Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 32

Rīgā 2016. gada 12. janvārī (prot. Nr. 2 35. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta 3.1 un ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 253. nr.; 2014, 65., 150., 184., 247. nr.; 2015, 39., 105., 169., 172., 242. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Atbalsts 2016. gadā ietver finansējumu 8 610 962 euro apmērā šādiem atbalsta pasākumiem:

2.1. lopkopības attīstībai - 5 517 405 euro:

2.1.1. ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai - 3 217 741 euro:

2.1.1.1. ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē - 1 864 232 euro (tai skaitā ciltsgrāmatas uzturēšanai - 56 915 euro, pirmās un trešās laktācijas govju lineārai vērtēšanai - 426 860 euro);

2.1.1.2. ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē - 254 931 euro (tai skaitā ciltsgrāmatas uzturēšanai - 11 380 euro, pirmās un trešās vai ceturtās laktācijas zīdītājgovju lineārai vērtēšanai - 56 915 euro);

2.1.1.3. ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē - 332 393 euro;

2.1.1.4. ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē - 170 745 euro (tai skaitā ciltsgrāmatas uzturēšanai - 4260 euro, vaislas ērzeļu un vaislas ķēvju eksterjera vērtēšanai - 5 690 euro);

2.1.1.5. ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē - 112 962 euro (tai skaitā ciltsgrāmatas uzturēšanai - 2 560 euro);

2.1.1.6. ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē - 21 272 euro (tai skaitā ciltsgrāmatas uzturēšanai - 850 euro);

2.1.1.7. ciltsdarba pasākumiem netradicionālajās nozarēs - 274 356 euro;

2.1.1.8. dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem - 186 850 euro;

2.1.2. dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai - 328 683 euro;

2.1.3. dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai - 678 057 euro;

2.1.4. dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanai, transportēšanai un pārstrādei - 85 372 euro;

2.1.5. veterinārās ekspertīzes izmaksu daļējai segšanai - 170 745 euro;

2.1.6. biškopības nozares attīstībai - 847 437 euro;

2.1.7. lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai - 189 370 euro;

2.2. augkopības attīstībai - 614 522 euro:

2.2.1. augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai - 39 129 euro;

2.2.2. kultūraugu genofonda saglabāšanai un šķirnes identitātes pārbaudei - 108 372 euro;

2.2.3. augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai - 64 221 euro;

2.2.4. kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai - 129 609 euro;

2.2.5. selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas, - 273 191 euro;

2.3. starptautiskai un savstarpējai sadarbībai - 678 570 euro:

2.3.1. lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās - 494 206 euro;

2.3.2. tehniskajam atbalstam lauksaimniecības nozarē - 184 364 euro;

2.4. tirgus veicināšanai - 327 340 euro;

2.5. nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas darbības veicināšanai - 50 000 euro;

2.6. 2015. gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansējumam - 1 423 125 euro (tai skaitā atbalsta pasākumiem dalībai pārtikas kvalitātes shēmās - 447 541 euro, ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai cūkkopības nozarē - 110 800 euro, apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai - 540 000 euro)."

2. Aizstāt 4. punktā skaitļus un vārdu "5., 6. un 7." ar skaitļiem un vārdu "5. un 6.".

3. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Piešķirto finansējumu šo noteikumu 2., 3., 4., 5. un 6. nodaļā noteiktajām attiecināmajām izmaksām var apvienot ar citā atbalsta programmā piešķirto finansējumu, ievērojot Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (EK) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193), 8. pantā noteiktās prasības."

4. Izteikt 7.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.1.3. atbalsta pretendentam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;".

5. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Lauku atbalsta dienests:

8.1. savā tīmekļa vietnē ievieto informāciju par atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību;

8.2. izvērtē pretendenta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2., 3., 4., 5. un 6. nodaļā minētajām prasībām un mēneša laikā (izņemot šo noteikumu 2.14. apakšnodaļā minēto iesniegumu) pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu. Ja iesniegums tiek apstiprināts, veic norēķinus vai slēdz līgumu ar pretendentu par šo noteikumu 2. punktā minētā atbalsta piešķiršanu, līgumā paredzot pušu saistības, atbildību un norēķinu kārtību;

8.3. izlases veidā pārbauda ne mazāk kā vienu procentu no atbalsta saņēmējiem katrā pasākumā, tai skaitā valsts iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, ja šajos noteikumos nav noteikta cita kontroles kārtība;

8.4. nodrošina pārbaudi, lai šo noteikumu 8.5.2. un 8.5.3. apakšpunktā minētais atbalsts nepārsniegtu Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - regula Nr. 1407/2013) 3. panta 2. punktā un Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk - regula Nr. 1408/2013) 3. panta 2. punktā noteikto de minimis atbalsta apmēru;

