Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 676

Rīgā 2020. gada 10. novembrī (prot. Nr. 70 24. §)
Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai
Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības
seku pārvarēšanas likuma
2. pantu un
15. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību granta piešķiršanai Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem (turpmāk – uzņēmumi) apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.

2. Par grantu (turpmāk – atbalsts) šo noteikumu izpratnē uzskata valsts atbalstu, ko piešķir uzņēmumam apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai, lai mazinātu Covid-19 krīzes izraisītās sekas un pēkšņas likviditātes trūkumu. Atbalsts pieejams par laikposmu no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam un par laikposmu no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim (turpmāk – atbalsta periods).

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

3. Atbalsta pasākuma ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums ir 818 835 000 euro.

(MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 805 redakcijā)

4. Šo noteikumu ietvaros atbalstu var saņemt tāds uzņēmums:

4.1. kas atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā uzņēmuma definīcijai, kura noteikta Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), I pielikuma 2. pantā, vai lielā uzņēmuma definīcijai, kura noteikta Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktā;

4.2. kas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs un atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

4.2.1. atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā, un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai paredzētajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem (turpmāk – saimnieciskās darbības ierobežojumi);

4.2.2. atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī, un apgrozījums 2021. gadā vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10 % no 2019. gada atbilstošā kalendāra mēneša apgrozījuma, un šis apgrozījuma samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

(MK 28.01.2021. noteikumu Nr. 71 redakcijā, kas grozīta ar MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 722; MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 744)

4.1 Aprēķinot apgrozījuma kritumu, neņem vērā šajos noteikumos noteikto iepriekš saņemtā atbalsta apmēru.

(MK 18.02.2021. noteikumu Nr. 123 redakcijā)

4.2 Aprēķinot apgrozījuma kritumu, ņem vērā apgrozījumu no saimnieciskās darbības.

(MK 29.04.2021. noteikumu Nr. 276 redakcijā)

4.3 Nosakot apgrozījuma kritumu, Valsts ieņēmumu dienests ņem vērā pievienotās vērtības nodokļa deklarācijā norādīto taksācijas perioda kopējo darījumu vērtību bez pievienotās vērtības nodokļa. Uzņēmumiem, kas nav reģistrēti Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, apgrozījuma kritumu vērtē, ņemot vērā ieņēmumus no saimnieciskās darbības.

(MK 27.05.2021. noteikumu Nr. 334 redakcijā)

4.4 Atbalstam par laikposmu no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 28. februārim ir tiesīgi pieteikties uzņēmēji, kas veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 3. pielikumā minētajās nozarēs.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

5. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai saistīto uzņēmumu definīcijai.

II. Atbalsta piešķiršanas kritēriji un pieprasīšanas kārtība

6. Atbalstu nosaka 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru aprēķināti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī, bet ne vairāk kā 250 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā summa atbalstam, kas sniegts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020. gada 19. marta paziņojumu "Pagaidu regulējums valsts atbalsta pasākumiem, ar ko atbalsta ekonomiku pašreizējā Covid-19 uzliesmojuma situācijā" (C(2020)1863) (turpmāk – Pagaidu regulējums), nepārsniedz 2 300 000 euro saistītu personu grupai.

(MK 30.11.2021. noteikumu Nr. 783 redakcijā)

7. (Svītrots ar MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 722)

7.1 Atbalsta saņēmēja atmaksātais ierobežota apjoma valsts atbalsts netiek ņemts vērā šo noteikumu 6. punktā minētajā ierobežota apjoma valsts atbalsta apmērā.

