Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumus Nr. 1644 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus".
Ministru kabineta noteikumi Nr.62

Rīgā 2009.gada 20.janvārī (prot. Nr.6 32.§)
Kārtība, kādā pieprasa un izlieto Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” apstiprinātos līdzekļus
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 12.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” apstiprināto līdzekļu pieprasīšanas un pieprasījumu izskatīšanas kārtību, līdzekļu piešķiršanas kritērijus, piešķirto līdzekļu izlietojuma, uzskaites, kontroles un pārskatu sniegšanas kārtību, kā arī īpašus nosacījumus pašvaldībām līdzekļu piešķiršanai.

2. Līdzekļus piešķir valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu un dabas stihiju seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai, citiem neparedzētiem gadījumiem un valstiski īpaši nozīmīgiem pasākumiem.

3. Pašvaldībām līdzekļus piešķir valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu, dabas stihiju un ugunsgrēku seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai pašvaldību īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajiem neparedzētiem gadījumiem.

4. Līdzekļus pieprasa ministrija vai cita centrālā valsts iestāde (turpmāk – ministrija), kurai valsts pamatbudžetā paredzēta apropriācija. Ministrijām, to padotības iestādēm, komersantiem un citām juridiskajām personām konkrētiem pasākumiem nepieciešamos līdzekļus pieprasa attiecīgās nozares ministrija. Pašvaldībai nepieciešamos līdzekļus pieprasa Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija. Pieprasījumus par līdzekļu piešķiršanu (turpmāk – pieprasījums) iesniedz Finanšu ministrijā.

II. Līdzekļu pieprasīšana, pieprasījuma izskatīšana un līdzekļu piešķiršana

5. Ministrija pieprasījumā norāda līdzekļu izlietošanas mērķi, līdzekļu izlietotāja pilnu nosaukumu, līdzekļu nepiecieša­mības finansiālo pamatojumu un priekšlikumus apropriācijas izmaiņām likuma par valsts budžetu attiecīgajam gadam pielikumā “Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām” (turpmāk – veidlapa APRO) (1.pielikums). Ja Ministru kabinetā par attiecīgo jautājumu ir izdots rīkojums vai pieņemts lēmums (protokollēmums), ministrija iesniedz Finanšu ministrijā finansiālā pamatojuma kopiju un veidlapas APRO projektu vai precizēto veidlapas APRO projektu un precizēto finansiālo pamatojumu.

6. Pašvaldība pieprasījumā norāda šo noteikumu 5.punktā minēto informā­ciju un iesniedz pieprasījumu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā.

7. Pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu pieprasījumā minētajam objektam radīto zaudējumu novēršanai ne mazāk kā 30 procentu apmērā no objektam radīto zaudējumu apmēra, izņemot gadījumu, ja objekts ir sociālās aprūpes centrs, dienas aprūpes centrs, sociālā māja vai internātskola. Ja objekts ir apdrošināts, pašvaldības līdzfinansējumā ietilpst objekta apdrošināšanas prēmija attiecīgajam gadam. Lielu stihisku nelaimju gadījumā, ja radīto zaudē­jumu apmērs pārsniedz divus procentus no pašvaldības plānotajiem budžeta izdevumiem kārtējā gadā, Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par citiem līdzekļu piešķiršanas nosacījumiem pašvaldībām.

8. Pašvaldību iesniegtos pieprasījumus par finanšu līdzekļu piešķiršanu īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem izskata tikai tad, ja radīto zaudējumu kompensēšanai nepieciešamā kopējā summa ir lielāka par 1000 latu, ja tiesību aktos nav noteikts citādi.

9. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no pašvaldības jebkuru papildu informāciju, ja tā nepieciešama konkrētā pieprasījuma izskatīšanai.

10. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija divu nedēļu laikā pēc visu nepieciešamo un precizēto dokumentu saņemšanas izvērtē pašvaldības iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par pieprasījuma turpmāko virzību.

11. Ja ministrijā (pašvaldībai – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā) pieņemts pozitīvs lēmums par pieprasījuma turpmāko virzību, Finanšu ministrijai iesniedzamā pieprasījuma finansiālajam pamatojumam pievieno arī pašvaldības, komersanta vai citas juridiskās personas iesniegto dokumentu kopijas.

12. Finansiālajā pamatojumā iekļauj pieprasīto līdzekļu aprēķinu (veicamo darbu un pasākumu izmaksu kalkulāciju saskaņā ar budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām) vai dokumentus, kas apliecina notikušo faktu un ar to saistītos izdevumus. Aprēķinā norāda veicamo darbu, pakalpojumu vai pasākumu aprakstu, nepieciešamo materiālu daudzumu, vidējo tirgus cenu, atalgojuma aprēķinu un paredzamo nodokļu samaksu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Stihisku nelaimju un katastrofu gadījumos iesniedz radīto zaudējumu novērtējumu un apmēru apliecinošus dokumentus.

13. Veidlapu APRO aizpilda atbilstoši likuma par valsts budžetu attiecīgajam gadam pielikuma “Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām” struktūrai, norādot funkciju atbilstoši līdzekļu izlietotājas ministrijas pamatfunkcijai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām.

