Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumus Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1644

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 185.§)
Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 12.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā ministrijas, citas centrālās valsts iestādes un pašvaldības sagatavo atsevišķā budžeta programmā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" paredzēto līdzekļu pieprasījumu, šā pieprasījuma izskatīšanas kārtību, līdzekļu piešķiršanas kritērijus, piešķirto līdzekļu izlietojuma, uzskaites, kontroles un pārskatu sniegšanas kārtību, kā arī īpašus nosacījumus pašvaldībām.

2. Pieprasījums šo noteikumu izpratnē ir tiesību akta projekts, ko normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedz un izskata Ministru kabinetā.

3. Līdzekļus piešķir valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai, valsts pārvaldes uzdevumu nodrošināšanai gadījumos, ja netiek izpildītas līgumsaistības un no sadarbības partnera tiek iekasēts vai ieturēts līgumsods vai procentu maksājums par saistību neizpildi, citiem neparedzētiem gadījumiem un valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem.

(MK 13.11.2012. noteikumu Nr.760 redakcijā)

3.1 Valsts budžeta apropriāciju piešķir valsts pārvaldes uzdevumu nodrošināšanai, ja ar valsts budžeta iestādi noslēgto līgumu ietvaros sadarbības partneris nepilda saistības, tādējādi no sadarbības partnera tiek iekasēts vai ieturēts līgumsods vai procentu maksājums par saistību neizpildi, un šo saistību neizpildes rezultātā valsts budžeta iestādei rodas būtiski papildu izdevumi, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu sākotnējā uzdevuma izpildi, un kurus nav iespējams segt atbilstoši esošajai apropriācijai.

(MK 13.11.2012. noteikumu Nr.760 redakcijā)

4. Pašvaldībām līdzekļus piešķir valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu, dabas stihiju un ugunsgrēku seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai pašvaldību īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajiem neparedzētiem gadījumiem.

5. Līdzekļus pieprasa ministrija vai cita centrālā valsts iestāde (turpmāk – ministrija), kurai valsts pamatbudžetā paredzēta apropriācija. Ministrijām, to padotības iestādēm, komersantiem un citām juridiskajām personām konkrētiem pasākumiem nepieciešamos līdzekļus pieprasa attiecīgās nozares ministrija. Pašvaldībai nepieciešamos līdzekļus pieprasa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

(Grozīts ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.144)

6. Bez izskatīšanas Ministru kabinetā lēmumu par līdzekļu piešķiršanu var pieņemt finanšu ministrs šādos gadījumos:

6.1. lai ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu varētu veikt fiziskām un juridiskām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas izmaksu;

6.2. lai Valsts kase varētu veikt kompensāciju izmaksu politiski represētajām personām, kuru administratīvā izsūtīšana no Latvijas PSR atzīta par nepamatotu, un personām, kurām tika uzlikti paaugstināti nodokļi un nodevas, kam sekoja mantas atņemšana, izlikšana no mājām vai dzīvokļiem, vai kuras izvairījās no komunistiskā režīma politiskajām represijām, ja pret tām gatavotās politiskās represijas ir dokumentāri pierādītas;

6.3. ārkārtas gadījumā, ja situācijas stabilizēšanai valsts budžeta līdzekļus nepieciešams piešķirt nekavējoties, pirms ir iespējams izskatīt pieprasījumu Ministru kabinetā.

(MK 06.12.2016. noteikumu Nr. 768 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.04.2018. noteikumiem Nr. 217)

II. Līdzekļu pieprasīšana, pieprasījuma izskatīšana un līdzekļu piešķiršana

7. Ministrija pieprasījumā vai tam pievienotajā dokumentā norāda līdzekļu izlietošanas mērķi, līdzekļu izlietotāja pilnu nosaukumu, līdzekļu nepieciešamības finansiālo pamatojumu.

(Grozīts ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.760)

7.1 Ja ir iestājies šo noteikumu 3.1 punktā minētais gadījums, līdzekļu pieprasījums nedrīkst pārsniegt no sadarbības partnera ieturētā vai iekasētā līgumsoda vai procentu maksājuma par saistību neizpildi apmēru.

(MK 13.11.2012. noteikumu Nr.760 redakcijā)

8. Pašvaldība pieprasījumu elektroniskā veidā iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, norādot šo noteikumu 7.punktā minēto informāciju.

