Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 421

Rīgā 2018. gada 17. jūlijā (prot. Nr. 33 11. §)
Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību
9. panta trīspadsmitās daļas
1. un 2. punktu, 9.panta pirmo daļu un
12. panta otro daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ministrija un cita centrālā valsts iestāde (turpmāk – ministrija) pieprasa un kādā ministrijai veic apropriācijas izmaiņas:

1.1. starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām;

1.2. no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 01.00.00 programmas "Apropriācijas rezerve" uz ministriju;

1.3. no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (turpmāk – 80.00.00 programma) uz ministriju, kā arī kārtību, kādā tiek pārdalīta ministrijas apropriācija Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai uz 80.00.00 programmu;

1.4. no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 02.00.00 programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" uz ministriju, šo līdzekļu izlietojuma uzskaites kārtību, kā arī īpašus līdzekļu pieprasīšanas nosacījumus pašvaldībām.

2. Šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ministrijas pieprasa un ministrijai veic arī šādas apropriācijas izmaiņas:

2.1. starp ministrijām transfertu veikšanai gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā, kā arī valsts budžeta saņemamajiem transfertiem no pašvaldību budžetiem, no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu budžetiem un budžeta nefinansēto iestāžu budžetiem;

2.2. piešķirto ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu izmantošanai un to atlikumu saimnieciskā gada sākumā izmantošanai;

2.3. ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izmantošanai un to atlikumu saimnieciskā gada sākumā izmantošanai;

2.4. palielinot gadskārtējā valsts budžeta likumā (turpmāk – budžeta likums) noteikto apropriāciju noteiktiem mērķiem;

2.5. starp ministrijām, tai skaitā funkciju pārdales vai strukturālo reformu gadījumos;

2.6. citos Likumā par budžetu un finanšu vadību un budžeta likumā noteiktajos gadījumos.

2. Apropriāciju izmaiņu pieprasījuma sagatavošana, iesniegšana un izskatīšana

3. Ministrija budžeta likumā un Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajos gadījumos, kā arī ievērojot saimnieciskajam gadam noteikto kopējo apropriācijas apjomu un Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktos nosacījumus, izstrādā pieprasījumu apropriāciju izmaiņu veikšanai (turpmāk – pieprasījums) un iesniedz to Finanšu ministrijā.

4. Iesniedzot pieprasījumu, ministrija Vienotajā valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmā (turpmāk – budžeta informācijas sistēma) atsevišķi par katru budžeta veidu (valsts pamatbudžets vai speciālais budžets) aizpilda skaitlisko informāciju veidnes "Mazie grozījumi" ailē "Pieprasījums izmaiņām +/–":

4.1. ieņēmumu un izdevumu atšifrējumu sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām (1. pielikums);

4.2. ilgtermiņa saistību izmaiņas (2. pielikums).

5. Ministrija katram šo noteikumu 1. un 2. punktā minētajam apropriāciju izmaiņu veidam sagatavo un iesniedz atsevišķu pieprasījumu, izņemot gadījumus, ja transferta nodrošināšanai starp ministrijām vienlaikus nepieciešams veikt:

5.1. pārdali no 80.00.00 programmas uz ministriju;

5.2. izmaiņas starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem;

5.3. palielinājumu ārvalstu finanšu palīdzības resursiem.

6. Ja pieprasījumā paredzēta transferta veikšana starp ministrijām, tad ministrija, kas veic transferta pārskaitījumu, iesniedz arī transferta saskaņošanas veidlapu, kas noteikta normatīvajos aktos par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem.

7. Ministrija sagatavo pavadvēstuli, norādot budžeta informācijas sistēmā ievadīto veidlapu versiju, kā arī pieprasījuma pamatojumu (3. pielikums) par veiktajām izmaiņām budžetā un saistībās, paraksta pavadvēstuli ar drošu elektronisko parakstu un nosūta to uz Finanšu ministrijas oficiālo e-pasta adresi. Ja aizpildītās veidlapas ir parakstītas pašrocīgi, ministrija tās iesniedz Finanšu ministrijā papīra formā. Ja pieprasījumam nav nepieciešams Ministru kabineta, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vai Saeimas saskaņojums, vairākus pieprasījumus var iesniegt vienā pavadvēstulē.

8. Finanšu ministrija izvērtē pieprasījuma atbilstību budžeta likumam, Likumam par budžetu un finanšu vadību un šo noteikumu prasībām.

9. Finanšu ministrijai ir tiesības no ministrijas pieprasīt papildu informāciju un detalizētus aprēķinus par nepieciešamajām apropriācijas izmaiņām.

10. Ja pieprasījums neatbilst šo noteikumu prasībām, Finanšu ministrija nosūta ministrijai atteikumu.

11. Ja ministrija nepiekrīt Finanšu ministrijas atteikumam, tā sniedz izvērstu pieprasījuma pamatojuma skaidrojumu un vienojas ar Finanšu ministriju. Ja vienošanās netiek panākta, pieprasījuma iesniedzēja ministrija var iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā.

12. Ja pieprasījums atbilst šo noteikumu prasībām, finanšu ministrs izdod rīkojumu par apropriācijas izmaiņām.

13. Finanšu ministrija elektroniski nosūta finanšu ministra rīkojumu par apropriācijas izmaiņām uz ministrijas oficiālo e-pasta adresi.

14. Likumā par budžetu un finanšu vadību un budžeta likumā noteiktajos gadījumos Finanšu ministrija nodrošina dokumentu virzību Saeimas vai Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas viedokļa saņemšanai, savukārt ministrija, kas iesniegusi pieprasījumu, nodrošina nepieciešamās informācijas (argumentācijas) sagatavošanu un dalību Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē.