14. Finanšu ministrija divu nedēļu laikā pēc ministrijas pieprasījuma saņemšanas izskata iesniegto pieprasījumu, kā arī pārbauda un izvērtē finansiālo pamatojumu, ievērojot šo noteikumu 2. un 3.punktā minētos nosacījumus un līdzekļu efektīvas izmantošanas plānošanu. Ja Finanšu ministrija atbalsta pieprasījumu, tā sagatavo Finanšu ministrijas rīkojuma projektu par līdzekļu neparedzētiem gadījumiem piešķiršanu (turpmāk – rīkojums). Ja Finanšu ministrija neatbalsta līdzekļu piešķiršanu, līdzekļu pieprasītājam nosūta atteikuma vēstuli, norādot atteikuma iemeslu.

15. Ja pieprasījuma izskatīšanas laikā Finanšu ministrija precizē veidlapas APRO projektu, ministrija iesniedz precizēto veidlapas APRO projektu un precizētu pieprasīto līdzekļu finansiālā pamatojuma aprēķinu, un Finanšu ministrija, ņemot vērā ministrijas iesniegto precizēto veidlapas APRO projektu, sagatavo rīkojuma projektu, kuram pievienots pielikums par apropriācijas palielināšanu.

16. Finanšu ministrs par piešķirto summu palielina apropriāciju ministrijām programmā “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” un atbilstoši samazina Finanšu ministrijas apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” apropriāciju.

17. Finanšu ministrija sagatavo rīkojuma projektu arī tad, ja Ministru kabinetā par attiecīgo jautājumu ir izdots rīkojums vai pieņemts lēmums (protokollēmums).

18. Finanšu ministrija nosūta ministrijai rīkojuma kopiju.

19. Ministrija apstiprina finansēšanas plānu un iesniedz to Valsts kasē.

20. Ministrija atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai apstiprina programmas “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” izdevumu tāmi.

21. Līdzekļu saņēmēju un līdzekļu izlietotāju konti līdzekļu saņemšanai atrodas Valsts kasē.

III. Līdzekļu izlietošana, uzskaite un kontrole

22. Līdzekļu izlietotājs nodrošina piešķirto līdzekļu izlietojumu atbilstoši rīkojumā noteiktajam mērķim un apropriācijai un ir atbildīgs par to.

23. Ministrija kontrolē pašvaldībai, komersantam vai citai juridiskajai personai piešķirto līdzekļu izlietojumu. Ja pašvaldībai zaudējumu kompensē­šanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi netiek pilnībā izlietoti, pašvaldība tos pārskaita uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas norādīto valsts budžeta kontu.

24. Līdzekļu izlietotājs saņemtos līdzekļus un to izlietojumu atspoguļo grāmatvedības uzskaitē, kā arī nodrošina ieņēmumu un izdevumu analītisko uzskaiti atbilstoši budžeta izdevumu klasifikāciju kodiem atbilstoši ekonomis­kajām kategorijām un apstiprinātajiem plāna rādītājiem.

25. Ministrija informāciju par saņemto līdzekļu izlietojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem iekļauj ministrijas gada pārskatā.

IV. Pārskatu sniegšanas kārtība

26. Ministrija vienlaikus ar normatīvajos aktos noteikto informāciju par valsts budžeta izpildes analīzi par trim mēnešiem, pusgadu, deviņiem mēnešiem un gadu iesniedz Finanšu ministrijā šādus dokumentus:

26.1. kopsavilkuma pārskatu par ministrijas pamatbudžeta programmas “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” izpildi (2.pielikums) par trim mēnešiem, pusgadu, deviņiem mēnešiem un gadu;

26.2. Valsts kases norēķinu centrā apstiprinātu pārskatu “Kopsavilkums no 1.janvāra līdz 31.martam par kases izdevumiem un ieņēmumiem, Ls” par trim mēnešiem, “Kopsavilkums no 1.janvāra līdz 30.jūnijam par kases izdevumiem un ieņēmumiem, Ls” par pusgadu, “Kopsavilkums no 1.janvāra līdz 30.septembrim par kases izdevumiem un ieņēmumiem, Ls” par deviņiem mēnešiem un “Kopsavil­kums no 1.janvāra līdz 31.decembrim par kases izdevumiem un ieņēmumiem, Ls” par gadu sadalījumā pa budžeta izdevumu klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

27. Pašvaldība kā līdzekļu izlietotājs līdz pārskata periodam sekojošā mēneša desmitajam datumam iesniedz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā šo noteikumu 26.2.apakšpunktā minēto informāciju.

28. Finanšu ministrija atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 12.pantam sagatavo iesniegšanai Saeimā triju mēnešu, pusgada, deviņu mēnešu un gada kopsavilkuma pārskatu par likumā par valsts budžetu kārtējam gadam noteiktās apropriācijas līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem veikto pārdali no Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” (3.pielikums) sadalījumā pa ministrijām par katru Finanšu minis­trijas rīkojumu.

V. Noslēguma jautājums

29. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra noteikumus Nr.22 “Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” apstiprināto līdzekļu pieprasīšanas, pieprasījuma izskatīšanas, līdzekļu piešķiršanas, izlietojuma, uzskaites, kontroles un pārskatu sniegšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 5.nr.).

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.62

KN62P1_PAGE_1.JPG (102387 bytes)

KN62P1_PAGE_2.JPG (23640 bytes)

Finanšu ministrs A.Slakteris
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.62
KN62P2.JPG (40688 bytes)
Finanšu ministrs A.Slakteris
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.62
KN62P3.JPG (60093 bytes)
Finanšu ministrs A.Slakteris
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā pieprasa un izlieto Finanšu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā “Līdzekļi .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 62Pieņemts: 20.01.2009.Stājas spēkā: 11.02.2009.Zaudē spēku: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 22, 10.02.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
187524
11.02.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"