(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 722 redakcijā)

7.2 Pieņemot lēmumu par šo noteikumu ietvaros sniedzamā atbalsta apmēru, prioritāri tiek vērtēts atbalsts algu subsīdijai, kas saņemts atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos". Šo noteikumu 6. punktā minēto atbalsta apmēru samazina par piešķirto atbalstu algu subsīdijai. Šo noteikumu 6. punktā minētais atbalsts par atbalsta periodu kopā ar piešķirto atbalstu algu subsīdijai un uzņēmuma attiecīgā atbalsta perioda mēneša apgrozījumu nepārsniedz 90 % no:

7.2 1. vidējā apgrozījuma 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā šo noteikumu 4.2.1. apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem;

7.2 2. apgrozījuma 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī šo noteikumu 4.2.2. apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem.

(MK 09.11.2021. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

7.3 Ja tiek pieņemts lēmums par valsts atbalsta apmēru, ko plānots piešķirt tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām, tad prioritāri tiek piešķirts šo noteikumu ietvaros sniegtais atbalsts. Atbalsta apmēru, kas minēts šo noteikumu 6. punktā, atskaita no valsts atbalsta, ko plānots piešķirt par tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām.

(MK 09.11.2021. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

8. Uzņēmums līdz 2022. gada 15. janvārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, lai pieteiktos atbalstam par 2021. gada oktobri, novembri un decembri, līdz 2022. gada 15. februārim – lai pieteiktos atbalstam par 2022. gada janvāri, līdz 2022. gada 15. martam – lai pieteiktos atbalstam par 2022. gada februāri.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 32 redakcijā)

8.1 (Svītrots ar MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 722)

9. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

9.1. uzņēmuma nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, e-pasta adrese, Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētais konts, uz kuru pārskaitāms atbalsts, un NACE 2. red. klasifikācijas kods;

9.2. atbalstam pieprasītā summa un uzņēmuma bruto darba algas kopsumma (ietverot arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas), par kuru aprēķināti darba algas nodokļi 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī;

9.3. atbalsta perioda mēnesis, par kuru tiek pieprasīts atbalsts;

9.4. norāde par atbilstību  šo noteikumu 4.2.1. vai 4.2.2. apakšpunktam;

9.5. tie 2021. gada trīs mēneši, kuros apgrozījums pārsniedzis vismaz 10 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī, ja pieprasa atbalstu saskaņā ar šo noteikumu 4.2.2. apakšpunktu;

9.6. norāde par to, vai uzņēmums ir iesniedzis iesniegumu, lai pieteiktos uz algu subsīdiju atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos" par attiecīgo atbalsta mēnesi – 2021. gada oktobri, novembri, decembri un 2022. gada janvāri un februāri;

9.7. apliecinājums, ka uzņēmumam atbalsta periodā ir apgrozījuma kritums atbilstoši šo noteikumu 4.2.1. vai 4.2.2. apakšpunktam un atbalsts tiks izlietots ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma pieņemšanas brīža, lai kompensētu apgrozāmo līdzekļu plūsmas kritumu, kas saistīts ar Covid-19 krīzes radītajām sekām;

9.8. viens no šādiem apliecinājumiem:

9.8.1. uzņēmums atbilst sīkā (mikro) vai mazā uzņēmuma definīcijai Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 2. un 3. punkta izpratnē. Vienlaikus uzņēmums Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 2. un 3. punkta izpratnē iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 17. punktā minētajām prasībām;

9.8.2. uzņēmums ir vidējs uzņēmums, kas nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 2. panta 1. punktā noteiktos kritērijus. Vienlaikus uzņēmums Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajām prasībām;

9.8.3. uzņēmums ir liels uzņēmums saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktu. Vienlaikus uzņēmums Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 3. punkta izpratnē iesniedz informāciju, kas ļauj pārliecināties par tā atbilstību šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajām prasībām;

9.9. iepriekš saņemtā un plānotā atbalsta apmērs, kas izsniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu, tā piešķiršanas datums, atbalsta sniedzēja nosaukums un Ministru kabineta noteikumi, ar kuriem saskaņā atbalstu piešķir vai plāno piešķirt, atbalsta instruments un, ja attiecināms, atmaksātā valsts atbalsta apmērs, lai Valsts ieņēmumu dienests varētu pārliecināties, ka atbalsts saistītu personu grupai nepārsniedz 2 300 000 euro atbilstoši šo noteikumu 6., 22., 28. un 33. punktam;