8.5. izmaksā:

8.5.1. pretendentam atbalstu bezskaidras naudas norēķinu veidā, nepārsniedzot šo noteikumu 2. punktā minēto atbalsta pasākuma finansējumu. Ja atbalsta pieprasījums pārsniedz piešķirto finansējuma apmēru, Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, proporcionāli samazinot izmaksājamo atbalsta apmēru par vienu vienību;

8.5.2. šo noteikumu 2.11., 4.3. apakšnodaļā un 5. nodaļā, kā arī 220.2., 221.1.2., 221.2., 221.3., 221.1 2. un 222.3. apakšpunktā minēto atbalstu, nepārsniedzot regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam saskaņā ar minētās regulas 2. panta 2. punktu;

8.5.3. šo noteikumu 2.13., 3.4. un 4.3. apakšnodaļā, kā arī 5. nodaļā minēto atbalstu, nepārsniedzot regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteikto atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam saskaņā ar regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktu;

8.6. atbalstu šo noteikumu 2.11., 3.4. un 4.3. apakšnodaļā, kā arī 5. un 6. nodaļā minētajiem pretendentiem drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. punktu vai regulas Nr. 1408/2013 5. panta 1. un 2. punktu, kā arī ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kas konkrētajā gadījumā īpašiem apstākļiem noteikta attiecīgajā valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā, saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 5. panta 2. punktu vai regulas Nr. 1408/2013 5. panta 3. punktu;

8.7. datus par izmaksāto atbalstu glabā atbilstoši Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (EK) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193), 13. pantā noteiktajam;

8.8. divu mēnešu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā 2014.-2020. gada plānošanas periodā administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, pieprasa atbalsta atmaksu, ja pretendents sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šajos noteikumos minētās prasības;

8.9. piešķir šo noteikumu 2.1.1.8., 2.3. un 2.5. apakšpunktā minēto atbalstu, ievērojot Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulas (EK) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193), 6. panta 2. punktu;

8.10. šo noteikumu 2., 3., 4., 5. un 6. nodaļā minēto atbalsta pasākumu attaisnotajos izdevumos iekļauj pievienotās vērtības nodokli, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta;

8.11. publicē informāciju par atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulu (EK) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, Nr. L 193), ievērojot minētās regulas 9. panta 2. punkta "c" apakšpunkta prasības;

8.12. ja atbalsta saņēmējam, kas darbojas primārās lauksaimnieciskās ražošanas jomā, atbalsta piešķīrums pārsniedz 59 999,99 euro vai atbalsta saņēmējam, kas darbojas lauksaimniecības produktu pārstrādes jomā, atbalsta piešķīrums pārsniedz 499 999,99 euro, publicē šādu informāciju:

8.12.1. saiti uz tīmekļa vietni, kur publicēti normatīvie akti par valsts atbalstu lauksaimniecībai;

8.12.2. atbalsta piešķīrējas iestādes nosaukumu;

8.12.3. atbalsta saņēmēja vārdu un uzvārdu (fiziskai personai) vai nosaukumu (juridiskai personai), katram atbalsta saņēmējam piešķirtā atbalsta veidu un summu, piešķiršanas datumu, uzņēmuma veidu (sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais uzņēmums), atbalsta saņēmēja atrašanās vietas reģionu (NUTS II līmenī) un atbalsta saņēmēja darbības galveno ekonomikas nozari (NACE grupas līmenī);

8.13. datus par izmaksāto atbalstu glabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas."

6. Izteikt 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Pretendents, kas saņem de minimis atbalstu, ievēro regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktā un regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktā noteiktās prasības."

7. Aizstāt 9. punktā skaitli "2.7." ar skaitli "2.6.".

8. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Saskaņā ar regulas Nr. 702/2014 24. panta 8. punktu un 27. panta 1. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktu atbalsts sedz līdz 100 procentiem no administratīvajām izmaksām par ciltsgrāmatas uzturēšanu, līdz 70 procentiem no izmaksām, kas saistītas ar veiktajiem testiem (dzīvnieku produktivitātes kontrole un novērtēšana pēc pēcnācējiem, dzīvnieku kvalitātes novērtēšana pēc pēcnācēju kontrolnobarošanas rezultātiem, darbspēju noteikšana, dzīvnieku lineārā un eksterjera vērtēšana, pāru atlase), lai noteiktu dzīvnieku ģenētisko kvalitāti un produktivitāti, līdz 100 procentiem par dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem, kā arī līdz 100 procentiem no dzīvnieku līķu savākšanas un transportēšanas izmaksām un līdz 75 procentiem no dzīvnieku līķu pārstrādes un likvidēšanas izmaksām."

