Berlin" kopstendā nodrošina to produktu izvietošanu, kuri reprezentē Latviju.

(Grozīts ar MK 29.07.2014. noteikumiem Nr. 428; MK 17.02.2015. noteikumiem Nr. 85; MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32; MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107; MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

198. Institūts Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

198.1. (svītrots ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107);

198.2. līdz nākamā gada 20.aprīlim:

198.2.1. ar Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu saskaņotu pārskatu par sasniegtajiem rezultātiem, kurā ietverts arī kopstendu dalībnieku iesniegtajos pārskatos norādīto rezultātu apkopojums;

198.2.2. samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkumu par atbalsta izlietošanu atbilstoši izdevumu tāmei un šīs nodaļas prasībām;

198.2.3. pārskatu par piešķirto atbalstu sadalījumā pa atbalsta saņēmējiem.

199. Galīgo norēķinu Lauku atbalsta dienests veic pēc šo noteikumu 198.2.apakšpunktā minēto dokumentu izvērtēšanas un apstiprināšanas.

5.2. Nosacījumi dalībai kopstendā

(Apakšnodaļas nosaukums MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

200. Atbalstu dalībai kopstendā subsidēta pakalpojuma veidā par šo noteikumu 192.2. apakšpunktā (izņemot 192.2.1.1. apakšpunktu) minētajām izmaksām piešķir šādiem pretendentiem: 

200.1. saskaņā ar regulas  2022/2472 24. pantu – sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas:

200.1.1. atbilst regulas  2022/2472 I pielikumā norādītajiem kritērijiem;

200.1.2. nodarbojas ar Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības un pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanu un tirdzniecību;

200.2. saskaņā ar regulu  2023/2831 vai regulu Nr. 1408/2013, nodrošinot šo noteikumu 8.4., 8.5.2., 8.5.3., 8.6.8.13. un 8.14. apakšpunktā, kā arī 10.1 punktā minēto de minimis atbalsta prasību izpildi attiecībā uz atbalsta piešķiršanu, datu glabāšanu un valsts atbalsta atmaksu, – saimnieciskās darbības veicējiem, kas nodarbojas ar  lauksaimniecības un pārtikas produktu (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanu un tirdzniecību, bet neatbilst šo noteikumu 200.1. apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

200.1 Atbalstu nepiešķir pretendentam, kam ir nesamaksāti rēķini par dalību kopstendā iepriekšējos gados.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

201. (Svītrots ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 77)

202. (Svītrots ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 77)

203. (Svītrots ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 77)

204. Ja pretendentu skaits pārsniedz šo noteikumu 196.2. apakšpunktā minēto dalībnieku skaitu, priekšroka dalībai kopstendā ir pretendentam, kam pamatnozares apgrozījumā ir lielāks eksporta īpatsvars pēdējā pieejamā pārskata gadā.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

205. Lai pieteiktos dalībai kopstendā, pretendents:

205.1. iesniedz institūtā iesniegumu (54. pielikums), kas sagatavots datorrakstā latviešu valodā;

205.2. kurš minēts šo noteikumu 200.2. apakšpunktā, sagatavo un apstiprina uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 77)

206. Institūts pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai izveido komisiju. Komisija iesniegumus vērtē to iesniegšanas secībā, ņemot vērā piešķirto finansējumu un šo noteikumu 204. punktā minētos nosacījumus, atbilstoši šādiem kritērijiem:

206.1. iesniegums un tam pievienotie dokumenti ir sagatavoti un iesniegti atbilstoši šīs nodaļas prasībām;

206.2. pretendents un iesniegumā norādītā starptautiskā izstāde atbilst šīs nodaļas prasībām;

206.3. pretendents atbilst šo noteikumu 7.2. un 8.5. apakšpunktā, kā arī 200. punktā minētajām prasībām.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

207. Pēc iesnieguma izvērtēšanas komisija pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu vai atliek iesnieguma izskatīšanu, pieprasot papildu informāciju, un attiecīgo lēmumu 10 dienu laikā nosūta pretendentam. Lēmuma pieņemšanas diena uzskatāma par valsts atbalsta piešķiršanas dienu.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

208. Ja komisija pieprasījusi papildu informāciju, pretendents to sniedz 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

209. Ja iesniegums tiek apstiprināts, institūts slēdz līgumu ar pretendentu par dalību kopstendā.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

210. Pretendents 30 dienu laikā pēc dalības kopstendā iesniedz institūtā:

210.1. pārskatu par dalību kopstendā (55.pielikums);

210.2. (svītrots ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116);

210.3. (svītrots ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100).

(Grozīts ar MK 29.07.2014. noteikumiem Nr. 428)

211. Komisija izvērtē iesniegto pārskatu un tam pievienotos dokumentus atbilstoši šādiem kritērijiem:

211.1. pārskats ir sagatavots un iesniegts atbilstoši šīs nodaļas prasībām;

211.2. pasākums īstenots atbilstoši iesniegumam;

211.3. pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu vai Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu par nodokļu maksājuma termiņu pagarināšanu vai atlikšanu uz laiku līdz vienam gadam;

211.4. uz pretendentu neattiecas šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētā prasība;

211.5. pretendents ir izpildījis šo noteikumu 209. punktā minētā līguma saistības.

211.6. (svītrots ar MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

(Grozīts ar MK 29.07.2014. noteikumiem Nr. 428; MK 21.02.2017. noteikumiem Nr. 100)

212. Komisija 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 210. punktā minēto dokumentu saņemšanas izvērtē tos un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

212.1. apstiprināt pārskatu;

212.2. (svītrots ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 77);

212.3. pieprasīt papildu informāciju no pretendenta.

(MK 21.02.2017. noteikumu Nr. 100 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116; MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 77)

213. Papildu informāciju pretendents sniedz 10 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

214. Institūts 14 dienu laikā pēc šo noteikumu 212.punktā minētā lēmuma pieņemšanas nosūta lēmumu pretendentam.

215. Attaisnotie izdevumi institūtam nepārsniedz šo noteikumu 193.1. apakšpunktā minētā finansējuma apmēru.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

6. Atbalsts pārtikas kvalitātes shēmām

(Nodaļas nosaukums MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

6.1. Atbalsta piešķiršanas prasības

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

216. (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

217. (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

217.1 (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

218. (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

219. (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

6.2. Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

220. (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

6.3. Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

221. (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

6.3.1 Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

221.1 (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

6.4. Atbalsts dalībai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

222. (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

222.1 (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

6.5. Atbalsta saņemšanas kārtība

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

223. (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

224. (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

225. (Svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

6.6. Atbalsts nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, bioloģiskās lauksaimniecības shēmas, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību shēmas veicināšanai

(Apakšnodaļas nosaukums MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

225.1 Atbalstu sniedz saskaņā ar regulu 2022/2472. Atbalsta mērķis ir veicināt nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, bioloģiskās lauksaimniecības shēmas, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību shēmas izmantošanu, kā arī attiecīgo produktu atpazīstamību.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

225.2 Atbalsts saskaņā ar regulas  2022/2472 24. panta 2., 3. un 6. punktu paredzēts:

225.21. 50 000 euro apmērā (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas, kā arī attiecīgo produktu atpazīstamības veicināšanai;

225.22. 50 000 euro apmērā (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) bioloģiskās lauksaimniecības shēmas, kā arī attiecīgo produktu atpazīstamības veicināšanai;

225.23. 20 000 euro apmērā aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību shēmas, kā arī attiecīgo produktu atpazīstamības veicināšanai.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 77)

225.3 Lai segtu regulas 2022/2472 24. panta 4. punktā un 5. punkta "a" apakšpunktā minētās izmaksas:

225.31. šo noteikumu 225.21. apakšpunktā minēto atbalstu 100 procentu apmērā piešķir biedrībai, kas apvieno lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares asociācijas, kā arī vismaz 30 mazo un vidējo uzņēmumu pārtikas jomā, nodrošina Latvijas pārtikas nozares ilgtermiņa attīstību un nozares interešu pārstāvību Zemkopības ministrijā saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu, kā arī piešķir un popularizē prečzīmi "Kvalitatīvs produkts";

225.32. šo noteikumu 225.22. apakšpunktā minēto atbalstu 100 procentu apmērā piešķir biedrībai, kas apvieno vismaz 40 biedru, kuri darbojas bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā, kā arī piešķir prečzīmi "Latvijas ekoprodukts";

225.33. šo noteikumu 225.23. apakšpunktā minēto atbalstu 100 procentu apmērā piešķir pretendentam, kas pilda kopējās lauksaimniecības politikas valsts tīkla sekretariāta un valsts zivsaimniecības sadarbības tīkla pienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai 2023.–2027. gada plānošanas periodā, un kārtību, kādā administrē un uzrauga Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu, kā arī valsts atbalstu zvejniecības un akvakultūras attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā, un visā Latvijas teritorijā sniedz konsultācijas lauku attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

225.4 Lai saņemtu atbalstu, šo noteikumu 225.3 punktā minētie pretendenti līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu un detalizētu izdevumu tāmi.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

225.5 Lauku atbalsta dienests izvērtē šo noteikumu 225.4 punktā minētos dokumentus un mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu. Lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz priekšapmaksu 90 procentu apmērā no izdevumu tāmē norādītās kopējās summas.