9.10. aizpildīta deklarācija par uzņēmuma atbilstību mazā (sīkā) vai vidējā uzņēmuma statusam;

9.11. apliecinājums, ka uzņēmums iepriekš nav saņēmis atbalstu, kā arī neplāno pieteikties citam atbalstam par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, izņemot  atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos", kā arī nav saņēmis nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, kas piešķirts kā valsts atbalsts saskaņā ar  Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu, un atbalstu tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām;

9.12. ņemot vērā šo noteikumu 9.11. apakšpunktā minēto kumulācijas nosacījumu, – apliecinājums, ka uzņēmums ir informēts, ka, ja tas pieteiksies valsts atbalstam tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām, tad šo noteikumu ietvaros saņemtais atbalsts tiks atskaitīts no valsts atbalsta summas, kas var tikt saņemta par valsts atbalstu tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām;

9.13. apliecinājums, ka lauksaimniecības produktu tirdzniecības nozares uzņēmums atbilst Pagaidu regulējuma 22. punkta "e" apakšpunktā minētajiem kritērijiem – uzņēmums nodarbojas ar lauksaimniecības produktu tirdzniecību un saņemto atbalstu daļēji vai pilnībā nenodos primārajiem ražotājiem, un minētais atbalsts nav balstīts uz tādu produktu cenu vai daudzumu, kurus attiecīgais uzņēmums laidis tirgū vai kuri iegādāti no primārajiem ražotājiem, izņemot gadījumu, ja attiecīgais uzņēmums produktus nav laidis tirgū vai ir izmantojis nepārtikas mērķiem, piemēram, destilācijai, metanizācijai vai kompostēšanai;

9.14. informācija par apgrozījuma procentuālo kritumu atbalsta perioda mēnesī pret 2021. gada vidējo apgrozījumu jūlijā, augustā un septembrī kopā un pamatojums tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem Covid-19 izplatības mazināšanai;

9.15. informācija par apgrozījuma procentuālo kritumu atbalsta perioda mēnesī pret 2019. gada attiecīgo mēnesi un pamatojums tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem Covid-19 izplatības mazināšanai;

9.16. informācija par konkrētiem trim 2021. gada mēnešiem, kuros apgrozījums pārsniedzis 10 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī vai vidējo apgrozījumu 2021. gada jūlijā, augustā un septembrī kopā;

9.17. ja uzņēmums atbilst šo noteikumu 4.2.1. apakšpunktā minētajam kritērijam, – apliecinājums, ka tā darbības raksturs nav sezonāls.

(MK 30.11.2021. noteikumu Nr. 783 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 32)

III. Atbalsta piešķiršanas un uzraudzības kārtība

10. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz uzņēmuma iesniegumā norādīto informāciju, pieņem lēmumu un 20 darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas izmaksā atbalstu, ieskaitot to iesniegumā norādītajā uzņēmuma kontā. Valsts ieņēmumu dienests minēto lēmumu paziņo, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 722 redakcijā)

11. Valsts ieņēmumu dienests atbalstu piešķir pieejamā finansējuma ietvaros, ievērojot uzņēmumu iesniegumu iesniegšanas secību.

12. (Svītrots ar MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 276)

13. Ja mēneša laikā pēc šo noteikumu 10. punktā minētā lēmuma pieņemšanas uzņēmums, pamatojoties uz iesniegumu, labprātīgi atmaksā Valsts ieņēmumu dienestam visu uzņēmumam piešķirto atbalstu, informējot par apstākļiem, kas ir par pamatu piešķirtā atbalsta pilnīgai atmaksai, Valsts ieņēmumu dienests soda sankcijas nepiemēro.