9. Papildināt noteikumus ar 18.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2.1 organizācijai, kas īsteno ģenētisko resursu ciltsdarba programmu, - 6000 euro Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes tipiskuma un populācijas saglabāšanai, lai segtu uzturēšanas un administratīvās izmaksas par Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes vīriešu kārtas jaundzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes pārbaudes testiem tādu ģenētisko resursu buļļu jaunu līniju izveidei, kuru vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 50 procentus;".

10. Papildināt noteikumus ar 23.1 un 23.2 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Lai saņemtu šo noteikumu 18.2.1 apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

23.1 1. līdz kārtējā gada 15. februārim - iesniegumu. Iesniegumam pievieno plānoto izdevumu tāmi;

23.1 2. līdz kārtējā gada 15. decembrim - samaksu apliecinošo dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi.

23.2 Lauku atbalsta dienests:

23.2 1. pēc šo noteikumu 23.1 1. apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 90 procentu apmērā no izdevumu tāmē norādītās kopējās summas;

23.2 2. pēc šo noteikumu 23.1 2. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu."

11. Izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Ja šo noteikumu 48.3.1. apakšpunktā iesniegtajos dokumentos organizācijas ir norādījušas vienu un to pašu apsekoto pārraudzības ganāmpulku, atbalstu par konkrēto ganāmpulku nepiešķir."

12. Aizstāt 59.3. apakšpunktā skaitli un vārdu "20. novembrim" ar skaitli un vārdu "15. decembrim".

13. Papildināt noteikumus ar 70.1, 70.2 un 70.3 punktu šādā redakcijā:

"70.1 Atbalstu 30 720 euro apmērā piešķir organizācijai par vaislas teķu kvalitātes novērtēšanu pēc pēcnācēju kontrolnobarošanas rezultātiem un par atbilstības noteikšanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā, lai segtu produktivitātes rādītāju novērtēšanas administratīvās un uzturēšanas izmaksas.

70.2 Lai saņemtu šo noteikumu 70.1 punktā minēto atbalstu, organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

70.2 1. līdz kārtējā gada 15. februārim - iesniegumu. Iesniegumam pievieno plānoto izdevumu tāmi;

70.2 2. līdz kārtējā gada 15. decembrim - samaksu apliecinošo dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi.

70.3 Lauku atbalsta dienests:

70.3 1. pēc šo noteikumu 70.2 1. apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 90 procentu apmērā no izdevumu tāmē norādītās kopējās summas;

70.3 2. pēc šo noteikumu 70.2 2. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu."

14. Papildināt noteikumus ar 2.8.1 apakšnodaļu šādā redakcijā:

"2.8.1 Atbalsts dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumiem

96.1 Atbalsta mērķis ir veicināt progresīvu tehnoloģiju izmantošanu, nodrošinot dzīvnieku novērtēšanu un to ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu, kā arī dzīvnieku darbspēju noteikšanu, starptautisku un Latvijas mēroga pasākumu (turpmāk - pasākums) organizēšanu un dalību tajos, lai popularizētu ciltsdarba rezultātus Latvijā un ārvalstīs. Atbalstu sniedz saskaņā ar regulas Nr. 702/2014 24. panta 2. punktu.

96.2 Atbalstu 100 procentu apmērā piešķir dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumu organizēšanai, lai segtu regulas Nr. 702/2014 24. panta 4. punktā un 5. punkta "a" apakšpunktā minētās izmaksas, bet ne vairāk kā 23 356 euro vienai piensaimniecības, liellopu gaļas ražošanas, cūkkopības, zirgkopības, aitkopības, kazkopības, briežkopības un truškopības nozares organizācijai.

96.3 Lai saņemtu atbalstu, organizācija līdz kārtējā gada 1. martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (37.1 pielikums). Iesniegumam pievieno detalizētu pasākuma nolikumu un izdevumu tāmi.

96.4 Lauku atbalsta dienests:

96.4 1. izvērtē šo noteikumu 96.3 punktā minētā iesnieguma un dokumentu atbilstību vērtēšanas kritērijiem dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumu organizēšanai (37.2 pielikums) un mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu;

96.4 2. atbalstu piešķir organizācijai, kura kopvērtējumā saņēmusi vairāk nekā 19 punktus. Ja nozarē vairākas organizācijas saņēmušas vienādu punktu skaitu, Lauku atbalsta dienests atbalstu piešķir vienai organizācijai rindas kārtībā pēc iesnieguma saņemšanas laika, nepārsniedzot šo noteikumu 2.1.1.8. apakšpunktā atbalsta pasākumam piešķirtā finansējuma apmēru;

96.4 3. lēmumā par atbalsta piešķiršanu paredz priekšapmaksu 90 procentu apmērā no izdevumu tāmē norādītās kopējās summas.

