Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumus Nr. 772 "Augu karantīnas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.218

Rīgā 2004.gada 30.martā (prot. Nr.17 68.§)
Augu karantīnas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 1.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka fitosanitārās kontroles un uzraudzības kārtību, augu audzētāju, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu pārstrādātāju, uzglabātāju, tirgotāju, ievedēju un izvedēju reģistrācijas kārtību, piemērojamos fitosanitāros pasākumus, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanas un izplatīšanas kārtību, fitosanitāro dokumentu izsniegšanas kārtību, aizsargājamo zonu atzīšanas un uzturēšanas kārtību, kā arī augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu aprites kārtību šajās zonās, Eiropas Komisijas un dalībvalstu informēšanas kārtību un robežšķērsošanas vietu minimālo aprīkojumu fitosanitārās kontroles veikšanai.

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.43)

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. fitosanitārās prasības — prasības augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušajiem priekšmetiem to ievešanai un izplatīšanai Latvijā un Eiropas Savienībā vai atzītās aizsargājamās zonās, kā arī citu valstu normatīvajos aktos noteiktās prasības augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušajiem priekšmetiem to ievešanai attiecīgajās valstīs;

2.2. koksne — koks ar dabiski apaļo virsmu vai bez dabiski apaļās virsmas, mizots vai nemizots, kā arī šķeldas, skaidas, koksnes pārstrādes atliekas un nomaļi, koka starplikas, kravas stiprinājumi, paliktņi vai produkcijas transportēšanā lietotais iepakojums, kas rada augu karantīnas organismu izplatīšanās risku;

2.3. augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšana — tirdzniecība, dāvinājums un bezmaksas piegāde;

2.4. augu karantīnas organismi — kaitīgie organismi ar iespējamu ekonomisko ietekmi noteiktā teritorijā, kas patlaban nav sastopami vai ir ierobežoti izplatīti attiecīgajā teritorijā un tiek aktīvi apkaroti;

2.5. fitosanitārais risks — augu karantīnas organismu izplatīšanās iespēja ar augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušajiem priekšmetiem;

2.6. ievešanas punkts — robežšķērsošanas vieta, caur kuru Eiropas Savienības muitas teritorijā sākotnēji ieved augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus;

2.7. ievešanas punkta oficiālā iestāde — atbildīgā oficiālā iestāde dalībvalstī, kas veic fitosanitāro kontroli ievešanas punktā;

2.8. galamērķa oficiālā iestāde — atbildīgā oficiālā iestāde dalībvalstī, kas veic fitosanitāro kontroli šajā teritorijā un kurā atrodas galamērķa muitas punkts;

2.9. (svītrots ar MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.711);

2.10. galamērķa muitas punkts — muitas iestāde, kurā preces, uz kurām attiecina Kopienas tranzīta procedūru, jāuzrāda, lai beigtu procedūru;

2.11. preču partija — viendabīgas izcelsmes augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu vienību kopa, kurai ir vienāds sastāvs un izcelsme un kura veido kravas daļu;

2.12. krava — preču kopa, uz kuru attiecas viens dokuments muitas vai citu formalitāšu kārtošanai vai marķējums. Viena krava var sastāvēt no vienas vai vairākām preču partijām;

2.13. preču muitošanas vai izmantošanas režīms:

2.13.1. muitas procedūras piemērošana precēm;

2.13.2. preču ievešana brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā;

2.13.3. atpakaļizvešana no Kopienas muitas teritorijas;

2.13.4. preču iznīcināšana;

2.13.5. atteikšanās no precēm par labu valstij;

2.14. tranzīts — muitas procedūra, kas atļauj pārvietot muitas uzraudzībai pakļautās preces no viena punkta uz citu punktu Kopienas muitas teritorijā.

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.154; MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.711; MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.43)

II. Reģistrācijai pakļautās personas un to reģistrācijas kārtība

3. Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzētāji, kā arī minēto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu (1.pielikums) pārstrādātāji, uzglabātāji, tirgotāji un ievedēji (turpmāk — reģistrācijai pakļautās personas) reģistrējas fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā (turpmāk — reģistrs). Reģistru uztur Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk — dienests).

(MK 22.02.2005. noteikumu Nr.154 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.711)

4. Reģistrācijai nav pakļautas personas, kuras šo noteikumu 1.pielikumā minētos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus pārstrādā, izmanto, ieved vai uzglabā personiskajām vajadzībām, kā arī tirgo augus un augu produktus, kas nav paredzēti turpmākai lauksaimnieciskai ražošanai.

(MK 22.02.2005. noteikumu Nr.154 redakcijā)

5. Lai reģistrētos reģistrā, reģistrācijai pakļautā persona dienestā iesniedz iesniegumu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

5.1. personas nosaukums vai vārds un uzvārds, reģistrācijas numurs komercreģistrā vai personas kods un kontaktinformācija;

5.2. juridiskā adrese vai dzīvesvietas adrese;

5.3. ražotņu un noliktavu faktiskās atrašanās vietas, informācija par filiālēm un to atrašanās vietām;

5.4. par sadarbību ar dienestu atbildīgās personas vārds, uzvārds un kontaktinformācija.

6. Iesniegumam pievieno:

6.1. ar augu audzēšanu, kā arī ar augu un augu produktu ražošanu, uzglabāšanu, tirdzniecību, izvešanu vai ievešanu saistīto zemesgabalu vai telpu plānus, norādot tajos zemesgabalu vai siltumnīcu platības (izņemot ievedēju);

6.2. deklarāciju fitosanitārajai kontrolei. Deklarācijā norāda šādu informāciju:

6.2.1. darbības (audzēšana, tirdzniecība, ražošana, ievešana vai izvešana), kuras persona paredzējusi veikt vai veic ar šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem augiem vai augu produktiem (norādot augu sugu);

6.2.2. augu audzēšanas platību vai augu daudzumu kārtējā gadā, ja persona audzē vai paredzējusi audzēt augus;

6.3. pieprasījumu veikt dienesta pārbaudi un izsniegt attiecīgā veida augu pasi;

6.4. dokumenta kopiju, kas apliecina valsts nodevas samaksu par iesnieguma izvērtēšanu personas reģistrācijai reģistrā.

(MK 20.11.2008. noteikumu Nr.956 redakcijā)

7. Dienests lēmumu par personas reģistrāciju pieņem mēneša laikā pēc šo noteikumu 5. un 6.punktā minēto dokumentu saņemšanas.

(MK 20.11.2008. noteikumu Nr.956 redakcijā)

7.1 Ja nav norādīta visa šo noteikumu 5.punktā minētā informācija vai iesniegti visi šo noteikumu 6.punktā minētie dokumenti, dienests par to rakstiski paziņo personai. Ja persona 10 darbdienu laikā norādītos trūkumus nav novērsusi, dienests pieņem lēmumu nereģistrēt attiecīgo personu.

(MK 20.11.2008. noteikumu Nr.956 redakcijā)

8. Lai pieņemtu lēmumu par personas reģistrāciju, dienests pārbauda iesniegtās informācijas atbilstību faktiskajai. Ja pārbaudē konstatēts, ka iesniegtā informācija neatbilst faktiskajai, reģistrācijai pakļautā persona netiek reģistrēta.

9. Ja dienests pieņēmis lēmumu reģistrēt reģistrācijai pakļauto personu, tai piešķir individuālu reģistrācijas numuru un izsniedz reģistrācijas apliecību (2.pielikums), kas apstiprina personas iekļaušanu reģistrā.

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.154)

9.1 Reģistrā iekļauj šādu informāciju:

9.11. juridiskās personas nosaukumu vai fiziskās personas vārdu un uzvārdu;

9.12. juridiskās personas reģistrācijas numuru komercreģistrā vai fiziskās personas kodu;

9.13. personas juridisko adresi vai dzīvesvietas adresi;

9.14. personas individuālo reģistrācijas numuru reģistrā;

9.15. darbības veidu saskaņā ar šo noteikumu 6.2.1.apakšpunktu.

(MK 20.11.2008. noteikumu Nr.956 redakcijā)

10. Ja mainījusies šo noteikumu 5.1. vai 5.2.apakšpunktā minētā informācija, reģistrētā persona mēneša laikā pēc izmaiņu rašanās iesniedz dienestā iesniegumu par nepieciešamību veikt grozījumus reģistrā, izmaiņas pamatojošā dokumenta kopiju un dokumenta kopiju, kas apliecina valsts nodevas samaksu par iesnieguma izvērtēšanu saistībā ar nepieciešamo grozījumu veikšanu reģistrā.

(MK 20.11.2008. noteikumu Nr.956 redakcijā)

10.1 Ja mainījusies šo noteikumu 6.2.1.apakšpunktā minētā informācija, reģistrētā persona iesniedz dienestā:

10.11. deklarāciju fitosanitārajai kontrolei, kurā norāda plānotās darbības un augu sugas vai augu produktu veidus;

10.12. iesniegumu par nepieciešamību veikt dienesta pārbaudi un izsniegt attiecīgā veida augu pasi.

(MK 20.11.2008. noteikumu Nr.956 redakcijā)

10.2 Ja nav norādīta visa šo noteikumu 10.punktā minētā informācija vai iesniegti visi šo noteikumu 10.punktā minētie dokumenti, dienests par to rakstiski paziņo personai. Ja persona 10 darbdienu laikā norādītos trūkumus nav novērsusi, grozījumus reģistrā neizdara.

(MK 20.11.2008. noteikumu Nr.956 redakcijā)

11. Dienests mēneša laikā pēc šo noteikumu 10.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu reģistrā iekļautajā informācijā un izsniedz reģistrācijas apliecību, anulējot iepriekšējo apliecību, ja ir izmaiņas tajā minētajā informācijā.

12. Lai pieņemtu attiecīgu lēmumu, dienesta inspektors pārbauda iesniegtās informācijas atbilstību faktiskajai. Ja pārbaudē konstatēts, ka iesniegtā informācija neatbilst faktiskajai, dienests pieņem lēmumu par atteikumu izdarīt attiecīgos grozījumus.

13. (Svītrots ar MK 20.11.2008. noteikumiem Nr.956.)

14. Reģistrācijai pakļautajām personām, ja tās nav reģistrējušās:

14.1. ir aizliegts ievest šo noteikumu 1.pielikumā minētos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus;

14.2. netiek izsniegti fitosanitārie dokumenti.

(Grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr.154)

15. Reģistrētā persona katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz dienestā deklarāciju fitosanitārajai kontrolei. Deklarāciju iesniedz atsevišķi par katru saimnieciskās darbības vietu, ja tās atrodas dažādās administratīvajās teritorijās.

(Grozīts ar MK 20.11.2008. noteikumiem Nr.956)

16. Pārtraucot darbības ar šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem augiem un augu produktiem, reģistrētā persona iesniedz dienestā iesniegumu par attiecīgās darbības pārtraukšanu un reģistrācijas apliecību.

(MK 22.02.2005. noteikumu Nr.154 redakcijā)

17. Dienests pieņem lēmumu par reģistrētās personas svītrošanu no reģistra un reģistrācijas apliecības anulēšanu:

17.1. pēc personas rakstiska iesnieguma saņemšanas par darbību pārtrauk­šanu ar šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem augiem un augu produktiem;

17.2. ja dienesta inspektors konstatē, ka reģistrētā persona ir svītrota no komercreģistra vai pārtraukusi darbību ar šo noteikumu 1.pielikumā minētajiem augiem un augu produktiem;

17.3. ja dienesta inspektors konstatē, ka reģistrētā persona neievēro šajos noteikumos noteiktās prasības.

(MK 22.02.2005. noteikumu Nr.154 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.711)

III. Augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešana

(Nodaļa MK 22.02.2005. noteikumu Nr.154 redakcijā)

18. Latvijas teritorijā aizliegts ievest no trešajām valstīm (valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis):

18.1. šo noteikumu 3.pielikumā noteiktos augu karantīnas organismus;

18.2. šo noteikumu 4.pielikumā noteiktos augu karantīnas organismus, ja ar tiem inficējušies noteikti augi, augu produkti vai ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti;

18.3. šo noteikumu 5.pielikumā noteiktos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus;

18.4. šo noteikumu 1.pielikuma B daļā minētos fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kuru ievešanai nepieciešams ievērot šo noteikumu 6.pielikuma A daļas I nodaļā un B daļā noteiktās īpašās prasības, ja minētie augi, produkti un priekšmeti šīm īpašajām prasībām neatbilst;

18.5. kaitīgos organismus, kuri Latvijā nav sastopami, bet kuri saskaņā ar dienesta veikto kaitīgā organisma riska analīzi var būt kaitīgi augiem vai augu produktiem Latvijā.

(MK 13.09.2005. noteikumu Nr.711 redakcijā)

19. Šo noteikumu 1.pielikumā minētos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus atļauts ievest caur robežšķērsošanas vietām, kas noteiktas normatīvajos aktos par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.43 redakcijā)

19.1 Kravas pārstāvis vismaz 24 stundas pirms šo noteikumu 1. pielikuma B daļā minēto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanas caur robežšķērsošanas vietu aizpilda šo noteikumu 18. pielikuma pirmajā daļā "Informācija par kravu" pieprasīto informāciju un, izmantojot informācijas sistēmu TRACES (Trade Control and Expert System), elektronisko pastu vai faksu, to nosūta Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departamenta konkrētajam ievešanas punktam. Kravas pārstāvis ir atbildīgs par norādīto ziņu patiesumu un pievienoto dokumentu autentiskumu.

(MK 24.11.2015. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

20. (Svītrots ar MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 665)

21. Ievedamo augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekš­metu fitosanitārā kontrole ietver šādas darbības:

21.1. dokumentu pārbaudi;

21.2. identitātes pārbaudi;

21.3. augu veselības pārbaudi;

21.4. paraugu ņemšanu ekspertīzei uz vietas vai laboratoriskai izmeklē­šanai.

22. Šo noteikumu 21.1.apakšpunktā minēto pārbaudi veic ievešanas punktā.

23. Šo noteikumu 21.2., 21.3. un 21.4.apakš­punktā minētās pārbaudes var veikt:

23.1. ievešanas punktā;

23.2. ja saņemta dienesta atļauja, — vietā, kas nav ievešanas punkts, — muitas noliktavā, brīvajā muitas zonā, dienesta telpās vai kravas saņemšanas vietā (turpmāk — apstiprinātā pārbaudes vieta).

24. Fitosanitārās kontroles vieta ievešanas punktā, muitas noliktavā vai brīvajā muitas zonā atbilst šo noteikumu 7.pielikumā minētajām prasībām, bet fitosanitārās kontroles vieta dienesta telpās vai kravas saņemšanas vietā — šo noteikumu 7.pielikuma 2.2. un 2.3.apakšpunktā minētajām prasībām.

(MK 13.09.2005. noteikumu Nr.711 redakcijā)

25. Ievedamo augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu fitosanitāro kontroli ievešanas punktā veic Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors, kam ir atbilstoša kvalifikācija augu aizsardzības jomā. Pabeidzis kravas fitosanitāro kontroli, ievešanas punkta Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors izsniedz šo noteikumu 18. pielikumā norādīto dokumentu (VSID-AP).

(MK 24.11.2015. noteikumu Nr. 665 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 143)

26. Ievedamo augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekš­metu fitosanitāro kontroli vietā, kas nav ievešanas punkts, veic:

26.1. muitas noliktavā un brīvajā muitas zonā — Pārtikas un veterinārais dienests;

26.2. dienesta telpās vai kravas saņemšanas vietā — dienests.

(Grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1408)

27. Dienests izvērtē ievešanas punkta muitas noliktavas un brīvās muitas zonas atbilstību šo noteikumu prasībām.

28. Lai saņemtu atļauju fitosanitārās kontroles veikšanai kravas saņemša­nas vietā, kravas pārstāvis iesniedz dienestā:

28.1. iesniegumu, tam pievienojot dokumentus, kurā iekļauta informācija par:

28.1.1. augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušajiem priekš­metiem, kurus paredzēts ievest, un kravas saņemšanas vietu, kurā ievestie augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti tiks uzglabāti;

28.1.2. veidu, kādā augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti tiks nošķirti no Eiropas Savienības izcelsmes augiem, augu produk­tiem un ar tiem saskarē nonākušajiem priekšmetiem;

28.2. dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu) par atzītā nosūtītāja statusa piešķiršanu, ja personai, kurai paredzēti augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, piešķirts šāds statuss un ir izpildīti Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes 1992.gada 12.oktobra Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, 406.panta pirmajā daļā paredzētie nosacījumi.

(Grozīts ar MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 665)

29. Dienests mēneša laikā izskata iesniegumu un izvērtē kravas saņemšanas vietas atbilstību šo noteikumu 7.pielikuma 2.2. un 2.3.apakšpunktā minētajām prasībām.

(MK 13.09.2005. noteikumu Nr.711 redakcijā)

30. Ja kravas saņemšanas vieta atbilst šo noteikumu prasībām, dienests pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu fitosanitārās kontroles veikšanai kravas saņemšanas vietā.

31. Ja kravas saņemšanas vieta neatbilst šo noteikumu prasībām, dienests pieņem lēmumu neatļaut veikt fitosanitāro kontroli kravas saņemšanas vietā.

32. Ja tiek konstatēts, ka kravas pārstāvis neievēro šajos noteikumos noteiktās prasības vai šī persona neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, dienests pieņem lēmumu par atļaujas anulēšanu kravas kontrolei saņemšanas vietā.

(MK 13.09.2005. noteikumu Nr. 711 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 665)

33. Inspektors veic šo noteikumu 1.pielikumā minēto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu, kā arī šo kravu stiprinājumos, starplikās, paletēs vai iepakojuma materiālā izmantoto kokmateriālu fitosanitāro kontroli:

33.1. katrai deklarētajai kravai, kas pilnībā vai daļēji sastāv no augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušiem priekšmetiem;

33.2. ja deklarētajā kravā ir vairākas preču partijas, — katrai preču partijai, kas pilnībā vai daļēji sastāv no augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušajiem priekšmetiem.

34. Ja inspektoram ir pamats uzskatīt, ka fitosanitārās prasības nav ievēro­tas, fitosanitārajai kontrolei pakļauj augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kas nav minēti šo noteikumu 33.punktā.

35. Ievedot šo noteikumu 1.pielikuma B daļā minētos fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, to izvešanai vai atpakaļizvešanai nepieciešams fitosanitārais sertifikāts izvešanai (eksportam) (8.pielikums) vai fitosanitārais sertifikāts atpakaļizvešanai (reeksportam) (9.pielikums), kas apliecina augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu atbilstību šajos noteikumos noteiktajām fitosanitārajām prasībām un kurš noformēts saskaņā ar Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas Starptautisko fitosanitāro pasākumu standartiem (elektroniski pieejami Valsts augu aizsardzības dienesta mājas lapā internetā). Fitosanitāro sertifikātu izvešanai (eksportam) vai fitosanitāro sertifikātu atpakaļizvešanai (reeksportam) zāģmateriālu kravām šo noteikumu 6. pielikuma A daļas I nodaļas 18.1 punktā minētajos gadījumos var aizstāt ar kameržāvēšanas sertifikātu (9.2 pielikums), ja zāģmateriālu krava atbilst šo noteikumu 6. pielikuma A daļas I nodaļas 18.1 punktā minētajām prasībām.

(MK 13.09.2005. noteikumu Nr. 711 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.10.2014. noteikumiem Nr. 629; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 754; otrais teikums ir spēkā līdz 31.12.2026; sk. 94. punktu)

35.1 Ja šo noteikumu 35.punktā minētie augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti ir ievesti kādā citā valstī un pirms nosūtīšanas uz Latviju vai Eiropas Savienības dalībvalsti sadalīti, pārpakoti vai uzglabāti, nepieciešams fitosanitārais sertifikāts atpakaļizvešanai (reeksportam).

35.2 Šo noteikumu 1.pielikumā minēto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanai ir derīgs par augu aizsardzību atbildīgās izvedējvalsts institūcijas izsniegtais fitosanitārais sertifikāts izvešanai (ekspor­tam) (oriģināls) vai fitosanitārais sertifikāts atpakaļizvešanai (reeksportam) (oriģināls), kas atbilst šādām prasībām:

35.21. tas ir noformēts vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām mašīnrakstā vai rokrakstā ar salasāmiem drukātiem burtiem;

35.22. augu botāniskais nosaukums norādīts latīņu valodā;

35.23. no tajā norādītā izsniegšanas datuma līdz datumam, kurā krava atstājusi izvedējvalsti, ir pagājušas ne vairāk kā 14 dienas;

35.24. tas ir apstiprināts ar izvedējvalsts par augu aizsardzību atbildīgās institūcijas zīmogu un attiecīgās amatpersonas parakstu.

35.3 Ja inspektors fitosanitārajā sertifikātā izvešanai (eksportam) vai fitosanitārajā sertifikātā atpakaļizvešanai (reeksportam) veic labojumus, viņš tos apstiprina.

35.4 Ja šo noteikumu 6.pielikuma A daļas I nodaļā un B daļā ir noteiktas īpašās prasības šo noteikumu 1.pielikuma B daļā minēto fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanai un tās var izpildīt citā valstī, fitosanitāro sertifikātu var izdot trešajā valstī, kas ir šo augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu nosūtītājvalsts.

(MK 13.09.2005. noteikumu Nr.711 redakcijā)

35.5 Šo noteikumu 35.2 punktā minētajā gadījumā fitosanitārā sertifikāta ailē “Papildu deklarācija” norāda izpildīto īpašo prasību, kas noteikta šo noteikumu 6.pielikumā.

(MK 13.09.2005. noteikumu Nr.711 redakcijā)

35.6 Fitosanitāro sertifikātu atpakaļizvešanai (reeksportam) izsniedz, pamatojoties uz šo noteikumu 35.2 punktā minēto trešās valsts izdoto fitosanitāro sertifikātu izvešanai (eksportam) vai fitosanitāro sertifikātu atpakaļizvešanai (reeksportam), kura oriģinālu vai apstiprinātu kopiju pievieno fitosanitārajam sertifikātam atpakaļ­izvešanai (reeksportam).

35.7 Ievedot augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekš­metus, fitosanitārais sertifikāts izvešanai (eksportam) vai fitosanitārais sertifikāts atpakaļ­izvešanai (reeksportam) ir nepieciešams katrai kravai (dzelzceļa kravas pārvadājumos — katram vagonam). Ja kravā ir augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuriem ir vairāki nosūtītāji vai saņēmēji, fitosani­tārais sertifikāts izvešanai (eksportam) vai fitosanitārais sertifikāts atpakaļizve­šanai (reeksportam) ir nepieciešams katram nosūtītājam vai saņēmējam.

35.8 Bez fitosanitārā sertifikāta izvešanai (eksportam) vai fitosanitārā sertifikāta atpakaļizvešanai (reeksportam) šo noteikumu 1.pielikumā minētos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, dzīvnieku barību un pārtikas produktus drīkst ievest nelielos daudzumos, ja tie paredzēti īpašnieka vai saņēmēja nerūpnieciskām vai nekomerciālām vajadzībām, kā arī patēriņam pārvadājumu laikā un ja nepastāv fitosanitārais risks.

35.9 Ja augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti atbilst fitosanitārajām prasībām, pēc augu veselības pārbaudes Pārtikas un veterinārā dienesta vai dienesta inspektors sertifikātu izvešanai (eksportam) vai fitosanitāro sertifikātu atpakaļizvešanai (reeksportam) apzīmogo ar Pārtikas un veterinārā dienesta vai dienesta spiedogu, norādot ievešanas datumu.

(Grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1408)

35.10 Pēc fitosanitārās kontroles fitosanitārā sertifikāta izvešanai (ekspor­tam) vai fitosanitārā sertifikāta atpakaļizvešanai (reeksportam) oriģināls paliek pie Pārtikas un veterinārā dienesta vai dienesta inspektora. Inspektors šī dokumenta kopiju nodod ievedējam. Ja krava paredzēta atpakaļizvešanai (reeksportam), fitosanitārā sertifikāta oriģināls paliek pie augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievedēja.

(Grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1408)

35.11 Ja šo noteikumu 1.pielikumā minēto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu fitosanitāro kontroli veic apstiprinātajā pārbaudes vietā:

35.111. pārvietojot kravu uz apstiprināto pārbaudes vietu, iepakojums vai transport­līdzeklis ir aizvērts vai aizzīmogots, lai augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti transportēšanas laikā neizraisītu invāziju vai infekciju, un nodrošina nemainīgu kravas identitāti. Neaizvērtas vai neaizzīmo­gotas kravas var pārvietot, ja augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti nerada invāzijas vai infekcijas risku transportēšanas laikā;

35.112. apstiprināto pārbaudes vietu nemaina, izņemot gadījumu, ja ir saņemts apstiprinājums no Pārtikas un veterinārā dienesta, dienesta un muitas;

35.113. kravai pievieno fitosanitāro pārvadājuma dokumentu (10.pieli­kums);

35.114. apstiprinātajā pārbaudes vietā kravu uzglabā, nošķirot to no Eiropas Savienības izcelsmes augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušajiem priekšmetiem, kuri ir inficēti vai invadēti vai par kuriem inspek­toram ir pamats uzskatīt, ka notikusi inficēšanās vai invāzija.

(Grozīts ar MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.711; MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1408)

35.12 Fitosanitāro pārvadājuma dokumentu:

35.121. kravas ievedējs aizpilda un paraksta (3. un 4.aili);

35.122. noformē vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām mašīnrakstā vai rokrakstā ar salasāmiem drukātiem burtiem.

35.13 Ja krava neatbilst šo noteikumu 35.111.apakšpunktā minētajām prasībām, Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors pieņem lēmumu neatļaut veikt kravas fitosanitāro kontroli apstiprinātajā pārbaudes vietā.

(Grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1408)

35.14 Pārtikas un veterinārā dienesta vai dienesta inspektors fitosanitārajā pārvadājuma dokumentā izdara atzīmi par veikto fitosanitāro kontroli.

(Grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1408)

35.15 Ja augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti atbilst fitosanitārajām prasībām un tiem ir fitosanitārais sertifikāts izvešanai (ekspor­tam) vai fitosanitārais sertifikāts atpakaļizvešanai (reeks­portam), Pārtikas un veterinārā dienesta vai dienesta inspektors fitosanitārajā pārvadājuma dokumentā aizpilda lēmuma sadaļu.

(Grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1408)

35.16 Ja augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti neatbilst fitosanitārajām prasībām vai tiem nav fitosanitārā sertifikāta izvešanai (eksportam) vai fitosanitārā sertifikāta atpakaļizvešanai (reeksportam), Pārtikas un veterinārā dienesta vai dienesta inspektors pieņem vienu vai vairākus no šādiem lēmumiem un fitosanitārajā pārvadājuma dokumentā aizpilda lēmuma sadaļu:

35.161. aizliegt ievest Latvijā augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus vai izsūtīt tos no Latvijas;

35.162. uzdot ievedējam veikt attiecīgo augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apstrādi, ja paredzams, ka pēc apstrādes fitosanitārās prasības būs izpildītas. Apstrādi var veikt arī tad, ja kaitīgie organismi nav šo noteikumu 3. vai 4.pielikumā minētie augu karantīnas organismi;

35.163. ja konstatēts, ka daļa augu, augu produktu vai ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu kravā ir inficēti vai invadēti ar šo noteikumu 3. vai 4.pielikumā minētajiem augu karantīnas organismiem, aizliegt inficēto vai invadēto augu, augu produktu vai ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanu un izplatīšanu Latvijā un Eiropas Savienībā, bet atlikušo daļu atļaut ievest, ja tas nerada fitosanitāro risku;

35.164. novietot attiecīgos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonā­kušos priekšmetus muitas uzraudzībā līdz brīdim, kad būs pieejami laboratorisko izmeklējumu rezultāti;

35.165. neatļaut attiecīgos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonā­kušos priekšmetus nosūtīt tranzītā caur Eiropas Savienību;

35.166. iznīcināt attiecīgos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus.

(Grozīts ar MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.711; MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1408)

35.17 Ja augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti neatbilst fitosanitārajām prasībām un tos neļauj ievest Latvijā vai izsūta no Latvijas, Pārtikas un veterinārā dienesta vai dienesta inspektors fitosanitāro sertifikātu izvešanai (eksportam) vai fitosanitāro sertifikātu atpakaļizvešanai (reeksportam) apzīmogo ar trīsstūra spiedogu sarkanā krāsā ar uzrakstu “Sertifikāts anulēts”, norāda anulēšanas datumu un apliecina to ar parakstu.

(Grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1408)

35.18 Ja Pārtikas un veterinārā dienesta vai dienesta inspektoram ir šaubas par kravas saturu attiecībā uz augu ģinti, sugu vai izcelsmi, viņš to pārbauda.

(Grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1408)

35.19 Par augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu neatbilstību fitosanitārajām prasībām vai fitosanitārā sertifikāta izvešanai (eksportam) vai fitosanitārā sertifikāta atpakaļizvešanai (reeksportam) neatbil­stību šo noteikumu prasībām Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors 24 stundu laikā informē dienestu.

(Grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1408)

35.20 Šo noteikumu 1.pielikumā minēto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu identitātes un augu veselības pārbaužu biežumu robežšķērsošanas vietā var samazināt, ja:

35.201. augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu kravu identitātes un augu veselības pārbaude veikta ārpuskopienas nosūtītāj­valstī saskaņā ar vienošanos starp trešo valsti un Eiropas Savienības dalībvalsti, ko apstiprinājusi Eiropas Komisija saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru;

35.202. kravā ir augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekš­meti, kas noteikti ievešanas noteikumos par veicamo augu veselības pārbaužu biežuma samazināšanu. Ievešanas noteikumus pieņem saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru.

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.43)

35.21 Ja nepastāv risks, ka kaitīgie organismi var izplatīties Eiropas Savienībā, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu fitosanitāro kontroli ievešanas punktā neveic, ja:

35.211. augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus ved tranzītā caur trešās valsts teritoriju bez izmaiņām to muitas statusā;

35.212. augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus ved tranzītā uz ārpuskopienas valstīm bez izmaiņām to muitas statusā.

35.22 Eiropas Savienības dalībvalstu ievešanas punkta oficiālās iestādes un galamērķa oficiālās iestādes var vienoties, ka šo noteikumu 1.pielikumā minēto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu identitātes un augu veselības pārbaudes veic apstiprinātajā pārbaudes vietā, kas nav ievešanas punkts.

(MK 13.09.2005. noteikumu Nr.711 redakcijā)

35.23 Ievedot šo noteikumu 1.pielikumā minētos fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kuri paredzēti citai dalībvalstij un kuru identitātes un augu veselības pārbaudes persona vēlas veikt apstiprinātajā pārbaudes vietā, fitosanitārajā pārvadājuma dokumentā norāda apstiprināto pārbaudes vietu.

35.24 Pārtikas un veterinārais dienests atļauj pārvietot kravu uz apstiprināto pārbaudes vietu citā Eiropas Savienības dalībvalstī, ja galamērķa oficiālā iestāde informējusi, ka apstiprinātajā pārbaudes vietā ir atļauts veikt fitosanitāro kontroli, un aizpilda fitosanitārā pārvadājuma dokumenta 5.1., 5.2., 6.ailes otro sadaļu un 7. vai 8.aili.

(Grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1408)

35.25 Muitas amatpersona atļauj piemērot preču muitošanas vai izmantošanas režīmu saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta un dienesta inspektora pieņemto lēmumu par šajos noteikumos minēto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu kontroli.

(MK 24.11.2015. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

IV. Augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšana

36. Latvijas teritorijā aizliegts izplatīt:

36.1. šo noteikumu 3.pielikumā minētos augu karantīnas organismus;

36.2. šo noteikumu 4.pielikumā minētos augu karantīnas organismus, ja ar tiem inficējušies noteikti augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti;

36.3. šo noteikumu 1.pielikuma A daļā minētos fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kurus izplatot nav ievērotas šo noteikumu 6.pielikuma A daļas II nodaļā noteiktās īpašās prasības au­giem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušajiem priekšmetiem;

36.3.1 šo noteikumu 1.pielikuma A daļas I un II nodaļā un B daļas I un II nodaļā minētos augus un augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus bez attiecīgā veida augu pases;

36.4. kaitīgos organismus, kuri Latvijā nav sastopami, bet kas saskaņā ar kaitīgā organisma riska analīzi var būt kaitīgi au­giem un augu produktiem Latvijā.

(MK 13.09.2005. noteikumu Nr.711 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.11.2008. noteikumiem Nr.956)

37. Lai izplatītu šo noteikumu 1.pielikuma A daļas I un II nodaļā un B daļas I un II nodaļā minētos augus un augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, nepieciešama attiecīgā veida augu pase:

37.1. izplatīšanai Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī;

37.2. izplatīšanai attiecīgajās aizsargājamās zonās, kas minētas šo noteikumu 11.pielikumā;

37.3. izplatīšanai Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, ja to augu vai augu produktu partiju, kuriem ir augu pase, sadala dažādās partijās vai attiecīgi minēto augu vai augu produktu partijas apvieno, vai ja daļa no partijā esošajiem augiem vai augu produktiem neatbilst fitosanitārajām prasībām (turpmāk – aizvietotājpase).

(MK 20.11.2008. noteikumu Nr.956 redakcijā)

37.1 Ja sēklas kartupeļu Solanum tuberosum L., vasaras saulgriežu Helianthus annuus L., ēdamo tomātu Lycopersicon esculentum Mill. (syn. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.) un pupiņu Phaseolus L. sēklas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām īpašajām prasībām augiem un augu produktiem, augu pasi var aizstāt ar normatīvajos aktos par sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību minēto etiķeti.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.433 redakcijā)

37.2 Šo noteikumu 37.1 punktā minētajā etiķetē norāda:

37.21. nosaukumu “EK – Augu pase”;

37.22. apzīmējumu “ZP” un, ja sēklas kartupeļus Solanum tuberosum L. izplata aizsargājamā zonā, tās aizsargājamās zonas kodu, kurā augu pase ir derīga (šo apzīmējumu var norādīt citos kravas pavaddokumentos);

37.23. reģistrētās personas reģistrācijas numuru reģistrā.

(MK 20.11.2008. noteikumu Nr.956 redakcijā)

38. (Svītrots ar MK 20.11.2008. noteikumiem Nr.956.)

39. Dienests pieņem lēmumu par atļauju lietot augu pasi, ja augi un augu produkti atbilst fitosanitārajām prasībām.

40. Lai saņemtu atļauju augu pases lietošanai, reģistrētā persona, reģistrējoties vai iesniedzot ikgadējo deklarāciju fitosanitārajai kontrolei, iesniedz iesniegumu par attiecīgo pārbaužu veikšanu saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikuma A daļas II nodaļā un B daļā minētajām īpašajām prasībām augiem un augu produktiem.

(MK 13.09.2005. noteikumu Nr.711 redakcijā)

41. Dienests pārbauda reģistrētās personas deklarētos fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus, augu produktus, ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus un ar tiem saistītos augus un augu produktus, ko reģistrētā persona audzē, ražo un izmanto, uzglabā, vai arī kas reģistrētās personas saimniecībā atrodas cita iemesla dēļ, kā arī augu audzēšanai izmantoto augsnes substrātu.

42. Lai saņemtu atļauju lietot augu pasi ievesto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu turpmākai izplatīšanai:

42.1. reģistrētā persona 24 stundu laikā pēc muitošanas iesniedz dienestā iesniegumu pārbaudes veikšanai. Iesniegumā norāda pārbaudāmo augu un augu produktu sugu, daudzumu un pārbaudes vietu;

42.2. dienesta inspektors 48 stundu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus to saņemšanas vietā.

(Grozīts ar MK 20.11.2008. noteikumiem Nr.956)

43. Pēc šo noteikumu 42.punktā minētās pārbaudes dienesta inspektors sastāda pārbaudes aktu un izsniedz to reģistrētajai personai. Pārbaudes aktā norāda:

43.1. pārbaudīto augu un augu produktu sugu, augu audzēšanas platību un daudzumu;

43.2. pārbaudes rezultātus un pieņemto lēmumu par augu vai augu produktu atbilstību fitosanitārajām prasībām un atļauju lietot augu pases.

(Grozīts ar MK 20.11.2008. noteikumiem Nr.956)

44. Reģistrētā persona sedz visus izdevumus, kas saistīti ar dienesta veiktajām pārbaudēm.

44.1 Augu pasi sagatavo dienests vai reģistrētā persona. Dienests sagatavo aizvietotājpasi vai augu pasi augiem un augu produktiem, kas paredzēti tirdzniecībai aizsargājamās zonās ārpus Latvijas.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.214 redakcijā)

44.2 Augu pasē norāda šādu informāciju:

44.21. nosaukumu vienā no Eiropas Savienības dalībvalstu valodām "EK – Augu pase";

44.22. tās Eiropas Savienības dalībvalsts kodu, kurā izsniegta augu pase;

44.23. tās Eiropas Savienības dalībvalsts nacionālā augu aizsardzības dienesta nosaukuma abreviatūru, kurā izsniegta augu pase;

44.24. personas reģistrācijas numuru tās Eiropas Savienības dalībvalsts nacionālajā augu aizsardzības dienestā, kurā izsniegta augu pase;

44.25. individuālās sērijas, nedēļas vai partijas numuru;

44.26. augu un augu produktu botānisko nosaukumu;

44.27. daudzumu;

44.28. ja augi un augu produkti paredzēti tirdzniecībai aizsargājamā zonā – apzīmējumu "ZP" un tās aizsargājamās zonas kodu, kurā augu pase ir derīga;

44.29. ja augiem un augu produktiem saskaņā ar šo noteikumu 37.3.apakšpunktu ir nepieciešama aizvietotājpase – apzīmējumu "RP" un sākotnēji izsniegtās augu pases izdevēja reģistrācijas numuru un valsti;

44.210. ja augi un augu produkti ir ievesti no trešajām valstīm – to izcelsmes valsti;

44.211. augu pases izsniegšanas datumu (nav obligāti norādāms).

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.214 redakcijā)

44.3 Latvijā sagatavotajā augu pasē norāda informāciju saskaņā ar šo noteikumu 11.1 pielikumu.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.214 redakcijā)

45. Augu pasi pievieno katrai augu vai augu produktu partijai. Partijā iekļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu sastāvs un izcelsme ir viendabīga, katrai partijai ir viens nosūtītājs, viens saņēmējs un partijas numurs. Izplatīšanai Latvijā augu pasi pievieno katram šo noteikumu 1.pielikuma A daļas I nodaļas 1.1.apakšpunktā un 1.pielikuma A daļas II nodaļas 1.3.apakšpunktā minētajam augam, ja to paredzēts izplatīt mazumtirdzniecībā.

(Grozīts ar MK 20.11.2008. noteikumiem Nr.956; MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.214)

46. Attiecīgajai partijai numuru piešķir reģistrētā persona vai dienests.

46.1 Partijas numuru, ko piešķir Latvijā sagatavotajām augu pasēm, veido:

46.11. tā veģetācijas perioda gada pēdējie divi cipari, kad veikta auga pārbaude;

46.12. dienesta piešķirtā augu pasu sagatavotāja kods;

46.13. kārtas numurs augu pasu uzskaites žurnālā.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.214 redakcijā)

46.2 Ja augu pasi sagatavo dienests, šo noteikumu 46.12.apakšpunktā minēto sagatavotāja kodu augu pases partijas numurā nenorāda.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.214 redakcijā)

47. Augu pase ir derīga:

47.1. divus gadus no augu pasē partijas numurā norādītā veģetācijas perioda gada 1. novembra – augiem ar Latvijā izgatavotajām augu pasēm;

47.2. divus gadus no augu pasē vai pavaddokumentā norādītā ievešanas laika – augiem, kas Latvijā ievesti no citas valsts;

47.3. līdz augu pases numurā norādītā kalendāra gada beigām – augu produktiem.

(MK 24.11.2015. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

47.1 Lai izplatītu augus, kam ir beidzies augu pases derīguma termiņš, nepieciešams saņemt šo noteikumu 40. punktā minēto atļauju augu pases lietošanai.

(MK 24.11.2015. noteikumu Nr. 665 redakcijā)

48. Informācija augu pasē ir:

48.1. latviešu vai citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā. Augu vai augu produktu botānisko nosaukumu norāda latīņu valodā;

48.2. rakstīta drukātiem burtiem;

48.3. salasāma un nenodzēšama.

(Grozīts ar MK 20.11.2008. noteikumiem Nr.956)

49. Augu pasē nedrīkst būt labojumu vai dzēsumu.

50. Augu pasi aizliegts izmantot atkārtoti, un tā ir:

50.1. izgatavota no piemērota ūdensizturīga materiāla, ja to pievieno ārpus telpām uzglabājamiem augiem;

50.2. sagatavota uz A4 formāta lapas, ja to pievieno pavaddokumentiem.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.214 redakcijā)

51. (Svītrots ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.214)

52. (Svītrots ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.214)

53. Dienests augu pasi augiem un augu produktiem sagatavo 10 darbdienu laikā pēc reģistrētās personas iesnieguma saņemšanas par augu pases sagatavošanu. Reģistrētā persona iesniegumā norāda:

53.1. reģistrētās personas nosaukumu vai vārdu un uzvārdu;

53.2. reģistrētās personas reģistrācijas numuru reģistrā;

53.3. tā pārbaudes akta numuru un datumu, uz kuru pamatojoties ir atļauts lietot augu pasi;

53.4. kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru;

53.5. augu un augu produktu botānisko nosaukumu;

53.6. šķirnes nosaukumu vai aprakstu (normatīvajos aktos par pavairojamo materiālu noteiktajos gadījumos);

53.7. potcelma nosaukumu (augļu kokiem);

53.8. (augu) daudzumu vienā iepakojuma vienībā;

53.9. iepakojuma vienību skaitu partijā;

53.10. augu pases formu.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.214 redakcijā)

54. Reģistrētā persona drīkst sagatavot augu pasi, ja dienests ir pieņēmis lēmumu par atļauju lietot augu pasi un lēmumu par atļauju sagatavot augu pasi.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.214 redakcijā)

55. Šo noteikumu 54.punkta prasības neattiecas uz aizvietotājpasi vai augu pasi augiem un augu produktiem, kas paredzēti tirdzniecībai aizsargājamā zonā, kuras nav Latvijā.

(Grozīts ar MK 30.05.2006. noteikumiem Nr.448; MK 20.11.2008. noteikumiem Nr.956)

56. Ja reģistrētā persona vēlas sagatavot augu pases, tā iesniedz dienestā iesniegumu un attiecīgā veida augu pases paraugu.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.214 redakcijā)

57. Dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 56.punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu reģistrētajai personai sagatavot augu pasi, piešķir augu pasu sagatavotāja kodu un apstiprina attiecīgā veida augu pases paraugu, ja:

57.1. augu pases paraugs atbilst šo noteikumu 44.3, 48. un 50.punktā minētajām prasībām;

57.2. veicot reģistrētās personas pārbaudes, gada laikā pirms šo noteikumu 56.punktā minētā iesnieguma saņemšanas nav konstatēti normatīvajos aktos par augu karantīnu un pavairojamo materiālu noteikto prasību pārkāpumi.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.214 redakcijā)

57.1 Ja ir mainījusies augu pasē norādītā informācija vai augu pases forma, reģistrētā persona iesniedz dienestā iesniegumu, kurā norāda informāciju par izmaiņām, un pievieno augu pases paraugu. Dienests 10 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas izvērtē augu pases parauga atbilstību šo noteikumu 44.3, 48. un 50.punktā minētajām prasībām un pieņem lēmumu par augu pases parauga apstiprināšanu.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.214 redakcijā)

58. Dienests anulē šo noteikumu 57. un 57.1 punktā minētos lēmumus, ja ir konstatējis, ka reģistrētā persona neievēro normatīvajos aktos par augu karantīnu un pavairojamo materiālu noteiktās prasības.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.214 redakcijā)

59. Reģistrētā persona:

59.1. kārto sagatavoto un pievienoto augu pasu uzskaites žurnālu. Žurnālā norāda katrai partijai piešķirto numuru, tās sastāvā esošo augu un augu produktu daudzumu un sugu;

59.2. glabā ar augu un augu produktu ražošanu, izplatīšanu vai ievešanu saistītos dokumentus, saņemtās augu pases un dienesta inspektora pārbaudes aktus. Minētos dokumentus glabā vienu gadu.

(Grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.214)

60. Ja šo noteikumu 1.pielikumā minētie fitosanitārajai kontrolei pakļautie augi un augu produkti neatbilst šajos noteikumos noteiktajām fitosanitārajām prasībām, dienests pieņem lēmumu par viena vai vairāku šādu fitosanitāro pasākumu veikšanu:

60.1. apstrādāt augus un augu produktus, lai iznīcinātu augu karantīnas organismu, un pēc apstrādes izsniegt attiecīgo augu pasi, ja paredzams, ka pēc apstrādes fitosanitārās prasības būs izpildītas;

60.2. dienesta uzraudzībā pārvietot inficētos vai invadētos augus līdz tālākai izmantošanai uz vietām, kurās tie neradīs papildu fitosanitāro risku un kuras atrodas dienesta uzraudzībā;

60.3. dienesta uzraudzībā pārvietot attiecīgos augus vai augu produktus uz rūpnieciskās pārstrādes vietām;

60.4. iznīcināt attiecīgos augus vai augu produktus .

