Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts netiek attēlots spēkā esošajā redakcijā. Attēloto redakciju var nomainīt rīkjoslā virs tiesību akta teksta.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 2

Rīgā 2021. gada 5. janvārī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 1 3. p.)
Normatīvie noteikumi par informācijas sniegšanu par darbību ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā
Izdoti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma
137.2 panta trešās daļas 1. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Normatīvie noteikumi par informācijas sniegšanu par darbību ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā" (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (turpmāk – Komisija) tiek sniegta informācija par iestādes klientiem, pakalpojumiem un produktiem, finanšu instrumentu pārdošanas apjomiem, klientu finanšu instrumentu turēšanas apjomiem un klientu sūdzībām.

2. Noteikumi attiecas uz Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā, citās dalībvalstīs reģistrētu kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību filiālēm, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā, un Latvijas Republikā reģistrētām ārvalstu kredītiestāžu filiālēm, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus Latvijas Republikā, (turpmāk visi kopā – tirgus dalībnieks), sniedzot klientiem ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, kas ir uzskaitīti Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk – FITL) 3. panta ceturtajā un piektajā daļā.

3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt, ka Komisija var iegūt, apkopot un analizēt informāciju par tirgus dalībnieku darbību ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā un klientu tendencēm, kā arī kontrolēt esošās un jaunās finanšu aktivitātes un ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanas kvalitāti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6. panta 5. un 9. punkta prasībām.

4. Pārskatu veidlapās lietojamā naudas vienība ir euro. Vērtības, kas izteiktas ārvalsts valūtā, atspoguļo euro, pārrēķinot pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalsts valūtas kursa pārskata perioda beigu datumā.

5. Noteikumos lietotie termini:

5.1. finanšu instrumenti – finanšu instrumenti, kas norādīti FITL 3. panta otrajā daļā;

5.2. sūdzība – jebkura mutvārdos vai rakstveidā izteikta personas neapmierinātība (gan pamatota, gan nepamatota) par finanšu pakalpojuma sniegšanu vai nespēju nodrošināt finanšu pakalpojumu, kas ietver apgalvojumu, ka sūdzības iesniedzējam ir radīti vai var tikt radīti finansiāli zaudējumi, materiāls diskomforts vai neērtības, un kas attiecas uz tirgus dalībnieka izplatītajiem vai piedāvātajiem finanšu pakalpojumiem vai produktiem;

5.3. produktu pārdošana – gadījumi, kad klients vai klienta pārstāvis iegādājies finanšu instrumentu vai noslēdzis darījumu ar atvasināto finanšu instrumentu vai kad klientam tika ieteikts iegādāties konkrētu finanšu instrumentu vai noslēgt darījumu ar atvasināto finanšu instrumentu;

5.4. produktu pārdošanas daudzums – klientam pārdoto produktu skaits;

5.5. produktu pārdošanas vērtība – naudas summa, kas klientam jāsamaksā par attiecīgo vērtspapīru vai kontrakta kopējā vērtība atvasinātajiem finanšu instrumentiem.

II. Pārskatos par darbību ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā ietveramās informācijas saturs un formāts

6. Tirgus dalībnieks, aizpildot šo noteikumu pielikumos noteiktās pārskatu veidlapas, sniedz Komisijai informāciju par:

6.1. tirgus dalībnieka klientiem, piedāvātajiem ieguldījumu pakalpojumiem un produktiem (1. pielikums);

6.2. noslēgtajiem darījumiem ar finanšu instrumentiem, kas ir piedāvāti ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu ietvaros, (2. pielikums);

6.3. saņemtajām klientu sūdzībām (3. pielikums);

6.4. klientu finanšu instrumentu turēšanas apjomiem (4. pielikums).

III. Informācijas par darbību ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā nosūtīšanas kārtība

7. Tirgus dalībnieks sniedz informāciju elektroniski XML (Extensible Markup Language) faila formātā saskaņā ar Komisijas sagatavoto XSD (XML Schema Definition) shēmu, ko Komisija publicē Datu ziņošanas sistēmā, vienreiz ceturksnī, bet ne vēlāk kā līdz 15. maijam par gada pirmo ceturksni, 15. augustam par gada otro ceturksni, 15. novembrim par gada trešo ceturksni un ne vēlāk kā līdz 15. februārim par iepriekšējā gada pēdējo ceturksni.

