Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr. 675

Rīgā 2020. gada 10. novembrī (prot. Nr. 70 23. §)
Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos
Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas
likuma
2. pantu un 15. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kritērijus un kārtību atbalsta sniegšanai nodokļu maksātājiem:

1.1. darba devējiem – to darbinieku atlīdzības kompensēšanai;

1.2. (svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710);

1.3. (svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710).

2. Par atbalstu šo noteikumu izpratnē uzskata atbalstu nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanai (turpmāk – atbalsts algu subsīdijai), ko izmaksā darbiniekiem par laikposmu no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne ilgāk par termiņu, kurā ir spēkā tiesību aktos noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi, kas saistīti ar epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai (turpmāk – saimnieciskās darbības ierobežojumi).

(MK 24.11.2020. noteikumu Nr. 710 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.01.2021. noteikumiem Nr. 28)

3. Atbalstam algu subsīdijai ir tiesīgs pieteikties darba devējs, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

3.1. tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2020. un 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kad uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 % un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;

3.2. tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30 % un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 207 redakcijā; sk. 40. punktu)  

3.1 Aprēķinot saimnieciskās darbības ieņēmumu samazinājumu, neņem vērā iepriekš saņemto atbalstu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 207 redakcijā)

II. Kārtība, kādā pieprasa un piešķir atbalstu darba devēja dīkstāves periodā

(Nodaļa svītrota ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

4. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

5. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

6. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

7. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

8. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

9. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

10. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

11. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

12. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

13. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

III. Kārtība, kādā pieprasa un piešķir atbalstu nepilnu darba laiku strādājošo darbinieku algu subsīdijai

14. Lai pieteiktos atbalstam algu subsīdijai, darba devējs līdz 2020. gada 15. decembrim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu par 2020. gada novembri, līdz 2021. gada 15. janvārim – attiecīgu iesniegumu par 2020. gada decembri, līdz 2021. gada 15. februārim – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada janvāri, līdz 2021. gada 15. martam – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada februāri, līdz 2021. gada 15. aprīlim – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada martu, līdz 2021. gada 15. maijam – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada aprīli, līdz 2021. gada 15. jūnijam – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada maiju un līdz 2021. gada 15. jūlijam – attiecīgu iesniegumu par 2021. gada jūniju. Vienlaikus ar minēto iesniegumu par attiecīgo mēnesi darba devējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā darba devēja ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, kā arī pievienotās vērtības nodokļa mēneša deklarāciju, ja tāda ir iesniedzama, bet vēl nav iesniegta.

(MK 24.11.2020. noteikumu Nr. 710 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.01.2021. noteikumiem Nr. 28)

15. Darba devējs šo noteikumu 14. punktā minēto iesniegumu iesniedz, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

15.1. (svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710);

15.2. informācija par šo noteikumu 3. punktā minēto ieņēmumu samazinājumu un pamatojums tā saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;

15.3. informācija par darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts (darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, dīkstāves periods un konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā);

15.4. apliecinājums, ka darbinieks, par kuru tiek pieprasīts atbalsts, nav darba nespējas periodā;

15.5. apliecinājums, ka ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ ir pārtraukta saimnieciskā darbība vai samazināts saimnieciskās darbības apjoms un, nesaņemot šajos noteikumos paredzēto kompensāciju, ar darbinieku, kura atlīdzības kompensēšanai tiek pieprasīts atbalsts, tiktu pārtrauktas darba attiecības;

15.6. apliecinājums, ka ar darbinieku, par kuru tiek pieprasīts atbalsts, netiks pārtrauktas darba attiecības laikposmā, par kuru piešķirts atbalsts, kā arī vienu mēnesi pēc šā laikposma.

(Grozīts ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710; MK 12.01.2021. noteikumiem Nr. 28; 15.2. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 16.03.2021., sk. 39. punktu)

16. Atbalstu algu subsīdijai, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju (darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos datus), darbiniekam nosaka 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2020. gada 1. augusta līdz 31. oktobrim, bet ne vairāk kā 500 euro kalendāra mēnesī. 

17. Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp šo noteikumu 16. punktā minētā saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru.

18. Valsts ieņēmumu dienests pieprasīto atbalstu algu subsīdijai izmaksā piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par atbalsta piešķiršanu, pārskaitot atbalstu uz šo noteikumu 14. punktā minētajā iesniegumā norādīto darbinieka kontu, un Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā paziņo par to iesnieguma iesniedzējam. Darbinieku par atbalsta izmaksu informē darba devējs.

