Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr. 115

Rīgā 2016. gada 3. februārī (prot. Nr. 5 30. §)
Par Rīcības plānu Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.–2017. gadam īstenošanai 2016.–2017. gadā

1. Apstiprināt Rīcības plānu Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.–2017. gadam īstenošanai 2016.–2017. gadā (turpmāk – rīcības plāns).

2. Noteikt Labklājības ministriju par atbildīgo institūciju rīcības plāna īstenošanā.

3. Ministrijām un citām atbildīgajām institūcijām 2016. gadā nodrošināt rīcības plānā paredzēto pasākumu izpildi noteiktajos termiņos atbilstoši tām piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

4. Ministrijām un citām atbildīgajām institūcijām līdz 2018. gada 1. februārim atbilstoši kompetencei iesniegt Labklājības ministrijā informāciju par rīcības plānā ietverto pasākumu izpildi.

5. Labklājības ministrijai, atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 18. februāra rīkojuma Nr. 65 "Par Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011.–2017. gadam" 5.2. apakšpunktam iesniedzot Ministru kabinetā Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.–2017. gadam īstenošanas novērtējumu, iekļaut tajā informāciju par rīcības plāna īstenošanu.

(Grozīts ar MK 13.03.2018. rīkojumu Nr. 107)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis
(Ministru kabineta
2016. gada 3. februāra
rīkojums Nr. 115)
Rīcības plāns
"Ģimenes valsts politikas pamatnostādŅU 2011.–2017.gadam" īstenošanai 2016.–2017.gadā

Izmantotie saīsinājumi 

EM- Ekonomikas ministrija  
ERAF- Eiropas Reģionālās attīstības fonds  
ES- Eiropas Savienība  
ESF- Eiropas Sociālais fonds  
FM- Finanšu ministrija  
IEM- Iekšlietu ministrija  
IEM IC- Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs  
IZM
JPA
- Izglītības un zinātnes ministrija
- Juridiskās palīdzības administrācija
  
KM- Kultūras ministrija  
LDDK- Latvijas Darba devēju konfederācija  
LM- Labklājības ministrija  
LPS- Latvijas Pašvaldību savienība  
MK- Ministru kabinets  
NEPLP- Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome  
NRC- Nacionālais rehabilitācijas centrs  
NVA- Nodarbinātības valsts aģentūra  
NVO- Nevalstiskās organizācijas  
PKC
PMLP
- Pārresoru koordinācijas centrs
- Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
  
SPKC- Slimību profilakses un kontroles centrs  
TM- Tieslietu ministrija  
VARAM- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
VBTAI
VDI
- Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
- Valsts darba inspekcija
  
VID- Valsts ieņēmumu dienests  
VISC- Valsts izglītības satura centrs  
VK- Valsts kanceleja 
VM- Veselības ministrija 

 

I. Plāna kopsavilkums

Rīcības plānā iekļauta informācija atbilstoši Pamatnostādnēs noteiktajiem rīcības virzieniem.

Vienlaicīgi jāatzīmē, ka, izstrādājot rīcības plānu, ir ņemts vērā, ka atsevišķās pamatnostādņu jomās, it sevišķi, veselības politikas1, izglītības politikas2 jomās, ir izstrādāti politikas plānošanas dokumenti, kas nedublē piedāvātos plāna pasākumus, bet ir viens otru papildinoši. Tomēr, ievērojot Pamatnostādņu atsevišķu rīcības virzienu ciešo sasaisti ar sociālo pakalpojumu3 un sociālā darba4 politikas jomu, rīcības plānā informācijas nolūkos, lai radītu visaptverošu iespaidu par plānotajiem pasākumiem, slīpā drukā ir norādīti pasākumi arī no sociālo pakalpojumu un sociālā darba politikas jomas plānošanas dokumentiem.

II. Esošās situācijas raksturojums

Esošās situācijas izvērtējumu skatīt informatīvajā ziņojumā "Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011. – 2017.gadam īstenošanas vidusposma (2012.-2014.gadā) novērtējums"5.

Plāna mērķis

Turpināt īstenot Pamatnostādnēs noteiktā virsmērķa, proti, veicināt ģimeņu nodibināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības institūciju un tās vērtību sabiedrībā, sasniegšanu un risināt identificētās problēmas

Politikas rezultāts/-i un rezultatīvais rādītājs/-iRezultatīvie rādītāji6 plānoti Pamatnostādnēs noteiktajiem politikas rezultātiem:

1. Palielinās noslēgto laulību skaits (noslēgto laulību skaits uz 1000 iedzīvotājiem – 6.7)

2. Palielinās reģistrētā laulībā dzimušo bērnu skaits (reģistrētā laulībā dzimušo bērnu īpatsvars, % – 57)

3. Samazinājies bērnu skaits, kuriem nav noteikta paternitāte (jaundzimušo, kuri dzimšanas reģistrā ierakstīti bez tēva, īpatsvars, % – 3.2; jaundzimušo, kuri dzimšanas reģistrā ierakstīti ar paternitātes atzīšanu, īpatsvars, % – 38)

4. Palielinājusies dzimstība (jaundzimušo skaits uz 1000 iedzīvotājiem – 10.8; ārpusķermeņa apaugļošanas rezultātā dzimušo bērnu skaits – 280)

5. Palielinājusies dzimstība ekonomiski aktīvajās ģimenēs (vecāku pabalsta saņēmēju skaits (vidēji gadā) – 19 453)

6. Samazinājies abortu skaits (mākslīgo abortu skaits uz 1000 dzīvi dzimušajiem7 – 200)

7. Palielinājies atbalsts ģimenēm ar bērniem mājokļu iegādei (Latvijas Attīstības finanšu institūcijas ALTUM8 ģimenēm ar bērniem hipotekāro kredītu saņemšanai mājokļa iegādei vai būvniecībai piešķirto galvojumu skaits – 1 0009; noslēgto ilgtermiņa īres līgumu skaits - vērtības netiek plānotas)

8. Palielinājusies adopcija (adoptētāju skaits – 200; adoptēto bērnu Latvijā īpatsvars, % – 11; adoptēto bērnu uz ārvalstīm īpatsvars, % – 10)

9. Uzlabojas bērnu attīstībai un audzināšanai labvēlīgi apstākļi (kopējais stacionāri ārstēto traumu gadījumu skaits uz 1000 bērniem vecuma grupā 0–6 gadi – 4.7; kopējais stacionāri ārstēto traumu gadījumu skaits uz 1000 bērniem vecuma grupā 7–17 gadi – 6.5; mājās gūto traumu skaits (stacionāri ārstēto traumu gadījumi) uz 1000 bērniem vecuma grupā 0–6 gadi – 3.8)10

10. Uzlabojas ģimeņu vērtējums par valsts nodrošināto atbalstu ģimenēm ar bērniem (iedzīvotāju īpatsvars, kuri ir apmierināti ar valsts atbalstu ģimenēm ar bērniem, % – veiktās aptaujas rezultāti)

11. Pieaug ģimeņu ar bērniem apmierinātība ar dzīves kvalitāti (aptaujāto iedzīvotāju, kuru aprūpē ir bērni un kuri ir apmierināti ar sadzīves apstākļiem, īpatsvars, % – veiktās aptaujas rezultāti)

12. Komersanti ir "Ģimenei draudzīgāki" (komersantu skaits, kuriem piešķirts "Ģimenei draudzīga komersanta" statuss – 20)

13. Samazinās nabadzības riskam pakļauto ģimeņu īpatsvars (nabadzības riska indekss mājsaimniecībām ar apgādībā esošiem bērniem, % – 19)

14. Samazinājies šķirto laulību skaits (šķirto laulību skaits uz 1000 iedzīvotājiem – 2.0; pie zvērinātiem notāriem šķirto laulību skaits – 4800)

15. Uzlabojas vardarbības ģimenē atpazīstamība, pieaug gadījumu atklāšanas un ziņošanas skaits (ierosināto krimināllietu skaits par nodarījumiem pret tuviniekiem – samazinās; no vardarbības ģimenē cietušo personu, kuras ieguvušas traumas un vērsušās veselības aprūpes iestādēs, skaits – 210; bērnu skaits, kuru vecākiem ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas aizgādības tiesības, ja konstatēta vecāku vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu; apmācīto speciālistu skaits gadā – paaugstinās; augstākās izglītības iestāžu skaits, kuru piedāvātajos kursos tiek iekļauti jautājumi par vardarbību pret bērniem un vardarbību ģimenē – 3; no vardarbības, t.sk. no vardarbības ģimenē, cietušo bērnu, kuriem nodrošināta rehabilitācija un atkārtotā rehabilitācija, skaits – 1209; no vardarbības cietušo pieaugušo, kuriem nodrošināta rehabilitācija, skaits – 600; vardarbības veicēju, kuriem nodrošināta rehabilitācija, skaits  – 488)

16. uzlabojas no vardarbības ģimenē cietušajiem sniegtie pakalpojumi un starpinstitucionālā sadarbība, speciālistu rīcība vardarbības gadījumos ir standartizēta (krīzes centru skaits, kuri sniedz rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām, kuras cietušas no vardarbības, – 12)

17. Bāreņu un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vairāk iespēju augt ģimeniskā vidē (ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu īpatsvars vecuma grupā 0–17, % – 2,0; ārpusģimenes aprūpes institūcijās ievietoto bērnu īpatsvars, % – 15; aizbildņu ģimenē ievietoto bērnu īpatsvars, % – 65; audžuģimenēs ievietoto bērnu īpatsvars, % – 20)

18. Ārpusģimenes aprūpes iestādē esošiem jauniešiem palielinājusies iespēja praktizēties patstāvīgai dzīvai (ar valsts finansiālo atbalstu izveidoto "jauniešu māju" skaits ārpusģimenes aprūpes institūcijās – 20)

1. Rīcības virziens: mērķis

Ģimenes dibināšana un laulība:
veicināt atbalstu uzskatam, ka laulībā balstīta ģimene ir vērtība

Nr. p. k.