225.6 Šo noteikumu 225.3 punktā minētie pretendenti līdz kārtējā gada 15. decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā samaksu apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši šo noteikumu 225.4 punktā minētajai izdevumu tāmei.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

225.7 Lauku atbalsta dienests pēc šo noteikumu 225.6 punktā minēto dokumentu saņemšanas veic galīgo norēķinu.

6.1 Atbalsts lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares profesionālās izglītības programmu pilnveidošanai

(Nodaļas nosaukums MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

225.8 Atbalsta mērķis ir nodrošināt vienotu metodisko, informatīvo un tehnisko atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares profesionālās izglītības pedagogiem nozares inovatīvas mācību metodiskās atbalsta sistēmas (digitālā mācību metodikas centra) izstrādē.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

225.9 Atbalstu piešķir pretendentam, kas pilda kopējās lauksaimniecības politikas valsts tīkla sekretariāta un valsts zivsaimniecības sadarbības tīkla pienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai 2023.–2027. gada plānošanas periodā, un kārtību, kādā administrē un uzrauga Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu, kā arī valsts atbalstu zvejniecības un akvakultūras attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā, un visā Latvijas teritorijā sniedz konsultācijas lauku attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

225.10 Atbalstu piešķir šādu pasākumu īstenošanai, tostarp administratīvajām izmaksām:

225.101. lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares profesionālās izglītības pedagogu profesionālajai apmācībai un informēšanai par lauksaimniecības nozares aktualitātēm, kā arī vienotai izglītības standartu ieviešanai lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares profesionālās izglītības programmās;

225.102. apmācības materiāliem tehniskās bāzes papildināšanai pedagogiem, kuru pamatuzdevums ir lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares profesionālās izglītības programmu īstenošana;

225.103. lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares profesionālās izglītības pedagogu teorētiskajai un praktiskajai apmācībai, tostarp darbam ar digitālajiem apmācības instrumentiem;

225.104. tādu lauksaimniecības un mežsaimniecības profesionālo priekšmetu pedagogu, metodiķu un nozares profesionālās izglītības programmu īstenošanā iesaistīto personu mācību braucieniem, kuru pamatuzdevums ir lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares profesionālās izglītības programmu īstenošana;

225.105. lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares profesionālās izglītības programmu mācību un metodiskās literatūras izstrādei, iegādei, tulkošanai, pielāgošanai, izdošanai un publicēšanai tīmekļvietnē, kā arī digitālās krātuves pilnveides un paplašinājumu programmēšanai, uzturēšanai un apkalpošanai;

225.106. lauksaimniecības un mežsaimniecības profesiju popularizēšanai un skolu jauniešu informēšanai, tostarp konferenču un semināru organizēšanai.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

225.11 Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 1. martam Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus dokumentus:

225.111. iesniegumu, kurā precīzi norāda īstenojamos pasākumus atbilstoši šo noteikumu 225.10 punktam;

225.112. detalizētu izdevumu tāmi, kurā norāda pasākumu izmaksas atbilstoši šo noteikumu 225.10 punktam.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

225.12 Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 225.11 punktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu. Lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz:

225.121. priekšapmaksu 70 procentu apmērā no Lauku atbalsta dienesta noteiktā atbalsta apmēra;

225.122. priekšapmaksu 20 procentu apmērā no Lauku atbalsta dienesta noteiktā atbalsta apmēra pēc starppārskata iesniegšanas un apstiprināšanas;

225.123. galīgo norēķinu pēc gala pārskata un izdevumu samaksu apliecinošo dokumentu iesniegšanas;

225.124. attaisnotajos izdevumos iekļaut pievienotās vērtības nodokli, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

225.13 Pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

225.13 1. līdz kārtējā gada 1. augustam – starppārskatu par kārtējo darbu izpildi;

225.13 2. līdz kārtējā gada 20. novembrim – gala pārskatu par pasākumu izpildi un samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkumu par atbalsta izlietošanu atbilstoši izdevumu tāmei un šīs nodaļas prasībām.

(MK 18.02.2021. noteikumu Nr. 121 redakcijā)

6.2 Atbalsts aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību produkta reģistrācijai

(Nodaļa MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

225.14 Atbalstu piešķir saskaņā ar regulu 2023/2831. Atbalsta mērķis ir veicināt pārtikas kvalitātes shēmu attīstību, lai nodrošinātu augstas kvalitātes produktu nonākšanu tirgū un aizsargātu kultūras un gastronomijas mantojumu.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

225.15 Atbalstu 2500 euro apmērā par katru produktu piešķir pretendentam, kas:

225.151. atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulas (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2012. gada 14. decembris, Nr. L 343) (turpmāk – regula Nr. 1151/2012) 3. panta 2. punktā noteiktajām prasībām;

225.152. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības, uzraudzības un kontroles kārtību:

225.152.1. ir sagatavojis un iesniedzis Pārtikas un veterinārajā dienestā pieteikumu produkta reģistrācijai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā;

225.152.2. ir saņēmis Pārtikas un veterinārā dienesta lēmumu par reģistrācijas pieteikuma atbilstību regulas Nr. 1151/2012 prasībām un informāciju, ka pieteikuma dokumentācija ir nosūtīta Zemkopības ministrijai un Eiropas Komisijai.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

225.16 Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz kārtējā gada 1. oktobrim:

225.161. iesniedz Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniegumu, izmantojot Lauku atbalsta dienesta sagatavoto veidlapu;

225.162. sagatavo un apstiprina uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

225.17 Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 225.16 punktā minētā iesnieguma saņemšanas izvērtē pretendenta atbilstību šo noteikumu 225.15 punktā minētajiem nosacījumiem un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu.

(MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

7. Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

(Nodaļa svītrota ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

226. (Svītrots ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

227. (Svītrots ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

228. (Svītrots ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

229. (Svītrots ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

230. (Svītrots ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

231. (Svītrots ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

232. (Svītrots ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

8. Atbalsts kooperācijas attīstībai

(Nodaļa svītrota ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

8.1. Atbalsts lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

233. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

234. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

235. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

236. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

237. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

238. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

8.2. Atbalsts atzītām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

(Apakšnodaļa svītrota ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

239. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

240. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

241. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

242. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

243. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

244. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

245. (Svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

9. Noslēguma jautājumi

246. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumus Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 38., 106., 136., 175., 197.nr.; 2013, 23., 35., 128., 235.nr.).

247. Saistības (tostarp saistību nodrošināšanai paredzētās Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības programmas), ko atbalsta saņēmējs 2013.gadā ir uzņēmies atbalsta pasākumos, ir spēkā līdz to pilnīgai izpildei. Atbalstu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumiem Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību". Līdzekļi maksājumiem paredzēti no šo noteikumu 2.8.apakšpunktā minētā finansējuma.

248. Pētījuma izpildītājs Zemkopības ministrijas apstiprinātu šo noteikumu 49. pielikuma 12. punktā minētā pētījuma izmaksu tāmi (51. pielikums) līdz 2014. gada 15. augustam iesniedz Lauku atbalsta dienestā. Lauku atbalsta dienests ar šo noteikumu 49. pielikuma 12. punktā minētā pētījuma izpildītāju slēdz līgumu, paredzot priekšapmaksu 90 procentu apmērā no pētījuma izmaksu tāmē paredzētās summas.

(MK 29.07.2014. noteikumu Nr.428 redakcijā)

249. 2015. gadā pretendents šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.9., 2.12., 3.1., 3.2., 3.3, 3.5. un 4.2. apakšnodaļā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz līdz 15. martam.

(MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

250. 2019. gadā pretendents šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.8.1, 2.9., 2.12., 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. un 4.2. apakšnodaļā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz līdz 1. aprīlim.

(MK 05.03.2019. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

251. 2019. gadā pretendents šo noteikumu 127.2. apakšpunktā minēto uzskaites veidlapu atkārtoti iesniedz līdz 2019. gada 16. decembrim.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 586 redakcijā)

252. 2020. gadā pretendents šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.8.1, 2.9., 2.12., 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. un 4.2. apakšnodaļā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz līdz 13. martam.

(MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā)

253. Atbalsta pretendentam, kas pretendē uz šo noteikumu 2. nodaļā, 4.3. apakšnodaļā un 6. nodaļā minēto atbalstu, nepiemēro šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minēto prasību, ja atbalsta pretendents 2019. gada 31. decembrī nebija nonācis grūtībās, bet ir nonācis grūtībās regulas Nr. 702/2014 1. panta 6. punkta "c" apakšpunktā noteiktajā laikposmā.

(MK 18.02.2021. noteikumu Nr. 121 redakcijā)

254. 2021. gadā pretendents šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.8.1, 2.9., 2.12., 3.1., 3.2., 3.3., 3.5., 4.2. apakšnodaļā un 6.1 nodaļā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz līdz 15. martam.

(MK 18.02.2021. noteikumu Nr. 121 redakcijā)

255. 2022. gadā pretendents šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.8.1, 2.9., 2.12., 2.15., 3.1., 3.2., 3.3., 3.5., 4.2. apakšnodaļā un 6.1 nodaļā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz līdz 15. martam.

(MK 15.02.2022. noteikumu Nr. 126 redakcijā)

256. 2023. gadā pretendents šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6.​​​​​​​, 2.7.​​​​​​​, 2.8.​​​​​​​, 2.8.1​​​​​​​, 2.9.​​​​​​​, 2.12.​​​​​​​, 2.15.​​​​​​​, 3.1.​​​​, 3.2.​​​​​​​, 3.3. un 4.2. apakšnodaļā un 6.1 nodaļā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz līdz 31. martam, bet 141.1. apakšpunktā minēto iesniegumu – līdz 30. jūnijam.