96.5 Organizācija par šo noteikumu 96.2 punktā minētajiem izdevumiem līdz kārtējā gada 15. decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā samaksu apliecinošu dokumentu kopijas atbilstoši šo noteikumu 96.3 punktā minētajai izdevumu tāmei.

96.6 Lauku atbalsta dienests pēc šo noteikumu 96.5 punktā minēto dokumentu saņemšanas veic galīgo norēķinu."

15. Izteikt 112. punktu šādā redakcijā:

"112. Atbalstu sniedz saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013."

16. Aizstāt 117. punktā skaitli "118.2." ar skaitli "118.1.".

17. Izteikt 126.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"126.1. kas reģistrējies kā nodokļu maksātājs vai saimnieciskās darbības veicējs;".

18. Izteikt 133. punktu šādā redakcijā:

"133. Atbalstu maksā saskaņā ar lēmumu. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda pretendenta atbilstību šo noteikumu 130. punktā minētajām prasībām un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu. Lēmuma neatņemama sastāvdaļa ir izdevumu tāme."

19. Aizstāt 134. punkta ievaddaļā vārdu "līgumā" ar vārdu "lēmumā".

20. Izteikt 139.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"139.2. jānodrošina šķirnes identitātes pārbaudes veikšana;".

21. Izteikt 140. un 141. punktu šādā redakcijā:

"140. Pretendents līdz kārtējā gada 15. februārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz iesniegumu (44. pielikums) un kultūraugu genofonda saglabāšanas un novērtēšanas programmu saskaņā ar šo noteikumu 45. pielikumā minētajiem izcenojumiem un apjomu. Ja pretendentam jānodrošina šķirnes identitātes pārbaudes veikšana, tas programmā papildus norāda šķirnes identitātes pārbaudei paredzēto vienību skaitu pa sugu grupām saskaņā ar šo noteikumu 45. pielikuma 63., 64. un 65. punktu.

141. Lauku atbalsta dienests izvērtē pretendenta atbilstību šo noteikumu 139. punktā minētajām prasībām un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu."

22. Aizstāt 142. punkta ievaddaļā vārdu "līgumā" ar vārdu "lēmumā".

23. Izteikt 151.2. un 151.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"151.2. vidējā sēklu parauga noņemšanu, sēklu kvalitatīvo īpašību novērtēšanu un sēklas sertifikāta izsniegšanu sertifikācijai paredzētajām labības, eļļas augu, šķiedraugu un 46. pielikumā minēto lopbarības augu sēklu partijām;

151.3. oficiālo etiķešu vai augu pasu drukāšanu un izsniegšanu sertificētajām labības, eļļas augu, šķiedraugu, kartupeļu un 46. pielikumā minēto lopbarības augu sēklu partijām;".

24. Izteikt 151.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"151.5. sēklas kartupeļu vīrusu infekcijas noteikšanu mātesaugiem, PB1, PB2, PB3, PB4, S, SE un E sēklu kategorijām;".

25. Izteikt 151.7. un 151.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"151.7. vidējā sēklu parauga noņemšanu, sēklu kvalitatīvo īpašību novērtēšanu un sēklas kartupeļu sertifikāta izsniegšanu sertifikācijai paredzētajām kartupeļu sēklu partijām;

151.8. mātesaugu paraugu analīzēm bakteriālās melnkājas Pectobacterium spp. un Dickeya spp. (sin. Erwinia spp.) noteikšanai;".

26. Aizstāt 152. punktā skaitli un vārdu "1. februārim" ar skaitli un vārdu "15. aprīlim".

27. Izteikt 162.1. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"162.1. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda pretendenta atbilstību šo noteikumu 159. punktā minētajām prasībām un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu. Lēmumā paredz šādus nosacījumus:".

28. Aizstāt 162.2.1. apakšpunktā vārdus "līguma noslēgšanas" ar vārdiem "lēmuma pieņemšanas".

29. Aizstāt 177. punktā skaitli "197 467" ar skaitli "252 467".

30. Aizstāt 178. punktā skaitli "62 606" ar skaitli "48 400".

31. Izteikt 180. punktu šādā redakcijā:

"180. Atbalstu 188 839 euro apmērā piešķir biedrībām (izņemot šo noteikumu 177. un 178. punktā minētās biedrības), kas ir ar Zemkopības ministrijas rīkojumu apstiprinātas Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes locekles un piedalās lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā. Atbalsta apmērs vienai biedrībai nepārsniedz 26 977 euro (tai skaitā administratīvo un uzturēšanas izdevumu segšanai)."

