Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 91

Rīgā 2021. gada 11. februārī (prot. Nr. 15 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriāciju izmaiņas"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
9. panta trīspadsmitās daļas 1. un 2. punktu,
9.1 panta pirmo daļu un 12. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriāciju izmaiņas" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 142. nr.; 2019, 191. nr.; 2020, 71. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. nodaļu šādā redakcijā:

"4. Līdzekļu pārdale no programmas "Apropriācijas rezerve"

20. Budžeta likumā n gadam plānoto apropriācijas rezervi pieprasa un izlieto budžeta likumā un Likumā par budžetu un finanšu vadību paredzētajos gadījumos.

21. Ministrijai ir tiesības līdz n gada 15. septembrim pieteikties finansējuma saņemšanai no n gada projektu uzturēšanas apropriācijas rezerves, ievērojot Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.1 panta otrajā daļā minētos nosacījumus.

22. Ja ministrijai iepriekšējā gadā (turpmāk - n-1 gads) ir izveidojušies neizmantoti valsts budžeta asignējumi, kas atbilst Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.1 panta trešajā un ceturtajā daļā minētajiem nosacījumiem, tad ministrijai ir tiesības līdz n gada 1. martam pieteikties finansējuma saņemšanai no n gada neizlietoto asignējumu rezerves.

23. Ministrija šo noteikumu 7. punktā minētajai pavadvēstulei pievieno informāciju par resursu, izdevumu, kā arī slēgto valsts budžeta asignējumu apmēru n-1 gadā valsts pamatfunkciju īstenošanai kopumā par resoru (izņemot neizlietotos asignējumus budžeta programmā 99.00.00 "Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums"), norādot sadalījumu pa budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. Ministrija atsevišķi norāda neizlietotos asignējumus (kopsummu), kas tai radušies no vienreizējiem prioritārajiem pasākumiem piešķirtā finansējuma un iepriekšējā saimnieciskā gada terminēto vienreizējo pasākumu īstenošanas, kuru mērķis jau ir sasniegts iepriekšējā saimnieciskajā gadā, lai no ministrijas sniegtās informācijas būtu uzskatāmi redzams, par kādu summu ir samazināms ministrijai maksimāli pieļaujamais no neizlietoto asignējumu rezerves pārdalāmais apmērs.

23.1 Ministrija ir atbildīga par resursu saprātīgu sadali resora izvirzīto mērķu un prioritāšu sasniegšanai un uzņemto ilgtermiņa saistību izpildi.

23.2 Ministrija no apropriācijas rezerves saņemto finansējumu attiecīgajam pasākumam izlieto līdz n gada beigām. Ja finansējums nav izlietots attiecīgajam pasākumam, turpmākajos gados tam pašam pasākumam finansējumu no apropriācijas rezerves nepieprasa.

23.3 No apropriācijas rezerves pārdalītos līdzekļus neierēķina Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta 13.2 daļas 1. punktā minētajā skaitliskajā un procentuālajā ierobežojumā, veicot šo noteikumu 3. nodaļā minētās apropriācijas izmaiņas."

2. Papildināt 46. punktu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Pašvaldība, sagatavojot pieprasījumu par izdevumu kompensēšanu no valsts pamatbudžeta no līdzekļiem neparedzētiem izdevumiem, ir atbildīga par pilnīgas un patiesas informācijas un dokumentu iesniegšanu. Pašvaldība, iesniedzot pieprasījumu neparedzētiem izdevumiem, aizpilda pieteikumu finanšu līdzekļu pieprasīšanai no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" (5. pielikums)."

3. Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Pašvaldība pieprasījumā minētajam objektam nodrošina līdzfinansējumu radīto zaudējumu novēršanai ne mazāk kā 30 procentu apmērā, izņemot gadījumu, ja objekts ir sociālās aprūpes centrs, dienas aprūpes centrs, sociālā māja vai speciālā izglītības iestāde, kas nodrošina internāta pakalpojumus. Ja pašvaldība iznomā tās īpašumā vai valdījumā esošu infrastruktūras objektu, tad tā var pretendēt uz līdzekļu saņemšanu neparedzēto izdevumu segšanai no valsts pamatbudžeta līdzekļiem tikai gadījumā, ja ir veikusi tās īpašumā vai valdījumā esoša infrastruktūras objekta apdrošināšanu. Ja objekts ir apdrošināts, pašvaldības līdzfinansējumā ietilpst objekta apdrošināšanas prēmija attiecīgajam gadam. Lielu stihisku nelaimju gadījumā, ja radīto zaudējumu apmērs pārsniedz divus procentus no pašvaldības plānotajiem budžeta izdevumiem kārtējā gadā, Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par citiem līdzekļu piešķiršanas nosacījumiem. Pašvaldību iesniegtos pieprasījumus par finanšu līdzekļu piešķiršanu īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem izskata tikai tad, ja radīto zaudējumu kompensēšanai nepieciešamā kopējā summa ir lielāka par 1 400 euro un ja tiesību aktos nav noteikts citādi."

4. Papildināt noteikumus ar 47.1 punktu šādā redakcijā:

"47.1 Pašvaldība līdzekļus var pieprasīt to pašvaldības izdevumu kompensēšanai, kas izmaksāti atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem dzīvojamās mājas renovācijai, lai likvidētu terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas saskaņā ar likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā". Pašvaldība pieprasījumā minētajam infrastruktūras objektam nodrošina līdzfinansējumu ne mazāk kā 50 procentu apmērā."

5. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 17. jūlija
noteikumiem Nr. 421

Valsts budžeta likuma kārtējam gadam valsts pamatbudžeta/speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums sadalījumā pa programmām un apakšprogrammām

Programmas/
apakšprogrammas kods, Vienotās valsts budžeta plānošanas un izpildes informācijas sistēmas klasifikācijas kods

Funkciju klasifikācijas kods

Programmas/apakšprogrammas nosaukums, ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijas koda nosaukums

Likumā apstiprinātais n gada plāns

n gada plāns (precizētais)

n gada plāns (precizētais bez veiktajām pārdalēm no apropriācijas rezerves)

Pieprasījums izmaiņām
+/-

n gada plāns kopā ar izmaiņām
(5) + (7)

n gada plāns kopā ar izmaiņām, neieskaitot veiktās pārdales no apropriācijas rezerves
(6) + (7)

n gada plāna kopā ar izmaiņām (bez veiktās pārdales no apropriācijas rezerves) un likumā apstiprinātā n gada plāna starpība
(9) - (4)

n gada plāna kopā ar izmaiņām (bez veiktās pārdales no apropriācijas rezerves) un likumā apstiprinātā n gada plāna izmaiņas procentos
(9) : (4) x 100 - 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

   

__________________________
(ministrijas/citas centrālās valsts iestādes kods un nosaukums)

               
P0   Resursi izdevumu segšanai                
                     
                     
B000   Izdevumi - kopā                
B100   Uzturēšanas izdevumi                
                     
                     
B200   Kapitālie izdevumi                
                     
                     
P1M   Finansiālā bilance                
F 00 00 00 00   Finansēšana                
                     
                     
                     
xx.xx.xx  

_________________________
(programmas/
apakšprogrammas nosaukums)

               
P0   Resursi izdevumu segšanai                
                     
                     
B000   Izdevumi - kopā                
B100   Uzturēšanas izdevumi                
                     
B200   Kapitālie izdevumi                
                     
                     
P1M   Finansiālā bilance                
F 00 00 00 00   Finansēšana                
                     
                     
                    "

6. Izteikt 3. pielikuma II sadaļu šādā redakcijā:

"II. Līdzekļu pārdale no programmas "Apropriācijas rezerve"
(noteikumu 4. nodaļa)

1. Norāda informāciju atbilstoši šo noteikumu 23. punktam.

2. Pamato n gadam nepieciešamo finansējumu. Sniedz detalizētus aprēķinus pieprasījumiem (norādot konkrētu projektu, pasākumu). Ailē "Pamatojums" norāda atbilstošu Likuma par budžetu un finanšu vadību vai budžeta likuma pantu.