IV. Ierobežojumi atbalsta saņemšanai

14. Atbalstu nepiešķir lauksaimniecības produktu primārās ražošanas nozarei atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 9. punktam. Atbalstu lauksaimniecības produktu tirdzniecības nozares uzņēmumiem piešķir ar nosacījumu, ka to daļēji vai pilnībā nenodod primārajiem ražotājiem un atbalsts nav balstīts uz tādu produktu cenu vai daudzumu, kurus attiecīgie uzņēmumi laiduši tirgū vai kuri iegādāti no primārajiem ražotājiem, izņemot gadījumu, ja  attiecīgie uzņēmumi produktus nav laiduši tirgū vai ir izmantojuši nepārtikas mērķiem.

(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 722 redakcijā)

15. (Svītrots ar MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 722)

16. Atbalstu nepiešķir:

16.1. uzņēmumam, kuram iesnieguma iesniegšanas dienā ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 1000 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums;

16.2. vidējam vai lielam uzņēmumam, kurš jau 2019. gada 31. decembrī un atbalsta piešķiršanas brīdī uzskatāms par nonākušu grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteiktajai definīcijai;

16.3. ja uzņēmums ir izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (izņemot gadījumu, ja tas izslēgts pēc savas iniciatīvas vai ir izpildījis Valsts ieņēmumu dienesta prasības un pārkāpumu novērsis, bet nav atkārtoti reģistrā reģistrēts, jo uz to nav attiecināmas Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasības par obligātu reģistrāciju) un nav tajā atjaunots vai pēdējo divu gadu laikā tam ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība;

16.4. ja uzņēmums atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

16.4.1. šo noteikumu 4.2.2. apakšpunktā minētais uzņēmums iepriekšējo sešu mēnešu laikā (2021. gada aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī) pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2021. gada oktobrī un 2019. gada brīvi izvēlētu sešu mēnešu laikā Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 euro apmērā;

16.4.2. šo noteikumu 4.2.1. apakšpunktā minētais uzņēmums 2021. gada brīvi izvēlētu triju mēnešu laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas 2021. gada oktobrī Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 euro apmērā;

16.5. ja uzņēmums vai tā valdes loceklis iepriekšējā gadā un iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīts par pārkāpumu, kas attiecas uz uzņēmuma nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā, vai par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums un gada laikā naudas sodu kopsumma nepārsniedz 500 euro;

16.6. publiskas personas kapitālsabiedrībai, publiskas personas kontrolētai kapitālsabiedrībai, publiski privātai kapitālsabiedrībai, privātai kapitālsabiedrībai, meitas sabiedrībai, atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrībai vai pašvaldības kapitālsabiedrībai Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma izpratnē;

16.7. kredītiestādēm, finanšu iestādēm un finanšu starpniekiem;

16.8. uzņēmumiem, kas deklarējuši saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 2. pielikumā minētajās nozarēs, pamatojoties uz šo noteikumu 8. punktā minēto iesniegumu par atbalsta periodu. Atbalsts netiks piešķirts šo noteikumu 16.7. apakšpunktā noteiktajām kredītiestādēm, finanšu iestādēm un finanšu starpniekiem, kā arī atbalsta pretendentiem, kas darbojas zvejniecības, akvakultūras vai lauksaimniecības produktu primārās ražošanas nozarē arī tādā gadījumā, ja tā būs atbalsta pretendentu papilddarbība;

16.9. uzņēmumiem, kas neatbilst šo noteikumu 4.4 punkta nosacījumiem.