(Grozīts ar MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.711)

60.1 Reģistrētā persona atbild par augu un augu produktu atbilstību fitosanitārajām prasībām.

(MK 20.11.2008. noteikumu Nr.956 redakcijā)

61. Ja pēc lēmuma pieņemšanas par atļauju lietot augu pases dienests konstatē augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu neatbilstību fitosanitārajām prasībām vai augu pases neatbilstību šo noteikumu prasībām, dienests aptur attiecīgo augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšanu līdz pārkāpumu novēršanai vai aizliedz to izplatīšanu un anulē lēmumu atļaut lietot augu pases.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.214 redakcijā)

V. Aizsargājamo zonu atzīšana un uzturēšana

62. Dienests var iesniegt ierosinājumu Eiropas Komisijai, lai tā atzītu par aizsargājamo zonu visu Latvijas teritoriju vai tās daļu, kurā kaitīgais organisms nav ieviesies vai izplatījies.

63. Dienests sagatavo ierosinājumu par aizsargājamās zonas atzīšanu, pamatojoties uz kaitīgo organismu riska analīzi un to izplatības pārbaudēm Latvijas teritorijā.

64. Lai iegūtu pierādījumus, ka kaitīgais organisms, kura dēļ paredzēts atzīt aizsargājamo zonu vai kura dēļ ir izveidota aizsargājamā zona, nav ieviesies vai izplatījies noteiktā teritorijā, dienests izstrādā fitosanitārās kontroles programmu.

65. Aizsargājamās zonas atzīšanai vai uzturēšanai dienests attiecīgajā teritorijā veic fitosanitāro kontroli, kas sastāv no:

65.1. atbilstošiem apsekojumiem, kas balstās uz kaitīgā organisma bioloģijas izpratni, lauksaimniecības praksi un vides apstākļiem, augu vizuālām pārbaudēm un laboratorisko izmeklēšanu;

65.2. pastāvīgas fitosanitārās kontroles, kas nodrošina regulārus un sistemātiskus apsekojumus atbilstošos laikos vismaz reizi gadā, lai noskaidrotu kaitīgā organisma klātbūtni, kura dēļ ir atzīta aizsargājamā zona.

66. Dienests:

66.1. nodrošina apsekojumu metodoloģijas un tās rezultātu pieejamību Eiropas Savienības ekspertiem;

66.2. paziņo Eiropas Komisijai apsekojumu metodoloģiju un rezultātus.

67. Dienests nekavējoties paziņo Eiropas Komisijai par katru gadījumu, kad atklāts augu karantīnas organisms, kura dēļ atzīta aizsargājamā zona.

68. Lai konstatētu teritorijā, kura nosakāma par aizsargājamo zonu, meža vai kokmateriālu kaitēkļus (izņemot nematodes), kas bojā atklātā laukā audzētus augus, dienests:

68.1. apseko meža vai kokmateriālu kaitēkļus attiecīgajā teritorijā;

68.2. veic apsekojumus atbilstoši metodoloģijai, kas paredz, ka novērojumu vietu tīklu veido reģistrētas novērošanas vietas, kas sistemātiski pārklāj visu attiecīgo teritoriju. Dienests reģistrē novērošanas vietas numuru, garuma un platuma koordinātas, sagatavo novērošanas vietas topogrāfiju, un, ja nepieciešams, tās aprakstu un attiecīgās novērošanas vietas atzīmē kartē.

69. Novērošanas vietu atbilstību nosaka, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

69.1. teritorijai ap novērošanas vietu jābūt pietiekami lielai, lai varētu veikt attiecīgos novērojumus;

69.2. ja ir augsts attiecīgo augu karantīnas organismu ieviešanās risks, attiecīgajā teritorijā izvēlas citas novērošanas vietas.

70. Ja nepieciešams, novērošanas vietā mēra nokrišņu daudzumu un temperatūru vai izmanto tuvākās meteoroloģiskās stacijas datus, kurā šos datus reģistrē regulāri. Reģistrē arī ārkārtējus notikumus (piemēram, lielas lietusgāzes, sausumu), kas ietekmē novērojumus.

71. Novērošanas vietās apseko vienu vai vairākus galvenos augu kaitīgā organisma saimniekaugus vai to produktus. Ja nepieciešams, apseko tādu daudzumu saimniekaugu vai to produktu, kas raksturo situāciju attiecīgajā novērošanas punktā.

72. Apsekojumā veic vizuālās pārbaudes, lai noteiktu kaitīgā organisma klātbūtnes simptomus vai pazīmes. Apsekojumus veic laikā, kad iespējamie simptomi vai pazīmes ir visspilgtāk izteiktas. Ja ir aizdomas par augu karantīnas organisma klātbūtni, veic paraugu laboratorisku analīzi.

73. Novērošanas vietā var lietot slazdus, kas pievilina attiecīgos kaitīgos organismus. Slazdu veidu un skaitu, kā arī ķeršanas metodi izvēlas, ņemot vērā kaitīgā organisma bioloģiju.

74. Augu karantīnas organismu uzskata par izplatītu kādā teritorijā, ja ir zināms, ka tas tur ir sastopams un dienests nav veicis tā apkarošanas pasākumus vai vismaz divus gadus pēc kārtas šādi pasākumi izrādījušies neefektīvi.

VI. Augu un augu produktu aprites kārtība aizsargājamās zonās

75. Aizsargājamā zonā drīkst ievest šo noteikumu 1.pielikuma A daļas II nodaļā un B daļas II nodaļā minētos fitosanitārai kontrolei pakļautos augus un augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, ja tie atbilst šajos noteikumos noteiktajām fitosanitārajām prasībām un ir izpildītas šo noteikumu 6.pielikuma B daļā minētās īpašās prasības augu un augu produktu ievešanai noteiktā aizsargājamā zonā, ko apliecina augiem un augu produktiem vai to kravas pavaddokumentiem piestiprinātā augu pase ar apzīmējumu “ZP”, kā arī norāde augu pasē par aizsargājamo zonu, kurā šī augu pase ir derīga.

(MK 13.09.2005. noteikumu Nr.711 redakcijā)

76. Ja attiecībā uz augiem un augu produktiem, ievedot tos aizsargājamā zonā, nepieciešams ievērot šo noteikumu 6.pielikuma B daļā minētās īpašās prasības augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanai noteiktā aizsargājamā zonā un attiecīgos augus, augu produktus vai ar tiem saskarē nonākušus priekšmetus pārvieto caur aizsargājamo zonu (kas nav to izcelsmes zona) bez šajā zonā derīgas augu pases uz kravas saņemšanas vietu ārpus aizsargājamās zonas, ievēro šādas prasības:

76.1. augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu iepakojums vai transportlīdzeklis ir brīvs no kaitīgajiem organismiem un drošs pret fitosanitāro risku;

76.2. tūlīt pēc iepakošanas nodrošina, lai augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu iepakojums vai transportlīdzeklis nerada fitosanitāro risku aizsargājamā zonā un kravas identitāte transportēšanas laikā caur aizsargājamo zonu paliek nemainīga un nodrošināta;

76.3. augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušajiem priekšmetiem ir klāt kravas pavaddokumenti, kuros norādīta to izcelsme ārpus attiecīgās aizsargājamās zonas un paredzētā nosūtīšanas vieta ārpus tās.

(Grozīts ar MK 13.09.2005. noteikumiem Nr.711)

77. Ja, veicot pārbaudi aizsargājamā zonā, dienests konstatē, ka nav ievērotas fitosanitārās prasības, dienests uzdod veikt fitosanitāros pasākumus saskaņā ar šo noteikumu 60.punktu vai, ja nav ievērotas šo noteikumu 76.punktā minētās prasības, dienests uzdod:

77.1. noslēgt iepakojumu;

77.2. izvest augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus ārpus aizsargājamās zonas dienesta uzraudzībā.

VII. Eiropas Komisijas un dalībvalstu informēšana

78. Dienests 24 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas no Pārtikas un veterinārā dienesta par augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vai par fitosanitārā sertifikāta izvešanai (eksportam) vai fitosanitārā sertifikāta atpakaļizvešanai (reeksportam) neatbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām nosūta Eiropas Komisijai, Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijai, kā arī par augu aizsardzību atbildīgajai izvedējvalsts institūcijai rakstisku paziņojumu par kravas aizturēšanu vai kaitīgā organisma atklāšanu trešo valstu kravās (12.pielikums).

(MK 13.09.2005. noteikumu Nr.711 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1408)

79. (Svītrots ar MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 665)

80. Dienests nekavējoties informē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis:

80.1. par katru šo noteikumu 3.pielikumā minētā augu karantīnas organisma atklāšanas gadījumu Latvijas teritorijā, ja tā klātbūtne iepriekš nav bijusi konstatēta;

80.2. par katru tāda kaitīgā organisma atklāšanas gadījumu vai aizdomām par tā klātbūtni, kurš nav minēts šo noteikumu 3.pielikumā un kura klātbūtne Latvijas teritorijā iepriekš nav bijusi konstatēta;

80.3. par piemērotajiem fitosanitārajiem pasākumiem, lai iznīcinātu šo noteikumu 80.1. un 80.2.apakšpunktā minētos organismus vai ierobežotu to izplatīšanos.

(MK 13.09.2005. noteikumu Nr.711 redakcijā)

81. Ja radies šo noteikumu 80.1. un 80.2.apakšpunktā minēto organismu izplatīšanās risks, dienests informē Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstis par fitosanitārajiem pasākumiem, kurus dienests plāno piemērot, lai novērstu risku.

82. Dienests var ierosināt zemkopības ministram noteikt uz laiku fitosanitāros pasākumus, lai novērstu šo noteikumu 80.1. un 80.2.apakšpunktā minēto organismu izplatīšanos, kamēr Eiropas Komisija nosaka piemērojamos fitosanitāros pasākumus.

82.1 Dienests rakstiski nosūta Eiropas Komisijai un pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm ievešanas punktu sarakstu. Par visām izmaiņām šajā sarakstā nekavējoties paziņo Eiropas Komisijai un pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

(MK 22.02.2005. noteikumu Nr.154 redakcijā)

82.2 Dienests sagatavo apstiprinātu pārbaudes vietu sarakstu un pēc pieprasījuma iesniedz to Eiropas Komisijai.

(MK 22.02.2005. noteikumu Nr.154 redakcijā)

VIII. Augu un augu produktu izvešana un atpakaļizvešana

83. Latvijā izdotais fitosanitārais sertifikāts eksportam (13.pielikums) vai fitosanitārais sertifikāts atpakaļizvešanai (reeks­portam) (14.pielikums) apliecina augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu atbilstību ievedējvalsts noteiktajām fitosanitārajām prasībām.

(MK 13.09.2005. noteikumu Nr.711 redakcijā)

83.1 Dienests nodrošina stingrās uzskaites dokumentu — fitosanitāro serti­fikātu — veidlapu izgatavošanu.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.433 redakcijā)

83.2 Fitosanitārā sertifikāta noformēšanā ievēro šādas prasības:

83.21. fitosanitārajā sertifikātā ūdenszīmes veidā iestrādā dienesta logo un valsts nosaukumu “Latvija” angļu valodā;

83.22. fitosanitārajā sertifikātā tipo­grāfiski iespiež veidlapas sešu zīmju kār­tas numuru (sarkanā krāsā);

83.23. fitosanitāro sertifikātu izvešanai (eksportam) iespiež tipogrāfiski, un tas ir zaļā krāsā, fitosanitāro sertifikātu atpakaļ­izvešanai (reeksportam) iespiež tipogrāfiski, un tas ir brūnā krāsā.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.433 redakcijā)

83.3 Fitosanitāro sertifikātu:

83.31. aizpilda angļu valodā vai citas valsts valodā, kuras lietošanai piekrīt ievedējvalsts. Fitosanitārā sertifikāta otrā pusē var norādīt tipogrāfiski iespiestā teksta tulkojumus citu valstu valodās;

83.32. izdod vienā eksemplārā.

(MK 21.06.2005. noteikumu Nr.433 redakcijā)

84. Lai saņemtu fitosanitāro sertifikātu eksportam vai fitosanitāro sertifikātu atpakaļizvešanai (reeksportam), izvedējs iesniedz dienestā attiecīgu iesniegumu.

85. Fitosanitāro sertifikātu atpakaļizvešanai (reeksportam) izsniedz, pamatojoties uz šo noteikumu 25.punktā minēto fitosanitāro sertifikātu, kura oriģinālu vai kopiju pievieno fitosanitārajam sertifikātam atpakaļizvešanai (reeksportam).

86. Pēc iesnieguma saņemšanas dienests pārbauda augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu atbilstību ievedējvalsts prasībām un, ja augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti atbilst minētajām prasībām, izsniedz attiecīgā veida fitosanitāro sertifikātu saskaņā ar Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas Starptautisko fitosanitāro pasākumu standartiem.

(MK 09.11.2004. noteikumu Nr.910 redakcijā)

86.1 Personas, kuras nodarbojas ar augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izvešanu, nodrošina apstākļus šo noteikumu 86.punktā minētās pārbaudes veikšanai.

(MK 09.11.2004. noteikumu Nr.910 redakcijā)

86.2 Muitas noliktava, kurā veic šo noteikumu 86.punktā minēto pārbaudi, atbilst šo noteikumu 15.pielikumā minētajām prasībām.

(MK 13.09.2005. noteikumu Nr.711 redakcijā)

87. Augiem, augu produktiem, to ražošanas un uzglabāšanas vietām un telpām, kā arī transportlīdzekļiem nepieciešama ķīmiskā apstrāde, ja konstatēta inficēšanās ar kaitīgiem organismiem vai to nosaka Latvijas vai ievedējvalsts fitosanitārās prasības.

88. Ķīmiskās apstrādes veikšanu apliecina ķīmiskās apstrādes veicēja izsniegts apliecinājums.

89. Ar augu un augu produktu pārbaudi, fitosanitāro sertifikātu izsniegšanu, kā arī, ja nepieciešams, ar atbilstošo augu un augu produktu apstrādi saistītās izmaksas sedz izvedējs.

89.1 Uz trešajām valstīm izvedamo fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu kravas muitošanu var pabeigt, ja:

8911. kravai, kuras izcelsme ir Latvija, ir dienesta izdots fitosanitārais sertifikāts;

8912. kravai, kura ievesta Latvijā, ir trešās valsts izdots fitosanitārais sertifikāts, kas adresēts attiecīgajai ievedējvalstij, un ja Latvijā krava netiek sadalīta, pārpakota, apvienota ar citu kravu vai uzglabāta;

8913. kravai, kura ievesta Latvijā no trešās valsts vai Eiropas Savienības dalībvalsts un paredzēta nosūtīšanai uz trešo valsti, un Latvijā tiek sadalīta, pārpakota, apvienota ar citu kravu vai uzglabāta, ir dienesta izdots fitosanitārais sertifikāts.

(MK 09.11.2004. noteikumu Nr.910 redakcijā)

89.2 Šo noteikumu 89.1 punkts neattiecas uz fitosanitārajai kontrolei pakļautajām augu un augu produktu kravām, ja tās ieved Latvijā no Eiropas Savienības dalībvalsts, lai izvestu uz trešo valsti, un tās netiek pārpakotas, sadalītas, apvienotas ar citām kravām vai uzglabātas (ne ilgāk par sertifikāta derīguma termiņu).

(MK 09.11.2004. noteikumu Nr.910 redakcijā)

89.3 Lai izpildītu šo noteikumu 89.1 punktā minētās prasības un informētu par saņēmjvalsts fitosanitārajām prasībām, dienests slēdz sadarbības līgumu ar Valsts ieņēmumu dienesta Galveno muitas pārvaldi.

(MK 09.11.2004. noteikumu Nr.910 redakcijā)

IX. Noslēguma jautājumi

90. Noteikumi stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

91. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 19.oktobra noteikumus Nr.355 "Augu karantīnas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 348./350.nr.; 2000, 259./261., 424./425.nr.; 2001, 77.nr.; 2002, 50.nr.).

92. Līdz 2009.gada 31.decembrim, ievedot šo noteikumu 1.pielikuma B daļā minētos fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, to izvešanai vai atpakaļizvešanai ir derīgs fitosanitārais sertifikāts izvešanai (eksportam) (16.pielikums) vai fitosanitārais sertifikāts atpakaļizvešanai (reeksportam) (17.pielikums), kas apliecina augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu atbilstību šajos noteikumos noteiktajām fitosanitārajām prasībām.

(MK 13.09.2005. noteikumu Nr.711 redakcijā)

93. Šo noteikumu 35. punkta otrais teikums, 6. pielikuma A daļas I nodaļas 18. punkts un 9.1 pielikums attiecībā uz fitosanitārā sertifikāta aizstāšanu ar kameržāvēšanas sertifikātu ir spēkā līdz 2016. gada 30. novembrim.

(MK 14.10.2014. noteikumu Nr.629 redakcijā)

94. Šo noteikumu 35. punkta otrais teikums, 6. pielikuma A daļas I nodaļas 18.1 punkts un 9.2 pielikums attiecībā uz fitosanitārā sertifikāta aizstāšanu ar kameržāvēšanas sertifikātu ir spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim.

(MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 754 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 09.11.2004. noteikumu Nr. 910 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr. 154; MK 21.06.2005. noteikumiem Nr. 433; MK 13.09.2005. noteikumiem Nr. 711; MK 21.02.2006. noteikumiem Nr. 159; MK 30.05.2006. noteikumiem Nr. 448; MK 11.12.2007. noteikumiem Nr. 857; MK 20.11.2008. noteikumiem Nr. 956; MK 10.02.2009. noteikumiem Nr. 117; MK 31.03.2009. noteikumiem Nr. 298; MK 08.12.2009. noteikumiem Nr. 1408; MK 02.03.2010. noteikumiem Nr. 214; MK 26.05.2014. noteikumiem Nr. 270; MK 14.10.2014. noteikumiem Nr. 629; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 754; MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 143; MK 03.09.2019. noteikumiem Nr. 410)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Komisijas 1992.gada 30.jūlija Direktīvas 92/70/EEK, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz apsekojumiem, kas jāveic Kopienas aizsargājamo zonu atzīšanas nolūkā;

2) Komisijas 1992.gada 3.novembra Direktīvas 92/90/EEK, ar ko nosaka augu, augu produktu vai citu objektu ražotāju un ievedēju pienākumus un ar ko nosaka informāciju, kura vajadzīga, lai tos reģistrētu;

3) Komisijas 1992.gada 3.decembra Direktīvas 92/105/EEK, kas nosaka standartizācijas pakāpi augu pasēm, kuras izmantojamas noteiktu augu, augu produktu vai citu objektu pārvadājumos Kopienā, un nosaka sīki izstrādātu kārtību attiecībā uz šādu augu pasu izsniegšanu un uz to nomaiņas kritērijiem un norisēm;

4) Komisijas 1993.gada 24.jūnija Direktīvas 93/51/EEK, ar ko nosaka noteikumus noteiktu augu, augu izcelsmes produktu vai citu objektu pārvadājumiem aizsargājamā zonā un tādu augu, augu produktu vai citu objektu pārvadājumiem, kuru izcelsme ir šādā aizsargājamā zonā un kurus tajā pārvadā;

5) Komisijas 1994.gada 21.janvāra Direktīvas 94/3/EK, ar ko nosaka procedūru paziņošanai par sūtījuma vai kaitīga organisma aizturēšanu no trešām valstīm, ja tie rada tiešus fitosanitāros draudus;

6) Komisijas 1998.gada 15.aprīļa Direktīvas 98/22/EK, kas nosaka obligātos nosacījumus augu veselības pārbaužu veikšanai Kopienā pārbaudes vietās, kas nav galamērķa pārbaudes vietas, augiem, augu izcelsmes produktiem vai citiem objektiem no trešajām valstīm;

7) Padomes 2000.gada 8.maija Direktīvas 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā;

8) Padomes 2002.gada 28.novembra Direktīvas 2002/89/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu un izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem;

9) Komisijas 2004.gada 5.oktobra Direktīvas 2004/102/EK, ar kuru groza II, III, IV un V pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par pasākumiem aizsardzībai pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā;

10) Komisijas 2004.gada 7.oktobra Direktīvas 2004/103/EK par Padomes Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma B daļā minēto augu, augu produktu un citu priekšmetu identitātes un augu veselības pārbaudēm, ko var veikt vietā, kas nav ievešanas punkts Kopienā, vai tā tuvumā, un ar kuru paredz ar šīm pārbaudēm saistītos dokumentus;

11) Komisijas 2004.gada 15.oktobra Direktīvas 2004/105/EK, ar ko nosaka paraugus oficiālajiem fitosanitārajiem sertifikātiem vai reeksporta fitosanitārajiem sertifikātiem, ko pievieno augiem, augu produktiem vai citiem priekšmetiem no trešajām valstīm, kuri uzskaitīti Padomes Direktīvā 2000/29/EK;

12) Komisijas 2005.gada 2.marta Direktīvas 2005/17/EK, ar ko groza dažus noteikumus Direktīvā 92/105/EEK par augu pasēm;

13) Komisijas 2005.gada 2.marta Direktīvas 2005/16/EK, ar ko groza I līdz V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā;

14) Komisijas 1993.gada 24.jūnija Direktīvas 93/50/EEC, ar ko precizēti daži augi, kuri nav uzskaitīti Padomes Direktīvas 77/93/EEC A daļas I pielikumā un kuru audzētāji vai šādu augu audzēšanas zonās izvietotās noliktavas, izplatīšanas centri ir uzskaitīti oficiālajā reģistrā;

15) Padomes 2001.gada 8.maija Direktīvas 2001/33/EK, ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu un izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem;

16) Padomes 2001.gada 8.maija Direktīvas 2001/32/EK, ar ko atzīst aizsargājamās zonas, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem, un atceļ Direktīvu 92/76/EEK;

17) Padomes 2002.gada 19.marta Direktīvas 2002/28/EK, ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu un izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem;

18) Komisijas 2002.gada 27.aprīļa Direktīvas 2002/29/EK, ar ko groza Direktīvu 2001/32/EEK attiecībā uz dažām aizsargājamām zonām, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem;

19) Padomes 2002.gada 29.aprīļa Direktīvas 2002/36/EK, ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu un izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem;

20) Komisijas 2003.gada 24.marta Direktīvas 2003/21/EK, ar ko groza Direktīvu 2001/32/EEK attiecībā uz dažām aizsargājamām zonām, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem;

21) Padomes 2003.gada 24.marta Direktīvas 2003/22/EK, ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu un izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem;

22) Padomes 2003.gada 4.jūnija Direktīvas 2003/47/EK, ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu un izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem;

23) Padomes 2003.gada 4.decembra Direktīvas 2003/116/EK, ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu un izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem;

24) Komisijas 2004.gada 17.marta Direktīvas 2004/31/EK, ar kuru groza I, II, III, IV un V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu un izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem;

25) Komisijas 2004.gada 17.marta Direktīvas 2004/32/EK, ar ko groza Direktīvu 2001/32/EEK attiecībā uz dažām aizsargājamām zonām, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem;

26) Komisijas 2004.gada 28.aprīļa Direktīvas 2004/70/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu un izplatību Kopienā, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem;

27) Padomes 2005.gada 28.februāra Direktīvas 2005/15/EK, ar kuru groza IV pielikumu Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā;

28) Komisijas 2005.gada 2.marta Direktīvas 2005/18/EK, ar ko groza Direktīvu 2001/32/EK attiecībā uz dažām aizsargājamām zonām, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem;

29) Komisijas 2005.gada 11.novembra Direktīvas 2005/77/EK, ar kuru groza Vpielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasāku­miem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā;

30) Komisijas 2006.gada 6.februāra Direktīvas 2006/14/EK, ar kuru groza IVpielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par pasākumiem aizsardzībai pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā;

31) Komisijas 2006.gada 24.marta Direktīvas 2006/35/EK, ar kuru groza I un IV pielikumu Direktīvai 2000/29/EK par pasākumiem aizsardzībai pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā;

32) Komisijas 2006.gada 24.marta Direktīvas 2006/36/EK par grozījumiem Direktīvā 2001/32/EK, ar ko atzīst aizsargājamās zonas, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem, un atceļ Direktīvu 92/76/EEK;

33) Komisijas 2007.gada 28.jūnija Direktīvas 2007/40/EK, ar kuru groza Direktīvu 2001/32/EK, ar ko atzīst aizsargājamās zonas, kuras Kopienā pakļautas konkrētiem augu veselības apdraudējumiem;

34) Komisijas 2007.gada 28.jūnija Direktīvas 2007/41/EK, ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ieviešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā;

35) Komisijas 2008.gada 27.jūnija Direktīvas 2008/64/EK, ar kuru groza I līdz IV pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā;

36) Komisijas 2008.gada 28.novembra Direktīvas 2008/109/EK, ar ko groza IV pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā;

37) Komisijas 2009.gada 10.februāra Direktīvas 2009/7/EK, ar ko groza I, II, IV un V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasā­kumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā;

38) Komisijas 2009.gada 9.septembra Direktīvas 2009/118/EK, ar ko groza II līdz V pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā;

39) Komisijas 2010.gada 8.janvāra Direktīvas 2010/1/ES, ar ko groza II, III un IV pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā;

40) Komisijas 2014. gada 6. februāra Īstenošanas direktīvas 2014/19/ES, ar ko groza I pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā;

41) Komisijas 2014. gada 17. jūnija Īstenošanas direktīvas 2014/78/ES, ar ko groza I, II, III, IV un V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā;

42) Komisijas 2014. gada 25. jūnija Īstenošanas direktīvas 2014/83/ES, ar ko groza I, II, III, IV un V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā;

43) Komisijas 2017. gada 14. jūlija Īstenošanas direktīvas 2017/1279/ES, ar ko groza I līdz V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā;

44) Komisijas 2017. gada 19. oktobra Īstenošanas direktīvas 2017/1920/ES, ar kuru attiecībā uz Savienības izcelsmes Solanum tuberosum L. sēklu apriti groza Padomes Direktīvas 2000/29/EK IV pielikumu;

45) Komisijas 2019. gada 21. marta Īstenošanas direktīvas 2019/523/ES, ar ko groza I līdz V pielikumu Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā.

Ministru prezidenta vietā — Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218
Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuri pakļauti fitosanitārajai kontrolei pirms to izplatīšanas Latvijā vai attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī

(Pielikums MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 629 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 665; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 754; MK 03.09.2019. noteikumiem Nr. 410)

A DAĻA
Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuru izcelsmes valsts atrodas Eiropas Savienībā un kuri pakļauti fitosanitārajai kontrolei to audzēšanas vai ražošanas vietā

I nodaļa
Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuri ir potenciāli augu karantīnas organismu pārnēsātāji, kas bīstami visā Eiropas Savienībā, un kuriem pievieno augu pasi

1. Augi un augu produkti:

1.1. korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Medik., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Dāvida fotīnijas Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, plūmju Prunus L. (izņemot lauru ķirsi Prunus laurocerasus L. un Portugāles ķirsi Prunus lusitanica L.), ugunsērkšķu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L., pīlādžu Sorbus L. ģints stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas);

1.2. parasto biešu Beta vulgaris L. un parasto apiņu Humulus lupulus L. stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas);

1.3. stolonus vai bumbuļus veidojošo nakteņu Solanum L. ģints stādīšanai paredzētie augi un to hibrīdi;

1.4. Choisya Kunth, kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. augi un to hibrīdi, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. un vīnkoku Vitis L. augi, izņemot augļus un sēklas;

1.5. citrusu Citrus L. ģints augi un to hibrīdi (izņemot augļus un sēklas);

1.6. citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi ar lapām un kātiem;

1.7. koksne, ja tā vienlaikus atbilst abām šādām pazīmēm:

1.7.1. pilnībā vai daļēji iegūta no riekstkoku Juglans L., platānu Platanus L. un pterokāriju Pterocarya L. koksnes, arī koksne, kurai nav saglabāta dabiskā apaļā virsma;

1.7.2. atbilst kādam no Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikuma II daļā minētajiem aprakstiem:

KN kodsApraksts
4401 12 00Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, lapu koki
4401 22 00Koka šķeldas vai skaidas, lapu koku koksne
4401 40 90Koksnes atlikumi (kas nav zāģskaidas), neaglomerēti
ex 4403 12 00Neapstrādāti lapu koku kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas
ex 4403 99 00Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolu (Quercus spp.), dižskābardi (Fagus spp.), bērzu (Betula spp.), papeli un apsi (Populus spp.) vai eikaliptu (Eucalyptus spp.)), neapstrādāti, ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcinātas ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem
ex 4404 20 00Šķeltas lapu koku kārtis, lapu koku pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti
ex 4407 99Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolu (Quercus spp.), dižskābardi (Fagus spp.), kļavu (Acer spp.), ķirsi (Prunus spp.), osi (Fraxinus spp.), bērzu (Betula spp.) vai papeli un apsi (Populus spp.)), garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm

 

2. Augi, kurus audzētājs audzē, augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kurus tirgo tālākai lauksaimnieciskai ražošanai (izņemot augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kuri paredzēti tirdzniecībai gala lietotājam un par kuriem Valsts augu aizsardzības dienests vai Eiropas Savienības dalībvalsts iestāde, kas atbildīga par augu aizsardzību, ir pārliecinājusies, ka to ražošana ir nošķirta no citas produkcijas ražošanas):

2.1. stādīšanai paredzēti baltegļu Abies Mill., smaržīgo seleriju Apium graveolens L., argirantēmu Argyranthemum spp., asparāgu Asparagus officinalis L., asteru Aster spp., kāpostu Brassica spp., kastaņu Castanea Mill., gurķu Cucumis spp., krizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul., neļķu Dianthus L. un to hibrīdu, Exacum spp., zemeņu Fragaria L., gerberu Gerbera Cass., ģipseņu Gypsophila L., visu sprigaņu Impatiens L. Jaungvinejas hibrīdu veidu, riekstkoku Juglans L., salātu Lactuca spp., lapegļu Larix Mill., pīpeņu Leucanthemum L., lupīnu Lupinus L., pelargoniju Pelargonium l’Hérit. ex Ait., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L., platānu Platanus L., apšu Populus L., lauru ķiršu Prunus laurocerasus L., Portugāles ķiršu Prunus lusitanica L., duglāziju Pseudotsuga Carr., pterokāriju Pterocarya L., ozolu Quercus L., kazeņu Rubus L., spinātu Spinacia L., biškrēsliņu Tanacetum L., hemlokegļu Tsuga Carr., gobu Ulmus L., verbēnu Verbena L. (izņemot sēklas) un citu stādīšanai paredzētu zālaugu sugu (izņemot graudzāļu Gramineae dzimtu) augi, izņemot sīpolus, bumbuļsīpolus, sakneņus, sēklas un bumbuļus;

2.2. nakteņu Solanaceae dzimtas augi (izņemot šī pielikuma 1.3.apakšpunktā minētos stādīšanai paredzētos augus un sēklas);

2.3. kallu Araceae, marantu Marantaceae, banānu Musaceae, avokado Persea spp. un strelīciju Strelitziaceae dzimtas augi, apsakņoti vai kopā ar augsnes substrātu;

2.4. Palmu Palmae dzimtas stādīšanai paredzētie augi, kuru stumbra pamatnes diametrs ir lielāks par pieciem centimetriem un kuri pieder kādai no šādām ģintīm: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans, Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.;

2.5. šalotes sīpolu Allium ascalonicum L., dārza sīpolu Allium cepa L. un maurloku Allium schoenoprasum L. sēklas un sīpoli, kas paredzēti stādīšanai, puravu Allium porrum L. augi, kas paredzēti stādīšanai, sējas lucernas Medicago sativa L. sēklas, vasaras saulgriežu Helianthus annuus L., ēdamā tomāta Lycopersicon esculentum Mill. (syn. Solanum lycopersicum L.) un pupiņu Phaseolus L. sēklas.

3. Stādīšanai paredzēti Camassia Lindl., hionodokšu Chionodoxa Boiss., palso krokusu Crocus flavus Weston ‘Golden Yellow’, sniegpulkstenīšu Galanthus L., bālgano baltstarīšu Galtonia candicans (Baker) Decne., gladiolu Gladiolus Tourn. ex L. ģints sugu, Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. un Gladiolus tubergenii hort., hiacinšu Hyacinthus L., skalbju Iris L., ismeņu Ismene Herbert, liliju Lilium spp., muskaru Muscari Miller, narcišu Narcissus L., baltstarīšu Orinthogalum L., puškīniju Puschkinia Adams, zilsniedzīšu Scilla L., tigrīdiju Tigridia Juss. un tulpju Tulipa L. ģints stādīšanai paredzēti sīpoli, bumbuļsīpoli, gumi un sakneņi, ko audzē un pārdod tālākai lauksaimnieciskai ražošanai (izņemot augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kuri paredzēti pārdošanai gala lietotājam un par kuriem Valsts augu aizsardzības dienests vai Eiropas Savienības dalībvalsts iestāde, kas atbildīga par augu aizsardzību, ir pārliecinājusies, ka to ražošana ir nošķirta no citas produkcijas ražošanas).

II nodaļa
Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuri ir potenciāli augu karantīnas organismu pārnēsātāji, kas bīstami noteiktās aizsargājamās zonās, un kuriem jāpievieno augu pase, kas derīga attiecīgajā aizsargājamā zonā, tos ievedot vai pārvietojot šajā zonā

1. Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti:

1.1. baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L. un duglāziju Pseudotsuga Carriére ģints augi;

1.2. stādīšanai paredzēti biešu Beta vulgaris L., ciedru Cedrus Trew, platānu Platanus L., apšu Populus L., plūmju Prunus L. un ozolu Quercus spp. (izņemot Quercus suber), kā arī gobu Ulmus L. augi, izņemot sēklas;

1.3. korinšu Amelanchier Med., kastaņu Castanea Mill., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Ehrh., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., eikaliptu Eucalyptus L’Hér., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Dāvida fotīnijas Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, ugunsērkšķu Pyracantha M. Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. un vīnkoku Vitis L ģints augi (izņemot augļus un sēklas);

1.3.1 stādīšanai paredzēti palmu Palmae dzimtas augi, kuru stumbra pamatnes diametrs pārsniedz piecus centimetrus un kuri pieder pie tādiem taksoniem kā Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea Mart., Butia Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix L., Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. un Washingtonia Raf;

1.4. korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Medik., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Dāvida fotīnijas Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, ugunsērkšķu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints augu dzīvi ziedputekšņi apputeksnēšanai;

1.5. kartupeļu Solanum tuberosum L. stādīšanai paredzētie bumbuļi;

1.6. parasto biešu Beta vulgaris L. rūpnieciskai pārstrādei paredzētie augi;

1.7. augsne un nesterilizēti parasto biešu Beta vulgaris L. atlikumi;

1.8. parasto biešu Beta vulgaris L., kastaņu Castanea Mill., lobiju Dolichos Jacq., kokvilnas Gossypium spp. un dārza pupiņu Phaseolus vulgaris L. sēklas;

1.9. kokvilnas Gossypium spp. augļi (pogaļas) un neattīrīta kokvilna, vīnkoku Vitis L. ģints augu augļi;

1.10. koksne, ja tā vienlaikus atbilst abām šādām pazīmēm:

1.10.1. pilnībā vai daļēji iegūta no skujkokiem (Coniferales) (izņemot koksni bez mizas) vai no kastaņām Castanea Mill. (izņemot koksni bez mizas), platāniem Platanus L. (arī koksne, kurai nav saglabāta dabiskā apaļā virsma);

1.10.2. atbilst kādam no Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikuma II daļā minētajiem aprakstiem:

KN kods

Apraksts

4401 11 00Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, skujkoki
4401 12 00Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, lapu koki
4401 21 00Koka šķeldas vai skaidas, skujkoku koksne
4401 22 00Koka šķeldas vai skaidas, lapu koku koksne
4401 40 90Koksnes atlikumi (kas nav zāģskaidas), neaglomerēti
ex 4403 11 00Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas
ex 4403 12 00Neapstrādāti lapu koku kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas
ex 4403 21Neapstrādāti skujkoku – priedes (Pinus spp.) – kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ja to šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 22 00Neapstrādāti skujkoku – priedes (Pinus spp.) – kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 23Neapstrādāti skujkoku – baltegles (Abies spp.) un parastās egles (Picea spp.) – kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ja to šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 24 00Neapstrādāti skujkoku – baltegles (Abies spp.) un parastās egles (Picea spp.) – kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 25Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, kas nav no priedes (Pinus spp.), baltegles (Abies spp.) vai parastās egles (Picea spp.), ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ja to šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 26 00Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, kas nav no priedes (Pinus spp.), baltegles (Abies spp.) vai parastās egles (Picea spp.), ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 99 00Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolu (Quercus spp.), dižskābardi (Fagus spp.), bērzu (Betula spp.), papeli un apsi (Populus spp.) vai eikaliptu (Eucalyptus spp.)), neapstrādāti, arī ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem
ex 4404Šķeltas kārtis, koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti
4406Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka
ex 4407Skujkoku kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm
ex 4407 99Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolu (Quercus spp.), dižskābardi (Fagus spp.), kļavu (Acer spp.), ķirsi (Prunus spp.), osi (Fraxinus spp.), bērzu (Betula spp.) vai papeli un apsi (Populus spp.)), garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm

1.11. kastaņu Castanea Mill. un skujkoku (Coniferales) nomizota miza.

2. Augi, ko audzē audzētājs, augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, ko tirgo tālākai lauksaimnieciskai ražošanai (izņemot augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušus priekšmetus, kuri paredzēti pārdošanai gala lietotājam un par kuriem Valsts augu aizsardzības dienests vai Eiropas Savienības dalībvalsts iestāde, kas atbildīga par augu aizsardzību, ir pārliecinājusies, ka to ražošana ir nošķirta no citas produkcijas ražošanas): begoniju Begonia L. ģints stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas, bumbuļus un bumbuļsīpolus), Dipladenia A.DC, puansetiju Euphorbia pulcherrima Willd., gumijkoku Ficus L., hibisku Hibiscus L., Mandevilla Lindl. un parastā oleandra Nerium oleander L. stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas).

III nodaļa
Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuri ir potenciāli augu karantīnas organismu pārnēsātāji, kas bīstami visā Eiropas Savienībā

1. Kartupeļi Solanum tuberosum L., ja tos audzē platībās, kas ir lielākas par vienu hektāru, vai ja tie paredzēti tirdzniecībai un ja uz tiem neattiecas šī pielikuma A daļas I nodaļas 1.3.apakšpunkts. Reģistrācijai pakļauti audzētāji, uzglabātāji, fasētāji un pārstrādātāji.

B DAĻA
Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropas Savienībā un kuri pakļauti fitosanitārajai kontrolei pirms to ievešanas Latvijā vai attiecīgajā Eiropas Savienības dalībvalstī

I nodaļa
Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuri ir potenciāli augu karantīnas organismu pārnēsātāji, kas bīstami visā Eiropas Savienībā

1. Stādīšanai paredzēti augi, izņemot sēklas, bet ieskaitot krustziežu dzimtas (Cruciferae), graudzāļu dzimtas (Gramineae) un āboliņa Trifolium spp. ģints augu sēklas, kuru izcelsmes valsts ir Argentīna, Austrālija, Bolīvija, Čīle, Jaunzēlande un Urugvaja, kviešu Triticum, rudzu Secale un tritikāles X Triticosecale ģints augu sēklas, kuru izcelsmes valsts ir Afganistāna, Amerikas Savienotās Valstis, Dienvidāfrika, Indija, Irāka, Irāna, Meksika, Nepāla un Pakistāna, citrusu Citrus L., Fortunella Swingle un Poncirus Raf. un to hibrīdu sēklas un papriku Capsicum spp., vasaras saulgriežu Helianthus annuus L., tomātu Solanum lycopersicum L., sējas lucernas Medicago sativa L., plūmju Prunus L., kazeņu Rubus L., rīsa Oryza spp., parastās kukurūzas Zea mays L., šalotes sīpolu Allium ascalonicum L., dārza sīpolu Allium cepa L., puravu Allium porrum L., maurloku Allium schoenoprasum L. un pupiņu Phaseolus L. sēklas.

2. Augu daļas (izņemot augļus un sēklas):

2.1. kastaņu Castanea Mill., krizantēmu Dendranthema (DC) Des. Moul., neļķu Dianthus L., ģipseņu Gypsohila L., pelargoniju Pelargonium L’Her. ex Ait, dateļpalmu Phoenix spp., apšu Populus L., ozolu Quercus L., zeltslotiņu Solidago L. ģints un orhideju Orchidacea dzimtas grieztie ziedi;

2.2. skujkoku (Coniferales);

2.3. cukura kļavu Acer saccharum Marsh., kuru izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda;

2.4. plūmju Prunus L. ģints, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā;

2.5. asteru Aster spp., zilpodzes Eryngium L., asinszāles Hypericum L., Lisianthus L., rožu Rosa L. un trahēliju Trachelium L. ģints grieztie ziedi, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā;

2.6. smaržīgo seleriju Apium graviolens L., bazilika Ocimum L. un Eryngium L. lapu dārzeņi;

2.7. Manihot esculenta Crantz lapas;

2.8. griezti bērzu Betula L. zari ar lapām vai bez tām;

2.9. griezti ošu Fraxinus L., riekstkoku Juglans L., austrumu gobu Ulmus davidiana Planch. un pterokāriju Pterocarya L. zari ar lapām vai bez tām, kuru izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis, Japāna, Kanāda, Korejas Republika, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Krievija, Ķīna, Mongolija un Taivāna;

2.10. Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. un Zanthoxylum L.;

2.11. tīteņu Convolvulus L., ipomejas Ipomoea L. (izņemot bumbuļus), Micromeria Benth un nakteņu Solanaceae dzimtas augi, kuru izcelsmes valsts atrodas Amerikas kontinentā, Austrālijā un Jaunzēlandē.

3. Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour un Vepris Comm. augu daļas, izņemot augļus, bet ieskaitot sēklas.

4. Augļi:

4.1. no citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. un to hibrīdu, balzambumbieru Momordica L. un nakteņu Solanaceae dzimtas augiem;

4.2. no aktinīdiju Actinidia Lindl., anonu Annona L., papaiju Carica papaya L., cidoniju Cydonia Mill., hurmu Diospyros L., zemeņu Fragaria L., ābeļu Malus Mill., mango Mangifera L., pasifloru Passiflora L., avokado Persea americana Mill., plūmju Prunus L., guavju Psidium L., bumbieru Pyrus L., jāņogu Ribes L., kazeņu Rubus L., Syzygium Gaertn., melleņu Vaccinium L. un vīnogu Vitis L. ģints;

4.3. granātāboli Punica granatum L., kuru izcelsmes vieta ir Āfrikas kontinenta valstis, Kaboverde, Sv. Helēnas sala, Madagaskara, Reinjona, Maurīcija un Izraēla.

5. Kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļi.

6. Nomizota miza:

6.1. skujkoku (Coniferales), kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā;

6.2. cukura kļavu Acer saccharum Marsh, apšu Populus L. un ozolu Quercus L. (izņemot korķa ozola Quercus suber L.) ģints augu miza;

6.3. ošu Fraxinus L., riekstkoku Juglans L., Ulmus davidiana Planch. un pterokāriju Pterocarya L., kuru izcelsmes valsts ir Kanāda, Ķīna, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Japāna, Mongolija, Korejas Republika, Krievija, Taivāna un Amerikas Savienotās Valstis;

6.4. bērzu Betula L., kuru izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda.