8. Noteikumu 6. punktā norādītos pārskatus tirgus dalībnieks iesūta elektroniski, izmantojot Datu ziņošanas sistēmu. Tirgus dalībnieks iesūta pieprasītos pārskatus saskaņā ar Komisijas 2020. gada 18. jūnija normatīvajos noteikumos Nr. 76 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" noteikto kārtību.

IV. Noslēguma jautājums

9. Informāciju saskaņā ar šiem noteikumiem tirgus dalībnieks sagatavo un iesniedz Komisijai, sākot ar pārskatu par 2021. gada otro ceturksni, un iesūta to ne vēlāk kā līdz 2021. gada 15. augustam.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.01.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 2
Informācija par tirgus dalībnieka klientiem, pakalpojumiem un produktiem

Tirgus dalībnieka nosaukums:

Izpildītāja vārds, uzvārds:

Izpildītāja e-pasta adrese:

Izpildītāja tālruņa numurs:

Pārskata perioda beigu datums:

1. Tirgus dalībnieka klientu, kas izmanto ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus, skaits pārskata perioda beigās un to sadalījums pēc piešķirtā klienta statusa

Klienta statussSkaits
Privātie klienti 
Profesionālie klienti 
Tiesīgie darījumu partneri 
Kopā 

2. Pārskata periodā tirgus dalībnieka klientiem faktiski sniegtie FITL 3. panta ceturtajā daļā minētie ieguldījumu pakalpojumi un piektajā daļā minētie ieguldījumu blakuspakalpojumi (ja pārskata periodā sniegti, norāda "Jā", ja nav sniegti, tad atstāj ailes tukšas)

FITL 3. panta ceturtās daļas attiecīgajā punktā minētie ieguldījumu pakalpojumi
FITL
4. d. 1. p.
 
FITL
4. d. 2. p.
 
FITL
4. d. 3. p.
 
FITL
4. d. 4. p.
 
FITL
4. d. 5. p.
 
FITL
4. d. 6. p.
 
FITL
4. d. 7. p.
 
FITL
4. d. 8. p.
 
FITL
4. d. 9. p.
 
FITL 3. panta piektās daļas attiecīgajā punktā minētie ieguldījumu blakuspakalpojumi
FITL
5. d. 1. p.
 
FITL
5. d. 2. p.
 
FITL
5. d. 3. p.
 
FITL
5. d. 4. p.
 
FITL
5. d. 5. p.
 
FITL
5.d. 6.p.
 
FITL
5. d. 7. p.
 

3. Finanšu instrumenti vai ar finanšu instrumentiem saistīti produkti, kurus tirgus dalībnieks piedāvā saviem klientiem, atsevišķi uzrādot tādus finanšu instrumentus vai produktus, kas ir paredzēti tikai profesionālajiem klientiem un tiesīgajiem darījumu partneriem (aizpildot veidlapas 2.–4. kolonnas ailes, ja tiek piedāvāts, norāda "Jā", ja netiek piedāvāts – atstāj ailes tukšas), kā arī jaunus produktus, kuri ir tirgus dalībnieka paša izstrādāti vai cita izstrādātāja produkti, kurus izplata tirgus dalībnieks, (veidlapas 5. kolonnā izvēlas norādi "P", ja jaunais produkts ir tirgus dalībnieka paša izstrādāts produkts, vai norādi "C", ja tirgus dalībnieks ir sācis izplatīt cita izstrādātāja produktu)

Finanšu instrumenta/ produkta nosaukumsTiek piedāvāts, tostarp privātajiem klientiemTiek piedāvāts tikai profesionālajiem klientiem un tiesīgajiem darījumu partneriemTiek piedāvāts, izmantojot tirdzniecības platformuJauns produkts
Akcijas    
Obligācijas un citi parāda vērtspapīri    
UCITS fondi    
Biržā tirgoti fondi (ETF)    
Non-UCITS fondi    
Naudas tirgus instrumenti    
Strukturētie vērtspapīri    
Nākotnes līgumi (Forwards)    
Standartizēti tirdzniecības vietās tirgoti nākotnes līgumi (Futures)    
Mijmaiņas līgumi (Swaps)    
Procentu likmju mijmaiņas līgumi (IRS)    
Iespēju līgumi (Options)    
Maržinālā tirdzniecība ar valūtām (Marginal Forex)    
Finanšu līgumi par starpību (CFD)    
Vērtspapīru aizdošanas un aizņemšanās darījumi/repo darījumi    
Īsā pārdošana (Short selling)    
Bināro iespēju līgumi
(Binary options)
    