(MK 01.12.2020. noteikumu Nr. 725 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.12.2020. noteikumiem Nr. 753; MK 12.01.2021. noteikumiem Nr. 27; MK 29.04.2021. noteikumiem Nr. 276; MK 27.05.2021. noteikumiem Nr. 334; MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 722; MK 09.11.2021. noteikumiem Nr. 744; MK 30.11.2021. noteikumiem Nr. 783)

16.1 (Svītrots ar MK 26.10.2021. noteikumiem Nr. 722)

17. Atbalstu nepiešķir sīkajam (mikro) vai mazajam uzņēmumam, ja tas vienlaikus atbilst šādām pazīmēm:

17.1. 2019. gada 31. decembrī tas jau bija nonācis grūtībās atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktam;

17.2. atbalsta piešķiršanas brīdī tam ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ir pasludināts maksātnespējas process, vai tas ir saņēmis glābšanas atbalstu un nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai tas ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to attiecas pārstrukturēšanas plāns.

(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 722 redakcijā)

18. Ja tiek konstatēts šajos noteikumos noteikto valsts atbalsta prasību pārkāpums, uzņēmumam ir pienākums atmaksāt Valsts ieņēmumu dienestam visu saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV un V nodaļas nosacījumiem.

(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 722 redakcijā)

19. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina informācijas uzskaiti par sniegto atbalstu. Minēto informāciju Valsts ieņēmumu dienests glabā 10 gadus no pēdējā atbalsta piešķiršanas dienas un informāciju pēc pieprasījuma iesniedz Eiropas Komisijā.

20. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina informācijas publicēšanu atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumā noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.

21. Uzņēmums nodrošina dokumentu glabāšanu 10 gadus no dienas, kad šo noteikumu ietvaros tam piešķirts atbalsts.

22. Atbilstoši šiem noteikumiem sniegto atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām nedrīkst apvienot ar citu valsts atbalstu, izņemot atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos", nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, kas piešķirts kā valsts atbalsts saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu, un atbalstu tirdzniecības un sporta centriem un kultūras, atpūtas un izklaides vietām.

(MK 09.11.2021. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

22.1 Atbilstoši šiem noteikumiem sniegto atbalstu nevar izmantot:

22.11. ieguldījumu veikšanai (tai skaitā pamatlīdzekļos, kas netiek izmantoti uzņēmuma primārās darbības nodrošināšanai, luksusa preču iegādei, uzkrājumu veidošanai cēlmetālos un citu vērtību iegādei, kas  uzskatāmas par likvīdiem ieguldījumu objektiem), kas nav vērsta uz uzņēmuma nepārtrauktas darbības turpināšanu un likviditātes problēmu risināšanu;

22.12. bioloģiskajos aktīvos;

22.13. ilgtermiņa finanšu ieguldījumos;

22.14. darījumos ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem aizdevumu izsniegšanai vai ieguldījumu veikšanai;

22.15. dividendēm;

22.16. ar saimniecisko darbību nesaistītai izdevumu segšanai;

22.17. nākamo periodu maksājumu veikšanai, izņemot gadījumu, ja uzņēmums var pierādīt, ka iepriekš ir saņēmis līdzīgus rēķinus.

(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 722 redakcijā)

23. Par atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīta diena, kurā Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu.

23.1 Ja atbalsts netiek izlietots divu mēnešu laikā no dienas, kad Valsts ieņēmumu dienests pieņēmis lēmumu par atbalsta piešķiršanu, neizlietoto atbalsta daļu uzņēmums atmaksā Valsts ieņēmumu dienestam.

(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 722 redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

24. Lēmumu pieņem līdz 2022. gada 30. jūnijam saskaņā ar Pagaidu regulējumu.

(MK 30.11.2021. noteikumu Nr. 783 redakcijā)

25. Valsts ieņēmumu dienests iesniedz Eiropas Komisijā ikgadējo pārskatu par sniegto atbalstu.

25.1 Valsts ieņēmumu dienests divas reizes mēnesī līdz attiecīgā mēneša piecpadsmitajam datumam un mēneša pēdējai dienai ziņo Ministru kabinetam par  atbalsta pieprasījumu tendencēm un atteikumu iemesliem, lai izvērtētu atbalsta sistēmas pilnveidošanas nepieciešamību.