19. Valsts ieņēmumu dienests atbalstu algu subsīdijai nepiešķir:

19.1. ja darba devējs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatus par pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas;

19.2. ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;

19.3. darba devēja padomes locekļiem;

19.4. par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts;

19.5. darba devējam, kura personāls iznomāts citam nodokļu maksātājam;

19.6. darbiniekiem, kuri nodarbināti valsts un pašvaldību budžeta iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību kontrolētos komersantos;

19.7. ja darbinieks darba tiesiskās attiecības uzsācis pēc 2020. gada 1. novembra;

19.8. ja darba devējs nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā pamatojumu atbilstoši šo noteikumu 15.2. apakšpunktam vai ja Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot darba devēja iesniegumu, konstatē, ka ieņēmumu samazinājums nav saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

(Grozīts ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710; MK 12.01.2021. noteikumiem Nr. 28; 19.8. apakšpunkts stājas spēkā 16.03.2021., sk. 39. punktu)

20. Darba devējiem, kas iekļauti Padziļinātās sadarbības programmā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 748 "Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi", Valsts ieņēmumu dienests nepiemēro šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētos nosacījumus.

IV. Kārtība, kādā pieprasa un piešķir atbalstu pašnodarbinātām personām un patentmaksātājiem

(Nodaļa svītrota ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

21. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

22. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

23. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

24. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

25. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

26. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

V. Atbalsta uzraudzības kārtība

(Nodaļa svītrota ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

27. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

28. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

29. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

30. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

31. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

32. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

VI. Noslēguma jautājumi

33. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

34. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

35. (Svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

36. Summa, ko veido saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirtais atbalsts un atbalsts, kas noteikts Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos", darbiniekam pie visiem darba devējiem vai dažādās nodarbinātības formās kopā nedrīkst pārsniegt 1000 euro par kalendāra mēnesi.

(MK 24.11.2020. noteikumu Nr. 710 redakcijā)

37. Darbinieks, kas saņem saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirto atbalstu, nevar vienlaikus par to pašu periodu pie viena darba devēja saņemt arī atbalstu, kas noteikts Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumos Nr. 709 "Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos".

(MK 24.11.2020. noteikumu Nr. 710 redakcijā)

38. Valsts ieņēmumu dienests publicē savā tīmekļvietnē to darba devēju sarakstu, kuru darbinieki saņēmuši atbalstu algu subsīdijai.

(MK 24.11.2020. noteikumu Nr. 710 redakcijā)

39. Grozījumi šo noteikumu 3. punktā, 15.2. un 19.8. apakšpunktā, kas paredz iesniegt pamatojumu ieņēmumu samazinājuma saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, stājas spēkā 2021. gada 16. martā. Šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minēto prasību attiecībā uz pamatojumu ieņēmumu samazinājuma saistībai ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem nepiemēro iesniegumiem, kas iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2021. gada 15. martam.

(MK 12.01.2021. noteikumu Nr. 28 redakcijā)

40. Šo noteikumu 3. punktā minēto prasību attiecībā uz ieņēmumu samazinājumu ne mazāk kā par 30 % nepiemēro iesniegumiem, kas iesniegti Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2021. gada 15. martam.

(MK 01.04.2021. noteikumu Nr. 207 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr. 675
Darbības veidi, kuros personas var kvalificēties atbalstam par dīkstāvi tieši skartajās atbalstāmajās nozarēs

(Pielikums svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 10. novembra
noteikumiem Nr.675
Darbības veidi, kuros personas var kvalificēties atbalstam algu subsīdijai ietekmētajās atbalstāmajās nozarēs

(Pielikums svītrots ar MK 24.11.2020. noteikumiem Nr. 710)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 675Pieņemts: 10.11.2020.Stājas spēkā: 17.11.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 222A, 16.11.2020. OP numurs: 2020/222A.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
318757
{"selected":{"value":"08.04.2021","content":"<font class='s-1'>08.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.04.2021","iso_value":"2021\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.03.2021","iso_value":"2021\/03\/16","content":"<font class='s-1'>16.03.2021.-07.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.01.2021","iso_value":"2021\/01\/15","content":"<font class='s-1'>15.01.2021.-15.03.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.11.2020","iso_value":"2020\/11\/28","content":"<font class='s-1'>28.11.2020.-14.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.11.2020","iso_value":"2020\/11\/17","content":"<font class='s-1'>17.11.2020.-27.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.04.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)