3. Apropriācijas izmaiņas starp viena budžeta resora programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem

15. Ministrija nodrošina, ka budžeta izpildītāji izvērtē valsts budžeta programmā (apakšprogrammā) piešķirto līdzekļu faktisko izlietojumu un plānoto izdevumu prognozes, un, ja piešķirtās apropriācijas ietvaros nav iespējams nodrošināt ministrijas noteikto mērķu sasniegšanai paredzētos izdevumus, ministrija izstrādā pieprasījumu apropriācijas izmaiņām.

16. Ministrija nodrošina, ka apropriācijas izmaiņu rezultātā starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem veiktās izmaiņas programmu (apakšprogrammu) finansējumā neierobežo iespēju sasniegt budžeta likumā apstiprināto programmu (apakšprogrammu) mērķu sasniegšanai noteiktos rezultatīvos rādītājus.

17. Ministrija pieprasījumu par apropriācijas izmaiņām valsts pamatfunkciju programmās (apakšprogrammās) var iesniegt Finanšu ministrijā reizi ceturksnī – līdz 31. martam, 30. jūnijam, 30. septembrim un 30. novembrim – vai biežāk, ja ir pieņemts Ministru kabineta lēmums par izmaiņām vai ministrija ir pamatojusi apropriācijas izmaiņu steidzamību. Pieprasījumu par apropriācijas izmaiņām Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības programmās (apakšprogrammās) iesniedz pēc nepieciešamības.

18. Ja tiek iesniegts pieprasījums par apropriācijas izmaiņām Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un (vai) Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fondi) projektos, mainot projekta finansējumu kārtējā gadā (turpmāk – n gads), papildus iesniedz informāciju par izmaiņām projektu līmenī, izmantojot attiecīgu veidlapu (4. pielikums) un aizpildot informāciju tikai par n gadu un tā izmaiņām, norādot projekta kopsummu, bet neizdalot Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļu, nacionālā līdzfinansējuma daļu un neattiecināmās izmaksas, vai citu ministrijas izvēlētu formu, kas nodrošina informāciju par izmaiņām projektu līmenī n gadā. Pieprasījumos, kuros netiek mainīts projekta finansējums n gadam, šī informācija nav jāiesniedz.

19. Ja ministrijas pieprasījums atbilst šo noteikumu prasībām un par pieprasījumu nav nepieciešams Ministru kabineta vai Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas saskaņojums, finanšu ministrs rīkojumu par apropriācijas izmaiņām izdod 10 darbdienu laikā.

4. Līdzekļu pārdale no programmas "Apropriācijas rezerve"

20. Budžeta likumā n gadam plānoto apropriācijas rezervi izlieto budžeta likumā paredzētajos gadījumos.

21. Ja ministrijai iepriekšējā gadā (turpmāk – n–1 gads) ir izveidojušies neizmantoti valsts budžeta asignējumi, kas atbilst budžeta likumā n gadam minētajiem nosacījumiem, un ja asignējumi netika izmantoti no ministrijas darbības neatkarīgu iemeslu dēļ, tad pēc n–1 gada neizmantoto valsts budžeta asignējumu slēgšanas ministrijai ir tiesības līdz n gada 1. martam pieteikties finansējuma saņemšanai no n gada apropriācijas rezerves, nepārsniedzot slēgto valsts budžeta asignējumu apmēru n–1 gadā.

22. Ministrija no apropriācijas rezerves saņemto finansējumu izlieto līdz n gada beigām atbilstoši paredzētajam mērķim. Ja finansējums nav izlietots paredzētajam mērķim, turpmākajos gados tam pašam mērķim finansējumu no apropriācijas rezerves nepieprasa.

23. Ministrija šo noteikumu 7. punktā minētajai pavadvēstulei pievieno informāciju par resursu, izdevumu, kā arī slēgto valsts budžeta asignējumu apmēru n-1 gadā sadalījumā pa programmām (apakšprogrammām), kurām tiek pieprasīti līdzekļi no apropriācijas rezerves, un informāciju par ministrijas un tās padotības iestāžu slēgtajiem valsts budžeta asignējumiem, norādot pamatbudžeta izdevumu konta numuru un slēgto valsts budžeta asignējumu apmēru.

5. Līdzekļu pārdale no 80.00.00 programmas un uz to

24. No 80.00.00 programmas piešķir:

24.1. valsts budžeta līdzfinansējumu un priekšfinansējumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu, emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta, kā arī Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības (twinning) un neliela apjoma mērķsadarbības (twinning light) ietvaros līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par attiecīgajiem finanšu instrumentiem;

24.2. līdzekļus izņēmuma kārtā pirms Eiropas Savienības fondu un NATO drošības investīciju programmas projektu iesnieguma apstiprināšanas sadarbības iestādē, ja Ministru kabinets, pamatojoties uz iesniegto argumentāciju un risku analīzi, ir pieņēmis lēmumu par konkrētā plānotā projekta izdevumu priekšfinansēšanu noteiktā apjomā un izdevumu pozīcijām atbilstoši projektā izvirzītajam mērķim;

24.3. līdzekļus budžeta iestādēm Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu neattiecināmo izmaksu segšanai tikai tajos gadījumos un tādā apmērā, kāds noteikts tiesību aktos vai donorvalsts apstiprinātajos projekta nosacījumos;

24.4. līdzekļus no valsts budžeta daļēji finansētai atvasinātai publiskai personai, kas ir valsts dibināta augstskola (turpmāk – atvasinātā publiskā persona), emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta ietvaros īstenotā projekta neattiecināmo izmaksu segšanai, kuras nav saistītas ar ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, bet nepieciešamas, lai nodrošinātu ēkas sākotnējo arhitektonisko detaļu vizuālo un tehnisko stāvokli;

24.5. līdzekļus, lai segtu maksājumus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības sniedzējiem par ministrijai iesniegtajiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atmaksas pieprasījumiem (turpmāk – līdzekļu atmaksas pieprasījums), ja ministrija, kas saņēmusi līdzekļu atmaksas pieprasījumu, no finansējuma gala saņēmējiem līdzekļus nevar laikus atgūt.

