Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2023. gada 25. aprīļa noteikumus Nr. 203 "Ražotāju organizāciju atzīšanas un atbalsta piešķiršanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 621

Rīgā 2017. gada 10. oktobrī (prot. Nr. 50 15. §)
Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto un septīto daļu un 9. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanas kritērijus un atzīšanas kārtību, darbības nosacījumus un tās kontroli, kā arī kārtību, kādā tiek piešķirts, administrēts un uzraudzīts Eiropas Savienības atbalsts augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām atbilstoši:

1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulai (ES) Nr.  1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr.  922/72, (EEK) 234/79, (EK) Nr.  1037/2001 un (EK) Nr.  1234/2007 (turpmāk – regula Nr.  1308/2013);

1.2. Komisijas 2017. gada 13. marta Deleģētajai regulai (ES) 2017/891, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  1308/2013 papildina attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  1306/2013 papildina attiecībā uz sodiem, kas piemērojami minētajās nozarēs, un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 (turpmāk – regula Nr.  2017/891);

1.3. Komisijas 2017. gada 13. marta Īstenošanas regulai (ES) 2017/892, ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.  1308/2013 piemērošanu attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (turpmāk – regula Nr.  2017/892);

1.4. (svītrots ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175);

1.5. (svītrots ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175);

1.6. (svītrots ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175);

1.7. Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 2. decembra Regulai (ES) 2021/2117, ar kuru groza Regulas (ES) Nr.  1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām, (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem (turpmāk – regula 2021/2117);

1.8. Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulai (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (turpmāk – regula Nr.  702/2014).

(Grozīts ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 582; MK 23.08.2022. noteikumiem Nr. 529)

2. Atbilstoši regulas Nr.  2017/891 3. pantam augļu un dārzeņu ražotāju organizācija (turpmāk – ražotāju organizācija) ir kooperatīvā sabiedrība, kuru dibina augļu un dārzeņu ražotāji un:

2.1. kura atbilst regulas Nr.  1308/2013 152. panta 1. punktā minētajām prasībām;

2.2. kura atbilstoši regulas Nr.  2017/892 22. pantam ir reģistrēta vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu;

2.3. kurai piešķirta atzīšana saskaņā ar šo noteikumu II nodaļu.

3. Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests) atzīst ražotāju organizācijas, apstiprina darbības fondu un darbības programmas, piešķir, administrē un uzrauga ražotāju organizācijām piešķiramo Eiropas Savienības atbalstu un veic pārbaudes, kā arī:

3.1. pilda regulas Nr.  1308/2013 33. panta 2. punkta otrajā daļā un 5. punktā, 154. panta 4. punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā, regulas Nr.  2017/892 8. pantā, 21. panta otrajā daļā, 25. panta 1. punktā, 26. panta 2. un 4. punktā, 27. panta 1. un 3. punktā, 6. punkta otrajā daļā, 7. punkta otrajā daļā, 9. punkta otrajā daļā, 30. panta 1. un 6. punktā, 31., 32., 33. un 34. pantā un regulas Nr.  2017/891 4., 7. un 14. pantā, 15. panta 1. punkta pirmajā daļā, 21. pantā, 22. panta 8. punkta "b" apakšpunktā, 23. panta 1. punktā, 24. pantā, 30. panta 1., 2. un 6. punktā, 31. panta 7. punkta otrajā daļā, 33. panta 1. punktā, 46. panta 2. punkta piektajā daļā, 49. panta otrajā daļā, 52. panta 5. punktā, 58. panta 1. punktā, 59. un 60. pantā, 61. panta 2. punktā, 80. panta 3. punktā, III pielikuma 2. punkta "b" apakšpunkta pirmajā daļā, kā arī 8. un 10. punktā noteiktās dalībvalsts funkcijas;

3.2. pilda regulas Nr.  2017/892 3. panta 6. punkta otrajā daļā, 6. panta 1. punktā, 9. panta 1. un 4. punktā, 21. panta pirmajā daļā, 29. panta 2. punktā un 35. pantā un regulas Nr.  2017/891 17. panta 3. punktā, 23. panta 4. punkta otrajā daļā, 34. panta 2. punkta trešajā daļā, 59. panta 3. punktā, 77. panta 1. punkta "a" apakšpunktā un 78. pantā noteiktās kompetentās iestādes funkcijas;

3.3. piemēro sodus atbilstoši regulas Nr.  2017/891 5. nodaļas trešajā iedaļā un 76. pantā noteiktajam.

(Grozīts ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 582; MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175)

4. Zemkopības ministrija pilda regulas Nr.  1308/2013 36. pantā, regulas Nr.  2017/891 27. panta 3. un 4. punktā un regulas Nr.  2017/892 8.a panta 2. punkta otrajā daļā noteiktās dalībvalsts funkcijas.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 175 redakcijā)

4.1 Dienests un atbalsta pretendents apstrādā personas datus (personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru un e-pasta adresi), lai, piešķirot Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām, varētu identificēt personu. Fiziskās personas datus uzglabā līdz 2028. gada 31. decembrim un pēc tam iznīcina saskaņā ar Arhīva likumā noteiktajām prasībām.

(MK 11.09.2018. noteikumu Nr. 582 redakcijā)

II. Ražotāju organizācijas atzīšanas kārtība un kontrole

5. Kooperatīvā sabiedrība, kas pretendē uz atzīšanu par ražotāju organizāciju (turpmāk – pretendents), atbilst šādiem kritērijiem:

5.1. tās pamatdarbība atbilst regulas Nr.  2017/891 11. pantā minētajām prasībām;

5.2. tā atbilst regulas Nr.  1308/2013 154.  panta 1. punkta "a", "b", "c" un "d" apakšpunktā minētajām prasībām;

5.3. atbilstoši regulas Nr.  2017/891 5. panta pirmajai daļai tajā ir apvienojušies vismaz pieci regulas Nr.  1308/2013 1. pielikuma IX daļā minēto produktu ražotāji (turpmāk – biedri);

5.4. minimālā vērtība regulas Nr.  2017/891 9. pantā minētajai pārdotajai produkcijai, kuru saražojuši ražotāju organizācijas biedri, ir vismaz:

5.4.1. 142 280 euro – pretendentam, kas nodarbojas tikai ar augļu un ogu ražošanu;

5.4.2. 284 570 euro – pretendentam, kas nodarbojas gan ar augļu un ogu, gan dārzeņu ražošanu;

5.4.3. 996 010 euro – pretendentam, kas nodarbojas ar dārzeņu ražošanu;

5.5. šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētajā minimālajā vērtībā iekļauj tās produkcijas vērtību, par kuru ražotāju organizācijai ir piešķirta atzīšana (turpmāk – atzītie produkti), kā arī regulas Nr. 2017/891 22. panta 2. punkta otrajā daļā noteikto pārstrādes produktu vērtību (turpmāk visi kopā – attiecināmie produkti). Attiecināmo produktu vērtība pārsniedz pārējo pretendenta realizēto lauksaimniecības (augkopības) produktu kopējo vērtību;

5.6. tās nodokļu parāda kopsumma nepārsniedz 150 euro vai Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu pagarināt vai atlikt nodokļu maksājumu termiņu saskaņā ar Likuma par nodokļiem un nodevām 24. pantu.

(Grozīts ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 582)

6. Ja pretendentam nav pietiekamu vēsturisko datu par pārdoto produkciju, dienests pārdotās produkcijas vērtību aprēķina atbilstoši regulas Nr.  2017/891 8. panta 2. punktam, ņemot vērā pretendenta biedru pārdoto attiecināmo produktu faktisko vērtību.

(Grozīts ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 582)

7. Lai pretendētu uz atzīšanu par ražotāju organizāciju, pretendents atbilstoši regulas Nr.  1308/2013 154. panta 1. punktam un regulas Nr.  2017/892 23. pantam iesniedz dienestā atzīšanas iesniegumu (1. pielikums) un tā biedru vienošanās protokola kopiju par dalību ražotāju organizācijā.

8. Dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā iestādes sadarbojas un sniedz informāciju elektroniskā veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas patiesumu, no attiecīgajām iestādēm iegūst:

8.1. pretendenta statūtu kopiju;

8.2. informāciju par pretendenta reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā.

9. Dienests izvērtē šo noteikumu 7. un 8. punktā minētos dokumentus un regulas Nr.  1308/2013 154. panta 4. punkta "a" apakšpunktā noteiktajā termiņā pēc regulas Nr.  2017/892 24. panta 1. punktā minētajām pārbaudēm pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

9.1. par pretendenta atzīšanas iesnieguma apstiprināšanu un atzītas ražotāju organizācijas statusa piešķiršanu;

9.2. par atzīšanas iesnieguma noraidīšanu, ja:

9.2.1. pretendents neatbilst šo noteikumu 5. punktā minētajām prasībām;

9.2.2. veicot pretendenta pārbaudi vai pārbaudes tā biedru saimniecībās, ir konstatēts, ka atzīšanas iesniegumā norādītā informācija nav patiesa.

10. Atbilstoši regulas Nr.  1308/2013 154. panta 4. punkta "b" apakšpunktam un regulas Nr.  2017/892 24. panta 2. punktam dienests pieņem lēmumu par atzīto ražotāju organizāciju un apvienojoties izveidoto ražotāju organizāciju atbilstību regulas Nr.  2017/891 7. panta, kā arī 11. panta 1. un 2. punkta nosacījumiem un šo noteikumu 4. punktā minētajiem kritērijiem.

11. Ja saskaņā ar regulas Nr.  2017/892 6. panta 2. punktu pretendents šo noteikumu 7. punktā minēto iesniegumu iesniedz reizē ar darbības programmu, tad dokumentu iesniegšanas termiņš ir kārtējā gada 20. oktobris. Dienests atbilstoši regulas Nr.  2017/891 33. panta 2. punkta trešajai daļai lēmumu pieņem un paziņo to pretendentam līdz nākamā gada 20. janvārim.

12. Pēc dienesta pieprasījuma Pārtikas un veterinārais dienests reizi gadā (audzēšanas sezonā) pārbauda ražotāju organizācijas produktu kvalitāti un 10 darbdienu laikā pēc pārbaudes informē dienestu par tās rezultātiem.

III. Ražotāju organizācijas darbības nosacījumi

13. Atbilstoši regulas Nr.  2017/891 17. panta 2. punkta pirmajai daļai vienam ražotāju organizācijas biedram kopā ar tā saistītajām personām nav vairāk kā 50 procentu balsstiesību. Šo noteikumu izpratnē saistītās personas ir personas, kas atbilst Komisijas regulas Nr.  702/2014 1. pielikuma 3. panta 3. punktā noteiktajai definīcijai.

(MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 529 redakcijā)

14. Ražotāju organizācijas biedri pašu saražotos attiecināmos produktus ar ražotāju organizācijas atļauju ir tiesīgi realizēt atbilstoši regulas Nr.  2017/891 12. panta 1. punktam, nepārsniedzot 25 procentus no attiecināmo produktu vērtības. Regulas Nr. 2017/891 12. panta 1. punkta "a" apakšpunktā minētais patērētājs atbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1. panta 3. punktā noteiktajai patērētāja definīcijai, un regulas Nr. 2017/891 12. panta 1. punkta "b" apakšpunktā minētais maznozīmīgais produkta apjoms nepārsniedz 10 procentus no ražotāju organizācijas attiecināmā produkta pārdodamās produkcijas vērtības.

(MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 529 redakcijā)

14.1 Saskaņā ar regulas Nr. 2017/891 16. panta 1. punktu par ražotāju organizācijas biedru var kļūt arī persona, kas nav augļu un dārzeņu ražotājs.

(MK 11.09.2018. noteikumu Nr. 582 redakcijā)

14.2 Ražotāju organizācijas biedram, kas nav augļu un dārzeņu ražotājs, saskaņā ar regulas Nr. 2017/891 16. panta 3. punkta otro daļu nav tiesību balsot par lēmumiem, kas attiecas uz darbības fondu.

(MK 11.09.2018. noteikumu Nr. 582 redakcijā)

15. Ievērojot regulas Nr.  2017/891 11. panta 1. punkta trešajā daļā noteikto termiņu, ražotāju organizācija glabā dokumentāciju, kas apliecina ražotāju organizācijas biedru saražoto produktu piedāvājuma apkopošanu un laišanu tirgū, tostarp grāmatvedības un darījumu apliecinošus dokumentus vai to atvasinājumus, piegādes līgumus, saraksti par realizējamiem produktiem, to daudzumu, cenu un citiem piegādes nosacījumiem.

16. Ražotāju organizācija saskaņā ar regulas Nr.  1308/2013 155. pantu un regulas Nr.  2017/891 13. pantu ir tiesīga izmantot ārpakalpojumu.

17. Saskaņā ar regulas Nr.  2017/891 6. panta 2. punktu ražotāju organizācijas biedrs par izstāšanos no ražotāju organizācijas informē to rakstiski vismaz sešus mēnešus iepriekš. Lēmums par izstāšanos stājas spēkā ražotāju organizācijas statūtos noteiktajā kārtībā.

18. Ja ražotāju organizācija neievēro kādu no šo noteikumu 5. un 13. punktā, kā arī regulas Nr.  2017/891 7. pantā, 11. panta 1. un 2. punktā noteiktajiem atzīšanas kritērijiem, dienests piemēro sodu atbilstoši regulas Nr.  2017/891 59. pantam.

IV. Atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība

19. Ražotāju organizācija atbilstoši regulas Nr. 2017/892 4. pantam un regulas Nr. 2017/891 30. panta 3. punktam un 31. pantam, kā arī regulas Nr. 1308/2013 33. pantam izstrādā darbības programmu (2. pielikums), nosaka darbības programmas mērķus un nodrošina, ka:

19.1. darbības programmā iekļautās attiecināmās izmaksas tiek noteiktas atbilstoši konkrētam pasākumam un tā tirgus cenai;

19.2. darbības programma atbilst šādiem pareizas finanšu vadības principiem:

19.2.1. saimnieciskuma principam, kas nosaka, ka attiecīgajā laikposmā resursi, ko ražotāju organizācija lieto savas darbības nodrošināšanai, ir pieejami atbilstošā apmērā un par labāko cenu;

19.2.2. lietderības principam, kas nodrošina labākās attiecības starp izmantotajiem resursiem un gūto rezultātu;

19.2.3. efektivitātes principam, kas nodrošina konkrētu izvirzīto mērķu un paredzēto rezultātu sasniegšanu.

(Grozīts ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 582; MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175)

20. Ja vismaz 80 procentu ražotāju organizācijas biedru attiecībā uz atzītajiem produktiem ir uzņēmušies normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā noteiktās saistības pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" vai "Agrovide un klimats" aktivitātē "Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā" un ražotāju organizācija to ir norādījusi darbības programmā, uzskatāms, ka ražotāju organizācija ir īstenojusi vienu ar vidi saistītu pasākumu saskaņā ar regulas Nr.  1308/2013 33. panta 5. punktu.

21. Darbības programmā iekļautos pasākumus finansē tikai no fonda, kas saskaņā ar regulas Nr.  1308/2013 32. pantu ir piesaistīts atsevišķam ražotāju organizācijas bankas kontam vai kontiem (turpmāk – darbības fonds). Regulas Nr.  2017/891 14. pantā minētā ražotāju organizācija bankas kontu atver tajā Eiropas Savienības dalībvalstī, kurā tā ir reģistrēta un atzīta.

22. Ražotāju organizācija savā grāmatvedības uzskaites sistēmā atsevišķi uzskaita darbības fonda ieņēmumus un izdevumus.

23. Saskaņā ar regulas Nr.  2017/891 III pielikuma 2. punkta "b" apakšpunktu personāla izmaksas, kas saistītas ar darbības programmu īstenošanu un minētas šo noteikumu 35.2.11., 35.3.12. un 35.4.5. apakšpunktā, sedz to faktiskajā apmērā, bet nepārsniedzot šo noteikumu 24. punktā noteikto ikgadējo attiecināmo izmaksu apmēru.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 175 redakcijā; sk. grozījumu 2. punktu)

24. Lai sasniegtu darbības programmas mērķus, ražotāju organizācija atbilstoši regulas Nr. 2017/891 27. panta 5. punktam paredz šādu ikgadējā darbības fonda maksimālo attiecināmo izmaksu apmēru:

24.1. līdz 90 procentiem – ražošanas plānošanai;

24.2. līdz 90 procentiem – attiecināmo produktu kvalitātes uzlabošanai;

24.3. līdz 90 procentiem – attiecināmo produktu tirdzniecības uzlabošanai, komercvērtības paaugstināšanai un noieta veicināšanai;

24.4. līdz 30 procentiem – pētniecībai un eksperimentālai ražošanai;

24.5. līdz 30 procentiem – apmācībai un paraugprakses apmaiņas darbībai saskaņā ar regulas Nr. 2017/891 2. panta "f" un "v" apakšpunkta nosacījumiem;

24.6. līdz 30 procentiem – krīžu novēršanai un pārvarēšanai, tostarp konsultāciju sniegšanai citām ražotāju organizācijām, ražotāju organizāciju apvienībām vai atsevišķiem ražotājiem;

24.7. līdz 90 procentiem – darbībām vides jomā, ievērojot regulas Nr. 1308/2013 33. panta 5. punktā minētās prasības;

24.8. līdz diviem procentiem – regulas Nr. 2017/891 III pielikuma 2. punkta "a" apakšpunktā minētajām izmaksām.

(MK 11.09.2018. noteikumu Nr. 582 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.08.2022. noteikumiem Nr. 529)

25. Ražotāju organizācija līdz kārtējā gada 15. septembrim iesniedz dienestā darbības programmu, ko plāno īstenot no nākamā gada 1. janvāra. Darbības programmai pievieno:

25.1. ražotāju organizācijas biedru kopsapulces lēmumu par darbības fonda izveidošanu, norādot attiecīgo bankas kontu numurus;

25.2. informāciju par darbības fondu (3. pielikums) un aprēķināto iemaksu apmēru fondā pirmajā programmas īstenošanas gadā saskaņā ar regulas Nr.  2017/891 26. panta 1. punkta pirmo daļu.

25.1 Lai dienests varētu īstenot regulas Nr. 2017/892 25. panta 1. punkta "c" un "d" apakšpunktā noteiktās pārbaudes, ražotāju organizācija, iesniedzot šo noteikumu 25. punktā minēto darbības programmu vai tās grozījumus, pievieno:

25.11. detalizētu aprakstu par katru īstenojamo šo noteikumu 35. punktā minēto pasākumu (mērķis, funkcija, raksturojošie parametri, ieguldījums ražotāju organizācijas darbības programmas kopējo mērķu sasniegšanā, plānotās izmaksas un to atbilstība konkrētā pasākuma tirgus cenai);

25.12. skaidrojumu par darbības programmā īstenojamo pasākumu atbilstību šo noteikumu 25.2 punktā minētajiem kritērijiem un ražotāju organizācijas noteiktajiem sasniedzamajiem mērķrādītājiem.

(MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 529 redakcijā; sk. 112. punktu)

25.2 Ražotāju organizācija, īstenojot saskaņā ar šo noteikumu 19. punktu izstrādāto darbības programmu, izpilda tajā izvēlētos regulas Nr.  1308/2013 33. panta 1. punktā un 152. panta 1. punkta "c" apakšpunktā noteiktos mērķus un sasniedz vismaz vienu no šiem kritērijiem, nosakot sasniedzamo mērķrādītāju:

25.21. ražotāju organizācijas kopējā pārdotās attiecināmās produkcijas vērtība ir palielinājusies salīdzinājumā ar attiecīgajiem rādītājiem darbības programmas īstenošanas pirmajā gadā;

25.22. ražotāju organizācijas biedru skaits nav samazinājies vai ir palielinājies salīdzinājumā ar biedru skaitu darbības programmas īstenošanas pirmā gada sākumā;

25.23. ar ražotāju organizācijas starpniecību pārdotās attiecināmās produkcijas procentuālais apjoms noteiktam skaitam ražotāju organizāciju biedru ir palielinājies salīdzinājumā ar attiecīgajiem rādītājiem darbības programmas īstenošanas pirmajā gadā.

(MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 529 redakcijā; sk. 112. punktu)

25.3 Atkāpjoties no šo noteikumu 25.2 punktā minētās prasības, ražotāju organizācijai ir tiesības noteikt citus kritērijus un sasniedzamos mērķrādītājus, papildus sniedzot skaidrojumu par šo rādītāju ietekmi uz ražotāju organizācijas izvēlēto mērķu sasniegšanu saskaņā ar regulas Nr.  1308/2013 33. panta 1. punktu un 152. panta 1. punkta "c" apakšpunktu. Šiem kritērijiem un mērķrādītājiem jābūt izmērāmiem un pārbaudāmiem.

(MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 529 redakcijā; sk. 112. punktu)

26. Dienests izvērtē ražotāju organizācijas darbības programmu un tai pievienotos dokumentus, veic regulas Nr.  2017/892 25. pantā noteiktās pārbaudes un līdz regulas Nr.  2017/891 33. panta 2. punkta pirmajā daļā norādītajam termiņam pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

26.1. par darbības programmas un nākamā gada darbības fonda apmēra apstiprināšanu;

26.2. par darbības programmas noraidīšanu, ja:

26.2.1. tā neatbilst šo noteikumu 19., 21., 22., 23. un 24. punktā minētajiem nosacījumiem;

26.2.2. darbības fonds netiek pārvaldīts saskaņā ar regulas Nr.  2017/891 25. pantā noteiktajām prasībām;

26.2.3. veicot pārbaudes ražotāju organizācijā vai organizācijas biedru saimniecībā, konstatēts, ka darbības programmā norādītā informācija nav patiesa.

27. Apvienojoties izveidota ražotāju organizācija atbilstoši regulas Nr.  2017/891 15. panta 2. punktam ir tiesīga paralēli turpināt īstenot apvienojušos individuālo ražotāju organizāciju darbības programmas, ja līdz to termiņa beigām nav atlicis vairāk par diviem gadiem.

28. Saskaņā ar regulas Nr.  2017/891 26. panta 1. punkta pirmo daļu ražotāju organizācija katru gadu līdz 15. septembrim iesniedz dienestā informāciju par plānoto darbības fonda apmēru nākamajam darbības programmas gadam, lai noteiktu maksimālo atbalsta apmēru saskaņā ar regulas Nr.  1308/2013 34. panta 2. punktu.

29. Lai apstiprinātu grozījumus darbības programmā, ražotāju organizācija iesniedz dienestā iesniegumu, kas satur informāciju par tāmes pozīcijām, kuras paredzēts grozīt, un plānoto grozījumu pamatojumu:

29.1. atbilstoši regulas Nr.  2017/891 34. panta 1. punkta pirmajai daļai līdz 15. septembrim, ja grozījumus paredzēts piemērot no nākamā gada 1. janvāra;

29.2. darbības programmas īstenošanas laikā saskaņā ar regulas Nr.  2017/891 34. panta 2. punkta pirmo daļu un otrās daļas "b" un "c" punktu, bet ne vairāk kā divas reizes gadā un ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. decembrim.

(Grozīts ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175; MK 23.08.2022. noteikumiem Nr. 529)

30. Dienests izskata šo noteikumu 29. punktā minēto iesniegumu un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

30.1. par darbības programmas grozījumu apstiprināšanu;

30.2. par darbības programmas grozījumu noraidīšanu, ja tie neatbilst sākotnēji apstiprinātās programmas mērķiem un šo noteikumu 19., 21., 22., 23. un 24. punktā minētajām prasībām.

31. Saskaņā ar regulas Nr.  2017/891 34. panta 2. punkta otrās daļas "c" apakšpunktu ražotāju organizācija, iesniedzot iesniegumu šo noteikumu 29.2. apakšpunktā minētajā gadījumā, attiecīgajā gadā ir tiesīga samazināt darbības fonda summu līdz 30 procentiem no sākotnēji apstiprinātās summas.

32. Atbilstoši regulas Nr.  2017/891 34. panta 2. punkta trešajai daļai par darbības programmas grozījumiem nav uzskatāms plānotās pasākuma izmaksu summas samazinājums, kas radies, piemērojot iepirkuma procedūru.

33. Dienests lēmumu par:

33.1. šo noteikumu 29.1. apakšpunktā minēto iesniegumu pieņem regulas Nr.  2017/891 33. panta 2. punktā noteiktajā termiņā;

33.2. šo noteikumu 29.2. apakšpunktā minēto iesniegumu pieņem triju mēnešu laikā pēc tā iesniegšanas, bet ne vēlāk kā līdz nākamā gada 20. janvārim.

34. Dienests ikgadējo atbalsta apmēru nosaka atbilstoši regulas Nr.  2017/891 23. panta 1. punktā minētajam atsauces periodam un 23. panta 3. punkta nosacījumiem, ņemot vērā regulas Nr.  1308/2013 34. panta 1. un 2. punktā noteikto maksimālo atbalsta apmēru.

35. Atbalstu apstiprināto darbības programmu īstenošanai un tajās noteikto mērķu sasniegšanai piešķir šādiem pasākumiem:

35.1. ražošanas plānošanai:

35.1.1. ilggadīgo augļkopības kultūru stādu (izņemot zemeņu stādus) iegādei un stādījumu ierīkošanai, lai paplašinātu jau esošo audzējamo ilggadīgo augļkopības kultūru šķirņu platību, kā arī stādījumu balstu sistēmu iegādei, uzstādīšanai vai nomaiņai esošajās vai jaunajās platībās;

35.1.2. augsnes apstrādes, specializēto sēšanas, stādīšanas, kopšanas, laistīšanas, ražas novākšanas iekārtu un tehnikas iegādei, kā arī ieguldījumiem ražotāju organizācijas iekšējās pārvadāšanas autotransporta līdzekļos. Iekšējā pārvadāšana šo noteikumu izpratnē ir produkcijas transportēšana no ražotāju organizācijas biedra saimniecības uz ražotāju organizāciju. Autotransporta līdzekļi šo noteikumu izpratnē ir Autopārvadājumu likuma 1. panta 6. punktā minētie transportlīdzekļi;

35.1.3. zemo un augsto plēves tuneļveida, vasaras un apsildāmo siltumnīcu jaunbūvei, pārbūvei, atjaunošanai vai novietošanai, kā arī teritorijas labiekārtošanai;

35.1.4. segto platību audzēšanas iekārtu un tām paredzētā papildaprīkojuma iegādei, kā arī siltuma rekuperācijas sistēmas projektēšanai, iegādei un uzstādīšanai;

35.1.5. kultūraugu pārklāju un tiem paredzētā uzklāšanas un novākšanas aprīkojuma iegādei;

35.1.6. datortehnikas, datu nesēju un ražošanas kontroles specifisko programmatūru iegādei ražošanas rādītāju reģistrēšanai, kā arī izdevumiem saistībā ar datorizētām datubāzēm attiecināmo produktu izsekojamības nodrošināšanai, tai skaitā izmaksām šo programmatūru izstrādei un to licencēm;

35.1.7. ražotāju organizāciju biedru un darbinieku apmācībai par šo noteikumu 35.1.6. apakšpunktā minēto programmatūru un datubāzu lietošanu;

35.1.8. atļaujas saņemšanai Latvijā reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietojuma paplašinājumam, kā arī atļaujas saņemšanai augu aizsardzības līdzekļa lietošanai ārkārtas situācijās augu aizsardzībā;

35.1.9. organiskā mēslojuma un minerālmēslu izkliedes iekārtu un augu aizsardzības līdzekļu smidzinātāju iegādei;

35.1.10. neapbūvētas zemes iegādei saskaņā ar regulas Nr.  2017/891 III pielikuma 6. punktu;

35.1.11. ražošanas vajadzībām paredzētas inženierkomunikāciju būves būvniecībai, pārbūvei, atjaunošanai vai ierīkošanai, kā arī teritorijas labiekārtošanai;

35.2. attiecināmo produktu kvalitātes uzlabošanai:

35.2.1. attiecināmo produktu šķirošanas, svēršanas, fasēšanas (arī uz lauka) un kraušanas iekārtu un aprīkojuma, kā arī sagatavošanas iekārtu iegādei regulas Nr.  2017/891 2. panta "j" apakšpunkta izpratnē;

35.2.2. atzīto produktu pirmapstrādei, pārstrādei un uzglabāšanai paredzēto ēku jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, kā arī teritorijas labiekārtošanai;

35.2.3. iekārtu un aprīkojuma iegādei higiēnas prasību nodrošināšanai ēkās, kurās notiek attiecināmo produktu ražošana (pirmapstrāde, šķirošana, uzglabāšana, pārstrāde) un fasēšana;

35.2.4. tādu iekārtu iegādei, kas paredzētas atzīto produktu atdzesēšanai uz lauka un temperatūras režīma nodrošināšanai attiecināmo produktu transportēšanas automašīnās;

35.2.5. attiecināmo produktu uzglabāšanas un transportēšanas konteineru iegādei, kā arī kontrolētas atmosfēras konteineru un uzglabāšanas telpu aukstuma iekārtu iegādei;

35.2.6. kultūraugu pretsalnu un pretkrusas pārklāju un tiem paredzētā uzklāšanas un novākšanas aprīkojuma iegādei;

35.2.7. laboratorijas telpu vai telpu grupu ierīkošanai esošajās ēkās un to aprīkojuma iegādei;

35.2.8. ražotāju organizācijas iekšējās attiecināmo produktu kvalitātes sistēmas izveidei un atzīto produktu sertificēšanai;

35.2.9. no glabātavas izņemto attiecināmo produktu un tāda ūdens analīzēm, kuru izmanto attiecināmo produktu ražošanai un mazgāšanai, tostarp attiecināmo paraugu ņemšanai;

35.2.10. jaunu bioloģisko attiecināmo produktu līniju izveidei;

35.2.11. personāla un tādu konsultantu tiešajām izmaksām, kuri uzrauga kultūraugu audzēšanu un attiecināmo produktu kvalitāti, arī pārbaudi, novākšanu un uzglabāšanu, un sniedz attiecīgas konsultācijas;

35.2.12. tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēts atzīto produktu pārstrādei saskaņā ar regulas Nr. 2017/891 22. panta 2. punkta otro daļu;

35.2.13. ūdens ieguves un uzglabāšanas vietu projektēšanai, ierīkošanai, izbūvei un aprīkošanai, kā arī teritorijas labiekārtošanai;

35.2.14. tādu iekārtu iegādei, kas paredzētas attiecināmo produktu kvalitātes nodrošināšanai;

35.2.15. siltumnīcu jumtu mazgājamās iekārtas iegādei un uzstādīšanai;

35.3. attiecināmo produktu tirdzniecības uzlabošanai, komerciālās vērtības paaugstināšanai un noieta veicināšanai:

35.3.1. (svītrots ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175);

35.3.2. attiecināmo produktu iesaiņojuma un iepakojuma izstrādei;

35.3.3. jaunu ilggadīgo augļkopības kultūru šķirņu stādu iegādei (izņemot zemeņu stādus), stādījumu balstu sistēmu un stādījumu ierīkošanai, lai paplašinātu esošo atzīto produktu sortimentu;

35.3.4. attiecināmo produktu noieta veicināšanai un saziņai – informācijas izvietošanai elektroniskajos sakaru līdzekļos, sabiedriskajām attiecībām un sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem, reklāmai, izglītojošiem pasākumiem, tostarp prezentācijām vai degustācijām tirdzniecības vietās, mārketinga konsultantu pakalpojumiem, tirdzniecības stendu iegādei;

35.3.5. ražotāju organizācijas tirdzniecības zīmju izstrādei un reģistrēšanai;

35.3.6. dalības maksai gadatirgos un izstādēs, kā arī stendu īrei un informatīvo materiālu un brošūru izgatavošanai;

35.3.7. jaunu attiecināmo produktu izstrādei;

35.3.8. datubāzu sistēmu izstrādei, lai koordinētu piedāvājumu un attiecināmo produktu realizāciju;

35.3.9. informācijas iegūšanai par tirgus situāciju un patērētāju iepirkšanās paradumiem;

35.3.10. tirgus sortimenta, tirgus dinamikas un patēriņa tendenču izpētei;

35.3.11. ražotāju organizācijas tīmekļvietnes izstrādei;

35.3.12. personāla izmaksām, kas saistītas ar attiecināmo produktu tirdzniecības uzlabošanu un komercvērtības paaugstināšanu un tirgus pieprasījuma izpēti;

35.3.13. administratīvo ēku jaunbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai, kā arī teritorijas labiekārtošanai;

35.4. pētniecībai un eksperimentālai ražošanai:

35.4.1. kultūraugu audzēšanas un ražas rādītāju uzskaites aprīkojuma iegādei lauka izmēģinājumu nodrošināšanai, izņemot kultūraugu audzēšanas vispārējās izmaksas;

35.4.2. pētniecības izmēģinājumiem;

35.4.3. inovatīvu atzīto produktu izstrādes pamatojumam tirgus pētījumos, tostarp degustācijai un pircēju attieksmes analīzei pret jauno attiecināmo produktu;

35.4.4. informācijas iegūšanai par tirgus situāciju un patērētāju iepirkšanās paradumiem, lai atrastu tirgus nišu jaunam attiecināmajam produktam;

35.4.5. personāla un tādu konsultantu specifiskajām izmaksām, kuri uzrauga jaunu kultūru izstrādi, audzēšanu un kvalitāti un sniedz konsultācijas par to, kā nodrošināt augstu produktu kvalitāti vai palielināt tirdzniecības apjomu;

35.5. apmācībai un paraugprakses apmaiņas darbībai:

35.5.1. ražotāju organizācijas biedru un ražošanas personāla apmācībai attiecināmo produktu kvalitātes nodrošināšanas, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas, ražas novākšanas metožu, ražas plānošanas, riska menedžmenta un datorprasmju jomā;

35.5.2. trešo personu sniegtajām konsultācijām ražotāju organizācijas biedriem un to darbiniekiem par ieguldījumu optimizēšanu, augu aizsardzību, pārtikas drošību un higiēnu, attiecināmo produktu kvalitātes shēmu sertifikāta iegūšanu, ražas novākšanu, vides aizsardzību, atzīto produktu ražošanas procesa organizēšanu, loģistiku, efektīvu enerģijas izmantošanu un personāla vadību, integrētajām un bioloģiskajām lauksaimniecības metodēm un jautājumiem, kas saistīti ar ražotāju organizācijas grāmatvedību un mārketingu;

35.6. krīžu novēršanai un pārvarēšanai atbilstoši regulas Nr.  1308/2013 33. panta 3. punkta pirmās daļas "b", "c", "f", "g", "h" un "i" apakšpunktam un regulas Nr.  2017/891 III nodaļas 5., 6., 7. un 8. iedaļai:

35.6.1. atzīto produktu izņemšanai no tirgus saskaņā ar šo noteikumu V nodaļu;

35.6.2. priekšlaicīgai ražas novākšanai vai ražas nenovākšanai saskaņā ar šo noteikumu V nodaļu;

35.6.3. tirgus traucējumu gadījumā atzīto produktu noieta veicināšanai un saziņai – informācijas izvietošanai elektroniskajos sakaru līdzekļos, sabiedriskajām attiecībām ar plašsaziņas līdzekļiem, reklāmai, izglītojošiem pasākumiem, tostarp prezentācijām vai degustācijām tirdzniecības vietās, ievērojot regulas Nr.  2017/891 III pielikuma 14. punktā un regulas Nr.  2017/892 14. pantā noteiktās prasības;

35.6.4. apmācībai, paraugprakses apmaiņas un konsultāciju pasākumiem par krīžu novēršanas un pārvarēšanas darbībām – produktu kvalitātes shēmu sertifikāta iegūšanai, atzīto produktu ražošanas procesa organizēšanai, loģistikai, mārketinga pasākumiem, kā arī izpētei par realizāciju tirgū un tās prasībām, ievērojot regulas Nr.  2017/891 III pielikuma 12. punktā noteiktās prasības;

35.6.5. ražotāju organizācijas sējumu vai stādījumu ražas apdrošināšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu fondā un kompensāciju izmaksu no tā;

35.7. vides aizsardzības pasākumiem un videi labvēlīgām ražošanas metodēm:

35.7.1. tādu iekārtu iegādei, uzstādīšanai un projektēšanai, kas ļauj savākt nokrišņu ūdeni no siltumnīcu jumtiem un to izmantot laistīšanai segtā platībā;

35.7.2. tādu iekārtu iegādei, uzstādīšanai un projektēšanai, kas ļauj attīrīt vai dezinficēt lietusūdeni. Filtri un dezinfektori var būt atsevišķas iekārtas vai apvienoti vienā iekārtā;

35.7.3. slēgtās apūdeņošanas sistēmas iekārtu iegādei, uzstādīšanai un projektēšanai;

35.7.4. ūdeni taupošo apūdeņošanas sistēmu iekārtu iegādei, uzstādīšanai un projektēšanai, lai aizstātu esošās mazefektīvās iekārtas;

35.7.5. tādu iekārtu iegādei, uzstādīšanai un projektēšanai, kas ļauj savākt, uzglabāt, dezinficēt un atkārtoti izmantot ūdeni atzīto produktu mazgāšanai, pirmapstrādei vai laistīšanai, kā arī inventāra un iekārtu mazgāšanai;

35.7.6. jaunu, ar atjaunojamiem enerģijas avotiem darbināmu apkures iekārtu iegādei, uzstādīšanai un projektēšanai, ja to kopējā jauda nepārsniedz trīs megavatus, lai nomainītu esošās ar fosilo kurināmo darbināmās apkures iekārtas;

35.7.7. jaunu atjaunojamo dabas resursu koģenerācijas iekārtu iegādei, uzstādīšanai un projektēšanai;

35.7.8. siltumnīcu seguma nomaiņai, lai esošo seguma materiālu aizstātu ar efektīvāku siltumizolācijas materiālu;

35.7.9. siltuma ekrānu iegādei un uzstādīšanai segtā platībā;

35.7.10. siltuma akumulācijas tvertņu iegādei, uzstādīšanai un projektēšanai;

35.7.11. augu atlieku pagaidu uzglabāšanas un kompostēšanas laukumu izbūvei, kompostēšanas iekārtu projektēšanai, iegādei un uzstādīšanai, kā arī augu atlieku preskonteineru iegādei un uzstādīšanai;

35.7.12. šķeldojamo un augu atlieku smalcināšanas iekārtu iegādei;

35.7.13. bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu, kaitēkļu dabisko ienaidnieku, feromonu, slazdu un insektu konstatēšanas un prognozēšanas aprīkojuma iegādei, lai optimizētu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu atzīto produktu sējumos un stādījumos;

35.7.14. augu daļu (lapu un stumbra) analīzēm akreditētā laboratorijā, tai skaitā paraugu nosūtīšanai;

35.7.15. augsnes minerālā slāpekļa aprēķinam un slāpekļa normas korekcijai – akreditētas laboratorijas paraugu ņemšanai un analīzēm, kā arī konsultantu pakalpojumiem;

35.7.16. augsnes un ūdens ķīmiskā sastāva noteikšanas portatīvā mēraparāta vai tā komplekta iegādei un uzstādīšanai;

35.7.17. ar globālās pozicionēšanas sistēmu (turpmāk – GPS) aprīkotas iekārtas un tehnikas, tai skaitā bezpilota lidaparātu lauku videonovērošanai, iegādei un uzstādīšanai;

35.7.18. stropu un apputeksnēšanas kukaiņu iegādei;

35.7.19. bioloģiski noārdāmās mulčplēves vai bioloģiski noārdāmā uzsiešanas materiāla iegādei;

35.7.20. bioloģiski noārdāmā substrāta (kokosriekstu šķiedru) iegādei;

35.7.21. apmācībai un konsultācijām par vides pasākumu ieviešanu;

35.7.22. meteostaciju un tām nepieciešamo programmatūru un licenču iegādei un uzstādīšanai, lai optimizētu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu atzīto produktu sējumos un stādījumos;

35.7.23. ekoloģiski nozīmīgas platības – papuves, ainavas elementu, laukmaļu vai starpkultūru aizņemtas platības – ierīkošanai vismaz 80 procentos no ražotāju organizācijas biedru saimniecībām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009, 46. panta 2. punkta "a", "c", "d" un "i" apakšpunktam un Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumu Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem" 11.4. nodaļai. Ja uz ražotāju organizācijas biedru, tam piesakoties vienotajam platības maksājumam:

35.7.23.1. neattiecas ekoloģiski nozīmīgas platības izveides prasība, tas savā saimniecībā izveido ekoloģiski nozīmīgu platību, kas aizņem vismaz divus procentus no saimniecības aramzemes un nav mazāka par 0,01 ha;

35.7.23.2. attiecas ekoloģiski nozīmīgas platības izveides prasība, tas savā saimniecībā izveido ekoloģiski nozīmīgu platību, kas aizņem vismaz septiņus procentus no saimniecības aramzemes.