Pasākums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Provizoriskās izmaksas (norādot avotu )

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš
(ar precizitāti līdz pusgadam)

1.1. Sekmēt, lai bērni apgūtu un spētu pielietot praksē izglītības standartos paredzētās zināšanas, kas ir saistītas ar jautājumiem par ģimeni, laulību, tās lomu un nozīmīgumu11
1.2. Izveidot informatīvus materiālus un apmācību programmu personām, kuras gatavojas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā
 1.2.1.Vērtēt iespējas, kā īstenot praksē apmācību programmu personām, kuras gatavojas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļāApzināts nepieciešamais finansējums, izvērtētas iespējas apmācību programmas ieviešanai praksē Veikts izvērtējums

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

TM

LM, LPS, VARAM, dzimtsarakstu nodaļas

2016.gada 1.pusgads

1.3. Izveidot informatīvus materiālus un apmācību programmu par iespējamām tiesiskajām sekām ģimenē, kura nedzīvo laulībā, it īpaši attiecībā uz bērniem
 1.3.1.Nodrošināt informatīvu materiālu par iespējamām civiltiesiskajām sekām personām, kuras nedzīvo laulībā, it īpaši attiecībā uz bērniem Veicināta sabiedrības informētībaInformatīvs materiāls elektroniskā formātā

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

LM

TM, VBTAI

2016.gada 2.pusgads

1.4. Izvērtēt iesnieguma par laulības noslēgšanu elektronisku iesniegšanas iespēju12
 1.4.1.Izvērtēt iesnieguma par laulības noslēgšanu elektronisku iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļās iespējuMK lēmums par tālāku rīcību, lai nodrošinātu iespēju iesniegumu par laulības noslēgšanu dzimtsarakstu nodaļās iesniegt elektroniski, nepieļaujot fiktīvu laulību riskuMK iesniegts informatīvais ziņojums

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

TM

VARAM, LPS

2016.gada 2.pusgads

 1.4.2.Gadījumā, ja tiek atzīts par lietderīgu un ekonomisku, izstrādāt mehānismu iesnieguma par laulības noslēgšanu elektroniskai iesniegšanai, izveidota sistēma tās ieviešanaiNodrošināta iespēja iesniegumu par laulības noslēgšanu dzimtsarakstu nodaļās iesniegt elektroniski

1. Sagatavots rīcības plāns, lai nodrošinātu  iespēju iesniegumu par laulības noslēgšanu iesniegt elektroniski  

2. Nepieciešamības gadījumā veikti grozījumi normatīvajos aktos

3. Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi par iespēju iesniegumu par laulības noslēgšanu iesniegt elektroniski

Informācija par pasākuma izpildes izmaksām tiks iekļauta attiecīgajā informatīvajā ziņojumā (1.4.1.pasākums)

TM

VARAM, LPS, SM

Izpildes termiņš atkarīgs no MK lēmuma, izskatot attiecīgo informatīvo ziņojumu (1.4.1.pasākums).

1.5. Ieviest atvieglojumus personām, pēc laulības noslēgšanas, uzvārda maiņas gadījumā valsts un pašvaldību iestāžu izsniedzamo dokumentu nomaiņai un pārreģistrācijai valsts un pašvaldību informācijas sistēmās (piemēram, nodrošināt elektroniskas pieteikšanās iespēju attiecīgā pakalpojuma (dokumenta) saņemšanai, samazināt maksu vai valsts nodevu)13
2. Rīcības virziens: mērķis

Ģimenes dzīves plānošana un bērna ienākšana ģimenē:
1. palielināt materiālo atbalstu ekonomiski aktīvām ģimenēm
2. mazināt reproduktīvās veselības riskus
3. veicināt adopciju

Nr. p. k.

Pasākums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Provizoriskās izmaksas (norādot avotu)

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš
(ar precizitāti līdz pusgadam)

2.1.1. Paaugstināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu personu likmi, paredzot, ka tās apmērs veido 50% no minimālās mēneša darba algas vai ieviest diferencētu iedzīvotāju ienākuma nodokļa īstenošanas politiku
 2.1.1.1.Uzlabot atbalstu iedzīvotāju ienākuma nodokļa jomā, izvērtējot atvieglojuma par apgādībā esošām personām apmēra izmaiņu sasaisti ar minimālo mēneša darba algu, iespējas iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem kompensēt neizmaksātos atvieglojumus un attaisnoto izdevumu limitu un saturu (t.sk. par attaisnoto izdevumu paplašināšanu ar maksātāja un viņa ģimenes locekļu izdevumiem par sporta nodarbībām (treniņiem))MK lēmums par atbalsta uzlabošanu iedzīvotāju ienākuma nodokļa jomā Iesniegts MK Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2017.–2021.gadam projekts

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

FM

Visas ministrijas

2016.gada 2.pusgads

2.1.2. Noteikt un īstenot risinājumus, lai sekmētu mājokļa pieejamību vai atbalstu mājokļa renovācijai ģimenēm14
2.1.2.1.Pilnveidot mājokļa atbalsta sistēmu ģimenēm, balstoties ne tikai uz īpašumtiesībām, bet arī īres dzīvokļu pieejamībuMK lēmums par turpmāko rīcību, lai pilnveidotu mājokļa sistēmu ģimenēm, t.sk. ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem un viena vecāka ģimenēmIesniegti MK priekšlikumi par iespējām pilnveidot mājokļa atbalsta sistēmu ģimenēm

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

EM

LM, VARAM

2016.gada 2.pusgads

2.1.3. Izvērtēt iespēju ieviest ārstniecības iestāžu vai ārstniecības personu sniegtās informācijas par bērna dzimšanu, kas apliecina dzimšanas faktu un kurā norādīts bērna dzimums, dzimšanas vieta un laiks, mātes vārds un uzvārds, reģistrēšanu no ārstniecības iestādēm dzimtsarakstu nodaļās, neiesaistot bērna vecākus15
 2.1.3.1.Veikt situācijas analīzi, izvērtējot ārstniecības personu un iestāžu spējas sniegt informāciju, un sagatavot pasākumu plānuVeikts situācijas izvērtējums, sagatavots turpmākās rīcības plāns informācijas nodošanaiMK iesniegts informatīvais ziņojums

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

VM

TM, VM, LM, LPS, IeM (PMLP)

2016.gada 2.pusgads

2.1.3.2.Ja MK atbalsta datu apmaiņu par bērna dzimšanu, noteikt informācijas aprites kārtībuNoteikta informācijas aprites kārtība

MK iesniegti:

1. Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā,

2. Grozījumi MK 04.04.2006. noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība"

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

TM

VM, LM, IeM (PMLP), LPS

Termiņš tiks noteikts pasākuma 2.1.3.1.ietvaros izstrādātajā informatīvajā ziņojumā

2.1.3.3.Ja MK atbalsta datu apmaiņu par bērna dzimšanu, veikt nepieciešamās darbības informācijas sistēmu savietojamībaiNodrošināta informācijas sistēmu savietojamība

Sagatavota tehniskā specifikācija izmaiņām informācijas sistēmās

Nepieciešams papildus finansējums atbilstoši MK atbalstītajam risinājumam16

VM, PMLP

LM, VARAM, LPS, TM

2.1.417. Īstenot citus atbalsta pasākumus ģimenēm, tai skaitā ekonomiski aktīvām ģimenēm
2.1.4.1Izvērtēt iespējas samazināt daudzbērnu ģimenēm nekustamā īpašuma nodokliMK lēmums par iespējām samazināt daudzbērnu ģimenēm nekustamā īpašuma nodokliIesniegts MK Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2017.–2021.gadam projekts

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

FM

LM, EM

2016.gada 2.pusgads

2.1.4.2.Aizsargāt daudzbērnu ģimenes un ģimenes, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti, no elektroenerģijas cenas pieauguma, kas tieši var atstāt ietekmi uz šo ģimeņu maksātspēju un ietekmēt viņu vispārējo sociālo stāvokliSociālā atbalsta instrumenta īstenošana daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditātiDaudzbērnu ģimenes un ģimenes, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti, saņēmušas pakalpojumu

Sākot no 2016.gada atbalsts aizsargātajiem lietotājiem (tajā starpā arī daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti) tiek nodrošināts no valsts budžeta

EM

Sākot ar 2016.gadu – konkursa kārtībā izvēlēts aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzējs. 2016.gadā līdz līguma par aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu noslēgšanai – AS "Latvenergo"

 ikgadēji

2.1.4.3.Palielināt ģimenes valsts pabalsta bāzi līdz 15 euro un koeficientu, nosakot to par trešo bērnu – pieckāršā, bet par ceturto un nākamajiem bērniem – septiņkāršā apmērā1. Izvērtētas ģimenes valsts pabalsta mērķētākās sistēmas ieviešana turpmākajos gados

2. Palielināta valsts atbalsta apjoms ģimenēm ar bērniem, īpaši ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem

1. Veikts izvērtējums atbilstoši koncepcijai "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu"

2. MK iesniegti grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā  un MK 22.12.2009. noteikumos Nr.1517 "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību"

2. Nepieciešams papildus valsts budžeta finansējums – 43 milj. euro gadā18

LM

FM

1. 2016.gada 1.pusgads

2. Ņemot vērā valsts budžeta iespējas, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 2.pusgadam

2.1.8. Informēt topošos un jaunos vecākus par bērnu traumatisma profilakses jautājumiem19
2.1.8.1.Uzlabot sadarbību starp dzemdību nodaļām un ģimenes ārstiem, nodrošinot, ka dzemdību nodaļa savlaicīgi informē ģimenes ārstu par jaundzimušoOrganizēta diskusija starp ģimenes ārstiem un dzemdību nodaļu speciālistiemSagatavoti priekšlikumi sadarbības uzlabošanai

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

VM

-

2017.gada 1.pusgads

2.1.8.2.Pilnveidot mazu bērnu patronāžas (ārstniecības personu mājas vizītes) sistēmuVeikts izvērtējums par optimālo patronāžu skaitu, ilgumu un veidu un attiecīgi precizēti normatīvie alti1. Organizēta diskusija ar veselības aprūpes nozares speciālistiem, lai izvērtētu esošo situāciju un sagatavotu priekšlikumus nepieciešamajām izmaiņas normatīvajos aktos.

