Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumus Nr. 752 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi un piemaksu par vienlaikus vairāku adoptējamo bērnu aprūpi un uzraudzību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1534

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 112.§)
Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi
Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 6.1 panta trešo daļu,
15.panta pirmo daļu, 16.panta sesto daļu un 17.panta pirmo un otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi (turpmāk – atlīdzība), atlīdzības apmēru un tā pārskatīšanas kārtību, kā arī dokumentus, kādi iesniedzami, lai saņemtu atlīdzību.

2. Atlīdzību piešķir Valsts sociālo pabalstu likuma 6.1panta pirmajā daļā minētajām personām. Personai, kura nodarbināta nepilnu darba laiku, ir tiesības uz atlīdzību, ja tā ir nodarbināta ne vairāk par 20 stundām nedēļā. Atlīdzību piešķir vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns.

3. Atlīdzības apmērs mēnesī ir vienāds ar bērna kopšanas pabalsta apmēru personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 779 redakcijā)

4. Atlīdzības apmēru pēc labklājības ministra ierosinājuma pārskata Ministru kabinets, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī, kā arī ņemot vērā valsts budžeta iespējas un Centrālās statistikas pārvaldes noteikto strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas pieaugumu.

5. Lai saņemtu atlīdzību, atlīdzības pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku pieprasījumu par atlīdzības piešķiršanu, norādot šādas ziņas:

5.1. atlīdzības pieprasītāja:

5.1.1. vārds, uzvārds;

5.1.2. personas kods;

5.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

5.1.4. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

5.1.5. kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numurs (21 zīme);

5.2. bērna:

5.2.1. vārds, uzvārds;

5.2.2. personas kods;

5.3. pieprasītās atlīdzības veids (atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi).

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.429 redakcijā)

5.1 (Svītrots ar MK 13.12.2016. noteikumiem Nr. 779)

5.2 Atlīdzības pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.429 redakcijā)

5.3 Iesniedzot pieprasījumu atlīdzības piešķiršanai, var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā (www.vsaa.lv) ievietoto veidlapu.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.429 redakcijā)

5.4 Bāriņtiesa, kura pieņēmusi lēmumu par bērna nodošanu adoptētāju aprūpē, triju darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās likumīgā spēkā par to paziņo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.429 redakcijā)

6. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pieņem lēmumu par atlīdzības piešķiršanu, pamatojoties uz attiecīgās personas darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā iesniegto informāciju, kas apliecina, ka attiecīgā persona nav nodarbināta, atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, vai darba devēja rakstisku izziņu par laikposmu, kurā atlīdzības pieprasītājam ir noteikts nepilns darba laiks (norādot stundu skaitu nedēļā).

7. Pieprasījumu par atlīdzības piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa izskata mēneša laikā pēc tā saņemšanas un pieņem lēmumu par atlīdzības piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atlīdzību.

8. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atlīdzību šādos gadījumos:

8.1. atlīdzības pieprasītājs vai pieprasījuma saturs neatbilst Valsts sociālo pabalstu likumā un šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

8.2. (svītrots ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.429);

8.3. atlīdzības pieprasītājs sniedzis nepatiesas ziņas;

8.4. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā nav saņemta šo noteikumu 6.punktā minētā informācija, jo darba devējs to nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā;

8.5. zudis tiesiskais pamats atlīdzības piešķiršanai.

9. Par atlīdzības piešķiršanu vai pamatotu atteikumu piešķirt atlīdzību Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa informē atlīdzības pieprasītāju. Ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt atlīdzību, atlīdzības pieprasītāju informē rakstiski atbilstoši Administratīvā procesa likumam.

10. Personai, kura ir darba ņēmējs, atlīdzību piešķir par laikposmu, kurā persona atrodas atvaļinājumā bez darba samaksas saglabāšanas. Atlīdzību piešķir no minētā atvaļinājuma piešķiršanas dienas.

11. Personai, kura nav nodarbināta (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu ''Par valsts sociālo apdrošināšanu'') vai kura strādā nepilnu darba laiku, atlīdzību piešķir par laikposmu, kurā adoptējamais bērns atrodas adoptētāju aprūpē un uzraudzībā atbilstoši bāriņtiesas lēmumam.

12. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa atlīdzību sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc atlīdzības piešķiršanas dienas.

13. Ja atlīdzības saņēmējam radušies apstākļi, kas varētu būt par pamatu atlīdzības izmaksas pārtraukšanai, personai ir pienākums triju darbdienu laikā par to paziņot jebkurai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai.

13.1 Ja bāriņtiesa pieņem lēmumu par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē, bāriņtiesa triju darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās likumīgā spēkā par to paziņo jebkurai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.429 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.831)

14. Ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas vainas dēļ atlīdzības saņēmējam atlīdzība nav izmaksāta noteiktajā termiņā, attiecīgo summu viņam izmaksā ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc dienas, kad konstatēta pieļautā kļūda.

15. Atlīdzības saņēmēja vainas dēļ nepamatoti saņemto atlīdzības summu atlīdzības saņēmējs atmaksā labprātīgi vai tā tiek ieturēta no tiem valsts sociālajiem pabalstiem, kas personai izmaksājami nākamajos mēnešos un no kuriem atļauts izdarīt ieturējumus.

16. Ja atlīdzības saņēmējs nepamatoti saņemto atlīdzības summu neatmaksā labprātīgi vai atlīdzības izmaksa tiek pārtraukta, pirms parāds ir dzēsts, attiecīgā summa tiek piedzīta, iesniedzot izpildrīkojumu tiesu izpildītājam administratīvā akta izpildei piespiedu kārtā.

(Grozīts ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.429)

17. Atlīdzības izmaksu pārtrauc ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad radušies apstākļi, kuru dēļ pārtraucama atlīdzības izmaksa (izņemot gadījumus, ja atlīdzības piešķiršanas laikā jau bijis zināms atlīdzības pārtraukšanas termiņš).

18. Personai, par kuru līdz 2009.gada 31.decembrim pieņemts Labklājības ministrijas, Bērnu un ģimenes lietu ministrijas vai Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas lēmums par atlīdzības piešķiršanu, atlīdzību no 2010.gada 1.janvāra Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa izmaksā, pamatojoties uz minēto Labklājības ministrijas, Bērnu un ģimenes lietu ministrijas vai Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas lēmumu.

18.1 Personai, kurai atlīdzība piešķirta līdz 2016. gada 31. decembrim un tās izmaksa nepārtraukti turpinās pēc 2017. gada 1. janvāra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra no 2017. gada 1. janvāra pārrēķina atlīdzības apmēru, nosakot to apmērā, kāds noteikts no 2017. gada 1. janvāra, un starpību izmaksā līdz 2017. gada 1. aprīlim.

(MK 13.12.2016. noteikumu Nr. 779 redakcijā)

19. Atzīt par spēku zaudējušiem:

19.1. Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumus Nr.194 ''Noteikumi par bērna aprūpes pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību'' (Latvijas Vēstnesis, 2004, 53., 116.nr.);

19.2. Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumus Nr.27 ''Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi'' (Latvijas Vēstnesis, 2005, 8.nr.; 2009, 103.nr.).

20. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1534Pieņemts: 22.12.2009.Stājas spēkā: 01.01.2010.Zaudē spēku: 01.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 28.12.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
202701
{"selected":{"value":"01.01.2017","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.11.2011","iso_value":"2011\/11\/05","content":"<font class='s-1'>05.11.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2010","iso_value":"2010\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2010.-04.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-18.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)