(Grozīts ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 582; MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175; MK 23.08.2022. noteikumiem Nr. 529)

36. Šo noteikumu 35.5.1., 35.5.2., 35.6.4. un 35.7.21. apakšpunktā minētie pasākumi nav attiecināmi uz ražotājiem, kas nav ražotāju organizācijas biedri, kā arī uz atsevišķu ražotāju organizācijas biedru saimniecības uzlabošanu, ja vien konkrētais biedrs ražotāju organizācijā nav vienīgais attiecīgā attiecināmā produkta ražotājs.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 175 redakcijā)

36.1 Šo noteikumu 35.1.3., 35.1.11.​​​​​​​, 35.2.2.​​​​​​​, 35.2.7., 35.2.13.​​​​​​​ un 35.3.13. apakšpunktā minēto būvniecību, nepārsniedzot šo noteikumu 5. pielikumā norādītās izmaksas, īsteno, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu izpildi, atbilstoši regulas Nr.  2017/891 31. panta 2. punkta otrajai un trešajai daļai un šādiem nosacījumiem:

36.11. jaunu būvju būvniecībai, esošo būvju pārbūvei un atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas (piemēram, ēkas energoefektivitātes uzlabošana, telpu pārveidošana un pielāgošana ražošanas vajadzībām, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju). Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā (kapitalizē);

36.12. būvju ierīkošanai – būvdarbiem inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē;

36.13. būvju novietošanai – būvdarbiem iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem.

(MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 529 redakcijā)

36.2 Ja šo noteikumu 35.1.3., 35.1.11.​​​​​​​, 35.2.2.​​​​​​, 35.2.7.​​​​​​​, 35.2.13.​​​​​​​ un 35.3.13. apakšpunktā minētās būvniecības maksimālās attiecināmās izmaksas nav norādītas šo noteikumu 5. pielikumā, to īsteno atbilstoši faktiskajām izmaksām, ievērojot šajos noteikumos minētās prasības.

(MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 529 redakcijā)

37. Šo noteikumu 35.2.10., 35.3.7. un 35.4.5. apakšpunktā minēto pasākumu izmaksās iekļaujamas tikai tās izmaksas, kas ir saistītas ar jaunu attiecināmo produktu ieviešanu.

(MK 11.09.2018. noteikumu Nr. 582 redakcijā)

37.1 Pamatojoties uz regulas Nr. 2017/891 III pielikuma 3. punktu, ar šo noteikumu 35.2.11., 35.3.12., 35.4.5., 35.5. un 35.6.4. apakšpunktā minēto pasākumu saistīto dienas naudu, transporta un uzturēšanās izmaksas sedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi.

(MK 11.09.2018. noteikumu Nr. 582 redakcijā)

37.2 Ja ražotāju organizācija šo noteikumu 35.2.11., 35.3.12., 35.4.5. un 35.7.21. apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanai izmanto savus darbiniekus vai biedrus, tā saskaņā ar regulas Nr.  2017/891 III pielikuma 2. punkta "b" apakšpunkta otro daļu apliecina, ka personāls ir atbilstoši kvalificēts, un iesniedz valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrētas izglītības iestādes izsniegtu izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu) par iegūto augstāko vai profesionālo izglītību vai izziņu par šo noteikumu 5.1 pielikumā noteikto mācību priekšmetu apgūšanu vismaz 160 stundu apjomā.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 175 redakcijā; sk. grozījumu 2. punktu)

37.3 Dienests, izvērtējot šo noteikumu 37.punktā minētās izglītības atbilstību, ņem vērā šo noteikumu 5.1 pielikumā norādīto mācību priekšmetu sarakstu. Ja pabeigti vairāki īslaicīgi kursi, tajos norādīto stundu skaitu summē. Ja izglītību apliecinošajā dokumentā nav norādīts stundu skaits, pievieno attiecīgo mācību programmu vai arhīva izrakstu, vai mācību iestādes izziņu par apgūto mācību programmu ar apgūto mācību stundu apjomu.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 175 redakcijā; sk. grozījumu 2. punktu)

37.4 Ja ražotāju organizācija izmanto ārpakalpojumu šo noteikumu 35.2.11., 35.3.12. un 35.4.5. apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanai, tā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu un regulas Nr.  2017/891 III pielikuma 2. punkta "b" apakšpunkta otro daļu, kā arī ievērojot šo noteikumu 37.2 un 37.punktā minētos nosacījumus, apliecina, ka ārpakalpojuma sniedzējs ir atbilstoši kvalificēts.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 175 redakcijā; sk. grozījumu 2. punktu)

38. Šo noteikumu 35.3.4. un 35.6.3. apakšpunktā minēto pasākumu izmaksas ir attiecināmas, ja attiecināmā produkta noieta veicināšana un ar to saistītās darbības saziņas jomā ir pamatotas ar attiecīgā attiecināmā produkta būtiskajām vai raksturīgajām īpašībām. Jebkura norāde uz attiecināmo produktu izcelsmi un ražotāju ir otršķirīga salīdzinājumā ar šā produkta noieta veicināšanas un saziņas pasākuma galveno mērķi.

(MK 11.09.2018. noteikumu Nr. 582 redakcijā)

39. Šo noteikumu 35.7.1., 35.7.2., 35.7.3., 35.7.4., 35.7.5., 35.7.8., 35.7.9., 35.7.10. un 35.7.17. apakšpunktā minēto pasākumu izmaksas ir attiecināmas, ja ražotāju organizācija pamato, ka attiecīgā iekārta uzraudzības periodā samazina izmantotā ūdens, vides piesārņojuma avota – mēslošanas līdzekļu, augu aizsardzības līdzekļu, kurināmā vai enerģijas – patēriņu vismaz par 15 procentiem salīdzinājumā ar situāciju pirms uzraudzības perioda un ražotāju organizācija ieguldījumus lieto visu uzraudzības periodu.

40. Atbilstoši regulas Nr.  2017/892 3. panta 4. punkta otrajai daļai šo noteikumu 35.7.1., 35.7.2., 35.7.3., 35.7.4., 35.7.5., 35.7.8., 35.7.9., 35.7.10. un 35.7.17. apakšpunktā minēto pasākumu izmaksas ir attiecināmas, ja attiecīgā iekārta uzraudzības periodā samazina izmantotā ūdens, vides piesārņojuma avota – mēslošanas līdzekļu, augu aizsardzības līdzekļu, kurināmā vai enerģijas – patēriņu vismaz par septiņiem procentiem salīdzinājumā ar situāciju pirms uzraudzības perioda, ja ražotāju organizācija pamato, ka attiecīgā iekārta nodrošina vismaz vēl vienu ieguvumu vides stāvokļa uzlabošanā saskaņā ar regulas Nr.  2017/892 3. panta 3. punktu.

41. Ja šo noteikumu 35.7.3. un 35.7.4. apakšpunktā minētajā pasākumā tiek veikti ieguldījumi pilienveida apūdeņošanas vai līdzīgās sistēmās atbilstoši regulas Nr.  2017/892 3. panta 4. punkta 4. daļas "a" apakšpunktam, tās nodrošina vismaz piecu procentu ūdens izlietojuma samazinājumu salīdzinājumā ar patēriņu pirms ieguldījuma.

42. Šo noteikumu 35.7.8. apakšpunktā minētā ieguldījuma enerģijas ietaupījumu pierāda energoaudita vai energoefektivitātes aprēķins, kurā iekļauta informācija par siltumnīcas enerģijas patēriņu pirms un pēc tās atjaunošanas vai pārbūves.

43. Šo noteikumu 39., 40., 41. un 42. punktā minēto ūdens ietaupījumu, vides piesārņojuma avota, kurināmā vai enerģijas patēriņa samazinājumu pierāda saskaņā ar regulas Nr.  2017/892  3. panta 4. punkta trešo daļu.

44. Šo noteikumu 35.7.6. un 35.7.7. apakšpunktā minēto pasākumu izmaksas ir attiecināmas, ja uzstādīto iekārtu jauda uzraudzības periodā nepārsniedz to iekārtu jaudu, ko ražotāju organizācija izmanto atzīto produktu ražošanai, un ja ražotāju organizācija pamato, ka attiecīgā iekārta uzraudzības periodā nodrošina siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju samazinājumu par vismaz 15 % salīdzinājumā ar esošās energoiekārtas pēdējo triju kalendāra gadu vidējo SEG emisiju apjomu. SEG emisijas samazinājuma aprēķinu, kam pievienota detalizēta aprēķina gaita, veic projekta iesniedzējs vai tā pieaicināts eksperts enerģētikas jomā.

45. Šo noteikumu 35.7.11. apakšpunktā minētās kompostēšanas iekārtas jauda atbilst ražotāju organizācijai nepieciešamajam komposta daudzumam.

46. Ražotāju organizācija, īstenojot šo noteikumu 35.7.13., 35.7.19. un 35.7.20. apakšpunktā minētos pasākumus, uzņemas piecu gadu saistības noteiktā platībā lietot bioloģiskos augu aizsardzības līdzekļus vai materiālus, kaitēkļu dabiskos ienaidniekus, bioloģiski noārdāmo kultūraugu uzsiešanas materiālu, bioloģiski noārdāmās mulčas plēvi vai substrātu. Attiecīgās platības samazinājums ir pieļaujams uz noteiktu laiku objektīvu apstākļu dēļ, ja ražotāju organizācija to ir pienācīgi pamatojusi. Šajā punktā minētās darbības neīsteno to ražotāju organizācijas biedru platībā, kuri uzņēmušies šo noteikumu 20. punktā minētās saistības.

(MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 529 redakcijā)

47. Šo noteikumu 35.7.13. apakšpunktā minēto pasākumu attiecināmās izmaksas aprēķina kā starpību starp attiecīgo līdzekļu iegādes izmaksām un parastajām augu aizsardzības metožu izmaksām.

48. Šo noteikumu 37.7.15. apakšpunktā minēto pasākumu izmaksas ir attiecināmas, ja:

48.1. augsnes minerālo slāpekli (amonija un nitrātu) nosaka konkrētā laukā vai laukos 0–60 centimetru slānī agri pavasarī vai veģetācijas periodā;

48.2. ir pieejama informācija par kultūraugu mēslošanu atbilstoši slāpekļa saturam augsnē, par paraugu ņemšanas punktu koordinātām, akreditētas laboratorijas testēšanas pārskatiem un mēslošanas vajadzības korekcijas aprēķiniem.

49. Šo noteikumu 35.7.17. apakšpunktā minēto pasākumu izmaksas ir attiecināmas, ja ražotāju organizācija uzņemas piecu gadu saistības noteiktā platībā nodrošināt augu mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu lietošanu atbilstoši katra heterogēnā lauka datu reģistrācijas kartēm GPS sistēmā, kā arī informāciju par to.

50. Šo noteikumu 35.7.19. un 35.7.20. apakšpunktā minēto pasākumu attiecināmās izmaksas veido starpība starp izdevumiem par bioloģiski noārdāmo materiālu un bioloģiski nenoārdāmo materiālu.

51. Atbilstoši regulas Nr.  2017/891 31. panta 5. punkta otrajai daļai visi ieguldījumi saskaņā ar apstiprināto darbības programmu ir ražotāju organizācijas īpašums visu tās uzraudzības periodu – piecus gadus pēc pēdējā atbalsta maksājuma saņemšanas. Uzraudzības periodā ražotāju organizācija par publisko finansējumu iegūtos pamatlīdzekļus neatsavina, nepatapina, neizīrē un neiznomā.

52. Ja uzraudzības periodā ražotāju organizācijas biedrs, kura saimniecībā vai telpās izdarīti ieguldījumi saskaņā ar apstiprināto darbības programmu, izstājas no ražotāju organizācijas vai kļūst par ražotāju organizācijas biedru, kas nenodarbojas ar atzīto produktu ražošanu un atbilst šo noteikumu 14.1 punktā minētajam nosacījumam, tas šos ieguldījumus atbilstoši regulas Nr. 2017/891 31. panta 7. punkta otrajai daļai nodod ražotāju organizācijai vai kompensē atlikušo ieguldījumu vērtību, to ieskaitot darbības fondā. Ražotāju organizācija attiecīgo ieguldījumu var nodot biedra īpašumā, ja tā dienestam atmaksā atbalsta daļu, ko aprēķina proporcionāli atlikušajam uzraudzības periodam.

(MK 11.09.2018. noteikumu Nr. 582 redakcijā)

53. Ja ražotāju organizācija darbības programmā iekļauto preču iegādei izmanto finanšu līzingu, iegādātā prece līdz attiecīgās darbības programmas perioda beigām kļūst par ražotāju organizācijas īpašumu.

54. Ražotāju organizācija atbalstu par šo noteikumu 35. punktā minēto pasākumu īstenošanu saņem:

54.1. pēc attiecīgā darbības programmas īstenošanas gada saskaņā ar regulas Nr.  2017/892 9. panta 1. punktu;

54.2. avansa maksājuma veidā saskaņā ar regulas Nr.  2017/892 11. panta 1. un 2. punktu un regulas Nr.  2017/891 35. pantu;

54.3. daļēja maksājuma veidā saskaņā ar regulas Nr.  2017/892 12. pantu.

55. Ražotāju organizācija piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras uzvarētāju iesniedz dienestā izvērtēšanai iepirkuma procedūras dokumentus vai aprakstu par cenas izvēli saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu un šādiem nosacījumiem:

55.1. ja paredzamā līguma summa ir no 170 000 līdz 500 000 euro būvdarbu iepirkumiem vai no 70 000 līdz 500 000 euro preču un pakalpojumu iepirkumiem, ražotāju organizācija, lai iegādātos preces un pakalpojumus, nosaka tādu piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kas ir pietiekams piedāvājuma sagatavošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem;

55.2. ja paredzamā līguma summa būvdarbu vai preču un pakalpojumu iepirkumiem pārsniedz 500 000 euro, ražotāju organizācija, lai uzsāktu būvdarbus vai iegādātos preces un pakalpojumus, nosaka tādu piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kas ir pietiekams piedāvājuma sagatavošanai, bet ne īsāks par 30 dienām, skaitot no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē;

55.3. ja darbības programmā paredzēto ieguldījumu izmaksas ir lielākas par 1000 euro, izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir mazākā cena. To apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei;

55.4. ja iepirkuma summa pārsniedz 70 000 euro, ražotāju organizācija iepirkuma tehniskajā specifikācijā iekļauj nosacījumu, ka preces vai pakalpojuma piegādātājam vai būvdarbu veicējam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums, un iesniedz trīs derīgus piedāvājumus, bet attiecībā uz tādu specifisku iekārtu iegādi, kuras ir īpaši izgatavotas, izstrādātas vai pielāgotas, – divus derīgus piedāvājumus, kā arī katra iepirkuma dalībnieka apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.

(Grozīts ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 582; MK 23.08.2022. noteikumiem Nr. 529)

56. Ja šo noteikumu 55.3. un 55.4. apakšpunktā minētajā iepirkuma procedūrā ražotāju organizācija ir saņēmusi tikai vienu piedāvājumu, ražotāju organizācija dienestā iesniedz dokumentus, kas pierāda preču, pakalpojumu vai būvniecības līgumcenas pamatotību un atbilstību tirgus cenai.

57. Ja iepirkuma procedūra attiecas uz būvdarbiem – jaunbūvi, pārbūvi vai būves atjaunošanu, ražotāju organizācija dienestā papildus iesniedz šādus dokumentus (ja attiecīgie dokumenti nav pieejami Būvniecības informācijas sistēmā):

57.1. būvprojektu un būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai paskaidrojuma rakstu, vai apliecinājuma karti ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;

57.2. būvdarbu izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti.

(MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 529 redakcijā)

58. Ražotāju organizācija papildus šo noteikumu 55. un 57. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz dienestā ilgtermiņa nomas vai apbūves tiesību līguma kopiju:

58.1. kas apliecina, ka būvdarbi un ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādījumu ierīkošana notiks uz ražotāju organizācijas nomātas zemes, ēkās vai būvēs, ja tās nav ražotāju organizācijas īpašumā;

58.2. par nekustamo īpašumu, kurā, īstenojot darbības programmu, paredzēts uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, ja attiecīgais nekustamais īpašums nav ražotāju organizācijas īpašumā. Uzstādot stacionāros pamatlīdzekļus ražotāju organizācijas biedra nekustamajā īpašumā, ražotāju organizācija nodrošina iespēju atgūt ieguldījumu vai tā atlikušo vērtību.

(Grozīts ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 582)

59. Šo noteikumu 58. punktā minētā nomas līguma termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem vai apbūves tiesību termiņš nav īsāks par 10 gadiem. Ražotāju organizācija ilgtermiņa nomas līgumu vai apbūves tiesības reģistrē zemesgrāmatā līdz šo noteikumu 62. punktā minētā atbalsta iesnieguma iesniegšanai.

(MK 11.09.2018. noteikumu Nr. 582 redakcijā)

60. Dienests 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 55. un 57. punktā minēto dokumentu saņemšanas tos izskata un pieņem lēmumu par to atbilstību normatīvajos aktos par iepirkuma procedūras piemērošanu un šajos noteikumos minētajām prasībām.

61. Ražotāju organizācija ir tiesīga uzsākt plānoto darbību īstenošanu pirms šo noteikumu 60. punktā minētā lēmuma pieņemšanas, uzņemoties pilnu finanšu atbildības risku. Ja dienests pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras neatbilstību normatīvo aktu prasībām, ražotāju organizācija no saviem līdzekļiem sedz visus izdevumus, kas saistīti ar šo noteikumu 55. punktā minēto darbību īstenošanu.