2. Iesniegt attiecīgo normatīvo aktu grozījumus apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

VM

LM

2016.gada 2.pusgads

2.2.3. Izvērtēt un ieviest atbalsta pasākumus neplānotas grūtniecības, grūtniecības pārtraukšanas, negatīvas dzemdību pieredzes, pāragra bērna zaudējuma un neauglības problēmu gadījumos20
2.2.4. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu. Informēt sabiedrību par reproduktīvās veselības apdraudējumiem un riskiem, kas palielina neauglību un bērna iedzimtu anomāliju risku (vecāku uzturs, vide, vecums, nepareiza kontracepcijas līdzekļu lietošana u.c.) 21
2.3.6. Informēt sabiedrību par adopcijas procesu, popularizēt adoptētāju labo pieredzi
 2.3.6.1.Popularizēt adopciju, t.sk., adoptētāju labo pieredziVeicināta sabiedrības informētībaInformēšanas kampaņas

Kārtējam gadam piešķirtā LM pamatbudžeta (programmas kods 22.00.00. Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana) ietvaros (valsts) un ESF finansējums SAM 9.2.2. "palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros22

Plānošanas reģioni, LM

-

Ikgadēji

2.3.723. Īstenot citus pasākumus adopcijas veicināšanai24
 2.3.7.1.Ieviest apmācību programmu adoptētājiem, lai personu sagatavotu adopcijas procesamNodrošinātas adoptētāju apmācībasMK iesniegti grozījumi MK 11.03.2003. noteikumos Nr.111 "Adopcijas kārtība"

Papildus nepieciešams finansējums 2017.gadā – 0,07 milj. euro25

LM

-

2016.gada 2.pusgads

2.3.7.2.Palielināt atbalstu bērna pirmsadopcijas aprūpes laikā, kad adoptētājs dodas atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanasPalielināts atbalsta bērna pirmsadopcijas aprūpes laikā1. MK iesniegti grozījumi MK 22.12.2009. noteikumos Nr.1534 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi"

2. MK iesniegti grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā, likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu", MK 11.03.2003. noteikumos Nr.111 "Adopcijas kārtība", MK 22.12.2009. noteikumos Nr.1534 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi"

Papildus nepieciešamais finansējums26
2017.g. – 0,09 milj. euro

LM

-

1.2016.gada 2.pusgads

2.2017.gada 2.pusgads

2.3.7.3.Bērna pirmsadopcijas aprūpes laikā par personu veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas no valsts pamatbudžeta arī invaliditātes apdrošināšanai, kā arī dubultot iemaksu objektu pensiju un bezdarba apdrošināšanaiNodrošināta invaliditātes apdrošināšanas stāža uzkrāšana bērna pirmsadopcijas aprūpes laikā un palielinātas iemaksas pensiju un bezdarba apdrošināšanaiMK iesniegti grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un MK 05.06.2001. noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem"

Papildus nepieciešamais finansējums27
2017.g. – 0,008 milj. euro

LM

-

1.2016.gada 2.pusgads

2.2017.gada 2.pusgads

2.3.7.4.Ģimenē, kura adoptējusi bērnu vecumā līdz trim gadiem, vienam no adoptētājiem par Darba likuma 155.panta piektajā daļā piešķirto 10 kalendāra dienas ilgo atvaļinājumu piešķirt sociālās apdrošināšanas pabalstu (80% apmērā no pabalsta saņēmēja iemaksu algasApmaksāts 10 kalendāra dienu ilgs atvaļinājums ģimenei, kura adoptējusi bērnu vecumā līdz 3 gadiem, un atvaļinājuma laiks ieskaitīts sociālās apdrošināšanas stāžāMK iesniegti grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"

Papildus nepieciešamais finansējums28
2017.g. – 0,04 milj. euro

LM

-

2016.gada 2.pusgads

3. Rīcības virziens: mērķis

Atbalsts vecāku pienākumu īstenošanai29
1. dažādot darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespējas
2. mazināt šķēršļus preču, pakalpojumu un vides pieejamībai ģimenēm
3. mazināt apdraudējuma riskus bērna fiziskai un emocionālai integritātei

Nr. p. k.

Pasākums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Provizoriskās izmaksas (norādot)

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš
(ar precizitāti līdz pusgadam)

3.1.1. Veicināt bērnu dienas aprūpes formu daudzveidību – pašvaldību un privātie bērnudārzi, iestādes, kurās bērni var uzturēties neilgu laiku, aukļu dienests, bērnu pieskatīšana darba vietā u.c. alternatīvas
 3.1.1.1.Sekmēt principa "nauda seko bērnam" ieviešanu un publiskā atbalsta sniegšanu pakalpojumu saņēmējiem pie privātajiem pakalpojumu sniedzējiem30Sniegts atbalsts bērnam, sedzot pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajam pakalpojumu sniedzējamBērnu skaits, par kuriem segtas pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajam pakalpojumu sniedzējam

Valsts un pašvaldību budžeta līdzekļu ietvaros.

Pašvaldības – MK noteiktajā kārtībā* sedz izmaksas privātai izglītības iestādei, savukārt attiecībā uz uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (auklēm) – brīvprātīgi pēc savas iniciatīvas atbilstoši pašvaldības budžeta iespējām* (līdzekļi no valsts budžeta paredzēti 2016.gada 5 mēnešiem)

VARAM

Pašvaldības, IZM, FM, LM

Pašvaldības – ikgadēji (līdzekļi no  valsts budžeta paredzēti 2016.gada 5 mēnešiem)

3.1.1.2.Ieviest eksperimentālus subsidētus bērnu uzraudzības pakalpojumus Latvijas uzņēmumos nestandarta darba laikā nodarbinātiem vecākiem ar bērniem vecumā līdz 7 gadiemĀrpus bērnudārzu standarta darba laika nodrošinātas bērnu pieskatīšanas iespējas vecākiem, kas strādā nestandarta darba laiku150 aukles Rīgas, Valmieras un Jelgavas pilsētu teritorijās

PROGRESS projekta ietvaros

LM

-

2017.gada 2.pusgads

3.1.2. Uzlabot pirmsskolas vecuma bērniem pieejamos pakalpojumus31
3.1.7. Veicināt valsts un pašvaldību iestāžu darba laika elastību32
3.1.9. Veicināt atbalstu nodarbinātības uzlabošanai pēc bērna kopšanas atvaļinājuma – papildu karjeras attīstības atbalsta pakalpojumus, nepieciešamības gadījumā profesionālo pilnveidi vai pārkvalifikāciju un atbalstu darbā iekārtošanā33
 3.1.9.1.Nodrošināt informāciju par brīvajām vakancēm un darba tirgus attīstības tendencēm, prognozēm un īstermiņa darba tirgus pieprasījumu, kas izmantojama bezdarbnieku apmācību un pārkvalificēšanās nodrošināšanaiNVA bezdarbnieku apmācību un pārkvalificēšanu veic jomās, kas atbilst darba tirgus pieprasījumamLM izveidotās komisijas apstiprināts izglītības programmu, profesiju, sociālo un profesionālo pamatprasmju, kurās nepieciešams veikt bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu apmācības, saraksts

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

LM

NVA, EM

Ikgadēji  – kārtējā gada 1.pusgadā

 3.1.9.2.Sniegt pakalpojumus NVA klientiem, nodrošinot klienta  individuālās situācijas izvērtēšanu, t.sk., ņemot vērā bērnu vecumā līdz pamatizglītības uzsākšanai pieskatīšanas pakalpojuma pieejamībaIzstrādāti jauni metodiskie ieteikumi personām pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, tai skaitā  organizēti apmācību semināri karjeras konsultantiem;

Izstrādātas jaunas un popularizētas jau eksistējošās e-apmācību programmas (piemēram, LU OpenMind, Coursera, EDx, Udacity u.c.), ko var izmantot arī bērnu kopšanas atvaļinājumā esošās personas

Metodiskie ieteikumi; apmācību programmas

Esošā finansējuma ietvaros (pamatbudžets un ESF projekts DP "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. SAM "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam"34

LM

NVA

2023.gada 2.pusgads

3.1.16. Atbalstīt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un ilgstoši slimojošu bērnu aprūpi mājās
 3.1.16.2.35Attīstīt "atelpas brīža" jeb īslaicīgās aprūpes pakalpojumu pie sociālo pakalpojumu sniedzējiem bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem (30 dienas gada laikā)Nodrošināta īslaicīgās aprūpes pakalpojuma sniegšanaPakalpojuma saņēmēju skaits – 400 bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem

420 000  euro gadā: t.sk. 85% ESF finansējums – 357 000 euro un VB līdzfinansējums 15% – 63 000 euro.

 ESF finansējums SAM 9.2.2. "palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros

LM

plānošanas reģioni kā projekta īstenotājs

2020.gada 2.pusgads

3.2.4. Veicināt ārpusskolas pasākumu pieejamību36
3.2.5. Attīstīt ģimenei draudzīga komersanta kustību
 3.2.5.1.

Informēt sabiedrību par ģimenei draudzīga komersanta statusu ikgadēji ieguvušajiem

Uzņēmumi ieguvuši ģimenei draudzīga komersanta statusu

Informācija LM mājas lapā un citos plašsaziņas līdzekļos

Kārtējam gadam piešķirtā LM pamatbudžeta (programmas kods 22.00.00. Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana) ietvarosLM-

Ikgadēji

3.2.5.2.

Izvērtēt iespējamos atbalsta risinājumus ģimenei draudzīgajiem komersantiem

Noteikti iespējamie atbalsta risinājumi ģimenei draudzīga komersanta statusu ieguvušu uzņēmumu atbalstam

LM ziņojums ministram

Valsts budžeta līdzekļu ietvarosLMFM, EM, NVO

2017.gada 2.pusgads

3.2.6. Attīstīt ģimenei draudzīgas atpūtas vietas iniciatīvu37
3.2.12. Sekmēt ģimenei draudzīgas infrastruktūras un vides iekārtošanu (ieskaitot sabiedrisko transportu, iepirkšanās vietas, veselības aprūpes iestādes, citas publisko pakalpojumu institūcijas, bērnu rotaļlaukumu izveidi u.c.)
 3.2.12.1.Daudzbērnu ģimeņu kartes – Goda ģimenes apliecības programmas turpināšana un paplašināšanaPilnveidota daudzbērnu ģimeņu atbalsta sistēma, izsniegtas daudzbērnu ģimeņu kartes, kā arī palielināts uzņēmumu, kuru pakalpojumus vai preces, uzrādot karti, var iegādāties ar atlaidi, skaits (t.sk. arī braucieniem vilcienos), kā arī nodrošināta vienveidīga izpratne par "ģimenes biļeti"1. 2016.gadā izsniegtas līdz 5 000 kartēm,  2017. – 3 000.