25. Ministrija iesniedz pieprasījumu līdzekļu pārdalei no 80.00.00 programmas tikai pēc tam, kad izvērtējusi piešķirto līdzekļu iespējamu pārdali starp projektiem vienas budžeta programmas (apakšprogrammas) ietvaros vai starp programmām (apakšprogrammām), veicot pārdali atbilstoši šo noteikumu 2. un 3. nodaļai, vai izvērtējusi priekšfinansēšanas iespējas no resora budžeta.

26. Ministrija Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai (vai 24.5. apakšpunktā minēto maksājumu veikšanai) pieprasījumu sagatavo, ievērojot prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par attiecīgo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības veidu.

27. Iesniedzot pieprasījumu par šajā nodaļā minētām apropriāciju izmaiņām, šo noteikumu 7. punktā minētajai pavadvēstulei pievieno arī informāciju par izmaiņām projektu (pasākumu) līmenī (4. pielikums).

28. Ministrija, kas saņēmusi šo noteikumu 24.5. apakšpunktā minēto līdzekļu atmaksas pieprasījumu, veic maksājumus Eiropas Komisijai un citiem ārvalstu finanšu palīdzības sniedzējiem, kā arī pieprasa no iesaistītajām ministrijām nepieciešamo informāciju par naudas summām, kas atgūstamas no finansējuma gala saņēmējiem, un līdzekļu atgūšanai veiktajām darbībām, par to attiecīgi informējot Ministru kabinetu. Ministrija, kas saņēmusi līdzekļu atmaksas pieprasījumu no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības sniedzējiem, sagatavo pieprasījumu un atbilstošo pamatojumu (3. pielikums).

29. Ja šo noteikumu 24.4. apakšpunktā minētā atvasinātā publiskā persona īstenotā projekta infrastruktūrā (ēkā) veic saimniecisko darbību, kas kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, finansējums neattiecināmo izmaksu segšanai nodrošināms no pašu līdzekļiem (līdzekļiem, par kuriem nav saņemts publisks atbalsts, tai skaitā finansējums, par kuru nav saņemts valsts vai pašvaldības galvojums vai valsts vai pašvaldības kredīts uz atvieglotiem nosacījumiem). Ja atvasinātā publiskā persona īstenotā projekta infrastruktūrā (ēkā) veic saimniecisko darbību, kas kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, un darbību, kas nav kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, izmaksas attiecina atbilstoši konkrētās projekta daļas proporcijai.

30. Ministrija iesniedz pieprasījumu pēc tam, kad atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde ir apstiprinājusi Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu vai Eiropas Savienības fonda projekta grozījumus, kā arī finansējuma saņēmējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu norādītos nosacījumus, ja lēmumā tādi tika ietverti.

31. Zemkopības ministrija iesniedz pieprasījumu Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansēto un līdzfinansēto projektu īstenošanai pēc tam, kad minēto fondu projekti un pasākumi apstiprināti Lauku atbalsta dienestā. Ja Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta saņēmējs ir budžeta iestāde, tad šajā punktā minēto pieprasījumu sagatavo ministrija, kuras padotībā atrodas budžeta iestāde, un kopā ar Zemkopības ministrijas atzinumu iesniedz Finanšu ministrijā. Zemkopības ministrija atzinumā norāda, ka projekts ir apstiprināts un pieprasītais finansējums atbilst apstiprinātajam projektam.

32. Ministrija sagatavo pieprasījumu Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmas (turpmāk – Eiropas teritoriālās sadarbības programma) projektiem un iesniedz to Finanšu ministrijā:

32.1. pamatojoties uz noslēgto līgumu ar Eiropas teritoriālās sadarbības programmas vadošo iestādi par programmas līdzfinansējuma piešķiršanu vai vadošās iestādes lēmumu par projekta apstiprināšanu – ja finansējuma saņēmējs ir projekta vadošais partneris;

32.2. pamatojoties uz noslēgto līgumu starp projekta partneriem par Eiropas teritoriālās sadarbības programmas projekta īstenošanu vai vadošā partnera parakstīto apliecinājumu par konkrētā Latvijas finansējuma saņēmēja projekta finansēšanas apjomu – ja finansējuma saņēmējs ir projekta partneris.

33. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Eiropas teritoriālās sadarbības programmas noteikumiem sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijā pieprasījumu:

33.1. līdzfinansējuma nodrošināšanai Eiropas teritoriālās sadarbības programmas tehniskās palīdzības budžetā, pamatojoties uz parakstītajiem Latvijas Republikas piekrišanas dokumentiem;

33.2. saistību izpildei pret vadošajiem partneriem, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā vadošās iestādes lēmumiem par projektu apstiprināšanu un ar vadošajiem partneriem noslēgtajiem līgumiem, ja šim mērķim nav pieejami ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi.

34. Pieprasījumu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas, projekta, tehniskās palīdzības un divpusējā sadarbības iniciatīvu īstenošanai ministrija sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijā, ievērojot normatīvajos aktus par attiecīgo finanšu instrumentu īstenošanu un līdzekļu plānošanu.