62. Lai ražotāju organizācija saņemtu šo noteikumu 54.1. apakšpunktā minēto maksājumu, tā līdz regulas Nr.  2017/892 9. panta 1. punktā noteiktajam termiņam iesniedz dienestā atbalsta iesniegumu (6. pielikums), pievienojot tam šādus dokumentus:

62.1. darījumu dokumentu apliecinātas kopijas par pasākumu īstenošanu un darbības fonda konta pārskatu. Ja maksājumu par precēm vai pakalpojumiem uz piegādātāja kontu pārskaita nevis ražotāju organizācija, bet līzinga sabiedrība vai akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum", ražotāju organizācija dienestā iesniedz līzinga sabiedrības vai akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" apliecinātu maksājuma dokumentu;

62.2. finanšu līzinga gadījumā – maksājumu apliecinošus dokumentus par izdevumu summu, kas ražotāju organizācijai radusies, norēķinoties ar līzinga devēju, kā arī līzinga līguma kopiju, kurā paredzēts, ka pēc finanšu līzinga samaksas prece paliek ražotāju organizācijas īpašumā;

62.3. ar pakalpojumu sniedzējiem noslēgto līgumu apliecinātas kopijas;

62.4. darbu nodošanas un pieņemšanas aktu apliecinātas kopijas;

62.5. būvniecības gadījumā – ja attiecīgie dokumenti nav pieejami Būvniecības informācijas sistēmā – papildus iesniedz:

62.5.1. papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

62.5.2. apliecinātu akta kopiju par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes kopiju ar atzīmi, ka būvdarbi notikuši atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei;

62.6. pierādījumus saskaņā ar šo noteikumu 43. punktā minētajiem nosacījumiem, ja pēc šo noteikumu 35.7.1., 35.7.2.​​​​​​​, 35.7.3.​​​​​​​, 35.7.4.​​​​​​​, 35.7.5.​​​​​​​, 35.7.8.​​​​​​​, 35.7.9.​​​​​​​,  35.7.10. un 35.7.17. apakšpunktā minēto ieguldījumu īstenošanas mainās faktiskie rezultāti salīdzinājumā ar sākotnējiem aprēķiniem;

62.7. saskaņā ar regulas Nr.  2017/892 21. pantu sagatavotu gada ziņojumu par darbības programmas īstenošanu (7. pielikums), pievienojot arī dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 46. un 49. ​​​​​​​punktā minēto saistību īstenošanu;

62.8. saistībā ar šo noteikumu 35.2.11., 35.3.12. un 35.4.5. apakšpunktā minētajām personāla izmaksām – informāciju par attiecīgo darbinieku darba mērķi, uzdevumiem un nostrādāto laiku, īstenojot darbības programmu;

62.9. informāciju par ražotāju organizācijas biedru saražotās un realizētās produkcijas apjomu (8. pielikums);

62.10. augu pases vai etiķetes kopiju par ilggadīgo kultūraugu stādāmo materiālu, īstenojot šo noteikumu 35.1.1. apakšpunktā minētās darbības, ja iegādātajiem ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu karantīnu ir nepieciešamas augu pases vai etiķetes;

62.11. ražotāja vai tā pilnvarota pārstāvja izsniegtas atbilstības deklarācijas kopiju – par tehniku, iekārtu, inventāru vai aprīkojumu, kas nav marķēts ar Eiropas atbilstības marķējumu CE;

62.12. par šo noteikumu 35.5.2.35.6.4. un 35.7.21. apakšpunktā minētajām mācībām un konsultācijām – informāciju par mācību un konsultāciju mērķi un mērķauditoriju, programmu un dokumentu, kas apstiprina mācību stundu skaitu, dalībnieku skaitu un izpildītos uzdevumus;

62.13. par šo noteikumu 35.3.5. un 35.6.3. apakšpunktā minētajām produktu noieta veicināšanas un saziņas izmaksām – informāciju par pasākuma mērķi un dokumentu, kas apstiprina īstenoto darbību skaitu un izpildītos uzdevumus, kā arī informāciju par tirgus traucējumu, ar kuru ir saskārusies ražotāju organizācija, ja tā ir īstenojusi šo noteikumu 35.6.3. apakšpunktā minēto pasākumu.

(MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 529 redakcijā)

63. Ražotāju organizācija dienestā iesniedz:

63.1. šo noteikumu 62.7. apakšpunktā minēto gada ziņojumu pēc attiecīgā darbības programmas īstenošanas gada;

63.2. ziņojumu par darbības programmas priekšpēdējo gadu, kas ir sagatavots saskaņā ar regulas Nr.  2017/891 57. panta 3. punktu.

64. Ražotāju organizācija apkopo iesniedzamos dokumentus un kopsavilkumā norāda dokumentu nosaukumu un lapu skaitu.

65. Lai ražotāju organizācija saņemtu šo noteikumu 54.2. apakšpunktā minēto maksājumu, tā dienestā iesniedz avansa maksājuma iesniegumu (9. pielikums) par attiecīgajā darbības programmas periodā prognozētajiem izdevumiem:

65.1. no 1. janvāra līdz 31. janvārim – par darbības programmas īstenošanu no 1. janvāra līdz 31. martam;

65.2. no 1. aprīļa līdz 30. aprīlim – par darbības programmas īstenošanu no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam;

65.3. no 1. jūlija līdz 31. jūlijam – par darbības programmas īstenošanu no 1. jūlija līdz 30. septembrim;

65.4. no 1. oktobra līdz 31. oktobrim – par darbības programmas īstenošanu no 1. oktobra līdz 31. decembrim.

(MK 11.09.2018. noteikumu Nr. 582 redakcijā)

66. Ražotāju organizācija šo noteikumu 65. punktā minētajam iesniegumam pievieno bankas izsniegtu garantiju atbilstoši regulas Nr.  2017/892 11. panta 2. punkta nosacījumiem vai depozīta veidā ieskaita to dienesta kontā.

67. Lai ražotāju organizācija saņemtu šo noteikumu 54.3. apakšpunktā minēto maksājumu, tā dienestā iesniedz atbalsta iesniegumu (9. pielikums). Iesniegumam pievieno šo noteikumu 62.1., 62.2., 62.3., 62.4., 62.5., 62.6., 62.8., 62.10., 62.11., 62.12. un 62.13. apakšpunktā minētos dokumentus un:

67.1. nodrošina, ka iegādātā prece atrodas pie ražotāju organizācijas un ir tās īpašumā, izņemot finanšu līzingu, vai faktiskajā valdījumā;

67.2. atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un noteiktai būvju grupai nodrošina aktu par būves nodošanu ekspluatācijā vai papildinātu paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes kopiju ar atzīmi, ka būvdarbi notikuši atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei, un, ja būvniecība notiek vairākos posmos, – darbu nodošanas un pieņemšanas aktu apliecinātas kopijas.

68. Dienests 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 65. un 67. punktā minēto maksājuma iesniegumu saņemšanas tos izskata un:

68.1. ja maksājuma iesniegumā iekļautie izdevumi atbilst apstiprinātajai darbības programmai, apstiprina attiecināmo izdevumu summu, sagatavo maksājuma rīkojumu par faktisko attiecināmo izdevumu atmaksu atbilstoši apstiprinātajā darbības programmā noteiktajai Eiropas Savienības finansējuma un privātā finansējuma proporcijai, ievērojot regulas Nr.  2017/892 10. pantu, attiecināmo izdevumu summu pārskaita uz ražotāju organizācijas norādīto darbības fonda kontu un par to informē ražotāju organizāciju;

68.2. ja maksājuma iesniegumā iekļautie izdevumi neatbilst apstiprinātajai darbības programmai, neatbilstošo izdevumu summu neapstiprina un par to informē ražotāju organizāciju;

68.3. ja maksājumu iesniegumos norādītā informācija ir nepilnīga vai iesniegumu izvērtēšanai ir nepieciešama papildu informācija, izskatīšanas termiņu pagarina par 15 darbdienām no informācijas saņemšanas dienas.

(Grozīts ar MK 23.08.2022. noteikumiem Nr. 529)

69. Pēc šo noteikumu 62., 65. un 67. punktā minētā iesnieguma saņemšanas, kā arī uzraudzības periodā dienests veic pārbaudes saskaņā ar regulas Nr.  2017/892 26. un 27. pantu. Dienests ir tiesīgs piemērot finanšu korekciju atbilstoši šo noteikumu 10. pielikumam, ja ražotāju organizācijas darbības programmas īstenošanas vai uzraudzības periodā ir konstatēti pārkāpumi vai neatbilstības.

70. Ja, izvērtējot ražotāju organizācijas iesniegtos dokumentus, dienests konstatē, ka tajos nav norādīta visa nepieciešamā informācija vai arī tā ir norādīta nepilnīgi, dienests to rakstiski pieprasa ražotāju organizācijai. Ražotāju organizācija septiņu dienu laikā no pieprasījuma paziņošanas dienas iesniedz dienestā pieprasīto informāciju.

(MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 529 redakcijā)

V. Izņemšana no tirgus, priekšlaicīga ražas novākšana un ražas nenovākšana

71. Lai saņemtu atbalstu par atzītajiem produktiem, kas izņemti no tirgus bezmaksas izplatīšanai vai izplatīšanai uz citiem galamērķiem, ražotāju organizācija atbilstoši regulas Nr.  2017/891 44. panta 1. punktam iesniedz dienestā iesniegumu (11. pielikums). Iesniegumam pievieno rakstisku apliecinājumu par to, ka no tirgus izņemtie produkti atbilst tirdzniecības standartiem atbilstoši regulas Nr.  2017/892 15. pantam.

72. Dienests darbdienas laikā pēc šo noteikumu 71. punktā minētā iesnieguma saņemšanas informē Pārtikas un veterināro dienestu par ražotāju organizācijas plānotajām atzīto produktu izņemšanas darbībām.

73. Dienests šo noteikumu 71. punktā minētajā iesniegumā norādītajā adresē pārbauda izņemšanai pakļauto atzīto produktu daudzumu un identitāti saskaņā ar regulas Nr.  2017/892 29. panta 1. un 2. punktu, bet Pārtikas un veterinārais dienests – šo produktu atbilstību regulas Nr.  2017/892 15. pantā minētajiem nosacījumiem.

74. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 71. punktā minētā iesnieguma saņemšanas un šo noteikumu 73. punktā minētajām pārbaudēm pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu par produktiem, kas ir izņemti no tirgus brīvai izplatīšanai.

75. Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar regulas Nr.  2017/892 29. panta 3. punktu pārbauda vismaz 10 procentus no tirgus izņemto atzīto produktu, kas paredzēti bezmaksas izplatīšanai uz šo noteikumu 77. punktā minētajiem galamērķiem.

76. To atzīto produktu iepakojums, kuri izņemti no tirgus bezmaksas izplatīšanai, ir marķēts saskaņā ar regulas Nr.  2017/892 17. panta 2. punktu.

77. Atbilstoši regulas Nr.  1308/2013 34. panta 4. punktam un regulas Nr.  2017/891 46. panta 1. punktam no tirgus izņemtos produktus piegādā:

77.1. labdarības organizācijām un fondiem;

77.2. vispārizglītojošām iestādēm, bērnu atpūtas nometnēm, slimnīcām, veco ļaužu pansionātiem un valsts sociālās aprūpes centriem;

77.3. soda izciešanas vietām.

78. Saskaņā ar regulas Nr.  2017/891 46. panta 2. punkta pirmo daļu no tirgus izņemto un izplatīšanai uz citiem galamērķiem paredzēto produkciju var piegādāt:

78.1. zooloģiskajiem dārziem un parkiem;

78.2. dzīvnieku patversmēm;

78.3. medību kolektīviem.

79. Dienests šo noteikumu 77. punktā minēto iestāžu sarakstu līdz kārtējā gada 1. novembrim publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un dienesta tīmekļvietnē.

80. Šo noteikumu 77. punktā minētās iestādes nodrošina regulas Nr.  2017/891 47. panta 1. punkta pirmajā daļā noteikto prasību izpildi, bet šo noteikumu 78. punktā minētās iestādes – regulas Nr.  2017/891 47. panta 2. punkta "a", "c" un "d" apakšpunktā noteikto prasību izpildi.

81. Dienests šo noteikumu 74. punktā minēto atbalstu izmaksā daļēja maksājuma veidā saskaņā ar regulas Nr.  2017/892 12. pantu. Atbilstoši regulas Nr.  2017/891 45. panta 1. punkta pirmajai un otrajai daļai maksimālais atbalsts par atzītajiem produktiem, kas izņemti no tirgus, nepārsniedz regulas Nr.  2017/891 IV pielikumā un šo noteikumu 12. pielikumā minēto maksimālo atbalsta summu.

82. Regulas Nr.  2017/891 IV pielikumā minētajā produktu maksimālajā atbalsta summā ir ietverts gan Eiropas Savienības, gan ražotāju organizācijas līdzfinansējums.

83. Lai saņemtu atbalstu par platību, kurā atzītā produkta raža ir novākta priekšlaikus vai nav novākta, ražotāju organizācija atbilstoši regulas Nr.  2017/891 48. panta 5. punktam iesniedz dienestā iesniegumu (11. pielikums).

84. Dienests darbdienas laikā pēc šo noteikumu 83. punktā minētā iesnieguma saņemšanas informē Valsts augu aizsardzības dienestu par ražotāju organizācijas paredzēto priekšlaicīgo ražas novākšanu vai ražas nenovākšanu.

85. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 83. punktā minētā iesnieguma saņemšanas:

85.1. pirms ražas novākšanas vai ražas iestrādāšanas augsnē attiecīgo platību apseko kopā ar Valsts augu aizsardzības dienestu, kas pārliecinās, vai šajā platībā produkti nav bojāti un lauks ir labi kopts – kaitīgo organismu klātbūtne tajā ir minimāla, un sagatavo pārbaudes aktu par platībā esošo produktu stāvokli;

85.2. pārliecinās, vai priekšlaikus novāktie produkti ir piegādāti uz šo noteikumu 87. punktā minētajiem galamērķiem vai – ja raža nav novākta – atbalstam pieteiktajā atklātā lauka platībā tā ir iestrādāta augsnē, bet atbalstam pieteiktajā segtajā platībā augošie kultūraugi un raža ir nogādāta uz šo noteikumu 87. punktā minētajiem galamērķiem;

85.3. pieņem lēmumu piešķirt atbalstu par platību, kurā atzītā produkta raža novākta priekšlaikus vai nav novākta, un to paziņo ražotāju organizācijai.

86. Dienests šo noteikumu 85.3. apakšpunktā minēto atbalstu izmaksā daļēja maksājuma veidā saskaņā ar regulas Nr.  2017/892 12. pantu. Maksimālo atbalstu par šo noteikumu 35.6.2. apakšpunktā minētajām darbībām aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = (B x C x D), kur

A – atbalsta maksājums saskaņā ar regulas Nr.  2017/891 48. panta 4. punktu;

B – platība (ha), kurā raža ir novākta priekšlaikus vai nav novākta;

C – attiecīgā produkta vidējā ražība iepriekšējos trijos gados (t/ha);

D – attiecīgā produkta atbalsta likme saskaņā ar regulas Nr.  2017/891 IV pielikumu vai šo noteikumu 12. pielikumu.

87. Ražotāju organizācija ir tiesīga piegādāt priekšlaikus novāktos produktus:

87.1. komposta gatavošanai;

87.2. par izejvielu biogāzes ražošanai.

88. (Svītrots ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175)

89. (Svītrots ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175)

90. (Svītrots ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175)

91. (Svītrots ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175)

92. (Svītrots ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175)

93. (Svītrots ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175)

94. (Svītrots ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175)

95. (Svītrots ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175)

96. (Svītrots ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175)

97. (Svītrots ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175)

98. (Svītrots ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175)

99. (Svītrots ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175)

VI. Paziņojumi un ziņošana

100. Regulas Nr.  1308/2013 154. panta 4. punkta "d" apakšpunktā un regulas Nr.  2017/891 54. pantā noteikto informāciju Eiropas Komisijai sniedz dienests.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 175 redakcijā)

101. Regulas Nr.  2017/891 77. panta 2. punktā un 28. panta pirmajā daļā noteikto informāciju Eiropas Komisijai sniedz Zemkopības ministrija.

(MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 175 redakcijā)

102. Ražotāju organizācija, kas iepriekšējā gadā nav īstenojusi darbības programmu, līdz attiecīgā gada 15. februārim iesniedz dienestā informāciju par iepriekšējo gadu atbilstoši šo noteikumu 7. pielikuma 1. sadaļai.

(MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 529 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājumi

103. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumus Nr. 361 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 117. nr.; 2016, 230. nr.; 2017, 124. nr.).

104. Šo noteikumu 51. punktā minēto uzraudzības periodu nepiemēro ieguldījumiem, kas īstenoti pirms 2017. gada 1. jūlija.

105. (Svītrots ar MK 23.08.2022. noteikumiem Nr. 529)

106. Šo noteikumu 5.4. apakšpunktā noteikto atzīšanas kritēriju par pārdotās produkcijas minimālo vērtību nepiemēro 2020. gadā.

(MK 22.09.2020. noteikumu Nr. 597 redakcijā)

107. Saskaņā ar Komisijas 2020. gada 4. maija Deleģētās regulas (ES) 2020/884, ar ko, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, attiecībā uz 2020. gadu no Deleģētās regulas (ES) 2017/891 atkāpjas attiecībā uz augļu un dārzeņu nozari un no Deleģētās regulas (ES) 2016/1149 atkāpjas attiecībā uz vīna nozari (turpmāk – regula Nr. 2020/884), 1. panta 1. punktu ražotāju organizācija ir tiesīga 2020. gadā pārsniegt šo noteikumu 13. punktā noteikto maksimālo balsstiesību apjomu vienam ražotāju organizācijas biedram, ja neviens no ražotāju organizācijas biedriem kopā ar tā saistītajām personām negūst nesamērīgi lielu labumu no darbības programmā paredzētajiem pasākumiem.

(MK 22.09.2020. noteikumu Nr. 597 redakcijā)

108. Saskaņā ar regulas Nr. 2020/884 1. panta 4. punktu šo noteikumu 24.1., 24.2., 24.3., 24.4., 24.5., 24.6. un 24.7. apakšpunktā noteikto darbības fonda maksimālo attiecināmo izmaksu apmēru nepiemēro 2020. gadā.

(MK 22.09.2020. noteikumu Nr. 597 redakcijā)

109. Saskaņā ar regulas Nr. 2020/884 1. panta 5. punktu ražotāju organizācija ir tiesīga 2020. gadā pilnībā vai daļēji apturēt darbības programmu.

(MK 22.09.2020. noteikumu Nr. 597 redakcijā)

110. Ražotāju organizācija, kuras apstiprinātās darbības programmas īstenošana turpinās pēc 2022. gada 31. decembra, līdz 2022. gada 15. septembrim iesniedz dienestā regulas 2021/2117 5. panta 6. punkta pirmajā daļā noteikto informāciju. Ja minētā informācija netiek iesniegta, attiecīgās darbības programmas īstenošana saskaņā ar regulas 2021/2117 5. panta 6. punkta otro daļu beidzas 2022. gada 31. decembrī.

(MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 529 redakcijā)

111. Ražotāju organizācija, kuras apstiprinātās darbības programmas īstenošanas laiks beidzas 2022. gada 31. decembrī, saskaņā ar regulas Nr.  1308/2013 33. panta 1. punkta ceturto daļu var līdz 2022. gada 15. septembrim iesniegt jaunu darbības programmu saskaņā ar šajos noteikumos minētajiem nosacījumiem.

(MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 529 redakcijā)

112. Šo noteikumu 25.12. apakšpunktu, 25.2 un 25.3 punktu piemēro darbības programmām, kas iesniegtas apstiprināšanai saskaņā ar šo noteikumu 111. punktu.

(MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 529 redakcijā)

113. Šo noteikumu 10. pielikuma 13. punkta 2. apakšpunktu piemēro par periodu, sākot ar 2023. gada 1. janvāri.

(MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 529 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā –
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
1. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
noteikumiem Nr. 621

(Pielikums grozīts ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 582)

Ražotāju organizācijas atzīšanas iesniegums
 
 Pretendents   
 
 Klienta numurs   
 
   
 Aizpilda dienesta darbinieks 
 Atzīšanas iesnieguma numurs   
 
 Atzīšanas iesnieguma reģistrēšanas datums un laiks1   
 
 Lauku atbalsta dienesta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts1   
 

A. Vispārīgā daļa

 A.1. Vispārīga informācija par pretendentu 
 Pilns pretendenta nosaukums   
     
 Vadītāja vārds, uzvārds   
     
 Uzņēmuma reģistrācijas Nr.   
     
     
 A.2. Kontaktinformācija   
 Juridiskā adrese   
     
 Kontaktadrese   
     
 Tālruņa un faksa numurs   
     
 E-pasta adrese   
     
 Tīmekļvietnes adrese   
   
   
 A.3. Pretendenta kontaktpersona 
 Vārds, uzvārds   
     
 Amats   
     
 Tālruņa un faksa numurs   
     
 E-pasta adrese   
   

B. Informācija par pretendentu atzīšanas iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmajā datumā

 B.1. Darbības apraksts (ietver arī informāciju par tirgus izpēti, konkurenci, problēmām, apdraudējumiem, trūkumiem un nepilnībām) 
 Pašreizējās darbības apraksts (ne vairāk kā 1000 rakstzīmju) 
   
  
  
  
 
   
 B.2. Biedri 
 Nr. p. k.Nosaukums/ vārds, uzvārdsReģistrācijas numurs/
personas kods
AdreseBiedra balsstiesības (%) darbības fonda pārvaldēJa ir kādas citas augļu un dārzeņu ražotāju grupas/ organizācijas biedrs, norādīt tās nosaukumu 
 I. Biedri, kas ir B.5. tabulas I daļā minēto produktu ražotāji 
 1.      
 2.      
 3.      
       