2. Iesaistīto uzņēmumu skaits: 2016.gadā – 160, 2017.gadā – 180

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

SIF

LM, SM

 Ikgadēji

 3.2.12.2.Īstenot pilotprojektu, lai rastu optimālu risinājumu personas sociālo statusu apliecināšanaiJauns risinājums daudzbērnu ģimenes statusa apliecināšanaiĪstenots pilotprojekts

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

IeM

PMLP

2016.gada 1.pusgads

 3.2.12.3.Ieviest pastāvīgu risinājumu personas sociālo statusu apliecināšanaiNoteiktas iespējas daudzbērnu ģimenes statusa (u.c. sociālo statusu) apliecināšanai, izmantojot arī vienotu dokumentuMK iesniegti grozījumi normatīvajos aktos

x38

IeM

PMLP

Izpildes termiņš nosakāms pēc pilotprojekta īstenošanas un rezultātu izvērtēšanas

3.2.12.4.Izstrādāt kritērijus ģimenei ar bērniem draudzīgās pašvaldības noteikšanai, izceļot un atzīmējot pašvaldību sasniegumus,  labās  prakses piemērus atbalsta un iespēju  sniegšanā ģimenēm ar bērniemKonkursā "Eiropas gada pašvaldība" kā viena no nominācijām ir ģimenēm ar bērniem draudzīgās pašvaldībasIzstrādāti kritēriji

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

LM

VARAM, LPS, NVO

2017.gada 1.pusgads

3.2.13. Veicināt vecāku atpūtu kopā ar bērniem39
 3.2.13.1.Paredzēt atlaides ģimenēm ar bērniem kultūras iestādēsIzstrādājot publisko maksas pakalpojumu cenrādi, noteiktas atlaides ģimenēm ar bērniem, īpaši daudzbērnu ģimenēmMK noteikumi

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

Visas ministrijas, pašvaldības

-

Ikgadēji

3.2.17. Palielināt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem aprūpei piemērotu un dažādotu tehnisko palīglīdzekļu piegādi kvantitatīvi un kvalitatīvi
 3.2.17.1.Palielināt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem aprūpei piemērotu un dažādotu tehnisko palīglīdzekļu piegādi kvantitatīvi un kvalitatīviBērni ar funkcionāliem traucējumiem ir nodrošināti ar nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiemBērnu ar funkcionāliem traucējumiem aprūpei piemērotu un dažādotu un kvalitatīvu tehnisko palīglīdzekļu skaits (attiecībā pret pieprasījumu)

LM pamatbudžeta (programmas kods 05.00.00 Valsts sociālie pakalpojumi) ietvaros

LM

NRC "Vaivari"

Ikgadēji

3.2.18. Sekmēt bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem iekļaušanu vispārizglītojošās izglītības iestādēs
 3.2.18.1.Nodrošināt asistenta pakalpojumusNodrošināts asistenta pakalpojums izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādēsPakalpojumu skaits

Atbilstoši piešķirtajam finansējumam

IZM

-

Ikgadēji

3.2.21. Ieviest iespēju elektroniski pieteikt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē40
3.2.22.41 Īstenot citus atbalsta pasākumus preču, pakalpojumu un vides pieejamībai ģimenēm
 3.2.22.1.Pārskatīt slimības lapas apmaksas ilgumu slima bērna kopšanas gadījumāPalielināts valsts apmaksāto slimības lapas dienu skaits slima bērna kopšanas gadījumāMK iesniegti grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"

Nepieciešams papildus finansējums speciālajā budžetā42

LM

-

2016.gada 2.pusgads

3.2.22.2.Samazināt administratīvo slogu personai, kura vēlas piedzīt uzturlīdzekļus (t.sk. uzturlīdzekļu piedziņai no bērnu vecākiem par aizbildnībā esošiem bērniem), paātrināts uzturlīdzekļu saņemšanas process, tādējādi īstenojot bērnu tiesības uz sociālo nodrošinājumu, kā arī samazināts tiesu noslogojums un tiesu darbs uzturlīdzekļu piedziņas un pārrobežu lietāsMK iesniegti grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktosGrozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

TM

-

2016.gada 2.pusgads

3.2.22.3.Veikt pētījumu par viena vecāka ģimeņu un daudzbērnu ģimeņu situācijas problemātiku un efektīvākiem atbalsta risinājumiem, t.sk. augsta nabadzības riska mazināšanaiPadziļināti analizētas nozīmīgākās problēmas, to ietekme uz ģimeņu dzīves kvalitāti, kā arī identificēti iespējami efektīvākie atbalsta risinājumi šo mērķgrupu augsta nabadzības riska mazināšanaiVeikts pētījums un izstrādāti ieteikumi atbalsta sniegšanai, t.sk. augsta nabadzības riska mazināšanai viena vecāka ģimenēs un daudzbērnu ģimenēs

Nepieciešams papildus finansējums43

PKC

LM

2017.gada 2.pusgads, ja tiek piešķirts papildus finansējums pētījuma veikšanai

3.3.3. Pilnveidot ģimenēm, bērniem un pedagogiem pieejamo konsultatīvo atbalstu
 3.3.3.1.

Informēt sabiedrību par ģimenēm ar bērniem pieejamiem atbalsta pakalpojumiem, piemēram, Uzticības tālruņa tematiskajām dienām, konsultatīvajām dienām reģionos u.c.

Veicināta sabiedrības informētība

Informācija LM un VBTAI mājas lapā

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

VBTAI

-

Ikgadēji

 3.3.3.2.

Nodrošināt iespēju saņemt psiholoģisko palīdzību gadījumos, kad bāriņtiesām jālemj par bērnu tiesību un interešu ievērošanu

Sniegts psiholoģiskais atbalsts

Ne mazāk kā 2 500 psihologa konsultāciju ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā skaits44

Kārtējam gadam piešķirtā LM pamatbudžeta (programmas kods 22.00.00. Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana) ietvaros

VBTAI

-

Ikgadēji

 3.3.3.3.

Nodrošināt vecākiem iespēju saņemt valsts juridisko palīdzību bāriņtiesas pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanai bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzības lietās45

Nodrošināta juridiskās palīdzības pieejamība

Vecākiem sniegtas konsultācijas

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

 JPA

 

No 2016.gada, ikgadēji

3.3.8. Popularizēt Darba likumā paredzētās tiesības (maternitātes un paternitātes atvaļinājums, bērna kopšanas atvaļinājums, papildus brīvdienas daudzbērnu ģimenēm, nepilns darba laiks u.c.)
 3.3.8.1.Sniegt sabiedrībai izsmeļošu un kvalitatīvu informāciju par normatīvajos aktos paredzētajām tiesībām un ģimenes un darba dzīves saskaņošanas iespējām (darba laika organizēšanas veidi, dažādu atvaļinājumu un attālināta darba iespējas u.c.) Veicināta sabiedrības informētībaInformācija sniegta/izsūtīta dažādiem informācijas kanāliem

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

LM

NEPLP, NVO, LDDK, LBAS, pašvaldības

Ikgadēji

3.3.8.2.Veikt padziļinātu izpēti par jauno nodarbinātības formu (elastīgs darba laiks, attālināts darbs) izplatību un ieviešanu darba tirgū, t.sk. ģimenēm ar bērniemAnalizēta jauno nodarbinātības formu izplatība un ieviešana darba tirgūPētījumsESF, Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" [SAM 7.3.1.]

LM

VDI

Iekļaujošās nodarbinātības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam minēto termiņu ietvaros

3.3.10. Nodrošināt atbalstu ģimenēm, kur apgādnieki zaudējuši darbu (psiholoģiskais atbalsts un palīdzība pēc iespējas ātrāk atrast jaunu darbu) – pārskatīt prioritārās mērķa grupas valsts pakalpojumos bezdarbniekiem un darba meklētājiem
 3.3.10.1.Nodrošināt specifisku pieeju darbu zaudējušam apgādniekam, kuram ir bērniNodrošināts atbalsts darbu zaudējušam apgādniekam, kuram ir bērniIndividuālas psihologa konsultācijas bezdarbniekiem un darba meklētājiem konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

NVA

-

Ikgadēji

3.3.15. Sekmēt skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu sadarbību ar vecākiem izglītības ieguves procesā46
3.3.20. Sekmēt informācijas pielāgošanu plašsaziņas līdzekļos ģimenes, bērnu un pusaudžu attīstības vajadzībām47
4. Rīcības virziens: mērķis

Ģimenes stabilitāte:
mazināt ģimeni destabilizējošos faktorus

Nr. p. k.

Pasākums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Provizoriskās izmaksas  (norādot avotu)

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš
(ar precizitāti līdz pusgadam)

4.248. Izvērtēt, kādi dati raksturo vardarbības ģimenē un vardarbības pret sievieti izplatību, veikt to ikgadējo apkopošanu, kā arī izvērtēt iespēju veikt regulārus pētījumus vardarbības jomā
 4.2.1.Veikt ikgadēju vardarbības ģimenē un vardarbības pret sievieti izplatības un dinamikas analīzi, apkopojot statistikas datus Novērtēta vardarbības izplatība un veikta dinamikas analīzeMK iesniegts Pārskats par vardarbības ģimenē un vardarbības pret sievieti gadījumiem, to izplatību un dinamiku, t

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

LM

IEM IC, VM, SPKC, TM, valsts un pašvaldības policija, NVO

Ikgadēji

4.3. Mazināt vardarbības tolerances līmeni sabiedrībā, uzlabot izpratni par vardarbību ģimenē un tās atpazīšanas iespējas
 4.3.1.49Nodrošinātas informatīvās kampaņas, materiāli, pētījumi sabiedrības izpratnes veidošanai par vardarbību ģimenē un tās atpazīšanu  (ESF finansējums)Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti, darbinieku profesionalitāti un starpinstitucionālo sadarbību darbam ar riska situācijā esošām personām" ietvaros īstenots pilotprojekts "Darbs ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem, un vardarbības ģimenē gadījumiem"Informatīvās kampaņas, pētījumi, informatīvie materiāli

 2 347 737 euro, t.sk. 85 % ESF līdzfinansējums – 1 995 577 euro un VB līdzfinansējums 15% – 352 160 euro 50

VBTAI

LM
Pašvaldības, NVO

Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.– 2020.gadam minēto termiņu ietvaros

4.4. Paplašināt speciālistu zināšanas darbam ar cietušajiem no vardarbības ģimenē51
4.4.1. Turpināt īstenot dažādu jomu speciālistu apmācības bērnu tiesību aizsardzības jomā (ESF finansējums) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti, darbinieku profesionalitāti un starpinstitucionālo sadarbību darbam ar riska situācijā esošām personām" ietvaros īstenots pilotprojekts "Darbs ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem, un vardarbības ģimenē gadījumiem", kura ietvaros apmācīti speciālisti2016.gadā apmācīti ne mazāk kā 350 speciālisti;

2017. gadā apmācīti ne mazāk kā 875 speciālisti

 2 347 737 euro, t.sk. 85 % ESF līdzfinansējums – 1 995 577 euro un VB līdzfinansējums 15% – 352 160 euro

VBTAI

LM, Pašvaldības, NVO

Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.–2020.gadam minēto termiņu ietvaros

 4.4.2.Nodrošināt metodisko palīdzību un atbalstu bērnu tiesību aizsardzības un vardarbības profilakses jautājumosDarbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti, darbinieku profesionalitāti un starpinstitucionālo sadarbību darbam ar riska situācijā esošām personām" ietvaros īstenots pilotprojekts "Darbs ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem, un vardarbības ģimenē gadījumiem"1. Speciālistu skaits, kuri saņēmuši konsultatīvo atbalstu un apmācības