32. Aizstāt 181. punktā skaitli "4 270" ar skaitli "4 500".

33. Izteikt 183. un 184. punktu šādā redakcijā:

"183. Atbalstu sniedz saskaņā ar regulu Nr. 702/2014, regulu Nr. 1407/2013 un regulu Nr. 1408/2013. Tehniskā atbalsta mērķis ir nodrošināt iesniegumu izvērtēšanu un finansējuma piešķiršanu atbalsta pasākumiem, kas nav ietverti šajos noteikumos minētajos citos valsts atbalsta pasākumos.

184. Tehnisko atbalstu nepiešķir investīcijām lauksaimniecības nozarē un tādiem ārkārtas atbalsta pasākumiem, kas saistīti ar zaudējumu segšanu nelabvēlīgu klimatisko apstākļu (piemēram, vētras, plūdu, krusas, sausuma) un ugunsgrēku dēļ, kā arī ar meža dzīvnieku nodarītajiem postījumiem lauksaimniecības dzīvniekiem."

34. Izteikt 191. punktu šādā redakcijā:

"191. Atbalstu piešķir Agroresursu un ekonomikas institūtam (turpmāk - institūts) Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības stendu organizēšanai starptautiskajās izstādēs (turpmāk - kopstends) un līdzfinansējuma piešķiršanai pretendentiem dalībai kopstendā (izņemot starptautisko lauksaimniecības, pārtikas produktu un dārzniecības izstādi "Internationale Grüne Woche Berlin - 2017") laikposmā no kārtējā gada 1. februāra līdz nākamā gada 31. janvārim."

35. Aizstāt 193.1. apakšpunktā skaitli "351 489" ar skaitli "363 711".

36. Aizstāt 197. punktā skaitli "2016" ar skaitli "2017".

37. Izteikt 200. punktu šādā redakcijā:

"200. Institūts dalībai kopstendā piešķir līdzfinansējumu saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013 vai regulu 1408/2013."

38. Izteikt 6.1., 6.2. un 6.3. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"6.1. Atbalsta piešķiršanas prasības

216. Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu, apstrādi un pārstrādi, nodrošinot produkta nokļūšanu mazumtirdzniecībā.

217. Atbalstu piešķir:

217.1. par piedalīšanos bioloģiskās lauksaimniecības, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu, garantētu tradicionālo īpatnību vai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli;

217.2. šo noteikumu 220., 221., 221.1 un 222. punktā minētajam pretendentam - par dalību vienā atbalsta veidā laikposmā no iepriekšējā gada 1. septembra līdz kārtējā gada 31. augustam;

217.3. šo noteikumu 220.1., 221.1.1., 221.1 1., 222.1. un 222.2. apakšpunktā minētajam pretendentam - par laikposmu, kas nepārsniedz piecus gadus.

218. Šo noteikumu 220.2., 221.1.2., 221.2., 221.3., 221.1 2. un 222.3. apakšpunktā minēto atbalstu piešķir, nepārsniedzot regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto atbalsta summu vienam vienotam uzņēmumam.

219. Atbalstu nepiešķir, ja:

219.1. pretendentam šo noteikumu 217.2. apakšpunktā norādītajā laikposmā ir anulēts sertifikāts, kas piešķirts atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli vai bioloģisko lauksaimniecību (turpmāk - sertifikāts);

219.2. šo noteikumu 221. un 221.1 punktā minētais pretendents šo noteikumu 217.2. apakšpunktā norādītajā laikposmā produkta marķējumā nelieto prečzīmi "Kvalitatīvs produkts";

219.3. ieņēmumi gada laikā par pārdoto produkciju, īstenojot pārtikas kvalitātes shēmu, nepārsniedz atbalsta summu;

219.4. šo noteikumu 221. un 221.1 punktā minētais pretendents līdz kārtējā gada 1. februārim nav iesniedzis Pārtikas un veterinārajā dienestā pārskatu par iepriekšējā gadā nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā realizētajiem produktiem.

6.2. Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā

220. Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības shēmā paredzēts:

220.1. primārā produkta, tai skaitā biškopības produkta, ražotājam, kurš realizē mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam fasētus, marķētus un bioloģiski sertificētus produktus:

220.1.1. 110 euro apmērā - par viena bioloģiski sertificēta primārā produkta ražošanu;

220.1.2. 120 euro apmērā - par divu bioloģiski sertificētu primāro produktu ražošanu. Ja pretendents ražo vairāk nekā divus bioloģiski sertificētus primāros produktus, par katru nākamo bioloģiski sertificēto primāro produktu atbalsta summu palielina par 10 euro, bet ne vairāk kā līdz 160 euro vienam pretendentam;

220.2. pārtikas apritē iesaistītam uzņēmumam:

220.2.1. 600 euro apmērā - par viena bioloģiski sertificēta pārstrādes produkta ražošanu;

220.2.2. 850 euro apmērā - par divu bioloģiski sertificētu pārstrādes produktu ražošanu. Ja pretendents ražo vairāk nekā divus bioloģiski sertificētus pārstrādes produktus, par katru nākamo bioloģiski sertificēto produktu atbalsta summu palielina par 250 euro, bet ne vairāk kā līdz 2350 euro vienam pretendentam.