35. Pieprasījumu citu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu, tai skaitā Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības (twinning) un neliela apjoma mērķsadarbības (twinning light), kā arī emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projektu īstenošanai ministrija sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijā pēc projekta apstiprināšanas, ievērojot memorandu (līgumu) par attiecīgo finanšu instrumentu īstenošanu un līdzekļu plānošanu.

36. Aizsardzības ministrija var iesniegt pieprasījumu līdzekļu pārdalei no 80.00.00 programmas tādā apmērā, kādā vispārējos valsts pamatbudžeta ieņēmumos ir saņemti ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi par iepriekš no resora budžeta līdzekļiem īstenotajiem projektiem. No 80.00.00 programmas saņemtie līdzekļi ir izmantojami ar valsts aizsardzību un drošību saistīto mērķu sasniegšanai atbilstoši pieņemtajam Ministru kabineta lēmumam.

37. Lai nodrošinātu paredzēto valsts budžeta līdzekļu maksimāli efektīvu izlietošanu pilnā apmērā, Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektiem piešķirto valsts budžeta finansējumu var pārdalīt no ministrijas budžeta uz 80.00.00 programmu, ja secīgi ir izpildīti visi minētie nosacījumi:

37.1. projekta ietvaros kārtējā gadā nevar izlietot finansējumu objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, samazinājušās projektā paredzēto darbību izmaksas, iepirkuma procedūra kavējas lēmuma pārsūdzēšanas dēļ, projekta īstenošana kavējas finansējuma saņēmēja reorganizācijas dēļ);

37.2. finansējumu kārtējā gadā nevar izlietot attiecīgās ministrijas cita projekta īstenošanai tā paša fonda ietvaros vai pret minēto līdzekļu pārdali citam projektam iebilst atbildīgā iestāde;

37.3. finansējumu kārtējā gadā nevar izlietot attiecīgās ministrijas cita šajos noteikumos paredzēta fonda projekta ietvaros vai pret minēto līdzekļu pārdali cita fonda projektam iebilst atbildīgā iestāde.

38. Ja ministrijas budžetā plānots finansējums noteikta ārvalstu finanšu palīdzības instrumenta projektiem, bet par attiecīgā ārvalstu finanšu palīdzības instrumenta finanšu vadību kopumā ir atbildīga cita ministrija, ministrija, kuras budžetā ir plānoti līdzekļi, pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi pārdala līdzekļus citam savas ministrijas projektam, kā arī sagatavo priekšlikumus par līdzekļu pārdali uz 80.00.00 programmu, pievienojot atbildīgās iestādes atzinumu.

39. Pieprasījumu pārdalei uz 80.00.00 programmu ministrija iesniedz Finanšu ministrijā līdz saimnieciskā gada 31. oktobrim.

40. Ja ministrijas pieprasījums atbilst šo noteikumu prasībām, finanšu ministrs 10 darbdienu laikā izdod rīkojumu par apropriācijas izmaiņām.

6. Līdzekļu pārdale no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
6.1. Vispārīgie nosacījumi līdzekļu piešķiršanai

41. Līdzekļus no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķir valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem, valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai un to radīto zaudējumu kompensēšanai un citiem neparedzētiem gadījumiem.

42. Līdzekļus pieprasa ministrija, kurai valsts pamatbudžetā paredzēta apropriācija. Līdzekļu izlietotājam, kas nav valsts budžeta iestāde, konkrētiem pasākumiem nepieciešamos līdzekļus pieprasa attiecīgās nozares ministrija.

43. Ministrija pieprasījumu apropriācijas pārdalei no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" sagatavo kā tiesību akta projektu, ko normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā, izņemot šo noteikumu 45. punktā minētos gadījumus.

44. Iesniedzot pieprasījumu, ministrija papildus iesniedz pamatojumu, kurā iekļauj pieprasīto līdzekļu aprēķinu (veicamo darbu un pasākumu izmaksu aprēķinu saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām) vai dokumentus, kas apliecina notikušo faktu un ar to saistītos izdevumus. Aprēķinā norāda veicamo darbu, pakalpojumu vai pasākumu aprakstu, nepieciešamo materiālu daudzumu, vidējo tirgus cenu, atalgojuma aprēķinu un paredzamo nodokļu samaksu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Stihisku nelaimju un katastrofu gadījumos iesniedz radīto zaudējumu novērtējumu un apmēru apliecinošus dokumentus.

45. Bez izskatīšanas Ministru kabinetā lēmumu par līdzekļu piešķiršanu var pieņemt finanšu ministrs šādos gadījumos:

45.1. lai ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu varētu atlīdzināt nodarītos zaudējumus fiziskām un juridiskām personām;

45.2. lai Valsts kase varētu izmaksāt kompensācijas politiski represētajām personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR atzīta par nepamatotu, un personām, kurām tika uzlikti paaugstināti nodokļi un nodevas, kam sekoja mantas atņemšana, izlikšana no mājām vai dzīvokļiem, vai kuras izvairījās no komunistiskā režīma politiskajām represijām, ja pret tām gatavotās politiskās represijas ir dokumentāri pierādītas;

45.3. ja ministrijas pieprasījumā iekļautais līdzekļu apmērs nepārsniedz 10 000 euro;

45.4. ārkārtas gadījumā, ja situācijas stabilizēšanai valsts budžeta līdzekļus nepieciešams piešķirt nekavējoties, pirms ir iespējams izskatīt pieprasījumu Ministru kabinetā.