2. MK iesniegti MK noteikumi Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti, darbinieku profesionalitāti un starpinstitucionālo sadarbību darbam ar riska situācijā esošām personām" pasākuma "Darbs ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem, un vardarbības ģimenē gadījumiem" īstenošanai

 2 347 737 euro, t.sk. 85 % ESF līdzfinansējums – 1 995 577 euro un VB līdzfinansējums 15% – 352 160 euro

1. VBTAI

2. LM

1. Paš-
valdības, NVO

2. VBTAI

Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.–2020.gadam minēto termiņu ietvaros

4.5. Pilnveidot normatīvo regulējumu, lai aizsargātu no vardarbības ģimenē cietušos un rehabilitētu vardarbības veicējus
 4.5.1.Noteikt kritērijus psiholoģiskās ietekmes seku izvērtēšanai Noteikti kritērijiMK iesniegts likumprojekts par grozījumiem likumā "Par krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

TM

VM, LM

2016.gada 2.pusgads

4.6. Nodrošināt cietušajiem valsts apmaksātas rehabilitējošās programmas, psiholoģisko un juridisko palīdzību. Nodrošināt vardarbības veicējiem sociālās rehabilitācijas programmas52
4.7. Noteikt institucionālo mehānismu informācijas apmaiņai un sadarbībai vardarbības ģimenē gadījumos
4.7.1.Sekmēt policijas darbinieku, bāriņtiesu darbinieku, sociālo darbinieku situācijai adekvātu, vienveidīgu (standartizētu) rīcību gadījumos, kad ir saņemta informācija par vardarbību ģimenēVeicināta dažādu jomu speciālistu atbilstoša rīcība un sadarbība vardarbības ģimenē situācijās Izstrādāta metodika, ietverot kritērijus riska novērtēšanai vardarbības ģimenē gadījumos

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

LM

Pašvaldības, NVO

2017.gada 2.pusgads53

4.8. Nodrošināt filmu ar vardarbības ainām demonstrēšanas pirms 22:00 televīzijā aizlieguma ievērošanu54
4.955. Īstenot citus pasākumus ģimenes stabilitātes nodrošināšanai
 4.9.1.Izvērtēt iespēju pievienoties Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencija)Veikts nepieciešamais izvērtējums par Latvijas pievienošanos Stambulas konvencijai1. MK iesniegts konceptuāls ziņojums par Latvijas situācijas atbilstību Stambulas konvencijas prasībām.

2. MK iesniegts likumprojekts par konvencijas ratificēšanu

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

LM

TM, IeM, VM, IZM

1. 2016.gada 1.pusgads

2. 2017.gada 2.pusgads

4.9.2.Sniegt psiholoģisko atbalstu ģimenēm ar bērniem krīzes situācijāsNodrošinātas psihologu konsultācijas ģimenēm ar bērniem krīzes situācijāNe mazāk kā 2 500 psihologu konsultācijas gadā56

Kārtējam gadam piešķirtā LM pamatbudžeta (programmas kods 22.00.00. Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana) ietvaros

VBTAI

Pašvaldības

2017.gada 2.pusgads

4.9.3.Veicināt proaktīvu rīcību, t.sk., attīstot atbalsta ģimenes un uzticības personas pakalpojumu, sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošināšanā ģimenēm ar bērniem preventīvi novēršot krīzes situācijas ģimenē57Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti, darbinieku profesionalitāti un starpinstitucionālo sadarbību darbam ar riska situācijā esošām personām" pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi" ietvaros uzlabota pašvaldību sociālo dienestu darbinieku izpratne par preventīvo aktivitāšu uzlabošanu darbā ar ģimenēm ar bērniem krīzes situācijāIzstrādātas 9 rokasgrāmatas (apzinot praksē izmantotās) darbam ar aktuālām sociālo dienestu klientu mērķgrupām (no psihoaktīvām vielām un azartspēlēm atkarīgas personas; varmākas/vardarbībā cietušas personas; pirmspensijas vecuma personas; ilgstošie (ilgāk par gadu) bezdarbnieki; ilgstošie sociālās palīdzības saņēmēji darbspējas vecumā; ģimenes ar bērniem/ģimenes ar bērniem, jauniešiem, kuriem noteikta invaliditāte (lai novērstu nonākšanu SAC-ā); jaunieši, kuri nemācās, nestrādā, ar uzvedības traucējumiem, trūkst pamatprasmes neatkarīgai dzīvei; no ieslodzījuma vietām atbrīvotas personas; nepilngadīgie/ jaunie vecāki, kuriem pazeminātas bērna aprūpes prasmes)

 8 526 615 euro, t.sk. 85% ESF finansējums – 7 247 622 euro un VB līdzfinansējums 15% – 1 278 993 euro58

LM

augstskolas, kuras apmāca sociālos darbiniekus, LPS, pašvaldības, plānošanas reģioni, NVO Valsts probācijas dienests

Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam minēto termiņu ietvaros

4.9.4.Nodrošināt atbalsta pasākumus bērniem ar uzvedības traucējumiem (bērni ar deviantu uzvedību)Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti, darbinieku profesionalitāti un starpinstitucionālo sadarbību darbam ar riska situācijā esošām personām" pasākuma 9.2.1.3. "Darbs ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem, un vardarbības ģimenē gadījumiem" ietvaros īstenots pilotprojekts1. Izstrādāto atbalsta programmu skaits bērniem

2. Vecāku skaits, kuriem sniegtas rekomendācijas bērna uzvedības korekcijai

3. Speciālistu skaits, kuriem sniegtas rekomendācijas bērna uzvedības korekcijai

 2 347 737 euro, t.sk. 85 % ESF līdzfinansējums – 1 995 577 euro un VB līdzfinansējums 15% – 352 160 euro

VBTAI

Pašvaldības, Izglītības iestādes, NVO

Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.–2020.gadam minēto termiņu ietvaros

 

4. MK iesniegti MK noteikumi Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti, darbinieku profesionalitāti un starpinstitucionālo sadarbību darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3. pasākuma "Darbs ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem, un vardarbības ģimenē gadījumiem" īstenošanai

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

LM

VBTAI

5. Rīcības virziens: mērķis

Ārpusģimenes aprūpe:
panākt, ka pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma saņemšanas bērns ir apguvis sociālās prasmes un ir spējīgs kļūt par pilnvērtīgu sabiedrības locekli ar neizkropļotu izpratni par ģimeni, tās dibināšanu, vecāku lomu tajā un bērnu audzināšanu

Nr. p. k.

Pasākums

Darbības rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Provizoriskās izmaksas (norādot avotu)

Atbildīgā institūcija

Līdzatbildīgās institūcijas

Izpildes termiņš
(ar precizitāti līdz pusgadam)

5.1. Sekmēt jauniešu sagatavotību dzīvei pēc ārpusģimenes aprūpes
5.1.1.Radīt iespēju vidusskolas vecuma jauniešiem, kuri uzturas pašvaldību bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs, praktizēt patstāvīgās dzīves iemaņas, dzīvojot atsevišķi no citu vecuma grupu bērniemDarbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros izveidotas "jauniešu mājas"Jauniešu māju skaits 41 963 762 euro, t.sk. 85% ERAF finansējums – 37 775 681 euro un VB līdzfinansējums 15% – 4 188 081 euro59 Pašvaldības Pakalpojumu sniedzēji, NVO

Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.–2020.gadam minēto termiņu ietvaros

MK iesniegti MK noteikumi Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" īstenošanai1 MK noteikumiValsts budžeta līdzekļu ietvarosLMPlānošanas reģioni, LPS, NVO

2016.gada 2.pusgads

5.1.2.

Uzlabot pašvaldību bērnu ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbinieku zināšanas un prasmes sagatavot bērnus dzīvei pēc ārpusģimenes aprūpes beigām

Pašvaldību un citu organizāciju bērnu aprūpes iestāžu speciālisti apguvuši zināšanas par nepieciešamā atbalsta nodrošināšanu ārpusģimenes aprūpēs esošajiem jauniešiem pastāvīgās dzīves uzsākšanai1. Īstenots Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas projekts "Bērnu aprūpē strādājošo speciālistu apmācība"Eiropas Komisijas finansējums, kopējais projekta finansējums ir 999 618 euro, t.sk. Latvijas (NVO) līdzfinansējums 44 948 euro

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija

LM, VBTAI, Rīgas Pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs, Latvijas Sociālo darbinieku biedrība

2016.gada 2.pusgads

2. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros apmācīti speciālisti darbam ar jauniešiem "jauniešu mājās"ESF finansējums SAM 9.2.2. "palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros60

Plānošanas reģioni

Pakalpojumu sniedzēji, pašvaldības, VBTAI, NVO

Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.–2020.gadam minēto termiņu ietvaros

3. Vismaz viens izglītojošs seminārs gadā

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

VBTAI

Pakalpojumu sniedzēji, pašvaldības, NVO

2017.gada 2.pusgads

 5.1.3.

Radīt iespēju ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam saņemt psiholoģisku atbalstu ārpus iestādes

Nodrošināts psiholoģisks atbalsts pirms patstāvīgas dzīves uzsākšanas, kā arī tās laikā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanaiNe mazāk kā 2 500 psihologu konsultācijas gadā61

Kārtējam gadam piešķirtā LM pamatbudžeta (programmas kods 22.00.00. Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana)

Pašvaldības

VBTAI

2017.gada 2.pusgads

5.1.4.Nodrošināt pašvaldību sociālo dienestu regulāru pilngadību sasnieguša bērna uzraudzību vai vajadzību apzināšanu un attiecīgi nodrošināt nepieciešamos atbalsta pasākumus vismaz 2 gadus pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanāsSniegts psihosociāls atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas un patstāvīgas dzīves uzsākšanasMK iesniegti grozījumi MK 15.11.2005. noteikumos Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

LM

-

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā pēc likumprojekta "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma" (Saeimas reģ.Nr.148/Lp12) pieņemšanas Saeimas otrajā lasījumā

Sociālie dienesti izstrādā sociālās rehabilitācijas plānu un veic sociālo darbu ar pilngadību sasniegušajiem ārpusģimenes aprūpē bijušajiem bērniem un attiecīgi nodrošina nepieciešamos atbalsta pasākumus1. Izstrādāto plānu skaits gadā

2. Izstrādāto plānu īpatsvars pret pilngadību sasniegušo ārpusģimenes aprūpē bijušo bērnu skaitu gadā

Pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros

Pašvaldības

LM

Ikgadēji pēc likumprojekta "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma" (Saeimas reģ.Nr.148/Lp12) pieņemšanas

5.2. Izglītot personas, kuras ikdienas darbā saskaras ar ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem
 5.2.1.

Uzlabot lēmumu par ārpusģimenes aprūpes formas izvēles kvalitāti, pēc iespējas mazinot iespēju bērnam nonākt bērnu aprūpes iestādē vai gadījumā, ja bērns nonācis bērnu aprūpes iestādē, pēc iespējas ātrāk nodrošināt bērna nonākšanu ģimeniskā vidē

Speciālistiem darbā ar bērnu, kurš nonācis ārpusģimenes aprūpē, ir uzlabojusies izpratne par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 27.panta trešā panta un trešo (prim) panta piemērošanu praksēVismaz viens izglītojošs seminārs gadā valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem (sociālie dienesti, bāriņtiesas, bērnu aprūpes iestādes u.c.), kuri ir iesaistīti lēmumu pieņemšanā saistībā ar bērna ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

VBTAI

-

2017.gada 2.pusgads

 5.2.2.