Nr.
p.k.

Pasākuma (projekta) nosaukums

Budžeta programma (apakšprogramma)

Nepieciešamais finansējums (euro)

Pamatojums

1

2

3

4

5

         
         

3. Pamatojoties uz gadskārtējo valsts budžeta likumu, Likumu par budžetu un finanšu vadību un šiem noteikumiem, veikt apropriācijas pārdali X XXX XXX euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve" izdevumu segšanai ______________________ ministrijai/citai centrālajai valsts iestādei X XXX XXX euro apmērā budžeta programmai/apakšprogrammai XX.XX.XX "_______________________________", lai _________________________________________________."

7. Izteikt 3. pielikuma VI sadaļas tekstu šādā redakcijā:

"Pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību ____.panta ____ daļu, likuma "Par valsts budžetu 20____. gadam" ____. pantu un Ministru kabineta 20____. gada ____.__________________ rīkojuma Nr. ____ "__________________"/ Ministru kabineta 20____. gada ____.__________________ protokola Nr. ____ ____. § "__________________"____. punktu, veikt likumā "Par valsts budžetu 20____. gadam" noteiktās apropriācijas pārdali no __________________ ministrijas/citas centrālās valsts iestādes programmas/apakšprogrammas XX.XX.XX "__________________" X XXX XXX euro apmērā uz programmu/apakšprogrammu XX.XX.XX "__________________", lai _______________________________."

8. Papildināt noteikumus ar 5. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 17. jūlija
noteikumiem Nr. 421

Pieteikums finanšu līdzekļu pieprasīšanai no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Iesniedzējs (pašvaldības nosaukums)

Iesniedzēja kontaktpersona

Vārds, uzvārds  
Amats  
Tālrunis  
E-pasts  

Notikums

Katastrofa    
Dabas stihija    
Ugunsgrēks    
Cits  

Cietušais infrastruktūras objekts (nosaukums, adrese)

 
 

ir/nav

  pašvaldības īpašumā vai valdījumā

ir/nav

  apdrošināts

Zaudējumu apmērs (euro)*

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs (euro)*

No valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" nepieciešamā finansējuma apmērs (euro)*

Pieteikumam pievienoti finansiālā pamatojuma dokumenti:

apsekošanas akts
(par to, ka zaudējumi objektam radušies stihiskas nelaimes, katastrofas vai ugunsgrēka gadījumā, zaudējumu novērtējums un apmērs, vai dokumenti, kas apliecina notikušo faktu un ar to saistītos zaudējumus);
pieprasīto līdzekļu aprēķins/tāme
(veicamo darbu, pakalpojumu vai pasākumu apraksts, nepieciešamo materiālu daudzums, vidējā tirgus cena, atalgojuma aprēķins un paredzamo nodokļu samaksa atbilstoši normatīvajiem aktiem);
apliecinājums, ka infrastruktūras objekts ir pašvaldības īpašumā vai valdījumā;
informācija par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru objektam radīto zaudējumu novēršanai
(pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu pieprasījumā minētajam objektam radīto zaudējumu novēršanai ne mazāk kā 30 % apmērā no objektam radīto zaudējumu apmēra, izņemot gadījumu, ja objekts ir sociālās aprūpes centrs, dienas aprūpes centrs, sociālā māja vai speciālā izglītības iestāde, kas nodrošina internāta pakalpojumus, vai ne mazāk kā 50 % apmērā, ja pašvaldība līdzekļus pieprasa to pašvaldības izdevumu kompensēšanai, kas izmaksāti atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem dzīvojamās mājas renovācijai, lai likvidētu terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas saskaņā ar likumu "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā");
apliecinājums, ka par objektu pašvaldībai nepienākas vai pienākas apdrošināšanas atlīdzība,
(jauno, nesen remontēto būvju) garantiju remonti;
citi dokumenti.

Piezīme. * Summas norāda veselos euro bez centiem."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 91Pieņemts: 11.02.2021.Stājas spēkā: 16.02.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 31, 15.02.2021. OP numurs: 2021/31.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
320972
16.02.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)