(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 722 redakcijā)

26. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu un izmaksā atbalstu tikai pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 722 redakcijā)

27. Uzņēmums, kas par laikposmu no 2020. gada 1. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim ir saņēmis atbalstu, var atkārtoti pieteikties atbalstam par 2020. gada novembri vai decembri atsevišķi un saņemt atbalsta starpību (ja tāda konstatēta), kas atbalsta perioda mēnesī kopā ar jau saņemto atbalstu nepārsniedz šo noteikumu 31.1. un 31.2. apakšpunktā minēto apmēru.

(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 722 redakcijā)

28. Uzņēmums, kas atkārtoti pieteicies atbalstam, nodrošina, ka par 2020. gada novembri un decembri netiek atkārtoti pieprasīts atbalsts par tām pašām izmaksām (vai to daļu), par kurām atbalsts jau sniegts iepriekš par 2020. gada novembri un decembri kopā.

(MK 12.01.2021. noteikumu Nr. 27 redakcijā)

29. Uzņēmumiem, kas iesniegumu par atbalstu iesnieguši par atbalsta perioda mēnešiem 2020. gadā, piemēro:

29.1. atbalstu 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā summa atbalstam, kas sniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu, nepārsniedz 800 000 euro saistītu personu grupai;

29.2. atbalstu 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā summa atbalstam, kas sniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu, nepārsniedz 120 000 euro saistītu personu grupai tiem uzņēmumiem, kuru darbības veids atbilst NACE 2. redakcijas C sadaļas grupai 10.2 "Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana".

(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 722 redakcijā)

30. Iesniegumiem par 2020. gada atbalsta perioda mēnešiem piemēro šādus kritērijus:

30.1. atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, vai atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada attiecīgajā mēnesī;

30.2. uzņēmums reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs pēc 2020. gada 1. janvāra un atbalsta perioda mēnesī tā apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā.

(MK 09.11.2021. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

31. Uzņēmumiem, kas iesnieguši iesniegumu par 2021. gada atbalsta perioda janvāri, februāri, martu, aprīli un maiju, piemēro:

31.1. atbalstu 60 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 100 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā atbalsta summa, kurš sniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu, nepārsniedz 1 800 000 euro saistītu personu grupai;

31.2. atbalstu 60 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru samaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 100 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā summa atbalstam, kas sniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu, nepārsniedz 120 000 euro saistītu personu grupai tiem uzņēmumiem, kuru darbības veids atbilst NACE 2. redakcijas C sadaļas grupai 10.2 "Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana".

(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 722 redakcijā)

32. Uzņēmums, kas ir iesniedzis iesniegumu par laikposmu no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs un atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

32.1. atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā, un atbalsta perioda mēnesī apgrozījums krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. vai 2020. gada atbilstošajā mēnesī;

32.2. uzņēmums reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs pēc 2020. gada 1. janvāra, un atbalsta perioda mēnesī tā apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā;

32.3. uzņēmums uzsācis saimniecisko darbību pēc 2019. gada 1. janvāra, un atbalsta perioda mēnesī tā apgrozījums ir krities vismaz par 20 %, salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā;

32.4. atbalsta perioda mēnesī uzņēmuma apgrozījums ir krities vismaz par 30 %, salīdzinot ar apgrozījumu 2019. gada atbilstošajā kalendāra mēnesī, un apgrozījums kopš 2020. gada 1. aprīļa vismaz trīs mēnešus ir pārsniedzis 10 % no 2019. gada atbilstošā kalendāra mēneša apgrozījuma.