Attīstīt prasmi veicināt ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu līdzdalību lēmumu attiecībā uz sevi pieņemšanā

Speciālisti darbā ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem ievēro ANO konvencijā par bērnu tiesībām un EQ24 bērna aprūpes standartos noteiktos principus1. Vismaz viens izglītojošs seminārs valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kuri pieņem lēmumus saistībā ar ārpusģimenes aprūpi, gadā

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

VBTAI

Pašvaldības, NVO

2017.gada 2.pusgads

2. Ikgadēji veikts monitorings par lēmumu pieņemšanas procesu un seminārā iegūto zināšanu pielietojumu praksē

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

VBTAI

Pašvaldības, NVO

2017.gada 2.pusgads

3. Īstenots Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas projekts "Bērnu aprūpē strādājošo speciālistu apmācība"

Eiropas Komisijas finansējums, kopējais projekta finansējums ir 999 618 euro, t.sk. Latvijas (NVO) līdzfinansējums 44 948 euro

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija

LM, VBTAI, Rīgas Pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs, Latvijas Sociālo darbinieku biedrība

2016.gada 2.pusgads

5.2.3.

Uzlabot izpratni par audžuģimeni kā ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzēju, tai nepieciešamajiem atbalsta pakalpojumiem un sadarbības ar to veidiem

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros īstenoti semināri un izglītojoši, informatīvi pasākumi pašvaldībām, pašvaldību sociālajiem dienestiem un bāriņtiesām1. Pieaudzis audžuģimeņu skaits attiecībā pret iepriekšējo gadu

ESF finansējums SAM 9.2.2. "palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros62

Plānošanas reģioni

Pakalpojumu sniedzēji, pašvaldības, VBTAI, NVO

Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.–2020.gadam minēto termiņu ietvaros

2. Izglītojošo semināru skaits gadā

Kārtējam gadam piešķirtā LM pamatbudžeta (programmas kods 22.00.00. Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana)

VBTAI

Pašvaldības, NVO

Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.–2020.gadam minēto termiņu ietvaros

5.2.4.Izstrādāt ieteikumus ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu attīstībai63Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros veicināta ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu attīstība bērnu aprūpes iestādēs1. Izstrādāti ieteikumi pašvaldībām

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

LM, VBTAI

Pašvaldības NVO

Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.–2020.gadam minēto termiņu ietvaros

2. Apmācīti speciālisti darbam ar bērniem ģimeniskai videi pietuvinātā pakalpojumā

ESF finansējums SAM 9.2.2. "palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros64

Plānošanas reģioni

Pakalpojumu sniedzēji, pašvaldības, VBTAI, NVO

Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.–2020.gadam minēto termiņu ietvaros

5.2.5.Nodrošināt informācijas savlaicīgu apriti par ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem1. Nodrošināta informācijas ievade Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā par bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem arī pēc pilngadības sasniegšanas, kas ir nepieciešams, lai sniegtu sociālās garantijas minētajām personām1. MK iesniegts likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

 

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Finansējuma apmēru būs iespējams noteikt pēc normatīvo aktu grozījumu izvērtēšanas, kuri paredzēs grozīt institūcijām ziņu piekļuves apjomu NPAIS

1. LM

2. IeM

TM, IeM, VARAM, Pakalpojumu sniedzēji, pašvaldības, NVO

1.2016.gada 2.pusgads

2.2017.gada 2.pusgads

2. Nodrošināta piekļuve Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmai bērnu aprūpes iestādēm
3. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti, darbinieku profesionalitāti un starpinstitucionālo sadarbību darbam ar riska situācijā esošām personām" pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi" ietvaros uzlabota starpinstitucionālā un starpprofesionālā sadarbībaIzstrādātas 5 sadarbības modeļi/vadlīnijas starp:

sociālo dienestu, sociālajiem darbiniekiem un NVA un tās darbiniekiem;

sociālo dienestu, sociālajiem darbiniekiem un ārstniecības iestādēm, ārstniecības personām;

sociālo dienestu, sociālajiem darbiniekiem un izglītības iestādēm, pedagogiem;

sociālo dienestu, sociālajiem darbiniekiem un Valsts probācijas dienestu un tā amatpersonām, tiesībsargājošām iestādēm, policistiem;

sociālo dienestu, sociālajiem darbiniekiem un bāriņtiesu un tās darbiniekiem

(apkopot Latvijā izstrādātos un aprobētos modeļus, izanalizēt situāciju ārvalstīs, izstrādāt vadlīnijas)

124 065 euro,
t.sk.:
85% ESF 105 455 euro,
15% VB līdzfin. 18 610 euro
65

LM

IeM; IZM; NVA; LPS; pašvaldības; plānošanas reģioni; SD NVO (Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība, Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociācija, SD biedrība u.c.); sociālie dienesti; TM; VBTAI; VM

Profesionāla sociālā darba attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam minēto termiņu ietvaros

5.2.6.Nodrošināt vienotu bērnu, kuri atrodas bērnu aprūpes institūcijā, izvērtēšanas procesuDarbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros nodrošināts bērna, kurš atrodas bērnu aprūpes iestādē, individuālo vajadzību novērtējums un izstrādāts atbalsta plāns1. Izstrādāti bērnu, kurš atrodas bērnu aprūpes iestādēs, vērtēšanas kritēriji un metodika individuālā izvērtējuma veikšanai, kas ievietota LM tīmekļa vietnē

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

LM

VBTAI, NVO

Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.–2020.gadam minēto termiņu ietvaros

2. Visiem bērniem, kas atrodas bērnu aprūpes iestādē izstrādāti bērnu individuālie atbalsta plāni (DI) 66

ESF finansējums SAM 9.2.2. "palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros67

Plānošanas reģioni

LM, VBTAI, LPS, pašvaldības, NVO

5.3. Izglītot potenciālās audžuģimenes
5.3.1.

Popularizēt audžuģimeni kā vienu no ārpusģimenes aprūpes formām

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros sabiedrība un speciālisti ir informēti par audžuģimenes būtību, pienākumiem un lomu ārpusģimenes aprūpē esoša bērna aprūpes nodrošināšanāĪstenoti informatīvi izglītojoši pasākumi audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju piesaistei

ESF finansējums SAM 9.2.2. "palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros68

Plānošanas reģioni

Pašvaldības, VBTAI, LM, NVO

Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.–2020.gadam minēto termiņu ietvaros

Nodrošināta informācija jaunajām audžuģimenēm – kā kļūt par audžuģimeni, līdzšinējo audžuģimeņu pieredzi, stereotipu laušanu u.c.Īstenota informatīvā kampaņa "Palīdzi bērnam izaugt!"

Kārtējam gadam piešķirtā LM pamatbudžeta (programmas kods 22.00.00. Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana)

LM

VBTAI

2017.gada 2.pusgads

5.3.2.Potenciālās audžuģimenes iepazīstināt ar bērnu tiesību jautājumiemNodrošinātas potenciālo audžuģimeņu apmācībasVismaz 70 potenciālie audžuvecāki gadā apguvušas obligāto apmācību programmu audžuģimenēm (pirms statusa iegūšanas)

Kārtējam gadam piešķirtā LM pamatbudžeta (programmas kods 22.00.00. Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana)

VBTAI

-

2017.gada 2.pusgads

 5.3.3.

 

Izvērtēt iespēju veidot specializētu audžuģimeņu sistēmuIzvērtēta iespēja un nepieciešamības gadījumā veiktas nepieciešamās darbības, lai no 2018.gada ieviestu specializētās audžuģimenes1. MK iesniegti grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

2. MK iesniegti grozījumi MK 19.12.2006. noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi"

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

LM

VBTAI, pašvaldības

1. 2017.gada 1.pusgads

2. Pēc grozījumu Bērnu tiesību aizsardzības likumā pieņemšanas Saeimas otrajā lasījumā

5.3.4.

Izstrādāt jaunu apmācību programmu audžuģimenēm

Apmācību programmā iekļautas tēmas specializētajām audžuģimenēm, t.sk. par bērnu vecumā līdz 3 gadiem aprūpi69MK iesniegti grozījumi MK 19.12.2006. noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi"

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

LM

VBTAI, NVO

2017.gada 2.pusgads

5.3.5.

Iepazīstināt audžuģimenes ar aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzībā

Nodrošināti audžuģimeņu pilnveides semināriVismaz 100 audžuģimenes gadā noklausījušās audžuģimeņu papildu apmācības programmu

Kārtējam gadam piešķirtā LM pamatbudžeta (programmas kods 22.00.00. Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana)

VBTAI

-

2017.gada 2.pusgads

5.3.6.

Pilnveidot audžuģimeņu izvērtēšanas procesu

Ieviesti kritēriji audžuģimeņu statusa izvērtēšanai, t.sk., ņemot vērā Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantā minētos nosacījumusMK iesniegti grozījumi MK 19.12.2006. noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi"

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

LM

VBTAI

2016.gada 2.pusgads

5.4. Sekmēt ģimenisku vidi ārpusģimenes aprūpes iestādēs, optimizējot iestāžu un bērnu grupu lielumu
 5.4.1.Turpināt bērna aprūpes iestāžu reorganizāciju, veidojot iestādes atvērtākas un atbilstošākas sabiedrības vajadzību nodrošināšanai1. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros izstrādāti bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni, t.sk. nosakot tālāko sniegto pakalpojumu klāstu, primāri ņemot vērā ģimenēm ar bērniem nepieciešamo atbalstu33 pašvaldību un citu organizāciju bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni

ESF finansējums SAM 9.2.2. "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros70

Plānošanas reģioni

Pašvaldības, pakalpojumu sniedzēji, NVO, LM

Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.–2020.gadam minēto termiņu ietvaros

2. Uzsākta bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijaBērnu aprūpes iestādes gadā, kuras piedāvā papildus pakalpojumus, piem., ģimenes atbalsta centru, "jauniešu mājas", krīzes centru, "bēbīšu skolu" u.tml.Papildus valsts budžeta līdzekļi 1 408 643 euro apmērā
(kopējais finansējums plānots laika periodā no 2017. – 2020.gadam, 2017.gadā papildus nepieciešami 426 862 euro)
71
PašvaldībasLM

Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.–2020.gadam minēto termiņu ietvaros

3. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros uzsākta bērnu aprūpes institūciju pārveide par ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu sniedzēju1. Vismaz 304 bērniem nodrošināts ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums41 963 762 euro:
85% ERAF finansējums – 37 775 681 euro un VB līdzfinansējums 15% – 4 188 081 euro
72
 PašvaldībasPakalpojumu sniedzēji, VBTAI, NVO

Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.–2020.gadam minēto termiņu ietvaros

2. Izveidotas vismaz 38 ģimeniskai videi pietuvinātas pakalpojumu grupas
3. MK iesniegti MK noteikumi Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" īstenošanaiValsts budžeta līdzekļu ietvarosLMPlānošanas reģioni, LPS, NVO

2016.gada 2.pusgads

5.4.2.