 Kopā100  
 II. Citi biedri 
 1.     
 2.     
 3.     
      
 
 
B.3. Pretendenta biedru produktu ražošanas platība B.4. tabulā minētajā atsauces periodā
 Nr. p. k.BiedrsProduktsPlatība (ha) 
 I. Atklātā laukā audzētie produkti 
 1.    
 2.    
 3.    
 ...    
 Kopā  
 II. Segtā platībā audzētie produkti 
 1.    
 2.    
 3.    
 ...    
 Kopā  
 KOPĀ (I + II)  
 III. Citi produkti 
 1.    
 2.    
 3.    
 ...    
 Kopā  
 
 
B.4. Pretendenta vai tā biedru realizēto produktu vērtība2
 
Realizēto produktu vērtība (B.5. tabulas I daļas 1. punkta kopsumma) (euro)  
 
Pārskata periods3 (datums, mēnesis, gads) no līdz  
 
   
 B.5. Pretendenta vai tā biedru visu realizēto produktu vērtība B.4. tabulā norādītajā periodā4 
 Nr. p. k.ProduktsSumma bez PVN (euro) 
 I. Attiecināmie produkti 
 1.   
 2.   
 ...   
 Kopā  
 No tiemX 
 1) saražoja pretendents/biedri  
 2) iepirktie attiecināmie produkti  
 
 II. Citi produkti 
 1.    
 2.    
 ...    
 Kopā  
 
   
 B.6. Informācija par pretendenta saistību ar jebkuru citu uzņēmumu attiecībā uz B.5. tabulā norādītajiem produktiem 
 Nr. p. k.NosaukumsSaistības veids (līdzdalības daļa pamatkapitālā)Apraksts 
 1.    
 2.    
 ...    
    
   
 B.7. Pretendenta un tā biedru nodrošinājums ar ēkām un būvēm B.5. tabulas I daļā minēto produktu savākšanai, šķirošanai un uzglabāšanai 
 Nr. p. k.Būves tips vai nosaukumsAtrašanās vieta, adreseEkspluatācijā nodošanas gadsIetilpība, platība/ mērvienība 
 1.     
 2.     
 ...     
 Aprakstīt, kā minētās ēkas un būves nodrošina produktu savākšanu, šķirošanu un uzglabāšanu 
   
  
  
 
 B.8. Pretendenta un tā biedru nodrošinājums ar tehniku un iekārtām B.5. tabulas I daļā minēto produktu savākšanai, šķirošanai, uzglabāšanai, pakošanai un nogādāšanai līdz realizācijas vietai 
 Nr. p. k.Tehnikas vai iekārtas nosaukums, marka (modelis)Atrašanās vieta, adreseIzlaides vai izveidošanas gadsJauda, ietilpība, platība/ mērvienība 
 1.     
 2.     
 ...     
 Aprakstīt, kā minētā tehnika un iekārtas nodrošina produktu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, pakošanu un nogādāšanu līdz realizācijas vietai 
   
  
  
   
   
 B.9. Pasākumi pretendenta biedru nodrošināšanai ar tehnisku palīdzību, lai izmantotu videi labvēlīgas audzēšanas metodes 
   
  
  
 
   
 B.10. Pretendenta grāmatvedības vadība, biedru piegādāto un realizēto produktu uzskaites sistēma, informācija, kā pretendents savāc un realizē biedru produkciju 
   
  
  
 
   
 B.11. Produktu kvalitātes nodrošināšana pretendenta saimniecībā 
   
  
  
   
   
 C. Deklarācija 
 

Ar parakstu apliecinu, ka:

1) atzīšanas iesniegumā un citos iesniegtajos dokumentos esošā informācija ir patiesa;

2) apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar atzīšanas iesniegumu saistīto dokumentāciju ne mazāk kā piecus gadus pēc iesnieguma apstiprināšanas, kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un citām nepieciešamajām kontrolēm pirms atzīšanas iesnieguma apstiprināšanas;

3) neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības ierosināšanu un neesmu pasludināts par maksātnespējīgu, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu (ja pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);

4) nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā, kā arī par iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuru rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

5) nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

6) esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un man nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts uz laiku līdz vienam gadam;

7) iepriekš, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu, neesmu pārkāpis līguma nosacījumus un nav pieņemts lēmums par manis izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka;

8) neesmu centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai Lauku atbalsta dienestu atzīšanas plāna iesniegumu konkursa vērtēšanas gaitā;

9) esmu iepazinies ar visiem sabiedriskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem, tostarp ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr.  1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr.  922/72, (EEK) 234/79, (EK) Nr.  1037/2001, (EK) Nr.  1037/2001 un (EK) Nr.  1234/2007, Komisijas 2017. gada 13. marta Deleģēto regulu (ES) 2017/891, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz sodiem, kas piemērojami minētajās nozarēs, un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, un Komisijas 2017. gada 13. marta Īstenošanas regulu (ES) 2017/892, ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.  1308/2013 piemērošanu attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari, un projekta ieviešanas gaitā apņemos tos ievērot

 
 
 Pretendenta pilnvarotā persona  
 (vārds, uzvārds, paraksts, datums5)
 
Piezīmes. 

1 Lauku atbalsta dienesta atzīmes neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ja pretendents ir nodibināts mazāk nekā gadu pirms atzīšanas iesnieguma iesniegšanas, norāda tā biedru realizēto produktu apjomu. Produkta vērtībunosaka atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumu Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām" 5.5. apakšpunktam.

3 Saskaņā ar Komisijas 2017. gada 13. marta Deleģētās regulas (ES) 2017/891, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  1308/2013 papildina attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari, 8. pantu.

Ja pretendents ir nodibināts mazāk nekā gadu pirms atzīšanas iesnieguma iesniegšanas, norāda biedru realizēto produktu apjomu. Produkta vērtībunosaka atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumu Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām" 5.5. apakšpunktam.

Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumu Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu organizācijām" 4.1 punktu.

Zemkopības ministra vietā –
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
2. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
noteikumiem Nr. 621

(Pielikums MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 529 redakcijā)

Ražotāju organizācijas darbības programma
     
 Pretendents   
     
 Klienta numurs   
     
 
 Aizpilda dienesta darbinieks 
 Darbības programmas reģistrēšanas datums1   
     
 Dienesta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts1   
     
 Darbības programmas numurs   
     

Piezīme. 1 Lauku atbalsta dienesta atzīmes neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

A. Vispārīgā daļa

 A.1. Vispārīga informācija par ražotāju organizāciju 
 Pilns ražotāju organizācijas nosaukums   
    
 Vadītāja vārds, uzvārds  
    
 Uzņēmuma reģistrācijas numurs  
     
 
 A.2. Kontaktinformācija   
 Juridiskā adrese   
     
 Kontaktadrese   
     
 Tālruņa un faksa numurs   
     
 E-pasta adrese   
     
 Tīmekļvietnes adrese   
     
 
 A.3. Ražotāju organizācijas kontaktpersona 
 Vārds, uzvārds   
     
 Amats   
     
 Tālruņa un faksa numurs   
     
 E-pasta adrese   
     

B. Informācija par ražotāju organizāciju darbības programmu (darbības programmas iesniegšanas mēneša pirmajā datumā)

 B.1. Sākotnējās situācijas apraksts (ietver arī informāciju par tirgus izpēti, konkurenci, problēmām, apdraudējumiem, trūkumiem un nepilnībām), pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumu Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām" 7. pielikuma 3. tabulā ietvertajiem rādītājiem 
 

Pašreizējās darbības apraksts (ne vairāk kā 1000 rakstzīmju)

 
   
  
       
 
 B.2. Ražotāju organizācijas biedri 
 

Nr.
p. k.

Nosaukums/

vārds, uzvārds

Reģistrācijas numurs/

personas kods

Adrese

Ir/nav atzīto produktu ražotājs

 
 

1.

     
 

2.

     
 

3.

     
 

     
       
 
 B.3. Ražotāju organizācijas un ražotāju organizācijas biedru kopējā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība 
 

Nr.
p. k.

Zemes īpašnieks vai nomnieks

Īpašumā (ha)

Nomā (ha)

Kopējā platība (ha)

 
 

1.

     
 

2.

     
 

...

     
 

Kopā (ha)

  
       
 
 B.4. Informācija par ražotāju organizācijas saistību ar jebkuru citu uzņēmumu attiecībā uz attiecināmajiem produktiem 
 

Nr.
p. k.

Nosaukums

Saistības veids (līdzdalības daļa pamatkapitālā)

Apraksts

 
 

1.

    
 

2.

    
 

...

    
       

C. Darbības programma

C.1. Darbības programmas īstenošanas periods
 
Darbības programmas ilgums – 3 gadi  
 
Darbības programmas īstenošanas periods no01.01.20__.

līdz

31.12.20__. 
 
 
 C.2. Produktu vērtība, ko ražotāju organizācija plāno pārdot darbības programmas īstenošanas laikā, euro 

Darbības gads

1.

2.

3.

Plānotā produktu vērtība   
   
 

C.3. Darbības programmas pasākumi, lai sasniegtu regulas Nr. 1308/2013 33. panta 1. punktā minētos mērķus (izvēlēto mērķi atzīmē ar "x")

 C.3.1.Ražošanas plānošana   
 
 C.3.2.Attiecināmo produktu kvalitātes uzlabošana   
 
 C.3.3.Attiecināmo produktu tirdzniecības uzlabošana, komercvērtības paaugstināšana un noieta veicināšana   
 
 C.3.4.Pētniecība un eksperimentālā ražošana   
 
 C.3.5.Apmācība un paraugprakses apmaiņas darbības   
 
 C.3.6.Krīžu novēršana un pārvarēšana   
 
 C.3.7.Vides aizsardzības pasākumi   
 
 C.3.8.Administrēšanas izmaksas   
 
 

C.4. Darbības programmas mērķi saskaņā ar regulas Nr. 1308/2013 152. panta 1. punkta "c" apakšpunktu (izvēlēto mērķi atzīmē ar "x")

 C.4.1.nodrošināt, lai ražošanu plānotu un pielāgotu pieprasījumam, jo īpaši kvalitātes un kvantitātes ziņā   
 
 C.4.2.koncentrēt piedāvājumu un laist tirgū organizācijas biedru saražotos produktus, tostarp izmantojot tiešo pārdošanu   
 
 C.4.3.optimizēt ražošanas izmaksas un atdevi no ieguldījumiem, reaģējot uz vides un dzīvnieku labturības standartiem, un stabilizēt ražotāju cenas   
 
 C.4.4.pētīt ilgtspējīgas ražošanas metodes, inovatīvu praksi, ekonomikas konkurētspēju un tirgus norises un izstrādāt ierosmes šajā sakarā   
 
 C.4.5.veicināt videi nekaitīgus audzēšanas paņēmienus un ražošanas metodes, kā arī atbilstīgus dzīvnieku labturības paņēmienus un metodes un sniegt tehnisko palīdzību to izmantošanai   
 
 C.4.6.veicināt ražošanas standartus un sniegt tehnisko palīdzību to izmantošanai, uzlabot produktu kvalitāti un izstrādāt produktus ar aizsargātiem cilmes vietu nosaukumiem, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm vai ar valsts kvalitātes marķējumu   
 
 C.4.7.apsaimniekot un valorizēt blakusproduktus, atliekvielu plūsmas un atkritumus, jo īpaši, lai aizsargātu ūdens un augsnes kvalitāti un ainavu un saglabātu vai veicinātu bioloģisko daudzveidību, kā arī sekmētu apritīgumu   
 
 C.4.8.veicināt dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un klimata pārmaiņu seku mazināšanu   
 
 C.4.9.izstrādāt iniciatīvas noieta veicināšanas un tirdzniecības jomā   
 
 C.4.10.pārvaldīt kopējos fondus   
 
 C.4.11.sniegt nepieciešamo tehnisko palīdzību nākotnes līgumu vai darījumu tirgu un apdrošināšanas shēmu izmantošanai   
 
 
 

C.5. Apraksts, ievērojot ražošanas un produktu noieta prognozes par to, kā ražotāju organizācija sasniegs C.3. un C.4. tabulā minētos mērķus

Aprakstā izvērsti izklāsta plānotās darbības un ieguldījumus, arī ieguldījumus, kas paredzēti ražotāju organizācijas individuālo biedru saimniecībās, un norāda Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumu Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām" 25.1 punktā minēto informāciju. Ja ražotāju organizācija paredz, ka tirgus krīžu gadījumā īstenos kādu no krīžu pārvaldības un novēršanas pasākumiem, sniedz informāciju, kurus no pasākumiem plāno īstenot

 
   
  
  
  
 
 

C.6. Vai 80 % no ražotāju organizācijas biedriem ir uzņēmušies piecu gadu saistības šādos Lauku
attīstības programmas pasākumos
(atzīmēt attiecīgo pasākumu ar "x". Ja minētās saistības biedri nav uzņēmušies, lodziņu atstāj tukšu)

 1.Bioloģiskā lauksaimniecība   
 
 2.Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā   
 
 
 C.7. Darbības programmā paredzēto darbību izmaksas 
 

Mērķa numurs saskaņā ar C.3. tabulu

Plānotās darbības nosaukums

Skaits, mērvienība

Izmaksas, euro

 
 

1. gads

 
      
      
 

Kopā

  
 

2. gads

 
      
      
 

Kopā

  
 

3. gads

 
      
      
 

Kopā

  
  
 
 C.8. Darbības programmā paredzēto ieguldījumu izmaksas 
 

Mērķa numurs saskaņā ar C.3. tabulu

Plānotā ieguldījuma nosaukums

Skaits, mērvienība

Izmaksas (euro/m2, euro/m3, euro/gab.)

Izmaksas kopā, euro

Atrašanās vietas adrese

 
 

1. gads

 
        
        
 

Kopā

   
 

2. gads

 
        
        
 

Kopā

   
 

3. gads

 
        
        
 

Kopā

   
 
 C.9. Darbības programmas izmaksas pa gadiem 
  

1. gads

2. gads

3. gads

Kopā

 
 Plānotās izmaksas, euro     
   
 
 C.10. Ražotāju organizācijas sasniedzamie mērķrādītāji (atzīmēt vismaz vienu izvēlēto rādītāju ar "x". Ja minētās saistības biedri nav uzņēmušies, lodziņu atstāj tukšu. Izvēlētajam kritērijam nosaka ražotāju organizācijas izvēlēto sasniedzamo rezultatīvo rādītāju) 
       

Sasniedzamais mērķrādītājs

 
 C.10.1. kopējās ražotāju organizācijas pārdotās attiecināmās produkcijas vērtības palielinājums salīdzinājumā ar ražotāju organizācijas pārdotās attiecināmās produkcijas vērtību darbības programmas īstenošanas pirmajā gadā, %     
       
 C.10.2. tā ražotāju organizācijas biedru skaita palielinājums vai saglabāšana, kas bija darbības programmas īstenošanas pirmā gada sākumā, gab.     
       
 C.10.3. ar ražotāju organizācijas starpniecību pārdotās attiecināmās produkcijas procentuālā apjoma palielinājums noteiktam skaitam ražotāju organizāciju biedru salīdzinājumā ar darbības programmas īstenošanas pirmo gadu, %     
       
 C.10.4. cits kritērijs un sasniedzamais rezultatīvais rādītājs (šajā gadījumā papildus sniedz skaidrojumu par šā rādītāja ietekmi uz ražotāju organizācijas mērķu sasniegšanu)     
       
 Ja izvēlēts C.10.3, norāda ražotāju organizāciju biedru skaitu un nosaukumu     
 

 

 

     
       
 Ja izvēlēts C.10.4.:     
 Izvēlētais kritērijs:     
 

 

 

     
 Izvēlētā kritērija mērķrādītājs un tā apraksts:   

Sasniedzamais mērķrādītājs

 
 

 

 

     
   
 

Skaidrojums par izvēlētā mērķrādītāja ietekmi uz ražotāju organizācijas mērķu sasniegšanu:

 

 
 
 
 D. Deklarācija 
 

Ar parakstu apliecinu, ka:

1) darbības programmā un citos iesniegtajos dokumentos esošā informācija ir patiesa;

2) apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar darbības programmu saistīto dokumentāciju ne mazāk kā piecus gadus pēc darbības programmas īstenošanas un pēdējā maksājuma saņemšanas, kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un citām nepieciešamajām kontrolēm pirms darbības programmas apstiprināšanas, tās īstenošanas laikā un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;

3) neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības ierosināšanu un neesmu pasludināts par maksātnespējīgu, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsākta tiesvedība par darbības izbeigšanu (ja ražotāju organizācija ir Maksātnespējas likuma subjekts);

4) nepastāv spēkā esošs spriedums, ar ko esmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā, kā arī par iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuru rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

5) nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

6) esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un man nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājuma termiņš ir pagarināts vai atlikts saskaņā ar Likuma par nodokļiem un nodevām 24. pantu;

7) iepriekš, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu, neesmu pārkāpis līguma nosacījumus un nav pieņemts lēmums par manis izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka;

8) neesmu centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt vērtēšanas komisiju vai Lauku atbalsta dienestu darbības programmas vērtēšanas gaitā;

9) esmu iepazinies ar visiem sabiedriskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem, tostarp ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr.  1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr.  922/72, (EEK) 234/79, (EK) Nr.  1037/2001, (EK) Nr.  1037/2001 un (EK) Nr.  1234/2007, ar Komisijas 2017. gada 13. marta Deleģēto regulu (ES) 2017/891, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES)
Nr.  1308/2013 papildina attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  1306/2013 papildina attiecībā uz sodiem, kas piemērojami minētajās nozarēs, un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, un ar Komisijas 2017. gada 13. marta Īstenošanas regulu (ES) 2017/892, ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.  1308/2013 piemērošanu attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari, un darbības programmas īstenošanas gaitā apņemos tos ievērot;

10) apzinos, ka dati par atbalsta saņēmējiem tiek publiskoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu un Komisijas 2014. gada 6. augusta Īstenošanas regulas Nr. 908/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm, nodrošinājumu un pārredzamību, nosacījumiem;

11) darbības programmā iekļauto pasākumu īstenošanas laikā ievērošu normatīvajos aktos noteiktos vides aizsardzības noteikumus un prasības atbilstošajos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos par ietekmi uz vidi;

12) ražotāju organizācija ne tiešā, ne netiešā veidā nav saņēmusi un nesaņems citu Eiropas Savienības vai valsts finansējumu par darbībām, par kurām tā saņem atbalstu saskaņā ar šiem noteikumiem

 
  
 Ražotāju organizācijas pilnvarotā persona

 

 
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums2)

Piezīme. 2 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumu Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām" 4.1 punktu.

3. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
noteikumiem Nr. 621

(Pielikums grozīts ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 582; MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175)

Ražotāju organizācijas darbības fonds
 A.1. Vispārīga informācija par ražotāju organizāciju 
 Pilns ražotāju organizācijas nosaukums   
     
 Klienta numurs   
     
 Darbības programmas numurs   
     
     
 A.2. Kontaktinformācija   
 Juridiskā adrese   
     
 Kontaktadrese   
     
 Tālruņa un faksa numurs   
     
 E-pasta adrese   
     
 Tīmekļvietnes adrese   
     
   
 Aizpilda dienesta darbinieks 
 Darbības fonda iesnieguma reģistrēšanas datums1   
     
 Dienesta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts1   
     
Piezīme. 1 Lauku atbalsta dienesta atzīmes neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
 A.3. Ražotāju organizācijas kontaktpersona 
 Vārds, uzvārds   
     
 Amats   
     
 Tālruņa un faksa numurs   
     
 E-pasta adrese   
     

 

B.1. Ražotāju organizācijas vai tās biedru realizēto produktu vērtība 
 Realizēto to attiecināmo produktu vērtība, kurus saražojuši ražotāju organizācijas biedri (euro)  
      
 Pārskata periods2 (datums, mēnesis, gads) no 

līdz

  
      
Piezīme. Atsauces periods atbilstoši Komisijas 2017. gada 13. marta Deleģētās regulas (ES) 2017/891, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  1308/2013 papildina attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (turpmāk – regula 2017/891), 23. panta 1. punktam.
 