6.2. Īpaši līdzekļu pieprasīšanas nosacījumi pašvaldībām

46. Pašvaldība līdzekļus var pieprasīt valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu, dabas stihiju un ugunsgrēku seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai pašvaldību īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem, kā arī likumos un Ministru kabineta tiesību aktos noteiktiem neparedzētiem gadījumiem.

47. Pašvaldība pieprasījumā minētajam objektam nodrošina līdzfinansējumu radīto zaudējumu novēršanai ne mazāk kā 30 procentu apmērā, izņemot gadījumu, ja objekts ir sociālās aprūpes centrs, dienas aprūpes centrs, sociālā māja vai internātskola. Ja objekts ir apdrošināts, pašvaldības līdzfinansējumā ietilpst objekta apdrošināšanas prēmija attiecīgajam gadam. Lielu stihisku nelaimju gadījumā, ja radīto zaudējumu apmērs pārsniedz divus procentus no pašvaldības plānotajiem budžeta izdevumiem kārtējā gadā, Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par citiem līdzekļu piešķiršanas nosacījumiem. Pašvaldību iesniegtos pieprasījumus par finanšu līdzekļu piešķiršanu īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem izskata tikai tad, ja radīto zaudējumu kompensēšanai nepieciešamā kopējā summa ir lielāka par 1 400 euro un ja tiesību aktos nav noteikts citādi.

48. Pašvaldībai nepieciešamos līdzekļus pieprasa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

49. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no pašvaldības papildu informāciju, ja tā nepieciešama konkrētā pieprasījuma izskatīšanai.

50. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija divu nedēļu laikā pēc visu nepieciešamo un precizēto dokumentu saņemšanas izvērtē pašvaldības iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par pieprasījuma sagatavošanu un virzīšanu izskatīšanai Ministru kabinetā.

6.3. Līdzekļu izlietošana un atbildība

51. Ministrija, pašvaldība vai cits līdzekļu izlietotājs nodrošina, lai mērķis, kuram pieprasīti līdzekļi, tiktu sasniegts līdz n gada beigām.

52. Ja ministrija saņemtos līdzekļus pārskaita pašvaldībai vai citam līdzekļu izlietotājam, ministrija ir atbildīga par līdzekļu izlietojuma uzraudzību atbilstoši mērķim. Ministrijai ir tiesības pieprasīt pārskatus par līdzekļu izlietojumu, lai nodrošinātu šajā punktā minēto uzraudzību par mērķa sasniegšanu.

53. Ja pašvaldība vai cits līdzekļu izlietotājs, kas nav valsts budžeta iestāde, līdzekļus nav izlietojis, tos līdz n gada beigām pārskaita atpakaļ ministrijai, no kuras līdzekļi saņemti.

54. Ministrija pārskatus par programmas 99.00.00 "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums" izlietojumu sagatavo un iesniedz atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts budžeta izpildes analīzi.

7. Citas Likumā par budžetu un finanšu vadību un budžeta likumā noteiktās apropriāciju izmaiņas

55. Veicot Likumā par budžetu un finanšu vadību un budžeta likumā noteiktās apropriāciju izmaiņas, kas uzskaitītas šo noteikumu 2. punktā, ņem vērā attiecīgajos likumos noteiktos kritērijus un ierobežojumus, tajā skaitā gadījumus, kad apropriāciju izmaiņām nepieciešams Ministru kabineta, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vai Saeimas saskaņojums.

56. Ministrija sagatavoto pieprasījumu iesniedz Finanšu ministrijā atbilstoši šo noteikumu 2. nodaļā minētajām prasībām.

57. Ministrija, sniedzot pieprasījumu par šo noteikumu 2.2. un 2.3. apakšpunktā norādītajiem izmaiņu veidiem, pamatojumā (3. pielikums), ko pievieno šo noteikumu 7. punktā minētajai pavadvēstulei, norāda ieņēmumu un atlikuma avotu, kā arī atlikuma veidošanās iemeslus.

8. Noslēguma jautājums

58. Atzīt par spēku zaudējušiem:

58.1. Ministru kabineta 2007. gada 28. augusta noteikumus Nr. 594 "Noteikumi par valsts budžeta apropriācijas rezerves izmantošanu" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 144. nr.; 2009, 181. nr.; 2013, 178. nr.);

58.2. Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1644 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 206. nr.; 2011, 33. nr.; 2012, 181. nr.; 2013, 129., 183. nr.; 2017, 3. nr.; 2018, 78. nr.);

58.3. Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumus Nr. 256 "Noteikumi par kārtību, kādā ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm tiek veikta apropriācijas pārdale starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 46. nr.; 2013, 178. nr.);

58.4. Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumus Nr. 464 "Noteikumi par 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 87., 117., 198. nr.; 2011, 58. nr.; 2013, 203. nr.; 2014, 33., 258. nr.; 2015, 202., 252. nr.; 2016, 217. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 17. jūlija
noteikumiem Nr. 421
Valsts budžeta likuma kārtējam gadam valsts pamatbudžeta/speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām
Programmas/
apakšprogrammas kods, Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas klasifikācijas kods
Funkciju klasifikācijas kods Programmas/apakšprogrammas nosaukums, ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijas koda nosaukums Likumā apstiprinātais n gada plāns n gada plāns (precizētais) Pieprasījums izmaiņām
+/–
n gada plāns kopā ar izmaiņām
(5) + (6)
n gada plāna kopā ar izmaiņām un likumā apstiprinātā n gada plāna starpība
(7) – (4)
n gada plāna kopā ar izmaiņām un likumā apstiprinātā n gada plāna izmaiņas procentos
(7) : (4) x 100 – 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9
    _____________________________
(ministrijas/citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)
           