Citi (paskaidrot laukā "Piezīmes")    
Piezīmes
 

4. Izmaiņas, kuras tirgus dalībnieks veicis attiecībā uz kāda konkrēta finanšu instrumenta vai produkta izplatīšanas veidu pārskata periodā

 

 

5. Informācija par tirgus dalībnieka aktivitātēm pārskata periodā, aktīvi reklamējot un tādējādi sekmējot kāda konkrēta finanšu instrumenta vai produkta pārdošanu

 

 

 

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.01.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 2
Dati par pārdoto finanšu instrumentu skaitu un apjomu

Tirgus dalībnieka nosaukums:

Izpildītāja vārds, uzvārds:

Izpildītāja e-pasta adrese:

Izpildītāja tālruņa numurs:

Pārskata perioda beigu datums:

1. Detalizēta informācija par finanšu instrumentu/produktu pārdošanas daudzumu un apjomu pārskata periodā sadalījumā pa finanšu instrumentu veidiem

Finanšu instrumenta veidsProduktu pārdošanas daudzumsProduktu pārdošanas vērtība (euro)
Akcijas, izņemot strukturētos vērtspapīrus (Shares/stock/equities (excluding structured securities))  
Obligācijas un citi parāda vērtspapīri (Bonds/debentures/loan stock/debt securities)  
Strukturētie vērtspapīri

(Structured securities (including structured funds))

  
Naudas tirgus instrumenti

(Money-market securities)

  
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības/daļas (Units/Shares in collective investment undertaking)  
Iespēju līgumi, standartizēti tirdzniecības vietās tirgoti nākotnes līgumi, mijmaiņas līgumi, garantijas, nākotnes līgumi un jebkādi citi atvasināto instrumentu līgumi (Options, futures, swaps, warrants, forward rate agreements and any other derivative contracts)  
Finanšu līgumi par starpību (Financial contracts for differences)  
Citi finanšu instrumenti/ieguldījumu produkti (Other investment products/funds) (paskaidrot laukā "Piezīmes")  
Kopā

 

 

Piezīmes
   

2. Detalizēta informācija par finanšu instrumentu/produktu pārdošanas daudzumu un apjomu pārskata periodā sadalījumā pēc klienta statusa

Klienta statussProduktu pārdošanas daudzumsProduktu pārdošanas vērtība (euro)
Privātie klienti (Retail Clients)  
Profesionālie klienti (Professional Clients)  
Tiesīgie darījumu partneri (Eligible Counterparties)  
Citi (paskaidrot laukā "Piezīmes")  
Kopā

 

 

Piezīmes
   

3. Detalizēta informācija par finanšu instrumentu/produktu pārdošanas daudzumu un apjomu pārskata periodā sadalījumā pēc ieguldījumu pakalpojuma veida (jānorāda visi sniegtie pakalpojumi). Produktu pārdošana iekļauj arī darbības, kuras klienta vārdā veic portfeļa pārvaldnieks. Aizpildot rindu "Ieguldījumu konsultācijas" iekļauj tādas konsultācijas, kad klientam tika ieteikts iegādāties finanšu instrumentu vai noslēgt darījumu ar atvasināto finanšu instrumentu

Ieguldījumu pakalpojuma veidsProduktu pārdošanas daudzumsProduktu pārdošanas vērtība (euro)
Rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem
(Reception and transmission of orders in relation to one or more financial instruments)
  
Rīkojumu izpilde klientu vārdā
(Execution of orders on behalf of clients)
  
Darījumu veikšana savā vārdā
(Dealing on own account)
  
Portfeļa pārvaldība
(Portfolio management)
  
Ieguldījumu konsultācijas
(Investment advice)
  
Finanšu instrumentu sākotnējā izvietošana vai finanšu instrumentu izvietošana, uzņemoties saistības izpirkt finanšu instrumentus
(Underwriting of financial instruments and/or placing of financial instruments on a firm commitment basis)
  