 B.2. (Daļa svītrota ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175) 
   
 B.3. (Daļa svītrota ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175) 
 
B.4. Darbības fonda apmērs (norāda konkrētu gadu)
 
Darbības fonda darbības programmas Nr.  .gadam
    

ES līdzfinansējuma daļas maksimālais apmērs saskaņā ar regulas

Nr. 1308/20134 34. panta 2. punktu:

   
Realizēto attiecināmo produktu vērtības kopsumma, kas norādīta B.1 daļā: X 0,041 = euro
 
Darbības fonda faktiskais apmērs5: euro100%
  
ES līdzfinansējuma daļa: euro6 %
  
Ražotāju organizācijas ieguldījumu daļa: euro %
t. sk. 
Biedru ieguldījumu daļa: euro %
 
Piezīmes.

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr.  1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr.  922/72, (EEK) 234/79, (EK) Nr.  1037/2001, (EK) Nr.  1037/2001 un (EK) Nr.  1234/2007.

5 Darbības fonda faktiskais apmērs ir vienāds ar darbības programmas plānotajām izmaksām attiecīgajā gadā (2. pielikuma C.6. un C.7. tabulas kopsumma).

6 Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr.  1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr.  1234/2007, 34. panta 1. un 2. punkta prasībām.

          B.5. Attiecīgā gada darbības fonda procentuālais izlietojums pasākumiem, lai sasniegtu regulas Nr. 1308/2013 33. panta 1. punktā minētos mērķus
 1. Ražošanas plānošanai  %
 
 2. Attiecināmo produktu kvalitātes uzlabošanai  %
 
 3. Attiecināmo produktu tirdzniecības uzlabošanai, komercvērtības paaugstināšanai un noieta veicināšanai  %
 
 4. Pētniecībai un eksperimentālajai ražošanai  %
 
 5. Apmācībai un paraugprakses apmaiņas darbībām  %
 
 6. Krīžu novēršanai un pārvarēšanai  %
 
 7. Vides aizsardzības pasākumiem  %
 
 8. Administrēšanas izmaksām7  %
 
Piezīme. 7 Nepārsniedz 2 % no darbības fonda.
 B.6. Plānotais darbības fonda izlietojums pa ceturkšņiem 
Gada ceturksnisIIIIIIIV
Plānotais darbības fonda izlietojums, euro    
   
   
 B.7. Informācija par darbības fonda finansēšanas kārtību, attiecīgā gadījumā – informācija, kas pamato biedru atšķirīgās iemaksas 
 

 

 
 
   
 C. Deklarācija 
 

Ar parakstu apliecinu, ka:

1) ražotāju organizācijas darbības fondā un citos iesniegtajos dokumentos esošā informācija ir patiesa;

2) apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar darbības fondu un darbības programmas īstenošanu saistīto dokumentāciju ne mazāk kā piecus gadus pēc darbības programmas apstiprināšanas, kā arī piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un citām nepieciešamajām kontrolēm pirms darbības programmas apstiprināšanas un tās īstenošanas laikā;

3) neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības ierosināšanu un neesmu pasludināts par maksātnespējīgu, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī nav uzsāka tiesvedība par darbības izbeigšanu (ja ražotāju organizācija ir Maksātnespējas likuma subjekts);

4) nepastāv spēkā esošs spriedums, ar ko esmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā, kā arī par iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuru rezultātā skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

5) nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

6) esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un man nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājuma termiņš ir pagarināts vai atlikts uz laiku līdz vienam gadam;

7) iepriekš, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu, neesmu pārkāpis līguma nosacījumus un nav pieņemts lēmums par manis izslēgšanu no atbalsta saņēmēju loka;

8) neesmu centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības (konfidenciālu) informāciju vai ar krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām ietekmēt Lauku atbalsta dienestu darbības fonda vērtēšanas gaitā;

9) esmu iepazinies ar visiem sabiedriskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem, tostarp ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) 234/79, (EK) Nr. 1037/2001, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007, Komisijas 2017. gada 13. marta Deleģēto regulu (ES) 2017/891, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  1308/2013 papildina attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  1306/2013 papildina attiecībā uz sodiem, kas piemērojami minētajās nozarēs, un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, un Komisijas 2017. gada 13. marta Īstenošanas regulu (ES) 2017/892, ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.  1308/2013 piemērošanu attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari, un projekta ieviešanas gaitā apņemos tos ievērot

 
  
 Ražotāju organizācijas pilnvarotā persona  
 (vārds, uzvārds, paraksts, datums7)
Piezīme. 7 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Zemkopības ministra vietā –
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
4. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
noteikumiem Nr. 621
Ražotāju organizācijas iesniegums par grozījumiem darbības programmā

(Pielikums svītrots ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175)

5. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
noteikumiem Nr. 621

(Pielikums MK 11.09.2018. noteikumu Nr. 582 redakcijā)

Maksimālās attiecināmās izmaksas ražotāju organizāciju finansējuma aprēķināšanai jaunas būvniecības, pārbūves un atjaunošanas projektiem galvenajiem būvju tipiem

Nr.
p. k.

Būvju tipi

Mērvienība

Jaunbūvei un pārbūvei par kopējo būves platību,
bez PVN

Būves atjaunošanai

1.Administratīvās ēkas

euro/m2

403,00

283,00

2.Inženierkomunikāciju būves ražošanas vajadzībām (piemēram, katlumāja, sūkņu stacija) (attiecas uz atsevišķi izvietotām būvēm)

euro/m2

388,00

272,00

3.Laboratorijas telpu vai telpu grupu ierīkošana*

euro/m2

127,50

82,00

4.Lauksaimniecības nojumes (bez sienu apšuvuma, vārtiem un logiem)

euro/m2

189,00

133,00

5.Lauksaimniecības nojumes ar triju sienu apšuvumu bez vārtiem un logiem

euro/m2

211,00

148,00

6.Augļu un dārzeņu pirmapstrādes vai pārstrādes būves

euro/m2

595,00

384,00

7.Augļu, dārzeņu un to pirmapstrādes vai pārstrādes produktu noliktavas un glabātavas

euro/m3

186,00

130,00

8.Augļu, dārzeņu un to pārstrādes produktu noliktavas ar regulējamām temperatūras vai mākslīgā klimata iekārtām

euro/m3

236,00

165,00

9.Augļu, dārzeņu un to pārstrādes produktu saldētavas (no 0 līdz – 8 °C)

euro/m3

241,00

169,00

10.Augļu, dārzeņu un to pārstrādes produktu saldētavas (no – 8 līdz – 36 °C)

euro/m3

249,00

175,00

11.Siltumnīcas:
11.1.vasaras un tuneļveida

euro/m2

58,00

41,00

11.2.apsildāmās

euro/m2

331,00

232,00

12.Labiekārtošana:
12.1.betonēti laukumi

euro/m2

32,00

24,00

12.2.asfaltēti, bruģēti laukumi bez komunikācijām

euro/m2

43,00

27,00

12.3.grants seguma laukumi

euro/m2

17,00

7,00

12.4.dolomīta šķembu laukumi

euro/m2

20,00

11,00

12.5.zāliena ierīkošana

euro/m2

2,00

13.Ūdens ieguves un uzglabāšanas vietas:
13.1.filtrācijas urbums vai spice

euro/m

20,00

13.2.artēziskā aka (dziļurbums)

euro/m

54,00

13.3.dīķis

euro/m3

2,00

2,00

13.4.atvērta tipa baseins, rezervuārs (lagūna)

euro/m3

35,00

23,00

Piezīme. * Attiecināmas ir laboratorijas telpu vai telpu grupu ierīkošanas izmaksas esošajās ēkās.
5.1 pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
noteikumiem Nr. 621
Mācību priekšmetu saraksts vides aizsardzības, produktu realizācijas un kvalitātes uzlabošanas izglītības atbilstības izvērtēšanai

(Pielikums MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 175 redakcijā)

Nr.
p. k.

Mācību priekšmets

1.Vides aizsardzība
1.1.Agrārā un vides politika
1.2.Atjaunojamās enerģijas ekonomika
1.3.Augšņu auglības uzlabošanas iespējas, audzējot slāpekli piesaistošas kultūras
1.4.Augu aizsardzība
1.5.Augu aizsardzība: augu aizsardzības līdzekļi un to lietošana
1.6.Augu aizsardzība: kaitīgie organismi, to ierobežošana
1.7.Augu aizsardzība: slimību cēloņi un to ierosinātāji
1.8.Augu aizsardzības līdzekļu droša, agronomiski un ekonomiski pamatota lietošana
1.9.Augu aizsardzības līdzekļu klasifikācija un lietošana
1.10.Augu aizsardzības līdzekļu pareiza, precīza un ekonomiska lietošana
1.11.Bioloģiskā augkopība un dārzkopība
1.12.Bioloģiskā lauksaimniecība
1.13.Ekoloģija
1.14.Ekoloģija un vides aizsardzība
1.15.Ekosistēmu nozīme lauksaimniecībā
1.16.Ietekmes uz vidi novērtējums
1.17.Integrētā augu audzēšana un lauksaimnieciskā ražošana
1.18.Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību
1.19.Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai
1.20.Laukkopības pamati
1.21.Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi
1.22.Uzņēmējdarbība un vides ekonomika
1.23.Ūdensapgāde un kanalizācija
1.24.Vides aizsardzība
1.25.Vides apstākļu ietekme uz organismiem
1.26.Vides ekonomika
1.27.Vides tiesības
1.28.Vielu un elementu aprite dabā
1.29.Zemes ierīcība
1.30.Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi (praktiskās nodarbības ārzemēs)
1.31.Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai
2.Tirgus
2.1.Ilgtspējīgas sadarbības vadība (kooperācija)
2.2.Integrētā mārketinga komunikācija
2.3.Jaunu pārtikas produktu izstrāde
2.4.Kooperatīvu darbības attīstība, dažādošana un konkurētspējas palielināšana
2.5.Latvijas un citu valstu kooperatīvu formas, iespējas un pieredze
2.6.Loģistika mārketingā
2.7.Mārketinga komunikācija
2.8.Mārketinga pētījumi un tirgus prognozēšana
2.9.Mārketings internetā
2.10.Pievienotās vērtības radīšana savai produkcijai
2.11.Prognozēšanas metodes
2.12.Reklāmas veidošana
2.13.Starptautiskais mārketings un loģistika
2.14.Starptautiskais menedžments
2.15.Stratēģiskā vadīšana
2.16.Teritorijas mārketings
2.17.Tirgus izpēte un prognozēšana
2.18.Tirgvedība (mārketings)
2.19.Tirgzinība
2.20.Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana
3.Kvalitāte
3.1.Augļi, dārzeņi, to pārstrāde
3.2.HACCP paškontroles sistēmas principi, to nozīme drošas un nekaitīgas pārtikas apritei
3.3.Higiēnas prasības
3.4.Kvalitatīvas augkopības produkcijas ražošana un pašizmaksa
3.5.Kvalitātes sistēmas
3.6.Kvalitātes vadība
3.7.Kvalitātes vadīšanas sistēmas
3.8.Lauksaimniecības produktu pārstrāde
3.9.Lauksaimniecības produktu ražošanas procesu un tehnoloģiju pilnveidošana un attīstīšana
3.10.Nacionālie kvalitātes kritēriji pārtikas produktu ražošanā kā uzņēmuma konkurētspējas veicinātāji
3.11.Pārtikas derīguma termiņš
3.12.Pārtikas izejvielu bioloģija
3.13.Pārtikas kvalitātes vadība
3.14.Pārtikas procesi un iekārtas
3.15.Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģija
3.16.Pārtikas siltuma un aukstuma procesi
3.17.Pārtikas tehnoloģiskās iekārtas
3.18.Progresīvas prakses un zinātnes atziņu izmantošana kvalitatīvas un konkurētspējīgas pārtikas produktu ražošanā
6. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
noteikumiem Nr. 621

(Pielikums grozīts ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 582; MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175)

Ražotāju organizācijas atbalsta iesniegums
 
 Atbalsta pretendents   
 
 Klienta numurs   
 
   
 Apliecinājums par atbalsta pieteikuma reģistrēšanu 
 Iesnieguma reģistrēšanas datums1   
 
 Lauku atbalsta dienesta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts1   
 
 Atbalsta iesnieguma numurs   
 
Piezīme. 1 Lauku atbalsta dienesta atzīmes neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

A. Vispārīgā daļa

 A.1. Vispārīga informācija par ražotāju organizāciju 
 Pilns ražotāju organizācijas nosaukums   
     
 Vadītāja vārds, uzvārds   
     
 Uzņēmuma reģistrācijas Nr.   
     
     
 A.2. Kontaktinformācija   
 Juridiskā adrese   
     
 Kontaktadrese   
     
 Tālruņa un faksa numurs   
     
 E-pasta adrese   
     
 Tīmekļvietnes adrese   
 
   
 A.3. Ražotāju organizācijas kontaktpersona 
 Vārds, uzvārds   
     
 Amats   
     
 Tālruņa un faksa numurs   
     
 E-pasta adrese   
     
   
 A.4. Ražotāju organizācijas biedri 
 Nr. p. k.Nosaukums/vārds, uzvārdsReģistrācijas numurs/personas kodsAdreseIr/nav atzīto produktu ražotājs 
 1.     
 2.     
 3.     
      
 

B. Informācija par pieprasīto atbalstu

B.1.
Apstiprinātās darbības programmas Nr.  
 
Periods, par kuru iesniegts atbalsta iesniegums  
  
  
 B.2. Atbalsta apmērs 
 Ražotāju organizācijas pieprasītais atbalsts euro
 t. sk.
 ražotāju organizācijas daļējā maksājuma ietvaros saņemtais atbalsts euro
 
 
B.3. Darbības fonda izlietojums
Kopējais darbības fonda apstiprinātais apmērs euro100%
 
Izlietotā darbības fonda daļa, euro %
t. sk.
krīžu novēršanai un pārvarēšanai euro %*
 
vides aizsardzības pasākumiem euro %*
 
Piezīme. * No izlietotās darbības fonda daļas.
B.4. Iemaksas darbības fondā (ar PVN)
Kopējais iemaksu apmērs darbības fondā euro100%
 
Ražotāju organizācijas iemaksas euro %
 
Ražotāju organizācijas biedru iemaksas euro %
 
Saņemtais Eiropas Savienības līdzfinansējums (ja bija pieprasīts avanss) euro %
 
 
B.5. Ražotāju organizācijas realizēto produktu vērtība attiecīgajā darbības programmas īstenošanas gadā
 
Pārskata periods (datums, mēnesis, gads) no01.01.20__līdz31.12.20__ 
 
Ražotāju organizācijas realizēto produktu vērtība, kurus saražojuši biedri (B.6. tabulas kopsumma + B.7. tabulas kopsumma) (euro)  
 
   
 B.6. Ražotāju organizācijas realizēto atzīto produktu vērtība pārskata periodā 
 Nr. p. k.Atzītā produkta nosaukumsApjoms, tSumma bez PVN, euro 
 1.    
 2.    
 ...    
 Kopā  
   
   
 B.7. Ražotāju organizācijas realizēto pārstrādāto produktu vērtība pārskata periodā 
 Nr. p. k.Pārstrādātās produkcijas nosaukumsPārstrādātās produkcijas kopējā realizētā vērtība, euro (bez PVN)Procentuālā likme2Attiecināmā vērtība, euro (bez PVN) 
 1.     
 2.     
 ...     
 Kopā  
   
Piezīme. 2 Saskaņā ar regulas Nr. 2017/891 22. panta 2. punktu.
B.8. Darbības programmas attaisnotie izdevumi

Nr. p. k.

Izmaksu pozīcijas saskaņā ar apstiprināto darbības programmas izmaksu tāmi

Darījumu numurs un datums

Maksājumu numurs un datums

Summa darbības programmas izmaksu tāmē bez PVN, euro

Faktiskā summa bez PVN, euro

Attiecināmās izmaksas, euro

1.      
2.      
...      

Kopā

  

 

 
   
 Ar parakstu apliecinu, ka ražotāju organizācija nav saņēmusi divkāršu Eiropas Savienības vai valsts finansējumu par pasākumiem vai darbībām, par kurām ir iesniegts šis atbalsta iesniegums. 
  
 Ražotāju organizācijas pilnvarotā persona  
 (vārds, uzvārds, paraksts, datums3)
Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumu Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu organizācijām" 4.1 punktu.

Zemkopības ministra vietā –
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
7. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
noteikumiem Nr. 621

(Pielikums MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 529 redakcijā)

Ražotāju organizācijas gada ziņojums
   
 Atbalsta pretendents   
     
 Klienta numurs   
     
 Lauku atbalsta dienesta apstiprinātās darbības programmas numurs   
     
 Pārskata periods   
     
 
 Iesnieguma reģistrēšanas datums1   
 
 Lauku atbalsta dienesta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts1   
 

Piezīme.

1 Lauku atbalsta dienesta atzīmes neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

1. Vispārīgā informācija par ražotāju organizācijām (turpmāk – RO), starptautiskajām ražotāju organizācijām (turpmāk – SRO), ražotāju organizāciju apvienībām (turpmāk – ROA), starptautiskajām ražotāju organizāciju apvienībām (turpmāk – SROA)

Pārskata gadsNo (datums, mēnesis, gads)

1

 
Līdz (datums, mēnesis, gads)

2

 
RO/SRO/ROA/SROA biedru skaitsKopā

3

 
Juridiskās personas

4

 
Fiziskās personas

5

 
Augļu un/vai dārzeņu audzētāju skaits

6

 
Svaigu produktu tirgum paredzētā produkcijas daļa1Vērtība, euro, t. sk.:

7

 
saražojusi RO/SRO/ROA/SROA un tās biedri

8

 
saražojuši citi ražotāji, kas nav konkrētās RO/SRO/ROA/SROA biedri

9

 
Apjoms (tonnās), t. sk.:

10

 
saražojusi RO/SRO/ROA/SROA un tās biedri

11

 
saražojuši citi ražotāji, kas nav konkrētās RO/SRO/ROA/SROA biedri

12

 
Pārstrādei pārdotā produkcijas daļa2Vērtība, euro, t. sk.:

13

 
saražojusi RO/SRO/ROA/SROA un tās biedri

14

 
saražojuši citi ražotāji, kas nav konkrētās RO/SRO/ROA/SROA biedri

15

 
Apjoms (tonnās), t. sk.:

16

 
saražojusi RO/SRO/ROA/SROA un tās biedri

17

 
saražojuši citi ražotāji, kas nav konkrētās RO/SRO/ROA/SROA biedri

18

 
Svaigie produkti, kurusRO/SRO/ROA/SROA/tās biedri pārstrādājuši paši3Vērtība, euro, t. sk.:

19

 
saražojusi RO/SRO/ROA/SROA un tās biedri

20

 
saražojuši citi ražotāji, kas nav konkrētās RO/SRO/ROA/SROA biedri

21

 
Apjoms (tonnās), t. sk.:

22

 
saražojusi RO/SRO/ROA/SROA un tās biedri

23

 
saražojuši citi ražotāji, kas nav konkrētās RO/SRO/ROA/SROA biedri

24

 
Augļu un dārzeņu (izņemot sēnes) audzēšanai izmantotā kopējā platība4, ha

25

 

Piezīmes.

1 Svaigo produktu tirgum paredzētā produkcijas daļa ietver pašas RO/SRO/ROA/SROA un tās biedru, ražotāju, kas ir citas RO/SRO/ROA/SROA biedri, un ražotāju, kas nav nevienas RO/SRO/ROA/SROA biedri, saražotos svaigos augļus un dārzeņus, kurus pārdevusi RO/SRO/ROA/SROA un par kuriem organizācijai ir piešķirta atzīšana.