6.3. Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

221. Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā paredzēts:

221.1. par produktu, kura marķējumā izmantota normatīvajos aktos par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli noteiktā nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norāde zaļā krāsā (turpmāk - zaļās krāsas norāde):

221.1.1. pārtikas apritē iesaistītam primārā produkta, tai skaitā biškopības produkta, ražotājam, kurš realizē fasētus, marķētus un sertificētus produktus:

221.1.1.1. 110 euro apmērā - par viena sertificēta primārā produkta ražošanu;

221.1.1.2. 120 euro apmērā - par divu sertificētu primāro produktu ražošanu. Ja pretendents ražo vairāk nekā divus sertificētus primāros produktus, par katru nākamo sertificēto primāro produktu atbalsta summu palielina par 10 euro, bet ne vairāk kā līdz 160 euro vienam pretendentam;

221.1.2. pārtikas apritē iesaistītam uzņēmumam:

221.1.2.1. 600 euro apmērā - par viena sertificēta pārstrādes produkta ražošanu;

221.1.2.2. 850 euro apmērā - par divu sertificētu pārstrādes produktu ražošanu. Ja pretendents ražo vairāk nekā divus sertificētus pārstrādes produktus, par katru nākamo sertificēto pārstrādes produktu atbalsta summu palielina par 250 euro, bet ne vairāk kā līdz 2350 euro vienam pretendentam;

221.2. pārtikas apritē iesaistītam uzņēmumam, ja produkta marķējumā izmantota normatīvajos aktos par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli noteiktā nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norāde bordo krāsā (turpmāk - bordo krāsas norāde):

221.2.1. 500 euro apmērā - par viena sertificēta pārstrādes produkta ražošanu;

221.2.2. 700 euro apmērā - par divu sertificētu pārstrādes produktu ražošanu. Ja pretendents ražo vairāk nekā divus sertificētus pārstrādes produktus, par katru nākamo sertificēto pārstrādes produktu atbalsta summu palielina par 200 euro, bet ne vairāk kā līdz 1900 euro vienam pretendentam;

221.3. pārtikas apritē iesaistītam uzņēmumam, ja produkta marķējumā izmantota zaļās krāsas un bordo krāsas norāde:

221.3.1. 600 euro apmērā - par viena sertificēta pārstrādes produkta ražošanu;

221.3.2. par katru nākamo sertificēto pārstrādes produktu šo noteikumu 221.3.1. apakšpunktā minēto atbalsta summu palielina par 250 euro, ja produkta marķējumā izmantota zaļās krāsas norāde, un par 200 euro, ja produkta marķējumā izmantota bordo krāsas norāde, bet ne vairāk kā līdz 2350 euro vienam pretendentam."

39. Papildināt 6. nodaļu ar 6.3.1 apakšnodaļu šādā redakcijā:

"6.3.1 Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

221.1 Atbalsts dalībai bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā atbilstoši sertificēto produktu skaitam paredzēts:

221.1 1. primāro produktu, tai skaitā biškopības produktu, ražotājam, kas realizē fasētus, marķētus sertificētus produktus, kuru marķēšanā izmanto bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas zaļās krāsas norādi:

221.1 1.1. 110 euro apmērā - par divu sertificētu primāro produktu ražošanu;

221.1 1.2. 120 euro apmērā - par trīs sertificētu primāro produktu ražošanu. Ja pretendents ražo vairāk nekā trīs sertificētus primāros produktus, par katru nākamo sertificēto primāro produktu atbalsta summu palielina par 10 euro, bet ne vairāk kā līdz 160 euro vienam pretendentam;

221.1 2. pārtikas apritē iesaistītam uzņēmumam:

221.1 2.1. 850 euro apmērā - par divu sertificētu pārstrādes produktu ražošanu;

221.1 2.2. par katru nākamo bioloģiski sertificēto produktu vai sertificētu pārstrādes produktu šo noteikumu 221.1 2.1. apakšpunktā minēto atbalsta summu palielina par 250 euro, ja produkta marķējumā izmantota zaļās krāsas norāde, un par 200 euro, ja produkta marķējumā izmantota bordo krāsas norāde, bet ne vairāk kā līdz 2350 euro vienam pretendentam."