Ieviest "Quality4Children" (Standarti bērnu ārpusģimenes aprūpei Eiropā) standartu, nosakot, ka bērnu aprūpes iestādēs bērnu skaits grupā nepārsniedz 8 bērnus

1. Izveidots jauns sociālais pakalpojums – ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojumsMK iesniegti jauni MK noteikumi "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

LM

-

Pamatnostādnēs sociālo pakalpojumu attīstībai 2014.–2020.gadam minēto termiņu ietvaros

2. Noteikts uzturēšanās ilgums bērnu aprūpes iestādēs bērniem vecumā no 0 līdz 3 gadiem un no 4 līdz 18 gadiemMK iesniegti grozījumi MK 21.04.2008. noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība"

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

LM

LPS, NVO

2017.gada 2.pusgads

5.573. Īstenot citus atbalsta pasākumus ārpusģimenes aprūpes jomā
 5.5.1.Nodrošināt psiholoģisko atbalstu aizbildņiem un audžuģimenēmPalielināt psiholoģiskā atbalsta iespējas (valsts apmaksātas atbalsta grupas, psihologa konsultācijas) audžuģimenēm un aizbildņiem 2017.gadā – 4516 aizbildņi un 701 audžuģimene saņems psiholoģisko atbalstu

Papildus nepieciešams finansējums – 2017.gadā 0,5 milj. euro74

VBTAI

LM

2017.gada 2.pusgads

5.5.2.Palielināt pabalsta aizbildnim un audžuģimenei par bērna uzturēšanu apmēru75

 

Palielināts pabalsts bērna uzturam aizbildnībā un audžuģimenē: no 2017.gada aizbildņiem pabalsts noteikts minimālo uzturlīdzekļu apmērā; no 2019.gada pabalsts aizbildņiem un audžuģimenēm noteikts dubultā minimālo uzturlīdzekļu apmērāMK iesniegti grozījumi MK 22.12.2009. noteikumos Nr.1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu" un grozījumi MK 19.12.2006. noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi"

Papildus nepieciešams finansējums – 2017.gadā 4 milj. euro76

LM

-

2016.gada 2.pusgads un 2018.gada 2.pusgads

5.5.3.

 

Izvērtēt valsts un pašvaldību kompetenci ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanai un sagatavot priekšlikumus iespējamiem risinājumiem turpmākai finansēšanas kārtībai bērnu ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanaiIzvērtēt nepieciešamību noteikt vienotu paraugu izmaksām par bērna aprūpei nepieciešamo, lai novērstu situāciju, ka pašvaldības izvēlas lētāko risinājumuMK iesniegti MK noteikumi "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2.pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi"

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

LM

Pašvaldības

2016.gada 1.pusgads

MK lēmums par tālāku rīcību turpmākai finansēšanas kārtībai bērnu ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanaiMK iesniegts konceptuālais ziņojums

Valsts budžeta līdzekļu ietvaros

LM

VARAM, LPS

2017.gada 1.pusgads

III. Teritoriālā perspektīva

Plānā ietvertie pasākumi vienādi vērsti uz visu Latvijas teritoriju un nav pamata tos realizēt pēc atšķirīgiem principiem dažādos valsts reģionos.


1 http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4965

2 http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4781

3 http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4558

4 http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4591

5 http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=3583

6 Vērtības sasniedzamas 2017.gadā

7 Redakcionāli precizēts, ievērojot Veselības ministrijas iebildumu rīcības plāna izstrādes procesā.

8 Ņemot vērā, ka ar 2014. gada 1. janvāri valsts akciju sabiedrība "Latvijas Hipotēku un zemes banka" darbību turpina kā finanšu institūcija – valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija ALTUM", saglabājot līdzšinējo uzņēmuma reģistrācijas numuru un juridisko adresi, precizēts plāna projekta 7. rezultatīvais rādītājs, aizstājot valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka" ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Attīstības finanšu institūcija ALTUM".

9 2015.–2017.gadā.

10 Rezultatīvie rādītāji precizēti, ievērojot Veselības ministrijas iebildumu rīcības plāna izstrādes procesā.

11  Rīcības plānā 1.1. uzdevumam pasākumi netiek plānoti, jo tie tiks īstenoti Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam ietvaros.

12 Pamatnostādnēs noteiktā uzdevuma nosaukums precizēts atbilstoši saņemtajiem priekšlikumiem rīcības plāna izstrādes procesā

13 Uzdevums izpildīts iepriekšējā rīcības plāna periodā, kā rezultātā nav plānots piedāvāt jaunus pasākumus.

14 Precizēts, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus rīcības plānam.

15 Rīcības plāns pamatnostādņu "Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam" īstenošanai 2012. – 2014.gadam starpministriju (starpinstitūciju) saskaņošanas laikā panākta vienošanās, par uzdevuma redakcijas nosaukuma maiņu, lai uzdevums būtu skaidrāk saprotams.

16 Detalizēti aprēķini un papildus nepieciešamais finansējums pasākuma īstenošanai tiks norādīts tiesību aktu projektu anotācijās.

17 Jauns, papildus uzdevums, lai norādītu pasākumus, kurus nav iespējams programmēt zem citiem uzdevumiem.

18 Detalizēti aprēķini un papildus nepieciešamais finansējuma apmērs tiks veikti, izstrādājot grozījumus Valsts sociālo pabalstu likumā un Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1517 "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību", un tiks norādīti minēto normatīvo aktu anotācijās.

19 Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam ietvaros tiek īstenoti pasākumi (4.2.pasākums "Izglītot vecākus un ārstniecības personas par biežākajiem traumu cēloņiem bērniem un drošības pasākumiem traumu profilaksei" – atbildīgais ir SPKC.

20 Rīcības plānā 2.2.3. uzdevumam atsevišķi pasākumi netiek plānoti. Pasākumi mātes, tēva un bērna veselības jomā tiek īstenoti atbilstoši Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.–2020.gadam iekļautajiem uzdevumiem.

21 Rīcības plānā 2.2.4. uzdevumam atsevišķi pasākumi netiek plānoti, jo par norādīto tēmu pasākumi tiks īstenoti Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam ietvaros.

22 Saskaņā ar MK noteikumiem (atbalstīti MK sēdē 2015.g. 16.jūnijā, prot. Nr.29, 25.§.) "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" (izsludināts VSS 30.10.2014. Nr.987) aktivitātes kopējais finansējums ir 47 209 260 euro, tai skaitā ESF finansējums – 40 127 871 euro un valsts budžeta finansējums –  7 081 389 euro. Aktivitātes ieviesēji ir Plānošanas reģioni un atbilstoši noteikumu 10.punktam kopējo finansējumu sadala: Rīgas plānošanas reģionam –18 878 169 euro; Latgales plānošanas reģionam –8 278 914 euro; Vidzemes plānošanas reģionam –4 331 134 euro; Kurzemes plānošanas reģionam –6 285 281 euro un Zemgales plānošanas reģionam –5 709 424 euro. MK noteikumi arī nosaka visas atbalstāmās darbības projekta ieviešanā, kur ir plānots arī īstenot informatīvus un izglītojošus pasākumus sabiedrības attieksmes maiņai, audžuģimeņu, adoptētāju un aizbildņu skaita palielināšanai.

23 Jauns, papildus uzdevums, lai norādītu pasākumus, kurus nav iespējams programmēt zem citiem uzdevumiem

24 Uzdevumā iekļauto pasākumu īstenošana plānotajos termiņos iespējama, ja tiek atbalstīta papildus finansējuma piešķiršana konkrētajam gadam.

25 Detalizētu aprēķinu skatīt atbilstoši koncepcijā "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanu" (apstiprināta ar MK 09.03.2015. rīkojumu Nr.114) plānotajam.

26 Detalizētu aprēķinu skatīt atbilstoši koncepcijā "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanu"  (apstiprināta ar MK 09.03.2015. rīkojumu Nr.114) plānotajam.

27 Detalizētu aprēķinu skatīt atbilstoši koncepcijā "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanu"  (apstiprināta ar MK 09.03.2015. rīkojumu Nr.114) plānotajam.

28 Detalizētu aprēķinu skatīt atbilstoši koncepcijā "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanu"  (apstiprināta ar MK 09.03.2015. rīkojumu Nr.114) plānotajam.

29 Pasākumi nabadzības un ienākumu nevienlīdzības mazināšanai Rīcības netiek iekļauti, jo tie tiks īstenoti atbilstoši koncepcijai "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu".

30 Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.pantu viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.). Tāpat pašvaldībām saskaņā ar Vispārējas izglītības likuma 21. un 22.pantu savā administratīvajā teritorijā jānodrošina vienlīdzīga pieeja pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem no pusotra gada vecuma, ievērojot, ka pirmsskolas izglītības programmu iespējams īstenot pirmsskolas izglītības iestādē vai citā izglītības iestādē, kā arī ģimenē, saņemot metodisku palīdzību izglītības iestādē, kura īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, vai pirmsskolas izglītības konsultatīvajā centrā. Saskaņā ar Izglītības likuma 17.pantu katras pašvaldības pienākums ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmskolas izglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē.