(MK 13.06.2023. noteikumu Nr. 300 redakcijā)

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
1. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai pārbaudāmā buļļa meitai ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 


1. Plānotās izmaksas par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai vienai pārbaudāmā buļļa meitai 100 % apmērā  euro
2. Atbalsta maksājums par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai vienai pārbaudāmā buļļa meitai 70 % apmērā  euro
t.sk. administratīvās izmaksas  euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
2. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pārbaudāmā buļļa meitām ____.gada _____ ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – personas kods

Pārbaudāmā buļļa meitas (pirmpienes) identifikācijas numurs

     
     
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**


Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
3. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par augstvērtīga šķirnes vaislas buļļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem ____. gada _____ ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 
  

Nr.
p. k.

Valsts ciltsgrāmatas numurs*

Buļļa sertifikāta numurs**

Uzturēšanās laiks uzņēmumā (mēneši)

Izcenojums mēnesī
(euro)

Summa kopā (euro)

      
      
Kopējā atbalsta summa (euro)
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)***

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)****

Piezīmes.

1. * 6–11 mēnešus veciem Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes buļļiem norāda identifikācijas numuru.

2. ** Nenorāda 6–11 mēnešus veciem Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes buļļiem.

3. *** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. **** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr. 85; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par pārraudzības un snieguma pārbaudes rezultātu datu apstrādi, datu apmaiņas nodrošināšanu un arhivēšanu ____.gada vienā pusgadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

 

1. Plānotās izmaksas par pārraudzības un snieguma pārbaudes rezultātu datu apstrādi, datu apmaiņas nodrošināšanu un arhivēšanu vienam dzīvniekam mēnesī 100 % apmērā  euro
2. Atbalsta maksājums par pārraudzības un snieguma pārbaudes rezultātu datu apstrādi, datu apmaiņas nodrošināšanu un arhivēšanu vienam dzīvniekam mēnesī 70 % apmērā  euro

 

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
5. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums grozīts ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr. 85; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

Pārskats atbalsta saņemšanai par pārraudzības un snieguma pārbaudes rezultātu datu apstrādi,

datu apmaiņas nodrošināšanu un arhivēšanu ____.gada

  
 

(pusgads)

 

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

 

Nr. p.k.

Izpildītais darbs

Vienību skaits

Atbalsta maksājums par vienību (euro)

Summa kopā (euro)

     
     
Kopējā atbalsta summa (euro) 

 

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
6. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums grozīts ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par veicamajām pārraudzības un snieguma pārbaudes analīzēm govju un kazu pienam un par minēto analīžu datu pirmapstrādi, ievadīšanu un nosūtīšanu datu apstrādei ____.gada vienā mēnesī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

 

1. Plānotās izmaksas par vienu mēnesī veicamu pārraudzības un snieguma pārbaudes analīzi govju un kazu pienam un par minētās analīzes datu pirmapstrādi, ievadīšanu un nosūtīšanu datu apstrādei 100 % apmērā  euro
2. Atbalsta maksājums par vienu mēnesī veicamu pārraudzības un snieguma pārbaudes analīzi govju un kazu pienam un par minētās analīzes datu pirmapstrādi, ievadīšanu un nosūtīšanu datu apstrādei 70 % apmērā  euro

 

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
7. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikuma nosaukums grozīts ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

 Pārskats atbalsta saņemšanai par veiktajām pārraudzības un snieguma pārbaudes analīzēm govju un kazu pienam un par minēto analīžu datu pirmapstrādi, ievadīšanu un nosūtīšanu

  datu apstrādei ____.gada

  
 

(mēnesis)

 

Lauku atbalsta dienestam 

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

 

Nr.p.k.

Izpildītais darbs

Vienību skaits

Atbalsta maksājums par vienību  (euro)

Summa kopā (euro)

     
     
 Kopējā atbalsta summa ( (euro)

 

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
8. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

 Iesniegums atbalsta saņemšanai par lineāri novērtētu pirmās un trešās laktācijas pārraudzības

ganāmpulkā esošu govi   ____.gada

  
 

(mēnesis)

 

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

1. Plānotās izmaksas par vienai govij veicamo lineāro vērtēšanu 100 % apmērā ____________ euro 

2. Atbalsta maksājums par vienai govij veicamo lineāro vērtēšanu 70 % apmērā ____________  euro 

Nr.
p.k.

Vērtētāja sertifikāta numurs

Novērtēto govju skaits

Izcenojums par govi (euro)

Kopējā summa (euro)

     
Kopējā atbalsta summa (euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
9. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par veikto vaislinieku atlasi pārojumiem pārraudzības ganāmpulkā ____.gada _________ ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam  

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 


1. Plānotās izmaksas par vienu vaislinieka atlasi pārojumam 100 % apmērā  euro
2. Atbalsta maksājums par vienu vaislinieka atlasi pārojumam 70 % apmērā  euro


Nr.p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Atlasīto pāru skaits

Izcenojums par veikto pāru atlasi (euro)

Kopējā summa (euro)

     
Kopējā atbalsta summa (euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
10. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums MK 05.03.2019. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku
______. gada ____________ ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 
Izvērtētu un ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku skaits 
Uzņemšanai ciltsgrāmatā izvērtētu, bet neuzņemtu dzīvnieku skaits 
Nepieciešamā atbalsta summa, euro 

 

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

11. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 


1. Plānotās izmaksas par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu vienam sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz kārtējā gada 1.aprīlim), kas novērtēts pēc pēcnācējiem kontrolnobarošanā, 100 % apmērā euro
2. Atbalsta maksājums par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu vienam sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz kārtējā gada 1.aprīlim), kas novērtēts pēc pēcnācējiem kontrolnobarošanā, 70 % apmērā euro
t.sk. administratīvās izmaksas euro
3. Plānotās izmaksas par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu vienam sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz kārtējā gada 1.aprīlim), kas novērtēts pēc pēcnācēju kvalitātes, 100 % apmērā euro
4. Atbalsta maksājums par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu vienam sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz kārtējā gada 1.aprīlim), kas novērtēts pēc pēcnācēju kvalitātes, 70 % apmērā euro
t.sk. administratīvās izmaksas euro
5. Plānotās administratīvās izmaksas kopā euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
12. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

Iesniegums atbalsta saņemšanai par lineāri novērtētu pirmās un trešās vai ceturtās laktācijas

pārraudzības ganāmpulkā  esošu zīdītājgovi  ____.gada

  
 

(mēnesis)

 

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 


1. Plānotās izmaksas par vienai zīdītājgovij veicamo lineāro vērtēšanu 100 % apmērā  euro
2. Atbalsta maksājums par vienai zīdītājgovij veicamo lineāro vērtēšanu 70 % apmērā  euro


Nr.p.k.

Vērtētāja sertifikāta numurs

Novērtēto zīdītājgovju skaits

Izcenojums par zīdītājgovi (euro)

Kopējā summa (euro)

     
Kopējā atbalsta summa (euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
12.1 pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 1524

(Pielikums MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par buļļa ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu              . gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

 
Lauku atbalsta dienesta klienta
reģistrācijas numurs
 
 

Nr.
p. k.

Informācija par dzimšanas ganāmpulku

Pašreizējā ganāmpulka reģistrācijas numurs

Buļļa reģistrācijas numurs ciltsgrāmatā

ganāmpulka reģistrācijas numurs

ganāmpulka īpašnieks (juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas numurs (juridiskai personai) vai personas kods (fiziskai personai)

  
      
      
 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

 
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

13. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu un kontroli ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 


1. Plānotās testa izmaksas par vienu jauncūku (cūku, kuili), kurai veiks produktivitātes testu šķirnes saimniecībā, nosakot speķa biezumu, liesās gaļas īpatsvaru, svaru, ātraudzību un eksterjeru, un ģenētiskās vērtības testu, 100 % apmērā euro
2. Atbalsta maksājums par vienu jauncūku (cūku, kuili), kurai veiks produktivitātes testu šķirnes saimniecībā, nosakot speķa biezumu, liesās gaļas īpatsvaru, svaru, ātraudzību un eksterjeru, un ģenētiskās vērtības testu, 70 % apmērā euro
t.sk. administratīvās izmaksas euro
3. Plānotās izmaksas par vienas vaislas jauncūkas un jaunkuiļa produktivitātes kontroli pārraudzības ganāmpulkā 100 % apmērā euro
4. Atbalsta maksājums par vienas vaislas jauncūkas un jaunkuiļa produktivitātes kontroli pārraudzības ganāmpulkā 70 % apmērā euro
t.sk. administratīvās izmaksas euro
5. Plānotās administratīvās izmaksas kopā euro


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
14. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par jauncūkām (cūku, kuili), kurām ir veikts produktivitātes tests šķirnes saimniecībā, nosakot speķa biezumu, liesās gaļas īpatsvaru, svaru, ātraudzību un eksterjeru, un ģenētiskās vērtības tests, ____.gada ______ ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 


Ganāmpulka īpašnieka Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai fiziskai
 personai – personas kods

Šķirnes saimniecībā testēto jauncūku skaits

Jauncūku ģenētiskā vērtība (minimālā–maksimālā)

      
 Kopā par jauncūkām (euro)  


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
15. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikuma nosaukums grozīts ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

Pārskats atbalsta saņemšanai par vaislas dzīvnieku produktivitātes kontroli ____.gada ____ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 


Nr.
p.k.

Ganāmpulka īpašnieka Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Uzņēmuma reģistrācijas numurs vai fiziskai
personai – personas kods

Ar organizāciju noslēgtā līguma numurs

Cūkas identifikācijas numurs

       
       
Kopējā izmaksājamā summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
16. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem vaislas kuiļiem ____.gada ____ ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 


1. Plānotās izmaksas par viena augstvērtīga tīršķirnes kuiļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem 100 % apmērā  euro
2. Atbalsta maksājums par viena augstvērtīga tīršķirnes kuiļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem 70 % apmērā euro


Nr.
p.k.