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.357 redakcijā)

9. Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu pieprasījumā minētajam objektam radīto zaudējumu novēršanai ne mazāk kā 30 procentu apmērā no objektam radīto zaudējumu apmēra, izņemot gadījumu, ja objekts ir sociālās aprūpes centrs, dienas aprūpes centrs, sociālā māja vai internātskola. Ja objekts ir apdrošināts, pašvaldības līdzfinansējumā ietilpst objekta apdrošināšanas prēmija attiecīgajam gadam. Lielu stihisku nelaimju gadījumā, ja radīto zaudējumu apmērs pārsniedz divus procentus no pašvaldības plānotajiem budžeta izdevumiem kārtējā gadā, Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par citiem līdzekļu piešķiršanas nosacījumiem pašvaldībām.

10. Pašvaldību iesniegtos pieprasījumus par finanšu līdzekļu piešķiršanu īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem izskata tikai tad, ja radīto zaudējumu kompensēšanai nepieciešamā kopējā summa ir lielāka par 1400 euro, ja tiesību aktos nav noteikts citādi.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.840)

11. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no pašvaldības jebkuru papildu informāciju, ja tā nepieciešama konkrētā pieprasījuma izskatīšanai.

(Grozīts ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.144)

12. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija divu nedēļu laikā pēc visu nepieciešamo un precizēto dokumentu saņemšanas izvērtē pašvaldības iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par pieprasījuma sagatavošanu un virzīšanu izskatīšanai Ministru kabinetā.

(Grozīts ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.144)

13. Ja ministrijā (pašvaldībai – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā) pieņemts pozitīvs lēmums par pieprasījuma turpmāko virzību, pieprasījuma finansiālajam pamatojumam pievieno arī pašvaldības, komersanta vai citas juridiskās personas iesniegto dokumentu kopijas.

(Grozīts ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.144)

14. Finansiālajā pamatojumā iekļauj pieprasīto līdzekļu aprēķinu (veicamo darbu un pasākumu izmaksu kalkulāciju saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām) vai dokumentus, kas apliecina notikušo faktu un ar to saistītos izdevumus. Aprēķinā norāda veicamo darbu, pakalpojumu vai pasākumu aprakstu, nepieciešamo materiālu daudzumu, vidējo tirgus cenu, atalgojuma aprēķinu un paredzamo nodokļu samaksu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Stihisku nelaimju un katastrofu gadījumos iesniedz radīto zaudējumu novērtējumu un apmēru apliecinošus dokumentus. Šo noteikumu 3.1 punktā minētajā gadījumā ministrija pieprasījumam pievieno apliecinošus dokumentus par to, ka pieprasīto līdzekļu apmērs nepārsniedz no sadarbības partnera ieturētā vai iekasētā līgumsoda vai procentu maksājuma par saistību neizpildi apmēru.

(Grozīts ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.760)

15. (Svītrots ar MK 13.11.2012. noteikumiem Nr.760)

16. Finanšu ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izskata saskaņošanai iesniegto pieprasījumu un tam pievienotos dokumentus un informāciju, kā arī pārbauda un izvērtē finansiālo pamatojumu, ievērojot šo noteikumu 2. un 3.punktā minētos nosacījumus un līdzekļu efektīvas izmantošanas plānošanu.

17. Atbilstoši Ministru kabineta pieņemtajam lēmumam un šo noteikumu 6.punktā minētajos gadījumos ministrija iesniedz Finanšu ministrijā informāciju par apropriācijas izmaiņām likuma par valsts budžetu attiecīgajam gadam pielikumā "Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām" (turpmāk – veidlapa APRO) (1.pielikums) un, ja nepieciešams, precizētu pieprasīto līdzekļu finansiālā pamatojuma aprēķinu. Finanšu ministrija, ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu un ministrijas iesniegto veidlapu APRO, sagatavo rīkojuma projektu, kam pievienots pielikums par apropriācijas palielināšanu.

(MK 13.11.2012. noteikumu Nr.760 redakcijā)

17.1 Veidlapu APRO aizpilda atbilstoši likuma par valsts budžetu attiecīgajam gadam pielikuma "Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām" struktūrai, norādot funkciju atbilstoši līdzekļu izlietotājas ministrijas pamatfunkcijai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām.

(MK 13.11.2012. noteikumu Nr.760 redakcijā)

18. Finanšu ministrs par piešķirto summu palielina ministrijām apropriāciju programmā "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums" un atbilstoši samazina budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" apropriāciju.