7. Koksne šo noteikumu 2.2. apakšpunkta nozīmē, ja tā vienlaikus atbilst abām šādām pazīmēm:

7.1. ir pilnībā vai daļēji iegūta no šādu augu kārtu, ģinšu vai sugu kokiem (izņemot šo noteikumu 6. pielikuma A daļas I nodaļas 2. punktā minētos iepakojuma materiālus no koka):

7.1.1. ozolu Quercus L. ģints koksne (arī koksne, kurai nav saglabāta dabiskā apaļā virsma), kuras izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis (izņemot koksni, kura atbilst šī pielikuma B daļas I nodaļas 7.2. apakšpunktā minētā KN koda 4416 00 00 aprakstam un par kuru ir dokumentāri pierādījumi, ka tā ir apstrādāta vai ražota, piemērojot termisko apstrādi, lai sasniegtu minimālo temperatūru 176 °C uz 20 minūtēm);

7.1.2. platānu Platanus L. ģints koksne (arī koksne, kurai nav saglabāta dabiskā apaļā virsma), kuras izcelsmes valsts ir Albānija, Armēnija, Šveice, Turcija un Amerikas Savienotās Valstis;

7.1.3. apšu Populus L. ģints koksne (arī koksne, kurai nav saglabāta dabiskā apaļā virsma), kuras izcelsmes valsts atrodas Amerikas kontinentā;

7.1.4. cukura kļavu Acer saccharum Marsh. koksne (arī koksne, kurai nav saglabāta dabiskā apaļā virsma), kuras izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda;

7.1.5. skujkoku (Coniferales) koksne (arī koksne, kurai nav saglabāta dabiskā apaļā virsma), kuras izcelsmes valsts ir Kazahstāna, Krievija, Turcija vai valsts ārpus Eiropas;

7.1.6. ošu Fraxinus L., riekstkoku Juglans L., Ulmus davidiana Planch. un pterokāriju Pterocarya L. ģints koksne (arī koksne, kurai nav saglabāta dabiskā apaļā virsma), kuras izcelsmes valsts ir Kanāda, Ķīna, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Japāna, Mongolija, Korejas Republika, Krievija, Taivāna un Amerikas Savienotās Valstis;

7.1.7. bērzu Betula L. koksne (arī koksne, kurai nav saglabāta dabiskā apaļā virsma), kuras izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda;

7.1.8. korinšu Amelanchier Medik., aroniju Aronia Medik., klinteņu Cotoneaster Medik., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., ābeļu Malus Mill., ugunsērkšķu Pyracantha M. Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints koksne (arī koksne, kurai nav saglabāta dabiskā apaļā virsma), izņemot zāģskaidas vai ēveļskaidas, kuru izcelsmes valsts ir Kanāda un Amerikas Savienotās Valstis;

7.1.9. plūmju Prunus L. ģints koksne (arī koksne, kurai nav saglabāta dabiskā apaļā virsma), kuras izcelsmes valsts ir Kanāda, Ķīna, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Mongolija, Japāna, Korejas Republika, Amerikas Savienotās Valstis un Vjetnama;

7.2. atbilst kādam no Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikuma otrajā daļā minētajiem aprakstiem:

KN kods

Apraksts

4401 11 00Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, skujkoki
4401 12 00Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, lapu koki
4401 21 00Koka šķeldas vai skaidas, skujkoku koksne
4401 22 00Koka šķeldas vai skaidas, lapu koku koksne
4401 40 10Zāģskaidas, neaglomerētas
4401 40 90Koksnes atlikumi (kas nav zāģskaidas), neaglomerēti
ex 4403 11 00Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas
ex 4403 12 00Neapstrādāti lapu koku kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas
ex 4403 21Neapstrādāti skujkoku – priedes (Pinus spp.) – kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ja to šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 22 00Neapstrādāti skujkoku – priedes (Pinus spp.) – kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 23Neapstrādāti skujkoku – baltegles (Abies spp.) un parastās egles (Picea spp.) – kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ja to šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 24 00Neapstrādāti skujkoku – baltegles (Abies spp.) un parastās egles (Picea spp.) – kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 25Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, kas nav no priedes (Pinus spp.), baltegles (Abies spp.) vai parastās egles (Picea spp.), ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ja to šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 26 00Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, kas nav no priedes (Pinus spp.), baltegles (Abies spp.) vai parastās egles (Picea spp.), ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ja to šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
4403 91 00Neapstrādāti ozola (Quercus spp.) kokmateriāli, arī ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem
4403 95Neapstrādāti bērza (Betula spp.) kokmateriāli, arī ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ja to šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
4403 96 00Neapstrādāti bērza (Betula spp.) kokmateriāli, arī ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
4403 97 00Neapstrādāti papeles un apses (Populus spp.) kokmateriāli, arī ar mizu vai aplievu, vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem
ex 4403 99 00Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolu (Quercus spp.), dižskābardi (Fagus spp.), bērzu (Betula spp.), papeli un apsi (Populus spp.) vai eikaliptu (Eucalyptus spp.)), neapstrādāti, arī ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem
ex 4404Šķeltas kārtis, koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti
4406Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka
ex 4407Skujkoku kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm
4407 91Ozola (Quercus spp.) kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm
ex 4407 93Cukura kļavas Acer saccharum Marsh kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm
4407 94Ķirša (Prunus spp.) kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm
4407 95Oša (Fraxinus spp.) kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm
4407 96Bērza (Betula spp.) kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm
4407 97Papeles un apses (Populus spp.) kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm
ex 4407 99Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolu (Quercus spp.), dižskābardi (Fagus spp.), kļavu (Acer spp.), ķirsi (Prunus spp.), osi (Fraxinus spp.), bērzu (Betula spp.) vai papeli un apsi (Populus spp.)), garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm
4408 10Skujkoku loksnes finierim (arī loksnes, kas iegūtas, sadalot koka saklātņus) un tamlīdzīgiem laminētas koksnes materiāliem un citi garumā sazāģēti kokmateriāli, lobīti vai mizoti, arī ēvelēti, slīpēti, savienoti vai saaudzēti garumā, ne biezāki par 6 mm
4416 00 00Mucas, muciņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka, arī mucu dēlīši
9406 10 00Saliekamās būvkonstrukcijas no koka

 

8. Augiem pievienots vai klātesošs augšanas substrāts, kas nodrošina tādu augu dzīvotspēju, kuru izcelsmes vieta ir trešajās valstīs (izņemot Šveici).

8.Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamās mašīnas un transportlīdzekļi, kas atbilst vienam no šādiem Padomes Regulas (EEK) Nr.  2658/87 I pielikuma II daļā minētajiem aprakstiem un ir ievesti no trešajām valstīm (izņemot Šveici):

KN kodsApraksts
ex 8432Lauksaimniecības, dārzkopības vai mežsaimniecības mašīnas augsnes sagatavošanai vai apstrādei; zālienu un sporta laukumu pļaujmašīnas
ex 8433 53Mašīnas bumbuļaugu un sakņaugu novākšanai
ex 8436 80 10Mežsaimniecības mašīnas
ex 8701 20 90Traktori (izņemot pozīcijā 8709 minētos): vilcēji puspiekabēm, lietoti
ex 8701 91 10Lauksaimniecības riteņtraktori un mežsaimniecības riteņtraktori ar motora jaudu, kas nepārsniedz 18 kW

 

9. Kviešu Triticum, rudzu Secale un tritikāles X Triticosecale graudi, kuru izcelsmes valsts ir Afganistāna, Indija, Irāna, Irāka, Meksika, Nepāla, Pakistāna, Dienvidāfrika un Amerikas Savienotās Valstis.

II nodaļa
Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuri ir potenciāli augu karantīnas organismu pārnēsātāji, kas bīstami noteiktās aizsargājamās zonās

1. Biešu Beta vulgaris L. rūpnieciskai pārstrādei paredzētie augi.

2. Augsne un nesterilizēti biešu (Beta vulgaris L.) atlikumi.

3. Korinšu Amelanchier Medik., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Medik., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Dāvida fotīnijas Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, ugunsērkšķu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints augu dzīvi ziedputekšņi apputeksnēšanai.

4. Korinšu Amelanchier Medik., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Medik., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Dāvida fotīnijas Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, ugunsērkšķu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints augu daļas (izņemot augļus un sēklas).

5. Kastaņu Castanea Mill.,Lobiju Dolichos Jacq., mango Magnifera spp. ģints, biešu Beta vulgaris L. un pupiņu Phaseolus vulgaris L. augu sēklas.

6. Kokvilnas Gossypium spp. sēklas un augļi (pogaļas) un neattīrīta kokvilna.

7. Vīnkoku Vitis L. ģints augu augļi.

8. Koksne, ja tā vienlaikus atbilst abām šādām pazīmēm:

8.1. pilnībā vai daļēji iegūta no skujkokiem (Coniferales) (izņemot nomizotu koksni, kuras izcelsmes valsts ir kāda no Eiropas trešajām valstīm) un kastaņu Castanea Mill. ģints koksnes (izņemot nomizotu koksni);

8.2. atbilst kādam no Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikuma II daļā minētajiem aprakstiem:

KN kods

Apraksts

4401 11 00Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, skujkoki
4401 12 00Malka apaļkoku, pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā, lapu koki
4401 21 00Koka šķeldas vai skaidas, skujkoku koksnes
4401 22 00Koka šķeldas vai skaidas, lapu koku koksnes
4401 40 90Koksnes atlikumi (kas nav zāģskaidas), neaglomerēti
ex 4403 11 00Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas
ex 4403 12 00Neapstrādāti lapu koku kokmateriāli, piesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas
ex 4403 21Neapstrādāti skujkoku – priedes (Pinus spp.) – kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ja to šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 22 00Neapstrādāti skujkoku – priedes (Pinus spp.) – kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 23Neapstrādāti skujkoku – baltegles (Abies spp.) un parastās egles (Picea spp.) – kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ja to šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 24 00Neapstrādāti skujkoku – baltegles (Abies spp.) un parastās egles (Picea spp.) – kokmateriāli ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 25Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, kas nav no priedes (Pinus spp.), baltegles (Abies spp.) vai parastās egles (Picea spp.), ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, ja to šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 26 00Neapstrādāti skujkoku kokmateriāli, kas nav no priedes (Pinus spp.), baltegles (Abies spp.) vai parastās egles (Picea spp.), ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem, izņemot tādus, kuru šķērsgriezums viscaur ir vismaz 15 cm
ex 4403 99 00Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolu (Quercus spp.), dižskābardi (Fagus spp.), bērzu (Betula spp.), papeli un apsi (Populus spp.) vai eikaliptu (Eucalyptus spp.)), neapstrādāti, arī ar mizu vai aplievu vai četrskaldņu brusas, nepiesūcināti ar krāsu, kodni, kreozotu vai citiem konservantiem
ex 4404Šķeltas kārtis, koka pāļi, mieti un stabi, nosmailināti, bet gareniski nezāģēti
4406Dzelzceļa vai tramvaja sliežu gulšņi no koka
ex 4407Skujkoku kokmateriāli, garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm
ex 4407 99Lapu koku kokmateriāli (izņemot tropu kokus, ozolu (Quercus spp.), dižskābardi (Fagus spp.), kļavu (Acer spp.), ķirsi (Prunus spp.), osi (Fraxinus spp.), bērzu (Betula spp.) vai papeli un apsi (Populus spp.)), garumā sazāģēti vai šķeldoti, drāzti vai lobīti, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, ar ķīļtapām garumā saaudzēti vai nesaaudzēti, biezāki par 6 mm
4415Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara, koka kabeļu spoles, paliktņi, kastu paliktņi un citas kravu plātnes no koka, paliktņu apmales no koka
9406 10 00Saliekamās būvkonstrukcijas no koka

 

9. Eikaliptu Eucalyptus l’Hérit. ģints augu daļas.

10. Skujkoku (Coniferales) nomizota miza, kuras izcelsmes valsts ir kāda no Eiropas trešajām valstīm.

2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

(Pielikums grozīts ar MK 22.02.2005. noteikumiem Nr. 154; MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 665)

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218
Augu karantīnas organismi, kurus aizliegts ievest vai izplatīt

(Pielikums MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 629 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 665; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 754; MK 03.09.2019. noteikumiem Nr. 410)

A DAĻA

Augu karantīnas organismi, kurus aizliegts ievest no trešajām valstīm vai izplatīt Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī

I nodaļa

Augu karantīnas organismi, kas nav sastopami nevienā Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts reģionā un ir bīstami visā Eiropas Savienībā

(a) Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā
1. Acleris spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā)
2. Agrilus anxius Gory
3. Agrilus planipennis Fairmaire
4. Anthonomus eugenii Cano
5. Amauromyza maculosa (Malloch)
6. Anomala orientalis Waterhouse
7. Anoplophora chinensis (Thomson)
8. Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
8.1 Aromia bungii (Faldermann)
9. (Svītrots ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 754)
10. Arrhenodes minutus Drury
10.1 Bactericera cockerelli (Sulc)
11. Bemisia tabaci Genn. (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā), kas ir šādu vīrusu pārnēsātājs:
11.1. Bean golden mosaic virus
11.2.Cowpea mild mottle virus
11.3.Lettuce infectious yellows virus
11.4.Pepper mild tigré virus
11.5. Squash leaf curl virus
11.6. Euphorbia mosaic virus
11.7. Florida tomato virus
12. Cikāžu Cicadellidae dzimtas sugas (kas nav konstatētas Eiropā), kas ir zināmas kā Pīrsa slimības (izraisītājs – Xylella fastidiosa) pārnēsātājas:
12.1. Carneocephala fulgida Nottingham
12.2.Draeculacephala minerva Ball
12.3. Graphocephala atropunctata (Signoret)
13. Choristoneura spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā)
14. Conotrachelus nenuphar (Herbst)
15. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov.
16. Diabrotica barberi Smith & Lawrence
17. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
17.1 Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
18. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith
19. Diaphorina citri Kuway
19.1 Grapholita packardi Zeller
20. Heliothis zea (Boddie)
21. Hirschmanniella spp., izņemot Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey
21.1 Keiferia lycopersicella (Walsingham)
22. Liriomyza sativae Blanchard
23. Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen
24. Monochamus spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā)
25. Myndus crudus (Van Duzee)
26. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen
27. Naupactus leucoloma Boheman
27.1 Neoleucinodes elegantalis (Guenée)
27.2 Oemona hirta (Fabricius)
28. Premnotrypes spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā)
29. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)
30. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)
31. Rhynchophorus palmarum (L.).
31.1 Saperda candida Fabricius
32. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)
33. Spodoptera eridania (Cramer)
34. Spodoptera frugiperda (Smith)
35. Spodoptera litura (Fabricus)
36. Thrips palmi Karny
37. Raibspārņu Tephritidae dzimtas sugas (kas nav konstatētas Eiropā):
37.1. Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
37.1.1 Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)
37.2.Anastrepha ludens (Loew)
37.3. Anastrepha obliqua Macquart
37.4. Anastrepha suspensa (Loew)
37.5. Dacus ciliatus (Loew)
37.6. Dacus curcurbitae Coquillet
37.7.Dacus dorsalis Hendel
37.8.Dacus tryoni (Froggatt)
37.9.Dacus tsuneonis Miyake
37.10. Dacus zonatus Saund.
37.11. Epochra canadensis (Loew)
37.12.Pardalaspis cyanescens Bezzi
37.13. Pardalaspis quinaria Bezzi
37.14.Pterandrus rosa (Karsch)
37.15. Rhacochlaena japonica Ito
37.16.Rhagoletis cingulata (Loew)
37.17. Rhagoletis completa Cresson
37.18. Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)
37.19. Rhagoletis indifferens Curran
37.20.Rhagoletis mendax Curran
37.21.Rhagoletis pomonella Walsh
37.22.Rhagoletis ribicola Doane
37.23.Rhagoletis suavis (Loew)
38. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā)
39. Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo
(b) Baktērijas
1. Candidatus Liberibacter spp., kas ir citrusu Huanlunas slimības (Huanglongbing) jeb citrusu zaļēšanas ierosinātājs.
2. (Svītrots ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 754)
3. Xanthomonas citri pv. aurantifolii
4. Xanthomonas citri pv. citri
(c) Sēnes
1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
3. Cronartium spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā)
3.1 Elsinoë australis Bitanc. & Jenk.
3.2 Elsinoë citricola X. L. Fan, R.W. Barreto & Crous
3.3 Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk.
4. Endocronartium spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā)
5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto & Ito
6. Gymnosporangium spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā)
7. Inonotus weirii (Murril) Kotlaba and Pouzar
8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis
9. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.
10. Mycosphaerella populorum G.E.Thompson
11. Phoma andina Turkensteen
11.1 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
12. Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart
13. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone & Boerema
14. Thecaphora solani Barrus
15. Tilletia indica Mitra
16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers
(d) Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi
1. (Svītrots ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 754)
2. Kartupeļu vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi:
2.1. Andean potato latent virus
2.2.Andean potato mottle virus
2.3.Arracacha virus B, oca celmi
2.4. Potato black ringspot virus
2.5. (Svītrots ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 754)
2.6. Potato virus T
2.7. Kartupeļu vīrusu A, M, S, V, X, Y (ieskaitot Yo, Yn un Yc) un Potato leafroll vīrusu izolāti, kas nav konstatēti Eiropā
3. Tobacco ringspot virus
4. Tomato ringspot virus
5. Cidoniju Cydonia Mill., zemeņu Fragaria L., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L., bumbieru Pyrus L., jāņogu Ribes L., kazeņu Rubus L. un vīnkoku Vitis L. ģints vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi:
5.1. Blueberry leaf mottle virus
5.2. Cherry rasp leaf virus (Amerikas)
5.3. Peach mosaic virus (Amerikas)
5.4. Peach phony rickettsia
5.5. Peach rosette mosaic virus
5.6. Peach rosette mycoplasm
5.7. Peach X-disease mycoplasm
5.8. Peach yellows mycoplasm
5.9.Prunus line pattern virus (Amerikas)
5.10. Raspberry leaf curl virus (Amerikas)
5.11. Strawberry latent "C" virus
5.12.Strawberry vein banding virus
5.13. Strawberry witches, broom mycoplasm
5.14. Cidoniju Cydonia Mill., zemeņu Fragaria L., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L., bumbieru Pyrus L., jāņogu Ribes L., kazeņu Rubus L. un vīnkoku Vitis L. ģints vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi, kas nav konstatēti Eiropā
6. Vīrusi, ko pārnēsā Bemisia tabaci Genn:
6.1. Bean golden mosaic virus
6.2. Cowpea mild mottle virus
6.3. Lettuce infectious yellows virus
6.4. Pepper mild tigré virus
6.5. Squash leaf curl virus
6.6. Euphorbia mosaic virus
6.7. Florida tomato virus
(e) Parazītiskie augi
1. Arceuthobium spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā)

II nodaļa

Augu karantīnas organismi, kas sastopami Latvijā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ir bīstami visā Eiropas Savienībā

(a) Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā
1. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al.
2. Globodera pallida (Stone) Behrens
3. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
4. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visas populācijas)
5. Meloidogyne fallax Karssen
6. Opogona sacchari (Bojer)
6.1 Pityophthorus juglandis Blackman
7. Popillia japonica Newman
8. Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi
9. Spodoptera littoralis (Boisduval)
10. Trioza erytreae Del Guercio.
(b) Baktērijas
1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.
2. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
3. Xylella fastidiosa (Wells et al.)
(c) Sēnes
1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr
2. Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell
3. Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat
4. Melampsora medusae Thümen
5. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
(d) Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi
1. Apple proliferation mycoplasm
2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
3. Pear decline mycoplasm
4. Candidatus Phytoplasma ulmi
 

B DAĻA

Augu karantīnas organismi, kurus aizliegts ievest no trešajām valstīm vai izplatīt aizsargājamās zonās

(a) Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā

Suga

Aizsargājamā(-s) zona(-s)

1. Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas)Īrija, Portugāle (Azoru salas, Iekšbeira, Piejūras Beira, apgabals starp Douru un Miņu un Trašošmonteša (Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho and Trás-os-Montes)), Apvienotā Karaliste, Zviedrija
2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)Kipra
3. Dryocosmus kuriphilus YasumatsuĪrija, Apvienotā Karaliste
4. Globodera pallida (Stone) BehrensSomija, Latvija, Portugāle (Azoru salas), Slovēnija, Slovākija
4.1 Globodera rostochiensis (Wollenweber) BehrensPortugāle (Azoru salas)
5. Leptinotarsa decemlineata SaySpānija (Ibisa un Menorka), Īrija, Kipra, Malta, Portugāle (Azoru salas un Madeira), Apvienotā Karaliste, Zviedrija (Blēkinges, Gotlandes, Hallandes, Kalmaras un Skones lēne), Somija (Olandes, Hemes, Kimi, Pirkanmā, Satakuntas, Turku un Ūsimā reģions)
6. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)Īrija un Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)
6.1 Liriomyza huidobrensis (Blanchard)Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)
6.2 Liriomyza trifolii (Burgess)Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)
7. Thaumetopoea processionea L.Īrija, Apvienotā Karaliste (izņemot tādas vietējo pašvaldību teritorijas kā Bārkinga un Degenema, Bārneta, Bezildona, Beizingstoka un Dīna, Beksli, Breknelforista, Brenta, Brentvuda, Bromli, Broksborna, Kemdena, Kāslpointa, Čelmsforda, Čiltema, Londonas pilsēta, Vestminsteras pilsēta, Kroli, Kroidona, Dakorama, Dārtforda, Īlinga, Īsthārfordšīra, Elmbridžas apgabals, Enfīlda, Epingforesta, Epsomas un Jūelas apgabals, Greivšema, Griniča, Gildforda, Hekni, Hemersmita un Fulema, Heringi, Hārlova, Harova, Hārta, Heiveringa, Hertsmere, Hilingdona, Horšema, Hounslova, Islingtona, Kensingtona un Čelsi, Kingstona pie Temzas, Lembeta, Lūišema, Litlesforda, Medveja, Mērtona, Midsaseksa, Molveli, Ņūema, Northārfordšīra, Redinga, Redbridža, Raigita un Bensteda, Ričmonda pie Temzas, Ranimīdas apgabals, Rašmūra, Sevenoksa, Slau, Sautbedfordšīra, Sautbaksa, Sautoksfordšīra, Sautvarka, Spelthornas apgabals, Senolbensa, Satona, Sarihīta, Tendridža, Trīriversa, Taroka, Tanbridža un Malinga, Tauerhemlitsa, Voltemforesta, Vondsvērta, Votforda, Veiverlija, Velvinhetfīlda, Vestbārkšīra, Vindzora un Meidenheda, Vokinga, Vokingema un Vikomba)
(b) Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Suga

Aizsargājamā(-s) zona(-s)

1. Beet necrotic yellow vein virusFrancija (Bretaņa), Somija, Īrija, Portugāle (Azoru salas), Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)
2. (Svītrots ar MK 03.09.2019. noteikumiem Nr. 410)
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218
Augu karantīnas organismi, kurus aizliegts ievest un izplatīt, ja ar tiem inficēti vai invadēti noteikti augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti

(Pielikums MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 629 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 754; MK 03.09.2019. noteikumiem Nr. 410)

A DAĻA

Augu karantīnas organismi, kurus aizliegts ievest no trešajām valstīm un izplatīt Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstī, ja ar tiem inficēti vai invadēti noteikti augi vai augu produkti

I nodaļa

Augu karantīnas organismi, kuri nav sastopami Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ir bīstami visā Eiropas Savienībā

(a) Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā

Suga

Inficētie vai invadētie augi un augu produkti

1. Aculops fuchsiae KeiferFuksiju Fuchsia L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
2. Aleurocanthus spp.Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas
3. Anthonomus bisignifer (Schenkling)Zemeņu Fragaria L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
4. Anthonomus signatus (Say)Zemeņu Fragaria L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
5. Aonidiella citrina CoquilletCitrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas
6. Aphelenchoides besseyi Christie (*)Rīsu Oryza spp. sēklas
7. Aschistonyx eppoi InouyeKadiķu Juniperus L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā
8. Carposina niponensis WalsinghamCidoniju Cydonia Mill., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L. un bumbieru Pyrus L. ģints augi (izņemot sēklas), kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā
9. (Svītrots ar MK 03.09.2019. noteikumiem Nr. 410)
10. Enarmonia prunivora WalshVilkābeļu Crataegus L., ābeļu Malus Mill., fotīniju Photinia Ldl., plūmju Prunus L. un rožu Rosa L. ģints stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas) un ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L. ģints augu augļi, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā
11. Eotetranychus lewisi McGregorCitrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas
12. Grapholita inopinata HeinrichCidoniju Cydonia Mill., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L. un bumbieru Pyrus L. ģints augi (izņemot sēklas), kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā
13. Hishomonus phycitisCitrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas
14. Leucaspis japonica Ckll.Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas
15. Listronotus bonariensis (Kuschel)Krustziežu dzimtas Cruciferae, graudzāļu dzimtas Gramineae un āboliņa Trifolium spp. sēklas, kuru izcelsmes valsts ir Argentīna, Austrālija, Bolīvija, Čīle, Jaunzēlande vai Urugvaja
16. Margarodes sugas, kas nav konstatētas Eiropā:

(a) Margarodes vitis (Phillipi)

(b) Margarodes vredendalensis de Klerk

(c) Margarodes prieskaensis Jakubski

Vīnkoku Vitis L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas
17. Numonia pyrivorella (Matsumura)Bumbieru Pyrus L. ģints augi (izņemot sēklas), kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā
18. Oligonychus perditus Pritchard & BakerKadiķu Juniperus L. ģints augi, izņemot augļus, kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā
19. Pissodes spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā)Skujkoku Coniferales augi, izņemot augļus un sēklas, skujkoku Coniferales koksne ar mizu un nomizota skujkoku Coniferales miza, kuras izcelsmes valsts neatrodas Eiropā
20. Radopholus citrophilus Huettel Dickson & KaplanCitrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas, un kallu Araceae, marantu Marantaceae, banānu Musaceae dzimtas, avokado Persea spp. un strelīciju Strelitziaceae dzimtas augi, kuri ir apsakņoti vai kopā ar augsnes substrātu
21. Scirtothrips aurantii FaureCitrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot sēklas
22. Scirtothrips dorsalis HoodCitrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas
23. Scirtothrips citri (Moultex)Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot sēklas
24. Mizgraužu Scolytidae spp. dzimtas sugas (kas nav konstatētas Eiropā)Skujkoku Coniferales augi, kas ir augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku Coniferales koksne ar mizu un nomizota skujkoku Coniferales miza, kuras izcelsmes valsts neatrodas Eiropā
25. Scrobipalpopsis solanivora PovolnyKartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļi
26. Tachypterellus quadrigibbus SayCidoniju Cydonia Mill., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L. un bumbieru Pyrus L. ģints augi (izņemot sēklas), kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā
27. Toxoptera citricida Kirk.Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas
28. Unaspis citri ComstockCitrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas
* Eiropas Savienībā rīsu Oryza spp. augos Aphelenchoides besseyi Christie nav sastopams
(b) Baktērijas

Suga

Inficētie vai invadētie augi un augu produkti

1. Citrus variegated chlorosisCitrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas
2. Erwinia stewartii (Smith) DyeKukurūzas Zea mays L. sēklas
3. (Svītrots ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 754)
4. Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye un pv. oryzicola (Fang. et al.) DyeRīsu Oryza spp. sēklas
(c) Sēnes

Suga

Inficētie vai invadētie augi un augu produkti

1. Alternaria alternata (Fr.) Keissler (patogēnie izolāti, kas nav konstatēti Eiropā)Cidoniju Cydonia Mill., ābeļu Malus Mill. un bumbieru Pyrus L. ģints stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas), kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā
2. Anisogramma anomala (Peck) E. MüllerLazdu Corylus L. ģints stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas), kuru izcelsme ir Kanāda un Amerikas Savienotās Valstis
3. Apiosporina morbosa (Schwein.) v. ArxPlūmju Prunus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
4. Atropellis spp.Priežu Pinus L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas, nomizota priežu Pinus L. ģints augu miza un koksne
5. Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau– Cukura kļavas Acer saccharum Marsh. augi, izņemot augļus un sēklas, kuru izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis vai Kanāda,

– Cukura kļavas Acer saccharum Marsh. koksne, arī koksne, kurai nav saglabāta tās dabiskā apaļā virsma un kuras izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis vai Kanāda

6. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) DeightonPriežu Pinus L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas, un priežu Pinus L. ģints koksne
7. Cercospora angolensis Carv. & MendesCitrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot sēklas
8. Diaporthe vaccinii ShaerVaccinium spp. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
9. (Svītrots ar MK 03.09.2019. noteikumiem Nr. 410)
10. Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian & Maire) GordonDateļpalmu Phoenix spp. augi, izņemot augļus un sēklas
11. (Svītrots ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 754)
12. Guignardia piricola (Nosa) YamamotoCidoniju Cydonia Mill., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L. un bumbieru Pyrus L. ģints augi (izņemot sēklas), kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā
13. Puccinia pittieriana HenningsNakteņu Solanaceae dzimtas augi, izņemot augļus un sēklas
14. Scirrhia acicola (Dearn.) SiggersPriežu Pinus L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas
15. Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & SydowGobu Ulmus L. un Zelkova L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
16. Venturia nashicola Tanaka & YamamotoBumbieru Pyrus L. ģints stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas), kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā
(d) Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Suga

Inficētie vai invadētie augi un augu produkti

1. Beet curly top virus (izolāti, kas nav konstatēti Eiropā)Parasto biešu Beta vulgaris L. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
2. Black raspberry latent virusKazeņu Rubus L. ģints stādīšanai paredzētie augi
3. Blight and blight-likeCitrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas
4. Cadang-Cadang viroidPalmu Palmae dzimtas stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas), kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā
5. Cherry leafroll virus *Kazeņu Rubus L. ģints stādīšanai paredzētie augi
6. Chrysanthemum stem necrosis virusKrizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul. ģints un tomātu Solanum lycopersicum L.. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
7. Citrus mosaic virusCitrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas
8. Citrus tristeza virus (izolāti, kas nav konstatēti Eiropā)Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas
9. LeprosisCitrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas
10. Little cherry pathogen (izolāti, kas nav konstatēti Eiropā)Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum. stādīšanai paredzētie augi, to hibrīdi un kultivāri, izņemot sēklas
11. Naturally spreading psorosisCitrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas
12. Palm lethal yellowing mycoplasmPalmu Palmae dzimtas stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas), kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā
13. Prunus necrotic ringspot virus **Kazeņu Rubus L. ģints stādīšanai paredzētie augi
14. Satsuma dwarf virusCitrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas
15. Tatter leaf virusCitrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas
16. Witches’ broom (MLO)Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas
* Kopienā kazeņu Rubus L. ģints augos Cherry leafroll virus nav sastopams
** Kopienā kazeņu Rubus L. ģints augos Prunus necrotic ringspot virus nav sastopams

II nodaļa

Augu karantīnas organismi, kuri sastopami Latvijā vai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ir bīstami visā Eiropas Savienībā

(a) Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā

Suga

Inficētie vai invadētie augi un augu produkti

1. Aphelenchoides besseyi ChristieZemeņu Fragaria L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)Vīnkoku Vitis L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas
3. Ditylenchus destructor ThorneKrokusu Crocus L., gladiolu Gladiolus Tourn. ex L. ģints punduršķirņu un hibrīdu, piemēram, Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., hiacinšu Hyacinthus L., skalbju Iris L., tigrīdiju Trigridia Juss, tulpju Tulipa L. ģints stādīšanai paredzētie sīpoli un bumbuļsīpoli, un stādīšanai paredzētie kartupeļu (Solanum tuberosum L.) bumbuļi
4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) FilipjevŠalotes sīpolu Allium ascalonicum L., dārza sīpolu Allium cepa L. un maurloku Allium schoenoprasum L. stādīšanai paredzētas sēklas un sīpoli, puravu Allium porrum L. stādīšanai paredzētie augi, kamasiju Camassia Lindl., hionodokšu Chionodoxa Boiss., krokusu Crocus flavus Weston ‘Golden Yellow’, sniegpulkstenīšu Galanthus L., galtoniju Galtonia candicans (Baker) Decne, hiacinšu Hyacinthus L., ismeņu Ismene Herbert, muskaru Muscari Miller, narcišu Narcissus L., baltstarīšu Ornithogalum L., puškīniju Puschkinia Adams, zilsniedzīšu Scilla L., tulpju Tulipa L. ģints stādīšanai paredzētie sīpoli un bumbuļsīpoli un sējas lucernas Medicago sativa L. sēklas
5. Circulifer haematocepsCitrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas
6. Circulifer tenellusCitrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas
7. Eotetranychus orientalis KleinCitrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas
8. Helicoverpa armigera (Hübner)Krizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul, neļķu Dianthus L., pelargoniju Pelargonium I’Hérit. ex Ait. ģints un nakteņu Solanaceae dzimtas stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
9. Parasaissetia nigra (Nietner)Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas
10. Radopholus similis (Cobb) ThorneKallu Araceae, marantu Marantaceae, banānu Musaceae dzimtas, avokado Persea spp. un strelīciju Strelitziaceae dzimtas augi, apsakņoti vai kopā ar augsnes substrātu
11. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)Grieztie ziedi, seleriju Apium graveolens L. lapu dārzeņi un lakstaugu sugu stādīšanai paredzētie augi, izņemot:

– sīpolus,

– bumbuļsīpolus,

– graudzāļu Gramineae dzimtas augus,

– sakneņus,

– sēklas

12. Liriomyza trifolii (Burgess)Grieztie ziedi, seleriju Apium graveolens L. laksti un stādīšanai paredzētie lakstaugi, izņemot:

– sīpolus,

– bumbuļsīpolus,

– graudzāļu Gramineae dzimtas augus,

– sakneņus,

– sēklas

13. Paysandisia archon (Burmeister)Palmu Palmae dzimtas stādīšanai paredzētie augi, kuru stumbra pamatnes diametrs ir lielāks par 5 centimetriem un kuri pieder pie kādas no šādām ģintīm: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans, Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.
(b) Baktērijas

Suga

Inficētie vai invadētie augi un augu produkti

1. Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.Sējas lucernas Medicago sativa L. sēklas
2. Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al.Tomātu Lycopersicon esculentum Mill. (syn.: Solanum lycopersicum L.) stādīšanai paredzētie augi
3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.Korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Ehrh., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Dāvida fotīniju Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, ugunsērkšķu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) DickeyNeļķu Dianthus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr & BurkholderNeļķu Dianthus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
6. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.Persiku Prunus persica (L.) Batsch un nektarīnu Prunus persica var. nectarina (Ait.) stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
7. Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) DyePupiņu Phaseolus L. ģints augu sēklas
8. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.Plūmju Prunus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
9. Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) DyeTomātu Lycopersicon esculentum Mill. (syn.: Solanum lycopersicum L.) un paprikas Capsicum spp. stādīšanai paredzētie augi
10. Xanthomonas fragariae Kennedy & KingZemeņu Fragaria L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
11. Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.Vīnkoku Vitis L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas
(c) Sēnes

Suga

Inficētie vai invadētie augi un augu produkti

1. (Svītrots ar MK 03.09.2019. noteikumiem Nr. 410)
2. Cryphonectria parasitica (Murrill) BarrKastaņu Castanea Mill. un ozolu Quercus L. ģints stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas), koksne un nomizota kastaņu Castanea Mill. ģints augu miza
3. Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. ArxKrizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
4. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van BeymaNeļķu Dianthus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
5. Phoma tracheiphila (Petri) Kankaveli & GikashviliCitrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot sēklas
6. Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariaeZemeņu Fragaria L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
7. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de ToniVasaras saulgriežu Helianthus annuus L. sēklas
8. Puccinia horiana HenningsKrizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
9. Scirrhia pini Funk & ParkerPriežu Pinus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
10. Verticillium albo-atrum Reinke & BertholdApiņu Humulus lupulus L. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
11. Verticillium dahliae KlebahnApiņu Humulus lupulus L. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
(d) Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Suga

Inficētie vai invadētie augi un augu produkti

1. Arabis mosaic virusZemeņu Fragaria L. un kazeņu Rubus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
2. Beet leaf curl virusParasto biešu Beta vulgaris L. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
3. Chrysanthemum stunt viroidKrizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
4. Citrus tristeza virus (Eiropas izolāti)Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas
5. Grapevine flavescence dorée MLOVīnkoku Vitis L. ģints augi, izņemot augļus un sēklas
6. Plum pox virusPlūmju Prunus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
6.1 Potato spindle tuber viroidTomātu Solanum lycopersicum L. un to hibrīdu, dārzeņpiparu Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L., stādīšanai paredzēti augi (arī sēklas), kā arī kartupeļu Solanum tuberosum L. augi
7. Potato stolbur mycoplasmNakteņu Solanaceae dzimtas stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
8. Raspberry ringspot virusZemeņu Fragaria L. un kazeņu Rubus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
9. Spiroplasma citri Saglio et al.Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklas
10. Strawberry crinkle virusZemeņu Fragaria L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
11. Strawberry latent ringspot virusZemeņu Fragaria L. un kazeņu Rubus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
12. Strawberry mild yellow edge virusZemeņu Fragaria L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
13. Tomato black ring virusZemeņu Fragaria L. un kazeņu Rubus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
14. Tomato spotted wilt virusSeleriju Apium graveolens L., papriku Capsicum annuum L., gurķu Cucumis melo L., krizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul. ģints augi, sprigaņu Impatiens ģints visu Jaungvinejas hibrīdu varietātes, salātu Lactuca sativa L., tomātu Lycopersicon esculentum Mill. (syn.: Solanum lycopersicum L.), tabakas Nicotiana tabacum L. augi, ja ir pierādījumi, ka tie paredzēti pārdošanai profesionāliem tabakas ražotājiem. Baklažānu Solanum melongena L., kartupeļu Solanum tuberosum L. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
15. Tomato yellow leaf curl virusTomātu Lycopersicon esculentum Mill. (syn.: Solanum lycopersicum L..) stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas
 

B DAĻA

Augu karantīnas organismi, kurus aizliegts ievest no trešajām valstīm un izplatīt noteiktās aizsargājamās zonās, ja ar tiem inficēti vai invadēti noteikti augi vai augu produkti

(a) Kukaiņi, ērces un nematodes jebkurā attīstības stadijā

Suga

Inficētie vai invadētie augi un augu produkti

Aizsargājamā(-s) zona(-s)

1. Anthonomus grandis (Boh.)Kokvilnas Gossypium spp. sēklas un augļi (pogaļas) un neattīrīta kokvilnaGrieķija, Spānija (Andalucia, Catalonia, Extremadura, Murcia, Valencia)
2. Cephalcia lariciphila (Klug)Lapegļu Larix Mill. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasĪrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala, Džersija)
3. Dendroctonus micans KugelanBaltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L. un duglāziju Pseudotsuga Carr. ģints augi, kas ir augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku Coniferales koksne ar mizu, nomizota skujkoku mizaGrieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala, Džersija)
4. Gilphinia hercyniae (Hartig)Egļu Picea A. Dietr. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasGrieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala, Džersija)
5. Gonipterus scutellatus Gyll.Eikaliptu Eucalyptus l’Herit. ģints augi, izņemot augļus un sēklasGrieķija, Portugāle (Azoru salas)
6. Ips amitinus EichhofBaltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr. un priežu Pinus L. ģints augi, kas ir augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku Coniferales koksne ar mizu, nomizota skujkoku mizaGrieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste
7. Ips cembrae HeerBaltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L. un duglāziju Pseudotsuga Carr. ģints augi, kas ir augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku Coniferales koksne ar mizu, nomizota skujkoku mizaGrieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala)
8. Ips duplicatus SahlbergBaltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr. un priežu Pinus L. ģints augi, kas ir augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku Coniferales koksne ar mizu, nomizota skujkoku mizaGrieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste
9. Ips sexdentatus BörnerBaltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr. un priežu Pinus L. ģints augi, kas ir augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku Coniferales koksne ar mizu, nomizota skujkoku mizaĪrija, Kipra, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala)
10. Ips typographus HeerBaltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L. un duglāziju Pseudotsuga Carr. ģints augi, kas ir augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklas, skujkoku Coniferales koksne ar mizu, nomizota skujkoku mizaĪrija, Apvienotā Karaliste
11. Sternochetus mangiferae FabriciusMango Mangifera spp. sēklas, kuru izcelsme ir kāda no trešajām valstīmSpānija (Granada un Malaga), Portugāle (Alentejo, Algarve, Madeira)
12. Paysandisia archon (Burmeister)Stādīšanai paredzēti palmu Palmae dzimtas augi, kuru stumbra pamatnes diametrs pārsniedz 5 cm un kuri pieder pie tādām ģintīm un sugām kā Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. un Washingtonia Raf.Īrija, Malta, Apvienotā Karaliste
13. Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)Stādīšanai paredzēti palmu Palmae dzimtas augi, kuru stumbra pamatnes diametrs pārsniedz 5 cm un kuri pieder pie tādiem taksoniem kā Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. un Washingtonia Raf.Īrija, Portugāle (Azoru salas), Apvienotā Karaliste
14. Thaumetopoea pityocampa Denis & SchiffermüllerStādīšanai paredzēti Cedrus Trew un priežu Pinus L. augi, izņemot augļus un sēklasApvienotā Karaliste
(b) Baktērijas
SugaInficētie vai invadētie augi un augu produktiAizsargājamā(-s) zona(-s)
1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & JonesPupiņu Phaseolus vulgaris L. un lobiju Dolichos Jacq. sēklasGrieķija, Spānija
2. WinsL. et al.Korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Ehrh., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Dāvida fotīniju Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, ugunsērkšķu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints stādīšanai paredzētu augu daļas, izņemot augļus, sēklas un augus, bet ieskaitot dzīvus ziedputekšņus apputeksnēšanaiSpānija (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus, Gipuskojas provinci (Basku zeme), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarkas Ļeidas provincē (Katalonijas autonomais apgabals), Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarkas Alikantes provincē un Alvoračes un Turisas pašvaldības Valensijas provincē (Valensijas apgabals)), Igaunija, Francija (Korsika), Īrija (izņemot Golvejas pilsētu), Itālija (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas, Milānas, Sondrio un Varēzes provinces un Bovisio Masčiago, Čezāno Maderno, Dezio, Limbiates, Nova Milanēzes un Varedo komūnas Moncas un Briancas provincē), Marke, Molīze, Pjemonta (izņemot Buskas, Čentallo, Skarnafigi, Tarantaskas un Villafalletto komūnas Kuneo provincē), Sardīnija, Sicīlija (izņemot Čezāro (Mesīnas province), Maniakes, Brontes, Adrano (Katānijas province) un Čenturipes, Regalbuto un Troinas (Ennas province) pašvaldības), Toskāna, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Barbonas, Boara Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačenca d’Adidžes, Santurbāno un Veskovanas komūnas Padujas provincē un apgabalu uz dienvidiem no A4 automaģistrāles Veronas provincē)), Latvija, Lietuva (izņemot Babtu un Ķēdaiņu pašvaldības (Kauņas reģions)), Portugāle, Slovēnija (izņemot Goreņskas, Koroškas, Mariboras un Notraņskas reģionus, kā arī Lendavas, Renčes-Vogrsko (uz dienvidiem no H4 automaģistrāles) un Velika Polanas komūnas un Fužinas, Gabrovčecas, Glogovicas, Gorenja vas, Gradičekas, Grintovecas, Ivančna Goricas, Krkas, Krška vas, Male Leses, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Poļes, Muļavas, Podbukovjes, Potokas pie Muļavi, Šentvidas pie Stični, Škrjančes, Trebņa Goricas, Velike Leses, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Viras pie Stični, Vrhpoļes pie Šentvidas, Zagradecas un Znojiles pie Krki apmetnes Ivančna Goricas komūnā), Slovākija (izņemot Dunajska Stredas, Hronovces, Hronske Kļačanu (Levices apriņķis), Dvoru pie Žitavas (Nove Zāmku apriņķis), Malinecas (Poltāras apriņķis), Hrhovas (Rožņavas apriņķis), Veļke Ripņanu (Topoļčanu apriņķis), Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zatīnas (Trebišovas apriņķis) kopienas), Somija, Apvienotā Karaliste (Menas sala un Normandijas salas)
3. Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.Stādīšanai paredzēti plūmju Prunus L. augi, izņemot sēklasApvienotā Karaliste
(c) Sēnes
SugaInficētie vai invadētie augi un augu produktiAizsargājamā(-s) zona(-s)
1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.Platānu Platanus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas, un platānu Platanus L. koksne, arī koksne, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmuĪrija, Apvienotā Karaliste
2. Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.Kastaņu Castanea Mill. koksne, izņemot koksni bez mizas, nomizota kastaņu Castanea Mill. miza, kastaņu Castanea Mill. augi, kas paredzēti stādīšanai, un ozolu Quercus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklasČehija, Īrija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste
3. Glomerella gossypii EdgertonKokvilnas Gossypium spp. sēklas un augļi (pogaļas)Grieķija
4. Gremmeniella abietina (Lag.) MoreletBaltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L. un duglāziju Pseudotsuga Carr. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasĪrija
5. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J.MillerApšu Populus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasĪrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)
(d) Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi

Suga

Inficētie vai invadētie augi un augu produkti

Aizsargājamā(-s) zona(-s)

1. Candidatus Phytoplasma ulmiStādīšanai paredzēti gobu Ulmus L. augi, izņemot sēklasApvienotā Karaliste
2. Citrus tristeza virus (Eiropas izolāti)Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augu un to hibrīdu augļi ar lapām un kātiemGrieķija (izņemot Argolidas, Artas, Hanjas un Lakonijas reģionālās pārvaldes vienības), Malta, Portugāle (izņemot Algarvi, Madeiru un Odemiras pašvaldību Alentežu reģionā)
3. Grapevine flavescence dorée MLOVīnkoku Vitis L. ģints augi, izņemot augļus un sēklasČehija, Francija (Šampaņa- Ardēni, Lotringa, Elzasa (Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace)), Itālija (Bazilikata (Basilicata))
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218
Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kurus aizliegts ievest Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī

(Pielikums MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 629 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 754; MK 03.09.2019. noteikumiem Nr. 410)

A DAĻA

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kurus aizliegts ievest Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī

Augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apraksts

Izcelsmes valsts

1. Baltegļu Abies Mill., ciedru Cedrus Trew, ciprešu Chamaecyparis Spach, kadiķu Juniperus L., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L., duglāziju Pseudotsuga Carr. un hemlokegļu Tsuga Carr. ģints augi, izņemot augļus un sēklasValstis, kas neatrodas Eiropā
2. Kastaņu Castanea Mill. un ozolu Quercus L. ģints augi ar lapām, izņemot augļus un sēklasValstis, kas neatrodas Eiropā
3. Apšu Populus L. ģints augi ar lapām, izņemot augļus un sēklasZiemeļamerikas valstis
4. Nomizota kastaņu Castanea Mill. ģints augu mizaTrešās valstis
5. Nomizota ozolu Quercus L. ģints augu miza, izņemot korķa ozolu Quercus suber L. mizuZiemeļamerikas valstis
6. Nomizota cukura kļavu Acer saccharum Marsh. mizaZiemeļamerikas valstis
7. Nomizota apšu Populus L. ģints augu mizaAmerikas kontinenta valstis
8. Krūmcidoniju Chaenomeles Ldl., cidoniju Cydonia Mill., vilkābeļu Crateagus L., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L., bumbieru Pyrus L. un rožu Rosa L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot augus miera stāvoklī bez lapām, ziediem un augļiemValstis, kas neatrodas Eiropā
9. Fotīniju Photinia Ldl. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot augus miera stāvoklī bez lapām, ziediem un augļiemAmerikas Savienotās Valstis, Ķīna, Japāna, Dienvidkoreja, Ziemeļkoreja
10. Kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļi, sēklas kartupeļiTrešās valstis, izņemot Šveici
11. Nakteņu ģints Solanum L. bumbuļi un stolonus veidojošo sugu stādīšanai paredzētie augi un to hibrīdi, izņemot šī pielikuma A daļas 10.punktā minētos kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļusTrešās valstis
12. Nakteņu ģints Solanum L. sugu bumbuļi un to hibrīdi, izņemot šī pielikuma A daļas 10. un 11.punktā minētosNeskarot īpašās prasības, kuras piemēro šo noteikumu 4.pielikuma A daļas I nodaļā minētajiem kartupeļu bumbuļiem, trešās valstis (izņemot Alžīriju, Ēģipti, Izraēlu, Lībiju, Maroku, Sīriju, Šveici, Tunisiju, Turciju) un trešās valstis, kas atrodas Eiropā un par kurām saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru atzīts, ka tajās nav sastopams Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., vai kuru izpildītie noteikumi saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīti par līdzvērtīgiem Eiropas Savienības noteikumiem par Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. apkarošanu
13. Nakteņu Solanaceae dzimtas stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas) un šī pielikuma A daļas 10., 11. un 12.punktā minētie augiTrešās valstis, izņemot Eiropas un Vidusjūras valstis
14. Augsne, kas daļēji sastāv no cietām organiskajām daļām, kā arī augšanas substrāts, kas pilnībā vai daļēji sastāv no cietām organiskajām daļām, izņemot tādu, kas pilnībā sastāv no kūdras vai Cocos nucifera L. šķiedrām un iepriekš nav izmantots augu audzēšanai vai lauksaimniecības nolūkosTrešās valstis, izņemot Šveici
15. Vīnkoku Vitis L. ģints augi, izņemot augļusTrešās valstis
16. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi, izņemot augļus un sēklasTrešās valstis
17. Dateļpalmu Phoenix spp. augi, izņemot augļus un sēklasAlžīrija, Maroka
18. Stādīšanai paredzētie cidoniju Cydonia Mill., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L., bumbieru Pyrus L. ģints augi un to hibrīdi un zemeņu Fragaria L. ģints augi, izņemot sēklasNeskarot aizliegumus, kurus piemēro šī pielikuma A daļas 8.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā valstis, kas neatrodas Eiropā, izņemot Vidusjūras valstis, Austrāliju, Jaunzēlandi, Kanādu, Amerikas Savienoto Valstu kontinentālās pavalstis
19. Graudzāļu Graminacae dzimtas stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas) un daudzgadīgo dekoratīvo zāļu apakšdzimtas Bambusoideae, Panicoideae augus un Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L., Uniola L. ģints augusTrešās valstis, izņemot Eiropas un Vidusjūras valstis

B DAĻA

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kurus aizliegts ievest noteiktās aizsargājamās zonās

Augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apraksts

Aizsargājamā(-s) zona(-s)

1. Neskarot aizliegumus, ko piemēro šī pielikuma A daļas 8., 9. un 18. punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., ugunsērkšķu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints augi un dzīvi ziedputekšņi apputeksnēšanai, izņemot augļus un sēklas, kuru izcelsmes valsts ir kāda no trešajām valstīm (izņemot Šveici un valstis, par kurām saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīts, ka tajās nav sastopams Erwinia amylovora (Burr.) WinsL. et al., vai teritorijas, kurās nav sastopams kaitīgais organisms Erwinia amylovora (Burr.) WinsL. et aL. un kuras saskaņā ar attiecīgo fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu atzītas par tādām saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru)Spānija (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus, Gipuskojas provinci (Basku zeme), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarkas Ļeidas provincē (Katalonijas autonomais apgabals), Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarkas Alikantes provincē un Alvoračes un Turisas pašvaldības Valensijas provincē (Valensijas apgabals)), Igaunija, Francija (Korsika), Īrija (izņemot Golvejas pilsētu), Itālija (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas, Milānas, Sondrio un Varēzes provinces un Bovisio Masčiago, Čezāno Maderno, Dezio, Limbiates, Nova Milanēzes un Varedo komūnas Moncas un Briancas provincē), Marke, Molīze, Pjemonta (izņemot Buskas, Čentallo, Skarnafigi, Tarantaskas un Villafalletto komūnas Kuneo provincē), Sardīnija, Sicīlija (izņemot Čezāro (Mesīnas province), Maniakes, Brontes, Adrano (Katānijas province) un Čenturipes, Regalbuto un Troinas (Ennas province) pašvaldības), Toskāna, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Barbonas, Boara Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačenca d’Adidžes, Santurbāno un Veskovanas komūnas Padujas provincē un apgabalu uz dienvidiem no A4 automaģistrāles Veronas provincē)), Latvija, Lietuva (izņemot Babtu un Ķēdaiņu pašvaldības (Kauņas reģions)), Portugāle, Slovēnija (izņemot Goreņskas, Koroškas, Mariboras un Notraņskas reģionus, kā arī Lendavas, Renčes-Vogrsko (uz dienvidiem no H4 automaģistrāles) un Velika Polanas komūnas un Fužinas, Gabrovčecas, Glogovicas, Gorenja vas, Gradičekas, Grintovecas, Ivančna Goricas, Krkas, Krška vas, Male Leses, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Poļes, Muļavas, Podbukovjes, Potokas pie Muļavi, Šentvidas pie Stični, Škrjančes, Trebņa Goricas, Velike Leses, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Viras pie Stični, Vrhpoļes pie Šentvidas, Zagradecas un Znojiles pie Krki apmetnes Ivančna Goricas komūnā), Slovākija (izņemot Dunajska Stredas, Hronovces, Hronske Kļačanu (Levices apriņķis), Dvoru pie Žitavas (Nove Zāmku apriņķis), Malinecas (Poltāras apriņķis), Hrhovas (Rožņavas apriņķis), Veļke Ripņanu (Topoļčanu apriņķis), Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zatīnas (Trebišovas apriņķis) kopienas), Somija, Apvienotā Karaliste (Menas sala un Normandijas salas)
2. Neskarot aizliegumus, kurus piemēro šī pielikuma A daļas 8., 9. un 18. punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā klinteņu Cotoneaster Ehrh. ģints un Dāvida fotīniju Photinia davidiana (Dcne.) Cardot augi (izņemot augļus un sēklas) un dzīvi ziedputekšņi apputeksnēšanai, kuru izcelsmes valsts ir kāda no trešajām valstīm, izņemot valstis, par kurām saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīts, ka tajās nav sastopams Erwinia amylovora (Burr.) WinsL. et al., vai teritorijas, kurās nav sastopams kaitīgais organisms Erwinia amylovora (Burr.) WinsL. et al. un kuras atzītas par tādām saskaņā ar attiecīgo fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūruSpānija (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus, Gipuskojas provinci (Basku zeme), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarkas Ļeidas provincē (Katalonijas autonomais apgabals), Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarkas Alikantes provincē un Alvoračes un Turisas pašvaldības Valensijas provincē (Valensijas apgabals)), Igaunija, Francija (Korsika), Īrija (izņemot Golvejas pilsētu), Itālija (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas, Milānas, Sondrio un Varēzes provinces un Bovisio Masčiago, Čezāno Maderno, Dezio, Limbiates, Nova Milanēzes un Varedo komūnas Moncas un Briancas provincē), Marke, Molīze, Pjemonta (izņemot Buskas, Čentallo, Skarnafigi, Tarantaskas un Villafalletto komūnas Kuneo provincē), Sardīnija, Sicīlija (izņemot Čezāro (Mesīnas province), Maniakes, Brontes, Adrano (Katānijas province) un Čenturipes, Regalbuto un Troinas (Ennas province) pašvaldības), Toskāna, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Barbonas, Boara Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačenca d’Adidžes, Santurbāno un Veskovanas komūnas Padujas provincē un apgabalu uz dienvidiem no A4 automaģistrāles Veronas provincē)), Latvija, Lietuva (izņemot Babtu un Ķēdaiņu pašvaldības (Kauņas reģions)), Portugāle, Slovēnija (izņemot Goreņskas, Koroškas, Mariboras un Notraņskas reģionus, kā arī Lendavas, Renčes-Vogrsko (uz dienvidiem no H4 automaģistrāles) un Velika Polanas komūnas un Fužinas, Gabrovčecas, Glogovicas, Gorenja vas, Gradičekas, Grintovecas, Ivančna Goricas, Krkas, Krška vas, Male Leses, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Poļes, Muļavas, Podbukovjes, Potokas pie Muļavi, Šentvidas pie Stični, Škrjančes, Trebņa Goricas, Velike Leses, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Viras pie Stični, Vrhpoļes pie Šentvidas, Zagradecas un Znojiles pie Krki apmetnes Ivančna Goricas komūnā), Slovākija (izņemot Dunajska Stredas, Hronovces, Hronske Kļačanu (Levices apriņķis), Dvoru pie Žitavas (Nove Zāmku apriņķis), Malinecas (Poltāras apriņķis), Hrhovas (Rožņavas apriņķis), Veļke Ripņanu (Topoļčanu apriņķis), Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zatīnas (Trebišovas apriņķis) kopienas), Somija, Apvienotā Karaliste (Menas sala un Normandijas salas)
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

6.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218
Īpašās prasības augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izplatīšanai vai ievešanai Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī

(Pielikums MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 629 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.11.2015. noteikumiem Nr. 665; MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 754; MK 06.03.2018. noteikumiem Nr. 143; MK 03.09.2019. noteikumiem Nr. 410; A daļas I nodaļas 18.1 punkts ir spēkā līdz 31.12.2026., sk. noteikumu 94. punktu)

A DAĻA

Īpašās prasības, kas jāievēro, lai ieviestu vai izplatītu augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus Latvijā un citā Eiropas Savienības dalībvalstī

I nodaļa

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuru izcelsmes valsts nav Latvija vai kāda cita Eiropas Savienības dalībvalsts

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti

Īpašās prasības

1. Neatkarīgi no tā, vai šo noteikumu I pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, skujkoku Coniferales koksne, kuras izcelsmes valsts ir Kanāda, Ķīna, Japāna, Korejas Republika, Meksika, Taivāna vai Amerikas Savienotās Valstis, kur ir sastopams Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al., arī koksne, kurai nav saglabāta tās dabiskā apaļā virsma, izņemot šādu koksni:

– tūju Thuja L.,

– īvi Taxus L.,

- šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,

- koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kas ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām,

– Libocedrus decurrens Torr. koksne, ja ir pierādījums tam, ka tā ir apstrādāta vai pārstrādāta zīmuļu ražošanas nolūkā, piemērojot 7–8 dienas ilgu termisko apstrādi pie minimālās temperatūras 82 °C,

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne:

a) tiek termiski apstrādāta visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) ne mazāk kā 30 minūtes bez pārtraukuma, sasniedzot vismaz 56 °C temperatūru koksnes iekšienē. Koksne vai tās iesaiņojums ir marķēts ar marķējumu "HT" saskaņā ar pašreizējo praksi. Marķējumu norāda fitosanitārajā sertifikātā,

vai

b) ir fumigēta atbilstoši augu karantīnas jomas normatīvajos aktos apstiprinātai specifikācijai. Informāciju par veikto fumigāciju norāda fitosanitārajā sertifikātā, minot fumigācijā izmantotās darbīgās vielas nosaukumu, koksnes minimālo temperatūru, normu (g/m3) un iedarbības laiku (h),

vai

c) ir impregnēta ar ķīmisku vielu paaugstinātā spiedienā atbilstoši augu karantīnas jomas normatīvajos aktos apstiprinātai specifikācijai. Informāciju par veikto impregnēšanu norāda fitosanitārajā sertifikātā, minot darbīgās vielas nosaukumu, spiedienu (psi vai kPa) un vielas koncentrāciju (%),

un

pēc apstrādes koksne (tās valsts teritorijā, kas izdod fitosanitāro sertifikātu) nav transportēta pārnēsātāja Monochamus lidošanas periodā (ievērojot atbilstošu drošības rezervi – četras papildu nedēļas paredzētā lidošanas perioda sākumā un beigās) vai (izņemot gadījumus, kad attiecīgā koksne ir bez mizas) ir transportēta ar aizsargpārklāju, kas ļauj pilnībā novērst koksnes invadēšanos ar Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al. vai to pārnēsātāju.

2. Neatkarīgi no tā, vai šo noteikumu I pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, pilnībā vai daļēji no skujkokiem Coniferales, iegūta šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, un koksnes atlikumi un atgriezumi, ja to izcelsmes valsts ir Kanāda, Ķīna, Japāna, Korejas Republika, Meksika, Taivāna vai Amerikas Savienotās Valstis, kur ir sastopams Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al.Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne:

a) tiek termiski apstrādāta visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) ne mazāk kā 30 minūtes bez pārtraukuma, sasniedzot vismaz 56 °C temperatūru koksnes iekšienē. Par veikto apstrādi norāda fitosanitārajā sertifikātā,

vai

b) ir fumigēta atbilstoši augu karantīnas jomas normatīvajos aktos apstiprinātai specifikācijai. Informāciju par veikto fumigāciju norāda fitosanitārajā sertifikātā, minot darbīgās vielas nosaukumu, minimālo koksnes temperatūru, normu (g/m3) un iedarbības laiku (h),

un

pēc apstrādes koksne (tās valsts teritorijā, kas izdod fitosanitāro sertifikātu) nav transportēta pārnēsātāja Monochamus lidošanas periodā (ievērojot atbilstošu drošības rezervi: četras papildu nedēļas paredzētā lidošanas perioda sākumā un beigās) vai (izņemot gadījumus, kad attiecīgā koksne ir koksne bez mizas) ir transportēta ar aizsargpārklāju, kas ļauj pilnībā novērst koksnes invadēšanos ar Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al. vai to pārnēsātāju.

3. Neatkarīgi no tā, vai šo noteikumu I pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, tūju Thuja L. un īvju Taxus L. koksne, kuras izcelsmes valsts ir Kanāda, Ķīna, Japāna, Korejas Republika, Meksika, Taivāna vai Amerikas Savienotās Valstis, kur ir sastopams Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al., kurai nav saglabāta tās dabiskā apaļa virsma, izņemot šādu koksni:

– šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,

– koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kuri atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne:

a) ir bez mizas

vai

b) ir mākslīgi žāvēta līdz 20 % mitruma saturam, kas izteikts sausnas satura procentos un sasniegts ražošanas procesā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu. Koksne vai tās iesaiņojums ir marķēts ar marķējumu "kiln-dried" (žāvēts kamerā) vai "KD", vai ar kādu citu starptautiski atzītu marķējumu saskaņā ar pašreizējo praksi,

vai

c) tiek termiski apstrādāta visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) ne mazāk kā 30 minūtes bez pārtraukuma, sasniedzot vismaz 56 °C temperatūru koksnes iekšienē. Koksne vai tās iesaiņojums ir marķēts ar marķējumu "HT" saskaņā ar pašreizējo praksi. Marķējumu norāda fitosanitārajā sertifikātā,

vai

d) ir fumigēta atbilstoši augu karantīnas jomas normatīvajos aktos apstiprinātai specifikācijai. Informāciju par veikto fumigāciju norāda fitosanitārajā sertifikātā, minot darbīgās vielas nosaukumu, minimālo koksnes temperatūru, normu (g/m3) un iedarbības laiku (h),

vai

e) ir impregnēta ar ķīmisku vielu paaugstinātā spiedienā atbilstoši augu karantīnas jomas normatīvajos aktos apstiprinātai specifikācijai. Informāciju par veikto impregnēšanu norāda fitosanitārajā sertifikātā, minot darbīgās vielas nosaukumu, spiedienu (psi vai kPa) un vielas koncentrāciju (%).

4. Neatkarīgi no tā, vai šo noteikumu I pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, skujkoku Coniferales koksne (arī koksne, kurai nav saglabāta tās dabiskā apaļā virsma), kuras izcelsmes valsts ir Krievija, Kazahstāna vai Turcija, izņemot šādu koksni:

– šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem skujkokiem,

– koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kuri atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) koksnes izcelsme ir teritorijā, kurā nav sastopami:

Monochamus ģints ārpus Eiropas sugu kaitēkļi,

Pissodes ģints ārpus Eiropas sugu kaitēkļi,

Scolytidae dzimtas ārpus Eiropas sugu kaitēkļi.

Koksnes izcelsmes vietu norāda fitosanitārā sertifikāta ailē "Izcelsmes vieta",

vai

b) koksne ir bez mizas, un tajā nav Monochamus ģints ārpuseiropas sastopamo sugu kaitēkļu eju, kuru diametrs pārsniedz 3 mm,

vai

c) koksne ir mākslīgi žāvēta līdz 20 % mitruma saturam, kas izteikts sausnas satura procentos un sasniegts ražošanas procesā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu. Koksni vai tās iesaiņojumu marķē ar marķējumu "kiln-dried" (žāvēts kamerā) vai "KD", vai ar kādu citu starptautiski atzītu marķējumu saskaņā ar pašreizējo praksi,

vai

d) koksne tiek termiski apstrādāta visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) ne mazāk kā 30 minūtes bez pārtraukuma, sasniedzot vismaz 56 °C temperatūru koksnes iekšienē. Koksne vai tās iesaiņojums ir marķēts ar marķējumu "HT" saskaņā ar pašreizējo praksi. Marķējumu norāda fitosanitārajā sertifikātā,

vai

e) koksne ir fumigēta atbilstoši augu karantīnas jomas normatīvajos aktos apstiprinātai specifikācijai. Informāciju par veikto fumigāciju norāda fitosanitārajā sertifikātā, minot darbīgās vielas nosaukumu, minimālo koksnes temperatūru, normu (g/m3) un iedarbības laiku (h),

vai

f) koksne ir impregnēta ar ķīmisku vielu paaugstinātā spiedienā atbilstoši augu karantīnas jomas normatīvajos aktos apstiprinātai specifikācijai. Informāciju par veikto impregnēšanu norāda fitosanitārajā sertifikātā, minot darbīgās vielas nosaukumu, spiedienu (psi vai kPa) un vielas koncentrāciju (%).

5. Neatkarīgi no tā, vai šo noteikumu I pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods skujkoku Coniferales koksne (arī koksne, kurai nav saglabāta tās dabiskā apaļā virsma), izņemot šādu koksni:

– pilnībā vai daļēji no šīs skujkoku koksnes iegūta šķelda, skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi,

– koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kuri atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

Šajā punktā minētās prasības attiecas uz skujkoku Coniferales koksni (arī koksni, kurai nav saglabāta tās dabiskā apaļā virsma), kuras izcelsmes valsts ir kāda no trešajām valstīm, izņemot:

– Krievija, Kazahstāna un Turcija,

– Eiropas valstis,

– Kanāda, Ķīna, Japāna, Korejas Republika, Meksika, Taivāna un Amerikas Savienotās Valstis, kur ir sastopams Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne:

a) ir bez mizas, un tajā nav Monochamus ģints ārpuseiropas sugu kaitēkļu eju, kuru diametrs ir lielāks par 3 mm,

vai

b) ir mākslīgi žāvēta līdz 20 % mitruma saturam, kas izteikts sausnas satura procentos un sasniegts ražošanas procesā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu. Koksne vai tās iesaiņojums ir marķēts ar marķējumu "kiln-dried" (žāvēts kamerā) vai "KD", vai ar kādu citu starptautiski atzītu marķējumu saskaņā ar pašreizējo praksi,

vai

c) ir fumigēta atbilstoši augu karantīnas jomas normatīvajos aktos apstiprinātai specifikācijai. Informāciju par veikto fumigāciju norāda fitosanitārajā sertifikātā, minot darbīgās vielas nosaukumu, minimālo koksnes temperatūru, normu (g/m3) un iedarbības laiku (h),

vai

d) koksne ir impregnēta ar ķīmisku vielu paaugstinātā spiedienā atbilstoši augu karantīnas jomas normatīvajos aktos apstiprinātai specifikācijai.Informāciju par veikto impregnēšanu norāda fitosanitārajā sertifikātā, minot darbīgās vielas nosaukumu, spiedienu (psi vai kPa) un vielas koncentrāciju (%),

vai

e) koksne tiek termiski apstrādāta visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) ne mazāk kā 30 minūtes bez pārtraukumiem, sasniedzot vismaz 56 °C temperatūru koksnes iekšienē. Koksne vai tās iesaiņojums ir marķēts ar marķējumu "HT" saskaņā ar pašreizējo praksi. Marķējumu norāda fitosanitārajā sertifikātā.

6. Pilnīgi vai daļēji no skujkoku Coniferales koksnes iegūtas šķeldas, skaidas un koksnes atlikumi un atgriezumi, kuru izcelsmes valsts ir:

– Krievija, Kazahstāna un Turcija,

– valsts, kas neatrodas Eiropā (izņemot Kanādu, Ķīnu, Japānu, Korejas Republiku, Meksiku, Taivānu un Amerikas Savienotās Valstis)

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) koksnes izcelsme ir teritorijā, kurā nav sastopami:

Monochamus ģints ārpus Eiropas sugu kaitēkļi,

Pissodes ģints ārpus Eiropas sugu kaitēkļi,

Scolytidae dzimtas ārpus Eiropas sugu kaitēkļi.

Koksnes izcelsmes vietu norāda fitosanitārā sertifikāta ailē "Izcelsmes vieta",

vai

b) koksne ir iegūta no nomizota apaļkoka,

vai

c) koksne ir mākslīgi žāvēta līdz 20 % mitruma saturam, kas izteikts sausnas satura procentos un sasniegts ražošanas procesā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu,

vai

d) koksne ir fumigēta atbilstoši specifikācijai, kas apstiprināta saskaņā ar Eiropas Padomes vai Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas procedūru. Informāciju par veikto fumigāciju norāda fitosanitārajā sertifikātā, minot darbīgās vielas nosaukumu, minimālo koksnes temperatūru, normu (g/m3) un iedarbības laiku (h),

vai

e) koksne tiek termiski apstrādāta ne mazāk kā 30 minūtes bez pārtraukuma, sasniedzot vismaz 56 °C temperatūru visas koksnes profilā (tostarp tās iekšienē), un fitosanitārajā sertifikātā norāda informāciju par veikto apstrādi.

6.1 Neatkarīgi no tā, vai šo noteikumu I pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, riekstkoku Juglans L. un pterokāriju Pterocarya Kunth koksne, kas nav šķelda, skaidas, zāģskaidas, ēveļskaidas, koksnes atlikumi un atgriezumi, kuri pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem augiem, koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem koksnes krava nostiprināta un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava, taču ieskaitot koksni, kurai nav saglabājusies tās dabiskā apaļā virsma un kuras izcelsmes vieta ir Amerikas Savienotās ValstisNeskarot noteikumus, kas attiecas uz šī pielikuma A daļas I nodaļas 10., 11. un 12. punktā minēto koksni, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) koksnes izcelsmes vieta ir teritorijā, kuru nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinusi par brīvu no Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat un tās vektora Pityophthorus juglandis Blackman, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

vai

b) koksne ir atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā temperatūra vismaz 40 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C, un tas apliecināts, uzliekot uz koksnes vai tās iepakojuma marķējumu "HT" saskaņā ar pašreizējo praksi, un tas norādīts arī fitosanitārajā sertifikātā,

vai

c) koksne ir apzāģēta, lai pilnīgi noņemtu dabisko noapaļoto virsmu

6.2 Neatkarīgi no tā, vai šo noteikumu I pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, riekstkoku Juglans L. un pterokāriju Pterocarya Kunth koksne un nomizota miza, kura ir šķelda, skaidas, zāģskaidas, ēveļskaidas, koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem augiem, kuru izcelsmes vieta ir Amerikas Savienotās ValstisNeskarot šī pielikuma A daļas I nodaļas 6.1. apakšpunktā, kā arī 10., 11. un 12. punktā minētos noteikumus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) koksnes izcelsmes vieta ir teritorijā, kuru nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinusi par brīvu no Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat un tās vektora Pityophthorus juglandis Blackman, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

vai

b) koksne vai nomizota miza ir atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā mizas vai koksnes profilā temperatūra vismaz 40 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C, un tas norādīts fitosanitārajā sertifikātā

7. Koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot neapstrādātu koku, kas nav biezāks par 6 mm, apstrādātus kokmateriālus, kuru izgatavošanā izmantota līme, karstums un spiediens vai to kombinācija, un stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kuri atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava, ar izcelsmi trešajās valstīs, izņemot Šveici.Koksnes iepakojamie materiāli ir:

- gatavoti no mizota koka, kā norādīts Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) Starptautiskā fitosanitāro pasākumu standarta Nr. 15 "Starptautiskajā tirdzniecībā izmantotā koksnes iepakojamā materiāla reglamentācija" I pielikumā;

- apstrādāti vienā no atzītiem apstrādes veidiem, kā norādīts šā starptautiskā standarta I pielikumā, un

- marķēti ar šā starptautiskā standarta II pielikumā noteikto marķējumu, kas norāda, ka koksnes iepakojamam materiālam veikta apstiprināta un minētajam standartam atbilstoša fitosanitārā apstrāde

8. Cukura kļavu Acer saccharum Marsh. koksne, kuras izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda, arī koksne, kurai nav saglabāta tās dabiskā apaļā virsma, izņemot:

– koksne, kas domāta finiera plākšņu ražošanai,

-šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi,

– koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citus kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kuri atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne ir mākslīgi žāvēta līdz 20 % mitruma saturam, kas izteikts sausnas satura procentos un sasniegts ražošanas procesā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu. Koksne vai tās iesaiņojums ir marķēts ar marķējumu "kiln-dried" (žāvēts kamerā) vai "KD", vai ar kādu citu starptautiski atzītu marķējumu saskaņā ar pašreizējo komercpraksi
9. Cukura kļavu Acer saccharum Marsh. koksne, kuras izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis vai Kanāda un kura paredzēta finiera plākšņu ražošanaiJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) par koksnes izcelsmes vietu ir zināms, ka tajā nav sastopams Ceratocystis virescens (Davidson) Moreau;

b) koksne ir paredzēta finiera plākšņu ražošanai

10. Neatkarīgi no tā, vai šo noteikumu I pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, ošu Fraxinus L., Juglans ailiantifolia Carr, Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. koksne, kura nav saglabājusi savu dabiski apaļo virsmu, kā arī mēbeles un citi izstrādājumi, kas izgatavoti no neapstrādātas koksnes, un kuras izcelsmes valsts ir Kanāda, Ķīna, Japāna, Mongolija, Korejas Republika, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Krievija, Taivāna un Amerikas Savienotās Valstis, izņemot šāda koksne:

– šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem kokiem,

– koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kuri atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne:

a) ir ar izcelsmi teritorijā, ko izvedējvalsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteicis par teritoriju, kurā nav sastopams Agrilus planipennis Fairmaire,

vai

b) miza un vismaz 2,5 cm biezs aplievas ārējais slānis ir noņemts uzņēmumā, kuru ir pilnvarojusi un kura darbību uzrauga nacionālā augu aizsardzības organizācija;

vai

c) koksne ir apstrādāta ar jonizējošu starojumu, kas ļauj visā koka profilā nodrošināt vismaz 1 kGy lielu absorbēto devu.

11. Neatkarīgi no tā, vai I pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, koksnes šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no ošu Fraxinus L., Juglans ailiantifolia Carr, Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. koksnes, kuras izcelsmes valsts ir Kanāda, Ķīna, Japāna, Mongolija, Korejas Republika, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Krievija, Taivāna un Amerikas Savienotās ValstisJābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne ir ar izcelsmi teritorijā, ko izvedējvalsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem noteicis par teritoriju, kurā nav sastopams Agrilus planipennis Fairmaire. Attiecīgo teritoriju norāda fitosanitārajā sertifikātā.
12. Neatkarīgi no tā, vai šo noteikumu I pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, ošu Fraxinus L., Juglans ailiantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. nomizota miza un no tās izgatavoti priekšmeti, kuras izcelsmes valsts ir Kanāda, Ķīna, Japāna, Mongolija, Korejas Republika, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Krievija, Taivāna un Amerikas Savienotās ValstisJābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne ir ar izcelsmi teritorijā, ko izvedējvalsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem noteicis par teritoriju, kurā nav sastopams Agrilus planipennis Fairmaire. Attiecīgo teritoriju norāda fitosanitārajā sertifikātā.
13. Ozolu Quercus L. koksne, kuras izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis, arī koksne, kurai nav saglabāta tās dabiskā apaļā virsma, izņemot šāda koksne:

– šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi,

– mucas, muciņas, kubli, toveri un pārējie mucinieku izstrādājumi un to daļas no koka, arī mucu dēlīši, ja ir dokumentārs pierādījums tam, ka koksne iegūta vai izgatavota, piemērojot termisku apstrādi, kas ļauj uz 20 minūtēm sasniegt vismaz 176 °C temperatūru,

– koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kuri atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) koksne ir apzāģēta, lai pilnībā noņemtu tās apaļo virsmu,

vai

b) koksne ir bez mizas, un ūdens saturs koksnē, kas izteikts sausnas procentos, nepārsniedz 20 %,

vai

c) koksne ir bez mizas un dezinficēta, to attiecīgi apstrādājot ar karstu gaisu vai karstu ūdeni,

vai,

d) ja tie ir zāģmateriāli ar mizas atliekām vai bez tām, koksne ir mākslīgi žāvēta līdz 20 % mitruma saturam, kas izteikts sausnas satura procentos un sasniegts ražošanas procesā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu. Koksne vai tās iesaiņojums ir marķēts ar marķējumu "kiln-dried" vai "KD" (žāvēts kamerā), vai ar kādu citu starptautiski atzītu marķējumu saskaņā ar pašreizējo komercpraksi

14. Neatkarīgi no tā, vai šo noteikumu I pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, bērzu Betula L. koksne, arī koksne, kurai nav saglabāta tās dabiskā apaļā virsma, kā arī mēbeles un citi izstrādājumi, kas izgatavoti no neapstrādātas koksnes, kuru izcelsmes valsts ir Amerikas Apvienotās Valstis un Kanāda, kur ir sastopams Agrilus anxius Gory, izņemot šāda koksne:

– šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem kokiem,

– koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kuri atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) miza un vismaz 2,5 cm biezs aplievas ārējais slānis ir noņemts uzņēmumā, kuru ir pilnvarojusi un kura darbību uzrauga nacionālā augu aizsardzības organizācija;

vai

b) koksne ir apstrādāta ar jonizējošu starojumu, kas ļauj visā koka profilā nodrošināt vismaz 1 kGy lielu absorbēto devu.

15. Neatkarīgi no tā, vai šo noteikumu I pielikuma B daļā minēts to KN kods, koksnes šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no bērza Betula L.Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksnes izcelsme ir valstī, kurā nav sastopams Agrilus anxius Gory.
16. Neatkarīgi no tā, vai šo noteikumu I pielikuma B daļā minēts to KN kods, bērza Betula L. miza un priekšmeti, kas izgatavoti no šo koku mizas, kuru izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda, kur ir sastopams Agrilus anxius Gory.Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka miza ir bez koksnes.
17. Neatkarīgi no tā, vai šo noteikumu I pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, Albānijā, Armēnijā, Šveicē, Turcijā vai Amerikas Savienotajās Valstīs iegūtu platānu Platanus L. koksne, izņemot koksnes iepakojamo materiālu, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citus līdzīgus iepakojuma materiālus, kā arī paliktņus, kastu paliktņus un citus kravu paliktņus, paliktņu apmales un kravas stiprinājumus neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem koksnes krava nostiprināta un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava, un koksni, kurai nav saglabājusies tās dabiskā apaļā virsma, kā arī šķelda, skaidas, zāģskaidas, ēveļskaidas, koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no platānas Platanus L.Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) koksnes izcelsmes vieta ir teritorijā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinusi par brīvu no Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

vai

b) koksne ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedzis 20 %, un tas panākts ar attiecīgu laika un temperatūras režīmu. Uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "Kiln dried" (žāvēts kamerā) vai "KD" vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo praksi

18. (Zaudējis spēku ar 01.12.2016.; sk. noteikumu 93. punktu)
18.1 Ozola Quercus L. zāģmateriāli, kuru izcelsme ir Amerikas Savienotajās Valstīs un uz kuriem attiecas viens no šo noteikumu 1. pielikuma B daļas I nodaļas 7. punktā iekļautajiem KN kodiem un aprakstiem, un kuriem nav pievienots fitosanitārais sertifikāts*

* Noteiktā kārtība ir spēkā līdz 2026. gada 31. decembrim

1. Koksne ir bez mizas.

2. Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

2.1. koksne ir ražota tādā kokzāģētavā vai apstrādāta tādās atbilstošās telpās, ko dalībai lapkoku zāģmateriālu kameržāvēšanas sertifikācijas programmā apstiprinājusi un revidējusi ASV Nacionālā lapkoku zāģmateriālu asociācija (NHLA);

2.2. koksne ir žāvēta kamerā, līdz tās mitruma saturs, kas izteikts sausnas procentos, sasniedz mazāk par 20 %, un tas panākts ar piemērotu laika/temperatūras režīmu.

3. Katram koksnes saišķim ir piestiprināta standarta identifikācijas piespraude. Uz katras identifikācijas piespraudes ir zīmogs "NHLA – KD", kā arī katram saišķim ir piešķirts unikāls numurs. Katram koksnes saišķim ir piestiprināta standarta identifikācijas piespraude ar zīmogu "NHLA – KD" un ar unikālu numuru.

4. Oficiālajam apliecinājumam ir pievienots aizpildīts kameržāvēšanas sertifikāts (9.2 pielikums), kurā ir informācija par zāģmateriālu daudzumu bez mizas kubikpēdās un kubikmetros. Sertifikātā ir norādīts saišķu kopējais skaits un katras šiem saišķiem piešķirtās identifikācijas piespraudes numurs, kā arī uzņēmums, kas veicis kameržāvēšanu, saņēmējs un atbildīgās personas

19. Apšu Populus L. koksne, kuras izcelsmes valsts atrodas Amerikas kontinentā, arī koksne, kurai nav saglabāta tās dabiskā apaļā virsma, izņemot šāda koksne:

– šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi,

– koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri ir veidoti no tāda paša veida un kvalitātes koksnes kā pārējā krava, un kuri atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne:

a) ir nomizota

vai

b) ir mākslīgi žāvēta līdz 20 % mitruma saturam, kas izteikts sausnas satura procentos un sasniegts ražošanas procesā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu. Koksne vai tās iesaiņojums ir marķēts ar marķējumu "kiln-dried" vai "KD" (žāvēts kamerā), vai ar kādu citu starptautiski atzītu marķējumu saskaņā ar pašreizējo komercpraksi

20. Neatkarīgi no tā, vai šo noteikumu 1.pielikuma B daļā minēts to KN kods, koksnes šķeldas, skaidas un koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no:

– cukura kļavām Acer saccharum Marsh., kuru izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis un Kanāda,

– apsēm Populus L., kuru izcelsmes valsts atrodas Amerikas kontinentā.

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne:

a) iegūta no nomizota apaļkoka

vai

b) ir mākslīgi žāvēta līdz 20 % mitruma saturam, kas izteikts sausnas satura procentos un sasniegts ražošanas procesā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu,

vai

c) ir fumigēta atbilstoši augu karantīnas jomas normatīvajos aktos apstiprinātai specifikācijai. Informāciju par veikto fumigāciju norāda fitosanitārajā sertifikātā, minot darbīgās vielas nosaukumu, minimālo koksnes temperatūru, devu (g/m3) un iedarbības laiku (h),

vai

d) tiek termiski apstrādāta visā koksnes profilā (tostarp koksnes centrā) ne mazāk kā 30 minūtes bez pārtraukuma, sasniedzot vismaz 56 °C temperatūru koksnes iekšienē. Fitosanitārajā sertifikātā norāda informāciju par veikto apstrādi

21. (Svītrots ar MK 03.09.2019. noteikumiem Nr. 410)
22. Koksnes šķeldas, skaidas un koksnes atlikumi vai atgriezumi, kuru izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis un kas pilnīgi vai daļēji iegūti no ozoliem Quercus L.Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka koksne:

a) ir mākslīgi žāvēta līdz 20 % mitruma saturam, kas izteikts sausnas satura procentos un sasniegts ražošanas procesā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu,

vai

b) ir fumigēta atbilstoši specifikācijai, kas apstiprināta saskaņā ar Eiropas Padomes vai Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas procedūru. Informāciju par veikto fumigāciju norāda fitosanitārajā sertifikātā, minot darbīgās vielas nosaukumu, minimālo koksnes temperatūru, normu (g/m3) un iedarbības laiku (h),

vai

c) koksne tiek termiski apstrādāta visā koksnes profilā (tostarp tās iekšienē) ne mazāk kā 30 minūtes bez pārtraukumiem, sasniedzot vismaz 56 °C temperatūru koksnes iekšienē. Fitosanitārajā sertifikātā norāda informāciju par veikto apstrādi

23. Skujkoku Coniferales miza, kuras izcelsmes valsts neatrodas EiropāJābūt oficiālam apliecinājumam, ka nomizotā miza:

a) ir fumigēta atbilstoši augu karantīnas jomas normatīvajos aktos apstiprinātai specifikācijai. Informāciju par veikto fumigāciju norāda fitosanitārajā sertifikātā, minot darbīgās vielas nosaukumu, minimālo koksnes temperatūru, devu (g/m3) un iedarbības laiku (h),

vai

b) tiek termiski apstrādāta visā mizas profilā (tostarp tās iekšienē) ne mazāk kā 30 minūtes bez pārtraukuma, sasniedzot vismaz 56 °C temperatūru koksnes iekšienē. Fitosanitārajā sertifikātā norāda informāciju par veikto apstrādi,

un

pēc apstrādes koksne (tās valsts teritorijā, kas izdod fitosanitāro sertifikātu) nav transportēta pārnēsātāja Monochamus lidošanas periodā (ievērojot atbilstošu drošības rezervi – četras papildu nedēļas paredzētā lidošanas perioda sākumā un beigās) vai ir transportēta ar aizsargpārklāju, kas ļauj pilnībā novērst koksnes invadēšanos ar Bursaphelenchus xylophilus (Steiner un Bührer) Nickle et al. vai to pārnēsātāju.