Kuiļa identifikācijas numurs

Kuiļa izmantošanas sertifikāta numurs

Šķirne vai līnija

Selekcijas indekss

Atbalsts mēnesī (euro)

Izmaksājamā summa (euro)

       
       
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*


Šķirnes cūku audzētāju organizācija apstiprina norādītās informācijas atbilstību noteiktajām prasībām.

 

(amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
17. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikuma nosaukums grozīts ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

Pārskats atbalsta saņemšanai par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības vai krustojuma cūku audzētāju organizācijas veiktajiem PIGLOK* mērījumiem ____.gada ___ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 


1. Plānotās izmaksas par vienam dzīvniekam veicamajiem PIGLOK mērījumiem 100 % apmērā  euro
2. Atbalsta maksājums par vienam dzīvniekam veicamajiem PIGLOK mērījumiem 70 % apmērā  euro


Nr.
p.k.

Saimniecības nosaukums

Nomērīto cūku skaits

Izcenojums par cūku (euro)

Kopējā summa (euro)

     
     
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)***

Piezīmes.

1. * PIGLOK mērījumu veic ar ultraskaņas aparātu, nosakot muguras speķa biezumu un muguras garā muskuļa (karbonādes) diametru dzīvām cūkām.

2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
18. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testos iegūto datu apstrādi un uzglabāšanu ____.gada ___ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 


Ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testu skaits

Izcenojums par vienu testu

Kopējā summa (euro)

   


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
19. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr. 1524

(Pielikums MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par ciltsgrāmatas uzturēšanu, ģenētiskās kvalitātes un darbspēju noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem ____. gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

 
Lauku atbalsta dienesta klienta
reģistrācijas numurs
 
 

Nr.
p. k.

Pasākumi

Izmaksas/atbalsts (euro)

1.

Plānotās izmaksas par viena augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem 100 % apmērā 

2.

Atbalsta maksājums par viena augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem 70 % apmērā 

3.

Plānotās izmaksas par viena vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu 100 % apmērā 

4.

Atbalsta maksājums par viena vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu 70 % apmērā 

5.

Plānotās izmaksas par viena jaunzirga sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu 100 % apmērā 

6.

Atbalsta maksājums par viena jaunzirga sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu 70 % apmērā 

7.

Plānotās izmaksas par viena kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 100 % apmērā 

8.

Atbalsta maksājums par viena kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 70 % apmērā 

9.

Plānotās izmaksas par viena vaislas ērzeļa vai vaislas ķēves novērtēšanu pēc eksterjera 100 % apmērā 

10.

Atbalsta maksājums par viena vaislas ērzeļa vai vaislas ķēves novērtēšanu pēc eksterjera 70 % apmērā 

11.

Atbalsta maksājums par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku 100 % apmērā 

Plānotais novērtējamo dzīvnieku kopējais skaits ____. gadā, gab.

Plānotā atbalsta maksājumu summa ____. gadā kopā, euro

 

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

 
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

20. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums grozīts ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

Pārskats atbalsta saņemšanai par augstvērtīgu sertificētu šķirnes vaislas ērzeļu novērtēšanu pēc pēcnācējiem ____.gada ______ pusgadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

 

Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Ērzeļa vārds, sertifikāta un identifikācijas numurs 

Pēdējo piecu gadu laikā dzimuši kumeļi

Pēcnācēja – ērzeļa – sertifikāta numurs vai ķēves identifikācijas numurs

Ērzeļa vērtējums (punkti)

       
       
Kopējā atbalsta summa (euro)

 

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
21. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums grozīts ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

Pārskats atbalsta saņemšanai par vaislas ērzeļu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu ____.gada ________ pusgadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

 

 Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Ērzeļa vārds un identifikācijas numurs

Sertifikāta numurs

Sertifikāta izsniegšanas datums

      
      
Kopējā atbalsta summa (euro)

 

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
22. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums grozīts ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

Pārskats atbalsta saņemšanai par jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu ____.gada ___________ pusgadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

 

Nr. p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Zirga vārds, identifikācijas numurs

Dzimšanas datums

Tēva sertifikāta un identifikācijas numurs

Iegūtais novērtējums

       
       
Kopējā atbalsta summa (euro)

 

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
23. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums grozīts ar MK 05.03.2019. noteikumiem Nr. 104)

Pārskats atbalsta saņemšanai par kumeļu sagatavošanu vērtēšanai un to ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu ____.gada _________ pusgadā

Lauku atbalsta dienestam  

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

 

Nr. p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas
numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Kumeļa vārds, identifikācijas numurs

Dzimšanas datums

Tēva sertifikāta un identifikācijas numurs

Iegūtais novērtējums

(punkti)

       
       
Kopējā atbalsta summa (euro)

 

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
24. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr. 1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par vaislas ērzeļa vai vaislas ķēves izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi ____. gada _____ pusgadā

(Pielikums svītrots ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 77)

25. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr. 1524

(Pielikums MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

Pārskats atbalsta saņemšanai par vaislas ērzeļa vai vaislas ķēves eksterjera novērtēšanu
Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

 
Lauku atbalsta dienesta klienta
reģistrācijas numurs
 
 

Nr.
p. k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Novērtētā vaislas ērzeļa vai vaislas ķēves identifikācijas numurs

Izcenojums par eksterjera vērtēšanu (euro)

Kopējā summa (euro)

     
     
Kopējā atbalsta summa (euro)
 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

 
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

25.1 pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 1524

(Pielikums MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

Pārskats atbalsta saņemšanai par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

 
Lauku atbalsta dienesta klienta
reģistrācijas numurs
 
 
Izvērtētu un ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku skaits 
 
Uzņemšanai ciltsgrāmatā izvērtētu, bet neuzņemtu dzīvnieku skaits 
 
Nepieciešamā atbalsta summa, euro 
 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

 
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

26. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums grozīts ar MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par dzīvnieka ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

 

1. Plānotās izmaksas par vienas vaislai ataudzējamas aitas un viena teķa ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 100 % apmērā  euro
2. Atbalsta maksājums par vienas vaislai ataudzējamas aitas un viena teķa ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 70 % apmērā  euro
3. Plānotās izmaksas par viena sertificēta augstvērtīga šķirnes teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 100 % apmērā  euro
4. Atbalsta maksājums par viena sertificēta augstvērtīga šķirnes teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 70 % apmērā  euro
5. Plānotais novērtējamo dzīvnieku kopējais skaits ____.gadā  gab.
6. Plānotie izdevumi DNS analīzēm, skrepi genotipa noteikšanai un maedi-visna seroloģijas testiem  euro
7. Plānotā atbalsta maksājumu summa ____.gadā kopā  euro

 

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
27. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr. 1524

(Pielikums MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

Pārskats atbalsta saņemšanai par vaislai ataudzējama teķa ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu ____. gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

 
Lauku atbalsta dienesta klienta
reģistrācijas numurs
 
 

Nr.
p. k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Ataudzējamā dzīvnieka identifikācijas numurs

Ataudzējamā dzīvnieka vērtējums (klase)

     
     
Kopējā izmaksājamā summa (euro)
 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

 
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

28. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem sertificētiem augstvērtīgiem šķirnes vaislas teķiem ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Vaislas teķa identifikācijas numurs

Vaislas teķa sertifikāta numurs

Vaislas teķa vērtējums

      
      
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
29. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr. 164; MK 20.02.2018. noteikumiem Nr. 107; MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

 

1. Plānotās izmaksas par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vienai pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu tīršķirnes vaislas kazu mātei 100 % apmērā euro
2. Atbalsta maksājums par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vienai pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu tīršķirnes vaislas kazu mātei 70 % apmērā euro
t.sk. administratīvās izmaksas euro
3. Plānotās izmaksas par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vienai pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu pirmās pakāpes krustojuma vaislas kazu mātei 100 % apmērā euro
4. Atbalsta maksājums par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vienai pārraudzības ganāmpulkā esošai specializēto gaļas šķirņu pirmās pakāpes krustojuma vaislas kazu mātei 70 % apmērā euro
t.sk. administratīvās izmaksas euro
5. (Svītrots ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)  
6. (Svītrots ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)  
7. Plānotās izmaksas par viena sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 100 % apmērā euro
8. Atbalsta maksājums par viena sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 70 % apmērā euro
t.sk. administratīvās izmaksas euro
9. Plānotās izmaksas par viena sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc meitu ražības rādītājiem 100 % apmērā euro
10. Atbalsta maksājums par viena sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc meitu ražības rādītājiem 70 % apmērā euro
t.sk. administratīvās izmaksas euro
11. Plānotās administratīvās izmaksas kopā euro
12. Atbalsta maksājums par vaislai audzējamo kazu un āžu kazeīna genotipa noteikšanu, skrepi genotipa noteikšanu, artrīta–encefalīta seroloģijas testiem un vaislas āžu izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi euro
13. Plānotās kopējās izmaksas (11. + 12.) euro

 

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
30. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošām specializēto gaļas šķirņu tīršķirnes un pirmās pakāpes krustojuma vaislas kazu mātēm ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks/Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Izcenojums par vaislas kazu māti

Atbalstāmo dzīvnieku skaits

     
     
Kopējā izmaksājamā summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
31. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu šķirnes saimniecībā esošām vaislai ataudzējamām kazām ___.gadā

(Pielikums svītrots ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

32. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pārskats atbalsta saņemšanai par sertificētu augstvērtīgu tīršķirnes āžu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža identifikācijas numurs

Sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža sertifikāta numurs

Sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža novērtējums

      
      
Kopējā izmaksājamā summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
33. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums grozīts ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

Pārskats atbalsta saņemšanai par sertificētu augstvērtīgu tīršķirnes āžu ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc meitu ražības rādītājiem ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

 

Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks

Sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža identifikācijas numurs

Sertificēta augstvērtīga tīršķirnes āža sertifikāta numurs

Meitu ražības rādītāji
(noslēgtās laktācijas izslaukums kg,
tauku saturs %, olbaltuma saturs % vai dzīvmasas rādītāji gaļas kazām)

      
      
Kopējā izmaksājamā summa (euro)

 

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
34. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikuma nosaukums grozīts ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības veikto lineāro vērtēšanu ____.gada ________ ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam 

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 


1. Plānotās izmaksas par vienam dzīvniekam veicamo lineāro vērtēšanu 100 % apmērā  euro
2. Atbalsta maksājums par vienam dzīvniekam veicamo lineāro vērtēšanu 70 % apmērā  euro


Nr.
p.k.