P0   Resursi izdevumu segšanai            
                 
                 
B000   Izdevumi – kopā            
B100   Uzturēšanas izdevumi            
                 
                 
B200   Kapitālie izdevumi            
                 
                 
P1M   Finansiālā bilance            
F 00 00 00 00   Finansēšana            
                 
                 
                 
xx.xx.xx   _____________________________
(programmas/apakšprogrammas nosaukums)
           
P0   Resursi izdevumu segšanai            
                 
                 
B000   Izdevumi – kopā            
B100   Uzturēšanas izdevumi            
                 
                 
B200   Kapitālie izdevumi            
                 
                 
P1M   Finansiālā bilance            
F 00 00 00 00   Finansēšana            
                 
                 
                 
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 17. jūlija
noteikumiem Nr. 421
Valsts pamatbudžeta/speciālā budžeta ilgtermiņa saistību izmaiņas

euro

Programmas/
apakšprogrammas kods, Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas klasifikācijas kods
Funkciju klasifikācijas kods Programmas (apakšprogrammas) nosaukums, projekta, pasākuma nosaukums, klasifikācijas koda nosaukums Projekta kods n gada plāns n gada plāns (precizētais) Pieprasījums izmaiņām
+/–
n gada plāns kopā ar izmaiņām
(6) + (7)
1 2 3 4 5 6 7 8
    _______________________________
(ministrijas/citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)
          
P0     Resursi izdevumu segšanai           
                  
                  
B000     Izdevumi – kopā           
B100     Uzturēšanas izdevumi           
                
                
B200     Kapitālie izdevumi           
                
                
P1M     Finansiālā bilance           
F 00 00 00 00     Finansēšana           
                
                
    ______________________________
(saistību veids)
          
P0     Resursi izdevumu segšanai           
                  
                  
B000     Izdevumi – kopā           
B100     Uzturēšanas izdevumi           
                
                
B200     Kapitālie izdevumi           
                
                
P1M     Finansiālā bilance           
F 00 00 00 00     Finansēšana           
                
                
    _______________________________
(programmas/apakšprogrammas nosaukums)
          
P0     Resursi izdevumu segšanai           
                  
                  
B000     Izdevumi – kopā           
B100     Uzturēšanas izdevumi           
                
                
B200     Kapitālie izdevumi           
                
                
P1M     Finansiālā bilance           
F 00 00 00 00     Finansēšana           
                
                
    _______________________________
(projekta vai pasākuma nosaukums)
         
P0     Resursi izdevumu segšanai          
                
                
B000     Izdevumi – kopā           
B100     Uzturēšanas izdevumi           
                
                
B200     Kapitālie izdevumi           
                
               
P1M     Finansiālā bilance           
F 00 00 00 00     Finansēšana           
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 17. jūlija
noteikumiem Nr. 421
Pieprasījuma paraugs apropriācijas izmaiņām
 
(ministrijas/citas centrālās valsts iestādes nosaukums)

Pamatojums apropriācijas izmaiņām

I. Apropriācijas izmaiņas starp viena budžeta resora programmām, apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem
(noteikumu 3. nodaļa)

1. Pamatbudžeta vai speciālā budžeta apropriācijas pārdale starp programmām (apakšprogrammām) un sadalījumā pa budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Veikt līdzekļu pārdali X XXX XXX euro apmērā no programmas (apakšprogrammas) XX.XX.XX "___________" programmai (apakšprogrammai) XX.XX.XX "______________", tai skaitā:

______________________ izdevumi (XXXX* kods) X XXX XXX euro apmērā samazināti, jo ___________________________________________________________________

_____________________ izdevumi (XXXX* kods) X XXX XXX euro apmērā palielināti, lai ___________________________________________________________________

2. Pamatbudžeta vai speciālā budžeta apropriācijas pārdale programmas (apakšprogrammas) ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

Veikt apropriācijas pārdali programmā (apakšprogrammā) XX.XX.XX "__________", tai skaitā:

_______________________ izdevumi (XXXX* kods) X XXX XXX euro apmērā samazināti, jo __________________________________________________________________

_______________________ izdevumi (XXXX* kods) X XXX XXX euro apmērā palielināti, lai ___________________________________________________________________

3. Pamato pārdales nepieciešamību, pievieno detalizētus aprēķinus, kā arī sniedz skaidrojumu par pārdales ietekmi uz budžeta likuma paskaidrojumos programmām (apakšprogrammām) noteiktajiem rezultatīvajiem rādītājiem.

Piezīme. * Atbilstoši budžeta likuma struktūras zemākajam detalizācijas līmenim

II. Līdzekļu pārdale no programmas "Apropriācijas rezerve"
(noteikumu 4. nodaļa)

Nr. p. k. Projekta, pasākuma nosaukums Budžeta programma (apakšprogramma) Nepieciešamais finansējums (euro)
1 2 3 4
       
       

1. Pamato finansējuma neizpildes iemeslu n–1 gadā (norādot konkrētu projektu, pasākumu).

2. Pamato n gadam nepieciešamo finansējumu un sniedz detalizētus aprēķinus, tai skaitā pieprasījumu projektu uzturēšanai (norādot konkrētu projektu, pasākumu).