23.1 ASV un Kanādas izcelsmes korinšu Amelanchier Medik., aroniju Aronia Medik., klinteņu Cotoneaster Medik., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L., ugunsērkšķu Pyracantha M. Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. koksne neatkarīgi no tā, vai tāda veida koksne norādīta 1. pielikuma B daļas KN kodu sarakstā, ja šī koksne nav:

-  no šiem augiem pilnīgi vai daļēji iegūtas šķeldas un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas;

-  koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus (izņemot stiprinājumus, ar kuriem koksnes krava nostiprināta un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava, taču ieskaitot koksni, kurai nav saglabājusies tās dabiskā apaļā virsma)

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) koksnes izcelsme ir teritorijā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Saperda candida Fabricius, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

vai

b) koksne termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā (tostarp koksnes centrā) temperatūra vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C. Fitosanitārajā sertifikātā norāda informāciju par veikto apstrādi,

vai

c) koksne apstrādāta ar jonizējošu starojumu tā, lai visā koksnes profilā (tostarp koksnes centrā) minimālā absorbētā deva sasniegtu 1 kGy. Fitosanitārajā sertifikātā norāda informāciju par veikto apstrādi

23.2 Šķeldota koksne, kas pilnīgi vai daļēji iegūta no Kanādas un ASV izcelsmes korintēm Amelanchier Medik., aronijām Aronia Medik., klintenēm Cotoneaster Medik., vilkābelēm Crataegus L., cidonijām Cydonia Mill., ābelēm Malus Mill., plūmēm Prunus L., ugunsērkšķiem Pyracantha M. Roem., bumbierēm Pyrus L. un pīlādžiem Sorbus L. neatkarīgi no tā, vai attiecīgā koksne ir norādīta 1. pielikuma B daļas KN kodu sarakstāJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) koksnes izcelsme ir teritorijā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Saperda candida Fabricius, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

vai

b) koksne ir pārstrādāta gabalos, kuru biezums un platums nepārsniedz 2,5 cm,

vai

c) koksne termiski apstrādāta tā, lai visā šķeldas profilā (tostarp koksnes centrā) temperatūra vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C. Fitosanitārajā sertifikātā norāda informāciju par veikto apstrādi

23.3 Neatkarīgi no tā, vai šo noteikumu I pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, plūmju Prunus L. koksne, tostarp koksne, kurai nav saglabājusies tās dabiskā apaļā virsma un kuras izcelsmes valsts ir Ķīna, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Mongolija, Japāna, Korejas Republika un Vjetnama, un kura nav:

23.1. šķelda, skaidas, zāģskaidas, ēveļskaidas, koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem augiem;

23.2. koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli;

23.3. paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem koksnes krava nostiprināta un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava

Neskarot noteikumus, kas attiecas uz šī pielikuma A daļas I nodaļas 23.1 un 23.punktā minēto koksni, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) koksnes izcelsmes vieta ir teritorijā, kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Aromia bungii (Faldermann), un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

vai

b) koksne ir atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā temperatūra vismaz 30 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C, un tas norādīts fitosanitārajā sertifikātā,

vai

c) koksne ir apstrādāta ar atbilstošu jonizējošu starojumu tā, lai visā koksnes profilā minimālā absorbētā deva sasniegtu 1 kGy, un tas norādīts fitosanitārajā sertifikātā

23.4 Neatkarīgi no tā, vai šo noteikumu I pielikuma B daļā minēts attiecīgais KN kods, pilnīgi vai daļēji no plūmēm Prunus L. iegūta šķelda, skaidas, zāģskaidas, ēveļskaidas, koksnes atlikumi vai atgriezumi, kuru izcelsmes valsts ir Ķīna, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Mongolija, Japāna, Korejas Republika un VjetnamaNeskarot noteikumus, kas attiecas uz šī pielikuma A daļas I nodaļas 23.1, 23.2 un 23.punktā minēto koksni, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) koksnes izcelsmes vieta ir teritorijā, kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Aromia bungii (Faldermann), un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

vai

b) koksne ir pārstrādāta gabalos, kuru biezums un platums nepārsniedz 2,5 cm,

vai

c) koksne ir atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā temperatūra vismaz 30 minūtes sasniegtu vismaz 56 °C, un tas norādīts fitosanitārajā sertifikātā

24. Skujkoku Coniferales augi (izņemot augļus un sēklas), kuru izcelsmes valsts neatrodas EiropāNeskarot aizliegumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 1.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti kokaudzētavā un audzēšanas vietā nav sastopams Pissodes spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā)
25. Skujkoku Coniferales augi, kas ir augstāki par 3 m (izņemot augļus un sēklas), kuru izcelsmes valsts neatrodas EiropāNeskarot aizliegumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 1.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 24. punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti kokaudzētavā un audzēšanas vietā nav sastopams Scolytidae spp. (sugas, kas nav konstatētas Eiropā)
26. Priežu Pinus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 1.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 24. un 25.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers vai Scirrhia pini Funk & Parker simptomi
27. Baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L., duglāziju Pseudotsuga Carr. un hemlokegļu Tsuga Carr. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 1.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 24.,25. vai 26.punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Melampsora medusae Thümen simptomi
28. Ozolu Quercus L. augi bez lapām, kuru izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās Valstis, izņemot augļus un sēklasNeskarot aizliegumu, kas piemērojams šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 2.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augu izcelsme ir teritorijās, par kurām ir zināms, ka tur nav sastopams Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
29. Kastaņu Castanea Mill. un ozolu Quercus L. augi (izņemot augļus un sēklas) bez lapām, kuru izcelsmes valsts neatrodas EiropāNeskarot prasības, kas piemērojamas augiem, kas minēti šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 2.punktā un kas noteiktas šī pielikuma 28.punktā, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Cronartium simptomi
30. Kastaņu Castanea Mill. un ozolu Quercus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 2.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 29.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijā nav sastopams Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

vai

b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr simptomi

31. Lazdu Corylus L. stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas), kuru izcelsmes valsts ir Kanāda vai Amerikas Savienotās ValstisJābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi ir izaudzēti kokaudzētavā un:

a) to izcelsmes teritoriju izvedējvalsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem noteicis par teritoriju, kurā nav sastopams Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, un tas ir norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija"

vai

b) to izcelsme ir audzēšanas vietā, kuru izvedējvalsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem noteicis par vietu, kurā nav sastopams Anisogramma anomala (Peck) E. Müller, pamatojoties uz oficiālajām pārbaudēm audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē, kas veiktas kopš pēdējo triju pilno veģetācijas periodu sākuma, un tas ir norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", paziņojot, ka Anisogramma anomala (Peck) E. Müller nav sastopams

32. Ošu Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. augi, izņemot sēklas un augļus, bet ieskaitot grieztus zarus ar lapām vai bez tām, kuru izcelsmes valsts ir Kanāda, Ķīna, Japāna, Mongolija, Korejas Republika, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Krievija, Taivāna un Amerikas Savienotās ValstisJābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izcelsme ir teritorijā, ko nacionālais augu aizsardzības dienests saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem noteicis par teritoriju, kurā nav sastopams Agrilus planipennis Fairmaire. Attiecīgo teritoriju norāda fitosanitārajā sertifikātā
32.1 Riekstkoku Juglans L. un pterokāriju Pterocarya Kunth ģints augi, kuri paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas, un kuru izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās ValstisNeskarot noteikumus, kas attiecas uz šī pielikuma A daļas I nodaļas 32. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) stādīšanai paredzētie augi visā dzīves ciklā audzēti teritorijā, kuru nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinusi par brīvu no Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat un tās vektora Pityophthorus juglandis Blackman, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

vai

b) stādīšanai paredzētie augi ir no audzēšanas vietas, kurā un kuras apkārtnē vismaz 5 km rādiusā divu gadu laikā pirms eksporta oficiālajās pārbaudēs nav konstatēti ne Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat un tās vektora Pityophthorus juglandis Blackman simptomi, ne vektora klātbūtne, un tie ir pārbaudīti tieši pirms eksporta, kā arī apstrādāti un iepakoti tā, lai novērstu invadēšanos pēc izvešanas no audzēšanas vietas,

vai

c) stādīšanai paredzētie augi ir no audzēšanas vietas, kurā tie ir pilnībā fiziski izolēti un pārbaudīti tieši pirms eksporta, kā arī apstrādāti un iepakoti tā, lai novērstu invadēšanos pēc izvešanas no audzēšanas vietas

33. Bērzu Betula L. augi, izņemot augļus un sēklas, bet ieskaitot grieztus Betula L. zarus ar lapām vai bez tāmJābūt oficiālam apliecinājumam, ka augu izcelsme ir valstī, kurā nav sastopams Agrilus anxius Gory
34. Platānu Platanus L. augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklas, kuru izcelsmes valsts ir Albānija, Armēnija, Šveice, Turcija vai Amerikas Savienotās ValstisJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augu izcelsmes vieta ir teritorijā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinusi par brīvu no Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

vai

b) sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. klātbūtnes simptomi

35. Apšu Populus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, kuru izcelsmes valsts ir kāda no trešajām valstīm, izņemot sēklasNeskarot aizliegumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 3.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Melampsora medusae Thümen simptomi
36. Apšu Populus L. ģints augi (izņemot augļus un sēklas), kuru izcelsmes valsts atrodas Amerikas kontinentāNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 3.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 35.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Mycosphaerella populorum G. E. Thompson simptomi
37. Gobu Ulmus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsmes valsts atrodas ZiemeļamerikāNeskarot noteikumus, ko piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 32. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Candidatus Phytoplasma ulmi klātbūtnes simptomi
37.1 Kanādas un ASV izcelsmes korinšu Amelanchier Medik., aroniju Aronia Medik., klinteņu Cotoneaster Medik., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L., ugunsērkšķu Pyracantha M. Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. augi, kas paredzēti stādīšanai un kas nav potzari, spraudeņi, augi audu kultūrā, ziedputekšņi un sēklasNeskarot noteikumus, ko piemēro 5. pielikuma A daļas 8. un 18. punktā, 5. pielikuma B daļas 1. vai 2. punktā vai 6. pielikuma A daļas I iedaļas 43., 48., 49., 50., 54., 55., 56. un 57. punktā minētajiem augiem, attiecīgā gadījumā oficiāls apliecinājums, ka augi:

a) visā dzīves ciklā audzēti teritorijā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Saperda candida Fabricius, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

vai

b) vismaz divus gadus pirms eksportēšanas vai – ja tie jaunāki par diviem gadiem – visā dzīves ciklā audzēti audzēšanas vietā, kurā saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Saperda candida Fabricius un:

1) kuru reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija,

un

2) kurā katru gadu piemērotā laikā veiktas divas oficiālas pārbaudes, lai konstatētu jebkādas Saperda candida Fabricius pazīmes,

un

3) kurā augus audzē vietā,

- kura ir pilnīgi fiziski aizsargāta pret Saperda candida Fabricius ievešanu,

vai

- kurā tiek veikta attiecīga profilaktiska apstrāde un kurai apkārt atrodas vismaz 500 m plata buferzona, kurā Saperda candida Fabricius neesība apstiprināta oficiālos apsekojumos, ko katru gadu veic piemērotā laikā,

un

4) tieši pirms eksportēšanas augiem rūpīgi pārbaudīta Saperda candida Fabricius neesība, īpaši auga stumbrā, attiecīgā gadījumā noņemot arī destruktīvus paraugus

37.vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L., bumbieru Pyrus L. un melleņu Vaccinium L. ģints augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot augu audu kultūras un sēklas, kuru izcelsmes valsts ir Kanāda, Meksika un Amerikas Savienotās ValstisNeskarot noteikumus, kas attiecas uz 5. pielikuma A daļas 8. un 18. punktā un B daļas 1. punktā vai šī pielikuma A daļas I nodaļas 37.1, 43., 48., 49., 50., 54., 55., 56. un 57. punktā minētajiem augiem, attiecīgā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augi visā dzīves ciklā audzēti teritorijā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinusi par brīvu no Grapholita packardi Zeller, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu "brīvs no" iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b) augi visā dzīves ciklā ir audzēti audzēšanas vietā:

- kura saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Grapholita packardi Zeller,

- kuru reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija,

- kurā katru gadu attiecīgā laikā ir veiktas pārbaudes, lai noteiktu, vai nav konstatētas Grapholita packardi Zeller pazīmes,

- kurā augi tiek audzēti vietā, kur tiek veikta atbilstoša profilaktiskā apstrāde,

- kurā katru gadu attiecīgā laikā tiek veikts oficiāls apsekojums, kas apstiprina, ka Grapholita packardi Zeller klātbūtne nav konstatēta, un

- kurā tieši pirms eksporta augiem tiek veikta rūpīga pārbaude, lai konstatētu Grapholita packardi Zeller klātbūtni,

vai

c) augi tiek audzēti vietā, kurā ir pilnīga fiziska aizsardzība pret Grapholita packardi Zeller

38. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augu un to hibrīdu augļi, kuru izcelsmes valsts ir kāda no trešajām valstīmAugļi ir bez kātiem un lapām, un tiem uz iepakojuma piestiprināts atbilstošs izcelsmes marķējums
39. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. un to hibrīdu augļi, kuru izcelsmes valsts ir kāda no trešajām valstīmNeskarot noteikumus, ko piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 38., 40., 41., 42. un 42.1 punktā minētajiem augļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augļu izcelsme ir valstī, kurā saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. Aurantifolii, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija šo statusu iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b) augļu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija šo statusu iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c) augļu izcelsme ir audzēšanas vietā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

vai

d) ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē tiek veikta attiecīga apstrāde un piekopta attiecīga audzēšanas prakse Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii apkarošanai,

un

augļi ir apstrādāti ar nātrija ortofenilfenātu vai tiem veikta cita iedarbīga apstrāde, kas norādīta fitosanitārajā sertifikātā, ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija apstrādes metodi iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

un

pirms eksportēšanas piemērotā laikā veiktas oficiālas pārbaudes apstiprinājušas, ka augiem nav novēroti Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii klātbūtnes simptomi,

un

fitosanitārajā sertifikātā ir iekļauta informācija par izsekojamību,

vai

e) attiecībā uz rūpnieciskai pārstrādei paredzētiem augļiem – oficiālas pirmseksportēšanas pārbaudes apliecinājušas, ka augļiem nav novēroti Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii klātbūtnes simptomi,

un

ražošanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē tiek veikta attiecīga apstrāde un piekopta attiecīga audzēšanas prakse Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii apkarošanai,

un

pārvietošana, glabāšana un pārstrāde notiek, ievērojot nosacījumus, kuri apstiprināti Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūrā,

un

augļi ir pārvadāti atsevišķā iepakojumā ar etiķeti, kurā ir izsekojamības kods un norāde, ka augļi paredzēti rūpnieciskai pārstrādei,

un

informācija par izsekojamību ir iekļauta fitosanitārajā sertifikātā

40. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augu un to hibrīdu augļi, kuru izcelsmes valsts ir kāda no trešajām valstīmNeskarot noteikumus, kurus piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 38., 39., 41. un 42. punktā minētajiem augļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augļu izcelsme ir valstī, kura saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Cercospora angolensis Carv. et Mendes, ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu "brīvs no" iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b) augļu izcelsme ir teritorijā, kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Cercospora angolensis Carvet Mendes, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu "brīvs no" iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c) kopš pēdējā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Cercospora angolensis Carv. et Mendes klātbūtnes simptomi un attiecīgā oficiālā apsekošanā šā organisma klātbūtnes simptomi nav novēroti audzēšanas vietā novāktajiem augļiem

41. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augu un to hibrīdu augļi (izņemot apelsīnu Citrus aurantium L. un Citrus latifolia Tanaka augļus), kuru izcelsmes valsts ir kāda no trešajām valstīmNeskarot noteikumus, ko piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 38., 39., 40., 42. un 42.1 punktā minētajiem augļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augļu izcelsme ir valstī, kurā saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija šo statusu iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b) augļu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija šo statusu iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c) augļu izcelsme ir audzēšanas vietā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

un

starptautiskiem standartiem atbilstoša reprezentatīva parauga oficiālā pārbaudē augļiem nav novēroti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa klātbūtnes simptomi,

vai

d) augļu izcelsme ir audzēšanas vietā, kurā veic attiecīgu apstrādi un kultivēšanas pasākumus pret Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

un

audzēšanas sezonā, kas sākusies kopš pēdējā veģetācijas perioda sākuma, ražošanas vietā ir veiktas oficiālas pārbaudes un augļiem nav novēroti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) van der Aa klātbūtnes simptomi,

un

starptautiskiem standartiem atbilstoša reprezentatīva parauga oficiālā pirmseksportēšanas pārbaudē atzīts, ka attiecīgajā audzēšanas vietā novāktajiem augļiem nav konstatēti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa klātbūtnes simptomi,

un

fitosanitārajā sertifikātā ir iekļauta informācija par izsekojamību,

vai

e) attiecībā uz rūpnieciskai pārstrādei paredzētiem augļiem – starptautiskiem standartiem atbilstoša reprezentatīva parauga oficiālā pirmseksportēšanas pārbaudē atzīts, ka augļiem nav novēroti Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa klātbūtnes simptomi,

un

fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija" ir iekļauts apliecinājums, ka augļu izcelsme ir audzēšanas vietā, kurā piemērotā laikā tiek veikta attiecīga apstrāde pret Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

un

pārvietošana, glabāšana un pārstrāde notiek, ievērojot nosacījumus, kuri apstiprināti Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūrā,

un

augļi pārvadāti atsevišķā iepakojumā ar etiķeti, kurā ir izsekojamības kods un norāde, ka augļi paredzēti rūpnieciskai pārstrādei,

un

fitosanitārajā sertifikātā ir iekļauta informācija par izsekojamību

42. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. un to hibrīdu augļi, mango Mangifera L. un plūmju Prunus L. augļiNeskarot noteikumus, kas attiecas uz šī pielikuma A daļas I nodaļas 38., 39., 40., 41. un 42.punktā minētajiem augļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augļu izcelsme ir valstī, kura saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no (ārpuseiropas) raibspārnmušas Tephritidae, pret kuru šie augļi ir uzņēmīgi, ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu "brīvs no" iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b) augļu izcelsme ir teritorijā, kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no (ārpuseiropas) raibspārnmušas Tephritidae, pret kuru šie augļi ir uzņēmīgi, un šis atzinums norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu "brīvs no" iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c) sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēšanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē pēdējo triju mēnešu laikā pirms ražas novākšanas, vismaz reizi mēnesī veicot oficiālas pārbaudes, nav novērotas klātbūtnes pazīmes (ārpuseiropas) raibspārnmušai Tephritidae, pret kuru šie augļi ir uzņēmīgi, un audzēšanas vietā novāktiem augļiem, veicot attiecīgu oficiālu apsekošanu, nav novērotas minētā organisma klātbūtnes pazīmes, un fitosanitārajā sertifikātā ir iekļauta informācija par izsekojamību,

vai

d) augļiem veikta iedarbīga apstrāde, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no (ārpuseiropas) raibspārnmušas Tephritidae, pret kuru šie augļi ir uzņēmīgi, un dati par apstrādi norādīti fitosanitārajā sertifikātā, ja apstrādes metodi attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai

42.1 Āfrikas kontinenta valstīs, Kaboverdē, Sv. Helēnas salā, Madagaskarā, Reinjonā, Maurīcijā un Izraēlā augušas paprikas Capsicum (L.), citrusu Citrus L. augļi (izņemot citrona Citrus limon (L.) Osbeck. un laima Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle augli), persika Prunus persica (L.) Batsch un granātābola Punica granatum L. augļiNeskarot noteikumus, kas attiecas uz šī pielikuma A daļas I nodaļas 38., 39., 40., 41., 42. un 85. punktā minētajiem augļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augļu izcelsme ir valstī, kura saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu "brīvs no" iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b) augļu izcelsme ir teritorijā, kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu "brīvs no" iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c) augļi ir no audzēšanas vietas, kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), un informācija par izsekojamību ir iekļauta fitosanitārajā sertifikātā, un piemērotos audzēšanas sezonas laikos augļiem ir veiktas oficiālas pārbaudes, tostarp reprezentatīva augļu parauga vizuāla pārbaude, un tajās pierādīts, ka augļi ir brīvi no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

vai

d) augļiem veikta iedarbīga aukstumapstrāde, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), vai cita iedarbīga apstrāde, kas nodrošina, ka augļi ir brīvi no Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), un dati par apstrādi norādīti fitosanitārajā sertifikātā, ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija apstrādes metodi ar pavaddokumentiem, kas apliecina apstrādes iedarbīgumu, iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai

42.2 Ābeļu Malus Mill. augļiNeskarot noteikumus, kas attiecas uz šī pielikuma A daļas I nodaļas 42.3, 42.4 un 42.punktā minētajiem augļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augļu izcelsme ir valstī, kura saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich un Rhagoletis pomonella (Walsch), ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu "brīvs no" iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b) augļu izcelsme ir teritorijā, kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich un Rhagoletis pomonella (Walsch), un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu "brīvs no" iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c) augļi ir no audzēšanas vietas, kurā piemērotos audzēšanas sezonas laikos augļiem ir veiktas oficiālas pārbaudes un apsekojumi, tostarp reprezentatīva augļu parauga vizuāla pārbaude, lai konstatētu Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich un Rhagoletis pomonella (Walsch) klātbūtnes simptomus, un tajos ir pierādīts, ka augļi ir brīvi no kaitīgā(-ajiem) organisma(-iem), un fitosanitārajā sertifikātā ir iekļauta informācija par izsekojamību,

vai

d) augļiem veikta apstrāde, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich un Rhagoletis pomonella (Walsch), un dati par apstrādi norādīti fitosanitārajā sertifikātā, ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija apstrādes metodi iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai

42.3 Ābeļu Malus Mill. un bumbieru Pyrus L. augļiNeskarot noteikumus, kas attiecas uz šī pielikuma A daļas I nodaļas 42.2, 42.4 un 42.punktā minētajiem augļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augļu izcelsme ir valstī, kura saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu "brīvs no" iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b) augļu izcelsme ir teritorijā, kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu "brīvs no" iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c) augļi ir no audzēšanas vietas, kurā piemērotos audzēšanas sezonas laikos augļiem ir veiktas oficiālas pārbaudes un apsekojumi, tostarp reprezentatīva augļu parauga vizuāla pārbaude, lai konstatētu Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto klātbūtnes simptomus, un tajos ir pierādīts, ka augļi ir brīvi no kaitīgā organisma, un fitosanitārajā sertifikātā ir iekļauta informācija par izsekojamību,

vai

d) augļiem veikta iedarbīga apstrāde, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, un dati par apstrādi norādīti fitosanitārajā sertifikātā, ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija apstrādes metodi iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai

42.4 Ābeļu Malus Mill. un bumbieru Pyrus L. augļiNeskarot noteikumus, kas attiecas uz šī pielikuma A daļas I nodaļas 42.2, 42.3 un 42.punktā minētajiem augļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augļu izcelsme ir valstī, kura saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Tachypterellus quadrigibbus Say, ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu "brīvs no" iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b) augļu izcelsme ir teritorijā, kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Tachypterellus quadrigibbus Say, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu "brīvs no" iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c) augļi ir no audzēšanas vietas, kurā piemērotos audzēšanas sezonas laikos augļiem ir veiktas oficiālas pārbaudes un apsekojumi, tostarp reprezentatīva augļu parauga vizuāla pārbaude, lai konstatētu Tachypterellus quadrigibbus Say klātbūtnes simptomus, un tajos ir pierādīts, ka augļi ir brīvi no kaitīgā organisma, un fitosanitārajā sertifikātā ir iekļauta informācija par izsekojamību,

vai

d) augļiem veikta iedarbīga apstrāde, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no Tachypterellus quadrigibbus Say, un dati par apstrādi norādīti fitosanitārajā sertifikātā, ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija apstrādes metodi iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai

42.5 Ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L., bumbieru Pyrus L. un melleņu Vaccinium L. ģints augļi, kuru izcelsmes vieta ir Kanādā, Meksikā un Amerikas Savienotajās ValstīsNeskarot noteikumus, kas attiecas uz šī pielikuma A daļas I nodaļas 42., 42.1, 42.2, 42.3 un 42.punktā minētajiem augļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augļu izcelsme ir teritorijā, kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Grapholita packardi Zeller, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu "brīvs no" iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b) augļi ir no audzēšanas vietas, kurā piemērotos audzēšanas sezonas laikos augļiem ir veiktas oficiālas pārbaudes un apsekojumi, tostarp reprezentatīva augļu parauga vizuāla pārbaude, lai konstatētu Grapholita packardi Zeller klātbūtnes simptomus, un tajos ir pierādīts, ka augļi ir brīvi no kaitīgā organisma, un fitosanitārajā sertifikātā ir iekļauta informācija par izsekojamību,

vai

c) augļiem veikta iedarbīga apstrāde, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no Grapholita packardi Zeller, un dati par apstrādi norādīti fitosanitārajā sertifikātā, ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija apstrādes metodi iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai

43. Korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Ehrh., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Dāvida fotīniju Photinia davidiana (Dcne) Cardot, ugunsērkšķu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L., pīlādžu Sorbus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 8., 9. , 18.punktā un šo noteikumu 5.pielikuma B daļas 1.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīts, ka augu izcelsmes valstī nav sastopams Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,

vai

b) augu izcelsmes teritorijā, kura izveidota saskaņā ar attiecīgo Fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu un atzīta par tādu saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru, nav sastopams kaitīgais organisms Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,

vai

c) audzēšanas laukā un tā tuvākajā apkārtnē augi ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. simptomiem ir iznīcināti

44. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augi un to hibrīdi (izņemot augļus un sēklas), kā arī kallu Araceae, marantu Marantaceae, banānu Musaceae dzimtas, avokado Persea spp. sugu un strelīciju Strelitziaceae dzimtas augi, apsakņoti vai kopā ar augsnes substrātuNeskarot aizliegumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 16.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) ir zināms, ka augu izcelsmes valstī nav sastopami Radopholus citrophilus Huettel et al. un Radopholus similis (Cobb) Thorne,

vai

b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā ņemtie augsnes un sakņu raksturojošie paraugi ir oficiāli nematoloģiski testēti vismaz attiecībā uz Radopholus citrophilus Huettel et al. un Radopholus similis (Cobb) Thorne, un šajos testos nav konstatēti šie kaitīgie organismi

45. Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. un Vepris Comm. augi, izņemot augļus, bet ieskaitot sēklas, un citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle un Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. un to hibrīdu sēklas ar izcelsmes vietu trešajās valstīsNeskarot noteikumus, kas attiecas uz šī pielikuma A daļas I nodaļas 46. un 47. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augu izcelsmes vieta ir valstī, par kuru saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīts, ka tajā nav sastopams citrusu Huanlunas (Huanglongbing) slimības jeb citrusu zaļēšanas ierosinātājs Candidatus Liberibacter spp.
46. Trešo valstu izcelsmes Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm un Zanthoxylum L. augi, izņemot augļus un sēklasNeskarot noteikumus, kas attiecas uz šī pielikuma A daļas I nodaļas 45. un 47. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augu izcelsme ir valstī, par kuru zināms, ka tajā nav sastopama Trioza erytreae Del Guercio,

vai

b) augu izcelsme ir teritorijā, kurā nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatējusi Trioza erytreae Del Guercio, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

vai

c) augi audzēti audzēšanas vietā, kuru reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija

un

kurā augi atrodas vietā, kas ir pilnīgi fiziski aizsargāta pret Trioza erytreae Del Guercio ievešanu,

un

kurā pēdējā pilnajā veģetācijas periodā, kas bijis pirms pārvietošanas, minētajā vietā un tās apkārtnē vismaz 200 m rādiusā piemērotos laikos veiktas divas oficiālas pārbaudes un tajās Trioza erytreae Del Guercio pazīmes nav konstatētas

47. Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle un Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm. un Zanthoxylum L. augi, izņemot augļi un sēklas, ar izcelsmi trešajās valstīs.Neierobežojot noteikumus, kas attiecas uz šī pielikuma A daļas I nodaļas 45. un 46. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augu izcelsme ir valstī, kurā nav sastopams Diaphorina citri Kuway,

vai

b) augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Diaphorina citri Kuway, un šī informācija ir norādīta fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija"

47.1 Trešo valstu izcelsmes Microcitrus Swingle, Naringi Adans. un Swinglea Merr. augi, izņemot augļus un sēklasNeskarot noteikumus, kas attiecas uz šī pielikuma A daļas I nodaļas 45., 46. un 47. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augu izcelsme ir valstī, kurā saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii, un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija šo statusu iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b) augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Xanthomonas citri pv. citri un Xanthomonas citri pv. aurantifolii, un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", un attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija šo statusu iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai

48. Vilkābeļu Crataegus L. ģints stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas), par kuru izcelsmes valsti zināms, ka tajā ir sastopams Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.Neskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 8.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 43.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā augiem nav novēroti Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. simptomi
49. Cidoniju Cydonia Mill., zemeņu Fragaria L., ābeļu Malus Mill., plūmju Prunus L., bumbieru Pyrus L., jāņogu Ribes L., kazeņu Rubus L. ģints stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas), par kuru izcelsmes valsti zināms, ka tajā ir sastopami šādi kaitīgie organismi:

– zemeņu Fragaria L. ģints augiem:

Phytophtora fragariae Hickman, var. fragariae,

Arabis mosaic virus,

Raspberry ringspot virus,

– Strawberry crinkle virus,

– Strawberry latent ringspot virus,

Strawberry mild yellow edge virus,

– Tomato black ring virus,

Xanthomonas fragariae Kennedy et King,

– ābeļu Malus Mill. ģints augiem:

Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.,

– plūmju Prunus L. ģints augiem:

Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

Prunus persica (L.) Batsch augiem:

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

– bumbieru Pyrus L. ģints augiem:

Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.,

– kazeņu Rubus L. ģints augiem:

Arabis mosaic Virus,

– Raspberry ringspot virus,

– Strawberry latent ringspot virus,

– Tomato black ring virus,

– visu sugu augiem:

vīrusi vai vīrusiem līdzīgie organismi, kuri nav konstatēti Eiropā

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 8. un 18.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 43.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā augiem nav novēroti attiecīgo kaitīgo organismu izraisīto slimību simptomi
50. Cidoniju Cydonia Mill. un bumbieru Pyrus L. ģints stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas), par kuru izcelsmes valsti zināms, ka tur ir sastopams Pear decline mycoplasmNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 8. un 18.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 43. un 49.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka pēdējo triju pilno veģetācijas periodu laikā audzēšanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē augi, kuru simptomi rada aizdomas par inficēšanos ar Pear decline mycoplasm, ir iznīcināti
51. Zemeņu Fragaria L. ģints stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas), par kuru izcelsmes valsti zināms, ka tajā attiecīgo ģinšu augiem ir sastopami šādi kaitīgie organismi:

Strawberry latent ‘C’ virus,

– Strawberry vein banding virus,

Strawberry witches’ broom mycoplasm

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 18.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 49.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augi (izņemot tos, kas izaudzēti no sēklām) ir:

– vai nu oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas shēmu, kas nosaka, ka tie iegūti tieši no materiāla, kas turēts atbilstošos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz šajā punktā minētajiem kaitīgajiem organismiem, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav konstatēti attiecīgie kaitīgie organismi,

vai

– iegūti tieši no materiāla, kas turēts atbilstošos apstākļos un vismaz reizi pēdējo triju pilno veģetācijas periodu laikā oficiāli testēts vismaz attiecībā uz kaitīgajiem organismiem, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav konstatēti šie kaitīgie organismi,

b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti attiecīgo kaitīgo organismu izraisīto slimību simptomi

52. Zemeņu Fragaria L. ģints stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas), par kuru izcelsmes valsti zināms, ka tur sastopams Aphelenchoides besseyi ChristieNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 18.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 49. un 51.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) vai nu kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā augiem nav novērotas Aphelenchoides besseyi Christie pazīmes,

vai

b) audzējot augus audu kultūrā, tie iegūti no augiem, kuri atbilst "a" apakšpunktā minētajām prasībām, vai

ir oficiāli testēti, izmantojot atbilstošās nematoloģiskās metodes, un tiem nav konstatēts Aphelenchoides besseyi Christie

53. Zemeņu Fragaria L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 18.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 49., 51. un 52.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijā nav sastopami Anthonomus signatus Say un Anthonomus bisignifer (Schenkling)
54. Ābeļu Malus Mill. ģints stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas), par kuru izcelsmes valsti zināms, ka tajā ābeļu Malus Mill. ģints augiem ir sastopami šādi kaitīgie organismi:

Cherry rasp leaf virus (American),

– Tomato ringspot virus

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 8. un 18.punktā, 5.pielikuma B daļas 1.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 43. un 49.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka

a) augi ir:

– vai nu oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas shēmu, kas nosaka, ka tie iegūti tieši no materiāla, kas turēts atbilstošos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz kaitīgajiem organismiem, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav konstatēti šie kaitīgie organismi,

vai

– iegūti tieši no materiāla, kas turēts atbilstošos apstākļos un vismaz reizi pēdējo triju veģetācijas periodu laikā oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav konstatēti šie kaitīgie organismi,

b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti attiecīgo kaitīgo organismu izraisīto slimību simptomi

55. Ābeļu Malus Mill. ģints stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas), par kuru izcelsmes valsti zināms, ka tajā ir sastopams Apple proliferation mycoplasmNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 8. un 18.punktā, B daļas 1.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 43., 49. un 54.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijā nav sastopams Apple proliferation mycoplasm,

vai

b) aa) augi (izņemot tos, kas izaudzēti no sēklām) ir:

– vai nu oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas shēmu, kas nosaka, ka tie iegūti tieši no materiāla, kas turēts atbilstošos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz Apple proliferation mycoplasm, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav konstatēts šis kaitīgais organisms,

vai

– iegūti tieši no materiāla, kas turēts atbilstošos apstākļos un vismaz reizi pēdējo sešu pilno veģetācijas periodu laikā oficiāli testēts vismaz attiecībā uz Apple proliferation mycoplasm, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav konstatēts šis kaitīgais organisms,

bb) kopš pēdējo triju pilnu veģetācijas periodu sākuma augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Apple proliferation mycoplasm izraisīto slimību simptomi

56. Šādu plūmju Prunus L. ģints sugu stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas), par kuru izcelsmes valsti zināms, ka tajā ir sastopams Prunus pox virus:

Prunus amygdalus Batsch,

Prunus armeniaca L.,

Prunus blireiana Andre,

Prunus brigantina Vill.,

Prunus cerasifera Ehrh.,

Prunus cistena Hansen,

Prunus curdica Fenzl & Fritsch.,

Prunus domestica ssp. domestica L.,

Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.,

Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,

Prunus glandulosa Thunb.,

Prunus holosericea Batal.,

Prunus hortulana Bailey,

Prunus japonica Thunb.,

Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

Prunus maritima Marsh.,

Prunus mume Sieb & Zucc.,

Prunus nigra Ait.,

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina L.,

Prunus sibirica L.,

Prunus simonii Carr.,

Prunus spinosa L.,

Prunus tomentosa Thunb.,

Prunus triloba Lindl.,

– citas plūmju Prunus L. ģints sugas, ieņēmīgas pret Prunus pox virus

Neskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 8. un 18.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 49.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augi (izņemot tos, kas izaudzēti no sēklām) ir:

– vai nu oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas shēmu, kas nosaka, ka tie iegūti tieši no materiāla, kas turēts atbilstošos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz Prunus pox virus, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav konstatēts šis kaitīgais organisms,

vai

– iegūti tieši no materiāla, kas turēts atbilstošos apstākļos un vismaz reizi pēdējo triju pilnu veģetācijas periodu laikā oficiāli testēts attiecībā uz Prunus pox virus, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav konstatēts šis kaitīgais organisms,

b) kopš pēdējo triju pilnu veģetācijas periodu sākuma augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Prunus pox virus izraisīto slimību simptomi,

c) audzēšanas vietā augi ar vīrusu vai vīrusiem līdzīgo patogēnu izraisīto slimības simptomiem ir iznīcināti

57. Plūmju Prunus L. ģints stādīšanai paredzētie augi:

(a) par kuru izcelsmes valsti zināms, ka tajā plūmju Prunus L. ģints augiem ir sastopami attiecīgie kaitīgie organismi,

(b) (izņemot sēklas), par kuru izcelsmes valsti zināms, ka tajā ir sastopami attiecīgie kaitīgie organismi,

(c) (izņemot sēklas), kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā un par kuru zināms, ka tajā ir sastopami attiecīgie kaitīgie organismi:

"a" apakšpunktā minētajā gadījumā:

Tomato ringspot virus,

"b" apakšpunktā minētajā gadījumā:

Cherry rasp leaf virus (American),

Peach mosaic virus (American),

Peach phony rickettsia,

Peach rosette mycoplasm,

Peach yellows mycoplasm,

Prunus line pattern virus (American),

Peach X-disease mycoplasm,

"c" apakšpunktā minētajā gadījumā:

Little cherry patogēns

Neskarot noteikumus, kurus piemēro attiecīgajā gadījumā šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 8. un 18.punktā vai šī pielikuma A daļas I nodaļas 49. un 56.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augi ir:

– oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas shēmu, kas nosaka, ka tie iegūti tieši no materiāla, kas turēts atbilstošos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav konstatēti attiecīgie kaitīgie organismi,

vai

– iegūti tieši no materiāla, kas turēts atbilstošos apstākļos un vismaz reizi pēdējo triju veģetācijas periodu laikā oficiāli testēts attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav konstatēti šie kaitīgie organismi,

b) kopš pēdējo triju pilnu veģetācijas periodu sākuma augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti attiecīgo kaitīgo organismu izraisīto slimību simptomi

58. Kazeņu Rubus L. ģints stādīšanai paredzētie augi:

(a) par kuru izcelsmes valsti zināms, ka tajā kazeņu Rubus L. ģints augiem ir sastopami attiecīgie kaitīgie organismi,

(b) (izņemot sēklas), par kuru izcelsmes valsti zināms, ka tajā sastopami attiecīgie kaitīgie organismi:

"a" apakšpunktā minētajā gadījumā:

Tomato ringspot virus,

Black raspberry latent virus,

Cherry leafroll virus,

Prunus necrotic ringspot virus,

"b" apakšpunktā minētajā gadījumā:

Raspberry leaf curl virus (Amerikas),

Cherry rasp leaf virus (Amerikas)

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 49.punktā minētajiem augiem:

a) augiem nav konstatētas laputis vai to olas,

b) jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

aa) augi ir:

– vai nu oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas shēmu, kas nosaka, ka tie ir iegūti tieši no materiāla, kas turēts atbilstošos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav konstatēti šie kaitīgie organismi,

vai

– iegūti tieši no materiāla, kas turēts atbilstošos apstākļos un vismaz reizi pēdējo triju veģetācijas periodu laikā oficiāli testēts vismaz attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un šajos testos nav konstatēti šie kaitīgie organismi,

bb) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti attiecīgo kaitīgo organismu izraisīto slimību simptomi

59. Kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļi, par kuru izcelsmes valsti zināms, ka tajā ir sastopams Synchytrium endobioticum (Schilbersky) PercivalNeskarot aizliegumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 10., 11. un 12.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) ir zināms, ka bumbuļu izcelsmes teritorijā nav sastopams Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (visas rases, izņemot 1.rasi, t.i., parasto Eiropas rasi) un kopš attiecīgā perioda sākuma gan audzēšanas vietā, gan arī tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival simptomi,

vai

b) izcelsmes valsts izpilda noteikumus, kuri saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīti par līdzvērtīgiem Eiropas Savienības noteikumiem attiecībā uz Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival apkarošanu

60. Kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļiNeskarot šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 10., 11. un 12.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 59.punktā minētos noteikumus, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka

a) ir zināms, ka bumbuļu izcelsmes teritorijās nav sastopams Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.,

vai

b) izcelsmes valsts izpilda noteikumus, kuri saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīti par līdzvērtīgiem Eiropas Savienības noteikumiem attiecībā uz Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. apkarošanu

61. Kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļi, izņemot agros kartupeļus, par kuru izcelsmes valsti zināms, ka tajā sastopams Potato spindle tuber viroidNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 10., 11. un 12.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 59. un 60.punktā minētajiem bumbuļiem, jānomāc to dīgtspēja
62. Kartupeļu Solanum tuberosum L. stādīšanai paredzētie bumbuļiNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 10., 11. un 12.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 59., 60. un 61.punktā minētajām prasībām, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka bumbuļu izcelsmes laukā nav sastopami Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens un Globodera pallida (Stone) Behrens

un

a) vai nu ir zināms, ka bumbuļu izcelsmes teritorijā nav sastopams Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

vai

b) teritorijā, par kuru ir zināms, ka tajā ir sastopams Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., bumbuļu audzēšanas vietā nav konstatēts vai tiek uzskatīts, ka audzēšanas vieta nav inficēta ar Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., vai uzskata, ka audzēšanas vieta nav inficēta saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru, ieviešot atbilstošas procedūras Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. likvidēšanai,

un

c) vai nu ir zināms, ka bumbuļu izcelsmes teritorijā nav sastopami Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen,

vai

d) ir zināms, ka bumbuļu izcelsmes teritorijās ir sastopami Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen,

– bumbuļi izaudzēti vietā, kur, pamatojoties uz saimniekaugu kultūru ikgadējiem apsekojumiem, veicot saimniekaugu vizuālās pārbaudes atbilstošā laikā un pēc ražas novākšanas, vizuāli pārbaudot bumbuļus, kas izaudzēti šajā laukā, gan no ārpuses, gan pārgriežot, nav konstatētas Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen bojājumu pazīmes,

vai

– pēc bumbuļu novākšanas, tiem izlases veidā noņemti paraugi un, izmantojot atbilstošu metodi, kas stimulē simptomu parādīšanos, pārbaudīti attiecībā uz simptomu klātbūtni vai laboratoriski testēti, kā arī atbilstošā laikā vizuāli pārbaudīti gan, apskatot bumbuļus no ārpuses, gan tos pārgriežot, kā arī visos gadījumos pirms izplatīšanas, saiņojot kartupeļus maisos vai ievietojot konteineros saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kartupeļu sēklaudzēšanu un tirdzniecību, nav konstatētas Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen bojājumu pazīmes

63. Kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļi, izņemot stādīšanai paredzētos bumbuļusNeskarot noteikumus, ko piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 12.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 59., 60. un 61.punktā, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka nav zināms, vai bumbuļu izcelsmes teritorijā ir sastopams Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
64. Kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļiNeskarot noteikumus, ko piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 10., 11. un 12.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 59., 60., 61., 62. un 63.punktā, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) nav zināms, vai bumbuļu izcelsmes valstī ir sastopams Scrobipalpopsis solanivora Povolny,

vai

b) bumbuļu izcelsmes vieta ir teritorija, ko augu aizsardzības dienests saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem noteicis par teritoriju, kurā nav sastopams Scrobipalpopsis solanivora Povolny

65. Nakteņu Solonaceae dzimtas stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas), par kuru izcelsmes valsti zināms, ka tajā ir sastopams Potato stolbur mycoplasmNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 10., 11., 12. un 13.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 59., 60., 61. un 62.punktā minētajiem bumbuļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā augiem nav novēroti Potato stolbur mycoplasm simptomi
66. Nakteņu Solonaceae dzimtas stādīšanai paredzētie augi (izņemot kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļus un tomātu Solanum lycopersicum L. sēklas), par kuru izcelsmes valsti zināms, ka tajā ir sastopams Potato spindle tuber viroidNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 11., 13.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 65.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā augiem nav novēroti Potato spindle tuber viroid simptomi
67. Paprikas Capsicum annuum L., tomātu Solanum lycopersicum L., banānu Musa L., tabakas Nicotiana L. ģints un baklažānu Solanum melongena L. stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas), par kuru izcelsmes valsti zināms, ka tajā ir sastopams Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.Neskarot prasības, ko piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 11. un 13.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 65. un 66. punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augu izcelsmes teritorijā nav konstatēts Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

vai

b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā augiem nav novēroti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Simptomi

67.1 Tomātu Solanum lycopersicum L. un baklažānu Solanum melongena L. augi, izņemot augļus un sēklasNeskarot noteikumus, kas attiecas uz 5. pielikuma A daļas 18. punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 65., 66., 67., 72. un 97. punktā minētajiem augiem, oficiāls apliecinājums, ka augu izcelsme ir:

a) valstī, kurā saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Keiferia lycopersicella (Walsingham),

vai

b) teritorijā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Keiferia lycopersicella (Walsingham), un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija

67.2 Tomātu Solanum lycopersicum L. un baklažānu Solanum melongena L. augļiOficiāls apliecinājums, ka augļu izcelsme ir:

a) valstī, kurā saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Keiferia lycopersicella (Walsingham),

vai

b) teritorijā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Keiferia lycopersicella (Walsingham), un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

vai

c) audzēšanas vietā, kurā pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem, pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm un apsekojumiem, kas veikti pēdējos trijos mēnešos pirms eksportēšanas, nav konstatēts Keiferia lycopersicella (Walsingham), un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija"

67.3 Paprikas Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., tomātu Solanum lycopersicum L. un baklažānu Solanum melongena L. augļiNeskarot noteikumus, kas attiecas uz šī pielikuma A daļas I nodaļas 42.1, 67.1, 67.2, 67.4, 84. un 85. punktā minētajiem augļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augļu izcelsme ir valstī, kura saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Neoleucinodes elegantalis (Guenée), ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu "brīvs no" iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b) augļu izcelsme ir teritorijā, kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Neoleucinodes elegantalis (Guenée), un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu "brīvs no" iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c) augļi ir no audzēšanas vietas, kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Neoleucinodes elegantalis (Guenée), un piemērotos audzēšanas sezonas laikos augļiem ir veiktas oficiālas pārbaudes, ieskaitot reprezentatīva augļu parauga vizuālu pārbaudi, un tajās pierādīts, ka augļi ir brīvi no Neoleucinodes elegantalis (Guenée), un fitosanitārajā sertifikātā ir iekļauta informācija par izsekojamību,

vai

d) augļi ir no audzēšanas vietas, kura aizsargāta no kukaiņiem un kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma ir brīva no Neoleucinodes elegantalis (Guenée), pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm un apsekojumiem, kas tiek veikti triju mēnešu laikā pirms eksporta, un fitosanitārajā sertifikātā ir iekļauta informācija par izsekojamību

67.4 Nakteņu Solanaceae dzimtas augu augļi, kuru izcelsmes vieta ir Austrālijā, Amerikā un JaunzēlandēNeskarot noteikumus, kas attiecas uz šī pielikuma A daļas I nodaļas 42.1, 67.1, 67.2, 67.4, 84. un 85. punktā minētajiem augļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augļu izcelsme ir valstī, kura saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzīta par brīvu no Bactericera cockerelli (Sulc.), ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu "brīvs no" iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

b) augu izcelsmes vieta ir teritorijā, kuru izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir atzinusi par brīvu no Bactericera cockerelli (Sulc.), un tas norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", ja attiecīgās trešās valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu "brīvs no" iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai,

vai

c) augļi ir no audzēšanas vietas, kurā un kuras tuvākajā apkārtnē pēdējo triju mēnešu laikā pirms eksporta ir veiktas oficiālas pārbaudes un apsekojumi, lai konstatētu Bactericera cockerelli (Sulc.) klātbūtnes simptomus, un augļiem veikta iedarbīga apstrāde, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no kaitīgā organisma, kā arī pirms eksporta ir veiktas reprezentatīvu augļu paraugu pārbaudes, un fitosanitārajā sertifikātā ir iekļauta informācija par izsekojamību,

vai

d) augļi ir no audzēšanas vietas, kura ir aizsargāta no kukaiņiem un kura pēc izcelsmes valsts nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma ir brīva no Bactericera cockerelli (Sulc.), pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm un apsekojumiem, kas tiek veikti triju mēnešu laikā pirms eksporta, un fitosanitārajā sertifikātā ir iekļauta informācija par izsekojamību

68. Apiņu Humulus lupulus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma apiņiem audzēšanas vietā nav novēroti Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold un Verticillum dahliae Klebahn simptomi
69. Krizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul., neļķu Dianthus L. un pelargoniju Pelargonium l’Hérit. ex Ait. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopami Helicoverpa armigera (Hübner) un Spodoptera littoralis (Boisd.),

vai

b) kopš pēdējā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā nav novērotas Helicoverpa armigera (Hübner) vai Spodoptera littoralis (Boisd.) pazīmes,

vai

c) augi ir atbilstoši apstrādāti, lai tos pasargātu no minētajiem organismiem.

70. Krizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul., neļķu Dianthus L. un pelargoniju Pelargonium l’Hérit. ex Ait. ģints augi, izņemot sēklasNeskarot prasības, ko piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 69. punktā minētajiem augiem,

aa) augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopami Spodoptera eridiana (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith un Spodoptera litura (Fabricius),

vai

a) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā nav novērotas Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera frugiperda Smith vai Spodoptera litura (Fabricius) pazīmes,

vai

b) augi ir atbilstoši apstrādāti, lai tos pasargātu no minētajiem organismiem.

71. Krizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasNeskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 69. un 70.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augi ir ne vairāk kā trešais ataudzējums un iegūti no materiāla, kuram, veicot virusoloģisko testēšanu, nav konstatēts Chrysanthemum stunt viroid, vai tieši iegūti no materiāla, kuram, veicot oficiālu pārbaudi ziedēšanas laikā, raksturojošā paraugā, kas aptver vismaz 10 % augu, nav konstatēts Chrysanthemum stunt viroid,

b) augi vai spraudeņi:

– iegūti saimniecībā, kura oficiāli pārbaudīta vismaz reizi mēnesī triju mēnešu laikā pirms augu vai spraudeņu nosūtīšanas, un šajā laikā nav novēroti Puccinia horiana Hennings simptomi, kā arī triju mēnešu laikā pirms izvešanas saimniecības tuvākajā apkārtnē nav sastopami Puccinia horiana Hennings simptomi,

vai

– atbilstoši apstrādāti pret Puccinia horiana Hennings,

c) neapsakņotiem spraudeņiem un augiem, no kuriem tie iegūti, nav novēroti Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. Arx simptomi,

– apsakņotiem spraudeņiem un apsakņošanas dobē nav novēroti Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. Arx simptomi

72. Krizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul. ģints un tomātu Solanum lycopersicum L. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasNeskarot noteikumus, ko piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 13.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 65., 66., 67., 69., 70. un 71.punktā, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi:

a) visos veģetācijas periodos audzēti valstī, kur nav sastopams Chrysanthemum stem necrosis virus,

vai

b) visos veģetācijas periodos audzēti teritorijā, ko izvedējvalsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem noteicis par teritoriju, kurā nav sastopams Chrysanthemum stem necrosis virus,

vai

c) visos veģetācijas periodos audzēti audzēšanas vietā, ko izvedējvalsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem noteicis par vietu, kurā nav sastopams Chrysanthemum stem necrosis virus, un tas apstiprināts oficiālās pārbaudēs

73. Neļķu Dianthus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasNeskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 69. un 70.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

– augi iegūti tieši no mātesaugiem, kuriem, pamatojoties uz oficiāli apstiprinātiem testiem, kas veikti vismaz vienreiz divu iepriekšējo gadu laikā, nav konstatēti Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr & Burkholder un Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma,

– augiem nav novēroti minēto kaitīgo organismu simptomi

74. Tulpju Tulipa L. un narcišu Narcissus L. ģints sīpoli, izņemot sīpolus, kam uz iepakojuma vai citādi norādīts, ka tie paredzēti pārdošanai gala lietotājiem, kas profesionāli nenodarbojas ar grieztu ziedu ražošanuJābūt oficiālam apliecinājumam, ka augiem kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma nav novēroti Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev simptomi
75. Pelargoniju Pelargonium L’Herit. ex Ait. ģints stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas), par kuru izcelsmes valsti zināms, ka tajā sastopams Tomato ringspot virus

(a) par kuru nav zināms, ka tajā ir sastopams Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā) vai citi Tomato ringspot virus pārnēsātāji

(b) par kuru zināms, ka tajā ir sastopams Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā) vai citi Tomato ringspot virus pārnēsātāji

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 69. un 70.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi ir:

a) iegūti tieši no tādas audzēšanas vietas, par kuru ir zināms, ka tur nav sastopams Tomato ringspot virus,

vai

b) ne vairāk kā ceturtais ataudzējums, kas iegūts no mātesaugiem, kuros oficiāli apstiprinātajā virusoloģiskajā testēšanā nav konstatēts Tomato ringspot virus

jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi ir:

a) iegūti tieši audzēšanas vietā, par kuru ir zināms, ka augsnē un augos nav sastopams Tomato ringspot virus,

vai

b) ne vairāk kā otrais ataudzējums, kas iegūts no mātesaugiem, kuros oficiāli apstiprinātajā virusoloģiskajā testēšanā nav konstatēts Tomato ringspot virus

76. Lakstaugu sugu stādīšanai paredzētie augi (izņemot:

– sīpolus,

– bumbuļsīpolus,

– graudzāļu Gramineae dzimtas augus,

– sakneņus,

– sēklas,

– bumbuļus),

kuru izcelsmes valsts ir kāda no trešajām valstīm, par kuru

zināms, ka tajā ir sastopams Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch)

Neskarot prasības, kas attiecas uz šī pielikuma A daļas I nodaļas 69., 70., 71. un 73.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi ir izaudzēti kokaudzētavā un:

a) to izcelsme ir teritorijā, kuru izvedējvalsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem noteicis par teritoriju, kurā nav sastopams Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch), un tas ir norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

vai

b) to izcelsme ir audzēšanas vietā, kuru eksportētājvalsts nacionālais augu aizsardzības dienests saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir noteicis par vietu, kurā nav sastopams Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch), pamatojoties uz oficiālajām pārbaudēm, kas veiktas vismaz reizi mēnesī triju mēnešu laikā pirms augu izvešanas. Tas ir norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", deklarējot, ka Liriomyza sativae (Blanchard) un Anisogramma anomala (Peck) E. Müller nav sastopami,

vai

d) tieši pirms izvešanas tie atbilstoši apstrādāti pret Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch) un, pamatojoties uz oficiālajām pārbaudēm, atzīts, ka tajos nav sastopami Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch). Sīkākas ziņas par apstrādi norādītas fitosanitārajā sertifikātā

vai

a) d) ir izaudzēti no augu materiāla (eksplanta), kas nav invadēts ar Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch), in vitro sterilā substrātā un sterilos apstākļos, kas ļauj novērst invadēšanos ar Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch), un tiek pārsūtīti caurspīdīgos konteineros sterilos apstākļos

77. Krizantēmu Dendranthema (DC) Des. Moul., neļķu Dianthus L., ģipseņu Gypsophila L. un zeltgalvīšu Solidago L. grieztie ziedi un seleriju Apium graveolens L. sugu un baziliku Ocimum L. ģints augu lapu dārzeņiJābūt oficiālam apliecinājumam, ka grieztie ziedi un lapu dārzeņi:

– izcelsmes valstī nav sastopami Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch)

vai

– tieši pirms izvešanas tie ir pārbaudīti un nav konstatēti Liriomyza sativae (Blanchard) un Amauromyza maculosa (Malloch)

78. Lakstaugu sugu stādīšanai paredzētie augi (izņemot:

– sīpolus,

– bumbuļsīpolus,

– graudzāļu dzimtas augus,

– sakneņus,

– sēklas,

– bumbuļus),

kuru izcelsmes valsts ir kāda no trešajām valstīm

Neskarot prasības, kas attiecas uz šī pielikuma A daļas I nodaļas 69., 70., 71., 73. un 76.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijā nav sastopami Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess),

vai

b) vai nu audzēšanas vietā vismaz reizi mēnesī triju mēnešu laikā pirms ražas novākšanas veiktajās oficiālajās pārbaudēs augiem nav novērotas Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess) pazīmes,

vai

c) tieši pirms augu izvešanas veiktajās oficiālajās pārbaudēs atzīts, ka tiem nav konstatēti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess),

un

tie attiecīgi apstrādāti pret Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess)

vai

e) augi ir izaudzēti no augu materiāla (eksplanta), kas nav invadēts ar Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess), in vitro sterilā substrātā un sterilos apstākļos, kas ļauj novērst invadēšanos ar Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess), un tiek pārsūtīti caurspīdīgos konteineros sterilos apstākļos.

79. Iestādīti vai stādīšanai paredzēti augi ar saknēm, kuri audzēti atklātā laukāJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) audzēšanas vietā nav sastopami Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al. un Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

un

b) augi auguši laukā, kurā nav sastopami Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

80. Augšanas substrāts, izņemot sterilo vidi in vitro augiem, kurš nodrošina tādu augu dzīvotspēju, kuru izcelsmes vieta ir trešajās valstīs, izņemot ŠveiciJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augšanas substrāts attiecīgo augu stādīšanas brīdī:

- nesatur augsni un organiskas vielas un nav iepriekš izmantots augu audzēšanai un lauksaimniecības mērķiem

vai

- pilnībā sastāv no kūdras vai Cocos nucifera L. šķiedrām un nav iepriekš izmantots augu audzēšanai un lauksaimniecības mērķiem,

vai

- ir iedarbīgi apstrādāts, lai nodrošinātu, ka tas ir brīvs no kaitīgiem organismiem, un dati par apstrādi norādīti fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", kā arī visos minētajos gadījumos tas ir uzglabāts un turēts atbilstošos apstākļos, kas nodrošina, ka tas ir brīvs no kaitīgiem organismiem,

un

b) pēc stādīšanas:

- īstenoti attiecīgi pasākumi, kas nodrošina, ka augšanas substrāts ir brīvs no kaitīgiem organismiem, tostarp vismaz:

1) augšanas substrāta fiziska izolēšana no augsnes un citiem iespējamiem piesārņojuma avotiem,

2) higiēnas pasākumi,

3) kaitīgos organismus nesaturoša ūdens izmantošana,

vai

- divas nedēļas pirms eksporta augi ir pilnībā attīrīti no augšanas substrāta (attiecīgā gadījumā – arī augsnes), mazgājot tos ar ūdeni, kas nesatur kaitīgos organismus. Pārstādīšanai var izmantot augšanas substrātu, kas atbilst šā punkta "a" apakšpunktā minētajām prasībām. Jāuztur atbilstoši apstākļi, lai nodrošinātu aizsardzību pret kaitīgajiem organismiem saskaņā ar šā punkta "b" apakšpunktu

80.1 Stādīšanai paredzēti sīpoli, bumbuļsīpoli, sakneņi un bumbuļi, izņemot kartupeļu Solanum tuberosum bumbuļus, kuru izcelsmes vieta ir trešajās valstīs, izņemot ŠveiciNeskarot noteikumus, kurus piemēro attiecībā uz šī pielikuma A daļas I nodaļas 74. punktu, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augsne un augšanas substrāts neveido vairāk kā 1 % no kravas vai partijas neto svara
80.2 Kartupeļu Solanum tuberosum bumbuļi, kuru izcelsmes vieta ir trešajās valstīs, izņemot ŠveiciNeskarot noteikumus, kurus piemēro attiecībā uz 5. pielikuma A daļas 10., 11. un 12. punktu un šī pielikuma A daļas I nodaļas 59., 60., 61., 63. un 64. punktu, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augsne un augšanas substrāts neveido vairāk kā 1 % no kravas vai partijas neto svara
80.3 Sakņu un bumbuļu dārzeņi, kuru izcelsmes vieta ir trešajās valstīs, izņemot ŠveiciNeskarot noteikumus, kurus piemēro attiecībā uz 5. pielikuma A daļas 10., 11. un 12. punktu, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augsne un augšanas substrāts neveido vairāk kā 1 % no kravas vai partijas neto svara
80.4 Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamas mašīnas un transportlīdzekļi, kas importēti no trešajām valstīm, izņemot ŠveiciNeskarot noteikumus, kurus piemēro attiecībā uz šī pielikuma B daļas 74. punktu, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka mašīnas un transportlīdzekļi ir attīrīti un brīvi no augsnes un augu paliekām
81. Parasto biešu Beta vulgaris L. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā nav novēroti Beet curly top virus (izolāti, kuri nav konstatēti Eiropā) simptomi
82. Parasto biešu Beta vulgaris L. stādīšanai paredzētie augi, (izņemot sēklas), par kuru izcelsmes valsti zināms, ka tajā ir sastopams Beet leaf curl virusNeskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 81.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) nav zināms, ka audzēšanas teritorijā ir sastopams Beet leaf curl virus,

un

b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Beet leaf curl virus simptomi

83. Stādīšanai paredzētie augi, izņemot

– sīpolus,

– bumbuļsīpolus,

– sakneņus,

– sēklas,

– bumbuļus,

kuru izcelsmes valsts ir kāda no trešajām valstīm

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 69., 70., 71., 73., 75., 76. un 78.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi ir izaudzēti kokaudzētavā, un:

a) to izcelsme ir teritorijā, kuru eksportētājvalsts nacionālais augu aizsardzības dienests saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem noteicis par teritoriju, kurā nav sastopams Thrips palmi Karny. Tas ir norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

vai

b) to izcelsme ir audzēšanas vietā, kuru eksportētājvalsts nacionālais augu aizsardzības dienests saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem noteicis par vietu, kurā nav sastopams Thrips palmi Karny, pamatojoties uz oficiālajām pārbaudēm, kas veiktas vismaz reizi mēnesī triju mēnešu laikā pirms augu izvešanas, un tas, ka Thrips palmi Karny nav sastopams, ir norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

vai

c)tieši pirms izvešanas augi atbilstoši apstrādāti pret Thrips palmi Karny un, pamatojoties uz oficiālajām pārbaudēm, atzīts, ka tajos nav sastopams Thrips palmi Karny. Sīkākas ziņas par apstrādi norādītas fitosanitārajā sertifikātā

vai

d) ir izaudzēti no augu materiāla (eksplanta), kas nav invadēts ar Thrips palmi Karny, in vitro sterilā substrātā un sterilos apstākļos, kas ļauj novērst invadēšanos ar Thrips palmi Karny, un tiek pārsūtīti caurspīdīgos konteineros sterilos apstākļos.

84. Orhideju dzimtas grieztie ziedi un Momordica L. ģints un baklažānu Solanum melongena L. augļi, kuru izcelsmes valsts ir kāda no trešajām valstīmJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

– griezto ziedu un dārzeņu izcelsmes valstī nav sastopams Thrips palmi Karny,

vai

– tieši pirms izvešanas grieztie ziedi un dārzeņi oficiāli pārbaudīti un tiem nav konstatēts Thrips palmi Karny

85. Papriku Capsicum L. augļi, kuru izcelsme valsts ir Amerikas Savienotās Valstis, Beliza, Dominikānas Republika, Franču Polinēzija, Gvatemala, Hondurasa, Jamaika, Kostarika, Meksika, Nikaragva, Panama, Puertoriko un Salvadora, kur ir sastopams Anthonomus eugenii CanoJābūt oficiālam apliecinājumam, ka augļi:

a) ir iegūti teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Anthonomus eugenii Cano, un tas ir norādīts fotosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

vai

b) ir iegūti tādā audzēšanas vietā eksportētājvalstī, kurā pēc šīs nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Anthonomus eugenii Cano, un tas ir norādīts fitosanitāra sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", paziņojot, ka pēdējo divu mēnešu laikā pirms augļu eksporta, vismaz vienreiz mēnesī veicot oficiālas pārbaudes audzēšanas vietā un tās tiešā tuvumā, Anthonomus eugenii Cano klātbūtne audzēšanas vietā nav konstatēta.

86. Stādīšanai paredzētie palmu Palmae dzimtas augi (izņemot sēklas), kuru izcelsmes valsts neatrodas EiropāNeskarot aizliegumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 17.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) vai nu ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijā nav sastopami Palm lethal yellowing mycoplasm un Cadang-Cadang viroid,

un

kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti to simptomi,

vai

b) augiem kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma nav novēroti Palm lethal yellowing mycoplasm un Cadang-Cadang viroid simptomi

un

audzēšanas vietā augi, kuru simptomi rada aizdomas par inficēšanos ar minētajiem organismiem, ir iznīcināti

un

augi atbilstoši apstrādāti, lai apkarotu Myndus crudus Van Duzee,

c) audu kultūrā audzētie augi ir iegūti no augiem, kas atbilst "a" un "b" apakšpunktā noteiktajām prasībām

87. Palmu Palmae dzimtas stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru stumbra pamatnes diametrs ir lielāks par pieciem centimetriem un kuri pieder pie kādas no šādām ģintīm: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans, Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.Neskarot noteikumus, ko piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 17.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 86.punktā, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi:

a) visos veģetācijas periodos audzēti valstī, kur nav sastopams Paysandisia archon (Burmeister),

vai

b) visos veģetācijas periodos audzēti teritorijā, ko izvedējvalsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem noteicis par teritoriju, kurā nav sastopams Paysandisia archon (Burmeister),

vai

c) vismaz divus gadus pirms izvešanas ir audzēti audzēšanas vietā:

– kuru augu aizsardzības dienests izcelsmes valstī ir reģistrējis un uzraudzījis

un

– kurā augi izvietoti vietā, kas ir aizsargāta pret Paysandisia archon (Burmeister) ieviešanos, vai veiktas atbilstošas profilaktiskas apstrādes,

un

– kurā katru gadu veiktas trīs oficiālas pārbaudes atbilstošā laikā, tostarp tieši pirms izvešanas, un nav novēroti Paysandisia archon (Burmeister) simptomi

88. Fuksiju Fuchsia L. ģints stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas), kuru izcelsmes valsts ir Amerikas Savienotās valstis vai BrazīlijaJābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav novēroti Aculops fuchsiae Keifer pazīmes,

un

tieši pirms izvešanas augi pārbaudīti, un tiem nav konstatēts Aculops fuchsiae Keifer

89. Stādīšanai paredzētie koki un krūmi (izņemot sēklas un augus audu kultūrā), kuru izcelsmes valsts ir kāda no trešajām valstīm, izņemot Eiropas un Vidusjūras valstisNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 1., 2., 3., 8., 13., 15., 16., 17., 18.punktā, 5.pielikuma B daļas 1.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 24., 25., 26., 27., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 43., 44., 48., 49., 50., 54., 55., 56., 57., 58., 65., 66., 68., 69., 70., 71., 73., 76., 77., 79., 80., 83., 84., 86. un 88.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi:

– ir bez augu atliekām, ziediem un augļiem,

– audzēti stādaudzētavā,

– atbilstošos laikos un pirms izvešanas ir pārbaudīti un pārbaudē nav konstatēti kaitīgu baktēriju, vīrusu un vīrusiem līdzīgu organismu simptomi,

un

– nav konstatētas kaitīgu nematožu, kukaiņu, ērču un sēņu pazīmes un simptomi,

vai

– ir atbilstoši apstrādāti, lai iznīcinātu minētos organismus

90. Stādīšanai paredzētie lapu koki un krūmi (izņemot sēklas un augus audu kultūrā), kuru izcelsmes valsts ir kāda no trešajām valstīm, izņemot Eiropas un Vidusjūras valstisNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 2., 3., 8., 15., 16., 17. un 18.punktā, 5.pielikuma B daļas 1.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 29., 30., 31., 34., 35., 36., 37., 43., 44., 48., 49., 50., 54., 55., 56., 57., 58., 79., 83., 88, 89. un 95.punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi ir miera stadijā un bez lapām
91. Stādīšanai paredzētie viengadīgie un divgadīgie augi (izņemot to sēklas un graudzāļu Gramineae dzimtas augus), kuru izcelsmes valsts nav Eiropas vai Vidusjūras valstsNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 11., 13.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 65., 66., 76., 77., 78., 79., 80., 81. un 82.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi:

– izaudzēti stādaudzētavā,

– ir bez augu atliekām, ziediem un augļiem,

– atbilstošos laikos un pirms izvešanas pārbaudīti un

– nav konstatēti kaitīgu baktēriju, vīrusu un vīrusiem līdzīgu organismu simptomi,

un

– nav konstatētas kaitīgu nematožu, kukaiņu, ērču un sēņu pazīmes vai simptomi,

vai

– augi atbilstoši apstrādāti, lai iznīcinātu minētos organismus

92. Stādīšanai paredzētie graudzāļu Gramineae dzimtas dekoratīvu daudzgadīgo zālāju Bambusoideae, Panicoideae apakšdzimtu un Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. un Uniola L. ģints augi (izņemot sēklas), kuru izcelsmes valsts nav Eiropas vai Vidusjūras valstsNeskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 79. un 80.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi:

– izaudzēti stādaudzētavā

un

– ir bez augu atliekām, ziediem un augļiem,

un

– pirms izvešanas ir pārbaudīti,

un

– pārbaudē nav konstatēti kaitīgu baktēriju, vīrusu un vīrusiem līdzīgu organismu simptomi,

un

– vai nu nav konstatētas kaitīgu nematožu, kukaiņu, ērču un sēņu pazīmes vai simptomi,

vai

– augi ir atbilstoši apstrādāti, lai iznīcinātu minētos organismus

93. Dabīgie vai mākslīgi radītie stādīšanai paredzētie punduraugi (izņemot sēklas), kuru izcelsmes valsts neatrodas EiropāNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 1., 2., 3., 8., 13., 15., 16., 17., 18.punktā, 5.pielikuma B daļas 1.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 24., 25, 27., 29., 30., 34., 35., 36., 37., 43., 44., 48., 49., 50., 54., 55., 56., 57., 58., 65., 66., 68., 69., 70., 71., 76., 77., 79., 80., 83., 84., 86., 88., 89., 90. un 92.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augi (arī tie, kuri atlasīti dabiskā vidē vismaz divus gadus pēc kārtas, pirms nosūtīšanas ir audzēti, turēti un sagatavoti oficiāli reģistrētā stādaudzētavā, kura pakļauta oficiāli uzraudzītam kontroles režīmam,

b) augi "a" apakšpunktā minētajā stādaudzētavā:

aa) vismaz "a" apakšpunktā minētajā periodā:

– iestādīti podos, kuri nolikti uz plauktiem vismaz 50 cm augstumā,

– ir atbilstoši apstrādāti, lai nodrošinātu, ka augi nav inficēti ar rūsu (rasēm, kuras nav konstatētas Eiropā), un fitosanitārā sertifikāta ailē "Ķīmiskā apstrāde" ir norādīts darbīgās vielas nosaukums, koncentrācija un lietošanas datums,

– vismaz sešas reizes gadā (ar attiecīgiem intervāliem) oficiāli pārbaudīti attiecībā uz šo noteikumu pielikumos minēto kaitīgo organismu klātbūtni. Pārbaudes veic arī augiem "a" apakšpunktā minēto stādaudzētavu tuvākajā apkārtnē: vismaz vizuālajā pārbaudē apskata katru lauka vai stādaudzētavas rindu un vizuāli pārbauda visas virs augsnes substrāta esošās augu daļas, randomizēti noņem paraugus vismaz 300 attiecīgās ģints augiem, ja šīs ģints augu skaits ir ne vairāk par 3000 augiem, vai 10 % augu, ja šīs ģints augu skaits pārsniedz 3000,

– šajās pārbaudēs nav konstatēti iepriekšējā ievilkumā minētie kaitīgie organismi. Inficētos vai invadētos augus iznīcina. Pārējos augus attiecīgajā gadījumā efektīvi apstrādā, uzglabā atbilstošu laiku un pārbauda, lai nodrošinātu, ka augi nav inficēti vai invadēti ar kaitīgajiem organismiem,

– iestādīti vai nu agrāk neizmantotā mākslīgā augsnes substrātā vai dabīgā augsnes substrātā, kas bijis fumigēts vai atbilstoši termiski apstrādāts, un nav konstatēts neviens kaitīgais organisms,

– turēti tādos apstākļos, lai nodrošinātu, ka augsnes substrāts uzturēts neinficēts vai neinvadēts ar kaitīgajiem organismiem, un divu nedēļu laikā pirms nosūtīšanas augi,

– nokratīti un noskaloti ar tīru ūdeni, lai noņemtu sākotnējo augsnes substrātu, un atstāti ar atsegtām saknēm,

vai

– nokratīti un noskaloti ar tīru ūdeni, lai noņemtu sākotnējo augsnes substrātu, un pārstādīti augsnes substrātā, kas atbilst "aa" apakšpunkta piektajā ievilkumā noteiktajiem nosacījumiem,

– atbilstoši apstrādāti, lai nodrošinātu, ka augsnes substrāts nav inficēts vai invadēts ar kaitīgiem organismiem. Fitosanitārā sertifikāta ailē "Ķīmiskā apstrāde" norāda darbīgās vielas nosaukumu, koncentrāciju un lietošanas datumu,

bb) iepakoti slēgtos konteineros, kas oficiāli aizzīmogoti un kuriem pievienots reģistrētās stādaudzētavas reģistrācijas numurs. Šis numurs norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", lai veicinātu partijas identificēšanu

94. Daudzgadīgie lakstaugi, neļķu Caryophyllaceae dzimtas (izņemot neļķu Dianthus L. ģinti), asteru Compositae dzimtas (izņemot krizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul. ģinti), krustziežu Cruciferae, tauriņziežu Leguminosae un rožu Rosaceae dzimtas (izņemot zemeņu Fragaria L. ģinti) stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas), kuru izcelsmes valsts ir kāda no trešajām valstīm, izņemot Eiropas un Vidusjūras valstisNeskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 76., 77., 78., 79. un 80.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi:

– izaudzēti stādaudzētavā

un

ir bez augu atliekām, ziediem un augļiem un

– ir pārbaudīti atbilstošos laikos un pirms izvešanas, un

tiem nav konstatēti kaitīgu baktēriju, vīrusu un vīrusiem līdzīgu organismu simptomi, un

nav konstatēti kaitīgu nematožu, kukaiņu, ērču un sēņu simptomi vai pazīmes vai

tie ir atbilstoši apstrādāti, lai iznīcinātu šos organismus

95. Lakstaugu sugu stādīšanai paredzētie augi un fikusu Ficus L. un hibisku Hibiscus L. ģints augi, izņemot

– sīpolus,

– bumbuļsīpolus,

– sakneņus,

– sēklas,

– bumbuļus,

kuru izcelsmes valsts neatrodas Eiropā

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 69., 70., 71., 73., 76., 78. un 83.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augu izcelsme ir teritorijā, kuru eksportētājvalsts nacionālais augu aizsardzības dienests saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem noteicis par teritoriju, kurā nav sastopams Bemisia tabaci Genn. (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā), un tas ir norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija",

vai

b) augu izcelsme ir audzēšanas vietā, kuru eksportētājvalsts nacionālais augu aizsardzības dienests saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem noteicis par vietu, kurā nav sastopams Bemisia tabaci Genn. (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā), pamatojoties uz oficiālajām pārbaudēm, kas veiktas vismaz reizi trijās nedēļās deviņu nedēļu laikā pirms augu izvešanas, un tas ir norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Papildu deklarācija", deklarējot, ka Bemisia tabaci Genn. (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā) nav sastopams,

vai

c) augi izaudzēti vai uzglabāti vietās, kurās ir konstatēts Bemisia tabaci Gen. (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā), bet augi ir atbilstoši apstrādāti, lai nodrošinātu, ka tie nav invadēti ar Bemisia tabaci Gen. (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā), un oficiālajās pārbaudēs, kas veiktas katru nedēļu deviņu nedēļu laikā pirms augu izvešanas, un monitoringa procedūrās šajā laikposmā attiecīgā ražošanas vieta atzīta par vietu, kurā nav sastopams Bemisia tabaci Gen. (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā). Dati par apstrādi norādīti fitosanitārajā sertifikātā

vai

d) ir izaudzēti no augu materiāla (eksplanta), kas nav invadēts ar Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas), in vitro sterilā substrātā un sterilos apstākļos, kas ļauj novērst invadēšanos ar Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas), un tiek pārsūtīti caurspīdīgos konteineros sterilos apstākļos).

96. Asteru Aster spp., Eryngium L., gipseņu Gypsophila L., Hypericum L., Lisianthus L., rožu Rosa L., zeltgalvīšu Solidago L., Trachelium L. ģints grieztie ziedi un baziliku Ocimum L. ģints augu lapu dārzeņi, kuru izcelsmes valsts neatrodas EiropāJābūt oficiālam apliecinājumam, ka griezto ziedu un lapu dārzeņu:

– izcelsmes valstī nav sastopams Bemisia tabaci Genn. (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā),

vai

– tieši pirms izvešanas tie ir oficiāli pārbaudīti un Bemisia tabaci Genn (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā) nav konstatēts

97. Tomātu Lycopersicon esculentum Mill. (syn.: Solanum lycopersicum L.) stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas), par kuru izcelsmes valsti zināms, ka tajā sastopams Tomato Yellow leaf curl virus:Neskarot prasības, kuras piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 13.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 65., 66. un 67.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā:
(a) par kurām nav zināms, ka tajā ir sastopams Bemisia tabaci Genn.– jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augiem nav novēroti Tomato Yellow leaf curl virus simptomi,
(b) par kurām zināms, ka tajā ir sastopams Bemisia tabaci Genn.– jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augiem nav novēroti Tomato Yellow leaf curl virus simptomi,

un

aa) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijā nav sastopams Bemisia tabaci Genn.,

vai

bb) vismaz reizi mēnesī triju mēnešu laikā veiktajās oficiālajās pārbaudēs pirms augu izvešanas audzēšanas vietā nav konstatēts Bemisia tabaci Genn.,

vai

b) audzēšanas vietā nav novēroti Tomato Yellow leaf curl virus simptomi, un audzēšanas vieta ir atbilstoši apstrādāta un pakļauta pārraudzības režīmam, lai nodrošinātu, ka nav sastopams Bemisia tabaci Genn.

98. Stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas, bumbuļus, bumbuļsīpolus un sakneņus), par kuru izcelsmes valsti zināms, ka tajā sastopami šādi kaitīgie organismi:

Bean golden mosaic virus,

– Cowpea mild mottle virus,

– Lettuce infectious yellow virus,

– Pepper mild tigré virus;

– Squash leaf curl virus,

– citi vīrusi, kas pārnēsā Bemisia tabaci Genn.

Neskarot prasības, kuras piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 13.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 65., 66., 76., 77., 78., 81., 82., 94., 95., 96. un 97.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā:
(a) par kuru nav zināms, ka tajā ir sastopami Bemisia tabaci Genn. (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā) vai citi minēto kaitīgo organismu pārnēsātāji– jābūt oficiālam apliecinājumam, ka pilnā veģetācijas perioda laikā augiem nav novēroti minēto kaitīgo organismu simptomi
b) par kuru zināms, ka tajā ir sastopami Bemisia tabaci Genn. (populācijas, kas nav konstatētas Eiropā) vai citi minēto kaitīgo organismu pārnēsātāji– jābūt oficiālam apliecinājumam, ka atbilstošā laikā augiem nav novēroti minēto kaitīgo organismu simptomi,

un

a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijā nav sastopami Bemisia tabaci Genn. un citi attiecīgo kaitīgo organismu pārnēsātāji,

vai

b) atbilstošos laikos veiktajā oficiālajā pārbaudē audzēšanas vietā nav konstatēti Bemisia tabaci Genn. un citi attiecīgo kaitīgo organismu pārnēsātāji,

vai

c) augi ir atbilstoši apstrādāti, lai likvidētu Bemisia tabaci Genn.

vai

d) augi ir izaudzēti no augu materiāla (eksplanta), kurš nav invadēts ar Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas) un kuram nav novēroti nekādi attiecīgo kaitīgo organismu klātbūtnes simptomi, in vitro sterilā substrātā un sterilos apstākļos, kas ļauj novērst invadēšanos ar Bemisia tabaci Genn. (ārpuseiropas populācijas), un tiek pārsūtīti caurspīdīgos konteineros sterilos apstākļos.

99. Vasaras saulgriežu Helianthus annuus L. sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

aa) sēklu izcelsmes teritorijā nav sastopams Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni,

vai

b) sēklas ir atbilstoši apstrādātas pret Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni, izņemot sēklas, kas iegūtas no šķirnēm, kuras ir izturīgas pret visām audzēšanas teritorijā sastopamajām Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni rasēm

100. Tomātu Lycopersicon esculentum Mill. (syn.: Solanum lycopersicum L.) sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka sēklas iegūtas, izmantojot atbilstošu skābes ekstrakcijas metodi vai līdzvērtīgu metodi, kas apstiprināta saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru,

un

a) nav zināms, ka sēklu izcelsmes teritorijā ir sastopams Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye un Potato spindle tuber viroid,

vai

b) pēdējā pilnā veģetācijas perioda laikā audzēšanas vietā augiem nav novēroti minēto kaitīgo organismu izraisīto slimību simptomi,

vai

c) sēklas raksturojošie paraugi oficiāli testēti vismaz attiecībā uz minētajiem kaitīgajiem organismiem, izmantojot atbilstošas metodes, un testos nav konstatēti šie kaitīgie organismi

101. Sējas lucernas Medicago sativa L. sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) kopš pēdējā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā nav novēroti Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev simptomi un raksturojošajā paraugā laboratorijas testos Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev nav atklāts,

vai

b) pirms sēklu izvešanas veikta fumigācija

vai

c) ir veikta atbilstoša sēklu fizikālā apstrāde pret Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev un reprezentatīva parauga laboratoriskajā pārbaudē ir konstatēts, ka sēklas nesatur šo kaitīgo organismu.

102. Sējas lucernas Medicago sativa L. sēklas, par kuru izcelsmes valsti zināms, ka tajā sastopams Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 101.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) nav zināms, ka saimniecībā vai tās tuvākajā apkārtnē pēdējo 10 gadu laikā ir sastopams Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,

b) vai nu

– šī kultūraugu šķirne ir atzīta par izturīgu pret Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,

vai

– sēklu novākšanas laikā šiem kultūraugiem nav iestājies ceturtais pilnais veģetācijas periods pēc sējas, un no tiem tikai vienreiz novāktas sēklas,

vai

– inerto (nedzīvo) piemaisījumu saturs, kas noteikts saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro Eiropas Savienībā realizējamo sēklu sertificēšanai, nepārsniedz 0,1 % no svara,

c) pēdējā pilnā veģetācijas periodā vai pēdējo divu veģetācijas periodu laikā audzēšanas vietā vai jebkuriem tās tuvumā esošiem lucernas Medicago sativa L. kultūraugiem nav novēroti Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. simptomi,

d) kultūraugi izaudzēti zemes platībā, kurā triju pēdējo gadu laikā pirms sējas nav audzēti Medicago sativa L. kultūraugi

103. Rīsu Oryza sativa L. sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) sēklas oficiāli testētas, izmantojot atbilstošus nematoloģiskus testus, un šajos testos nav konstatēts Aphelenchoides besseyi Christie

vai

b) sēklas apstrādātas ar karstu ūdeni vai citu atbilstošu paņēmienu pret Aphelenchoides besseyi Christie

104. Pupiņu Phaseolus L. ģints augu sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) ir zināms, ka sēklu izcelsmes teritorijā nav sastopams Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye,

vai

b) sēklas raksturojošais paraugs testēts, un šajos testos Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye. nav konstatēts

105. Kukurūzas Zea mays L. sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) ir zināms, ka sēklu izcelsmes teritorijā nav sastopams Erwinia stewartii (Smith) Dye,

vai

b) sēklas raksturojošais paraugs testēts, un šajos testos Erwinia stewartii (Smith) Dye nav konstatēts

106. Kviešu Triticum, rudzu Secale un tritikāles X Triticosecale ģints sēklas no Afganistānas, Indijas, Irākas, Irānas, Meksikas, Nepālas, Pakistānas, Dienvidāfrikas vai Amerikas Savienotajām Valsīm, ja ir zināms, ka tajā sastopams Tilletia indica MitraJābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka sēklu izcelsmes teritorijā nav sastopams Tilletia indica Mitra. Teritorijas nosaukums norādīts fitosanitārajā sertifikātā
107. Kviešu Triticum, rudzu Secale un tritikāles X Triticosecale graudi no Afganistānas, Indijas, Irākas, Irānas, Meksikas, Nepālas, Pakistānas, Dienvidāfrikas vai Amerikas Savienotajām Valstīm, ja ir zināms, ka tur sastopams Tilletia indica MitraJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) vai nu ir zināms, ka graudu izcelsmes teritorijā nav sastopams Tilletia indica Mitra. Teritorijas vai teritoriju nosaukums norādīts fitosanitārā sertifikāta ailē "Izcelsmes vieta",

vai

b) pēdējā pilnā veģetācijas perioda laikā audzēšanas vietā nav novēroti Tilletia indica Mitra simptomi, un graudus raksturojošie paraugi ņemti un testēti gan ražas novākšanas laikā, gan pirms nosūtīšanas, un šajos testos nav konstatēts Tilletia indica Mitra. Par to fitosanitārajā sertifikāta ailē "Marķējums; vietu skaits un iepakojuma apraksts; produkcijas nosaukums; augu botāniskais nosaukums" ieraksta šādu tekstu: "Testēts, Tilletia indica Mitra nav konstatēts"

II nodaļa

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, kuru izcelsmes valsts ir Latvija vai cita Eiropas Savienības dalībvalsts

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti

Īpašās prasības

1. Platānu Platanus L. ģints augu koksne (arī koksne, kurai nav saglabāta dabiskā apaļā virsma)a) jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka koksnes izcelsmes teritorijā nav sastopams Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,

vai

b) uz koksnes vai tās iepakojuma ir marķējums "KD" (žāvēts kamerā) vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kurš apliecina, ka tā ir mākslīgi žāvēta līdz 20 % mitruma saturam, kas izteikts sausnes satura procentos un sasniegts ražošanas procesā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu.

1.1 Riekstkoku Juglans L. un pterokāriju Pterocarya Kunth koksne neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav iekļauta 1. pielikuma A daļā minētajos KN kodos, un tā nav:

- šķelda, skaidas, zāģskaidas, ēveļskaidas, koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem augiem,

- koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem koksnes krava nostiprināta un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava, taču ieskaitot koksni, kurai nav saglabājusies tās dabiskā apaļā virsma

Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) koksnes izcelsmes vieta ir teritorijā, kura pēc kompetento iestāžu atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat un tās vektora Pityophthorus juglandis Blackman,

vai

b) koksne ir atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā koksnes profilā temperatūra vismaz 40 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C, un tas apliecināts, uzliekot uz koksnes vai uz iesaiņojuma marķējumu "HT" saskaņā ar pašreizējo praksi,

vai

c) koksne ir apzāģēta, lai pilnīgi noņemtu dabisko noapaļoto virsmu

1.2 Riekstkoku Juglans L. un pterokāriju Pterocarya Kunth koksne un nomizota miza neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav iekļauta 1. pielikuma A daļā minētajos KN kodos, un tā nav šķelda, skaidas, zāģskaidas, ēveļskaidas, koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no šiem augiemJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) koksnes vai nomizotas mizas izcelsmes vieta ir teritorijā, kura pēc kompetento iestāžu atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat un tās vektora Pityophthorus juglandis Blackman,

vai

b) koksne ir atbilstoši termiski apstrādāta tā, lai visā mizas vai koksnes profilā temperatūra vismaz 40 minūtes bez pārtraukuma sasniegtu vismaz 56 °C, un tas apliecināts, uzliekot uz iesaiņojuma marķējumu "HT" saskaņā ar pašreizējo praksi

1.3 Koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot neapstrādātu koksni, kas nav biezāka par 6 mm, un apstrādātu koksni, kuras izgatavošanā izmantota līme, karstums un spiediens vai to kombinācija, un stiprinājumus, ar kuriem koksnes krava nostiprināta un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā kravaKoksnes iepakojamais materiāls:

a) kura izcelsmes vieta ir teritorijā, kura pēc kompetento iestāžu atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat un tās vektora Pityophthorus juglandis Blackman,

vai

b) kurš atbilstoši FAO fitosanitāro pasākumu starptautiskā standarta Nr. 15 "Starptautiskajā tirdzniecībā izmantotā koksnes iepakojamā materiāla reglamentācija" I pielikumam ir gatavots no mizota koka, kas apstrādāts vienā no minētā standarta I pielikumā norādītajiem atzītajiem apstrādes veidiem un marķēts ar minētā standarta II pielikumā noteikto marķējumu, kas norāda, ka koksnes iepakojamam materiālam izdarīta apstiprināta un minētajam standartam atbilstoša fitosanitārā apstrāde

2. Priežu Pinus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma nav novēroti Scirrhia pini Funk & Parker simptomi
3. Baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L., duglāziju Pseudotsuga Carr. un hemlokegļu Tsuga Carr. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasNeskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II nodaļas 2.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma nav novēroti Melampsora medusae Thümen simptomi
4. Apšu Populus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma nav novēroti Melampsora medusae Thümen simptomi
5. Kastaņu Castanea Mill. un ozolu Quercus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka

a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijā nav sastopams Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

vai

b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr simptomi

6. Platānu Platanu L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka

a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijā nav sastopams Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,

vai

b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., simptomi.

6.1 Stādīšanai paredzēti gobu Ulmus L. augi, izņemot sēklasOficiāls apliecinājums, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē Candidatus Phytoplasma ulmi klātbūtnes simptomi nav novēroti
7. Korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Ehrh., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eriobotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Dāvida fotīniju Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, ugunsērkšķu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L. un pīlādžu Sorbus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka

a) saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīts, ka augu izcelsmes zonā nav sastopams Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,

vai

b) audzēšanas laukā un tā tuvākajā apkārtnē ir iznīcināti augi ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. simptomiem

7.1 Riekstkoku Juglans L. un pterokāriju Pterocarya Kunth ģints augi, kas paredzēti stādīšanai, izņemot sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) stādīšanai paredzētie augi visā dzīves ciklā vai pēc to ievešanas Savienībā ir audzēti audzēšanas vietā teritorijā, kura pēc kompetento iestāžu atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat un tās vektora Pityophthorus juglandis Blackman,

vai

b) stādīšanai paredzētie augi ir no audzēšanas vietas, kurā vai kuras apkārtnē vismaz 5 km rādiusā divu gadu laikā pirms pārvietošanas oficiālajās pārbaudēs nav konstatēti ne Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat un tās vektora Pityophthorus juglandis Blackman simptomi, ne vektora klātbūtne, pirms pārvietošanas stādīšanai paredzētajiem augiem ir veikta vizuāla pārbaude, un tie ir apstrādāti un iepakoti tā, lai novērstu invadēšanos pēc izvešanas no audzēšanas vietas,

vai

c) stādīšanai paredzētie augi ir no audzēšanas vietas, kurā tie tiek pilnībā fiziski izolēti, tiem ir veikta vizuāla pārbaude, un tie ir apstrādāti un iepakoti tā, lai novērstu invadēšanos pēc izvešanas no audzēšanas vietas

8. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints un to hibrīdu augi, izņemot augļi un sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augu izcelsme ir apvidos, kuros nav sastopami Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli un Gikashvili, un citrusu tristēza vīruss (Eiropas celmi),

vai

b) augi ir iegūti atbilstoši sertifikācijas shēmai, kurā paredzēts, ka tos iegūst tieši no materiāla, ko uzglabā piemērotos apstākļos un katru atsevišķi oficiāli pārbauda vismaz attiecībā uz citrusu tristēzas vīrusu (Eiropas vīrusa celmiem), izmantojot attiecīgus testus vai metodes, kas atbilst starptautisko standartu prasībām, un tos pastāvīgi audzē no kukaiņiem aizsargātā siltumnīcā vai izolētā kamerā, kurā nav novēroti Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli un Gikashvili, un citrusu tristēzas vīrusa (Eiropas celmu) klātbūtnes simptomi;

vai

c) augi:

– ir iegūti atbilstoši sertifikācijas shēmai, kurā paredzēts, ka tos iegūst tieši no materiāla, ko uzglabā piemērotos apstākļos un katru atsevišķi oficiāli pārbauda vismaz attiecībā uz citrusu tristēzas vīrusu (Eiropas celmiem), izmantojot attiecīgus testus vai metodes, kas atbilst starptautisko standartu prasībām, un kurš saskaņā ar šo pārbaužu rezultātiem nav inficēts ar citrusu tristēzas vīrusu (Eiropas celmiem), un, attiecībā uz kuru veicot oficiālas individuālas pārbaudes saskaņā ar šajā punktā minētajām metodēm, oficiāli atzīts, ka tas nesatur vismaz citrusu tristēzas vīrusu (Eiropas celmus),

un

– kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, ir pienācīgi pārbaudīti un tiem nav novēroti Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli un Gikashvili, un citrusu tristēzas vīrusa (Eiropas celmu) klātbūtnes simptomi.

9. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. un to hibrīdu, kā arī Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm. un Zanthoxylum L. ģints augi, izņemot augļus un sēklasOficiāls apliecinājums, ka:

a) augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Trioza erytreae Del Guercio,

vai

b) augi audzēti audzēšanas vietā, kuru reģistrējušas un uzrauga izcelsmes dalībvalsts kompetentās iestādes

un

kurā augi atrodas vietā, kas ir pilnīgi fiziski aizsargāta pret Trioza erytreae Del Guercio ievešanu,

un

kurā pēdējā pilnajā veģetācijas periodā, kas bijis pirms pārvietošanas, minētajā vietā un tās apkārtnē vismaz 200 m rādiusā piemērotā laikā veiktas divas oficiālas pārbaudes, un tajās Trioza erytreae Del Guercio pazīmes nav konstatētas

10. Kallu Araceae, marantu Marantaceae, banānu Musaceae dzimtas, avokado Persea spp. ģints un strelīciju Strelitziaceae dzimtas augi, apsakņoti vai kopā ar substrātuJābūt oficiālam apliecinājumam, ka

a) audzēšanas vietā kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma nav novērota invadēšanās ar Radopholus similis (Cobb) Thorne,

vai

b) aizdomīgo augu saknes un augsne kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma oficiāli nematoloģiski testēta vismaz attiecībā uz Radopholus similis (Cobb) Thorne, un šajos testos šis kaitīgais organisms nav konstatēts

11. Zemeņu Fragaria L., plūmju Prunus L. un kazeņu Rubus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijā nav sastopami attiecīgie kaitīgie organismi,

vai

b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā augiem nav novēroti attiecīgo kaitīgo organismu izraisīto slimību simptomi.