Saimniecības nosaukums

Nomērīto kazu skaits

Izcenojums par kazu
(euro)

Kopējā summa (euro)

     
     
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
35. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr. 1524

(Pielikums MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vaislas dzīvniekiem truškopībā ____. gadā

Lauku atbalsta dienestam

 

Iesniedzējs                                                                                                                                                 

                              (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

                                                                                                                                                       

                          (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

 

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs                                                                                  

 

Nr. p. k.Ganāmpulka reģistrācijas numurs, nosaukumsDzīvnieku skaitsIzcenojums (euro)Izmaksājamā summa (euro)
     
     
Kopējā atbalsta summa (euro)

  

                                                                                                                                                                      

                                             (vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

                                                                                                                                                                       

                       (Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

 

Iesniegumam pievienots organizācijas vadītāja un vērtētāja apstiprināts saraksts ar dzīvnieku individuālo vai grupas numuru un vērtējumu (punktos).

 

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

36. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vaislas dzīvniekiem zvērkopībā ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs, nosaukums

Vaislas dzīvnieku skaits
(I klase, II klase)

Izcenojums (euro)

Izmaksājamā summa (euro)

     
     
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
37. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par bišu ciltssaimes novērtēšanu ____.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 


Nr.
p.k.

Ganāmpulka reģistrācijas numurs, nosaukums

Bišu pasuga

Ciltssaimes numurs

Kubitālais indekss

Izcenojums par ciltssaimi (euro)

      
      
Kopējā atbalsta summa (euro)


 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
37.1 pielikums
Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 1524

(Pielikums MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.02.2020. noteikumiem Nr. 116)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākuma organizēšanu ______. gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 
 
1. Pasākuma nosaukums 
2. Par pasākuma organizēšanu atbildīgā persona 
3. Norises vieta un laiks 
4. Pasākuma mērķis un uzdevumi 
5. Pretendenta darbības ilgums ciltsdarba jomā (pievienot šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības vai krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas protokola kopiju) 
6. Iepriekšējo piecu gadu pieredze starptautiskas un Latvijas nozīmes pasākumu organizēšanā (norādīt laiku un vietu) 
7. Pasākuma organizēšanā piesaistītie ciltsdarba jomā sertificētie nozares speciālisti (pievienot sertifikātu kopijas) 
8. Pasākuma organizēšanā piesaistītā nozares organizācija (pievienot apstiprinātu savstarpējo vienošanos) 
9. Pasākuma īstenošanai paredzētais līdzfinansējums (procentos) no pieprasītā valsts atbalsta apmēra 
10. Plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi 
 
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums, laiks)**

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

37.2 pielikums
Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 1524

(Pielikums MK 12.01.2016. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

Vērtēšanas kritēriji dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumu organizēšanai

Kritēriji

Vērtējuma skaidrojums

Punktu skaits

1. Pretendenta darbības ilgums ciltsdarba jomā5 gadi un vairāk

10

no 0 līdz 4 gadiem

3

2. Iepriekšējos piecos gados īstenoti starptautiskas un Latvijas nozīmes pasākumiPar katru īstenoto pasākumu

1

3. Pasākuma organizēšanā piesaistīti ciltsdarba jomā sertificēti nozares speciālistiIr piesaistīti speciālisti

1

Nav piesaistīti speciālisti

0

4. Pasākuma organizēšanā piesaistīta nozares organizācijaIr piesaistīta nozares organizācija

6

Nav piesaistīta nozares organizācija

0

5. Pasākuma īstenošanai paredzētais līdzfinansējums (procentos) no pieprasītā valsts atbalsta apmēra10 procentu un vairāk

10

5 procenti

5

0 procentu

0

6. Pasākumā plānoti publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumiInformāciju par pasākumu un tā rezultātiem plānots publicēt plašsaziņas līdzekļos, rīkot kursus, seminārus vai izdot informatīvus bukletus

10

Par pasākuma rezultātiem plānots informēt atsevišķas sabiedrības grupas, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniskā veidā

3

Pasākumā ir plānots viens publicitātes vai informācijas izplatīšanas pasākums

1

Pasākumā nav plānoti publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi

0

38.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums MK 17.02.2015. noteikumu Nr.85 redakcijā)

Dzīvnieku līķu pavaddokuments Nr. __________
  
(datums)* 

Nosūtītājs

Pārtikas un veterinārā dienesta komersanta reģistrācijas vai atzīšanas numurs

Dzīvnieku novietnes reģistrācijas numurs LV

 
(komersanta, dzīvnieku novietnes nosaukums)(komercreģistra numurs)
 
(adrese)
 -
(fiziskās personas (komersanta pārstāvja) vārds, uzvārds)(personas kods)

Transportētājs

Pārtikas un veterinārā dienesta komersanta reģistrācijas numurs

 
(komersanta nosaukums)(komercreģistra numurs)
 
(adrese, tālruņa numurs)
Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs ,
 

Konteinera numurs

Saņēmējs

Pārtikas un veterinārā dienesta komersanta atzīšanas numurs

 
(komersanta nosaukums)(komercreģistra numurs)
 
(adrese, tālruņa numurs)

Nosūtītājs nodod transportētājam/saņēmējam šādu dzīvnieku līķus:

Nr.
p. k.
Dzīvnieku līķu apraksts
dzīvnieku sugakategorija**dzīvnieku identifikācijas vai novietnes reģistrācijas numursnobeigšanās datumssvars
(kg)
skaits
(gab.)
vecums
(mēn.)
attālums
(km)
pārstrādes/
izmantošanas/
likvidēšanas veids
    LV       
    LV       
    LV       

 

Dzīvnieku īpašnieks/turētājs par dzīvnieku nobeigšanos ir informējis praktizējošu veterinārārstu
 , un ierobežojumi dzīvnieku līķu pārvadāšanai nav noteikti.
(vārds, uzvārds) 

 Pilnvarots veterinārārsts ir paņēmis galvas smadzeņu paraugu izmeklēšanai transmisīvās spongiozās encefalopātijas (TSE) noteikšanai.

(Izdara atzīmi "x", ja paraugs no konkrētā sugas un vecuma dzīvnieka līķa ir paņemts)

Nosūtītājs 
 (vārds, uzvārds, paraksts)

 

Transportētājs

 

 

Saņēmējs

  
(vārds, uzvārds, paraksts)*(vārds, uzvārds, paraksts)*
Z.v.*Z.v.*

Piezīmes.

1. Pavaddokumentu aizpilda nosūtītājs vai transportētājs un reģistrē tā numuru. Pavaddokumentu noformē trijos eksemplāros. Pavaddokumenta oriģinālspaliek pie saņēmēja, kopijas – pie nosūtītāja (dzīvnieka līķa īpašnieka/turētāja) un transportētāja. (Piezīme ir attiecināma tikai uz papīra formā sagatavotiem dokumentiem.)

2. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. ** Aizpilda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulas (EK) Nr.  1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.  1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula), 8. un 9. pantā noteiktajām prasībām.

39. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr. 1524

(Pielikums MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādāšanu un likvidēšanu
______. gada ___________

Lauku atbalsta dienestam

 

Iesniedzējs                                                                                                                                                                                                         

                                     (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese)

 

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs                                                                 

 

Dzīvnieku līķu pavaddokumenta aizpildīšanas datumsDzīvnieku līķu pavaddokumenta numursDzīvnieka līķa īpašnieks vai turētājsDatums, kad saņemts paziņojums par dzīvnieka nobeigšanosDzīvnieka identifikācijas numursNovietnes reģistrācijas numursKategorija*Skaits (gab.)Svars (kg)VecumsNaudas summa (euro) par transportēšanuPārstrādes/
izmantošanas/
likvidēšanas veids

Naudas summa (euro) par pārstrādi

 dienas** mēneši
              
              
Kopā

 

Z. v.***                                                                                                                                                                                                                    

                                        (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)***

                                                                         

                                                                   Saskaņots ar Lauksaimniecības datu centru

                                                                                                                                                                                                                 

 

Pieņēma                                                                                                                                                                                                                  

                                                      (Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums, laiks)****

 

Piezīmes.

1. * Aizpilda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulas (EK) Nr.  1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.  1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula), 8. un 9. panta prasībām.

2. ** Aizpilda tikai par dzīvniekiem, kas jaunāki par vienu mēnesi.

3. *** Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. **** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

40. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr. 1524
Pārskats par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādāšanu un likvidēšanu _______. gada ___________

(Pielikums svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

41. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos dzīvnieku izcelsmes 1. un 2. kategorijas blakusproduktu (izņemot kūtsmēslus) un gremošanas trakta satura, kā arī nošķirtu, šķirotu un attīrītu cūku sugas dzīvnieku izcelsmes 3. kategorijas blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu vai likvidēšanu ____. gada __________

(Pielikuma nosaukums MK 05.03.2019. noteikumu Nr. 104 redakcijā)

Lauku atbalsta dienestam

 Iesniedzējs  
  

(komersanta nosaukums un reģistrācijas numurs)

  

(adrese)

  

(norēķinu rekvizīti)


Nr. p.k.

Datums

Pavaddokumenta Nr.

Kautuve vai gaļas pārstrādes uzņēmums (uzņēmuma nosaukums, adrese, PVD reģistrācijas vai atzīšanas Nr.)

Dzīvnieka suga

Kategorija*

Svars (kg)

Pārstrādes/
izmantošanas veids

Naudas summa (euro)

         
         
Kopā     


 Z.v.**  
  

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)**

Piezīmes.

* Aizpilda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulas (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002, 8. un 9.pantā noteiktajām prasībām.

** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
42. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr. 1524
Pārskats par kautuvēs un gaļas pārstrādes uzņēmumos radušos dzīvnieku izcelsmes 1. un 2. kategorijas blakusproduktu (izņemot kūtsmēslu) un gremošanas trakta satura, kā arī par nošķirtu, šķirotu un attīrītu cūku sugas dzīvnieku izcelsmes 3. kategorijas blakusproduktu savākšanu, transportēšanu un pārstrādāšanu vai likvidēšanu

______. gada _____________

(Pielikums svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

43. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr. 1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par biškopības produkcijas ražošanu*

(Pielikums svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

43.1 pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr. 1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanu _____. gadā*

(Pielikums svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

43.2 pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 1524
Iespējamā uzņēmuma darbība, ja atbalsts netiek piešķirts

(Pielikums svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

44. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr. 1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par kultūraugu genofonda un izolātu kolekcijas saglabāšanu, standartšķirnes novērtēšanu un šķirnes identitātes pārbaudi

(Pielikums svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

45. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr. 1524

(Pielikums MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu ģenētisko resursu (genofonda) saglabāšanas izcenojums
Nr.
p. k.
KultūraugsGrupaVienību skaitsIzmaksas uz vienu vienību (euro)
I. Labība
1.Miežisaglabāšana9617,42
2.Ziemas kviešisaglabāšana6117,42
3.Vasaras kviešisaglabāšana6617,42
4.Auzassaglabāšana6717,42
5.Griķisaglabāšana217,42
II. Bumbuļaugi
6.Kartupeļisaglabāšana15928,93
7.Kartupeļiin vitro159126,36
8.Kartupeļikarantīnas un nekarantīnas organismu klātbūtnes pārbaude45155,38
III. Pākšaugi
9.Zirņi, vīķisaglabāšana7117,42
10.Sojasaglabāšana217,42
IV. Šķiedraugi un eļļas augi
11.Šķiedras lini (repatriētās šķirnes)saglabāšana2544,30
12.Rapsissaglabāšana144,30
V. Dārzeņi
13.Sīpolisaglabāšana7748,44
14.Ķiplokisaglabāšana10448,44
15.Rabarberisaglabāšana1348,44
16.Mārrutkisaglabāšana948,44
VI. Aromātiskie un ārstniecības augi
17.Raudenesaglabāšana2025,35
18.Mārsilssaglabāšana826,91
19.Piparmētrasaglabāšana1227,92
20.Lupstājssaglabāšana725,71
21.Citronmētrasaglabāšana626,73
22.Dievkociņšsaglabāšana226,73
23.Lakšisaglabāšana748,44
24.Krūzmētrasaglabāšana1027,94
25.Kaķumētrasaglabāšana1025,71
26.Izopssaglabāšana326,73
27.Estragonssaglabāšana326,73
28.Ķimenessaglabāšana226,73
29.Lavandasaglabāšana126,73
30.Pelašķissaglabāšana526,73
31.Asinszālesaglabāšana526,73
32.Lielā ceļtekasaglabāšana526,73
VII. Augļaugi un ogulāji
33.Ābelessaglabāšana50038,17
34.Bumbieressaglabāšana187

38,17

35.Plūmessaglabāšana110

38,17

36.Ķiršisaglabāšana140

38,17

37.Aprikozessaglabāšana58

38,17

38.Persikisaglabāšana5

38,17

39.Lazdassaglabāšana2939,52
40.Lamberta lazdasaglabāšana1439,52
41.Ceriņisaglabāšana4939,52
42.Krūmcidonijassaglabāšana4839,52
43.Upenessaglabāšana4631,34
44.Avenessaglabāšana2631,34
45.Jāņogassaglabāšana1831,34
46.Ērkšķogassaglabāšana4131,34
47.Klona potcelmisaglabāšana1431,34
48.Vīnogassaglabāšana12239,52
49.Zemenessaglabāšana4731,34
50.Sausseržisaglabāšana938,17
51.Cidonijassaglabāšana9

38,17

52.Pīlādžisaglabāšana21

38,17

53.Parastie smiltsērkšķisaglabāšana11

38,17

54.Lielogu dzērvenessaglabāšana8

38,17

55.Eša zilenessaglabāšana2

38,17

56.Krūmmellenessaglabāšana1

38,17

57.Krūmmelleņu starpsugu hibrīdisaglabāšana2

38,17

58.Brūklenessaglabāšana4

38,17

59.Brūkleņu-dzērveņu hibrīdisaglabāšana1

38,17

60.Kazenessaglabāšana231,34
61.Melnie plūškokisaglabāšana2838,17
62.Irbenessaglabāšana2038,17
63.Aktinīdijassaglabāšana438,17
64.Zelta jāņogassaglabāšana131,34
65.Augļu rozessaglabāšana138,17
66.Bārbelessaglabāšana638,17
67.Korintessaglabāšana1438,17
68.Klinšu sārtogassaglabāšana238,17
69.Vīģessaglabāšana138,17
70.Zīdkokisaglabāšana338,17
71.Kizilisaglabāšana238,17
72.Riekstkokisaglabāšana1038,17
VIII. Bites
73.Latvijas bišu populācijasaglabāšana60201,40
IX. Daudzgadīgie zālaugi
74.Timotiņšsaglabāšana623,62
75.Ganību airenesaglabāšana1428,87
76.Dažādas stiebrzālessaglabāšana2028,21
77.Tetraploīdais sarkanais āboliņšsaglabāšana634,89
78.Dažādi tauriņziežisaglabāšana634,89
79.Lucerna un lupīnasaglabāšana1848,85
X. Šķirnes identitātes pārbaude
80.Labība, viengadīgo lopbarības augu, viengadīgo eļļas augu un šķiedraugu sugas170011,17
81.Lopbarības augi – daudzgadīgo tauriņziežu sugas, ķimenes25022,37
82.Lopbarības augi – daudzgadīgo stiebrzāļu sugas45018,08
XI. Standartšķirnes novērtēšana
83.Lauksaimniecības kultūraugu standartšķirne:
83.1.sējas zirņi, lauku pupas, eļļas augi (izņemot sējas linus un sējas kaņepes), kartupeļi un labība (izņemot iesala grupas miežus)81282,00
83.2.iesala grupas mieži8332,00
83.3.sējas lini un sējas kaņepes (šķiedras grupa)4256,00
83.4.sējas lini un sējas kaņepes (eļļas grupa)4249,00
83.5.stiebrzāles (izņemot viengadīgo (daudzziedu) aireni) un tauriņzieži (izņemot šā pielikuma 83.6. apakšpunktā minētos tauriņziežus) par ciklu2520,00
83.6.baltā lupīna, šaurlapu lupīna, dzeltenā lupīna, sējas vīķi, smilts vīķi, eļļas rutki, facēlija, viengadīgā (daudzziedu) airene2249,00
XII. Sēklu pavairošana to paraugu nodošanai Svalbāras sēklu glabātavā
84.Mieži117,42
85.Ziemas kvieši317,42
86.Vasaras kvieši117,42
87.Griķi217,42
88.Rudzi320,41
89.Zirņi, vīķi, lauku pupas817,42
90.Soja217,42
91.Lauka salāti126,73
92.Dažādas stiebrzāles228,21
93.Sarkanais, bastarda un baltais āboliņš534,89
94.Lucerna un lupīna148,85
46. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr. 1524

(Pielikums MK 07.03.2023. noteikumu Nr. 107 redakcijā)

Atbalstāmās lopbarības augu sugas

Nr. p. k.

Lopbarības augu suga

Stiebrzāles (Poaceae (Gramineae))

1.

Pļavas lapsaste (Alopecurus pratensis L.)

2.

Timotiņš (Phleum pratense L.)

3.

Pļavas auzene (Festuca pratensis Huds.)

4.

Hibrīdā airene (Lolium x boucheanum Kunth)

5.

Daudzziedu airene, viengadīgā (Lolium multiflorum Lam.)

6.

Sarkanā auzene (Festuca rubra L.)

7.

Ganību airene (Lolium perenne L.)

8.

Niedru auzene (Festuca arundinacea Scherb.)

9.

Skarenes (Poa spp.)

10.

Kamolzāle (Dactylis glomerata L.)

11.

Auzeņairene (hibrīdi, kas radušies, krustojot Festuca ģints sugu ar Lolium ģints sugu) (x Festulolium Asch. & Graebn.)

Tauriņzieži (Fabaceae (Leguminosae))

12.

Sarkanais āboliņš (Trifolium pratense L.)

13.

Baltais āboliņš (Trifolium repens L.)
13.1Inkarnāta āboliņš (Trifolium incarnatum L.)

14.

Austrumu galega (Galega orientalis Lam.)

15.