3. Pamatojoties uz gadskārtējo valsts budžeta likumu un šiem noteikumiem, veikt apropriācijas pārdali X XXX XXX euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve" izdevumu segšanai

___________________ ministrijai/citai centrālajai valsts iestādei X XXX XXX euro apmērā budžeta programmai/apakšprogrammai XX.XX.XX "_______________________", lai _____________________________________

III. Līdzekļu pārdale no 80.00.00 programmas un uz to
(noteikumu 5. nodaļa)

1. Pārdalīt budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļus

____________________ ministrijai/citai centrālajai valsts iestādei budžeta programmā/ apakšprogrammā XX.XX.XX "__________________" _________________________ (fonda un programmēšanas perioda (ja tāds ir) nosaukums, piemēram, citu Eiropas Savienības politiku instrumentu, Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2014.–2020. gada programmēšanas perioda u. c.) projekta/projektu "____________________" īstenošanai X XXX XXX euro apmērā, tai skaitā ______________________________ (finansējuma sadalījums, piemēram, Eiropas Savienības līdzfinansējumam, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumam u. c.) X XXX XXX euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējumam X XXX XXX euro apmērā.

2. Pārdalīt uz budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmu 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļus no

_________________________ ministrijas/citas centrālās valsts iestādes budžeta programmas/apakšprogrammas XX.XX.XX "___________________" projekta/ projektu "___________________" īstenošanai plānotā finansējuma X XXX XXX euro apmērā.

IV. Līdzekļu pārdale no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
(noteikumu 6. nodaļa)

1. Pamatojoties uz Ministru kabineta 20__. gada ___.___________ rīkojumu Nr.________ (prot. Nr. _ _. §) "_____________________"/Ministru kabineta 20__. gada __._________ protokola Nr.__ __.§ "_______________" ____. punktu/šo noteikumu 45.__. apakšpunktu, piešķirt

______________ ministrijai/citai centrālajai valsts iestādei no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" X XXX XXX euro, lai ___________________

2. Sniedz pieprasīto līdzekļu finansiālo pamatojumu, tai skaitā detalizētus aprēķinus (ja šī informācija jau nav sniegta normatīvā akta anotācijā).

V. Citas Likumā par budžetu un finanšu vadību un budžeta likumā noteiktās apropriāciju izmaiņas
(noteikumu 7. nodaļa)

1. Veikt apropriācijas izmaiņas starp ministrijām/citām centrālajām valsts iestādēm transfertu veikšanai gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā, kā arī valsts budžetā saņemamajiem transfertiem no pašvaldību budžetiem, no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu budžetiem un budžeta nefinansēto iestāžu budžetiem:

1.1. palielināt/samazināt noteikto apropriāciju valsts budžeta iestāžu saņemtajiem transfertiem no pašvaldībām X XXX XXX euro apmērā, tai skaitā

_______________________ ministrijas/citas centrālās valsts iestādes budžeta programmā/apakšprogrammā XX.XX.XX "______________" X XXX XXX euro apmērā, lai __________________________________

1.2. palielināt/samazināt noteikto apropriāciju no valsts budžeta daļēji finansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefinansēto iestāžu transfertiem X XXX XXX euro apmērā, tai skaitā

____________________________ ministrijai/citai centrālajai valsts iestādei budžeta programmā/apakšprogrammā XX.XX.XX "______________" X XXX XXX euro apmērā, lai ___________________________________

1.3. valsts budžeta izpildes procesā veikto valsts pamatbudžeta savstarpējo transfertu izmantošanai X XXX XXX euro apmērā, tai skaitā X XXX XXX euro apmērā no _________________ ministrijas/citas centrālās valsts iestādes budžeta programmas/ apakšprogrammas XX.XX.XX "_______________________",

veikt pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām uz __________________ ministrijas/citas centrālās valsts iestādes budžeta programmu/ apakšprogrammu XX.XX.XX "_____________", lai __________________________

2. Palielināt/samazināt apropriāciju valsts budžeta iestādēm piešķirto ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu izmantošanai un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu atlikumu saimnieciskā gada sākumā izmantošanai:

2.1. ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu izmantošanai X XXX XXX euro apmērā (konsolidējamā pozīcija – X XXX XXX euro, ja ir ieņēmumu resurss – ārvalstu finanšu palīdzības atmaksas valsts pamatbudžetam), tai skaitā

X XXX XXX euro apmērā (konsolidējamā pozīcija – X XXX XXX euro) _________________ ministrijai/citai centrālajai valsts iestādei budžeta programmā/ apakšprogrammā XX.XX.XX "________________", lai _______________________

2.2. izdevumiem no ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumiem uz ____. gada 1. janvāri X XXX XXX euro apmērā, tai skaitā

X XXX XXX euro apmērā ________ ministrijai/citai centrālajai valsts iestādei budžeta programmā/apakšprogrammā XX.XX.XX "_____________", lai _________________

3. Veikt apropriācijas izmaiņas:

3.1. valsts budžeta iestāžu ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izmantošanai X XXX XXX euro apmērā, tai skaitā

X XXX XXX euro apmērā _________________ ministrijai/citai centrālajai valsts iestādei budžeta programmā/ apakšprogrammā XX.XX.XX "______________", lai ________________________________

3.2. valsts budžeta iestāžu ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu atlikumu saimnieciskā gada sākumā izmantošanai X XXX XXX euro apmērā (ja programmas/apakšprogrammas ietvaros izmantojamo atlikumu apmēra kopsumma saimnieciskā gada laikā nepārsniedz vienlaikus piecus procentus no programmai/apakšprogrammai kārtējā gada valsts budžeta likumā plānotajiem kopējiem izdevumiem un vērtību 100 000 euro), tai skaitā:

X XXX XXX euro apmērā ________________ ministrijai/ citai centrālajai valsts iestādei budžeta programmā/ apakšprogrammā XX.XX.XX "_________________", lai _________________________________________________

Pamato pārdales nepieciešamību un sniedz finansiālo pamatojumu, tai skaitā detalizētus aprēķinus.