40. Izteikt 6.5. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"6.5. Atbalsta saņemšanas kārtība

223. Lai saņemtu šo noteikumu 217. punktā minēto atbalstu, šo noteikumu 220., 221., 221.1 un 222. punktā minētais pretendents laikposmā no kārtējā gada 1. oktobra līdz 1. novembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

223.1. iesniegumu (56. pielikums);

223.2. uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem - šo noteikumu 220.2., 221.1.2., 221.2., 221.3., 221.1 2. un 222.3. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents;

223.3. ieņēmumus apliecinošu dokumentu kopiju vai to kopsavilkumu - šo noteikumu 221., 221.1 un 222. punktā minētais atbalsta pretendents.

224. Normatīvajos aktos par bioloģisko lauksaimniecību un pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanu, darbību, uzraudzību un kontroli minētā kontroles institūcija sagatavo un līdz kārtējā gada 1. oktobrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā bioloģiskās lauksaimniecības shēmas dalībnieku sarakstu.

225. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un triju mēnešu laikā izmaksā atbalstu, nepārsniedzot šo noteikumu 2.5. apakšpunktā minēto finansējumu. Ja atbalsta pieprasījums pārsniedz noteiktā finansējuma apmēru, Lauku atbalsta dienests veic norēķinus, proporcionāli samazinot izmaksājamā atbalsta apmēru."

41. Aizstāt 225.2 punktā skaitli "35 000" ar skaitli "50 000".

42. Svītrot 7. nodaļu.

43. Papildināt noteikumus ar 37.1 un 37.2 pielikumu šādā redakcijā:

"37.1 pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 1524

Iesniegums atbalsta saņemšanai par dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākuma organizēšanu ______. gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs
 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)


Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

1. Pasākuma nosaukums  
2. Par pasākuma organizēšanu atbildīgā persona  
3. Norises vieta un laiks  
4. Pasākuma mērķis un uzdevumi  
5. Pretendenta darbības ilgums ciltsdarba jomā (pievienot šķirnes dzīvnieku audzēšanas organizācijas statusa piešķiršanas protokola kopiju)  
6. Iepriekšējo piecu gadu pieredze starptautiskas un Latvijas nozīmes pasākumu organizēšanā (norādīt laiku un vietu)  
7. Pasākuma organizēšanā piesaistītie ciltsdarba jomā sertificētie nozares speciālisti (pievienot sertifikātu kopijas)  
8. Pasākuma organizēšanā piesaistītā nozares organizācija (pievienot apstiprinātu savstarpējo vienošanos)  
9. Pasākuma īstenošanai paredzētais līdzfinansējums (procentos) no pieprasītā valsts atbalsta apmēra  
10. Plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi  

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums, laiks)**

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

37.2 pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 1524

Vērtēšanas kritēriji dzīvnieku darbspēju un ģenētiskās kvalitātes popularizēšanas pasākumu organizēšanai

Kritēriji

Vērtējuma skaidrojums

Punktu skaits

1. Pretendenta darbības ilgums ciltsdarba jomā 5 gadi un vairāk

10

no 0 līdz 4 gadiem

3

2. Iepriekšējos piecos gados īstenoti starptautiskas un Latvijas nozīmes pasākumi Par katru īstenoto pasākumu

1

3. Pasākuma organizēšanā piesaistīti ciltsdarba jomā sertificēti nozares speciālisti Ir piesaistīti speciālisti

1

Nav piesaistīti speciālisti

0

4. Pasākuma organizēšanā piesaistīta nozares organizācija Ir piesaistīta nozares organizācija

6

Nav piesaistīta nozares organizācija

0

5. Pasākuma īstenošanai paredzētais līdzfinansējums (procentos) no pieprasītā valsts atbalsta apmēra 10 procentu un vairāk

10

5 procenti

5

0 procentu

0

6. Pasākumā plānoti publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi Informāciju par pasākumu un tā rezultātiem plānots publicēt plašsaziņas līdzekļos, rīkot kursus, seminārus vai izdot informatīvus bukletus

10

Par pasākuma rezultātiem plānots informēt atsevišķas sabiedrības grupas, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniskā veidā

3

Pasākumā ir plānots viens publicitātes vai informācijas izplatīšanas pasākums

1

Pasākumā nav plānoti publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi

0"

44. Izteikt 45. pielikuma XI un XII nodaļu šādā redakcijā:

"XI. Šķirnes identitātes pārbaude

63.

Labība, viengadīgā airene un zirņi

1200

11,17

64.

Āboliņš

130

22,37

65.

Stiebrzāles

260

18,08

XII. Standartšķirnes novērtēšana

66.