Lucernas (Medicago spp)

16.

Bastarda āboliņš (Trifolium hybridum L.)

17.

Lupīnas (Lupinus spp.)

18.

Sējas zirņi (Pisum sativum L.)

19.

Vīķi (Vicia spp.)

20.

Lauka pupas (Vicia faba L. (partim))

20.1

Ragainie vanagnadziņi (Lotus corniculatus L.)

Citas sugas

21.

Facēlija (Phacelia tanacetifolia Benth.)

22.

Eļļas rutki (Raphanus sativus L. Var. Oleiformis Pers.)
47.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr. 1524
Izcenojums selekcijas materiāla novērtēšanai integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai

(Pielikums svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

48. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr. 1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par selekcijas materiāla novērtēšanu integrēto un bioloģisko lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanai ____.gadā

(Pielikums svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

49.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Lauksaimniecībā izmantojamie zinātnes pētījumi

(Pielikums svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

50.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai lauksaimniecībā izmantojamam zinātnes projektam _______.gadā

(Pielikums svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

51.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Pētījuma izmaksu tāme

(Pielikums svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

52. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524

(Pielikums MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā)

Iesniegums lauku un lauksaimnieku, kā arī pārtikas pārstrādes nozares biedrību un nodibinājumu atbalsta saņemšanai
____. gadā

Lauku atbalsta dienestam

A. Vispārīgā informācija

Iesniedzējs 
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
 
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)
 
Adrese 
 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

Lūdzu piešķirt atbalstu _________ euro apmērā.

B. Informācija par projekta īstenotāju

1.Biedrības vai nodibinājuma reģistrācijas laiks un vieta 
2.Pārstāvētās lauksaimniecības nozares jomas* 
3.Biedru skaits iepriekšējā gada 31. decembrī 
4.No biedriem iekasētās biedru naudas apmērs 
5.Sabiedriskie pasākumi pēdējos trijos gados (informācijas publicēšana plašsaziņas līdzekļos, kursu, semināru un konferenču rīkošana un apmeklēšana) 
6.Pēdējos trijos gados īstenotie projekti, kas nav līdzfinansēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai (projekta nosaukums, finansējums un īstenošanas vieta) 
7.Pēdējos trijos gados īstenotie projekti, kas ir līdzfinansēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai (projekta nosaukums, finansējums un īstenošanas vieta) 
8.Informācija par sagatavotajiem priekšlikumiem un atzinumiem par normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem 

Pielikumā:

1. Projekts

2. Projekta izdevumu tāme

3. Biedru saraksts

Apliecinu, ka:

1) uz mani nav attiecināmi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" 7.1. apakšpunktā minētie gadījumi;

2) šā pasākuma finansēšanai neesmu saņēmis citu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

3) iesniegumā un citos dokumentos sniegtā informācija ir patiesa un atbilst oriģināliem.

 
(vadītāja vārds, uzvārds, tālruņa numurs)
 
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)**
 
(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)***
Piezīmes.
1. * Aizpilda tikai lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumi.
2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
3. *** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
52.1 pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 1524

(Pielikums MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā)

Vērtēšanas kritēriji

I. Atbilstības vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.
KritērijsVērtējums
1.Nevalstiskā organizācija vismaz piecus gadus ir reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistrāJā (atbilst)/nē (neatbilst)
2.Nevalstiskā organizācija nacionālā līmenī pārstāv vismaz četras lauksaimniecības nozares jomasJā (atbilst)/nē (neatbilst)
3.Nevalstiskā organizācija apvieno vismaz 40 biedru, kas ir juridiskas personas, vai 100 biedru, kas ir fiziskas personasJā (atbilst)/nē (neatbilst)
4.Nevalstiskās organizācijas projektā ir iekļauti Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" 176.4. apakšpunktā minētie uzdevumiJā (atbilst)/nē (neatbilst)

II. Kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.
KritērijsVērtējuma skaidrojumsPunktu skaits
1.Nevalstiskās organizācijas darbības laiksreģistrēta vismaz deviņus gadus5
reģistrēta septiņus līdz astoņus gadus3
reģistrēta vismaz sešus gadus2
reģistrēta vismaz piecus gadus0
2.Nevalstiskās organizācijas darbība lauksaimniecības jomāsdarbība vismaz astoņās jomās5
darbība vismaz septiņās jomās3
darbība vismaz sešās jomās2
darbība vismaz piecās jomās1
darbība vismaz četrās jomās0
3.Nevalstiskās organizācijas sabiedriskā aktivitāte pēdējos trijos gados (attiecībā uz Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" 176.4.1., 176.4.2., 176.4.3. un 176.4.4. apakšpunktā minētajiem mērķiem)publicēta informācija plašsaziņas līdzekļos, apmeklēti kursi, semināri un konferences, rīkoti vismaz pieci semināri vai konferences5
rīkots vismaz viens publicitātes vai informācijas izplatīšanas pasākums3
informētas atsevišķas sabiedrības grupas, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniskā veidā1
sabiedriskie pasākumi nav notikuši0
4.Nevalstiskās organizācijas pēdējos trijos gados īstenotie projekti, kas nav līdzfinansēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībaiīstenoti vismaz trīs projekti5
īstenoti vismaz divi projekti3
īstenots vismaz viens projekts2
nav īstenots neviens projekts0
5.Nevalstiskās organizācijas pēdējos trijos gados īstenotie projekti, kas ir līdzfinansēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībaiīstenoti vismaz trīs projekti5
īstenoti vismaz divi projekti3
īstenots vismaz viens projekts2
nav īstenots neviens projekts0
6.Nevalstiskās organizācijas ieplānotie pašu līdzekļi projektā procentuāli no pieprasītā valsts atbalsta apmēravismaz 20 procenti5
vismaz 15 procenti3
vismaz 10 procenti2
pašu līdzekļi nav plānoti0
7.Nevalstiskā organizācija iepriekšējā gadā sniegusi priekšlikumus un atzinumus par normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiempar vismaz 50 normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem5
par 30 līdz 49 normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem3
par 20 līdz 29 normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem2
par 19 normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem vai mazāk0
8.Biedru nauda, ko nevalstiskā organizācija iekasējusi no biedriembiedru nauda ir iekasēta vismaz 10 % apmērā no projekta izdevumu tāmes5
biedru nauda ir iekasēta vismaz 5 % apmērā no projekta izdevumu tāmes2
biedru nauda nav maksāta vai ir iekasēta mazāk nekā 5 % apmērā no projekta izdevumu tāmes0
52.2 pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 1524

(Pielikums MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā)

Atbalsta apmērs nevalstiskajai organizācijai
Vērtēšanas kritēriju kopējais punktu skaitsMaksimāli piešķiramā summa (euro)
34–4025 000
26–3315 000
2510 000
52.3 pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 1524

(Pielikums MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.02.2021. noteikumiem Nr. 121)

Starppārskats

A. Vispārīgā informācija

Projekta nosaukums 
Projekta īstenotājs 
Lēmuma numurs 
Pārskata perioda sākuma datumsdd/mm/gggg
Pārskata perioda beigu datumsdd/mm/gggg

Pārskats sagatavots un iesniegts Lauku atbalsta dienestā uz ____ lapām.

B. Pārskata periodā īstenotie pasākumi

Nr.
p.k.
Pasākuma nosaukumsAprakstsDatums(-i)
    
    
    

C. Nākamajā periodā plānotie pasākumi

Nr.
p.k.
Pasākuma nosaukumsĪss aprakstsPlānotais(-ie) datums(-i)
    
    
    
 
 
(vadītāja vārds, uzvārds, tālruņa numurs)
 
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*
 
(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

52.4 pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 1524

(Pielikums MK 25.02.2020. noteikumu Nr. 116 redakcijā)

Gala pārskats

A. Vispārīgā informācija

Projekta nosaukums 
Projekta īstenotājs 
Līguma numurs 
Pārskata perioda sākuma datumsdd/mm/gggg
Pārskata perioda beigu datumsdd/mm/gggg

Pārskats sagatavots un iesniegts Lauku atbalsta dienestā uz ____ lapām.

B. Izvērsts īstenoto pasākumu apraksts

Nr.
p.k.
Pasākuma nosaukumsIzvērsts pasākuma norises aprakstsPasākuma īstenošanā iesaistītais personāls un eksperti (vārds, uzvārds, pienākumu apraksts)
1.   
2.   
3.   

C. Projektā sasniegtie rezultatīvie rādītāji atbilstoši noteiktajiem uzdevumiem

Nr.
p.k.
UzdevumiSasniegtie rezultatīvie rādītāji
1.Nacionālā līmenī informēt lauksaimniekus un lauku iedzīvotājus par iespējām valsts un Eiropas Savienības lauku un lauksaimniecības atbalsta politikas veidošanā, kā arī iesaistīt lauksaimniekus un lauku iedzīvotājus minētās politikas veidošanā 
2.Apzināt, izpētīt un izplatīt lauksaimnieku un lauku iedzīvotāju viedokli par lauksaimnieku un lauku iedzīvotāju vajadzībām 
3.Piedalīties Zemkopības ministrijas darba grupās un komitejās 
4.Sagatavot priekšlikumus un sniegt atzinumus par lauksaimniecības, nodokļu, valsts un Eiropas Savienības atbalsta politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem pārstāvētajā jomā 

D. Projekta īstenošanas izdevumi atbilstoši attiecināmajām izmaksām un apstiprinātajai tāmei

Nr.
p.k.
Attiecināmās izmaksas (nosaukums)Maksājumu apliecinošā dokumenta raksturojumsFaktiskā summa
datumsnumursnosaukums
1.     
2.     
3.     
 Kopā 

Apliecinu, ka gala pārskatā un citos dokumentos sniegtā informācija ir patiesa un atbilst oriģināliem.

 
(vadītāja vārds, uzvārds, tālruņa numurs)
 
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*
 
(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

53. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums tehniskā atbalsta lauksaimniecības nozarē saņemšanai

Zemkopības ministrijas tehniskā atbalsta lauksaimniecības nozarē piešķiršanas komisijai

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)


Adrese 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 


Lūdzu piešķirt atbalstu


 


Iesniegumam pievienoji šādi dokumenti:

1. Īstenojamā pasākuma apraksts:

1.1. pasākuma mērķi, uzdevumi un sasniedzamais rezultāts

1.2. pasākuma aktualitāte un nozīmīgums

1.3. pasākuma īstenošanas laiks (laika grafiks, datums)

2. Detalizēta nepieciešamā finansējuma tāme (euro)

 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā – labklājības ministre Ilze Viņķele
54. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr. 1524

(Pielikums MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

Iesniegums dalībai kopstendā

I. Vispārīga informācija par pretendentu

1.

Pretendenta nosaukums 

2.

Reģistrācijas numurs 

3.

Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs 

4.

Juridiskā adrese 

5.

Tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese 

6.

Pretendenta uzņēmuma vadītājs (vārds, uzvārds, amats) 

7.

Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) 

8.

Pamatdarbība 

9.

Pretendenta uzņēmuma lielums atbilstoši regulas 2022/2472 I pielikuma kritērijiem un produkcijas veids (izņemot lielajam uzņēmumam)Atbilst regulai 2022/2442:

mikrouzņēmums, mazais un vidējais uzņēmums, kura izstādē prezentējamie produkti minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā

Atbilst regulai 2023/2831 vai regulai Nr. 1408/2013:

mikrouzņēmums, mazais un vidējais uzņēmums, kura izstādē prezentējamie produkti nav minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā

lielais uzņēmums

10.

De minimis uzskaites veidlapas identifikācijas numurs de minimis atbalsta uzskaites sistēmā, ja atbilstoši 9. punktam atbalstu piešķir saskaņā ar regulu 2023/2831 vai regulu Nr. 1408/2013 

II. Eksporta īpatsvars no apgrozījuma pamatdarbības nozarē

11.

Pretendenta pamatdarbības apgrozījums no pēdējā pieejamā gada pārskata, euro 

12.

Pretendenta pamatdarbības produkcijas eksporta vērtība par šī pielikuma 11. punktā minēto pārskata gadu, euro 

13.

Eksporta īpatsvars no apgrozījuma pamatnozarē, % 

III. Atbalstāmie pasākumi un produkti

14.

Starptautiskā izstāde, kurā tiek veidots kopstends (izstādes nosaukums, norises vieta un laiks) 

15.

Produkti, kas tiks prezentēti izstādē

Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētie produkti

Produkti, kas nav minēti Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā

  

IV. Mērķi un uzdevumi dalībai kopstendā

16.

Mērķi dalībai kopstendā (vajadzīgo atzīmēt):

16.1.

palielināt uzņēmuma produkcijas eksporta vērtību

16.2.

paplašināt uzņēmuma eksporta produktu sortimentu

16.3.

meklēt jaunus noieta tirgus esošiem produktiem

16.4.

meklēt jaunus noieta tirgus jauniem produktu veidiem

17.

Izvirzītie uzdevumi un prognozējamie rezultāti mērķa sasniegšanai

V. Pretendenta līdzšinējās eksporta veicināšanas pieredzes raksturojums

18.

Esošie eksporta tirgi un produkti

19.

Vai pēdējo sešu gadu laikā ir saņemts atbalsts dalībai izstādēs vai eksporta veicināšanas pasākumos saistībā ar lauksaimniecības un pārtikas preču tirgus veicināšanas programmu?

(aizpilda 20. punktu)

20.

Ieguvumi un rezultāti no dalības

Apliecinu, ka:

1) uz mani nav attiecināmi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" 7.1. apakšpunktā minētie gadījumi (izņemot, ja atbalstu piešķir kā de minimis atbalstu);

2) man nav nodokļu parādu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

3) manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

4) iesniegumā minētā pasākuma finansēšanai neesmu saņēmis citu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

5) iesniegumā un citos dokumentos sniegtā informācija ir patiesa un atbilst oriģināliem;

6) piekrītu vienotam kopstenda dizainam, ko nodrošina institūts, lai veidotu vienotu atpazīstamību, un bez institūta akcepta nepapildināšu stendu ar citiem dizaina elementiem;

7) man nav nesamaksātu rēķinu par dalību iepriekšējo gadu kopstendos.

Pielikumā:

1. _____________

2. _____________

 

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

 
Saņemts institūtā 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

55. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr. 1524

(Pielikums MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 77 redakcijā)

Pārskats par dalību kopstendā

1.

Pretendenta nosaukums 

2.

Reģistrācijas numurs 

3.

Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs 

4.

Juridiskā adrese 

5.

Tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese 

6.

Pretendenta uzņēmuma vadītājs (amats, vārds, uzvārds) 

7.

Starptautiskā izstāde (nosaukums, norises vieta un laiks) 

8.

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese) 

9.

Sasniegtie mērķi un rezultāti (apraksta, vai ir sasniegti izvirzītie mērķi un uzdevumi, norādot arī konkrētus rezultatīvos rādītājus, piemēram, atrasti jauni sadarbības partneri, noslēgti līgumi) 

Pielikumā:

1. _____________

2. _____________

Apliecinu, ka visa iesniegtā informācija ir pareiza un precīza un dokumenti atbilst to oriģināliem. Apņemos informēt par pasākuma rezultātiem ilgtermiņā, aizpildot institūta anketu.

 

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*, datums*)

Piezīme. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

56. pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra
noteikumiem Nr. 1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai par dalību pārtikas kvalitātes shēmā*

(Pielikums svītrots ar MK 07.03.2023. noteikumiem Nr. 107)

57.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai apdrošināšanas polises iegādes izdevumu segšanai par _____. gadu

(Pielikums svītrots ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

58.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Liellopu vienības apdrošināšanas apmēra aprēķināšana

(Pielikums svītrots ar MK 12.01.2016. noteikumiem Nr. 32)

59.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām

(Pielikums svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

60.pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1524
Iesniegums atbalsta saņemšanai atzītām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

(Pielikums svītrots ar MK 17.02.2015. noteikumiem Nr.85)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1524Pieņemts: 17.12.2013.Stājas spēkā: 31.12.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 253, 30.12.2013. OP numurs: 2013/253.4
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
263434
{"selected":{"value":"03.04.2024","content":"<font class='s-1'>03.04.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.04.2024","iso_value":"2024\/04\/03","content":"<font class='s-1'>03.04.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.02.2024","iso_value":"2024\/02\/08","content":"<font class='s-1'>08.02.2024.-02.04.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.11.2023","iso_value":"2023\/11\/17","content":"<font class='s-1'>17.11.2023.-07.02.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.06.2023","iso_value":"2023\/06\/16","content":"<font class='s-1'>16.06.2023.-16.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.03.2023","iso_value":"2023\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2023.-15.06.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.12.2022","iso_value":"2022\/12\/10","content":"<font class='s-1'>10.12.2022.-09.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2022","iso_value":"2022\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2022.-09.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.08.2021","iso_value":"2021\/08\/20","content":"<font class='s-1'>20.08.2021.-17.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2021","iso_value":"2021\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2021.-19.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.09.2020","iso_value":"2020\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2020.-25.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.02.2020","iso_value":"2020\/02\/28","content":"<font class='s-1'>28.02.2020.-18.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.12.2019","iso_value":"2019\/12\/13","content":"<font class='s-1'>13.12.2019.-27.02.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.08.2019","iso_value":"2019\/08\/17","content":"<font class='s-1'>17.08.2019.-12.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.03.2019","iso_value":"2019\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2019.-16.08.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.12.2018","iso_value":"2018\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2018.-08.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.11.2018","iso_value":"2018\/11\/03","content":"<font class='s-1'>03.11.2018.-13.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.02.2018","iso_value":"2018\/02\/27","content":"<font class='s-1'>27.02.2018.-02.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.12.2017","iso_value":"2017\/12\/08","content":"<font class='s-1'>08.12.2017.-26.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2017","iso_value":"2017\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2017.-07.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.12.2016","iso_value":"2016\/12\/10","content":"<font class='s-1'>10.12.2016.-28.02.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.03.2016","iso_value":"2016\/03\/25","content":"<font class='s-1'>25.03.2016.-09.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.01.2016","iso_value":"2016\/01\/29","content":"<font class='s-1'>29.01.2016.-24.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.12.2015","iso_value":"2015\/12\/11","content":"<font class='s-1'>11.12.2015.-28.01.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.09.2015","iso_value":"2015\/09\/04","content":"<font class='s-1'>04.09.2015.-10.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2015","iso_value":"2015\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2015.-03.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.06.2015","iso_value":"2015\/06\/02","content":"<font class='s-1'>02.06.2015.-31.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2015","iso_value":"2015\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2015.-01.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.12.2014","iso_value":"2014\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.2014.-25.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.09.2014","iso_value":"2014\/09\/18","content":"<font class='s-1'>18.09.2014.-11.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.08.2014","iso_value":"2014\/08\/02","content":"<font class='s-1'>02.08.2014.-17.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.04.2014","iso_value":"2014\/04\/02","content":"<font class='s-1'>02.04.2014.-01.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2013","iso_value":"2013\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2013.-01.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.04.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"