Attiecīgie kaitīgie organismi ir:

– uz zemeņu Fragaria L ģints augiem:

– Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae,

Arabis mosaic virus,

Raspberry ringspot virus,

Strawberry crinkle virus,

Strawberry latent ringspot virus,

Strawberry mild yellow edge virus,

Tomato black ring virus,

Xanthomonas fragariae Kennedy and King,

– uz plūmju Prunus L. ģints augiem:

Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

– uz persiku Prunus persica (L.) Batsch augiem:

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

– uz kazeņu Rubus L. ģints augiem:

Arabis mosaic virus,

– Raspberry ringspot virus,

– Strawberry latent ringspot virus,

– Tomato black ring virus

12. Cidoniju Cydonia Mill. un bumbieru Pyrus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasNeskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II nodaļas 7.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijās nav sastopams Pear decline mycoplasm,

vai

b) pēdējo triju pilnu veģetācijas ciklu laikā audzēšanas vietā un tās tuvākajā apkārtnē augi, kuru simptomi rada aizdomas par inficēšanos ar Pear decline mycoplasm, ir iznīcināti

13. Zemeņu Fragaria L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasNeskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II nodaļas 11.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijās nav sastopams Aphelenchoides besseyi Christie,

vai

b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā augiem nav novēroti Aphelenchoides besseyi Christie simptomi,

vai

c) audzējot augus audu kultūrā, tie ir iegūti no augiem, kas atbilst šī apraksta "b" apakšpunktā noteiktajām prasībām vai ir oficiāli testēti, izmantojot atbilstošas nematoloģiskās metodes, un tiem Aphelenchoides besseyi Christie nav konstatēts

14. Ābeļu Malus Mill. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasNeskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II nodaļas 7.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijā nav sastopams Apple proliferation mycoplasm,

vai

b) (aa) augi (izņemot tos, kas izaudzēti no sēklām) ir:

– vai nu oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas shēmu, kas nosaka, ka tie iegūti tieši no materiāla, kas turēts atbilstošos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz Apple proliferation mycoplasm, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un testos šis kaitīgais organisms nav konstatēts,

vai

– iegūti tieši no materiāla, kas turēts atbilstošos apstākļos un vismaz pēdējo sešu pilnu veģetācijas periodu laikā reizi oficiāli testēts vismaz attiecībā uz Apple proliferation mycoplasm, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un testos šis kaitīgais organisms nav konstatēts,

(bb) kopš pēdējo triju pilnu veģetācijas periodu sākuma augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Apple proliferation mycoplasm izraisīto slimību simptomi

15. Plūmju Prunus L. sugu stādīšanai paredzētie augi (izņemot sēklas):

Prunus amygdalus Batsch,

Prunus armeniaca L.,

Prunus blireiana Andre,

Prunus brigantina Vill.,

Prunus cerasifera Ehrh.,

Prunus cistena Hansen,

Prunus curdica Fenzl and Fritsch.,

Prunus domestica ssp. domestica L.,

Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid,

Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,

Prunus glandulosa Thunb.,

Prunus holosericea Batal.,

Prunus hortulana Bailey,

Prunus japonica Thunb.,

Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,

Prunus maritima Marsh.,

Prunus mume Sieb. and Zucc.,

Prunus nigra Ait.,

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina L.,

Prunus sibirica L.,

Prunus simonii Carr.,

Prunus spinosa L.,

Prunus tomentosa Thunb.,

Prunus triloba Lindl.

un citas plūmju Prunus L. ģints sugas, kuras ir ieņēmīgas pret Plum pox virus

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II nodaļas 11.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka

a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijā nav sastopams Plum pox virus,

vai

b) (aa) augi, izņemot tos, kuri izaudzēti no sēklām, ir

– oficiāli sertificēti saskaņā ar sertifikācijas shēmu, kas nosaka, ka tie iegūti tieši no materiāla, kurš turēts atbilstošos apstākļos un oficiāli testēts vismaz attiecībā uz Plum pox virus, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un testos šis kaitīgais organisms nav konstatēts,

vai

– iegūti tieši no materiāla, kas turēts atbilstošos apstākļos un pēdējo triju pilnu veģetācijas periodu laikā vismaz reizi oficiāli testēts vismaz attiecībā uz Plum pox virus, izmantojot atbilstošus indikatorus vai līdzvērtīgas metodes, un testos šis kaitīgais organisms nav konstatēts,

(bb) kopš pēdējo triju pilnu veģetācijas periodu sākuma augiem audzēšanas vietā vai ieņēmīgiem augiem tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Plum pox virus izraisītās slimības simptomi,

(cc) audzēšanas vietā augi ar citu vīrusu vai vīrusveidīgu patogēnu izraisīto slimību simptomiem ir iznīcināti

16. Vīnkoku Vitis L. ģints augi, izņemot augļus un sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējo divu pilnu veģetācijas periodu sākuma mātes augiem audzēšanas vietā nav novēroti Grapevine flavescence dorée MLO un Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. simptomi
17. Kartupeļu Solanum tuberosum L. stādīšanai paredzētie bumbuļiJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival apkarošanu

un

b) bumbuļu izcelsme ir teritorijā, kurā nav sastopami Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al., vai arī ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al. apkarošanu,

un

d)aa) bumbuļu izcelsme ir teritorijās, kurās nav sastopams Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.; vai

bb) teritorijās, kurās Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ir sastopams, bumbuļi ir iegūti audzēšanas vietā, kurā Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nav sastopams, vai vietā, ko par tādu uzskata pēc attiecīgu pasākumu veikšanas, lai iznīcinātu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

un

e) bumbuļu izcelsme ir teritorijās, kuros Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (neviena populācija) un Meloidogyne fallax Karssen nav sastopami, vai teritorijās, kurās Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (visas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen ir sastopami:

– bumbuļi ir iegūti audzēšanas vietā, kurā, ņemot vērā rezultātus pēc saimniekkultūru ikgadējās apsekošanas, ko veic, noteiktā laikā vizuāli pārbaudot saimniekaugus un pēc audzēšanas vietā izaudzēto kartupeļu novākšanas gan ārēji apskatot bumbuļus, gan tos pārgriežot, Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (neviena populācija) un Meloidogyne fallax Karssen nav sastopami,

vai

– pēc bumbuļu novākšanas tiem izlases veidā pārbaudīti slimības simptomi pēc attiecīgās inducēšanas metodes vai tie pārbaudīti laboratorijā, kā arī piemērotā laikā veikta to pārbaude, gan ārēji apskatot bumbuļus, gan tos pārgriežot, arī tad, kad jāaizdara iepakojums vai tara pirms laišanas tirgū saskaņā ar noslēgšanas noteikumiem Padomes Direktīvā 66/403/EEK, un nav novēroti Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (nevienas populācijas) un Meloidogyne fallax Karssen klātbūtnes simptomi.

18. Kartupeļu Solanum tuberosum L. stādīšanai paredzēti bumbuļi, izņemot bumbuļus, ko paredzēts stādīt saskaņā ar Padomes Direktīvas 2007/33/EK 4. panta 4. punkta "b" apakšpunkta noteikumiemNeskarot īpašās prasības, ko piemēro šī pielikuma A daļas II nodaļas 17. punktā minētajiem bumbuļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens apkarošanu."
19. Kartupeļu Solanum tuberosum L. stādīšanai paredzētie bumbuļi, izņemot to šķirņu bumbuļus, kuras oficiāli apstiprinātas vienā vai vairākās dalībvalstīs saskaņā ar 1970.gada 29.septembra Padomes Direktīvu 70/457/EEK par kopējo lauksaimniecības augu šķirņu kataloguNeskarot īpašās prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II nodaļas 17.punktā minētajiem bumbuļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka bumbuļi:

– pieder izlases materiālam, kas atbilstošā veidā norādīts dokumentā, kas pievienots attiecīgajiem bumbuļiem,

– izaudzēti Eiropas Savienībā,

un

– iegūti tieši no materiāla, kas uzturēts atbilstošos apstākļos un Eiropas Savienībā oficiāli testēts karantīnā saskaņā ar atbilstošām metodēm, un šajos testos kaitīgie organismi nav konstatēti

20. Stolonus vai bumbuļus veidojošo nakteņu Solanum L. ģints sugu vai to hibrīdu stādīšanai paredzētie augi, izņemot šī pielikuma A daļas II nodaļas 17., 18. vai 19. punktā minēto kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļus, kultūru pavairošanas materiālu, kas glabājas gēnu bankās vai ģenētiskā materiāla kolekcijās, kā arī 20.1 punktā minētās kartupeļu Solanum tuberosum L. sēklasa) augi ir glabāti karantīnas apstākļos, un karantīnas testēšanā nav konstatēti nekādi kaitīgi organismi;

b) karantīnas testēšanu, kas minēta "a" apakšpunktā:

1) uzrauga dalībvalsts oficiālā augu aizsardzības organizācija un veic apmācīts minētās organizācijas vai kādas citas oficiāli apstiprinātas organizācijas zinātniskais personāls;

2) veic atbilstoši aprīkotā vietā, kura nodrošina kaitīgo organismu ierobežošanu un materiāla, kā arī indikatoraugu uzturēšanu tādā veidā, kas nepieļauj nekādu kaitīgo organismu izplatīšanās risku;

3) katru materiāla vienību:

- regulāri vizuāli pārbauda pēc noteikta laika vismaz vienā pilnā veģetācijas periodā, lai konstatētu jebkuru kaitīgo organismu izraisītos simptomus, ņemot vērā materiāla veidu un attīstības pakāpi testēšanas programmas laikā;

- saskaņā ar atbilstošām metodēm, kas jāiesniedz izskatīšanai Augu veselības pastāvīgajā komitejā, visus kartupeļu paraugus testē vismaz attiecībā uz:

- Andean potato latent virus,

- Arracacha virus B. oca strain,

- Potato black ringspot virus,

- Potato spindle tuber viroid,

- Potato virus T,

- Andean potato mottle virus,

- kartupeļu vīrusiem A, M, S, V, X un Y (tostarp Yo, Yn un Yc) un Potato leaf roll virus,

- kartupeļu gaišo gredzenpuvi Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al.,

- kartupeļu tumšo gredzenpuvi Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

- no sēklām audzētos kartupeļus Solanum tuberosum L., izņemot 20.1 punktā minētās sēklas, pārbauda vismaz uz iepriekš minētajiem vīrusiem un viroīdu;

4) atbilstoši testē, lai konstatētu jebkuras citas slimības pazīmes, kas novērotas vizuālajā pārbaudē, un noteiktu kaitīgos organismus, kas izraisījuši šīs pazīmes;

c) jebkuru materiālu, kam saskaņā ar "b" apakšpunktā noteiktajām pārbaudēm konstatēti "b" apakšpunktā minētie kaitīgie organismi, nekavējoties iznīcina vai izmanto paņēmienus, kas iznīcina šo(-os) kaitīgo(-os) organismu(-us);

d) ikviena organizācija vai pētniecības iestāde, kurā glabājas šis materiāls, par to paziņo dalībvalsts oficiālajam augu aizsardzības dienestam

20.1 Kartupeļu Solanum tuberosum L. sēklas, izņemot 21. punktā minētāsIr oficiāls apliecinājums, ka

sēklas ir iegūtas no augiem, kuri atbilst attiecīgi šī pielikuma A daļas II nodaļas 17., 18, 19. un 20. punktā minētajām prasībām,

kā arī:

a)  sēklu izcelsme ir teritorijās, kas ir brīvas no Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. un Potato spindle tuber viroid,

vai

b) sēklas atbilst visām šādām prasībām:

1) tās ir iegūtas vietā, kurā kopš pēdējā veģetācijas perioda sākuma nav novēroti "a" apakšpunktā minēto kaitīgo organismu izraisītu slimību simptomi;

2)  tās ir iegūtas vietā, kurā ir īstenoti visi šie pasākumi:

a) vieta ir nodalīta no citiem nakteņu dzimtas augiem un citiem Potato spindle tuber viroid saimniekaugiem;

b) ir novērsta saskare ar personālu un priekšmetiem, piemēram, darbarīkiem, iekārtām, transportlīdzekļiem, traukiem un iepakojuma materiālu no citām vietām, kurās iegūst nakteņu dzimtas augus un citus Potato spindle tuber viroid saimniekaugus, vai tiek īstenoti atbilstoši higiēnas pasākumi attiecībā uz personālu vai priekšmetiem no citām vietām, kurās iegūst nakteņu dzimtas augus un citus Potato spindle tuber viroid saimniekaugus, lai novērstu inficēšanu;

c) tiek izmantots tikai tāds ūdens, kurā nav neviena šajā punktā minētā kaitīgā organisma

21. Stolonus vai bumbuļus veidojošo nakteņu Solanum L. ģints sugu vai to hibrīdu stādīšanai paredzētie augi, kas glabājas gēnu bankās vai ģenētiskā materiāla kolekcijāsIkviena organizācija vai pētniecības iestāde, kurā glabājas šis materiāls, par to paziņo tās dalībvalsts oficiālajam augu aizsardzības dienestam, kurā glabājas šis materiāls
22. Kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļi, izņemot šī pielikuma A daļas II nodaļas 17, 18., 19., 20. un 21. punktā minētie bumbuļiUz iepakojuma jānorāda reģistrācijas numurs (ja kartupeļus pārvadā bez iepakojuma, reģistrācijas numurs jānorāda uz transportlīdzekļa, ar kuru pārvadā kartupeļus), kas apliecina, ka kartupeļus izaudzējis oficiāli reģistrēts ražotājs vai tie nāk no oficiāli reģistrētām kolektīvajām noliktavām vai nosūtīšanas vietām, kas atrodas audzēšanas zonās, norādot, ka bumbuļi nesatur Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. un ka ir izpildīti

a) Eiropas Savienības noteikumi Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival apkarošanai,

un

b) attiecīgajā gadījumā Eiropas Savienības noteikumi Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) apkarošanai,

un

c) Eiropas Savienības noteikumi Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens apkarošanai.

23. Nakteņu Solonaceae dzimtas stādīšanai paredzētie augi, izņemot šī pielikuma A daļas II nodaļas 21. un 22.punktā minētos augus un sēklasNeskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II nodaļas 17., 19. un 20.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijā nav sastopams Potato stolbur mycoplasm,

vai

b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā augiem nav novēroti Potato stolbur mycoplasm simptomi

24. Papriku Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. un Solanum melongena L. augi ar saknēm, izņemot tādus augus, kas tiks audzēti tajā pašā audzēšanas vietā un netiks izplatīti ārpus saimniecībasNeskarot īpašās prasības, ko piemēro šī pielikuma A daļas II nodaļas 17.punktā minētajiem bumbuļiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens apkarošanu.
25. Paprikas Capsicum annuum L., tomātu Solanum lycopersicum L, banānu Musa L., tabakas Nicotiana L. un baklažānu Solanum melongena L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasNeskarot prasības, ko piemēro šī pielikuma A daļas II nodaļas 23. punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augu izcelsme ir apvidos, kuros nav sastopami Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

vai

b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, audzēšanas vietā augiem nav novēroti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. simptomi.

26. Apiņu Humulus lupulus L. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā apiņiem nav novēroti Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold un Verticillum dahliae Klebahn simptomi
27. Palmu Palmae dzimtas stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru stumbra pamatnes diametrs ir lielāks par pieciem centimetriem un kuri pieder pie kādas no šādām ģintīm: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans, Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.Jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi:

a) visos veģetācijas periodos audzēti teritorijā, ko izvedējvalsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem noteicis par teritoriju, kurā nav sastopams Paysandisia archon (Burmeister),

vai

b) vismaz divus gadus pirms izvešanas ir audzēti audzēšanas vietā:

– kuru augu aizsardzības dienests izcelsmes valstī ir reģistrējis un uzraudzījis

un

– kurā augi izvietoti vietā, kas ir aizsargāta pret Paysandisia archon (Burmeister) ieviešanos, vai veiktas atbilstošas profilaktiskas apstrādes,

un

– kurā katru gadu veiktas trīs oficiālas pārbaudes atbilstošos laikos, ieskaitot tieši pirms izvešanas, un nav novēroti Paysandisia archon (Burmeister) simptomi

28. Krizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul., neļķu Dianthus L. un pelargoniju Pelargonium l’Hérit, ex Ait. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augu izcelsme ir teritorijā, kurā pēc valsts augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopami Helicoverpa armigera (Hübner) un Spodoptera littoralis (Boisd.),

vai

b) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma, audzēšanas vietā nav novērotas Helicoverpa armigera (Hübner) vai Spodoptera littoralis (Boisd.) pazīmes,

vai

c) augi ir attiecīgi apstrādāti, lai tos pasargātu no minētajiem organismiem.

29. Krizantēmu Dendranthema (DC.) Des Moul. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasNeskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II nodaļas 28.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augi ir ne vairāk kā trešais ataudzējums, kas iegūts no materiāla, kuram, veicot virusoloģisko testēšanu, nav konstatēts Chrysanthemum stunt viroid, vai arī tieši iegūti no materiāla, kuram, veicot oficiālu pārbaudi ziedēšanas laikā, raksturojošā paraugā, kas aptver vismaz 10 % augu, nav konstatēts Chrysanthemum stunt viroid,

b) augi vai spraudeņi iegūti saimniecībās:

– kuras oficiāli pārbaudītas vismaz reizi mēnesī triju mēnešu laikā pirms augu vai spraudeņu nosūtīšanas, un šajā laikā nav novēroti Puccinia horiana Hennings simptomi, un nav zināms, ka saimniecības tuvākajā apkārtnē triju mēnešu laikā pirms tirdzniecības būtu konstatēti Puccinia horiana Hennings simptomi,

vai

– krava atbilstoši apstrādāta pret Puccinia horiana Hennings,

c) neapsakņotiem spraudeņiem vai augiem, no kuriem tie iegūti, nav novēroti Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. Arx simptomi, bet apsakņotiem spraudeņiem – gan spraudeņiem, gan apsakņošanās dobē nav novēroti Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. Arx. simptomi

30. Neļķu Dianthus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasNeskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II nodaļas 28.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

– augi iegūti tieši no mātesaugiem, kuriem, pamatojoties uz oficiāli apstiprinātiem testiem, kas veikti vismaz reizi divu iepriekšējo gadu laikā, nav konstatēti Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr & Burkholder un Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma,

– augiem nav novēroti iepriekš minēto kaitīgo organismu simptomi

31. Tulpju Tulipa L. un narcišu Narcissus L. ģints sīpoli, izņemot sīpolus, kam uz iepakojuma vai citādi norādīts, ka tie paredzēti pārdošanai gala lietotājiem, kas profesionāli nenodarbojas ar griezto ziedu ražošanuJābūt oficiālam apliecinājumam, ka augiem kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma nav novēroti Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev simptomi
32. Lakstaugu sugu stādīšanai paredzētie augi, izņemot:

– sīpolus,

– bumbuļsīpolus,

– graudzāļu Gramineae dzimtas augus,

– sakneņus,

– sēklas,

– bumbuļus

Neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II nodaļas 28., 29. vai 30.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijā nav sastopami Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess),

vai

b) vismaz reizi mēnesī triju mēnešu laikā pirms ražas novākšanas veiktajās oficiālajās pārbaudēs audzēšanas vietā nav novērotas Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess) pazīmes,

vai

c) tieši pirms tirdzniecības augi pārbaudīti un tiem nav konstatēti Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess), kā arī tie atbilstoši apstrādāti pret Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess)

vai

d) augi ir izaudzēti no augu materiāla (eksplanta), kas nav invadēts ar Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess), izaudzēti in vitro sterilā substrātā un sterilos apstākļos, kas ļauj novērst invadēšanos ar Liriomyza huidobrensis (Blanchard) un Liriomyza trifolii (Burgess), un tiek pārsūtīti caurspīdīgos konteineros sterilos apstākļos

33. Iestādīti vai stādīšanai paredzētie augi ar saknēm, kuri audzēti atklātā laukāJābūt pierādījumam, ka audzēšanas vietā nav sastopami Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Davis et al. un Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
34. Puravu Allium porrum L., Asparagus officinalis L., parasto biešu Beta vulgaris L., kāpostu Brassica spp. un zemeņu Fragaria L. augi ar saknēm, kuri audzēti atklātā laukā un paredzēti stādīšanai,

un

Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. un Tulipa L. sīpoli, gumi un sakneņi, kas audzēti atklātā laukā, izņemot augi, sīpoli, gumi un sakneņi, ko paredzēts stādīt saskaņā ar Padomes Direktīvas 2007/33/EK 4. panta 4. punkta "a" vai "c" apakšpunktu

Neskarot prasības, ko piemēro šī pielikuma A daļas II nodaļas 33.punktā minētajiem augiem, jābūt pierādījumam, ka ir ievēroti Savienības noteikumi attiecībā uz Globodera pallida (Stone) Behrens un Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens apkarošanu
35. Parasto biešu Beta vulgaris L. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijās nav sastopams Beet leaf curl virus,

vai

b) nav zināms, ka audzēšanas teritorijā ir sastopams Beet leaf curl virus un kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma audzēšanas vietā vai tās tuvākajā apkārtnē nav novēroti Beet leaf curl virus simptomi

36. Vasaras saulgriežu Helianthus annuus L. sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) ir zināms, ka sēklu izcelsmes teritorijā nav sastopams Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni,

vai

b) sēklām veikta atbilstoša apstrāde pret Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni, izņemot sēklas, kas iegūtas no šķirnēm, kuras ir izturīgas pret visām audzēšanas teritorijā sastopamajām Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni rasēm

37. Tomātu Lycopersicon esculentum Mill. (syn.: Solanum lycopersicum L.) stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasNeskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II nodaļas 23. un 32.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijā nav sastopams Tomato yellow leaf curl virus,

vai

b) augiem nav novēroti Tomato yellow leaf curl virus simptomi,

un

(aa) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijā nav sastopams Bemisia tabaci Genn.,

vai

(bb) oficiālās pārbaudēs, kas veiktas vismaz reizi mēnesī triju mēnešu laikā pirms augu nosūtīšanas, audzēšanas vietā nav konstatēts Bemisia tabaci Genn.,

vai

c) audzēšanas vietā nav novēroti Tomato yellow leaf curl virus simptomi un audzēšanas vietā ievērots atbilstošs apstrādes un pārraudzības režīms, lai garantētu, ka nav Bemisia tabaci Genn.

38. Tomātu Lycopersicon esculentum Mill. (syn.: Solanum lycopersicum L.) sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka sēklas iegūtas, izmantojot atbilstošu skābes ekstrakcijas metodi vai līdzvērtīgu metodi, kas apstiprināta saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru,

un

a) nav zināms, ka sēklu izcelsmes teritorijā sastopams gan Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., gan Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye,

vai

b) pēdējā pilnā veģetācijas perioda laikā audzēšanas vietā augiem nav novēroti šo kaitīgo organismu izraisīto slimību simptomi,

vai

c) sēklu raksturojošie paraugi, izmantojot atbilstošas metodes, oficiāli testēti vismaz attiecībā uz šiem kaitīgajiem organismiem, un testos šie kaitīgie organismi nav konstatēti

39. Sējas lucernas Medicago sativa L. sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) audzēšanas vietā kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma nav novēroti Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev simptomi, un raksturojošajā paraugā laboratorijas testos Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev nav konstatēts

vai

b) pirms tirdzniecības veikta sēklu fumigācija

vai

c) ir veikta atbilstoša sēklu fizikālā apstrāde pret Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev un reprezentatīva parauga laboratoriskajā pārbaudē ir konstatēts, ka sēklas nesatur šo kaitīgo organismu

40. Sējas lucernas Medicago sativa L. sēklasNeskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas II nodaļas 39.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) ir zināms, ka sēklu izcelsmes teritorijā nav sastopams Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus) Davis et al.,

vai

b) – nav zināms, ka pēdējo 10 gadu laikā saimniecībā vai tās tuvākajā apkārtnē ir sastopams Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,

un

– šī kultūraugu šķirne ir atzīta par izturīgu pret Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,

vai

– sēklu novākšanas laikā šiem kultūraugiem nav iestājies ceturtais pilnais veģetācijas periods pēc sējas, un tiem tikai vienreiz novāktas sēklas,

vai

– inerto (nedzīvo) piemaisījumu saturs, kas noteikts saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro Eiropas Savienībā realizējamo sēklu sertificēšanai, nepārsniedz 0,1 % no svara,

– pēdējā pilna veģetācijas perioda laikā vai attiecīgajā gadījumā pēdējo divu veģetācijas periodu laikā audzēšanas vietā vai jebkuriem sējas lucernas Medicago sativa L. kultūraugiem tās tuvumā nav novēroti Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. simptomi,

– kultūraugi izaudzēti zemes platībā, kurā pēdējo triju gadu laikā pirms sējas nav audzēti sējas lucernas Medicago sativa L. kultūraugi

41. Pupiņu Phaseolus L. ģints augu sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) ir zināms, ka sēklu izcelsmes teritorijā nav sastopams Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye,

vai

b) sēklu raksturojošais paraugs testēts, un šajos testos Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye nav konstatēts

42. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augu un to hibrīdu augļiUz iepakojuma jābūt atbilstošam izcelsmes marķējumam
43. Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamās mašīnas un transportlīdzekļiMašīnas un transportlīdzekļi:

a) jāpārvieto no teritorijas, kura ir brīva no Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., un tas noteikts pēc kompetento iestāžu atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem,

vai

b) jāattīra un jāatbrīvo no augsnes un augu paliekām pirms pārvietošanas ārpus Ceratocystis platani (J. M. Walter) skartajām teritorijām

 

B DAĻA

Īpašās prasības augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ieviešanai vai izplatīšanai noteiktās aizsargājamās zonās

Augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti

Īpašās prasības

Aizsargājamās zonas

1. Skujkoku Coniferales koksneNeskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajai koksnei, attiecīgajā gadījumā:

a) koksnei jābūt nomizotai

vai

b) jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka koksnes izcelsmes teritorijā nav sastopams Dendroctonus micans Kugelan,

vai

c) uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "KD" (mākslīgi žāvēts) vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kurš apliecina, ka tā ir mākslīgi žāvēta līdz 20 % mitruma saturam, kas izteikts sausnas satura procentos un sasniegts ražošanas procesā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu

Grieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala, Džersija)
2. Skujkoku Coniferales koksneNeskarot prasības, kuras piemēro attiecīgajā gadījumā šī pielikuma A daļas I nodaļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.apakšpunktā un B daļas 1.punktā minētajai koksnei:

a) koksnei jābūt nomizotai

vai

b) jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka koksnes izcelsmes teritorijā nav sastopams Ips duplicatus Sahlbergh,

vai

c) uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "KD" (mākslīgi žāvēts) vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kurš apliecina, ka koksne ir mākslīgi žāvēta līdz 20 % mitruma saturam, kas izteikts sausnas satura procentos un sasniegts ražošanas procesā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu

Grieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste
3. Skujkoku Coniferales koksneNeskarot prasības, kuras piemēro attiecīgajā gadījumā šī pielikuma A daļas I nodaļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā un šī pielikuma B daļas 1. un 2.punktā minētajai koksnei:

a) koksnei jābūt nomizotai

vai

b) jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka koksnes izcelsmes teritorijā nav sastopams Ips typographus Heer,

vai

c) uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "KD" (mākslīgi žāvēts) vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kurš apliecina, ka koksne ir mākslīgi žāvēta līdz 20 % mitruma saturam, kas izteikts sausnes satura procentos un sasniegts ražošanas procesa laikā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu

Grieķija, Apvienotā Karaliste
4. Skujkoku Coniferales koksneNeskarot prasības, kuras piemēro attiecīgajā gadījumā šī pielikuma A daļas I nodaļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā un B daļas 1., 2. un 3.punktā minētajai koksnei:

a) koksnei jābūt nomizotai

vai

b) jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka koksnes izcelsmes teritorijā nav sastopams Ips amitinus Eichhof,

vai

c) uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "KD" (mākslīgi žāvēts) vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kurš apliecina, ka koksne ir mākslīgi žāvēta līdz 20 % mitruma saturam, kas izteikts sausnas satura procentos un sasniegts ražošanas procesā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu

Grieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste
5. Skujkoku Coniferales koksneNeskarot prasības, kuras piemēro attiecīgajā gadījumā šī pielikuma A daļas I nodaļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6.punktā un B daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minētajai koksnei:

a) koksnei jābūt nomizotai

vai

b) jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka koksnes izcelsmes teritorijā nav sastopams Ips cembrae Heer,

vai

c) uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "KD" (mākslīgi žāvēts) vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kurš apliecina, ka koksne ir mākslīgi žāvēta līdz līdz 20 % mitruma saturam, kas izteikts sausnas satura procentos un sasniegts ražošanas procesā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu

Ģrieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala)
6. Skujkoku Coniferales koksneNeskarot prasības, kuras piemēro attiecīgajā gadījumā šī pielikuma A daļas I nodaļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā un B daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktā minētajai koksnei:

a) koksnei jābūt nomizotai

vai

b) jābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka koksnes izcelsmes teritorijā nav sastopams Ips sexdentatus Börner,

vai

c) uz koksnes vai tās iepakojuma jābūt marķējumam "KD" (mākslīgi žāvēts) vai kādam citam starptautiski atzītam marķējumam saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kurš apliecina, ka koksne ir mākslīgi žāvēta līdz līdz 20 % mitruma saturam, kas izteikts sausnas satura procentos un sasniegts ražošanas procesā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu

Īrija, Kipra, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala)
7. Kastaņu Castanea Mill. koksnea) koksnei jābūt pilnībā nomizotai

vai

b) jābūt oficiālam apliecinājumam, ka

i) koksnes izcelsme ir teritorijā, par kuru ir zināms, ka tajā nav sastopams Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.,

vai

ii) koksne ir mākslīgi žāvēta līdz 20 % mitruma saturam, kas izteikts sausnas satura procentos un sasniegts ražošanas procesā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu. Koksne vai tās iesaiņojums ir marķēts ar marķējumu "kiln-dried" vai "KD" (žāvēts kamerā), vai ar kādu citu starptautiski atzītu marķējumu saskaņā ar pašreizējo komercpraksi

Čehija, Īrija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste
8. Platānu Platanus L. ģints augu koksne (arī koksne, kurai nav saglabāta dabiskā apaļā virsma), kuras izcelsmes valsts ir Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās Valstis, Armēnija vai ŠveiceNeskarot prasības, ko piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 17. punktā un 21. punktā un šī pielikuma A daļas II nodaļas 1. punktā minētai koksnei, attiecīgajā gadījuma jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) koksnes izcelsme ir apvidū, kurš saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem ir brīvs no Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,

vai

b) uz koksnes vai tās iepakojuma ir marķējums "KD" (žāvēts kamerā) vai kāds cits starptautiski atzīts marķējums saskaņā ar pašreizējo komercpraksi, kurš apliecina, ka tā ir mākslīgi žāvēta līdz 20 % mitruma saturam, kas izteikts sausnes satura procentos un sasniegts ražošanas procesā, ievērojot atbilstošu laika un temperatūras režīmu,

vai

c) koksnes izcelsme ir trešajā ailē minētajā aizsargājamā zonā

Īrija, Apvienotā Karaliste
9. Baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L. un duglāziju Pseudotsuga Carr. ģints augi, kas ir augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklasNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5. pielikuma A daļas 1.punktā, šī pielikuma A daļas I nodaļas 24., 25., 26. un 27.punktā un šī pielikuma A daļas II nodaļas 2. un 3.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopams Dendroctonus micans KugelanGrieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala, Džersija)
10. Baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr. un priežu Pinus L. ģints augi, kas ir augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklasNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5. pielikuma A daļas 1.punktā, šī pielikuma A daļas I nodaļas 24., 25., 26. un 27.punktā, šī pielikuma A daļas II nodaļas 2. un 3.punktā un šī pielikuma B daļas 9.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopams Ips duplicatus SahlbergGrieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste
11. Baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L. un duglāziju Pseudotsuga Carr. ģints augi, kas ir augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklasNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5. pielikuma A daļas 1.punktā, šī pielikuma A daļas I nodaļas 24., 25., 26. un 27.punktā, šī pielikuma A daļas II nodaļas 2. un 3.punktā un šī pielikuma B daļas 9. un 10.punktā uzskaitītajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopams Ips typographus HeerĪrija, Apvienotā Karaliste
12. Baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr. un priežu Pinus L. ģints augi, kas ir augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklasNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5. pielikuma A daļas 1.punktā, šī pielikuma A daļas I nodaļas 24., 25., 26. un 27.punktā, šī pielikuma A daļas II nodaļas 2. un 3.punktā un šī pielikuma B daļas 9., 10. un 11.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopams Ips amitinus EichhofGrieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste
13. Baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr., priežu Pinus L. un duglāziju Pseudotsuga Carr. ģints augi, kas ir augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklasNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5. pielikuma A daļas 1.punktā, šī pielikuma A daļas I nodaļas 24., 25., 26. un 27.punktā, šī pielikuma A daļas II nodaļas 2. un 3.punktā un šī pielikuma B daļas 9., 10., 11. un 12.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopams Ips cembrae HeerGrieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala)
14. Baltegļu Abies Mill., lapegļu Larix Mill., egļu Picea A. Dietr. un priežu Pinus L. ģints augi, kas ir augstāki par 3 m, izņemot augļus un sēklasNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5. pielikuma A daļas 1.punktā, šī pielikuma A daļas I nodaļas 24., 25., 26. un 27.punktā, šī pielikuma A daļas II nodaļas 2. un 3.punktā un šī pielikuma B daļas 9., 10., 11., 12. un 13.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka audzēšanas vietā nav sastopams Ips sexdentatus BörnerĪrija, Kipra, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala)
15. Platānu Platanus L. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas, kuru izcelsmes valsts ir Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās Valstis, Armēnija vai ŠveiceNeskarot prasības, ko piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 34. punktā un šī pielikuma A daļas II nodaļas 6. punktā minētiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) audzēšanas vieta ir brīva no Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,

b) augi ir audzēti trešajā ailē minētajā aizsargājamā zonā

Īrija, Apvienotā Karaliste
16. Nomizota skujkoku Coniferales mizaJābūt oficiālam apliecinājumam, ka kravai:

a) veikta fumigācija vai cita atbilstoša apstrāde pret mizgraužiem,

vai

b) ir zināms, ka tās izcelsmes teritorijā nav sastopams Dendroctonus micans Kugelan

Grieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala, Džersija)
17. Nomizota skujkoku Coniferales mizaNeskarot noteikumus, kurus piemēro šī pielikuma B daļas 16.punktā minētajai koku mizai, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) kravai veikta fumigācija vai cita atbilstoša apstrāde pret mizgraužiem,

vai

b) ir zināms, ka tās izcelsmes teritorijā nav sastopams Ips amitinus Eichhof

Grieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste
18. Nomizota skujkoku Coniferales mizaNeskarot noteikumus, kurus piemēro šī pielikuma B daļas 16. un 17.punktā minētajai koku mizai, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) kravai veikta fumigācija vai cita atbilstoša apstrāde pret mizgraužiem,

vai

b) ir zināms, ka tās izcelsmes teritorijā nav sastopams Ips cembrae Heer

Grieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala)
19. Nomizota skujkoku Coniferales mizaNeskarot noteikumus, kurus piemēro šī pielikuma B daļas 16., 17. un 18.punktā minētajai koku mizai, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) kravai veikta fumigācija vai cita atbilstoša apstrāde pret mizgraužiem,

vai

b) ir zināms, ka tās izcelsmes teritorijā nav sastopams Ips duplicatus Sahlberg

Grieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste
20. Nomizota skujkoku Coniferales mizaNeskarot noteikumus, kurus piemēro šī pielikuma B daļas 16., 17., 18. un 19.punktā minētajai koku mizai, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) kravai veikta fumigācija vai cita atbilstoša apstrāde pret mizgraužiem,

vai

(b) ir zināms, ka tās izcelsmes teritorijā nav sastopams Ips sexdentatus Börner

Īrija, Kipra, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala)
21. Nomizota skujkoku Coniferales mizaNeskarot noteikumus, kurus piemēro šī pielikuma B daļas 16., 17., 18., 19. un 20.punktā minētajai koku mizai, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) kravai veikta fumigācija vai cita atbilstoša apstrāde pret mizgraužiem,

vai

b) ir zināms, ka tās izcelsmes teritorijā nav sastopams Ips typographus Heer

Īrija, Apvienotā Karaliste
22. Kastaņu Castanea Mill. mizaJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) par mizas izcelsmes teritoriju ir zināms, ka tajā nav sastopams Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.,

vai

b) mizai veikta fumigācijai vai citai attiecīga apstrāde, lai iznīcinātu Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. atbilstoši specifikācijai, kas apstiprināta saskaņā ar Eiropas Padomes vai Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas procedūru. Informāciju par veikto fumigāciju norāda fitosanitārajā sertifikātā, minot darbīgās vielas nosaukumu, minimālo koksnes temperatūru, devu (g/m3) un iedarbības laiku (h)

Čehija, Īrija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste
23. Lapegļu Larix Mill. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5. pielikuma A daļas 1.punktā, šī pielikuma A daļas I nodaļas 24., 25. un 27.punktā, šī pielikuma A daļas II nodaļas 3.punktā un šī pielikuma B daļas 9., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti stādaudzētavā un audzēšanas vietā nav sastopams Cephalcia lariciphila (Klug.)Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersija)
24. Priežu Pinus L., egļu Picea A. Dietr., lapegļu Larix Mill., baltegļu Abies Mill. un duglāziju Pseudotsuga Carr. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5. pielikuma A daļas 1.punktā, šī pielikuma A daļas I nodaļas 24., 25. un 26.punktā, šī pielikuma A daļas II nodaļas 2.punktā un šī pielikuma B daļas 9., 10., 11., 12., 13., 14. un 23.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti stādaudzētavā un audzēšanas vietā nav sastopams Gremmeniella abiedina (Lag.) MoreletĪrija
24.1 Stādīšanai paredzēti ciedru Cedrus Trew, priežu Pinus L. ģints augi, izņemot sēklasNeskarot noteikumus, kas attiecas uz 5. pielikuma A daļas 1. punktā, šī pielikuma A daļas I iedaļas 24., 25., 26. un 27. punktā un A II iedaļas 2. un 3. punktā vai šī pielikuma B daļas 9., 10., 11., 12., 13., 14. un 24. punktā minētajiem augiem, oficiāls apliecinājums, ka:

a) augi visā dzīves ciklā audzēti audzēšanas vietās valstīs, par kurām nav zināms, ka tajās būtu sastopams Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

vai

b) augi visā dzīves ciklā audzēti teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

vai

c) augi izaudzēti stādaudzētavās, kurās un kuru tuvākajā apkārtnē, pamatojoties uz piemērotā laikā veiktām oficiālām pārbaudēm un apsekojumiem, nav konstatēti Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller,

vai

d) augi visā dzīves ciklā audzēti vietā, kas pilnīgi fiziski aizsargāta pret Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller ievešanu un piemērotā laikā pārbaudīta, konstatējot, ka tajā nav sastopams Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

Apvienotā Karaliste
24.2 Stādīšanai paredzēti ozolu Quercus L. ģints augi, izņemot ozolus Quercus suber L., kuru apkārtmērs 1,2 m augstumā no saknes pamatnes ir vismaz 8 cm, izņemot augļus un sēklasNeskarot aizliegumus, kurus piemēro attiecībā uz 5. pielikuma A daļas 2. punktā, šī pielikuma A daļas I nodaļas 28., 29. un 30. punktā un II nodaļas 7. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augi visā dzīves ciklā audzēti audzēšanas vietās valstīs, par kurām nav zināms, ka tajās sastopams Thaumetopoea processionea L.,

vai

b) augi visā dzīves ciklā audzēti aizsargātā zonā, kas minēta šā punkta trešajā ailē, vai teritorijā, kura pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem ir brīva no Thaumetopoea processionea L.,

vai

c) augi, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, audzēti stādaudzētavās, kuras un kuru tuvākā apkārtne ir atzīta par brīvu no Thaumetopoea processionea L., pamatojoties uz oficiālajām pārbaudēm, kas veiktas pēc iespējas tuvāk augu pārvietošanas laikam, un, sākoties pēdējam pilnam veģetācijas periodam, piemērotā laikā ir veikti oficiāli stādaudzētavas un tās tuvākās apkārtnes apsekojumi, lai konstatētu Thaumetopoea processionea L. kāpurus un citus simptomus,

vai

d) augi visā dzīves ciklā audzēti vietā, kas ir pilnīgi fiziski aizsargāta pret Thaumetopoea processionea L. ievešanu un piemērotā laikā pārbaudīta, konstatējot, ka tā ir brīva no Thaumetopoea processionea L.

Īrija, Apvienotā Karaliste (izņemot tādu vietējo pašvaldību teritorijas kā Bārkinga un Degenema, Bārneta, Bezildona, Beizingstoka un Dīna, Beksli, Breknelforista, Brenta, Brentvuda, Bromli, Broksborna, Kemdena, Kāslpointa, Čelmsforda, Čiltema, Londonas pilsēta, Vestminsteras pilsēta, Kroli, Kroidona, Dakorama, Dārtforda, Īlinga, Īsthārfordšīra, Elmbridžas apgabals, Enfīlda, Epingforesta, Epsomas un Jūelas apgabals, Greivšema, Griniča, Gildforda, Hekni, Hemersmita un Fulema, Heringi, Hārlova, Harova, Hārta, Heiveringa, Hertsmere, Hilingdona, Horšema, Hounslova, Islingtona, Kensingtona un Čelsi, Kingstona pie Temzas, Lembeta, Lūišema, Litlesforda, Medveja, Mērtona, Midsaseksa, Molveli, Ņūema, Northārfordšīra, Redinga, Redbridža, Raigita un Bensteda, Ričmonda pie Temzas, Ranimīdas apgabals, Rašmūra, Sevenoksa, Slau, Sautbedfordšīra, Sautbaksa, Sautoksfordšīra, Sautvarka, Spelthornas apgabals, Senolbensa, Satona, Sarihīta, Tendridža, Trīriversa, Taroka, Tanbridža un Malinga, Tauerhemlitsa, Voltemforesta, Vondsvērta, Votforda, Veiverlija, Velvinhetfīlda, Vestbārkšīra, Vindzora un Meidenheda, Vokinga, Vokingema un Vikomba)
25. Egļu Picea A. Dietr. ģints stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5. pielikuma A daļas 1.punktā, šī pielikuma A daļas I nodaļas 24., 25. un 27.punktā, šī pielikuma A daļas II nodaļas 3.punktā un šī pielikuma B daļas 9., 10., 11., 12., 13., 14. un 24.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi izaudzēti stādaudzētavā un audzēšanas vietā nav sastopams Gilpinia hercyniae (Hartig)Grieķija, Īrija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija, Menas sala un Džersija)
26. Eikaliptu Eucalyptus l’Herit. ģints augi, izņemot augļus un sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka

a) augi ir bez augsnes un apstrādāti pret Gonipterus scutellatus Gyll.,

vai

b) ir zināms, ka augu izcelsmes teritorijā nav sastopams Gonipterus scutellatus Gyll

Grieķija, Portugāle (Azoru salas)
27. Kastaņu Castanea Mill. stādīšanai paredzēti augiNeskarot prasības, ko piemēro šo noteikumu 1. pielikuma A daļas I nodaļas 2.punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 29. un 30. punktā minētiem augiem attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augi visā to dzīves ciklā ir audzēti audzēšanas vietās valstīs, kurās nav sastopams Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

vai

b) augi visā to dzīves ciklā ir audzēti teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

vai

c) augi visā to dzīves ciklā ir audzēti aizsargājamajās zonās, kas minētas trešajā ailē.