Lauksaimniecības kultūraugu standartšķirne

69

249,00"

45. Izteikt 56. pielikumu šādā redakcijā:

"56. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 17. decembra
noteikumiem Nr. 1524

Iesniegums atbalsta saņemšanai par dalību pārtikas kvalitātes shēmā

Lauku atbalsta dienestam

Pretendents
 

(vārds, uzvārds)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)


Darbības veids

Adrese

Tālruņa numurs

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Komisijas regulas numurs un nosaukums par Latvijā ražota produkta ierakstīšanu aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā*
 

Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas līguma par zīmes lietošanas tiesību piešķiršanu numurs un izsniegšanas datums **
 

Lūdzu piešķirt atbalstu vienā no šādiem atbalsta veidiem (nepieciešamo atzīmēt ar "x"):

Bioloģiskās lauksaimniecības shēmas dalībniekam - primārā produkta, tai skaitā biškopības produkta, ražotājam, kurš mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam realizē fasētus un marķētus produktus.
Atbalsttiesīgo bioloģiski sertificētu produktu skaits ____________

Bioloģiskās lauksaimniecības shēmas dalībniekam - pārtikas apritē iesaistītam pārtikas uzņēmumam, kurš ražo sertificētus pārstrādes produktus.
Atbalsttiesīgo bioloģiski sertificētu produktu skaits ____________

Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas dalībniekam - Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai" (turpmāk - noteikumi) 221.1.1. apakšpunktā minētam pārtikas apritē iesaistītam primārā produkta, tai skaitā biškopības produkta, ražotājam, kurš realizē fasētus un marķētus produktus.
Atbalsttiesīgo sertificēto produktu skaits, kas marķēti ar zaļās krāsas norādi, ____________

Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas dalībniekam - noteikumu 221.1.2. apakšpunktā minētam pārtikas apritē iesaistītam uzņēmumam, kurš ražo sertificētus pārstrādes produktus. Atbalsttiesīgo sertificēto produktu skaits, kas marķēti ar zaļās krāsas norādi, ____________

Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas dalībniekam - noteikumu 221.2. apakšpunktā minētam pārtikas apritē iesaistītam uzņēmumam, kurš ražo sertificētus pārstrādes produktus. Atbalsttiesīgo sertificēto produktu skaits, kas marķēti ar bordo krāsas norādi, ____________

Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas dalībniekam - noteikumu 221.3. apakšpunktā minētam pārtikas apritē iesaistītam uzņēmumam, kurš ražo sertificētus pārstrādes produktus. Atbalsttiesīgo sertificēto produktu skaits, kas marķēti ar zaļās krāsas norādi, ____________
Atbalsttiesīgo sertificēto produktu skaits, kas marķēti ar bordo krāsas norādi, ____________

Bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas dalībniekam - noteikumu 221.1 1. apakšpunktā minētam primārā produkta, tai skaitā biškopības produkta, ražotājam, kurš realizē fasētus un marķētus produktus.
Atbalsttiesīgo bioloģiski sertificēto produktu skaits ____________
Atbalsttiesīgo sertificēto produktu skaits, kas marķēti ar zaļās krāsas norādi, ____________

Bioloģiskās lauksaimniecības un nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas dalībniekam - noteikumu 221.1 2. apakšpunktā minētam pārtikas apritē iesaistītam uzņēmumam, kurš ražo sertificētus bioloģiskās lauksiamniecības un nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas pārstrādes produktus.
Atbalsttiesīgo bioloģiski sertificēto produktu skaits ____________
Atbalsttiesīgo sertificēto produktu skaits, kas marķēti ar zaļās krāsas norādi, ____________
Atbalsttiesīgo sertificēto produktu skaits, kas marķēti ar bordo krāsas norādi, ____________

Primāro produktu ražotājam, kas ir iesaistīts aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu vai cilmes vietas nosaukumu shēmā un piegādā produktus apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam.

Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā iesaistītam Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam ražotājam mājas apstākļos, kurš ražo Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā iekļautu produktu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā iesaistītam Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam vai atzītam uzņēmumam, kurš veic apstrādi vai pārstrādi produktam, kas iekļauts Eiropas Savienības aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

Apliecinu, ka līdz kārtējā gada 1. februārim esmu iesniedzis Pārtikas un veterinārajā dienestā pārskatu par iepriekšējā gadā nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā realizētajiem produktiem.***

Pretendents
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums)****

(Lauku atbalsta dienesta atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds, paraksts, datums)*****

Piezīmes.
1. * Aizpilda aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmu dalībnieki.
2. ** Aizpilda Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas dalībnieki.
3. *** Aizpilda Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas dalībnieki, kas realizē sertificētos produktus.
4. **** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
5. ***** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

46. Svītrot 57. un 58. pielikumu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 32Pieņemts: 12.01.2016.Stājas spēkā: 29.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 28.01.2016. OP numurs: 2016/19.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
279800
29.01.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)