(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 722 redakcijā)

33. Atbalsts 30 % apmērā no uzņēmuma bruto darba algas (tai skaitā arī veiktās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) kopsummas, par kuru aprēķināti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, bet ne vairāk kā 50 000 euro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi, un kopējā summa atbalstam, kas sniegts saskaņā ar Pagaidu regulējumu, nepārsniedz 1 800 000 euro vai 120 000 euro, ja uzņēmuma darbības veids atbilst NACE 2. redakcijas C sadaļas grupai 10.2 "Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana", saistītu personu grupai 2021. gada maijā vai jūnijā kopā ar uzņēmuma attiecīgā mēneša apgrozījumu nepārsniedz:

33.1. apgrozījumu 2019. vai 2020. gada atbilstošajā mēnesī šo noteikumu 32.1. vai 32.4. apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem;

33.2. vidējo apgrozījumu 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī kopā šo noteikumu 32.2. vai 32.3. apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem.

(MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 722 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr. 676
Atbalstāmās nozares

(Pielikums svītrots ar MK 01.12.2020. noteikumiem Nr. 725)

2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr. 676

(Pielikums MK 26.10.2021. noteikumu Nr. 722 redakcijā)

Neatbalstāmo nozaru saraksts

NACE 2 red. kodi

Nozare (nosaukums)

01.11 - 03.22Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
05.10 - 09.90Ieguves rūpniecība un karjera izstrāde
10.11 - 33.20Apstrādes rūpniecība

35.11 - 35.30

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

36.00 - 39.00

Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

41.10 - 43.99

Būvniecība

61.10 - 61.90

Telekomunikācija

62.01 - 62.09

Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības

63.11 - 63.99

Informācijas pakalpojumi
64.11 - 66.30Finanšu un apdrošināšanas darbības

78.10 - 78.30

Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu

81.30

Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības

82.11

Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi

82.19

Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības

82.20

Informācijas zvanu centru darbība
84.11. - 84.30Valsts pārvalde un aizsardzība
94.11 - 94.99Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība
3. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr. 676

(Pielikums MK 07.12.2021. noteikumu Nr. 805 redakcijā)

Atbalstāmo nozaru saraksts

NACE 2. red. kodi

Nozare (nosaukums)

56.30

Bāru darbība

74.90

Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (ja tie saistīti ar kultūras nozares pasākumu organizēšanu un papildu saimnieciskā darbība reģistrēta ar NACE 2. red. kodu no 90.01 līdz 90.04 vai 93.29)

77.39

Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (ja tas saistīts ar kultūras nozares pasākumu organizēšanu un papildu saimnieciskā darbība reģistrēta ar NACE 2. red. kodu no 90.01 līdz 90.04 vai 93.29)

90.01

Mākslinieku darbība

90.02

Mākslas palīgdarbības

90.03

Mākslinieciskā jaunrade

90.04

Kultūras iestāžu darbība

92.00

Azartspēles un derības

93.21

Atrakciju un atpūtas parku darbība

93.29

Cita izklaides un atpūtas darbība

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 676Pieņemts: 10.11.2020.Stājas spēkā: 17.11.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 222A, 16.11.2020. OP numurs: 2020/222A.2
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
318758
{"selected":{"value":"02.02.2022","content":"<font class='s-1'>02.02.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"02.02.2022","iso_value":"2022\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"17.12.2021","iso_value":"2021\/12\/17","content":"<font class='s-1'>17.12.2021.-01.02.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.07.2021","iso_value":"2021\/07\/17","content":"<font class='s-1'>17.07.2021.-16.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.06.2021","iso_value":"2021\/06\/08","content":"<font class='s-1'>08.06.2021.-16.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.03.2021","iso_value":"2021\/03\/04","content":"<font class='s-1'>04.03.2021.-07.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.02.2021","iso_value":"2021\/02\/06","content":"<font class='s-1'>06.02.2021.-03.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.12.2020","iso_value":"2020\/12\/18","content":"<font class='s-1'>18.12.2020.-05.02.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.12.2020","iso_value":"2020\/12\/10","content":"<font class='s-1'>10.12.2020.-17.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.12.2020","iso_value":"2020\/12\/02","content":"<font class='s-1'>02.12.2020.-09.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.11.2020","iso_value":"2020\/11\/17","content":"<font class='s-1'>17.11.2020.-01.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
02.02.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"