Čehija, Īrija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste
28. Kartupeļu Solanum tuberosum L. stādīšanai paredzētie bumbuļiNeskarot noteikumus, kurus piemēro šo noteikumu 5. pielikuma A daļas 10. un 11.punktā, šī pielikuma A daļas I nodaļas 59., 60., 61., 62. un 66.punktā un šī pielikuma A daļas II nodaļas 17., 19., 20., 21. un 23.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka bumbuļi:

a) izaudzēti teritorijā, par kuru ir zināms, ka Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) tajā nav sastopams,

vai

b) izaudzēti augsnē vai augsni saturošā augsnes substrātā, par kuru ir zināms, ka tajā BNYVV nav sastopams, vai kas ir oficiāli testēts, lietojot atbilstošas metodes, un BNYVV nav konstatēts,

vai

c) ir nomazgāti un bez augsnes

Francija (Bretaņa), Īrija, Portugāle (Azoru salas), Somija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)
29. Kartupeļu Solanum tuberosum L. bumbuļi, izņemot šī pielikuma B daļas 28.punktā minētos(a) augsnes saturs kravā vai partijā nedrīkst pārsniegt vienu % no svara

vai

(b) bumbuļi ir paredzēti pārstrādei saimniecībās, kurās ir oficiāli apstiprinātas atkritumu iznīcināšanas iekārtas, lai nepieļautu BNYVV izplatīšanās risku

Francija (Bretaņa), Īrija, Portugāle (Azoru salas), Somija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)
30. Iestādīti vai stādīšanai paredzētie augi ar saknēm, kas audzēti atklātā laukāJābūt pierādījumam, ka augi auguši laukā, kurā nav sastopams Globodera pallida (Stone) BehrensSomija, Latvija, Portugāle (Azoru salas), Slovēnija, Slovākija
30.1 Iestādīti vai stādīšanai paredzēti augi ar saknēm, kas audzēti atklātā laukāJābūt pierādījumam, ka augi auguši laukā, kurā nav sastopams Globodera rostochiensis (Wollenweber) BehrensPortugāle (Azoru salas)
30.2 Stādīšanai paredzēti plūmju Prunus L. augi, izņemot sēklasNeskarot noteikumus, kas attiecas uz 5. pielikuma A daļas 8. un 18. punktu, šī pielikuma A daļas I iedaļas 49., 56. un 57. punktā vai šī pielikuma A daļas II iedaļas 11. un 15. punktā minētajiem augiem, oficiāls apliecinājums, ka:

a) augi visā dzīves ciklā audzēti audzēšanas vietās valstīs, par kurām nav zināms, ka tajās būtu sastopams Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

vai

b) augi visā dzīves ciklā ir audzēti teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

vai

c) augi tiešā līnijā cēlušies no mātesaugiem, kuriem pēdējā pilnajā veģetācijas periodā nav novēroti Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. klātbūtnes simptomi,

un

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. klātbūtnes simptomi augiem audzēšanas vietā nav novēroti kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma,

vai

d) Prunus laurocerasus L. un Prunus lusitanica L. augiem, par kuriem iepakojums vai citi faktori liecina, ka tos paredzēts pārdot ar profesionālu augu audzēšanu neiesaistītiem galalietotājiem, audzēšanas vietā kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma nav novēroti Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. simptomi

Apvienotā Karaliste
31. Korinšu Amelanchier Med., krūmcidoniju Chaenomeles Lindl., klinteņu Cotoneaster Ehrh., vilkābeļu Crataegus L., cidoniju Cydonia Mill., eribotriju Eriobotrya Lindl., ābeļu Malus Mill., mespilu Mespilus L., Dāvida fotīniju Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, ugunsērkšķu Pyracantha Roem., bumbieru Pyrus L., pīlādžu Sorbus L. ģints augi (izņemot augļus un sēklas) un apputeksnēšanai paredzēti dzīvi ziedputekšņiNeskarot aizliegumus, kurus piemēro šo noteikumu 5. pielikuma A daļas 8.punktā, 9.punktā un 18.punktā un šo noteikumu 5.pielikuma B daļas 1.punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augu izcelsmes valsts ir kāda no trešajām valstīm, par kuru saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīts, ka tajā nav sastopams Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,

vai

b) augu izcelsme ir kādas trešās valsts teritorijā, kurā nav sastopams kaitīgais organisms Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. un kura izveidota saskaņā ar attiecīgo Fitosanitāro pasākumu starptautisko standartu un atzīta par tādu saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru,

vai

c) augu izcelsme ir Valais kantonā Šveicē,

vai

d) augu izcelsme ir vienā no aizsargājamām zonām, kas minēta labās puses slejā,

vai

e) augi vismaz septiņus mēnešus (ieskaitot periodu no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) ir audzēti vai (ja pārvietoti uz buferzonu) glabāti un turēti laukā:

aa) kas atrodas vismaz 1 km attālumā no oficiāli atzītas buferzonas, kuras platība ir vismaz 50 km2, kurā saimniekaugiem piemēro oficiāli apstiprinātus un uzraudzītus kontroles pasākumus un kura izveidota pēc pilna veģetācijas perioda beigām un pirms nākamā pilnā veģetācijas perioda sākuma, lai samazinātu saslimšanas risku ar Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ko izplata attiecīgajā platībā audzētie augi. Šo buferzonu detalizēti apraksti glabājami tā, lai tie būtu pieejami Komisijai un citām dalībvalstīm. Kad izveidota buferzona, jāveic oficiālas pārbaudes zonā (neiekļaujot lauku un apkārtējo teritoriju 500 m platumā) vismaz reizi kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma visvairāk atbilstošajā laikā un visi saimniekaugi, kuriem parādās Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. simptomi, nekavējoties jāiznīcina. Šo pārbaužu rezultāti katru gadu līdz 1.maijam jāiesniedz Komisijai un citām dalībvalstīm,

bb) kas tāpat kā buferzona ir oficiāli apstiprināts pirms pilna veģetācijas perioda sākuma un pirms pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākšanās augu audzēšanai atbilstoši šajā punktā noteiktajām prasībām,

cc) kas tāpat kā apkārtējā zona vismaz 500 m platumā jau kopš pēdējā pilnā veģetācijas cikla sākuma ir atzīta par tādu, kurā nav sastopama Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., veicot oficiālas pārbaudes, vismaz:

– divreiz laukā visvairāk piemērotajā laikā – reizi jūnijā–augustā un reizi augustā–novembrī,

un

– vienu reizi apkārtējā zonā visvairāk piemērotajā laikā – laikposmā no augusta līdz novembrim,

dd) no kurienes bijuši augu paraugi, kas oficiāli ņemti visvairāk piemērotajā laikā un oficiāli testēti attiecībā uz slēpto infekciju saskaņā ar atbilstošām laboratorijas metodēm

Spānija (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus, Gipuskojas provinci (Basku zeme), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarkas Ļeidas provincē (Katalonijas autonomais apgabals), Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarkas Alikantes provincē un Alvoračes un Turisas pašvaldības Valensijas provincē (Valensijas apgabals)), Igaunija, Francija (Korsika), Īrija (izņemot Golvejas pilsētu), Itālija (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas, Milānas, Sondrio un Varēzes provinces un Bovisio Masčiago, Čezāno Maderno, Dezio, Limbiates, Nova Milanēzes un Varedo komūnas Moncas un Briancas provincē), Marke, Molīze, Pjemonta (izņemot Buskas, Čentallo, Skarnafigi, Tarantaskas un Villafalletto komūnas Kuneo provincē), Sardīnija, Sicīlija (izņemot Čezāro (Mesīnas province), Maniakes, Brontes, Adrano (Katānijas province) un Čenturipes, Regalbuto un Troinas (Ennas province) pašvaldības), Toskāna, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Barbonas, Boara Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačenca d’Adidžes, Santurbāno un Veskovanas komūnas Padujas provincē un apgabalu uz dienvidiem no A4 automaģistrāles Veronas provincē)), Latvija, Lietuva (izņemot Babtu un Ķēdaiņu pašvaldības (Kauņas reģions)), Portugāle, Slovēnija (izņemot Goreņskas, Koroškas, Mariboras un Notraņskas reģionus, kā arī Lendavas, Renčes-Vogrsko (uz dienvidiem no H4 automaģistrāles) un Velika Polanas komūnas un Fužinas, Gabrovčecas, Glogovicas, Gorenja vas, Gradičekas, Grintovecas, Ivančna Goricas, Krkas, Krška vas, Male Leses, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Poļes, Muļavas, Podbukovjes, Potokas pie Muļavi, Šentvidas pie Stični, Škrjančes, Trebņa Goricas, Velike Leses, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Viras pie Stični, Vrhpoļes pie Šentvidas, Zagradecas un Znojiles pie Krki apmetnes Ivančna Goricas komūnā), Slovākija (izņemot Dunajska Stredas, Hronovces, Hronske Kļačanu (Levices apriņķis), Dvoru pie Žitavas (Nove Zāmku apriņķis), Malinecas (Poltāras apriņķis), Hrhovas (Rožņavas apriņķis), Veļke Ripņanu (Topoļčanu apriņķis), Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zatīnas (Trebišovas apriņķis) kopienas), Somija, Apvienotā Karaliste (Menas sala un Normandijas salas)
32. Vīnkoku Vitis L. ģints augi, izņemot augļus un sēklasNeskarot 5. pielikuma A daļas 15. punktā noteikto aizliegumu no trešajām valstīm (izņemot Šveici) Savienībā ievest vīnkoku Vitis L. augus, izņemot augļus, ir oficiāls apliecinājums, ka:

a) augu izcelsme ir labās puses slejas sarakstā norādītajās aizsargājamās zonās

vai

b) pēc specifikācijas, kas apstiprināta Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūrā, augiem veikta piemērota apstrāde, kura nodrošina, ka augiem nav Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Kipra
33. Vīnkoku Vitis L. ģints augu augļiAugļi ir bez lapām, un jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) ir zināms, ka augļu izcelsmes teritorijā nav sastopams Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),

vai

b) augļi izaudzēti vietās, kurās, pamatojoties uz oficiālām pārbaudēm, kas veiktas pēdējo divu pilnu veģetācijas periodu laikā, nav konstatēts Daktulosphaira vitifoliae (Fitch),

vai

c) augļiem veikta fumigācija vai cita atbilstoša apstrāde, lai novērstu invadēšanos ar Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Kipra
34. Bišu saimes laikposmā no 15.marta līdz 30.jūnijamJābūt dokumentāram apstiprinājumam par to, ka bišu saimei:

a) izcelsme ir kādā no trešajām valstīm, par kurām saskaņā ar Eiropas Komisijas vai Eiropas Padomes lēmuma pieņemšanas procedūru ir atzīts, ka tajā nav sastopams Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.,

vai

b) augu izcelsme ir Valais kantonā Šveicē,

vai

c) izcelsme ir aizsargājamā zonā, kas minēta šā punkta 3.ailē,

vai

 

d) pirms pārvietošanas veikti atbilstoši karantīnas pasākumi
Spānija (izņemot Andalūzijas, Aragonas, Kastīlijas-Lamančas, Kastīlijas un Leonas, Estremaduras, Madrides, Mursijas, Navarras un Larjohas autonomos apgabalus, Gipuskojas provinci (Basku zeme), Gariges, Nogeras, Pladurdžeļas, Segrias un Urdžeļas komarkas Ļeidas provincē (Katalonijas autonomais apgabals), Augšvinalopo un Vidusvinalopo komarkas Alikantes provincē un Alvoračes un Turisas pašvaldības Valensijas provincē (Valensijas apgabals)), Igaunija, Francija (Korsika), Īrija (izņemot Golvejas pilsētu), Itālija (Abruco, Apūlija, Bazilikata, Kalabrija, Kampānija, Lacio, Ligūrija, Lombardija (izņemot Mantujas, Milānas, Sondrio un Varēzes provinces un Bovisio Masčiago, Čezāno Maderno, Dezio, Limbiates, Nova Milanēzes un Varedo komūnas Moncas un Briancas provincē), Marke, Molīze, Pjemonta (izņemot Buskas, Čentallo, Skarnafigi, Tarantaskas un Villafalletto komūnas Kuneo provincē), Sardīnija, Sicīlija (izņemot Čezāro (Mesīnas province), Maniakes, Brontes, Adrano (Katānijas province) un Čenturipes, Regalbuto un Troinas (Ennas province) pašvaldības), Toskāna, Umbrija, Valle d’Aosta, Veneto (izņemot Rovigo un Venēcijas provinces, Barbonas, Boara Pizāni, Kastelbaldo, Mazi, Pjačenca d’Adidžes, Santurbāno un Veskovanas komūnas Padujas provincē un apgabalu uz dienvidiem no A4 automaģistrāles Veronas provincē)), Latvija, Lietuva (izņemot Babtu un Ķēdaiņu pašvaldības (Kauņas reģions)), Portugāle, Slovēnija (izņemot Goreņskas, Koroškas, Mariboras un Notraņskas reģionus, kā arī Lendavas, Renčes-Vogrsko (uz dienvidiem no H4 automaģistrāles) un Velika Polanas komūnas un Fužinas, Gabrovčecas, Glogovicas, Gorenja vas, Gradičekas, Grintovecas, Ivančna Goricas, Krkas, Krška vas, Male Leses, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Poļes, Muļavas, Podbukovjes, Potokas pie Muļavi, Šentvidas pie Stični, Škrjančes, Trebņa Goricas, Velike Leses, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Viras pie Stični, Vrhpoļes pie Šentvidas, Zagradecas un Znojiles pie Krki apmetnes Ivančna Goricas komūnā), Slovākija (izņemot Dunajska Stredas, Hronovces, Hronske Kļačanu (Levices apriņķis), Dvoru pie Žitavas (Nove Zāmku apriņķis), Malinecas (Poltāras apriņķis), Hrhovas (Rožņavas apriņķis), Veļke Ripņanu (Topoļčanu apriņķis), Kazimīras, Luhiņas, Mali Horešas, Svetušes un Zatīnas (Trebišovas apriņķis) kopienas), Somija, Apvienotā Karaliste (Menas sala un Normandijas salas)
34.1 Stādīšanai paredzēti palmu Palmae dzimtas augi, kuru stumbra pamatnes diametrs pārsniedz 5 cm un kuri pieder pie tādām ģintīm un sugām kā Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. un Washingtonia Raf.Neskarot noteikumus, kas attiecas uz 5. pielikuma A daļas 17. punktā, šī pielikuma A daļas I nodaļas 86. un 87. punktā vai šī pielikuma A daļas II nodaļas 27. punktā minētajiem augiem, ir oficiāls apliecinājums, ka augi:

a) visā dzīves ciklā audzēti audzēšanas vietās valstīs, par kurām zināms, ka Paysandisia archon (Burmeister) tajās nav sastopams,

vai

b) visā dzīves ciklā audzēti teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Paysandisia archon (Burmeister),

vai

c) vismaz divus gadus pirms eksportēšanas vai pārvietošanas audzēti audzēšanas vietā:

- kuru reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija un

- kurā augi atrodas vietā, kas ir pilnīgi fiziski aizsargāta pret Paysandisia archon (Burmeister) ievešanu, un

- kurā trijās oficiālās pārbaudēs gadā, kas izdarītas piemērotos laikos, arī tieši pirms pārvietošanas no attiecīgās audzēšanas vietas, Paysandisia archon (Burmeister) pazīmes nav novērotas

Īrija, Malta, Apvienotā Karaliste
34.2 Stādīšanai paredzēti palmu Palmae dzimtas augi, kuru stumbra pamatnes diametrs pārsniedz 5 cm un kuri pieder pie šādiem taksoniem: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O'Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. un Washingtonia Raf.Neskarot noteikumus, kas attiecas uz 5. pielikuma A daļas 17. punktā, šī pielikuma A daļas I nodaļas 86. un 87. punktā vai šī pielikuma A daļas II nodaļas 27. punktā minētajiem augiem, ir oficiāls apliecinājums, ka augi:

a) visā dzīves ciklā audzēti audzēšanas vietās valstīs, par kurām zināms, ka Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) tajās nav sastopams,

vai

b) augi visā dzīves ciklā audzēti teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem nav konstatēts Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),

vai

c) vismaz divus gadus pirms eksportēšanas vai pārvietošanas audzēti audzēšanas vietā:

- kuru reģistrējusi un uzrauga izcelsmes valsts nacionālā augu aizsardzības organizācija un

- kurā augi atrodas vietā, kas ir pilnīgi fiziski aizsargāta pret Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ievešanu, un

- kurā trijās oficiālās pārbaudēs gadā, kas veiktas piemērotā laikā, arī tieši pirms pārvietošanas no attiecīgās audzēšanas vietas, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) pazīmes nav novērotas

Īrija, Portugāle (Azoru salas), Apvienotā Karaliste
35. Puravu Allium porrum L., seleriju Apium L., biešu Beta L. ģints augi, izņemot tos, kas minēti šī pielikuma B daļas 42. un 43.punktā un tos, kas paredzēti lopbarībai, Brassica napus L., Brassica rapa L., burkānu Daucus L. ģints augi, izņemot stādīšanai paredzētos augusa) augsnes saturs kravā vai partijā nedrīkst pārsniegt vienu procentu no svara,

vai

b) augi paredzēti pārstrādei saimniecībās, kurās ir oficiāli apstiprinātas atkritumu iznīcināšanas iekārtas, lai nepieļautu BNYVV izplatīšanās risku

Francija (Bretaņa), Somija, Īrija, Portugāle (Azoru salas), Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)
36. Parasto biešu Beta vulgaris L. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklasa) neskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 81. un 82.punktā, II nodaļas 35.punktā un B daļas 35.punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augi:

aa) oficiāli katrs atsevišķi testēti un Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) nav konstatēts,

vai

bb) izaudzēti no sēklām, kas atbilst šī pielikuma B daļas 42. un 43.punktā minētajām prasībām, un

– izaudzēti teritorijā, par kuru ir zināms, ka tajā BNYVV nav sastopams,

vai

– izaudzēti augsnē vai augsnes substrātā, kas oficiāli testēts ar atbilstošām metodēm, un BNYVV tajā nav konstatēts,

un

– ņemti paraugi, paraugi testēti un BNYVV nav konstatēts,

b) organizācija vai pētniecības iestāde, kurā glabājas šis materiāls, par to informē tās dalībvalsts oficiālo augu aizsardzības dienestu, kurā glabājas attiecīgais materiāls

Francija (Bretaņa), Somija, Īrija, Portugāle (Azoru salas), Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)
37. Neapsakņoti puansetiju Euphorbia pulcherrima Willd. stādīšanai paredzētie spraudeņiNeskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 95. punktā minētajiem augiem, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) neapsakņoto spraudeņu izcelsmes teritorijā nav sastopams Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas)

vai

b) nedz spraudeņiem, nedz augiem, no kuriem tie iegūti, kuri uzglabāti vai izaudzēti šajā audzēšanas vietā, visā šo augu audzēšanas laikā, vismaz ik pēc trim nedēļām veicot augu oficiālas pārbaudes audzēšanas vietā, nav novērotas Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) pazīmes,

vai

c) ja audzēšanas vietā ir konstatēta Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), spraudeņi un augi, no kuriem tie iegūti, kuri uzglabāti vai izaudzēti šajā audzēšanas vietā, ir attiecīgi apstrādāti, lai nodrošinātu, ka tie nav invadēti ar Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), un pēc Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) izskaušanai paredzētu attiecīgu procedūru izpildes šī audzēšanas vieta ir atzīta par brīvu no Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), un to apstiprina gan iknedēļas oficiālās pārbaudes, kuras veiktas trijās nedēļās pirms produkcijas aizvešanas no šīs vietas, gan visi minētajā laikposmā īstenotie uzraudzības pasākumi. Pēdējo no minētajām iknedēļas pārbaudēm veic tieši pirms produkcijas aizvešanas

Īrija, Portugāle (Azoru salas, Iekšbeira, Piejūras Beira, apgabals starp Douru un Miņu un Trašošmonteša), Zviedrija, Apvienotā Karaliste
38. Puansetiju Euphorbia pulcherrima Willd. stādīšanai paredzētie augi, izņemot sēklas un šīs daļas 37. punktā minētos augusNeskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 95. punktā minētajiem augiem, attiecīgā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augu izcelsmes vieta ir teritorijā, par kuru ir zināms, ka tā ir brīva no Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas),

vai

b) deviņu nedēļu laikā pirms piegādes tirgū, vismaz ik pēc trim nedēļām veicot oficiālas pārbaudes, augiem audzēšanas vietā nav konstatētas Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) pazīmes,

vai

c) ja audzēšanas vietā Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) jau ir konstatēta, šajā audzēšanas vietā turētajiem vai audzētajiem augiem ir veikta attiecīga apstrāde, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), un pēc Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) izskaušanai paredzētu attiecīgu procedūru izpildes šī audzēšanas vieta ir atzīta par brīvu no Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), un to apstiprina gan iknedēļas oficiālās pārbaudes, kuras veiktas trijās nedēļās pirms produkcijas aizvešanas no šīs vietas, gan visi minētajā laikposmā īstenotie uzraudzības pasākumi (pēdējo no minētajām iknedēļas pārbaudēm veic tieši pirms produkcijas aizvešanas),

un

d) ir iegūti pierādījumi, ka augi ir izaudzēti no spraudeņiem:

- kuru izcelsmes vieta ir teritorijā, kas ir brīva no Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas),

vai

- kuri izaudzēti audzēšanas vietā, kurā augiem nav konstatētas Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) pazīmes, vismaz ik pēc trim nedēļām veicot oficiālas pārbaudes visā minēto augu audzēšanas laikā,

vai

- kuriem, ja audzēšanas vietā Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) jau ir konstatēta, ir veikta attiecīga apstrāde, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), un pēc Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) izskaušanai paredzētu attiecīgu procedūru izpildes šī audzēšanas vieta ir atzīta par brīvu no Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), un to apstiprina gan iknedēļas oficiālās pārbaudes, kuras veiktas trijās nedēļās pirms produkcijas aizvešanas no šīs vietas, gan visi minētajā laikposmā īstenotie uzraudzības pasākumi (pēdējo no minētajām iknedēļas pārbaudēm veic tieši pirms produkcijas aizvešanas),

vai

e) augi, kuru iepakojums, ziedu (vai seglapu) attīstība vai citi faktori liecina, ka tos paredzēts pārdot profesionālā augu audzēšanā neiesaistītiem galalietotājiem, tieši pirms pārvietošanas ir oficiāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas)

Īrija, Portugāle (Azoru salas, Iekšbeira, Piejūras Beira, apgabals starp Douru un Miņu un Trašošmonteša), Zviedrija, Apvienotā Karaliste
39. Begoniju Begonia L. stādīšanai paredzēti augi, izņemot sēklas, bumbuļsīpolus un bumbuļus, un Ajuga L., Crossandra Salisb., Dipladenia A. DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. un parastā oleandra Nerium oleander L. stādīšanai paredzēti augi, izņemot sēklasNeskarot prasības, kuras piemēro šī pielikuma A daļas I nodaļas 45. punktā minētajiem augiem, attiecīgā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augu izcelsmes vieta ir teritorijā, par kuru ir zināms, ka tā ir brīva no Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas),

vai

b) deviņu nedēļu laikā pirms piegādes tirgū, vismaz ik pēc trim nedēļām veicot oficiālas pārbaudes, augiem audzēšanas vietā nav konstatētas Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) pazīmes,

vai

c) ja audzēšanas vietā Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) jau ir konstatēta, šajā audzēšanas vietā turētajiem vai audzētajiem augiem ir veikta attiecīga apstrāde, kas nodrošina, ka tie ir brīvi no Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), un pēc Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas) izskaušanai paredzētu attiecīgu procedūru izpildes šī audzēšanas vieta ir atzīta par brīvu no Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas), un to apstiprina gan iknedēļas oficiālās pārbaudes, kuras veiktas trijās nedēļās pirms produkcijas aizvešanas no šīs vietas, gan visi minētajā laikposmā īstenotie uzraudzības pasākumi (pēdējo no minētajām iknedēļas pārbaudēm veic tieši pirms produkcijas aizvešanas),

vai

d) augi, kuru iepakojums, ziedu attīstība vai citi faktori liecina, ka tos paredzēts pārdot profesionālā augu audzēšanā neiesaistītiem galalietotājiem, tieši pirms pārvietošanas ir oficiāli pārbaudīti un atzīti par brīviem no Bemisia tabaci Genn. (Eiropas populācijas)

Īrija, Portugāle (Azoru salas, Iekšbeira, Piejūras Beira, apgabals starp Douru un Miņu un Trašošmonteša), Zviedrija, Apvienotā Karaliste
40. Parasto biešu Beta vulgaris L. ģints augi, kas paredzēti rūpnieciskai pārstrādeiJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

(a) augi transportēti tā, lai nepieļautu BNYVV izplatīšanās risku, un tos paredzēts nogādāt pārstrādes uzņēmumam, kurā ir oficiāli apstiprinātas atkritumu iznīcināšanas iekārtas, kas nepieļauj BNYVV izplatīšanās risku,

vai

(b) augi izaudzēti teritorijā, par kuru ir zināms, ka tajā BNYVV nav sastopams

Francija (Bretaņa), Īrija, Portugāle (Azores), Somija, Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)
41. Augsne un nesterilizēti parasto biešu (Beta vulgaris L.) atkritumiJābūt oficiālam apliecinājumam, ka augsne vai atkritumi:

(a) apstrādāti, lai nepieļautu inficēšanos ar Beet necrotic yellow vein virus slimības ierosinātāju,

vai

(b) paredzēti transportēšanai, lai tos iznīcinātu oficiāli apstiprinātā veidā,

vai

(c) iegūti no parasto biešu Beta vulgaris augiem, kuri izaudzēti teritorijā, par kuru ir zināms, ka tajā BNYVV nav sastopams

Francija (Bretaņa), Somija, Īrija, Portugāle (Azoru salas), Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)
42. Parasto biešu Beta vulgaris L. sugu sēklas un lopbarības biešu sēklas materiālsNeskarot prasības, kas noteiktas biešu sēklu tirdzniecību regulējošajos normatīvajos aktos, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka

a) bāzes sēklu un sertificētu sēklu kategorijas sēklas atbilst nosacījumiem, kas noteikti biešu sēklaudzēšanu regulējošajos normatīvajos aktos;

vai

b) ja sēklas materiāls nav līdz galam sertificēts, tas

– atbilst biešu sēklaudzēšanas regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un

– paredzēts apstrādei saskaņā ar biešu sēklaudzēšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un to piegādā pārstrādes uzņēmumam, kuram ir oficiāli apstiprināta kontrolēta atkritumu iznīcināšanas sistēma, lai novērstu Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) izplatīšanos,

vai

c) sēklas materiāls iegūts no kultūraugiem, kas izaudzēti teritorijā, par kuru ir zināms, ka tajā BNYVV nav sastopams

Francija (Bretaņa), Somija, Īrija, Portugāle (Azoru salas), Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)
43. Parasto biešu Beta vulgaris L. sugu dārzeņu sēklasNeskarot prasības, kas noteiktas dārzeņu sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību regulējošajos normatīvajos aktos, attiecīgajā gadījumā jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) apstrādātais sēklas materiāls satur ne vairāk kā 0,5 % inerto piemaisījumu no svara (granulētām sēklām šis nosacījums jāievēro pirms granulēšanas),

vai

b) ja sēklas materiāls ir neapstrādāts, tas ir

– oficiāli iesaiņots tā, lai nepieļautu BNYVV izplatīšanās risku, un

– paredzēts apstrādei, lai nodrošinātu "a" apakšpunktā noteikto nosacījumu izpildi, un to piegādā pārstrādes uzņēmumam, kuram ir oficiāli apstiprināta kontrolēta atkritumu iznīcināšanas sistēma, lai novērstu BNYVV izplatīšanos,

vai

c) sēklas materiāls iegūts no kultūraugiem, kas izaudzēti teritorijā, par kuru ir zināms, ka tajā BNYVV nav sastopams

Francija (Bretaņa), Somija, Īrija, Portugāle (Azoru salas), Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)
44. Kokvilnas Gossypium spp. sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) sēklas materiāls apstrādāts ar skābi

un

b) audzēšanas vietā kopš pēdējā pilnā veģetācijas cikla sākuma nav novēroti Glomerella gossypii Edgerton simptomi, raksturojošais paraugs ir testēts un testos Glomerella gossypii Edgerton nav konstatēts

Grieķija
45. Kokvilnas Gossypium spp. sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka sēklas materiāls ir apstrādāts ar skābiGrieķija, Spānija (Andalūzija, Katalonija, Estremadūra, Mursija, Valensija)
46. Mango Mangifera spp. sēklasJābūt oficiālam apliecinājumam, ka ir zināms, ka sēklu izcelsmes teritorijā nav sastopams Sternochetus mangiferae FabriciusSpānija (Granada un Malaga), Portugāle (Alentejo, Algarve un Madeira)
47. Lietota lauksaimniecības tehnikaa) biešu audzēšanas vietās ievestajai tehnikai jābūt notīrītai un bez augsnes un augu atliekām

vai

b) tehnikai jābūt ievestai no vietām, par kurām ir zināms, ka tajās BNYVV nav sastopams

Francija (Bretaņa), Somija, Īrija, Portugāle (Azoru salas), Apvienotā Karaliste (Ziemeļīrija)
48. Citrusu Citrus L., kinkānu Fortunella Swingle, Ķīnas mazo mandarīnu Poncirus Raf. ģints augu un to hibrīdu augļi, kuru izcelsmes valsts ir Bulgārija, Horvātija, Slovēnija, Grieķija (Argolidas, Artas, Hanjas un Lakonijas reģionālās pārvaldes vienības), Portugāle (Algarves, Madeiras un Odemiras pašvaldība Alentežu reģionā), Spānija, Francija, Kipra un ItālijaNeskarot prasības, ko piemēro attiecībā uz šī pielikuma A daļas II nodaļas 15. punktu, ka uz iepakojuma jābūt izcelsmes marķējumam:

a) augļiem jābūt bez lapām un kātiņiem

vai

b) ja augļiem ir lapas vai kātiņi, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka augļi atrodas slēgtā oficiāli aizzīmogotā iepakojumā un tos tādā veidā pārvadā cauri aizsargājamajai zonai, kura noteikta attiecībā uz šiem augļiem, kā arī uz iepakojuma jābūt atšķirības zīmei, kas jānorāda arī pasē

Grieķija (izņemot Argolidas, Artas, Hanjas un Lakonijas reģionālās pārvaldes vienības), Malta, Portugāle (izņemot Algarves, Madeiras un Odemiras pašvaldību Alentežu reģionā)
49. Vīnkoku Vitis L. ģints augi, izņemot augļi un sēklasNeskarot prasības, kuras piemēro šo noteikumu 5.pielikuma A daļas 15.punktā, šī pielikuma A daļas II nodaļas 16.punktā un B daļas 32. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augu izcelsmes un audzēšanas vieta ir valstī, kurā nav sastopama vīnogulāju dzelte flavescence dorée MLO;

vai

b) augu izcelsmes un audzēšanas vieta ir teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem nav sastopama vīnogulāju dzelte flavescence dorée MLO,

vai

c) augu izcelsmes un audzēšanas vieta ir Čehijas Republikā, Francijā (Elzasa, Šampaņa-Ardēni, Pikardija (Département de l'Aisne), Ildefransa (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) un Lotringa) vai Itālijā (Apūlija, Bazilikata un Sardīnija),

vai

d) augu izcelsmes un audzēšanas vieta ir Šveicē (izņemot Tičīno kantonu un Mezolčīnas ieleju),

vai

e) augu izcelsmes un audzēšanas vieta ir tāda, kurā:

i) kopš pēdējo divu pilno veģetācijas periodu sākuma, mātes celma augiem audzēšanas vietā nav novērotas vīnogulāju dzeltes flavescence dorée MLO klātbūtnes pazīmes, un

ii) vai nu:

1) augiem audzēšanas vietā nav novērotas vīnogulāju dzeltes flavescence dorée MLO klātbūtnes pazīmes,

vai

2) augi tika apstrādāti ar karstu ūdeni vismaz 50 °C temperatūrā 45 minūtes, lai izskaustu vīnogulāju dzeltes flavescence dorée MLO klātbūtni.

Čehija, Francija (Elzasa, Šampaņa-Ardēni, Pikardija (Département de l'Aisne), Ildefransa (Communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne) un Lotringa), Itālija (Apūlija, Bazilikata un Sardīnija)"
50. Kastaņu Castanea Mill. augi, izņemot augu audu kultūrā, augļi un sēklasNeskarot prasības šo neteikumu 5. pielikuma A daļas 2. punktā un šī pielikuma A daļas I nodaļas 29. un 30. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a) augi visā to dzīves ciklā ir audzēti audzēšanas vietās valstīs, kurās nav sastopams Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;

vai

b) augi visā to dzīves ciklā ir audzēti teritorijā, kurā pēc nacionālās augu aizsardzības organizācijas atzinuma saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem fitosanitāro pasākumu standartiem nav sastopams Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;

vai

c) augi visā to dzīves ciklā ir audzēti aizsargājamajās zonās, kas norādītas trešajā ailē.

Īrija, Apvienotā Karaliste
7.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218
Telpas un to aprīkojums fitosanitārās kontroles vietā, kas atrodas robežšķērsošanas vietā vai muitas noliktavā

(Pielikums MK 13.09.2005. noteikumu Nr.711 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1408; pielikuma nosaukums MK 18.01.2011. noteikumu Nr.43 redakcijā)

1. Kontroles vietu iekārto tā, lai nodrošinātu:

1.1. dokumentu pārbaudi un noformēšanu;

1.2. ātras saziņas iespēju ar iekšzemes dienestu, laboratoriju, muitas iestādēm un dalībvalstīm;

1.3. dokumentu pavairošanas iespēju;

1.4. pieeju informatīvajiem materiāliem par kaitīgo organismu identifi­kāciju un izplatību;

1.5. pieeju informācijai par augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu kravām, kuras nāk no trešajām valstīm un kurām ir bijuši fitosanitāro noteikumu pārkāpumi.

2. Kravas kontroles vietā nodrošina:

2.1. kravas izkraušanu un iekraušanu;

2.2. paraugu ņemšanai atbilstošas telpas, kurās ir:

2.2.1. piemērots apgaismojums;

2.2.2. galds pārbaužu veikšanai;

2.2.3. piemērots aprīkojums vizuālajām pārbaudēm, kā arī aprīkojums telpu un fitosanitāro pārbaužu veikšanai, izmantoto ierīču dezinficēšanai un paraugu sagatavošanai, lai tos nosūtītu laboratoriskām analīzēm;

2.3. paraugu ņemšanas un sagatavošanas aprīkojumu un:

2.3.1. piemērotus materiālus, lai iesai­ņotu un identificētu katru paraugu;

2.3.2. piemērotus iepakojuma (iesaiņošanas) materiālus, lai nosūtītu paraugus laboratoriskām analīzēm;

2.3.3. plombas paraugu noslēgšanai;

2.3.4. Pārtikas un veterinārā dienesta spiedogus;

2.4. kravu glabāšanu atbilstoši noteiktajam attiecīgo produktu glabāšanas temperatūras režīmam.

3. Kontroles vietu aprīko ar:

3.1. iekārtām kravas iekraušanai un izkraušanai, kā arī svariem kravas nelielas daļas svēršanai;

3.2. iekārtām nepieciešamās temperatūras uzturēšanai kravas izkraušanas un uzglabāšanas telpā;

3.3. paraugu ņemšanas iekārtām un atbilstošu iesaiņojamo materiālu paraugu nosūtīšanai uz laboratoriju, kā arī attiecīgu nodrošinājumu;

3.4. aprīkojumu paraugu padziļinātai pārbaudei uz vietas;

3.5. ierīcēm kravu atvēršanai un iesaiņojuma aizdarei;

3.6. speciālām iekārtām koksnes kontrolei;

3.7. drošības iekārtām, kas nepieciešamas, kontrolējot kravas;

3.8. kanalizācijas sistēmu, ventilācijas sistēmu un karstā un aukstā dzeramā ūdens padevi.

8.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

(Pielikums MK 13.09.2005. noteikumu Nr.711 redakcijā)

9.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

(Pielikums MK 13.09.2005. noteikumu Nr.711 redakcijā)

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

9.1 pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218
Kameržāvēšanas sertifikāta paraugs

(Pielikums zaudējis spēku ar 01.12.2016.; sk. noteikumu 93. punktu)

9.2 pielikums
Ministru kabineta
2004. gada 30. marta noteikumiem Nr. 218
Kameržāvēšanas sertifikāta paraugs

(Pielikums MK 12.12.2017. noteikumu Nr. 754 redakcijā; pielikums ir spēkā līdz 31.12.2026., sk. noteikumu 94. punktu)

 

Kameržāvēšanas sertifikāta paraugs
(tulkojums latviešu valodā)

Vienošanās Nr. 07-8100-1173-MU
Sertifikāts Nr.: xxxxx-xxxxx

Kameržāvēšanas sertifikāts

Lapkoku zāģmateriāli

Kameržāvēšanas uzņēmums

Nosaukums:

Adrese:

Pilsēta/štats/pasta indekss:

Telefona numurs:

Pasūtījuma Nr.:

Rēķina Nr.:

Klienta pirkšanas un pasūtījuma Nr.:

Saņēmējs

Nosaukums:

Adrese:

Pilsēta/štats/pasta indekss:

Valsts:

Osta:

Konteinera Nr.:


Sertifikāts apliecina, ka zāģmateriāli ir no atļautajām ozolu Quercus sp. vai platānu Platanus sp. ģintīm, cukura kļavu Acer saccharum vai kļavu Acer macrophyllum sugām, tie ir apstrādāti saskaņā ar kameržāvēšanas operatoru rokasgrāmatas prasībām un ir bez mizas.

Kravas apraksts

Koksnes botāniskais nosaukums:

Sūtījumā esošo dažādu materiālu sugu saraksts, biezums, kategorija:

Paku numuri

Sastiprinājuma ID numuri

Apjoms (BdFt)

Daudzums (m3)

    
KopāPakasBdFtm3

(Šis dokuments izsniegts, pamatojoties uz ASV Lauksaimniecības departamenta Dzīvnieku un augu veselības inspekcijas dienesta oficiāli apstiprinātu programmu. Produkti, uz kuriem attiecas dokuments, ir pakļauti atbildīgās aģentūras pārbaudei pirms nosūtīšanas. ASV Lauksaimniecības departaments vai tā pārstāvji nav atbildīgi par šo sertifikātu.)

Pilnvarotā persona, kura ir atbildīga par sertifikāciju

UZVĀRDS (ar drukātiem burtiem) _______________

Amats_______________________

Es apliecinu, ka minētie produkti atbilst kameržāvēšanas prasībām, kuras ir aprakstītas sertifikācijas apliecinājumā, un ir bez mizas

Paraksts_____________________________ Datums__________________________

ASV Nacionālās lapkoku zāģmateriālu asociācijas apstiprinājums

uZVĀRDS (ar drukātiem burtiem)  Apstiprināts pArakstsAmatsDatums

ASV Nacionālā lapkoku zāģmateriālu asociācija Abonenta kaste 34518 ǀ Memfisa, TN38184-0518ǀ Tel. 901-247-0034ǀwww.nhla.com

Lūdzu parakstīt ar zilu tinti

10.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

(Pielikums MK 13.09.2005. noteikumu Nr.711 redakcijā)
11.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

(Pielikums MK 13.09.2005. noteikumu Nr.711 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.05.2006. noteikumiem Nr.448; MK 11.12.2007. noteikumiem Nr.857)

11.1 pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218
Latvijā sagatavotajā augu pasē norādāmā informācija

(Pielikums MK 02.03.2010. noteikumu Nr.214 redakcijā)

1. Nosaukums "EK – Augu pase".

2. Valsts kods – LV.

3. Valsts augu aizsardzības dienesta abreviatūra – VAAD.

4. Personas reģistrācijas numurs (Reģ. Nr.).

5. Partijas numurs (Partija Nr.00-00 000).

6. Augu un augu produktu botāniskais nosaukums.

7. Augu un augu produktu daudzums.

8. Apzīmējums "ZP".

9. Apzīmējums "RP".

10. Augu un augu produktu izcelsmes valsts.

11. Augu pases izsniegšanas datums (nav obligāti norādāms).

12.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

(Pielikums MK 13.09.2005. noteikumu Nr.711 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.43)

13.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

(Pielikums MK 13.09.2005. noteikumu Nr.711 redakcijā)

14.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

(Pielikums MK 13.09.2005. noteikumu Nr.711 redakcijā)

15.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218
Telpas un to aprīkojums augu un augu produktu izvešanas un atpakaļizvešanas fitosanitārās kontroles vietā

(Pielikums MK 13.09.2005. noteikumu Nr.711 redakcijā)

Fitosanitāro kontroli veic vietās, kurās ir nodrošināti šādi augu un augu produktu pārbaudes apstākļi:

1. Pārbaudes vieta iekārtota tā, lai nodrošinātu:

1.1. dokumentu pārbaudi un noformēšanu;

1.2. ātras saziņas iespēju ar iekšzemes dienestu, laboratoriju un muitas iestādēm;

1.3. dokumentu pavairošanas iespēju.

2. Pārbaudes vietā ir:

2.1. nodrošināta kravas izkraušana un iekraušana;

2.2. paraugu ņemšanai atbilstošas telpas, kurās ir:

2.2.1. piemērots apgaismojums;

2.2.2. galds pārbaužu veikšanai;

2.3. nodrošināta kravu glabāšana atbilstoši noteiktajam attiecīgo produktu glabāšanas temperatūras režīmam.

3. Pārbaudes vieta aprīkota ar:

3.1. iekārtām kravas iekraušanai un izkraušanai, kā arī svariem nelielas kravas daļas svēršanai;

3.2. iekārtām nepieciešamās temperatūras uzturēšanai kravas izkraušanas un uzglabāšanas telpā;

3.3. ierīcēm kravu atvēršanai un iesai­ņojuma aizdarei.

16.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

(Pielikums MK 13.09.2005. noteikumu Nr.711 redakcijā)

17.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.218

(Pielikums MK 13.09.2005. noteikumu Nr.711 redakcijā)

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

18. pielikums
Ministru kabineta
2004. gada 30. marta
noteikumiem Nr. 218

(Pielikums MK 06.03.2018. noteikumu Nr. 143 redakcijā)

Vienotais sanitārais ievešanas
dokuments

VSID-AP

I daļa: informācija par uzrādīto sūtījumuI.1. Nosūtītājs/eksportētājs

Nosaukums

I.2. Atsauce

I.2.a. Vietējā atsauce
I.3. Robežkontroles punkts (RKP)
Adrese

Valsts

ISO kods 
I.4. TRACES vienības Nr.°
I.5. Saņēmējs/importētājsI.6. Galamērķa vieta
NosaukumsNosaukums
AdreseAdrese
ValstsISO kods Apstiprinājuma numurs
 ValstsISO kods
I.7. Operators, kas atbildīgs par sūtījumuI.8. Pavaddokumenti
NosaukumsVeids
AdreseSkaits
ValstsISO kods Izdošanas datums
 Izsniegšanas valsts un vieta
 Parakstītāja vārds un uzvārds
 Komercdokumenta atsauces
I.9. Saņemšana iebraukšanas punktāI.10. Izcelsmes valsts

ISO kods

I.11. Izcelsmes apgabals

Kods

DatumsLaiks
I.12. Transportēšanas līdzekļiI.13. Nosūtītāja valstsISO kods
VeidsDokumentsIdentifikācijaI.14. Izcelsmes uzņēmums

Nosaukums

Adrese

Apstiprinājuma numurs

   
 
   ValstsISO kods
   
I.15. Pārvadājuma nosacījumi

I.16. Konteinera numurs/plombas numurs
I.17. Preces sertificētas kā

I.18. Preču atbilstība

I.19. Pārkraušanai

I.20. Tiešajam tranzītam

I.21. Iekšējam tirgumI.22. Neatbilstošām precēm
I.23. Atpakaļievešanai

I.24. Pagaidu ievešanai

I.25. Transportēšanas līdzeklis pēc RKP/saglabāšanaI.26. Pārvadātājs

I.26. Pārvadātājs

I.27. Izbraukšanas datums

I.28. Maršruta žurnāls

I.29. Preces
PreceNeto svarsProdukta veidsIzcelsmes uzņēmumsDaudzumsIzcelsmes valstsIzcelsmes apgabalsNeto apjomsIepakojumu skaitsEPPO kods
Koksnes iepakojamais materiāls
I.30. Iepakojumu kopskaitsI.31. DaudzumsI.32. Kopējais neto svarsI.32. Kopā neto apjoms
I.33 Deklarācija

Es, zemāk parakstījies par augšminēto sūtījumu atbildīgais operators, apliecinu, ka, ciktāl man zināms, šā dokumenta I daļā izteiktie apgalvojumi ir patiesi un pilnīgi, un es piekrītu ievērot Padomes Direktīvas 2000/29/EK juridiskās prasības, tostarp maksu par fitosanitārajām pārbaudēm, kā arī sūtījumu atkārtotu nosūtīšanu, augu karantīnu vai iznīcināšanas un atsavināšanas izmaksas nepieciešamības gadījumā

Parakstīšanas datumsParakstītāja vārds un uzvārdsParaksts
II daļa: Lēmums par sūtījumuII.1 Iepriekšējais VSID

II.2. Atsauce

II.3. Dokumentu pārbaudeII.4. Identitātes pārbaudeJā ☐Nē ☐
Apmierinošs ☐Neapmierinošs ☐Apmierinošs ☐Neapmierinošs ☐
II.5. Fiziskā pārbaudeJā ☐Nē ☐II.6 Laboratorijas testsJā ☐Nē ☐
Apmierinošs ☐Neapmierinošs ☐Tests 
RezultātiNejaušs☐

Neizlemts ☐

Aizdomas ☐

Apmierinošs ☐

Neapmierinošs ☐

II.7. Labturības pārbaudeJā ☐Nē ☐II.8 VSID lēmums ietekme uz transportējamiem dzīvniekiem

Mirušo dzīvnieku skaits

 

Novērtējums

 
Apmierinošs ☐Neapmierinošs ☐

Nederīgo dzīvnieku skaits

 

Novērtējums

 

Dzemdību vai abortu skaits

  
II.9 Pieņemams pārkraušanai

II.10 Pieņemams tiešajam tranzītam

II.11 Pieņemams iekšējam tirgum

Kontrolētam galamērķim

II.12 Pieņemams novirzīšanai

II.13 Pieņemams neatbilstošām precēm

II.14 Pieņemams pagaidu ievešanai

II.15 NAV PIEŅEMAMS

II.16 Atteikuma iemesls

II.18 VSID lēmums sūtījums atbrīvots
 II.20 Oficiālais inspektors

Es, zemāk parakstījies iebraukšanas vietas pilnvarotais inspektors, apliecinu, ka sūtījuma fitosanitārā kontrole tika veikta saskaņā ar ES prasībām.

II.19 RKP identifikācija
RKP

Vienības numurs

Zīmogs
Pilns nosaukums

Parakstīšanas datums

ParakstsII.21 Pārbaudes nodevas

II.22 Muitas dokumenta atsauce

   
 II.23 Sekojošais VSID 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Augu karantīnas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 218Pieņemts: 30.03.2004.Stājas spēkā: 01.05.2004.Zaudē spēku: 24.12.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 65, 27.04.2004.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
87577
{"selected":{"value":"06.09.2019","content":"<font class='s-1'>06.09.2019.-31.12.2026.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2027","iso_value":"2027\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2027.-23.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.09.2019","iso_value":"2019\/09\/06","content":"<font class='s-1'>06.09.2019.-31.12.2026.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2018","iso_value":"2018\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2018.-05.09.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-31.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2016","iso_value":"2016\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2016.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.12.2015","iso_value":"2015\/12\/10","content":"<font class='s-1'>10.12.2015.-30.11.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.10.2014","iso_value":"2014\/10\/31","content":"<font class='s-1'>31.10.2014.-09.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.06.2014","iso_value":"2014\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2014.-30.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.01.2011","iso_value":"2011\/01\/21","content":"<font class='s-1'>21.01.2011.-31.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.03.2010","iso_value":"2010\/03\/13","content":"<font class='s-1'>13.03.2010.-20.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.12.2009","iso_value":"2009\/12\/18","content":"<font class='s-1'>18.12.2009.-12.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.04.2009","iso_value":"2009\/04\/25","content":"<font class='s-1'>25.04.2009.-17.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2009","iso_value":"2009\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2009.-24.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.11.2008","iso_value":"2008\/11\/26","content":"<font class='s-1'>26.11.2008.-17.02.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.12.2007","iso_value":"2007\/12\/15","content":"<font class='s-1'>15.12.2007.-25.11.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.06.2006","iso_value":"2006\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2006.-14.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2006","iso_value":"2006\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2006.-08.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2005","iso_value":"2005\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2005.-28.02.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2005","iso_value":"2005\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2005.-06.10.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.03.2005","iso_value":"2005\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2005.-29.06.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.11.2004","iso_value":"2004\/11\/13","content":"<font class='s-1'>13.11.2004.-16.03.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2004","iso_value":"2004\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2004.-12.11.2004.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.09.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)