19. Finanšu ministrija nosūta ministrijai rīkojuma kopiju.

20. Ministrija apstiprina finansēšanas plānu un iesniedz to Valsts kasē.

21. Ministrija atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai apstiprina programmas "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums" izdevumu tāmi.

22. Līdzekļu saņēmēju un līdzekļu izlietotāju konti līdzekļu saņemšanai atrodas Valsts kasē.

III. Līdzekļu izlietošana, uzskaite un kontrole

23. Līdzekļu izlietotājs nodrošina piešķirto līdzekļu izlietojumu atbilstoši rīkojumā noteiktajam mērķim un apropriācijai un ir atbildīgs par to.

24. Ministrija kontrolē pašvaldībai, komersantam vai citai juridiskajai personai piešķirto līdzekļu izlietojumu. Ja pašvaldībai zaudējumu kompensēšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi netiek pilnībā izlietoti, pašvaldība tos pārskaita uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas norādīto valsts budžeta kontu.

(Grozīts ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.144)

25. Līdzekļu izlietotājs saņemtos līdzekļus un to izlietojumu atspoguļo grāmatvedības uzskaitē, kā arī nodrošina ieņēmumu un izdevumu analītisko uzskaiti saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām un apstiprinātajiem plāna rādītājiem.

26. Ministrija informāciju par saņemto līdzekļu izlietojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem iekļauj ministrijas gada pārskatā.

IV. Pārskatu sniegšanas kārtība

27. Ministrija vienlaikus ar normatīvajos aktos noteikto informāciju par valsts budžeta izpildes analīzi par trim mēnešiem, pusgadu, deviņiem mēnešiem un gadu iesniedz Finanšu ministrijā šādus dokumentus:

27.1. kopsavilkuma pārskatu par ministrijas pamatbudžeta programmas "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums" izpildi (2.pielikums) par trim mēnešiem, pusgadu, deviņiem mēnešiem un gadu;

27.2. Valsts kases norēķinu centrā apstiprinātu pārskatu "Kopsavilkums no 1.janvāra līdz 31.martam par kases izdevumiem un ieņēmumiem, EUR" par trim mēnešiem, "Kopsavilkums no 1.janvāra līdz 30.jūnijam par kases izdevumiem un ieņēmumiem, EUR" par pusgadu, "Kopsavilkums no 1.janvāra līdz 30.septembrim par kases izdevumiem un ieņēmumiem, EUR" par deviņiem mēnešiem un "Kopsavilkums no 1.janvāra līdz 31.decembrim par kases izdevumiem un ieņēmumiem, EUR" par gadu sadalījumā pa budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

(Grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.840)

28. Pašvaldība kā līdzekļu izlietotāja līdz pārskata periodam sekojošā mēneša desmitajam datumam elektroniskā veidā iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā šo noteikumu 27.2.apakšpunktā minēto informāciju.

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.357 redakcijā)

29. Finanšu ministrija atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 12.pantam sagatavo iesniegšanai Saeimā triju mēnešu, pusgada, deviņu mēnešu un gada kopsavilkuma pārskatu par likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktās apropriācijas līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem veikto pārdali no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" (3.pielikums) sadalījumā pa ministrijām par katru Finanšu ministrijas rīkojumu.

V. Noslēguma jautājumi

30. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumus Nr.62 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" apstiprinātos līdzekļus" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 22.nr.).

30.1 Iesniedzot šo noteikumu 27., 28. un 29.punktā minētos pārskatus par 2013.gadu, summas norāda latos.

(MK 17.09.2013. noteikumu Nr.840 redakcijā)

31. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1644

(Pielikums grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.840)

Finanšu ministrs E.Repše
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1644

(Pielikums grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.840)

Finanšu ministrs E.Repše
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1644

(Pielikums grozīts ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.840)

Finanšu ministrs E.Repše
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1644Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Zaudē spēku: 20.07.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 31.12.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
202948
{"selected":{"value":"20.04.2018","content":"<font class='s-1'>20.04.2018.-19.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.04.2018","iso_value":"2018\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.2018.-19.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.01.2017","iso_value":"2017\/01\/04","content":"<font class='s-1'>04.01.2017.-19.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-03.01.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.07.2013","iso_value":"2013\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.11.2012","iso_value":"2012\/11\/16","content":"<font class='s-1'>16.11.2012.-05.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.03.2011","iso_value":"2011\/03\/02","content":"<font class='s-1'>02.03.2011.-15.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-01.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.04.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)