Finanšu instrumentu izvietošana, neuzņemoties saistības izpirkt finanšu instrumentus
(Placing of financial instruments without a firm commitment basis)
  
Citi (paskaidrot laukā "Piezīmes")  
Kopā

 

 

Piezīmes
   
3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.01.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 2
Sūdzību skaits ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas jomā

Tirgus dalībnieka nosaukums:

Izpildītāja vārds, uzvārds:

Izpildītāja e-pasta adrese:

Izpildītāja tālruņa numurs:

Pārskata perioda beigu datums:

1. Sūdzību skaits pārskata periodā pēc sūdzības iemesla

 SaņemtasSlēgtas (pamatotās un nepamatotās kopā)No slēgtajām – apmierinātās (pamatotās)No slēgtajām – atzītās par nepamatotāmPārskata perioda beigās vēl ir izskatīšanas procesā
Rīkojumu izpilde klientu vārdā/rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana
(Execution of orders on behalf of clients/Reception and transmission of orders)
Klientam sniedzamās informācijas trūkums vai tās kvalitāte (Quality or lack of information provided to the client)

 

    
Neatbilstība klienta interesēm (Lack of appropriateness for the client)

 

    
Līguma noteikumi, maksas un atlīdzība (Terms of contract/fees/charges)

 

    
Vispārējie pakalpojumi, tai skaitā finanšu instrumentu turēšanas pakalpojumi (General admin/customer services (including custody/safekeeping services))

 

    
Sūdzības, kas saistītas ar investora līdzekļu izņemšanu (Issue in relation to withdrawal of investor's funds)

 

    
Citas sūdzības (Other) (paskaidrot laukā "Piezīmes")

 

    
Portfeļa pārvaldība
(Portfolio management)
Klientam sniedzamās informācijas trūkums vai tās kvalitāte (Quality or lack of information provided to the client)

 

    
Nepiemērotība klientam (Lack of suitability for the client)

 

    
Līguma noteikumi, maksas un atlīdzība (Terms of contract/fees/charges)

 

    
Vispārējie pakalpojumi, tai skaitā finanšu instrumentu turēšanas pakalpojumi (General admin/customer services (including custody/safekeeping services))

 

    
Sūdzības, kas saistītas ar investora līdzekļu izņemšanu (Issue in relation to withdrawal of investor's funds)

 

    
Citas sūdzības (Other) (paskaidrot laukā "Piezīmes")

 

    
Ieguldījumu konsultācijas
(Investment advice)
Klientam sniedzamās informācijas trūkums vai tās kvalitāte (Quality or lack of information provided to the client)

 

    
Nepiemērotība klientam (Lack of suitability for the client)

 

    
Līguma noteikumi, maksas un atlīdzība (Terms of contract/fees/charges)

 

    
Vispārējie pakalpojumi, tai skaitā finanšu instrumentu turēšanas pakalpojumi (General admin/customer services (including custody/safekeeping services))

 

    
Sūdzības, kas saistītas ar investora līdzekļu izņemšanu (Issue in relation to withdrawal of investor's funds)

 

    
Citas sūdzības (Other) (paskaidrot laukā "Piezīmes")

 

    
Sūdzības, kas neattiecas uz konkrētu FITL noteiktu pakalpojumu
(Complaint not related to a specific MiFID service)
Klientam sniedzamās informācijas trūkums vai tās kvalitāte (Quality or lack of information provided to the client)

 

    
Līguma noteikumi, maksas un atlīdzība (Terms of contract/fees/charges)

 

    
Vispārējie pakalpojumi, tai skaitā finanšu instrumentu turēšanas pakalpojumi (General admin/customer services (including custody/safekeeping services))

 

    
Nelicencētu pakalpojumu piedāvāšana (Unauthorised business being offered or carried out)

 

    
Sūdzības, kas saistītas ar investora līdzekļu izņemšanu (Issue in relation to withdrawal of investor's funds)

 

    
Citas sūdzības (Other) (paskaidrot laukā "Piezīmes")

 

    
Kopā

 

 

 

 

 