*Atbilstoši Izglītības likuma 17.panta 2.1 daļai: "Ja pašvaldība bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā pirmsskolas izglītības programmā (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) un bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātā izglītības iestādē, tad pašvaldība šim privātam pakalpojuma sniedzējam sedz izmaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

31 Pasākumi netiek plānoti.

32 Uzdevumam rīcības plānā pasākumi netiek plānoti, jo uzdevums izpildīts iepriekšējā rīcības plāna periodā.

33 Pamatnostādnēs noteiktā uzdevuma nosaukums precizēts atbilstoši saņemtajiem priekšlikumiem rīcības plāna izstrādes procesā

34 Izstrādāti jauni metodiskie ieteikumi personām pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, tai skaitā organizēti apmācību semināri karjeras konsultantiem; popularizētas jau eksistējošās e-apmācību programmas (piemēram, LU OpenMind, Coursera, EDx, Udacity u.c.), – no pamatbudžeta. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu izstrāde elastīgu apmācību formā – no 7.1.1.specifiskais atbalsta mērķis "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam". Specifiskā atbalsta plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 96 428 049 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 81 963 841 euro, valsts budžeta finansējums – 12 185 719 euro un privātais līdzfinansējums 2 278 489 euro  (atsevišķi e-apmācībām pagaidām nav nozīmēts finansējums, ir tikai kopējais visu veidu apmācību īstenošanai).

35 Mainīts nosaukums, sagatavojot rīcības plānu.

36 Pamatnostādnēs noteiktā uzdevuma nosaukums precizēts rīcības plāna 2012.-2014.gada sagatavošanas procesā atbilstoši saņemtajiem priekšlikumiem. Uzdevumam rīcības plānā pasākumi netiek plānoti.

37 Uzdevums tiek turpināts Latvijas Tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam ietvaros (4.4.aktivitāte Pakalpojumu kvalitātes un kvantitātes mērījumu veikšana atbilstoši noteiktām iedzīvotāju grupām, tai skaitā, nosakot personu ar invaliditāti, ģimeņu ar bērniem, senioru apmierinātību par attiecīgā pakalpojuma saturu, pieejamību un kvalitāti).

38 Sākotnēji pilotprojekts tiks realizēts esošā budžeta ietvaros bez papildu finanšu līdzekļu pieprasījuma, bet tā turpmāka attīstība būtu daļa pasākuma "Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija" (viens no pasākumiem, kurus paredzēts īstenot Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam turpmākās rīcības plānojuma uzdevumu 3.1."Publiskās pārvaldes IKT centralizētu platformu izveide" un 3.2."Publiskās pārvaldes pakalpojumu elektronizācija" ietvaros piesaistot ERAF finansējumu).

39  Rīcības plānā uzdevumam 3.2.13. " pasākumi netiek plānoti, jo Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam ir iekļauta virkne pasākumu veselīga dzīvesveida veicināšanai, tai skaitā fizisko aktivitāšu veicināšanai un popularizēšanai visai sabiedrībā arī bērniem un ģimenēm, īstenojot gan informatīvas kampaņas, gan pasākumus, nometnes u.c. aktivitātes.

40 Uzdevumam 3.2.21. pasākumi rīcības plānā netiek plānoti, jo Vispārējās izglītības likuma esošā redakcija pieļauj, ka pašvaldības savās dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs bērnus atļauj pieteikt elektroniski iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus. Atsevišķas pašvaldības jau ir radījušas šādas iespējas.

41 Jauns, papildus uzdevums, lai norādītu pasākumu, kuru nav iespējams programmēt zem citiem uzdevumiem

42 Detalizēti aprēķini un papildus nepieciešamais finansējums tiks norādīti likumprojekta "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" anotācijā.

43 Nepieciešamais papildus finansējums tiks iekļauts PKC jaunajā politikas iniciatīvā un jautājums tiks skatīts Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu pieprasījumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām

44 Kopējais rādītājs, iekļaujot arī rezultatīvo rādītāju par 4.9.2. un 5.1.3.pasākuma īstenošanu.

45 Ar nosacījumu, ja tiek pieņemta likumprojektu pakete – "Grozījumi "Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"" un "Grozījumi Civilprocesa likumā"–, kas ir izskatīta un atbalstīta 2015.gada 7.jūlija Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.32 18. un 19.§.).

46 Rīcības plānā 3.3.15. uzdevumam pasākumi netiek plānoti, jo pasākumi tiks īstenoti Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam ietvaros.

47 Rīcības plānā 3.3.20. uzdevumam pasākumi netiek plānoti.

48 1.uzdevums "Definēt vardarbību ģimenē" tiek pildīts, TM veidotajai darba grupai strādājot pie likumprojekta par Preventīvajiem piespiedu līdzekļiem. 

4.2. uzdevuma nosaukums precizēts atbilstoši saņemtajiem priekšlikumiem rīcības plāna izstrādes procesā.

49 Šeit un turpmāk - ievērojot Pamatnostādņu atsevišķu rīcības virzienu ciešo sasaisti ar sociālo pakalpojumu[49] un sociālā darba[49] politikas jomu, rīcības plānā informācijas nolūkos, lai radītu visaptverošu iespaidu par plānotajiem pasākumiem, slīpā drukā ir norādīti pasākumi arī no sociālo pakalpojumu un sociālā darba politikas jomas plānošanas dokumentiem.

50 Kopējais plānotais ESF finansējums specifiskā atbalsta mērķa 9.2.1."Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti, darbinieku profesionalitāti un starpinstitucionālo sadarbību darbam ar riska situācijā esošām personām" ieviešanai ir 11 954 312 euro, t.sk. 85% ESF finansējums – 10 161 165 euro un VB līdzfinansējums 15% – 1 793 147 euro. Plānotā pasākuma "Darbs ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem, un vardarbības ģimenē gadījumiem" kopējais finansējums ir 2 347 737 euro, t.sk. 85 % ESF līdzfinansējums – 1 995 577 euro un VB līdzfinansējums 15% – 352 160 euro. Pašlaik nav iespējams noteikt precīzu finansējumu konkrētām aktivitātēm. Šajā atsaucē minētā informācija attiecas arī uz 4.3.1., 4.4.1., 4.4.2., 4.9.4.pasākumiem.

51 Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam ir iekļauts pasākums 4.13.5. "definēt nepieciešamos pasākumus, lai veselības aprūpes speciālisti tiktu regulāri apmācīti par vardarbības jautājumiem. Pasākumu plānots īstenot VB ietvaros un piesaistot ES fondu finansējumu vai citus projektu līdzekļus.

52 Uzdevumam pasākumi netiek plānoti, jo 2014.gada 23.decembrī ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām".

53 Pasākuma izpilde iespējama, ja tiek atbalstīts LM sadarbībā ar TM un IeM gatavotais projekta pieteikums Joint Justice & Daphne call - National or transnational projects to support victims of violence and crime – JUST/2014/SPOB/AG/VICT.

54 Uzdevumam pasākumi netiek plānoti, jo uzdevums izpildīts iepriekšējā periodā.

55 Jauns, papildus uzdevums, lai norādītu pasākumus, kurus nav iespējams programmēt zem citiem uzdevumiem.

56 Kopējais rādītājs, iekļaujot arī rezultatīvo rādītāju par 3.3.3.2. un 5.1.3.pasākuma īstenošanu.

57 Rīcības plānā 2012. – 2014.gadam 5.2.3.pasakums

58 Kopējais plānotais ESF finansējums specifiskā atbalsta mērķa 9.2.1."Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti, darbinieku profesionalitāti un starpinstitucionālo sadarbību darbam ar riska situācijā esošām personām" ieviešanai ir 11 954 312, t.sk. 85% ESF finansējums – 10 161 165 euro un VB līdzfinansējums 15% – 1 793 147 euro.

59 Kopējais plānotais ERAF finansējums specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1."Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ieviešanai ir 44 441 977 euro, t.sk. 85% ERAF finansējums – 37 775 681 euro un VB līdzfinansējums 15% – 4 188 081 euro. Pasākuma ietvaros plānots gan izveidot ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, gan "jauniešu mājas" ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem, gan arī izveidoti nepieciešamie sabiedrībā balstītie pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. ERAF finansējuma izlietojums ir ciešā sinerģijā ar specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2." "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros izstrādātajiem reģionāliem deinstitucionalizācijas plāniem, tādējādi pašlaik nav iespējams noteikt precīzu finansējumu konkrētām aktivitātēm.

60 Skatīt informāciju pie 22.atsauces.

61 Kopējais rādītājs, iekļaujot arī rezultatīvo rādītāju par 3.3.3.2. un 4.9.2.pasākuma īstenošanu

62 Skatīt informāciju pie 22.atsauces.

63 Rīcības plānā 2012. – 2014.gadam minētais 5.2.4.pasākums.

64 Skatīt informāciju pie 22.atsauces.

65 Skatīt informāciju pie 58.atsauces

66 Darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 9.2.2.1. ieviešanai kā rezultatīvais rādītājs norādīts 1 799 bērni, kas atbilst bērnu skaits bērnu aprūpes iestādēs 2012.gadā, tomēr saskaņā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas apkopoto informāciju par bāriņtiesu darbu pārskata gadā, secināms, ka 2014.gadā bērnu skaits bērnu aprūpes iestādēs ir samazinājies un tajās atradās 1 551 bērns.

67 Skatīt informāciju pie 22.atsauces.

68 Skatīt informāciju pie 22.atsauces.

69 Rīcības plānā 2012. – 2014.gadam minētais 5.3.4.pasākums

70 Skatīt informāciju pie 22.atsauces.

71 Pasākumu plānots īstenot ciešā sinerģijā ar ESF SAM 9.2.2. "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros izstrādātajiem deinstitucionalizācijas plāniem un ERAF SAM 9.3.1."Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ieviešanu. Informācija par detalizētu finanšu aprēķinu un finansējuma piešķiršanas/saņemšanas kārtību tiks iekļauta konceptuālajā ziņojumā, kas tiks sagatavots papildus SAM 9.3.1.1. Ministru kabineta noteikumiem.

72 Skatīt informāciju pie 59.atsauces.

73 Jauns, papildus uzdevums, lai norādītu pasākumu, kuru nav iespējams programmēt zem citiem uzdevumiem

74 Detalizētu aprēķinu skatīt atbilstoši koncepcijā "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanu" (apstiprināta ar MK 09.03.2015. rīkojumu Nr.114) plānotajam.

75 Pasākuma nosaukums mainīts atbilstoši MK apstiprinātai koncepcijai "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu".

76 Detalizētu aprēķinu skatīt atbilstoši koncepcijā "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanu"  (apstiprināta ar MK 09.03.2015. rīkojumu Nr.114) plānotajam.

Labklājības ministrs Uldis Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Rīcības plānu Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.–2017. gadam īstenošanai 2016.–2017. .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 115Pieņemts: 03.02.2016.Stājas spēkā: 03.02.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25, 05.02.2016. OP numurs: 2016/25.4
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Politikas plānošanas dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
280055
{"selected":{"value":"13.03.2018","content":"<font class='s-1'>13.03.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.03.2018","iso_value":"2018\/03\/13","content":"<font class='s-1'>13.03.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.02.2016","iso_value":"2016\/02\/03","content":"<font class='s-1'>03.02.2016.-12.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.03.2018
85
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)