2 Pārstrādei pārdotā produkcijas daļa ietver pašas RO/SRO/ROA/SROA un tās biedru, ražotāju, kas ir citas RO/SRO/ROA/SROA biedri, un ražotāju, kas nav nevienas RO/SRO/ROA/SROA biedri, saražotos svaigos augļus un dārzeņus, par kuriem organizācijai ir piešķirta atzīšana un kuri svaigā veidā pārdoti pārstrādes uzņēmumiem ārpus RO/SRO/ROA/SROA.

3 Pašas RO/SRO/ROA/SROA un tās biedru, ražotāju, kas ir citas RO/SRO/ROA/SROA biedri, un ražotāju, kas nav nevienas RO/SRO/ROA/SROA biedri, saražotie svaigie augļi un dārzeņi, par kuriem organizācijai ir piešķirta atzīšana un kurus pati RO/SRO/ROA/SROA un (vai) tās biedri ir pārstrādājuši produktos, kas minēti Regulas (ES) 2017/891 22. panta 2. punkta otrajā daļā.

4 Kopējā platība ir platība, kuru RO/SRO/ROA/SROA vai tās biedri izmanto tādu produktu audzēšanai, kurus pārdod RO/SRO/ROA/SROA un par kuriem organizācijai ir piešķirta atzīšana. Ja no vienas un tās pašas platības pārskata gada laikā novāc vairākas ražas, platību uzskaita tikai vienreiz.

2. Informācija par izdevumiem

2.1. Izdevumi attiecībā uz RO/SRO/ROA/SROA

Dalībvalsts apstiprinātais darbības fonds1Kopējais apstiprinātais darbības fonds
(saskaņā ar regulas 2017/8922 8. pantu), euro

1

 
Organizācijas un (vai) organizācijas biedru finansiālā ieguldījuma apmērs, euro

2

 
Eiropas Savienības finansiālās palīdzības apmērs, euro (regulas Nr.  1308/20133 34. pants)

3

 
Galīgais darbības fonds4Kopējie iztērētie līdzekļi, euro, t. sk.:

4

 
Organizācijas un (vai) organizācijas biedru finansiālā ieguldījuma apmērs, euro

5

 
Eiropas Savienības finansiālās palīdzības apmērs, euro (regulas Nr.  1308/2013 34. pants)

6

 
Valsts finansiālā palīdzība (regulas Nr.  1308/2013 35. pants)5Faktiski izmaksātās valsts finansiālās palīdzības galīgais apmērs, euro

7

 
Pārskata gadā pārdotās produkcijas vērtība6 (aprēķināta saskaņā ar regulas 2017/8917 22. pantu)

8

 

Piezīmes.

Visiem šajā tabulā norādītajiem skaitļiem jāattiecas uz pārskata gadu.

1 Dalībvalsts apstiprinātais darbības fonds konkrētajam pārskata gadam.

2 Komisijas 2017. gada 13. marta Īstenošanas regula (ES) 2017/892, ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.  1308/2013 piemērošanu attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (turpmāk – regula 2017/892).

3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr.  1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr.  922/72, (EEK) 234/79, (EK) Nr.  1037/2001, (EK) Nr.  1037/2001 un (EK) Nr.  1234/2007 (turpmāk – regula Nr.  1308/2013).

4 Galīgais darbības fonds ir darbības fonds, ko RO/SRO/ROA/SROA faktiski izmantojusi darbības programmai attiecīgajā gadā.

5 Aizpilda dalībvalstis, kas atbilst regulas Nr.  1308/2013 35. panta nosacījumiem.

6 Pārdotās produkcijas vērtība atbilst to produktu vērtībai:

a) kurus pārdevusi attiecīgā RO/SRO/ROA/SROA;

b) kurus saražojusi RO/SRO/ROA/SROA un tās biedri;

c) par kuriem RO/SRO/ROA/SROA ir piešķirta atzīšana.

7 Komisijas 2017. gada 13. marta Deleģētā regula (ES) 2017/891, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  1308/2013 papildina attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.  1306/2013 papildina attiecībā uz sodiem, kas piemērojami minētajās nozarēs, un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 (turpmāk – regula 2017/891).

2.2. Kopīgie faktiskie izdevumi attiecībā uz RO/SRO/ROA/SROA darbības programmām

Darbības/pasākumi
(regulas 2017/891 2. panta
"f" un "g" punkts)

Mērķi

(regulas Nr.  1308/2013
33. panta 1. un 3. punkts un
152. panta 1. punkta "c" apakšpunkts)

 

Kopējie faktiskie izdevumi,
euro

IeguldījumiRažošanas plānošana1

1

 
Produktu kvalitātes uzlabošana2

2

 
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana3

3

 
Ar vidi saistītas darbības4

4

 
Krīžu novēršana un pārvarēšana5

5

 
Pētniecība6

6

 
Pētniecība un eksperimentālā ražošanaRažošanas plānošana1

7

 
Produktu kvalitātes uzlabošana2

8

 
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana3

9

 
Ar vidi saistītas darbības4

10

 
Kvalitātes shēmas (ES un valsts) un ar kvalitātes uzlabošanu saistīti pasākumiProduktu kvalitātes uzlabošana2

11

 
Veicināšana un komunikācijaProduktu komerciālās vērtības paaugstināšana3

12

 
Produktu veicināšana7

13

 
Krīžu novēršana un pārvarēšana5

14

 
Apmācība un paraugprakses apmaiņaRažošanas plānošana1

15

 
Produktu kvalitātes uzlabošana2

16

 
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana3

17

 
Ar vidi saistītas darbības4

18

 
Krīžu novēršana un pārvarēšana5

19

 
Konsultāciju pakalpojumi un tehniskā palīdzībaRažošanas plānošana1

20

 
Produktu kvalitātes uzlabošana2

21

 
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana3

22

 
Ar vidi saistītas darbības4

23

 
Bioloģiskā ražošanaAr vidi saistītas darbības4

24

 
Integrētā ražošana

25

 
Uzlabota ūdens resursu izmantošana vai apsaimniekošana, ieskaitot ūdens taupību un nosusināšanu

26

 
Augsnes saglabāšanas darbības

27

 
Darbības ar mērķi ierīkot vai uzturēt bioloģiskajai daudzveidībai labvēlīgus biotopus vai saglabāt ainavas, ieskaitot vēsturiskās iezīmes

28

 
Energotaupības darbības (izņemot pārvadāšanu)

29

 
Darbība, kas saistīta ar atkritumu rašanās samazināšanu un atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanu

30

 
Pārvadāšana

31

 
Tirdzniecība

32

 
Kopējo fondu izveidošanaKrīžu novēršana un pārvarēšana5

33

 
Kopējo fondu līdzekļu atjaunošana

34

 
Augļu dārzu vēlreizēja apstādīšana

35

 
Izņemšana no tirgus

36

 
Bezmaksas izplatīšana

37

 
Citāda izmantošana

38

 
Priekšlaicīga ražas novākšana

39

 
Ražas nenovākšana

40

 
Ražas apdrošināšana

41

 
Konsultēšana

42

 
Administratīvās izmaksasRažošanas plānošana1

43

 
Produktu kvalitātes uzlabošana2

44

Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana3

45

Ar vidi saistītas darbības4

46

Krīžu novēršana un pārvarēšana5

47

Pētniecība6

48

Citas/citi8Ražošanas plānošana1

49

 
Produktu kvalitātes uzlabošana2

50

 
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana3

51

 
Ar vidi saistītas darbības4

52

 

Piezīmes.

1 Ražošanas plānošana atbilst regulas Nr.  1308/2013 33. panta 1. punkta "a" apakšpunktā un 152. panta 1. punkta "c" apakšpunkta "i", "ii" un "xi" apakšpunktā noteiktajiem mērķiem.

2 Produktu kvalitātes uzlabošana atbilst regulas Nr.  1308/2013 33. panta 1. punkta "b" apakšpunktā un 152. panta 1. punkta "c" apakšpunkta "i", "iv" un "vi" apakšpunktā noteiktajiem mērķiem.

3 Produktu komerciālās vērtības paaugstināšana atbilst regulas Nr.  1308/2013 33. panta 1. punkta "c" apakšpunktā un 152. panta 1. punkta "c" apakšpunkta "i", "ii", "iii", "iv", "ix" un "xi" apakšpunktā noteiktajiem mērķiem.

4 Ar vidi saistītas darbības atbilst regulas Nr.  1308/2013 33. panta 1. punkta "e" apakšpunktā un 152. panta 1. punkta "c" apakšpunkta "iii", "iv", "v", "vii" un "viii" apakšpunktā noteiktajiem mērķiem.

5 Krīžu novēršana un pārvarēšana atbilst regulas Nr.  1308/2013 33. panta 1. punkta "f" apakšpunktā un 33. panta 3. punkta "a" apakšpunktā, kā arī 152. panta 1. punkta "c" apakšpunkta "iv" un "xi" apakšpunktā noteiktajiem mērķiem.

6 Pētniecība atbilst regulas Nr.  1308/2013 152. panta 1. punkta "c" apakšpunkta "iv" apakšpunktā noteiktajiem mērķiem.

7 Produktu veicināšana atbilst regulas Nr.  1308/2013 33. panta 1. punkta "d" apakšpunktā un 152. panta 1. punkta "c" apakšpunkta "vi" un "ix" apakšpunktā noteiktajiem mērķiem.

8 Tai skaitā personāla izmaksas saskaņā ar regulas Nr. 2017/891 III pielikuma 2. punkta "b" apakšpunktu.

3. Darbības programmas uzraudzība. Rādītāji attiecībā uz RO/SRO/ROA/SROA

Darbības/pasākumi (regulas 2017/891 2. panta "f" un "g" punkts)

Mērķi

(regulas Nr.  1308/2013 33. panta 1. un 3. punkts un 152. panta 1. punkta "c" apakšpunkts)

Rādītāji

  
Ieguldījumi1Ražošanas plānošanaSaimniecību skaits

1

 
Kopējā vērtība, euro

2

 
Produktu kvalitātes uzlabošanaSaimniecību skaits

3

 
Kopējā vērtība, euro

4

 
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšanaSaimniecību skaits

5

 
Kopējā vērtība, euro

6

 
Pārdotās produkcijas kopējā vērtība/pārdotās produkcijas kopējais apjoms (euro/kg)

7

 
Ar vidi saistītas darbībasSaimniecību skaits

8

 
Kopējā vērtība, euro

9

 
Krīžu novēršana un pārvarēšanaSaimniecību skaits

10

 
Kopējā vērtība, euro

11

 
PētniecībaSaimniecību skaits

12

 
Kopējā vērtība, euro

13

 
Pētniecība un eksperimentālā ražošanaRažošanas plānošanaSaimniecību skaits

14

 
Kopējā vērtība, euro

15

 
Produktu kvalitātes uzlabošanaSaimniecību skaits

16

 
Kopējā vērtība, euro

17

 
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšanaSaimniecību skaits

18

 
Kopējā vērtība, euro

19

 
Ar vidi saistītas darbībasSaimniecību skaits

20

 
Kopējā vērtība, euro

21

 
Kvalitātes shēmas (ES un valsts)2 un ar kvalitātes uzlabošanu saistīti pasākumiProduktu kvalitātes uzlabošanaPlatība saistībā ar ACVN/AĢIN/GTĪ3 (ha)

22

 
Saimniecību skaits

23

 
Apjoms (tonnās)

24

 
Veicināšana un komunikācija4Produktu komerciālās vērtības paaugstināšanaSaimniecību skaits

25

 
Veicināšanas kampaņu skaits

26

 
Produktu veicināšanaSaimniecību skaits

27

 
Veicināšanas kampaņu skaits

28

 
Krīžu novēršana un pārvarēšanaSaimniecību skaits

29

 
Veicināšanas kampaņu skaits

30

 
Apmācība un paraugprakses apmaiņaRažošanas plānošanaSaimniecību skaits

31

 
Darbību skaits

32

 
Produktu kvalitātes uzlabošanaSaimniecību skaits

33

 
Darbību skaits

34

 
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšanaSaimniecību skaits

35

 
Darbību skaits

36

 
Ar vidi saistītas darbībasSaimniecību skaits

37

 
Darbību skaits

38

 
Krīžu novēršana un pārvarēšanaSaimniecību skaits

39

 
Darbību skaits

40

 
Konsultāciju pakalpojumi un tehniskā palīdzībaRažošanas plānošanaSaimniecību skaits

41

 
Darbību skaits

42

 
Produktu kvalitātes uzlabošanaSaimniecību skaits

43

 
Darbību skaits

44

 
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšanaSaimniecību skaits

45

 
Darbību skaits

46

 
Ar vidi saistītas darbībasSaimniecību skaits

47

 
Darbību skaits

48

 
Bioloģiskā ražošanaAr vidi saistītas darbībasAugļu un/vai dārzeņu bioloģiskajai audzēšanai izmantotā platība (ha)

49

 
Saimniecību skaits

50

 
Integrētā ražošanaAugļu un/vai dārzeņu integrētajai audzēšanai izmantotā platība (ha)

51

 
Saimniecību skaits

52

 
Uzlabota ūdens resursu izmantošana vai apsaimniekošana, ieskaitot ūdens taupību un nosusināšanuAugļu un dārzeņu audzēšanai izmantotā platība, uz kuru attiecas ūdens izmantošanas samazināšana (ha)

53

 
Saimniecību skaits

54

 

Apjoma atšķirība (m3)

(iepriekšējais gads–pārskata gads)

55

 
Darbības augsnes saglabāšanaiAugļu un dārzeņu audzēšanai izmantotā platība, kurā pastāv augsnes erozijas risks un kurā īsteno augsnes erozijas novēršanas pasākumus (ha)5

56

 
Saimniecību skaits

57

 

Mēslošanas līdzekļu izmantojuma atšķirība uz hektāru (tonnas/ha)

(iepriekšējais gads–pārskata gads)

58

 
Darbības ar mērķi ierīkot vai uzturēt bioloģiskajai daudzveidībai labvēlīgus biotopus vai saglabāt ainavas, ieskaitot vēsturisko vērtību saglabāšanuPlatība, kurā veic biotopu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību veicinošas darbības (ha)

59

 
Saimniecību skaits

60

 
Energotaupības darbības (izņemot pārvadāšanu)Augļu un dārzeņu audzēšanai izmantotā platība, uz kuru attiecas enerģijas izmantošanas samazināšana (ha)

61

 
Saimniecību skaits

62

 
Enerģijas patēriņa atšķirība (iepriekšējais gads–pārskata gads):

63

a) cietais kurināmais (tonnas/pārdotās produkcijas apjoms)

64

 
b) šķidrais kurināmais (litri/pārdotās produkcijas apjoms)

65

 
c) gāze (m3/pārdotās produkcijas apjoms)

66

 
d) elektroenerģija (kWh/pārdotās produkcijas apjoms)

67

 
Darbības, kas saistītas ar atkritumu rašanās samazināšanu un atkritumu apsaimniekošanas uzlabošanuSaimniecību skaits

68

 

Atkritumu apjoma atšķirība (m3/pārdotās produkcijas apjoms)

(iepriekšējais gads–pārskata gads)

69

 

Iepakojuma apjoma atšķirība (m3/pārdotās produkcijas apjoms)

(iepriekšējais gads–pārskata gads)

70

 
Pārvadāšana

Enerģijas patēriņa atšķirība

(iepriekšējais gads–pārskata gads):

71

a) šķidrais kurināmais (litri/pārdotās produkcijas apjoms)

72

 
b) gāze (m3/pārdotās produkcijas apjoms)

73

 
c) elektroenerģija (kWh/pārdotās produkcijas apjoms)

74

 
TirdzniecībaSaimniecību skaits

75

 
Darbību skaits

76

 
Kopējo fondu izveidošana6Krīžu novēršana un pārvarēšanaSaimniecību skaits

77

 
Kopējo fondu līdzekļu atjaunošanaSaimniecību skaits

78

 
Augļu dārzu vēlreizēja apstādīšanaAttiecīgā platība (ha)

79

 
Izņemšana no tirgus7Veikto darbību skaits

80

 
Priekšlaicīga ražas novākšanaVeikto darbību skaits

81

 
Attiecīgā platība (ha)

82

 
Ražas nenovākšana8Veikto darbību skaits

83

 
Attiecīgā platība (ha)

84

 
Ražas apdrošināšanaSaimniecību skaits

85

 
KonsultēšanaVeikto darbību skaits

86

 
Citas/citiRažošanas plānošanaSaimniecību skaits

87

 
Produktu kvalitātes uzlabošanaSaimniecību skaits

88

 
Produktu komerciālās vērtības paaugstināšanaSaimniecību skaits

89

 
Ar vidi saistītas darbībasSaimniecību skaits

90

 

Piezīmes.

1 Tostarp neienesīgi ieguldījumi attiecībā uz saistību izpildi darbības programmā.

2 Attiecas uz tādu sīki izstrādātu pienākumu kopumu saistībā ar ražošanas metodēm, kuru ievērošanu pārbauda neatkarīgā inspekcijā un ar kurām tiek iegūts galaprodukts, kam kvalitāte ir ievērojami augstāka nekā parastie tirdzniecības standarti attiecībā uz sabiedrības veselību, augu veselību vai vidi un ir atbilstoša pašreizējām un paredzamajām tirgus iespējām. Galvenie kvalitātes shēmu veidi:

a) sertificēta bioloģiskā ražošana;

b) sertificēta integrētā ražošana;

c) nacionālās pārtikas kvalitātes shēma ar zaļās krāsas norādi.

3 Aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN)/Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN)/Garantēta tradicionālā īpatnība (GTĪ).

4 Katra veicināšanas/komunikācijas kampaņa ir viena darbība neatkarīgi no kampaņas ilguma (dienu skaita) un norises vietu skaita.

5 Augsnes erozijas risks attiecas uz jebkuru zemes gabalu, kas atrodas nogāzē, kuras slīpums ir lielāks par 10 %, neatkarīgi no tā, vai tiek īstenoti augsnes erozijas novēršanas pasākumi (piemēram, augsnes segums, augseka u. c.).

6 Darbības, kas saistītas ar dažādu kopējo fondu izveidošanu (līdzekļu papildināšanu), ir dažādas darbības.

7 Tā paša produkta izņemšana no tirgus dažādos gada periodos un dažādu produktu izņemšana no tirgus ir dažādas darbības. Katrs pasākums, kura mērķis ir izņemt konkrētu produktu no tirgus, ir viena darbība.

8 Dažādu produktu ražas priekšlaicīga novākšana un ražas nenovākšana ir dažādas darbības. Tā paša produkta priekšlaicīga ražas novākšana un ražas nenovākšana ir viena darbība neatkarīgi no patērēto dienu skaita, iesaistīto saimniecību skaita un attiecīgo zemes gabalu vai hektāru skaita.

 
 Ar parakstu apliecinu, ka ražotāju organizācija nav saņēmusi divkāršu Eiropas Savienības vai valsts finansējumu par pasākumiem vai darbībām, par kurām ir iesniegts šis gada ziņojums. 
  
 Ražotāju organizācijas pilnvarotā persona  
 

(vārds, uzvārds, paraksts, datums1)

 

Piezīme.

1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

8. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
noteikumiem Nr. 621

(Pielikums MK 31.03.2020. noteikumu Nr. 175 redakcijā)

Ražotāju organizācijas (RO) biedru realizētā produkcija

Nr.

p. k.

RO biedrs

Produkts

Realizācija

nepārstrādāts produkts

pārstrādāts produkts

ar RO starpniecību

ārpus RO

ar RO starpniecību

ārpus RO

tonnas

euro

tonnas

euro

tonnas

euro

pārrēķināts uz nepārstrādātu produktu, euro*

tonnas

euro

pārrēķināts uz nepārstrādātu produktu, euro*

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ    

   

Piezīme. * Saskaņā ar regulas 2017/891 22. panta 2. punkta otrajā daļā noteiktajām procentuālajām likmēm.
9. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
noteikumiem Nr. 621

(Pielikums grozīts ar MK 11.09.2018. noteikumiem Nr. 582; MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175)

Ražotāju organizācijas avansa maksājuma un daļēja maksājuma iesniegums
 
 Atbalsta pretendents   
 
 Klienta numurs   
 
 Iesnieguma numurs   
 
   
 Apliecinājums par iesnieguma reģistrēšanu 
 Iesnieguma reģistrēšanas datums1   
 
 Lauku atbalsta dienesta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts1   
 
Piezīme. 1 Lauku atbalsta dienesta atzīmes neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

A. Vispārīgā daļa

 A.1. Vispārīga informācija par ražotāju organizāciju 
 Pilns ražotāju organizācijas nosaukums   
 
 Vadītāja vārds, uzvārds   
 
 Uzņēmuma reģistrācijas Nr.   
 
     
 A.2. Kontaktinformācija   
 Juridiskā adrese   
 
 Kontaktadrese   
 
 Tālruņa un faksa numurs   
 
 E-pasta adrese   
 
 Tīmekļvietnes adrese   
 
   
 A.3. Ražotāju organizācijas kontaktpersona 
 Vārds, uzvārds   
 
 Amats   
 
 Tālruņa un faksa numurs   
 
 E-pasta adrese   
 

B. Informācija par pieprasīto atbalstu

B.1.
Apstiprinātās darbības programmas Nr.  
 
Periods, par kuru iesniegts atbalsta iesniegums  
 
B.2. Atbalsta apmērs
Ražotāju organizācijas pieprasītais atbalsts euro
 
   
B.3. Darbības programmas attaisnotie izdevumi

Nr. p. k.

Izmaksu pozīcijas saskaņā ar apstiprināto darbības programmas izmaksu tāmi

Darījumu numurs un datums

Maksājumu numurs un datums

Summa darbības programmas izmaksu tāmē bez PVN, euro

Faktiskā summa bez PVN, euro

Attiecināmās izmaksas, euro

1.      
2.      
...      

Kopā

   
 

 

   
 Ar parakstu apliecinu, ka ražotāju organizācija nav saņēmusi divkāršu Eiropas Savienības vai valsts finansējumu par pasākumiem vai darbībām, par kurām ir iesniegts šis atbalsta iesniegums. 
 Ražotāju organizācijas pilnvarotā persona  
 (vārds, uzvārds, paraksts, datums2)
Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Zemkopības ministra vietā –
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
10. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
noteikumiem Nr. 621

(Pielikums MK 23.08.2022. noteikumu Nr. 529 redakcijā; sk. 113. punktu)

Finanšu korekciju piemērošana neatbilstību un pārkāpumu gadījumā

1. Proporcionāla finanšu korekcija atbalstītajos projektos (sk. tabulu) tiek piemērota, ja Lauku atbalsta dienests, pieņemot lēmumu par iespējamo neatbilstības konstatēšanu vai lēmumu par neatbilstību, secina, ka neatbilstošo izdevumu summu nav iespējams konkrēti noteikt vai ka būtu nesamērīgi samazināt darbības programmas attiecināmo izmaksu summu par visu izdevumu summu, kas neatbilst normatīvo aktu un lēmuma vai vienošanās par darbības programmas īstenošanu nosacījumiem.

 

2. Finansējumu atprasa proporcionāli laikam, kas pagājis kopš attiecīgā pasākuma īstenošanas darbības programmā.

 

3. Konstatējot vairākus pārkāpumus vērtēšanas procesā, tiek piemērota finanšu korekcija atbilstoši būtiskākajam (ar lielāko korekcijas apmēru) pārkāpumam.

 

4. Samērīguma princips piemērojams tiktāl, cik to pieļauj noteiktais minimālais finanšu korekciju apjoms.

 

5. Finanšu korekciju nepiemēro, ja pārkāpumam ir formāls raksturs bez reālas vai iespējamas finansiālās ietekmes.

 

6. Finanšu korekciju var nepiemērot, ja ražotāju organizācija spēj pierādīt, ka nepieciešamās izmaiņas darbības programmā iepriekš nebija paredzamas un ka tās radušās no ražotāju organizācijas darbības neatkarīgu iemeslu dēļ.

 

7. Piemērojot finanšu korekciju, vērtē ar atbalsta saņemšanas nosacījumiem saistītās neatbilstības smagumu, apjomu, ilgumu un atkārtošanos.

 

Nr. p. k.Neatbilstība/ pārkāpumsNeatbilstības/pārkāpuma aprakstsFinanšu korekcijas apmērs
Iepirkuma procedūrā konstatētie pārkāpumi
1.Nav piemērota atbilstošā iepirkuma procedūras metodePiemērota nepareiza iepirkuma metode – veikta vienkāršota cenu aptauja, jo nav ņemts vērā, ka iegādēm, kurām ir viens mērķis un (vai) piegādātājs un kurām, saskaitot kopā un nosakot paredzamo cenu, atbilstoši noteikumiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem iepirkuma procedūra jāīsteno ar Iepirkumu uzraudzības biroja starpniecību• Atkārtota iepirkuma procedūra atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem un 10 % no attiecīgajai investīcijas pozīcijai (kurai nepareizi piemērota iepirkuma procedūras metode) apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas
• 100 %, ja konstatētas neatbilstības pēc atkārtotās iepirkuma procedūras
2.Noteiktie termiņi piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai neatbilst nosacījumiem normatīvajos aktos par iepirkuma procedūras piemērošanuRažotāju organizācija iepirkumu procedūrā nav ievērojusi noteiktos minimālos piedāvājumu sagatavošanas termiņus saskaņā ar noteikumiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem• 2 % par katru termiņa samazinājuma darbdienu (maksimāli līdz piecām darbdienām), ja ir ievēroti visi pārējie iepirkuma procedūras nosacījumi
• 10 % un atkārtota iepirkuma procedūra apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas (ja termiņa samazinājums pārsniedz piecas darbdienas)
• 10 % no attiecīgās investīcijas pozīcijas attiecināmajām izmaksām, ja darbība īstenota
• 100 %, ja konstatētas neatbilstības pēc atkārtotās iepirkuma procedūras
3.Nepamatoti ierobežota iepirkuma procedūras tehniskā specifikācija un sašaurināts piedāvājumu iesniedzēju loksTehniskajā specifikācijā vai konkursa nolikumā ir norādīti kritēriji, kas dod iespēju pieteikties tikai konkrētam vai ierobežotam ražotāju lokam, vai arī, vērtējot iepirkumu, norādītie kritēriji vairs netiek ņemti vērā, tādējādi dodot iespēju uzvarēt piedāvātājam, kurš neatbilst attiecīgajiem kritērijiem.
Noteikti pārāk specifiski tehniskie standarti, tādējādi nenodrošinot vienādu piekļuvi (iespēju) pretendentiem. Ražotāju organizācija radījusi apstākļus, lai ierobežotu piegādātāju loku
• 25 % no apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas, ja pārkāpums var ietekmēt ražotāju loku un ierobežo konkurenci
• 10 vai 5 % no apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām pēc iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanas atkarībā no neatbilstības būtiskuma
• Atkārtota iepirkuma procedūra, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja platformu
4.Līguma izpildes laikā netiek ievēroti atlases kritērijiDarbības programmas īstenošanas laikā konstatēts, ka netiek ievēroti kritēriji, kas tika noteikti kā piegādātāju atlases kritēriji, piemēram, limitēts izpildes laiks• 25 %, ja pārkāpums var ietekmēt piegādātāju loku un ierobežo konkurenci
• 10 vai 5 % atkarībā no neatbilstības būtiskuma
5.Grozīti līgumisko attiecību nosacījumi, kas maina sākotnējo tehnisko specifikācijuDarbības programmas īstenošanas laikā izdarīti grozījumi, ar kuriem mainīti nosacījumi, kas varētu ietekmēt iespējamo piegādātāju loku un piedāvājuma cenu• 25 %, ja pārkāpums var ietekmēt piegādātāju loku un ierobežo konkurenci
• 10 vai 5 % atkarībā no neatbilstības būtiskuma
6.Iepirkumu procedūrā izvēlētā piegādātāja (pakalpojumu sniedzēja) apakšuzņēmējs ir atbalsta pretendents vai ar to saistīta persona.
Konstatēts interešu konflikts pieņemtajā lēmumā par iepirkuma rezultātiem

Darbības programmas īstenošanas laikā konstatēts, ka ar pakalpojumu sniedzēju noslēgtā līguma izpildi kā apakšuzņēmējs nodrošina atbalsta pretendents vai ar to saistīta persona.

Kāds no komisijas locekļiem un ekspertiem (ja tādi ir piesaistīti) pārstāv pretendenta intereses vai ir saistīts ar pretendentu, un interešu konflikta konstatēšanas gadījumā nav ievērota noteiktā procedūra

100 %
7.Konstatēts izmaksu sadārdzinājumsMākslīga izmaksu pozīciju sadārdzināšana• 100 %, ja konstatētais sadārdzinājums pārsniedz 50 %
•20–100 % no sadārdzināto izmaksu pozīcijas tirgus cenas sliekšņa, ja konstatētais sadārdzinājums ir līdz 50 %, – atkarībā no neatbilstības būtiskuma
8.Nav ievērots Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumu Nr. 621 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām" (turpmāk – noteikumi) 55. punktā minētais iepirkuma dokumentu iesniegšanas termiņšNormatīvajos aktos vai administratīvajā lēmumā norādītie iesniedzamie dokumenti iesniegti pēc noteiktā termiņa• 1–2 mēneši – 0,01 %
• Vairāk nekā 2 mēneši līdz 3 mēnešiem – 0,05 %
• Vairāk nekā 3 mēneši – 100 %
Citi pārkāpumi
9.Nav ievērota noteikumu 53. punktā minētā prasībaFinanšu līzingā iegādātā prece līdz attiecīgās darbības programmas perioda beigām nav kļuvusi par ražotāju organizācijas īpašumuPar attiecīgo preci saņemtā Eiropas Savienības līdzfinansējuma atmaksa 100 % apmērā
10.Darbības fonda samazinājums vairāk par 30 %Noteikumu 31. punktā minēto nosacījumu neievērošana50 % no darbības fonda summas, kas pārsniedz noteikumu 31. punktā minēto ierobežojumu
11.Ražotāju organizācija neiesniedz Lauku atbalsta dienestam statistikas informāciju vai tā nav korektaRažotāju organizācija Lauku atbalsta dienestam nav iesniegusi regulas 2017/892 21. pantā minēto informāciju vai tā nav pareizaAttiecīgās darbības programmas apstiprinājumu atliek līdz nākamajam gadam, līdz ir sagatavots pareizs paziņojums
12.Konstatētas būtiskas izmaiņas investīcijas izmantošanāInvestīcija netiek izmantota atbilstoši apstiprinātās darbības programmas mērķiem un atbalsta saņemšanas nosacījumiemProporcionāli atlikušajam uzraudzības periodam atkarībā no neatbilstības būtiskuma
13.Nav ievēroti noteikumu 14. punktā minētie nosacījumi1) Ražotāju organizācijas biedri pašu saražotos attiecināmos produktus realizē, neievērojot regulas Nr. 2017/891 12. panta nosacījumus un pārsniedzot 25 % no attiecināmo produktu vērtības

• 5 % no attiecināmajām izmaksām, ja konstatētais pārsniegums veido ne vairāk kā 5 % novirzi

• 10 % no attiecināmajām izmaksām, ja konstatētais pārsniegums veido 6–10 % novirzi

• 25 % no attiecināmajām izmaksām, ja konstatētais pārsniegums veido 11 % novirzi un vairāk

2) Ražotāju organizācijas biedri pašu saražotos attiecināmos produktus klientiem, kas nav patērētāji, realizē, pārsniedzot maznozīmīgo apjomu (10 % no ražotāju organizācijas attiecināmā produkta pārdodamās produkcijas vērtības)

• 5 % no attiecināmajām izmaksām, ja konstatēts ne vairāk kā viena produkta realizācijas pārsniegums

• 10 % no attiecināmajām izmaksām, ja konstatēts divu līdz trīs produktu realizācijas pārsniegums

• 25 % no attiecināmajām izmaksām, ja konstatēts četru un vairāk produktu realizācijas pārsniegums

14.Darbības programmas pēdējā gadā nav sasniegti ražotāju organizācijas izvēlētie sasniedzamie rādītāji saskaņā ar noteikumu 25.12. apakšpunktu, 25.2 un 25.3 punktu

Ražotāju organizācija darbības programmas īstenošanas pēdējā gadā nav sasniegusi tās izvēlētos kritērijus un noteiktos sasniedzamos rezultatīvos rādītājus saskaņā ar noteikumu 25.12. apakšpunktu, 25.2 un 25.3 punktu

Ražotāju organizācija atmaksā tai piešķirto finansējumu:

• 100 % apmērā, ja izvēlētais rezultatīvais rādītājs nav sasniegts

• 70 % apmērā, ja izvēlētais rezultatīvais rādītājs ir sasniegts līdz 30,99 % apmēram

• 50 % apmērā, ja izvēlētais rezultatīvais rādītājs ir sasniegts 31–50,99 % apmērā

• 30 % apmērā, ja izvēlētais rezultatīvais rādītājs ir sasniegts 51–70,99 % apmērā

• 10 % apmērā, ja izvēlētais rezultatīvais rādītājs ir sasniegts 71–99,99 % apmērā

15.Nav ievēroti noteikumu 25.punktā minētie nosacījumi1) Iesniedzot darbības programmu vai tās grozījumus, ražotāju organizācija nav pievienojusi detalizētu aprakstu par katru īstenojamo pasākumu saskaņā ar noteikumu 25.1 1. apakšpunktuAttiecīgās darbības programmas vai tās grozījumu apstiprinājumu atliek līdz nākamajam gadam, līdz ir sagatavota detalizēta informācija
2) Iesniedzot darbības programmu vai tās grozījumus, ražotāju organizācija nav pievienojusi skaidrojumu saskaņā ar noteikumu 25.12. apakšpunktu par darbības programmā īstenojamo pasākumu saskanīgumu ar ražotāju organizācijas izvēlētajiem noteikumu 25.2 un 25.3 punktā minētajiem kritērijiem un ražotāju organizācijas noteiktajiem sasniedzamajiem mērķrādītājiemAttiecīgās darbības programmas vai tās grozījumu apstiprinājumu atliek līdz nākamajam gadam, līdz ir sagatavota detalizēta informācija
11. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
noteikumiem Nr. 621
Ražotāju organizācijas atbalsta iesniegums par krīžu novēršanas un pārvarēšanas darbībām (produktu izņemšanu no tirgus bezmaksas izplatīšanai, ražas priekšlaicīgu novākšanu vai nenovākšanu)
 
 Atbalsta pretendents   
 
 Klienta numurs   
 
 Atbalsta iesnieguma numurs   
 
 Lauku atbalsta dienesta apstiprinātās darbības programmas numurs   
 
   
 Apliecinājums par atbalsta pieteikuma reģistrēšanu 
 Iesnieguma reģistrēšanas datums1   
 
 Lauku atbalsta dienesta darbinieka vārds, uzvārds un paraksts1   
 
Piezīme. 1 Lauku atbalsta dienesta atzīmes neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

A. Vispārīgā daļa

 A.1. Vispārīga informācija par ražotāju organizāciju 
 Pilns ražotāju organizācijas nosaukums   
 
 Vadītāja vārds, uzvārds   
 
 Uzņēmuma reģistrācijas Nr.   
 
     
 A.2. Kontaktinformācija   
 Juridiskā adrese   
 
 Kontaktadrese   
 
 Tālruņa un faksa numurs   
 
 E-pasta adrese   
 
 Tīmekļvietnes adrese   
 
   
 A.3. Ražotāju organizācijas kontaktpersona 
 Vārds, uzvārds   
 
 Amats   
 
 Tālruņa un faksa numurs   
 
 E-pasta adrese   
 

B. Pamatojums par krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākuma piemērošanu, tostarp tirgus analīze (ne vairāk kā 1000 rakstzīmju)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Produktu izņemšana no tirgus bezmaksas izplatīšanai

C.1. Produktu izņemšana no tirgus bezmaksas izplatīšanai
 Nr. p. k.ProduktsKopējais no tirgus izņemtais apjoms, tAtbalsta likme,
euro/t
Ražotāju organizācijas ieguldījums,
euro
ES atbalsts,
euro
 
 1.      
 2.      
       
 Kopā (t) Kopā (euro)  
 
 
C.2. No tirgus izņemtā produkta galamērķis
 

Nr. p. k.

 

ProduktsAdrese regulas Nr.  2017/892 29. panta 1. punktā minēto pārbaužu veikšanaiProdukta galamērķa nosaukums, adresePiegādātā produkta apjoms, t 
 1.     
 2.     
      
 
 
C.3. No tirgus izņemtā produkta galvenās īpašības saskaņā ar tirdzniecības standartiem
 

Nr. p. k.

 

ProduktsProdukta galvenās īpašības saskaņā ar tirdzniecības standartiem 
 1.   
 2.   
    
 

D. Ražas priekšlaicīga novākšana vai nenovākšana

D.1. Ražas priekšlaicīga novākšana vai nenovākšana
 Nr. p. k.ProduktsAtbalstam pieteiktā platība, haAtbalsta likme, euro/haRažotāju organizācijas ieguldījums, euroES atbalsts, euro 
 1.      
 2.      
       
 Kopā (t) Kopā (euro)  
 
D.2. Priekšlaikus novāktā produkta galamērķis
 Nr. p. k.ProduktsProdukta galamērķa nosaukums, adresePiegādātā produkta apjoms, t 
 1.    
 2.    
     
 

E. Kopējais atbalsts par krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem

 
 
Ražotāju organizācijas ieguldījums, euro
ES atbalsts, euro
 
 
Produktu izņemšana no tirgus bezmaksas izplatīšanai
  
 
 
Ražas priekšlaicīga novākšana vai nenovākšana
  
 
 
Kopā (euro):
 
 
 

 

 Ar parakstu apliecinu, ka ražotāju organizācija nav saņēmusi divkāršu Eiropas Savienības vai valsts finansējumu par pasākumiem vai darbībām, par kurām ir iesniegts šis atbalsta iesniegums. 
 Ražotāju organizācijas pilnvarotā persona  
 (vārds, uzvārds, paraksts, datums2)
Piezīme. 2 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Zemkopības ministra vietā –
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
12. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
noteikumiem Nr. 621
Maksimālā atbalsta summa no tirgus izņemtajiem produktiem
Nr. p. k.ProduktsMaksimālais atbalsts
(euro/t)
1.Salāti155,09
2.Gurķi96,76
3.Paprika177,86
4.Kabači118,10
Zemkopības ministra vietā –
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
13. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
noteikumiem Nr. 621
Augļi un dārzeņi, par kuriem piešķir atbalstu saskaņā ar Komisijas 2017. gada 20. aprīļa Deleģētās regulas (ES) 2017/1165, ar ko nosaka pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus konkrētu augļu ražotājiem, 1. pantu

(Pielikums svītrots ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175)

14. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
noteikumiem Nr. 621
Individuālā ražotāja atbalsta iesniegums par krīžu novēršanas un pārvarēšanas darbībām

(Pielikums svītrots ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175)

15. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 10. oktobra
noteikumiem Nr. 621
Ražotāju organizācijas atbalsta iesniegums par pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumiem konkrētu augļu un dārzeņu ražotājiem

(Pielikums svītrots ar MK 31.03.2020. noteikumiem Nr. 175)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 621Pieņemts: 10.10.2017.Stājas spēkā: 19.10.2017.Zaudē spēku: 28.04.2023.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 207, 18.10.2017. OP numurs: 2017/207.2
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
294292
{"selected":{"value":"26.08.2022","content":"<font class='s-1'>26.08.2022.-27.04.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"26.08.2022","iso_value":"2022\/08\/26","content":"<font class='s-1'>26.08.2022.-27.04.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.09.2020","iso_value":"2020\/09\/25","content":"<font class='s-1'>25.09.2020.-25.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.04.2020","iso_value":"2020\/04\/03","content":"<font class='s-1'>03.04.2020.-24.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.09.2018","iso_value":"2018\/09\/19","content":"<font class='s-1'>19.09.2018.-02.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2018","iso_value":"2018\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2018.-18.09.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.10.2017","iso_value":"2017\/10\/19","content":"<font class='s-1'>19.10.2017.-18.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.08.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)