Piezīmes
 

2. Sūdzību skaits pārskata periodā pēc finanšu instrumenta/produkta veida

 SaņemtasSlēgtas (pamatotās un nepamatotās kopā)No slēgtajām – apmierinātās (pamatotās)No slēgtajām – atzītās par nepamatotāmPārskata perioda beigās vēl ir izskatīšanas procesā
Akcijas, izņemot strukturētos vērtspapīrus (Shares/stock/equities (excluding structured securities))

 

    
Obligācijas un parāda vērtspapīri (Bonds/debentures/loan stock/debt securities)

 

    
Strukturētie vērtspapīri (Structured securities (including structured funds))

 

    
Naudas tirgus instrumenti (Money-market securities)

 

    
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības/daļas (Units/Shares in collective investment undertaking)

 

    
Iespēju līgumi, standartizēti tirdzniecības vietās tirgoti nākotnes līgumi, mijmaiņas līgumi, garantijas, nākotnes līgumi un jebkādi citi atvasināto instrumentu līgumi (Options, futures, swaps, warrants, forward rate agreements and any other derivative contracts)

 

    
Finanšu līgumi par starpību (Financial contracts for differences)

 

    
Citi ieguldījumu produkti (Other investment products/funds) (paskaidrot laukā "Piezīmes")

 

    
Kopā

 

 

 

 

 

Piezīmes
 

3. Sūdzību skaits pārskata periodā attiecībā uz kriptoaktīviem

 SaņemtasSlēgtas (pamatotās un nepamatotās kopā)No slēgtajām – apmierinātās (pamatotās)No slēgtajām – atzītās par nepamatotāmPārskata perioda beigās vēl ir izskatīšanas procesā
Sūdzības par ieguldījumiem, kas saistīti ar kriptoaktīviem (Complaints involving crypto assets/ICOs)

 

    
tostarp sūdzības par kriptovalūtu finanšu līgumiem par starpību (of which: complaints involving CFDs on cryptocurrencies)

 

    
Sūdzības, kas neattiecas uz kriptoaktīviem (Complaints not involving crypto assets/ICOs)

 

    
Kopā

 

 

 

 

 

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.01.2021. normatīvajiem noteikumiem Nr. 2
Dati par iestādes turējumā esošajiem finanšu instrumentiem pārskata perioda beigās

Tirgus dalībnieka nosaukums:

Izpildītāja vārds, uzvārds:

Izpildītāja e-pasta adrese:

Izpildītāja tālruņa numurs:

Pārskata perioda beigu datums:

Iestādes turējumā esošie finanšu instrumenti, kas atspoguļoti to patiesajā (tirgus) vērtībā. Atvasinātajiem finanšu instrumentiem apjoma turēšanā vērtības apmērs nosakāms klienta līmenī, summējot visus viena klienta ieguldījumus – gan ar pozitīvu tirgus vērtību, gan ar negatīvu tirgus vērtību – un pēc tam atsevišķi norādot apjomu klientiem ar pozitīvu vērtības atlikumu un klientiem ar negatīvu vērtības atlikumu. Rindā "Naudas līdzekļi turēšanā darījumiem ar finanšu instrumentiem" norādāmi tie naudas līdzekļi, kas glabājas atsevišķi nodalītos klientu ieguldījumu kontos un individuāli pārvaldītu portfeļu naudas kontos.

Finanšu instrumenta veidsApjoms turēšanā, privātie klienti (euro)Apjoms turēšanā, profesionālie klienti un tiesīgie darījumu partneri
(euro)
Akcijas  
Obligācijas un citi parāda vērtspapīri  
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības/daļas  
Atvasinātie finanšu instrumenti patiesajā vērtībā  
Klientiem ar pozitīvu vērtību  
Klientiem ar negatīvu vērtību  
Citi finanšu instrumenti/ieguldījumu produkti  
Naudas līdzekļi turēšanā darījumiem ar finanšu instrumentiem  
Kopā  
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Normatīvie noteikumi par informācijas sniegšanu par darbību ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 2Pieņemts: 05.01.2021.Stājas spēkā: 13.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 12.01.2021. OP numurs: 2021/7.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
320125
{"selected":{"value":"13.01.2021","content":"<font class='s-1'>13.01.2021.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"13.01.2021","iso_value":"2021\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2021.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.01.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)