4. Veikt apropriācijas palielināšanu valsts budžeta iestāžu ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu atlikumu saimnieciskā gada sākumā izmantošanai X XXX XXX euro apmērā (ja programmas/apakšprogrammas ietvaros izmantojamo atlikumu apmēra kopsumma saimnieciskā gada laikā pārsniedz vienlaikus piecus procentus no programmai/apakšprogrammai kārtējā gada valsts budžeta likumā plānotajiem kopējiem izdevumiem un vērtību 100 000 euro), tai skaitā

X XXX XXX euro apmērā ________________ ministrijai/citai centrālajai valsts iestādei budžeta programmā/ apakšprogrammā XX.XX.XX "________________", lai _________________________________________________________________

Pamato pārdales nepieciešamību un sniedz finansiālo pamatojumu.

5. Palielināt apropriāciju normatīvajos aktos noteikto sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu segšanai Labklājības ministrijai valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā X XXX XXX euro apmērā, izdevumu finansēšanai novirzot valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz __.gada 1. janvāri, tajā skaitā palielinot izdevumus šādās programmās (apakšprogrammās):

XX.XX.XX "______________" X XXX XXX euro apmērā, lai _________________

XX.XX.XX "_______________" X XXX XXX euro apmērā, lai ________________

Labklājības ministrija, iesniedzot pieprasījumu, pielikumā pievieno veidlapu "Valsts pensiju, sociālās apdrošināšanas pabalstu un valsts budžeta maksājumu izdevumu aprēķins".

Pamato pārdales nepieciešamību un sniedz finansiālo pamatojumu.

Piezīme. Šajā sadaļā esošo paraugu izmanto arī citām noteikumu 7. nodaļā minētām apropriācijas izmaiņām.

VI. Apropriācijas pārdale starp ministrijām

Pamatojoties uz likuma "Par valsts budžetu 20___. gadam" ___. pantu un Ministru kabineta 20__. gada _____._________ rīkojuma Nr._____ "____________________"/ Ministru kabineta 20__. gada __._______ protokola Nr.__ __.§ "_____________"___. punktu,

veikt likumā "Par valsts budžetu 20__. gadam" noteiktās apropriācijas pārdali no ___________ ministrijas/citas centrālās valsts iestādes programmas/apakšprogrammas XX.XX.XX "_______________" X XXX XXX euro apmērā uz programmu/ apakšprogrammu XX.XX.XX "_____________", lai __________________________

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 17. jūlija
noteikumiem Nr. 421
Eiropas Savienības politiku instrumentu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu/pasākumu izmaiņas
  Programmas/
Apakšprogrammas numurs; ES politiku instrumentu un ĀFP projekta/
pasākuma numurs
Programmas/
Apakšprogrammas nosaukums: ES politiku instrumentu un ĀFP projekta/ pasākuma nosaukums
n gada plāns (preci-zētais) Piepra-
sījuma izmaiņas +/–
n gada plāns ar izmaiņām n+1 gada bāze Piepra-
sījuma izmaiņas
+/–
n+1 gads ar izmaiņām n+2 gada bāze Piepra-
sījuma izmaiņas
+/–
n+2 gads ar izmaiņām Tālākā laikposmā līdz projekta īstenošanas beigām Pieprasījumu izmaiņas +/– Tālākā laikposmā līdz projekta īstenošanas beigām ar izmaiņām
1 2 3 4 5 6 = 4 + 5 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 14 15 = 13 + 14
Valsts budžeta programma/
apakšprogramma*

 

                           
t.sk.                            
ES politiku instrumentu un ĀFP līdzfinansējuma daļa                            
nacionālā līdzfinansējuma daļa                            
neattiecināmās izmaksas (ja normatīvajos aktos ir paredzēts segt no valsts budžeta)                            
Projekts/
pasākums Nr. 1

 

                           
t. sk.                            
ES politiku instrumentu un ĀFP līdzfinansējuma daļa                            
nacionālā līdzfinansējuma daļa                            
neattiecināmās izmaksas (ja normatīvajos aktos ir paredzēts segt no valsts budžeta)                            
Projekts/
pasākums Nr. 2

 

                           
t. sk.                            
ES politiku instrumentu un ĀFP līdzfinansējuma daļa                            
nacionālā līdzfinansējuma daļa                            
neattiecināmās izmaksas (ja normatīvajos aktos ir paredzēts segt no valsts budžeta)                            
Valsts budžeta programma/
apakšprogramma*

 

                           
t. sk.                            
ES politiku instrumentu un ĀFP līdzfinansējuma daļa                            
nacionālā līdzfinansējuma daļa                            
neattiecināmās izmaksas (ja normatīvajos aktos ir paredzēts segt no valsts budžeta)                            
Projekts/
pasākums Nr. 1

 

                           
t. sk.                            
ES politiku instrumentu un ĀFP līdzfinansējuma daļa                            
nacionālā līdzfinansējuma daļa                            
neattiecināmās izmaksas (ja normatīvajos aktos ir paredzēts segt no valsts budžeta)                            
Projekts/
pasākums Nr. 2

 

                           
t. sk.                            
ES politiku instrumentu un ĀFP līdzfinansējuma daļa                            
nacionālā līdzfinansējuma daļa                            
neattiecināmās izmaksas (ja normatīvajos aktos ir paredzēts segt no valsts budžeta)                            
Piezīme. * Summē informāciju, kas norādīta par projektiem/pasākumiem.
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 421Pieņemts: 17.07.2018.Stājas spēkā: 20.07.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 142 (6228), 19.07.2018. OP numurs: 2018/142.4
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
300437
20.07.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva